CYKLO petícia ZVOLEN
My, občania, obyvatelia a návštevníci mesta Zvolen, ktorí tu žijeme, pracujeme, študujeme alebo hoci len príležitostne mestom
prechádzame:
- vnímame čoraz väčšie problémy s dopravou v našom meste, napriek tomu, že každý rok sa investujú nemalé finančné prostriedky
do plánovania a realizácie infraštruktúry pre motorovú dopravu. Mesto Zvolen má veľký potenciál pre používanie bicyklov,
kolieskových korčúľ, cyklovozíkov, kolobežiek atď., tieto môžu byť našim každodenným dopravným prostriedkom, alternatívou
k motorovej doprave s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie - kvalitu ovzdušia, hluk, na bezpečnosť, zdravie a
majetok ľudí.
žiadame poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, primátora Mesta Zvolen,
zamestnancov mestského úradu a ostatných kompetentných, aby bez zbytočného
odkladu zabezpečili:
1. umožniť pohyb cyklistov v peších zónach mesta vo vyhradených koridoroch, resp.
rýchlosťou chôdze. Nasledovať tak príklady mnohých miest na Slovensku
a v zahraničí (Banská Bystrica, Košice, Prešov, Praha, Viedeň ...)
2. v kritických častiach mesta zlegalizovať a umožniť pohyb cyklistov po chodníkoch
osadením príslušnej dopravnej značky zdieľaného chodníka (najmä tam, kde sú
jednosmerky a cyklista nemá reálnu možnosť použiť inú cestu);
3. pre systematické plánovanie a investície do nemotorovej dopravy zriadiť na úrovni
mestského zastupiteľstva novú komisiu pre nemotorovú dopravu so všetkými
kompetenciami a zodpovednosťou ako iné, komisie mestského zastupiteľstva (jej
členmi by mali byť o.i. aj členovia existujúcej pracovnej skupiny);
4. každoročne vyčleniť z rozpočtu Mesta Zvolen min. 1 % sumy ročného rozpočtu na
značenie cyklotrás, budovanie trás a infraštruktúry pre nemotorovú dopravu;
5. zabezpečiť vytvorenie bezpečných a zastrešených priestorov na odkladanie
bicyklov (tzv. cyklostojiská) v blízkosti hlavnej vlakovej a autobusovej stanice vo
Zvolen, v blízkosti pošty, tržnice, mestského úradu, škôl a pod.
meno a priezvisko
Adresa
Obr. Pešia zóna s bicyklami v B.Bystrici
PSČ, mesto
Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Vyplnené hárky prosíme doručiť na: Združenie Slatinka, P. O. BOX 67, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen
Petíciu zostavili Združenie Slatinka - www.slatinka.sk, Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy zo Zvolena - www.cepta.sk a o.z. Cykloadventure – cykloadventure.eu
Osoby určené na styk s orgánom verejnej správy - Ing. Martina Paulíková, Sokolská 11, 960 01 Zvolen a Ing. Daniel Lešinský, Záhonok 29, 960 01 Zvolen;
Petičný hárok č.:
CYKLO petícia ZVOLEN
meno a priezvisko
Adresa
PSČ, mesto
Podpis
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Vyplnené hárky prosíme doručiť na: Združenie Slatinka, P. O. BOX 67, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen
Petíciu zostavili Združenie Slatinka - www.slatinka.sk, Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy zo Zvolena - www.cepta.sk a o.z. Cykloadventure – cykloadventure.eu
Osoby určené na styk s orgánom verejnej správy - Ing. Martina Paulíková, Sokolská 11, 960 01 Zvolen a Ing. Daniel Lešinský, Záhonok 29, 960 01 Zvolen;
Petičný hárok č.:
Download

CYKLO petícia Zvolen na podpisy - obojstranná