PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KRIVÁ
VŠEOBECNÉ ZÁSADY FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA
Peter Mederly - REGIOPLÁN Nitra
Jozef KRAUTSCHNEIDER – EKOPED Žilina
Peter MEŠKO – GEODET Gremium Dolný Kubín
Miestny územný systém
ekologickej stability
1. ANALÝZA
Abiotické pomery
Súčasná krajinná štruktúra
Biotická charakteristika územia
Socioekonomické pomery
2. SYNTÉZA
Abiotická syntéza - abiokomplexy
Syntéza reprezentatívnych
geoekosystémov
Syntéza negatívnych prvkov
Syntéza pozitívnych prvkov
3. KLASIFIKÁCIA
Abio– abiotická stabilita
Bio – biotická významnosť územia
Socio – zaťaženie a ohrozenie ŽP
Celková klasifikácia územia
4. ENVIRONMENTÁLNE
HODNOTENIE
Všeobecné zásady
funkčného
usporiadania územia
1. POPIS PRÍRODNÝCH POMEROV
2. SÚČASNÝ STAV VEREJNÝCH A
SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ
A OPATRENÍ
Dopravné pomery
Vodohospod. a hydromelioračné pomery
Protierózna ochrana – súčasný stav
Účelové poľnohosp.a lesohosp. zariad.
Ostatné nepoľnohosp. zar. a opatrenia
Ekológia a životné prostredie
3. NÁVRH SPOLOČ A VEREJNÝCH
ZARIADENÍ A OPATRENÍ
Návrh cestnej siete
Vodohosp. a hydroekologické návrhy
Protierózne a pôdoochranné opatrenia
Návrh poľn. a lesoh. využívania územia
Návrh nepoľnohosp. využívania územia
Návrhy na zlepšenie ekologickej kvality
krajiny a kvality ŽP
5. NÁVRHY ÚSES
Návrhy ochrany prírody a krajiny
Návrhy tvorby kostry ÚSES
Návrhy ekostabilizačných opatrení
Návrhy na elimináciu stresových
faktorov a environmentálnych
problémov
Posúdenie dopadov navrhovaných
opatrení
4. STAV UŽÍVACÍCH POMEROV
6. ENVIRONMENTÁLNE
REGULATÍVY VYUŽÍVANIA
ÚZEMIA
7. ALTERNATÍVNY PLÁN
VŠEOBECNÝCH ZÁSAD
FUNKČNÉHO USPORIADANIA
ÚZEMIA
5. VPLYV OPATRENÍ OBMEDZUJ.
POĽNOHOSP. VYUŽÍVANIE
6. BILANCIA PLÔCH VEREJNÝCH
A SPOLOČNÝCH ZAR. A OPATR.
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
1. POPIS PRÍRODNÝCH POMEROV
1.1. Horninové prostredie a reliéf
1.2. Ovzdušie a vodstvo
1.3. Pôdy
1.4. Biota – vegetácia a živočíšstvo
1.5. Súčasná krajinná štruktúra
2. SÚČASNÝ STAV VEREJNÝCH A SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ (SOCIÁLNO-EKONOM. POMERY)
2.1. Dopravné pomery
2.2. Vodohospodárske a hydromelioračné pomery
2.3. Protierózna ochrana – súčasný stav
2.4. Účelové poľnohospodárske a lesohospodárske zariadenia
2.5. Ostatné nepoľnohospodárske zariadenia a opatrenia
2.6. Ekológia a životné prostredie
3. NÁVRH SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ
3.1. Návrh cestnej siete
3.2. Vodohospodárske a hydroekologické návrhy
3.3. Protierózne a pôdoochranné opatrenia
3.4. Návrh poľnohospodárskeho a lesohospodárskeho využívania územia
3.5. Návrh nepoľnohospodárskeho využívania územia
3.6. Návrhy na zlepšenie ekologickej kvality krajiny a kvality živ. prostredia
4. STAV UŽÍVACÍCH POMEROV
5. VPLYV OPATRENÍ OBMEDZUJÚCICH POĽNOHOSPODÁRSKE VYUŽÍVANIE POZEMKOV
6. BILANCIA PLÔCH VEREJNÝCH A SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ
7. ALTERNATÍVNY PLÁN VŠEOBECNÝCH ZÁSAD FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA
Mapové prílohy VZFUU
Hlavná mapová príloha dokumentácie
M 1 : 5 000
Alternatívny plán všeobecných zásad funkčného usporiadania územia
Zoznam účelových máp
M 1 : 10 000
1a
Funkčné usporiadanie územia - evidenčný
stav
5a
Nepoľnohospodárske zariadenia a opatrenia –
súčasný stav
1b
Funkčné usporiadanie územia – súčasný stav
5b
1c
Funkčné usporiadanie územia - návrhový stav
Nepoľnohospodárske zariadenia a opatrenia –
návrhový stav
2a
Dopravné pomery – súčasný stav
6a
2b
Dopravné pomery – návrhový stav
Ekológia, ochrana prírody a krajiny – súčasný
stav
2c
Dopravné pomery – alternatívny návrh
6b
Ekológia, ochrana prírody a krajiny –
návrhový stav
3a
Vodohospodárske a hydroekologické pomery
– súčasný stav
7
Súčasný stav užívacích pomerov
3b
Vodohospodárske a hydroekologické pomery
– návrhový stav
8
Ekologická stabilita územia
9
4a
Erózia a protierózne opatrenia – súčasný stav
Návrh verejných a spoločných zariadení
a opatrení
4b
Erózia a protierózne opatrenia – návrhový stav
Zoznam prehľadných máp
M 1 : 20 000
1
Prehľadná situácia (1 : 50 000)
2
Bonitované pôdno-ekologické jednotky BPEJ
3
Pôdna mapa
KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA – NESÚLAD EVIDENCIE SO SKUTOČNÝM STAVOM, ZMENY
V NÁVRHOVOM STAVE
Súčasný stav
 evidenčne podstatne vyššie zastúpenie trvalých trávnych porastov (69 %) oproti skutočnosti (41 %),
 podstatne nižší je evidenčný stav lesných porastov (15 %) vzhľadom ku skutočnosti (36 %),
 evidenčne nižší je aj stav ostatných plôch (3 %) v porovnaní so súčasným stavom (7 %).
Druh pozemku
2 - orná pôda
5 – záhrada
7 - trvalé trávne porasty
10 – les
11 - vodné plochy
12 – ostatné plochy
14 - zastavané plochy
Spolu
Evidenčný stav
Zameranie (aktuálny stav)
ha
%
ha
%
118,9
10,7
138,7
12,5
0,4
0,0
0,5
0,0
761,3
68,7
457,7
41,3
164,7
14,9
397,9
35,9
18,8
1,7
23,0
2,1
37,5
3,4
74,2
6,7
7,2
0,7
16,8
1,5
1108,8
100,000
1108,8
100,0
Príčina: zarastanie veľkých plôch bývalých lúk a pasienkov v dôsledku niekoľko desaťročí trvajúceho procesu extenzifikácie
využívania členitejších polôh územia a rozširovania lesa a drevinných porastov (najmä samonáletom).
Rozdiel plôch evidovanej poľnohospodárskej pôdy (orná pôda a ttp) v obvode PPÚ vzhľadom k reálnemu stavu je až 284 ha
(viac ako 25 % výmery územia).
Dôsledok: problém delimitácie veľkých plôch evidovaných trvalých trávnych porastov do lesného pôdneho fondu, resp. ich prevod
do ostatných plôch – nároky na pôdu od vlastníkov.
Návrhový stav
- výrazné zmeny vzhľadom k evidenčnému stavu - – úbytok poľnohospodárskej pôdy, nárast lesnej pôdy, ostatných
a zastavaných plôch.
- malé zmeny vzhľadom k súčasnému stavu využívania územia - veľmi mierny úbytok lesnej a poľnohospodárskej pôdy a
mierny nárast zastavaných plôch.
Kultúra
Súčasný stav
(ha)
KN-C
Lesný pôdny fond
Poľnohospodárska pôda
z toho:
orná pôda
trvalé tráv. por.
záhrady, sady
Ostatná pôda spolu:
z toho:
vodné plochy
ostatné plochy
zastav. plochy
Spolu
164,7
880,6
118,9
761,3
0,4
63,5
18,8
37,5
7,2
1108,8
Zamer.
398,0
596,9
138,7
457,7
0,5
114,0
23,0
74,2
16,8
1108,8
Porovnanie (ha)
Návrh
VZFUU
Návrh Návrh (ha)
skut.
KN-C
stav
396,0
231,3
-1,9
590,4
-290,2
-6,5
112,9
-6,1
-25,9
476,8
-284,4
19,2
0,7
0,3
0,2
122,4
58,9
8,4
23,6
4,7
0,5
75,1
37,6
0,9
23,8
16,6
7,0
1108,8
0,0
0,0
Orná pôda – výmera sa zníži najmä prevodom do TTP
Trvalé trávne porasty – zvýšenie skutočnej výmery, návrh viacerých kategórií intenzity využívania
Lesný pôdny fond – významný nárast oproti evidenčnému stavu, ale zachovanie súčasného stavu
Delimitácia do LPF – súvislé plochy porastené drevinami (biele plochy), porasty v polohách eróznych rýh
(výmoľov), okraje súvislého lesa, niektoré lesíky a remízky vzniknuté samonáletom
Ostatné plochy – patria sem aj niektoré plochy charakteru súvislých porastov nevhodné na využívanie v LPF ani
PP - plochy mimolesnej drevinnej vegetácie s ekologickou funkciou–cca 50 ha.
DOPRAVNÉ POMERY – POTREBA NÁVRHU NOVEJ CESTNEJ SIETE
Súčasný stav
Cesty miestneho významu
- prepájajú intravilán obce s okolím - 2 cesty v dĺžke
3.215 m
Účelové poľnohospodárske a lesné cesty
- väčšinou nespevnené (niektoré sú so spevneným
podkladom alebo asfaltovým resp. panelovým
povrchom)
- prevažne v nevyhovujúcom stave v dôsledku
nepriaznivých poveternostných vplyvov
a nadmerného využívania - väčšinu z nich je potrebné
ich rekonštruovať
- Niektoré cesty sa využívajú aj na turistiku
a cykloturistiku
- v obvode PPÚ - 10 úsekov spevnených účelových
ciest v celkovej dĺžke 4.135 m, 50 úsekov
nespevnených ciest - 27.030 m.
Návrhový stav
Cieľ - zabezpečenie prístupu na všetky bloky poľnohospodárskych pozemkov so zohľadnením predpokladanej
veľkosti a tvaru poľnohospodárskych pozemkov
Odporúčaná cestná sieť - zohľadňuje požiadavku minimalizácie záberov pôdy na úkor tvaru budúcich pozemkov pomer kratšej a dlhšej strany pozemkov pri tomto riešení predstavuje 1:5 až 1:8.
- US – spevnené cesty s asfaltovým
povrchom, resp. so spevneným podkladom kategória ciest väčšinou P3/30 - 28 úsekov
spevnených ciest celkovej dĺžky 18.940 m.
- UN – nespevnené účelové cesty –
zabezpečujú prístup k jednotlivým pozemkom
- kategória ciest Pp 3/30 - 54 úsekov ciest tejto
kategórie celkovej dĺžky 23.680 m
Predbežne vyčíslený záber pôdy na existujúce
a navrhované cestné pozemky v území obvodu
PPÚ Krivá je 20,0 ha.
Alternatívny návrh cestnej siete - cieľom bolo
pozemky navrhovať v tzv. optimálnom tvare
(pomer strán pozemkov 1:2 až 1:3).
- nárast celkovej dĺžky prístupových ciest na
pozemky z 23,68 km na 36,64 km - o cca 13
km - zvýšené nároky na zábery pôdy o cca
5,2 ha (0,5 % výmery územia).
VODOHOSPODÁRSKE A HYDROMELIORAČNÉ POMERY – POTREBA OCHRANY
VODNÝCH ZDROJOV
Súčasný stav
- vodohospodársky významný vodný tok Orava - malá šírka brehových porastov v niektorých úsekoch cez
územie, narušenie brehových porastov skládkovaním odpadov a priesakmi hnojovice
- Krivský potok – upravený a poškodený najmä nad obcou
- 3 zdroje pitnej vody - v súčasnosti len obmedzene využívané
- malá vodná elektráreň na Krivskom potoku
- hydromelioračné stavby – odvodnenia a otvorené kanály – obmedzená funkčnosť
Návrhový stav
Hydroekologické návrhy – renaturácia vodných tokov a povodí
Krivský potok – doplnenie, resp. rozšírenie brehových porastov v miestach, kde je šírka porastu a jeho pokryvnosť
nedostatočná (najmä v okolí areálu družstva)
rozšírenie pozemku vodnej plochy, doplnenie a rozšírenie brehového porastu, ponechanie pásu nevyužívanej plochy
popri účelovej ceste na postupné zarastanie lužnými drevinami.
Rieka Orava - odstránenie odpadov a doriešenie skládkovania hnojovice. Vhodné by bolo aj rozšírenie brehových
porastov na ľavom brehu rieky poniže obce a odstraňovanie nepôvodných druhov rastlín (rod Impatiens).
Správa vodných tokov a protipovodňová ochrana
návrh rekonštrukcie drenážnych systémov v 3 lokalitách - výmera 13,7 ha.
ERÓZIA A PROTIERÓZNA OCHRANA – POTREBA OCHRANY ÚZEMIA PRED
ERÓZIOU A GEODYNAMICKÝMI JAVMI
Súčasný stav
- veľká náchylnosť územia na vodnú eróziu – aktuálne prejavy najmä výmoľovej erózie
- náchylnosť územia na zosuvné procesy – najmä potenciálne zosuvy, ale aj prejavy aktuálneho zosúvania
Návrhový stav
Protierózne opatrenia na ornej pôde
- organizačné opatrenia –úprava veľkosti a tvaru
pozemkov, výber osevných postupov a spôsob
striedania plodín
- agrotechnické opatrenia - vrstevnicové obrábanie pôdy
Všeobecná ochrana územia
- zachovanie všetkých prvkov trvalej vegetácie s
významným protieróznym účinkom –najmä o medze na
svahoch a porasty v údoliach a stržiach.
ÚČELOVÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A LESOHOSPODÁRSKE ZARIADENIA –
PREHODNOTENIE EXISTUJÚCICH ZARIADENÍ A NÁVRH NOVÝCH
Súčasný stav
- hospodársky dvor Agrodružstva družstva Krivá
- silážne žľaby a zemiakáreň
- areál dočasného ustajnenia hovädzieho dobytka
- spevnené poľné hnojisko
- výskumné plochy
- lesné sklady
Návrhový stav
Nové účelové plochy pre poľnohospodárstvo
- vybudovanie nového spevneného poľného hnojiska v susedstve areálu Agrodružstva Krivá - plocha veľkosti cca
0,4-0,5 ha
- budovanie prístreškov v prípade voľného pasenia dobytka a oviec - dočasné plochy v rámci vymedzených
pozemkov trvalých trávnych porastov.
Nové účelové plochy pre lesné hospodárstvo
- vymedzenie lokalít hlavných skládok a manipulačných plôch pre zvoz drevnej hmoty z lesných pozemkov.
OSTATNÉ NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ZARIADENIA A OPATRENIA – ZAPRACOVANIE
ROZVOJOVÝCH ZÁMEROV OBCE DO PPÚ
Súčasný stav
- bývanie a vybavenosť obce
- výrobné aktivity
- technická infraštruktúra
- cestovný ruch, turistika
Návrhový stav
Výstavba rýchlostnej cesty R3 v úseku Horná Lehota – Trstená
- v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie
- odporúčaná trasa s jej modifikáciou premietnutá do účelovej mapy, ale zámer nebol zohľadnený v návrhu
funkčného usporiadania územia
Rozvojové plochy obce podľa územného plánu a súčasných rozvojových zámerov
- rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba nových ciest na rozvojové lokality bytovej výstavby
- lokality určenéna budúcu individuálnu bytovú
výstavbu – v obvode PPÚ 3 lokality o výmere
3,1 ha
- výstavba resp. rekonštrukcia zariadení obecnej
vybavenosti – vybavenosť pri ihrisku a rozšírenie
cintorína – 0,8 ha
- dve
priemyselné
zóny
na
rozšírenie
podnikateľských aktivít – výmera 17,9 ha.
- zariadenia cestovného ruchu a rekreácie –
dobudovanie športového areálu, rozšírenie
strelnice, predĺženie lyžiarskeho vleku, zriadenie
cyklotrás – nároky na zábery 1,4 ha
- rozšírenie a skvalitnenie technickej infraštruktúry
– bodové vplyvy.
EKOLÓGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE –
CIEĽ ZACHOVANIA EKOLOGICKEJ
STABILITY KRAJINY A ELIMINÁCIE NEGATÍVNYCH FAKTOROV ŽIV. PROSTREDIA
Súčasný stav
Chránené územia prírody - CHA Rieka Orava, zaradenie do siete NATURA 2000,
Ramsarská lokalita
Prvky kostry ÚSES - nadregionálne biocentrá a biokoridory, regionálne biocentrá
a biokoridory, prvky miestneho významu
Návrhový stav
Manažment územia
- hlavný cieľ - environmentálne vhodné poľnohospodárske a lesohospodárske využívanie územia so zachovaním
a posilnením bioticky významných častí prírody
- poľnohospodárstvo - optimalizácia priestorovej štruktúry krajiny, obnova TTP v časti územia so zachovaním
určitého podielu mimolesnej drevinnej vegetácie
- lesné hospodárstvo - ochrana prirodzených lesných ekosystémov.
- obmedzenia hospodárskej činnosti v území by mali byť kompenzované dotáciami, resp. inými výhodami pre
užívateľov pozemkov.
Prvky ÚSES – biocentrá a biokoridory
- 2 NRBC, 4 úseky NRBK, 2 RBC, 1 RBK, 5 MBC, 2 MBC-N, 10 MBK, 2 MBK-N, 14 IPP, 2 IPP-N, 10 IPL, 12
IPL-N.
- návrh opatrení na obhospodarovanie jednotlivých plôch – vychádza z dokumentácie MÚSES
- celková výmera prvkov ÚSES je 560 ha (viac ako 50 % územia) – využívanie v súlade so zásadami a regulatívmi
- časť prvkov ÚSES je vymedzená mimo PPF a LPF - evidenčne sú navrhované ako ostatné plochy
s ekostabilizačnou funkciou (cca 60 ha) - pozemky by mali byť vo vlastníctve obce, ktorá by mala zároveň
zabezpečiť potrebnú starostlivosť o tieto lokality.
Koeficient ekologickej stability (KES) - návrhový KES 2,50- zachovanie súčasného stavu a hodnotu lepšiu ako
je požadovaný stredný stupeň ekologickej stability (3,0).
STAV UŽÍVACÍCH POMEROV
V rámci VZFUÚ sa nerieši návrh budúceho užívania pozemkov, len sa hodnotí súčasný stav
Prevažujúce poľnohospodárske využívanie - trvalé trávne porasty a orná pôda zaberajú spolu 596 ha (54 %
územia obvodu PPÚ).
- dominantný poľnohospodársky subjekt - Agrodružstvo družstvo Krivá - 518 ha poľnohospodárskej pôdy v k.ú.
Krivá.
- časť výmery obhospodarujú 2 súkromno hospodáriaci roľníci (SHR) – spolu cca 30 ha
- malá časť územia v blízkosti intravilánu obce - záhumienky – maloplošné polia, lúky, sady a záhrady.
Lesné hospodárstvo - väčšina plochy lesov je kategorizovaná ako hospodárske lesy, menšiu časť tvoria ochranné
lesy.
- Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá obhospodaruje v k.ú. 612 ha lesov.
- Lesy Slovenskej republiky – obhospodarujú 237 ha lesa v k.ú. Krivá, väčšinou mimo obvodu pozemkových
úprav.
PREDBEŽNÝ NÁVRH VEREJNÝCH A SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ
Spoločné zariadenia a opatrenia:
- cestná sieť – existujúce a navrhované účelové spevnené a nespevnené cesty, plocha lesného skladu.
- ekostabilizačné opatrenia – existujúce a navrhované prvky ÚSES a ochranné porasty vegetácie mimo LPF, ktoré budú
evidované ako ostatné plochy
Verejné zariadenia a opatrenia:
- športové a rekreačné areály a objekty
- technické objekty – areály ČOV a vodojemu.
Plošná bilancia vybraných verejných a spoločných zariadení a opatrení
Popis zariadenia a opatrenia
Predpokladaný evidenčný stav
zastavaná plocha, resp. ostatná
plocha
ostatné plochy s ekostabilizačnou
Ekostabilizačné opatrenia – plošná mimolesná drevinná vegetácia
(skupinky drevín a remízky mimo LPF)
funkciou
Ekostabilizačné opatrenia –líniová drevinná vegetácia, TTP s drevinami ** ostatné plochy, alternatívne TTP
Ekostabilizačné opatrenia – vodné toky ***
vodné plochy
Technické areály (areály ČOV, vodojem)
zastavané a ostatné plochy
Športové a rekreačné areály (športový areál, strelnica)
ostatné a zastavané plochy
Plocha vybraných verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ spolu
Cestná sieť - spevnené a nespevnené účelové cesty, lesný sklad*
Výmera (ha)
20,00
51,80
10,20
0,70
0,30
3,15
86,15
* výmeru je potrebné upresniť v Pláne verejných a spoločných zariadení a opatrení
** táto kategória je alternatívna - pozemky môžu byť poľnohospodársky využívané, medze a aleje môžu byť súčasťou pozemkov.
*** zahrnuté sú len malé vodné toky a melioračné kanály – nie je zahrnutý pozemok rieky Orava a Krivský potok (vlastníkom je SVP, š.p.)
Predpokladaný záber pôdy - 7,8 % výmery obvodu PPÚ Krivá.
Rozdiel výmer navrhovanej a evidovanej ostatnej a zastavanej plochy - 59 ha (5,3 %)
ALTERNATÍVNY PLÁN VŠEOBECNÝCH ZÁSAD FUNKČNÉHO USPORIADANIA
ÚZEMIA
Dopravné prvky:
 C1 - štátne cesty
 C2 – spevnené cesty (hlavné účelové cesty).
 C3 – nespevnené účelové cesty (prístupové poľné cesty)
 C4 – spevnené a odstavné plochy
 D1 – železnica
Lesný pôdny fond
 L1 – hospodárske lesy
 L2 – hospodárske lesy s protieróznou funkciou
 L3 – účelové lesy
 L4 – ostatné plochy v LPF
 L1a, L2a – plochy navrhované na delimitáciu do LPF
Nelesná drevinná vegetácia
 M1 -plošné porasty drevín - lesíky a remízky
 M2 – skupinky drevín
 M3 – líniové porasty drevín – medze
 M4 – brehové porasty a mokrade zarastené drevinami
 M5 – ochranné porasty, strže
 M6 – sprievodná vegetácia ciest a železníc
Poľnohospodárske využívanie:
 O1 – orná pôda – veľkoblokové polia
 O2 - maloplošné a úzkopásové polia





S1 – záhrady a sady v intraviláne
S2 – záhrady, sady, trvalé kultúry mimo intravilánu
T1 - trvalé trávne porasty – intenzívne lúky a pasienky
T2 – polointenzívne TTP – lúky a pasienky
T3 – TTP (lúky a pasienky) s podielom mimolesnej drevinnej
vegetácie (5-15%).
 T4 - extenzívne TTP s vyšším podielom drevín (15-30%)
 T5 –TTP na nivách, v údoliach a zamokrených polohách –
nivné lúky
Vodné toky
 V1 – vodné toky prirodzené
 V2 – upravené vodné toky
Ostatné prvky
 Z1 – bytová zástavba
 Z2 – občianska vybavenosť
 Z3 – objekty poľnohospodárskej výroby
 Z4 –výrobné a technické objekty a areály
 Z5 – cintorín
 Z6 – športové areály
 Z6a – individuálne objekty rekreácie
 Z7 – sídelná zeleň
 Z8 – ostatné plochy
Alternatívny plán VZFUÚ
 rozdeľuje územie na ucelené bloky so stanovením spôsobu ich využitia (v odôvodnených prípadoch vo
viacerých alternatívach)
 predbežne určuje zásady využívania jednotlivých blokov územia so zohľadnením všetkých kritérií a limitov
využívania územia stanovených v dokumentáciách MÚSES a VZFUÚ
 mierka 1 : 5000 - prvý ucelený návrh funkčnej delimitácie územia obvodu pozemkových úprav. Bude
hlavným podkladom pre ďalšie etapy pozemkových úprav – najmä zásady pre umiestnenie nových pozemkov
a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení.
V ďalších etapách je potrebné navrhované funkčné usporiadanie upresňovať na základe podrobnejších poznatkov,
ako aj pripomienok a požiadaviek užívateľov a vlastníkov pozemkov v obvode pozemkových úprav.
Download

Prispevok VZFUU Kriva.pdf