M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXII • Číslo • Máj • 2014
5
Noci Múzeí a galérií kraľovali divadlá
Oslava 92. narodenín
majstra Ignáca Bizmayera
Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľ. Štúra pripravilo v rámci celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií pre verejnosť jedinečnú
možnosť stretnúť sa s majstrom figurálnej keramickej plastiky Ignácom Bizmayerom. V sobotu 17. mája sa na nádvorí Múzea keramiky na Kukučínovej ulici konala oslava 92. jubilantových narodenín.
K významnému životnému jubileu prišli národnému umelcovi zablahoželať viacerí známi a priatelia. Ignáca Bizmayera navštívila aj
primátorka Modry Hana Hlubocká a poslanci mestského zastupiteľstva. Pracovníčky múzea veno-
vali oslávencovi jedinečný darček
v podaní folklórneho vystúpenia
Občianskeho združenia Kráľovan
s príznačným názvom Pocta majstrovi. Úsmev na tvári pána Bizmayera dokazoval, že výber darčeka bol správny a majstra, ktorý
prišiel v sprievode svojej manželky, veľmi potešil. Okrem tradičného vinohradníckeho pásma pridali aj pieseň s textom modranskej
poetky Edity Walterovej. V nej
autorka zaznamenala všetky etapy života autora jedinečných keramických figúrok a výjavov zo
života slovenského ľudu a vinohradníkov.
V rámci celoslovenskej Noci múzeí a galérií si prišli na svoje aj
milovníci divadla, dobrej hudby,
výtvarného umenia či bábkového divadla. Počas celodenného
programu sa v divadelnom maratóne predstavila Agáta Petrakovičová Šikulová s Keramickou rozprávkou, Modranské kráľovské
divadlo odohralo hru Pavla Fleischhackera - Zázračný liek. Podvečer premiérovo odohral hru Zastávka člen divadelného súboru
MoKraĎ Svetoslav Peško a divadelnú bodku urobilo Budmerické
ochotnícke divadlo s Hrou na princeznú. Keďže dobrému podujatiu
nemôže chýbať ani dobrá hudba,
z modranského keramického múzea sa do nočných hodín ozývali tóny fujaristu Romana Kuchtu,
ktorý predstavil world music. Československé oldies a skupina Tady Vorel uzatvorila príjemný deň
a noc múzeí a galérií, do ktorej sa
pravidelne zapája aj modranské
Múzeum Ľudovíta Štúra.
(jk)
Do práce na bicykli
O celoslovenskej súťaži podporujúcej obmedzenie autodopravy
v uliciach mesta si prečítajte na
str. 3.
Rekonštrukcia múzea
Ľ. Štúra
Riaditeľka SNM-MĽŠ hovorí v rozhovore o podrobnostiach
opráv priestorov kultúrnej inštitúcie. Viac sa dozviete na str. 7.
Zo svetového skautingu
O návšteve náčelníčky ženského
skautingu v Anglicku pani Olave Baden-Powell v Modre. Pavol
Fandák a Eva Siracká spomínajú
na str. 8.
Claudianum v nových
priestoroch
Rehabilitačné stredisko Claudianum sprístupnilo nové miestnosti
v kláštore Uršulínok na Štúrovej
ulici. Viac o živote strediska a jeho klientov sa dočítate na str. 12.
Zaujímavé podujatia
Pozvánky, programy a podrobnosti o najbližších podujatiach
konaných v Modre prinášame na
stranách 18, 19, 20 a 24.
Foto: JK
Júnová uzávierka
Predsedníčka Občianskeho združenia
Kráľovan zablahoželala jubilantovi.
Najbližšia uzávierka Modranských zvestí bude v stredu 11.
6. 2014 do 12.00 h.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
2
Občianske združenie Kráľovan oslávilo krásnych 10 rokov
Podujatím moderátorsky sprevádzal člen združenia Peter
Lenner, ktorý v úvode stretnutia združeniu a všetkým jeho
členkám a členom srdečne zablahoželal. Slávnostný príhovor
predniesla predsedníčka Mária
Ružeková, ktorá vyzdvihla prácu všetkých členov združenia
a poďakovala sa im: „Pri rozvoji tejto tvorivej činnosti zohrali
veľkú úlohu nadšenie a nápaditosť dobrovoľných a obetavých
členov Občianskeho združenia Kráľovan, ktorí túto prácu
vykonajú s láskou a úctou k človeku a pre človeka a to prevažne vo svojom voľnom čase za čo
im srdečne ďakujem.“. Po úvodných slovách sa ku gratuláciám
pripojila primátorka a poslanci,
ako aj mnohí prítomní. Darom
v podobe milého a tradične ľudového kultúrneho programu
v tento sviatočný deň prispeli aj
deti z DFS Magdalénka, Mužský spevácky súbor pod vedením Lydky Liberčanovej, folkloristky z družobnej obce Dubová
a hudobná skupina MIX, ktorá
Foto: archív Kráľovanu
V sobotu 3. mája 2014 pripravilo Občianske združenie Kráľovan oslavu 10. výročia založenia združenie. Pozvanie na slávnostné popoludnie v Dome kultúry Kráľová prijala primátorka
Modry, poslanci mestského zastupiteľstva, priatelia a sympatizanti združenia i samotných tradícií.
Oslava desaťročnice.
hrala do tanca až do neskorých
nočných hodín.
Členky Občianskeho združenia
Kráľovan týmto ďakujú všetkým,
ktorí prišli spolu s nimi osláviť
významné, jubilejné výročie. Ďakujú aj tým, ktorí prišli vyzdvihnúť prácu združenia, poďakovať
združeniu za šírenie kultúrneho
povedomia, folklóru, miestnych
zvykov a tradícií. Rovnako ďakujú všetkým za gratulácie, peňažné, vecné a kvetinové dary.
(red) a Danica Olšavská za
členky výboru Občianskeho
združenia Kráľovan
Uplynulo 69 rokov od skončenia II. svetovej vojny
Spomienkové stretnutie pri Pamätníku oslobodenia
Mesto Modra, Mestská organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Mestské kultúrne stredisko v Modre zorganizovali pravidelné májové stretnutie občanov pri Pamätníku
oslobodenia v Modre. Spomienkové stretnutie sa uskutočnilo 6.
mája pri príležitosti 69. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom.
Foto: JK
Prítomní občania si spoločne
s členmi miestnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za prítomnosti
Primátorka sa prihovorila občanom na pietnom stretnutí.
Premiér SR ocenil vinárov
Koncom apríla sa uskutočnilo na Úrade vlády SR stretnutie
premiéra Roberta Fica a ministra
Ľubomíra Jahnátka so slovenskými vinármi, ktorí na svetových
výstavách vo Francúzsku, USA
a Španielsku získali spolu 114
medailí.
Medzi pozvanými účastníkmi
boli aj vinári z Modry - hlavného
mesta vína. Stretnutia sa zúčastnil zástupcovia firiem ELESKO,
CHATEAU Modra, a mladí vinári Ing. Marek Rariga a Ing. Daniel Šimonovič.
ELESKO získalo striebornú medailu na výstave Mondial du Rose vo Francúzsku za Frankovku modrú, neskorý zber, 2013.
CHATEAU Modra získalo zlatú
primátorky Modry a poslancov
MsZ zaspomínali na historické
udalosti, ktoré neobišli ani naše mesto. Tajomník SZPB Modra Ladislav Štefko v príhovore
spomenul: „V nádeji zachovania
trvalého svetového mieru poďakujme ešte raz všetkým, ktorí
nám priniesli mier. Slová básnika vytesané na pamätníku, pri
ktorom sa každý rok schádzame, potvrdzujú aj krutú pravdu o vojne, ale sú aj výstrahou
pre ľudstvo. Od septembra 1944
do mája 1945 v krutých bojoch
položilo na bojisku životy tisíce
vojakov. Sloboda k nám prichádzala Dukelským priesmykom,
pomenovaným aj brána slobody. V radoch osloboditeľov boli
aj viacerí naši občania, Miloslav
medailu na Vinalies Paris 2014
za Chardonnay, výber z hrozna,
suché 2013. Potešiteľné je, že do
popredia sa dostali mladí vinári, ktorí na svetových výstavách
získali vzácne ocenenia. Čerstvý
absolvent Mendelovej univerzity
v Brne Ing. Marek Rariga získal
na tohoročnej výstave vín v USA
Finger Lakes International Wine
Competition 2014 v Rochesteri
cennú striebornú medailu za víno
Alibernet, ročník 2012, slamové
Pravda vždy zvíťazí!
Pravda má úžasnú moc,
aj keď ju ukrižujú,
vstane z mŕtvych...
Zemanec, František Svrček, Imrich Petrakovič, František Krajčovič, Ján Albertovič, Anton
Prisečan, Štefan Jurkovič, Jozef Križanovič, Alojz Soldán. Na
všetkých spomíname“.
Prítomným Modranom sa prihovorila aj primátorka Hana Hlubocká, báseň predniesla žiačka
ZŠ Ľ. Štúra a v závere stretnutia
zaznela pieseň Aká si mi krásna
v podaní študentiek Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre.
(red)
víno. Hrozno na jeho výrobu dopestoval Marek v dedovej vinici
v Modre. Ďalšie tohoročné ocenenie, striebornú medailu, na výstave Bacchus Madrid 2014 získal Ing. Daniel Šimonovič za víno
Rulandské šedé, ročník 2013.
Ocenení vinári dostali pri tejto
príležitosti od Roberta Fica Pamätný list. Úspešným vinárom
srdečne blahoželá spolok VINCÚR a odborná verejnosť.
František MACH
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
Celoslovenská súťaž pokračuje do konca mája
Chodíte aj vy Do práce na bicykli?
Súťaž je určená pre dvojčlenné
až štvorčlenné tímy zamestnávateľov a zamestnancov firiem
pôsobiacich v Modre. Koordinátorom súťaže u nás je práve
mesto Modra. Hlavným zámerom súťaže je zvyšovať povedomie obyvateľov v nadväznosti
na aktuálnu dopravnú situáciu,
a pripojiť sa tak k viacerým krajinám Európy, ktoré podporujú
a aktívne využívajú cykloturistiku. V termíne od 1. do 31. mája 2014 budú prihlásené tímy
dochádzať do práce na bicykli
a túto aktivitu si každý člen tímu bude sám evidovať v rámci Evidencie jázd. Dni, v ktorých súťažiaci neoznačí žiadnu
z možností, sa budú považovať
za dni, keď bicykel nebol použitý. Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce.
Počítajú sa aj cesty cez víkend,
ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce. Evidenciu cyklojázd je
potrebné
vykonávať priebežne každý
pondelok a do 14.00
odoslať
e-mailom
výsledky koordinátorovi.
Vyhodnocovať
sa
budú tri súťažné kategórie. V prvej kategórii sa budú súťažiaci hodnotiť na
základe celkového
počtu najazdených
kilometrov od 1. do 31. mája 2014. Bude vybratý najlepší
tím, ktorý najazdil v uvedenom
termíne najviac kilometrov do
práce a z práce a aj najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce. V druhej
súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2014.
Bude vybratý najlepší tím, kto-
Deň otvorených modranských záhrad
Dňa 7. júna 2014 sa po prvýkrát otvoria pre verejnosť dvere
modranských záhrad. Počas sobotného popoludnia v čase od
14.00 do 20.00 hodiny môžete navštíviť modranské záhrady,
ktorých majitelia sa rozhodli sprístupniť ich verejnosti.
foto: Martin Žilinský
Deň otvorených modranských
záhrad sa pripája k celoeurópskemu podujatiu Víkend otvorených záhrad, ktoré má v západnej Európe dlhoročnú tradíciu
a je organizované každoročne
už od roku 1998. Téma prvého
ročníka je „Bylinky a zdravie“.
Slávnostné otvorenie podujatia bude o 14.00 hodine v areáli
modranského letného kúpaliska,
kde budú pripravené sprievodné aktivity. Čaká vás prednáška
o zdravej strave, tvorivé dielne pre deti, výstavka prác detí z materských škôl. Môžete si
rý najazdil najväčší počet jázd
a najlepší jednotlivec, ktorý
v uvedenom termíne najazdil
najväčší počet ciest do práce a z
práce. Treťou kategóriou bude
tzv. bonusová kategória. V rámci sa vyžrebuje jeden súťažiaci
z tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce
na bicykli. Bonusovú kategóriu
vyhodnocujú len mestá, nie vyhlasovateľ súťaže.
Viac informácií nájdete na:
www.modra.sk.
(red, zdroj: MsÚ)
foto: MsÚ
Od 1. mája do 31. mája prebieha na celom Slovensku súťaž, ktorá podporuje zdravší životný štýl, ochranu životného prostredia
a najmä znižovanie autodopravy v uliciach miest. Na základe výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
v nadväznosti na vládou schválený dokument „Národná stratégia
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR“ sa do zaujímavého projektu zapojilo aj mesto Modra a jeho obyvatelia.
3
zašportovať, relaxovať, piknikovať, občerstviť sa a zakúpiť si
drobnosti do vašej záhradky.
Na vašu návštevu čaká sedem
otvorených záhrad v Modre, na
Panskom chodníku a v Harmónii. Každá záhrada je jedinečná
a ponúka nielen svoju atmosféru, ale i sprievodné slovo majiteľa, oddych v nej, či občerstvenie.
Podujatie je organizované pod
záštitou mesta Modra, Národného trastu a Víkendu otvorených
záhrad. Akciu finančne podporilo mesto Modra, Malokarpatská
komunitná nadácia Revia a Občianske združenie Floralis. Tešíme sa na stretnutie v modranských záhradách!
Viac informácii nájdete na:
https://www.facebook.com/pages/Otvorene-zahrady-Modra/1471156543121700?ref=hl,
h t t p : / / w w w. v i k e n d o t v o r e nychzahrad.sk/
Zuzana KLUČÁROVÁ,
OZ Otvorené záhrady
Záverečný
koncert
na Vinárke
29. apríla sa po záverečnom
valnom zhromaždení konal pod
záštitou Vinárky š.s. záverečný koncert. O pestrý program sa
postarala kapela Music Art, ktorej členom je študent školy, ako
aj člen spoločnosti Vinárka Erik
Rumi.
Táto záverečná akcia, ktorá sa
konala vo Veľkej sále Strednej
odbornej školy vinársko-ovocinárskej sa uskutočnila v príjemnej atmosfére a prostredí. Za zvuku skvelej hudby sa do programu
zapojili všetky vekové kategórie
školy. Od stále čerstvých prvákov až po ostrieľaných profesorov. Na konci si diváci dokonca
vyžiadali prídavok. Tejto požiadavke kapela s radosťou vyhovela a zahrala pesničku „Čaba“ od
skupiny Elán. Za profesionálne
ozvučenie ďakujeme firme Audio HM.
Erik RUMI, Vinárka š.s.
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
4
Ukážky policajných
útvarov
Policajti sa predstavili deťom základných škôl
v kraji a to hromadnou formou.
Policajti okrem iných škôl navštívili aj modranské základné školy.
Počas dopoludňajšej akcie v Modre, ktorej sa zúčastnili deti 1. až 5.
ročníkov, predviedli príslušníci
policajného zboru deťom ukážky
práce policajných kynológov, hipológov, pohotovostného policaj-
Deťom sa páčili policajní hipológovia.
ného útvaru a útvaru dopravnej
polície. Mladších žiakov zaujala
najmä ukážka práce kynológov
a starších žiakov zasa práca špecializovanej jednotky. Akcia mala
Výborné výsledky detí zo ZŠ Ľ. Štúra
Pod modrou oblohou
9. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže je prepojením výtvarnej výchovy a práce s počítačom.
Zo ZŠ Ľ. Štúra bolo do medzinárodného kola poslaných 17 prác.
Mimoriadne úspešná bola Gabika
Chromá, ktorej práca bola ocenená medzi siedmimi najlepšími zahraničnými prácami. Gabika získala aj Cenu diváka.
Slávik Slovenska
Zo ZŠ Ľ. Štúra bola v tohtoročnom Slávikovi Slovenska zastúpená každá kategória: Lenka Zema-
Úspechy
žiakov zo ZŠ
Vajanského
• Okresné kolo v speve Slávik
Slovenska:
Peter Jakabovič - 1. kategória, 2.
miesto
Sofia Tavalyová - 3. kategória, 3.
miesto
• Okresné kolo v prednese v anglickom jazyku Novodobo so
Shakespearom:
Emma Kukumbergová - 3. miesto
• Okresné kolo Matematickej
olympiády:
Horváthová Helena – 2. miesto
(red)
novičová, I. A, Eva Ondovčíková,
IV. B, Patrícia Ružeková VII. A.,
Andrea Schüllerová, IV. B sa
v školskom kole umiestnila na II.
mieste, preto súťažila za ZUŠ. 3. miesto v okresnom kole - Eva
Ondovčíková, IV. B
Cena mesta Pezinok - Andrea
Schüllerová, IV. B
Okresné kolo
v hádzanej žiakov
a žiačok ZŠ a OG
ZŠ Ľ. Štúra organizovala okresné kolo hádzanej žiakov a žiačok.
Do kategórie žiakov sa prihlásili
tri družstvá. Chlapci si vybojovali 1. miesto a postup do krajského
kola, dievčatám sa darilo rovnako.
Celoslovenské kolo
Európa v škole
ZŠ Ľ. Štúra potvrdila svoju kvalitu v oblasti výučby medzipredmetových vzťahov. S filmovým
spotom Sú domáce práce cool
alebo drina škola zvíťazila v celoslovenskom kole.
História Magistra Vitae
29. apríla sa naši žiaci zúčastnili vernisáže regionálnej projektovej súťaže Historia Magistra
Vitae. Téma tohto ročníka: Veda
a technika v službách človeka ich
oslovila.
1. miesto získali: Benedikt Kis
a Lenka Valčeková s modelom
lokomotívy.
Ocenení žiaci: Igor Hornáček,
Natália Dubovská, Veronika Hollošová, Michal Horváth, Lukáš
Lančarič získali cenu za vývoj letectva.
Aj pán Goethe
by mal radosť
9. 4. sa konala v Pezinku okresná
súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy Aj pán Goethe by mal
radosť. Michal Frno obsadil 2.
mieste v prednese prózy.
Okresné kolo
Hviezdoslavov Kubín
V základnej a materskej škole Častá sa konalo okresné kolo
60. ročníka súťaže v umeleckom
u žiakov opäť mimoriadny úspech
a za ukážky dostali policajti aj odmenu vo forme veľkého potlesku.
(red)
prednese - Hviezdoslavov Kubín.
Najúspešnejšou z modranskej
školy bola Michaela Lišková,
ktorá sa v okresnom kole umiestnila na 3. mieste v prednese prózy.
Čo nás na informatike
najviac baví
Deti zo ZŠ sa do uvedenej súťaže
zapojili s filmom Infoška. Súťaž
motivuje žiakov na zamyslenie
sa, čo im prináša výučba informatiky a čo ich v tomto odbore
najviac zaujíma. Žiaci s filmom
zvíťazili. Milan Hladký, riaditeľ
spoločnosti SecurStar Slovakia
– vyhlasovateľa súťaže osobne
odovzdal deťom výhru.
(red, Zlatica LIŠKOVÁ,
ZŠ Ľ. Štúra)
Za úspechmi detí stoja aj ich učitelia.
Foto: ZŠ Ľ. Štúra
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave a Prezídium Policajného zboru SR zaznamenávajú záujem zo strany
základných a materských škôl
v Bratislavskom kraji o ukážky
policajnej činnosti. Preto sa pravidelne každý rok v mesiacoch apríl
až jún realizuje preventívna akcia
Foto: ZŠ Vajanského
V stredu 7. mája 2014 sa v areáli škôl ZŠ Vajanského a ZŠ Ľ.
Štúra uskutočnila bezpečnostno-preventívna akcia Policajného zboru Slovenskej republiky, zameraná na ukážky práce
jednotlivých zložiek slovenskej polície.
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
Škôlkarská pestrofarebná jar
5
Na štarte.
Pre deti z MŠ SNP 14 bola tohtoročná jar naozaj pestrá. Absolvovali plavecký výcvik, navštívili televízne štúdiá, nacvičili
program k slávnosti odovzdania pitnej fontánky, týždeň strávili v škole v prírode a v tretiu májovú sobotu sa zabávali na
Dni rodiny. S rodičmi namaľovali spoločný obraz, ktorý bude
zdobiť vstupnú halu škôlky.
Škola v prírode
v Bojniciach
Škôlkari z Modry boli v škole
v prírode po prvý raz, preto mali
rodičia aj deti pri odchode okrem
očakávania zážitkov aj maličké,
ale dobre ukryté obavy, ako taký
dlhý čas bez seba zvládnu. Skúsení pedagógovia pod vedením pani
riaditeľky, zdravotníčka, výborný
výber areálu aj miesta pobytu dali
v zbere šišiek aj v bublifukovaní.
Učitelia im pripravili program plný hier a vedomostí. Deti zvládli
týždeň bez svojich rodičov, našli si nových kamarátov, naučili
sa samostatnosti a vrátili sa ako
„veľkáči“. Aby rodičom nebolo
smutno, všetci poslali domov nakreslené pohľadnice. Na pamiatku si priniesli herbár s rastlinami,
ktoré spoločne nazbierali.
Nová pitná
fontánka v škôlke
Bratislavská vodárenská spoločnosť darovala materskej škole
SNP 14 v Modre pitnú fontánku.
Keďže bola prvou, ktorú v rámci
programu Modrá škola nainštalovali v škôlke, špeciálne upravovali výšku fontánky, aby deti
dobre dočiahli. Pitie vody z pit-
Čistá voda pre deti.
deťom týždeň plný zážitkov. Počas pobytu v škole prírode škôlkari navštívili zoologickú záhradu, nádherný bojnický zámok,
pozreli si vystúpenie sokoliarov,
stretli strašidlá na známom festivale strašidiel (iba tí, ktorí sa nebáli a chceli ísť), spoznali tradičnú
dedinku, jazdili na poníkoch aj na
ťave a zaplávali si v Bojnických
kúpeľoch. Celé dni deti trávili na
čerstvom vzduchu v prírode v areáli Hlboké s veľkou lúkou a športoviskami, kde v tajomnom večernom lese s baterkami hľadali a aj
našli poklady, súťažili v športoch,
ných fontánok je hygienické, učitelia už nemusia nosiť vodu v krčahoch a pohároch, deti sa napijú
čistej vody kedykoľvek majú pri
hrách na dvore smäd. Škôlkarom
do užívania prišli fontánku slávnostne odovzdať predstaviteľky
BVS M. Remišová a E. Burešová. Za odmenu im deti pripravili
program s pesničkami a básničkami o vode.
Deň rodiny v znamení
dopravy a športu
V sobotu 17. mája popoludní bolo v škôlke rušno. Deti, rodičia,
starí rodičia, pedagógovia aj nepedagogický zamestnanci spoločne oslávili Deň rodiny. Primátorka mesta Modry, poslanci
MsZ, predstavitelia MsÚ v Modre, riaditeľka materskej školy
a predsedníčka OZ Modrá Hviezdička slávnostne odovzdali deťom do užívania dopravné ihrisko, ktoré vzniklo vďaka nadšeniu
rodičov, financovaniu z percenta z dane, z grantov ČSOB Nadácie, Nadácie Orange, Nadácie
Tatrabanky a vďaka dotácii mesta Modry. Dopravné ihrisko namaľovali študenti Pedagogickej
a kultúrnej akadémie v Modre
pod vedením P. Šima-Juríčka. Na
dopravnom ihrisku v materskej
škole je jediný funkčný semafor
v Modre.
Deti vystúpili v tanečno-spevácko-recitačnom programe, odovzdali vlastnoručne vyrobené
darčeky rodičom a rozbehli sa
ku stanovištiam. Ak na každom
stanovisku splnili úlohu z dopravnej výchovy – prešli správne cez priechod pre chodcov, absolvovali určenú trasu na nových
škôlkarských bicykloch a odrážadlách, pomenovali dopravné
značky, zastavili na červenú –
získali vodičský preukaz. Úspeš-
ným absolventom pogratulovali
policajti z dopravnej polície, poučili ich o dopravných pravidlách,
deti si vyskúšali riadenie križovatky aj policajné auto. Počas celého popoludnia panie kuchárky
servírovali dobroty, k dispozícii
boli tvorivé dielne, skákacie hrady, jazda na poníkoch a na záver
dvorom znela diskotéka pre veľkých aj malých. Pamiatkou na
Deň rodiny je obraz, ktorý spoločne namaľovali deti a ich rodičia pomocou odtlačkov prstov.
Obraz bude skrášľovať vstupnú
halu materskej školy.
Úpravy exteriéru
Vo vyvýšených záhonoch už deti úspešne pestujú svoje kvetinky a zeleninu. Ale práce na úprave exteriéru ešte stále neskončili,
dokončujeme veľkú časť fasády,
zasadili sme nové okrasné rastliny ku hlavnému vchodu. Postupne, aj v závislosti od toho, ako
budeme úspešní v žiadostiach
o financovanie z grantov, budeme skrášľovať materskú školu
ďalej. Držte nám palce, za priazeň a podporu ďakujeme.
Mgr. Renata RUSNÁKOVÁ,
predsedníčka
OZ Modrá Hviezdička
Škôlka v prírode.
Foto: Miriam Fuňová, 3x
Výlet do Markízy
Naši malí moderátori nahradili
profesionálov v štúdiu hlavných
správ a počasia televízie Markízy. Prezreli si ateliéry, v ktorých
sa natáča Búrlivé víno, získali podpisové karty obľúbených
hercov zo seriálov a výlet v Bratislave zavŕšili na veľkom detskom ihrisku na Štrkovci.
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
6
Prvomájový turistický
výstup na Vysokú
Dňa 1. mája sa uskutočnil 7. ročník turistického výstupu na vrch
Vysoká v Malých Karpatoch
, ktorý zorganizoval Modranský turistický spolok. Výstupu
sa zúčastnilo viac ako 30 turistov z Modry spolu s desiatkami ďalších z Bratislavy, Častej,
Lozorna a ďalších turistických
oddielov. Premenlivé počasie
umožnilo pekný výhľad na končiare Malých Karpát. Ako nám
povedala predsedkyňa MTS Eva
Solgová, výbor pripravil pre rok
2014 množstvo turistických vychádzok. Záujemcovia o turistiku sú vítaní, informácie získate
na internete www.modranskyturistickyspolok.sk. F. MACH,
Matik Modra
Kraľovanský máj
Stavanie mája sa stalo pre Občianske združenie Kráľovan už
tradíciou. Preto 30. apríla, za pomoci pánov Petra Bartoša, Milana
Galáša a dobrovoľného hasičského zboru Modra - Kráľová, preukázali aj mladí kraľovanskí chlapci svoju silu a postavili tohtoročný
máj, ktorý sa zaskvel v plnej kráse, obsypaný farebnými stužkami.
Združenie zabezpečilo občerstvenie v podobe chutného chlebíka
s masťou a cibuľou a podvečerné
opekanie špekáčikov. K dobrému
vínku nám zahrala na harmonike
Zuzka Lančaričová. Naplnení tradíciami a dobrou náladou sa tešíme na vás všetkých opäť o rok.
Danica OLŠAVSKÁ,
občianske združenie Kráľovan
Foto: Kráľovan
Foto: MTS
Modranskí turisti na Vysokej.
Škôlkari oslavovali s mamičkami
Mama je slnko so zlatým vlasom,
malé slniečko - to zasa ja som, preto sa na svete krásne máme, mne
svieti mama, a ja mame.
Za krásny zážitok a darček ku Dňu
Matiek ďakujú všetci rodičia z MŠ
Kalinčiakova pani učiteľkám Majke Zemánikovej, Gabike Chalabalovej, Andrejke Kukumbergovej, Nataške Svobodovej, Olinke
Šebovej a Lucke Turčinovej. Pani
učiteľky pripravili s deťmi bohatý
program, ktorý predviedli naplne-
nej kinosále. Mamičky, oteckovia,
starí rodičia, súrodenci, kamaráti,
bývalí absolventi škôlky a všetci,
ktorí prišli podporiť vystupujúcich odchádzali hrdí a dojatí. Deti
mali obrovský zážitok nielen z vystúpenia, ale aj z dvoch veľkých
generálok na pódiu. Za „požičanie“ kina patrí srdečná vďaka pánovi riaditeľovi M. Holzmannovi
a za trpezlivé a perfektné ozvučenie a osvetlenie ďakujeme pánovi
technikovi J. Mudrochovi. (rk)
Prvý máj pred KDĽŠ
Prvý máj ako sviatok práce
oslávili Modrania aj tento rok
pred Kultúrnym domom Ľ. Štúra v Modre. Slnečné popoludnie prialo príjemnej prechádzke
mestom a posedeniu na priestranstve pred KDĽŠ. Mesto Modra a Mestské kultúrne stredisko
ponúkli okrem dobrej nálady aj
hudobný program. V ňom zahrala skupina hudobníkov s názvom
MIX. Modranov prišla pozdraviť
aj primátorka Modry. Počas prvomájového koncertu si spokojní
návštevníci vyžiadali zopár hudobných prídavkov.
(red)
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv mamičiek
v kultúrnom dome Modra - Kráľová. Občianske združenie Kráľovan pripravilo pekný program
a príjemné posedenie. Do programu sa zapojili milé detičky z Materskej školy na ulici Partizánska
v Kráľovej. Pod vedením pedagógov Ivety Grausovej a Andrey
Petrakovičovej vystúpili s pekným
programom. Mamičkám zaspieval
aj folklórny súbor Chorvátanka.
Podujatie moderoval Peter Lenner. Krátkym príhovorom sa mamičkám poďakovala aj primátorka Hana Hlubocká a predsedníčka
občianskeho združenia Mária Ružeková. Najväčšiu radosť každej
mamičke spraví práve darček od
svojho dieťatka. Ani členky združenia nezabudli na mamy a obdarovali ich kvetinovým darom
a sladkým pohostením.
(red)
Foto: JK
Nedeľa pre mamy z Kráľovej
MODRANSKÉ ZVESTI • Rozhovor/Predstavujeme
Blíži sa plánovaná rekonštrukcia
múzea na námestí v Modre
Foto: snm.sk
Po tom, čo sa vyriešili vlastnícke vzťahy medzi mestom Modra a štátom, ktorý prevádzkuje SNM-Múzeum Ľ. Štúra sídliace
v Modre, blíži sa čas plánovanej rekonštrukcie priestorov múzea
na Štúrovej ulici 84. Dňa 1. augusta 2013 bola medzi oboma stranami podpísaná Zmluva o zámene majetku medzi SNM a mestom
Modra. Budova Hornej brány a tzv. Tichého domu na nádvorí radnice sa stali majetkom mesta a tzv. Emreszovský dom na
námestí majetkom štátu. Súčasťou stretnutia bolo aj podpísanie
Memoranda o spolupráci medzi MK SR a mestom Modra. V súvislosti s opravou budovy sme požiadali o informácie riaditeľku
SNM MĽŠ PhDr. Vieru Jančovičovú.
Chystáte rozsiahlu opravu bu- a spoločenské organizácie. Slávdovy sídla múzea na Štúrovej nostné ukončenie Roka bude
v decembri 2015 práve v novo84. Kedy začne?
Keďže v roku 2015 si celé Slo- zrekonštruovanej budove múzea
vensko pripomenie 200. výročie v Modre. Ukončenie rekonštruknarodenia Ľudovíta Štúra, sú- cie sa predpokladá v septembri
časťou plánovaných
Múzeum Ľ. Štúra v Modre.
aktivít je aj zrekonštruovanie sídelnej
budovy Slovenského
národného múzea –
Múzea Ľudovíta Štúra v Modre a vybudovanie a sprístupnenie
novej stálej expozície venovanej tejto
významnej osobnosti ako aj dejinným
udalostiam
spojeným s jeho životom.
V apríli 2014 ministerstvo kultúry vyhlásilo súťaž 2015 a do konca novembra by
návrhov pre Komplexný návrh mali byť pripravené i expozície.
revitalizácie budovy SNM – Múzea Ľ. Štúra v Modre. PredpoklaPredstavujeme
dáme, že na jeseň 2014 bude vybratý dodávateľ stavby a následne
sa začne s rekonštrukciou.
Koľko bude rekonštrukcia stáť
a ako dlho potrvá? Stihnete ju
ukončiť do osláv Roka Ľudovíta Štúra?
Rok Ľudovíta Štúra bude vyhlásený v januári 2015 na Bratislavskom hrade a počas celého roka
sa budú uskutočňovať podujatia po celom Slovensku. Koordinátorom podujatí je Ministerstvo kultúry SR. Mesto Modra
v spolupráci so SNM-Múzeom
Ľudovíta Štúra zriadilo prípravný výbor Roka Ľ. Štúra na mestskej úrovni. Uskutočnia sa podujatia, ktoré pripravujú školy,
občianske združenia, kultúrne
Predpokladaný finančný
náklad na rekonštrukciu
budovy, expozície, depozitáre, knižnicu a ostatné
priestory odhadujeme na 1,5 milióna €.
Kde nájde návštevník počas rekonštrukcie presťahované Múzeum Ľ. Štúra?
Plánujeme sa dočasne presťahovať do náhradných priestorov a tým je budova tzv. Tichého domu na nádvorí radnice
v Modre. Tu rokujeme s mestom o prenájme
priestorov.
V nich chceme niektoré
zbierkové
predmety a knižnicu. Na prízemí historickej radnice uvažujeme o umiestnení
výstavy, zameranej
na osobnosť Ľ. Štúra
a na jubileum múzea
založeného v roku
1965. Sprístupnená
by mala byť v januári 2015 a počas celého roka bude
slúžiť návštevníkom ako dočasná
Občianske združenie
Kraľovankovo
Dovoľte nám, aby sme sa predstavili. Sme občianske združenie
Kraľovankovo pri materskej škole na Partizánskej ulici v Modre
- Kráľovej. Naša činnosť sa začala 11. februárom 2013. Členmi
nášho OZ sú rodičia detí navštevujúcich MŠ a kolektív MŠ.
Zameriavame sa na podporu
materskej školy, keďže finančné prostriedky z rozpočtu MŠ
sú nedostačujúce. Cieľom nášho
združenia je získavať finančné
prostriedky za účelom zveľadenia
areálu MŠ, vnútorných priestorov
MŠ a na zabezpečenie čo najlepších podmienok pre deti v MŠ.
Združenie organizuje kultúrne,
športové a spoločenské aktivity. Jednou z našich činností je aj
prezentácia na verejnosti. V spolupráci s Občianskym združením
Kráľovan sme sa vystúpením s
deťmi zapojili do osláv dňa matiek v kultúrnom dome v Modre
- Kráľovej, taktiež sme sa zapojili
do jarných brigád v areáli MŠ organizovaných mestom. Najbližšie
ponuka počas rekonštrukcie múzea. Okrem toho máme aj nové pracovisko – keramické múzeum na
Kukučínovej ulici, ktorého súčasťou je i Galéria Ignáca Bizmayera.
Ako by malo vyzerať vynovené
múzeum na námestí v Modre?
Komplexné stavebné riešenia si
vyžadujú dvorové trakty, ktoré
predpokladajú nadstavbu, aby sa
revitalizovali jestvujúce a vytvorili chýbajúce priestory. Plocha
určená na expozície a výstavy je
v súčasnosti cca 200 m2 a po rekonštrukcii sa zvýši na cca 500
m2, okrem stálej expozície rekonštrukcia predpokladá aj výstavné priestory pre dočasné výstavy a multimediálnu prednáškovú
miestnosť. Knižnica múzea má
cca 19.000 knižničných jednotiek, ktoré sú v súčasnosti umiestnené vo viacerých miestnostiach,
často so zlým prístupom. V zrekonštruovaných priestoroch bude knižnica riešená samostatne
spolu so študovňou, keďže ju na
štúdium využívajú študenti a bádatelia. Múzeum Ľ Štúra má i početné zbierkové predmety, ktorých
uloženie v súčasných priestoroch
nie je v súlade s technickými požiadavkami. Aj tento problém by
sa mal rekonštrukciou vyriešiť.
K dispozícii budeme mať moderné depozitáre na výtvarné diela,
textílie, historické, národopisné
zbierky z dreva, kovu a ostatných
materiálov.
(red)
nás môžete vidieť aj na vystúpení
v rámci Kráľovského hodovania,
kde sa predstavíme kultúrnym
programom detí na tribúne, zapojíme sa do slávnostného sprievodu, budeme predávať koláče,
ale aj rôzne iné výrobky v našom
stánku. Touto cestou pozývame
všetkých občanov Modry, Kráľovej a blízkeho okolia na toto podujatie. Príďte nás podporiť! Vaším
dobrovoľným príspevkom - zakúpením našich výrobkov, koláčov
a rôznych nápojov nám prispejete k ďalšiemu zveľadeniu areálu
a priestorov materskej školy, ako
aj k zabezpečeniu moderných didaktických pomôcok pre deti. Ďakujeme.
Andrea PETRAKOVIČOVÁ,
predseda OZ Kraľovankovo
Foto: JK
Rozhovor s riaditeľkou SNM-Múzea Ľ. Štúra PhDr. Vierou Jančovičovou
7
MODRANSKÉ ZVESTI • Skauting
8
Niečo zo svetového skautingu
Návšteva pani Baden–
Powellovej v Modre
Svetový skauting má niekoľko miliónov, prevažne mladých, členov. Je to veľká a významná organizácia. Jej zakladateľom bol
anglický generál Robert Baden-Powell, ktorý chcel možno spočiatku vytvoriť predvojenskú prípravku mládeže, no čoskoro
pochopil veľký význam ním vymysleného a pripravovaného systému pre správnu a zdravú výchovu mladej generácie a prešiel
na jeho civilné a všeobecné využitie.
kujem. Nájdete ma na Správe
CHKO Malé Karpaty, Štúrova
ul. č. 115.
Pavol FANDÁK
Olave Baden-Powellová.
Spomienky Evy Sirackej
na Lady Baden-Powell
Vždy, keď idem cez Modru, vynoria sa mi krásne spomienky
na udalosti spred mnohých rokov tu, u vás v Modre. Bolo to
skutočne veľmi dávno, keď sme ihneď po vojne, plní elánu,
radosti a nádeje v lepšie časy, obnovili skautské hnutie, ktoré cez vojnové roky prestalo úradne existovať. Jeho náhrada
nám vtedy nie veľmi vyhovovala. Pretrpeli sme to a začali sme
pomaly dávať dokopy to, čo sme museli opustiť. Už sme boli
aj o trochu starší a ja som sa z družiny muchotrávok, kde som
s veľkým nadšením zbierala Odborky a prišívala na skautskú
košeľu, stala zrazu činovníčkou vo veľmi dôležitej oblasti – zahraničné styky. Dopomohla mi k tomu angličtina, ktorú som
po urýchlenej maturite pred blížiacim sa frontom začali „drviť“, aby som sa raz mohla pozrieť do sveta.
Najkrajšiu spomienku z tejto
funkcie mám z návštevy Lady Baden-Powell, ktorá pricestovala do Československa,
aby sa oboznámila s dievčenským skautingom. Presný dátum si už nepamätám, ale bolo to v roku 1947. Po návšteve
Prahy a Bratislavy, kde sme jej
pripravili krásny program na
Železnej studienke prejavila
záujem, že by chcela vidieť aj
typické západoslovenské mestečko. Aké iné mohlo prísť do
úvahy než Modra. Zorganizovalo sa to veľmi rýchlo s veľkým porozumením vedenia
mesta, ktoré pripravilo nezabudnuteľný program. Ešte dnes
sa usmievam nad „nešikovnosťou“ Lady Baden-Powell, ktorú predstavitelia mesta, skauti a dievčatá v kroji privítali
na námestí s veľkým pecňom
chleba a soľou. Museli sme jej
tento tradičný ceremoniál vysvetliť a po jej nie celkom vydarenom pokuse ukrojiť symbolický kúsok skonštatovala,
že si bude musieť urobiť novú odborku. Nesmierne ju zaujala práca keramikárov, ktorí nám v dielňach modranskej
majoliky predvádzali úžasné
divadlo, keď z kúska hliny vy-
Pán a pani Baden-Powelloví.
tvorili nádhernú vec. Tak ju to
zaujalo, že sa pokúsila na hrnčiarskom kruhu uroniť ďalšiu
odborku. Záver bol typický pre
Modru, návšteva vínnej pivnice s ochutnávkou lahodného
moku, kde sa zaujímala o život a prácu ľudí po vojne, ktorí vtedy nemali na oslobodenie
najlepšie spomienky pre pustošenie vínnych pivníc ruskými
vojakmi.
Mala som obrovskú radosť, že
som mohla sprevádzať takú významnú a na celom svete uznávanú osobnosť, ktorá pôsobila
nesmierne skromným dojmom
s neustále usmievavou tvárou a očami vyžarujúcimi dobro a lásku. Takto ju mám stále
v pamäti. I keď som mala možnosť stretnúť sa s mnohými významnými ľuďmi, tento zážitok z jej dobrotivého úsmevu
a skromného prejavu bol pre
mňa nezabudnuteľný a možno
mi aj v mojom povolané dosť
pomohol.
Eva SIRACKÁ
Foto: web, 2x
Ako vojak ho spočiatku venoval
iba chlapcom, ktorí ho s nadšením prijali ako niečo nové, dobrodružné a príťažlivé. Čoskoro
sa však spontánne objavil záujem o skauting aj medzi dievčatami. Preto pán Baden-Powell
poveril svoju sestru Agnes
a manželku Olave založením
dievčenskej zložky skautskej organizácie. Tak sa stala pani Olave Baden-Powellová aj náčelníčkou ženského skautingu.
Informácia, že pani B. P. (alebo Bí-Pí), ako sa pri všetkej úcte, dômyselne meno manželov
medzi skautmi skracuje, navštívila svojho času aj Modru, ma
ako pre nás významná historická udalosť zaujala a chcel som
vedieť viac. Dozvedel som sa,
že pani B. P. po Modre sprevádzala skautka a tlmočníčka pani Eva Siracká, známa lekárka,
ktorá v súčasnosti vedie Ligu
proti rakovine. Pani Sirackú som
poprosil o napísanie článočku.
Informáciu o návšteve v ňom
potvrdzuje a spresňuje.
Na záver využijem túto príležitosť a rád by som požiadal verejnosť o ďalšie informácie z histórie modranského skautingu.
Vyzerá to tak, že v našom meste sa odohralo niekoľko pokusov
o založenie a činnosť skautingu,
ale s neveľkým úspechom. Možno sa mýlim. Keďže pripravujem publikáciu, ktorá sa nebude zaoberať iba našou súčasnou
skautskou činnosťou, ale akoukoľvek skautskou činnosťou a
skautskou minulosťou v meste
(či už bola alebo nebola). Preto
prosím o láskavé zaslanie alebo
vyrozprávanie pre mňa cenných
informácií, aj tých zdanlivo menej významných. Aj z takých
sa skladajú dejiny. Vopred ďa-
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva mesta
9
24. mája si zvolíme poslancov do európskeho parlamentu
Oprávnený volič preukáže príslušnej okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť, komisia mu
vydá prázdnu obálku s odtlačkom
úradnej pečiatky mesta a hlasovacie lístky. Volič si vyberie hlasovací lístok tej politickej strany alebo hnutia, ktorému chce dať svoj
hlas. Ak však neoznačí ani jedného z kandidátov, hlas dostáva poli-
tický subjekt, ktorý zvolil. Volič si
však môže vybrať aj konkrétneho
kandidáta, ktorého preferuje a tak
zakrúžkovaním poradového čísla
kandidáta môže označiť najviac
dvoch kandidátov na zvolenom
hlasovacom lístku. Takto upravený hlasovací lístok vloží do obálky
a následne do volebnej schránky.
O priazeň voličov na Slovensku
Odkaz pre starostu
Efektívejšia komunikáciu občana so samosprávou
Mesto Modra spúšťa projekt Odkaz pre starostu, ktorý podporuje zasielanie podnetov občanmi mesta a tým uľahčuje a zefektívňuje spoluprácu občana so samosprávou. Tvorcom projektu je
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.
Dňa 6. mája 2014 bola spustená
stránka www.odkazprestarostu.
sk/modra, kde obyvatelia Modry môžu oznámiť mestskému
úradu rôzne problémy zo svojho
okolia jednoduchým spôsobom.
Na stránke sú totiž samotné
podnety rozdelené do kategó-
sa uchádza 29 politických subjektov a 333 kandidátov.
Počet
vytvorených volebných okrskov
v Modre sa nemení
ani pre tieto voľby.
Celkovo 7538 zapísaných voličov
je zaradených do
siedmich volebných okrskov.
(red, zdroj: msú)
rií tak, aby tvorili prehľadný
informačný celok. Občan má
možnosť výberu z vopred pripravených kategórií týkajúcich
sa problému ciest, chodníkov,
verejného poriadku, osvetlenia,
čiernych skládok, stavieb a podobne. Zasielané podnety však
nesmú mať politický charakter. Podnety ku každodenným
veciam môžu občania posielať
mestu buď cez internetový formulár, alebo pomocou mobilnej
Nemotour: Štyri miesta, jeden zážitok
Malebné vinárske obce Jois, Purbach a Illmitz sme vám
predstavili v minulom vydaní Modranských zvestí. Sú to
obce, s ktorými mesto Modra
nadviazalo spoluprácu v rámci
projektu NEMOTOUR – projektu cezhraničnej spolupráce
Rakúsko – Slovensko. Obce so
svojimi srdečnými obyvateľmi
sú ideálnym miestom na aktívne strávenie príjemných jarných
dní pri Neziderskom jazere.
Foto: web
Prijmite pozvanie na podujatia,
ktoré sa budú konať v priebehu
mesiaca jún:
• 7. 6. PURBACH
„Kellergassenheuriger“ – slávnosti v spojení s vínom
• 7. - 8. 6. ILLMITZ
„Pfingstheuriger“ – slávnos-
ti spojené s vínom a 125 výročie dobrovoľníckych hasičov
v meste Illmitz
• 13. 6. JOIS
Vollmond am Schiff / Spln na
lodi
• 7. 6. JOIS
Kirsche & Gaudiwagerl – Čerešne a zábava, tradičné podujatie Jois
• 20. 6. JOIS
Wein am Hauptplatz / Víno na
hlavnom námestí.
Andrea KUZMOVÁ,
MsÚ Modra
Ilustračné foto: web
V sobotu 24. mája sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu.
Z počtu 751, bude Slovensko zastupovať 13 europoslancov. Volebné
miestnosti budú sprístupnené v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.
aplikácie. Aplikácia je dostupná ako pre Android, tak aj pre
iOS a Windows Phone. Mesto
Modra nevynaložilo na uvedenú službu žiadne finančné prostriedky. Podnety obyvateľov
budú vďaka projektu „Odkaz
pre starostu“ komunikované
priamo so samosprávou a ich
riešenia tak budú pod dohľadom verejnosti.
Andrea KUZMOVÁ, MsÚ
Ďakujeme vám
za pomoc pri
upratovaní
Milí Modrania, dovoľte mi aby
som sa touto cestou poďakovala
vám malým i veľkým, našim materským škôlkam, školám, organizáciám, firmám a občianskym
združeniam, ako i všetkým dobrovoľníkom, ktorí ste sa aktívne
zapojili do jarného upratovania
nášho mesta. Teším sa, že občanom Modry záleží na svojom
meste, na prostredí, v ktorom žijú, pracujú či oddychujú. Mám
veľkú radosť, že každý rok sa
počet ľudí zapojených do upratovania zvyšuje a pevne verím, že
tohtoročné jarné upratovanie bude výzvou a inšpiráciou pre ostatných, ktorí sa tento rok upratovania nezúčastnili a zároveň že
bude i dôvodom na zamyslenie
pre tých, ktorí nerešpektujú pravidlá spoločného spolužitia a naše mesto a jeho okolie devastujú
odpadom. Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva mesta
10
Kedy bude ZŠ Vajanského modernou školou?
Mám syna v ZŠ Vajanského,
a hoci sme spokojní, ako je vedené štúdium, páči sa nám ľudský element, budova školy a aj
niektoré vybavenie má už najlepšie časy dávno za sebou.
V zime sme niekoľkokrát riešili
zimu v triede (16 stupňov), zistili sme, že z 3 radiátorov fungoval len 1, keďže 2 boli odstavené pre pokazené stúpačky
o poschodie vyššie. A to nehovorím o nastavení celého vykurovacieho systému v rámci
šetrenia. Teraz sa už síce nekúri, ale desím sa budúcej zimy,
keďže radiátory oblepené pás-
kou to vydržali teraz len tak tak.
A staré rozpadajúce sa resp. vypadávajúce okná na južnej strane budovy školy určite stoja za
spomenutie. Otvoriť sa dajú len
niektoré, nehovoriac o tom, aké
je v triedach teplo a pod. Chcel
by som vidieť, ako predstavitelia mesta pracujú v takýchto
podmienkach, kde sa učia naše deti. Polemiku o technickom
a materiálnom vybavení modernej školy nechám bokom.
Rád by som vedel, na čo ešte
mesto čaká, keďže rozumiem,
že peniaze boli na tento účel
schválené avšak do dnešného
Otázky a odpovede
Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Nedávno bola časť miestnych
lesných porastov, hlavne v lokalite nad Zámčiskom zničená víchricou. Napriek tomu
prebieha práve pri Zámčisku a pod Homoľou intenzívna
ťažba dreva. Je takýto postup
správny a aké princípy Lesy Modra uplatňujú pri ťažbe
dreva a výrube stromov?
sa. Znížená výška ročnej ťažby je
v súčasnosti 13 500 m3, pričom
množstvo drevnej hmoty na jednom nákladnom aute je do 25 m3.
Pri 270 pracovných dňoch v roku
je potrebné v priemere denne vyexpedovať 2 nákladná autá s drevnou hmotou, takže žiadne nadmerné a neplánované výruby sa
v lesoch nevykonávajú.
Odpovedá: Ing. Milan Gajar,
konateľ Lesy Modra, s. r. o.
Obchodná spoločnosť Lesy Modra s.r.o. má v zmysle platnej nájomnej zmluvy s mestom Modra
ako vlastníkom lesných pozemkov prenajaté lesné pozemky. Po
spracovaní kalamitného dreva,
ktoré sme vykonávali počas rokov
2010 až 2013, spoločnosť pokračuje ďalej v realizácii úloh vyplývajúcich z platného Plánu starostlivosti o les, ktorý je schválený
a kontrolovaný orgánmi štátnej
správy. Objem spracovaného kalamitného dreva sa vybilancuje
z celkového objemu predpísanej
výšky ťažby dreva a preto je v súčasnej dobe ročná výška ťažby
dreva nižšia ako bolo pôvodne
plánované. Častokrát sa stretávam
s otázkami občanov, ako je možné, že sa skoro každý deň vyváža
drevo na nákladných autách z le-
Les plní rôzne funkcie. Má
mesto spracovanú formalizovanú predstavu, ktorá zohľadňuje nielen ekonomický prínos
lesa, ale najmä jeho prírodno-rekreačný význam a hodnotu?
Uvažuje sa pri koncepčnejších
úvahách o uprednostnení prírodno-rekreačnej funkcie pred
ekonomickou?
Odpovedá: Ing. Milan Gajar,
konateľ Lesy Modra, s. r. o.
Spoločnosť Lesy Modra s.r.o.
môže postupovať pri svojej činnosti výlučne len v súlade s platným Plánom starostlivosti o les.
V aktuálnom Pláne starostlivosti o les sú určené kategórie lesa,
a to nasledovne: kategória – Hospodárske lesy – výmera 1301,90
ha, Ochranné lesy – výmera
248,15 ha, Lesy osobitného určenia - výmera 768,64 ha, z toho
dňa som si nevšimol žiadne obstarávanie resp. podobnú aktivitu v tejto veci. A podotýkam,
že boli resp. stále sú k dispozícii aj zdroje financovania. Taktiež, kto je konkrétne zodpovedný za nečinnosť a ako vedenie
a pracovníci mestského úradu napĺňajú schválený rozpočet a prijaté uznesenia, ktoré sú
predpokladám záväznými dokumentmi. V každej normálnej organizácii zodpovední ľudia sledujú náklady, príjmy, kapitálové
výdavky a vedia, čo sa bude robiť. Len v Modre je toto záhadou. Čakať na to, kým by nám
prispelo ministerstvo na havarijnú situáciu, ako sme sa dozvedeli na začiatku školského roka,
by sme mohli donekonečna.
prímestské lesy s významne zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou o výmere 543,52
ha. Spoločnosť pri obhospodarovaní lesných porastov vykonáva činnosti diferencovane, ako sú
stanovené pre jednotlivé kategórie lesných porastov v Pláne starostlivosti, ktorý je v platnosti od
roku 2009. Ak vlastník lesných
pozemkov t. j. mesto Modra má
inú predstavu o využívaní týchto
pozemkov, je potrebné pri návrhu
a schvaľovaní Plánu starostlivosti o les tieto požiadavky zakomponovať, pričom vlastník lesných
pozemkov - mesto Modra v zastúpení primátora je vždy prizvaný k spracovaniu a k schváleniu
návrhu Plánu starostlivosti o les.
Následne potom môžeme postu-
Lesy zničené víchricou.
Alebo si mám skôr položiť
otázku, čo je prednejšie, napr. rekonštrukcia námestia, po
ktorom budú stále premávať
kamióny (pokiaľ nebudú nastálo odklonené na iné ulice mesta, aby sme si už opravené námestie nezničili) alebo moderná
a úsporná budova ZŠ. V Modre
bývame už skoro 10 rokov, avšak len veľmi ťažko hľadám, čo
vlastne mesto urobilo pre svojich občanov a deti, okrem kultúrnych podujatí, keďže súvisle
opomína aj problém s nedostatkom miest v škôlkach, zastaranými ihriskami (napr. vnútroblok na Dukelskej).
Richard JANÁČ
povať pri hospodárení na týchto pozemkov v zmysle platného
Plánu starostlivosti o les.
Budeme mať v Modre v tomto
roku oslavy Vinobrania? Bude mať klasickú podobu alebo
vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu námestia sa bude konať na inom mieste? Je už určený termín Vinobrania?
Odpovedá MsÚ Modra:
V rámci pripravovanej rekonštrukcie námestia Ľudovíta Štúra
tento rok mesto Modra neplánuje realizovať Malokarpatské Vinobranie 2014. Vzhľadom na to
nebolo podujatie zahrnuté ani
do rozpočtových opatrení na rok
2014.
(red, msú)
Foto: JK
Vážení spoluobčania a predstavitelia mesta Modry. Rád by som
nadviazal na článok v aprílovom vydaní MZ, na rozhovor s poslancom J. Liškom a položil pár otvorených otázok.
MODRANSKÉ ZVESTI • Názory
Názor
„Modracúrkovo“
Vážení občania nášho krásneho
kráľovského mestečka. Po účasti na zasadaní poslancov a občanov, samozrejme za prítomnosti
pani primátorky, som ja a aj viacerí ľudia zostali mierne šokovaní.
Načo poctivo platíme dane, odpady a prenájom záhradky či pozemku? Veď možno by stačilo neplatiť
nech nám dlh narastie povedzme
na 30 000 € a možno nám bude aj
odpustený. Občan, ktorý dlží mestu takúto vysokú sumu, má hlavu
hore a predstavenstvo mesta dumá ako mu dlh odpustiť, s výnimkou jedného pána poslanca. Zostala som vo veľkých rozpakoch.
Napriek tomu, že dotyčný XY je
dlžníkom mesta, dostáva zákazky
na prácu, avšak tu je chyba lávky.
Miesto toho, aby mu mesto odpo-
čítavalo z dlhu, tak mu ešte vypláca honorár. A to sme kde, prosím
vás? Toto už nie je ani Kocúrkovo,
ale „Modracúrkovo“. Ten, kto je
dlžný, tomu by sa malo odpúšťať
a naopak ten, kto pozabudne alebo
žiada z rôznych dôvodov o odklad,
má byť perzekvovaný. Ja viem, že
je to obligátna formulka na tlačive,
ale osobne som si myslela, že vyletím z kože, keď mi prišiel doporučený list od mesta na úhradu 5,46
€ aj s upozornením na možnú exekúciu. Ako je možné, že sa vôbec
uvažuje nad možnosťou odpustiť
niekomu? Ľudia, kde to sme, prosím? Veď neplaťme ani my a keď
nám to narastie na určenú sumu,
tak nám to možno mesto odpustí
a sme za vodou... Zvláštne!
Mária JANČÍKOVÁ, občan
Názor občana
Modranské dišputy
To je názov novej relácie, ktorú
bude vysielať modranské rádio
raz za dva týždne. Na prvý pohľad
to vyzerá, že „naše“ rádio prosperuje, keď si môže dovoliť zo
svojich peňazí zaplatiť billboard,
ktorý stál určite niekoľko sto eur.
Nuž, ale je to práve naopak.
Rádio, ktoré má svojich stabilných poslucháčov, nepotrebuje
oznamovať novú reláciu pomocou billboardov, môže oznámiť
svojim poslucháčom počas vysielania, je to oveľa jednoduchšie
11
Zopár slov k Názoru
pani Márie Jančíkovej
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Modra bola 6. bodom
programu rokovania (pozn. red.
už v predošlom čísle MZ zverejnená) Správa hlavnej kontrolórky z kontroly použitia dotácie v Modranskom kráľovskom
divadle.
V diskusii sa o slovo prihlásili
viacerí poslanci, ktorí vyslovili svoje otázky a názory. Žiadne
uznesenie týkajúce sa odpustenia dlhu neodsúhlasili.
Poslanci sa zaujímali o aktuálny stav dlhoročného súdneho sporu medzi mestom Modra a p. Jozefom Šimečkom. Ten
bol ukončený v prospech mesta.
a lacnejšie. Ak nemá komu, tak
billboard je zbytočný. Modranské
rádio začalo vysielať 5. septembra
2013, stále sa tam vysiela niekoľkominútová slučka, čo znamená
zopár piesní, možno sem tam nejaká informácia a po krátkom čase sa opakuje, nuž a to je celodenný program. Neviem, ako často sa
tento program mení, ale z vlastnej
skúsenosti viem, že sa to nedá po-
Prednosta MsÚ JUDr. O. Beracka poslancom potvrdil, že zo
strany občana bola snaha o vysporiadanie svojho záväzku cez
splátkový kalendár. Poslancov
zaujímalo, prečo do dnešného
dňa splátkový kalendár nie je
dohodnutý.
Dôvodom je, že súčasťou žiadosti o splátkový kalendár je
aj žiadosť o odpustenie príslušenstva, na čo mesto nemôže
pristúpiť a takáto dohoda nie
je podľa jeho právneho názoru
možná ani zo strany MsZ.
(red, čerpané zo Zápisnice
zo zasadania MsZ)
čúvať dlhšie ako hodinu, a to ani
pri práci v záhrade. Naše rádio
dokáže svojho poslucháča totálne znechutiť a presvedčiť ho, aby
si túto frekvenciu viac už nenaladil. Modrania, načo je nám rádio,
ktoré je platené z rozpočtu nášho
mesta a vôbec neslúži nám občanom. Ja by som takéto rádio najradšej zrušil.
Ivan BOJKOVSKÝ
Reakcia konateľky Média Modra s. r. o. Mgr. Andrey Pelikánovej
Chcela by som sa poďakovať pánovi Bojkovskému za názor a za
to, že počúva Rádio Modra. Rádio je pre občanov, vážime si
a rešpektujeme ich názory. Rada
by som však poskytla doplňujúce informácie, pretože pán Bojkovský dospel k nesprávnym záverom.Billboardy
propagujúce
reláciu „Modranské Dišputy” sú
sponzorským darom, od Rebeccy
Deák Just, moderátorky a producentky uvedenej relácie. Mestskú
spoločnosť Média Modra, s.r.o.
nestáli ani cent. Sponzorská zmluva je zverejnená na www.radiomodra.sk. Billboardy prezentujú
novovzniknutú reláciu, no zároveň bezplatne propagujú Rádio.
Rovnako spoločnosť nezaplatila
ani cent za výrobu a odvysielanie
viac než 130 relácií a priamych
prenosov, s celkovou dĺžkou viac
ako 5000 minút. Vďaka za to patrí
pätnástim modranským dobro-
voľníkom, ktorí nezištne tvoria
relácie pre Modranov a o Modre,
vysielané každý víkend. Mimo
dobu vysielania vlastných relácií
sú vysielané periodicky miestne
a regionálne informácie o dianí
v meste a o pripravovaných podujatiach. Z poskytnutých finančných prostriedkov 25.000,- € nie
je možné postaviť rádio s ponukou programu celodennej zábavy.
Rádio Modra bolo schválené a vytvorené ako projekt, ktorý má zvýšiť informovanosť občanov mesta
nahradením vysielania mestského
rozhlasu, ktorý občania tiež nepočúvajú viac ako 30 minút denne.
Ak nás pán Bojkovský pozorne
sledoval iste vie, že zámer pôvodného projektu, informovať a získať poslucháča na 30 minút denne, bol naplnený.
Súhlasím z časti s p. Bojkovským, že nie všetky správy o dianí v meste nájde aj v rádiu. To, že
to tak nie je, je výsledok nedobrej
komunikácie s MsÚ Modra, ktorý
napriek schválenej a vynaloženej
investícii do Rádia Modra, neustále prevádzkuje mestský rozhlas
a tým vytvára konkurenciu svojej vlastnej obchodnej spoločnosti. Nie všetky oznamy vysielané
rozhlasom sú z MsÚ zasielané aj
Rádiu Modra. Poslucháči rádia
očakávajú viac informácií zo života v meste, napríklad oznámenia o úmrtiach spoluobčanov, ktoré mestský rozhlas hlási, nikdy ich
však neposiela Rádiu Modra, aj
napriek nášmu úsiliu tieto informácie získať.
V roku 2014 zatiaľ Rádio Modra nedostalo z rozpočtu mesta ani
cent, napriek tomu, že mu mestské
zastupiteľstvo schválilo dotáciu
na činnosť. Neposkytovanie informácií z mesta a konkurencia mestského rozhlasu spomalili nárast
počúvanosti Rádia Modra a je-
ho atraktívnosť pre reklamných
partnerov. Mestský úrad už viac
ako mesiac nereaguje na žiadosti
o podpísanie zmluvy o schválenej dotácii, bez udania konkrétnych dôvodov. Ak by bol dodržaný pôvodný zámer, Rádio Modra
by prevzalo informačnú funkciu
rozhlasu a schválená dotácia by
pravdepodobne ani nebola potrebná. Spoločnosť nie je zadlžená. Rádio bolo zriadené z rozpočtu Mesta Modra, ale tvrdenie pána
Bojkovského o financovaní vysielania z rozpočtu mesta nie je pravdivé. Komerčné príjmy z reklamy
síce zatiaľ stačia na pokrytie prevádzkových nákladov, no nie na
intenzívny rozvoj projektu. Verím,
že pán Bojkovský zmení svoj názor a nebude za zrušenie projektu a pochopí, že rozvoj a podpora
spoločnosti povedie k efektívnemu využívaniu už vynaložených
zdrojov.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
12
Nové priestory Rehabilitačného strediska Claudianum
Kto sú klienti Claudianum?
Na základe prieskumu, v ktorom
sme zisťovali možnosti uplatnenia sa mladých ľudí s mentálnym
a duševným postihnutím v bežnej komunite Modry a okolia, sa
potvrdila potreba zriadiť menšie,
komunitné zariadenie denného
typu. V RS Claudianum vznikol priestor pre ich zapojenie do
bežného života, osobnostný rast,
zmysluplnejšie trávenie času,
pričom nie sú vyňatí z ich rodinného prostredia. Sociálnou rehabilitáciou a pracovnou terapiou
sa spoločne pripravujeme na čo
najsamostatnejší život. Vytvorili sme spoločenstvo 12 klientov
s rôznym stupňom postihnutia
a 3 zamestnancov. Vekovo sme
skupina žien a mužov od 23 do
40 rokov.
Povedzte nám viac nových
o priestoroch.
Jednou z dôležitých okolností bola ponuka bezplatného prenájmu priestorov od sestier Uršulínok.
Tým, že súčasťou areálu je centrum voľného času, športovisko,
materské centrum, i komerčne
využívané kancelárske priestory,
využili sme výbornú príležitosť
pre konfrontáciu klientov s bežným prostredím
a komunitou. K okamžitému užívaniu sme dostali
dočasné priestory a do dlhodobého symbolického
prenájmu budovu, ktorú
bolo potrebné zrekonštruovať. To sa nám za výdatnej pomoci Rímskej únie
rádu sv. Uršule, darov od
fyzických osôb, MPSVR
SR a grantov po 6 rokoch
podarilo.
Akým činnostiam sa počas dňa klienti venujú?
Čo ich baví a zaujíma?
V nových priestoroch
máme k dispozícii 2 tera-
peutické miestnosti, kde prebieha
pracovná i sociálna rehabilitácia
ako vyšívanie, šitie, výroba šperkov a ozdôb z drôtu, maľovanie.
Svoje výrobky ponúkajú klienti
na predaj na príležitostných trhoch – vianočné trhy v Modre,
Radničkine trhy v Bratislave a
iné. Výtvarné či literárne práce
talentovaných klientov zasielame
na súťaže, výstavy, z ktorých si
klienti prinášajú ocenenia. V plne vybavenej nácvičnej kuchyni prebieha nácvik varenia, pečenia, samoobslužných činností.
Na spoločnom dvore sa staráme
o zeleň. V rámci sociálnej rehabilitácie sa klienti učia samostatne
cestovať, nakupovať, plánovať
si prácu, rozhodovať sa. Učíme
sa riešiť spory, správne komunikovať v kolektíve. Prácu striedame s oddychom, navštevujeme
výstavy, divadelné predstavenia,
chodíme na výlety.
Ako vnímajú život v zariadení
samotní klienti?
Našou radosťou je, že klienti prichádzajú do Claudiana radi. Pozitívne ohlasy vnímame aj zo
strany ich rodín. Veľmi si vážime
vzájomnú pomoc, dobré a osob-
Módna
prehliadka
výrobkov klientov RS.
Eva Ondrová (vľavo) a Natália
Kokošková s klientom Števkom.
Foto: JK, 2x
Claudianum n. o. je sociálne zariadenie pre dospelých s mentálnym
a duševným znevýhodnením. Svoju činnosť začalo 1. marca 2008.
Hlavnou motiváciou pre vytvorenie zariadenia denného typu, bolo
presvedčenie o nutnosti poskytovania rovnocenných príležitostí a
podmienok pre všetkých členov komunity. 29. apríla 2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov v areáli Kláštora
Uršulínok v Modre. O svoje dojmy sa s nami podelili pracovníčky
zariadenia Natália Kokošková a Eva Ondrová.
né vzťahy všetkých ľudí tvoriacich spoločenstvo Claudiana. Za
šesť rokov fungovania sme všetci – klienti, rodiny i my zamestnanci prešli svoju časť cesty, na
ktorej sme sa učili, rástli a dnes
sme vnútorne bohatší. Dopyt
po sociálnej službe v podobe akej
ju poskytujeme prevyšuje naše
možnosti. Ponuka tohto druhu
nie je v regióne dostatočne pokrytá. Pre zachovanie osobného
a individuálneho prístupu, rodinnej atmosféry chceme zostať malým zariadením (do 15 klientov)
s lokálnou pôsobnosťou.
A čo financovanie?
Sme neštátne zariadenie a využívame viaceré zdroje financovania, ktoré je na udržanie bežného
chodu zariadenia v našom sociálnom legislatívnom systéme viac
ako náročné. Časť dotácie získavame z BSK, niečo prispieva TTSK, ostatné náklady vykrývame
z grantov, 2% z daní, darov od fy-
zických osôb, z vlastnej činnosti, sponzoringu, časť nákladov si
hradí klient sám.
Plány do budúcna...
Plány Claudiana vychádzajú ruka
v ruke z potrieb klientov a organizácie. Aby sme vedeli poskytovať kvalitné služby, musíme
byť funkčný aj po organizačnej
stránke. Preto v najbližšej dobe
plánujeme personálne posilnenie
cez dobrovoľnícku službu, ďalej
rozvoj samofinancovania cez formu sociálneho podnikania. Jedným z našich plánov je aj začať
práce na vybudovaní podporovaného bývania v priestoroch „nad
nami“ – zobytniť priestor 1. poschodia, kde nájdu svoj domov tí
klienti, ktorí budú takéto bývanie
potrebovať.
Slávnostné otvorenie nových
priestorov znamená veľa pre
prácu a život v Claudiane. Ďakujeme mestu Modra a Malokarpatskej komunitnej nadácii
Revia za finančnú podporu pri realizácii slávnostného
otvorenia,
Pekárni Harmónia (bývalé Viedenské pekárne)
a hotelu Sebastian za občerstvenie. Veľká vďaka Michalovi Nemčekovi z Modry, za grafický
návrh a spracovanie loga pre Claudianum ako
aj grafický návrh propagačného materiálu. Vnímame v tejto podpore aj
symbolický rozmer prijatia a vyjadrenie spolupatričnosti členov komunity,
ktorej sme súčasťou.
(red, nk, eo)
MODRANSKÉ ZVESTI • Grantová sféra
Revia a dobrovoľníci oficiálne odovzdali
nový Park hrania a oddychu mestu Modra
Štyri roky tvrdej práce
priniesli nový priestor
pre všetkých
Prvotná myšlienka zrenovovať
uvedený priestor najvyťaženejšieho detského ihriska na Vajanského ulici vznikla v roku 2011.
RNDr. D. Finková vyratúva:
„Štyri roky sme napĺňali plány
architektov, získavali financovanie prostredníctvom verejných
zbierok, 3 charitatívnych stánkov, realizovali zámery získaných grantov, zorganizovali sme
13 brigád a 2 olympiády. Odpracovali sme viac ako 15 tisíc dob-
rovoľníckych hodín. Komunita
okolo Parku hrania a oddychu
má stále približne 50 aktívnych
členov, ku ktorým sa pridávajú ďalší dobrovoľníci“. V darovacej zmluve je vyčíslená suma
viac ako 23 tisíc eur, čo je účtovná hodnota nových hracích
a iných exteriérových prvkov,
odovzdávaných mestu do správy a užívania. Celkový finančný
vklad projektu PHO do zveľadenia priestoru ihriska je takmer
36 tisíc eur, z toho mesto Modra prispelo 9 500 eurami. Vďaka spolupráci nadácie a dobroNový Park hrania a oddychu.
voľníkov je posilnené vedomie
Modranov, že ľudia môžu mať
vplyv na dianie a prostredie,
v ktorom žijú. Preto D. Finková na zasadnutí MsZ uviedla:
„Prosíme, aby ste zabezpečili, že zušľachtený priestor bude
udržiavaný pre deti a návštevníkov. V prípade, že bude pri
Ihrisko pred úpravami.
budúcej starostlivosti potrebná
pomoc komunity okolo PHO, radi opäť priložíme ruku k dielu.
Odovzdaním PHO mestu Modra
sa však naše aktivity nekončia,
pracujeme na ďalších projektoch v prospech mesta. Nadšenie a skúsenosť dobrovoľníctva
odovzdávame okoliu a našim deťom“.
Milí dobrovoľníci
a podporovatelia,
srdečná vďaka!
Správkyňa nadácie Revia Drahoslava Finková pri príležitosti
odovzdania projektu mestu bilancuje: „Podarila sa nám veľká
Poďakovanie
Začiatkom mája bol mestu do správy slávnostne odovzdaný Park
hrania a oddychu na Vajanského ulici. Vážim si a oceňujem prácu
všetkých, ktorí sa zapojili do tohto projektu a aktívne sa podieľali
na vybudovaní nového detského ihriska. Teším sa, že občania mesta svojou iniciatívou prispeli k budovaniu a rozvoju mesta, a že samospráva má v úsilí o zveľadenie mesta aktívnych partnerov.
Park hrania a oddychu je dôkazom, ako sa dá zrealizovať
dobrá myšlienka. Je príkladom
výsledku spojenia dobrovoľnej
práce rodičov a ich priateľov,
so skúsenosťami v organizovaní podobných iniciatív, ktoré
poskytla Malokarpatská komu-
vec. Dňa 13. 5. 2014 sme zavŕšili krásny a užitočný projekt Park
hrania a oddychu podpísaním
darovacej zmluvy a jeho oficiálnym odovzdaním do užívania
mestu Modre. Celková hodnota odovzdaných vybudovaných
prvkov dosahuje 23 070 €. Veľké ďakujem vám patrí za úžasný nápad, ktorý vznikol pred
štyrmi rokmi. Myšlienka naberala na obrátkach, podporovali ju rodičia, kamaráti, známi i neznámi. Každým dňom sa
Foto: revia, 2x
Počas aprílového zasadnutia poslancov
Mestského zastupiteľstva v Modre dostalo
mesto dar v podobe symbolicky odovzdaného zrekonštruovaného priestoru ihriska
na Vajanského ulici nazvanom Park hrania
a oddychu. Správkyňa nadácie Revia Drahoslava Finková v príhovore zbilancovala
priebeh štyroch rokov, keď nový priestor
vznikal aj vďaka mnohým dobrovoľníkom.
13
nitná nadácia Revia a taktiež
odbornej práce a dohľadu architektov za súčinnosti samosprávy, ktorá túto myšlienku s radosťou podporila a pomáhala pri
jej realizácii.
Touto cestou ďakujem všetkým,
ktorí sa na tomto projekte podieľali a vytvorili tak pre mesto
a jeho malých i veľkých obyvateľov pekný a kultivovaný oddychový mestský priestor.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta
vízia pekného multifunkčného
priestoru zhmotňovala prostredníctvom získaných financií, jednotlivých brigád, materiálnej či
morálnej podpory. Radi by sme
poďakovali každému za ochotu a iniciatívu. Veríme, že práve
váš dobrovoľnícky počin sa vám
viacnásobne vráti nielen pri pohľade na upravený park, ale aj
pri iných príležitostiach v živote.
Spoločnými silami sme vytvorili krajší priestor pre naše deti,
mládež, ale aj pre dospelých. Aj
malými skutkami dokážeme spoločne vytvoriť veľké veci!“
(red), Drahoslava FINKOVÁ
PC Akadémia –
seniori
hláste sa!
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia otvára 23. 6. 2014
v Modre ­ďalšiu Akadémiu počítačov pre seniorov – pre pokročilejších. Všetci záujemcovia z Modry, Pezinka a okolia sa
môžu prihlásiť telefonicky na tel.
čísle: 0905 960 797 alebo e-mailom na: [email protected] (hes)
MODRANSKÉ ZVESTI • BSK/Relax
14
Škôlky v kraji budú môcť prijať viac detí
Aj Modra sa zapojila do projektu novou žiadosťou o grant
Župan Pavol Frešo predstavil ďalší ročník projektu Naša škôlka – náš kraj. Zriaďovatelia materských škôl v Bratislavskom
samosprávnom kraji mohli podať na župu žiadosť o dotáciu
na obnovu svojich priestorov či mobiliáru. Kraj medzi škôlky
prerozdelí tento rok 150 000 eur.
„Táto iniciatíva mala za cieľ reagovať na to, že v bratislavskej župe je od 1 500 do 1 700 detí, ktoré
sa nedostanú do škôlky. Samozrejme, primárne má toto na starosti mestská časť, resp. obec, ale
v rámci nového plánu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej župy máme možnosť
im prispieť,“ vysvetľuje predseda Bratislavského kraja Pavol
Frešo impulz, ktorý viedol v kraji k vzniku projektu Naša škôlka
– náš kraj. Projekt, v ktorom Bratislavský samosprávny kraj dotáciami pomáha materským školám s ich renováciou, pomohol
v minulom roku navýšiť kapacitu
škôlok o vyše 400 miest. Dotácie
dostalo 28 obcí a mestských častí.
V tomto roku má Bratislavský samosprávny kraj v pláne prerozdeliť dotácie v rovnakej výške ako
v minulom roku, teda 150 000
eur, no primárne sú zamerané na
zefektívnenie fungovania mater-
Čo ukrýva májová krížovka?
programoznačka
Autor:
vací jazyk
mesto v
Juraj
jednotky
na rôzne Taliansku
Mitošinka fotsekunda
účely
sejba
Pomôcky:
ELI, iktus,
Janov, lek
kraal, Dor
zjojčali
ských škôl: na rekonštrukcie budov, tried, sociálnych zariadení,
revitalizáciu ihrísk či na nákup
hračiek. Iniciatívu kraja vítajú aj
zriaďovatelia predškolských zariadení. „Samospráva má nedostatok prostriedkov a obmedzené
možnosti čerpania eurofondov.
Toto sa budeme snažiť zlepšiť aj
v budúcom programovacom období. Očakávame že aj v tomto
roku by sme mohli prijať o 300
až 400 detí viac ako keby tento
projekt nebol,“ vyjadril sa Peter
Húska koordinátor projektu Naša
škôlka – náš kraj.
Aj mesto Modra sa opäť uchádza
o možnosť získať dotáciu tak,
ako sme ju získali aj v minulom
Pomôžete? (Tajnička) mestského behu.
značka
prvku
astát
albánske
platidlo
starogrécky
bájkár
jačanie,
hukot
výdatne
polej
Júlia
(dom.)
meno
hnedého
koňa
juhoafrická
kruhová
dedina
astrovitá
rastlina
ženské
meno
primitívna
viera
čiastočné
vyhovenie
obkrúti,
Pomôcky:
omotá
africká
kokarda,
cudzie
RSS, Mot, ľudoopica
žen. meno
Dionýz
bil
(expr.)
týkajúca
sa auta
mrzia
(expr.)
mužské
meno
švík
drevnatá
rastlina
s kmeňom
a korunou
veľká plocha poľa
solmizačná slabika
podujali
sa
plačlivá
(bás.)
tlač. ag.
Nepálu
vyrytá
čiara
mozgová
príhoda
(lek.)
muž.meno
MPZ
Kuvajtu
tvorca
diela
osamotený
stav bez
činnosti
kananejský
boh smrti
polymérová látka
EČV
Žiliny
tropická
rastlina
2. časť
tajničky
príkry,
strmý
svah
3. časť
tajničky
skr. súhv.
Mečiar
záruka
(práv.)
dostávalo
modrú
farbu
Melánia
(dom.)
zoznam
adries
skratka
automotoklubu
1. časť
tajničky
rímske
číslo 49
roku. Emília Bartošová z referátu
školstva MsÚ v Modre uviedla:
„Znova sme sa s nadšením zapojili do projektu Naša škôlka – náš
kraj. Vypracovali sme nový projekt a žiadosť, pričom veríme, že
budeme úspešní. Nateraz máme
38 neumiestnených detí, no číslo
ešte nie je presné, nakoľko nevieme, ako dopadnú deti, ktorých rodičia požiadali o odklad a tí, ktorí
požiadali o predčasné zaškolenie.
Rozpočet nášho projektu je robený na maximálnu možnú dotáciu
a to je 8000 €. Predpokladom je
vytvorenie dvoch nových tried
v budove Spojenej školy na Vajanského ulici. O všetkých krokoch budeme včas informovať“.
O ich pridelení a prerozdelení dotácií budú rozhodovať župní poslanci na Zastupiteľstve BSK 20.
júna.
(bsk, red)
citoslovce
veselosti
ohmatáva
atóm,
po česky
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika/Inzercia
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Simona Zárecká
7. 3.
Vincent Farárik
10. 4.
Elizabeth Thierová
16. 4.
Opustili nás:
Ing. Solga Jozef, 58 r.
31. 3.
Uher Jozef, 53 r.
1. 4.
Mgr. Lišková Michaela, 39 r. 10.
4.
Šustová Anna, 58 r.
12. 4.
Opatovská Anna, 70 r.
14. 4.
Gaubeová Jolana, 99 r.
19. 4.
Odlerová Alžbeta, 76 r. 19. 4.
Šipková Libuše, 85 r.
21. 4.
Jubilanti:
85 ročné
Šimečková Božena
20. 5.
Hlavinková Matilda
23. 5.
80 roční
MUDr. Brestič Kazimír 11. 5.
Groschmidtová Emília
26. 5.
Špačková Stanislava
24. 5.
Zelinková Alžbeta
23. 5.
75 roční
Huk Štefan
31. 5.
Sodomová Etela
12. 5.
MUDr. Zacharová Alojzia 18. 5.
70 roční
Trajdová Ružena
18. 4.
Adamčík Ľudovít
27. 5.
Feranec Jozef
18. 5.
Fridriková Gertrúda
29. 5.
Kulifaj Ján
7. 5.
Olachová Viera
10. 5.
Ing. Partila Juraj
25. 5.
Plávala Jozef
4. 5.
Radošovská Eva
16. 5.
Schubert Vladimír
4. 5.
Valovič Igor
8. 5.
Vaněčková Eva
9. 5.
Eva HORVÁTHOVÁ
Zosobášili sa:
Adrian Šimonovič
a Alena Feketová
25. 4.
Marko Wasinski
a Zuzana Krchnavá
26. 4.
Denis Šoltés
a Veronika Gajdácsová
26. 4.
Marek Maász
a Iveta Soldánová
26. 4.
Ing. Tomáš Steinhűbel
a Marcela Bačíková
3. 5.
Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
Poďakovanie za pomoc
Detský domov Harmónia sa chce
touto cestou poďakovať pánovi
Martinovi Heribanovi, ktorý nám
nezištne pomohol s vývozom komunálneho odpadu.
Sme radi, že sa aj v tomto náročnom období nájdu ľudia, ktorí sú
ochotní pomôcť.
Mgr. Beata MOLNÁROVÁ,
riaditeľka detského domova
Vypni telku, zapni seba
Súkromné centrum voľného času v Modre organizuje obľúbenú kampaň Vypni telku, zapni seba, ktorá sa uskutoční v dňoch
od 26. 5. do 1. 6. 2014. V Centre voľného času na Štúrovej ulici v Modre budú pripravené aktivity pre všetky deti a na konci
týždňa bude vyhodnotenie tých,
ktorí vydržali bez sledovania televíznej obrazovky. Podrobnejší program nájdete na výveske
v Centre voľného času v Modre.
Kontakt: 033/640 07 02, www.
scvcmodra.sk.
(red, scvc)
Občianske združenie
Huncokári na Piesku
OZ Huncokári na Piesku sídli
v Modre-Piesku. Hlavným cieľom jeho členov je udržiavanie
tradícií spojených so životom
niekdajších pôvodných obyvateľov žijúcich v lokalite Modra-Piesok. Združenie si kladie za
prvoradý cieľ záchranu kultúrneho dedičstva práve po Huncoká-
roch (z nemeckého Holzhacker),
ktorí uprostred lesov žili a pracovali od polovice 18. storočia.
V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte členov združenia na telefónnych číslach: 0905
107 599 – p. Hemžal alebo 0905
624 652 – p. Graus.
(red)
Tichá spomienka
Je ťažké podať ruku osudu, na hrob položiť kvet, zapáliť sviečku a bezmocne stáť a s vetrom sa rozprávať.
Žijeme život bez neho, ale predsa s ním. Patria mu naše myšlienky a slová. Spomienky možno utešujú dušu, ale aj bolia. Chýba nám, ale v srdci každého z nás
je miesto, v ktorom je pre neho vždy priestor. Ťažkých 6 rokov smúti
celá rodina za naším synom Jurajom Fekete, ktorý zomrel 26. mája
2008. Venujte mu prosím tichú spomienku, kto ho poznal. S láskou
spomínajú rodičia, brat s rodinou a ostatná rodina.
Spomíname
V tomto období by sa naša sestra Elena Krasňanská
rod. Andelová bola dožila 60 rokov. Kto ju poznal
a mal rád, prosím, nech jej venuje tichú spomienku.
S láskou sestra a bratia s rodinami.
Nezabudneme
Dňa 27. mája 2014 si pripomenieme 4 roky, čo nás
navždy opustil náš „babo“, obľúbený modranský
zmrzlinár, Mejzin Useini. Zároveň si pripomíname
dňa 17. mája jeho nedožité 72. narodeniny. S láskou
spomínajú deti Adem, Lívia a Silvia, vnúčatá Klaudia, Adem, Davidko Mejzin, Viktória, Johan, Janko, Barbora a Robko.
Spomienka
Dňa 25. mája si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho drahého otca, manžela a dedka Štefana Púteca. Za
tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.
Tichá spomienka
Dňa 22. 5. 2014 si pripomíname 60. nedožité narodeniny nášho manžela, otca a dedka Milana Vaškoviča.
Zároveň 13. 7. 2014 uplynie 13 rokov, čo nás náhle
opustil. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.
Spomíname
Dňa 9. 6. 2014 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko Pavol Ondič. S láskou spomína manželka Jozefína, dcéry Marta s rodinou, Oľga a syn Ivan s rodinou. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Tichá spomienka
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci bolesť zostáva a tiché spomínanie. Dňa 18. 5. 2014 sme
si pripomenuli prvé smutné výročie smrti nášho milovaného manžela Eduarda Ochabu. Spomína, s bolesťou v srdci, manželka Anzelma a deti Daniela, Miroslav, Hana a Lucia s rodinami.
Spomienka
S bolesťou v srdci si 18. júna 2014 pripomíname druhý
rok, čo nás navždy opustil náš drahý otecko, dedko,
pradedko, svokor a brat Milan Podhradský. Spomíname s láskou, úctou na jeho život, ktorý bol naplnený
lásku, obetavosťou a starostlivosťou o nás. Ďakujeme
všetkým, ktorí spolu s nami s láskou, vďačnosťou a úctou spomínajú na
nášho drahého otecka. Deti Milan a Jana s rodinami.
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Z histórie
Historický kalendár – časť 41.
6. apríla 2009 zomrel vo veku 70
rokov Vladimír Šefranko. Narodil sa v rodine evanjelického
farára a bol blízkym príbuzným
rodu Dérerovcov. Po absolvovaní evanjelickej teológie pôsobil
na viacerých miestach ako kaplán a ako farár v Podlužanoch,
Opinej a v Púchove. Vo všetkých
zboroch vykonal napriek nepriaznivému postoju nadriadených orgánov veľa pozitívnej práce, či
už v oblasti duchovnej alebo
pri budovaní cirkevných budov.
Žiaľ, jeho cenné kázne sa uchovali vďaka nepriazni osudu iba
v rukopisoch. Po odchode do dôchodku sa presťahoval do Modry. Príležitostne zastupoval kazateľov v zboroch v Modre alebo
Modre-Kráľovej. Je pochovaný
na modranskom cintoríne.
25. apríla 1904 sa v Smyrne,
(dnešný Izmir) v Turecku, narodil Charles Haladjian. V osemnástich rokoch utiekol do Grécka
kvôli prebiehajúcej turecko-gréckej vojne. V Aténach absolvoval Štátnu polytechnickú školu,
odbor ornamentalistiky a Školu
keramiky a fajansy. Nasledoval
bohatý profesijný život, striedanie zamestnaní a politických
ideí, nútiacich ho meniť miesta
pobytu. V roku 1925 odišiel do
Francúzska, neskôr do Arménska a Ruska. Po nemeckom útoku na ZSSR sa mu v októbri 1941
podarilo utiecť z Ukrajiny na
Slovensko. Od novembra 1942
pracoval niekoľko rokov v Slovenskej keramike v Modre. Po
roku 1946 odišiel zo Slovenskej
keramiky do porcelánky v Karlových Varoch. Po jej znárodnení sa
na kratší čas vrátil opäť do Modry, no r. 1950 definitívne odišiel
do Francúzska.
1. mája 1919 sa narodil v Modre Ľudovít Petrovský. Po vyštudovaní modranského učiteľského
ústavu učil v Sučanoch a v Modre. Od roku 1946 pôsobil ako
novinár a redaktor. Je autorom
mnohých literárnych prác s autobiografickými prvkami. Námety svojich literárnych prác čerpal
z modranského prostredia (Žobrácka rezídencia, Smäd vo vinici, Cesta do starej citadely, Ces-
ta viny, Hore Modrou maľovaná
dlážka). Pochovaný je na modranskom cintoríne.
4. mája 1869 zomrel vo veku 58
rokov Juraj Holček. Po štúdiu
v Modre, Segedíne a Trnave ho
vysvätili za katolíckeho kňaza.
Ako kaplán a kňaz vo viacerých
farnostiach sa aktívne zúčastňoval na slovenskom národnom
hnutí. Bol pod vplyvom najmä
Jána Hollého. V rámci spolku
Tatrín propagoval spoluprácu
medzi katolíckou a evanjelickou inteligenciou. Bol členom
viacerých spolkov a zakladajúcim členom Matice slovenskej. Prispieval do mnohých
slovenských periodík. Bol členom komisie pre vydávanie
školských učebníc a kníh. Organizoval zakladanie knižníc
a inštaláciu výstav. V závere
svojho pôsobenia sa venoval
propagovaniu
ovocinárstva
a včelárstva.
ľa Júliusa Riznera. Z tejto rodiny
pochádzala i Ľudmila Podjavorinská a slovenský bibliograf Ľudovít Rizner. Bol pochovaný v Modre na cintoríne, zachoval sa však,
žiaľ, iba pomník.
12. mája 1779 zomrel v Modre
Ján Chrastina, veršovník a učiteľ. Po štúdiách v Púchove, Trenčíne, Győri a Bratislave pôsobil
ako učiteľ slov. školy a neskôr
ako profesor ev. lýcea. Bol tiež
4. mája 1919 zahynul pri traCharles Haladjian.
gickej leteckej nehode vo veku
39 rokov Milan Rastislav Štefá- redaktorom a korektorom slonik. Po štúdiách na univerzite venských kníh v Landererovej
v Prahe a Paríži sa vypracoval na tlačiarni. Písal zábavné a mravopopredného svetového astronó- učné verše. Vo veršovaných Rozma. Po vypuknutí prvej svetovej právkach o Geľovi stvárnil postavojny vstúpil do armády, absol- vu ľudoveho šibala. Jeho tvorba
voval pilotný výcvik a postupne plnila dobovú morálno-didakticdosiahol až hodnosť francúzske- kú funkciu a mala zároveň i záho generála. Aktívne sa zapojil bavné poslanie.
do I. československého národného odboja. Právom sa považuje 12. mája 1914 sa narodil vo Sväza jedného z troch zakladateľov tom Beňadiku Michal Krovina.
československého štátu. V Mod- Po vysvätení za katolíckeho kňaza
re je po ňom pomenovaná ulica pôsobil ako kaplán v Modre. Ina na cintoríne je pochovaný jeho tenzívnym štúdiom sa vypracoval
pobočník z légií Ferdinand Písec- na popredného odborníka v cirký. Taktiež je tu pochovaná je- kevnej histórii. Od roku 1949 zaho sestra Elena Izáková a viacerí čal pôsobiť na Cyrilometodejskej
bohosloveckej fakulte v Bratislačeskoslovenskí legionári.
ve. Zastával početné akademické
10. mája 1874 zomrel v Modre vo funkcie na fakulte a v cirkevnej
veku 81 rokov Jozef Štúr. Po pô- administratíve. Jeho publikačná
sobení v Beckove pôsobil vo Vr- činnosť však bola poplatná požiabovom a potom neuveriteľných davkám totalitného režimu, čo mu
55 rokov v Modre na evanjelickej umožnilo získať popredné posty
škole. Je otcom geológa Dionýza na cirkevnej pôde.
Štúra. V roku 1869 mu na verejnej
slávnosti v Modre udelili zásluž- 22. mája 1999 zomrela vo vený kríž za dlhoročnú učiteľskú ku 67 rokov Lýdia Vadkertia kultúrnu činnosť. Je pochovaný -Gavorníková, slovenská poets manželkou Johanou rod. Rizne- ka a prekladateľka. Pôsobila ako
rovou, ktorá bola dcérou učite- učiteľka, neskôr redaktorka v ča-
sopise Revue svetovej literatúry.
Vo svojej tvorbe zobrazuje vinohradnícky kraj s jeho drsným
životom, prácu otca v stolárskej
dielni, osobný a rodinný život.
Jej poézia je oslavou života, práce a rodiny. Na rodnom dome
v Modre na Moyzesovej ulici má
pamätnú tabuľu.
25. mája 1899 sa narodil Miloš
Bugár. Zúčastnil sa I. národného odboja ako príslušník československých légií v Taliansku.
Po vyštudovaní práva pôsobil
ako advokát a začal sa angažovať ako významný politický pracovník a účastník II.
národného odboja. Po oslobodení bol generálnym tajomníkom Demokratickej strany
ako predstaviteľ jej katolíckeho krídla. Zastaval i funkciu
člena Ústavodarného národného zhromaždenia v Prahe.
V inscenovanom protištátnom
sprisahaní bol odsúdený na 8
rokov väzenia. Po prepustení, keď nemohol získať adekvátne právnické miesto, určitý
čas vykonával funkciu obecného pastiera na Kráľovej, aby
sa vyhol ďalšiemu súdu za príživníctvo. Žil v Modre-Harmónii, kde jeho manželka vlastnila
vilu Hubertus. Je pochovaný na
modranskom cintoríne.
30. mája 1949 zomrela vo veku
51 rokov Oľga Krahulcová. Po
absolvovaní učiteľského ústavu v Modre pôsobila ako učiteľka na Evanjelickej dištriktuálnej
dievčenskej meštianskej škole
v Modre a určitý čas zastávala
i funkciu jej riaditeľky.
Publikovala články a krátke prózy snábožensko-didaktickým zameraním v Živene, Národných
novinách a v Stráži na Sione.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé
informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné podnety posielajte na [email protected]
(kvm)
Oprava
V minulom vydaní MZ sme
nedopatrením vymenili mená
na fotografiách v Historickom
kalendári. Za chybu sa ospravedlňujeme.
(red)
Foto: MĽŠ
16
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra/Spektrum
17
Medzinárodný gitarový festival v Modre 2014
Festival otvorí talentovaný mladý umelec Karol Samuelčík zo
Slovenska, ktorý je momentálne študentom 3. ročníka VŠMU
v Bratislave pod vedením profesora J. Zsapku. V piatkový večer sa predstaví aj víťazka ceny
Grand prix súťaže 19. Medzinárodného gitarového festivalu Zory 2014 v Poľsku Hedviga Švendová z Čiech.
Po prvý raz v rámci Medzinárodného gitarového festivalu v Modre sa uskutoční súťaž v hre na gitare „Modrá gitara“. Súťaž bude
prebiehať v sobotu 12. júla od
10.00 h. v Kultúrnom dome Ľ.
Štúra v Modre a je určená pre
gitaristov bez obmedzenia veku
vo dvoch kategóriách.
Sobotný deň uzavrie Pražské gitarové kvarteto, kde svoje gita-
rové umenie predvedú laureáti
medzinárodných súťaží, Marek
Velemínský, Václav Kučera, Patrick Vacík a Ján Tuláček. V záverečný deň festivalu vystúpia na
záverečnom koncerte víťazi súťaže „Modrá gitara“ a večer ukončí
TangoStan Quintet z Poľska.
národného gitarového festivalu
ZORY 2014 v Poľsku.
Program
Piatok 11. 7., 19.00 h.
Karol Samuelčík – gitara (Slovensko)
Hedviga Švendová – gitara (Česko)
Víťazka ceny Grand prix súťaže
Gitara ignea v rámci 19. Medzi-
Nedeľa 13. 7., 19.00 h.
TangoStan Quintet – (Poľsko)
Karol Greszczuk – akordeón
Agnieszka Dancewicz – husle
Justyna Služalec – klavír
Krzysztof Kolodziej – gitara
Klaudia Baca – kontrabas
(red)
Ochotnícke divadlo MoKraĎ uvarilo
druhú najlepšiu fazuľovú polievku
„Fazuľovica na kyslo“ zabodovala na festivale v Budmericiach
Šesťčlenné družstvo divadelných ochotníkov z OZ MoKraĎ obhajovalo farby Modry na festivale vo varení najlepšej fazuľovej
polievky, ktorý sa konal v neďalekých Budmericiach.
Božena Hornáčková, Elena Lennerová, Natália Čerevenáková,
Adela Galášová, Peter Hornáček a Svetoslav Peško sa rozhodli staviť na istotu a uvariť trocha
inú polievku, na akú sú návštevníci zväčša na podobných súťažiach zvyknutí. A že sa to aj
oplatilo svedčí aj fakt, že spoločne sa im podarilo umiestniť
sa na krásnom 2. mieste. Sveťo
Peško vysvetľuje: „Varili sme
fazuľu na kyslo s kôprom a smotanovými osúchmi. Malo to veľ-
ký úspech už iba preto, že všetci
varili klasiku s údeninami a prípadne s domácimi slížmi. My sme
sa rozhodli inak a verili sme, že
dobre. Skončili sme druhí. O cenu ani tak nešlo, ale teší nás nový
kotlík, no oveľa viac sme sa tešili
z toho, že nám fazuľovica mizla
s kotla a ľudia nám vhadzovalo
lístky často so slovami, že už inde ani chutnať nepôjdu. Všetkým
kolegom a priateľom ďakujem za
pomoc a spoluprácu“.
Nápad prihlásiť sa do súťaže
Folklór na Slovensku nezahynie
V nedeľu 13. apríla 2014 sa konalo v Slovenskom Grobe veľmi milé folklórne podujatie.
Súťažili sólisti aj skupiny z Malokarpatského regiónu. Malí folkloristi sa nedali zahanbiť pred
dospelými, ktorí mali podobnú
súťaž vo februári v Gajaroch.
Detský folklórny súbor Magdalénka z Modry sa predstavil tak
vynikajúcimi sólistami, ako aj
skupinovým spevom a hrou na
hudobných nástrojoch. Zvlášť
ma zaujal malý Samko Szabó
svojim sólovým spevom a Danko Wittlinger nielen spevom,
ale hereckým aj hudobným prejavom. Rovnako veľmi oceňujem vstúpenie súboru z Čunova,
členovia ktorého spievali striedavo po slovensky a po maďarsky. Všetci boli vynikajúci a za
to je potreba pochváliť Malokarpatské osvetové stredisko
v Modre, organizáciu, ktorá
takéto súťaže organizuje. Držím vám, organizátorom palce
a želám veľa úspechov vo vašej
ďalšej práci.
Alžbeta JEDLIČKOVÁ,
Pezinok
a uvariť práve túto polievku vznikol u Božky Hornáčkovej. Ujala
sa aj varenia spoločne s ostatný-
Sobota 12. 7., 19.00 h.
Pražské gitarové kvarteto
Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrick Vacík
(Česko)
mi. Peter Hornáček a Adela Galášová takmer šesť hodín vypekali
smotanové osúchy pre ochutnávačov. Pod estetiku a oblečenie
sa podpísala Elena Lennerová
a Modranská beseda zapožičala ochotníkom predajný stánok
a priestor na výdaj. (red, sve)
Foto: Roman Zatlukal
Mesto Modra už tradične v letných mesiacoch pripravuje festival
s medzinárodnou účasťou umelcov, ktorý je zároveň otváracím
podujatím Kultúrneho leta v Modre. Šiesty ročník Medzinárodného gitarového festivalu – festivalu vážnej hudby sa uskutoční
v dňoch 11. – 13. júla 2014 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre.
Víťazní divadelníci z OZ MoKraĎ.
Modranské kráľovské divadlo
Modranské kráľovské divadlo presúva podujatie Modranský grnák
2014 do príjemných jesenných
dní, počas ktorých si budete môcť
vychutnať jedinečný kultúrny zážitok v podaní našich priateľských
ochotníckych súborov zo Slovenska a Čiech. Svojich priaznivcov
by sme však radi potešili našimi
dvomi novými predstaveniami.
Poviedky Pavla Fleischhackera
Zázračný liek a Nevídaná pomsta
v úprave a réžii vedúceho súboru
Jožka Šimečka mali svoju premiéru v Benátkach nad Jizerou
na divadelnom festivale Baziliš-
kovy divadelní Benátky. Veselo-krásne a najmä pravdivé scény
akoby vystrihnuté zo života, milá
modranská scéna a krásne kostýmy od Anky Šimečkovej oživené
jedinečným hudobným sprievodom Julka Žatka predstavíme
modranským priateľom v dvoch
termínoch. V rámci podujatia
Kráľovské hodovanie prinesieme
smiech a zábavu do KD v Kráľovej 5. júna o 19.00hod. Druhýkrát si nás môžete prísť vychutnať
v 13. júna o 19.00 do KD Ľ. Štúra
v Modre.
Miroslava PETRUŠOVÁ
MODRANSKÉ ZVESTI • Najbližšie podujatia
Blíži sa deň modranského sirotinca
Zbierku na opravu vežičky zdvojnásobí SLSP
V sobotu 31. mája 2014 dobrovoľníci z OZ Modranská Beseda
v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra už po
druhý raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti, v rámci Dňa modranského sirotinca, informácie o projekte obnovy sirotinca formou
návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená.
Evanjelický sirotinec v Modre je dielom architekta Dušana Jurkoviča. Dobrovoľníci sa
zároveň uchádzajú o zaradenie
budovy medzi národné kultúrne pamiatky. Komisia zložená
z členov OZ a cirkevného zboru na základe zverejnenej výzvy
vybrala pre zameranie objektu
Evanjelického sirotinca v Modre z ôsmich uchádzačov, neskôr
z dvoch postupujúcich do užšieho výberu, víťaza Ing. Mariána
Šafráneka. V súčasnosti v sirotinci prebieha zameranie budovy, obnovu budovy začne oprava
vežičky v lete.
Na obnovu budovy OZ Modranská Beseda aktívne získavala aj
percento z dane. Úspešne prešla prvým kolom Zamestnaneckého grantového programu SLSP Euro k euru 2014, kde SLSP
zdvojnásobí dary, ktoré darcovia
venujú do 31. mája 2014 na rekonštrukciu vežičky na sirotinci
a identifikujú dar textom v správe pre prijímateľa. Zbierka bude prebiehať aj počas Dňa sirotinca. Vyzbieranú sumu podporí
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis dvojnásobkom až do výšky 1000 eur. Sobota, 31. máj 2014
Program v budove a areáli sirotinca
12.00: Obed – z kuchyne Sirotinca
13.00: Odborné prednášky
k histórii Sirotinca a k osobnosti
Dušana Jurkoviča
15.00: Otvorenie výstavy a uvedenie knihy majstra Rapoša
16.00: Divadielko Šikulko: bábkové divadlo „Andel Cirifandel“
17.00: Detský folklórny súbor
Rozprávková Modra 2014
28. - 29. jún 2014
Už IV. ročník festivalu bábkových divadiel ponúka deťom aj dospelým divákom zážitok z rozprávky a bábkoherectva. Na festivale si môžete vyrobiť vlastnú bábku a zapojiť sa do čitateľského
maratónu. Rozprávkovú Modru organizuje OZ Modranská Beseda v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Modra.
Rozprávková Modra sa tradične
koná v parku pri jazierku vedľa Kultúrneho domu Ľ. Štúra
v Modre, v prípade nepriaznivého počasia v Kultúrnom dome
Ľ. Štúra. Návštevníkov v kostýmoch i v civile čaká program plný príbehov a tradícií.
pod hríbikom: Janko Hraško
18.30: Divadlo Agape (Martin
Žák): Dobrodružstvo kapitána
Kotvičku
20.00: Divadlo Agape (Merema): More – predstavenie pre deti aj dospelých
Detský kolotoč.
Program Sobota 28. 6. 2014
13.30: Divadelná tvorivá dielňa
pre deti (Tatiana Šulíková)
13.30: Čitateľský maratón
(Martin Fuňa)
15.30: Harry Teater: Soľ nad
zlato
17.00: Marionetové divadlo
Nedeľa 29. 6. 2014
13.30: Ivan Gontko a jeho tradičné bábkové divadlo Tyjátr:
Herkules, alebo dobytie pekla
14.30: Beseda nad detskou
knižkou
16.00: Divadlo Žihadlo: Zlata
priadka
17.30: Divadlo Piki: RozKrávka
Magdalénka
18.30: TUREGINA CASA –
jazz koncert
Sprievodný program
• Prehliadky sirotinca (od 12.30
– 19.00 hod.)
• Knihárstvo a čitáreň Nadácie
Orange (tvorivé dielne PHO:
16.00 – 18.00.)
• Stretnutie pamätníkov éry sirotinca – moderuje ev. farárka Mgr. Eva Oslíková (16.30 –
18.00)
• Zbierka predmetov z obdobia
modranských sirotincov z rokov
1900 - 1950 (12.30 – 19.00)
• Zbierka na obnovu sirotinca
a burza koláčov
• Domov použitých kníh – odložené knihy hľadajú svojich čitateľov
• Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja bude použitý na obnovu sirotinca
Program odborných prednášok
13.00: Dušan Jurkovič - život
Popoludnie strávite v sprievode flašinetu bábkara Ivana Gontka a bábok manželov Pilátovcov
z divadla Animare Silva.
Členka Modranskej Besedy
a milovníčka bábkového divadla Agáta Petrakovičová Šikulová divákom odporúča: „Milé
deti i dospeláci, oblečte sa rozprávkovo a v spoločnosti bábok si užite víkend plný príbe-
a dielo ako odkaz: doc. PhDr.
Dana Bořutová, CSc.
13.50: Pamiatkar Dušan Jurkovič: RNDr. Martina Orosová,
PhD.
14.20: Téma Modranského sirotinca v časopise Stráž na Sione:
Mgr. Eva Bachletová, PhD.
Nedeľa, 1. jún 2014
9.30: Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom
kostole v Modre - kazateľ Mgr.
František Korečko, študentský
farár, Biblická škola Martin
Organizátori a partneri podujatia a obnovy sirotinca:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra, OZ Modranská
Beseda, dobrovoľníci z Parku
hrania a oddychu, Spolok architektov Slovenska, SNM-Múzeum Ľudovíta Šťúra v Modre,
Nadácia VÚB, Nadačný fond
Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis, Nadácia Orange,
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA, Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko
Modra, Modranské Zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok.
(mf, red.)
hov a maškŕt! Modranský vodník
a čert vás prevedú svetom detskej
fantázie a priblížia vám jedinečnú atmosféru festivalu. Vytiahnite zo skríň rozprávkové kostýmy
a príďte v nich medzi nás!“
Partneri podujatia: Mesto
Modra, Mestské kultúrne stredisko Modra, Cafe-Cukráreň Roma, Modranské Zvesti, Rádio
Modra, TV Pezinok.
(mf)
Rozprávková Modra v roku 2013.
Foto: JK
18
MODRANSKÉ ZVESTI • Najbližšie podujatia
19
Kráľovské hodovanie „Od poledna do púlnoci“
Miestna časť Kráľová napriek
skutočnosti, že je súčasťou mesta Modry, zachovala si dedinský
ráz a tradície. Práve tie uchováva a ďalej rozvíja najmä Občianske združenie Kráľovan.
V Kráľovej boli v minulosti hody dvakrát v roku – katolícke na
„ducha“ (hovorilo sa im aj šalátové hody) a evanjelické v prvú
novembrovú nedeľu (husacinové hody). K hodom sa upratovalo, varilo, smažilo a pieklo, aby
sa do sýtosti najedli nielen modranskí mestskí páni, ale aj všetci
domáci a návštevníci. V minulosti totiž kráľovanská richtárka musela počas hodov uhostiť
modranských mestských pánov.
Nuž, pozývame vás zažiť niekdajšiu atmosféru hodov s dobrým jedlom a kolotočmi, na
stretnutia s priateľmi a dávnymi
kamarátmi pri dobrej hudbe.
rárka) 2014, ktorá sa uskutoční
počas Kráľovského hodovania
v sobotu 7. júna 2014. Každá
gazdinka, ktorá má záujem, môže upiecť svoju najlepšiu štrúdľu. Stačí, ak prinesiete upečenú
štrúdľu v čase od 11.00 – 13.00
hod. do Kultúrneho domu v Kráľovej. Chuť a vzhľad súťažných
dobrôt bude hodnotiť odborná
porota. Korunovácia Kráľovskej
lajdinontky 2014 sa uskutoční
už v sobotu na tribúne o 15.30
hod.
Kráľovská lajdinontka musí
upiecť „naj“ štrúdľu
Mesto Modra v spolupráci s Občianskym združením Kráľovan
vyhlasujú 3. ročník tradičnej súťaže pre šikovné pekárky o titul Kráľovská lajdinontka (cuk-
Program:
6. 6., 19.00 h. (piatok):
Zázračný liek a Nevídaná
pomsta
- poviedky Pavla Fleischhackera
Predstavenie Modranského kráľovského divadla pre Kraľova-
Podmienky súťaže:
Cesto: najlepšie doma ťahané
štrúdľové cesto, prípadne lístkové alebo iné cesto (nie kysnuté).
Náplň: podľa fantázie gazdinky (mak, orechy, tvaroh, jablká,
mix...).
Veľkosť vzorky do súťaže: nožička o dĺžke minimálne 30 cm.
Zmena organizácie dopravy
počas Kráľovského hodovania
V priebehu akcie Kráľovské
hodovanie 2014, ktorá sa bude
konať v dňoch 6. - 7. júna 2014
je naplánovaná uzávierka cesty
III/502006 v termíne od 7. júna
2014 (8.00 h.) do 8. júna 2014
(21.00 h.) v úseku od reštaurácie Biolka po križovatku Puškinova – Pod Vinicami.
Táto uzávierka bola schválená
Okresným dopravným inšpektorátom v Pezinku dňa 13. 5.
2014. Zmeny nastanú aj v rámci autobusovej dopravy. Na
autobusovej linke Bratislava
– Pezinok - Zochova chata bude počas trvania akcie zrušená
autobusová zastávka Modra Kráľová kostol a to bez náhrady. Zastávka Modra - Kráľová rešt. bude na spojoch linky
Bratislava – Pezinok – Zochova chata premiestnená na zastávku Modra, VÚL. (msú)
nov aj cezpoľných
Kutlúrny dom v Kráľovej
22.00 h.: Stará škola
24.00 h.: Záver
7. 6., (sobota)
12.00 h.: Hudobná pozvánka
13.00 h.: Slávnostné otvorenie
hodov a vyhlásenie súťaže
o titul Kráľovská lajdinontka
2014 v pečení štrúdle
13.30 h.: Naše deti – vystúpenie
detí z našich škôl a DFS
Magdalénka
15.00 h.: OZ Kráľovan
15.30 h.: Vyhodnotenie súťaže
o titul Kráľovská lajdinontka
2014
16.00 h.: Dychová hudba
17.00 h.: So staronovou kapelou
a možno aj s prekvapením
18.00 h.: Alegorický sprievod
19.00 h.: Music art
20.30 h.: Modrí jazdci
8. 6., (nedeľa)
9.00 h.: Slávnostná svätá omša
v Kaplnke sv. Michala
9.00 h.: Svätodušné služby
Božie v Evanjelickom kostole
Sprievodné podujatia:
7. 6., (sobota)
13.00 h.: OZ Kráľovan pozýva
deti aj dospelých na hodovanie
do areálu Materskej školy
14.00 h.: Sodoma víno
(Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra a VINIFERA, s.r.o.)
- ochutnávka vín v Kultúrnom
dome
- Kolotoče v sobotu aj v nedeľu
(msú, red)
Foto: archív MsÚ
Obľúbené jarné podujatie pod názvom Kráľovské
hodovanie je už predo dvermi. Obyvateľov Kráľovej, Modry
a návštevníkov z okolia čaká zaujímavý program, hudba,
tanec, množstvo sladkých dobrôt, kulinárskych špecialít či
dobrého modranského vínka. Kráľovské hodovanie sa tento
rok uskutoční v dňoch 6. a 7. júna 2014 v Kráľovej.
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra/Pozvánky
20
Známi slovenskí a českí umelci vystúpili
na modranských doskách
Mestské kultúrne stredisko v Modre ponúka nielen Modranom,
ale aj návštevníkom z iných miest, široké spektrum kultúrnych
a zábavných programov. Od začiatku tohto roka sme v Modre
privítali viacerých známych hercov, divadelných zoskupení a ponúkli niekoľko speváckych vystúpení.
Foto: JK, 2x
Začiatkom roka navštívila Modru obľúbená, niekoľkonásobná
česká Slávica Lucie Bílá. Plná
sála fanúšikov potvrdila úspešnosť podujatia. Jar v Kultúrnom
dome Ľ. Štúra otvorilo známe
Spievankovo pre deti, ktoré bolo
vypredané v priebehu zopár dní.
Plejádu známych slovenských
umelcov sa podarilo dostať aj do
nášho mesta za spolupráce agentúr a priaznivcov kultúry. Obľúbení herci Radošinského naivného divadla predstavili hru Šťastné
konce. Zaujímavosťou a lákadlom navštíviť podujatie, bolo určite aj účinkovanie vynikajúcej
slovenskej herečky Zuzky Kro-
Gitka Oňová a Jozef Golonka.
Tomáš Polonský:
Modranská krajina
Výtvarník a sochár Tomáš Polonský a mesto Modra pripravujú
výstavu obrazov z modranského
chotára, ktorej vernisáž sa uskutoční 20. júna 2014 o 17.00 h vo
výstavných priestoroch historickej radnice v Modre na Štúrovej
ulici 54. Výstava potrvá do 7. júla
2014. Všetci ste srdečne vítaní.
(msú)
nerovej. Nemenej známa herečka, scenáristka a spisovateľka
Milka Zimková potešila Výberom vlastných monodrám a príjemnú besedou v závere svojho
vystúpenia. Humoristicko-speváckou talkshow S úsmevom
a so spevom spríjemnili ModraMilka Zimková.
nom jeden z podvečerov aj Jozef
Golonka a Gizka Oňová. Májovým zábavným programom s mimoriadne kladným ohlasom bol
hudobný večer známy zo Šláger
TV a to vystúpenie folkloristov
z Kysuckého prameňa a hudobníka Ľudovíta Kašubu. Mestské
kultúrne stredisko aj v najbližšej
dobe ponúkne niekoľko zaujímavých programov a podujatí pre
obyvateľov Modry, aj ich priateľov z okolia.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
POZEMOK NA PREDAJ
bývalý gaštanový sad Gaštanka, Modra-Sebreky
27.000 m2
Informácie tel.: 0948 688 685
21
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
22
Florbalisti na majstrovstvách
miestu v ich kategórii. V stredu
16. 4. 2014 sa v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie, odkiaľ si
chlapci odnášali strieborné medaily. Držme im palce, nech pri florbale zotrvajú a budú sa môcť tešiť
z ďalších úspechov. Viac informácií nájdete na: www.blueberries-modra.sk. Ivana KOREŇOVÁ
Minižiaci na turnaji Prague Handball Cup
V dňoch 17. – 21. 4.2014 sa uskutočnil 23. ročník tradičného veľkonočného turnaja v hádzanej Prague handball cup 2014. Pražský turnaj patrí medzi najväčšie v Európe. Tohto ročníka sa zúčastnilo v 10.
kategóriách spolu 447 družstiev z 23 krajín Európy, Ázie a Severnej
Ameriky. Každoročne sa ho zúčastňuje aj modranský hádzanársky
klub. Celkovo sme tento rok do Prahy vyslali 5 družstiev.
Hlasujte!
Staňte sa súčasťou prvého oficiálneho bežeckého podujatia v Modre. Hlasujte a vyhrajte
celoživotné štartovné. Čo stačí
urobiť? Svoj hlas a kontakt pošlite na mail: [email protected]
Návrhy na názov modranského
mestského behu:
Štúrov modranský beh; Štúrovské
špacírky; Beh Ludevíta; Štúrova
štreka; Beh za Ludevíta a Adelu;
Štúrove vŕšky; Ludevítov lapiduch; Štúrov švung; Štúrova päta.
(red., ruz)
Najviac sa darilo minižiakom,
ročník narodenia 2003 a mladší. V základnej skupine odohrali 8 zápasov, z ktorých 6 vyhrali
postupne SHC Maloměřice (ČR)
22:3; ZG Dubrava (Chorvátsko) 15:12; Tatran Litovel (ČR)
13:8; SC Piter Petrohrad (Rusko) 24:13; Lokomotiva Vršovice
(ČR) 18:5; 1. HC Wendy Mělník (ČR) 12:11 , jeden remizovali Dukla Praha 12:12 a jeden
prehrali s neskorším víťazom turnaja HBC Continental Jičín (ČR)
9:17.
V základnej skupine obsadili 2. miesto a zaručili si účasť
vo štvrťfinále. V ňom sa stretli v malokarpatskom derby
s chlapcami z Pezinka. V dramatickom stretnutí nakoniec naši
chlapci zvíťazili 17:14 a postúpili do semifinále. Žiaľ tento zápas im veľmi nevyšiel a súperovi z klubu HC Maximil – Pastela
(Chorvátsko) podľahli 10:17.
Chlapcov tento neúspech nezložil a v stretnutí o 3. miesto opäť
ukázali, že už sa čo – to naučili z hádzanárskej abecedy. Svojmu súperovi z klubu Vecsés SE
(Maďarsko) nedali šancu, zvíťazili 17:9 a pre náš klub a mesto
Modra vybojovali ďalší veľký
medzinárodný úspech. O tento
úspech sa postarali Marko Jurkovič, Adam Žila, Filip Jurkovič, Matúš Hrubša, Dávid Galgóci, Kristián Macháček, Filip
Tománek, Dávid Kľúčik, Dominik Rechtorík, Jakub Demovič,
tréner družstva Tomáš Tschur
Seniori športovali v Budmericiach
3. mája 2014 sa v areáli ZŠ Budmerice uskutočnili 11. Okresné športové hry seniorov pezinského okresu. Napriek nepriaznivému počasiu sa na štart v jednotlivých disciplínach postavilo 96 pretekárov.
Za Jednotu dôchodcov Slovenska Modra sa športového zápolenia zúčastnilo 15 športovcov,
z toho 6 žien a 9 mužov. Spoločne získali a domov si doniesli 11
medailových umiestnení.
• Najlepšie sa darilo pretekárom
v mužskej kategórii nad 70 rokov, ktorí získali spolu 8 medailí:
Vladimír Kliman získal 1.
miesto vo vrhu guľou, 2. miesto
v streľbe zo vzduchovky, 2.
miesto v stolnom tenise.
• V kategórii žien do 65 rokov získala Eva Uherčíková 1.
a vedúci družstva František Tománek.
Ostatné našim družstvám sa darilo striedavo. Mladší žiaci narodení v roku 2001/2002 obsadili vo svojej základnej skupine
2. miesto a postúpili do osemfinálovej skupiny. V nej obsadili
3. miesto a do ďalších bojov nepostúpili. Starší žiaci a starší dorastenci vo svojich základných
skupinách obsadili miesta, ktoré
zaručovali postup len do B – finálových bojov. V nich starší dorastenci vypadli hneď v prvom kole.
Starší žiaci postúpili do štvrťfinále, v ktorom nestačili na švédsky
klub Ljunghusens HK. Naše jediné dievčenské družstvo mladších
dorasteniek len tesne nepostúpilo
zo základnej skupiny. V B – finálovej skupine nakoniec nestačili
na dánsky klub Viby IF I a z ďalších bojov vypadli.
Podrobné výsledky si môžete pozrieť na web stránke http://phc.
designeo.net/results/team-group.
Milan HÝLL
miesto v hode granátom na cieľ
• A v kategórii žien nad 65 rokov
si 3. miesto odniesla v chôdzi na
1 km Daniela Heldová.
(vlko – JDS)
Milan Kľúčik sa umiestnil nasledovne: 1. miesto v chôdzi na 1
km, 2. miesto vo vrhu guľou.
Vincenc Mráz získal: 2. miesto
v chôdzi na 1 km a 3. miesto
v streľbe zo vzduchovky.
Jozef Jelemenský si odniesol 3.
miesto v Stolnom tenise.
• V mužskej kategórii do 70 rokov získal
Vladimír Košnár prvenstvo
v chôdzi na 2 km.
Seniori z Modry.
Foto: JDS Modra
Najmladší florbalisti z Modry si
tento rok vybojovali postup na
majstrovstvá Slovenska mladšej
prípravky, ktoré sa budú konať
v máji v Nemšovej. Chlapci si počas sezóny zmerali sily s 5 tímami. Z desiatich zápasov dokázali
osem vyhrať, súperom nastrieľali
57 gólov a tešia sa krásnemu 2.
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
23
Šúrska 2169, 900 01 Modra
Tel.:033/647 4711, Mob.: 0904 176 442
E-mail: [email protected]
Novootvorené
miešacie zariadenie fasádnych
farieb a omietok značky CAPAROL
PREDAJ STAVEBNÝCH MATERIÁLOV,
SYSTÉMOVÉ ZATEPLENIE: BAUMIT, CEMIX,
CAPAROL OMIETKOVÉ ZMESY, SADROKARTÓNOVÉ
SYSTÉMY, ŠKRIDLE, MUROVACIE MATERIÁLY, BETÓNOVÉ
VÝROBKY, IZOLÁCIE, STREŠNÉ OKNÁ, NÁRADIE
Predajňa FARBY-LAKY
O.P.O. Expres Modra je presťahovaná do nových
priestorov na Šúrskej ulici 136 (bývalá Majolika Modra).
Ponúkame kompletný sortiment farieb-lakov,
miešanie omietok, interiérových, exteriérových farieb.
Predaj pletív, vinohradníckych stĺpikov, drôtov.
Tel.: 0918/ 276 652
Otváracia doba:
Kontakt: 0911 999 784
Inzerujte v Modranských Zvestiach!
8.00 – 17.00 (12.00-13.00: obed)
Riadková inzercia
zz Kúpim záhradu, ovocný sad alebo starý vinohrad v Modre a okolí, 10 až 20 árov.
Tel.: 0903 432 071
zz Lacno predám kompletne zariadené záhradné
jazierko s príslušenstvom. Tel.: 0905 824 739
zz Predám garáž na Dolnej ulici v Modre. Cena
dohodou.
Tel.: 0905 665 218
zz Predám staré vinice a ostatné trávnaté plochy
v rôznych častiach Modry. Cena: Vinice - 50 centov/ m2, trávnaté plochy - 40 centov/ m2.
Viac informácii na
[email protected]
ZÁPIS – ANGLICKÝ JAZYK
RUSKÝ JAZYK - ZÁPIS
PRIPRAVUJEME VÝUKU
ANGLICKÉHO A RUSKÉHO
PhDr. Elena Dugovičová
Detičky vo veku 5, 6 rokov môžete
JAZYKA NA LETO 2014 A
JAZYKOVÉ KURZY MODRA
prihlásiť do skupinového kurzu
ŠK.R.2014/2015.
Kalinčiakova 22, 900 01 Modra
Play and Learn.
V júli a auguste 2014 ponúkame
033/647 3483, 0905 395 635
[email protected]
Jemne (basic, elementary)/
všeobecnú angličtinu
www.dugovicova.sk
mierne (pre-intermediate)/
individuálne pre všetky vekové a
stredne (intermediate, upper-
vedomostné kategórie
KEDY?
Celý jún 2014,
intermediate)/
kurzantov podľa dohody.
veľmi (advanced, proficiency)
každý štvrtok od 19.00 do 20.00.
TEŠÍME SA NA VÁS,
pokročilí záujemci rôznych
MALÝCH
KDE?
Na našej horeuvedenej adrese.
vekových kategórií sa môžu
I
prihlásiťdo niektorých
VEĽKÝCH!
prebiehajúcich skupinových
alebo individuálnych kurzov.
Ruský jazyk vyučujeme individuálne.
zz Salón Vendy-PEDIKÚRA-MANIKÚRA-GÉLOVÉ NECHTY. Adresa: Vajanského 1, Nemocnica Modra n.o. Kontakt:
Lucia Vandáková, 0918129799
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti
chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.).
Tel.: 0918 250 910
zz Michal Bednarovský - Klasická masáž.
Nová pracovná doba: Po. – Pia. už od 7:30
do 18:30 hod. Adresa: Vajanského 1, Modra
- prízemie NSP. Telefón: 0915 977 517.
31. 5., 13.00 h.: Deň detí v Modre, podujatie venované deťom k ich
sviatku, kultúrny program, súťaže, sladké prekvapenie, maľovanie na
tvár, Futbalový štadión v Modre, organizátori: Mesto Modra, MsKS
Modra, FC Slovan Modra
31. 5., 17.00 h.: Slncový kôň – detské predstavenie divadla MoKraĎ
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, vstupné: dobrovoľné, www.modra.sk
organizátori: MoKraĎ, MsKS Modra
1. 6., 19.00 h.: Hlasné čítanie - Vojtech Rakous - Poviedky, večer s literatúrou, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: MsKS
Modra, +421 33 647 21 12, www.modra.sk
1. 6., 14.00 h.: MDD v Kráľovej, oslava sviatku detí, futbalové ihrisko v Kráľovej, organizátor: OZ Kraľovan, +421 902 691 781
4. 6., 19.00 h.: Kto zhasol svetlo?, divadelná komédia, Kultúrny
dom Ľ. Štúra v Modre, vstupné: 14 € v predpredaji, 17 € na mieste, Predpredaj vstupeniek v kancelárii MsKS Modra, Sokolská 8
a v sieti Ticketportal, organizátori: OZ Bližšie k Vám, MsKS Modra,
+421 033 647 21 12, www.modra.sk
Foto: web
Kto zhasol svetlo?
6. – 7. 6. 2014: Kráľovské hodovanie, hody, zábava, hudba, súťaž
o najlepšiu štrúdľu - Kráľovská lajdinontka
10. 6., 19.00 h.: Fragile, koncert, vstupné: 10 €, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: CSA, s.r.o., MsKS Modra, +421 33 647 21
12, www.modra.sk, Predpredaj vstupeniek v kancelárii MsKS Modra
a v sieti Ticketportal.
13. 6., 19.00 h.: Zázračný liek a Nevídaná pomsta, poviedky Pavla
Fleischhackera, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: Modranské kráľovské divadlo
15. 6., 15.15 h.: Deň rodiny, areál SCVČ - spoločne sa zahráme, zasúťažíme, zašportujeme, organizátor: SCVČ v Modre, +421 33 640 07
02, [email protected], www.scvcmodra.sk
19. 6., 18.00 h.: Tanečná ochutnávka
tanečné predstavenie žiakov tanečného odboru ZUŠ v Modre, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: ZUŠ v Modre, RR pri ZUŠ
v Modre, MsKS Modra, www.zusmodra.sk
27. 6., 13.00 h. – 17.00 h.: Posledný deň školy, areál SCVČ – Centrum otvorené pre všetkých školákov, so všetkými aktivitami, ktoré
ponúka organizátor: SCVČ v Modre, +421 33 640 07 02, cvcmodra@
gmail.com, www.scvcmodra.sk.
(msks)
Bony a klid 2.
Khumba.
1. 6. NE 16.30 ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 3D
USA 2013, animovaný, 109min, MP, slov. dabing., 3 €
1. 6. NE 19.00 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
ČR 2014, komédia, 100min, MN 12, 4€
4. 6. STR 19.00 MEDVEDÍK FK K4
Dánsko 2012, dráma, 93 min, MP 15, 2 € / 3,50 €
5. 6. ŠTV 19.00 PREŽIJÚ LEN MILENCI
Nem/USA 2013, dráma/horor, 123 min, MN 15, 4 €
6. 6. PIA 19.00 VLÁDKYŇA ZLA 3D
USA 2014, fantasy/dobrodružný, 98 min, MP 7, slov. dabing 6 €
7. 6. SO 19.00 NA HRANE ZAJTRAJŠKA 3D
USA 2014, akčný/sci-fi, 113 min, MN 12, slov. titulky, 6 €
8. 6. NE 16.30 KHUMBA 3D
USA 2013, animovaný, 85 min, MP, slov. dabing, 6 €
8. 6. NE 19.00 NA HRANE ZAJTRAJŠKA 2D
USA 2014, akčný/sci-fi, 113 min, MN 12, slov. titulky, 4 €
11. 6. STR 19.00 STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL
Z OKNA A ZMIZOL
Švédsko 2013, akčný/komédia, 114 min, MN 12, české titulky, 4 €
12. 6. ŠTV 19.00 SOCIALISTICKÝ ZOMBI MORD
SR 2014, horor, 94 min, MN 18, 4€
13. 6. PIA 19.00 SUSEDIA NA ODSTREL
USA 2014, komédia, 96 min, MN 15, slov. titulky, 4 €
14. 6. SO 19.00 X-MEN: BUDÚCA MINULOSŤ 3D
USA 2014, akčný / fantasy, MN 12, český dabing, 6 €
15. 6. NE 16.30 VLÁDKYŇA ZLA 2D
USA 2014, fantasy/dobrodružný, 98 min, MP 7, slov. dabing 4 €
15. 6. NE 19.00 X-MEN: BUDÚCA MINULOSŤ 2D
USA 2014, akčný / fantasy, MN 12, slov. titulky, 4 €
18. 6. STR 19.00 VLHKÉ MIESTA FK K4
NEM 2013, dráma, MN 15, 109 min, české titulky, 2 € / 3,50 €
19. 6. ŠTV 19.00 VŠETKY CESTY VEDÚ DO HROBU
USA 2014, komédia, MP, 116 min, 4 €
20. 6. PIA 19.00 GRACE: KŇAŽNÁ Z MONAKA
FRA/USA/TAL 2014, životopisný, MN 12, 103 min, české titulky, 4 €
21. 6. SO 19.00 LIEČITEĽ
Nem 2013, dráma/hist., 150min, MN 12, české tit., 4 €
22. 6. NE 16.30 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2 3D
USA 2014, animovaný, MP, 105 min, slov. dabing, 6 €
22. 6. NE 19.00 BONY A KLID 2
ČR 2014, komédia, MN 12, 90 min, 4 €
25. 6. STR 19.00 DLHÁ CESTA DOLU
VB 2014, komédia, MN 12, 96 min, české titulky, 3,50 €
26. 6. ŠTV 19.00 NA VINE SÚ HVIEZDY
USA 2014, dráma, 125 min, 4 €
27. 6. PIA 19.30 POSLEDNÝ VRCHOL
ŠPA 2010, dokument, 82 min, MN15, 4 €
28. 6. SO 19.30 TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D
USA 2014, sci-fi, 140 min, 6 €
29. 6. NE 17.00 KHUMBA 2D
USA 2013, animovaný, 85 min, MP, slov. dabing, 4 €
29. 6. NE 19.30 TRANSFORMERS: ZÁNIK 2D
USA 2014, sci-fi, 140 min, 4 €.
(rz)
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Petrová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
Sokolská 8,900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 14. 5. 2014. Uzávierka nasledovného čísla: 11. 6. 2014.
NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Foto: Continentalfilm
31. 5., 12.00 h.: Deň modranského sirotinca, Dobrovoľníci z OZ
Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV Modra
opäť ponúknu verejnosti informácie o projekte obnovy sirotinca formou návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená.
Foto: Saturn Entertainment
Júnový program Kina Mier
Kultúrno-spoločenské
podujatia v mesiaci jún 2014
Download

Máj - Modra