X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Úvodné lekcie MQL
Sprievodca automatickým obchodovaním
1/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Obsah
Obsah ...................................................................................................................................................... 2
Úvod ........................................................................................................................................................ 3
Čo si predstaviť pod pojmom automatické obchodovanie? ........................................................ 3
Čo je to MQL? .................................................................................................................................... 3
Ako rozpoznať MQL kód? ............................................................................................................. 3
K čomu je možné MQL využiť? ....................................................................................................... 4
Druhy MQL programov ......................................................................................................................... 4
Automatické obchodné systémy (Expert Advisors - EA) ............................................................. 4
Indikátory ........................................................................................................................................... 4
Skripty ................................................................................................................................................. 5
Inštalácia ................................................................................................................................................ 5
Kopírovanie do adresára .................................................................................................................. 5
Ste užívateľom Microsoft Vista/Win7 a máte problém s inštaláciou? Existuje riešenie ...... 8
Inštalácia MQL súborov s využitím inštalačného programu........................................................ 8
Spustenie MQL programov .................................................................................................................. 9
Úpravy pred spustením .................................................................................................................... 9
Dôležité upozornenie ...................................................................................................................... 10
Nastavenie vlastností programu ................................................................................................... 10
Spustenie programu ....................................................................................................................... 10
Automatický obchodný systém ................................................................................................. 10
Indikátory ..................................................................................................................................... 13
Skripty ........................................................................................................................................... 14
Ukončenie programu ...................................................................................................................... 14
Testovanie programu ......................................................................................................................... 17
Testovanie Automatickej obchodnej stratégie ............................................................................ 17
Dôležité upozornenie .................................................................................................................. 17
Spätné testovanie ....................................................................................................................... 18
Testovanie demo účtu ................................................................................................................ 19
Testovanie reálneho účtu........................................................................................................... 19
Testovanie skriptov ......................................................................................................................... 19
2/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Úvod
Čo si predstaviť pod pojmom automatické obchodovanie?
Automatické obchodovanie je súbor metód využívajúci široké možnosti výpočtovej techniky
pri činnosti obchodníka. Nie však z pohľadu realizácie obchodných príkazov, ale pomocou
rôznych vylepšení sa snaží urobiť obchodovanie čo najjednoduchšie, najpresnejšie a
prípadne plne automatické. Automatické obchodovanie umožňuje počítaču zadať presný
obchodný príkaz, ktorý spĺňa presne definované podmienky. Nie je tak potrebné, aby
obchodník starostlivo čakal pri počítači na obchodný signál. Práve vďaka automatickému
obchodovaniu môže počítač obchodovať sám, bez prítomnosti človeka. Pochopiteľne
obchodník môže celú dobu vývoj na trhoch sám sledovať a byť prípadne počítačom len
upozornený v prípade splnenia určitých podmienok.
Čakáte na prekríženie dvoch kĺzavých priemerov? K tejto príležitosti môžete využiť
automatický obchodný systém. Môžete si vytvoriť celkom nové indikátory technickej analýzy.
V prípade, že trávite mnoho času ručnými výpočtami technických indikátorov, tak k tomuto
Vám môže práve počítač veľmi pomôcť.
Čo je to MQL?
MQL (MetaQuotes Language) je programovací jazyk, ktorý výrazne rozširuje možnosti
obchodnej platformy XTB Trader.
MQL je syntakticky veľmi podobný ostatným
programovacím jazykom ako je C a jemu jazyky príbuzné. Tento fakt uľahčuje výučbu a
činnosť profesionálnych a amatérskych programátorov. Pri starostlivej príprave je možné
sa naučiť programovací jazyk MQL už v priebehu niekoľkých týždňov. Je dokonca možné
písať jednoduché (funkčné!) obchodné systémy už v prvý deň výučby.
Pochopiteľne zložitejšie obchodné systémy vyžadujú hlbšie znalosti.
Ako rozpoznať MQL kód?
MQL súbory majú dve možné prípony:


MQ4 – pre zdrojový kód
EX4 – pre kompilované programy
Existujú podstatné rozdiely medzi týmito dvomi súbormi. Prvý (mq4) je zdrojový súbor. Ten
môže byť upravený alebo prepracovaný osobou, ktorá ovláda programovanie v MQL. Je to
zdrojová forma pre program. Druhá prípona (ex4) slúži pre kompilované programy. V tejto
forme je program využívaný obchodnou platformou, ale tento súbor nemôže byť otvorený
obchodníkom pre čítanie. Komerčné obchodné systémy založené na jazyku MQL sú spravidla
distribuované práve v tomto formáte.
Premena súborov určených na čítanie a úpravu (mq4) na súbory určené len pre obchodnú
3/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
platformu (ex4) je proces kompilácie a bude popísaný neskôr.
K čomu je možné MQL využiť?
V prvom rade pochopiteľne pre obchodovanie. Programy napísané v MQL môžu zlepšiť vaše
obchodovanie v mnohých smeroch. V MQL je možné naprogramovať nespočetné množstvo
nových indikátorov technickej analýzy, mnoho automatických skriptov, ktoré uľahčí niektoré
činnosti, a v neposlednom rade Automatické obchodné systémy (AOS), ktoré otvárajú nové,
kontrolujú a uzatvárajú súčasné pozície. Vďaka automatickému obchodovaniu nemusíte
neustále sledovať graf cenového vývoja. Po splnení vopred definovaných podmienok môže
počítač odoslať obchodný príkaz sám, alebo môže o tomto splnení podmienok informovať
obchodníka s tým, že prípadný príkaz obchodník sám potvrdí.
Druhy MQL programov
Automatické obchodné systémy (Expert Advisors - EA)
Automatické obchodné systémy sú určite najzaujímavejšou záležitosťou MQL programov.
Umožňujú nájsť na trhu optimálne vstupné príležitosti (pochopiteľne vďaka vopred
nastaveným parametrom). Obchodný systém dokáže vyslať obchodný príkaz miesto
samotného obchodníka, alebo prípadne poslať informácie o splnení daných podmienok
obchodníkovi. Všetko záleží len na tom, čo obchodník skutočne potrebuje a chce.
Automatické obchodné systémy programované v jazyku MQL sú obvykle založené na
indikátoroch technickej analýzy, ale existuje mnoho stratégií, ktoré môžu byť
implementované, bez toho aby mali niečo spoločné s klasickou technickou analýzou.
Napríklad obchodný systém umožňuje počítať korelácie medzi dvoma inštrumentmi, a pri
zmene vzájomných korelácií v čase otvárať obchody. MQL dáva možnosť, aby obchodný
systém našiel vopred definované patterny medzi mnohými inštrumentmi. Je dokonca možné
využívať neurónové siete a iné sofistikované metódy analýzy dát.
Indikátory
Indikátory technickej analýzy sú špeciálne skripty, ktoré vykresľujú objekty indikátorov (línie,
bodky, značky atď.) priamo do grafu. Algoritmus vypočítava hodnotu indikátora v každom
časovom okamihu. Napríklad výpočet kĺzavého priemeru berie ceny za dané časové obdobie,
ceny sčíta a vydelí počtom období. V budúcom období algoritmus uskutoční to isté, ale
výpočet je realizovaný z dát posunutých o jedno obdobie. Výsledkom je krivka predstavujúca
hodnoty kĺzavého priemeru v priebehu času, ktorá je zachytená v grafe.
4/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Skripty
Skripty sú programy, ktoré umožňujú vykonať automaticky jednoduché opakujúce sa
operácie. Obvykle keď užívateľ spustí daný skript, tak skript vykoná svoj príkaz a ukončí
svoju činnosť. Skripty fungujú jednorázovo, a pokiaľ obchodník chce operáciu opakovať,
musí skript spustiť znovu. Skripty môžu napríklad vykonávať nasledujúce operácie:
-
Uzavrieť všetky (otvorené, ziskové, stratové) pozície
Vykonávať výpočty (minimálne množstvo prostriedkov potrebných k otvoreniu
pozície, atď.)
Zobrazovať dáta priamo do grafu
Kontrolovať pripojenie, dostupnosť obchodovanie atď.
Konvertovať a ukladať dáta z grafu
Skripty sú obzvlášť vhodné pre bežné operácie, ktoré zaberajú mnoho času.
Inštalácia
Väčšina skriptov napísaných v MQL sú jednotlivé súbory. Zložitejšie skripty môžu obsahovať
viac súborov. Táto kapitola rozoberá všetky metódy inštalácie skriptov do platformy.
Aby bolo možné začať používať MQL program, bez ohľadu na to či je to skript, indikátor
alebo obchodný systém, je nutné umiestniť súbor do správnej zložky obchodnej platformy.
V našom prípade je platforma XTB Trader umiestnená obvykle v adresári C:\Program Files.
Kopírovanie do adresára
Kopírovanie MQL súborov do správnej zložky je najdôležitejšia časť inštalácie. Pokiaľ už
chcete kopírovať súbory nejakého MQL programu, nájdeného napríklad na internetových
stránkach, potom postupujte nasledujúcim spôsobom:
-
-
Najskôr skontrolujte či MQL súbor má byť skript, indikátor alebo automatický
obchodný systém. Vyššie popísané rozdiely vám môžu pomôcť pri ujasnení o aký typ
MQL programu sa jedná. Toto je veľmi dôležité, pretože každý typ MQL súboru má
svoju vlastnú zložku v adresári platformy XTB Trader. Uloženie MQL súboru do zlej
zložky spôsobí nefunkčnosť daného programu.
Označte súbory, pravým tlačidlom myši vyvolajte ponuku a zvoľte možnosť
Kopírovať.
5/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
-
Prejdite do zložky, ktorá je pre daný typ MQL programu cieľová.
o Automatické obchodné systémy: tieto MQL súbory vkladajte do zložky
adresár_platformy/experts/
6/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
o
Indikátory: tento typ MQL súboru vkladajte do nasledujúcej zložky
adresár_platformy/experts/indicators . Jedná sa o podadresár zložky, do
ktorej sa kopíroval automatický obchodný systém.
o
Skripty:
MQL
súbory
so
skriptami
vkladajte
do
zložky
adresár_platformy/experts/scripts .Opäť sa jedná o podadresár zložky, do
ktorej sa vkladal automatický obchodný systém.
7/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
o
Ste užívateľom Microsoft Vista/Win7 a máte problém s inštaláciou? Existuje
riešenie
Bohužiaľ systém Microsoft Windows Vista má nastavenú veľmi prísnu ochranu proti zmenám
dát v programových zložkách (ako je práve zložka s obchodnou platformou). Pokiaľ chcete
kopírovaním nainštalovať dané MQL súbory musíte požiadať správcu systému o zmenu
oprávnenia pre celú zložku platformy. Je nutné mať povolené čítanie i zápis v rámci celej
zložky, v ktorej je umiestnená platforma. Pokiaľ ste užívateľom vlastného systému, potom
môžete tieto práva zmeniť samostatne.
Inštalácia MQL súborov s využitím inštalačného programu
Najjednoduchší spôsob, ako inštalovať MQL súbory je využitie inštalačného programu. XTrade Brokers na svojich internetových stránkach poskytuje inštalačný program pre všetky
MQL súbory. Užívateľ potom môže iba spustiť inštalačný program, riadiť sa pokynmi na
obrazovke a MQL súbory sa sami nakopírujú do správnych adresárov. Pokiaľ je obchodná
platforma uložená v neštandardnom adresári, potom výber zložky je nutné bližšie
špecifikovať.
8/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Spustenie MQL programov
Úpravy pred spustením
Prvou vecou, ktorú je potrebné povoliť je užívanie MQL programov. Toto môžete upraviť v
okne Možnosti (Ctrl + O) v záložke Expertní poradcovia. V prípade, že v priebehu inštalácie
MQL súborov boli prevedené zmeny v nastavení je nutné príslušné nastavenia znovu označiť,
ako je uvedené v obrázku nižšie:
Pre správne fungovanie MQL programov je potrebné zmeniť predvolené nastavenia. Zmeny
v nastaveniach sú vyznačené červenou farbou.
9/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Po stlačení tlačidla OK bude zachované aktuálne nastavenie.
Dôležité upozornenie
Obzvlášť opatrní by ste mali byť pri spustení programu z neznámeho zdroja. Bezpečnejšie je
používať skripty z dôveryhodných zdrojov (napríklad z našich internetových stránok).
Nastavenie vlastností programu
Väčšina MQL programov má vlastnosti, ktoré je možné nastaviť pred vlastným spustením. Je
veľmi dôležité tieto vlastnosti pochopiť a prípadne skontrolovať. Niektoré vlastnosti totiž
môžu úplne zmeniť správanie programu. Môže sa tak stať, že automatický obchodný systém
vstúpi do opačnej pozície, než naznačujú aktuálne trhové podmienky.
Spustenie programu
Každý MQL program je pripojený iba ku grafu (resp. inštrumentu), v ktorom bol spustený. To
znamená, že niektoré vlastnosti sú prevzaté priamo z grafu, ku ktorému sú pripojené. To tiež
znamená, že užívateľ si môže vybrať graf, na ktorom MQL program bude fungovať. Je nutné
zdôrazniť nasledujúce dve záležitosti. Zmena grafu (t.j. zmena časového rámca grafu)
spôsobí reštartovanie programu MQL. To sa deje automaticky a nie je možné tomu zabrániť.
Existujú niektoré skripty, ktoré fungujú len na aktuálnom inštrumente a aktuálnom časovom
rámci. To znamená, že bez ohľadu aký inštrument alebo časový rámec zobrazený, MQL
program urobí presne to, ako je naprogramovaný (prvé dôležité upozornenie sa týka tohto
prípadu).
Automatický obchodný systém
Automatický obchodný systém je možné spustiť dvojklikom na danú stratégiu v okne
Navigátor v podoblasti Expertní poradcovia.
10/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Potom sa objaví okno s možnosťami stratégie:
11/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
V tomto okne sú dve záložky: záložka „Bežný” a záložka „Vstupy”. Najdôležitejšie vlastnosti,
ktoré musia byť pred spustením stratégie nastavené, sú označené červeným obdĺžnikom.
Užívateľ môže nastaviť, akú nezávislú stratégii chce mať. Horný červený rámček vľavo
v oblasti „Bežný“ umožňuje voliť, či chcete, aby stratégia otvárala len Long pozície (dlhé
pozície), Short pozície (krátke pozície) alebo oboje. Toto je užitočné, pokiaľ chce užívateľ
stratégiu obmedziť len na jeden smer obchodovania. „Umožniť živé obchodovanie” je veľmi
dôležité nastavenie pre fungovanie stratégie. Pokiaľ je táto voľba zaškrtnutá, potom
stratégia môže sama zadávať obchodné príkazy (nový pokyn, zavrieť pokyn, upraviť
existujúci pokyn). Možnosť „Požiadavka manuálnej konfirmácie” slúži pre manuálne
potvrdenie užívateľa pri každej akcii stratégie, ktorá vedie k zadaniu obchodného pokynu.
Stratégia potom pracuje len v pozadí a len upozorňuje na obchodné príležitosti. Väčšina
užívateľov túto možnosť necháva vypnutú.
Poslednou možnosťou, ktorá je veľmi dôležitá pre užívateľov komerčných automatických
stratégií je „Umožniť import DLL”. Nastavenie tejto možnosti umožňuje stratégii používať
externé DLL knižnice.
V prípade, že je už všetko nastavené, stratégiu spustíte tlačidlom OK. Pokiaľ je všetko
v poriadku, tak sa v pravom hornom rohu daného grafu zobrazí obrázok s úsmevom
spoločne s názvom stratégie. V prípade že sa miesto usmievavej tváre objaví smutná tvár,
potom je obchodný systém spustený, ale z nejakých dôvodov nemôže obchodovať. Tým
dôvodom by mohlo byť neaktívne „Umožniť živé obchodovanie“ v okne Možnosti, alebo
uzatvorenie trhu pre inštrumenty na grafe. V prípade že sa okrem úsmevu objaví v ľavom
hornom rohu grafu krížik, znamená to, že je potrebné znovu sa obrátiť na záložku Expertní
poradcovia v okne Možnosti, popísanú vyššie.
12/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Indikátory
Indikátor sa spustí dvojitým kliknutím na vybraný indikátor v okne Navigátora v sekcii
Upraviteľné indikátory. Malo by sa objaviť nasledujúce okno.
V prípade, že indikátor využíva externé DLL súbory, potom musí byť zaškrtnutá voľba
Umožniť import DLL.
Karta Vstupy ukazuje parametre, ktoré môžu byť nastavené pre vybraný indikátor. Počet
parametrov a význam každého z nich záleží na programátorovi, ktorý indikátory kódoval.
Napríklad indikátor zobrazený vyššie v okne má len jediný parameter – periódu, pre ktorú je
indikátor počítaný. Ostatné karty v okne sa zaoberajú vizuálnymi vlastnosťami indikátora, a
preto ich vynecháme.
13/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Stisnutím tlačidla OK daný indikátor spustíte. Ten by mal byť v túto chvíľu umiestnený na
grafe.
Skripty
Program skriptov sa spúšťa úplne rovnako. Dvojklikom na daný skript v okne Navigátor
v podsekcii Skripty.
Ukončenie programu
Každý typ programu má svoj vlastný spôsob ukončenia. Skripty by obvykle mali ukončiť
svoju činnosť bez pomoci užívateľa. V prípade, že sa tak nestane je možné skript ukončiť
vyvolaním ponuky grafu (pravé tlačidlo myši) a kliknutím na voľbu Odstrániť Skript.
14/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
V prípade odstránenia indikátorov z grafu musí užívateľ odstrániť indikátory zo Zoznamu
indikátorov. Toho dosiahnete, keď pravým tlačidlom myši vyvoláte ponuku a zvolíte
Indikátory zoznam. V okne, ktoré sa objaví, uvidíte kompletný zoznam importovaných
indikátorov v aktívnom grafe. Označením daného indikátora, stisnutím tlačidla Vymazať a
potom Zavrieť bude vybraný indikátor odobraný.
15/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Pre ukončenie automatickej obchodnej stratégie existujú dve možnosti:
-
Použitím „tiesňového tlačidla“ (Expertní poradcovia), ktoré vypne všetky automatické
-
stratégie na platforme:
Priamym odstránením stratégie po vyvolaní ponuky pravým tlačidlom myši z grafu.
Automatická obchodná stratégia je potom odobratá z daného grafu.
16/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Testovanie programu
Testovanie Automatickej obchodnej stratégie
Dôležité upozornenie
Čo je skutočne dôležité v priebehu testovania stratégií? Prečo je nutné stratégie testovať?
Odpoveď je jednoduchá. Testovanie dáva možnosť kontroly, či všetky predpoklady pri tvorbe
stratégie pracujú správne. Či program automatickej obchodnej stratégie pracuje presne tak,
ako tvorca pôvodne zamýšľal a či sa v ňom nenachádzajú potenciálne nebezpečné chyby.
V platforme XTB Trader môžete uplatniť tri stupne testovania stratégií:
-
Backtesting (Tester stratégií) – testovanie na historických dátach, niektoré
predpoklady testovania sú popísané nižšie
Testovanie demo účtu – testovanie na demo účte s virtuálnymi peniazmi
Testovanie reálneho účtu – testovanie na reálnom účte, s reálnymi peniazmi, ale so
žiadosťou o potvrdenie
Prvý test by mal byť vykonaný na základe Testera stratégií, pretože tento typ testu je hotový
17/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
v priebehu niekoľkých minút. Druhým typom testu je nechať fungovať stratégiu na demo
účte. Tento typ testovania je už časovo náročnejší a zaberie aj niekoľko týždňov. Pokiaľ
všetko funguje podľa pôvodných predpokladov, je už čas na testovanie reálneho účtu, kde
stratégia pracuje s reálnymi transakciami. Je tu možnosť nechať program vždy požiadať o
potvrdenie užívateľa a obchody si iba zaznamenávať nie exekuovať. Potom si už môžeme
byť istí, že naša automatická stratégia (alebo stratégia, ktorú chceme použiť) je funkčná a
bezproblémová a môže byť využívaná pre ziskové automatické obchodovanie.
Spätné testovanie
Spätné testovanie (Backtesting) stratégie je veľmi dôležité. Testovanie na historických
dátach dáva informácie, ako by sa stratégia správala v histórii. To by mal byť vždy prvý krok
testovania stratégie. Spätné testovanie by malo byť hotové v priebehu niekoľkých sekúnd.
Výsledky by mali byť zrejmé. Dobré, profitabilné stratégie sú na prvý pohľad rozpoznateľné a
stratové stratégie (alebo i stratégie s chybami) môžu byť jednoducho vyradené alebo
vrátené späť do fázy programovania. V mnohých prípadoch pomáha testovanie na
historických dátach pri korekcii malých, ale i napriek tomu dôležitých chýb.
V platforme XTB Trader sú špeciálne funkcie pre spätné testovanie dostupné pod klávesovou
kombináciou Ctrl+R. Mal by sa spustiť tzv. Tester stratégií.
Toto okno má niekoľko možností:
1) Expertný poradca – pre výber automatickej obchodnej stratégie, ktorú chcete
testovať
2) Symbol – nástroj, na ktorom bude stratégia testovaná
3) Model – typ dátového modelovania určeného pre testovanie stratégie. Je veľmi
dôležité porozumieť každej metóde modelovania a jej dopadu na testované výsledky.
Všetky tri metódy modelovania budú popísané neskôr.
4) Použiť dátum – umožňuje vybrať časovú periódu, pre ktorú bude stratégia použitá
5) Visual mode – umožňuje priamo kontrolovať z grafu, ako stratégia otvára a uzatvára
pozície počas testu historických dát
6) Obdobie – umožňuje nastaviť voľbu časového rámca, na ktorom bude stratégia
testovaná
7) Vlastnosti experta – toto tlačidlo otvára okno, kde je možné meniť rôzne parametre
stratégie. Tieto možnosti budú popísané neskôr.
18/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
8) Vlastnosti symbolu – toto tlačidlo ukazuje okno s aktuálnymi vlastnosťami vybraného
symbolu.
9) Štart – týmto tlačidlom zahájite testovanie
Testovanie demo účtu
Testovanie na demo účte je založené na obchodovaní stratégie s virtuálnymi peniazmi.
Automatickú stratégiu musíte nechať nejaký čas pracovať. Z funkčného hľadiska nie je medzi
testovaním reálneho a demo účtu žiadny rozdiel. Jedinou odlišnosťou je, že neriskujete
skutočné peniaze. Pokiaľ niečo nepracuje alebo pracuje nesprávne, stratégiu vypnite a
skontrolujte Denník v okne Terminál.
Akékoľvek chyby v priebehu fungovania automatickej stratégie tu budú zaznamenané.
Testovanie reálneho účtu
Testovanie reálneho účtu vyžaduje ďaleko väčšiu obozretnosť, než testovanie historických
dát alebo testovanie demo účtu. Dôvod je zrejmý – tu sú už zapojené skutočné peniaze.
Samozrejme, že po backtestingu a testovaní demo účtu si môžeme byť takmer stopercentne
istí, že stratégia pracuje správne. Zodpovedný investor by si mal sám skontrolovať, či
stratégia nerobí niečo nepredvídateľného na reálnom účte.
Postup je jednoduchý: spusťte stratégiu a sledujte, či sú všetky akcie vykonané stratégiou
vykonané správne. Pokiaľ niečo nepracuje správne, otestujte si všetko opäť na demo účte.
Testovanie skriptov
Testovanie skriptov spočíva len v kontrole, či skripty pracujú správne. Pravidlo testovania
skriptov hovorí: pokiaľ skript pracuje tak ako má a končí skôr než za minútu, môžeme
predpokladať, že pracuje správne. Pochopiteľne prvý test skriptu by mal byť vykonaný na
demo účte. To sa týka hlavne skriptov, ktoré pracujú s obchodnými príkazmi.
19/19
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Download

Úvod do MQL programov - X