Petícia proti bezplatnému cestovaniu vlakmi
(návrh proti zavedeniu bezplatnej železničnej dopravy pre študentov a dôchodcov)
My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame Vládu Slovenskej republiky
o zrušenie Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 530 z 22. októbra 2014 k Návrhu na
realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády v železničnej
osobnej doprave. Týmto uznesením Vláda Slovenskej republiky ukladá ministrovi dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja povinnosť zaviesť do 17. novembra 2014 bezplatné
cestovanie v osobnej železničnej doprave pre študentov a dôchodcov.
Vyplňte prosím čitateľne svoje celé meno a úplnú adresu (vrátane obce, mesta)
a nepoužívajte skratky miest a obcí.
P.Č
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Predkladá: Občianske združenie; Nová Generácia – združenie mladých
Predseda petičného výboru:
Tomáš Smutný, Dúbravy 146, Detva, 962 12
Členovia petičného výboru:
Martin Kvetko, Muránska Dlhá Lúka 155, Revúca, 050 01
Peter Kaščák, Petra Jilemnického 8/50, Michalovce, 071 01
Podpis
Download

Petícia proti bezplatnému cestovaniu vlakmi