.I
*l
Vel'ká dopravná
Technický test
lT|
194
Aké mechanické zámky mÓŽu byt'na ručne prestavovaných výhybkách?
a)
b)
c)
l(n
D tot/T
Zástrčkové;
Elektromagnetické;
Výmenové'
Kloý jazykkontroluje výmenová zámka?
E]
a)
odtahlÝ:
c)
PriÍahlý.
tol b) obídva;
D 1O1'T
[!
Ktoý jazyk kontroluje odtlačná zámka?
a)
odtahlÝ:
c)
Pril'ahlý.
1or b) Obidva;
D 1O"T
|_l-|
Čo sa uzamyká stojanovou zámkou?
a)
Páka výmenníkového závaŽia;
c)
Stojan priÍahléhojazyka.
ío'l b) Výkol'ajka;
o toí/T
E
D
KoÍko zámkových ústrojenstiev má jednoducházámka?
a)
íol b)
c)
íoí/T
Jedno:
Dve;
Podta potrebných závislostí.
E] Je výmenová a odtlačná zámkarozrezateťné zariadenie?
je rozrezateÍné(po rezani rnýmeny sa záverný hák zámky neodlomí, aj keď bol vo zvislej polohe);
ío.l/T a) Áno,
í01 b) Nie je rozrezateÍné (po rezaní výmeny sa záverný hák zámky odlomí, ak bol vo zvislej polohe);
D
c)
Ef
U týchto zariadení sa pre ich jednoduchosť rozrezatetnost'alebo
nerozrezatel'nosť neudáva.
Uzatvárasa ochranná skrinka výmenovej zámky po jej obsluhe?
a) Nie:
í01 b) Áno;
c) Áno,
o ío1/T
t-q-]
D 10í/T
10í
ale len v prípade nepriaznivého počasia.
Kolko prenosných výmenových zámokmusí bý'na stavadle v staniciach s mechanickými prestavníkmi?
a)
Najmenej dve prenosné r,nimenové zámky;
b)
Musí byt'tolko prenosných výmenových zámok, aby bolo moŽné zabezpečit'vlakovú cestu s
najváčšímpočtom proti hrotu prechádzaných a odvratných výmen;
c) Musí byt počet prenosných výmenových zámkov úmerný polovičnému počtu prestavníkov.
l'l',
ťl
qt
Vel'ká dopravná
í9A
Technický test
E
Aká je to dvojpolohovo uzamykatetná výmenová zámka?
r';i'
L) 101/
"
l
tu
a)
Je to rnýmen ovázámka, ktorej jedno zámkové ústrojenstvo slúŽi na uzamykanie jej záverného háku v
zvislej polohe a druhé zámkové ústrojenstvo slúŽína uzamykanie jej záverného háku v sklopenej polohe;
b)
Je to odtlačná zámka, ktorej jedno zámkové ústrojenstvo slÚŽi na uzamykanie záverného háku v
c)
Je to uýmenovázámka na výkotajke.
zvislej polohe a druhé na uzamykanie záverného háku po rezanívýhybky;
Kto zabezpečuje Údžbu a potrebný počet prenosných výmenových zámkov?
d Železničnéstaníce;
í0í b) Udžujúcipracovnícioznamovacej azabezpečovacejtechniky;
D 101/T
c)
m
Kde je uschovaný náhradný traťorný ktúč?
a)
101 b)
c)
D 10t/T
fflČo
o
UdrŽujÚci pracovníci Že|ezničných tratí a stavieb'
a)
í01 b)
101/T
c)
ríil
Je uschovaný u prednostu stanice;
Je uschovaný u udrŽujÚceho pracovníka oznamovacqazabezpečovacej techniky;
Nie je zriadený.
umoŽňuje elektromagnetická zámka?
Uzamknúť výhybku;
Premenu mechanických kl'účových závislostí na elektrické závislosti a opačne;
Tvorí nepriamu bočnúochranu tým, Že spÓsobuje okamŽité zastavenie vozidla na kolaji, ktoré by sa
b)
Tvorí priamu bočnÚ ochranu tým, Že spÓsobuje vykoťajenie vozidla, ktoré by sa pohybovalo do
pohybovalo do priestoru chráneného výkoÍajkou;
priestoru chráneného výkotajkou
;
c) SlúŽi na prechodenie srdcovky.
tE
D 101/T
Na čo slÚŽia mechanické prestavníky?
a)
UmoŽňujú Ústredné prestavovanie mechanických návestidiel stavacími pákami prostredníctvom
drÓtovodu;
101
b)
ZnemoŽňujú Ústredné prestavovanie mechanických závor stavacími pákami prostredníctvom
drÓtovodu;
c)
r
r
t
t
t
t
t
t-
a)
101
r
r
UzamknÚť elektromagnetický závorník.
Na čo slúŽi výkol'ajka?
D ío1lT
r
UmoŽňujú ústrednéprestavovanie výhybiek a výkoÍajok stavacími pákami prostredníctvom drÓtovodu.
tur ,1':u,
:
'i '.,.
l.
1.+ :
:
:
t
Vel'ká dopravná
í9A
Technický test
lJt-|
Na co je určený elektromotorický prestavník?
D Í{ť1rT
a)
Na prestavovanie jazykov výhybky, pohyblivých častísrdcoviek, výkoťajok a na trvalú kontrolu ich
b)
Na premenu mechanických ktÚčových závislostína elektrické a opačne;
koncovej polohy;
,i0řl
c)
E
Kto nariaďuje pouŽitie kluky pre ručnéprestavovanie uýhybiek pri poruche elektrickej časti
elektromotorického prestavníka?
a) Prednosta stanice,
b) Udžujúcipracovník oznamovacej
c) Výpravca.
D1truT
tril
D lot/T
Na prestavovanie jazykov výkotajok, pohyblivých častísrdcoviek a výkoÍajok.
a zabezpečovacej techniky;
m1si9 bý'zabezpečenékl'uky na ručnéprestavovanie výmen, ktoré sa pouŽívajúpri poruche
elektrickej časti elektromotorického prestavníka?
A.k9
a)
Musia byt'označenéporadouými Číslamia zabezpeČenétak, aby sa pri pouŽití kaŽdej kl'uky porušila
b)
Musia byt'očíslované;
101
plomba na šnÚrke;
c) Musia byt'označenéporadovýmičíslami azabezpečené tak, aby sa pri pouŽití každej kl'uky poruŠíla
plomba na drÓte.
|-TE_| Aký je to
a)
í01 b)
D 101/T
neprofilorný styk?
lzolovaný styk s netradičným zapojením;
lzolovaný styk nekontrolujúci voÍnost' prechodového prierezu;
:=_=:l==:1t:3:::::i:::::l:::]_*1::*i=:*:==
tE
Dfi1Ť
í01
Čo je to zámedzný úsek?
a)
lzolovaný úsek medzí návestidlom a najbliŽšímnámedznÍkom;
b)
Úsek dopravnej kol'aje s neohraničeným kol'ajovým obvodom ktorého obsadenie a následné
uvolnenie vo vchodovej vlakovej ceste spolupÓsobí pri rušeníjej záveru;
c) lzolovaný úsek medzi dvoma námedzníkmi.
lló-|
Na čo je určenépomocné stavadlo (Pst)?
a) Je
určenéna miestnu obsluhu návestidiel;
1o'l b) Je určenéna miestnu
D í01/T
c)
ffi
i -.
Nie je určenépre obsluhu.
zariar]aniqt.rnrr TEQT
rn'loanar-,Á
obsahuie oomocné stavac|lo staniěnéhn zar,aznařan'niahn
ÝÝÝ-uÝiÝ.iv-qllqvvlllql'yv
lLgr
vJlllglluvglauluE;í ra;liXz')
i ----"-j-ř-''
a)
10í b)
D 10í/T
obsluhu ústredne prestavovaných r,nýhybiek a výkoÍajok;
Áno, má výmenové radiče iba na testovanie elektromotorických prestavníkov;
Nie, nemá výmenové radiče, výmeny sa prestavujÚ automaticky po uvotňovaní izolovaných Úsekov;
:====:]==]5:11]]1i:=]=i:=:::"'*
j:T*
má radiče koťajídoplnené bielou indikáciou
'l{-' - Ii
9t
Vel'ká dopravná
í9A
Technický test
fflNa
čo slúŽístavadlornýprístroj?
a)
101 b)
c)
D 101/T
|T]
o
a)
10'1 b)
c)
plČo
101
E
Na obsluhu elektrodynamického zabezpečovacieho zariadenia;
Na obsluhu mechanického alebo elektromechaníckého zabezpečovacieho zariadenia a na vytvorenie
potrebných závislostí.
Čo, okrem iného, umoŽňuje výpravcovi riadiaciprístroj?
1o'l/T
D 101n
Na obsluhu releového zabezpečovacieho zariadenia;
Postavit' posunové cesty za označnÍk;
Nariadit' závislým výhybkárskym stanovištiam posunové cesty za ktoých vol'nost' je zodpovedný
výpravca;
Uvolniť hlavné návestidlá uzavreté elektricky na výhybkárskych prístrojoch.
prestavujeme nerozrezate|'nou výmenovou pákou?
a)
Mechanické návestidlá;
b)
Výmeny s hákovým záverom;
c)
Výmeny bez hákového alebo rybinového záveru.
Ak má ret|azovákladka páky čiernobiely náter, o akú páku sa jedná?
a)
101 b)
c)
D'Í01/T
E]
D í01/T
W
D í01/T
Je to dvoipolohová sÚhlasová páka;
Je to dvojpolohová výmenová páka;
Je to trojstavná výmenová páka.
Ak má ret'azová kladka páky náter na jednej polovici červenej farby a na druhej polovici zelenej farby, o akú
páku sa jedná?
a)
b)
c)
Je to dvojpolohová závorníková páka;
Je to návestná páka mechanického hlavného návestidla, predzvesti;
Je to návestná páka mechanického hlavného návestidla, predzvesti a zriad'ovacieho návestidla.
Ak má ret|azová kladka páky náter na jednej polovici Žltej farby a na druhej polovici čiernej farby, o akú
páku sa jedná?
a)
b)
c)
Je to dvojpolohová a trojstavná závorníková páka;
Je to dvojpolohová uýmenová páka;
Je to trojstavná výmenová páka.
Ak má rel'azová kladka páky náter na jednej polovici čiernej farby a na druhej polovici Šedej farby, o akú
páku sa jedná?
l^ l^ t.'^:-^l^L^.,:
-lt--.
^\
at
ýc
tv uvvJPvlvl luvcl ^,'.Ll^--..!
Jul lldĎUva' PilKal'
í0í b) Je to dvojpolohová
D.lo1/T
c)
výmenová páka;
Je to trojstavná výmenová páka'
-,;.t,Lbu:?"{t" i:;
9í,
Hr-ctrý
Vel'ká dopravná
test
í9A
E]A<
má retazovákladka páky náter čiernej farby, o akú páku sa jedná?
a) Je to dvojpolohová súhlasová páka;
@tuMr
.'Últ
b) Je to dvojpolohová rnýmenová páka;
c) Je to trojstavná výmenová páka.
Čimp stanovená základnápoloha stavacích pák?
E
@
jÚtI*lr
mi
a)
Konštrukciou stavadlového prístroja;
b)
c}
Záverovou tabulkou;
TabuÍkou uzamknutia výhybiek.
Čosa pouŽíva k mechanickému zaisteniu vlakovej cesty
zariadenÍ?
@
fimnr
mDť
a)
Závorníková páka;
b)
Výmenová páka;
c)
E
lD
'!'!
@'
Na stojan stavacej páky;
Na stojan pákového prístroja, namiesto stavacej páky;
Na zadnÚ stenu pravítkovej skrine, namiesto loŽiska hriadeta
a) ZávernÚ a elektrickú čast'stavadlového prístroja;
b) Elektrickú čast' stavadlového prístroja;
c) Mechanickú čast' stavadlového prístroja.
Ú'JT
jat
Na čo slÚŽia vybavovacie tlačidlá elektromechanického zabezpeÓovacieho
!j*r/T
a)
10' b)
-_
lE|
D
a)
b)
c)
KtorÚ čast'stavadlového prístroja tvorí hradlorný prístroj?
E
o
KoIajorný záverník.
Kam sa upevňuje páková zámka?
fF|
D
na elektromechanickom zabezpečovacom
1o'/T
lot
zariadenia?
Na núdzovévybavenie návestného hradla;
Na núdzovévybavenie zvončeka;
jl=]:::::::=:ť1::=:]:=:'=:=1':]="]==11]11Y======
Čo umoŽňuje výpravcovidotykový kl'Úč na elektromechanickom staničnom zabezpeČovacom
zariadení?
a)
b)
Zaistiť vlakovú cestu odchodovrým výmenovým hradlom bez obsluhy návestného
hradla;
Zaistit'vlakovÚ cestu odchodor4im návesntým hradlom prí červeno zaclonenom trat,ovom
súhlasovom
hradle;
:=:]===::::]:1=Y=:::::=::1::::j-::'="='=="=:jťji-"-:-"-i:=11l]]]1=i=========
g6
---
.z
Vel'ká dopravná
Technický test
to
D 10tiT
101
z
/
Na čo slÚŽi hradlor,ný záver (vŠeobecná definícia)?
a)
Sprostredkováva spojenie dvoch miest prenášaním závislostÍelektrickou cestou;
./
b) Kontroluje vol'nosť vlakovej cesty;
c)
til
í9A
-:
SpolupÓsobí na činnosťzabezpečovacieho zariadenia prijazde vlaku.
AkÚ Íarbu má clonka návestného hradla v základnej polohe?
a)
1o1 b)
c)
D t01/T
Čiernu;
Červenú;
Bielu.
Na čo slÚŽi náhradná západka u návestného hradla na rnýhybkárskom prístroji?
E
D'l0íII
1oí
a) Zabraňuje prestaviť hlavné návestidlo na návesť zakazujÚcu jazdu;
b)
Zabraňu1e dať odhlášku zabezpečovacím zariadením privchode vlaku po častiach;
c) Zabraňuje postavit' hlavné návestidlo opátovne na návesť dovoťujúcu jazdu, ak nebolo pre poruchu
uzatvorené elektricky.
E
Akým spÓsobom zaisťuje r'nýmenové hradlo postavenú vlakovÚ cestu?
a)
101 b)
c)
D 1or/T
Dynamicky;
Mechanicky;
Elektricky.
|-Zó-| Akú farbu
a)
101 b)
c)
D í01/T
má clonka výmenového hradla (záveru výmen) v základnej polohe?
Čiernu;
Zelenú;
Bielu.
ov
Jf
fi
F
rF
F
F
ff
fi
fi
fi
Vel'ká dopravná
Technický test
í9A
í c D 101/T 1o1 ěl.7
2 c D 101/T 101 čl. B
3 a D 1o1ft 10'Í čl. 9
4 a D1o1ft í01 čl.10
5 a D 101/T 10't čl. 11
6 b D 101/T 101 čl..l4
7 b D 101ft 10.l čl. 15
8 a D 101/T .l0.l čl. .16
9 a D 101/Í 101 čl. 16
í0 a D 1urť 101 čl. 16
11 c D 1ufi .t01 ěl. 18
12 b D 1urr 1o,l čl.21
í3 b D 10.l/T 101 čl. 23
14 c D 1urr 10í čl. 25
í5 a D í01/T .l01 čl. 30
í6 c D 10'l/T í01 čl. 33
17 a D 10't/T í01 čl. 33
í8 b D 101iT í01 čl. 60
í9 b D 101ft 101 čl. 60
20 b D 101/T 101 čl.6í
21 c D 101lT 10,l čl.62
22 c D 101ff 101 čl.71
23 c D1o1rr 1u čl.72
24 c D 101/T 101 čl.87
25 a D 101/T í0íčl. 92 pis. e
26 b D 1o1ft'l0í čl. 92 pis. h
27 a D 1o1IT 101 čl. 92 pis. c
28 c D 101/T 10'l čl. 92 pis. b
29 b D í01/T í01 čl. 92 pis. a
30 b D í01lT 101 čl. 94
31 c D 101/T í01 čl. 97
32 a D 101/T í01 čl.'t00
33 b D 101/T 101 čl. 108
34 c D í0ílT10'l čl.114
35 a D 10'l/T 1u el117
36 a D 1o1ft í01 čl. 118
37 b D 1un í0íčl. 119
38 c D 101lT í01 Čl. 119
39 c D í01lT 10'l čl.120
40 c D101/T'l01čl.120
9j
Download

19A_0014