Valtický zpravodaj
3. června 2014
47. Valtické vinné trhy
V pátek, 9. května v 9 hodin se uskutečnila za účasti cca
35 zástupců médií tisková konference k 47. VVT a problematice
vinařství v ČR. Tradičně pak v 10,15 hodin otevřel 47. ročník Valtických vinných trhů chorál zpěvných vinařů „Vinohrady, vinohrady“.
Po slavnostním projevu předsedy Společnosti VVT Ing. Marka
Šťastného byly předány medaile a diplomy a posléze i zvláštní
ocenění - poháry úspěšným vinařům. Až do 14 hod. mohly čtyři
stovky vinařů a pozvaných hostů degustovat z 885 shromážděných
vzorků vín. Pak se již nahrnuli dovnitř dosud venku vyčkávající
návštěvníci a v hojném počtu zaplnili uvolněnou Jízdárnu. Počasí
po celý den bylo ve Valticích slunečné se zlověstnými mraky na
obloze, ale nezapršelo a vcelku bylo teplo.
Kolem 15 hod. vystřídala u mikrofonu dobře rozehranou
CM Slovácko skupina asi 20 osobností na čele s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem a ministryní Věrou Jourovou
za účelem poklepání základního kamene na opravy zámeckého
areálu. Představení všech osobností a jejich krátké příhovory včetně
klepnutí na mohutný kus pískovce zpestřily program přicházejícím
stovkám návštěvníků, kteří tak měli možnost z úst nejpovolanějších
vyslechnout příslib, že i 48. VVT v roce 2015 budou v zámecké jízdárně - ale již opravené a krásné...Tradičně byla v 16 hodin zahájena
dražba Championů VVT z minulých ročníků. I když je o dražbu mezi
návštěvníky i veřejností mimo výstavní areál vždy velký zájem, do
samotné dražby se zapojí jen několik sběratelů vinařských kuriozit.
V zaplněné zámecké Jízdárně, kde již degustovalo více než 1.000
návštěvníků, byla vydražena 3 vína. Stalo se také hezkou tradicí,
že i Valtické vinné trhy pomáhají těm, kteří pomoc potřebují. Proto
se celkový výtěžek dražby vín v hodnotě 20.400 Kč rozdělí rovným
dílem mezi Karolínku Horskou a Domov důchodců ve Valticích.
I za to je třeba poděkovat všem, kteří se na dražbě podíleli. V podvečer se venku rozjasnila obloha a desítky cyklistů se u valtického
zámku rozhodovalo, zda nahlédnou do výstavního areálu. Celkem
se vystřídalo ve výstavním areálu kolem 2.500 návštěvníků. Po
hektickém pátku, kdy se protáhlo ukončení večerního chutnání až
do půlnočních hodin, přišla v 3,40 hod. prudká a větrná přeháňka.
Spadlo kolem 5mm a kromě několika povalených slunečníků na
Technickém dvoře se nic nestalo.
Před desátou hodinou již stál dlouhý „mnohostup“ před vstupem
do výstavního areálu a jako již po mnoho let celé rodinné či pro tuto
degustaci vytvořené klany s košíky a kabelami plnými domácích
delikates se nechaly rozehřívat ranním májovým sluníčkem. Stánky před vstupem se počaly také otvírat a stánkaři ze všech koutů
ČR nabízeli různé dobroty. Po otevření byly početné stoly a lavice
v zámecké jízdárně rázem obsazeny a starobylé „nosiče vzorků“
se daly do pohybu. Při debatě u několika stolů se dalo zjistit, že
návštěvníci VVT přijíždějí do Valtic již opakovaně a odevšad, hojně
také ze Slovenska (a ti starší rádi vzpomínají na Československo). Stávají se jakousi bezpočetnou vinařskou rodinou, která si
největší vinařskou soutěž, uzpůsobenou po desítky let právě i pro
ně, opravdu oblíbili. Zatímco v pátek si mohou vinařští odborníci
v klidu a v přátelských skupinkách vychutnat a porovnat vybraná
vína, v sobotu se chutnání promísí i s různou gastronomií. A tak
mladí i starší, děvčata či zralé ženy, absolventi škol nebo ctihodní
kmeti – ti všichni jsou o vinných trzích ve Valticích a svorně se
věnují vínu a dobré pohodě. Ti vytrvalejší vydrží od otevření až do
pozdních večerních hodin. Rádi poslouchají také cimbálové muziky, nebo hudební produkci na Technickém dvoře. Pěkné slunečné
počasí umožnilo rozptýlit návštěvníky i na přilehlé travnaté plochy
a v samotné jízdárně tak bylo více místa.
Valtické vinné trhy si zakládají především na tom, že několika
tisícům návštěvníků mohou nabídnout v optimálním prostředí
degustaci mladých odrůdových vín, která jsou nebo budou v nej-
seva-flo­r a s.r.o.
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
Vinné sklepya.s.
Valtice, tel.: 519 361 311
přiťuknutí - bylo napočítáno – 523 přiťuknutí.
I letos navštívilo 47. Valtické vinné trhy kolem 6.000 vinařských
odborníků a milovníků odrůdových i jiných vín. A pořadatelé
i návštěvníci si již plánovali 48. Valtické vinné trhy ve dnech
8. a 9. května 2015.Po oba dny bylo jako na objednávku příjemné
jarní počasí, zato v neděli celý den propršelo…
bližší době na našem trhu. Ale i vyzrálá vína starších ročníků jsou
zde k ochutnání. Od roku 2009 mají VVT také sledovanou raritu:
přiťuknutí růžovým vínem na jednom místě – hned napoprvé se
podařilo utvořit a zapsat rekord v počtu 532 přiťuknutí růžovým
vínem Grácie rose. A vloni po pěti letech se podařilo rekord konečně překonat – venku mírně pršelo a v zaplněné Jízdárně si
růžovým vínem přiťuklo za dozoru agentury z Pelhřimovarovných
550 návštěvníků. Letos chybělo do vyrovnání rekordu jenom 34
Ing. Jan Otáhal, Valtice
Zprávy ze zastupitelstva, rady a Městského úřadu
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou
z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Valtice a panem Liborem Jelínkem, a pověření starosty podpisem
smlouvy.
8. Prodej a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na
pozemek par. č. 2426/13 zahrada v k. ú. Valtice na ulici Lipová
v částce 500 000,- Kč, která bude složena na účet města z vlastních zdrojů do 15. 9. 2014 a v částce 663 000,- Kč, která bude
složena na účet města prostřednictvím úvěru do 15. 9. 2014 mezi
Městem Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a panem Gerardem
Alvarezem Iglesiasem, a paní Darinou Šiškovou a pověření starosty
podpisem smlouvy.
9. V souladu s ust § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecním zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů, přidělení
dotací v celkové výši Kč 460 000,- z rozpočtu Města Valtice na rok
2014 ve znění přílohy č. 2 takto:
Valtická krojovaná společnost
Kč 70 000,Fotbalový klub Valtice
Kč 225 000,Klub mažoretek Valtice
Kč 60 000,Zdeněk Antony, Valtice
Kč 50 000,Galerie Reistna
Kč 55 000,-.
10. Celoroční hospodaření a Závěrečný účet Města Valtice za rok
2013, včetně přílohy č. 1 – Rozpočtové hospodaření příjmů, výdajů
a financování dle tříd, přílohy č. 2 – Plnění příjmů u sdílených daní
(měsíční), přílohy č. 3 – Plnění příjmů u sdílených daní za období
2011 – 2013 (měsíční), přílohy č. 4 – Plnění běžných a kapitálových výdajů (měsíční), přílohy č. 5 – Hospodaření uspořádané dle
položek v rozsahu příjmů a výdajů, přílohy č. 6 – Měsíční přehled
příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku, přílohy č. 7 – Porovnání příjmů a výdajů za období 2011 – 2013, přílohy č. 8 - Výkaz
Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO, přílohy
č. 9. Rozvaha, přílohy č. 10 – Výkaz Zisku a ztráty, přílohy č. 11 - Příloha a přílohy č. 12. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku, bez výhrad.
11. Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013 včetně příloh
Rozvaha, Výkaz Zisku a ztráty a Příloha sestavených k rozvahovému
dni, tedy k 31. 12. 2013 bez výhrad.
12. Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2018 v rozsahu předložené
přílohy č. 1.
13. Uzavření smlouvy o půjčce z Bytového fondu Valtice mezi
Městem Valtice, se sídlem nám. Svobody 21, 691 42 a panem
Janem Burdzinským, a v souladu Zápisem z jednání komise bytového fondu ze dne 19. 5. 2014 schvaluje částku v celkové výši
Kč 160 000,00 na fasádu domu, izolaci proti zemní vlhkosti,
klempířské práce a výměnu výplní otvorů (okna, dveře).
14. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška města Valtice č. 2/2011 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
15. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území města Valtice a na území Úvaly
u Valtic.
16. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o veřejném pořádku,
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s účinností od
11. června 2014.
17. Název ulice Sluneční – umístěné na pozemku PKN č. 2426/1,
v k. ú. Valtice.
MĚSTO VALTICE
U s n e s e n í č. 31
z řádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne
26. května 2014
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Určení Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání
zastupitelstva.
2. Zprávu o kontrole plnění usnesení z řádného zasedání ZMV
č. 30 ze dne 31. 03. 2014.
3. Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady
č. 45 ze dne 07. 04. 2014, č. 46 ze dne 28. 04. 2014 a č. 47 ze
dne 12. 05. 2014.
4. Rozpočet DSO Sdružení české dědictví UNESCO na rok 2014.
5. Rozpočtový výhled DSO Sdružení české dědictví UNESCO na
období let 2015 - 2017.
6. Závěrečný účet DSO Sdružení české dědictví UNESCO za rok
2013.
7. Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2013.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. František Fabičovic, Lukáš
Najbrt a Ing. Dalibor Neděla.
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva:
Mgr. Soňa Vašíčková a Ing. Pavlína Vlková
3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města
Valtice.
4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 673/1
ostatní plocha, zeleň o výměře 90 300 m2, na pozemek par. č.
556/61 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 826 m2 a pozemek
par. č. 556/62 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 147 m2
v k. ú. Úvaly u Valtic za cenu 1 606 161,- Kč a náklady spojené
s prodejem pozemků panu Ing. Bohumilu Pražákovi, a pověření
starosty podpisem smlouvy.
5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 2864/4
ostatní plocha o výměře 578 m2 v k. ú. Valtice za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku společnosti
Rybníkářství Pohořelice a.s., se sídlem Vídeňská 717, Pohořelice
a pověření starosty podpisem smlouvy.
6. Směnu a uzavření směnné smlouvy na pozemek par.
č. 2874/2 ostatní plocha o výměře 597 m2 v k. ú. Valtice a části
pozemku par. č. 767 vodní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú.
Úvaly u Valtic mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a
společností Rybníkářství Pohořelice a.s., se sídlem Vídeňská 717,
Pohořelice za administrativní cenu a náklady spojené se směnou
pozemků a za podmínky úhrady rozdílu vyšší ceny směňovaných
pozemků a pověření starosty podpisem smlouvy.
7. Uzavření kupní smlouvy na prodej podzemního sklepa pod
částí pozemku par. č. 76/1 ostatní plocha v k. ú. Úvaly u Valtic
a část pozemku par. č. 76/1 ostatní plocha o výměře 37 m2
v k. ú. Úvaly u Valtic za celkovou cenu 45 600,- Kč a náklady spojené
s prodejem nemovitostí mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21,
l
2
l
18. Název ulice Dlážděná – umístěné na pozemku PKN
č. 3155/7, v k. ú. Valtice
ních i neinvestičních dotací, kterými byly vylepšeny příjmy rozpočtu
a podpořeny důležité investiční akce nebo potřebné sociální služby,
které město zajišťuje.
Město získalo například dotaci na tvorbu pracovních příležitostí
1,2 mil. Kč, na sociální služby v rámci Domova pro seniory a terénní
služby ve výši 1,4 mil., na vybudování bezbariérových chodníků
2,2 mil. Kč, na opravu radnice 500 tis., na vybudování sportoviště
na ulici Mikulovská 6 mil., pro Sbor dobrovolných hasičů Valtice
byla získána dotace 225 tis., na údržbu cyklostezek 67 tis. a na
opravu kapličky u Neugebaude 50 tis.
Auditor při přezkoumání hospodaření nezjistil žádné chyby
a nedostatky a jeho výrok zněl - bez výhrad.
Pavel Trojan, starosta
19. Název ulice U Rotundy – umístěné na pozemku PKN
č. 1628/1, v k. ú. Valtice
20. Uzavření Smlouvy č. SDO14.0026 mezi Městem Valtice, se
sídlem nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, IČ 283 665 a společností
A-TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Střelecká 108, 691 42 Valtice,
IČ 27689301, jejímž předmětem je rekonstrukce plynové kotelny
v Základní škole Valtice v celkové výši Kč 578 710,00 včetně DPH
a pověření starosty podpisem smlouvy.
21. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 024911/14/ORR ve výši Kč 60 000,00 na akci s názvem
„Úhrada mezd a OSVO na sociální a zdravotní pojištění“ mezi Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
a Městem Valtice, se sídlem Nám. Svobody 21 a pověření starosty
podpisem smlouvy.
22. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
č. OS201420001409 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Smlouva nahrazuje předchozí Smlouvu o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů č. OS200520001549.
23. Uzavření Smlouvy o provádění letní a zimní údržby mezi
Městem Valtice, se sídlem Náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice a
organizací Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, se sídlem Kostelní náměstí 157/9, Mikulov 692 43, IČ: 00032247 a pověření
starosty podpisem smlouvy.
Zpráva o činnosti Městské policie
(Květen – 2014)
Během tohoto měsíce se strážníci soustředili na veřejný pořádek,který pravidelně porušují občané, tím že ve sběrný den vyhazují
na veřejné prostranství věci, které TS nesváží. Jedná se hlavně
o starý nábytek, tvrzené plasty (lehátka) a ojeté pneumatiky.
Opravdu jsou v tyto dny Valtice krásné?
I v tomto měsíci bylo uloženo několik blokových pokut za porušení dopravního značení. Stále se setkáváme s řidiči, kterým
nic neříká zákaz odbočení, zákaz vjezdu (jednosměrný provoz),
parkování na chodníku nebo na šikmých čarách (Zebra).
Dále byl za pomoci místního včelaře pana Rollínka odchycen roj
včel na ulici Mikulovská. V prostorách u Svaté Anny byla odchycena
poraněná labuť, kterou si převzali ochranáři z Brna. Bylo odchyceno
několik zatoulaných psů. Prosíme občany, kterým uteče nebo se
ztratí pes, aby informovali MP Valtice.
Dále byla poskytována součinnost PČR při dopadení zlodějů
dřeva, a dohled na veřejný pořádek v průběhu Valtických vinných
trhů a při volbách do europarlamentu.
III. Zastupitelstvo města ruší:
1. Usnesení č. 28 ze dne 16. 12. 2013 odst. II. bod. 14 týkající
se prodeje a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par. č. 2426
zahrada, část pozemku par. č. 2428 zahrada a část pozemku par.
č. 2430 zahrada o výměře 1050 m2 v k. ú. Valtice na ulici Lipová
k výstavbě rodinného domu panu Martinu Štěpánkovi za cenu
1000,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření
starosty podpisem smlouvy.
2. Usnesení č. 30 ze dne 31. 03. 2014 odst. II bod. 12 prodej
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek par.
č. 2426/13 zahrada v k. ú. Valtice na ulici Lipová mezi Městem
Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a panem Gerardem Alvarezem
Iglesiasem, bytem Jagergasse 3-7/6/10, Hainburg an der Donau,
Rakousko za cenu 1000,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy.
ConcentusMoraviae
prodej vstupenek zahájen
Byl zahájen předprodej vstupenek na koncerty Mezinárodního
hudebního festivalu 13 měst ConcentusMoraviae, který i letos
zavítá do našeho města. Rok 2014 je Rokem české hudby a festival k němu přispěje svým XIX. ročníkem, který se uskuteční mezi
3. a 28. červnem 2014 v historických sálech malebných měst jižní
Moravy a Vysočiny. Dramaturg Aleš Březina připravil programy
34 koncertů s podtitulem „České sny“.
V pátek 20. června se od 19.30 hod. uskuteční koncert ve Valticích. V Tanečním sále valtického zámku vystoupí mladý český
pianista Ivo Kahánek - jeden z nejpozoruhodnějších umělců své
generace. Je znám širokou výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po
soudobou hudbu.
IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.
č. 799/2 ostatní plocha, komunikace a část pozemku par. č. 764/1
ostatní plocha, komunikace v k. ú. Valtice za cenu 900,- Kč/m2
a náklady spojené s prodejem pozemků společnosti Vinařství Valtice s.r.o., se sídlem Vinařská č. ev. 34, Valtice a pověření starosty
podpisem smlouvy.
Bc. Milan Sedláček
místostarosta města Ing. Pavel Trojan
starosta města
Zdravé finance města
PROGRAM:
Zastupitelé na svém květnovém zasedání projednali a schválili
závěrečný účet města za rok 2013. Tento dokument dává přehledný
obraz o hospodaření města, o příjmech a výdajích, o závazcích
a přijatých dotacích a také o hospodaření příspěvkových organizací
jako je základní a mateřská školka.
Jsem velmi potěšen, že město Valtice vykázalo v loňském roce
zdravé hospodaření s rozpočtovým přebytkem ve výši 3,3 mil.
korun. Znamená to totiž, že nebyly utraceny všechny příjmy, nýbrž
byly použity na snížení závazků a bankovních úvěrů, nebo navýšily
zůstatek na běžném účtě. Tato skutečnost přispívá to ke stabilitě
a spolehlivému vývoji hospodaření města v budoucnu.
Je také důležité zmínit, že jsme byli úspěšní v získávání investičl
Edvard HagerupGrieg: Lyrické kusy op. 75, výběr
Isaac Albeniz: Iberia, výběr
Bohuslav Martinů: Tři české tance pro klavír H. 154
Bedřich Smetana: České tance, výběr
Tři zakladatelé národní hudby svých zemí - Smetana české, Albéniz
španělské a Grieg norské - jsou na tomto koncertu zastoupeni
nejproslulejšími ze svých klavírních skladeb. Bohuslav Martinů
ve svých nakažlivě radostných Třech českých tancích, komponovaných v Paříži v roce 1926, navazuje vědomě na České tance
Bedřicha Smetany a obohacuje český hudební idiom o výtečně
zakomponované prvky jazzu a moderní klasické hudby 20. let
20. století.
3
l
VSTUPENKY:
Kontakty na MěP:
tel.: 519 301 414; mob.: 734 254 254
e-mail: [email protected]
150 Kč při zakoupení do 31.5.2014 (využijte možnost zakoupení
této zvýhodněné vstupenky!)
200 Kč při zakoupení od 1.6.2014
100 Kč zlevněná (důchodci, studenti s průkazem ISIC, ZTP)
Prodejní místo: Turistické informační centrum Valtice, nám.
Svobody 4, tel. 519 352 978.
Doporučujeme zakoupit si vstupenky včas - kapacita míst je
omezená.
Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost:
prap. Radim Budlanský tel. 974 632 661
a
pprap. Petr Jandásek tel. 974 632 725
e-mail: [email protected]
Informace kulturní i jiné
Kalendář akcí Valtice - červen 2014
20 let Muzejního spolku Valtice
Martino Hammerle – Bortolotti a Andrea Široká –
Priechodská:
„VERDI – VÍNO – VALTICE“
Termín: duben – červen 2014
Místo: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4, Valtice
Výstava fotografií
Termín: 8.6.2014 od 16.00 hod.
Místo: Valtická vinárna – taneční sál, nám. Svobody 22, Valtice
Informace: TIC Valtice.Rakouský koncertní a operní pěvec a známá
sopranistka
Život v krajině lednických rybníků
Termín: 1.4. – 31.10.2014
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Výstava o fauně a flóře v krajině lednických rybníků
Závěrečný koncert žáků
Termín: 19.6.2014
Místo: zámek Valtice - kaple
Tamtamy času
Termín: 1.5. – 31.10.2014
Místo: zámek Valtice – Horní konírna
Výstava: Ak. malíř Zdeněk Strouhal - obrazy
Termín: 4.6. – 28.6.2014
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Informace: www.reistna.cz, e-mail: [email protected], tel.: +420
602 734 742
S vínem pěšky i na kole
Termín: 21.6.2014 od 9.30 hod.
Místo: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice
Charakteristika: prohlídka vinic pěšky i na kole, očima vinaře a
ústy milovníka vína.
Zámecký košt vín
Balkónové květiny a letničky
Termín: 21.6.2014 od 16.30 hod.
Místo: zámek Valtice
Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Termín: 1.6. – 30.9.2014
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Tradiční výstava květin na nádvoří muzea
Valtické Podzemí – Noc otevřených sklepů
Čtení pro děti: „Celé Česko čte dětem“
Termín: 21.6.2014 od 18.00 hod.
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Charakteristika: celonoční vinařský mejdan a podzemní zážitková
turistika.
Termín: 8.6.2014 v 15.00
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Informace: www.reistna.cz, e-mail: [email protected], tel.: +420
602 734 742
Rozloučení se žáky 9. ročníku
Módní přehlídka
Termín: 26.6.2014
Místo: Městský úřad Valtice, nám. Svobody 21
Turnaj v malé kopané
Termín: 28.6.2014 od 9.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště, ul. Petra Bezruče, Valtice
Termín: 6.6.2014
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Informace: www.reistna.cz, e-mail: [email protected], tel.: +420
602 734 742
Vinařská akademie II – Vinařství ČR
Listování – scénické čtení
Termín: 6. – 8.6.2014
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Kurz Vinařské akademie
Termín: 10.6. v 17.00
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Diskotéka
Termín: 6. – 7.6., 13. – 14.6., 20.6. – 21.6., 27. – 28.6.2014 – od
21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
157 026
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100| www.freebone.cz | www.breclav.net | [email protected]
Internet na 4 měsíce zdarma!
l
4
l
ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
PROSTŘENO TROCHU JINAK
Pracovní činnosti jsou
pro sedmáky spojeny se
cvičnou kuchyní. Tady
vznikají někdy neuvěřitelné finální pokrmy.
Zažila jsem zde již vaječnou pomazánku tisíckrát jinak, mladí mistři kulinářského umění se
přesvědčili o tom, že rčení Lépe nesolit, nežli
přesolit je navýsost pravdivé, že smažené filé
bez filé lze vykouzlit jen obtížně a zvláště chlapecká část skupiny pochopila velmi rychle, že
poslední záchranou je vždy dívčí část. Ta totiž
má pokaždě všechny suroviny, a dokonce i
něco navíc (snad podvědomě počítá, že bude
muset zásobit ty přeborníky počítačových her
a sportovní matadory).
Středa 7. května byla ale poněkud jiná. Žádný elektrický sporák,
šlehače, pánve, teplá voda, ale podle hesla Návrat k přírodě jsme se
vydali do školního sadu a pokusili se o přípravu pokrmů způsobem
našich předků. Jediným našim nádobím měl být kotlík a to se uká-
zalo jako první kámen úrazu. KDE HO VZÍT???
Po dvou týdnech dokázala kotlík sehnat opět
jenom děvčata. Další problémy nastaly přímo
při samém vaření: Jak naštípat dříví a nezranit
se. Které dříví je na rozdělání ohně nejlepší.
Jak to udělat, aby se dřevo rozhořelo a ne jen
pouze doutnalo.
Musím poznamenat, že velké štěstí pro
mladé táborníky byla přítomnost pana učitele
Hyčky.
Ale nakonec se oheň rozhořel a pak už to,
až na menší maléry, šlo rychle. Podávala se
tábornická polévka, špízy, grilované kuřecí,
brambory pečené v popelu.
A opět se potvrdilo, že v přírodě chutná
nejlépe.
I když se ke konci spustil déšť, jsme přesvědčeni, že to nebylo
naše poslední vaření v přírodě.
7.B a Hana Pchálková
TURNAJ OSVOBOZENÍ
KRAJSKÉ ŠTAFETY
20.5.2014 se uskutečnil ve sportovní hale ve Valticích již tradiční
turnaj v košíkové. Tento turnaj pořádáme u příležitosti oslav ukončení 2. světové války. V tomto roce jsme Turnaj osvobození pořádali
bez přerušení již po dvacáté osmé.
Protože jsme chtěli turnaj využít i jako přípravu na sportovní
utkání s družební školou v Trnavě, posunuli jsme termín až na 20.
května. Toto nám způsobilo určité potíže s účastí již přihlášených
družstev. Z různých důvodů se na poslední chvíli odhlásila družstva
Břeclavi, Nikolčic a Drnholce. Ve hře však zůstali ještě silní soupeři
z Velkých Němčic a z Lanžhota.
Lanžhot s sebou přivezl celkem 18 hráčů, posílených o 4 děvčata,
která hrají pravidelnou krajskou soutěž. Protože i naše družstvo
mělo řadu náhradníků, rozhodli jsme se spolu s Lanžhotem postavit
dvě družstva. Do turnaje jsme zařadili i dívčí družstvo ZŠ Valtice.
Šest družtev odehrálo turnaj nejdříve ve skupinách, do finále
zaslouženě postoupila družstva Valtice „A“ a Velké Němčice. Po
velkém boji zvítězili naši borci těsným rozdílem 7:5.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim hráčům za bojovnost
a snahu dosáhnout co nejlepšího výsledku. Děkuji také prodejně Terand, která nás již tradičně podporuje cenami pro vítězná družstva.
Sportu zdar – košíkové zvlášť!
Mgr. Michal Hyčka – uč. TV
Lehká atletika, královna sportu, je nedílnou součástí výuky TV
ve všech třídách na školách všech stupňů. Protože žáci 1. stupně
mají jen minimum příležitostí poměřit svou výkonnost se žáky
jiných škol, rozhodli jsme se přihlásit je do nové celostátní soutěže ve štafetách pro žáky 1. – 5.tříd. Protože tuto soutěž obsazují
především školy se sportovním zaměřením, nečekali jsme z naší
strany žádné převratné výkony. Krajské kolo, které proběhlo
12. 5. 2014 na stadionu v Břeclavi, mělo 12 účastníků – Brno,
Hodonín, Ivančice, Břeclav, … a Valtice. Naši žáci se v soutěži neztratili, v součtu časů ze všech tří štafet jsme obsadili celkově 8.
místo. Všechny naše děti soutěžily s maximálním nasazením, jen
sem tam vázly předávky. Všichni si zaslouží pochvalu. Věřím, že
v budoucnu dokážeme zkušenosti ze závodů zúročit.
Mgr. Michal Hyčka – uč. TV
Dopravní soutěž
23.4.2014 se naše děti zúčastnily dopravní soutěže v Břeclavi.
Soutěžily ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Během celé
soutěže musely zvládnout: jízdu dle dopravních předpisů, jízdu
zručnosti, první pomoc a testy. Protože obě kategorie dětí byly na
soutěži jako nováčci, tudíž na rozdíl od žáků ostatních škol nevěděly, co je čeká, což se projevilo i na hodnocení. Žádnou z medailí
jsme si nedovezli, ale jako správní sportovci se držíme hesla: „Není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“
Mgr. Jarmila Mauksová
l
5
l
Ekologický dotazník
v Mikulově. Děti mají za úkol všímat si čistoty v našem městě
a také částečně přispět ke zlepšení životního prostředí případným
sběrem odpadků ve Valticích i okolí. Touto cestou bych chtěla všem
žákům i pedagogům poděkovat za to, že se aktivně a se zájmem
zapojili do „očisty“ našeho města.
Zajímavou aktivitu si v rámci letošního projektového dne připravili za pomoci svých třídních učitelů žáci 7. ročníků, o které se
dočtete níže.
Den Země se letos vydařil. I když trošku zapršelo, dětem ani
vyučujícím to nevadilo a do školy se vrátili usměvaví, „správně“
utahaní, ale co je nejdůležitější - spokojení.
Mgr. Markéta Nedělová
Při příležitosti projektového Dne Země se žáci 7. ročníku vydali
mezi občany a návštěvníky Valtic s několika otázkami zaměřenými na oblast ekologie.Celkem oslovili 37 respondentů s těmito
otázkami:
1. Do kterého barevného kontejneru vhodíte PET láhve?
2. Do kterého barevného kontejneru můžete vhodit skleněnou
láhev?
3. Co uděláte s vysloužilým mobilním telefonem?
4. Kde je nejbližší sběrný dvůr vzhledem k vašemu bydlišti?
5. Co je recyklace?
6. Co je recyklační poplatek?
7. Co je bioodpad?
A toto jsou výsledky jejich malého průzkumu.
Z 37 oslovených bylo 16 mužů a 21 žen.Na všechny otázky odpovědělo správně 18 respondentů, z toho 8 žen.Na alespoň 4 otázky
odpovědělo správně 11 dotázaných, z toho bylo 6 mužů.Nejčastěji
odpověděli správně na 4. a 6. otázku.Odpověď nevímse nejčastěji
objevovala u otázky č. 1.Nesprávných odpovědí bylo nejvíce u otázky
č. 1.Z výsledků je zřejmé, že největší problém nám dospělým činí již
nerudovská otázka Kam s ním?A na závěr pár úsměvných odpovědí:
Co uděláte s vysloužilým mobilem? Dám ho do zásuvky. Já nic, já
mám paušál. Co je recyklační poplatek? To je poplatek za popelnice
a ten už mám zaplacený.
Valtice 28.4.2014
Mgr. Hana Pchálková
Zájezd do čtyř univerzitních měst
- Paříž, Cambridge, Oxford, Londýn
Hrajeme si na školu
Už se stalo téměř tradicí, že Základní škola ve Valticích ve
spolupráci s mateřskou školou uskutečnila projekt „Hrajeme si
na školu“. V letošním roce proběhl opět ve třech lekcích – 12.,
15. a 19. května. První lekce se konala v Mateřské škole ve Valticích a zbylé dvě už absolvovaly děti ve své budoucí první třídě. Malí
prvňáčci byli sice zpočátku ostýchaví, ale tréma z nich brzy spadla
a do všech činností se zapojovali velmi pěkně.
Tento projekt zcela jistě pomáhá dětem lépe se adaptovat na
změnu, která je v září čeká. Chtěla bych poděkovat rodičům, že si
našli čas a děti do školky a školy doprovodili, paní ředitelce Ireně
Maroušové za spolupráci a v neposlední řadě paní učitelce Pavlíně
Dvořáčkové za přípravu projektu. Je hezké dělat něco, co má smysl.
Doufám, že se prvňákům bude ve škole líbit stejně, jako když jsme
si ,,hráli na školu“
Mgr. Alice Pimková
Letos byla rekordní účast. Dvacet osm žáků ze sedmého, osmého
a devátého ročníku se od 10. do 15. května zúčastnilo školního zájezdu
do Francie a Velké Británie. Spolu s dalšími dvěma školami jsme zaplnili
poschoďový autobus a vyrazili vstříct nevšedním zážitkům. Měli jsme
možnost zažít přepravu Eurotunelem pod kanálem La Manche tam
a trajektem na zpáteční cestě. Své zážitky hezky popsala Radka Kovářová z osmého ročníku:
„Po dlouhé cestě jsme konečně dorazili na první místo určení, do
Francie. Nejvíce mě zaujala velká barevná arkýřová okna v Notre Damu,
skleněná pyramida v muzeu Louvre, ale úplně největším zážitkem pro
mě byla Eiffelovka, z níž byl výhled opravdu nepopsatelný.
Do Anglie jsme dojeli asi po půlhodinové cestě Eurotunelem. Vystoupili
jsme v Cambridge, který je opravdu krásný, jsou tam nejhezčí cihlové
baráčky, jaké jsem kdy viděla. Navštívili jsme mnoho kolejí, například
King’s College a Queen’s College.
Další v pořadí byl Oxford, ve kterém jsme konečně nakupovali, hlavně
v Primarku. Asi největším zážitkem pro nás byla návštěva Christ Church
College, kde se natáčel slavný Harry Potter.
Londýn jsme prochodili křížem krážem. Viděli jsme sídlo parlamentu,
Big Ben, ke kterému jsme šli přes Westminsterský most.Navštívili jsme
taky kostel – Westminster Abbey, v němž se ženil princ William s Kate.
Za zmínku určitě stojí také London Eye a projížďka po řece Temži.
Tam jsme viděli Tower Bridge, po kterém jsme i šli. Měli jsme to štěstí,
že se zrovna otevíral.
Viděli jsme toho opravdu hodně, ale za tak krátkou dobu se nedá
stihnout všechno a toto byla jen malá ochutnávka toho, co jsme viděli.
Projektový Den Země na ZŠ
V pátek 25. 4. 2014 proběhl na ZŠ Valtice projektový den
zaměřený na ekologickou výchovu s názvem Den Země. Žáci
1. a 2. stupně pod vedením svých třídních učitelů si formou hry,
vyplňováním pracovního listu nebo skupinovou prací upevňují
a rozšiřují své vědomosti o ochraně přírody. Starší žáci mohousledovat dokumenty vztahující se k ekologické výchově, výrobě
a zpracování plastů, třídění odpadu apod. Cílem tohoto projektu je
prohloubit si vědomosti z předmětu Člověk a jeho svět, přírodopisu
a zeměpisu. Součástí dne je i vycházka do přírody v okolí Valtic,
návštěva sběrného dvora, čističky odpadních vod ve Valticích nebo
přírodovědná exkurze, např. na Pálavu či do jeskyně Na Turoldu
V I V A
Valtice
l
6
l
Proto bych se do Anglie alespoň jednou ráda vrátila a prohlédla si ostatní
památky a zajímavosti.
Trošku jsem měla obavy z rodiny, která naštěstí nebyla fastfoodová,
jídlo bylo opravdu skvělé. Komunikace taky nevázla, dokonce jsme je
naučili i pár slov česky.
Děkuji tímto paní učitelce Rylichové a paní učitelce Urbánkové za
zorganizování tohoto skvělého výletu. :-)“
K těm méně příjemným zážitkům dětí patřila dlouhá cesta autobusem, davy lidí v Londýně, časné vstávání, spousta nachozených
kilometrů či špatné počasí.
Jsem ráda, že k příjemným zážitkům děti zařadily pobyt v rodinách,
možnost komunikovat v angličtině, vidět starobylé památky, ale také
cestu zpříjemněnou zhlédnutím filmů. I počasí nám nakonec přálo.
Poslední den zájezdu strávený v Londýně nám svítilo sluníčko, které
hřálo celý den.
Paní učitelka Urbánková i já děkujeme všem účastníkům zájezdu
za velmi příjemné chování. Opravdu si toho moc ceníme. :-)
Mgr. Yveta Rylichová
Výchovný koncert
2. května bylo vyučování zpestřeno koncertem žesťových nástrojů.
Čtyři profesionální muzikanti ze skupiny BRASSCHILDREN hráli
skladby autorů od 16. století až po současnou dobu. Nechyběly ani
populární písně známých skupin či písně z muzikálů. Zvučné tóny
skladby Yesterday naplnily tělocvičnu, až mrazilo. Žáci druhého
stupně i my učitelé jsme žasli, co se dá vykouzlit z tuby, pozounu
a trubky. Celý hudební program byl zpestřen průvodním slovem
a dialogem publika s konferenciérem. Potěšující bylo zjištění, že
naše děti poznávaly skladby a písně a hbitě reagovaly na dotazy.
Celý program se jmenoval „Děti, pojďme si zazpívat“. A kdybyste
tam byli, zpívali byste také.
Mgr. Soňa Vašíčková
Z Mateřské školky
Základní škola Valtice „Půjdu si natrhat květinky k lesu, k svátku je mamince všecky
přinesu, potom jí políbím obě dvě dlaně, voňavou kytičku položím
na ně.“
Ano, naše maminky mají v květnu svátek. I my ve školce jim
chystáme překvapení. Pečeme mufiny, stříháme květiny, kreslíme
obrázky, zpíváme pro ně písně! Vždyť ty naše maminky si to zaslouží.
Jezdíme na plavání do břeclavského bazénu, a protože nás jezdí
málo, každý týden s námi odjíždí jedna třída na výlet a poznává
krásy kolem břeclavské Dyje, na níž se projíždí velké i malé lodě.
V přírodě u vody sníme dobroty a vracíme se zpět do školky.
V dubnu probíhal ve všech třídách program o dopravě, záchranářích, o tom, jak se chovat na ulici. S tím byla spojena také pohádka
umělecké společnosti. Přišli ji našim dětem zahrát herci se svými
maňásky. A také naši předškoláci prožívali významné dny, neboť
Edukačně-stimulační program , který byl zahájen v naší MŠ a pokračoval ve třídě základní školy, dětem ukázal, že škola je bezva,
paní učitelka je hodná a třída s lavicemi moc pěkná. Takže není
potřeba ničeho se bát. A víme, co nás po prázdninách čeká. A my
už se moc těšíme na červen, neboť budeme mít svátek my děti.
A také nás čeká velký zahradní karneval!
Jupíííííííííí !
Irena Maroušová.
Vás srdečně zve na výstavu výtvarných prací žáků 1. – 4. třídy HURÁ NA PRÁZDNINY! Výstava bude zahájena 30. května 2014 v Turistickém informačním centru (TIC) na Náměstí Svobody č. 4 ve Valticích. Otevírací doba TICu pondělí ‐ neděle 9:00 ‐ 17:00 (přestávka 12:30 – 13:00) Těšíme se na Vaši návštěvu! Oznámení
Oznamujeme případným zájemcům, že
v některých studijních i učebních oborech
jsou dosud volná místa. Jedná se o obory
Vinohradnictví – čtyřletý maturitní obor
– stoprocentní zaměstnanost absolventů,
Agropodnikání – čtyřletý maturitní obor
– vhodný zejména pro milovníky zvířat
a přírody, Prodavačka/aranžérka květin –
tříletý učební obor zakončení certifikovanou
závěrečnou zkouškou umožňující vykonávat
zmíněný obor ve všech zemí EU bez dalšího doplňování vzdělání,
Zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství – taktéž s
certifikovanou závěrečnou zkouškou a nástavbový dvouletý obor
Podnikání pro studenty denního studia, mající výuční list, kteří chtějí získat maturitní zkoušku. Bližší informace podá na telefonním
čísle 777 101 846 pan zástupce ing. Tomáš Javůrek.
l
7
l
Novinky z Vinařské školy
VVT 2014
Studenti 3. ročníku oboru Vinohradnictví – jmenovitě Ladislav
Bednařík, Dominik Šefránek a Michal Dolák se zúčastnili spolupráce s firmou Amargo, která vyrábí speciální hnojiva Lignohumát
a Lignoaktivátor. V průběhu měsíce května ošetřovali školní vinohrady Lignohumátem a při sklizni tito studenti udělají vyhodnocení,
zda se projeví nějaký pozitivní efekt.
Ing. Jan Kowolovski
Studenti Střední odborné školy vinařské a Středního odborného
učiliště zahradnického Valtice jsou po léta stálými a aktivními
pomocníky při zajišťování organizace Valtických vinných trhů.
Stejně tak i letos reprezentovali školu v rámci samotných příprav
celé této velkolepé mezinárodní vinařské akce, počínaje výběrem
vzorků vín a jejich evidencí, oštítkováním, naléváním vín v rámci
degustace (hodnocení vín pro Národní vinařské centrum), vyzdobením prostor konírny a jízdárny, předáváním ocenění nejlepším
vinařům a samozřejmě také závěrečným úklidem.
PhDr. Petra Manišová
Spolupráce s firmou Amagro
Letos vykvetl velmi brzo
Ve valtickém parku se nachází okrasný strom z čeledi šacholanovitých a to liliovník tulipánovitý (Liriodendron tulipifera). Letos
vykvetl velmi brzo, již začátkem května. Tento strom pochází ze
Severní Ameriky, kde slouží jako užitkový strom pro dřevo. Do
Evropy se dostal asi před 300 lety jako okrasný strom. Dorůstá
zde výšky do 40 m a kvete nejdříve 10 let po výsadbě. Je okrasou
některých zámeckých parků a většinou je chráněn jako památkový
strom. Možná se vám i začátkem června podaří ještě zahlédnout
na koncích jeho větviček pohárkovité květy, které jsou tvarem
podobné tulipánům.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Flóra Olomouc
Dne 24. 4. 2014 se studenti 1. ročníku oboru Agropodnikání,
studenti 4. ročníku oboru Vinohradnictví a studentky 3. ročníku
oboru Prodavačka/aranžérka květin spolu s pedagogy ing. Miroslavem Jíchou, ing. Miroslavou Tomkovou a paní Boženou Fialovou
– mistrovou odborného výcviku vyrazili podívat na mezinárodní
zahradnickou výstavu a veletrh a současně největší a nejstarší
květinovou akci v České republice – Flóru Olomouc, jejíž 41. ročník proběhl právě v měsíci dubnu. Největší zájem měli o hlavní
expozici, výstavu peruánských orchidejí či jarní zahradnické trhy
a svatební aranžmá. V Olomouci se představilo na 500 vystavovatelů z tuzemska, Polska, Peru, Slovenska a Nizozemska.
PhDr. Petra Manišová
Rozkvetlá lékárna
Na sv. Jana Kkřtitele trhejte kopretinu, růži, smolničku, chrpu,
rozchodníček, čičmudíček, mateřídoušku, fialku, zvonek…
(Čičmudíček - tučný mužíček je netřesk a ostatní z devatera
svatojánského kvítí asi znáte.) Noc z 23. – 24. 6. je opředena tajemnem. Byliny v tuto noc natrhané mají prý větší sílu. Já nevím,
v noci jsem je ještě netrhala, protože si myslím, že je lépe trhat
byliny ve dne, abych na ně viděla a nespletla se. Nicméně kopřivy
po sv. Janu už nejsou tak silné, jako jarní.
V červnu nám rozkvétá mnoho užitečných bylin, které tady
rostou v okolí:
- krásná růže šípková, jejíž květy jsou celkově posilující a můžeme
je použít k vylepšení vzhledu čajových směsí,
l
8
l
usiluje o celkovou rekonstrukci varhan, věnovaná finanční částka
bude použita na záchranu klášterních varhan, které od roku 1911
nebyly významněji opravovány.
Od 19 hodin pak mohli zájemci navštívit i farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie a prohlédnout si i jeho běžně nepřístupné prostory.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
- nebesky modré čekankové květy podporují látkovou výměnu
a funkci jater, sleziny, slinivky a žlučníku; působí blahodárně na
deprese a stesky starých dam,
- skromně vyhlížející černohlávek se silným antibakteriálním
a protizánětlivým působením , pomáhá s hojením ran a podporuje
regeneraci tkání,
- mimořádně všestranný heřmánek se širokým užitím na bolesti
všeho druhu a celkové uklidnění (od rmene rozeznáme podle dutého květního lůžka)
- hluchavka bílá, která také uklidňuje a posiluje spánek, je
protizánětlivá, mírní křečové bolesti a chrání sliznice, podporuje
látkovou výměnu – že je to nekonečná práce nasbírat potřebné
množství květů? Kdo si netroufá, může sklidit nať.
- jetel luční má dezinfekční a posilující schopnosti, vyrovnává
a harmonizuje tělesné funkce; navíc pěkně vypadá a dobře chutná
v jakémkoliv salátu,
- lnice – čaj z ní je velmi nechutný, ale ty účinky! – tlumí křečové
bolesti a koliky, podporuje funkci jater a ledvin,
- něžné plátky máku vlčího nasbíráme k léčbě plicních chorob,
podporují spánek – vhodné pro malé děti i seniory,
- mateřídouška dezinfikuje dýchací a zažívací orgány, pomůže
s bolestí hlavy; při pálení chodidel po celodenním běhání si dopřejme voňavou mateřídouškovou koupel,
- jablečník má univerzální použití na hlavní orgánové okruhy
– dýchací trakt, krevní oběh, trávicí trakt i vylučování; naložený ve
víně posiluje nervy.
Valtice se brzy provoní květem lip. Lípy se staly pro svou vůni,
půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky.
Uklidňují nejen svým majestátem, ale také prostřednictvím svého
květu – pomůže se strachem, stísněností a nespavostí, je oblíbený
a účinný u chorob z nachlazení. Vhodný pro dlouhodobé užívání
i pro nejmenší a seniory. Na našem území se vyskytuje mnoho druhů
a kříženců lip, léčivé jsou však jen malolistá a velkolistá (nezaměnit
s lípou stříbrnou či americkou, nemají léčivé účinky - ochlupení
v paždích listů je rezavé). Med z lipových květů má charakteristickou
vůni a je také léčivý.
Věra Žďárská
Zaklepáno a požehnáno?
Zchátralé zámecké divadlo, zámecká jízdárna a zahradní domek,
prý konečně změní svůj vzhled v areálu valtického zámeckého
parku. Vznik Národního centra divadla a tance na zámku ve Valticích byl přislíben již v roce 2010, ale zatím se stále nic nedělo.
Valticím chybí již celá léta prostory pro divadelní, taneční,
pěvecké a různé folklorní akce. V posledních měsících se začalo
zásluhou některých osobností o obnově opět jednat a výsledky
jsou víc než pozitivní.
Nad valtickým zámkem se objevil stavební jeřáb, započalo se
s výkopovými a archeologickými pracemi a zmizela střecha kdysi
rokokového divadla, které vybudoval v roce 1790 kníže Alois I.
Josef z Liechtensteinu. Někdejší představitelé města kdysi chtěli
tento objekt proměnit v městské kino a tak historický objekt divadla zcela zničili a pak opustili. Z objektu nezbyly ani kompletní
původní obvodové stěny.
Ing. Zdeněk Novák mi k danému problému řekl:
„Národní centrum divadla a tance je vlastně poslední velkou
investicí v Lednicko –valtickém areálu, která by měla uvést do
žádaného stavu památky, pro které byl tento areál zapsaný do seznamu světového dědictví. A na rozdíl od těch jiných památek, které
se snaží, aby prezentovaly způsob života aristokracie v minulých
stoletích, tady se otevírá možnost přiblížit současné veřejnosti
umění minulých dob tak, abychom mu dnes všichni rozuměli. Takže
v projektu, který zahrnuje rekonstrukci zámeckého divadla z roku
1790 a jízdárnu ze 17.stol., vzniká řada příležitostí pro prezentaci
barokního divadla , tance , opery a hudby. Výsledkem by měl být
potom celoroční festival, který by navázal na aktivity, které již ve
Valticích probíhají jako je například Letní škola staré hudby a na
tradici Barokních víkendů, kterou tady organizoval kdysi Světový
památkový fond. Měl by tady vzniknout festival, který využije
toho, že je blízko Brna, Bratislavy, Vídně i nakonec Prahy a měl by
ukazovat v autentických podmínkách to barokní umění, které je
stále aktuálněji přijímané. Když jsme ten projekt psali, tak jsme
netušili, že v Národním divadle budou dávat Rinalda a jiné barokní
představení, která se dnes dostávají na repertoár.“
Velkou kulturní každoroční akci ve Valticích jsou bezesporu
VVT a tak využili představitelé kulturního dění v ČR, politikové
i představitele kraje k odstartování výstavby kulturního centra
v areálu valtického zámku. Kromě proslovů nechybělo ani poklepání základního kamene a ani úsměv přítomných, protože ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová pozdravila přítomné před
svým proslovem „pukrletem“, tak typickým pro barokní historii
valtického zámku.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Noc kostelů
23. května proběhla celorepubliková akce Noc kostelů. Motem
Noci kostelů je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě
slovo noc. V letošním roce je to verš 1,14 ze starozákonní knihy
Genesis: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala
den a noc. Budou ve znamení časů, dnů a let.“
Ve Valticích se již po čtvrté otevřel v rámci Noci kostelů kostel
sv. Augustina milosrdných bratří a nabídl duchovní i kulturní
program. Přítomné potěšilo vystoupení části pěveckého sboru
Virtuosi di Mikulov a nechyběl ani varhanní epilog. Za varhany
usedl Tomáš Kollár a průvodní slovo z deníku J.J. Ryby zaznělo
v podání příjemného hlasu pana MUDr. Pospíšila . Spergerův
spolek připravil komentované prohlídky, výstavu Církevní dějiny
v obrazech a minivýstavu historických knih zapůjčených za tímto
účelem z knihovny Mendelovy university. Protože Spergerův spolek
l
9
l
Zájezd
Občanského sdružení
Lada Rakovská a David Šťastný. Na oslavách vyhrávala cimbálová
muzika z Lednice Cimbalmen, následovalo pásmo podlužáckých
písní v podání ženského pěveckého sboru „Výběr z bobulí“, dále pak
klavírní koncert v podání Barbory Halouzkové a flétnový koncert
v podání Bohumila Kutnohorského. K dobré pohodě přispělo také
dynamické vystoupení valtických mažoretek. Počasí přálo nejen
muzejníkům, ale všem zúčastněným.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Občanské sdružení ani v letošním roce neporušilo svou dlouholetou tradici a v měsíci květnu se vydalo na tematický třídenní
poznávací zájezd do oblasti jižního Slovenska, Rakouska a Maďarska. První zastávkou bylo městečko Modra pod Karpatami
a jeho proslulá Vinařská škola se svým vinařstvím. Neopomněli
jsme také zhlédnout muzeum vyhlášené modranské keramiky.
Při další cestě nemohlo být vynecháno ani vinařství Víno Matyšák v Pezinku, vinařství Zolty ve Strekově a vinařství Chateau
Belá. Tam jsme byli srdečně přivítání panem Ing. Petrechem,
který studoval na vysoké škole v Lednici a velmi se nám věnoval
což nás velmi potěšilo. Sdružení se samozřejmě nezajímalo jen
o vinařství a jeho úroveň u našich zahraničních sousedů, ale také
o lázně Velký Meďér (Čalovo), kde jsme navštívili areál termálních
lázní, zejména pak rekreační bazén s hydromasážemi, vodopády
a teplotou 34° C. Své historické zájmy jsme realizovali především
v maďarské Ostřihomi, kde jsme navštívili největší maďarskou
katedrálu svatého Štěpána, která je již několik století symbolem
tohoto města. Pěkný pohled na Dunaj byl nejen z Ostřihomi, ale
také z protějšího slovenského Štúrova. Organizátorům zájezdu
patří dík za krásné zážitky.
LaRa
Muzejníci oslavili
své 20. Výročí
Muzejníci spojili své oslavy s oslavami 1.máje a místem
spolkových oslav se stalo valtické náměstí, Městské muzeum
a galerie turistického informačního centra. Komentátorem oslav
byl Jiří Sup a v jejich úvodu proběhlo nejprve předání pamětních
listů předsedkyní muzejního spolku za spolupráci na přednáškové
činnosti PhDr. Miroslavu Geršicovi a Ing. Přemyslu Krejčiříkovi, za
překladatelskou činnost Janu Polákovi, za spolupráci starostovi
města Ing. Pavlu Trojanovi, provinciálovi Fr. Martinu Mackovi OH,
Vinným sklepům Valtice, Hotelu Apollon, kastelánovi zámku Mgr.
Michalu Tlustákovi a Mathiasu Hirtlovi a Mgr. Otto Weilandovi
z Rakouska. Pamětní list obdrželi i dlouholetí členové spolku
paní Iva Trčková, Ing. Ivan Trčka a Luboš Velecký ml. Ocenění
z rukou starosty pak obdržela předsedkyně spolku Lada Rakovská
a ostatní zakládající členové spolku Růžena Škorpová, Luboš Velecký st., Ing. Karel Rakovský a nejaktivnější členky spolku Ivanka
Grbavčicová, Zdena Čumplíková a Anežka Jurinová. Muzejníci nezapomněli při oslavách ani na významné osobnosti Valtic a proto
nechyběl ani křest vína s etiketou významného valtického rodáka
Francise Andrease Bauera, kterou muzejníci vydali ve spolupráci
s Vinnými sklepy zastoupenými Mgr. Davidem Šťastným. Kmotry
BAUERUVA AURELIA se stali starosta města Ing. Pavel Trojan,
l
10
l
Ještě jednou VVT 2014
Píseň „Vinohrady, vinohrady“ v podání sboru vinařů a slova
slavnostního projevu Ing. Marka Šťastného, předsedy společnosti
VVT, otevřely 47.Valtické vinné trhy. Po následujícím přednesu
básně vinařského básníka Ctirada Králíka „Degustéři“ následovalo
předání medailí, diplomů a pohárů.
Championem VVT bílých vín se stal Ryzlink vlašský, pozdní
sběr, ročník 2013 z Vinařství Volařík Mikulov. Po převzetí ocenění
a gratulacích přátel mi pan Ing. Volařík řekl: „Do letošního ročníku
VVT naše vinařství přihlásilo celkem deset vzorků. Konkurence
na každých trzích je velká, je hodně přihlášených vinařů, vinařství
i vzorků. Máme ze šampiona pochopitelně velkou radost, ale na
druhé straně se to nesmí moc přeceňovat. Jednou vyhrajeme my,
podruhé druzí, ale co je pozitivní, že vinařství jde u nás hodně nahoru, že se nemusíme za české vinařské výrobky stydět.“
„Pane Volaříku, řekl byste čtenářům Valtického zpravodaje něco
konkrétního o samotném vítězném Ryzlinku vlašském 2013?
Vy sám máte pocit, že nejen že byl tento Ryzlink vlašský dobře
ohodnocen, ale že se vám opravdu podařil?“
„ Ano, oceněné víno se nám opravdu vydařilo. My pěstujeme
ryzlinky v několika lokalitách a to na Dunajovicích, na Pálavě
a v Březí. Vždycky tak trochu spoléháme na ty pálavské ryzlinky, ale
tam nebyl rok 2013 pro ně příznivý. Champion je z trati Ořechová
hora z Březí, kde jsou zcela specifické podmínky a když se počasí
vydaří, tak je tam úroda hroznů velice kvalitní a víno z něj osobité
chuti a kvality, což nám právě dokázalo.“
Championa VVT 2014 v červených vínech získalo vinařství
PATRIA Kobylí a.s. a Championa VVT 2014 v zahraničních vínech
Kšána Jaroslav/Pascual Torso, Mendoza, Argentina.
Z valtických vinařství získaly pak mimořádné ocenění Vinné
sklepy Valtice, a.s. za nejúspěšnější kolekci vín (Pohár ministra
zemědělství ČR) a za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2013, nejvýše
ohodnocené víno od výrobce z Jihomoravského kraje (Pohár hejtmana Jihomoravského kraje).
Některá ocenění byla předávána na letošních VVT i v zastoupení. Na vinařském podiu se ocitl několikrát i pan Zdeněk Marouš
a koho že vlastně zastupoval? „Zastupuji zde rakouské vinařství
Weingut Neustifter- Poysdorf, které se nemohlo účastnit této vinařské akce, protože mají golfový turnaj. Přebíral jsem pro rakouské
vinařství celkem tři ocenění za Chardonnay , Zweigelt Exkluziv
a ZW/Merlot/ CS Barrigue, které bylo oceněno pohárem Agrární
komory České republiky.“
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
LADYS CRUEL DANCE
MACHINE z Valtic
obhájili tituly mistrů ČR
Taneční seskupení z Valtic ve věku od 33 do 67 let dne
10.-11.5.2014 obhájilo loňský titul mistrů ČR v tanečních sériích
Festival tanečního mládí a Taneční skupina roku.
Z 2-denního víkendového soutěžního maratonu, si odvezli kovy
nejcennější - zlaté. Během celé soutěžní série vystoupilo přes
30 seniorských týmů z celé ČR.
"Je to jako byste zrychlili z 0 na 90km/h, takto se po výkonu cítíte,
jako gepard", řekla Lada Kománková, vedoucí týmu. "Z víkendu
Ing. Josef VLK
Stavební projekce
si odnášíme nejen vítězství, ale také společné zážitky a chvíle,
zpestřené degustací vína, konzumací řízků, natáhnutým lýtkovým
svalem, či vyhozeným kolenem".
"Hlavně, že jsme to přežili, teď bychom potřebovali víkendový
pobyt v lázních" , dodaly mašiny a Orel, jak si říkají členové souboru.
Jejich soutěžní vystoupení můžete shlédnout na youtube, nebo
na ČT SPORT v archivu z 18.5.2014, či se stát fanouškem na Facebooku a jejich stránkách
www.lcd-machine.cz, kde jsou zveřejněny fotografie a videa.
Ve Valticích budete moci vidět skupinu na Valtickém vinobraní
4.10.2014 nebo na hale při tradičním floorbalovém turnaji.
Koncerty letos poosmé
V letních měsících se ve valtické Zámecké kapli a Farním kostele
uskuteční již 8.ročník koncertů vážné hudby -Henckeovy barokní
varhany. Cyklus, který si klade jeden cíl: Přinést zájemcům-posluchačům klasické hudbyty nejlepší umělecké zážitky vysoké
profesionální úrovně zde doma a v sugestivním historickém prostře-dí barokních staveb. Akce, podporovaná Městským úřadem,
si již vytvořila okruh pravidelného publika z Valtic i nejbližšího okolí
a pozornosti neuniká ani jejich návštěvníkům.Rok 2014 je rokem
110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka a také rokem 20. výročí
vysvěcení rekonstruovaných Henckeových barokních varhan, jejichž jméno naše koncerty nesou. Důvody k zajímavé dramaturgii
a rád bych věřil, že v předložené podobě také pozornosti publika. Je
připraveno 5 koncertů –dva varhanní recitály, dva komorní v kapli
a poslední ve Farním kostele je věnován již zmíněnému výročí:
5.7. (mimořádně od 17,30)v Zámecké kapli vystoupí pražští umělci
Alfréd Strejček (umělecký přednes) s kytaristouŠtěpánemRakem
v komponovaném pořadu hudby a slova Cesty naděje.19.7. na
historickém nástroji ve Farním kostele přednese varhanní recitál
ImrichSzabo z Bratislavy (Pachelbel, Muffat, Albrechtsberger….).
9.8. varhanní vystoupení renomované pražské varhanice Ireny
Chřibkové (Bach, Mozart, Brixi, Linek a další) ve Farním kostele.23.8. v Zámecké kapli koncert Mucha Quartet (Bratislava)
a kontrabasisty Miros-lava Jelínka (Brno)uvede Dvořákův Smyčcový kvintet D-dur a Haydnův Smyčcový kvartet G-dur.11.10.
Farní kostel- koncert ke 20. výročí vysvěcení rekonstruovaných
Henckeovýchvarhan : StanislavaSyrková – varhany, Jan Šťáva - sólista Janáčkovy opery ND Brno ( A. Dvořák - Biblické písně -výběr,
hudba starých českých mistrů).Je potěšitelné, že koncerty, které již
mají svoje pravidelné místo v letním kulturním kalendáři zaujaly
a nalezly podporu finanční účastí dalších valtických firem.
Přijměte prosím i Vy, vážení příznivci a posluchači pozvání s přáním, že některé z programů osloví i Vás. Informace o jednotlivých
vystoupeních budou plakátovány.
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
+ 420 777 867 966, [email protected]
l
11 l
Jaro s Borověnkou a Valtičánkem
Dětským plesem v Drnholci tanečníci s Borověnky ukončili
plesovou sezónu, a tím se pro letošní rok rozloučili s moravskou
besedou.Nyní již úspěchy na pěveckých soutěžích, a že jich nebylo
málo. Nejprve si děti zazpívaly na Mikulovském zpěváčku, kde
Lucka Szilagyová získala v I.kategorii 1.místo, Radek Mitrič ve
stejné kategorii 2.místo.Adéla Machálková 3.místo a Honza Hříba
2.místo v kategorii starších dětí.Stará Břeclav, krásné nedělní odpoledne,soutěž O malovaný tulipán Boženy Šebetovské,6 zpěváčků
z řad Borověnky a Valtičánku,6 diplomů, jedním slovem „úspěch“.
V kategorii I.si vyzpívala Ája Gorčíková 3.místo,Lucka Szilágyová
2.místo a Radek Mitrič 1.místo.Úspěšné byly i další dvě zpěvačky
v kategorii starších dívek.Iva Gočíková si odnesla 2.místo a Jana
Štěpánková 3.místo.Šestý diplom patřil Honzovi Hříbovi za 2.místo.
Všem zpěvákům gratulujeme.
Tradiční zimní soustředění cimbálové muziky bylo přeloženo
na první květnový víkend,a tak Valtičánek přímo z Filipova přejel
k hale na Střelecké, pak krátký oddych,hurá do krojů, naladit
nástroje a vystoupení spolu s malou i velkou Borověnkou na tradič-
ním jarním vystoupením
ke „Dni matek“.Halou
se opět ozýval krásný
zpěv i hudba Valtičánku
i Fagánu, kdo nahlédl
dovnitř, mohl se podívat na tance z Myjavy,
skočné aj v podání velkéBorověnky.Nejmenší
děti vykouzlily nejeden
úsměv na tvářích všech
maminek,babiček..,protože právě ony je
potěšily krásnými básničkami a popřály jim
tak všechno nejlepší
k svátku.
Cimbálové muziky
se představily poslední
květnovou neděli na
„Slavnostech města Mikulov“, byly odměněni
potleskem a sladkým
dortem, na kterém si
všichni po zásluze pochutnali.
Posledním vystoupením ve Valticích budou
„Slavnosti vína“, pak
ještě účast na hodečkách v Dolních Dunajovicích ,a pak….no přece
prázdniny.Naše děti se už těší na letní soustředění na Kopánkách,
a tak i o prázdninách pilně pracujeme, abychom se v září mohli
předvést s novými tanci a písničkami.
D. Miklíková
S FESTIVALEM CONCENTUS MORAVIAE
HRAJEME DO NOT VAŠIM FINANCÍM
Modrá pyramida je tradičním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae již od jeho vzniku v roce 1996. Snaží se přispět tomu,
aby obyvatelé v Jihomoravském kraji a na Vysočině mohli navštěvovat koncerty
na skutečně špičkové interpretační úrovni. Také dramaturgie festivalu je vždy vysoce
nadprůměrná a vždy připraví pro návštěvníky nové zážitky. „I já jsem každý rok
nadšen z objevné dramaturgie festivalu i vysoké úrovně vystupujících interpretů“,
vzkazuje příznivcům festivalu generální ředitel Modré pyramidy Jan Pokorný:
Dovolte, abych se s vámi podělil o zážitek
z koncertu Magdaleny Kožené v Moravském
Krumlově. Ptal jsem se sám sebe, čím to je,
že mě její zpěv tak nadchnul, vždyť nejsem
znalec ani milovník vážné hudby, dokonce
ani neznám noty. Ale Magdalena Kožená mě
svým výkonem přesvědčila, že to vůbec není
třeba. Nadchla mě nasazením, provedením,
profesionalitou i tím, jak dokáže ve správném
poměru skloubit talent s vytrvalostí a pílí. Zkrátka
profesionalitu a kvalitu pozná i laik. Je tomu tak
samozřejmě i v jiných oborech.
Finanční poradce, chce-li být uznávaným
profesionálem, také potřebuje píli, vytrvalost
i talent. Musí se trvale a pilně vzdělávat, aby
znal jednotlivé produkty a orientoval se ve světě
financí, aby dokázal vytvořit finanční plán přesně
reflektující životní situaci konkrétního klienta. Ale
k tomu, aby mohl vytvořit pro klienta odpovídající
plán, musí znát jeho finanční situaci a aby mu
klient svěřil tyto citlivé údaje, musí si nejdříve
získat důvěru klienta. A tady přichází na řadu další
neodmyslitelná stránka profesionality – talent
a zkušenosti, bez nichž se důvěra těžko získává.
Jaké obory máte na mysli?
Modrá pyramida podporuje festival
už od jeho vzniku, co je podstatou
tohoto partnerství?
Modrá pyramida se nově pustila do finančního
poradenství a tady to přirovnání sedí velice
přesně. Ani tady nemusí být klient odborníkem
a „znát noty“ – tedy přesné parametry všech
finančních produktů, a přesto pozná kvalitu.
inzerceMP_204x141.indd 2
finančním poradcem a klientem, který je
založený na vzájemné důvěře. A tuto zásadu
ctíme i v ostatních oblastech naší činnosti.
Devatenáctileté partnerství s festivalem
Concentus Moraviae je toho nejlepším
příkladem. A ještě bych si dovolil jedno srovnání
s hudebním světem. Když jsme se vydali cestou
finančního poradenství, kladli jsme si otázku, co
je v tomto projektu stěžejní. Jednoznačně nám
vyšlo, že jsou to naši lidé. Vždyť je sice důležité,
podle jakých not se hrajete, ale ještě důležitější
je, kdo je interpretem, který skladbu zahraje.
Zase bych použil přirovnání s naším pojetím
finančního poradenství. Jeho základem
je budování dlouhodobého vztahu mezi
l
12
l
23.05.14 11:59
Milí přátelé
galerie Reistna
Máme tady červen a s ním I konec školního roku a začátek léta,
ale také bohatý program v galerii Reistna.
Měsíc začneme otevřením výstavy akademického malíře Zdeňka
Strouhala. Vernisáž proběhne 4.6.2014 v 18,00 hodinapotrvá až
do 28.6.2014. Výběr z výtvarného díla Zdeňka Strouhala přináší
vlastně jen nepatrnou část jeho mnohaleté, neobyčejně bohaté
tvorby, v níž jeho tvůrce uplatňuje velmi široký repertoár výtvarných
technik a žánrů (olejomalby, pastely, akvarely, kvaše, kresby,
grafické techniky ad.), všech naprosto suverénně zvládaných
- a této šíři odpovídá i neobyčejné tematické bohatství Strouhalových výtvarných realizací: vedle častých krajinomaleb, které
mnohdy těží právě z okolí Valtic, v nich nalézáme i figurální motivy,
akty, portréty, studie koní, interiérů, obsahově „volné“ kompozice,
jakož i mnohé další.
Léto je skoro tady a s ním nesmí chybět modní přehlídka Pavly
Francové a Zdenky Huserkové. která proběhne v pátek 6.6.2014 od
19,00 hod. Dámy se mohou těšit nejen na krásnou kolekci letních
modelů a hedvábných tunik zářících všemi barvami, ale také na
Mikulovská 151
691 42 Valtice
( 519 352 365
mnoho dalších dámských zajímavostí. Kolekce bude po přehlídce
prodejná. Vstupné 150Kč, včetně welcome drinku, pohoštení
a večerního programu.
Dne 8.6.2014 v 15,00 hod. se uskutečníjiž v pořadí třetí čtení
pro děti pod hlavičkou nadace Celé Česko čte dětem. Tentokrát
nás v tomto projektu přijede podpořit a dětem přečíst spisovatelka
Ivona Březinová. Herci z divadla Maléhry Bára Seidlová, Nikola Zbytovská a Daniela Zbytovská a také herec a režisér Zdeněk Černín.
Pro děti budou nachystané dárečky a spousta zábavy. Vstupné na
akci dobrovolné.
V úterý 10.6.2014 v 17,00 hod. k nám opět dorazí projekt
LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem, tentokrát s knihou Holčička
a cigareta(Benoit Duteurtre).
Lukáš Hejlík přináší na jeviště další skvělou knihu, navíc tento
projekt doplní sám autor, jeden z nejzajímavějších současných
francouzských spisovatelů. Proti světu plovoucímu v katastrofálně
znečištěném vzduchu a zavalovanému všemožnými zákazy, proti
vládě nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina knihy, čtyřicátník zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí
na záchod potají vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou
a tím pro něj začíná pekelná spirála vyšetřování, věznění a marné
snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show.
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
l
13 l
Po humorném a přesto tak krutém představení bude následovat
diskuze s autorem a pochopitelně i jeho podepisování knih, které
budou na místě ke koupi.
- účinkují: Lukáš Hejlík a Petra Bučková
Ve čtvrtek 12.6.2014 v 18,00 hod. proběhne vojensko historická
beseda Legionářské obce Valtice, tentokrát na téma "1914 - 1918/
Léta zkázy a naděje".
A v ten stejný týden, ale v neděli 15.6. v 17.00 k nám dorazí
LiStOVáNí ještě jednou, ale tentokrát s knihou pro děti Komisař
Vrtapkaa prokletí zubu moudrosti (Petr Morkés).
V napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka rozplétá
nitky zločinu v samém srdci zoologické zahrady. Je záhadné zmizení slona Marlona nešťastná náhoda, nebo zlý úmysl? A jak je
do všeho zapleten tajemný zub moudrosti? Mějte na paměti, že
komisař Vrťapka tentokrát pro dobro a spravedlnost nasazuje vlastní kožich. Naštěstí není věhlasný detektiv na stopě rafinovaného
padoucha sám, v patách má nezvanou společnici. A je to vážně
kočka! LiStOVáNí plné nečekaných zvratů a podivných okolností
pobaví malé i velké diváky.Dne 19.6. v 17.30 přivítáme v galerii
mladého cestovatele a mikulovského rodáka Martina Nešpora,
který sám přešel zamrzlý Bajkal. Zdolal 650 kilometrů od severu
k jihu a stal se tak pravděpodobně vůbec nejmladším Čechem, který
podobnou cestu uskutečnil. Besedu pojmenoval Bajkal - fascinující
oko Sibiře. K vidění budou také fotografie z celé cesty. Vstupné
na akci dobrovolné. V pátek 20.6. v 18.00 hod.proběhne v galerii
Sushi kurz pod vedením zkušeného šéfkuchaře z Prahy, Janem
Kováříkem. Na kurzu budete mít možnost se naučit klasické MAKI
Sushi, NIGIRI Sushi, či se naučit dělat japonskou omeletu. Vše, co
si srolujete a uděláte, si poté odnesete domů, či sníte s přáteli. Pan
Kovářík nás také naučí, jak filetovat správně ryby či jak správně
uvařit rýži. Počet míst je limitován, vstupné 1350Kč, včetně všech
surovin a pitného režimu.Konec června bude jistě patřit dětem a to
platí I pro naši galerii. Od 29.6. do 4.7.2014budou vystaveny práce
dětí ZUŠ Valtice. Výstava je pojmenována " krajina jako vnitřní
a vnější inspirace ". A mě nezbývá než všem dětem popřát krásné
vysvědčení, dlouhé prázdniny plné úžasných zážitků a splněných
přání a hlavně jen samé sluníčko.
Petra Caulfield
Vzpomínka místo
rýmovaček
Ale po dvou měsících mě čekaly dva roky vojny… Učitelské platy
(760,- Kč měsíčně) a nabídka 1000,- Kč mě po vojně zlákala na
místo účetního stavebního oddělení státního statku. Stačily dva
měsíce, abych poznal, že to není můj životní cíl a já se vrátil ke
kantořině…
Ocitl jsem se na vyšším stupni ZŠ v Drnholci. Po dvou měsících
jsem dostal žloutenku, dva měsíce marodil a pak, kvůli dietě
v nemocniční jídelně, mě školský odbor,(po radách typu: „Soudruhu, jsi mladý a schopný – co kdyby sis vařil sám) přece jen přeložil
na zbývající dva měsíce do valtické základní školy. A tady končila
smolná dvojka.
Jako „mladý a schopný“ jsem byl poslán do Jevišovky, kde jsem
(konečně!) pobyl celý rok. Jevišovka – kompletně osídlená repatriovanými Čechy z Bulharska – mi dala ten rok možnost založit
pěvecký kroužek, který se umístil na druhém místě v okresní
pěvecké soutěži. To už byla šťastná dvojka, protože jsem si v tom
roce nejen dálkově na pedagogickém gymnáziu doplnil potřebné
vzdělání, ale také si mne na školském odboru vyžádal ředitel základní školy do blízkého Sedlce. Chtěl mít na škole pěvecký kroužek
a já mu samozřejmě vyhověl. Prožil jsem tam šest šťastných let,
poslední rok jako „správce školy“ – na titul ředitele jsem asi nebyl
politicky zralý…
Se sedleckými ochotníky jsem si také zahrál „Zdravého nemocného“ od Moliera a „soudobou tvorbu“ „Dva andělé vystupují.“
S dětmi jsem nacvičil nějakou skandinávskou pohádku o princezně, která byla proměněna kouzly v ledního medvěda, aby se v závěru
vrátila ke své krásné podobě. V pětitřídce se sto žáky to věru nebyla
lehká věc, tak museli vypomoci i dva sedlecko-mikulovští“ šesťáci.
Za zmínku určitě stojí také následující: aby princezna (šesťačka)
Habartová stihla odpolední dětské představení, musel pro ni na
Hned v úvodu se omlouvám všem těm čtenářům, kteří nepřeskakovali ve zpravodaji mé rýmovačky. Jistě si však vzpomenete,
že jsem vám v jejich úvodu sliboval, že pro vás připravuji také
„Brepty a šplechty“ z valtického ochotnického divadla… Než se tak
stane, chtěl bych – jako odrazový můstek – popsat moje tři školní
představení s valtickými dětmi, i s tím, co tomu předcházelo: V roce
1953, kdy jsem maturitou končil mikulovské gymnázium, už jsem
měl za sebou 4 roky účinkování s valtickými ochotníky v malých
i středních rolích. Dařilo se mi, obecenstvu jsem se líbil a z hodně
stran se ozývalo, že bych měl jít k divadlu. A já, nezralý a světa
nezkušený mladík, podlehl a podal přihlášku na DAMU (Divadelní
akademie múzických umění) do Prahy.
V tom okamžiku mne začala pronásledovat osudová dvojka.
Posuďte sami: O přijetí na DAMU se v tom roce ucházelo přes dvě
stě adeptů, z nichž přijímací komise, složená z předních herců
a režisérů vybrala 25 (slovy dvacet pět).
Já, vlastní vinou i tím, že tu nebylo nikoho, kdo by mi mohl poradit, jsem pochopitelně nedostatečně připravený a vykulený, že
stojím před Matulovou, Nedbalem atd. zůstal mezi těmi devadesáti
procenty zklamaných… A co teď? Co budu dělat? Byla to má jediná
přihláška na vysokou. V rozhodování mi pomohla úřednice školského odboru v Mikulově, která mne znala ze školy (a také tehdejší
nedostatek učitelů) a já se octl na národní škole v Hraběticích, ale
bez jakýchkoli pedagogických znalostí. S tím mi velmi pomohla
bývalá spolužačka, která učila v sousedním Šanově a také to, že
jsem děti měl rád.
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA
DOPRAVA ZDARMA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
Počítače, Internet
724 950 605
l
14
l
motorce zajet její tatínek. Na zpáteční cestě havarovali a princezna
představení odehrála s bolestivě zlomenou rukou, pak teprve ji
ošetřili ve valtické nemocnici a rodiče na večerním představení měli
možnost vidět zasádrovanou princeznu… A ještě něco: Problémem
bylo s tehdejšími prostředky provést záměnu v ledního medvěda
a zpět. Vyřešilo se to takto: Do krabičky od krému se nasypalo
magnezium, konec elektrického kabelu opatřil místní elektrikář
odporovým drátkem. Zapojením proudu magnezium vzplálo, zahalilo jeviště na chvilku hustým dýmem a výměna bez problémů
proběhla. Podobnou hereckou obětavost princezničky jsem předtím
zažil v košickém divadle, kde Káča dozpívala svoji roli se zlomeným
kotníkem – a měla pak sádru až po… hodně nad koleno!
V roce 1963 jsem se po deseti letech anabáze okresem konečně octl doma – na ZŠ Valtice, opět na vyšším stupni. Nezbylo mi,
než si dálkově udělat vysokou, což trvalo tři a půl roku, abych byl
způsobilý pro vyšší stupeň ZŠ. Valticím jsem zůstal věrný až do
důchodu, tedy 30 let.
Milan Kolář
Valtické Podzemí čeká
česká a světová
premiéra her v podání
Dvorního divadla
Hlohovec
mí. A jak sporům trojice přátel v případě Kumštu, tak problémům
trojčlenné rodiny z Kykyryký sklepní kulisy slušely.
Prázdninovou divadelní sezonu odstartuje v úterý 1. července
česká premiéra hry Loutka, kterou budou střídat představení
A taková to byla láska (světová premiéra ve Valtickém Podzemí
8. července) a úspěšný loňský Kumšt. Repertoár Dvorního divadla
je sice vybírán s ohledem na prázdninové naladění publika, ale vždy
při zachování vysoké umělecké úrovně a dramaturgické objevnosti.
Všechny tři hry nově prověří zrekonstruovaný Františkánský sklep
se samostatným vchodem, větší kapacitou sedadel a potřebným
zázemím pro herce. I přesto bude kapacita míst omezená, proto
je dobré si vstupenky rezervovat na www.dvornidivadlo.cz nebo
na 608 976 408 či na www.valtickepodzemi.cz a telefonu 723
600 423. Zakoupit je můžete i v papírnictví na valtickém náměstí.
"Dvorní divadlo vzniklo pro Lednicko-valtický areál s myšlenkou
oživovat zdejší prostory a zajímavá místa. První sezonu jsme odehráli na dvorku chalupy v Hlohovci a repertoár tvořila jediná hra.
Vloni jsme čtveřici her odehráli nejen v Hlohovci, ale i na terase
či v Rytířském sále lednického zámku a v srpnu i ve Valtickém
Podzemí," uvedla produkční divadla Petra Černínová.
VALTICE – Českou a vzápětí dokonce světovou premiérou pravidelný prázdninový provoz zahájí 1. Podzemní divadlo. Projekt
vznikl díky loňské úspěšné spolupráci dvou fenoménů Břeclavska
- Valtického Podzemí, TOP vinařského cíle 2013, a Dvorního divadla
Hlohovec. Nenechejte si ani letos ujít nevšední kulturní zážitek, kdy
máte herce doslova na dosah i na dotek.
Prubířský loňský rok jasně dokázal, že příjemně chladné podzemí
je pro divadlo u sklenky dobrého vína jako stvořené. Představení
Dvorního divadla v podání brněnských herců opakovaně zcela
vyprodala Dianu, jeden z nejkrásnějších sklepů Valtického Podze-
l
15
l
MiroGavran: Loutka (ČESKÁ PREMIÉRA 1. července)
Zakladatel Dvorního divadla, brněnský režisér Zdeněk Černín,
je toho názoru, že ve vinném sklepě se dá diskutovat i o věcech
závažných, a když máte po ruce sklenku dobrého pití, vzniká i dobrá
atmosféra. „A Valtické Podzemí má genia loci, který umocňuje
jak pocity herců, tak diváků a je to kulturní svátek pro všechny
zúčastněné," řekl.
KomediechorvatskéhodramatikaMiroGavranaLoutkamělasvětovoupremiéru v roce 2012 v New Yorku.ČeskoupremiérouzahajujeDvornídivadlosvojitřetísezonu, a to v novězrekonstruovanémFrantiškánskémsklepěValtickéhoPodzemí.A zápletkahry?Mužistředních let se
porozpaduvšechdosavadníchvztahůsplnísen - vyhraje v soutěžidokonalouženu, robota k nerozeznání od krásnémladéženy, anavíc s
vlastnostmi, kterébylyvýzkumemmezimuživyhodnocenyjakonejžádanější. Soužitídokonaléženy s nedokonalýmmužemvšakmásváúskalí.
V titulníroli se představíherečka Marta Ondráčková, divákůmznámámoderátorkaSnídaně s Novou, postavujejíhonerudnéhomajitelevytvoříZdeněkČernín, který se rovněžujalrežie.
Pít i jíst nejenže nebude při představeních zakázáno, ale bude
přímo doporučeno. Příchozí se mohou těšit na vína z produkce
Vinařství Chateau Lednice, které Valtické Podzemí provozuje, ale
i na višňák, který v srpnu vystřídá hroznový mošt a burčák. Diváci
si také budou moci unikátní podzemní labyrint chodeb a sklepů
zdarma prohlédnout. Po skončení představení nemusejí nikam
spěchat, mohou v klidu posedět pod zemí i nad zemí na terase.
Yasmina Reza: Kumšt
Francouzskáspisovatelka a dramatičkaprokázalamimořádnéporozuměnímužskémusvětu a naskromnézápletce (kterou je
koupějednohovelmidrahého, zatovšakúplněbíléhoobrazu) vybudovalacharakterytřípostav, kterérežisérZdeněkČernínoslovujecivilnímijményjejichhereckýchprotagonistů. VstřícnýLukáš (Hejlík – znáte
z Listováníčiordinace v Růžovézahradě), snobskýHonza (Grygar
– znátejakostrážmistraVáclavaJaroše z Četnickýchhumoresek) a nekompromisníZdeněk (Černín) v komedii o přátelstvípostupněztrácejí
nervy aodhalujísvoupravou, nevylepšenoutvář
Divadelní úterky
ve Valtickém Podzemí
červenec:
1. Loutka – česká premiéra
8. A taková to byla láska – světová premiéra
15. Kumšt
22. A taková to byla láska
29. Kumšt
srpen:
5. Kumšt
12. Loutka
19. A taková to byla láska
26. Kumšt - konec divadelní sezony ve VP
diváci ve valtickém podzemí
Pravděpodobné začátky ve 20,30 hodin, délka představení cca
90 minut, změna programu vyhrazena – sledujte www.valtickepodzemi.cz, www.dvornidivadlo.cz a hlášení místního rozhlasu,
možnosti rezervace vstupenek v článku.
Anna Gavalda: A taková to bylaláska (SVĚTOVÁ PREMIÉRA 8. července)
Román francouzské spisovatelky Anny Gavaldy zdramatizoval pro
Dvorní divadlorežisér a zároveň hlavní protagonista Zdeněk Černín.Ke
svému životnímu jubileu si nadělil nejen krásnou roli, ale také světovou
premiéru. Pierre je dle obvyklých měřítek úspěšný šedesátník a za
svým životem se může ohlédnout s uspokojením. Děti i snacha ho
však mají za „starého vola“ a manželka s ním zůstala, „protože prostě
na nic lepšího nepřišla“. Chlo je třicátnice, kterouprávěopustilmanžel
a jejíjižbrzybývalýtchánjipřivážínasvojichalupu. Je přednimikromědlouhénociišancezačítznovu?
pít je v podzemí dovoleno
NEJLEVNĚJŠÍ PNEUMATIKY
Prodej pneu za internetové ceny
Levné pneu – obrovský výběr – rychlé dodání!
Nabízíme kvalitní a levné pneu,
ocelová a alu kola, motopneu, nákladní,
průmyslové a zemědělské pneu
Prodejna Valtice, Mikulovská 387
Alexander Březina
Kontakt: tel. 608 919 929
www.abpneumatiky.cz
l
16
l
Valtické detaily
Pro květnový detail mám evidované jen dvě správné odpovědi.
Zřejmě nebylo snadné jej nalézt, ač se nalézá na portále budovy
č.p. 4 na náměstí. V objektu sídlí TIC, dětská lékařka, Městské
muzeum a Základní hudební škola. Jedná se o dekorativní prvek
„bukranion“, zpodobující býčí či volskou lebku zdobenou girlandami květů, nebo stuhami se střapci, zvanými festony. Nejčastěji
býval bukranion použit na chrámech a náhrobcích Starého Říma.
Jeho vznik ale sahá hluboko před začátek letopočtu, do Egypta.
V novější době tento prvek užívala zejména renesance a klasicismus. Prapůvod bukranionu spočívá ve starém zvyku zdobit oltáře
a chrámy lebkami obětovaných zvířat. Některé prameny uvádí, že
tento prvek je symbolem pomíjející síly. Valtický bukranion má
zřejmě jen dekorativní funkci, evokující antické motivy. Je škoda,
že tiskárna neponechala u květnových detailů popisky označující,
odkud který pochází.
Pro červen jsem vybral detail granátového jablka, které má
ve svém znaku řád Milosrdných bratří. Jeden podobný znak se
nachází nad vstupem (fortnou) do bývalého konventu zmíněného
řádu. Ovšem na naší fotce je jiný detail z Valtic. Jako vodítko můžu
prozradit, že je třeba hledat v areálu valtického zámku.
Nedejte se odradit a své odpovědi na otázku „kam náleží tento
detail“ posílejte formou SMS na tel. č. 728578719 , nebo e-mailem
na adresu [email protected] , případně můžete vhodit lístek
s řešením do schránky Zpravodaje, která se nachází v průjezdu
naproti vstupu do Turistického informačního centra. Pro vítěze
naší soutěže je připravena kniha Valtice.
KRMS
Úklidová firma Jančálek m točené zmrzliny OZNAMUJEME: nabízí své služby: Specializujeme se na úklid bytů, domů a komerčních prostor. Nabízíme jednorázové i pravidelné úklidy, provádíme mytí oken, a nebo celkovou péči o domácnost a komerční prostory. Vždy dbáme na kvalitu prováděných služeb, protože Á ZMRZLINA – P Ř E S T Ě H O V Á N A Všem milovníkům točené zmrzliny OZNAMUJEME: spokojený zákazník je tou nejlepší reklamou a doporučením. v Galerii Reistna/vchod vedle potravin./ OPOČENSKÁ TOČENÁ ZMRZLINA – P Ř E S T Ě H O V Á N A i loňskou kvalitu a letošní nové příchutě. Letos nás najdete v Galerii Reistna/vchod vedle potravin./ Těšíme se na Vás Přijďte ochutnat naši loňskou kvalitu a letošní nové příchutě. Všem klientům garantujeme preciznost prováděných prací, diskrétnost a spolehlivost. Kontakty: Těšíme se na Vás Tel.: 774 889 562, 775 126 494 E‐mail: [email protected] Web: http://uklidova‐firma‐jancalek.webnode.cz l
17 l
V roce 2004 si vydaly Vinné sklepy Valtice
tiskový list (viz obrázek), který sloužil k propagaci
firmy.
Hledám jakékoliv informace o tomto tiskovém
listu, nejlépe list samotný.
Kontaktujte mě prosím na tel. čísle 739 81 00
31, na mailové adrese [email protected], případně adrese: Ul. kpt. Jaroše 1548, Kadaň 432
01.
Děkuji. Ing. Jaroslav Šimek.
Oznámení
Vážení čtenáři a odběratelé Zpravodaje,
Minule jsme uveřejnili už poslední znamení „Zvěrokruhu“,
takže v tomto čísle už žádné povídání o povaze lidí, narozených
v některém znamení nenajdete. Nenajdete také pokračování
knihy „Děti na kolejích“. Děj knihy se přesunul z Valtic do Podivína a tak jsme se rozhodli otiskování přerušit. Pokud máte
o zbývající část knihy zájem, napište si do redakce Zpravodaje
a rádi vám pošleme zbytek na vaši mailovou adresu. V poslední
době dostáváme tolik příspěvků k otištění, že budeme možná
nuceni vybírat a otiskovat jenom to nejdůležitější, hlavně
u fotografií. Květnový Zpravodaj měl 20 stránek a při takovém
rozsahu už přestává být jenom Zpravodajem. Musíme se snažit
– i z finančního pohledu – počet stránek omezit. Samozřejmě
budeme rádi, když s námi i v budoucnu budete spolupracovat.
Musíte nám ale odpustit, pokud budeme něco krátit a omezovat
počet fotografií.
Vydavatel a redakce.
STAVEBNINY VALTICE
prodej a výkup starých cihel
na hale firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
Účetní firma
Knail
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
Ing.Alexandra Ekrtová
nabízí
Mgr. Petra Bártková
pobočka Valtice
Valtice, 691 42, Nám. Svobody 15
gsm: +420 605 249 243
porady dle telefonické dohody
vedení daňové evidence,účetnictví,DPH,mezd,skladů a podpůrných evidencí
dle požadavků zákazníka
Tel.608 676 952, e-mail:[email protected]
Úvěry na bydlení
Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček
Koupě RD nebo bytu – Modernizace RD nebo bytu
Výstavba RD nebo bytu – Vypořádání po rozvodu
nebo dědictví
Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás
a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel. 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXV.
prodejné, cena 8.- Kč
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
•řezané a hrnkové květiny
•svatební floristika
•smuteční kytice
•suchá vazba
•keramika a dárkové zboží
•donášková služba
Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Sobotka, Tisk: Tiskárna Pálka, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Jaroslav Sobotka 736 631 178
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail: [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. Březnové číslo vyšlo 4.4.2014
l
18
l
Download

Červen 2014