Petícia
Nie ropovodu cez Žitný Ostrov!
My dolu podpísaní občania považujeme za najvyšší verejný záujem
Slovenska ochranu pitných vôd na Žitnom Ostrove a nie výstavbu ropovodu
cez chránene vodohospodárske územie. Voda je nositeľom života na zemi
a pitná voda v 21. storočí bude najcennejšou strategickou surovinou. Veríme,
že vyhrá zdravý rozum a ochrana prírodného bohatstva nad krátkodobým
finančným ziskom z tranzitu ropy. Podľa nášho názoru je voda strategickou
surovinou dvadsiateho prvého storočia.
Preto žiadame vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky aby zabránili výstavbe ropovodu cez územie
Žitného Ostrova a chránili skutočný verejný záujem nás všetkých.
Žiadame, aby pitná voda ako strategická surovina bola využitá
v prospech občanov Slovenskej republiky!!!
Meno a priezvisko
Adresa, PSČ
Mesto
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Za petičný výbor: Miroslav Dragun, Medveďovej 1, 85104 Bratislava
Vyplnené petičné hárky zašlite na adresu: Miroslav Dragun, Medveďovej 1, 85104, Bratislava
Podpis
Download

Petícia Nie ropovodu cez Žitný Ostrov!