Petícia za lepšie Slovensko
(za referendum)
My, dolupodpísaní občania SR, žiadame prezidenta SR vyhlásiť referendum s nasledovnými otázkami:
1. Súhlasíte s tým, aby sa zúžila trestnoprávna imunita poslancov NR SR len na hlasovania a výroky v NR SR a v jej
orgánoch?
2. Súhlasíte so zavedením protikorupčných opatrení v rozsahu Protikorupčného minima 2012?
3. Súhlasíte so sfunkčnením inštitútu referenda tak, že
Č.
a.
sa zníži počet podpisov občanov potrebných na jeho vyhlásenie na 150 000,
b.
zruší sa povinná minimálna účasť voličov potrebná pre platnosť referenda,
c.
výsledky referenda budú mať právnu silu ústavného zákona a ich zmena bude možná iba novým
referendom?
Meno a priezvisko
(prosíme čitateľne)
Adresa trvalého pobytu
(ulica, číslo, mesto - slovom)
Dátum
narodenia
Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Osobné údaje získané na účely tejto výzvy nebudú žiadnym spôsobom spracovávané a nebudú poskytnuté tretím osobám.
Podpísanie petície neznamená, že súhlasíte s odpoveďou “áno” na každú z položených otázok. Znamená len, že súhlasíte s
položením všetkých uvedených otázok v referende. V referende sa bude hlasovať o každej otázke osobitne.
Petičný výbor:
MUDr. Dana Čahojová, Hlaváčiková 24, 841 05 Bratislava, poverená pre styk s orgánmi verejnej správy
Bc. Miroslav Hrivík, Vajanského 865, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Ing. Marián Orávik, Štefánika 589 / 66, 907 01 Myjava
Iveta Kamenická, H. Meličkovej 3, 841 05 Bratislava
Ing. Ján Bodnár, Ľudovíta Štúra 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vyplnené petičné hárky prosím zasielajte na adresu:
Tento petičný hárok zozbieral (meno, adresa, e-mail):
www.peticiazalepsieslovensko.sk
MUDr. Dana Čahojová, Hlaváčiková 24, 841 05 Bratislava
Download

Petičný hárok za referendum - Petícia za lepšie Slovensko