AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
GEN 3.6-1
17 OCT 13
GEN 3.6 PÁTRANIE A ZÁCHRANA
3.6.1
Zodpovedná služba
GEN 3.6 SEARCH AND RESCUE
3.6.1
Responsible service
Úradom zodpovedným za organizovanie pátracích a záchranných
služieb je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky. Letové prevádzkové služby Slovenskej
republiky, štátny podnik sú poverené koordinovať pátracie a
záchranné akcie. Pátracie a záchranné akcie sú organizované na
základe uzavretej viacstrannej dohody v spolupráci s Ministerstvom
obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky, prípadne s inými štátnymi orgánmi a verejnými
organizáciami na základe dvojstranných dohôd.
The authority responsible for the organization of search and
rescue services in the Slovak Republic is the Ministry of Transport,
Construction and Regional Development of the Slovak Republic.
The Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
are authorized to co-ordinate search and rescue actions. The search
and rescue actions are organized on the basis of multilateral
agreement in co-operation with the Ministry of Defense of the Slovak
Republic and the Ministry of the Interior of the Slovak Republic,
contingently with other state and/or public institutions on the basis of
bilateral agreements.
Na
organizovanie,
koordinovanie
a
riadenie
pátracích
a záchranných akcií je vytvorené Záchranné koordinačné stredisko
(RCC).
The Rescue Co-ordination Centre (RCC) is established for
organization, co-ordination and control of search and rescue
missions.
Poštová adresa: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,
štátny podnik
Záchranné koordinačné stredisko
Ivanská cesta 93
823 07 BRATISLAVA 216
Postal address:
TEL:
TEL:
AFTN:
02/43 29 24 09
02/48 57 21 81
02/48 57 21 82
LZIBYCYX
3.6.1.1
Aplikované dokumenty ICAO
Služby sú poskytované v súlade s ustanoveniami uvedenými
v dokumentoch ICAO:
Annex 12
Doc 7333
AFTN:
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,
štátny podnik
Rescue Co-ordination Centre
Ivanská cesta 93
823 07 BRATISLAVA 216
Slovak Republic
+421/2/43 29 24 09
+421/2/48 57 21 81
+421/2/48 57 21 82
LZIBYCYX
3.6.1.1
Applicable ICAO documents
The services are provided in accordance with the provisions
contained in the following ICAO documents:
Search and Rescue
Search and Rescue Manual
Annex 12
Doc 7333
Search and Rescue
Search and Rescue Manual
Rozdiely medzi národnými predpismi a postupmi súvisiacimi
s normami, odporúčaniami a postupmi ICAO sú uvedené
v podsekcii GEN 1.7.
Differences between national regulations and practices related to
ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures are
given in subsection GEN 1.7.
3.6.2
3.6.2
Rozsah pôsobnosti
Area of responsibility
Služba pátrania a záchrany je zodpovedná za akcie SAR vo FIR
BRATISLAVA.
The search and rescue service is responsible for SAR operations
within BRATISLAVA FIR.
3.6.3
3.6.3
Druhy služieb
Types of services
Informácie o pátracích a záchranných jednotkách sú obsiahnuté
v tabuľke, v odseku GEN 3.6.3.1.
Informations of related rescue units are given in a table of para.
GEN 3.6.3.1.
Ak to pátracie a záchranné akcie vyžadujú, Záchranné koordinačné
stredisko využíva nasledujúce zložky:
Rescue Co-ordination Centre exploits the following organizations for
search and rescue missions, when required:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
zariadenia, letúny (stredného doletu) a vrtuľníky Leteckej
záchrannej služby,
letúny (krátkeho a stredného doletu) a vrtuľníky ostatných
civilných leteckých prevádzkovateľov,
útvary policajného zboru Slovenskej republiky a iné útvary
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ostatné letecké útvary Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
pozemné útvary Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
miestne zdravotnícke zariadenia,
miestne hasičské útvary,
oddiely Horskej služby,
lesné správy,
zariadenia a jednotky iných druhov záchranných služieb (napr.
vodná, banská, atď.).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Facilities, land planes (medium range) and helicopters of the
Aeronautical Rescue Service,
Land planes (medium and short range) and helicopters of the
other civil aircraft operators,
Police units and other units belongs to the Ministry of the Interior
of the Slovak Republic,
The Armed Forces of the Slovak Republic Air Force units other
than the unit for SAR,
The Armed Forces of the Slovak Republic units - ground,
Health institutions and local health centres,
Local fire-protection units,
Mountain rescue units,
Forestry institutions,
Units of the other kinds of rescue services (e. g. water, mine
etc.).
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP AMDT 139
GEN 3.6-2
6 MAR 14
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Vrtuľníky Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Leteckého útvaru
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky určené pre pátranie
a záchranu sú vybavené pre spojenie s pozemnými pátracími
a záchrannými jednotkami a zdravotníckymi zariadeniami
a jednotkami, zdravotníckym vybavením pre záchranné akcie
v súlade so slovenskými predpismi, špeciálnym vybavením pre
vyprosťovanie osôb a základnými hasiacimi prostriedkami, vrátane
špecialistov pre tieto práce na palube vrtuľníkov.
All military and police helicopters designated for search and rescue
operations are equipped with radio stations to communicate with
ground rescue teams and with medical service, with medical
eguipment for rescue operations in accordance with the Slovak
National Regulations, with special facilities for rescue of persons and
with fire-extinguisher including specialists on board.
Vrtuľníky Ozbrojených síl Slovenskej republiky sú tiež vybavené
rádiokompasmi pre vyhľadávanie núdzového majáka na
frekvenciách 121,500 a 243,000 MHz.
The Armed Forces of the Slovak Republic helicopters are also
equipped with direction finding equipment on frequencies 121,500
and 243,000 MHz.
3.6.3.1
3.6.3.1
Záchranné a pátracie stanovištia
Search and rescue units
Názov
Umiestnenie
Zariadenia
Poznámky
Name
Location
Facilities
Remarks
1
2
3
4
Bratislava
481014N 0171253E
NIL
Záchranné koordinačné stredisko
Rescue Co-ordination Centre (RCC)
pozemné lietadlo - stredného
doletu L410
Dopravný úrad
Transport Authority
land plane - medium range L410
pozemné lietadlo - krátkeho doletu
Z37P
land plane - short range Z37P
vrtuľníky Mi-2, Mi-171
helicopters Mi-2, Mi-171
Letecký útvar Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
Aeronautical Unit of the Ministry of
Interior of the Slovak Republic
Prešov
3.6.4
490147N 0211856E
vrtuľník Mi-17
Letecká základňa gen. Jána Ambruša
helicopter Mi-17
Airbase of gen. Ján Ambruš
Dohody o pátraní a záchrane
3.6.4
NIL
3.6.5
SAR agreements
NIL
Podmienky použiteľnosti
3.6.5
Conditions of availability
Pátracia a záchranná služba vykonávaná zmluvnými stranami
v rámci dohody je vykonávaná bezplatne na báze vzájomnej
reciprocity poskytovaných služieb.
The search and rescue service performed by contractors in
accordance with agreement is provided free of charge on reciprocal
base.
3.6.6
3.6.6
Používané postupy a signály
Procedures and signals used
Postupy pre veliteľov lietadiel v prípade spozorovania nehody, alebo
zachytenia núdzového volania alebo správy sú v súlade s ICAO
Annex 12 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Chicago
1944/Časť 5.
Procedures for pilots in command observing an accident or receiving
a distress call and/or message conform to ICAO Annex 12 to the
Convention on International Civil Aviation/Chicago 1944/Part 5.
Meteorologické informácie pre pátranie a záchranu sú poskytované
v súlade s ICAO Procedures for Air Navigational Services,
Meteorology Doc 7605 MET/526.
Meteorological information for search and rescue is provided in
accordance with the ICAO Procedures for Air Navigational Services,
Meteorology Doc 7605 MET/526.
Znamenia používané na pátranie a záchranu sú predpísané v ICAO
Annex 12 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, hlava 5,
ustanovenie 5.10.
The search and rescue signals to be used are prescribed
in ICAO Annex 12 to the Convention to International Civil Aviation,
Chapter 5, provision 5.10.
3.6.7
3.6.7
Spojenie
Communications
3.6.7.1
Pátracie a záchrannné zariadenia pracujú na
nasledujúcich frekvenciách: 121,500 MHz, 243,000 MHz a 406,000
MHz.
3.6.7.1
The search and rescue facilities operate on the
following frequencies: 121,500 MHz, 243,000 MHz and 406,000
MHz.
Núdzová frekvencia používaná všetkými leteckými stanicami je
121,500 MHz.
Emergency frequency used by all aeronautical stations is
121,500 MHz.
AIP AMDT 141
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
GEN 3.6-3
11 MAR 10
Lietadlá a vozidlá vykonávajúce pátracie a záchranné akcie
používajú frekvenciu 123,1 MHz. Pri spojení sú používané skratky
a kódy publikované v ICAO Doc 8400 Abbreviationes and Codes.
Aircraft and vehicles executing search and rescue operations use
the frequency 123,1 MHz. For communications the codes and
abbreviations published in ICAO Doc 8400 Abbreviations and Codes
are used.
Lietadlá a vozidlá vykonávajúce pátracie a záchranné akcie
používajú volací znak ”RESCUE” doplnený identifikačným
písmenom Alpha, Bravo, Charlie, atď.
Aircraft and vehicles executing search and rescue operations use
the call sing ”RESCUE” and additional identification marks Alpha,
Bravo, Charlie, etc.
3.6.7.2
VIZUÁLNE
KÓDOVÉ
ZNAKY
ZEM/VZDUCH
POUŽÍVANÉ OSOBAMI, KTORÉ PREŽILI NEHODU
3.6.7.2
GROUND-AIR VISUAL SIGNAL CODE FOR USE BY
SURVIVORS
Číslo
Správa
Kódový symbol
NR
Message
Code symbol
1
Žiadame pomoc
V
Require assistance
2
Žiadame lekársku pomoc
Require medical assistance
3
Nie alebo negatív
N
No or Negative
4
Áno alebo potvrdzujem
Y
Yes or Affirmative
5
X
Pokračovanie týmto smerom
Proceeding in this direction
Poznámka: Snažte sa vzbudiť pozornosť aj inými prostriedkami,
napr. rádiom, zapálením ohňa, dymom, odrazeným svetlom
(zrkadlom).
Note: Make effort to attract attention by other means such as radio,
flares, smoke, reflected light (mirror).
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP AMDT 115
GEN 3.6-4
11 MAR 10
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
3.6.7.3
VIZUÁLNE KÓDOVÉ ZNAKY ZEM/VZDUCH,
POUŽÍVANÉ SKUPINAMI, KTORÉ VYKONÁVAJÚ PÁTRANIE NA
ZEMI
3.6.7.3
GROUND-AIR VISUAL SIGNAL CODE FOR USE BY
RESCUE UNITS
Číslo
Správa
Kódový symbol
NR
Message
Code symbol
1
Akcia ukončená
LLL
Operation completed
2
Našli sme všetky osoby
We have found all personnel
3
LL
Našli sme len niektoré osoby
We have found only some personnel
4
Nie sme schopní pokračovať.
Vraciame sa na základňu
We are not able to continue. Returning
to base
5
Rozdelili sme sa na dve skupiny,
každá pokračuje naznačeným smerom
Have divided into two groups, each
proceeding in direction indicated
6
Podľa informácie je lietadlo týmto
smerom
Information received that aircraft is in
this direction
7
Nič nebolo nájdené. Pokračujeme
v pátraní
Nothing found. Will continue to search
NN
Pre použitie znakov:
For use of visual signals:
1. Znaky vytvárajte aspoň 2,5 m (8 ft) veľké.
2. Znaky vytvárajte presne podľa vzoru.
3. Snažte sa o čo najväčší kontrast znaku s pozadím.
1. Make symbols at least 2,5 m (8 ft) long.
2. Lay out symbols exactly as shown.
3. Provide as much colour contrast as possible between symbols
and background.
AIP AMDT 115
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Download

AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA GEN 3.6