Petícia proti výstavbe v oblasti Stavenec
My, občania Ruskej Novej Vsi,
žiadame primátora mesta Prešov a Mestské zastupiteľstvo o zmenu Územného plánu mesta Prešov, aby
Stavenec nepatril do obytnej zóny ( to je lokalita na výstavbu ), ale aby sa zachoval v pôvodnom stave a slúžil
ako oddychová zóna, krajinná zeleň.
Túto zmenu žiadame z nasledovných dôvodov:
1. Uvedená oblasť Stavenec sa nachádza v aktívnej zóne zosuvov pôdy a celý ekosystém lesnej drevinnej
a bylinno-trávnatej vegetácie tohto územia ho stabilizuje a tým chráni celú južnú časť obce pred
prívalovými dažďami a zosuvmi a následne chráni aj Solivar.
2. Odlesnením daného územia vzniknú nepriaznivé ekologické zmeny: značné zosuvy pôdy, ohrozenie
majetku, zdravia a života obyvateľov, zhoršenie funkčných zložiek životného prostredia, narušenie životného
priestoru lesných a poľných zvierat, funkcie ekosystému, ekologickej stability a krajinnej štruktúry dotknutého
územia obce Ruská Nová Ves.
3. Mesto Prešov a okolité obce - Dulová Ves, Záborské, Teriakovce, Ľubotice, ako aj naša obec Ruská Nová
Ves majú vo svojich územných plánoch pripravený dostatok plôch určených na bytovú výstavbu a myslíme
si, že nie je potrebné odlesňovať tak veľké územie pod úpätím Slanských vrchov, ktoré priamo susedí
s Kokošovskou dubinou – chráneným územím, a v ktorom žije a prirodzene migruje lesná zver - srnky, diviaky,
zajace, líšky a rôzne vtáctvo.
Myslíme si, že ochrana životného prostredia, zdravia a majetku občanov ako verejný záujem by mal mať
prednosť pred záujmami úzkej skupiny ľudí, pre ktorých je prvotný osobný finančný profit. Apelujeme
na múdrosť a profesionalitu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktorú preukázali už vo
viacerých podobných prípadoch ( naposledy Kolmanova záhrada), aby aj v tejto veci prijali správne
rozhodnutie. Novela geologického zákona zakazuje stavať v zosuvných zónach bez podrobného geologického
prieskumu. Vytvorme spoločnými silami v časti Stavenec oddychovú zónu v jej prirodzenom prostredí pod
úpätím Slanských vrchov a dominantou Zbojníckym hradom.
Petíciu zostavil petičný výbor:
Tibor Kollár, Ruská Nová Ves 266, Magdaléna Macková, Ruská Nová Ves 61, Pavol Choma, Ruská Nová
Ves 226, Andrea Kozáková, Prešov, Sabinovská 13
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Tibor Kollár, Ruská Nová Ves 266
Fyzická osoba svojím podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie
poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.
Podpisový hárok môžete voľne šíriť, kopírovať alebo si ho môžete stiahnuť na www.ruskanovaves.sk
Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), pošlite prosím na adresu: Obec Ruská Nová Ves - Obecný úrad
Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 5
Petícia proti výstavbe v oblasti Stavenec
P.
č.
Priezvisko a meno
Adresa trvalého pobytu
Petičný hárok č. .............................
Podpis
(ulica, č. domu a obec
celým slovom)
Petíciu zostavil petičný výbor:
Tibor Kollár, Ruská Nová Ves 266, Magdaléna Macková, Ruská Nová Ves 61, Pavol Choma, Ruská Nová
Ves 226, Andrea Kozáková, Prešov, Sabinovská 13
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Tibor Kollár, Ruská Nová Ves 266
Fyzická osoba svojím podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie
poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.
Podpisový hárok môžete voľne šíriť, kopírovať alebo si ho môžete stiahnuť na www.ruskanovaves.sk
Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), pošlite prosím na adresu: Obec Ruská Nová Ves - Obecný úrad
Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 5
Download

Petícia proti výstavbe v oblasti Stavenec