december 2011
NOVINY MESTA LIPANY
úvodník
Úvodník
Milí Lipanci!
V nedeľu sme na adventnom
venci zažali tretiu sviečku. Sme
opäť bližšie k Vianociam a ku
koncu roku 2011. Túto nedeľu
zvykneme nazývať aj „radostnou“ nedeľou. Všetci sa tešíme
na príchod Dieťaťa, ktoré zmenilo svet. A môžeme sa opýtať.
Zmenilo aj ľudí? Zmenilo aj
nás, mňa? Odpoveď záleží aj
od našej spolupráce a od toho,
či sa chceme zmeniť a čo chceme zmeniť. A posledné adventné dni, ale najmä dni vianočné, sú tým priestorom a časom, ktorý môžeme využiť na
to, aby sme hľadali odpovede.
Sami pre seba v svojom vnútri, spolu s tými, ktorých máme
radi, alebo aj s tými, s ktorými
sme akosi počas roka nenašli
spoločnú reč, spoločné riešenia
či spoločnú cestu.
Cesta. Pred pár dňami som cestovala niekoľko sto kilometrov
vlakom a keď som sa dívala
von oknom, zrazu ma prekvapil jemný poprašok snehu. Po
fádnej jeseni, zrazu tá krajina
bola iná, krajšia, tichšia, čistejšia. Prišla mi na um jedna
z najaktuálnejších predvianočných myšlienok: „... pripravte
cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky...“. Možno sú práve tieto
slová vhodné na to, aby sme
si aj medzi sebou navzájom
vyrovnali „chodníky“, upravi-
li a vyčistili vzťahy, aby aj do
nášho vnútra nasnežilo viac pokoja a lásky, viac porozumenia
a vzájomnej úcty, aby to medzi nami trochu viac zjemnelo
a hrany aby sa obrúsili.
Cesta nie je cieľ, cesta je
prostriedok na dosiahnutie
cieľov, a to našich osobných
aj tých spoločných. Cesta má
viesť k ľuďom, má ich spájať a zbližovať. V tomto roku
sme aj my Lipanci dostali jeden z viacerých darov - cestu
a s ňou aj kruhovú križovatku
s viacerými smermi. A my si
vyberáme, ktorým smerom pôjdeme, ba ktorým musíme ísť,
aby sme došli k tomu správnemu cieľu. Tak si spoločne zaželajme, aby sme na všetkých
našich osobných križovatkách,
aj tých kruhových, vždy našli
správny smer. A keď sa nám
to nepodarí na prvýkrát, nepanikárme, nestrácajme nádej
a obíďme ten okruh ešte raz.
Pomalšie, poriadne pozrime,
kam chceme ísť a s odvahou
a vierou sa vyberme tou cestou,
po ktorej chceme dôjsť k svojim blízkym.
Všetkým prajem požehnané
Vianoce, veľa zdravia, pokoja
a lásky v ďalšom roku, ktorý je
pred nami.
Viera Urdová
zástupkyňa primátora mesta
Vinšujeme vám milostiplné vianočné sviatky
- sviatky lásky a pokoja, nech každú vašu bolesť zahoja.
V kruhu najbližších tešte sa spolu,
keď budete v tichu sadať k štedrovečernému stolu.
Nech vás dobro, zdravie a požehnanie Božej lásky
sprevádza aj po všetky dni v novom roku
zo srdca žičia
primátor mesta,
poslanci mestského zastupiteľstva,
prednosta a zamestnanci
Mestského úradu v Lipanoch
Duchovné slovo
Èas Vianoc,
èas listov pre (od) Ježiška
Každoročne pre Vianocami deti píšu listy Ježiškovi. S dôverou
ho žiadajú o štedrú nádielku pod vianočný stromček.
Predstavme si, že jeden rok sa všetko obráti a Ježiško napíše nám,
malým i veľkým. A napíše nám toto:
„Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná
oslava na moju počesť a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas
týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom kroku upozorňujú svet na moje blížiace
sa narodeniny.
Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na
mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich narodenín sa začala
už pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali a boli vďační
za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už nepozná
skutočný dôvod osláv.
Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam
osláv.
Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť na
moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba bola vskutku fantastická a všetko to dopĺňali nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol
som oslávenec, ale nebol som pozvaný...
(Pokračovanie na str. 4)
2
Kalendárium radnice
3. 11. - Účasť na seminári na UPJŠ v Košiciach na tému voľby.
Stretnutie primátorov a prednostov miest St. Ľubovňa, Sabinov,
V. Šariš, Lipany.
7. 11. - Preberacie konanie na preložke cesty.
8. 11. - Pracovné stretnutie s riaditeľom SSC a konateľom firmy
Hant k preložke cesty.
11. 11. - Účasť na požiarnickej súťaži organizovanej Dobrovoľným
hasičským zborom Lipany.
16. 11. - Pracovné stretnutie s projektantmi Stavoprojektu k projektom infraštruktúry výstavby na Šejbe.
19. 11. - Schôdza DHZ v Lipanoch.
21. 11. - Pracovné stretnutie s poslancami k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozpočtu.
23. 11. - Ukončenie kontroly NKÚ, účasť na sociálnej komisii PSK.
24. 11. - Účasť na pracovnom stretnutí na PSK v Prešove k zákonu o
cestovnom ruchu. Pracovné stretnutie k normatívom v školstve.
29. 11. - Pracovné stretnutie k zmenám dopravy v súvislosti s preložkou cesty.
1. 12. - Účasť na pracovnom stretnutí v Prešove k rómskej problematike,
účasť na odovzdávaní ocenení dobrovoľníkom „Srdce na dlani“.
MsZ - v skratke
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Lipanoch sa stretli na
svojom, v poradí deviatom rokovaní, 13. decembra. Zaoberali sa informáciou o výsledkoch preskúmania aktuálnosti
územnoplánovacej dokumentácie, schvaľovali nájom bytov
a pozemkov, schválili sa majetkové prevody – predaj a kúpu
pozemkov. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj nasledovnými všeobecne záväznými nariadeniami - VZN o dani z nehnuteľnosti, VZN o mestskej polícii, VZN o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva, VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátneho školského zriadenia, novela prílohy č.1 VZN mesta o miestnom poplatku. Poslednýkrát
došlo k úprave rozpočtu mesta, kde sa odzrkadlili hlavne meškajúce platby za projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ.
Poslanci prejednali aktualizáciu Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Lipany, ktorá určuje hlavné smery
rozvoja nášho mesta, návrh rozpočtu mesta na rok 2012 a výhľad hospodárenia mesta do roku 2014, plán činnosti hlavného
kontrolóra a zastupiteľstva na rok 2012, prejednali predloženie
projektu protipovodňovej ochrany, ktorý rieši opravu Lipianskeho potoka a v bode rôzne sa zaoberali zvýšením poplatkov
v knižnici, informáciou o prácach na vrte a problematikou
priestorových presunov ambulancií z Komenského ulice.
Všetky materiály sú k dispozícii na našej webovej stránke www.
lipany.sk v sekcii samospráva – zastupiteľstvo – materiály zasadnutí mestského zastupiteľstva, zápisnice sú v sekcii samospráva – dokumenty – zápisnice zo zasadaní zastupiteľstva.
november / december 2011
2. 12. - Pracovná cesta prednostu do Bratislavy – projekty EÚ.
Predstavenie výstavby domova dôchodcov v Sabinove.
5. 12. - Pracovné stretnutie s poslancom NR SR Štefanom Kužmom
a primátorom Žiaru nad Hronom k rómskej problematike.
6. 12. - Účasť na zasadaní zastupiteľstva PSK. Pracovné stretnutie
s projektantmi – úprava parkov, Šejba, pracovné stretnutie s investorom.
7. 12. - Účasť na oslavách 100. výročia založenia poľnohospodárskej školy v Sabinove, rada ZOHT.
8. 12. - Pracovná cesta prednostu do Košíc na ŽSR k problematike
opravy stanice. Pracovné stretnutie s poslancami.
13. 12. - 9. zasadnutie MsZ.
14. 12. - Zasadanie valného zhromaždenia ZOHT.
15. 12. - Pracovné stretnutie s podnikateľmi – téma odpady.
20. 12. - Účasť na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 10. výročia vzniku PSK.
V uplynulých dňoch si veľa práce vyžiadala príprava programového
rozpočtu mesta, aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja a práce súvisiace s ukončovaním projektov podporovaných
z prostriedkov EÚ.
VIANO�NÉ TRHY
MESTA LIPANY
21.- 22.12. streda – štvrtok
od 9.00 h – 18.00 h
Na dvere nám klopú najkrajšie sviatky roka –
Vianoce. �as prestretého stola, vyzvá�ania
zvon�ekov, obdarúvania.
V poradí 9. ro�ník trhov v našom meste.
Predaj �udovo–remeselných, upomienkových
a dar�ekových predmetov i textilu na námestí.
21.12. streda o 15.30 h
Š�ASTIA, ZDRAVIA
VINŠUJEME...
Vianoce sú sviatky lásky, pokoja
a mieru, stále to maj na pamäti
a ni�ím ich neruš.
Kultúrny program v parku
na námestí.
V prípade nepriaznivého po�asia
sa program na námestí ruší.
3
NARODENINY MESTA SIEDMICH LÍP
(1312 – 2O12)
V roku 2012 si pripomenieme vzácne výročie – uplynie 700 rokov od 1. písomnej zmienky o mestečku
Lipany. Oslavy tohto jubilea sa začali tak trochu
symbolicky v 1. adventnú nedeľu 27. novembra
2011. Dopoludnia sa zažali v kostoloch prvé sviečky na adventnom venci, popoludní sa v mestskej
galérii skrášlenej novým logom mesta (pod strechou kostola erb mesta) rozžiarili tváre všetkých,
ktorí prijali pozvanie na historický exkurz do dejín
a minulosti nášho mesta. Nedočkaví účastníci tohto
výnimočného podujatia sa začali schádzať už hodinu pred začiatkom besedy, ktorú o 15.30 otvorila
organizátorka a moderátorka celého podujatia, zástupkyňa primátora mesta, Viera Urdová. Privítala
prítomných, ktorí zaplnili celú galériu a predstavila
im vzácnych hostí – duchovného otca Petra
Sedláka, Daniela Boleša, Jána Turlíka, kronikára mesta Rudolfa Bucka. V príjemnom
komornom prostredí sa mohol každý počas
niekoľkých hodín vrátiť do minulosti aj bez
pomyselného stroja času. Zaujímavé prezentácie hostí a výstižné vstupy študentov gymnázia nás zaviedli do doby pred 700 rokmi
a pripomenuli niečo pre mnohých už hádam
zabudnuté, ale v srdciach určite pevne zakorenené – históriu nášho malebného mestečka,
lebo citujúc primátora mesta Eduarda Vokála - „každý musí mať korene...“ Beseda, spríjemnená hudobnými vstupmi žiakov
ZUŠ, ale aj svojský pohľad Jakuba Kozáka,
študenta miestneho gymnázia a kultivovaný
prejav moderátorky podujatia priniesli nevšedné osvieženie pochmúrneho popoludnia a nezabudnuteľné spomienky. Bodkou
za vydareným podujatím bolo poďakovanie
primátora mesta vzácnym hosťom i všetkým,
ktorí takéto otvorenie osláv 700. výročia
mesta zabezpečili. Obrovské ďakujem teda
patrí zástupkyni primátora mesta Viere Urdovej, ktorá vynaložila nemalé úsilie, aby takúto akciu, ktorej príprava trvala niekoľko mesiacov, zorganizovala a precízne pripravila.
Milé bolo aj pozvanie všetkých prítomných
na prehliadku vzácnych listín, pergamenov
a kroník spojenú s osobnou konverzáciou
s hosťami a malým občerstvením.
Eva Bujňáková
členka informačnej komisie
Projektové okienko
VYBUDOVANIE VODOZÁDRŽNÝCH PRVKOV V MESTE LIPANY
Mesto Lipany získalo z Úradu vlády SR finančné prostriedky na realizáciu prvého realizačného projektu programu revitalizácie
krajiny vo výške 89 tisíc eur. Realizáciou
tohto projektu bol vybudovaný vodozádržný
systém, ktorý v čase prívalových dažďov zadrží vodu priamo v prírode. Práce realizovala firma Auriol, spol. s.r.o., Košice. Projekt
prebiehal od mája 2011 do novembra 2011.
Projekt bol realizovaný v štyroch lokalitách:
Balážka, Stredné pole, Špárová, Mihálka.
V lokalite Balážka bol vybudovaný systém
vodozádržných prvkov so zádržnou kapacitou o celkovom objeme 6521 m3 zadržaného
odtoku prívalových vôd. Boli tu vybudované
drevené odrážky z guľatiny v počte 31 kusov
so zádržnou kapacitou 480 m3, drevené hrádzky so zádržnou kapacitou 4860m3 v počte
5 kusov, dva zasakávacie pásy so zádržnou
kapacitou 493 m3, zasakávací pás šírky 5 m
a dĺžky 5000 m so zádržnou kapacitou 68 m3.
V lokalite Stredné pole bolo vybudovaných
14 hrádzok zo sypanej zeminy a lomového
kameňa. Zádržná kapacita týchto hrádzok je
22 000 m3. Ďalšiu časť tvorí zasakávací pás o
dĺžke 525 m a šírke 5 m a zádržnou kapacitou
260 m3. Celkový objem zadržaného odtoku
v tejto lokalite je 22260 m3 prívalových vôd.
V lokalite Špárová boli vybudované drevené
hrádzky v počte 10 kusov a drevené odrážky
v počte 44 kusov. Celkový objem zadržaného
odtoku v tejto lokalite je 5525,3 m3 prívalových vôd. V lokalite Mihálka boli vybudované drevené odrážky v počte 36 kusov. Celkový objem zadržaného odtoku v tejto lokalite
je 466,7 m3 prívalových vôd.
Projekt prináša posun ťažiska opatrení v oblasti znižovania povodňových rizík z riešenia
následkov a zmierňovania priebehu povodne
na prevenciu pred povodňami. Znížením príčin vzniku veľkej časti povodní a zvýšením
vodozádržnej kapacity územia sa počet, in-
tenzita i dopad povodní výrazne zníži, v závislosti od rozsahu a komplexnosti nasadenia
týchto aktivít v povodiach. Tento prístup má
však i ďalšie pozitívne účinky, ako sú zmiernenie dopadov zmien klímy, protierózna
ochrana, zvýšenie biodiverzity a odolnosti
územia na extrémy počasia, rozvoj nových
hospodárskych činností v krajine a ďalšie.
Juraj Figura, Auriol, spol. s.r.o.
Anna Bučková,
tajomníčka komisie pre ŽP pri MsZ
4
Milan Fabián
Duchovné slovo
V Svätú noc
„Sláva Bohu a pokoj ľuďom...“
vždy v Svätú noc
zaznieva v chrámoch posolstvo
kresťanských Vianoc.
Nech náš pohľad na hviezdny
blankyt neba,
kde tichý vianočný pokoj
Boží vládne,
Spočíva v hlbokých večných
hodnotách
- nie v bohatých darčekových
dobrotách.
znesie na zem lásku pre mňa
i pre teba
- tá polnočná manna nech nám
do sŕdc padá...
VIANO�NÝ
PRÍBEH
18.12. (ne) o 16.30 h
Viano�ný galakoncert
žiakov ZUŠ v Lipanoch.
Plame� nádeje by nikdy nemal
v tvojom živote zhasnú� ...
MESTSKÁ HALA Vstupné: 1 €
Predpredaj vstupeniek
na vrátnici ZUŠ.
Zastávka SAD „Sabinovská“ obnovená
Do prevádzky sa spustila nová autobusová zastávka na Sabinovskej ulici.
SAD Prešov, a. s. zaviedol od dňa 12. decembra 2011 do prevádzky obsluhu autobusovej zastávky Lipany, Petrovenec. Obsluha začala na siedmich pravidelných prímestských autobusových
linkách:
1) Prešov - Lipany (707 430)
5) Lipany - Ďačov (708 404)
2) Prešov- Tichý Potok (707 431)
6) Vyšný Slavkov - Košice (708 403)
3) Prešov - Podolínec (707 432)
7) Prešov - Bajerovce (708 411)
4) Lipany - Miľpoš (708 402)
Celkovo obsluha uvedenej autobusovej zastávky bude na 17 spojoch. SAD Prešov, a. s. obsluhu
autobusovej zastávky Lipany, Petrovenec začala po splnení všetkých potrebných legislatívnych a
technických podmienok, ktoré je potrebné splniť pre obsluhu autobusovej zastávky slúžiacej na
obsluhu pravidelnej verejnej autobusovej dopravy.
Ing. Štefan Mišík
riaditeľ odboru pre dopravu
SAD Prešov, a.s. • Košická 2 • 080 69 Prešov
Èas Vianoc,
èas listov pre (od) Ježiška
(Dokončenie zo str. 1)
Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku pred zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi. Popravde, neprekvapilo ma to, pretože v posledných rokoch všetci predo
mnou zatvárajú dvere.
Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci
jedli, pili, podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne
sa na všetkom bavili. A naviac, keď do miestnosti vstúpil veľký
tučný muž oblečený v červenom, s dlhou bielou bradou, sadol si
do kresla a všetky deti sa rozbehli k nemu, kričiac: „Santa Claus,
Santa Claus!“, akoby táto oslava bola na jeho počesť!
O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril svoju náruč čakajúc, koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišiel
objať. Ľudia si začali rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania. Keď už boli všetky otvorené, nesmelo som sa obzrel, či tam
snáď nebude aspoň jeden aj pre mňa. Veď ako by si sa cítil ty,
keby na tvojich narodeninách boli obdarovaní všetci okrem teba
– oslávenca?
Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný, a preto som
rýchle odišiel.
Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú.
Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do svojho života.
Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc
rokmi som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na
kríži, aby som ťa zachránil. Dnes jediné čo chcem, je, aby si tomu
veril celým svojím srdcom.
Rád sa s tebou o niečo podelím. Keďže ma mnohí nepozvali na
svoje párty, budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu,
akú si nikto nevie predstaviť.
Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok a toto je jedna z nich aj pre teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby
som ti rezervoval miesto a napíšem tvoje meno zlatými písmenami
do veľkej knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty.
Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku, zostanú vonku.
Budem na vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave...
Uvidíme sa čoskoro ... Milujem ťa!
Ježiš
Kým príde čas, že sa budeme s Ježišom radovať z Jeho narodenia,
musíme prežiť aktívne čas prípravy. Je to čas bdenia, čas konania dobrý skutkov. Od prípravy závisí úspech „oslavy“ narodenia
Pána. Prajeme nám všetkým, aby sa počas tohoročných Vianoc,
po dobrej dobe adventnej prípravy cítil novonarodený Ježiš medzi
nami naozaj milo a príjemne. Otvorme mu svoje srdcia, prijmime
ho do svojich životov… Nech je s nami nielen počas radostných
dní Vianoc, ale nech je trvalým spoločníkom nášho života.
Prajeme a vyprosujeme radostný adventný čas, požehnané sviatky
s úspešným vstupom do nového roku.
Vaši kňazi
5
SPÝTALI SME SA ZA VÁS
Zdravotníctvo - Medicum - lekár - pacient
V posledných týždňoch rezonuje v našej spoločnosti, a teda aj v našom meste, problém zdravotníctva. Občania, resp. pacienti kladú otázky, prečo nie sú
v našom meste poskytované zdravotnícke služby častejšie, prípadne dlhšie,
prečo nie je širšia ponuka týchto služieb.
Preto sme poprosili o odpovede jedného
z poskytovateľov zdravotníckych služieb,
konateľa spoločnosti Medicum s. r. o.,
MUDr. Júliusa Svätojánskeho:
Na úvod vás požiadam o krátke predstavenie vašej firmy, ktorá v našom
meste pôsobí už niekoľko rokov.
Ktoré zdravotnícke služby poskytuje pacientom z nášho mesta, ale aj
z okolia?
„Spoločnosť Medicum oslavuje tohto roku
15. výročie svojej existencie, v októbri
1996 bola zriadená ako obchodná spoločnosť s účasťou mesta Lipany. Až do júna
2004 spravovala poskytovanie zdravotníckej starostlivosti na ambulanciách, ktoré
boli odčlenené z Polikliniky Sabinov. Pokračovaním privatizácie mesto zo spoločnosti vystúpilo. Medicum poskytuje zdravotnícke služby na internej ambulancii,
chirurgickej a ortopedickej ambulancii a
dennom stacionári, kde je možné podávať
infúznu liečbu. Uvediem aj mená lekárov
a zdravotných sestier na našich ambulanciách, aby sa nezamieňali pri prípadnej nespokojnosti so službami. Na internej ambulancii je to MUDr. Turák, ktorý ambuluje
v stredu a v piatok a ostatné dni ordinuje
MUDr. Vokál, zdravotné sestry - Chudovová a Tejbusová, na ortopedii je to MUDr.
Cvengroš (piatok) a MUDr. Černák (štvrtok popoludní), zdravotná sestra Mária
Lukáčová, na chirurgii MUDr, Chudov
- 3x týždenne - v pondelok, stredu a štvrtok, MUDr. Svätojánsky v utorok a piatok,
sestry Sontágová a Goldová. Posledná poznámka k vašej prvej otázke je teda fakt, že
nie za všetko zdravotníctvo v Lipanoch je
zodpovedné Medicum, práve naopak, spravuje iba štvrtinu v súčasnosti existujúcich
lipianskych ambulancií.“
Vieme, že situácia v našom zdravotníctve je neľahká. A pociťujú to tak
lekári, ako aj pacienti. Tým často nevyhovujú najmä ordinačné hodiny.
Niekedy musia čakať na lekára aj pol
dňa, najmä na odborných lekárov.
Ba občas sa stane, že zverejnené
ordinačné hodiny lekári nedodržujú. Skúste k tomuto problému zaujať
vaše stanovisko.
„Neviem, čo presne ste mali na mysli a
ktorého konkrétneho lekára, na ktorého je
treba čakať „pol dňa“ - teda štyri alebo aj
viac hodín? Všetci naši lekári majú s našou spoločnosťou úväzky, dohody a majú
svoje povinnosti aj v Prešove a Sabinove.
Nebolo ľahké dostať do Lipian ortopédov
a sme radi, že ich tu máme a pacienti nemusia cestovať na ortopédiu do Prešova,
prípadne do Sabinova. Ľudia sú navyknutí
ísť k lekárovi od skorého rána, ale vo svete
je bežné, že sú objednávaní aj večer. Od
1. januára 2012 preto zverejníme reálne
ordinačné hodiny, ktoré naši lekári budú
dodržiavať. Ak pacient dôjde na ošetrenie
napríklad o tri hodiny skôr, pretože nemá
iný spoj, to iba ťažko vyriešim.
Ja osobne, ráno musím urobiť v Oáze vizitu, ledva stíham, aby som bol na začiatok
ordinačných hodín v Lipanoch, odchádzam
však vždy po 16. hod. a poliklinika je prázdna. V zdravotníctve je množstvo problémov, domnievam sa, že aj v budúcnosti sa
im nevyhneme, lebo zdravie a choroba sú
citlivé súčasti nášho života. Medicum pre
rozvoj zdravotníctva v Lipanoch zriadením
ortopédie, očnej ambulancie, ultrazvukového vyšetrenie, denného stacionáru, výdajne zdravotníckych potrieb v lekárni Santé
podstatne zlepšila dostupnosť služieb pre
obyvateľov Lipian a okolia a urobíme všetko preto, aby aj ordinačné hodiny boli pre
pacientov prijateľnejšie a dodržiavané.“
Aké možnosti rozvoja či skvalitnenia
poskytovania zdravotníckych služieb
Vašej spoločnosti vidíte do budúcnosti?
“V budúcom roku zvýšime počet ordinačných dní na ortopédii o ďalší deň, teda ordinovať sa bude v stredu, štvrtok a piatok.
Upozorňujem aj na možnosť prednostného
ošetrenia za poplatok zverejnený v čakárni. Mojím prioritným cieľom pre rok 2012
je zriadiť v Lipanoch dlhé roky chýbajúce
kvalitné rehabilitačné oddelenie pre poúrazové a pooperačné stavy a pre neurologických pacientov. Na ďalší rozvoj a skvalitnenie služieb sú potrebné financie na rozvoj.
Verím, že o rok budeme spokojnejší.“
Ďakujeme MUDr. Svätojánskemu za odpovede a vysvetlenie podnetov a prajeme
jemu a celému Medicu úspešné naplnenie
cieľov v roku 2012, ktoré ocenia najmä tí,
ktorí ich služby potrebujú – pacienti.
Viera Urdová
OZNAM O ODOVZDANÍ
ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodnutím č. 5841/2011/OZ-HAR zo dňa 29. septembra 2011 zrušil
povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej ambulancie stomatológia s miestom výkonu činnosti Lipany, Nám. sv. Martina 41,
ktorej prevádzkovateľom bola MUDr. Eva Stanková. Predmetné zdravotnícke
zariadenie ukončilo svoju činnosť dňom 30. novembra 2011.
V zmysle ust. § 46 ods. 1 písm. d) zák. č. 567/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov lekár samosprávneho kraja dňa 28. 11. 2011 odovzdal
zdravotnú dokumentáciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Evy
Stankovej inému poskytovateľovi, ktorým je HK DENT, s. r. o., stomatologická
ambulancia s miestom výkonu činnosti v Lipanoch, Komenského 20.
6
Z POLÍCIE
ZMENA
ORGANIZÁCIE DOPRAVY
Minulý mesiac sme avizovali podstatné zmeny
v organizácii dopravy v meste a skutočne nedávno došlo k zmenám v organizácii cestných
ťahov na Sabinovskej a Sládkovičovej ulici.
V tejto súvislosti musím zdôrazniť, že mesto
a jeho správny orgán na úseku dopravy nemajú kompetencie organizovať dopravné smery
na štátnych cestách prvej triedy. Táto právomoc prislúcha štátnym orgánom a v tomto
prípade miestne príslušnému dopravnému inšpektorátu.
Čo sa teda zmenilo?
V prvom rade nám pribudli dve novinky v podobe jednosmernej premávky na Sabinovskej
a Sládkovičovej ulici. Táto zmena primárne
súvisí so zaraďovacím pruhom za železničným
priecestím smerom od obcí Dubovica a Ďačov.
Považujeme za potrebné vysvetliť, prečo sa
pristúpilo k takémuto riešeniu. Kruhová križovatka na námestí smeruje hlavný dopravný ťah
na Prešov po nedávno otvorenej preložke cesty 68. Ak by tam tento zaraďovací pruh nebol,
automobily prichádzajúce zo smeru od obce
Dubovice a pokračujúce do centra mesta, by
museli dávať prednosť vozidlám smerujúcim
na Prešov. Pri súčasnej hustote premávky
v čase dopravnej špičky, by sa mohlo stať, že
automobily čakajúce na uvoľnenie smeru by
vytvorili pomerne veľkú kolónu na moste cez
rieku Torysu. Obmedzenie plynulosti ale nie je
ten hlavný problém. Problém sa týka hlavne
bezpečnosti. Predpokladajme, že sa nejaký vodič pozabudne a vojde na železničné priecestie
napriek tomu, že pred ním čaká vozidlo na
uvoľnenie smeru. Pred ním stojace vozidlo by
mu v krátkom čase neumožnilo opustiť miesto
zastavenia a súčasne by padli závory v dôsledku prichádzajúceho vlaku. Vodič nemôže
isť ani dopredu ani dozadu, lebo za nim už
medzitým stojí kolóna áut. Tragické následky
z podobných nehôd pri Rožkovanoch si vieme
veľmi ľahko predstaviť. A presne takej situácii
tento zaraďovací pruh zabraňuje.
Nedá mi nespomenúť nedávny prípad, keď ma
jeden občan mesta (p. Mitra) na verejnosti osočoval a častoval ma „nepublikovateľnými výrokmi“ len preto, že asi po týždni jednosmernej
uzávery Sládkovičovej ulice sme si „dovolili“
kontrolovať dodržiavanie nového dopravného značenia. Účastník cestnej premávky má
za povinnosť dodržiavať pokyny dopravnej
značky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie
a vjazd vozidiel, či už sa mu to páči, alebo
nie. Mestská polícia ako článok exekutívy má
oprávnenie, dokonca povinnosť, kontrolovať
dodržiavanie zákonnosti. Doteraz v meste jednosmerky neboli, ale doba sa mení. Neostáva
nám nič iné, len sa s nimi naučiť žiť. Prajem
veľa šťastných kilometrov bez nehody.
Peter Terifaj, náčelník MsP
SOCIÁLNE
SOCIÁLNE ODDELENIE
ODDELENIE INFORMUJE
INFORMUJE
Výzva k potravinovej pomoci pre občanov mesta Lipany
Mesto Lipany opätovne vyzýva občanov
mesta, ktorí sa doposiaľ nenahlásili na odber potravinovej výpomoci určenej osobám
v núdzi a znevýhodneným občanom, ktorí
sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii,
aby tak spravili najneskôr do 31. decembra
2011. Táto dodávka potravín je určená pre:
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
(náhradní rodičia, pestúnska starostlivosť) - právoplatné rozhodnutie súdu
a platný občiansky preukaz;
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
– aktuálne potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v HN a príspevkov k dávke
a platný občiansky preukaz;
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie)
– aktuálne potvrdenie ÚPSVaR a platný
občiansky preukaz;
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného,
invalidného dôchodku) – aktuálny výmer
o dôchodku zo sociálnej poisťovne od
1. januára 2011 a platný občiansky preukaz.
Potraviny sú dodávané v skupinových obaloch. Maximálny limit pre jednu osobu je
20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg
bezvaječných cestovín.
V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je potrebné, aby ste sa telefonicky, mailom alebo osobne nahlásili na
odber týchto potravín, ak spĺňate jednu
z uvedených podmienok.
Kontakty:
Sociálne oddelenie MsÚ Lipany – denne v pracovných dňoch od 7:30 hod. do
11:30 hod a od 12:30 do 15:30 hod.
Pevná linka: 051/488 11 75, 051/488 11 65,
051/488 11 79
Mobil: 0905/853 274, 0917/237 896
Mail: [email protected]
Potrebné údaje pri nahlásení: meno a priezvisko, adresa a telefóny kontakt.
Mária Reištetterová
vedúca sociálneho oddelenia
Mesto Lipany
ponúka
do nájmu 7 nebytových priestorov
Budova na Námestí sv. Martina 39:
• 2 nebytové priestory na II. poschodí o výmere 17 m2 (+ spoločné priestory o výmere 9,86 m2 )
• 1 nebytový priestor na II. poschodí o výmere 18,70 m2 (+ spoločné priestory o výmere 10,84 m2 )
• 1 nebytový priestor na II. poschodí o výmere 11,70 m2 (+ spoločné priestory o výmere 6,78 m2 )
• 1 nebytový priestor na I. poschodí o výmere 11,40 m2 (+ spoločné priestory o výmere 6,60 m2)
Budova na Námestí sv. Martina 51:
• 1 nebytový priestor na I. poschodí o výmere 47,20 m2 (+ spoločné priestory o výmere o výmere 16,43 m2 )
Budova na Námestí sv. Martina 58:
• 1 nebytový priestor na I. poschodí o výmere 10,50 m2 (+ spoločné priestory o výmere o výmere 7,50 m2 )
Výška nájmu je v zmysle platných Zásad mesta Lipany - www.lipany.sk
Záujemcovia môžu písomnú žiadosť doručiť na adresu:
Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany
Informácie na tel. číslach : 051/488 1157, 0905 835 939
7
Mikuláš, Mikuláš,
čo v tom vreci máš???
Každý rok k nám zavíta Mikuláš a ani tento rok
sa nestal výnimkou. V pondelok 5. decembra sme
ho mohli stretnúť už od skorého rána do neskorého večera. Navštevoval detí v školách, škôlkach, rehabilitačnom stredisku a zastavil sa aj pri
dôchodcoch v charitnom dome či v senior klube.
Popoludní už nevládal, viezol sa v koči, ktorý ťahali dva krásne kone. Oblečený mal dlhý ligotavý
plášť a jeho čapica sa jagala vo svetle vianočného
stromčeka. Všetkým deťom na námestí sa rozžiarili očká. Niektoré sa trošku báli, iné boli odvážne
- tak ako anjelici či čertík, ktorí mu pomáhali a
sprevádzali ho s milým programom. Všetci však
dobre vedeli, že prišiel preto, aby ich obdaroval,
veď celý rok poslúchali i odriekali vrúcne modlit-
Tekvicový panáčik
Ani chladné večerné počasie 28. októbra
neodradilo návštevníkov v parku na námestí prísť si pozrieť výstavu tekvíc zdobených
kvetmi, slamou, gaštanmi pod názvom Tekvicový panáčik. Pekne vysvietené pódium
plné rôznych figurín, príjemné prostredie
a dobrá nálada, to všetko sa podpísalo pod
kreativitu MŠ Centrum, ktorá túto peknú
akciu zorganizovala. Milé panie učiteľky,
v mene všetkých účastníkov návštevy vám
ďakujeme. Poďakovanie patrí aj občanom,
ktorí tekvice poskytli k realizácii projektu.
Marcela Tomková
bičky. Mikuláš sa rozlúčil, čakala ho kopa ďalších
povinností. Aj deti sa rozišli. Mnohí do kostola a
tí unavenejší domov. Veď bolo potrebné vyčistiť
čižmičky a vložiť do okien, tajomný mikulášsky
večer sa začínal.
Iveta Hrabčáková
Desiaty ročník projektu
Veľký mliečny deň
„Kde bolo tam bolo, bola raz jedna
mliečna krajina a týmto sa rozprávkový príbeh o kráľovnej Kvapke a
mliečnych kvapkách začína“.
13. november Medzinárodný deò nevidiacich
V roku 1745 sa v tento deň narodil priekopník
systematického vzdelávania nevidiacich, Francúz
Valentín Haűy, ktorý založil v Paríži v roku 1784
prvú školu pre nevidiacich. Inšpirovalo ho k tomu
predstavenie, ktoré na dnešnom Námestí svornosti
v Paríži pripravila skupinka nevidiacich zo Saint
Ovide. Šokoval ho posmech, s akým ich diváci
privítali, a to rozhodlo. Deň narodenia Haűya je
medzinárodným dňom nevidiacich od roku 1946.
Práve pri príležitosti tohto sviatku sa 10. novembra
konala v Mestskej galérii v Lipanoch slávnostná
akadémia, ktorú nám pomohli tak ako každý rok
spríjemniť žiaci ZŠ Komenského 113 v Lipanoch.
Touto cestu sa im, ako aj učiteľom, ktorí sa na tom
podieľali, chcem veľmi poďakovať za úžasný zá-
žitok, ktorý nám nevidiacim a slabozrakým podali
vo svojom bohatom a krásnom programe. Zdravý
človek vníma osemdesiat percent diania očami a
ani si neuvedomuje, že je to tak. My túto možnosť
nemáme, ale nahrádzame si ju inými zmyslami,
ako sú sluch, hmat... A práve náš sluch si v tomto
úžasnom programe prišiel na svoje. Nedá mi nepodotknúť, že máme nesmierne talentované deti
a som rada, že existujú ľudia, ktorí sa im venujú
a rozvíjajú tieto ich danosti a talenty ďalej. Ešte
raz veľká vďaka aj za finančnú zbierku Biela pastelka a vyzbieranú sumu 185,26 eur, ktorou žiaci
školy podporili činnosť nášho miestneho spolku.
Úprimne ďakujeme.
Beáta Girašková, predsedkyňa ÚNSS Sabinov
Uvedeným veršíkom sa 24. novembra
v Materskej škole na Námestí sv. Martina začal jubilejný desiaty ročník Veľkého
mliečneho dňa. Čo bolo jeho výsledkom
a čo mu predchádzalo? Po konzumácii
mliečnych výrobkov v spolupráci s rodičmi detí boli do MŠ donášané obaly z výrobkov značky Sabi. Ich zlepením a dotvorením vznikli rôzne výtvory, ktoré efektne
doplnili výzdobu telocvične, v ktorej sa
spomínané podujatie uskutočnilo. V podobe príbehu, hraného učiteľkami a deťmi,
sa všetci prítomní škôlkari stretli s postavičkami mliečnych kvapiek, kráľovnou
Kvapkou, rozprávkarom aj škriatkom Zázračníkom. Zážitkovou formou boli poučené o význame konzumácie mliečnych
výrobkov, ktoré v rámci zdravej výživy
prispievajú k prevencii obezity a k správnemu rastu detí. Vydarené podujatie podporila spoločnosť Milk-Agro Sabinov, za
čo jej úprimne ďakujeme.
Za kolektív MŠ spracovala
A. Sedláková
8
Lásky, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločne,
krásne sviatky vianočné
a nech dlho prevláda
novoročná nálada.
Nech radosť a šťastie
vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza
Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne
za sviatočným stolom,
nech láska prevláda
nad nemilým slovom.
Krásne Vianoce.
Na Štedrý večer pozor daj,
zvončeky zvonia, počúvaj.
Tak, ako za oblokom
sniežik padá,
nech na Tvoj stôl šťastie sadá.
Preži sviatok Vianočný,
plný slasti a radosti.
Všetko krásne v Novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.
Na Vianoce a v Novom roku
vinšujem Vám nastokrát
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, šťastia akurát,
aby Vás mal každý rád.
Vianočné čítanie
„Zavinšujce“
Ta ľudze Boske drahe, teras posluchajce,
kec śe vam ňepači, uchaľe zatkajce:
Perše vam vinčujem, na svatu Viľiju,
žebi sce mali furt zo života pasiju.
A veľo preveľo takej tuhej viri,
že vam eśči ňeraz zakvitnu ślivi.
A ňeľem ślivi, aľe i orechi,
žebi sce buľi fše dobrej dzeki.
Ta vam vinčujem, na tote śvjatki,
žebi śe vas trimaľi i inše statky:
krafki roškate, zajački uškate, kurki dźupkate
maslo jak hlava, žulte jak pupava!
A kec vam vinčujem, už ňe mali aľe veľki,
ňimam ku vam ľem jednej prośenki:
Dajce mi dajce poharik paľenki!
Sebe jeden a mňe dva, naj vam Panbuch požehna!
A eśči vam kus vinčujem,
bo za vašim pecom pagače čujem
na stoľe vidzim bile kuchenki,
či by sce mi daľi do mojej torbenki?
Bo ja vam vinčujem na svatu Viľiju,
žeby sce maľi ľem samu priviľegiu.
Žebi sce maľi mľika jak vodi, maslo jak kvet,
dajce mi grajcarik a už som het!
Bo ja mali vinčovaček, vinčujem vam za kolaček
dluho čekac ňezochabce, jaki mace, taki dajce!
A ja chlopčik taki mali, muj tata me ľem poslaľi,
žebi sce mi daco daľi.
Jak davace, aľe chitro, bo mi nohy mocno źimno.
Pri dzveroch stojim, viľka śe bojim,
pes na mňe virči, torbisko mi stirči.
Dajce mi dajce tu do taňistri, bo mi v bruchu žgirči!
Vinčujem, vinčujem, na svate Hodi,
preveľke kupi šickej urodi,
všadzi bujnej oplodi, dobrej zrodi, odrodi,
ofcoch pulne uboči a šickeho hojňe
- dvori pulne, bohate
co strakate, roškate, i co s kridlami trepe.
Kirmakoch na sto jurmakoch,
baranoch jak vahanoch
teľo jahničkoch, jak na rakice guźičkoch
babu machiňu, dzifku kokiňu,
vipraśanku śviňu!
Do paľuškoch šikovnosci,
a do nožkoch chitrej kosci.
A eśči vam vinčujeme, keľo ľudzi na otpusce,
keľo ľistkoch na kapusce,
keľo bača ofcoch ma, naj vas Panbuch požehna!
Vianočná poézia
ZŠ Hviezdoslavova
Vlastná tvorba
Žiarivá hviezda
Žiarivá hviezda
z neba sa zniesla.
Žiari svetlom nebeským,
tajomným a anjelským.
Keď traja králi videli,
za svetlom bežali
a hlas anjelský začuli.
Veď nás hviezda tou cestou
k Ježiškovi nášmu,
za tou láskou nebeskou
dary darovať mu.
D. Dirdová, T. Kašperová,
M. Skladaná, E. Štefčáková,
A. Timurová 6.B
Zima
Zima, zima, zimička,
celá biela cestička.
Zober sánky, uteč von
a choď sa spustiť dole brehom.
Od rána do večera
celá som premočená.
Prídem domov raz, dva, tri,
do postele ľahnem si.
Na druhý deň ráno sniežik poletuje,
celá rodina okolo stromčeka sa raduje.
Tatiana Bujňáková,
Veronika Fecková,
Sára Kandráčová 6.A
Sneh
Je zima, idú Vianoce
a ja by som chcel papuče –
veľké, teplé, huňaté,
aby som mal nohy zohriate.
No však neviem, ako to bude,
lebo snehu vraj nebude.
Koláčiky piecť budeme
a sánky zas vyberieme.
Budeme sa sánkovať
a koláčiky papkať.
Jana Fedorková, Antónia Čubová,
Barbora Tarasovičová,
Viktória Čubová 6.A
9
Vianočné recepty
DOMÁCI BAILEYS
BRABANTSKÉ TORTIČKY
POTREBNÉ PRÍSADY
2 Salká, 2 karamelový puding, 1 mlieko, 0,5 l Rum
POSTUP PRÍPRAVY
Salká si uvaríme vo vode približne 2 hodinky, po hodine prevrátime.
Uvaríme si karamelový puding podľa návodu bez cukru. Keď je všetko
vychladnuté zmiešame s rumom. Je to perfektné vychladené s kockou
ľadu. Ak chceme zmeniť príchuť, stačí len zmeniť puding (čokoládový,
vanilkový,,, aký vám napadne)
POTREBNÉ PRÍSADY
300g hladkej múky,100g práškového cukru, 200g hery, 50 g mletých orechov, 25g kakaa, trošku škorice.
POSTUP PRÍPRAVY
Vypracujeme cesto, ktoré necháme v chlade odpočinúť. Vykrajujeme rôzne tvary, ktoré pečieme pri teplote 180°C. Plníme ľubovoľným krémom
alebo džemom, príp. nutelou.
IŠTERKY
POTREBNÉ PRÍSADY
500g hl.múky,150g orechov,150g práš.cukru,350g palmarínu.
PLNKA: 250g masla,1salko. Poleva a ozdoba podľa vlastného uváženia.
POSTUP PRÍPRAVY
Všetky suroviny zmiešame, vyvaľkáme a vykrajujeme rôzne tvary. Upečieme a vychladnuté plníme krémom. Vymiešame maslo s uvareným salkom a môžeme pridať za hrsť na jemno zomletých orieškov. Stuhnuté
namáčame v čokoládovej poleve.
VIANOČNÝ CHLEBÍK
SUROVINY
400 g hrubej muky, 6 lyžíc kakaa, kandizované ovocie, hrozienka, 100 g
nahrubo posekaných vlašských orechov, 1/2 vrecúška prášku do pečiva,
citrónovú kôru, 6 vajec, 240 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor,
150 g masla alebo rastlinného tuku
POSTUP PRÍPRAVY
Zmäknuté maslo alebo tuk vymiešame so žĺtkami, postupne pridávame
strúhanú citrónovú kôru, vanilkový cukor, hrozienka, nadrobno posekané
kandizované ovocie, orechy, kakao, tuhý sneh z bielok a múku zmiešanú s práškom do pečiva. Cesto dáme do vymastenej a múkou vysypanej
obdĺžnikovej formy a pečieme asi 30 minúť. Hotový chlebíček necháme
vychladnúť, vyklopíme z formy a posypeme práškovým cukrom.
MEDOVNÍKOVÁ ROLÁDA
POTREBNÉ PRÍSADY
CESTO: 60 dkg hladkej múky, 25 dkg práškového cukru, 4 celé vajcia,
1 KL sódy bikarbóny, škorica, citrónová kôra, mleté klinčeky, 4 PL medu,
NÁPLŇ: slivkový lekvár, 30 dkg orechov alebo lieskových orieškov,
2 balenia hrozienok, kandizované ovocie, 10 dkg čokolády.
POSTUP PRÍPRAVY
Z uvedených surovín vypracujeme cesto, ktoré necháme odležať 3 - 4
hodiny. Potom si ho rozdelíme na tri diely. Rozvaľkáme celkom natenko,
natrieme slivkovým lekvárom, posypeme sekanými orechmi alebo lieskovcami, kandizovaným ovocím, hrozienkami, pokrájanou čokoládou a
stočíme do závinu. Závin potrieme vajcom a do ružova upečieme. Nakoniec vychladnuté zabalíme do alobalu.
MRKVOVÉ ŠATÔČKY
SUROVINY
300 g hladkej celozrnnej múky, 150 g margarínu, 200 g jemne postrúhanej mrkvy, 2 lyžice mlieka, 1 prášok do pečiva, soľ
POSTUP PRÍPRAVY
Z uvedených prísad vypracujeme cesto. Necháme ho postáť asi 20 minút.
Potom vyvaľkáme na hrúbku asi 4 mm a pokrájame na štvorce 7 x 7 cm.
Na každý štvorec dáme hustý slivkový lekvár. Každý štvorec zvinieme
do tvaru šatôčky, preložíme, konce stlačíme. Šatôčky pečieme na suchom
plechu v horúcej rúre asi 20 minút pri teplote 180 °C.
V zajatí vianočných tónov so ZUŠ-kou
Obdobie pred príchodom Vianoc je výnimočné. Snažíme sa upratať
si v dušia v domovoch a hlavne urobiť radosť svojim blízkym. Žiaci Základnej umeleckej školy v Lipanoch nám všetkým ponúkajú
dobrý príklad - zastaviť sa v zhone všedných dní, vychutnať si čas
so svojimi priateľmi a príbuznými a užívať si tieto neopakovateľné
chvíle pri tradičných vianočných stretnutiach s hudbou. Ako každý
rok aj teraz pre vás pripravili krásne hudobné vianočné darčeky: vystúpenie prípravného speváckeho zboru na stretnutí s Mikulášom:
15. 12. - vystúpenie zboru Septemthillis na rektorátnom koncerte v Košiciach
17. 12. - vystúpenie zboru v DJZ v Prešove na Melódiách šťastia pre deti z detských domovov
18. 12. - vianočný koncert v Mestskej hale v Lipanoch o 16.30
8. 1. - vystúpenie tanečného oddelenia ZUŠ
Všetkým nám želáme, aby sme si uvedomili dôležitosť okamihov prežitých s blízkymi ľuďmi a pozývame vás na stretnutia v zajatí vianočných tónov. Krásne Vianoce!
Emília Lipovská
10
KAM ZA KULTÚROU
 11. 12. nedeľa o 16.30 h
ADVENTNÝ KONCERT
Nechajte sa zlákať čarom vianočných sviatkov a spríjemnite
si chvíle do nastávajúcich Vianoc komorným koncertom v podaní žiakov Základnej umeleckej školy v Lipanoch. Mestská
galéria. Vstup voľný.
 12. 12. – 16. 12. pondelok - piatok o 15.45 h
ROZSVIEŤME SI STROMČEK
Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti. Kultúrny program v jednotlivých triedach škôlkarov MŠ Kpt. Nálepku.
 14. 12. streda o 16.00 h - BETLEHEMSKÁ HVIEZDA
Nad Betlehemom jasná hviezda, to prekrásne znamenie, príchod Svetla, lásky, šťastia, nositeľa nádeje. Vianočný koncert
žiakov ZŠ Hviezdoslavova v mestskej hale. Vstup voľný.
 15. 12. štvrtok od 10.00 – 16.00 h
VIANOČNÝ MENUET
Tvorivá dielňa v zhotovovaní vianočných ikebán, vencov
a vianočnej výzdoby deťmi MŠ, ZUŠ a rodičmi spojené so
záverečnou výstavkou telocvične MŠ a DPS.
 15. – 16. 12. štvrtok - piatok od 8.00 – 15.00 h
KRÁSA A VÔŇA VIANOČNÝCH MEDOVNÍKOV
... už vo dverách zacítite ich prenikavú vôňu a krásu i umenie
obdivovať určite budete! Mestská galéria. Vstup voľný.
 15. 12. štvrtok o 9.30 h - VIANOČNÉ OZDÔBKY
Tvorivé dielne detí a ich rodičov v MŠ Centrum, o 15.00 h
predaj výrobkov.
 15. 12. štvrtok o 14.30 h - VIANOCE PRICHÁDZAJÚ
Vianoce, Vianoce prichádzajú, spievajme, priatelia. Besiedka
a vystúpenie pre svojich blízkych v RhS v Lipanoch.
 18. 12. nedeľa o 16.30 h - VIANOČNÝ PRÍBEH
Plameň nádeje by nikdy nemal v Tvojom živote zhasnúť ...
Vianočný galakoncert žiakov Základnej umeleckej školy v Lipanoch. Mestská hala. Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek na
vrátnici ZUŠ.
 19. - 21. 12. pondelok - streda o 15.30 h
NESIEME VÁM KOLEDU
Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, čo sa stalo, prihodilo v meste Betleheme. Malí koledníci vystupujú pre rodičov v jednotlivých triedach MŠ Centrum.
 21.- 22. 12. streda – štvrtok od 9.00 h – 18.00 h
VIANOČNÉ TRHY MESTA LIPANY
Na dvere nám klopú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Čas prestretého stola, vyzváňania zvončekov, obdarúvania. V poradí 9.
ročník trhov v našom meste. Predaj ľudovo –remeselných, upomienkových a darčekových predmetov i textilu na námestí.
 21. 12. streda od 8.00 h – 12.00 h
ADVENT A VIANOCE
Vianočné besiedky a spoločné stretnutia pri školskej jedličke
s koledami a vianočnými vinšmi žiakov Spojenej školy.
 21. 12. streda o 15.30 h
ŠŤASTIA, ZDRAVIA VINŠUJEME...
Vianoce sú sviatky lásky, pokoja a mieru, stále to maj na pamäti a ničím ich neruš. Kultúrny program v parku na námestí.
V prípade nepriaznivého počasia sa program ruší.
 24. 12. sobota od 8.00 h
BETLEHEMSKÉ SVETLO
Keď Tichá noc... zaznie sladko, sviečočky sa rozhoria, privítame Jezuliatko, srdcia sa nám otvoria. Plamienok lásky
z Betlehema do každej domácnosti prostredníctvom skautov
115. skautského zboru Skudos.
 25. 12. nedeľa 15.30 h
JASLIČKOVÁ 2011
Vystúpenie divadielka o narodení Ježiša Krista. Chrám svätého Martina.
 30. 12. piatok o 18.00 h
VII. FARSKÝ PLES
115. skautský zbor SKUDOS usporadúva aj tento rok v poradí
VII. farský ples. Stretneme sa, aby sme sa zabavili pri tanci a
v kruhu priateľov. Mestská hala. Vstupné: 14,- eur.
Viac info: Martina Cupráková – 0917 979 299, e-mail: jan.
[email protected]
 31. 12. sobota o 24.00 h
SILVESTROVSKO-NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ
Krásny a veselý Silvester, do nového roka oceán šťastia, more
lásky, rieku priateľstva a potok zdravia. Spoločné stretnutie občanov v uliciach mesta spojené so želaním do nového roku.
JANUÁR 2012
 4. 1. streda o 13.30 h - KARNEVAL NA ĽADE
Radosť, dobrá zábava a karnevalová tombola čaká na najkrajšie ježibaby, škriatkov, šerifov i ďalšie rozprávkové bytosti.
Obujte si korčule a príďte sa vyšantiť na ľadovú plochu mestského klziska.
 6. 1. piatok o 16.00 h
NA TRI KRÁLE O KROK ĎALEJ
... alebo tradičné vianočné zvyky na hornej Toryse. Ľudový
folklór, pastierske koledy i novoročné vinše v podaní dedinských folklórnych súborov. Mestská galéria. Vstup voľný
 6. 1. piatok o 18.00 h
PLES MUZIKANTOV
19. ročník „MUSIC PARTY 2012“. Vstupné: 14,- eur. Reštaurácia
XXL. Hrajú: Ružový panter, Toreska, Chorál, hostia večera Silvayovci a iní. Info a predaj vstupeniek Jaro Rakaš 0915 960 261.
 9. 1. pondelok o 14.00 h
ČO PEKNÉHO SME ZAŽILI V SENIOR KLUBE
Výročná schôdza, hodnotenie činnosti a plán podujatí na prichádzajúci rok v klube seniorov.
11
 8. 1. nedeľa o 17.00 h - LUSKÁČIK
Tanečné predstavenie na motív Čajkovského rozprávky, ktorá už vyše sto rokov očarúva deti na celom svete. V podaní detí tanečného odboru ZUŠ a hostí z Prešova v nej ožíva
tajomstvo vianočného stromčeka, detský svet plný radosti
a neohraničenej fantázie. Predpredaj vstupeniek na vrátnici školy a na referáte kultúry a športu MsÚ. Vstupné: 1 €.
Mestská hala Lipany
 14. 1. sobota o 18.00 h
PLES TURISTOV
XIV. turistický ples v kruhu priateľov známych v hotel Lipa.
 25. 1. – 29. 2. pondelok – piatok
MENEJ ZNÁMY NEW YORK
New York má viacero prívlastkov, ale asi najznámejšie je
prirovnanie mesta k big apple - veľkému jablku. Komentované a reportážne fotografie menej známych pozoruhodností „spoza veľkej mláky“ očami Jozefa Ridillu ml. s vernisážou 25. januára (utorok) o 16.30 h. Mestská galéria Lipany.
Návštevu výstavy je potrebné vopred dohodnúť na referáte
kultúry a športu, alebo na t. č. 488 11 77 – 78.
 31. 1. utorok od 9.30 – 16.00 h
POĎTE DETI MEDZI NÁS
Deň otvorených dverí v MŠ kpt. Nálepku, prezentácia činnosti tried, športových a folklórnych krúžkov.
Spoloèenská kronika
Naši jubilanti
december 2011
František Nižník
Mária Jančáryová
Margita Nováková
Milan Falat
Mária Kundríková
Edita Kittanová
Milana Čillíková
január 2012
Andrej Šašala
Aladár Červeňák
Vincent Varga
Daniel Harčarík
Mária Rauberstrauchová
Viktor Novýsedlák
Privítali sme
október 2011
Matej Ďurica
Lívia Kupčíková
Michal Štvarták
Dominik Ferenčák
Bibiána Krajňáková
Ela Žilková
Irina Čarná
Damián Miko
november 2011
Patrik Straka
Jozef Drobňák
Max Kordiak
Bruno Kyseľa
Ondrej Geleta
Opustili nás
október 2011
Pavol Lipianec
november 2011
Magdaléna Trenčanová
Margita Žažová
Manželstvo
uzavreli
Ľubomír Smrek
- Veronika Dinisová
Mesto Lipany a ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany
POĎAKOVANIE
Týmto chcem poďakovať neznámemu pánovi, ktorý 25. novembra
v ranných hodinách našiel na kruhovej križovatke psíka – čiernu fenku
nemeckého teriéra a odniesol ju na mestskú políciu. Zároveň chcem poďakovať aj náčelníkovi mestskej polície, že sa mi o ňu postaral. Patrí im
za to všetkým srdečná vďaka.
obyvateľka mesta
INFORMÁCIE PRE PRISPIEVATEĽOV
Informovať o svojej činnosti, aktivitách, zaujímavostiach, o dianí vo
svojom okolí, môže ktokoľvek z vás. Preto vám chceme dať návod, ako
nám zasielať príspevky: typ písma Times New Roman, veľkosť písma 10,
jednoduché riadkovanie, maximálny rozsah 30 riadkov, fotografia samostatne vo formáte jpg (označenie zhodné s názvom článku), podpis autora
a kontakt. Pre prispievateľov je zriadená samostatná e-mailová adresa na
webe mesta: [email protected] Sem môžete zasielať vaše príspevky, na
ktoré sa teraz tešia čitatelia Aktualít lipianskej radnice.
OZNÁMENIE O UVEREJŇOVANÍ SPOMIENOK A POĎAKOVANÍ
Oznamujeme širokej verejnosti, že v spoločenskej kronike Aktualít lipianskej radnice budeme uverejňovať krátke spomienky, poďakovania
s textom a fotografiou. Uvedená služba bude spoplatňovaná. Cena za
oznam v spoločenskej kronike je 3,50 €. Váš oznam a zároveň úhradu
je potrebné realizovať osobne v knižnici pri MsÚ v Lipanoch.
4.1.2012
Na klzisku
- streda
pri ZŠ H v i e z d o s l a v o v a 1
(mestská hala) sa o 13.30 hod. r o z t o � í
pravá „�adová" zábava v s p r i e v o d e
z a u j í m a v ý ch karnevalových masiek.
Prázdninové popoludnie neobíde ani pestrý program, rôzne
hravé sú�aže a diskotéka.
NEVÁHAJTE, zoberte svoje deti, oble�te ich do veselých
kostýmov a užite si �arovnú atmosféru zimného karnevalu.
KOR�ULE NIE SÚ PODMIENKOU Ú�ASTI
NA KARNEVALE, KARNEVALOVÝ KOSTÝM á – n – o.
V prípade nepriazne po�asie sa ur�í náhradný termín!!!
TEŠÍME SA NA VÁS!!!
Aktuality lipianskej radnice vydáva Mestský úrad Lipany. Vychádza 1-krát mesačne, vždy posledný týždeň v mesiaci. Predsedníčka redakčnej rady Viera Urdová, tel. č.:
0907 920 307. Náklad 1600 ks. Pre mesto Lipany vyrobil Richard Scholtés, R.S. media, e-mail: [email protected], www.rs-media.sk. Pre uverejnenie reklamy v Aktualitách
lipianskej radnice kontaktujte tel. č.: 0905 776 947. Redakčná rada si vyhradzuje právo neuverejniť dodané príspevky, ak to nedovolí rozsah novín. Takéto príspevky budú uverejnené
na webovej stránke mesta Lipany – www.lipany.sk. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy dodaných príspevkov. Registračné číslo: EV 3558/09.
12
Projekt Comenius - Turecko
V dňoch 24. až 26. októbra sa štyria učitelia zo Strednej odbornej školy v Lipanoch zúčastnili pracovného stretnutia z projektu Comenius v Turecku. Stretnutie organizovala
partnerská stredná škola v meste Gülşehir. Cieľom projektu Comenius, do ktorého je zapojená aj naša škola, je uvedomiť si rozdiely medzi kultúrami.
Projekt sa snaží odstrániť predsudky voči iným
národom a prispieť k tolerancii, rešpektu a ľudskosti. Všetci zúčastnení sa môžu navzájom
pochopiť a obohatiť o náboženské, kultúrne
a sociálne hodnoty každej zúčastnenej krajiny. Chceme dať žiakom nový, moderný pohľad na svet, pomôcť im nájsť spoločný dialóg
a v poslednom rade aj možnosť praktizovať
cudzí jazyk. Projekt sa pokúsi dať žiakom do
pozornosti kultúrne, náboženské a historické
podobnosti a rozdiely medzi jednotlivými kra-
jinami. Chce im pomôcť spoznať a porozumieť
miestnu históriu, kultúru a tradície ich vlastnej
spoločnosti a budovať povedomie o nich. Navzájom budeme budovať most mieru a bratstva
medzi krajinami. V programe okrem spoznávania kultúry, histórie, národných zvykov, gastronómie a krásnej krajiny Kappadocie, bolo
predstavenie programu The PRISM – lights to
peace. Každý deň prebiehala prezentácia dvoch
štátov. Naša škola dostala ako prvá príležitosť
prezentovať našu krajinu, mesto a školu spolu
VIANOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA
Na našej škole sme 6. decembra pripravili tvorivé
vianočné dopoludnie. Hlavným cieľom 20-člennej
pracovnej skupiny bolo vyrobiť čo najkrajšie výrobky, ktoré sa budú predávať v škole a v meste
v predvianočnom čase. Vyrábali sme a aranžovali
sme sviečky, korálkových anjelov, hviezdy, zvončeky, darčekové tašky, či vianočné kartičky. Týmto
vás už teraz pozývame, aby ste si prišli zakúpiť naše
výrobky a inšpirovať sa. Získané peniaze venujeme na charitatívne účely. Našu aktivitu zastrešuje
projekt podporený Komunitnou nadáciou Modrá
Torysa, finančnými zdrojmi našej školy a Žiackej
rady pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany.
Zuzana Heredošová
s poľskou partnerskou školou Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawla II z Krynice.
Výsledkom nášho projektového stretnutia bolo
dohodnúť ďalšie kroky spolupráce s ostatnými
strednými školami zapojenými do projektu.
Celý projekt Comenius bude trvať dva roky
a počas jeho trvania navštívia naši pedagógovia
a žiaci stredné školy v krajinách: Veľká Británia, Bulharsko, Poľsko, Nemecko a Grécko.
Naša Stredná odborná škola v Lipanoch usporiada stretnutie žiakov a učiteľov zo všetkých
vyššie uvedených krajín v dňoch 26. – 30. septembra 2012 na pôde našej školy.
Na záver nášho pobytu v Turecku sme sa dohodli na vytvorení internetovej stránky tohto projektu. Vydáme bulletin v jazyku každého štátu,
kde predstavíme v krátkosti každú zo škôl. Na
všetkých zapojených školách sa urobí stála výstava - prezentácia zúčastnených krajín. O ďalšom
priebehu, stretnutí a aktivitách našej školy v rámci projektu Comenius Vás budeme pravidelne informovať na našej školskej internetovej stránke.
Kolektív učiteľov z projektu Comenius
Silná ruka patrí gymnáziu
V Prešove sa 21. novembra konalo regionálne kolo (Prešovský a Košický kraj)
Silnej ruky - súťaže stredoškolákov v pretláčaní rukou. Zúčastnili sa jej aj študenti
Gymnázia Lipany, ktorí úspešne obhájili
prvenstvo v súťaži škôl a štvrtýkrát po sebe
sa stali najúspešnejšou školou v tejto súťaži.
Medailisti z každej kategórie si vybojovali
postup na celoslovenské finále, ktoré bude
10. decembra v Bratislave.
Gymnázium reprezentovali: Michal Girašek (1.miesto do 70 kg), Veronika Futejová
(1.miesto nad 60 kg), Pavol Pintér (2.miesto
do 65 kg), Branislav Amrich (3.miesto
do 80 kg), Viktória Falatová (4.miesto do
60 kg), Daniel Poremba (4.miesto do 70 kg),
Pavol Kochan (4.miesto do 80 kg), Peter
Roba (5.miesto nad 80 kg), Peter Nehila
(6.miesto do 65 kg) a Nikolas Vislocký.
Ľuboš Laš, Gymnázium Lipany
13
Revolúcia v starostlivosti
o vlasy a vlasovú pokožku
POSITIVE
Ultrasonic Reparing Systém
ZŠ
ZŠ Komenského
Komenského 113
113
ÚSPEŠNÝ POLROK
V Sabinove sa 2. decembra konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry. Zúčastnili sa na ňom víťazi plnoorganizovaných škôl a osemročných
gymnázií v okrese Sabinov. Tešíme sa, že patríme medzi tri najúspešnejšie školy, pretože naša žiačka Mária Tremková z IX. A. triedy, ktorú pripravovala Eva Bujňáková,
získala v neľahkej konkurencii tretie miesto.
Oblastná rada a Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove zorganizovali 14. novembra regionálnu spevácku súťaž ľudovej piesne Kytička domovine. Našu školu reprezentoval žiak VIII. A. triedy Blažej Šarišský, ktorý
získal v II. kategórii prvé miesto. Tešíme sa
spolu s ním a učiteľmi, ktorí ho pripravovali
- Máriou Jochmanovou a Dušanom Goldom,
ktorý ho hudobne sprevádzal.
V celoslovenskej on-line súťaži iBobor, v kategórii Benjamín, v ktorej súťažilo 12 776
žiakov sa žiak Jakub Argalassy umiestnil na
prvom mieste. Tento pekný úspech sa mu podaril 11. novembra, keď počas riešenia 40 minútového online testu získal plný počet bodov.
Veľkú radosť mala spolu s ním aj pani učiteľka Ľudmila Pčolková, ktorá ho do súťaže prihlásila. V obvodovom kole CEZPOĽNÝ BEH
v kategórii jednotlivci získala prvé miesto
27. septembra v Sabinove žiačka Ivana Dujavová a prvé miesto získal aj Jozef Bortňák,
ktorý v krajskom kole 13. októbra získal tretie miesto. Z jeho úspešnej reprezentácie sme
sa tešili spolu s ich trénermi Jánom Varechom a J. Daněkom. Nemenej úspešné bolo
aj družstvo žiakov, ktoré získalo v obvodovom
kole prvé miesto a družstvo žiačok , ktoré sa
umiestnilo na druhom mieste.
Žiaci 1. stupňa a žiaci 5. ročníka pod vedením
Terézie Križalkovičovej sa zapojili 2. decembra do vytvorenia rekordu detí na Slovensku
v spoločnom čítaní a prispeli tak k zápisu
do Knihy rekordov. Išlo vlastne o to, aby čo
najviac detí na Slovensku čítalo v čase medzi ôsmou a deviatou hodinou knihu Danu-
še Dragulovej-Faktorovej: NA CHVOSTE
ŠARKANA. Veríme, že sme touto iniciatívou
prispeli nielen k vytvoreniu rekordu, ale aj
k opakovanému rozvíjaniu záujmu o čítanie
kníh. O dva dni neskôr sa v priestoroch našej školy uskutočnil 1. ročník súťaže o pohár
riaditeľa školy: Viazanie záchranných uzlov.
Rozhodcovia boli z radov učiteľov i rodičov. Súťažilo 27 pretekárov (9 dievčat a 18
chlapcov). Pohár získal Martin Leško z IX.
D. triedy. Aj takouto aktivitou sme chceli prispieť k zmysluplnému tráveniu voľného času
a prehĺbiť spoluprácu školy s rodičmi.
Veľkí s malými sa stretli 1. decembra na spoločnej Ceste rozprávkovým lesom. Absolvovali ju všetci predškoláci z nášho mesta.
Spoločne so žiakmi 1. stupňa ZŠ Lipany, Komenského 113 zhotovili lipovú vílu a plnili
jednotlivé úlohy na rôznych stanovištiach,
aby preukázali svoju bystrosť a šikovnosť.
Spestrením tohto milého podujatia bolo aj
krátke divadelné predstavenie o našom ocenenom strome – lipe. Účinkovali v ňom žiaci
3. ročníka. Celé predpoludnie sa nieslo v duchu radosti, veselosti, zábavy i poučenia.
Mikulášsky futbalový turnaj žiakov 3. a 4.
ročníka sa uskutočnil 6. decembra. Účastníkmi tohto vydareného futbalového turnaja boli
žiaci zo ZŠ Komenského 113, ZŠ Dubovica,
ZŠ Kamenica a ZŠ Plavnica. Spokojní boli
všetci účastníci, no asi najviac sa tešili ocenení hráči z týchto škôl: 1. miesto - ZŠ Lipany,
Komenského 113, 2. miesto – ZŠ Plavnica
a 3. miesto – ZŠ Kamenica.
Eva Bujňáková, učiteľka
Ide o pôsobenie účinného ultrazvukového zdroja a infračerveného žiarenia. Je
to inovácia vo využití ich vzájomného
pôsobenia na zintenzívnenie hĺbkového
ošetrenia vlasov. Technológia pôsobí na
štruktúru vlasu, zintenzívňuje vstrebávanie použitého produktu do vnútornej
štruktúry kutikuly až po vlasový kortex.
Zvyšuje sa priepustnosť bunkových
membrán keratínu, kde vzniká reakcia,
ktorá posilňuje vstrebávanie účinných
látok.
Ultrasonic Reparing systém: Dokonale posilňuje hĺbkovú liečbu vlasovej
štruktúry, posilňuje a opravuje vlasové
vlákno, dokonale vyhladzuje vlasovú
kutikulu a dodáva vlasom pružnosť, stimuluje regeneráciu pokožky. Vlasová
kozmetika, ktorú využívame, spolu s novou technológiou má blahodarne účinky
na zdravé a krásne vlasy. Kozmetika je
sústredená v kompletnej línii prípravkov
z mlieka a ovocia, ktoré uspokoja potreby každého zákazníka. Pozývame vás
vyskúšať novú technológiu regenerácie
vlasov a pokožky do Strediska praktického vyučovania SOŠ Lipany (obchodný dom Tília).
Bc. Soňa Máthéová
14
1312 - 2012: 700 rokov od prvej zmienky o meste Lipany
Lipany – „mesto siedmich líp“
Fragmenty zaujímavostí zo stredovekej histórie mesta Lipany
História zaznamenaná v knihách je neobyčajným bohatstvom pre budúce
generácie. Ľudia pátrajúci po týchto
záznamoch hľadajú fakty v archívoch.
Prelistujú nespočetné množstvá listín so
záznamami, písaných často v latinčine,
maďarčine, nemčine...Skúmajú, porovnávajú, prekladajú, aby predstavili bohatstvo dejín - kultúry, zvykov a udalostí,
ktoré sa stali veľmi dávno. Tie by možno
aj zapadli prachom a nevydali by svoje
poučenie pre nás súčasníkov, ak by ich
na svetlo nedostali historici.
Pár zaujímavostí, ktoré sú spojené s pátraním v archívoch pri hľadaní historických faktov o meste Lipany z rozprávania ThLic. Daniela Boleša a ThDr. Petra
Sedláka, PhD.:
Rotulus – 14m dlhý pás pospájaných
25 pergamenov (pergamen – spracovaná
koža zvierat, v stredoveku sa používala na zaznamenávanie dôležitých listín).
Spájanie viacerých pergamenov do rotula
bolo známe už vo 4. storočí, ale vzácne sa
vyskytuje aj v stredoveku. Takýto rotulus
sa nachádza v Štátnom oblastnom archíve
v Levoči. Tento dokument vznikol v roku
1331-1332 v spore jágerského biskupa
Čanadína a farárov Toryského dištriktu
(opísaný v minulom vydaní Aktualít).
Listiny a záznamy zo súdnych sporov,
riešení veci ublíženia vdovám, sirotám,
deťom sú dôkazom, že farári mali na
starosti obhajovať záujmy poškodených.
V roku 1423 – lipiansky farár Ján, archidiakon Peter z Brezovice a farár zo Sabinova Klement riešili spor istej pani Gertrúdy z Lipian a niekoľkých obyvateľov
z Dubovice. Pani Gertrúda bola slovne
urazená, fyzicky napadnutá a zranená na
ruke pri istej roztržke v meste Lipany.
V rokoch 1348 – 52 sa tiahol spor o majetky Ďačov a Lipany vo vlastníctve Rikolfa z Kamenice. Tekulovci z Petrovenca mu z jeho majetku „vykolikovali“ asi
365 ha ornej pôdy.
Aj keď bola obhospodarovaná drevenými pluhmi – výnosy boli veľké. Pri vyberaní desiatkov sa vtedy používala drevená palica – rováš. Pri zbere úrody sa
každá desiata kopa úrody zaznamenala
zárezom na rováš.
Lipany sa v roku 1418 uvádzajú ako oppidum – mestečko. V Uhorsku sa mestá
podľa vtedajšieho práva delili do troch
skupín – kráľovské, biskupské (Eger,
Nitra) a poddanské.
Lipany možno zaradiť do skupiny poddanských alebo zemepanských mestečiek. Jediným pánom bol zemepán /v tom
čase Tomáš Tarczay, neskôr jeho syn Mikuláš – zemepán mesta Lipany/, od ktorého získavalo všetky výsady a slobody.
Zvlášť 16. storočie je príznačné pre rast
mestských výsad pre mestečko Lipany.
V histórii stredovekých zápisov sa často
spomínajú tzv. desiatky. Princíp odvádzania desiatkov mal dvojaký význam
– „To, čo Ti požehnal Boh, 1/10 daruj
naspäť Bohu z vďačnosti za to, čo si dostal...“ Nešlo teda iba o ekonomickú záležitosť... Obyvatelia mesta Siedmich líp
dávali svojmu kňazovi na živobytie každú desiatu kopu pšenice, jačmeňa a iných
plodín, ktoré sa v tom či onom roku urodili na ich poliach. Celú desatinu však
iba každý tretí rok. Pri dávaní desiatkov
treba rozlíšiť, či obyvatelia dávali desatinu z úrody (decimae praediales – poľná
dežma), či venovali niečo osobne (deci-
mae personales – osobná dežma- chlieb,
mäso, sviece...- tretina patrila kňazovi).
Duchovní správcovia z poľnej dežmy poberali štvrtú časť. Druhá (už speňažená)
sa uchovávala na potreby chrámu – údržbu, svetlá, lampy, sviece a výzdobu.
Desiatky v čase nepokoja boli použité na
obranu krajiny. Biskupi mali aj obrannú
povinnosť – pri tureckých vpádoch. Boli
povinní postaviť pluky vojakov – anderie. Biskup bol povinný viesť takýto
pluk – stál na jeho čele v boji. Je známe, že v boji proti Turkom takto padlo
sedem biskupov.
Kostoly v stredoveku boli nielen miestom
bohoslužieb. Často tu obyčajní ľudia získavali vzdelanie a rozhľad nielen pri vysvetľovaní vierouky. Zemepáni z Kamenice často navštevovali bohoslužby a pri
tej príležitosti sa stretávali s pospolitým
ľudom. Svoje znalosti, rozhľad a vzdelanie (napr. ovládali nemecký jazyk...)
/ tak odovzdávali ďalej. Rôzne vplyvy
reformných hnutí v 14. storočí ovplyvňovali myslenie obyvateľov mestečka
– napr. tzv. moderná nábožnosť z Francúzska – mení sa aj výzdoba v chráme.
Z tohto obdobia pochádza oltár sv. Anny
v Kostole sv. Martina. Neskôr to boli aj
vplyvy reformácie – kostol tak prešiel
zmenami aj vplyvom týchto udalostí.
Zloženie obyvateľstva Lipian v stredoveku: šľachta, meštianstvo, gazdovia,
želiari - nemali svoje domy, pán im určil
bývanie v pastierskom dome, sluhovia
- úplne závislí na ľubovôli pána. Národnostné zloženie obyvateľov: slovenské,
nemecké, poľské.
Vyrubenie poplatku za používanie pôdy
– tzv. porta (brána). Bol to každý gazdovský dvor, cez ktorý sa dalo prejsť plne
naloženým vozom. V roku 1420 bolo napočítaných v Lipanoch 80 port. V roku
1620 bolo v Lipanoch napočítaných už
iba 26 port. Nastal pokles samostatne
hospodáriacich gazdov. Príčiny: nepokoje, vojny a veľké daňové zaťaženie.
Spracované podľa publikácie autora
ThLic. Daniela Boleša, Mesto Lipany
/1312-2000/, Vydavateľstvo Michala
Vaška, Prešov 2002 a podľa záznamov
z rozprávania uvedených historikov.
Spracovala Mgr. Daniela Babjaková
15
Súťaže mladých hasičov o Pohár Mesta Lipany
Myšlienka zorganizovať takúto súťaž pre
mladých hasičov vo veku od 8 – 15 rokov
sa zrodila na jednom zo zasadnutí Predsedníctva Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DHZ) v Sabinove.
Z Okresného výboru DPO bol v roku 2010
zaslaný list na Mestský úrad v Lipanoch,
v ktorom sme žiadali mesto o pomoc pri
organizovaní súťaže. Cieľom celoštátnej
hry Plameň v rámci Krúžkov mladých
hasičov (ďalej len KMH) pri základných
školách a DHZ v jednotlivých obciach je
rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti
s narábaním hasičskej výzbroje a predovšetkým získavať návyky v jednotlivých
oblastiach činnosti s veľkým dôrazom na
oblasť ochrany pred požiarmi. Mestské
zastupiteľstvo s tým súhlasilo a za veľmi
účinnej pomoci členov výboru DHZ Lipany sa táto súťaž uskutočnila v rámci 1.
ročníka už v minulom roku. V tomto roku
sa teda uskutočnil v poradí 2. ročník, a to
v historickom dátume – 11.11.2011. Organizátormi boli Okresný výbor DPO v Sabinove, DHZ Lipany, Mesto Lipany a Základná škola Hviezdoslavova 1, Lipany.
Aj touto cestou sa chcem veľmi úprimne
poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh
tejto, pre mladých hasičov, náročnej súťaže.
Pretože zdolať za čo najkratší čas disciplíny
štafetu dvojíc, štafetu 5x30 metrov a viazanie piatitich náročných uzlov, na to treba
skutočne zručnosť, dôvtip a odvážnosť.
Výsledky tejto súťaže: Kategória dievčat
– 1. miesto KMH - ZŠ Brezovica, 2. miesto
KMH-DHZ Lúčka, 3. miesto KMH – DHZ
Rožkovany. Kategória chlapci – 1. miesto
KMH – DHZ Lúčka I. družstvo, 2. miesto
KMH – DHZ Červenica, 3. miesto KMH –
DHZ Lúčka II. družstvo. Prvé tri družstvá
v oboch kategóriách získali pekné poháre
a všetky zúčastnené družstvá boli ocenené diplomami. Na tejto halovej súťaži sa
zúčastnili aj zahraničné družstvá z gminy
Fajslawice (OSP Siedlicze Drugie) a OSP
Moszczenicza Wyzna z Poľskej republiky.
Aj tieto družstvá získali na pamiatku pekné
poháre.
Putovný Pohár Mesta Lipany získali dievčatá z KMH – ZŠ Brezovica za najlepší
dosiahnutý čas (110,61) v rámci obidvoch
kategórií. Nezabudlo sa ani na spomínaný
historický dátum a 11. 11. 2011 o 11. hodine a 11. minúte boli vyžrebované dve
pekné ceny, ktoré získali Šimon Guľaša
z KMH – DHZ Lúčka a Anna Puškášová
z KMH – DHZ Orkucany. Celkom sa súťaže zúčastnilo 31 družstiev mladých hasičov,
z toho 15 v kategórii dievčat. Vyslovujem
presvedčenie, že vynikajúca súťažná atmosféra ktorá bola počas celého dňa sa navždy
zapíše v mysliach mladých hasičov.
S. I. Laborecký
riaditeľ OV DPO Sabinov
Dobrovoľní hasiči bilancovali aj volili
Aj napriek tomu, že od poslednej výročnej
členskej schôdzi (VČS) neuplynul ani rok,
v sobotu 19. novembra, sa v priestoroch
mestskej galérie zišli dobrovoľní hasiči,
kde zhodnotili svoju činnosť za rok 2011,
bilancovali svoje päťročné volebné obdobie a zároveň volili nový výbor DHZ na
roky 2012-2016.
Predseda DHZ Martin Petrovský otvoril rokovanie a privítal hostí: primátora
mesta Eduarda Vokála, riaditeľa OV DPO
v Sabinove Sergeja Laboreckého, okrskového veliteľa Jána Kolcuna aj člena HaZZ
v Lipanoch Róberta Robu a všetkých
prítomných. Poslední traja menovaní sú
členmi Dobrovoľného hasičského zboru
v Lipanoch (DHZ). Schôdzu viedol Sergej Laborecký, ktorý v úvode vyzval prí-
tomných k ucteniu si pamiatky zosnulej
členky Magdalény Trenčanovej. Vo svojich jednotlivých správach vystúpili Peter
Fedor, Katarína Petrušová, Róbert Roba,
Martin Petrovský, ktorí zhodnotili činnosť
za posledné obdobie.
Hlavným cieľom tejto VČS bola voľba
členov do výboru DHZ na nové obdobie.
Nový výbor bude pracovať v tomto zložení: Martin Petrovský (predseda), Peter
Fedor (veliteľ), Sergej Laborecký (tajomník), Róbert Roba (preventivár), Stanislav
Derfenyi (strojník), Katarína Petrušová
(hospodár), Ján Kreitler (referent mládeže), Richard Sontag (referent mládeže),
Vladimír Babjak (člen výboru). Funkciu
revízora bude zastávať Melánia Ročková.
V diskusii padli slová uznania aj poďako-
vania, ale hovorilo sa aj o neúspechoch.
Všetci sa zhodli v názore, že je miesto na
zlepšenie sa v každom smere. Prísľubom
do budúcnosti je naša mládež, ktorú chceme zapojiť do aktivít DHZ, ako aj vybudovanie družstiev, nábor nových aktívnych
členov, zlepšenie techniky a to je iba malá
časť z toho, čo nás čaká na budúci rok.
Podporila sa myšlienka usporiadať v Lipanoch celoštátne kolo hry Plameň v budúcom roku 2012. Na záver si členovia DHZ
posedeli pri pohostení, kde sa ešte diskutovalo o budúcich aktivitách a spolupráci.
Želám všetkým členom DPO pevné zdravie, spokojnosť v rodine a veľa úspechov
pri plnení úloh v roku 2012.
Martin Petrovský
predseda DHZ v Lipanoch
16
VOLEJBALISTI O POHÁR
V poradí už 4. ročník volejbalového
turnaja o pohár predsedu TJ Mladosť sa uskutočnil 17. novembra.
Tento volejbalový turnaj sa vďaka
zanietenosti organizátorov, ale aj
mladých športovcov, stáva tradíciou
v našom meste. Aj v tomto roku sa
preto zástupcovia TJ Mladosť Lipany rozhodli zorganizovať jeho
ďalší ročník. Záujemcov pribúda, a
preto sme museli stanoviť maximálny počet prihlásených družstiev. Aj
napriek tomu, že záujem bol veľký,
zo 16-tich prihlásených družstiev sa
turnaja zúčastnilo 13 družstiev. Základná časť prebiehala v troch telocvičniach v ZŠ Komenského 113 a
v telocvični gymnázia. Po urputných
bojoch v základnej časti nasledoval
boj o víťazstvo. Finálové boje o prvé
až tretie miesto bolo veľmi napínavé
a medzi jednotlivými umiestneniami
rozhodoval niekedy len jeden bod,
čo hovorí o vyrovnanosti družstiev.
A ako napokon skončilo? 1. miesto
VK MIX Orange, 2. miesto Mladosť
Lipany A, 3. miesto ĽUBMIX. Ale
ani ostatné družstva nechceli len tak
odísť a rozhodli sa hrať malé finále
o umiestnenie na 4. - 6. mieste, ktoré skončilo nasledovne: 4. miesto
Predators, 5. miesto Big - Bang, 6.
miesto TJ Mladosť Lipany B.
Dovoľte mi aj touto cestou poďakovať všetkým sponzorom, ktorí
prispeli k tomu, aby sa mohol tento
šport v našom meste naďalej rozvíjať. Ďakujeme predovšetkým nadácii Modrá Torysa, Michalovi Elsnerovi, Jozefovi Tarasovičovi a firme
Izotrans Prešov. Za pohodu, pomoc
a ľahký priebeh turnaja pri zabezpečovaní občerstvenia ďakujeme
Tatiane Voľanskej. V neposlednej
miere patrí poďakovanie aj riaditeľom škôl, ktorý nám umožnili zorganizovať turnaj v telocvičniach.
Čo dodať na záver? Záujem o tento
šport mladých ľudí v našom meste, ale aj mladých ľudí z okolitých
miest a obcí neustále stúpa a my sa
stretávame stále s novými tvárami,
ktoré majú záujem si zmerať sily
s ostatnými rovesníkmi, ale aj staršími hráčmi. Veríme, že nájdeme
dostatok síl a pochopenia aj pri organizovaní ďalšieho ročníka.
Gabriela Mochňáková
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
V MESTE LIPANY V MESIACI DECEMBER
KOMUNÁLNY ODPAD
TRIEDENÝ ZBER
ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY ODPAD
PLASTY
- stlačené PET fľaše,
plastové obaly od jogurtov,
masla, nátierok, drogériové
obaly...
SKLO
- biele i farebné sklo, čisté
fľaše od alko a nealko
nápojov, potravín,
kozmetiky, tabuľové sklo
rozbité na malé kúsky
a pod...
KAM
Nádoby na zmesový komunálny
odpad
• rodinné domy (RD): 110 l
• bytové domy (BD): 1 100 l
RD: vrecia na plast
BD: ŽLTÉ kontajnery v bytových
zástavbách
Zberný dvor, Štúrova ulica
VÝVOZ (okrem
zberného dvora)
v decembri: RD:
7., 21.
BD:
1., 8., 15., 22., 29.
v decembri: 9.
• RD: vrecia na sklo
• BD: ZELENÉ kontajnery v bytových
zástavbách
• Zberný dvor, Štúrova ulica
v decembri: 2., 30..
Zvlášť chceme upozorniť na možnosť využitia služieb ZBERNÉHO DVORA na Štúrovej ulici č. 22 (oproti ZUŠ), ktorý je k dispozícii v uvedených časových intervaloch: od pondelka do piatka v čase 6.00 - 14.30 hod. a každú nepárnu sobotu v čase 7.00
- 11.00 hod., kde môžu obyvatelia mesta Lipany donáškovým spôsobom bezplatne odovzdať vytriedený komunálny odpad.
Anna Bučková
tajomníčka komisie pre životné prostredie pri MsZ
KAM ZA ŠPORTOM
13. 12 utorok o 9.00 h - MIKULÁŠSKY TURNAJ VO VYBÍJANEJ
7. ročník súťaže vo vybíjanej žiakov I. stupňa hornotoryského regiónu „O POHÁR RIADITEĽA 113-ky“. ZŠ Komenského 113.
26. 12. pondelok o 10.00 h - ŠTEFANSKÝ VÝSTUP NA BACHUREŇ
Výstup na hrebeň i svahy Bachurne. Organizuje KST Odeva Lipany.
Kontakt: Albert Bučko 0915 960 757. Odchod od pódia.
27. 12. utorok o 9.30 h
VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ MIX TURNAJ
9. ročník volejbalového turnaja neregistrovaných hráčov dospelých na ZŠ Komenského
113. Organizuje TJ Mladosť Lipany.
Prihlášky a kontakt: Anna Černická 0905 552 771.
31. 12. sobota o 11.00 h - SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MINČOL
Turisti z KST Odeva Lipany sa každoročne stretávajú osláviť Silvestra na vrchole Minčola.
Kontakt: Vladimír Plavčan 0908 310 812.
JANUÁR 2012
6. 1. piatok o 7.00 h - LEVOČSKÝM POHORÍM
Turistická pozvánka na 14. ročník zimného prechodu na trase Úloža – Mariánska Hora
– Úloža – Oľšavica – Tichý Potok, kde si pochutnáte na chutnom poľovníckom guláši. Info.
Vlado Plavčan 0908 310 812.
29. 1. o 7.00 h - PRECHOD DEMJANKOU
Príjemné prežitie voľného času a veľa pekných zážitkov na 23. ročník lyžiarskeho prechodu na trase Ďurková – Vislanka – Kňazová hoľa – Demjanka – Putnov – Lipany. Info:
Bernard Majtner 0905 464 915.
ŠACH
3. LIGA
18. 12. - ŠK TAMI Lipany – ŠK Sabinov C
15. 1. - Stropkov/Svidník – ŠK TAMI Lipany
22. 1. - ŠK TAMI Lipany – Slávia Prešov PU B
Domáce zápasy sa hrajú v čajovni Pavučina od 9.00 h
4. LIGA
2. 12. - Športový klub priateľov šachu Prešov - ŠK TAMI Lipany B
16. 12. - ŠK TAMI Lipany B - BC Haniska
13. 1. - ŠK OcÚ Drienov B – ŠK TAMI Lipany B
20. 1. - ŠK TAMI Lipany B – CVČ Sabinov C
27. 1. - ŠK TAMI Lipany B - ŠK CVČ Giraltovce - Kračúnovce
Domáce zápasy sa hrajú v čajovni Pavučina o 16.30 h.
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
V predchádzajúcom čísle Aktualít lipianskej radnice sa predstavila firma AVE Košice,
ktorá od 1. novembra 2011 zabezpečuje vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu
v našom meste. Počas ich krátkeho pôsobenia sme zaznamenali väčší počet sťažností
na nevyvezený odpad z rodinných domov a prevádzok.
Do povedomia občanov dávame Všeobecné záväzné nariadenia mesta Lipany o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, kde
pôvodca odpadu (občan mesta, podnikateľ) je povinný umiestniť zberné nádoby tak,
aby:
 bolo možné zberné nádoby bez časových strát a ťažkostí vynášať,
 boli zberné nádoby vynesené až na miesto, kde je k nim možný prístup a zabezpečiť
ich uloženie späť na miesto po vyprázdnení.
Za porozumenie a trpezlivosť ďakujeme.
Andrea Pillárová
OZNAM
V súlade so Všeobecné záväzným nariadením mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ak poplatník žiada úľavu poplatku, je povinný
dokladovať potvrdenia do 31. januára 2012.
Download

úvodník - Mesto Lipany