SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIRAC
AIP AMDT
Letecká informačná služba
SLOVAK REPUBLIC
Aeronautical Information Services
NR 162
2 OCT 14
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Letecká informačná služba Slovenskej republiky
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava
Slovak Republic
TEL
: +421/2/48 57 26 10
: +421/2/48 57 26 30
FAX
: +421/2/48 57 26 15
AFTN : LZIBYNYX
e-mail : [email protected]
Priložené strany nadobudnú účinnosť 13 NOV 14, kedy musia byť zaradené do AIP SR.
The enclosed pages become effective on 13 NOV 14 when they shall be inserted in the AIP S. R.
Tento AIRAC AIP AMDT obsahuje:
This AIRAC AIP AMDT contains:
AD 1.3
- aktualizácia názvov heliportov
AD 1.3
- heliport names updated
AD 1.5
- aktualizácia stavu certifikácie letísk
a heliportov
AD 1.5
- status of certification of aerodromes and
heliports updated
LZTT AD 2.3
- zmena OPR HR správy AD
- zmena OPR HR ATS
LZTT AD 2.3
- OPR HR of AD Administration changed
- OPR HR of ATS changed
1.
AD
1.
ZRUŠTE
ZARAĎTE
DESTROY
INSERT
1.3-5
24 JUL 2014
1.3-5
13 NOV 2014
1.5-1
24 JUL 2014
AD
1.5-1
13 NOV 2014
1.5-2
24 JUL 2014
1.5-2
13 NOV 2014
2-LZTT-1-1
20 SEP 2012
2-LZTT-1-1
13 NOV 2014
2-LZTT-1-2
20 SEP 2012
2-LZTT-1-2
13 NOV 2014
2. Ručné opravy:
2. Hand amendments:
NIL
NIL
3. V AIP SR, podsekcia GEN 0.2 Záznam o zmenách do AIP,
zaznamenajte AIRAC AIP AMDT 162.
3. Record entry of the AIRAC AIP AMDT 162 in the AIP S. R.,
subsection GEN 0.2 Record of AIP Amendments.
4. Tento
AIRAC
AIP
AMDT
z nasledujúcich publikácií:
4. This AIRAC AIP AMDT incorporates information contained
in the following publications:
obsahuje
informácie
AIP SUP
NIL
AIP SUP
NIL
AIC
NIL
AIC
NIL
NOTAM
NIL
NOTAM
NIL
- KONIEC -
- END -
-1-
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1.3.2
AD 1.3-5
13 NOV 14
Heliporty
1.3.2
Názov heliportu
Smerovacia značka
Typ
heliportu
Heliport name
Location indicator
Type of
heliport
Heliports
Povolený druh prevádzky na použitie heliportu
Type of traffic permitted to use the heliport
IFR - VFR
LZS
Medzinárodná vnútroštátna
Verejná neverejná
International National
Public Non-public
Deň - Noc
Day - Night
4
5
6
7
LZS
**
LZS
**
-
**
-
**
LZS
**
LZS
**
LZS
**
LZS
**
LZS
**
LZS
**
LZS
**
Reference
to AD
Section and
remarks
(INTL - NTL)
1
2
3
NsP F. D. Roosevelta Banská
Bystrica
civilný
NTL
SÚSCCH Banská Bystrica
civilný
civil
NTL
civil
Rezidencia Bárdošova
Bratislava
civilný
River Park Kempinski
Bratislava*
civilný
NsP Dolný Kubín
civilný
NTL
civil
NTL
civil
NTL
civil
Univerzitná nemocnica Louisa
Pasteura
Košice - Trieda SNP
civilný
Univerzitná nemocnica Louisa
Pasteura
Košice - Rastislavova
civilný
NsP Liptovský Mikuláš
civilný
NTL
civil
NTL
civil
NTL
civil
NsP Poprad
civilný
NTL
civil
Fakultná nemocnica ÚVN
SNP
Ružomberok
civilný
NsP Žilina
civilný
Referencia
na sekciu
AD
a poznámky
NTL
civil
NTL
civil
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň - Noc
Day - Night
neverejné
VFR
non-public
Deň - Noc
Day - Night
neverejné
VFR
non-public
Deň - Noc
Day - Night
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň - Noc
Day - Night
neverejné
VFR
non-public
Deň - Noc
Day - Night
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň - Noc
Day - Night
Poznámka:
Note:
INTL - medzinárodné letisko
NTL - vnútroštátne letisko
LZS - letecká záchranná služba
NsP - nemocnica s poliklinikou
SÚSCCH - Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
ÚVN SNP - Ústredná vojenská nemocnica SNP
* - River Park časť E, Blok 3 (Hotel Kempinski)
** - informácie o leteckej prevádzke a o type AD poskytujú
prevádzkovatelia príslušných letísk
INTL - International aerodrome
NTL - National aerodrome
LZS - Air ambulance
NsP - Hospital
SÚSCCH - Hospital for cardiovascular diseases
ÚVN SNP - Central Military Hospital
* - River Park part E, Block 3 (Hotel Kempinski)
** - Information about air traffic and type of AD is provided by
aerodrome operators
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 162
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 1.5-1
13 NOV 14
AD 1.5 STAV CERTIFIKÁCIE LETÍSK A HELIPORTOV
AD 1.5 STATUS OF CERTIFICATION OF AERODROMES AND
HELIPORTS
Publikovaný stav certifikácie letísk a heliportov je platný k 20.
augustu 2014. Priebežne aktualizované informácie sú uverejnené
na stránke Dopravného úradu www.nsat.sk v časti Letiská.
Status of certification of aerodromes and heliports is valid until 20th
August 2014. Updated information is continuously published on the
Transport Authority website www.nsat.sk, Airports section.
1.5.1
1.5.1
Stav certifikácie letísk
Status of certification of aerodromes
Letisko
ICAO kód
Vydané dňa
Platnosť do
Poznámky
Aerodrome
ICAO code
Issues on
Valid to
Remarks
BOLERÁZ/Štefan Banič
LZTR
17 DEC 1999
na neurčito
unlimited
BRATISLAVA/M. R. Štefánik
LZIB
31 OCT 2013
31 OCT 2014
DUBNICA
LZDB
15 DEC 1999
na neurčito
unlimited
DUBOVÁ
LZDV
25 SEP 2012
31 OCT 2014
HOLÍČ
LZHL
16 DEC 1999
na neurčito
unlimited
JASNA
LZJS
08 AUG 2014
30 SEP 2017
KAMENICA NAD CIROCHOU
LZKC
01 APR 2014
31 DEC 2014
KOŠICE
LZKZ
20 DEC 2004
na neurčito
unlimited
KRÁĽOVÁ
LZKS
01 JUN 2006
na neurčito
unlimited
LUČENEC
LZLU
15 DEC 1999
na neurčito
unlimited
MALACKY
LZMC
NIL
NIL
MALÉ BIELICE
LZPT
17 DEC 1999
na neurčito
unlimited
MARTIN
LZMA
16 DEC 1999
na neurčito
unlimited
NITRA
LZNI
16 DEC 1999
na neurčito
unlimited
NOVÉ ZÁMKY
LZNZ
30 SEP 2013
30 SEP 2016
OČOVÁ
LZOC
29 DEC 1999
na neurčito
unlimited
PIEŠŤANY
LZPP
25 APR 2014
30 APR 2016
POPRAD-Tatry
LZTT
27 MAY 2014
30 JUN 2016
PREŠOV
LZPW
NIL
NIL
PRIEVIDZA
LZPE
30 DEC 1999
na neurčito
unlimited
RAŽŇANY
LZRY
17 DEC 1999
na neurčito
unlimited
RUŽOMBEROK
LZRU
16 DEC 1999
na neurčito
unlimited
SENICA
LZSE
16 DEC 1999
na neurčito
unlimited
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Vojenské letisko
Military aerodrome
Vojenské letisko
Military aerodrome
AIRAC AIP AMDT 162
AD 1.5-2
13 NOV 14
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Letisko
ICAO kód
Vydané dňa
Platnosť do
Poznámky
Aerodrome
ICAO code
Issues on
Valid to
Remarks
SLIAČ
LZSL
06 MAY 2014
31 MAY 2016
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
LZSV
28 AUG 2000
na neurčito
unlimited
SVIDNÍK
LZSK
17 DEC 1999
na neurčito
unlimited
ŠURANY
LZSY
02 AUG 2011
31 AUG 2014
TRENČÍN
LZTN
27 MAY 2014
30 JUN 2016
ŽILINA
LZZI
29 NOV 2013
30 NOV 2014
1.5.2
Stav certifikácie heliportov
1.5.2
Vojenské letisko s civilnou prevádzkou
Military aerodrome with civil traffic
Status of certification of heliports
Vydané dňa
Platnosť do
Poznámky
Issued on
Valid to
Remarks
NsP F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
18 JUL 2014
31 AUG 2016
SÚSCCH Banská Bystrica
28 JUL 2014
31 AUG 2016
Rezidencia Bárdošova
Bratislava
12 DEC 2013
30 NOV 2014
River Park Kempinski
Bratislava
12 DEC 2013
30 NOV 2014
NIL
NIL
Univerzitná nemocnica Louisa
Pasteura
Košice - Trieda SNP
21 JUL 2014
31 JUL 2016
Univerzitná nemocnica Louisa
Pasteura
Košice - Rastislavova
15 MAY 2014
31 MAY 2015
NIL
NIL
Heliport
NsP Dolný Kubín
NsP Liptovský Mikuláš
NsP Poprad
15 NOV 2002
Airport operator certificate is not issued
Nevydané povolenie na prevádzkovanie heliportu
Airport operator certificate is not issued
na neurčito
unlimited
Fakultná nemocnica ÚVN SNP
Ružomberok
27 DEC 2013
30 NOV 2015
NsP Žilina
23 DEC 2013
30 NOV 2015
AIRAC AIP AMDT 162
Nevydané povolenie na prevádzkovanie heliportu
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZTT-1-1
13 NOV 14
LZTT AD 2.1 SMEROVACIA ZNAČKA A NÁZOV LETISKA
LZTT AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME
LZTT - POPRAD-Tatry
LZTT - POPRAD-Tatry
LZTT AD 2.2 ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE
LETISKA
LZTT AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND
ADMINISTRATIVE DATA
1
Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD
ARP coordinates and site at AD
490425N 0201428E
Geometrický stred RWY 09/27.
Geometric centre of the RWY 09/27.
2
3
Smer a vzdialenosť od (mesta)
291°, 4,3 km od železničnej stanice Poprad-Tatry.
Direction and distance from (city)
291°, 4,3 km from the Poprad-Tatry railway station.
Nadmorská výška/Vzťažná teplota
2 356 ft (718 m)/23 °C (JUL)
Elevation/Reference temperature
4
Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN
138 ft (42 m)
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Magnetická deklinácia/Ročná zmena
5°E (2010)/+6’ E
Magnetic variation/Annual change
6
Správa letiska, adresa, telefón, fax, AFS
AD Administration, address, telephone, fax, AFS
7
Letisko Poprad-Tatry, a. s.
Na letisko 100
058 98 POPRAD
TEL:
+421/52/776 38 75, +421/52/773 00 36
FAX:
+421/52/772 50 05
AFTN:
LZTTYDYX
SITA:
TATOP7X
e-mail:
[email protected]
http:
www.airport-poprad.sk
Povolený druh prevádzky
IFR/VFR, deň/noc
Types of traffic permitted
IFR/VFR, day/night
(IFR/VFR)
8
Poznámky
NIL
Remarks
LZTT AD 2.3 PREVÁDZKOVÝ ČAS
1
LZTT AD 2.3 OPERATIONAL HOURS
Správa letiska
MON-SUN: 0615-1800 (0515-1700)
AD Administration
Mimo OPR HR správa letiska môže poskytnúť služby na písomné
vyžiadanie, ktoré musí byť predložené 1 pracovný deň vopred do 1300
(1200) (fax alebo e-mail prevádzkovateľa AD, pozri odsek AD 2.2.6) a
následne potvrdené prevádzkovateľom letiska.
Outside OPR HR AD Administration may provide services on written
request, which shall be forwarded in advance 1 working day till 1300
(1200) (fax or e-mail of AD operator, see para. AD 2.2.6) and
subsequently confirmed by AD operator.
2
3
4
5
Colné a pasové vybavenie
Ako správa AD.
Customs and immigration
As AD Administration.
Zdravotná a sanitárna služba
Ako správa AD (iba prvá pomoc).
Health and sanitation
As AD Administration (first aid only).
Letecká informačná služba
Samoobslužný terminál H24 (pozri odsek GEN 3.1.5).
AIS Briefing Office
Self-briefing terminal H24 (see para.GEN 3.1.5).
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb
Samoobslužný terminál H24 (pozri odsek GEN 3.1.5).
ARO
Self-briefing terminal H24 (see para.GEN 3.1.5).
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 162
AD 2-LZTT-1-2
13 NOV 14
6
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Meteorologická služobňa
MON-SUN: 0500-1700 (0400-1600)
MET Briefing Office
Pozri podsekciu LZTT AD 2.11.
See subsection LZTT AD 2.11.
7
Letové prevádzkové služby
MON-SUN: 0615-1800 (0515-1700)
Air Traffic Services
Mimo OPR HR na písomné vyžiadanie a potvrdenie vopred (pozri odsek
LZTT AD 2.3.1).
Outside OPR HR on written request and prior confirmation (see para.
LZTT AD 2.3.1).
8
9
10
11
12
Plnenie palív
Ako správa AD.
Fuelling
As AD Administration.
Poskytovanie handlingu
Ako správa AD.
Handling
As AD Administration.
Bezpečnostná ochrana
Ako správa AD.
Security
As AD Administration.
Odnámrazovanie
Ako správa AD.
De-icing
As AD Administration.
Poznámky
NIL
Remarks
LZTT AD 2.4 HANDLINGOVÉ SLUŽBY A ZARIADENIA
1
2
LZTT AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES
Zariadenia na vybavovanie nákladu
Vysokozdvižné vozíky (2 t), akumulátorové vozíky, dopravník.
Cargo-handling facilities
Fork-lift trucks (2 t), accumulator trucks, conveyor belt loader.
Druhy palív a oleja
JET A1
Fuel and oil types
Olej nie je k dispozícii.
Oil not available.
3
Zariadenia na plnenie palivom a kapacita
Fuelling facilities and capacity
4
5
6
7
JET A1:
Autocisterny:
2 x 14 500 l (500 l/min)
JET A1:
Tank trucks:
2 x 14 500 l (500 l/min)
Odnámrazovacie zariadenia
K dispozícii.
De-icing facilities
Available.
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá
Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD.
Hangar space for visiting aircraft
Limited, by arrangement with AD operator.
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá
Obmedzené.
Repair facilities for visiting aircraft
Limited.
Poznámky
NIL
Remarks
AIRAC AIP AMDT 162
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Download

slovenská republika slovak republic airac aip amdt