Číslo strany: 1/9
VÝŇATOK
Z
LETISKOVEJ PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY
LETISKA
MARTIN
VEREJNÉ VNÚTROŠTÁTNE LETISKO
Číslo strany: 2/9
Časť 1
1.1
Podrobnosti o letisku
Všeobecné informácie
5
6
7
8
9
10
11
ICAO kód
Typ letiska
Určenie letiska
Zemepisné súradnice vzťažného bodu
letiska
Poloha vzťažného bodu letiska
Smer a vzdialenosť od význačného miesta
Nadmorská výška letiska
Zvlnenie geoidu
Vzťažná teplota letiska
Prevádzkovateľ letiska
Adresa prevádzkovateľa
LZMA
všeobecné letectvo
Verejné vnútroštátne letisko
49° 03’ 55” N
18° 57’ 03“ E
Geometrický stred VPD
2 km E od stredu mesta Martin
420 m n. m. (1378 ft)
Neudané
25,5 °C (júl)
Aeroklub Martin, o.z.
Aeroklub Martin, o.z.
Letisko Martin
038 02 Dražkovce 176
12
Osoba zodpovedná za prevádzku letiska
Ing. Jozef Kožár
13
Kontaktné čísla
14
Druh prevádzky
Tel.: +421 905 475 138, +421 905 247 038
E-mail: [email protected]
Web: http://www.aeroklubmartin.sk
VFR, deň
15
16
Kritický typ vrtuľníka
Kritický typ lietadla
Druhy lietadiel
17
MET:
18
19
Druhy palív:
Druhy oleja:
20
21
22
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá:
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá:
Požiarna kategória letiska:
23
24
25
26
27
28
Sezónna prevádzkyschopnosť:
Ubytovacie možnosti:
Stravovacie zariadenia:
Zdravotná služba:
Dopravné prostriedky:
Poznámky:
1
2
3
4
Nedefinovaný
Nedefinovaný
Letúny, motorizované vetrone, vetrone, ultraľahké
lietadlá, balóny
Tel: + 421 02 4857 4263 Meteor Bratislava
Web: www.shmu.sk
NIL
NIL
Obmedzený, po dohode s AD OPR
Obmedzené, len malé opravy
Pre lietadlá do rozpätia krídiel 12 m a so šírkou trupu nie
väčšou ako 2 m.
Celoročne, odstraňovanie snehu sa nezabezpečuje
Miestna turistická ubytovňa, mestské hotely
Sezónny bufet na AD, reštaurácie v meste
nemocnice a záchranná služba v meste t. č. 112
MHD BUS č. 52
a) údaje o tomto letisku sa priebežne neaktualizujú
prostredníctvom správ NOTAM. Velitelia lietadiel sú
povinní informovať sa pred každým letom
u prevádzkovateľa letiska telefonicky o aktuálnom
stave letiska.
b) prílet bez spojenia len po koordinácii a súhlase VLP
(t.č. +421 905 475 138)
c) Pozri AD 4.1 odsek 4.1.4 AIP VFR SR
Číslo strany: 3/9
1.2
Prevádzková doba
1
2
Správca letiska:
Prevádzka letiska:
3
4
Zdravotná služba:
Bezpečnostná ochrana letiska:
1.3
Aeroklub Martin, o.z.
Podľa potrieb prevádzkovateľa letiska. Letisko je možné
použiť iba na základe súhlasu vydaného
prevádzkovateľom letiska. Žiadosť o použitie letiska sa
predkladá minimálne 24 hodín vopred VLP letiska.
nemocnice a záchranná služba v meste t. č. 112 a 155
Priestory letiska sú chránené v zmysle programu
bezpečnostnej ochrany letiska.
Údaje o letisku
Fyzikálne charakteristiky
VPD
Rozmery:
Zemepisný smer:
Druh povrchu:
Únosnosť:
Pozdĺžny sklon:
Priečny sklon:
Nadmorské výšky prahov VPD:
VPP
Predpolia
Koncové
bezpečnostné
plochy
Rozmery:
Druh povrchu:
Pozdĺžny sklon:
Priečny sklon:
36R/18L 800 x 50 m
36L/18R 800 x 50 m
000°/180°
tráva
5 700 kg / 0,4 MPa
RWY 18 stúpanie 0,63 -0,76 %
bez priečneho sklonu
36L, 36R / 419 m 18L, 18R /414 m
960 x 150 m
trávnatý
RWY 18 stúpanie 0,63 -0,76 %bez priečneho sklonu
Druh povrchu:
RWY 18 CWY 60
RWY 36 CWY 100
trávnatý
Rozmery:
RWY 18 SWY 100
RWY 36 SWY 60
Druh povrchu:
trávnatý
Rozmery:
Rolovacia dráha Šírka:
Druh povrchu:
Únosnosť:
25 m
trávnatý
5 700 kg / 0,4 MPa
Technické
plochy
Rozmery:
80 x 50 m
Druh povrchu:
Únosnosť:
asfalt
TORA:
18L, 36R, 18R, 36L 800 m
TODA:
18L, 18R 900 m
36R, 36L 860 m
18L, 36R, 18R, 36L 800 m
18L, 18R 860 m
36L, 36R 900 m
Použiteľné
dĺžky
LDA:
ASDA:
Vizuálne prostriedky
Osové značenie VPD:
NIL
Číslo strany: 4/9
Prahové značenie VPD:
Postranné značenie VPD:
Značenie rolovacích dráh:
Značenie hraníc letiska:
Návestná plocha:
Veterný rukáv:
Svetelné zariadenia:
1.4
značky v tvare písmena „L“ s rozmermi podľa L14 S
značky v tvare písmena „I“ s rozmermi podľa L14 S
značenie letiska je uvedené v Prílohe č. 5
NIL
medzníky
50 m S od hangáru
je umiestnený na úrovni polovice západného okraja
rolovacej dráhy
NIL
Miestne pravidlá prevádzky
1
Letiskové okruhy:
2
3
4
Navijakové vzlety:
Paralelná prevádzka na VPD:
Rolovacie dráhy:
5
Doskoková plocha:
RWY 36 doprava
RWY 18 doľava
RWY 18L, 36R
36 L, 36R 18 L, 18R
nie sú vyznačené, rolovanie sa vykonáva podľa prílohy
č.5, únosnosť 5 700 kg, povrch – tráva
NIL
Číslo strany: 5/9
Prílohy
Príloha č. 1: Mapa informačnej zóny letiska Martin
Číslo strany: 6/9
Príloha č. 2: Mapa letiskových okruhov
Číslo strany: 7/9
Príloha č. 3: Mapa letiska, vyhlásené dĺžky, schéma značenia letiska, vyznačenie
priestorov na rolovanie lietadiel
Detail A
0,8 m
6m
2 ks
zástavky
0,8m x 0,5m
3m
4,5 m
Priestor rolovania lietadiel
Detail A
Číslo strany: 8/9
Príloha č. 4: Schéma pohybu osôb a mobilných prostriedkov na letisku
Oblasť voľného
pohybu osôb
a mobilných
prostriedkov
Oblasť
obmedzeného
pohybu osôb
a mobilných
prostriedkov
Oblasť so
zakázaným
pohybom
osôb a
mobilných
prostriedkov
Číslo strany: 9/9
Príloha č. 5: Schéma rozmiestnenia príkazných a informačných tabúľ
Informačná
tabuľa
Informačná
tabuľa
Informačná
tabuľa
Verejný
letiskový
priestor
Príkazová
tabuľa
Informačná
tabuľa
Download

martin - aeroklubmartin.sk