KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ŽELEZNIČNÉ TELESO NA JEDNOKOĽAJNEJ TRATI
Traťové triedy
Traťová
Maximálna dovolená
Hmotnosť na bežný m
trieda hmotnosť na nápravu [t]
dĺžky vozidla [t/m]
A
16,0
5,0
B1
18,0
5,0
B2
18,0
6,4
C2
20,0
6,4
C3
20,0
7,2
C4
20,0
8,0
D2
22,5
6,4
D3
22,5
7,2
D4
22,5
8,0
E4
25
8,0
E5
25
8,8
PRIEREZ OCEĽOVÉHO PODVALU
110
1
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
OCEĽOVÝ PODVAL TYPU “Y”
OZNAČOVANIE DREVENÝCH PODVALOV
PRIEREZ DREVENÉHO PODVALU
110
2
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
MONOLITICKÝ BETÓNOVÝ PODVAL TYP “PB 2”
MONOLITOCKÝ BETÓNOVÝ PODVAL TYP “SB 8"
KOĽAJNICA TVARU R65
KOĽAJNICA TVARU UIC 60
3
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
BLOKOVÁ KOĽAJNICA B1
ŽLIABKOVÁ KOĽAJNICA TV 60
KOĽAJNICOVÉ STYKY
SKRUTKOVANÝ IZOLOVANÝ STYK TENCONI-BENKLER
110
4
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
VYBOČENIE KOĽAJE
UPEVNENIE KOĽAJNICE NA KLINOVEJ
ROZPONOVEJ PODKLADNICI
PRUŽNÉ UPEVNENIE VOSSLOH Skl 14
110
5
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110
6
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
UPEVNENIE KOĽAJNICE NA REBROVEJ PODKLADNICI
PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNENIE
NABLA NA DREVENOM PODVALE
PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNENIE
NABLA NA ŽB PODVALE
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNENIE PANDROL
“FASTCLIP”
PRUŽNÉ UPEVNENIE POUŽÍVANÉ NA ŽSR
UPEVNENIE BLOKOVEJ KOĽAJNICE
110
7
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Rýchlostné pásma železničných tratí
Rýchlostné pásmo Rýchlosť [km/hod]
RP1
V # 60
RP2
60 < V # 90
RP3
90 < V # 120
RP4
120 < V # 160
RP5
160 < V # 200
DEFINÍCIA ROZCHODU KOĽAJE
Rýchl.
pásmo
RP1
RP2
Odchýlky od menovitého rozchodu
Stavebné odchýlky
Prev. odchýlky Medzné odchýlky
Rekonštr.
Rekonštr. Po ostat.
Priama
novým mat. použit. mat. opravách
+-3; -2
RP3
RP4
RP5
+5; -3
+6; -3
+10; -4
+4; -2
+2; -2
-
Oblúk
+26; -4
+18; -4
Priama
+20; -5
+10; -3
+4; -2
+5; -3
+5; -3
Oblúk
+35; -5
+30; -5
+20; -5
+10; -5
Rozšírenie rozchodu koľaje v oblúkoch s R < 275 m:
Teoretické prevýšenie koľaje v oblúku:
Prevýšenie koľaje na tratiach so zmiešanou prevádzkou:
+10; -5
8
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110
9
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Odchýlky od projektovaného
prevýšenia
Rýchlostné Odchýlka prevýšenia
pásmo
koľaje [mm]
Medzné odchýlky výšky a smeru
koľajnicových pásov
Rýchlostné Odchýlka
Odchýlka
pásmo
výšky [mm] smeru [mm]
RP1
±15
RP1
±20
±20
RP2
±10
RP2
±15
±15
RP3
±8
RP3
±10
±10
RP4
±6
RP4
±8
±8
RP5
±5
RP5
±8
±7
Medzné odchýlky vzopätia od
projektovanej hodnoty
Rýchlostné Odchýlka vzopätia
pásmo
)f [mm]
RP1
±20
RP2
±15
RP3
±10
RP4
±8 (±10)*)
RP5
*)
pre tetivu 20 m
±7 (±10)*)
Projektované vzopätie:
Minimálny polomer oblúka s prevýšením 150 mm
a s nedostatkom prevýšenia 100 mm:
Minimálny polomer oblúka bez prevýšenia:
LINEÁRNA VZOSTUPNICA
Dĺžka lineárnej vzostupnice, kde p - prevýšenie koľaje, n - sklon (1:n):
Dĺžka prechodnice je zhodná s dĺžkou vzostupnice.
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110 10
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Kubická parabola:
Súradnica koncového bodu
prechodnice:
a pre uhol smeru dotyčnice v
koncovom bode prechodnice platí:
KUBICKÁ KRAJNÁ PRECHODNICA
SCHÉMA JEDNODUCHEJ ĽAVEJ VÝHYBKY
OBLASŤ SRDCOVKY JEDNODUCHEJ ĽAVEJ VÝHYBKY
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110 11
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
JEDNODUCHÁ VÝHYBKA V OBLASTI
PRESTAVNÍKA
Parametre vybraných jednoduchých výhybiek
Vmax v priamom
nv
" [°]
R [m]
smere [km/h]
Označenie
J S 49 1:6-150
J S 49 1:18,5-1200
Vmax v odbočnej
vetve [km/h]
6
9°27N44O
150
120
30
18,5
3°5N39O
1200
120
100
SCHÉMY DVOJITÝCH VÝHYBIEK JEDNOSTRANNÝCH
ODSADENÝCH
SCHÉMA KOĽAJOVEJ KRIŽOVATKY
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
KRIŽOVATKOVÁ VÝHYBKA V OBLASTI SRDCOVKY
KOĽAJOVÁ SPLIETKA
KOĽAJOVÁ SPLIETKA NA ELEKTRIČKOVEJ TRATI
110 12
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
NEKOMPENZOVANÉ REŤAZOVKOVÉ TRAKČNÉ VEDENIE
POLOKOMPENZOVANÉ TRAKČNÉ VEDENIE
KOMPENZOVANÉ TRAKČNÉ VEDENIE
SCHÉMY ZAVESENIA TROLEJOVÉHO VODIČA NA NOSNOM LANE
110 13
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110 14
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
PRIEREZ TROLEJOVÉHO VODIČA
Niektoré zostavy trakčného vedenia
Trolejový vodič
[mm2]
Nosné lano
[mm2]
Zosilovacie
vedenie [mm2]
Menovitý prud
[A]
Napájacia
sústava
150 Cu
120 Cu
-
1401
3 kV jsm
150 Cu
120 Cu
1xAlFe 240/39
2131
3 kV jsm
150 Cu
AlFe 240/39
1xAlFe 240/39
2180
3 kV jsm
100 Cu
AlFe 70/11
-
934
25 kV/50 Hz
100 Cu
50 bronz
-
780
25 kV/50 Hz
100 Cu
AlFe 70/11
120 Al
1050
25 kV/50 Hz
ZÁVES TRAKČNÉHO VEDENIA NA STĹPE
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
OZNAČENIE A USPORIADANIE NÁVESTNÝCH ZNAKOV
SCHÉMA TROJZNAKOVÉHO AUTOBLOKU NA ŠÍREJ TRATI
PRÍKLAD KOMBINÁCIÍ NÁVESTNÝCH ZNAKOV
110 15
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
NÁVESTI MECHANICKÝCH NÁVESTIDIEL
SCHÉMA SYSTÉMU ETCS 1. ÚROVNE
USPORIADANIE STANÍC. a) ODBOČNÁ, b) HLAVOVÁ,
c) PRÍPOJNÁ
110 16
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA ZMIEŠANEJ PRÍPOJNEJ ŽELEZNIČNEJ STANICE
SCHÉMA ČASTI ZORAĎOVACEJ STANICE
110 17
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SIEŤ DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST V SR (2010)
TUNELY NA DIAĽNIČNEJ SIETI SR (2010)
110 18
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ROZDELENIE CESTNEJ SIETE V SR K 1. 1. 2011
ROZDELENIE CESTNÝCH OBJEKTOV V SR K 1. 1. 2011
110 18A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ŠÍRKOVÉ USPORIADANIE DIAĽNICE
NAJMENŠÍ POLOMER SMEROVÉHO OBLÚKA
(Vn - návrhová rýchlosť a p - priečny sklon)
VÝSLEDNÝ SKLON
(s - pozdĺžny sklon, p - priečny sklon)
Maximálne prípustné hodnoty výsledného sklonu m
Kategória cesty
Charakter krajiny
rovinný
pahorkovitý
horský
D26,5; D28; R26,5
6,5
7,0
7,0
R24,5; R22,5; R11,5
6,5
7,5
7,5
C22,5
7,0
7,5
7,5
C11,5; C9,5
7,5
7,5
8,5
C7,5
7,5
8,5
10,0
KONŠTRUKČNÉ VRSTVY VOZOVKY
110 19
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
KONŠTRUKČNÉ USPORIADANIE DIAĽNICE
MIMOÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA DIAĽNICE A CESTY
ZAČÍNAJÚCEJ NA DIAĽNICI
MIMOÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA DIAĽNICE A CESTY
110 20
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA USPORIADANIA CESTNÉHO TUNELA
SCHÉMA KONŠTRUKCIE GALÉRIE
110 21
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110 22
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA SVETELNÉHO SIGNALIZAČNÉHO ZARIADENIA NA JEDNODUCHEJ
KRIŽOVATKE
Význam signálnych obrazov
Signálny obraz
Význam náveste
Horné pole: červený signál
Ostatné polia: zhasnuté
“Stoj”
Horné pole: červený signál
Stredné pole: žltý signál
Ostatné polia: zhasnuté
“Priprav sa na vjazd do križovatky”
Spodné pole: zelený signál
Ostatné polia: zhasnuté
“Voľno”
Stredné pole: žltý signál
Ostatné polia: zhasnuté
Pre vozidlá prichádzajúce “Zastav”
Pre vozidlá v križovatke “Urýchlene opustiť
križovatku”
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
DUNAJSKÁ VODNÁ CESTA
TRANSEURÓPSKA VODNÁ CESTA RÝN - MOHAN - DUNAJ
110 23
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA POZDĹŽNEHO PROFILU PRIEPLAVU
SCHÉMA PLAVEBNEJ KOMORY S PRIAMYM PLNENÍM
110 24
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA LODNÉHO ZDVÍHADLA S PROTIZÁVAŽIAMI
SCHÉMA PRIEČNEHO ŠIKMÉHO LODNÉHO ZDVÍHADLA
110 25
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110 25A
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
LODNÉ KOLESO (ZDVÍHADLO) VO FALKIRKU (UK)
VODNÝ KANÁL V SÚČASNEJ VEĽKEJ BRITÁNII (REKREAČNÁ PLAVBA)
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
KLASIFIKÁCIA VODNÝCH CIEST
110 26
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA NÁBREŽNÉHO RIEČNEHO PRÍSTAVU
SCHÉMA PRÍSTAVU V ZÁTOKE
SCHÉMA NÁMORNÉHO PRÍSTAVU
110 27
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110 28
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
BITVA
KOLMÝ NÁBREŽNÝ MÚR
PEVNÝ VYVAZOVACÍ TŔŇ
VPLYV PRIEČNEHO PROFILU POLOHY NA DOSAH ŽERIAVOV
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA USPORIADANIA LETISKA
VZLET LIETADLA
PRISTÁTIE LIETADLA
110 29
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Kódove označenie letísk
Kódový prvok 1
Kódový prvok 2
Kódove
číslo
Dĺžka dráhy
vzletu [m]
Kódove
písmeno
Rozpätie
krídla [m]
Vzdialenosť medzi
vonkajšími okrajmi
hlavného podvozku [m]
1
< 800
A
< 15
< 4,5
2
800 - 1200
B
15 - 24
4,5 - 6,0
3
1200 - 1800
C
24 - 36
6,0 - 9,0
4
> 1800
D
36 - 52
9,0 - 14,0
E
52 - 60
9,0 - 14,0
USPORIADANIE LETISKA
a) s 1 VPD, b) s 2 VPD, c) kapacitné
110 30
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Niektoré geometrické parametre VPD
Šírka VPD [m]
Kódove č.
B
C
1
18 1)
18 1)
23 1)
120
2
1)
1)
30
150
23
30
23
30
30
D
E
Vzdialenosť
rovnobežných VPD [m]
A
3
1)
Kódove písmeno
45
4
30
45
45
šírka VPD pre presné priblíženie musí byť min. 30 m
210
210
USPORIADANIE LETISKA M. R. ŠTEFÁNKA V BRATISLAVE
110 31
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
110 32
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Počet prepravených osôb na letisku v Bratislave
Rok
Počet
cestujúc.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
283 714 293 326 368 203 480 011 893 614 1 326 501 1 937 642 2 024 142
LETISKO V DOLNOM HRIČOVE
POZNÁVACIE, PRAHOVÉ A OSOVÉ ZNAČKY NA VPD
Download

katedra dopravnej a manipulačnej techniky