M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXII • Číslo • Apríl • 2014
4
Modra je krajšia a čistejšia
vďaka dobrovoľníkom
Spoločnými silami sme sa zbavili viac ako 15 ton odpadu
Od 5. apríla začalo v Modre celoplošné jarné upratovanie vyhlásené mestským úradom. Do verejnoprospešnej akcie sa zapája každý rok čoraz viac dobrovoľníkov, čo svedčí o tom, že
prostredie okolo nás nám nie je ľahostajné. Viac ako týždeň
trvajúca upratovacia akcia priniesla svoje ovocie už v prvých
dňoch. Urobiť niečo dobré pre seba a pre svoje okolie sa rozhodli všetky školy s pôsobnosťou v Modre, dobrovoľníci – jednotlivci, firmy, inštitúcie a takmer 20 občianskych združení.
Spoločne sa vyzbieralo viac ako 15 ton odpadu.
ho životného priestoru stalo pre
všetkých prirodzeným.
Do jarného upratovania sa zapojili občianske združenia:
Amavet Impulz 944, Poľovné
združenie Pole, Modranská Beseda, Skautský zbor Fénix, Dobrovoľní hasiči, Dobrovoľníci pod
Modra spojila sily
O tom, ako sme zabojovali v celoslovenskom zbere pet fliaš sa
dozviete na str. 5.
Projekt Nemotour
Predstavenie rakúskych partnerských miest. Podrobnosti o spolupráci si prečítajte na str. 9.
Andrej Kiska
je prezidentom SR
Podrobné informácie o druhom
kole prezidentských volieb nájdete na str. 12.
Ochrana prírody
Novú rubriku o životnom prostredí, skautingu a prírode okolo
nás predstavuje šéf modranského
skautingu Pavol Fandák.
Viac na str. 14.
Žiaci Základnej školy Vajanského sa zapojili do upratovacej akcie s dobrou náladou.
Uzávierka
Májová uzávierka MZ bude v stredu
14. mája do 12.00 h.
(red)
Foto: JK
Vďaka aktivizácii vyhlasovateľa
akcie – mestského úradu, upratovali a čistili malí, veľkí, študujúci, mamičky na materskej,
športovci, dôchodcovia, učitelia, poľovníci, skauti, ochotníci,
kynológovia, huncokári, turisti, ochrancovia pamiatok, a veľa
iných. Mesto Modra i jeho chotár
býva viackrát do roka označované aj niekoľkými nevábnymi pomenovaniami a to najmä vďaka
ustavičnému výskytu čiernych
skládok odpadu.
Osveta v rôznych formách prebieha tak v školách, ako aj formou informačných článkov
v Modranských zvestiach. Napriek záujmu o svoje okolie
a prostredie, ktorý ukazujú deti
študujúce a žijúce v Modre, vždy
sa nájde niekto, kto si zamieňa
ulice mesta, lúku či les so smetiskom. Zmeniť tento stav sa preto rozhodli členovia občianskych
združení, ako aj ostatní občania
Modry. Spoločnými silami upratovali, čistili ulice a verejné plochy, potoky, cintoríny, zeleň na
lúkach a v lesoch, areály škôl, či
pamätné miesta.
Mestský úrad v Modre poskytol všetkým potrebné pracovné
náradie a ochranné pomôcky.
Zároveň MsÚ zabezpečil zvoz
plastových vriec naplnených odpadom. Upratovacej akcii prialo
aj slnečné počasie. Zostáva vysloviť už iba želanie, aby sme
Modru neupratovali iba vtedy,
keď nás niekto vyzve, aby to nebolo len jeden týždeň v roku, ale
aby sa zveľaďovanie spoločné-
vedením p. Hornáčka, Poľovné
združenie Les, Detský domov
Harmónia, Kynologický klub Teribulls, Kynologický klub J. Stolárika, Združenie na záchranu
cirkevných pamiatok, Kraľovan,
Huncokári na Piesku, MŠ SNP
a Elokované pracoviská Sládkovičova, Kalinčiakova a Partizánska, Modranský turistický
spolok, Pedagogická a kultúrna
akadémia, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Gymnázium K. Štúra, Špeciálna škola, ZŠ Vajanského, ZŠ Ľ. Štúra,
Merema, Ekocentrum, Ochrana
zdravia a životného prostredia
Modra, Modranský okrášľovací
spolok, Evanjelická cirkev a.v.
V čase našej uzávierky sa k jarnému upratovaniu pripojili aj ďalšie
združenia, ktorých radi spomenieme v budúcom čísle. Napíšte
nám na e-mail: [email protected]
(red, zdroj info: MsÚ Modra)
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
2
Jedna brigáda pri
rybníku nestačí
Týždeň pred modranským jarným upratovaním členovia
Amavetu využili slnečné počasie, pozbierali odpadky okolo
školy a potom sa vybrali k rybníku. „Ešteže sme mali rukavice a pevnú vôľu, v rybníku bol
naozaj hnusný odpad. Neďaleko
sme našli aj čiernu skládku, ktorú sme ohlásili mestskému úradu, sú tam veľké kusy, s ktorými
sme si neporadili. Nepochopiteľné, skládka je na ceste k zbernému dvoru. Prečo ten rozbitý gauč
neodviezli o pár metrov ďalej?“
hovorí vedúca Amavet klubu č.
944 Impulz Ingrid Kuníková.
Amaveťáci, 7 dospelých a 15
detí, počas troch hodín vyzbierali 4 vrecia odpadkov. Následne
ich čakali ešte dve ďalšie brigády. „Počas celého roka robíme
atraktívne voľnočasové aktivity
– poznávacie zájazdy aj do zahraničia, tvorivé dielne či športové aktivity, o ktoré je veľký záujem. Amavet prispieva členom
na náklady, podmienkou je aktívna účasť na brigádach,“ dodáva I. Kuníková.
(red)
Skrášľovanie v MŠ SNP
Jarná brigáda v areáli MŠ SNP 14 trvala niekoľko dní. V sobotu 5.
4. rodičia, starí rodičia, deti aj pracovníci škôlky, viac ako 50 dospelých a 20 detí, odpracovali takmer 300 brigádnických hodín. Pokosili trávnik, ostrihali stromy a kríky, pozametali, preosiali piesok
v pieskoviskách, upratali sklady, natreli požiarne schodisko.
Štyri plné nákladné autá odviezli
bio aj komunálny odpad do zberného dvora. Pod vedením záhradnej architektky M. Malčekovej
brigádnici zhotovili vyvýšené záhony financované z grantu Nadácie Orange a Nadácie Tatrabanky. V pondelok už škôlkari siali
a sadili, polievali a pozorovali
rastlinky. Brigádnici prichádzali
počas celého týždňa a pomáhali
s prípravou plochy pre dopravné
ihrisko, ktoré vďaka grantu Nadácie ČSOB maľovali na novú
asfaltovú plochu študenti PaKA
pod vedením P. Šimu-Juríčka.
Ďakujeme zo srdca za naše deti.
(mf), za OZ Modrá Hviezdička
Študenti SOŠVO.
Kynologický klub J. Stolárika.
Huncokári na Piesku.
Dobrovoľníci.
Kraľovan.
Modranský turistický spolok.
Foto: MsÚ a OZ, 7x
MŠ SNP – kvetinový záhon.
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
Koľko odpadu sme vyzbierali spoločnými silami?
Prostredníctvom dobrovoľníkov, škôl a materských škôl sa
v týždni od 5. - 12. apríla počas celomestskej akcie s názvom Jarné upratovanie podarilo vyzbierať:
• 13,81 ton objemového odpadu,
ktorý bol uložený na skládku; samozrejmosťou bolo aj triedenie
odpadu, biologicky rozložiteľný
odpad bol dočasne uložený na
zbernom dvore a následne bude
spracovaný na energetické a materiálové zhodnotenie,
• 0,45 ton opotrebovaných pneumatík sa vyzbieralo od 1. 4. do
12. 4. 2014 (pre zaujímavosť –
je to to asi 75 ks pneumatík na
osobné auto,
• v sobotu 12. 4. 2014 sa vyzbie-
ralo 2,48 ton elektroodpadu.
Poďakovanie
Srdečne ďakujeme všetkým tým,
ktorí sa dobrovoľne zapojili do
spoločného jarného upratovania v našom meste a tým prispeli
k poodhaleniu krásy našich ulíc,
športovísk, kultúrnych pamiatok,
lesov, hájov či lúk. Sme hrdí na
to, že naša spoločnosť obývajúca,
študujúca, či podnikajúca v našom kráľovskom meste dokáže
spojiť sily a tým prispieť k dobrej veci.
(kč, red)
Búdky pre dudky
Modranskí skauti a členovia Modranskej Besedy pod vedením Jána
Jurana vyrobili a osadili počas soboty 5. apríla 6 búdok pre dudky
v modranskom chotári. Zároveň čistili chotár v lokalitách Hamrštíl
a Búrky. Spoločnými silami vyniesli a následne
na zberný dvor vyviezli
15 vriec odpadu a iný
veľkorozmerný odpad
dočasne odložený v chotári.
(mf)
Modranská Beseda osadzuje búdku.
Foto: Juraj Petrakovič senior
Jarné upratovanie
3
Skautský oddiel s úlovkom.
Dobrovoľní hasiči a plný kontajner odpadu.
ZŠ Vajanského.
Dievčatá z PAKA.
Poľovné združenie Pole.
Foto: MsÚ a OZ, 7x
Poľovné združenie Les - brigáda na Piesku.
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
Koncom marca 2014 pripravilo mesto Modra pre všetkých pedagógov pracujúcich v modranských školách tradičné slávnostné
popoludnie. Podujatie sa uskutočnilo na pôde Kultúrneho domu
v Modre. V spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom mesto
ponúklo prítomným pedagógom kultúrny program v podobe hudobných vstupov umelcov Karola Csina a Berca Balogha.
Primátorka Modry Hana Hlubocká v príhovore vyzdvihla prácu
modranských učiteľov, poďakovala im za trpezlivosť a odovzdá-
Ocenení pedagógovia.
J. Brisudovej z MŠ SNP blahoželá viceprimátor M. Petrík.
Farbuľko 2014
Výtvarná súťaž pre deti materských škôl
Do tohtoročnej súťažnej prehliadky výtvarného prejavu detí predškolského veku MŠ SNP v Modre a elokovaných pracovísk na Kalinčiakovej, Sládkovičovej a Partizánskej ulici bolo prihlásených 50 prác
detí na tému Rozprávkovo. Výstava ocenených prác sa uskutočnila
pri príležitosti Dňa učiteľov v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre.
Porota zložená zo zástupkýň jednotlivých prevádzok MŠ a pracovníčky MsÚ vybrala ano-
vanie skúseností na poli výchovy
a vzdelávania detí a mládeže. Pamätným listom ocenila Mgr. Janu Brisudovú z Materskej školy
SNP, Máriu Zemánikovú z MŠ
Elokované pracovisko Kalinčiakova, Mgr. Helenu Janogovú zo
ZŠ Vajanského, Janku Neščáko-
nymne na základe dohodnutých
pravidiel 9 detských prác:
3. – 4. ročné deti: Dominika
Holekšiová, EP Sládkovičova;
Ema Katinová, EP Kalinčiakova;
Magdaléna Balážová, MŠ SNP;
4. – 5. ročné deti: Kristína Čistá, EP Kalinčiakova; Liliana Hrnčírová, EP Sládkovičova; Zorka
Lančová, EP Kalinčiakova;
5. – 6. ročné deti: Andrejka
Schusterová, MŠ SNP; Magdaléna Lysá, EP Kalinčiakova; Adelka Kollárová, EP Sládkovičova.
Už druhý rok bola udelená aj Ce-
Popoludnie v mestskej knižnici
Každý rok v marci, mesiaci knihy, navštevujú deti z ŠKD Slniečko pri základnej škole Ľudovíta Štúra s pani vychovávateľkami Mestskú knižnicu v Modre. Deti 1. a 2. oddelenia,
prváci, navštívili knižnicu po prvýkrát a boli slávnostne pasovaní za nových čitateľov. Ich starší kamaráti z 5. oddelenia,
tretiaci, zavítali do priestorov knižnice opäť po dvoch rokoch
a zažili pekné poučné popoludnie.
Týmto by sa radi poďakovali knihovníčkam, ktoré pre ne
pripravili zaujímavý program.
Zábavnou formou ich naučili
orientovať sa pri výbere kníh
a vedieť si ich vyhľadať v knižných regáloch. Knihovníčka
Simona Glozneková deťom
prečítala veselý príbeh o dievčatku Matilde, ktorá už od mala priam ,,hltala knihy“ a stala
vú zo Základnej umeleckej školy
v Modre, Mgr. Miriam Brunovskú zo ZŠ Ľudovíta Štúra, Mgr.
Hanu Bajlovú zo Spojenej školy
na Vajanského, Mgr. Ivanu Ježekovú z Gymnázia Karola Štúra,
Mgr. Jarmilu Bachanovú z Pedagogickej a kultúrnej akadémie
a Mgr. Boženu Školníkovú zo
Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. (red)
sa dobrým príkladom dnešným
deťom v čítaní kníh. Tretiaci
hravo zvládli riešenie tajničky
a nakoniec sa s radosťou pustili do čítania kníh. Deťom sa
popoludnie v Mestskej knižnici Modra veľmi páčilo, rozlúčili
sa poďakovaním a s predsavzatím, že sa do nej vrátia požičať
si knižky s rodičmi a rozšíria
tak rady modranských čitate-
ľov. Čítať rozprávky treba deťom už od útleho detstva, čím
Foto: 2x JK
Deň venovaný našim učiteľom
na primátorky Modry Hany Hlubockej a to nasledovne:
3. – 4. ročné deti: Nellka Kratochvílová, EP Kalinčiakova;
4. – 5. ročné deti: Grétka Polonská, EP Kalinčiakova a v kategórii 5. – 6. ročných detí bola ocenená Miriam Ivicová z MŠ SNP.
Cenu organizátorov súťaže získala Ema Hornáčková z EP Partizánska.
(red)
sa rozvíja ich fantázia a predstavivosť a aby sa samé naučili
čítať s porozumením.
Mgr. Emil ŠIMONOVIČ,
riaditeľ ZŠ
Príjemné popoludnie v knižnici.
Foto: ZŠ
4
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
5
Modra spojila sily a zabojovala o multifunkčné ihrisko
V zbere pet fliaš sme obsadili krásne 59. miesto spomedzi 463
Obyvatelia, študenti, žiaci, rodičia i starí rodičia spojili svoje sily
a spoločným zbieraním pet fliaš sa celé mesto Modra zapojilo do
súťaže o multifunkčné ihrisko v hodnote 80 000 € pre Základnú školu Vajanského v Modre. Súťaž spoločnosti LIDL – Myslite EKOlogicky prebiehala od 17. februára do 16. marca 2014,
pričom sa vyzbieralo neuveriteľných 31 795 ks fliaš a cez zberné
miesta bolo odovzdaných 2 567 platných lístkov. Mesto Modra
za umiestnilo na 59. mieste z celkového počtu 463 miest a to aj
vďaka tomu, že svoje sily spojili obidve naše základné a všetky stredné školy v meste a dohodli sa, že svoje hlasy odovzdajú
v prospech ZŠ na Vajanského ul.
3. Patrik Uhrinčať 1. B
(ZŠ Ľ. Štúra)
4. Franco Kubín 7. B
(ZŠ Ľ. Štúra)
Školy vyzbierali:
ZŠ Ľudovíta Štúra – 16 590 ks,
ZŠ Vajanského 93 – 8 568 ks,
Obyvatelia Modry – 3 807 ks,
Gymnázium Karola Štúra – 1 998
ks,
Materská škola SNP – EP na Kalinčiakovej ul. – 364 ks,
Stredná odborná škola vinársko–
Foto: JK
V rámci oficiálnej súťaže si základné školy zorganizovali svoje
vlastné súťaže O najšikovnejšieho žiaka, ktorý vyzbiera najviac
fliaš. Každý z výhercov získava
od mesta Modry permanentku na
modranské kúpalisko na letnú sezónu 2014.
Najúspešnejší boli nasledovní
žiaci:
1. Patrik Harant, 5. A
(ZŠ Vajanského)
2. Rebecca Pešková 6. A
(ZŠ Vajanského)
(zľava): P. Harant, R. Pešková, F. Kubík a P. Uhrinčať.
ovocinárska v Modre – 281 ks,
Pedagogická a kultúrna akadémia
v Modre – 187 ks.
Touto cestou srdečne ďakujeme
všetkým aktívnym deťom, ich
rodinám, priateľom a blízkym,
ktorí sa do súťaže zapojili ako
aj všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí súťaž podporili
Ponuka letných prímestských táborov
v Súkromnom centre voľného času v Modre
Cesta okolo sveta
30. 6. – 4. 7. 2014
Obuj si s nami túlavé topánky
a ocitneš sa v Afrike, Amerike...
Pre deti od 5 do 11 rokov, cena
za týždeň: 60 €
Vedúci
tábora:
Veronika
Holzmannová
Technický tábor
21. 7. – 25. 7. 2014
Chceš si vyskúšať svoje prsty,
svoju šikovnosť? A zažiť kopec
zábavy pri tvorení?
Pre deti od 10 do 17 rokov, cena
za týždeň: 60 €.
Vedúci tábora: Peter Walter
Prázdninový mix zážitkov
7. 7. – 11. 7. 2014
Namixovali sme pre teba ten
správny mix ... veľa zábavy, kamaráti, plno zážitkov i cestovania.
Pre deti od 6 do 12 rokov, cena
za týždeň: 67 €.
Vedúce tábora: Monika Lindtnerová a Ivana Koreňová
Glória
4. 8. – 8. 8. 2014
Všetko na slávu Božiu. Krížom
krážom po Modre a okolí spoznáme, koľko je na svete stvorenej krásy...
Pre deti od 6 do 12 rokov, cena
za týždeň: 60 €.
Vedúce tábora: sr. Mária Angela, Monika Lindtnerová, Ivana
Koreňová
Rozprávkovo
14. 7. – 18. 7. 2014
Vstúpte s nami do rozprávkového sveta.
Pre deti od 5 do 8 rokov, cena za
týždeň: 60 €.
Vedúce tábora: Veronika Holzmannová a Marcela Bukvayová
Modré dobrodružstvo 2
11. 8. – 15. 8. 2014
Poznávaj s nami Modru aj ďalší rok a staň sa správnym Modranom. Zaži s nami Modré dobrodružstvo.
Pre deti od 6 do 12 rokov, cena
za týždeň: 60 €.
Vedúce tábora: Monika Lindtnerová a Ivana Koreňová
Čo sa stalo?
18. 8. – 22. 8. 2014
Trúfneš si na rozlúsknutie tajomného prípadu? Bude to napínavé a dobrodružné.
Pre deti od 8 – 15 rokov, cena za
týždeň: 60 €.
Vedúca
tábora:
Veronika
Holzmannová
Indiánsky tábor
25. 8. - 28. 8. 2014
Staňte sa pravým Indiánom a zažite veľa zábavy s kamarátmi.
Pre deti od 5 do 11 rokov, cena
za týždeň: 48 €.
Vedúca
tábora:
Veronika
Holzmannová
Prihlasovať sa môžete v riaditeľni SCVČ alebo na tel. č.
033/647 07 02, 0948 411 202.
(red, scvc)
a pomohli organizovať. Svojím
prístupom motivovali naše deti.
Sme radi, že mesto Modra dokázalo počas tejto súťaže spojiť
svoje sily a spoločne zabojovať
v mene dobrej veci.
Usporiadateľom súťaže bola spoločnosť LIDL Slovenská republika, v.o.s.
(msú, red)
Šikovní žiaci
z Vajanského
školy
Okresná súťaž Európa v škole
Centrum voľného času Pezinok
organizuje každoročne okresnú
súťaž Európa v škole v literárnej a vo výtvarnej oblasti v 3.
kategóriách. Žiaci ZŠ Vajanského sa súťaže pravidelne zúčastňujú.
Literárna oblasť:
Kategória 6 – 9 roční žiaci:
Filip Tománek – 2. miesto
Výtvarná oblasť:
Kategória 6 – 9 roční žiaci:
Mária Staňová – 2. miesto
Ďalšie úspechy našich žiakov
1. miesto v obvodnom kole vo
vybíjanej – kategória žiačky
1. miesto na turnaji rýchla vybíjaná – kategória žiaci 4. ročníka
Súťaž z nemeckého jazyka Aj
pán Goethe by mal radosť:
1. miesto Patrícia Heldová –
próza
3. miesto Natália Hajnovičová
– poézia.
(red, zš)
MODRANSKÉ ZVESTI • Vína
6
Dvojdňová Vitis Aurea sa
konala prvýkrát v Elesku
Viac ako 400 druhov vín sa sústredilo pod jednou strechou počas
dvoch marcových dní. Od piatka 28. marca do soboty 29. marca bol
hostiteľom XIV. ročníka medzinárodnej výstavy vín Vitis Aurea vinársky komplex Elesko wine park. Ochutnávka vín sa uskutočnila
pod taktovkou modranského spolku vinárov a vinohradníkov Vincúr.
vzdávanie ocenení a diplomov
pre výrobcov najvyššie ohodnotených vín. Výstava Vitis Aurea
je jednou z nominačných výstav
typu A, všetky vína ocenené 85
bodmi a viac podľa 100 bodového hodnotiaceho systému postupujú priamo do národného salónu
vín Slovenskej republiky. (red)
Foto: MVC
Foto: Edita Sviteková
Návštevníci výstavy a degustácie
ocenených vín ochutnávali vzorky od vinárov zo 6 krajín. Novinkou bolo aj zavedenie kyvadlovej dopravy, vďaka ktorej mali
návštevníci o prevoz postarané.
Verejnej ochutnávke predchádzalo marcové odborné hodnotenie prihlásených vín. V piatok
sa uskutočnilo aj slávnostné odo-
Príjemné popoludnie na ochutnávke Vitis Aurea.
OP_URB_2014_plag_A2_bez_log.indd 1
Vína mesta Modry
Modranské vína môžete prihlasovať do 9. mája
14.4.2014 12:30
Súťažiť môžu nasledovné odrody viniča hroznorodého v týchto
kategóriách:
3. kategória
Modré odrody viniča:
Frankovka modrá
Svätovavrinecké
Rulandské modré (Pinot noir)
Mesto Modra vyhlasuje zber vzoriek vín, ktoré sa budú uchádzať o udelenie reprezentačnej pečate Víno mesta Modry pre
rok 2014. Počnúc rokom 2012 sa štatutárne orgány mesta Modry rozhodli každoročne udeľovať reprezentačnú pečať najlepším modranským vínnym mokom. Do súťaže sa môžu zapojiť
iba vinári z Modry a hrozno použité na výrobu súťažného vína
musí byť z registrovaných modranských vinohradov.
1. kategória
Tradičné modranské odrody:
Bouvierovo hrozno
Chrupka biela, ružová a červená
Dievčie hrozno
Malaga (Malinger)
Silvánske zelené (červené)
Súťažiť môžu tieto kategórie
vín: akostné, kabinetné, neskorý zber a výber z hrozna, suché
a polosuché s podielom cukru do
12 g/l. Všetky prívlastkové vína
musia prejsť štátnou oceňovacou komisiou do 9. 5. 2014 (deň
udelenia pečate). Každoročne sa
vyberie 12 vín, ktoré majú právo
nosiť pečať Víno mesta Modry.
Vzorky troch fliaš z každého vína je potrebné odovzdať do 9.
mája 2014 (piatok) v Kancelárii
2. kategória
Ostatné biele odrody viniča:
(red, msú)
Muškát Ottonel
Rizling rýnsky
Otváracie hodiny Kancelárie
Rizling vlašský
prvého kontaktu MsÚ:
Rulandské biele
Pondelok: 8.00 - 11.30, 12.00 - 16.00
(Pinot blanc)
Utorok: 8.00-11.30, 12.00 - 16.00
Rulandské šedé
Streda: 8.00 - 11.30, 12.00 - 17.00
(Pinot gris)
Štvrtok: 8.00 - 11.30, 12.00 - 16.00
Tramín červený
Piatok: 8.00 - 11.30, 12.00 - 13.00
Veltlínske zelené
V čase od 11.30 do 12.00 hod. je obed-
prvého kontaktu MsÚ na Štúrovej č. 59. Pri odovzdaní vzoriek
treba vyplniť prihlášku, ktorú
každý vinár dostane na požiadanie v Kancelárii prvého kontaktu aj s kompletným znením
štatútu súťaže. Samotný výber
dvanástich reprezentačných vín
sa uskutoční pod dohľadom odbornej komisie, ktorú vymenuje
primátorka mesta Modry Hana
Hlubocká.
4. kategória
Slovenské a české novošľachtence:
všetky zaregistrované biele aj
modré odrody viniča
ňajšia prestávka
M O D R A N S K É Z V E S T I • V e l´k á n o c
7
Vítanie jari v Mestskom kultúrnom stredisku
Sobota 12. apríla sa niesla v znamení vítania tohtoročnej jari.
V Kultúrnom dome Ľ. Štúra sa v rámci jedného popoludnia
konalo detské bábkové predstavenie rozprávky Dlhý, Široký
a Bystrozraký, vystúpenie šikovných detí z modranského folklórneho súboru Magdalénka, doplnené tematickými tvorivými dielňami na tému veľkonočných sviatkov.
Podujatie z dielne tradičných akcií Mestského kultúrneho strediska v Modre navštívilo takmer
100 detí spolu so svojimi rodičmi
a starými rodičmi. Kto mal chuť,
šikovné rúčky a snahu vyrobiť si
niečo pekné, na toho čakali rôzne
techniky zdobenia vajíčok, výroba veľkonočných korbáčov alebo
jarných pozdravov. K úspešnému
Malí folkloristi z DFS Magdalénka.
Merema a Ladislav Kunetka (vľavo) ponúkali drôtené dekorácie.
zdobu veľkonočného stola vlastnoručne vyrobená ozdoba, mohol
si zakúpiť aj látkové ručne vyrobené hračky alebo vankúš s jarným motívom.
Mestské kultúrne stredisko ďakuje všetkým deťom a ich rodičom za návštevu a zároveň sa
teší na ďalšie spoločne prežité
podujatia.
(red)
Veselé Kraľovanky z OZ
Kraľovan vítali Veľkú noc
Žiaci zo ZŠ Vajanského
sa pripravili na Veľkú noc
V sobotu 12. 4. 2014 zorganizovalo Občianske združenie Kráľovan tradičné jarné Predveľkonočné stretnutie v Kultúrnom dome
Kráľová. Veselé popoludnie bolo spojené s predajom veľkonočných dekorácií a chutných dobrôt. Podujatie sa aj v tomto roku
stretlo s mimoriadnym úspechom
a dobrým ohlasom. Práve ten
znamená vždy štart do organizá-
Počas jedného aprílového týždňa sa v priestoroch Základnej
školy Vajanského uskutočnila predajná výstava tematických
veľkonočných výrobkov našich
detí. Záujemcovia si mohli vybrať z množstva maľovaných,
oblepených či kreslených vajíčok, korbáčov a zajačikov. Do
Usmiate Kraľovanky vítali Veľkú noc.
cie ďalších úspešných podujatí
Kraľovanu.
OZ aj touto cestou ďakuje všetkým predávajúcim za krásne vyzdobené a maľované vajíčka,
medovníčky, šperky, domáce cestoviny, voňavé sviečky ale i prekrásne vyzdobené podušky s jarnými motívmi, ako aj všetkým
návštevníkom za návštevu. (red)
a Členky výboru OZ Kráľovan
výstavky sa zapojili deti takmer
zo všetkých tried, ktoré v rámci
hodín výtvarnej výchovy prispeli k výzdobe mnohých veľkonočných stolov. Veľkonočná výstava
na škole je každoročnou tradíciou, ktorej výťažok je venovaný
deťom a ich ďalšej výučbe.
(red)
Obľúbená predajná veľkonočná výstava detských prác.
Foto: JK
Foto: OZ
Foto: JK, 2x
podujatiu prispeli svojou tvorbou
a predajom klienti DSS Merema
pod vedením majstra drôtu Ladislava Kunetku, Alica Kosecová, pernikárka z Dubovej s perníkovými zajačikmi, či umelkyňa,
ktorá svojimi maľbami vždy vyčarí na detských tvárach nielen
úsmev, ale aj krásnu kresbu na
želanie. Komu nestačila na vý-
8
M O D R A N S K É Z V E S T I • V y s a p ý t a t e / E Ú v o l´b y
Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Rubrika s otázkami občanov
Blíži sa letné obdobie. Kedy, kde
a kto bude prevádzkovať informačnú kanceláriu a aké konkrétne služby bude ponúkať?
(msú): Ako sme začiatkom roka 2014 čitateľov mesačníka
Modranské zvesti informovali,
funkciu turisticko informačnej
kancelárie plní Kancelária prvého kontaktu, nachádzajúca sa
v centre mesta na Štúrovej ulici
č. 59. Kompletné informácie pre
návštevníkov i občanov z oblasti
kultúry, turizmu, spoločenského
života v našom meste vám radi
poskytneme práve tu. Kontaktné
údaje: Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59, 900 01 Modra, [email protected], www.modra.
sk, 033/6908 333.
V akom stave je zámer plánovaného ihriska na Dukelskej
ulici vo vnútrobloku bytových
domov? Plánuje mesto rekonštruovať niektoré z detských
ihrísk?
(msú): Zámer plánovaného ihriska na Dukelskej ulici vo vnútrobloku bytových domov sa
podával na Bratislavský samosprávny kraj v rámci operačné-
ho projektu v máji 2012, avšak
neúspešne. Vypracovaná projektová dokumentácia bude slúžiť na získanie finančných prostriedkov, keď sa zverejní vhodná
výzva, na ktorú budeme môcť
reagovať v súlade s projektovou
dokumentáciou.
Budeme mať aj v tomto roku
inštalovanú kvetinovú výzdobu? Koľko bude stáť takáto
verejná zeleň?
(msú): Ako každý rok, aj v tomto roku mesto pripravuje výsadbu
kvetinových záhonov, ktoré sú sú-
Voľby do Európskeho parlamentu 2014
Tohoročný volebný maratón pokračuje. Všetci občania Európskej
únie budú mať v máji možnosť zvoliť si svojich zástupcov, ktorí
budú hájiť ich záujmy v Európskom parlamente. Počet europoslancov bude po budúcich voľbách 751, z čoho Slovensko bude
mať 13 členov parlamentu. Termín konania volieb je určený rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 19. decembra 2013 na sobotu
24. mája 2014 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.
Ministerstvo vnútra SR prijalo
kandidátne listiny 29. politických
strán, hnutí a koalícií, ktoré ponúkajú voličom svojich kandidátov
na europoslancov. Na rozdiel od
prezidentských alebo komunálnych volieb býva účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu
podstatne nižšia. Napriek tomu,
že občania neprikladajú veľkú váhu týmto voľbám, je potrebné vedieť, že Európsky parlament má
v súčasnosti široké kompetencie
a schvaľuje veľkú časť zákonov
EÚ, ktoré majú často vyššiu váhu
ako slovenská legislatíva.
Právo voliť poslancov do Európskeho parlamentu majú občania
SR, ktorí v deň voľby dovŕšili 18
rokov veku a zdržiavajú sa v deň
volieb na území Slovenskej republiky. V prípade, že sa v termíne volieb nebudete zdržiavať v mieste
svojho trvalého bydliska, môžete
požiadať mesto o vydanie voličského preukazu v termíne od 24.
apríla najneskôr však do 22. mája v úradných hodinách v Kancelárii prvého kontaktu, na Štúrovej
č. 59. Na základe voličského preukazu môžete voliť v ktoromkoľ-
vek okrsku na území Slovenskej
republiky. Rovnako majú možnosť voliť na Slovensku aj občania
iných členských štátov, ak v stanovenom termíne požiadali o zapísanie do zoznamu voličov na území nášho mesta. Aj tentoraz má
oprávnený volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti
z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, možnosť požiadať príslušnú volebnú komisiu o voľbu
do prenosnej volebnej schránky.
Oprávnený volič preukáže príslušnej okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť, volebná komisia
mu vydá prázdnu obálku opatrenú
s odtlačkom úradnej pečiatky mesta a hlasovacie lístky. V priestore na úpravu hlasovacích lístkov
volič vyberie hlasovací lístok tej
politickej strany alebo hnutia, ktorému chce dať svoj hlas. Ak volič
neoznačí ani jedného z kandidátov na tomto hlasovacom lístku,
hlas dostáva politický subjekt,
ktorý zvolil. Volič si však môže
vybrať aj konkrétneho kandidáta,
ktorého preferuje a tak zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta
môže označiť najviac dvoch kan-
didátov na zvolenom hlasovacom
lístku. Takto upravený hlasovací
lístok vloží do obálky a následne
do volebnej schránky. Vzhľadom
k tomu, že o priazeň voličov na
Slovensku sa tento krát uchádza
až 29 politických subjektov a spolu 333 kandidátov, je vhodné sa
vopred oboznámiť so zoznamom
kandidátov, ktorý je zverejnený
na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.
sk/?ep-klkandidati) a rovnako
bude doručený do 4. mája 2014
každému oprávnenému voličovi
v Modre.
Volebné okrsky a miestnosti
v Modre:
Okrsok č. 1 – miestnosť: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8,
Modra
Ulice: Dukelská, Kalinčiakova,
Kukučínova, Podhorská, Nám.
Slobody, Kuzmányho, Za Štadiónom
Okrsok č. 2 – miestnosť: Základná škola Ľ. Štúra, Komenského č. 1/A, Modra
Ulice: Družstevná, Komenského
č. 1, 2, 4, 6
Okrsok č. 3 – miestnosť: Mestské centrum sociálnych služieb
(MCSS), Súkenícka ul. č. 4,
Modra
Ulice: Štúrova, Horná, Baštová,
Dolná, Kostolná, Moyzesova,
Súkenícka, Komenského č. 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
mesto Modra
časťou verejnej zelene. S prihliadnutím na plánovanú stavebnú činnosť na námestí sme boli nútení
upraviť rozsah kvetinových výsadieb. Tieto zmeny sa taktiež týkajú umiestnenia závesných nádob.
Závesné nádoby, ktoré boli inštalované na námestí, budú tento rok
premiestnené na Dukelskú ulicu.
Výsadbu mobilnej zelene a aj ich
následnú údržbu mesto vykonáva svojpomocne prostredníctvom
aktivačných pracovníkov pod
vedením zamestnancov mesta.
Predpokladáme, že na jarnú kvetinovú výzdobu mesta budú na
použitý materiál vynaložené finančné prostriedky v objeme cca
780 € a na služby cca 158 €.
(red a msú)
Okrsok č. 4 - miestnosť: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8,
Modra
Ulice: Hviezdoslavova, Bratislavská, Zochova, Cpinova, Dr.
Bodického, Fr. Kráľa, Hečkova,
Jesenského, Kollárova, Kellenbergerova, Sládkovičova, Bernolákova, Štefánikova, Vinárska,
Sokolská, Ferdinanda Píseckého,
Jána Bakoša
Okrsok č. 5 - miestnosť: Kultúrny dom, Partizánska 88 Modra –
Kráľova
Ulice: Partizánska, Trnavská,
Karpatská, Národná, Puškinova,
Pod vinicami
Okrsok č. 6 - miestnosť: Základná škola Ľ. Štúra, Komenského 1/A, Modra
Ulice: 1. mája, Čsl. armády, Erneyho, Hrnčiarska, Krátka, Šúrska, SNP, Vajanského, Komenského č. 8,10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24,26, 28
Okrsok č. 7 - miestnosť: Turistické informačné centrum, Harmónia č. 3001
Ulice: Harmónia, Piesok, Lúčna,
Potočná
Všetky aktuálne informácie
o voľbách do Európskeho parlamentu bude mesto zverejňovať
na úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke www.modra.
sk. V prípade otázok kontaktujte
p. Evu Horváthovú – Referát evidencie obyvateľstva, 033/6908
327, [email protected]
Eva HORVÁTHOVÁ, referát
evidencie obyvateľstva, (red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva mesta
9
Projekt Nemotour je v realizačnej fáze
Štyri miesta, jeden zážitok – tak znie slogan spolupráce
Mesto Modra nadviazalo spoluprácu s troma
rakúskymi obcami – Illmitz, Jois a Purbach,
ktoré sa nachádzajú v blízkosti Neziderského jazera.
Obce sú zasadené do krajiny národného parku a tak ako Modre aj týmto obciam robia
kulisu krásne vinohrady. Okrem vinohradníctva a vinárstva nájdete vo všetkých troch
obciach a v Modre aj vinárske dvory a vynikajúcu gastronómiu. Štyri miesta, jeden
zážitok je slogan, ktorým rakúski partneri predstavujú a propagujú našu spoluprácu v Rakúsku. V rámci nášho cyklu by sme
vám radi tieto obce predstavili a priblížili ich
osobitosti, tradície, zvyky a upriamili pozornosť na ich kultúrno spoločenský program.
ILLMITZ – typická
panónska krása
Obec Illmitz sa nachádza v srdci Jazerného
kúta Neziderského jazera, mimo intenzívneho dopravného ruchu. Toto miesto, zasadené
do krajiny národného parku, vyžaruje typický panónsky šarm. Príjemne vinárske dvory,
rodinné penzióny, priestranné prázdninové
byty a exkluzívne hotely ponúkajú celý rad
ubytovacích možností. Voda, okolité trstinové plochy, široké lúky s plytkými soľnými
kalužami tvoria Národný park Neziderského
jazera - Jazerného kúta. Nedotknutá príroda,
dlhé vegetačné obdobia, panónske slnko, ja-
zero a soľné kaluže ako zásobníky tepla zaručujú tie najlepšie vína. Spoznajte krajinu
na viac ako 500 kilometroch rovných turistických a cyklistických chodníkoch. Illmitz
predstavuje so svojimi požičovňami bicyklov, servisnými centrami a osobitne vybavenými ubytovacími zariadeniami miesto,
kde sa stretávajú cyklisti obdivujúci prírodu
a hľadajúci zážitky v Jazernom kúte a vďaka kompe na prevoz bicyklov, ktorá premáva každú hodinu, je to kulminačný bod pre
všetkých cyklistov na Neziderskom jazere.
Zažite panónsku diaľku Jazerného kúta aj
z konského sedla pri nádherných prechádzkach na koni so sprievodcom alebo pohodlnejšie počas jazdy kočom do chránených
zón národného parku. Relaxujte, užívajte si
aj všetky príjemné stránky rodinnej pláže,
plavby na plachetnici či osviežujúce surfovanie. Viac info na: www.illmitz.co.at.
JOIS - idylka a srdečnosť
pri Neziderskom jazere
Malebná vinárska dedinka Jois so svojimi
srdečnými obyvateľmi je ideálnym miestom
na využitie jarných dní. Objavte počas prechádzky alebo príjemnej cyklistickej túry
najkrajšie miesta okolo Neziderského jazera
či v prírodnom parku v pohorí Leithagebirge a tiež jedinečnú kultúrnu a prírodnú krajinu. Milovníci vína sa počas prechádzky po
vinohradníckom náučnom chodníku dozve-
dia zaujímavé informácie o víne, absolvujú
kulinársky zážitok a môžu sa tešiť z dobrej nálady na podujatí „Joiser Renommee“
ktoré sa uskutoční od 30. do 31. mája 2014.
Gastronomické a ubytovacie zariadenia sa
vyznačujú rodinnou atmosférou a pohodlím. V útulných altánkoch si užijete výbornú
kuchyňu a vína z Joisu, ktoré sú známe aj za
hranicami.
Tip na podujatie: Kultúrne dni v Joise – dni
plné umenia, kultúry a pôžitku z vína (11. 13. 7. 2014), kontakt: www.jois.info.
PURBACH – navštívte
vinotéku v Dome na Kellerplatz
Víno, zážitok v prírode a informácie – Dom
na Kellerplatz je ideálnym východiskovým
bodom cesty ku kulinárskym a turistickým
osobitostiam regiónu Leithaberg. Výstava
Ramsar sprostredkúva informácie o faune
a flóre svetového dedičstva z regiónu Neziderského jazera. Vinotéka ponúka na predaj
viac ako 350 vín od vinárov z Leithaberg
DAC. Okrem toho tu nájdete aj iné regionálne produkty, napríklad neodolateľné špeciality z „leithaberskej čerešne“. A keďže vinotéka je aj miestom vhodným na ochutnávky,
čaká na návštevníkov denne 64 rôznych vín.
Sú pripravené na ochutnanie v správnej teplote a čerstvosti. Kulinársky zážitok ponúkajú vína z regiónu Leithaberg: rastú na vápencoch a bridliciach, a preto majú jedinečné
minerálne zloženie a rafinovanú chuť. Svoj
pohár vína si najlepšie vychutnáte na idylickej terase domu, kde vás čaká jedinečný výhľad na 50 historických kamenných pivníc
v pivničnej uličke v Purbachu.
Tip na podujatie: Slávnosť v pivničnej uličke, každú 1. sobotu v mesiaci v Purbacher
Kellergasse.
Viac na: www.haus-am-kellerplatz.at.
(msú, red – krátené)
Foto: archív MsÚ, 3x
Jednou z prioritných oblastí činnosti mesta je rozvoj kultúrneho turizmu a rozvoj
Modry ako cieľovej destinácie cestovného ruchu. Prostredníctvom projektu cezhraničnej spolupráce Rakúsko-Slovensko pod názvom Nemotour získalo mesto Modra
v minulom roku dotáciu vo výške 154 400 € na podporu rozvoja cestovného ruchu.
V tomto roku prebieha realizačná časť projektu.
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva mesta
10
Rekonštrukcia námestia Ľudovíta Štúra v Modre
O stave prípravy rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovodného potrubia a kanalizácie) a Stoličného potoka na námestí a priľahlých uliciach informovali v minulom vydaní Modranských
zvestí zástupcovia obidvoch investorov – Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. K dnešnému dňu nemáme zatiaľ nové informácie,
v akom štádiu sa nachádza výber dodávateľov stavieb.
Čo sa týka rekonštrukcie priestoru námestia, prebehla fáza územného konania. Vznesené boli
stanoviská, pripomienky a požiadavky zo strany dotknutých
orgánov a organizácií, správcov
sietí, vlastníkov nehnuteľností
ako i občanov mesta.
Touto cestou ďakujem všetkým
za prejavený záujem a aktívny prístup k procesu prípravy
rekonštrukcie námestia. Na informáciu len uvediem, že neboli vznesené žiadne zásadné
pripomienky, ktoré by menili
navrhovanú urbanisticko-archi-
Starú vinosadskú cestu
budeme revitalizovať
Bratislavský samosprávny kraj
schválil mestu Modra dotáciu
na Revitalizáciu starej vinosadskej cesty v objeme 5000 €. Cieľom projektu je obnoviť a zveľadiť historickú cestu v minulosti
používanú ako spojnicu medzi
mestom Modrou a obcou Vinosady. Riešená cesta má taktiež
v budúcnosti predstavovať jednu
z navrhovaných cyklotrás v katastri mesta.
Cesta sa nachádza prevažne vo
vinohradníckom chotári s názvom Šajby a Kramáre. Plánovaný termín prác je leto – jeseň
2014. Víziou projektu je úprava
Palivové
drevo?
Lesy Modra s. r. o. poskytujú pre
obyvateľov možnosť chystať si
palivové dreva pre vlastnú potrebu. Občania, ktorí majú záujem sa môžu informovať na tel.
číslach 0903 493 795, 0903 493
794, alebo 0903 730 015, kde
im budú poskytnuté podrobnosti. Upozorňujeme na to z dôvodu,
že kapacita predaja palivového
dreva je na tento rok limitovaná
a koncom roka sa môže vyčerpať.
Od apríla nás už nájdete na novej
adrese: Harmónia č. 3001, 900 01
Modra.
Ing. Milan GAJAR,
konateľ spoločnosti
priľahlých pozemkov navrhnutých na výsadbu zelene, úprava
telesa cesty, odvoz a uskladnenie
odpadu na skládke, ktorú v minulosti tvorila práve stará vinosadská cesta a výsadba novej zelene.
Na realizácii projektu budú mimo
vysúťažených externých dodávateľov pracovať aj osoby zamestnané na dohodu, zamestnanci
verejnoprospešných prác mesta
Modry a členovia skautského 40.
Zboru Fénix Modra. Zodpovednou osobou v projekte je
Ing. Matej KRATOCHVÍLA – referát správy lesoparku
a krajiny MsÚ Modra.
tektonickú koncepciu riešenia.
Všetky vznesené relevantné
pripomienky budú premietnuté a riešené v rámci projektu
pre stavebné povolenie. Počas
spracovávania územného rozhodnutia sme zároveň overovali
možnosti riešenia všetkých pripomienok technického charakteru (odvodnenie pivníc, dažďová kanalizácia a pod.) aby
sme ich vedeli správne definovať pri zadávaní ďalšieho stupňa projektu. V termíne kedy dostanete toto číslo novín do rúk,
budeme mať pravdepodobne
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta
Prípravy dní kultúrneho dedičstva
Mesto Modra je od marca členom
Združenia historických miest
a obcí Slovenskej republiky. Na
základe prezentácie našej doterajšej profesionálnej práce i záujmu
o záchranu a obnovu historického dedičstva Modra prijala ponuku usporiadať zasadnutie Rady
v Modre, ktoré sa uskutočnilo 20.
marca 2014 v hoteli Majolika.
Modra sa zaradila do spoločnosti historických miest Slovenska,
kde určite právom patrí a veríme,
že bude aj jej ozdobou. Mesto
Modra sa v roku 2012 prvýkrát
aktívne zúčastnilo na odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Kultúrne dedičstvo
a spoločnosť - Bardkontakt, ktorá
sa tradične koná v meste Barde-
Do práce na bicykli
Na základe výzvy národného
cyklokoordinátora Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v nadväznosti
na vládou schválený dokument
„Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR“, sa mesto Modra aktuálne prihlásilo do celonárodnej
súťaže „Do práce na bicykli“.
Súťaž sa uskutoční v od 1. mája do 31. mája 2014 a je určená
pre všetkých zamestnávateľov
a ich zamestnancov, ktorých firmy sídlia na území mesta Modry. Koordinátorom súťaže bu-
vydané územné rozhodnutie.
Pevne verím, že po nadobudnutí
jeho právoplatnosti páni poslanci dodržia svoj sľub a vyčlenením finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta umožnia vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a podporia i realizáciu revitalizácie námestia
v zmysle svojich vyhlásení, tak
ako si to predsavzali v našom
spoločnom programovom vyhlásení.
de mesto Modra. Štatút súťaže
a podmienky prihlásenia budú
uverejnené na internetovej stránke mesta Modry www.modra.sk.
Zámerom organizátorov súťaže
je zvyšovať povedomie obyvateľov o využívaní alternatívnej
dopravy na cestu do práce a zároveň pripojiť sa tak k ostatným
okolitým európskym krajinám
podporujúcim rozvoj cyklistickej prepravy. Modra sa tak
pridala k ďalším 26 mestám na
Slovensku, ktoré sa zapoja do
pilotného ročníka tohto podujatia.
(msú)
jov pod záštitou Združenia historických miest a obcí SR a Pamiatkového úradu SR. Na tomto
stretnutí si účastníci vymieňajú skúsenosti v oblasti ochrany
a obnovy kultúrno-historických
pamiatok. Vstupom nášho mesta na túto scénu sme deklarovali,
že Modra patrí medzi významné
historické mestá Slovenska a že
sa k svojmu historickému dedičstvu hlási.
Združenie vzniklo na základe
iniciatívy primátorov a starostov
najvýznamnejších historických
miest a obcí Slovenska na ustanovujúcom sneme, ktorý sa konal v Banskej Štiavnici dňa 29.
9. 1995.
(msú, red, krátené)
Dotácie
doplnenie
V rámci odsúhlasovania dotácií
z rozpočtu mesta Modry udelila Komisia kultúry aj ďalšie dve
dotácie, ktoré sme nedopatrením neuviedli do tabuľky, zverejnenej v predošlom čísle MZ.
Ospravedlňujeme sa za chybu.
Doplnenie: MsZ odsúhlasilo aj
dotáciu 500 € Združeniu obnovy cirkevných pamiatok v Modre a 500 € pre Cirkevný zbor
ECAV v Modre.
Redakcia MZ
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva mesta
Mesto Modra je zapojené do
cezhraničného projektu BeFoRe
Foto: archív MsÚ
Občianske združenie Strom života realizuje projekt BeFoRe, zameraný na udržateľný rozvoj, ktorý sa dotýka obyvateľov Modry, ako aj ostatných miest na Slovensku.
Projekt sa realizuje v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 – 2013 a v súčasnosti
sa blíži ku koncu. Ambíciou projektu je pomôcť vedeniam samospráv pri rozhodnutiach, ktoré sa
týkajú oblasti udržateľného rozvoja a participácie občanov. Projekt sa začal realizovať v roku
2012. Projektoví partneri ho hodnotia pozitívne, hlavne z hľadiska cezhraničnej výmeny informácií a skúseností.
V projekte sú zapojené štyri obce z Bratislavského a Trnavského
kraja: Chtelnica, Modra, Suchá
nad Parnou a Vrbové. Na rakúskej strane región Triestingtal.
Projektovými partnermi na slovenskej strane sú – Strom života a Slovenská agentúra životného prostredia. Na rakúskej strane
sú projektovými partnermi Úrad
Dolnorakúskej vlády, Rakúska
agentúra životného prostredia
regionálne združenie Industrieviertel a občianske združenie
Südwind Niederösterreich Süd.
Cieľom projektu je najmä: pripraviť súbor kritérií pripravenosti územia pre realizáciu miestnej
politiky v súlade s udržateľným
rozvojom; pripraviť súbor in-
Bilancia zimnej údržby
Zimná údržba miestnych komunikácií počas tohtoročnej zimy bola veľmi špecifická. Bolo veľmi málo snehu a väčšinou sa
úkony sústreďovali na zabezpečenie zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov kvôli poľadovici.
To sa odrazilo i na financovaní
údržby. Mesto výrazne ušetrilo
na personálnych i materiálnych
nákladoch (posypová soľ a kameň). Externé zadávanie služieb na odhŕňanie snehu mesto
Modra v tejto sezóne nevyužilo. Celkovo boli priame náklady
na tohtoročnú zimnú údržbu vo
výške 10 766 €, čo je iba 26 %
z nákladov, ktoré boli vynaložené na zimnú údržbu počas predošlej zimy.
Náklady na zimnú údržbu
2013/2014 boli:
Príprava mechanizmov na zimnú údržbu – opravy techniky:
921 €
Posypová soľ:
2 520 €
Kameň na posyp:
810 €
dikátorov, pomocou ktorých sa
bude merať dosahovaný progres územia v oblasti udržateľného rozvoja; vytvoriť participačný proces, pomocou ktorého sa
navrhnú opatrenia na zlepšenie
súčasnej situácie územia; posilnenie vzdelávacieho procesu na
základných školách o témy environmentálnej výchovy, udržateľného rozvoja a globálnej zodpovednosti.
Na dosiahnutie cieľov projektu
sa realizovalo viacero regionálnych a cezhraničných stretnutí
projektových partnerov, vďaka
ktorým bolo možné vypracovať
spoločné kritériá pripravenosti
územia a súbor indikátorov udržateľného rozvoja. Na naplnenie
vzdelávacích cieľov projektu bola vytvorená séria učebníc pre 5.
- 9. ročník základných škôl s témou environmentálnej výchovy
a udržateľného rozvoja, ktoré je
možné využiť priamo vo vyučovacom procese. V súčasnosti je
projekt v záverečnej fáze, v ktorej sa uskutočňujú stretnutia so
starostami a primátormi ohľadom
konkrétnych opatrení, ktoré by
mali viesť k posilneniu udržateľného rozvoja v ich obci.
Andrea KUZMOVÁ, MsÚ
Pohonné hmoty:
1 214 €
Mzdové náklady:
5 301 €
Externé služby:
0€
Ušetrené finančné prostriedky budú vynaložené na opravy
a údržbu miestnych komunikácií v roku 2014. Súčasťou týchto
nákladov nie je odpratanie zimného posypu z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Tieto práce sme začali
vykonávať postupne od marca
a budú trvať približne do konca
júna 2014.
Zuzana KNETIGOVÁ,
Ladislav OCHABA – MsÚ
11
Povinná
deratizácia
v meste
Mesto Modra nariaďuje v období od 1. 4. 2014 do 15. 5. 2014
vykonanie povinnej deratizácie
na území mesta Modra a vyzýva
všetkých občanov a všetky podnikateľské subjekty, aby v tomto termíne zabezpečili výkon
povinnej deratizácie vo svojich
alebo nimi spravovaných objektoch, priľahlých priestranstvách
a kanalizácii.
Právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie vykonajú deratizáciu prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby a fotokópiu protokolu o vykonaní deratizácie doručia Mestu Modra,
Dukelská 38, 900 01 Modra do
siedmich dní odo dňa uskutočnenia deratizačného zásahu.
Občania vykonajú deratizáciu
v pivničných priestoroch v rodinných domoch, v objektoch
určených na bývanie a na pozemkoch využívaných na chov
hospodárskych zvierat. Deratizáciu môžu vykonať svojpomocne komerčne dostupnými
prípravkami určenými na predmetný účel.
Pred deratizačným zásahom je
potrebné zabezpečiť riadne vyčistenie objektov vrátane zberu
a likvidácie odpadu, dodržiavať
bezpečnostné predpisy a zabrániť deťom a zvieratám prístup
k nástrahám.
Zdroj: MsÚ Modra
Kamery na veži
27. marca 2014 boli vymenené
zastarané a v poslednej dobe aj
poruchové kamery umiestnené
na Mestskej veži. Svojmu účelu slúžili viac ako šesť rokov
a poskytovali obrazový materiál i aktuálny pohľad na centrum
nášho mesta všetkým návštevníkom, turistom i občanom. Pôvodné dve kamery nahradili modernejšie a výkonnejšie kamery,
snímajúce hornú a dolnú časť
Štúrovej ulice. Pohľady z nových online kamier nájdete na
stránke: http://www.modra.sk/
webkamera.html.
(msú)
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
12
Podporte zachovanie histórie
Príprava publikáciu Dejiny okresného archívu
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia založila nadačný fond Modranský archív, ktorého
cieľom je získať finančné prostriedky na vydanie
publikácie k 60. výročiu založenia okresného archívu pod názvom Dejiny okresného archívu. Okrem
REVIE sa na financovaní podieľajú obce a mestá
regiónu, podnikateľské subjekty a možnosť prispieť má i široká verejnosť. O publikácii sme sa porozprávali
s riaditeľom archívu PhDr. Jurajom Turcsánym.
Čo je hlavným cieľom vydania
publikácie?
Cieľom je pripomenúť si 60. výročie prijatia prvej legislatívnej
úpravy, ktorá sa týkala problematiky archívnictva na území
bývalého Československa. Má
poukázať na zložitý proces etablovania sa bývalých okresných
a mestských archívov ako dôležitého nástroja pre zachovanie
písomného kultúrneho dedičstva
nášho regiónu a štátu, a zároveň upozorniť na existenciu archívov, prácu ich zamestnancov
a nutnosť venovať tejto oblasti
viac starostlivosti a záujmu.
Kto sa podieľa na jej zostavení
a kedy bude vydaná?
Na tvorbe publikácie sa autorsky
a prípravnými prácami podieľajú zamestnanci archívu. Zostavovateľom som ja, významne
mi pomáha kolegyňa Mária Nováková. Publikácia bude obsahovať aj dobové fotografie a dokumenty z interných zdrojov
archívu, jej vydanie je naplánované na november 2014.
Čo bude obsahovať?
Kniha bude obsahovať kapitoly o historickom vývoji archívu
a jeho predchodcov od 50. rokov
20. storočia do súčasnosti, stručný vývoj okresného zriadenia po
roku 1945, životopisné medailóny zamestnancov, spomienky archivárov na ich pôsobenie
v archíve, zoznam archívnych
fondov uložených v archíve
k dejinám jednotlivých obcí
v územnom obvode archívu.
Ako sa formoval archív od roku 1954 po súčasnosť?
Okresný archív Bratislava - vidiek sa sformoval v súvislosti so
zmenou územno-správneho čle-
nenia v roku 1960 z historických
archívov bývalých slobodných
kráľovských miest Modra, Pezinok a Svätý Jur a okresných archívov v Bratislave, Malackách,
Senci a Pezinku vytvorených po
roku 1954. Okresný archív mal
svoje sídlo v Pezinku v priestoroch historickej radnice, väčšina archívneho materiálu bola
uložená v jednotlivých pobočkách v Bratislave, Malackách,
Modre, Sv. Jure a Senci. Narastajúce problémy s priestormi
v pezinskej centrále sa podarilo vyriešiť v roku 1979 presťahovaním okresného archívu do
novopostavenej účelovej budovy v Modre. Do týchto nových
priestorov sa sústredil postupne
v rokoch 1980-1982 aj archívny materiál z pobočiek. Vysunutým pracoviskom archívu zostali
priestory v pezinskej radnici, odkiaľ sa archívny materiál presťahoval do Modry až v roku 1999.
Aké sú činnosti archívu?
Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.
archív je odborné pracovisko,
ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty v jeho územnej kompetencii. Pracovníci archívu
vykonávajú odborné prehliadky registratúr štátnych aj samosprávnych úradov, škôl či firiem
vo svojom obvode, usmerňujú
manipuláciu a ukladanie ich písomnej produkcie, aby mohla byť
po určitom čas prevzatá do archívu a tak sa zachovala pre budúce generácie. Dokumenty, ktoré
sú uložené v archíve, zamestnanci poskytujú na štúdium v archíve alebo z nich vyhotovujú kópie na úradné účely pre fyzické
a právnické osoby. Medzi hlavné
odborné činnosti patrí spracúvanie archívnych dokumentov do
archívnych pomôcok (inventáre
a katalógy), ktoré sú súpisom písomných dokumentov zachovaných z činnosti konkrétneho úradu, organizácie či inštitúcie.
Čím je archív výnimočný?
Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra je v porovnaní
s ostatnými porovnateľnými archívmi výnimočný rozsahom aj
kvalitou svojich archívnych dokumentov. V súčasnosti uchováva vyše 4 260 bežných metrov
dokumentov, čo znamená, že
výška naukladaných dokumentov presahuje 4 kilometre. Najvzácnejšie archívne fondy predstavujú písomnosti bývalých
slobodných kráľovských miest
Modra, Pezinok a Svätý Jur, ktoré sa zachovali od polovice 15.
storočia. Ďalej sú to písomnosti
mestečiek a obcí z okresov Malacky, Pezinok a Senec zachované od konca 16. storočia, piaristického kláštora a gymnázia
vo Svätom Jure od polovice 17.
storočia, ktorého súčasťou je aj
cenná zbierka hudobnín.
Prečo by ste radi oslovili verejnosť?
Našou ambíciou je, aby vydanie
publikácie prispelo k zvýšeniu
záujmu spoločnosti o archívnu
problematiku a v konečnom dôsledku viedlo k oceneniu významu archívov a k zlepšeniu ich
postavenia v spoločnosti. Keď-
že publikácia tohto druhu u nás
absentuje, chceme osloviť verejnosť, aby sa finančne podieľala
na jej vydaní a tým podporila
myšlienku ochrany archívnych
dokumentov, ktoré sú súčasťou
kultúrneho dedičstva Slovenska.
Kto môže využiť archívne
služby?
Občania môžu študovať dokumenty pre historické, úradné
a súkromné účely. Najčastejšie
sa zaujímajú o vyhľadávanie genealogických údajov o predkoch
v matričných knihách. Pre obmedzenú kapacitu študovne je
potrebné svoju návštevu archívu
ohlásiť vopred. Prezeranie v študovni je bez poplatku, s výnimkou
matričných kníh, za ktoré sa platí
- 1,5 € za jeden zväzok. Spoplatnené je aj vyhotovenie overených
kópií z archívnych dokumentov.
Za poplatok je možné získať aj
elektronickú kópiu archívneho
dokumentu. Pre verejnosť je archív otvorený každý pracovný
deň okrem piatkov, v čase od 8.00
do 15.30 hod. Žiadosti je možné
podávať aj elektronicky (e-mail:
[email protected]), tel.
033/647 3926.
Na
pripravovanú
publikáciu „Dejiny okresného archívu“ môžete prispieť na č. ú.
6660281001/5600, VS: 555.
Viac informácií získate na [email protected], 0905 960 797.
Eva HESKOVÁ,
Revia – Malokarpatská
komunitná nadácia
Uzávierka 2. grantového kola
Revia – Malokarpatská komunitná nadácia podporuje formou malých grantov skupiny
a jednotlivcov pri realizácii neziskových
dobrovoľníckych
projektov, namierených na zlepšenie kvality života obyvateľov
v Malokarpatskom regióne.
V prvom kole, okrem iných,
boli podporené aj modranské
projekty, každý sumou 1 810 €:
• Dejiny okresného archívu
- publikácia k 60. výročiu archívu
• RS Claudianum v Modre –
otvorenie nových priestorov
• Letná čitáreň „Kniha-ha-ha“ v Modre - deťom aj dospelým predstaví cudzojazyčnú literatúru atraktívnym
spôsobom
• Deň
otvorených
záhrad - projekt celoeurópskeho charakteru, zameraný na
pozdvihnutie vedomia o nepostrádateľnosti zelene
Bližšie informácie nájdete na
našej webovej stránke www.
revia.sk. Uzávierka druhého grantového kola bude 18.
mája 2014.
(red, zdroj: revia)
MODRANSKÉ ZVESTI • Grantová sféra
13
Prezidentom SR sa stane Andrej Kiska
Rozhodli sme o novej hlave štátu
Foto: www.andrejkiska.sk
29. marca si občania Slovenskej republiky, medzi ktorých
patríme aj my Modrania, zvolili v poradí štvrtého prezidenta
krajiny. V druhom kole volieb
zvíťazil podnikateľ, manažér
a filantrop Andrej Kiska nad
svojim protikandidátom Rober-
tom Ficom. Vo voľbách mu hlas
odovzdalo 1 307 065 (59,38%)
občanov Slovenska. Podľa
agentúrnych správ sčítavanie
hlasov odovzdaných v druhom
kole netrvalo ani tri hodiny. Andrej Kiska viedol už pri sčítaní
prvých hlasoch. Dňom 15. jún
2014 sa tak Andrej Kiska stane štvrtým prezidentom Slovenskej republiky. Na poste hlavy
štátu vystrieda Ivana Gašparoviča. Viac informácií nájdete na
webe.
(red)
Modra - Výsledky voľby prezidenta 29. marca 2014
2.
okrs. 1
191
okrs. 2
224
okrs. 3
250
okrs. 4
261
okrs. 5
239
okrs. 6
175
okrs. 7
84
spolu
1424
388
353
602
563
419
519
314
3158
Kiska Andrej
Počet platných hlasov
Voliči, ktorí hlasovali
Počet zapísaných voličov
Účasť v %
579
585
1008
58,03
577
852
824
658
694
398
4582
581
864
833
662
701
402
4628
1046
1578
1241
1078
1313
539
7803
55,54
54,75
67,12
61,41
53,39
74,58
59,31
Tabuľku spracovala: Eva HORNÁČKOVÁ, zástupkyňa evid. obyvateľstva MsÚ Modra.
Modranské kráľovské divadlo reprezentovalo
Modru v Benátkach nad Jizerou
Modra, Hustopeče a Benátky nad Jizerou sú mestá, ktoré svoje družobné vzťahy posunuli na vyššiu úroveň a od minulého roka sa okrem vrcholových reprezentácií a základných umeleckých
škôl stretávajú medzi sebou aj žiaci, športovci, seniori a divadelníci.
A práve divadelná „trojvýmena“, ktorú sme na našom vlaňajšom
Modranskom grnáku 2013 nazvali „Modrý BeH“, napísala počas
víkendu od 4. do 6. apríla 2014 svoju ďalšiu kapitolu - Divadelný
festival Baziliškovy divadelní Benátky v Benátkach nad Jizerou.
Pozvanie Jaroslava Krála, starostu Benátok nad Jizerou a Honzu
Dibitanzla, principála sokolského
divadelného spolku Bazilišek Benátský, s radosťou prijali delegácie
družobných miest. Za Hustopeče pán starosta Luboš Kuchynka
a vicestarosta Libor Sadílek so
svojimi divadelníkmi, za mesto
Modra primátorka mesta Hana
Hlubocká a Modranské kráľovské divadlo. Slávnostné otvorenie
festivalu sa uskutočnilo v piatok
podvečer, keď sme organizátorom
odovzdali symbol divadelnej trojvýmeny „Modrý BeH“ a zaspievali sme hymnu trojvýmeny, ktorú
sme operatívne zložili počas cesty
autobusom, a ktorá bola s nadšením prijatá. Slávnostnú atmosféru
umocnilo vystúpenie žiakov ZUŠ
Benátok nad Jizerou. Skutočnou
lahôdkou pre milovníkov divadla
bolo vystúpenie domáceho súboru
Bazilišek Benátský s hrou „Kdo
z koho“ na motívy Aristofanovej
Lýsistraty.
Sobotné dopoludnie sme strávili
na výlete. V Lysej nad Labem sme
sa krátko zastavili na Staročeských trhoch a potom sme sa presunuli do chatovej osady Kersko,
v ktorej žil a tvoril spisovateľ Bohumil Hrabal. Obedom v legendárnej Hájence („aj se šípkovou,
aj se zelím“) sme si pripomenuli
práve v tom čase aktuálne oslavované sté výročie narodenia tohto
vynikajúceho českého spisovateľa. Festival pokračoval vystúpením Divadla pro děti z Mělníka
predstavením o spievajúcej kvetine a o dobrú náladu sa postarali
divadelníci z Hustopeč vtipnými
skečmi. Záverečné predstavenie
patrilo Modranskému kráľovskému divadlu, ktoré premiérovo
uviedlo dve poviedky Pavla Fleischhackera Zázračný liek a Nevídaná pomsta v úprave a réžii
vedúceho súboru Jožka Šimečka.
Veselo krásne a najmä pravdivé
scény akoby vystrihnuté zo života, milá modranská scéna a krásne kostýmy od Anky Šimečkovej,
veselý hudobný doprovod Julka
Žatka a skvelé obecenstvo, to bol
základ nezabudnuteľného večera
a skvelého vyvrcholenia festivalu.
Ďakujeme vedeniu mesta za to, že
nám pomohlo zrealizovať účasť
na festivale, ďakujeme za vzornú
starostlivosť všetkým organizátorom festivalu na čele s principálom Honzom Dibitanzlom a vicestarostom Pavlom Štifterom,
ďakujeme šoférovi autobusu Marekovi a všetkým členom Modranského kráľovského divadla
za to, že sme mohli partnerským
mestám opäť pripomenúť našu
modrančinu a priniesť im dobrú
náladu, pozitívnu energiu a utužiť
naše dobré družobné vzťahy. Sme
hrdí, že sme mohli reprezentovať
naše mesto Modru. A na záver len
pozvanie – s dobrým divadlom sa
opäť stretneme počas nášho festivalu Modranský grnák 2014 v termíne od 12. – 15. júna 2014.
Jozef ŠIMEČEK,
vedúci Modranského
kráľovského divadla
MKD na priateľskej návšteve v Benátkach nad Jizerou.
Foto: Milan Machala
p.č.
Kandidát
1.
Fico Robert
MODRANSKÉ ZVESTI • Životné prostredie
14
Ochrana prírody okolo nás
Modranskí skauti.
Volám sa Pavol Fandák a mnohí ma poznáte. Od roku 1977 pracujem na Správe chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Od roku
1978 sídli naša inštitúcia v Modre. V roku 1979 som pri Správe založil krúžok mladých ochrancov prírody s cieľom výchovy mládeže k ochrane prírody a získavania prípadných budúcich spolupracovníkov. Tento rok 2014 je 36. rokom existencie detského oddielu,
ktorý sa neskôr (keď to bolo možné, čiže po roku 1989) zmenil na
skautský a rozrástol sa postupne na 40. zbor skautov menom „Fénix“, ktorý zastrešuje štyri modranské skautské oddiely.
Foto: archív P. Fandáka, 2x
Pavol Fandák.
Redakcia MZ ma pozvala spoluvytvárať novú rubriku s informáciami z oblasti skautingu, ochrany prírody a životného prostredia.
Toto pozvanie som s potešením
prijal. Mojim zámerom je informovať, získať ďalších spolupracovníkov, pochopenie verejnosti,
a aj takto zabezpečiť pokračovanie všetkého, na čom nám záleží.
Prečo je názov zboru Fénix? Je
to mýtický vták, vraj žije 500 rokov, potom si postaví z vonných
rastlín hniezdo a v ňom sa upáli. Z popola znovu vstane, mladý
a plný síl. Symbol znovuzrodenia
a obnovy.
Keď som v časoch hlbokého komunizmu vymýšľal názov, tajne
som okrem iného veril v budúcu
obnovu vtedy zakázaného skautingu, ale aj mnohých dobrých ideálov a skutočnej morálky. Stalo sa,
skauting sa obnovil, o morálku sa
snažíme. Máme za sebou 36 rokov
činnosti a zdá sa, že výsledky začínajú byť viditeľné. Dnes som už
starý chlap, nedávno som oslávil
65 rokov života. Nastal čas bilancovania a hľadania náhrad. Bol by
som rád, keby oddiel a zbor pokračoval aj potom, čo ho už ja nebudem môcť viesť. Pozitívne zmeny
sú behom na dlhé trate.
Čo je skauting?
Na úvod iba v skratke - je to organizácia a hnutie s veľmi širokým spektrom činnosti a aktivít,
často (ale nielen) viazaných na
prírodné prostredie – táborenie,
turistika, športy, hry, zálesáctvo,
romantika, ochrana prírody, survival (prežitie) a všetko, čo s tým
súvisí. Zameriava sa predovšetkým (a nielen) na výchovu detí
a motivovanú sebavýchovu staršej mládeže. Nesmie byť využívaná na politické (stranícke)
ovplyvňovanie okrem demokra-
tických princípov (preto ju diktatúry nemajú rady), jej úlohou
je výchova pevných a mravných
charakterov. Podporuje cestu ku
statočnosti a samostatnosti (napr. počas táborov) a k dopĺňaniu
si všeobecného mimoškolského
vzdelania (napr. poznávačky počas výletov, puťákov, plnením
tzv. odboriek a pod.).
Skaut a ochrana
prírody
Ochrana prírody a cenných ľudských výtvorov je oddávna súčasťou nášho zákona. Skauting
sa bez prírody „robiť“ nedá. Dalo by sa povedať, že príroda sa
bez skautov obíde, skauti bez nej
však nie. Preto musíme vynaložiť
veľa síl v službe prírode. Musíme
sa stať jej ochrancami, je to náš
najvlastnejší záujem.
Ľudí pribúda, ekonomické a iné
záujmy menia krajinu zväčša
k horšiemu, prírodné prostredie
ustupuje. Trend je to zlý, no ešte potrvá. Ľudia nepripisujú zachovaniu prírody takú dôležitosť,
akú si zaslúži. Ibaže o čoraz menšie prírodné územia je čoraz väčší
Riadková inzercia
zz Mám záujem o prenájom, prípadne kúpu lúky alebo pozemku vhodného na pasenie malých
hospodárskych zvierat (ovce, kozy) v oblasti Sebreky.
Tel.: 0908 177 284
zz Lacno predám kompletne zariadené záhradné jazierko s príslušenstvom. Tel.: 0905 824 739.
zz Hľadám upratovačku.
Tel.: 0903 222 662
zz Predám staré vinice a ostatné
trávnaté plochy v rôznych častiach Modry. Cena: Vinice - 50
centov/ m2, trávnaté plochy - 40
centov/ m2. Viac informácii na
[email protected]
zz Čistím zanedbané pozemky.
Tel.: 0905/426 058
zz Predáme 3-izb. Byt v novostavbe na Bratislavskej ul.
v Modre. Termín dokončenia:
okt. 2014. Tel.: 0905/425 929,
www.byty-modra.sk.
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.). Tel.: 0918 250 910
zz Michal Bednarovský - Klasická
masáž. Nová pracovná doba: Po. –
Pia. už od 7:30 do 18:30 hod. Adresa: Vajanského 1, Modra - prízemie
NSP.
Tel.: 0915 977 517
zz Hľadám pedikérku do zabehnutého salónu na Štefánikovej
ulici.
Tel.: 0904 920 305
zz Kaderníctvo Marco na Štefánikovej ulici 26 ponúka 10% zľavu na telefonické objednanie.
Tel.: 0904 920 305
záujem aj medzi turistami, táborníkmi, poľovníkmi, rekreantami.
Ochrancovia sa snažia z nich takéto aktivity vylúčiť, majitelia a užívatelia si územia strážia a najradšej by si ich oplotili len pre seba.
Ich úsilie je, vzhľadom na ničivé
tendencie, často odôvodnené.
My, skauti, chceme do prírody
chodiť, táboriť v nej. Chceme,
aby nás lesníci videli v prírode radi, aby nás ochranári uznávali, aby
nás majitelia nevykazovali z pozemkov, aby každý hovoril: „To
sú skauti, to sú pomocníci, to nie
je škodná“. Ak toto chceme, musí
nás byť všade pri ochrane „vidieť“.
Musíme pracovať, pomáhať, „byť
pri tom“. Je predsa mnoho spôsobov, ako môže skaut, aj v detskom
veku, prírode pomôcť. Predovšetkým si uvedomme, že v našom
pôsobení musí ísť o pracovnú, nie
bojovnú ochranu prírody. V prípade agresívnej ochrany by sme
sa dostali do nebezpečenstva zneužitia detskej dôverčivosti a nevedomosti. Tak namiesto úžitku pre
skauting by sme narobili veľa zbytočných nepriateľov a nezískali nič
ani pre seba ani pre prírodu. Militantnú ochranu prírody si v odôvodnených prípadoch môžu dovoliť dospelí, ktorí vedia, čo robia, no
aj tu by stálo za úvahu, či by diplomatickejší postup nedosiahol viac.
Pre nás pripadá do úvahy poznávanie zákonitosti prírody, najmä
ekológie, problematiky životného
prostredia a plnenie tisícok praktických úloh.
Dnes sa už nedá povedať: „toto je
ochranársky zameraný skautský
oddiel“ a „toto je na niečo iné zameraný skautský oddiel“. Pretože
každý skautský oddiel dnes musí
byť ochranársky zameraný!
Texty zostavil: Pavol FANDÁK
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika/Inzercia
Spomienka
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Hrtúsová Sofia Lara
Jindra Samuel
9. 3.
23. 3.
Ing. Bartoš Miloslav, 89 r.
Kišoňová Mária, 58 r.
Klanicová Tatiana, 57 r.
Bartoš Ján, 67 r.
Lauda Vladimír, 81r.
Václavík Viktor, 69 r.
Nováková Jana, 49 r.
Šimková Ginetta, 77 r.
3. 3.
3. 3.
3. 3.
13. 3.
14. 3.
17. 3.
19. 3.
30. 3.
80 roční
Bakoš Gustav
Dudová Irena
Fialová Irena
Gombíková Margita
25. 4.
3. 4.
5. 4.
6. 4.
Opustili nás:
Jubilanti:
75 roční
Karlík Bohumil
Krajčovičová Mária
Lošonský Jaroslav
Pešková Emília
Tomašovič Vincent
70 roční
Ing. Fiala Jozef
Gáll Dionýz
Huttera Vladimír
Koník Rudolf
Kováčová Darina
Pikulík Teofil
Ružek Ivan
JUDr. Turanská Oľga
Valach Dušan
Sobáš
Peter Januš
a Lucia Kmeťová
20. 4.
25. 4.
1. 4.
2. 4.
23. 4.
22. 4.
14. 4.
9. 4.
15. 4.
23. 4.
27. 4.
12. 4.
6. 4.
23. 4.
1. 3.
(msú)
Blahoželáme
Aj prostredníctvom Modranských zvestí chcem poblahoželať svojmu synovi Filipovi Tománkovi, ktorý taktiež úspešne
reprezentoval svoju Základnú
školu v projekte Európa v škole v školskom roku 2013/2014.
Vo svojej kategórii ( 6 – 9 rokov) obsadil krásne 2. miesto
v okresnom kole s literárnou
prácou, téma „Niekedy je doma veselo, niekedy treba upratovať.
Filipko blahoželáme a sme na
teba pyšní, mama, otec a brat
Adam. Ku blahoželaniu sa pripája aj ostatná rodina.
Májové rybárske preteky
Slovenský rybársky zväz – obvodná organizácia Modra organizuje tradičné rybárske preteky
pre deti a dospelých na rybníku
v zadnom Šúre v Modre. Stretneme sa v sobotu 3. 5. 2014 v čase
od 7.00 do 12.00. Štartovné lístky
je možné zakúpiť si v predpredaji
v Rybárskych potrebách RIFO na
Súkeníckej ulici v Modre. Občerstvenie pre súťažiacich ako aj pre
hostí bude zabezpečené.
V prípade informácií kontaktujte p. Radomíra Fialu, tel.: 0905
401 158.
(red, ryb)
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí čo je
bolesť a žiaľ. Za lásku Ti už nič nemôžeme dať, len
kytičku kvetov na Tvoj hrob a spomínať. Snívaj sladko svoj večný sen, lebo v spomienkach sme s Tebou.
Deň čo deň s bolesťou v srdci... Dňa 1. mája 2014
uplynie 5. rok od úmrtia Ivana Jakubíka. S láskou spomíname. Sestra
Babuľa s manželom Dušanom, mama a ostatná smútiaca rodina.
Spomienka
11. apríla si pripomíname nedožité 100. narodeniny
a zároveň 22. výročie úmrtia našej mamy Filomény
Vanekovej. S láskou a úctou spomínajú synovia Ján,
Marián a Vincent s rodinou.
Poďakovanie
Ďakujeme riaditeľovi DSS v Modre MUDr. Jurajovi
Vivodovi a personálu 4. poschodia Nemocnice Modra
n.o. za príkladnú starostlivosť v ťažkej chorobe nášho drahého Jána Bartoša. Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke
dňa 16. 3. 2014. Manželka Mária a deti s rodinami.
Spomíname
Dňa 7. 5. 2014 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil
drahý manžel, otec a dedko Michal Kočiš. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Tichá spomienka
Čas plynie a nevráti to najdrahšie, čo vzal, zostali nám
len pekné spomienky a nevýslovný žiaľ. Dňa 2. 5.
2014 si pripomíname nedožité 100. narodeniny drahého otca, dedka a pradedka Víta Bacigála. S úctou na
Vás spomínajú deti Anna, Jaroslav, Milan a Ľudmila
s rodinami. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Nezabudneme
19. 4. 2014 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, syn a brat Ivan Kovačovič.
S láskou spomína manželka Jarmila, dcéra Jarka, syn
Martin a ostatná rodina.
Tichá spomienka
Dňa 12. apríla 2014 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko Štefan
Ulrich. S láskou spomína manželka Ľudmila, dcéra
Ľubica s rodinou, dcéra Zuzana s rodinou a ostatná
rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Ďakujem poctivej nálezkyni
Moje srdečné poďakovanie patrí
mladej slečne Rebeke Turčinovej, ktorá našla na zemi mobilný telefón a svoj nález neváhala vrátiť jeho majiteľovi. Som
veľmi vďačná za tento čin a tiež
ďakujem všetkým ľuďom, ktorí
vychovávajú zo svojich detí dobrých a poctivých občanov.
Veronika HOLZMANNOVÁ
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
16
Kynologický klub Teribulls
Novinky na cvičisku a úspechy na súťažiach
Občianske združenie Teribulls prevádzkuje najväčšie cvičisko pre psov bull plemien na Slovensku. Cvičisko sa nachádza
v Modre na Dolnej ulici, smerom na Šenkvice. V súčasnej dobe
je plocha, ktorú mesto Modra poskytuje klubu formou prenájmu je v štádiu dobudovania. Členovia klubu Teribulls zatiaľ využívajú na výcvik svojich psov priestranstvo pri modranskom
kúpalisku, kde sa stretávajú každú sobotu.
na pre bull plemená, cena: 3500
€; climbing stena – 1500 €; prekážková dráha – 1000 €; pásy
na behanie – 1200 €; 10 voliér
na výcvik a problémové správanie psov – 4000 €. Cvičisko
bude teda stáť nemalé financie,
s ktorými členom OZ pomáhajú
aj sponzori (Stavebniny Baďura, Apartmán Divý mak, Gynex,
Reštaurácia BINI, Požičovňa vozíkov Modra a iní), členské príspevky a darcovia 2% z daní.
„Sme radi, že môžeme aj touto
cestou poďakovať všetkým, ktorí
nám pomáhajú pri prácach, ktoré
Momentka zo sobotného výcviku.
Ešo z klubu Teribulls na súťaži utiahol 6 900 kg!
každý z nás vykonáva brigádnicky. Ďakujeme sponzorom aj darcom, čo nám venovali svoje 2%
z daní“, pokračuje podpredseda
a dodáva: „už cez letné prázdniny by sme chceli nové cvičisko otvoriť a sprístupniť. V úvode
plánujeme veľké stretnutie všetkých našich sympatizantov, majiteľov psov bull plemien, za účasti
predstaviteľov mesta a zástupcov
médií. Zdôrazňujem, že cvičisko
bude po dokončení spĺňať všetky
kritériá pre výcvik a prevýchovu
psov typu bull“.
Foto: archív Teribulls, 2x
Aktuálne úspechy
na súťažiach
Počas 1. tohtoročnej súťaže sa
OZ Teribulls zúčastnil súťaže
Weight Pulling (ťahanie váhy)
v Maďarsku. Psy z modranského klubu zaznamenali nasledovné úspechy:
1. miesto: fenka SBT Izy; 16 kg,
Modranská reštaurácia Mlyn 108 získala
ocenenie týždenníka Trend
Reštaurácia Mlyn 108 v Modre na Dolnej ulici získala cenu
Reštaurácia Pána Šéfkuchára, ktorú každý rok udeľuje týždenník Trend. Ocenenie dostáva reštaurácia umiestnená na najvyššom mieste v hodnotení. Modranský „mlyn“ získal od hodnotiteľov päť hviezdičiek. Zároveň získal Mlyn 108 aj 3. miesto v Top
Trend Reštaurácií na Slovensku. Šéfkuchár reštaurácie Igor Čehy
patrí medzi Trend Top Šéfkuchárov na Slovensku.
Podrobnejšie informácie nájdete
na:
http://restauracie.
etrend.sk/hodnotenie-restaura-
cii/mlyn-108.html. Reštaurácii
a pánu šéfkuchárovi srdečne blahoželáme.
(red)
utiahla 3500 kg – nový česko-slovenský rekord (doteraz bol
český rekord – 2060 kg)
2. miesto: fenka SBT Mia; 12,5
kg.
2. miesto: pes AST Ešo, 13 kg,
utiahol 6900 kg
Vedenie združenia
Marek Urland – predseda OZ, poradenstvo, strava a doplnky; Ivan
Terifaj – podpredseda OZ, výcvik
psov s problémovým správaním,
socializácia; Jakub Škultéty – výcvikár, figurant; Monika Matejčíková – výcvik, bull športy.
Bližšie informácie nájdete na facebookovej stránke Kynologický
club TeriBulls Modra.
(red)
Šéfkuchár Igor Čehy z Mlyna 108.
Foto: archív reštaurácie
Čo je nové na
budúcom cvičisku?
Odpovedá podpredseda klubu I.
Terifaj: „Aktuálne máme 80%
pozemku oploteného. V rámci
mnohých brigádnicky odpracovaných hodín sme tiež vybudovali parkovisko, vykopali a zaplatili studňu. Po natiahnutí elektriny
plánujeme dorobiť zvyšnú časť
oplotenia areálu“. Po vonkajších úpravách nastúpi budovanie
prekážok na športové disciplíny.
Podľa vyjadrení podpredsedu
klubu bude na novom cvičisku:
WP dráha – kráľovská disciplí-
MODRANSKÉ ZVESTI • Relax/Zaznamenali sme
Čo ukrýva aprílová krížovka?
Autor:
Juraj
Mitošinka
skratka
nukleových
kyselín
miesto
radosti
a hojnosti
(kniž.)
daj na
telo
šatstvo
(zastar.)
otvorená
stĺpová
chodba
žilka
(bot.)
mužské
meno
17
Tajnička: Ďakujeme...
estrádne
Pomôcky:
revuálne,
nerv, pamok,ambit
neponor,
nevnor
prudko
vylial
vedome
hovoríte
nepravdu
uznanlivo
obtrie
šúľal
(expr.)
pripustíš,
priznáš
daj
upevnenú
vec dolu,
zlož
takto
mäkký
ťažký
kov
madagaskarská
opica
2. časť
tajničky
mučil,
trýznil
1. časť
tajničky
bavlnená
niť (zastar.)
skratka
vojenského učilišťa
muž.meno
tkaním
zhotovím
indonézska palma
údiv,
zadivenie
MPZ
Jordánska
zbavená
ostrosti
nerozvážne hovoríš
nútením
dosiahne
zatýkací
rozkaz
(práv.)
ukazov.
zámeno
vystavujú
pare
prevaľoval
mužské
meno
5. mesiac
v roku
bodka
(zastar.)
počuli
(kniž.)
chybne
Norbert
(dom.)
slovesná
predpona
čaptavý
riedke
bahno
počínanie,
správanie
Pomôcky:
vzorec
talipot,
sulfidu
Makar,
uránatého
JOR, aret
vykúp
EČV
Popradu
opatrovník
(práv.)
skr. vodnej
elektrárne
3. časť
tajničky
pestrý
papagáj
tí, ktorí
sporia
africký
veľtok
Počas Dňa narcisov bolo v Modre vyzbieraných viac ako 1400 €
V Modre bolo zriadené pevné stanovište na autobusovej zastávke
oproti MsÚ Modra, na ktorom informovali o zbierke členky klubu
Venuša Pezinok, občianky mesta Modry, ako aj jedna pohyblivá
hliadka, tiež zabezpečená našimi
členkami. Okrem nich sa pohybovali po uliciach mesta aj dve
hliadky študentiek Pedagogickej
a kultúrnej akadémie v Modre.
Celkovo sa v Modre vďaka šted-
rým darcom vyzbieralo na dobrú
vec 1.438,24 €. Gratulujeme a ďakujeme všetkým obyvateľom mesta Modry za ich podporu. Klub Venuša Pezinok touto cestou ďakuje
všetkým dobrovoľníkom, p. Badinkovej a vedeniu školy PaKA za
iniciatívu a ochotu, ako aj občanom za ich dobrovoľný príspevok.
Vyzbierané finančné prostriedky
boli odoslané na účet Dňa narcisov 2014.
(red)
Foto: JK
11. apríla sa uskutočnila celoslovenská jediná finančná zbierka,
ktorú organizuje Liga proti rakovine SR za spolupráce svojich pobočiek a klubov a s pomocou prihlásených dobrovoľníkov. V meste
Pezinok a v malokarpatskom regióne zbierku organizoval pezinský klub Venuša. V rámci spolupráce sa zapojili aj obce Slovenský
Grob, Vištuk, Častá, Viničné. Tak ako každoročne, aj v tomto roku
sa aj mesto Modra zapojilo do uvedenej charitatívnej akcie.
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra
Modra a baníctvo Malých Karpát
Výstava v historickej modranskej radnici
Foto: JK
Téme baníctva bola venovaná týždeň trvajúca výstava v historickej mestskej radnici v Modre. Vernisáž výstavy Modra a baníctvo
Malých Karpát sa konala 29. 3. 2014 za účasti významných členov
baníckych spolkov a primátorky Modry Hany Hlubockej.
Na výstave zaznela hymna baníkov.
Počas vernisáže bolo priblížené
prvé tohtoročné číslo časopisu
Montanrevue venujúceho sa baníckej histórii a súčasnosti baníctva na Slovensku. V pravidelnej
rubrike bola pozornosť venovaná menej známej baníckej lokalite - Modre. Okrem mnohých
povrchových stôp po kutaní je
tu zachovaný väčší počet podzemných banských diel, ktorými baníci v Modre hľadali rudy.
Opustené staré bane sú lokalitami, kde sa skúma fauna, predstavujú zimoviská netopierov,
opísané sú aj nálezy húb v podzemných priestoroch baní. V časopise Montanrevue 1/2014 boli
pravdepodobne prvýkrát publikované výrezy starej katastrálnej
mapy mesta Modry z roku 1851,
kde sú zaznačené banské diela
alebo lokality s banskou činnosťou. Vďaka mape bolo možné
identifikovať doteraz neznámy
názov starej štôlne pod vrchom
Zámčisko ako štôlňu Panna Mária Pomocná. Príspevkom Ing.
Petra Ružičku z Katedry mineralógie a petrológie PriF UK bol
Festival duchovnej poézie
21. marca sa v Sobášnej sieni mesta Modry uskutočnil ďalší ročník podujatia pre milovníkov umenia a kultúry – Festival duchovnej poézie. Podujatie je už tradičným a jeho hlavnou témou bolo
nielen uvítanie jari, ale aj uvedenie knihy autorky Slavomíry Očenášovej-Štrbovej s názvom Život, viera, umenie.
Moderátorka festivalu poetka Ľubomíra Miháliková privítala primátorku Modry Hanu Hlubockú,
poslancov MsZ, autorku knihy,
hostí z radov spisovateľov a študentov modranských škôl i milovníkov literatúry z rôznych
kútov Slovenska. S príhovorom
vystúpil aj modranský evanjelický farár Ján Oslík. Stretnutia
v Modre sa zúčastnili aj arch.
Janka Kivošová, Mrg. Art. Juraj
Sarvaš a PhDr. Vladimír Petrík.
Všetci menovaní sú postavami
z knihy S. Očenášovej-Štrbovej.
„Mám radosť z toho, že Modra
a modranská verejnosť sa mohli
stretnúť v osobnom rozhovore so
zaujímavými ľuďmi, a že sa mohli
započúvať do úžasnej interpretácie klavírnych prelúdií v podaní
Juraja Hanulíka, do veršov prednesených študentkou Z. Bilskou,
že náš evanjelický zbor zaspieval
Požehnanie a tiež sa teším z toho
že si môžeme v knihe prečítať zaujímavé texty“, hovorí Ľ. Miháliková.
Kniha „Život viera umenie“ tak, ako názov hovorí, autorka
v časopise opísaný výskyt typického minerálu vápenatých skarnov – granátu odrody grossulár,
ktorý sa vyskytuje na lokalite
Dolinkovský vrch.
Po vernisáži mali návštevníci
možnosť sa zúčastniť prednášok na témy „Baníctvo v Modre“ a „Netopiere v opustených
banských dielach Malých Karpát“. Záujemcovia mali možnosť dozvedieť sa o vybudovanom Modranskom banskom
náučnom. Zdôraznená bola tiež
potreba ochrany opustených
banských diel pred ich postupnou prirodzenou deštrukciou
alebo nebezpečenstvo vstupovania do priestorov starých banských diel.
Ochrany prírody sa týkala prednáška RNDr. Romana Lehotského a Mgr. Blanky Lehotskej,
PhD. (Miniopterus – základná
organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny
so sídlom v Bratislave). Mnohé
staré banské diela predstavujú
významné zimoviská netopierov. Aj malé otvory do zavalených baní umožňujú netopierom nájsť stabilné prostredie pre
hibernáciu. V Malých Karpatoch je okrem mnohých jaskýň
známych až 26 banských diel,
sa snažila vystihnúť odpovede 22 oslovených osobností zo
sveta hudby, dramaturgie, filmu,
výtvarného umenia, literatúry
a z oblasti interpretačných umení. Na textoch pracovala autorka
takmer 10 rokov, kedy postupne
zbierala a uverejňovala rozhovory s umelcami v časopisoch
v ktorých sú usadené kolónie
netopierov. Častokrát sú ukryté v štrbinách a puklinách alebo voľne visia na strope starých
baní. Ohrozené sú vyrušovaním
a po prebudení z hibernácie môže prísť k ich úhynu. Preto vstupovanie do starých banských
diel, kde nie je povolená výnimka je nevhodné. Všetky druhy
netopierov sú na území SR chránené zákonom.
Súčasťou expozície boli aj fotografie zachytávajúce stav starých banských diel v Modre
a v Malých Karpatoch. Banské
diela v Modre boli v minulosti
razené za účelom hľadania zlata, aj keď zlato sa tu nevyskytovalo. Samostatná časť výstavy
bola venovaná ťažbe marianskej
bridlice v obci Marianka.Vďaka svojej tmavosivej až čiernej
farbe a dobrej štiepateľnosti sa
v minulosti používala ako stavebný materiál alebo sa z nej vyrábali výrobky používané v Rakúsko-Uhorsku a vyvážané do
mnohých krajín sveta.
V modranskej radnici boli vystavené aj vzorky vzácnych minerálov Malých Karpát: kermezit,
valentinit, bradholzit, sénarmontit, schafarzikit. Ďalšiu časť expozície tvorili banícke nástroje
používané v minulosti
(red), podľa
Spolok Marianka
Tvorba a Evanjelický posol.
Organizátori Festivalu poézie:
Mesto Modra, MsKS Modra, Ev.
a. v. cirkevný zbor v Modre, Klub
nezávislých spisovateľov Slovenska, Klub slovenských prozaičiek
Femina, Spoločnosť priateľov poézie, a spoluorganizátorka podujatia poetka Ľ. Miháliková. (red)
Moderátorka Ľ. Miháliková víta hostí.
Foto: JK
18
MODRANSKÉ ZVESTI • Pripravujeme/Kultúra
19
Modranský piknik bude v nedeľu 18. mája
Modranský piknik už po štvrtý raz otvorí turistickú sezónu v Modre-Harmónii. Tradične bude venovaný slávnej histórii letoviska
a jeho klimatických kúpeľov. V nedeľné popoludnie 18. mája čaká na návštevníkov bohatý program, ktorým si pripomenieme, ako
naše letovisko žilo v rokoch dávno minulých i menej dávnych.
Malokarpatský maškrtník
Súťaž o najlepší cukrársko-kuchársky výrobok
Prípravný výbor súťaže Malokarpatský maškrtník v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Modre vyhlasuje na dňa
25. mája 2014 súťaž o najlepší cukrársko-kuchársky výrobok.
Malokarpatské gazdinky tak budú mať možnosť ukázať svoje
cukrárske umenie, ktorým sú známe v širokom okolí.
Do súťaže sa môže zapojiť každý bez rozdielu veku a to tak
z Modry, ako aj z celého Malokarpatského regiónu. Súťažiť sa bude v troch súťažných
kategóriách: čajové pečivo,
torta, slané pečivo. Porota súťaže bude hodnotiť celkový
vzhľad, úpravu, aranžovanie
a servírovanie, vypracovanie,
chuť a kvalitu použitých surovín. Vyhráva ten, kto získa od
poroty najviac bodov v danej
kategórii. Príchod súťažiacich
je stanovený na 11.30 h. Vyhlásenie výsledkov prebehne
Deň Modranského sirotinca
Foto: archív Modranská beseda
Modranský sirotinec otvorí brány návštevníkom popoludní v sobotu 31. mája 2014. Od poludnia
budú pripravené dobroty zo sirotinca, tvorivé dielne pre deti, kultúrny program, výstavy, vernisáž
a odborný program. Počas Dňa
sirotinca bude prebiehať zbier-
ka na obnovu budovy. Vyzbieranú sumu podporí Nadačný fond
Slovenskej sporiteľne v Nadácii
Pontis dvojnásobkom do výšky
1000 €. Presný program prinesieme v májovom čísle a na www.
sirotinec.sk.
(red)
Pôvodný modranský sirotinec.
Foto: sowastudio
vítame v dobových kostýmoch.
Zároveň všetkých pozývame,
aby ste sa zúčastnili na obľúbenej
módnej prehliadke so súťažou
o najlepší dobový kostým.
Príďte si užiť nedeľnú pohodu,
Harmónia sa už na vás teší.
(msú)
o 14.30 h. Po vyhodnotení budú
môcť súťažiaci predávať svoje
napečené výrobky a to od 15.00
h. Cenu výrobkov si stanovujú
sami.
Prihlásiť do súťaže sa môžete e-mailom na: maskrtnik@
gmail.com; písomne na adresu: Mestské kultúrne stredisko
Modra, Sokolská 8, 900 01
Modra, osobne členom prípravného výboru alebo v kancelárii
Mestského kultúrneho strediska
v Modre.
Bližšie informácie poskytne
predsedníčka súťaže Ing. Rebecca Deák Justh, tel.: 0903
722 922.
(red)
Rozprávková
Modra 2014
Koniec školského roka a začiatok
prázdnin oslávime rozprávkami.
IV. ročník festivalu bábkových
divadiel v sobotu 28. júna a v nedeľu 29. júna 2014 ponúkne deťom aj dospelým divákom zážitok z rozprávky a bábkoherectva,
príde verklikár, flašinetista, v sobotu budú divadelné tvorivé dielne. Počas celého podujatia vás
zatočí drevený detský kolotoč.
Festival bude tradične v parku pri
jazierku vedľa Kultúrneho domu
Ľ. Štúra v Modre, v prípade nepriaznivého počasia v Kultúrnom
dome Ľ. Štúra v Modre. (red)
Blíži sa Kráľovské hodovanie
Kráľovské hodovanie je spojenie
tradičných zvykov, hudby, tanca
a zábavy s ponukou kulinárskych
špecialít, súťažou v pečení koláčov,
hojnosťou vína a sladkých dobrôt.
Zaujímavý program poteší mladých, starších i deti. Na kráľovské hody sa môžete tešiť už 6. 7. júna 2014 v Modre – Kráľovej.
Tak neváhajte a príďte. (msú)
Foto: archív MZ
Pripravené sú viaceré sprievodné
akcie, štýlové zákutia, kulinárske
dobroty, dobrá kávička či vínko
a rôzne prekvapenia pre deti aj
dospelých. Veríme, že si už chystáte štýlové oblečenie. Ak nie, je
najvyšší čas! Tešíme sa na vás
– roztomilé detičky, krásne dámy, elegantní páni. Radi vás pri-
MODRANSKÉ ZVESTI • História
20
Historický kalendár – časť 40.
Foto: archív MĽŠ, 2x
7. apríla 1749 zomrel v Békešskej Čabe vo veku 49 rokov
Samuel Tešedík. Narodil sa
v Púchove, kde sa uchýlili protestantskí exulanti, ktorí boli v Čechách prenasledovaní. Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave
a v Jene. Po ordinovaní pôsobil určitý čas ako farár v Modre
a potom na Dolnej zemi ako organizátor a farár života tamojších
slovenských evanjelikov. Napísal
viacero teologických a historických štúdií, z ktorých je významná správa o posviacke ev. a. v.
kostola v Békešskej Čabe. Je
otcom evanjelického farára
Samuela Tešedíka ml., ktorý
je všeobecne uznávaný ako
významný poľnohospodársky odborník v pedagogike
a poľnohospodárstve.
12. apríla 1934 zomrel
v Trnave vo veku 67 rokov Andrej Čambál. Po
vyštudovaní katolíckej teológie v Ostrihome pôsobil ako kaplán v Modre.
Zároveň bol profesorom
náboženstva na meštianskej škole a v Učiteľskom
Ústave. V Trnave vstúpil
do Spoločnosti Ježišovej,
a bol poverený pastoráciou
pre slovenských veriacich.
Vo svojej literárnej tvorbe sa venoval spracovaniu
pútnických miest a tvorbe pašiových hier, ktoré sa
úspešne hrali po celom Uhorsku. Jeho literárne práce slúžili
nielen veriacim laikom ale predovšetkým katolíckym kňazom.
21. apríla 1909 sa v Kanade narodil Štefan Mráz. Pomáhal ukrývať piatich prenasledovaných
katolíckych kňazov, medzi nimi
aj biskupa Pavla Hnilicu. V roku 1954 bol obvinený z velezrady a za svoju aktivitu odsúdený
na 12 rokov väzenia a konfiškáciu majetku. Časť trestu si odpykal i v Jáchymove a prepustený
bol po 8,5 roku väzenia. Zomrel
v Modre 13. júla 1979, pochovaný je na modranskom cintoríne.
22. apríla 1769 zomrel v Modre
vo veku 68 rokov Ján Hradský.
Po vyštudovaní evanjelickej teológie v Lipsku, Halle a Wittenbergu pôsobil na viacerých miestach
a bol farárom aj v slovenskom
cirkevnom zbore v Modre. Za
svoje presvedčenie bol prenasledovaný a v rokoch 1733 až 1749
väznený. V roku 1733 uverejnil
v nemeckej Žitave (Zittau ) polemickú teologickú dišputu.
23. apríla 1994 zomrel vo veku
68 rokov modranský rodák
Anton Gavorník. Po absolvovaní modranskej vinárskej školy a získaní odbornej kvalifikácie inžiniera,
pôsobil v rokoch 1950 až
1976 ako profesor na Vinohradnícko-vinárskej škole.
Okrem pedagogickej práce
sa venoval výstavbe a modernizácii školského majetku. Neskôr bol menovaný riaditeľom Strednej
poľnohospodárskej
školy
v Trnave. Je autorom a spoluautorom stredoškolských
učebníc a odborných článkov.
Ján Karabelli.
24. júla 1749 sa narodil Ondrej Lačný. Po absolvovaní modranského gymnázia,
štúdia teológie v Bratislave
a v Jene pôsobil ako vychovávateľ, pedagóg a evanje-
Ponuka podujatí SNM-Múzea Ľ. Štúra
Agáta Petrakovičová Šikulová a Sylvia Hrdlovičová – Môj
maľovaný svet
Vernisáž výstavy: 16. 5. 2014
o 17.00 hod
Miesto
konania:
výstavné
priestory SNM-MĽŠ, Štúrova
84
Termín trvania výstavy: 16. 5. –
16. 6. 2014
Noc múzeí a galérií
Miesto konania: SNM-MĽŠ,
Štúrova 84
Termín: 13.00 – 18.00 hod.
Noc múzeí a galérií
Miesto konania: SNM-MĽŠ
Múzeum slovenskej keramickej
plastiky, Kukučínova 15
Termín: 10.00 – 24.00 hod.
Program:
11.00 h.: Keramická rozprávka
– premietanie bábkovej rozprávky Agáty Petrakovičovej Šikulovej
14.00 h.: Pavel Fleischhacker:
Zázračný liek - Modranské kráľovské divadlo
15.00 – 17.00 h.: Stretnutie s národným umelcom Ignácom Bizmayerom
15.00 – 17.00 h.: Vystúpenie OZ
KRAĽOVAN: Pocta majstrovi
16.00 h.: Keramická rozprávka
– premietanie bábkovej rozprávky A. Petrakovičovej Šikulovej
17.00 h.: Duo Tarkay – nestarnúce melódie
18.00 h.: Zastávka – vystúpenie
divadelného súboru MOKRAĎ
20.00 h.: Československé oldies
21.00 h.: Hra na princeznú Budmerické ochotnícke divadlo
– (réžia: Marcel Olša)
22.00 h.: koncert skupiny TADY VOREL
Výstava žiackych prác výtvarného odboru ZUŠ v Modre
Vernisáž: 25. 6. 2014 o 17.00 h.
Štefan Mráz.
lický farár na Morave a na viacerých miestach na Slovensku.
Zastával funkciu dekana, seniora
a rektora v Trenčíne. Je autorom
článkov pri príležitosti posvätenia kostola v Skalici.
29. apríla 1994 zomrel vo veku
83 rokov Ján Karabelli. Narodil
sa v Trnave 1. júna 1911. V roku
1926 sa začal učiť v modranskej
keramickej dielni za džbánkara a kachliara, tu potom pracoval až do roku 1971, kedy už ako
dôchodca začal pracovať pre
UĽUV. Jeho práce boli vystavované na početných podujatiach.
Je pochovaný na modranskom
cintoríne.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé
informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné podnety posielajte na [email protected]
(kvm)
Miesto
konania:
výstavné
priestory SNM-MĽŠ, Štúrova
84, Modra
Termín trvania výstavy: 25. 6. –
31. 7. 2014
Výstava: Živé remeslo hrnčiarske
Múzeum slovenskej keramickej
plastiky, Kukučínova 15
Termín trvania výstavy: 10. 3. –
31. 12. 2014
Otváracie hodiny SNM-MĽŠ
november – marec: utorok – piatok 8.30 – 16.00 h.
apríl – október: utorok – piatok
8.30 – 16.00, so 9.00 – 15.00 h.
Každá prvá nedeľa v mesiaci
13.00 – 17.00 h.
(red, mľš)
MODRANSKÉ ZVESTI • Rozhovor
21
Telocvičňa pri ZŠ Vajanského bola slávnostne otvorená
Rekonštrukcia umožnila deťom kvalitnejšie športové vyžitie
Vo februárovom čísle MZ sme priniesli podrobné informácie
o prebiehajúcej rekonštrukcii viac ako 45-ročnej telocvične
pri ZŠ Vajanského 93. Škola ju plne využíva na výučbu hodín telesnej výchovy. Investícia do nutných opráv a predovšetkým do výmeny pôvodnej drevenej podlahy za novú gumovú podlahu Taraflex Gerflor stála takmer 40 000 €. O zámere,
samotnej rekonštrukcii a ďalších plánoch v oblasti školstva
a športu sme sa porozprávali s predsedom Komisie športu pri
MsZ Modra Mgr. art. Jakubom Liškom, MRes.
ranským športovcom aspoň tak
dlho ako ten predchádzajúci. Aj
keď by asi nebolo dobré, aby sa
ďalších 46 rokov nič potrebné
neurobilo, pretože stav pred rekonštrukciou bol nevyhovujúci.
Okrem detí zo základnej školy, kto všetko a za akých podmienok bude môcť telocvičňu
využívať?
Vynovená telocvičňa.
cvičňa pripravená na užívanie.
Za posledný mesiac bola v telocvični položená gumová podlaha, kde sa čakalo na vyschnutie
poteru, s čím súvisel aj časový
posun. Následne boli natlačené čiary ihrísk, vymenené svietidlá, opravený drevený obklad,
vstupné dvere, natreté športové
náčinia.
Vymenila sa nielen podlaha telocvične, ale nakoniec sa takmer
kompletne zrekonštruoval aj interiér. Povedzte nám viac o novej gumovej podlahe. Vydrží toľko
ako pôvodná podlaha?
Gumová podlaha Taraflex Gerflor, ktorá nahradila drevenú
palubovku, je špičkovým povrchom pre halové športy. Verím,
že takto zrekonštruovaný interiér bude slúžiť všetkým mod-
Verím, že ZŠ Vajanského spolu s MsÚ nastaví podmienky
využívania telocvične tak, aby
ju mohli modranské športové
kluby využívať čím skôr a bol
zabezpečený bezpečný a efektívny systém správy, rozvrhu
a údržby telocvične. Aj v odporúčaní športovej komisie, aj na
zasadnutiach MsZ sme upozorňovali na potrebu aktualizácie
prílohy VZN o nájmoch a dúfame, že je pripravená. Je nutné
rokovať s majiteľmi budovy Ministerstvom vnútra SR a Špeciálnou školou v Pezinku a hľadať
možnosti využívania telocvične.
Je totiž už nemožné, aby sme aj
iné priestory škôl prenajímali za
neaktuálnych 1 SK/0,33 €/hod
ako je uvedené v ešte platnom
VZN.
Existuje možnosť ako dostať
budovu do majetku mesta
Modry?
Ako poslanec MsZ sa spolu
s kolegami M. Gavorníkom, M.
Petríkom, J. Zigom a J. Petrakovičom venujem už dlhšie problému vlastníctva tejto budovy pri
ZŠ Vajanského. Nachádza sa tu
nielen telocvičňa, ale aj jedáleň
a triedy školského klubu. Rokovania, ktoré sme pred rokom
a pol s majiteľmi budovy iniciovali sú, dúfam, len začiatkom
riešenia patovej situácie, ktorá
tu je už vyše 10 rokov. Podarilo
sa vytvoriť nájomný vzťah k budove, získať súhlas na rekonštrukciu a aj ju zrealizovať. Našim cieľom je ďalej pracovať na
definitívnom vyriešení vlastníctva k budove tak, aby čím skôr
patrila Modre. Je potrebné ukončiť súdny spor medzi štátom
a mestom o spornú delimitáciu
tohto objektu. Riešením je podľa nášho názoru relokácia pracoviska Špeciálnej školy do iných
priestorov v Modre. Jej sídlo
v tejto budove je totiž dôvodom,
prečo bola budova delimitovaná
na štát a nie na mesto. Dúfame,
že sa podarí vyriešiť vlastníctvo
a budeme tak môcť vymeniť aj
okná a spolu s hlavnou budovou
školy budovu ju aj zatepliť.
A čo ostatné budovy škôl
v Modre? Finančnú injekciu
potrebujú azda všetky.
Na opravu kúrenia, zateplenie
a ukončenie výmeny okien hlavnej budovy ZŠ Vajanského sme
vyčlenili financie už v minulom roku. Pochopili sme však,
že z pozície poslancov nemáme
dosah, aby sa veci naozaj zrealizovali. Preto pracujeme aj mimo
našich kompetencií spolu s rodičmi, zamestnancami škôl a škôlok
a pomáhame im pripraviť potrebné náležitosti tak, aby sa aspoň
nutné opravy a rekonštrukcie podarilo zrealizovať či už tento rok
alebo v rokoch najbližších. Ako
príklad uvediem prípravu rekonštrukcie exteriérových spevnených plôch chodníkov v Materskej škole Sládkovičova.(red, jl)
Pôvodná parketová palubovka.
Foto: JK a archív, 3x
Rekonštrukciu máme úspešne
za sebou. Ako hodnotíte obdobie uplynulých 4 mesiacov?
Ako ste už v predchádzajúcom
čísle informovali, rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Vajanského mala byť v marci dokončená.
Dňa 3. 4. 2014 boli práce riadne
prevzaté a škole zhotoviteľ odovzdal všetky náležité dokumenty. Počnúc týmto dňom je telo-
Zrekonštruovanú telocvičňu
slávnostne otvorila
riaditeľka M. Malacká
spoločne s poslancami MsZ.
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
22
Polmaratónci zdolali nový kros Cez Hubalovú
Na trať dlhú 21,5 km s prevýšením cca 650 m vybehlo až 117
húževnatých bežcov (15 žien,
102 mužov). Účastníci pretekov bežali cez známe turistické
miesta a zákutia Malých Karpát (napr. Zámčisko, Zbojnícke, Čermák, Hubalová, Panský
chodník,...). Organizátorov podujatia potešila hojná účasť modranských trailových bežcov, o to
viac, že jednu z víťazných plakiet od majstra keramikára Mariána Lišku si odniesla Zuzana Bibzová. K novej bežeckej tradícii
neodmysliteľne patrí priateľské
zázemie, ktoré pre oba behy vytvoril hlavný partner podujatia
Reštaurácia Bowling v Harmó-
nii, pán Hrabovský s manželkou.
Reštaurácia Bowling venovala
aj hlavné ceny pre víťazov v kategóriách muži a ženy (kvalitné
záhradné bazény). Všetci pretekári si pochutnali na dobrej kapustnici a nápojoch.
Ďakujeme tým, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru a podporili
športové dianie v Modre: primátorke Hane Hlubockej a referentke MsÚ Kristíne Čechovej za
vybavenie potrebných povolení.
Špeciálna vďaka patrí aj Filipovi
Jánošovi za kreatívny plagát, ďalej už opäť tradične rodinke Kenderessyovcov a Paľovi Hubekovi
s dcérkou Alicou za akčnú občerstvovačku na Čermáku, Jankovi
Mažoretky Laskonky vstúpili
do novej sezóny s bronzom
1. súťaž Merci pohár 2014 v Záhorskej Vsi
Posledné úpravy choreografií, posledné došívanie šiat a dozdobovanie, už len vyčistiť paličky, dokúpiť sponky a šminky
a nová sezóna sa mohla začať.
Mažoretky Laskonky, ktoré
v tomto roku prvýkrát vstúpili
do kategórie JUNIOR (vek. kategória 12 – 14 rokov), kde štartovali z 10. skupín zo Slovenska a Českej republiky na súťaži
v Záhorskej Vsi. Zodpovednosť
za prvenstvá z minulého roka bola veľká, preto boli dievčatá veľmi nervózne a svoju úlohu zohral
aj stres. Laskonky všetko prekonali a v kategórií miniformácia junior vybojovali krásne 2.
miesto (Klára Zajíčková, Katarí-
Veselá a skromná Zuzka Bibzová (v strede)
prekonala skúsené bežkyne.
Foto: archív OZ
V Modre rastie nová tradícia horského behu. Po vydarenom
jesennom MUFLON KROSE vzniklo ďalšie podujatie skvelého formátu s názvom CEZ HUBALOVÚ – kros polmaratón. Pretek slávnostne odštartovala v poslednú marcovú
sobotu primátorka mesta Modry Hana Hlubocká spoločne
s autorom trate Slávom Ružekom.
Žofčákovi a Petrovi Majgovi za
organizáciu na trati počas preteku
a fotografie, Petrovi Jakabovičovi za mňam jablká a Gabike Ďuroškovej za fajnový bufet v cieli.
Umiestnenie:
Muži 21,7 km: 1. Martin Vrábel
na Valčeková a Simona Heldová,
Veronika Kubincová a Veronika
Kováčová).
Staršia skupina SENIORKY
(vek. kategória 15 a viac rokov)
vybojovala v miniformácii senior krásne 3. miesto (Marcela
Pacalajová, Veronika Chládeková, Dominika Zagajcová, Kristína Vojčináková a Bibiana Hodoňová)
Laskonky tiež súťažili v sólo
formácii pom-poms kadet, kde
Michaela Muráriková získala 2. miesto, ďalej vo formácii
Trio junior, kde Klára Zajíčková, Katarína Valčeková a Simo-
1:29:12 hod., 2. Martin Kovaľ
1:33:07, 3. Mikuláš Kéri 1:33:40
Ženy 21,7 km: 1. Zuzana Bibzová (Modra) 1:43:01 hod., 2.
Renata Klčová 1:51:18, 3. Danka Hinerová 1:53:22. Katarína
RUŽEKOVÁ POLTÁRSKA
na Heldová vybojovali 2. miesto
a Trio senior, kde Marcela Pacalajová, Veronika Chládeková
a Dominika Zagajcová vybojovali 4. miesto. Celkovo z 5. štartov 4 medailové ocenenia sú pre
Laskonky veľkou motiváciu pre
ďalšie súťaže.
Ďakujeme mestu Modra, ktoré
nám v roku 2013 poskytlo dotáciu na klubové oblečenie pre
členky mažoretiek v Súkromnom
centre voľného času. Viac info
o súťažiach a vystúpeniach na
stránke: www.laskonky.estranky.
sk. Veronika KULIFAJOVÁ
JELOVÁ, trénerka
Zápasmi Interligy sa po dlhšom
čase vracia do Šenkvíc Interliga
v pozemnom hokeji, no už nie
na škvárové ihrisko, ale na povrch s umelou trávou. Tento šport
propagujú a samozrejme hrajú aj
„pozemkári” z Modry. Príďte ich
povzbudiť.
Najbližšie zápasy budú odohrané nasledovne:
11. 5. 2014 o 11.00 h.: ŠK Šenkvi-
ce - HK Lipovci (SLO)
11. 5. 2014 o 15.00 h.: ŠK Šenkvice - Moravske Toplice (SLO)
25. 5. 2014 o 11.00 h.: ŠK
ŠENKVICE - Soroksári (Maď.)
25. 6. 2014 o 15.00 h.: ŠK
Šenkvice - Olcote HC (HUN) Kde nás nájdete: Šenkvice, Domovina 5 (hneď pri futbalovom
stánku).
(red)
Šikovné Laskonky.
Foto: archív klubu
Pozemní hokejisti hlásia návrat
do Interligy na novom ihrisku
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
Nový modranský mestský
beh potrebuje názov
20. júna 2015 by sme rady spoločne s mestom Modra a nadšenými modranskými športovcami zorganizovali 1. ročník bežeckého podujatia venovaného 200-ročnici Ľudovíta Štúra. Pri tejto
príležitosti sa po celý rok v Modre, v SR i vo svete, udeje veľa
zaujímavých kultúrnospoločenských akcií a slávností. Vytvoriť
bežecké podujatie, ako novú modranskú obyčaj, by bolo určite
spestrením s dobrým načasovaním.
Modranský mestský beh je
sviežim prepojením súčasnosti
s osobnosťou Ľudovíta Štúra ako
človeka, ktorý vynikal bystrou
mysľou, nebál sa žiadnej výzvy,
bol aktívny a vytrvalý v zdolá-
vaní mnohých prekážok. Hlavnou myšlienkou behu je aktívna
podpora športovania detí, mládeže aj dospelých a zrod tradície
vytrvalostného behu v Modre.
V rámci celodenného poduja-
tia sa uskutočnia: hlavný - 5km
a 1700m beh cez Modru a vinohrady pre dospelých a juniorov
a krosový – 8,5km beh a severská chôdza cez Štúrov chodník
a modranské lesy. Vytvorili sme
aj trate prispôsobené pre deti všetkých vekových kategórií.
Podrobné propozície zverejníme
na web stránke mesta. Do štartu
behu v roku 2015 by sme rady
zorganizovali aj pravidelné motivačné „bežecké rána” pre širokú verejnosť, o ktorých budeme
informovať.
Staňte sa tými, ktorí nám pomôžu začať novú tradíciu v Modre. Napíšte nám svoj nápad na
názov mestského modranské-
Futbalisti majú nové 11 členné vedenie
Predsedom klubu je René Féder
Foto: FC Slovan Modra
Vo futbalovej klube Slovan Modra nastala po 13 rokoch zmena
vo vedení. Dlhoročného predsedu Petra Gilana nahradil bývalý
futbalista a zároveň tréner prípravky v Modre René Féder, ktorému pomáha 10 členný výbor klubu.
Na ihrisku pravidelne futbalisti brigádujú.
Zmenu odštartovala
mimoriadna schôdza
Na mimoriadnej členskej schôdzi
5. 3. 2014 bol vymenovaný
okrem nového predsedu FC Slovan Modra René Fédera aj 10
členný výbor v zložení: René Féder, Milan Ružek, Adem Useini,
Ľuboš Peško, Milan Bihári, Andrej Janotka, Pavol Kubán, Ivan
Glos, Igor Kolek, Ferdinand Fiala a Miroslav Graus. Novinka sa
tak v modranskom futbale udiala
na najvyšších miestach. „Veríme,
že zmena prinesie to, čo sme si
predsavzali. A to je najmä prinavrátiť modranskému futbalu nie-
kdajšie meno, usilovať sa o to,
aby nám deti po polroku neodchádzali a aby ich šport, akým je
futbal aj bavil. V prípravke máme
dokonca dievčatá. Naši chlapci
dosahujú pekné výsledky. Ihrisko
je žiaľ, momentálne v najhoršom
stave v okolí a to musíme zmeniť“, hovorí René Féder.
Voda a zelená tráva sú
pre futbal prvoradé
Mať taký veľký futbalový areál
ako je náš modranský si vyžaduje mať dobrý zdroj zavlažovania.
Žiaľ podľa slov futbalistov z FC
Slovan však majú obrovský prob-
lém so studňou, ktorá nepostačuje na zavlažovanie najmä v lete.
Preto pozvali na rokovanie primátorku mesta Hanu Hlubockú. Zo
stretnutia majú zatiaľ pozitívny
dojem a už teraz vedia, že peniaze
na novú studňu sú vyčlenené, čaká sa na výberové konanie na dodávateľa. Problém však je aj s kosením zelenej plochy a tu rovnako
vyšlo mesto futbalistom v ústrety
a kosenie prebieha pod taktovkou
MsÚ, pričom FC si hradí všetky
pohonné hmoty. „Našu kosačku
máme nefunkčnú. Bez kosenia sa
však futbal hrať nedá, takže sme
požiadali mesto o pomoc. Stretli
sme sa s ústretovosťou, za čo ďakujeme. V súčasnej dobe situáciu
riešime. Podali sme si za pomoci
poslanca Mariána Gavorníka žiadosť o grant v Slovenskej sporiteľni a čakáme, či nám ho pridelia.
Je to grant na konkrétnu vec a tou
je u nás kosačka. Podľa informácií čo mám, futbalový klub v Modre doposiaľ nepodával žiadnu
žiadosť o grant“, vysvetľuje predseda Féder.
Bez pomoci by
to nešlo
Futbalisti samotné ihrisko zveľaďujú už niekoľko mesiacov. Počas sobotných brigád postupne
vyčistili okolie od buriny, upratali a vymaľovali kabíny, rekonštruujú lavičky pre fanúšikov,
namaľovali fasádu budovy na
23
ho behu súvisiaceho s osobnosťou Ľudovíta Štúra alebo s jeho
pôsobením. Nemusí ísť výlučne len o použitie mena Ľudovíta Štúra, avšak spojenie treba.
Nezabudnite napísať svoje meno a kontakt. V ďalšom vydaní
Modranských zvestí zverejníme
všetky použiteľné nápady a vy
budete môcť vybrať ten, ktorý
vás najviac upúta. Víťazný názov odmeníme originálnou cenou. Tešíme sa na vaše jedinečné nápady! Píšte na adresu, do
10. 5. 2014: [email protected]
com
Katarína RUŽEKOVÁ
POLTÁRSKA
a Denisa KOVÁCSOVÁ
ihrisku, vybudovali nové sociálne zariadenia. Viditeľná zmena je
aj na vymaľovanom oplotení, na
ktoré priamo počas realizácie prispievali rodičia. Značná časť peňazí pochádza najmä z vlastných
zdrojov členov, významná je už
spomenutá pomoc rodičov detí
a samozrejme prispievajú sponzori. A čo pokryje dotácia z rozpočtu mesta vo výške 8100 €?
„Rodičia a členovia výboru dali
už kopu peňazí. Dotácia od mesta 8100 € poputuje na režijné náklady, ktoré sú, žiaľ, tak ako aj
v iných kluboch podstatne vyššie.
U nás z dotácie platíme rozhodcov, vodu a elektrinu, vysvetľuje
predseda a dodáva: „radi by sme
využili tento priestor na poďakovanie všetkým, čo nám pomáhajú
aj finančne – Stavebniny Stavmix,
Samuel Bartoš, Adem Useini,
Martin Kovár, Marek Gažo, Jaroslav Baričič, František Pitna,
ďakujeme aj členom klubu za vykonané brigádnické práce“.
Prioritou je areál
pre rodiny
Modranský areál je azda najväčší areál v okolí a nový predseda
klubu ho označuje nateraz ako
zdevastovaný a nedostatočne využívaný. René Féder uzatvára:
„Záleží nám na tom, aby futbalové
ihrisko a jeho areál navštevovali
celé rodiny a aby si ho obľúbili...
Najbližšie to bude Deň detí spojený s večerným Majálesom pre rodičov. Už teraz srdečne všetkých
pozývame a uvítame každého, kto
nám drží palce“.
(jk, rf)
Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci máj 2014
1. 5., 13.00 - 16.00 h.: Prvomájová oslava pred KDĽŠ, posedenie
pri hudbe, účinkuje skupina Mix, vstup zdarma
1. 5., 9.35 h.: Výstup na Vysokú - 7. ročník, autobus z Modry na
Zochovu chatu, Modranský turistický spolok, www.modranskyturistickyspolok.sk
4. 5., 19.00 h.: Hlasné čítanie, Čínska poviedková tvorba 80. rokov, večer s literatúrou, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor:
MsKS, +421 33 647 21 12, www.modra.sk
6. 5., 15.30 h.: Deň víťazstva nad fašizmom, spomienkové stretnutie občanov Modry, Pomník pred KDĽŠ v Modre, organizátori: Mesto
Modra, MO SZPB v Modre, MsKS Modra, +421 33 690 83 00, www.
modra.sk
8. 5., 8.25 h.: Turistický prechod Malých Karpát, Autobus z Modry
do Častej, Modranský turistický spolok, www.modranskyturistickyspolok.sk
10. 5. 2014 o 19.00 h.: „Všetko o ženách“, komorná divadelná hra zo
súčasnosti. Vstupné: 8 € v predpredaji, na mieste 10 €, účinkujú: An-
drea Karnasová, Bibiana Ondrejková a Andrea Profantová. Kultúrny
dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: MsKS Modra, predpredaj vstupeniek v kancelárii MsKS Modra, Sokolská 8 a v sieti Ticketportal
11. 5. 2014 o 17.00 h.: ŠLÁGER TV: Kysucký prameň a hostia,
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, vstupné: 7 €, predpredaj vstupeniek
v kancelárii MsKS Modra, Sokolská 8, organizátori: AZ Centrum,
MsKS Modra, +421 33 647 21 12, [email protected], www.modra.sk
26. 5. – 1. 6. 2014: Kampaň - Vypni telku, zapni seba, v Centre
voľného času budú pripravené aktivity pre všetky deti a na konci týždňa bude vyhodnotenie tých, ktorí vydržali bez obrazovky. Podrobnejší program v Centre, vo výveske. Súkromné centrum voľného času
v Modre, +421 33 640 07 02, www.scvcmodra.sk
31. 5., 12.00 h.: Deň modranského sirotinca, dobroty zo sirotinca,
detské všeličo, kultúrny program, výstavy, vernisáž, odborný program
organizátori: OZ Modranská Beseda, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko v Modre.
MsKS pripravuje:
foto: web
4. 6., 19.00 h.: Kto zhasol svetlo? – úspešná divadelná komédia
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, vstupné: 14 € v predpredaji, 17 € na mieste, Predpredaj
vstupeniek v kancelárii MsKS
Modra, Sokolská 8 a v sieti
Ticketportal. Účinkujú: Mária
Kráľovičová/Zdena Studenková, Zuzana Tlučková, Kristína Svarinská/Viki Ráková, Ján
Koleník, Braňo Deák, preklad:
Jana Kociánová, réžia: Peter
Mikulík.
Májový program Kina Mier
Rio 2 (3D)
Trabantom až na koniec sveta (FK K4)
Amazing spider man 2 (3D) - slovenská premiéra
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Petrová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
Sokolská 8,900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 16. 4. 2014. Uzávierka nasledovného čísla: 14. 5. 2014.
NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Foto: web, 3x
1. 5., štv., 19.00: Nekonečná láska, USA 2014, romantický, 104 min, MN 12, slov. tit., 4 €
2. 5., pia., 19.00: Hrana – 4 filmy o Marekovi Brezovskom, SR 2014, dok., 125 min, MP, 4 €
3. 5., sob., 19.00: Transendencia, USA 2014, sci-fi/thriller, 105 min, MN 15, čes. tit., 4 €
4. 5., ned., 16.30: Rio 2 (3D), USA 2014, anim. komédia, 101 min, MP, slov. dabing 6 €
4. 5., ned., 19.00: Láska, súdruh!, Fín/Nór/ČR/2013, dráma, kom., 108 min, MP 12, české tit., 4 €
7. 5., str., 19.00: Štvorec v kruhu (FK K4), ČR/SR 2013, dokument, 70 min, 2 €/3,50 €
8. – 9. 5. , štv., pia., 19.00: Zakázaná zóna, Fra/Can 2014, akč., 100 min, MN 15, české tit., 4 €
10. – 11. 5., sob., ned., 19.00: Liečiteľ, Nem 2013, dráma/hist., 150 min, MN 12, české tit., 4 €
11. 5., ned., 16.30: Dobrodružstvá pána Peabodyho a Shermana, USA 2014, animovaný, 92 min, MP, slov. dab., 4 €
14. 5.- str., 19.00: Bella a Sebastián, FRA 2013, dobrodružný, 95 min, MP, 4 €
15. – 16. 5., štv., pia., 19.00: Divergencia, USA 2014, akč./sci-fi, 139 min, MN 12, české tit., 4 €
17. – 18. 5., sob., ned., 19.00: Amazing spider man 2 (3D), USA 2014, akčný, 142 min,
MP 12, český dab., 6 €
18. 5., ned., 16.30: Chrobáčikovia - Údolie stratených mravčekov (3D), FRA 2014, animovaný, 80 min, MP, slov. dab., 6 €
21. 5., str., 19.00: Trabantom až na koniec sveta (FK K4), ČR 2014, road movie, 98 min,
MP, 2 €/3,50 €
22. 5., štv., 19.00: Vášeň medzi riadkami, USA 2014, dráma, 111 min, MN 12, české tit., 4 €
23. – 25. 5., pia., sob., ned., 19.00: Godzilla (3D), USA 2014, akčný/sci-fi, 119 min, MN
12, slov. tit., 6 €
25. 5., ned., 16.30: Hurá do praveku, USA 2012, animovaný, 82 min, MP, český dabing, 4 €
28. 5., str., 19.00: 3 dni na zabitie, USA/FRA 2014, akčný, 117 min, MN 12, české tit., 4 €
29. 5., štv., 19.00: Jedna za všetky, USA 2014, komédia, 109 min, MN 15, slov. tit., 4 €
30. – 31. 5. pia, so 19.00: Amazing spider man 2 (3D), USA 2014, akčný, 142 min, MP
12, český dab., 6 €.
(rz)
Download

4. 2014