M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XXI • Číslo • Júl • 2013
7
Časovka Ivana Červenku
na Zošku až ku hviezdam
Fanúšikovia cestnej cyklistiky podporili Tour de France
Amatérsky športový klub Sportreport Pezinok pripravil pre
priaznivcov cyklistiky a športu v polovici leta známu a obľúbenú cyklistickú časovku. V nedeľu 21. júla štartovali športovci
v minútových intervaloch v mieste na rázcestí pod Harmóniou.
Vžiť sa do kože cyklistov známej, už storočnej Tour de France
a podporiť tak okrúhle narodeniny najúspešnejšej cyklistickej
súťaže prišli cyklisti z rôznych miest Slovenska.
Svoje sily na trase dlhej 7,3 kilometra, s celkovým prevýšením
290 m, maximálnym stúpaním
9,1 %, smerujúcej až ku hvezdárni na Zochovej chate si zmeralo dovedna 126 pretekárov.
Tohtoročná časovka niesla aj meno niekdajšieho aktívneho člena
a zakladateľa tohto športového
podujatia Ivana Červenku. Členovia klubu Sportreport Pezinok
si takto pripomenuli svojho ne-
dávno zosnulého priateľa. Prihlásiť sa do časovky mohol každý,
stačilo zahlásiť sa do správnej
kategórie a spĺňať podmienky súťaže.
O bezprostredných dojmoch
a zhodnotení časovky sme sa rozprávali s Petrom Majdom z klubu
Sportreport Pezinok.
vdýchol život a na jeho počesť
sme sa rozhodli, že ponesie jeho meno. Bol to extrovert, ktorý
miloval život, rád komunikoval
s ľudmi a vyznačoval sa encyklopedickými znalosťami, ktoré
často využíval vo vedomostných
súťažiach, kde bol veľmi úspešný. Časovka niesla v tomto roku aj
podtitul „časovka Ivana Červenku“. Priblížte nám viac tohto zaujímavého muža...
Prvý krát v oficiálnom názve figurovalo meno nášho nedávno
zosnulého kamaráta, ktorý bol
riaditeľom tohto preteku a ktorý
odišiel po dlhej a ťažkej chorobe.
Ivan Červenka tomuto podujatiu
Splnila cyklistická časovka
očakávania organizátorov?
Cieľom organizátora je ponúknuť športové podujatie s dobrým
menom, stabilným termínom, rodinnou atmosférou a spoľahlivou
organizáciou, o čo sa v každom
ročníku s plnou vážnosťou snažíme. Časovka má svoj tradičný termín, nedeľa na konci júla,
a symbolicky sa termín volí s posledným dňom Tour De France.
Najlepším potvrdením dobrého mena je prirodzene účasť na
podujatí. Kým v prvom ročníku
prišlo niečo vyše 60 štartujúcich,
v ostatnom bol už viac ako dvojnásobok.
(Pokračovanie na ďalšej strane)
V absolútnom poradí sa na prvých troch miestach umiestnili:
meno
mesto
rok nar.
1
Maroš Palik
Vysoká pri Morave
1977
2
Jaro Buchtík
Trenčianske Teplice
1967
3
Rastislav Remeň
Jasová
1980
kategória
kat.4
(muži do 39 r.)
kat.5
(muži do 49 r.)
kat.4
(muži do 39 r.)
klub
čas
0
00:16:42
Športservis
team BA
00:16:48
0
00:16:53
Potulky po dielach
Dušana Jurkoviča
Zaujímavosti o stavbách známeho architekta, nachádzajúcich sa v meste Modra si prečítajte na str. 7.
Rekonštrukcia
modranského námestia
Projektové práce na obnove
modranského námestia sú už
v plnom prúde. Podrobnejšie informácie sa dozviete na str. 11.
Slávnosť hliny –
Keramická Modra
Foto: sportreport.sk
Piaty ročník tradičného keramického podujatia sa uskutoční cez víkend 6. – 7. septembra. Viac na str. 20.
Augustová uzávierka MZ
Najbližšia uzávierka bude
v stredu 14. 8. do 12.00.
Vydanie bude venované aj Vinobraniu.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
2
minúty na 30 sekúnd, aby sme
udržali dynamiku časovky aj pri
očakávanom zvýšenom počte
štartujúcich a tak celá akcia mala prirodzený spád, ktorý skončil vyhlásením víťazov, ktorých
dekorovala primátorka Modry
a nechýbala bohatá tomboloa.
Klub nesie názov amatérsky
športový klub, no zdá sa, že
s ponukou aktivít a podujatí
nezaostávate ani za profi klubmi...
Amatérsky športový klub Pezinok má niekoľko desiatok členov, ktorí pochádzajú z okolia
Pezinka, Modry a Bratislavy.
Klub má cyklistický oddiel, oddiel orientačných športov a lyžiarsky bežecký oddiel. Avšak
hlásia sa k nám aj viacerí bežci a triatlonisti. Svoju činnosť
publikujeme na internetových
stránkach www.sportreport.sk.
Hlavným cieľom je vychovávať
mládež k športovaniu a udržiavať
sa v dobrej kondícii. A na amatárskej a juniorskej či veteránskej úrovni sme ich viacero dosiahli. Ako klub sa podieľame aj
na údržbe lyžiarskych bežeckých
tratí na Pezinskej Babe, behom
sezóny organizujeme niekoľko
orientačných pretekov.
(jk)
Foto: sportreport.sk, 3x
(Dokončenie zo str. 1.)
Je niečo, čo vás prekvapilo?
Najpríjemnejším prekvapenímbolo skutočne pestré zloženie
štartujúcich, prakticky od detí
až po aktívnych dôchodcov alebo viacgeneračné rodiny. Je príjemné, že aj takýmto spôsobom
môžeme napomôcť bežným ľuďom si zašportovať a zasúťažiť.
A možno už u nás štartoval budúci Sagan (úsmev – pozn. red.)
Aj preto je ako odmena za výkony na našej časovke dominantná
tombola.
Časovka je podujatie na vysokej úrovni. Našli sa však aj nedostatky?
Tento rok časovka prebiehala
vo vynikajúcom počasí, čo však
malo za následok aj zvýšený pohyb motorových vozidiel v okolí
a tak v spolupráci s mestskou políciou sme usmerňovali prevádzku na kritických miestach. Skrátili sme interval štartujúcich z 1
Modra členom Mikroregiónu Červený kameň
Mikroregión Červený kameň sa
snaží udržiavať históriu, tradície
a zvyky nášho regiónu a ukázať
návštevníkom krásy a ľudí našich obcí. Každoročne sa prezentujú obce ako členovia regiónu v kultúrnom programe
i na remeselnom jarmoku. Malokarpatské vinárske mesto Modru prezentovala na slávnostnom
otvorení primátorka H. Hlubocká, členovia Modranského krá-
ľovského divadla, Mažoretky
z Centra voľného času Laskonky a viacerí remeselníci, vinári
a umelci.
Súčasťou mikroregiónu Červený
kameň sú obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk
a mesto Modra, ktoré v minulosti patrili do panstva Červený Kameň. K festivalu patrí aj
široká paleta a rôznorodosť di-
Foto: Roman zatlukal
Združenie obcí pod názvom Mikroregión Červený kameň pripravilo 6. ročník letného festivalu prezentujúceho zvyky a tradície.
V sobotu 29. júna sa uskutočnil v obci Budmerice, v priestoroch
historického kaštieľa. Prvým rokom je mesto Modra súčasťou
mikroregiónu, takže sme mali zastúpenie aj na festivale.
vadelných vystúpení umelcov
a divadelníkov. Pred budmerickým kaštieľom sa tancovalo v sprievode dychových hu-
dieb Častovanka, Vinosadka,
Šarfiané, Vištučanka a Cajlané
a FS Lipka.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Vzdelávanie
3
Primátorka ocenila
šikovných žiakov
Výstavu ZŠ. Ľ. Štúra, ZŠ Vajanského a ZUŠ v Modre slávnostne otvorila primátorka mesta
Hana Hlubocká. Na podujatí sa
zúčastnili poslanci MsZ, riaditelia škôl, oceňovaní žiaci a ich ro-
diny. V úvodnom slove predstavila referentka školstva pri MsÚ
Emília Bartošová výstavu škôl
a požiadala primátorku mesta
o slávnostný príhovor. Kultúrny
program bravúrne zvládli deti zo
Základnej umeleckej školy, a ZŠ
Ľ. Štúra, ktoré pravidelne reprezentujú školu i mesto na mnohých kultúrno-spoločenských
udalostiach. V rámci otvorenia
výstavy sa uskutočnilo aj každoročné Oceňovanie najlepších
žiakov základných škôl. Dip-
lomy odovzdala primátorka na
konci tohto školského roka nasledovným žiakom: Sophii Trajdovej, Eme Hessnerovej, Marceovil Petrášovi, Ivete Cibulovej,
Barbore Ochabovej, Krištofovi
Nemčekovi, Eve Ondovčákovej,
Martinovi Schönovi, Ondrejovi
Kubincovi, Radomírovi Fialovi.
V závere popoludnia bol prítomným odprezentovaný krátkometrážny film z dielne ZŠ Ľ. Štúra
v Modre.
(jk)
Foto: Roman zatlukal, 2x
18. júna sa priestory historickej radnice v Modre premenili
na galériu. Svoje úspechy v nej prezentovali všetky základné školy pôsobiace na území mesta Modry. Prostredníctvom
mnohých vystavených ocenení, diplomov, pohárov, uznaní
a najlepších prác sprostredkovali tak širokej verejnosti nielen snahu, ale najmä výsledky svojich žiakov.
Čo vedeli deti o Modre?
Za Základnú školu Ľ. Štúra súťažili tieto deti: Mergim Neziri, Zuzana
Dobšovičová, Vanesa Borbášová,
Denisa Ježovičová a Filip Magáta.
Základnú školu Vajanského zastupovali: Filip Jelemenský, Kristína
Dudová, Erik Lalo, Martin Schön,
a OndrejKubinec. Všetky súťaž-
né otázky sa týkali života v našom
krásnom mestečku Modra. Konečné víťazstvo pripadlo nakoniec šikovným žiakom zo ZŠ Ľ. Štúra.
Vecné ceny darovali: SDKÚ-DS,
miestny zväz Modra, Múzeum Ľ.
Štúra v Modre, Slovenská ľudová
majolika Modra a riaditeľ ZŠ Ľ.
Foto: IS
Koncom mája sa v priestoroch ZŠ Ľ. Štúra znova po rokoch uskutočnilo zaujímavé podujatie pre deti modranských škôl. Vedomostná súťaž pod príznačným názvom Čo vieš o Modre si našla svojich fanúšikov na oboch modranských základných školách
– ZŠ. Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského 93. Záštitu pod vedomostným
podujatím prevzala primátorka Modry Hana Hlubocká.
Štúra. Zároveň mu patrí vďaka za
spoluprácu a poskytnutie priestorov. Rovnako slová vďaky patria
Pedagogická a kultúrna akadémia
znova úspešná v programe Zelená škola
Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre sa v školskom roku 2011/2012 zapojila do medzinárodného projektu Zelená
škola, do ktorého je zapojených už viac ako 40 000 škôl z 53
krajín sveta. Na základe splnenia úloh sme v októbri 2012
získali diplom „Na ceste k Zelenej škole“. V školskom roku
2012/2013 sme v projekte úspešne pokračovali.
V rámci projektu sme zorganizovali veľa zaujímavých akcií: tvorivé dielne pre deti v rámci akcie
„Zelené školy na Hrad“, revitalizovali sme kompostovisko v areáli školy, vypracovali sme pra-
vidlá pre hospodárne využívanie
energií a pitnej vody, dôslednou
separáciou papiera a plastov sme
znížili množstvo netriedeného
komunálneho odpadu asi o 30 %,
uskutočnili sme exkurziu žiakov
na Devínsku kobylu, upratovali
sme okolie školy a detské ihrisko, v rámci spolupráce s komunitou sme podporili akciu Mla-
všetkým štedrým sponzorom.
(red), Igor STUPAVSKÝ,
predseda SDKÚ-DS v Modre
dých filantropov, pre ktorých
sme pripravili program, vodný
bar a uskutočnili sme informačnú
kampaň zameranú na pitie vody
z vodovodu. Na základe dobrých
výsledkov chceme získať medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku siete Eco-Schools.
Veríme, že sa nám to podarí už
tento školský rok. Ďalšie informácie o našich aktivitách nájdete
na stránke školy www.pakamodra.edupage.org.
Ing. Mária MORAVČÍKOVÁ,
PaKA Modra
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra v Modre
4
Medzinárodný gitarový festival privítal leto
Mesto Modra už tradične v letných mesiacoch pripravilo festival
s medzinárodnou účasťou, ktorý je zároveň otváracím podujatím Kultúrneho leta v Modre. Piaty ročník Medzinárodného gitarového festivalu vážnej hudby sa uskutočnil v dňoch 21. – 23.
júna 2013 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre.
predstavujú hudbu svojim unikátnym spôsobom, s použitím
magickej farby štyroch gitár.
Potlesk divákov značil úspešný
koncert aj v tento večer. Nedeľa už pod taktovkou slovenského umelca Martina Biesa (1.)
v sprievode Flamenco clanu postavila na nohy viacerých sediacich milovníkov hudby. Bies je
jediným interpretom flamenca,
ktorý účinkoval v predstaveniach Slovenského národného
divadla, ako hudobník a herec.
za mimoriadny umelecký zážitok a vysokú úroveň podujatia. Návštevníkom ďakujeme za
účasť, potlesk a kladné hodnotenia podujatia.
(jk)
1.
Umeleckou riaditeľkou Medzinárodného gitarového festivalu
bola i počas 5. ročníka modranská rodáčka, hudobníčka a hráčka na gitare Katarína Bibzova
– Wieczorek. Technickým riaditeľom podujatia je Miroslav
Holzmann, riaditeľ Mestského
Kultúrneho strediska Modra.
Organizátori ďakujú umelcom
3.
Foto: jana kuchtová, 4x
Festival otvoril talentovaný mladý umelec Florian Palier (obr.
2.) z Rakúska, ktorý získal rad
prvých cien v národných a medzinárodných gitarových súťažiach. Sliezske gitarové okteto z Poľska je v Modre známe
z minulých ročníkov festivalu.
Účinkujúci profesori, absolventi a študenti Hudobnej akadémie
z poľských Katovíc priniesli hlboký umelecký zážitok. V sobotu sa návštevníci započúvali do
príjemných zvukov klasických
gitár v podaní Gitarového dueto z Ukrajiny a Venezuely (3.).
Viktória Žadko je prvou symfonickou dirigentkou v histórii
Ukrajiny. Gabriel Guillén hral
na takmer všetkých gitarových
festivaloch vo Venezuele. Sobotný večer ukončili hudobníci z troch krajín, Poľska, Čiech
a Rakúska pod názvom Guitar
4 mation (4.). Štyria hudobníci
2.
4.
Putovná výstava Cyril
a Metod - stretnutie
Sochár Martin Dzurek
vystavoval v Dražovciach
Kostol sv. Michala Archanjela
v obci Dražovce (pri Nitre) je verejnosti v bežných dňoch neprístupný. Inak tomu bolo až do 20.
júna, kedy kostolík vďaka umeniu a dielu modranského sochára
Martina Dzureka ožil. Inštalácia
pod názvom Ak chceš... oživila
a ozvláštnila túto národnú kultúrnu pamiatku.
Dielo umiestnené pred oltárom
v kostole pozostáva z čierneho
kameninového kruhu vo vnútri so štvorcovým reliéfom. „Bol
by som veľmi rád, keby toto dielo
putovalo na ďalšie miesta. Uvítal
by som, keby mohol byť umiestnený v niektorých sakrálnych
priestoroch. Je to zváraný nerez,
vyleštený, a ľudia sa v ňom môžu
uvidieť. Plech sa teplom ohol, vytvára tak zaujímavé zrkadlenie“,
uvádza sochár a výtvarník Martin
Dzurek.
(red, web)
Kresťanská kultúra ľudstvu už
mnoho priniesla a stále prináša.
Preto má veľký význam i pre
jeho budúcnosť. Viacerí filozofi
tvrdia, že iba návrat ku jej hodnotám udrží svet a tým aj človeka pred katastrofou či úpadkom.
V stále rýchlejšie sa rozvíjajúcej
existencii s narastajúcim množstvom objavov a poznatkov miznú etické zásady, narastá nezáujem, násilie, agresivita.
Pri príležitosti 1150. výročia
príchodu Cyrila a Metoda na
územie Slovenska pripravila
spoločnosť Artem v evanjelickom kostole v Modre-Kráľo-
vej putovnú výstavu, zostavenú z nových výtvarných diel
od dvanástich umelcov: Andrášová Andrea, Drahoš Alojz,
Grečnárová Oľga, Harangozó
Stanislav, Honzírková Kristína,
Jurčová Oksana, Kuľhav Bohuš
Záboj, Malovecká Ľubica, Nagy Enzoe Zoltán, Navrotskyi
Igor, Prekop Miloš a Siedlová
Tatiana. 1150. Výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie
Veľkej Moravy je humánnou
a významnou výzvou pochopiť
ich odkaz aj pre súčasné spoločenské a osobné hodnoty.
(red, ts)
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra v Modre
Rozprávková Modra - 3. ročník letného festivalu
Aj začiatkom tohto, mimoriadne horúceho leta, zavítali do Modry
dobre známe rozprávkové bytosti. V parčíku pri Kultúrnom dome
Ľ. Štúra sa 15. – 16. 6. konal už 3. ročník obľúbeného a jedinečného festivalu bábkových divadiel pod názvom Rozprávková Modra.
Agáta Petrakovičová, členka
Modranskej Besedy a milovníčka bábkového divadla v pozvánke návštevníkom odporúčala:
„Milé deti i dospeláci, oblečte
sa rozprávkovo a v spoločnosti
bábok si užite víkend plný príbehov a maškŕt! Modranský vodník
a čert vás prevedú svetom detskej
fantázie a priblížia vám jedinečnú
atmosféru festivalu.“
Rozprávkový víkend odštartovali detské divadelné tvorivé dielne, v ktorých si malí návštevníci
vyrábali vlastnoručne svoje rozprávkové bábky za pomoci T. Šulíkovej a V. Hajdučíkovej. Poobedie patrilo divadielkam: Féder
Teater - O poštárovi Vincovi a Divadlo pod hríbikom – Poprepletko. Novinkou festivalu sa stalo
večerné predstavenie pre dospe-
lých v podaní Divadla na Vysokej
nohe a ich Panoptika hrôzy. Počas
nedeľného popoludnia sme spoznali ďalšie rozprávky. Divadlo
Žihadlo porozprávalo O kráľovi
Jonášovi, Divadlo Piki predstavilo Paskudárium, nuž a známe
dievky Danka a Janka stretli deti
vďaka Teátro Neline. K správnemu rozprávkovému popoludniu
nechýbali ani zmrzlina a koláčiky, krásne bábky manželov Pilátovcov z divadla Animaresilva, drevený kolotoč a to všetko
v sprievode flašinetu bábkara Ivana Gontka.
(jk)
Cena pre
Veroniku
Šikulovú
Foto: archív vš
Čarovný víkend s rozprávkami v Modre
5
Foto: jana kuchtová
Modranská beseda ďakuje za spoluprácu
Väčšina z nás vyrástla na rozprávkach, dodnes si
pamätáme príbeh Janka Klingáčika, Popolvára,
alebo siroty Marušky a dvanástich mesiačikov.
Dnešná doba akosi nepraje klasickým rozprávkam, aj z tohto dôvodu sa OZ Modranská beseda
rozhodla modranským deťom rozprávky a rozprávkarov priniesť priamo do Modry.
Dospelí si opäť zaspomínali na už tradičnom besedovom podujatí Rozprávková Modra na rozprávkové detstvo a deti spoznali nové príbehy,
vyrobili si vlastné bábky, spoznali kumšt výroby
drevených bábok, vozili sa na historickom kolotoči a hlavne bolo všetkým dobre, rozprávkovo.
Spoločne sa nám podarila ďalšia čarovná akcia.
Ak píšem spoločne, myslím tým nielen členov
Modranskej Besedy, ale viacerých zanietených
ľudí, ktorí nám pri realizácii podujatia pomohli.
Ak by sme mali ďakovať, tak najmä mestu Modra a zvlášť Mestskému kultúrnemu stredisku,
Mirke Fuňovej za úžasnú propagáciu, tiež občianskemu združeniu Kraľovan, Biolke, ktorá
pečie vynikajúce a zdravé koláče, zmrzlinárom
a cukrárom z Café-Roma, Táni Šulíkovej a Veronke Hajdučíkovej za trpezlivosť, ktorú mali
Vodník (Ján Zigo) a Čert (Agáta
Petrakovičová).
s deťmi pri výrobe bábok a najmä vám všetkým,
ktorí ste spríjemnili celú atmosféru svojou účasťou. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o rok!
Agáta PETRAKOVIČOVÁ a členovia OZ
Foto: archív dl
Nite tak i tak
Darina Lichnerová.
Pod týmto názvom vystavovala v dňoch 20. 6. – 7. 7. 2013
v Krajskom múzeu v Prešove
Modranka Darina Lichnerová.
Predstavila svoje práce paličkovanej čipky, tvorbu v technike
macrame a z posledného obdobia
aj papierovotextilné koláže.
Výstava bola súčasťou Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky (20. – 22. 7. 2013),
na ktorom sa tiež D. Lichnerová
zúčastnila.
(red)
Každé mesto sa snaží oceniť
osobnosti, ktoré v ňom žijú, pracujú alebo ho nejakým spôsobom
zviditeľňujú. Takéto osobnosti
oceňuje aj mesto Pezinok. Už tradične medzi ne patria ľudia z rôznych oblastí života, zdravotníctva, športu, alebo kultúry. Tento
rok medzi ocenenými osobnosťami, ktoré prevzali z rúk Olivera Solgu cenu primátora Mesta
Pezinka, pribudla aj modranská
osobnosť, spisovateľka Veronika
Šikulová.
Veronika Šikulová pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.
Okrem toho, že pravidelne usporadúva na pôde knižnice zaujímavé besedy so slovenskými spisovateľmi a organizuje viaceré
podujatia súvisiace s literatúrou,
propaguje vo svojich knihách celý malokarpatský región, najmä
však svoju milovanú Modru.
Je nielen dobré, ale i dôležité
oceňovať a predstavovať verejnosti osobnosti mesta, pretože región nielen propagujú, ale svojím
spôsobom aj formujú a vychovávajú. Veronika Šikulová má už
dnes okolo seba svojich čitateľov
a fanúšikov. Spolu s Pezinčanmi
sa pripájame a blahoželáme nielen k cene, ale tiež k poslednej
vydanej knižke „Diera do svetra“, ktorá bola zaradená medzi
najkrajšie knihy Slovenska.
(ap), Modranská Beseda
MODRANSKÉ ZVESTI • Vinárska Modra
Septembrové slávnosti vína sú pred dverami
Zažite naše modranské Malokarpatské vinobranie
Horúce letné obdobie už čoskoro vystrieda, verme, že príjemnejšia jeseň. Malokarpatský región sa pripravuje na oberačky hrozna,
ktoré každoročne dopestujú naši neúnavní vinári. Vinobrania bývajú od nepamäti oslavou celoročných prác vo vinohradoch. Oberačky sú pomyselnou bodkou za rokom tvrdej driny v riadkoch viniča.
Mesto Modra v spolupráci
s partnermi vás už teraz pozýva
na tohtoročné Malokarpatské vinobranie Modra, ktoré sa uskutoční v dňoch 13. – 15. septembra 2013.
Zostavenie kompletného kultúrno-spoločenského programu,
ktorý sa bude odohrávať priamo
na hlavnej tribúne, práve v tých-
Deň vo
vinohradoch
2013
Po piatykrát budete mať jedinečnú možnosť v sobotu 7. septembra 2013 zavítať do malokarpatských viníc, ochutnať hrozno, ale
aj víno z neho vyrobené, spoznať
vinárov, ktorým vinica prirástla
k srdcu a stala sa ich druhým domovom. V tento deň sa za chuťou
hrozna a z neho vyrobeného vína môžete vybrať peši, na bicykloch, autami a to do vinohradov
Füchsle, Grefty, Nové Hory, Gelnar, Škridlák, Huncpalky, Fertále, Bonflajtne, či novovysadených vinohradov Iveta a Zoya.
A čo na tomto veľkom vinohradníckom a vinárskom putovaní zažijete? Navštívite genofond Frankovky modrej, nahliadnete do
jelenej farmy, ocitnete sa v stredomorskej záhrade, prekvapia
vás nádherné vyhliadky na mestá
Pezinok a Modru, Svätý Jur i Raču, pre ktoré sa oplatí šlapať pár
metrov do kopca, ak zvládnete 99 schodov rozprestrie sa vám
nádherný pohľad z rozhľadne
na Šenkvice. Vo Svätom Jure zažijete koncert priamo vo vinici a v Pezinku vás očakáva jazda
kočom po vinohradníckom chodníku. Sobotňajší zážitok bude aj
o grilovaní a voňavých špekáčikoch, vinohradníckom guláši
a pagáčikoch, čakajú vás aj domáce špecialitky. Kontakt a info:
www.mvc.sk, tel.: 0915 142 777.
(red, voľne: www.mvc.sk)
to dňoch ukončuje dramaturgicky Mestské kultúrne stredisko.
Tešiť sa môžete na všetko, čo
k dobrej zábave na vinobraní patrí. Okrem voňavého jedla a sladkého burčiaku, bude
mestom znieť hudba rôznych
žánrov. Môžeme prezradiť, že
v ponuke bude niekoľko modranských kapiel, pre najstarších
popoludňajšie dychovky, uvidíme nielen svetoznámych Peter
Bič Projekt, FS Lúčnicu – Zlaté
Husle, Zuzanu Smatanovú, Elán
revival, ale aj minimálne taký
dobrý ohňostroj, ako sme mali
pred rokom.
Oberačkové slávnosti sa budú
samozrejme konať v prehľadne
vyznačených zónach. Infotabule povedú vaše kroky po uličkách Modry. Zmena nenastane ani v obchádzkovej trase.
Tá povedie, ako zvyčajne, cez
ulice (smer od Trnavy) Horná,
Kuzmányho, Dr. Bodického,
Vína mesta Modry 2013
Reprezentačné pečate pre deväť najlepších vín
Mesto Modra ako hrdý nositeľ titulu Hlavné mesta vína, opäť po
roku predstavilo kolekciu reprezentačných vín pod názvom Vína
mesta Modry 2013. Dňa 28. júna 2013 v priestoroch Mestského
centra sociálnach služieb slávnostne udelila primátorka Modry
Hana Hlubocká reprezentačnú pečať deviatim najlepším modranským vínam. Týmto aktom zároveň výrobcovia ocenených
vín nadobudli privilégium, ktoré ich oprávňuje používať reprezentačnú pečať „Víno mesta Modry“ po dobu jednéhu roka.
Odborná degustačná komisia
hodnotila prihlásené súťažné vína ešte v apríli. Poprední modranskí odborníci na vína nakoniec vybrali deväť najlepších
vín. Odborným garantom súťaže bol Prof. Ing. Fedor Malík,
DrCs.
Vína mesta Modry sú vína vyrobené z hrozna dopestovaného
v registrovaných vinohradoch
v chotári Modry. Vína mesta
Modry pozdvihujú históriu vinohradníctva a vinárstva v našom meste, pričom cieľom je
i vzdať hold tvrdej práci vinárov
a vinohradníkov.
Vína Mesta Modry pre rok
2013
tradičné modranské odrody:
n Vínko Klimko Modra, Dievčie hrozno, akostné odrodové
víno,suché, 2012, hon: Šarkaperky
ostatné biele odrody viniča:
n Miroslav Dudo VMD, Tramín
červený, výber z hrozna, polosuché, 2012, Bolflajtna
n ELESKO wine park, Gewűrz-
Kalinčiakova až po Štefánikovu
ulicu (smer Bratislava).
Určite sa môžete tešiť na detské
atrakcie, animačné programy,
výrobky slovenských remeselníkov, dobroty gurmánskych majstrov z Modry a okolia a samozrejme na obľúbené kolotoče.
V nedeľné dopoludnie chystáme
tradičný alegorický sprievod,
v ktorom vám predstavíme nielen život v našom meste Modra,
ale aj tradície v okolitých a partnerských obciach.
Podrobný program, mapu osláv,
sprievodné akcie a všetky potrebné informácie čítajte už
v nasledujúcich, augustových
Modranských zvestiach.
(red)
traminer /Tramín červený/,výber z hrozna, polosuché, 2012,
Vinica Zoya
n ELESKO wine park, Pinot
Gris /Rulandské šedé/, neskorý
zber, polosuché, 2012, Vinica
Zoya
n ELESKO wine park, Rizling
rýnsky, neskorý zber, suché,
2012, Vinica Zoya
n Stredná odborná škola vin. –
ovocinárska, Muškát Ottonel,
akostné odrodové víno, suché,
2012, Emresovka
modré odrody viniča:
n ELESKO wine park, Frankovka modrá, neskorý zber, barrique, 2011, Vinica Zoya
slovenské a české novošľachtence:
n ELESKO winw park, Pálava,
výber z hrozna, suché, 2012, Vinica Zoya a vinica Iveta
n Fedor Malík a syn. s. r. o.,
Hron, barrique, 2011, hon:
Téglik.
(red)
Držitelia ocenení Vína mesta Modry.
Foto: Jana Kuchtová
6
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
7
Potulky po dielach architekta Dušana Jurkoviča
Dušan Jurkovič, jedna z najvýraznejších osobností slovenskej
modernej architektúry, zanechal v Modre výraznú stopu svojej
tvorby. Množstvo projektov, nádherné stavby, v ktoré dodnes
slúžia svojim obyvateľom, pomníky na miestach posledného odpočinku významných Modranov, ale aj budovy, ktoré dnes bohužiaľ stoja zabudnuté v čase a strácajú svoju krásu. V tomto
a najbližších rokoch budú mať jeho stavby storočnicu.
3.
Jurkovičova Modra
Na potulkách ulicami Modry môžete spoznať Jurkovičove
najvýraznejšie diela, ktoré pretrvali dodnes a nesú v sebe príbehy našej histórie. Modrania
spomínajú na obdobie, keď sa
Modra bola okresným mestom.
V tom čase práve Jurkovič navrhol komplex Úradníckych domov (Mestské domy) na Zochovej ulici (obr. 4.). Postavené boli
v dvadsiatych rokoch minulého
storočia, a hoci sa úradníci do
nich nasťahovať nestihli, dodnes
v takmer nezmenenej podobe
slúžia Modranom.
Vinohradnícky dom s galériou
na Štúrovej ulici, dom v Hamrštíle, nesú ľahko rozoznateľný
Jurkovičov rukopis (6.). Podobne kantorský dom, ktorý navrhoval pre evanjelického farára M.
Hodžu dodnes, čiastočne prerobený, stojí za nemeckým evanjelickým kostolom. Jurkovič navrhol aj slnečný kúpeľ, ktorý bol
v Harmónii.
Významnou súčasťou Jurkovičovej tvorby v Modre sú pamätníky a náhrobné pomníky
na cintoríne. Vzácne je, že tvoril
nielen pre evanjelikov, napríklad
rodinu Zochovcov, Roháčkovcov (5.), Štetkovcov, Jurkovičovcov z Kráľovej a Ernestínu
Čistú (2.), pomník od slávneho
architekta má aj katolícky dekan
Ľudovít Ernyei (3.). Vypovedá
o dôležitej časti modranskej histórie, keď vzájomná tolerancia
a spolupráca osvietených osobností vyniesla Modru medzi najvýznamnejšie mestá Slovenska.
Stačí sa prejsť po cintoríne, najmä v časti pri obvodovom múre
nájdete typické čisté línie Jurkovičovho rukopisu.
Prvý bol sirotinec
Evanjelický sirotinec (1.), prvá
Jurkovičova práca v Modre, oslávil rovných sto rokov. Vzácne
dielo je v súčasnosti bez aktívneho života, robia sa na ňom iba udržiavacie práce, potrebné opravy
strešnej krytiny a vonkajšej plochy. Sirotinec má bohatú históriu
plnú emotívnych príbehov. Práve
preto 22. júla 2013 podpísali Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
MODRA a Občianske združenie
Modranská Beseda memorandum
o spolupráci na obnove sirotinca.
Zároveň sa budú uchádzať o zaradenie budovy medzi národné
kultúrne pamiatky. Na obnovu je
zorganizovaná zbierka s podporou Nadácie VÚB.
Voľne podľa rozprávania A. Petrakovičovej a www.archinet.sk.
(mf)
2.
4.
5.
Zbierka
na obnovu
sirotinca
6.
Pomôžte! Každé darované euro Nadácia VÚB zdvojnásobí!
1. choďte na stránku www.dakujeme.sme.sk
2. kliknite na ikonu vpravo
s názvom: 100 000 eur od Nadácie VÚB
3. medzi príbehmi nájdite
a otvorte: Modranská Beseda:
Nový príbeh pre sirotinec
4. kliknite na: Chcem darovať, vyplňte formulár a kliknite na: Darovať
Použiť môžete aj priamy link
k príbehu:
http://dakujeme.sme.sk/vyzva/714/modranska-beseda-novy-pribeh-pre-sirotinec
Ďakujeme!
Pamätná tabuľa v Sirotinci.
Foto: Jana Kuchtová, roman zatlukal, martin bibza
Pre Modru tvoril Jurkovič
takmer päťdesiat rokov, k nášmu
mestu ho pútalo pokrvné i duchovné príbuzenstvo. Jeho starší
brat Vladimír pôsobil v Kráľovej ako evanjelický duchovný,
v Modre žila jeho neter s rodinou, našiel tu celoživotných
blízkych priateľov.
1.
MODRANSKÉ ZVESTI • Z činnosti MsZ
O čom rokovali poslanci
20. júna sa konalo 30. zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Modre. Z prijatých uznesení vyberáme. Kompletné informácie o zasadnutiach, uznesenia a zápisnice z rokovaní nájdete na www.modra.sk.
Mestské zastupiteľstvo mesta
Modra berie na vedomie plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Modra na obdobie II. polroka 2013.
Poslanci MsZ Modra odsúhlasili vyčlenenie 100 000 EUR
z rozpočtu mesta na krytie obstarania a nákupu jednotlivých
položiek, ktoré sú súčasťou projektu Nemotour.
Mestské zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu rozpočtovej
organizácie Materská škola, ul.
SNP 14 a to navýšenie kapitálových výdavkov o 8.207,- EUR,
ktorá je účelovo viazaná na realizáciu časti projektu predloženého OZ Modrá hviezdička na
MsZ v Modre dňa 20.6.2013.
Členstvo
v redakčnej
rade MZ
Mestské zastupiteľstvo v Modre
na svojom 31. zasadnutí dňa 25.
7. 2013 zverejniť v najbližšom
vydaní Modranských zvestí nasledovnú výzvu.
Záujemcovia o členstvo a o aktívnu prácu v Redakčnej rade
mesačníka Modranské zvesti sa
môžu prihlásiť písomnou formou
na e-mailovú na adresu redakcie:
[email protected] alebo na poštovú adresu: Mestské kultúrne stredisko Modra, Redakcia Modranské zvesti, Sokolská 8, 900 01
Modra.
V prihláške prosíme uviesť
plné meno, adresu, telefonický alebo e-mailový kontakt,
stručné zdôvodnenie záujmu
o prácu v RR MZ. Občania sa
môžu uchádzať o členstvo v redakčnej rade osobne, alebo môžu navrhnúť za kandidáta iného občana Mesta Modry.
Termín uzatvorenia prihlášok:
20. august 2013. Redakcia MZ
Poslanci schválili výsledky hospodárenia mestských organizácií
po zdanení nasledovne:
- Mestského centra sociálnych
služieb k 31. 12. 2012 – zisk:
195,68,- € (výnosy vo výške 588
267,21,- € a náklady vo výške
588 060,72,- €);výsledok hospodárenia uložiť do rezervného
fondu
- Mestského kultúrneho strediska k 31. 12. 2012 – zisk vo výške 684,- € (výnosy vo výške 252
413,- € a náklady vo výške 251
729,- €); výsledok hospodárenia
putuje do rezervného fondu.
- výsledky hospodárenia škôl za
rok 2012 a to: Materskej školy,
ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ Vajanského, Základnej umeleckej školy
Mestské zastupiteľstvo v Mod-
re zobralo na vedomie aj Správu o činnosti spoločnosti LESY
MODRA, s. r. o. za rok 2012
a Správu o hospodárení spoločnosti TEPLO MODRA, s. r. o.
za rok 2012.
Taktiež zobrali poslanci na vedomie Rozbor hospodárenia
mesta Modry k 30. aprílu 2013
a schválili celoročné hospodárenie mesta Modra za rok 2012:
prebytok bežného rozpočtu vo
výške 392 733 EUR,
schodok kapitálového rozpočtu
vo výške – 262 458 eur, ktorého
krytie bolo realizované z bežného rozpočtu,
nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré boli získané z grantov
a transferov z roku 2011 vo výške 7 012,- €, použiť v rozpočte
na rok 2013
prebytok rozpočtu vo výške 123
263 eur previesť do rezervného
fondu.
MsZ schválilo dokument Memorandum o spolupráci pri príprave a zabezpečení Roku Ľudo-
Modra má nové nariadenie
o starostlivosti o zeleň
Od 1. augusta vstupuje do platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o verejnej zeleni na území Mesta Modry, ktoré nahrádza 15 rokov staré Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/95
o starostlivosti o verejnú zeleň v katastrálnom území Modra. Pätnásť rokov je dlhý časový úsek, počas ktorého došlo k mnohým legislatívnym zmenám, ako aj zmenám využívania verejnej zelene.
Nové VZN sa najmä sústreďuje na tri okruhy problémov.
pre všetkých užívateľov verejných priestranstiev. Všetky definované pravidlá majú jeden cieľ,
vytvorenie vhodných životných
podmienok pre zeleň, udržiavanie čistoty a kultúrneho prostredia pre užívateľa verejného
priestranstva.
Prvým z nich je
ochrana zelene a jej
životných podmienok
Na tento problém obyvatelia upozorňujú najčastejšie, z toho dôvodu sme pristúpili k jasnému definovaniu pravidiel, ktoré platia
Stavebná činnosť
a časté poškodzovanie
verejnej zelene
Novými opatreniami sú definované podmienky zásahu do verejnej zelene. Novinkou najmä
pre stavebníkov je povolenie na
zvláštne užívanie verejnej zelene,
o ktoré sú Mesto Modru povinní
požiadať minimálne 30 dní pred
víta Štúra medzi Ministerstvom
kultúry SR a mestom Modra.
Zároveň bola schválená aj
úprava programového rozpočtu
na rok 2013 a to nasledovne:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie
Celkové príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové
finančné operácie
Celkové výdavky
4 990 698
124 068
974 444
6 089 210
4 970 824
1 097 062
21 324
6 089 210
Mestské zastupiteľstvo mesta
Modry súhlasí:
- s účtovným odpisom pohľadávok v celkovej výške 8 435,29 €
podľa predloženého zoznamu.
- s účtovným odpisom daňových
pohľadávok v celkovej výške
122 248,38 € podľa predloženého zoznamu
(red, zdroj: www.modra.sk)
začiatkom akýchkoľvek stavebných prác, v dôsledku ktorých by
mohlo dôjsť k zásahu do verejnej
zelene. To je taká činnosť, ktorá svojim charakterom ovplyvní
vzhľad, kvalitu a množstvo zelene. Táto povinnosť sa týka aj stavebných prác, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie.
Tvorba a údržba
verejnej zelene
Tu zostala zachovaná podmienka
nachádzajúca sa v starom VZN
a to, že akýkoľvek zásah do verejnej zelene a tým sa rozumie
nielen odstraňovanie zelene, ale
aj výsadba stromov, krov, kvetín ... je možné uskutočniť len
s predchádzajúcim súhlasom
Mesta Modry. Novinkou je, že za
presne definovaných podmienok,
môže byť časť verejnej zelene
zverená do správy fyzickej osobe
a právnickej osobe, vrátane fyzickej osoby podnikateľa. Zámerom
je, aby sa vytvoril priestor pre občanov, ktorí sa zaujímajú o zeleň
pred ich domami a majú záujem
sa o ňu starať a udržiavať ju.
Ing. Kristína ČECHOVÁ,
MsÚ Modra
foto: jana kuchtová
8
MODRANSKÉ ZVESTI • Radnica informuje
Sociálny taxík mesta bude
čoskoro slúžiť klientom
V týchto dňoch sa definitívne
zavŕši proces technickej úpravy a administratívnej prípravy
spustenia prevádzky sociálneho
taxíka. Ide o automobil Peugeot
Boxer, ktorý mesto zakúpilo aj
s pomocou dotácie z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky vo výške
25 000 EUR a bude slúžiť na poskytovanie prepravných služieb
adresátom, ktorí sú uvedení vo
VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Modra.
Cenník služieb, ktoré bude mesto
prostredníctvom svojej organizá-
cie Mestského centra sociálnych
služieb poskytovať, je uvedený
aj v spomenutom VZN č. 4/2012.
Poslednou podmienkou, ktorú je
nutné pred oficiálnym spustením
automobilu do prevádzky splniť,
je vydanie povolenia z Obvodného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Pezinku, ktorého vydanie očakávame
v najbližších dňoch.
JUDr. Ondrej BERACKA,
prednosta MsÚ
Mestský úrad
Dukelská 38
služby občanov Stavebný úrad.
JUDr. Ondrej BERACKA,
prednosta MsÚ
Kancelária prvého kontaktu Stavebný úradŠtúrova 59
Štúrova 59
8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
8.00 – 11.00, 12.00 – 16.00
Utorok
nestránkový deň
8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
nestránkový deň
Streda
9.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
8.00 – 11.30, 12.00 – 17.00
9.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
Štvrtok
nestránkový deň
8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
nestránkový deň
Piatok
nestránkový deň
8.00 – 11.30, 12.00 – 13.00
8.00 – 11:00, 12.00 – 13.00
Ako funguje vyhlasovanie v rozhlase?
Mestský rozhlas v Modre plní informačnú funkciu v rámci poskytovania svojich služieb širokej verejnosti v oblasti vysielania.
Ponúka občanom informácie o dôležitých udalostiach, výročiach
a jubileách našich obyvateľov, predajných miestach, kultúrnych,
športových i spoločenských aktivitách uskutočňujúcich sa na území mesta Modry alebo pod jeho patronátom.
maximálne 5 riadkov formátu A4
– veľkosť písma 12). Text oznamu, dátum vyhlásenia a počet
opakovaní je možné zaslať na e –
mailovú adresu: [email protected],
alebo dohodnúť si osobne v Kancelárii prvého kontaktu. Pre viac
informácií nás kontaktujte na tel.
č.: 033/6908 333.
Od poplatku sú oslobodení občania za vyhlásenie smútočného
oznámenia, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rok nadobudnutia: 2008
• Ústredňa KX-TD1232 Panasonic
Rok nadobudnutia: 1998
Odhadovaná cena: 250,- €
• Ústredňa KX-TA308 Panasonic
Pondelok 8.30 – 11.00, 12.00 – 16.00
V prípade záujmu o odvysielanie príspevku v mestskom rozhlase je potrebné zaplatiť poplatok v zmysle cenového výmeru
3 € za jedno vyhlásenie. Platbu
je možné realizovať v hotovosti v pokladni v Kancelárii prvého kontaktu (Štúrova 59), alebo
na č. účtu: 23623112/0200, banka VÚB a. s. , variabilný symbol:
2230010104. Výška poplatku závisí od počtu opakovaní príspevku (rozsah jedného vyhlásenia je
• Server HP PROLIANT ML310
G4
Rok nadobudnutia: 2008 Technická špecifikácia: 8x analógové
vstupné CO linky 16 portov analógových, 16 portov digitálnych
Karta 6 x ISDN - vstupné digitálne linky
Mestský úrad a Kancelária 1. kontaktu
týždňa (utorok, štvrtok a piatok)
budú nestránkové.
Naďalej je však plne k dispozícii pre všetkých občanov Kancelária prvého kontaktu na Štúrovej ul. č. 59, ktorej stránkové
dni a hodiny sa upravujú v stredu a piatok. V nezmenenom časovom režime bude ponúkať
Mesto Modra
ponúka
na odpredaj
• Dátový bufer k ústredni
Zmena stránkových hodín
od 1. augusta 2013
Počnúc 1. augustom 2013 sa
upravujú stránkové hodiny
Mestského úradu na Dukelskej
ul. č. 38. Na vybavenie požadovanej agendy a priamy kontakt
so zodpovedným zamestnancom
mesta budú slúžiť dva stránkové dni, a to v pondelok a stredu.
Ostatné dni v rámci pracovného
9
Modra, orgány štátnej a verejnej
správy pri oznamoch vo verejnom záujme.
Vysielací čas mestského rozhlasu
je v pondelok a štvrtok od 10.30
hod. do 12.00 hod. a od 15.00
hod. do 17.00 hod. a v piatok od
10.30 hod. do 12.00 hod.
Andrea KUZMOVÁ, MsÚ
Rok nadobudnutia: 2005
Odhadovaná cena: 60,- €
Technická špecifikácia:
3x analógové vstupné linky
8 portov - 8x analógové výstupy
alebo 8x systémové výstupy
Kontakt: Katarína Havariková,
033/6908320, [email protected]
(kh, msú)
Nová
kolektívna
zmluva
Mesto, ako zamestnávateľ uzatvoril s odbormi novú kolektívnu zmluvu, ktorá bude platná
až do konca roka 2014. Hlavným cieľom a zámerom, ktorý
obe strany pri jej podpisovaní
sledovali, bolo zachovanie už
nastoleného sociálneho a pracovnoprávneho štandardu, ktorý poskytuje zamestnancom
mesta práva a benefity nad rámec Zákonníka práce s jediným
cieľom, a to uchovať vysokú
úroveň a odbornosť našich zamestnancov, k čomu sa dá prispievať napríklad aj vytváraním
lepších pracovných podmienok.
Uzatvorenú kolektívnu zmluvu
nájdete na web stránke mesta
www.modra.sk v sekcii Register dokumentov.
JUDr. Ondrej BERACKA,
prednosta MsÚ
MODRANSKÉ ZVESTI • Radnica informuje
Odcudzili
kamery
Na konci minulého roka sa vedenie mesta rozhodlo využiť ďalší
nástroj v boji s nelegálnym odpadom, ktorým bola inštalácia skrytej
kamery v oblasti Harmónia. Tento
projekt mal byť prvým a zároveň
sa na ňom testovala efektivita takéhoto riešenia pri odhaľovaní nelegálnych skládok, resp. nelegálneho
ukladania odpadu. Smutnou správou však je, že neznámy páchateľ
kamerový systém v uplynulých
dňoch odcudzil, čím okrem škody
mestu vo výške 337,55 €, napomohol aj pokračovaniu v nelegálnej
činnosti a opätovnému ukladaniu
odpadov v rekreačnej oblasti, kde
to mnohých obťažuje a znepríjemňuje život tunajším občanom
a obyvateľom.
Nový dodávateľ
údržby zelene
Mesto Modra v súčasnej dobe pripravuje potrebné úkony na obstaranie nového dodávateľa starostlivosti a údržby o verejnú zeleň
a tiež trávnatých plôch v meste,
nakoľko súčasnému dodávateľovi skončila jednoročná zmluva.
Predpokladaná hodnota zákazky je
59 000 EUR bez DPH, ktoré budú
v nasledujúcom období slúžiť na
platby za starostlivosť, údržbu verejnej zelene a kosenie trávnatých
plôch. Práce, ktoré nebudú dodávateľsky pokryté ostávajú v kompetencii Útvaru verejnoprospešných
služieb mesta.
Ďalšia dotácia
Mestu sa podarilo získať ďalšiu
dotáciu, tento krát vo výške 4 500
€ od Bratislavského samosprávneho kraja. Dotácia je určená a viazaná na projekt Turistickej vyhliadky
na Zámčisku a musí byť zrealizovaná do konca novembra 2013.
Najväčšou mierou sa na príprave
tohto projektu podieľal kolega, pán
Ing. Matej Kratochvíla z Referátu
správy lesoparku, krajiny a vodných tokov, čo opäť iba dokazuje,
že personálne obsadenie Mestského úradu je na vysokej úrovni.
Texty pripravil:
JUDr. Ondrej BERACKA,
prednosta MsÚ
Zmeny v zákone o hlásení
pobytu občanov SR
Národná rada SR schválila novelu zákona č. 253/1998 Z.
z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľstva SR
s platnosťou od 1. augusta 2013.
Zákon upravuje práva a povinnosti občanov SR pri hlásení
ich pobytu, práva a povinnosti
obcí pri vedení evidencie a úlohy štátnych orgánov. Ďalej zákon upravuje zriadenie registra
obyvateľov SR, centrálnej ohlasovne a registra fyzických osôb
a poskytovanie údajov z týchto
evidencií. Trvalý, či prechodný pobyt má výhradne evidenčný charakter a neviažu sa k nemu žiadne vlastnícke práva
k nehnuteľnosti, v ktorej je občan prihlásený.
Pri hlásení trvalého alebo prechodného pobytu je občan povinný predložiť:
• platný občiansky preukaz alebo
potvrdenie o OP, ak ide o dieťa do
18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný
orgánmi SR,
• doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej
časti vydaný katastrálnym úradom – list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu,
• ak prihlasovaný nie je vlastníkom, resp. spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, predkladá písomné potvrdenie o súhlase
s prihlásením občana na pobyt
s osvedčeným podpisom vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov – toto potvrdenie je možné nahradiť podpisom vlastníkov
priamo pred pracovníkom ohlasovne (potvrdenie sa rovnako
nevyžaduje, ak ide o prihlásenie
občana, ktorý má zriadené vecné
bremeno doživotného užívania
nehnuteľnosti, ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka)
• za členov rodiny môže hlásiť
pobyt jeden z členov z rodiny, za
iné osoby, ktoré sú povinné hlásiť
pobyt môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca
(predkladá splnomocnenie na tento úkon s osvedčeným podpisom)
Zmena a zrušenie trvalého pobytu:
• ak občan mení trvalý pobyt na
území SR, najskôr je povinný prihlásiť sa v mieste svojho nového
pobytu; ohlasovňa v mieste predchádzajúceho bydliska zruší pobyt na základe odhlasovacie lístka, ktorý zašle ohlasovňa,
• občanovi, ktorý nemá žiadne
vlastnícke alebo užívacie právo
k nehnuteľnosti, kde má evidovaný trvalý pobyt môže ohlasovňa na návrh vlastníkov zrušiť
záznam o trvalom pobyte, v tomto prípade bude nová adresa občana len mesto Modra (tzv. hlásený
pobyt bezdomovca),
• občan, ktorý sa pripravuje na
vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo tam žiť, je povinný
ohlásiť skončenie trvalého pobytu
ohlasovni v mieste svojho trvalého pobytu; v odhlasovacom lístku uvádza štát, miesto a začiatok
pobytu v zahraničí. Tento úkon
je možné vykonať aj prostredníctvom zastupiteľského úradu SR
v zahraničí alebo splnomocneného zástupcu. Po skončení trvalého pobytu na Slovensku je občan
povinný odovzdať občiansky preukaz. Týmto však nestráca štátne
občianstvo Slovenskej republiky.
Naďalej zostáva občanom SR,
bez trvalého pobytu na území SR.
Pobyt občana v zahraničí:
• občan, ktorý má na území SR
trvalý pobyt a pripravuje sa na
vycestovanie do zahraničia na
viac ako 90 dní (napr. štúdium,
práca a pod.) ohlási túto skutočnosť v ohlasovni v mieste svojho
trvalého pobytu, kde uvedie štát,
miesto pobytu a predpokladanú
dobu pobytu. Týmto ohlásením sa
neruší trvalý pobyt na Slovensku.
V súvislosti s elektronizáciou
verejnej správy sa v § 10 a zákona o hlásení pobytu zriaďuje
centrálna ohlasovňa, prostredníctvom ktorej môže občan vybaviť hlásenie pobytu, či žiadať
o potvrdenie o pobyte elektronicky ohlasovňu, ktorá je pripojená na centrálnu ohlasovňu. Mesto Modra je pripojenou
ohlasovňou, takže občania nášho mesta budú môcť tieto služby využívať od 1. 1. 2014, kedy
tento paragraf nadobúda platnosť. Podmienkou pre využívanie tejto služby bude vyplnenie elektronických formulárov
a zaručený elektronický podpis.
Podrobnejšie o centrálnej ohlasovni budeme občanov informovať.
Ďalšou novinkou v zákone je
zriadenie registra fyzických
osôb, ktorý je základným registrom verejnej správy a jeho
správcom je Ministerstvo vnútra
SR. Register vedie údaje o občanoch s trvalým pobytom v SR,
občanoch bez trvalého pobytu
v SR, cudzincoch prihlásených
na pobyt v našej krajine, azylantoch a cudzincoch, ktorí prišli do styku s verejnou správou.
Údaje z tohto registra sa poskytujú len podľa osobitných predpisov orgánom štátnej správy,
súdom, obciam a iným orgánom
verejnej moci.
Eva HORVÁTHOVÁ,
MsÚ Modra
Ilustračné Foto: web
10
MODRANSKÉ ZVESTI • Radnica informuje
Rekonštrukcia námestia Ľudovíta Štúra
Projektové práce na obnove námestia sú v plnom prúde
Rekonštrukcia potoka a technickej infraštruktúry na námestí Ľudovíta Štúra v Modre a s nimi súvisiaca následná obnova
námestia sa stáva dôležitou témou života v našom meste. Je
to prirodzené, nakoľko námestie je nielen obchodno-spoločenským centrom, ale i dôležitým dopravno-komunikačným bodom a zásah do režimu každodenného fungovania sa dotkne
nielen ľudí, ktorí na námestí bývajú a podnikajú, ale všetkých
obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Ako sme už spomenuli,
jedná sa o zložitý projekt, náročný na prípravu. Práce na riešení stále pokračujú a sú koordinované s investormi stavieb a ich
projektantmi. Mesto súčasne zabezpečuje projektovú dokumentáciu na riešenie nového vzhľadu námestia. Hlavnými riešiteľmi projektu sú prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a doc.
Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. z architektonického ateliéru
G+G projekt - obnova pamiatok, s.r.o. z Bratislavy.
Historické jadro Modry je od roku 1991 vyhlásené za Mestskú
pamiatkovú zónu, so spracovanými zásadami pamiatkovej starostlivosti, ktoré sú jedným z najdôležitejších východísk pre riešenie
obnovy námestia. Treba si uvedomiť, že Modra v kontexte jej historického vývoja zostala mestom
so zachovaným pôvodným pôdorysom, z obdobia jeho vzniku
a ďalšie vývojové obdobia kontinuálne nadväzovali na pôvodný
urbanizmus, čo môžeme v porovnaní s ostatnými mestami v Malokarpatskom regióne považovať
za veľkú devízu. Jedným z cieľov
je určenie potenciálu pamiatkových hodnôt a ich zapracovanie
do obnovy mesta, čo je potrebné
tak pre obnovu kultúrnych koreňov a pestovanie kultúrnej identity obyvateľstva, ako aj pre oživenie kultúrneho turizmu, pre
rozvoj ktorého má Modra veľký
potenciál. Modra svojou polohou
v Malokarpatskom regióne, blízko hlavného mesta SR predstavuje významnú turistickú destináciu
s vinárskou a osvieteneckou tradíciou, majúcou národný význam
čo je potrebné využiť a rozvíjať.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na tak zložité územie
ako je námestie v Modre, nie je
jednoduchá úloha. Okrem jeho
významnej pamiatkovej a kultúrno-historickej hodnoty, je námestie aj zložitý priestor. Prechádza ním dopravný koridor
regionálneho významu, ktorý
v súčasnosti nemá alternatívnu náhradu. Problémom je i to,
že mesto nemá spracovaný koncepčný materiál na úrovni zóny
(historického jadra), ktorý by jednoznačne nastolil princípy rieše-
Fotografia námestia zo začiatku 20. storočia.
nia obnovy námestia. Z toho dôvodu je potrebné za veľmi krátky
čas vyriešiť nielen koncepčné
otázky týkajúce sa princípu pamiatkovej obnovy námestia, ale
aj funkčno-prevádzkové vzťahy,
dopravné väzby v území, atď. To
všetko je potrebné premietnuť
minimálne v kontexte historického jadra tak, aby nebolo ohrozené
fungovanie celého mesta.
Dôležitou súčasťou prác na návrhu riešenia je okrem analýzy
funkčne prevádzkových vzťahov
a stavu územia aj analýza vývojových etáp mesta, ktorá je podkladom pre stanovenie princípu
obnovy námestia. Mesto prešlo
viacerými významnými vývojovými etapami. Jeho stredoveké
centrum, ktoré bolo v okolí farského kostola na cintoríne, sa
v 17.storočí presunulo do priestoru dnešného námestia. Od toho
obdobia môžeme v zásade hovoriť o jeho troch charakteristických vývojových etapách. Námestie v období renesančného
vinárskeho mesta s opevnením
bolo iné ako v dobe osvieteneckého mesta za štúrovcov a toto sa
zasa muselo prispôsobiť súčasným podmienkam, kedy priestor
námestia slúži takmer výhradne
pre účely dopravy. Rozdiel medzi
týmito tromi základnými konceptmi mesta spočíval vo využívaní námestia, ale i jeho priestorovej prezentácii (použitá dlažba,
11
mobiliár, umiestnenie výtvarných
diel, zelene, využitie potoka).
Na základe analýzy historických
podkladov bola projektantmi vypracovaná vízia obnovy námestia, ktorá stanovuje tri možné
spôsoby obnovy námestia. Prvý
princíp vychádza z tradície osvietenectva, druhý princíp vychádza
z charakteru renesančného vinárskeho mestečka a tretí princíp
sleduje prezentáciu historických
hodnôt územia s použitím moderných mestotvorných prvkov.
Tieto princípy obnovy budú overované vizualizáciami priestorového riešenia, koordinované
s dopravným a funkčným návrhom námestia a ovplyvnené tiež
stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
V súčasnosti sú práce v etape spracovania analýzy súčasného funkčného využitia námestia, analýzy
stavu ostatnej technickej infraštruktúry a prebiehajú rokovania
s dopravnými orgánmi a organizáciami o možnostiach a spôsobe
riešenia a využitia cesty , ktorá vedie námestím a pracuje sa na návrhu riešenia námestia.
Materiál o spôsobe spracovania
obnovy námestia bol v júli 2013
predstavený poslancom mestského zastupiteľstva. Jedným z cieľov mesta je pri projektovaní
uplatňovať spoluúčasť obyvateľov na procese tvorby námestia.
Verejnú prezentáciu rozpracovaného projektu predpokladáme
v septembri po ukončení prázdnin a dovolenkového obdobia.
Ing. arch. Andrea
BACHORECOVÁ
Foto: archív
Nábor
dobrovoľných
Hasičov
Mestský dobrovoľný hasičský
zbor oznamuje záujemcom, že
prebieha nábor nových členov Modra, Kráľová, Zochova chata
a Harmónia – Piesok. Do svojich
radov radi prijmeme aj hasičov
z povolania. Ak chcete pomáhať
pri rôznych záchranných akciách
a situáciách, kontaktujte sa priamo na stálej 24-hodinovej službe
MHZ – Modra, 0910 400 480 – p.
Patrik Benca, veliteľ.
(red)
M O D R A N S K É Z V E S T I • D o b r o v o l´n í c t v o
12
Aké bolo obdobie výstavby
Parku hrania a oddychu?
Nadšenie jednotlivca zvykne
pritiahnuť ďalších, aby „priložili ruku k dielu“. Aj svojpomocne sa dajú urobiť veľké zmeny a ľudia tak môžu
mať vplyv na dianie a prostredie, v ktorom žijú. Park hrania a oddychu krášli prostredie najnavštevovanejšej mestskej časti mesta
Modry. Tvorí viacfunkčný, bezpečný, verejný priestor pre stretávanie, oddych a hranie všetkých generácií. Občianska iniciatíva rodičov pod záštitou nadácie REVIA úspešne ukončila svoju
pôsobnosť po vyše dvoch rokoch. Aké bolo toto obdobie?
Najskôr sme zhodnotili stav detského ihriska, zozbierali predstavy a nápady ako by mal priestor
vyzerať, vypracovala sa štúdia,
vyčistili sme priestor, zrenovovali staré hojdačky, kolotoč a lezeckú stenu, prerobili hlavný chodník. Postupne a priebežne sme
upravili zeleň, nainštalovali nové prvky - koníky, petangové ihrisko, stolnotenisový a šachový
stôl, pergolu, pohyblivú kladinu,
trojhrazdu, mučiareň, vybudovali
obrubníky a podklady pod prvky
ihriska, zhotovili lavičky, nainštalovali koše...
Aké boli uplynulé dva roky
z pohľadu Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA?
Projekt dosiahol krásny výsledok, ktorý možno vidieť na vlastné oči pri prechádzke Vajanského ulicou. Treba však povedať,
že to nebol projekt jednoduchý.
Dosiahnuť súhru toľkých zúčastnených strán vyžadovalo značné úsilie. Bolo treba zabezpečiť, aby sa v správnom čase, na
správnom mieste a správnym
spôsobom stretli nadšené aktivity
samotných rodičov a dobrovoľníkov - realizátorov s finančnými
a materiálnymi zdrojmi, získanými z láskavej podpory miestnych
darcov i celoslovenských grantov, a zároveň sa splnili aj nevyhnutné náležitosti vo vzťahu ku
kompetentným orgánom (mesto
Modra a ďalšie inštitúcie) či
grantovým programom. Tešíme sa, že nadácia REVIA
mohla rozhodujúcim spôsobom
podporiť tento projekt tak v prípravnej, ako i v realizačnej fáze.
Podporu pri získavaní finančných
zdrojov (granty, organizácia zbierok) a finančný manažment, organizačnú podporu pri rozbehu
projektu či prípravu spotu v TV
Pezinok síce nevidno na prvý pohľad, ale bez nich by mozaika nebola úplná. Za roky 2011 – 2013 sa celkovo získalo 31 330 eur na rekonštrukčné práce, jednotlivé prvky
parku, obnovu zelene, na propagáciu a administratívne zabezpečenie projektu a na akcie spojené s budovaním PHO. Nadácia
REVIA sa na tejto sume priamo
finančne podieľala z vlastných
grantových programov i účelových zbierok, ktoré spoluorganizovala a zabezpečila.
Tento projekt má aj ďalšie dôle-
žité, hoci nepriame výsledky. Posilnil totiž spolupatričnosť ľudí
a dal vynikajúci príklad toho, ako
sa dá spojením viacerých dobrých nápadov, nadšenia a ochoty
prispieť k spoločnému dobru vytvoriť naozaj hodnotné dielo. Toho potvrdením bolo i ocenenie
dobrovoľníkov v Bratislavskom
samosprávnom kraji v kategórii
Dobrovoľník pre životné prostredie a hlavné ocenenie Dobrovoľnícky projekt roka, ktoré projekt PHO získal v r. 2011
na základe nominácie nadáciou
REVIA.
Nakoniec už len poďakovanie
všetkým, ktorí prispeli, za entuziazmus, radosť, trpezlivosť,
odhodlanie vytrvať tak dlhý čas,
zdieľanie príjemného pocitu
a uspokojenia z dobre vykonanej
práce, výsledkov. ĎAKUJEME.
Veríme, že táto iniciatíva bude
inšpiráciou pre iných obyvateľov
mesta a nájde ďalších nadšených
nasledovníkov.
Drahoslava FINKOVÁ,
správkyňa nadácie REVIA
Realizáciu Parku hrania a oddychu v Modre podporili finančne,
materiálne a odborne dobrovoľníci, organizácie a firmy:
Anonymní darcovia počas brigád, vinobraní,
vianočných trhov a Dňa otvorených pivníc
v Modre ● Arpáševa Jarmila ● Babic Branislav ● Babicová Katka ● Barok Michal ●
Bartoš Branislav ● Bartoš Daniel – Projekt:or s.r.o. ● Bartoš Dušan ● Bartoš Viliam ●
Bartošová - Prievalská Tatiana ● Bartošová
Ľudmila ● BATEA - STAV s. r. o. Pezinok
● Bednárová Alena ● Beňák Karol ● Bittner Peter ● Blažeková Eva ● Bokrošová Oľga ● Branislav Bartoš ● Brazdovič Andrej ●
Brazdovič Ladislav ● Brazdovičová Silvia ●
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, Modra ● Čechová Zuzana ● Čepčeková Jana ● členovia
Jednoty klubu dôchodcov v Modre ● Čukašová Veronika ● Čukašová Zuzka ● deti
z tvorivých dielní SCVČ v Modre ● Detská
TV Slniečko Modra ● Dodek Peter ● Dvorský Rastislav - STATIKA DVORSKY, s.r.o.
● Džačovský Kamil ● Eko garten - Klučárová Zuzana ● Esnault Sergej ● Fábik Dušan ● Fábik Igor ● Fábiková Marta ● Fangy
Miroslav ● Federič Jožko ● Fedorová Erika
● Ferenc Róbert ● Filfriends - Mladí filantropi ● Finka Mário ● Finková Drahoslava
● Fond Citibank Europe plc. založený v Ko-
munitnej nadácii Bratislava ● Forum donorov ● Frno Milan ● Frnová Katarína ● Frnová Zuzana ● Fuňa Michal ● Fuňa Slávo ●
Fuňa Stanko ● Fuňová Lýdia ● Fuňová Miriam ● Gaňová Katarína ● Gecíková Martina
● Gemer Jozef ● Gernát Marián ● Gernátová Anna ● Gogová Alexandra ● Grafobal a.s.
Skalica ● Gregorová Mária ● Griger Pavol ●
Grigerová Eva ● Guldanová Natália ● Gyén - Malčeková M. ● Gyén Štefan ● Hajdu
Tomáš ● Harmáčková Dana ● Hatalová Eva
● Hevier Marek ● Hlavinová Ľubka ● Hlohin Miloš ● Hlohinová Kristína ● Holzmannová Veronika ● Horvaj Ján ● Horváthová
Helka – predajňa Folly ● Hračky Levík, OC
Plus Pezinok ● Chebenová Petronela ● Impalex Pezinok ● Jakabovič Pavol ● Janáč
Richard ● Janáčová Monika ● Jurčovičová
Darina ● Jurinová Barbora ● Jurinová Romana ● Jurišová Ivana ● Katarína Paulenová ● Kern Erik ● Kernová Veronika ● Kiner
Matúš ● Kišoň Miroslav ● Kišoňová Mirka
● Kišoňová Renáta ● Klučár Ondrej ● Kľúčik Milan ● Kocúr Boris ● Koči Peter – Not
korp s.r.o. ● Kollárová Eva ● Komiňák Martin ● Koňan Peter ● Kondraťuková Tatiana
● Kostková Kristína ● Košnár Vladimír ●
Krajčovičová Nadežda ● Krasňanská Magdaléna ● Křupalová Ildikó ● Kubová Soňa ●
Kuchtová Jana ● Kulifaj Patrik ● Kurpitová
● Lalinská Eva ● Lančová Jana ● Lintnerová Katarína ● Lukáňová Lucia ● Maászová
Iveta ● Machala Milan ● Majdová Ivana ●
Malčeková Mária ● Malokarpatské múzeum
v Pezinku ● Mesto Modra ● Mestská polícia
Modra ● Modranské Zvesti ● Múčka Peter
● Múčková Mirka ● Mv spol s. r. o. (Teta
drogérie) Modra ● Myšák Milan ● Nadácia
Intenda ● Nadácia Orange ● Nadácia SLSP
● Nadácia SPP, Nadačný fond SPPoločne pri
Nadácii SPP a Ekofond SPP ● Nadačný fond
ČSOB Finančnej skupiny v nadácii Pontis
● O.P.O EXPRES Modra, s. r. o. ● Olšavský Štefan ● Ondovčíková Daniela ● Ondra František ● Ondrová Eva ● OZ Lepšia
Modra ● OZ SABUŽ ● Pangy Miroslav ●
Paulenová Katarína ● Pavlík Michal ● Pavlíková Renáta ● PAVOS Modra ● Pedagogická a kultúrna akadémia Modra ● Pekárek
Juraj ● Pekárky a pekári do dobrovoľníckeho
stánku ● Petrakovič Juraj ● podporovatelia
v hlasovaní Nadačného fondu SPPoločne pri
nadácii SPP ● POIP - Potreby pre domácnosť
Modra ● Polonská Zuzana ● Polygraf print
s. r. o. Prešov ● Potraviny NON STOP, Roman Novák ● Praženková Zuzana ● Predaj
reziva Pezinok - Kulifaj Patrik, Šintál Marián
● Prievalský Viliam ● Pudmerický Peter ●
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
● Rotaract Club Danube Bratislava ● Rybaničová Vladimíra ● Slimák Samuel ● Slimáková Manuela ● Slovak Telecom a.s. ● Soboličová Elena ● Sokolská - Chylská Dada ●
Straková Monika ● Strapková Petra ● Súkromné centrum voľného času Modra ● Szecsényi Radoslav ● Szecsényiová Iveta ● Šéry
Boris ● Šimko Martin ● Šimková Gabriela
● Šimonovič Miloš - Farby, laky, drogéria
Modra ● Šimuni Radoslav ● Šintal Marián ●
Šotník Tomáš ● Špaček Radek ● Špačková
Michaela ● Šurek Peter ● Tászliová Ágnes
● Terlanda Vladislav ● Thomas Weissenbacher ● Tománek František ● TV Lux ● TV
Pezinok ● Uherčík Róbert ● Uherčíková Romanka ● Uhlíková Kristína ● Varga Ján ●
Vasilišin Zdeno ● Viedenské pekárne, a. s. ●
Vovčko Ľudomil ● Walter Peter ● Weissenbacher Thomas ● Wertheim s.r.o. Modra ●
Zemanovič Pavel ● ZŠ Vajanského Modra ●
Žiaková Eva ● Žitková Norika ● Žitňanská
Erika.
ĎAKUJEME.
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum/História
Stav modranských lesov ostal
poveternostnými živlami poznačený a prejde veľa vody modranským potokom, kým sa tieto
rany zahoja. Ale príroda je mocný čarodej a veríme, že naše lesy
budú opäť našou pýchou, akou
sa môže máloktorá obec pochváliť. Lesníkov teraz čakajú
neľahké práce a to pri zakladaní a obnove nových lesných po-
rastov, ktoré by mali nahradiť tie
zničené pohromou. Spoločnosť
vynakladá na obnovu porastov
nemalé finančné prostriedky,
ktoré sa pohybujú vo výškach
okolo 60 tis. EUR ročne. Vynaložené náklady zahŕňajú nákup
mladých stromčekov, ako aj
práce súvisiace s ich výsadbou.
Aj v tomto roku sme vysadili
252 tis. stromčekov na ploche
Prežil život štvanca
Život píše príbehy, ktoré sa dostanú do povedomia verejnosti
v čase, v ktorom sa odohrávajú a o pár rokov sa na ne pozabudne. Jedna produktívna generácia vystrieda druhú, plynú
nespočetné sekundy a neskôr zo spomienok súčasníkov príbehy vyplynú opäť na povrch. Tak je to aj s pôsobením Charlesa
Haladjiana v Slovenskej ľudovej majolike v Modre, kde pracoval od r. 1942. Bol arménskej národnosti, narodil sa 25. 4.
1904 v Smyrne, (dnešný Izmir) v Turecku.
lydov pri Moskve a tu pracoval
v továrni na porcelán. V r. 1937
bol zatknutý spolu s ďalšími cudzincami. Obvinený bol zo špionáže pre Nemecko a uväznený
18 mesiacov v Kalinine. Pre nedostatok dôkazov bol prepustený a mohol sa presunúť na
Ukrajinu, kde sa zamestnal v továrni na porcelán v Korostene.
V Sovietskom zväze teda prežil
veľmi ťažké obdobie, čo spôsobilo vytriezvenie z jeho politických ilúzií. Po nemeckom útoku
na ZSSR sa mu v októbri 1941
podarilo utiecť z Ukrajiny na
Slovensko prostredníctvom jednotiek slovenskej armády.
Od novembra 1942 pracoval
niekoľko rokov v Slovenskej
keramike v Modre. Negatívne skúsenosti zo Sovietskeho
zväzu sa stali minulosťou, no
zanechali hlboké stopy v živote Ch. Haladjiana. Počas modranského pobytu sa cítil byť na
kto sa svojou prácou pričinil
o odstraňovanie následkov kalamít a naša spoločnosť sa naďalej
bude snažiť, aby sme naše lesné bohatstvo zanechali budúcim
generáciám v čo najlepšom stave.
Ing. Milan GAJAR,
konateľ spoločnosti
Lesy Modra s.r.o.
Socializácia psa
v Kynologickom
klube
Charles Haladjian – z neznámych osudov
V osemnástich rokoch utiekol
do Grécka kvôli odohrávajúcej sa turecko-gréckej vojne.
V Aténach absolvoval Štátnu
polytechnickú školu, odbor ornamentalistiky pre keramiku
a orientálne koberce a súčasne Školu keramiky a fajansy.
Nasledoval bohatý profesijný život, striedanie zamestnaní
a politických ideí, nútiacich ho
meniť miesta pobytu.
Po štúdiách sa zamestnal v továrni na umeleckú fajansu
v Neo Faliro, čo je časť Pyrea.
V roku 1925 odišiel do Francúzska. Najprv pracoval v Marseille v Bagdadskom dome, neskôr
v umeleckej továrni pre fajansu
v meste Vallauris. Zároveň sa
venoval komunistickým ideám,
kvôli čomu bol v r. 1936 z Francúzska vyhostený. Vtedy požiadal o repatrizáciu do sovietskeho Arménska. Z Arménska sa
neskôr presťahoval mesta Du-
Foto: archív MĽŠ
V tomto roku na prelome mesiaca júl spoločnosť LESY MODRA, s.r.o. ukončila finálne práce, ktoré súviseli so spracovaním
veterných kalamít v priebehu rokov 2010 až 2012.To znamená tri
roky tvrdej práce hlavne pracovných skupín drevorubačov, ktorí spracovali obrovské množstvá vyvrátených a polámaných stromov, ktoré ostali po pustošiacich víchriciach a tak pomáhali túto pohromu odstraňovať. Ak by sme chceli bilancovať množstvo
spracovaného dreva, tak sa nám blíži k číslu k 80 000 m3.
31ha holín. Efektívnosť vynaložených prostriedkov garantuje aj
skutočnosť, že nákup stromčekov, ako aj práce súvisiace s ich
výsadbou podliehajú verejnému
obstarávaniu. Spoločnosť z výnosov za obdobie 2010-2012 odviedla mestu formou nájmu spolu sumu 1.223.194,- EUR, čo je
viac ako za celé predchádzajúce
obdobie existencie spoločnosti od roku 1993 do roku 2009.
Do budúcna bude táto suma už
o niečo menšia. Treba mať na
zreteli, že do našich lesov bude teraz pár rokov treba vkladať
omnoho viacej finančných prostriedkov, ako doteraz, ale ak nás
nepostihne ďalšia kalamita obdobných rozmerov, o nejakú dobu bude stav modranských lesov
opäť na pôvodnej úrovni.
Chceme poďakovať každému,
CH. Haldjian.
pár rokov oslobodený z područia komunizmu, veď celý svoj
život hľadal možnosť slobodne žiť. Najprijateľnejšie filozofické hodnoty pre seba našiel
v poetickom mysticizme, objavil ich v dielach L. N. Tolstoja
a R. Rollanda, ktorí sa stali jeho
„bohmi“.
Na prácu a život CH. Haladjiana
v Modre si stále živo spomína
národný umelec Ignác Bizmayer, jeho vtedajší kolega z maliarskej dielne Slovenskej keramiky: „Volali sme ho tiež „Karpet
Kazarov“. Býval na Pezinskej
ulici /dnešná Dukelská/ približne v miestach, kde je dnes lekáreň Salvator. U niekoho na priváte, neviem presne, u koho.
(Pokrač. na nasled. strane)
Kynologický klub J. Stolárika
Modra otvoril 16. 6. 2013 novú tréningovú skupinu. Tréning
je zameraný na prípravu psa na
bežné životné situácie. Správna socializácia psa, potlačenie
nežiaduceho správania voči cudzím psom a ľuďom, potlačenie agresivity a socializácia na
mestský ruch. Súčasťou tréningu je i odmietanie ponúkanej či
nájdenej potravy.
Tréning prebieha každú nedeľu
od 18.30 hod.Tréningové hodiny sú otvorené, nie je potrebné sa prihlasovať, stačí prísť
na danú tréningovú hodinu. Vítaný je každý, kto má záujem
svojho psa správne socializovať. Odporúčame si však overiť
či sa tréningová hodina uskutoční. (Na jeseň je plánovaná
zmena tréningov na 9:30 hod.,
všetky zmeny budú uvedené aj
na stránke www.kkmodra.sk).
V prípade otázok nás neváhajte
kontaktovať na 0902 135 690.
(vu)
Foto: archív MĽŠ
Je po kalamite
13
MODRANSKÉ ZVESTI • Z histórie
Historický kalendár, 31. časť
4. júla 1758 sa narodil v Modre
Ján Podhradský, potomok slovenskej zemianskej rodiny, ktorá sa presťahovala zo Zemianskeho Podhradia do Modry. Po
absolvovaní modranského gymnázia študoval teológiu v Bratislave a v Halle. Krátko pôsobil
ako kazateľ a učiteľ v Modre.
Bol farárom v Senici, kde sa zaslúžil o vybudovanie tolerančného kostola. Pôsobil aj ako pedagóg a napísal viacero príručiek
s náboženskou tematikou, básní
a úvah venovaných slovenským
osobnostiam.
5. júla 1848 sa v Podolí narodil
Štefan Janda. Ako učiteľ pôsobil v Modre. Bol hudobným skladateľom a autorom drobných cirkevných skladieb. Pôsobil ako
poradca pri stavbe organov.
7. júla 1888 sa narodil na Brezovej Samuel Štefan Osuský.
Teológiu študoval v Bratislave
a v Erlangene. Psychológiu študoval v Prahe. Na fakulte v Bratislave prednášal filozofiu, psychológiu, dejiny náboženstva
a pedagogiku. Modranským farárom sa stal v roku 1933 a bol
zvolený aj za biskupa západného dištriktu. Za slovenského štátu bol perzekvovaný a prenasledovania sa dočkal i v 50. rokoch,
kedy sa musel vzdať cirkevných
a spoločenských funkcií. Je autorom mnohých filozofických
a náboženských štúdií. Zvlášť
významné je jeho dielo Prvé slovenské dejiny filozofie.
(Dokončenie zo str. 13.)
Maľoval olejovými farbami, ktoré sa nevypaľujú, u ľudí sa iste nájdu ešte nejaké jeho diela.
Aj po večeroch doma maľovával
vázy, nezúčastňoval sa spoločenského života. Maľoval v majolike v maliarskej dielni, no veľa
nerozprával. Maľovať vedel perfektne, ale pre majoliku sa jeho
štýl príliš nehodil. Na rozdiel napr. od L. Vavrů, ktorý tiež prišiel
z porcelánky, ten maľoval hlavne
holíčske vzory. My ostatní sme
Haladjiana akceptovali. Pravdepodobne sa nás obával a trochu stránil, no niet sa čo čudovať
9. júla 1968 zomrel v Modre vo
veku 81 rokov Štefan Gojdič.
Bol gréckokatolíckym kňazom,
spisovateľom, učiteľom a predsedom Spolku A.V. Duchnoviča. Je autorom divadelných hier,
stredoškolskej učebnice a publikoval v novinách a časopisoch.
Za svoju činnosť a presvedčenie
bol prenasledovaný.
11. až 16. júla 1843 sa konalo
na evanjelickej fare v Hlbokom
stretnutie Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu, ktoré
rozhodlo o uzákonení spisovnej slovenčiny a jej zavedení do
každodenného užívania. Účastníci tohto stretnutia sú súčasťou
pomníka na námestí v Modre.
12. júla 1908 sa narodil v Modre Karol Mesík. Otec mu padol
v prvej svetovej vojne a starostlivosť o rodinu zabezpečovala
v plnej miere matka. Vyštudoval učiteľský ústav a popri práci
učiteľa sa venoval písaniu a prekladu učebníc. Ako slobodný záložný dôstojník bol po vzniku
Slovenského štátu aktivovaný
do armády a pôsobil na Ministerstve národnej obrany. Stal sa
účastníkom Povstania a po jeho
potlačení bol, ťažko omrznutý,
zajatý. Podarilo sa ho zachrániť z transportu do nemeckého zajateckého tábora a do prechodu frontu žil v ilegalite. Po
oslobodení sa vrátil do armády.
Vo februári 1948 odmietol vstup
do komunistickej strany a ako
vzhľadom k jeho predchádzajúcim skúsenostiam. Nechcel sa ani
fotografovať, keď sme sa fotili,
dával si pozor. Bližšie sa nepriatelil s nikým, nedôveroval ľuďom.
Rozprával po slovensky. My sme
ho brali v priateľskom duchu, akceptovali sme jeho odťažitosť od
ľudí.“
Charles Haladjian prešiel po roku
1946 zo Slovenskej keramiky do
porcelánky EPIAG v Karlových
Varoch. Po jej znárodnení sa na
kratší čas vrátil opäť do Modry,
no r. 1950 definitívne odišiel do
Francúzska.
povstalecký dôstojník bol z armády prepustený. Vyštudoval
Stavebnú fakultu a pôsobil ako
statik v projekcii na významných slovenských stavbách. Je
pochovaný na modranskom cintoríne.
17. júla 1908 sa narodil Stanislav Musil (zomrel 2. novembra 1983). Po vyštudovaní Vysokej školy zemědelskej v Brne
a doplnení si vzdelania na Štátnom pedagogickom seminári začal pôsobiť ako profesor na vinohradnícko-ovocinárskej škole
v Mělníku, Lednici a v Modre.
V roku 1954 bol vymenovaný
za riaditeľa školy v Modre. Jeho pôsobenie je spojené s rozvojom školy, stavebnými investíciami a vybudovaním školského
majetku Fajdal. Bol publikačne
činný, okrem odborných článkov napísal niekoľko učebníc
a venoval sa aj vinohradníckej
terminológii. Je pochovaný na
modranskom cintoríne.
19. júla 1908 zomrel vo veku
76 rokov Ludwig von Michnay. Patril do významnej modranskej rodiny, ktorá sa zaslúžila
o rozvoj Modry a Harmónie. On
sám pôsobil v rakúsko-uhorskej
c.k. armáde a do penzie odišiel
vo funkcii generálmajora. Je pochovaný na modranskom cintoríne.
19. júla 1913 sa narodil Pavol
Malatin. Absolvoval Filozofickú fakultu UK, kde získal titul PhDr. V Modre pôsobil ako
riaditeľ gymnázia (SVŠ). Za jeho pôsobenia hrozil zánik školy.
Ďakujem pani Ľudmile Petríkovej za preklad z Denníka (1946
– 1951) francúzskeho konzula
v Bratislave Etienna Manac´ha
a za poskytnutie fotografií. V rodine ev. a. v. farára ThDr. J. M.
Petríka získal Ch. Haldjian silné zázemie a oporu v neľahkých
chvíľach.
Podľa rozprávania p. Ľudmily
Petríkovej a nár. um. Ignáca Bizmayera spracovala
Sylvia HRDLOVIČOVÁ
Váza z modranského obdobia.
Samuel Štefan Osuský.
V spolupráci s viacerými Modranmi sa podarilo existenciu
školy zachrániť. Je pochovaný
na modranskom cintoríne.
19. júla 1913 sa narodil v Lubine
Rudolf Uher. Študoval v Modre
na učiteľskom ústave a neskôr
si doplnil vzdelanie na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT.
Absolvoval študijný pobyt v Paríži, kde svoje diela aj vystavoval. Pôsobil ako nadaný a úspešný sochár, bol mu udelený titul
zaslúžilého umelca. V roku 1972
mu však pre jeho politické postoje bolo pozastavené členstvo
v ZSVU. Napriek tomu i napriek
chorobe však pokračoval vo výtvarnej činnosti.
(kvm)
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé
informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné podnety posielajte na [email protected]
Foto: snm-mľš
14
MODRANSKÉ ZVESTI • Matričné info/Inzercia
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Galová Zoe
17. 6.
Kukla Mayo
18. 6.
Kukumberg Michaela
23. 6.
Mokrá Alžbeta Ema
17. 6.
Opustili nás:
Pútec Štefan, 77 r.
25. 5.
Ochaba Edurad, 69 r.
18. 5
Horváth Anton, 88 r.
2. 6.
Košnárová Helena, 91 r.
2. 6.
Hankeová Marta, 65 r.
4. 6.
Klimko Miloš, 63 r.
4. 6.
Polakovičová Helena, 81 r. 9. 6.
Markovič Albert, 84 r.
12. 6.
Tilingerová Ľudmila, 84 r. 25. 6.
Jubilanti:
99 ročná
Gaubeová Jolana
27. 7.
85 ročné
Farkašová Božena
17. 7.
Kovaničová Anna
26. 7.
Ružeková Mária
13. 7.
Tirindová Anna
13. 7.
80 roční
Čepcová Božena
12. 7.
Čukanová Paulína Oľga 31. 7.
Ing. Jurikovič Jozef
1. 7.
Lazarová Margita
20. 7.
Záleská Terézia
30. 7.
75 roční
Belková Vilma
5. 7.
Jelačičová Adriela
29. 7.
Tlačík Jozef
14. 7.
Tóth Dušan
2. 7.
70 roční
RSDr. Bacigál Jaroslav 12. 7.
Bartoš Jozef
11. 7.
Chvosteková Irena
19. 7.
Juranová Oľga
6. 7.
Tibenská Anna
6. 7.
Uherčíková Mária
14. 7.
Eva HORVÁTHOVÁ, msú
Zosobášili sa:
Ing. Svetozár Michálek,PhD
a Martina Laláková, Mgr. 22. 6.
Ing.arch.Vladimír Šimko
a Jana Čajkovičová
29. 6.
Eva HORNÁČKOVÁ,
msú
Darovali krv na záchranu
života a zdravia
10. júla sa tradične v priestoroch Kultúrneho domu Ľ. Štúra
v Modre uskutočnil odber krvi. Svoj čas a životodarnú tekutinu
venovalo celkom 24 darcov. Aj napriek prázdninovému a dovolenkovému obdobiu je to pekný počet. Týmto pozývame na najbližší odber, ktorý sa bude konať už na jeseň – 13. novembra 2013
(7.30 h.) v budove kultúrneho domu, všetkých pravidelných darcov a samozrejme prvodarcov. Za občerstvenie počas júlového
odberu ďakujeme sponzorovi p. Jaroslavovi Rychelovi.
Ďakujeme darcom: Jánošík
Juraj, Durdovanská Zuzana,
Džubinová Eva, Lišková Juliana, Krčmárová Iveta, Urland
Andrej, Horváthová Eva, Ondrejkovičová Veronika, Ondrejkovičová Alena, Polčicová
Zlata, Hubeková Veronika, Liš-
ka Marián, Šimonovič Ľuboš,
Hrdličková Jana, Ružek Peter,
Vršek Jaroslav, Poszárová Silvia, Ondrejkovičová Andrea,
Ženišová Katarína, Kolárik
Ivan, Gažo Marek, Dubanová
Lenka, Gažová Mária, Vršek
(red)
Miroslav.
Spomienka
Dňa 9.júla sme si pripomenuli 1.výročie úmrtia nášho
drahého otca a dedka Jozefa Čistého, ktorý nás opustil
v 92. roku svojho života. Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.
Tichá spomienka
Dňa 11. 7. 2013 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná mama, babka, prababka Mária Belicová. Kto ste ju poznali, venujte jej modlitbu a tichú
spomienku. S láskou a vďakou spomínajú deti Stanislav, Elenka, Majka, Jozef, Ľubomír, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.
Spomienka
„Žitia čas neúprosne letí, avšak svet i tak sa nelepší“.
Dňa 10. 7. 2013, sme si so slzami v očiach pripomenuli 2. výročie, nečakaného odchodu na pravdu Božiu, našej vzácnej a nami milovanej manželky, mamy,
babky, sestry, Malvínky Kľúčikovej. Žiaľ o to viac to
bolí, keď na Tvoj hrob spoločný rodičovský, „Kde sladko spíš svoj
sen“ v biely Boží deň vkročila noha vandala a jeho ruka nenásytná,
prekrásne kvety z vázy zobrala. S láskou i úctou spomínajú, manžel
Milan, synovia Milan a Juraj, dcéra Darinka a sestra Ľudmila s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Prosíme, spomeňte si spolu s nami.
Ďakujeme.
Spomienka
V tomto roku uplynulo 20 rokov od úmrtia MUDr.
Katuši Dutkovej, ktorá pôsobila v nemocnici v Modre vyše 30 rokov. V tomto roku by sa bola dožila 97
rokov. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku. Za rodinu dcéra PhDr. Emília Schenková.
Spomienka
Spomíname na Teba, lebo spomienky krásne sú, ktoré
sa zo života nevymažú. Dňa 18. 7. bude 20 rokov, čo
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko Jozef Ondrejkovič. S láskou spomínajú manželka, syn,
dcéry s rodinami.
Spomienka
Dňa 23. 7. 2013 uplynulo 20 rokov od nečakanej a bolestnej rozlúčky s našim otcom, manželom a dedkom
Milanom Čukanom. Spomeňte si s nami. Smútiaca rodina.
Spomienka
Ilustračné Foto: web
Dňa 2.7.2013 sme si pripomenuli 30. výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko, pradedko a svokor Pavol Balúch. Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínajú spolu s nami. Manželka a deti s rodinami
Spomíname
Dňa 10. 8. uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec, manžel, brat a zať Ján Bartoš. S úprimnou láskou spomínajú manželka s deťmi a svokrovci.
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Relax
16
Júlová krížovka
Autor:
Juraj
Mitošinka
zvýšený
pult
v reštaurácii
vychýlila
rímske
citoslovce z pôvodčíslo 2050 zvolania nej priamej
polohy
značka
jednotky
recipročný
ohm
citoslovce
bolesti
rob
bystrejším
unavím sa
skratka
pre
iteretur
patriaci
nám
druh
opice
etiópsky
náčelník
zn. pre
stattesla
časť domu
v Iráne
sova
(zastar.)
MPZ
Lesotha
4. časť
tajničky
breše
nastrojí
(expr.)
prenosné
prístrešie
mužské
meno
konanie
opracúvate
dlátom
EČV Námestova
zárez
krovitá
behalo,
blúdilo
ženské
meno
citoslovce
citového
vzrušenia
Vys. škola
technická
zn. pre
kilometer
nádoby
na pokrm
iste
lahôdky,
sladkosti
druh sleďovitej ryby
zomiera
stehnová
kosť
natiera
farbou
predaj
zmenky
bašty
preberá
k životu
listnatý
strom
zložka
uhlia
druh
horniny
žrďovitý
predmet
postavil sa
značka
kryptónu
živočích
(kniž.)
ker, krík
(zdrob.)
ľahké
plavidlo
pohonná
zmes pre
výbušné
motory
Ladislav
(dom.)
dávaj
pokyny
okopcuje
oceľový
nosník
buď živý
steká
(kniž.)
objednám
si (hovor.)
rýdzosť
mince
starorím.
úradník
MPZ
Tanzánie
základný
zákon
štátu
mužské
meno
dezertné
víno
obličkový
enzým
mužské
meno
mám
v úcte
odsekni
pokles
úrovne
cit.povzbudenia
titul ind.
feudálov
šúchal,
drhol
praobyvateľ
Nového
Zélandu
rozpúšťaj
pri teplote
balkánska
obj. jedn.
naša
planéta
báseň,
chválospev
týkajúce
sa sovy
skratka
výrazu
africký
strata
vedomia,
mdloby
rozhl. sp.
Egypta
zhotovuje
tkaninu
klamár
Pomôcky:
tarpon,
aragonit,
EAT,femur
3. časť
tajničky
skratka
Svetovej
rady mieru
1. časť
tajničky
Pomôcky:
rás, MER,
senan,alit,
babuin, LS
súhrn
Pomôcky:
zásad
renín, rao,
aloi, akov, a pravidiel
v umení
hymn
kameňolom
citoslovce
ukazovania
osobné
zámeno
otravné
látky (skr.)
veda
o rytme
národná
galéria
2. časť
tajničky
citoslovce
odporovania
kosoštvorcový
nerast
hodnota
(peňaž.)
MODRANSKÉ ZVESTI • Navštívte v regióne
V kultúrnych kuloároch v regióne sa rozpráva o spojení občianskych združení 5P a P.R.D. pri organizácií festivalu alternatívnej
kultúry Alternatíva v Drevone. Oslovili sme preto predstaviteľov
oboch združení, Laja Slimáka a Rasťa Kuttnera s Petrom Bittnerom, aby nám o spolupráci povedali niečo bližšie.
Tak, čo je na tom pravdy a ako
funguje spolupráca?
Lajo: Na festivale sme v podstate spolupracovali už minulý rok.
Náklady na program, technické a materiálne zabezpečenie sú
dosť vysoké a obe združenia prejavili záujem, aby sa Alternatíva
v Drevone konala aj tento rok.
V tejto súvislosti musím spome-
núť aj občianske združenie Kinečko, ktoré aj tohto roku zabezpečuje filmovú časť festivalu.
Rasťo: Obe občianske združenia
majú vo svojej náplni aj kultúrnu
činnosť a Lajo je prezidentom 5P
a zároveň členom P.R.D. So spojením nebol žiaden problém a je
pravda aj to, že usilovne pracujeme na novom ročníku festivalu.
Hudba modre 2013
Medzinárodný festival jazzového a komornej hudby
Modra známa svojim kladným vzťahom ku kultúre, má vo svojom repertoári ďalší umelecký zážitok pre návštevníkov i obyvateľov. Melódie 20-tych a 30-tych rokov minulého storočia odštartujú medzinárodný festival umenia Hudba Modre, ktorý sa
uskutoční od 16. - 18. augusta v Modre.
Hudbu Modre odštartuje swingový večer v Elesku Wine Park
Swingový orchester FATS JAZZ
BAND vás prinavráti do čias
noblesných večierkov 20. a 30.
rokov minulého storočia, do čias
amerického jazzu. Interpretov
a ich talent si môžete vychutnať
v priestoroch ELESKO wine
park (ZOYA Museum). Ústred-
nou postavou a zároveň špičkovým umelcom tohto hudobného
telesa nie je nikto iný ako zakladateľ Fats jazz band a jeden
z najlepších klaviristov na Slovensku Ladislav Fančovič.
Moyzesovo kvarteto znova po
rokoch koncertuje v modranskom kostole
Vyzerá to tak, že Alternatíva
v Drevone bude aj tohto roku
multižánrová...
Rasťo: Minulý rok sa koncepcia
multižánrovosti ľuďom zapáčila
a my sami si myslíme, že pestrosť
bude na prospech veci. Po skúsenostiach z minulého roku pridáme viac vecí pre deti.
Môžete už prezradiť aj nejaké
konkrétne body programu?
Petter: Neradi by sme dopredu
prezrádzali celý program, pretože
ešte nie je kompletne zazmluvnený. Hádam by som však mohol
Už 17. augusta 2013 o 19.00
hod. v kostole sv. Štefana Kráľa v Modre, zavíta do Modry
komorný súbor mesta Skalica
- Moyzesovo kvarteto. Do repertoáru zaradili skladby od významných skladateľov ako W.A.
Mozart, A. Dvořák, P. Debussy,
P. Bagin či H. Villa – Lobosa a to
všetko v podaní Stanislava Muchu ( I. husle), Františka Töröka
(II. husle), Alexandra Lakatoša
(viola), Jána Slávika (violončelo) a Cyrila Šikulu (flauta).
Mladí hudobníci umeleckej
školy a Bergerovo trio s Modranom B. Dugovičom
Do nedeľnajšieho programu sa
zapoja žiaci Základnej umelec-
Pezinský Permoník už 16. až 18. augusta
Zastavte sa na malokarpatskej burze minerálov a drahých kameňov
Srdečne vás pozývame na 18. ročník tradičného podujatia Pezinský permoník, ktoré sa uskutoční 16. – 18. augusta v Kultúrnom
dome v meste Pezinok. Podujatie je určené pre všetkých, ktorých
fascinujú krásy našej zeme a vzácnych minerálov a kameňov,
ktoré vytvorila. Nájdete tu tiež šperky a ozdoby z nich vyrobené
šikovnými rukami šperkárov. Permoník predstavuje Malokarpatskú burzu a výstavu minerálov, fosílií a drahých kameňov.
Vyskúšajte si
ryžovanie zlata
Príďte v spoločnosti priateľov,
s deťmi i rodinou a s dobrou náladou prežiť deň pri ryžovaní zlata a prehliadnite si našu bohatú
výstavu plnú vzácnych exponátov. Tento rok nebudú chýbať
zaujímavé osobnosti, výstavy,
prednášky a premietanie ukážok
z oblasti mineralógie a baníctva.
Bude aj mestská
opekačka
Vďaka množstvu vystavovateľov
sa môžete dozvedieť veľa zaujímavých informácií o mineráloch
a o všetkom čo vás zaujíma z ich
výprav po svete pri objavovaní
nových kúskov do ich zbierok.
O pravú letnú náladu sa postarajú
počas troch dní hudobné kapely,
ktoré budú rozdelené podľa hu-
dobných žánrov. V piatok večer
je venovaný reggae scéne, na ktorej privítame Foolprof Riddims,
Skafander, Fuera Fondo, Respect
Vibration Sound. Sobota sa bude niesť v rockovej nálade v podaní skupín Stará škola, Hash,
King Shaolin, Lavagance. Nebude chýbať ani sobotná mestská
opekačka. Nedeľa je pripravená
v country a oldies štýle.
Pre najmenších máme pripravenú
súťaž v kreslení a maľovaní najkrajšieho permoníka a bábkové
divadielko Bambola, ktoré predstaví rozprávku O popletenom
permoníkovi.
prezradiť najväčšie ťaháky z hudobnej časti, ktorými budu Vandali zo Svätého Jura a dobre známi Vrbovskí víťazi.
Okrem divadelných predstavení
chystáme detskú divadelnú dielňu, povrazolezkyňu a pravidelné
spojenie zo železničnej stanice
rovno do areálu bývalej Drevoindustrie.
Na 29. augusta je teda pripravený 2. ročník festivalu Alternatíva
v Drevone, na ktorý pozývame
ľudí, ktorí majú radi kvalitnú kultúru a príjemnú atmosféru v netradičnom prostredí.
(red)
kej školy v Modre, ktorí vystúpia vo veľkej sále Hotela Sebastian v Modre o 17.00 hod.
a predvedú vám ako má vyzerať Malý koncert veľkých nádejí. Neskôr, o 19.00 hod. v Nemeckom evanjelickom kostole
a. v. v Modre, ukončia trojdňový festival Hudba Modre umelci
z Bergerovho tria. Oživia skladby L.v.Beethovena, R. Bergera,A. Zemplinskeho či L. Krupkoviča. Finálny hudobný večer
zavŕšia umelci Ladislav Fančovič (klavír), Branislav Dugovič
(klarinet), Ján Slávik (violončelo).
Podrobný
program
Hudba
Modre nájdete na str. 20.
(jk)
Veríme, že každý jeden z vás si
na Pezinskom Permoníku nájde
niečo pre seba a odíde s pocitom
príjemne stráveného letného dňa.
Tešíme sa na vás. Viac informácií
ako i podrobný program nájdete
na našom webe www.pezinskypermonik.sk
Andrea HELDOVÁ (red)
foto: ah
Alternatíva v Drevone - 29. augusta 2013
17
MODRANSKÉ ZVESTI • Športová Modra
18
Modra hostila majstrovstvá SR v plážovej hádzanej
Beach handball Zoška 2013
gratulujem a pevne dúfam, že
ten nasledujúci ročník už vyhrá
domáce družstvo. Chcem sa touto cestou poďakovať mojim
kolegom z organizačného vý-
boru, ale hlavne všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli
pri organizovaní tohto turnaja.
Poďakovanie smeruje aj Mestu
Modra.“
(hy)
Mladší
hádzanári
na 4. mieste
Petangový turnaj klientov
DSS vyhrali Meremáci
V dňoch 14. – 16. 6. 2013 sa
v Prešove uskutočnili Majstrovstvá SR mladších žiakov, na ktoré sa prebojovali aj naši chlapci.
V konkurencii najlepších ôsmych
družstiev Slovenska sa nestratili.
V základnej skupine síce dva zápasy prehrali a jeden remizovali
a obsadili až posledné 4. miesto,
no výsledky boli veľmi tesné. Vo
štvrťfinále nastúpili naši chlapci
proti neskoršiemu víťazovi turnaja domácemu družstvu Tatranu Prešov. Chlapci podali veľmi
bojovný výkon a napriek prehre,
tréner družstva Michal Kosák vyjadril s ich výkonom spokojnosť.
V skupine o 5. – 8. miesto naši
chlapci pokračovali v bojovných
výkonoch a podarilo sa im túto
skupinu vyhrať, čím v konečnom
hodnotení obsadili 5. miesto.
Náš klub reprezentovali: Filip
Chalabala, Adam Ochaba, Samuel Daňo, Denis Maščuch, Marcel Chrapko, Matúš Moravčík,
Adam Granec, Daniel Klúčik,
Michal Frno, Martin Hidaši, Jakub Demovič, Filip Jurkovič,
Marko Jurkovič, tréner Michal
Kosák a vedúci družstva Tomáš
Tschur.
(hy)
27. júna 2013 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA Modra opäť po roku pozval na petangové ihriská všetkých svojich priateľov a známych, zmerať
si svoje sily a stráviť príjemný deň v prekrásnej prírode rekreačnej oblasti Harmónia. Na IV. ročník petangového turnaja prijalo pozvanie 13 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a dve zariadenia v pôsobnosti
Trnavského samosprávneho kraja.
a ZPS z Rače. S prázdnymi rukami neostal nikto. Diplom za
účasť, fair play hru, najkrajšie
tričká, super výkon, dobrú výdrž
a tašky so suvenírmi si odnášal
každý z účastníkov.
Veľká vďaka patrí našim sponzorom a sympatizantom - SAG
Elektrovod a.s., Horskému hotelu POD LIPOU, spoločnosti
Balloon designe, Chipita Slovakia s.r.o., mäsiarstvu Petra
Machciníka Modra, Nadácii pre
človeka v núdzi a prevenciu kriminality, Róbertovi Beňovi, Michalovi Šebekovi a hlavnému
rozhodcovi Milanovi Soboličovi, za pomoci ktorých sa nám
každoročne darí túto akciu zorganizovať.
(mg)
lo družstvo Celé ZLE!, ktoré
sa zároveň stalo víťazom celej
slovenskej Beach handball tour.
Domáci favorit Mýtnicki Vlci
skončili vo štvrťfinále, kde podľahli až na samostatné nájazdy
družstvu Zepáár Astronautov.
Miroslav Ochaba, hlavný usporiadateľ turnaja: Turnaj mal výbornú športovú, ale aj spoločenskú úroveň. Žiaľ na poslednú
chvíľu sa odhlásilo jedno
družstvo mužov, čo nám narobilo nemalé organizačné problémy. Víťazom turnaja srdečne
Turnaj slávnostne otvoril riaditeľ DSS a ZPB Merema Mgr.
Ján Duban, ktorý privítal vzácnych hostí z BSK - predsedu
Ing. Pavla Freša, podpredsedníčku PhDr. Gabriellu Németh,
riaditeľku odboru sociálnych
vecí Mgr. Michaelu Šopovú a Mgr. Petra Húsku, ktorí
prvým nahodením košóna a petangových gúľ otvorili turnaj.
Na hracej ploche sa stretlo 25
trojčlenných družstiev, zástupcovia ktorých zápolili o víťazstvo v piatich kolách. Postúpili
tí, ktorým šťastie prialo najviac.
Hráčov prišla počas turnaja pozdraviť a zapriať “peknú hru”
primátorka Mesta Modra Ing.
arch. Hana Hlubocká a odmeny
všetkým účastníkom a víťazom
prišiel odovzdať pán poslanec
Foto: jana kuchtová
V ženskej kategórii sa najviac
darilo dievčatám maďarského
Györu, ktoré vo finále zdolali
ženy Interu Bratislava pod názvom Holky zo Zeleného stromu. Tretie miesto obsadili ženy
Senca pod názvom Kanonierky.
V kategórii mužov sa najviac
darilo a majstrovský titul získalo
družstvo Balons Gang zostavené
zo súčasných a bývalých hráčov
ŠKP Bratislava. Strieborné medaily si odniesli muži Piešťan
vystupujúci pod názvom Zepáár
Astronautov, bronz si odnies-
BSK Miroslav Baxa. Medailu
za 1. miesto si domov odnieslo domáce družstvo Meremáci, 2. miesto získali športovci
z MsCSS z Modry a na 3. mieste sa umiestnili petangisti z DSS
Foto: merema
Po prvý krát v histórii nášho klubu sa nám podarilo získať organizovanie Majstrovstiev SR vo veľmi zaujímavom a progresívnom športe, v plážovej hádzanej. Celkovo 17 mužských a 9
ženských družstiev zabojovalo v prvý júlový víkend v areály prírodného kúpaliska na Zochovej chate o tituly majstra SR.
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
Starší žiaci FC Slovan Modra
na úspešnom 1. mieste
Po jesennej časti futbalovej súťaže starších žiakov skončili mladí futbalisti Slovana Modra na 1.
mieste. A tak bolo samozrejmé,
že sme si dali cieľ skončiť súťaž
na prvom mieste a pokúsiť sa postúpiť v baráži do regionálnej ligy (2. liga). V zime sme trénovali
v telocvični ZŠ Vajanského. Chcel
by som sa poďakovať škole za vytvorenie podmienok na tréning.
Na konci februára sme naháňali kondíciu na sústredení vo Svätom Juri, kde boli vynikajúce pod-
mienky. Odohrali sme 3 prípravné
zápasy. Do mužstva prišli 4 noví
hráči, ktorí dobre zapadli do kolektívu. Celú jarnú časť išli chalani od zápasu k zápasu za svojim
cieľom a to zvíťaziť v súťaži. Nevyhli sme sa ani problémom, keď
v zápasoch s ťažkými súpermi sa
zranili hráči, ktorí patrili k oporám mužstva (Petrovský, Kopčík,
Riapoš). Vtedy sa ukázala morálna sila mužstva a chalani zabojovali aj za zranených spoluhráčov.
Za celú sezónu neprehrali ani je-
den zápas, 3x remízovali, 15x vyhrali, dali 140 gólov a 12 gólov
dostali. Chalani boli dobrá partia
a zaslúžene vyhrali súťaž ročník
2012 - 2013 a aj postúpili do 2. ligy žiakov. Prajem chalanom, ktorí
prechádzajú zo žiackej kategórie
do dorastu, nech sa im darí a chalanom, ktorí ostanú hrať v žiackej
kategórii 2. ligu, aby udržali kvalitnú súťaž aj do budúcich sezón.
Tréner: Miroslav Graus, Asistent trénera: Ivan Glos, Brankár: Erik Šípoš, Kapitán: Róbert
Lalák, Hráči: Richard Petrovský,
Patrik Gašparík, Dávid Sandtner,
Renáto Marciňa, Adam Mlynár,
Tomáš Kopčík, Dávid Pichonský, Milan Koller, Miroslav Riapoš, Matej Macinský, Marcel Šimonovič.
Miroslav GRAUS, tréner
Foto: FC
Poďakovanie trénerovi
Aj my malí futbalisti ďakujeme nášmu trénerovi Miroslavovi Grausovi. Ďakujeme za jeho
ochotu, snahu a trpezlivosť nás
vždy doviesť do úspešného cieľa. Vďaka nemu sme mohli hrávať ligu, baráže o postup do vyšších líg.
Dám do prenájmu nebytový - obchodný
priestor cca
60 m2 v centre
námestia Ľudovíta Štúra.
Predaj a výkup
použitých kníh
LP platní
pohľadníc
dokumentov
19
Keby nebolo trénera Grausa, nemali by sme ako nabrať kondíciu.
Brával nás na sústredenia do Sv.
Jura, kde sme behávali po kopcoch a strmých cestách. Za toto
mu všetci veľmi pekne ďakujeme. Richard PETROVSKÝ,
za starších žiakov
FC Slovan Modra
Riadková
inzercia
zz Pre chovateľa zvierat ponúkam
bezplatný odber pokosenej trávy,
alebo sena z lokality Modra-Kráľová za bývalým družstvom.
Tel.: 0905 649 582
zz Predám pozemok 6.270 m2
s murovanou chatkou (6x3) a rybníkom „Orlie jazierko“ v Modre.
Pozemok je na samote, je oplotený
s príjazdovou cestou.
Tel: 0905 475 032
zz 49-ročný ZŤP muž (vozíčkar)
hľadá opatrovateľa (-ľku). Práca
vhodná aj pre čiastočných invalidných dôchodcov, absolventov
a brigádnikov. Pracovné zmeny
dohodou. Najlepšie z okolia Pezinka prípadne BA-Rača. Len vážni záujemcovia, volajte tel.: 0905
239 409, 0904 155 528.
zz Kúpim starú vínnu pivnicu
v Modre.
Tel.: 0905 696 787
zz Kúpim starý vinohradnícky
dom s vínnou pivnicou.
Tel.: 0905/696 787
zz Kúpim vinohrad, môže byť aj
pusták alebo lúku.
Tel.: 0905/696 787
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí.
Tel.: 0905 824 739
Tel.: 0918/250 910
zz Kúpim záhradu alebo ovocný
sad v Harmónii.
Peniaze
rýchlo a1/16
jednoducho
Modranské
zvesti
str
na čokoľvek
pre zamestnaných a dôchodcov
až do výšky 2 200,-€
- aj bez ručiteľa
ku každej zmluve DARČEK
Tel.: 0903/450 192
Rýchle peniaze pre
- živnostníkov
- podnikateľov
až do výšky 33 000,-€
- aj bez ručiteľa a na čokoľvek
ku každej zmluve DARČEK
0948 355 506
www.proficredit.sk
0948 355 506
www.proficredit.sk
Pracujem ako viazaný finančný agent
pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Pracujem ako viazaný finančný agent
pre spoločnosť PROFI CREDIT
Slovakia, s.r.o.
Slávnosť hliny – Keramická Modra 2013
V tomto roku uplynie práve 130
rokov, čo v Modre rozhodla
mestská rada na čele s múdrym
starostom Jánom Maierom, že
zriadi v starom keramickom
stredisku v Modre Štátne keramicko-priemyselné učilište, ktoré bude pokračovať vo výrobe
a najmä výučbe budúcich keramikov. Počas lepších i ťažších
období existencie si modranská
dielňa ustálila svoj sortiment
výrobkov, a najmä vychovala množstvo vynikajúcich kera-
mických majstrov.
Práve výrobni a majstrom bude venovaný odborný seminár
a výstavy „Minulosť a súčasnosť Slovenskej ľudovej majoliky“ a „Keramický majster Rudolf Barčík“. Odbornú časť
bude opäť sprevádzať keramický jarmok s jedinečným štylizovaným hrnčiarskym sprievodom
a zaujímavým programom. Novinkou tohtoročnej slávnosti bude prezentácia prác Slovenskej
ľudovej majoliky a najmä celko-
vý vzhľad „keramickej uličky“.
Usporiadatelia Modranská beseda a partneri podujatia SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra, mesto
Modra, Malokarpatské osvetové
Ilustračné foto: Jana Kuchtová
Prvý septembrový týždeň (5. – 7. 9.) už piatykrát bude Modra intenzívne žiť keramikou. Tradičná Slávnosť hliny bude výnimočnou nielen tým, že bude piata - výročná, ale najmä 130 rokmi Slovenskej ľudovej majoliky, ktorým bude celý ročník venovaný.
stredisko, Hotel Majolika i modranskí keramici sa spolu s vami
tešia ako oslávia jednu z najdlhších tradícii v našom meste – keramiku.
Agáta PETRAKOVIČOVÁ,
Modranská beseda
Program kultúrno-spoločenských podujatí na august
16. - 18. 8.: Hudba Modre
8. ročník medzinárodného festivalu jazzového umenia a vážnej
hudby
Piatok: 16. august 2013 o 20.00
hod. – Elesko Wine Park
Fats Jazz Band - swingové zoskupenie
L. Fančovič: klavír, bandleader,
Ľ. Kamenský: trúbka, kornet, B.
Belorid: pozauna, B. Dugovič:
klarinet, tenor - saxafón, M. Matejka: gitara, P. Fičor: bicie, P.
Kušík: kontrabas, J. Dekánková
a M. Uhliarik: spev
(melódie 20 a 30-tych rokov minulého storočia)
Sobota: 17. august 2013 o 19.00
hod. - kostol sv. Štefana Kráľa
v Modre
Moyzesovo kvarteto, komorný
súbor mesta Skalica
S. Mucha: I. husle, F. Török: II.
husle, S. Lakatoš: viola, J. Slávik: violončelo, C. Šikula: flauta
(W. A. Mozart, P. Bagin, C. Debussy, A. Dvořák)
Nedeľa: 18. august 2013 o 17.00
hod. – Hotel Sebastian
Malý koncert veľkých nádejí
(žiaci ZUŠ Modra)
18. august 2013 - o 19.00 hod. Nemecký evanjelický kostol
Bergerovo trio
L. Fančovič - klavír, B. Dugovič
- klarinet, J. Slávik - violončelo
(L. v. Beethoven, R. Berger, A.
Zemlinsky, L. Kupkovič)
organizátor: OZ Hudba Modre,
Mesto Modra, Mestské kultúrne
stredisko Modra
+421 33 690 83 00,
www.modra.sk
24. 8., 16.00 h. Detské predstavenie - Dúhový autobus
podujatie v rámci Kultúrneho leta v Modre; detské interaktívne
Mestská knižnica ponúka novú súťaž
Napíšte o najkrajšom prázdninovom zážitku
Milí čitatelia Mestskej knižnice v Modre, aj počas letných mesiacov júl a august je knižnica otvorená v rovnakých otváracích
hodinách ako počas celého roka a to: od 9.00 do 17.00 hod. Knižnica pre vás pripravila nové knižné tituly ako napríklad: Očkovanie od Alexandra Kotoka, Sklený zámok od Wallsovej Jeannette, Kráska a netvor od Dominika Dána a množstvo ďalších.
Okrem nových kníh, ktoré si
môžete zapožičať, stále prebieha
Burza kníh, kde si môžete zakúpiť literatúru za symbolickú cenu 0,20€/1 kus. V knižnici máte
možnosť prečítať si čerstvú den-
nú tlač a časopisy. Už tradične
prebieha celoročná súťaž o Kráľa a Kráľovnú čitateľov. Súťaž
je zameraná na prečítanie čo najväčšieho počtu kníh v priebehu
roka. Vyhodnotenie celoročnej
súťaže je vždy v marci – mesiaci kníh.
Rady uvítame aj návštevy detí
z letných táborov v okolí Modry
na stretnutie s rozprávkou.
Počas letných prázdnin sme
vyhlásili novú súťaž pre deti
do 15 rokov pod názvom: Napíš svoj najlepší prázdninový
zážitok. Uzávierka súťaže je
13. 9. 2013. Vyhodnotenie bude
vyhlásené koncom mesiaca september 2013 a víťaza čaká zaují-
predstavenie Divadla AGAPÉ;
priestranstvo pri KDĽŠ; organizátor: MsKS Modra
27. 8., 15:30 h.: 69. výročie Slovenského národného povstania
spomienkové stretnutie občanov
Modry; miesto konania: Pomník
v parku pred KDĽŠ Modra
organizátor: Mesto Modra, MO
SZPB v Modre, MsKS Modra
+421 33 647 21 12,
[email protected], www.modra.sk
31. 8., 8.00 h. – 14.00 h.: Modranský blšák
priestranstvo pred KDĽŠ v Modre; organizátori: Antikvariát Karpatský lovec, MsKS Modra
www.karpatskylovec.sk. (msks)
mavá odmena.
Milí naši čitatelia a priaznivci
Mestskej knižnice v Modre, želáme vám ešte krásne prežitie
letných augustových dní.
Simona GLOZNEKOVÁ
a Adriana KMEŤOVÁ
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, IČO: 00 304 956. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík.
Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si
vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 24. 7. 2013. Uzávierka nasledovného čísla: 14. 8. 2013. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Foto: Simona Glozneková
17. 8., 13,00 h.: HrnčírFest
2013 – letný festival
celodenná akcia pre rodiny s deťmi; vstupné: deti do 12 r. vstup
zdarma do 20.00 hod. 2,00 €,
po 20.00 hod. 3,00 €; predaj
vstupeniek iba pred vstupom
do areálu; miesto konania: Horáreň pod Širokým; organizátor: Občianske združenie 4fun;
+421 903 969 524, www.4-fun.sk
Download

Júl - Modra