Obsah
editori ál
4
Keď sa na niečo úzko špecializujete,
musíte byť dobrí
Chronické choroby –
zdravotný a sociálny
problém 21. storočia
8
Šanca žiť plnohodnotný život
12
A ko predchádzať rakovine prsníka
14
O rizikách, liečbe a prevencii onkologických
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.,
ochorení prsníka
Slovenská zdravotnícka univerzita
18
Očkovanie proti chrípke
Demografický trend, charakteri­
20 Musíme urobiť viac v prevencii ochorení
zovaný starnutím populácie, spo­
22
Na veku záleží
lu s rozvojom civilizačných ochorení a poznaním, že každá chronická
24
A kútne komplikácie cukrovky
choroba má svoje sociálne črty, podčiarkuje význam skutočnosti, že
26
Chceme pacientom pomôcť byť aktívnejší...
29
Výživa pre kĺby
30
Psoriáza nie je len ochorením kože
v 21. storočí bude ťažiskovým problémom medicína chronických
chorôb.
Arterioskleróza, ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak, ná­
dorové ochorenia, chronická obštrukčná choroba pľúc, diabetes, náh­
le cievne mozgové príhody, choroby pohybového aparátu, depresia,
32
Pevné zuby v každom veku II.
poruchy zmyslových orgánov a niektoré ďalšie ochorenia sa výraznou
34
Lifting bez jaziev
mierou podieľajú na chorobnosti a úmrtnosti populácie. Príčinami
36
Zdravie vďaka vode
ka aj liečba. I keby sa v nasledujúcich dekádach dala eliminovať rako­
38
Zriedkavé choroby
39
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
40
T ýždeň povedomia o chorobe motýlích krídel
42
A lkaptonúria a ochronóza
46
Kouč a jeho služby v Centre pomoci Ligy proti
rakovine
47 Kontaktné šošovky – dôležitý pomocník pri športe
nárastu chronických chorôb sú starnutie populácie, lepšia diagnosti­
vina a účinne zabrániť vzniku sklerózy, predĺži sa ľudský život v prie­
mere o päť až sedem rokov. Ťažko sa dá predvídať epidemiológia,
prevencia a liečba Alzheimerovej choroby a ďalších demencií, ktoré
pravdepodobne budú dominovať medzi zdravotnými problémami
starších ľudí. Nesporným problémom sa stane väčší počet starších
ľudí s chronickými a nevyliečiteľnými chorobami, ktoré nevedú síce
priamo k smrti, ale vyžadujú si dlhodobú rehabilitáciu a inštitucionál­
nu starostlivosť.
Aký je sociálny profil multimorbidného seniora? Obvykle je na dô­
chodku, a teda chudobný, má nižší sociálny status, je chorý. Napriek
48
Výhody a riziká kontaktných šošoviek
obmedzeným prostriedkom má vyššie životné náklady a platí viac za
50
Max Joseph von Pettenkofer
zdravie: lieky, opateru a služby. Pritom sociálne sprievodné javy sú
51
Inozitol – vitamín pre zdravé bunky
Kľúčový význam pre predchádzanie a úspešnú liečbu chronických
52
A ko sa lieči detská obezita
54
Rehabilitácia a liečebné pomôcky pre pacientov
s osteoporózou
56
Fakty o kašli
58
Chronická obštrukčná choroba pľúc
60
Ľudia s Downovým syndrómom
62
Metabolický syndróm
izolácia, strata komunikácie, pocitu potrebnosti a blízkosť smrti.
chorôb má prevencia. V zmysle zákona 576/2004 Z. z. prevencia je:
výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania alebo vrátenia
zdravia osobe, aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich od­
straňovanie a predchádzanie vzniku chorôb, vyhľadávanie patologic­
kých procesov v bezpríznakovom období s cieľom liečby, ktorou sa
predchádza ich klinickému prejavu, aktívne sledovanie choroby s cie­
ľom predchádzania zhoršenia zdravotného stavu osoby.
Predchádzať chorobám odporúčal už J. A. Komenský: „... lépe je nestonat, než zápasit s nemocemi…. životospráva je vždy úspěšná, léčení ne vždy
... Nejvyšším vrcholem lékařství je prodloužení života nebo zpoždění stáří ...“
66
Herpes zoster z pohľadu oftalmológa
5/2013 | bedeker zdrav ia 1
pa r t n e r i
Dvojmesačník
Číslo 5/2013, Ročník IX.
Dátum vydania: november 2013
Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o.
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35810327
IČ DPH: SK 2020259208
OR: OS BA I., Odd.: Sro. Vložka č. 23916/B
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková
Obchodné oddelenie: Mgr. Iva Hložková,
Mgr. Hana Matúšová
Administrácia: Mgr. Katarína Kožková, Tel: 02/59 324 225
Vedúci redaktor: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová, Tel: 02/59 324 224
jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková
Grafická úprava: Kumpan a Kuskus
Foto na obálke: Valéria Zacharová
Foto: 123rf.com, archív redakcie, Valéria Zacharová
Tlač: Patria I., spol. s r. o.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4694/12, ISSN 1337-2734
Internet: www.bedekerzdravia.sk
E-mail: [email protected]
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2013
Redakčná rada časopisu Bedeker zdravia
MUDr. Vladimír Balogh, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Alena Kállayová
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Mgr. Lenka Skalická
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH
od b o r n í pa r t n e r i
Výskumný
ústav
potravinársky
Odborná spolupráca
Úrad verejného zdravotníctva SR
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kancelária WHO na Slovensku
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská lekárska spoločnosť
Liga proti rakovine
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Slovenský červený kríž
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Upozornenie:
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich au­
tori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na
jeho jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných
článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie
textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa.
Uverejnené texty, príspevky a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade
nemôžu nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný postup, meniť
spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo iných prípravkov, ktoré musia byť
vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za
škody, alebo prípadné nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.
2 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Často sa nás pýtate, kde možno Bedeker zdravia získať.
Časopis je nepredajný, a tak jednou z možností je úhrada
poštovného a balného v cene 13 € ročne poštovou pou­
kážkou alebo internet bankingom priamo na:
účet v banke 2624431297/1100.
Variabilný symbol 27019999.
Správa pre adresáta Bedeker zdravia
Bez výskumu
a vývoja
by nebolo inovácií
Bez inovácií
by neboli
nové zdravotné
technológie a lieky
„ Členské firmy SAFS investujú
do výskumu a vývoja zreteľne
väčšiu časť svojich príjmov
ako ostatné vybrané sektory národného hospodárstva.
Strategická analýza farmaceutického sektora na Slovensku, EY, 2013
osobnosť
Tému prináša
Keď sa na niečo
úzko špecializujete,
musíte byť dobrí
Profesor MUDr. Bruno Rudinský, CSc., prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP Nové Zámky pred dvadsiatimi rokmi prijal
výzvu najprv vypracovať koncepciu neurochirurgického pracoviska v Nových Zámkoch a neskôr ju aj zrealizovať. Dnes patrí
toto pracovisko k jedným z najlepších na Slovensku a má povesť „jednotky“ nielen pokiaľ ide o liečbu a operácie chrbtice.
Čomu všetkému sa ešte na novozámockej „neurochirurgii“ venujú a kam sa tento zložitý a „ťažký“ medicínsky odbor
za dvadsať rokov dostal, sa dozviete v rozhovore.
Ako vaša cesta k medicíne začala? Spomeniete si na nejaký impulz, ktorý smeroval k rozhodnutiu, že sa budete
uberať práve týmto smerom?
Moja mama bola zdravotnou sestrou na chirurgii v ilavskej
nemocnici, takže sa dá povedať, že som vlastne v nemocničnom prostredí vyrastal. Chodieval som za ňou do služieb a aj
doma sa o nemocnici, chirurgii či pacientoch veľa rozprávalo.
Klamal by som, ak by som tvrdil, že už v detstve mi bolo jasné,
že pôjdem študovať medicínu. No v každom prípade, na strednej škole som mal už predstavu, že sa budem týmto smerom
uberať. A tak som si po skončení strednej všeobecno-vzdelávacej školy podal prihlášku na medicínu. Najprv na stomatológiu, no po roku som prestúpil na všeobecné lekárstvo.
Po skončení štúdia na LF UK v Bratislave ste začali pracovať na Neurochirurgickej klinike LF UK. Aké sú začiatky
mladého chirurga vo „veľkom meste“?
Už počas štúdia, koncom druhého ročníka, sme sa s mojím kolegom z ročníka v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti
dostali k anatomickej štúdii, kde sme merali mozgové cievy. Výsledky našich meraní boli podkladom pre matematické modelovanie prietoku krvi mozgom. Naša práca zaujala aj môjho učiteľa, profesora Nádvorníka, ktorý výsledky tejto štúdie citoval vo
svojich prednáškach. A tak sa moje meno, ešte v časoch, keď som
bol študent, dostalo aj do citácií odbornej literatúry. Profesor Nádvorník sa v tom čase venoval na tie pomery naozaj nezvyčajným
veciam – neurokybernetike a arteficiálnej, umelej inteligencii,
a vedel na tieto témy aj nesmierne zaujímavo rozprávať.
Najskôr ste si urobili špecializáciu v odbore chirurgia.
Rozhodli ste sa pre ňu už počas štúdia? Druhá špecializácia už bola z neurochirurgie.
V tých časoch to bola bežná prax. Najprv som si musel urobiť
atestáciu z chirurgie a až potom, ako nadstavbovú, atestáciu
4 bedeker zdrav ia | 5 /2013
z neurochirurgie. Myslím si, že aj pod vplyvom profesora Nádvorníka, ktorého považujem za svojho učiteľa, som už počas
štúdia smeroval práve k neurochirurgii. Väčšina z príslušníkov mojej generácie neurochirurgov, ktorí teraz na Slovensku
pôsobia, okrem tých, čo vyštudovali v Košiciach, sú žiakmi
práve profesora Nádvorníka. Bol to prísny učiteľ a neskôr aj
prísny šéf na klinike, ale práve preto sa mu darilo „dotlačiť“
nás do toho, aby sme sa vzdelávali, študovali odbornú literatúru a publikovali.
Počas rokov praxe ste zbierali skúsenosti aj vo svete na
viacerých študijných pobytoch: od Krakova, cez Leningrad, Českú republiku, Nemecko až po Švajčiarsko...
V časoch, keď som koncom sedemdesiatych rokoch minulého
storočia začínal, sa nejako zvlášť cestovať nedalo, takže sme
využívali, čo bolo k dispozícii. Počas môjho pobytu v Leningrade som však už v tých rokoch mal možnosť vidieť pracovať na
tú dobu naozaj špičkových endovaskulárnych neurochirurgov.
Dnes je endovaskulárna chirurgia úplne bežnou a zabehanou
metódou, v tých časoch to však bolo niečo nové. Každý študijný
pobyt či účasť na kongrese k mojim skúsenostiam a práci niečím prispeli. Je len prirodzené, že porovnávate, zbierate skúsenosti, ale si aj uvedomujete, že nie všetko sa dá prebrať. Nemôžem, ani zo spätného pohľadu povedať, že by do roku 1989 u nás
zdravotníctvo nefungovalo. Samostatnou kapitolou je však
technické vybavenie, v tom sme za svetom naozaj zaostávali.
Začiatkom 90. rokov ste pôsobili ako primár na Neurochirurgickej klinike v Bratislave, v roku 1992 ste prešli do
Nových Zámkov, tiež na pozíciu primára, a odvtedy ste pôsobisko nezmenili.
Po skončení štúdia som na Lekárskej fakulte UK pôsobil ako
odborný asistent. Po habilitácii som sa prihlásil na konkurz
a stal som sa primárom neurochirurgickej kliniky. Ako pri-
osobnosť
mára ma oslovili z Ministerstva zdravotníctva, či by som nevypracoval koncepciu neurochirurgického pracoviska. Stalo
sa a o pol roka na to prišla ponuka túto koncepciu aj zrealizovať. Najprv sa mi to zdalo nepredstaviteľné. Neskôr som ponuku, po rozhovore s riaditeľom nemocnice v Nových Zámkoch,
ktorý nám prisľúbil prostriedky na špičkové vybavenie pracoviska, prijal. Prisťahoval som sa do Nových Zámkov aj s rodinou, smola však bola v tom, že v deň, keď sme pricestovali,
nemocnica vyhorela a finančné prostriedky určené na vybudovanie neurochirurgie sa museli použiť na rekonštrukciu.
Pre nás a naše oddelenie zostalo akurát na základné vybavenie a vlastne už do tých čias hradíme veľkú väčšinu vybavenia
prostredníctvom sponzorských peňazí.
Čo sa však za tie roky v neurochirurgii zmenilo? Iste je
o čom rozprávať.
Neurochirurgia spolu s kardiochirurgiou, nielen u nás, ale
aj vo svete, patria medzi najzložitejšie medicínske odbory.
V prípade neurochirurgie je to predznamenané aj tým, že
sa operujú mozog a miecha – najcennejšia a najkrehkejšia
hmota ľudského organizmu. Neurochirurgia sa prudko rozvíja, nielen pokiaľ ide o technické možnosti. Ešte donedáv-
na sa napríklad tvrdilo, že práve tkanivá a bunky v mieche
a v mozgu nemajú regeneračnú schopnosť. Dnešné nové
metodiky naznačujú, že v budúcnosti pravdepodobne bude
možné aj takéto tkanivá regenerovať. Za posledných dvadsať
rokov sme na Slovensku pokročili najmä v technickom vybavení. Prístrojovým vybavením a technickými možnosťami
sa dnes môžeme porovnávať so špičkovými pracoviskami
vo svete. Keďže nie vždy to tak u nás bolo, naši neurochirurgovia vedeli pracovať aj v sťažených podmienkach, čo si
neraz vyžadovalo nielen chirurgickú zručnosť a erudíciu,
ale aj schopnosť improvizácie. Myslím si, že práve preto sú
v súčasnosti vo svete takí žiadaní, že si vďaka sťaženým podmienkam dokázali poradiť.
Ďalšou samostatnou kapitolou je neuromodulácia. Vďaka nej
napríklad dokážeme ovplyvňovať určité nervové štruktúry, buď
elektrickým prúdom alebo podávaním liečiva a modifikovať
správanie týchto štruktúr. Takouto stimuláciou sa napríklad
dá zasiahnuť do hlbokých štruktúr mozgu pacientov s Parkinsonom. Ale napríklad v prípade pacientov po úrazoch či s nervovým poškodením, keď už nezaberajú žiadne lieky, je možné prostredníctvom elektrostimulácie miechy pacientovi pomôcť zbaviť
sa bolesti. Neuromodulácia prostredníctvom špeciálnej pumpy
5/2013 | bedeker zdrav ia 5
osobnosť
zavedenej cez brušnú stenu pod sval, ktorá dávkuje liečivo priamo do miechového kanála, však môže pomôcť aj pacientom so
spastickými kŕčmi. Ide o pacientov, ktorí prekonali ťažký úraz
a sú ochrnutí a tiež o pacientov so sklerózou multiplex. Spastické kŕče ich veľmi obmedzujú, napríklad aj pri hygiene. Liečba,
kedy sa oveľa menšie dávky liečiva, vďaka špeciálne naprogramovanej pumpe dostanú priamo do kanála miechy, im značne
uľahčuje bežný život. Navyše, tieto dávky sú oveľa menšie, ako
by museli brať perorálne. Na druhej strane, tým, že aj neurochirurgia a chirurgia vôbec, smerujú k miniinvazívnym zákrokom,
samotná neurochirurgia ako odbor veľa stráca. Profituje však
z toho pacient. Kedysi sa napríklad mozgové vydutiny – aneuryzmy, operovali z kraniotómie, teda operatívnym otvorením
lebky. Dnes sa tieto prípady operujú endovaskulárne – cez cievy
a zákrok už nevykonáva neurochirurg, ale rádiológ.
pracovisko na niečo špecializuje, stáva sa vďaka mnohorakým
skúsenostiam v tom ktorom odbore dobrým. Obmedzenia sme
ešte pred takými desiatimi dvanástimi rokmi pociťovali niekedy v súvislosti s vybavením, alebo sa k nám nedostali najmodernejšie implantáty. Dnes to však už neplatí. Pokojne sa aj
v tomto môžeme porovnávať so svetom. Vieme na Slovensku
pacientom poskytnúť porovnateľnú starostlivosť so svetom.
Pokiaľ ide o implantáty, dokážeme nahradiť nielen platničku,
ale aj celé telo stavca. Na spinálnej chirurgii sa podieľajú traumatológovia, ortopédi a neurochirurgovia. Neurochirurgovia
sa viacej zaoberajú nervovými štruktúrami, traumatológovia
úrazmi a ortopédi kostnými štruktúrami. Napríklad vďaka
kyfoplastike, kedy sa „zrútené“ telo osteoporózou postihnutého stavca vyplní cementom, dokážeme pacienta zbaviť bolesti.
Takže nemusí nosiť korzet a nehrbí sa.
Od roku 2008 pôsobíte ako prednosta Neurochirurgickej kliniky, čomu všetkému sa venujte? Sú doménou tohto
pracoviska „chrbty“? Alebo je to zjednodušená predstava
o vašej práci?
Keď sa pracovisko, ako v našom prípade, stane výučbovou bázou fakulty vysokej školy, najprv to bola Trnavská univerzita,
teraz je to Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave, musí zabezpečovať nielen liečebno-preventívnu starostlivosť, ale vzdelávajú sa v ňom aj zdravotníci. Zabezpečujeme teda pedagogickú
činnosť, ale aj výskum, i keď v skromnejších podmienkach.
Snažil som sa o to od začiatku, čo sme kliniku založili. Mojich
ľudí som viedol k tomu, a sám som sa tiež o to usiloval, aby
sme prednášali, prezentovali naše pracovisko a publikovali.
V začiatkoch sme sa u nás venovali takmer všetkým neurochirurgickým výkonom. Predovšetkým sme v tomto regióne
ponúkli obyvateľom urgentnú starostlivosť v prípade akútnych
problémov či úrazov. Región dnes zahŕňa takmer milión obyvateľov, a tak sa dnes pacient z Komárna, Zlatých Moraviec či
Levíc nemusí dopravovať do Bratislavy, ale má to jednoduchšie
k nám. Od začiatku sme si vytvorili aj lôžka pre intenzívnu starostlivosť a vyskúšali sme si aj telemedicínu v časoch, keď ešte
bola na Slovensku vzácnosťou. Venovali sme sa teda urgentnej
medicíne, úrazom hlavy, poraneniam nervov či operáciám
nádorov. Potom sme sa, vďaka tomu, že sa zlepšila diagnostika, myslím tým obdobie asi tak spred dvanástich rokov, začali
venovať chrbtici a jej operáciám vo väčšom rozsahu. Okrem
počítačovej tomografie sa totiž vo veľkom začala používať aj
magnetická rezonancia a mali sme k dispozícii nové technológie a implantáty. Na našej klinike vzniklo, ako jedno z prvých
na Slovensku, takzvané spinálne pracovisko, kde sa venujeme
všetkým zákrokom na chrbtici. Keďže k chrbtici je viacero
prístupov, spredu či zozadu, pozývali sme si na naše pracovisko hrudných chirurgov, pri výkonoch na krčnej chrbtici
„krčiarov“ a učili sme sa od nich. Dovolím si povedať, že sme
sa vďaka tomu, že sme na chrbtici vedeli zrealizovať všetky
výkony, stali „silným“ spinálnym pracoviskom. Keď sa totiž
Asi by sme našli len málo ľudí po dvadsiatke, ktorí by povedali, že ich nebolieva chrbát? Čím je to? Nedostatkom pohybu, jednostranným zaťažovaním? Alebo naše chrbtice
jednoducho starnú?
Kedysi sa hovorilo, že v istom veku má pacient veku primeraný
nález. Sám mojim pacientom hovorím, že starnutie chrbtice nesúvisí s biologickým vekom jej nositeľa. Stretávame sa aj s dvadsať
či tridsaťročnými pacientmi, ktorí majú degeneratívne zmeny na
chrbtici, svedčiace o starnutí. Je zrejmé, že to nemajú z preťaženia, ani zo starnutia, je to genetická záležitosť. Veľké množstvo
ochorení chrbtice je totiž geneticky podmienených. Aj z tohto dôvodu v štruktúre pacientov, ktorých chrbtice si vyžadujú operáciu, vôbec neprevažujú ľudia nad päťdesiat rokov. Ide skôr mladšie
ročníky. Ochorenia chrbtice majú multifaktoriálne príčiny, nedá
sa jednoznačne povedať, že bolesti chrbta spôsobuje len sedavý
spôsob života a nedostatok pohybu. Napríklad v Amerike sa robil
výskum, ktorý preukázal, že až 30 % pacientov má vertebrogénne
bolesti spôsobené psychickými problémami a stresom. Špeciálnu
skupinu tvoria zasa takzvaní hypermobilní pacienti, predovšetkým ženy, ktoré majú až priveľmi ohybné kĺby, čo sa dá veľmi
dobre diagnostikovať. V tomto prípade je rehabilitácia pohybom
vyslovene kontraproduktívna. Dnes sa vie, že podkladom hypermobility je genetická porucha pevnosti väziva. Ak je kĺbové väzivo
nedostatočne pevné, a týka sa to všetkých kĺbov, aj kĺbov na chrbtici, cvičením sa takýto stav môže len zhoršiť. Isto, sedavý spôsob
života k zdravej chrbtici neprispieva. Oveľa väčšie problémy však
spôsobuje klimatizácia v kanceláriách či autách.
6 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Veľa ľudí po nezvyklej fyzickej námahe alebo po prechladnutí v klimatizovaných priestoroch rôzne „seknutia“ či
„blokády“ ignoruje. Ak sa problémy opakujú niekoľkokrát
ročne a bolesti vystreľujú do dolných končatín, mali by vyhľadať špecialistu?
K takýmto problémom sa niekedy ľudia dopracujú sami, ak sa
rozhodnú bez prípravy, nárazovo dvíhať bremená, na ktoré
ich telá nie sú buď trénované a fyzicky disponované. Ochore-
osobnosť
nia chrbtice zvyčajne začínajú pozvoľne. Chrbtica v mladom
veku pobolieva, a niektorí pacienti sa namiesto lekárovi radšej zveria do rúk rôznych liečiteľov či „naprávačov“ chrbtice.
Rizikom však je, že aj mladí ľudia môžu mať chyby na chrbtici
vrodené a naprávať takúto chrbticu bez rőntgenovej snímky je
nielen nebezpečné, ale aj nezodpovedné. V prípade, že bolesti
začínajú vyžarovať napríklad do nohy, treba to považovať za
akýsi signál, že je najvyšší čas, kedy treba chrbticu naozaj zveriť do rúk špecialistovi. Denne totiž vidíme prípady, že aj takéto stavy pacienti neberú dostatočne vážne. Myslia si, že im
pomôže masť či wellness. Je to chyba, lebo základom správnej
rehabilitácie nie je cvičenie v posilňovni, ako sa niektorí domnievajú, ale posilňovanie hlbokých svalov chrbta. Pacient sa
takéto cviky má naučiť na rehabilitácii s rehabilitačnou sestrou a potom ich dlhodobo cvičiť. Je to jedna z možností, ako
spomaliť proces degenerácie chrbtice a vyhnúť sa bolestiam
správnym uvoľnením svalov. Ak ich totiž necháme zaháľať,
a nebudeme svaly chrbta aktívne posilňovať, stuhnuté stratia
svoju kompenzačnú schopnosť. Stiahnutie svalstva v driekovej časti chrbtice spôsobí vykrivenie chrbtice, vykrivenie zasa
vedie k uzavretiu otvorov, z ktorých vychádzajú nervy, nervy
sa stlačia a bolesť vedie k ďalšiemu stiahnutiu svalstva. Vzniká bludný kruh, kedy sa pacient vykrivuje do jednej strany.
Odborne hovoríme o patologických pohybových stereotypoch,
ktoré sa len ťažko dajú zrehabilitovať.
Ak nepomáha konzervatívna liečba v podobe liekov a rehabilitácie, pacient pravdepodobne skončí na neurochirurgii. Čo ho tam čaká? Musí takýto pacient skončiť na operačnom stole?
Ak má takzvaný prvý atak, teda po prvýkrát mu bolesť vyžaruje
napríklad od nohy, 90 % takýchto pacientov sa vylieči konzervatívne – tabletkovou alebo ešte lepšie infúznou terapiou a po
upokojení rehabilitáciou a následne cvičením. Keď toto všetko
zlyháva, treba spraviť rőntgenovú diagnostiku, prípadne magnetickú rezonanciu a posúdiť nález, či treba stav operačne liečiť. K operácii pristupujeme vtedy, keď boli vyčerpané všetky
možnosti konzervatívnej liečby, v rozmedzí najviac pol roka.
A čo pacienta čaká? Treba povedať, že cieľom operácie nie je
uzdraviť platničku, to medicína nedokáže. Cieľom je zbaviť pacienta bolesti, ktorú mu spôsobuje vysunutá platnička. Stačí,
aby sa malá časť platničky posunula smerom do kanála chrbtice, čo následne spôsobí vyžarovanie bolesti. Našou úlohou je
dostať sa k platničke cez relatívne malý prístup a časť platničky,
ktorá tlačí na nervový koreň chirurgicky odstrániť.
Nové medicínske postupy a metódy dnes umožňujú napríklad aj nahradiť celú medzistavcovú platničku...
Vymeniť celú platničku nie je vôbec jednoduché. Vtedy volíme
takzvaný predný prístup cez brucho, pretože k celej platničke
sa inak dostať nevieme. K takejto operácii pristupujeme na
základe diagnostiky na magnetickej rezonancii vtedy, ak sa
potvrdí, že platnička je nezdravá a poškodená a je zdrojom
ťažkostí pacienta. Takýto pacienti zvyčajne netrpia bolesťami,
ktoré im vyžarujú do nôh, mávajú skôr takzvané axiálne bolesti v drieku. Je tu však aj určité vekové obmedzenie. Takéto
operácie sa skôr indikujú pre mladšie vekové kategórie. Najčastejšie k nám prichádzajú pacienti, ktorí majú postihnutie
v pohyblivej časti chrbtice, v prechode medzi krížovou kosťou
a driekovou chrbticou. A potom v krčnej časti chrbtice.
Môže takýto pacient skončiť aj na vozíčku?
Ku každej operácii, a to nielen ak budeme operovať chrbticu,
ale aj pri nádoroch mozgu, pristupujeme s cieľom pacientovi
pomôcť. Samozrejme, pri každej operácii môžu nastať komplikácie, ale v zásade, ani pri operáciách degeneratívnych
postihnutí by sa nemalo stať, že stav pacienta sa po operácii
zhorší. Nedá sa to však úplne vylúčiť, ak operujeme pacienta
s ťažkým nálezom, kde je miecha natoľko stlačená, že môže
dôjsť k dočasnému poškodeniu.
Na vašom oddelení prebiehala klinická štúdia skúmajúca,
či je možné implantovať vlastné platničkové bunky. Poviete nám viac?
Štúdia prebieha, nie je však ešte vyhodnotená. Platnička je vlastne chrupavka, ktorú tvoria chrupavkovité bunky chondrocyty.
Ak takéto bunky „vezmeme“ zo zdravej časti platničky a v laboratórnych podmienkach ich pomnožíme, robila to pre nás tkanivová banka v Košiciach, a po určitom čase ich implantujeme
späť do platničky, očakávame, že tento postup môže v určitých
prípadoch zabezpečiť regeneráciu tkaniva. Zatiaľ boli prezentované len malé skupiny pacientov, takže sa to, či to pomôže, nedá
s určitosťou potvrdiť. Napriek tomu, v posledných rokoch práve
regeneračná medicína zaznamenala veľké pokroky. Donedávna
sme si mysleli, že nervové bunky vrátane mozgových či miechových nie sú schopné regenerovať sa. Ukazuje sa, že predsa len aj
takéto tkanivo sa regenerovať dokáže, aj keď v obmedzenej miere. Treba už len nájsť spôsob, ako to dosiahnuť.
Ste členom viacerých vedeckých spoločností a redakčných rád odborných časopisov, prednášate a ste profesorom neurochirugie na Fakulte zdravotníctva Univerzity sv.
Alžbety, publikujete, prednášate. Voľného času isto nie je
nazvyš. Ak vám nejaký ostane, ako ho trávite najradšej?
Kedysi, keď som na takúto otázku odpovedal, že mojím koníčkom je záhrada, moja manželka sa hnevala, že to predsa tak
nemôže byť, lebo ani na záhradu nemám čas. Dnes, keď už
deti odrástli, si predsa len na prácu v záhrade čas nájdem, je
to pre mňa relax. Ako chirurg však viem, že ak idem v pondelok operovať, nemôžem sa celý víkend oháňať povedzme kladivom. Chirurg by to na svojej ruke určite cítil.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
Foto: Valéria Zacharová
5/2013 | bedeker zdrav ia 7
ON K O L Ó G I A
Tému prináša
Šanca žiť
plnohodnotný život
Diagnóza rakoviny prsníka je stále ešte pre mnohé ženy strašiakom. Dnes však existuje možnosť poskytnúť
takýmto pacientkam šancu, ako aj po operácii žiť plnohodnotným životom. Riešením je rekonštrukcia prsníka,
kedy sa po mastektómii v spolupráci s plastickým chirurgom zrealizuje tzv. onkoplastika. Keďže ide o tímovú prácu,
na otázky Bedekra zdravia odpovedá MUDr. Marián Karaba, primár oddelenia z Kliniky chirurgickej onkológie SZU
a Národného onkologického ústavu a plastický chirurg MUDr. Drahomír Palenčár, PhD., z Kliniky plastickej chirurgie
LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava.
­­­—
MUDr. Marián Karaba
V minulosti sa ženám s rakovinou častejšie „odoberali“
celé prsníky. Dnes sa preferuje operácia, kedy sa odoberá
len časť postihnutého tkaniva...
Komplexnosť liečby rakoviny prsníka zahŕňa operáciu
prsníka aj pazuchy, respektíve lymfatických uzlín pod
pazuchou. V súčasnosti sa v chirurgii na oboch týchto
systémoch snažíme minimalizovať výkony. Pred takými
tridsiatimi rokmi sa pristupovalo k mastektómii – odňatiu celého prsníka. Dnes už vieme, a potvrdili to aj štúdie, že ak sa odoberie časť prsníka s nádorom a prsník
sa ožiari, dosiahneme porovnateľné výsledky nielen pokiaľ ide o dĺžku prežívania, ale aj napríklad riziko recidívy porovnateľné ako v prípade mastektómie. Dokonca
sa potvrdilo, že stačí, aby takzvaný resekčný okraj, teda
hrúbka zdravého tkaniva okolo tumoru, ktorý vyberieme,
bol minimálny, od jedného do troch milimetrov. Následne
však pacientka musí absolvovať rádioterapiu, teda ožiarenie. V súčasnosti liečba zahŕňa okrem už spomenutého aj
takzvané onkoplastické výkony v spolupráci s plastickou
chirurgiou. Ide o rekonštrukčné výkony, kedy sa prsník
rekonštruuje pomocou presunu tkaniva z iných miest
na tele alebo pomocou implantátov. K dispozícii máme
aj takzvanú neoadjuvantnú liečbu, kedy sa pristupuje
8 bedeker zdrav ia | 5 /2013
k chemoterapii pred operáciou v prípade lokálne pokročilého nádoru, kedy sa vďaka chemoterapii môže tumor
dokonca zmenšiť alebo vymiznúť a nie je potrebná amputácia prsníka. Nie každá pacientka je však na takúto
liečbu vhodná. Cieľom je, aby aj po operácii ostal prsník
z kozmetického hľadiska takmer rovnaký ako pred ňou.
Preto sa v chirurgii prsníka snažíme o to, aby sa výkony zminimalizovali, čím sa zminimalizuje aj devastujúci
vplyv na prsníku. Pri všetkých ochoreniach na rakovinu,
a pri rakovine prsníka to platí zvlášť, zohráva psychický
stav pacientky významnú úlohu. Ak je totiž pacientka
v dobrej psychickej kondícii, lepšie reaguje aj na liečbu
a rýchlejšie sa zaradí do pracovného a spoločenského života. Samozrejme, v prípade, že pacientka príde k lekárovi
neskoro, alebo ide o veľký nádor, či dokonca viac nádorov
v jednom prsníku, alebo je nepomer veľkosti tumoru k veľkosti prsníka, musíme pristúpiť k amputácii – mastektómii. Patria sem aj také pacientky, ktorým nádor prerástol
až kožu, alebo sa zapálil. Pacientok, ktorým sa indikuje
amputácia prsníka je asi 30 %.
Na naše pracovisko príde pacientka z prsníkových ambulancií, kde sú pacientky sledované. V prípade, ak je operácia
indikovaná, musíme z nádoru odobrať vzorku, ktorá nám
presne ukáže, aká je biologická charakteristika nádoru
a my dokážeme presne určiť, ako konkrétny nádor bude reagovať na chemoterapiu, prípadne aj hormonálnu liečbu,
alebo či je na jeho terapiu vhodná len hormonálna liečba.
Liečba zhubného nádoru prsníka je tímová práca, aj preto je veľmi dôležité, aby takéto pacientky boli operované
v centrách, kde by sa na liečbe podieľal prsníkový lekár,
chirurg, onkológ, rádioterapeut, rádiodiagnostik a plastický chirurg. V takomto tíme by mal mať svoje miesto aj
psychológ a v prípade starších pacientok aj geriater.
ON K O L Ó G I A
Spomínali ste spoluprácu s plastickým chirurgom.
O akú rekonštrukciu prsníka presne ide?
V prípade amputácie, ak sa rekonštrukčný výkon uskutoční bezprostredne pri operácii nádoru prsníka, hovoríme o okamžitej rekonštrukcii. Rekonštrukčný výkon však
možno aj odložiť. Ktorý variant zvolíme, závisí od rozhodnutia viacerých špecialistov vrátane onkológa. Prihliadať
musíme na to, aký veľký je nádor, či je viacpočetný, aké sú
biologické charakteristiky nádoru a tiež na to, či sú lymfatické uzliny v podpazuší zasiahnuté metastázami. Problémom totiž je, že ak pacientku po operácii musíme ožiariť,
implantát, ktorý sa počas rekonštrukcie vkladá do prsníka,
by sa nemusel uchytiť. Ak sú totiž ochorením zasiahnuté
uzliny, ožaruje sa celé podpazušie, a tým aj hrudná stena.
V tomto prípade má výhodu odložená rekonštrukcia. Po absolvovaní komplexnej liečby vrátane chemoterapie a rádioterapie sa po určitom čase môže pacientka rozhodnúť pre
rekonštrukciu prsníka. Ale len v prípade, ak nie sú známky
recidívy ochorenia.
Je na spoločnom rozhodnutí onkochirurga a plastického
chirurga, akým spôsobom sa bude prsník rekonštruovať.
Momentálne sa snažíme o to, aby sa rekonštrukčné výkony s použitím implantátov, alebo expandérov stali štandardným typom operácie aj u nás. Na našom pracovisku
už máme odoperovaných niekoľko pacientok s použitím rekonštrukcie implantátom, samozrejme v spolupráci s plastickým chirurgom. Poisťovne v týchto indikovaných prípadoch implantáty preplatili. Momentálne máme aj niekoľko
pacientok, ktorým sme odobrali žľazu, ale ponechali kožu,
a rekonštrukciu sme odložili.
Aké sú výhody okamžitej rekonštrukcie?
Poviem príklad. Mladej pacientke, ktorá má malý karcinóm, avšak biologicky zlý typ nádoru, ktorý predpokladá
skorú recidívu, môžeme navrhnúť vybratie celej žľazy.
Predstavuje to určite pre ňu väčší komfort, nezmenenú
kvalitu života a menší dopad na psychiku. Súčasne, vzhľadom na to, že má malý nádor, zrejme nebude mať postihnuté lymfatické uzliny, a teda nebudeme ju musieť žiariť.
V takomto prípade je bezprostredný typ rekonštrukcie pre
ňu vhodný.
Hovorili sme aj o lymfatických uzlinách. Ak ich pri operácii odoberiete, pacientky mávajú problémy s lymfatickými cievami...
Vyšetrenie lymfatických uzlín má významný prognostický
charakter, napovie, aká bude liečba a aký bude následný
priebeh ochorenia. Zistilo sa, že pri operácii stačí vyšetriť
či odobrať dve až tri takzvané sentinelové – strážne uzliny.
Ak sa v nich nenachádzajú metastázy, nemusíme vyberať
ďalšie a pacientka nemá problémy. Ak sa totiž odoberie uzlín viac, až 18 % pacientok má bolesti v ramene, horšiu hyb-
nosť či opuch celej hornej končatiny. Prednedávnom sa tiež
zistilo, že aj v prípade, ak má pacientka sentinelovú uzlinu
postihnutú metastázou, ak na základe ďalších vyšetrení
vieme, že má dobrú prognózu, nemusíme jej odoberať všetky uzliny. Predídeme tým už spomenutým ťažkostiam. Dá
sa to považovať za veľký pokrok. K dispozícii máme teda
nielen stále lepšiu biologickú liečbu či chemoterapiu, zdokonaľuje sa aj rádioterapia, ale aj my chirurgovia môžeme
robiť menšie výkony, čo je pre pacientky obrovský bonus.
Myslíte si, že keďže sú dnes ženy dostatočne informované, čo všetko zahŕňa prevencia pred rakovinou prsníka,
sú aj zodpovednejšie ako v minulosti?
Pokiaľ ide o prevenciu, každá žena po štyridsiatke má právo ísť na mamografiu každé dva roky v rámci preventívneho programu. Problémom však je, že takéto pacientky
nie sú aktívne vyhľadávané. Stále nám unikajú pacientky
v skorších štádiách ochorenia. Skríningové vyšetrenie dokáže zachytiť práve štádiá choroby, keď pacientky nemusia
dostať ani chemoterapiu a nemávajú ani postihnuté uzliny.
Sú skrátka prognosticky najlepšie. Pokiaľ ide o informovanosť, dnes k nám prichádzajú pacientky, ktoré sú oveľa informovanejšie, vedia a pýtajú sa, aké výkony im ponúkneme, ale v globále je to stále málo. K nám sa totiž dostanú
aj také, ktoré prídu neskoro, vo veľmi pokročilom štádiu
ochorenia. Vtedy je prognóza horšia, neraz aj s metastázami. Samotné pacientky by nemali prevenciu vynechávať,
ale aktívne sa starať o svoje zdravia a v prípade problémov
sa čo najskôr obrátiť na svojho lekára.
­­­—
MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
Pre ktoré ženy po mastektómii je rekonštrukcia prsníka
vhodná?
V zásade pre všetky ženy, ktorým to onkológ schváli. Veľmi
opatrní sme pri indikovaní rekonštrukcie ženám, ktoré musia absolvovať rádio- alebo chemoterapeutickú liečbu. Následná terapia môže totiž spôsobiť, že sa už rekonštruovaný prsník poškodí. Druhým aspektom pri okamžitej rekonštrukcii
prsníka hneď po mastektómii sú niektoré medicínske komplikácie rekonštruovaného prsníka, ktoré by mohli oneskoriť
onkologickú liečbu. Hoci sa aj rekonštrukcia prsníka považuje za súčasť onkologickej liečby, na prvom mieste je život
zachraňujúca základná liečba – mastektómia, chemoterapia
5/2013 | bedeker zdrav ia 9
ON K O L Ó G I A
a rádioterapia, či odstránenie lymfatických uzlín. Až keď sa
vyriešia všetky onkologické záležitosti, môže žena podstúpiť rekonštrukciu prsníka. Sú prípady, kedy rekonštruujeme
hneď po mastektómii, a to len vtedy, ak nepredpokladáme, že
bude nasledovať ďalšia, už spomínaná liečba.
Ako jediné pracovisko na Slovensku robíte rekonštrukciu prsníka prostredníctvom mikrochirurgickej techniky. O čo konkrétne ide?
Pri rekonštrukcii mikrochirurgickou technikou používame len vlastné tkanivo. Musíme ho odobrať z jeho materského miesta, oddeliť od cievneho zásobenia a preniesť
na hrudník, kde pod mikroskopom opäť zrekonštruujeme
cievne zásobenie tkaniva. Tento takzvaný lalok pozostáva
z kože, podkožného tuku a niekedy aj svalu. Najčastejšie sa
tkanivo odoberá z brucha.
Rekonštrukcia prsníka sa dá urobiť počas jednej operácie spolu s mastektómiou. Vtedy hovoríme o okamžitej
rekonštrukcii. Možno ju však tiež odložiť a vykonať po
týždňoch, mesiacoch či rokoch. Čo rozhoduje o tom, ktorý spôsob sa zvolí?
K okamžitej rekonštrukcii pristupujeme vtedy, ak to dovolí
onkológ. Napríklad v prípade, že odoberieme žľazu a ponecháme kožu. Ide väčšinou o preventívne, naozaj špeciálne
prípady, keď sa odoberá celý prsník preto, aby sa zabránilo
vzniku zhubného nádoru prsníka (napríklad pri genetickej
mutácii). Následne sa na rekonštrukciu použije implantát,
alebo sa pristúpi k autológnej rekonštrukcii z vlastného
tkaniva. Ak ostane zachovaná koža, vložiť implantát patrí
k jednoduchším spôsobom rekonštrukcie prsníka. Vkladá sa
pod prsný sval, nie priamo pod kožu, pretože koža ostane po
mastektómii veľmi tenká.
Čo všetko, aké faktory zohrávajú úlohu pri výbere spôsobu rekonštrukcie?
Ide o dosť zložitý rozhodovací proces, kde sa riadime takzvanými „guidelines“ alebo presne stanovenými pravidlami. Spôsob rekonštrukcie závisí od typu karcinómu, či
bola alebo nebola použitá rádioterapia a tiež od toho, koľko
z tkaniva po mastektómii v prsníku ostalo. Či je tenké a či
hrubé, alebo zmenené fibrózou, teda zjazvovatené, či bol
ponechaný prsný sval alebo bol odstránený. Svoje zohráva
aj fyziognómia pacientky, respektíve jej pŕs a v akej kondícii má druhý, zdravý prsník. Všetko sú to objektívne faktory ovplyvňujúce výber typu rekonštrukcie. Samozrejme,
prihliadame aj na želanie pacientky. Sú také, ktoré nechcú
mať žiadnu jazvu navyše, takže rekonštrukciu vykonáme
spôsobom, že budú mať len jazvu po mastektómii. Vtedy sa
do miesta výkonu vkladá najprv expandér. Tkanivo budúceho prsníka je totiž potrebné roztiahnuť, aby sa doň neskôr mohol vložiť implantát. Expandér vložíme pod prsný
10 bedeker zdrav ia | 5 /2013
sval, postupne ho dopĺňame fyziologickým roztokom. Tak
sa počas šiestich až dvanástich týždňov tkanivá naťahujú.
Do vzniknutého priestoru po pol roku vložíme silikónový
implantát. Takýmto spôsobom sa však nedajú zrekonštruovať veľké, poklesnuté prsia. Tie musíme modelovať. Iné
pacientky zasa nechcú mať v prsníku silikón, pretože sa
obávajú rizika vzniku rakoviny. Chcem len poznamenať,
že na to nie je dôvod. Nepoužívame silikónové implantáty,
ktoré by takéto riziko zvyšovali. V takom prípade pristupujeme k autológnej rekonštrukcii vlastným tkanivom.
Aké druhy prsníkových implantátov sa pri rekonštrukcii prsníka po mastektómii používajú?
Niektoré sú špecifické tým, že sú síce trvalé, ale dajú sa aj
dopĺňať. Používame ich vtedy, ak po mastektómii ostane
dostatok tkaniva a nepredpokladáme žiadne komplikácie.
Počas jednej operácie, hneď po tom, ako sa odoberie tumor,
sa do vzniknutého priestoru natrvalo vloží takzvaný expandér-implantát. Podľa potreby sa doň dopĺňa fyziologický roztok, aby sa prispôsobil tvaru zdravého prsníka.
Aké sú riziká a komplikácie spojené s jednotlivými typmi prsníkových implantátov? Pacientky sa isto pýtajú,
ako dlho im implantát vydrží, či nepraskne...
Implantáty, ani v prípade zdravých a ani onkologických pacientok nespôsobujú rakovinu. Takéto riziko s nimi spojené
nie je. A ani ju nijakým spôsobom neskryjú, či neobmedzia
jej detekovateľnosť. Samozrejme, sledovanie a vyšetrenie
na mamografii a sonografom je síce trocha sťažené, ale nie
je nemožné. Pravdou je, že implantáty praskajú, a v niektorých prípadoch dokonca často. U nás na klinike však používame kvalitné implantáty. Tie s fyziologickým roztokom
síce nepraskajú, ale roztok zasa môže prepúšťať ventilček,
pomocou ktorého sa fyziologický roztok do implantátu
vpravuje. Je však pre telo neškodný.
Pacientky by isto zaujímalo, ako sa rekonštruuje bradavka...
Existuje niekoľko spôsobov. Potrebné je samostatne zrekonštruovať bradavku i dvorec. Bradavka sa vymodeluje
pomocou vlastného kožného tkaniva a podkožného tuku
vytvorením takzvaných lalôčikov v tvare písmen V a C, alebo v tvare maltézskeho kríža. Dvorec sa dá buď dotetovať
v tetovacom štúdiu, alebo sa na jeho vytvorenie použije
koža z vnútornej strany stehna, ktorá po prenesení stmavne. Oba spôsoby vyzerajú kozmeticky veľmi dobre. Rekonštrukcia sa robí úplne na záver, väčšinou po pol roku až po
roku od operácie, kedy sú už tkanivá zhojené a vyzreté.
Ako prebieha zotavenie po operácii a rekonštrukcii?
Všetko závisí od spôsobu výkonu. Každý typ rekonštrukcie nesie so sebou isté problémy a riziká, a mal by sa riadiť
istými zákonitosťami v liečbe a rekonvalescencii. Naprí-
ON K O L Ó G I A
klad mikrochirurgický výkon, kedy sa prsník rekonštruuje
z autológneho tkaniva, je časovo náročný. Operácia trvá až
osem hodín, ale môže sa stať, že aj dvanásť. Hospitalizácia
je potrebná na dobu asi dvoch týždňov a rekonvalescencia
trvá približne dva mesiace. Potom však má pacientka prsník,
s ktorým ju už do konca života nečakajú problémy. Operácie
pomocou implatátov a expandérov sú jednoduchšie, trvajú
asi dve hodiny, no pacientka musí chodiť na dopĺňanie či
dofukovanie expandéru, alebo ju čaká ešte ďalšia operácia,
kedy sa expandér vymení za implantát. A ten však za nejaký čas treba vymeniť za nový.
Takéto rekonštrukčné výkony majú isto pozitívny vplyv
na pacientky s rakovinou prsníka.
Pacientky najviac oceňujú, že im nič nechýba, že sa môžu
cítiť ako plnohodnotné ženy. Jedna z mojich pacientok,
v úplnom závere rekonštrukčného procesu, keď prišla na
rekonštrukciu bradavky, vyhlásila, že je šťastná z toho, čo
je povedal jej malý päťročný syn. Vyjadril sa, že jeho mama
už konečne neplače, keď vyjde z kúpeľne. Pri rekonštrukcii
prsníka nejde len o akýsi kozmetický efekt, má to aj psychologický benefit. Žena, ktorá sa nemusí cítiť frustrovaná
z toho, že prišla o prsník, lepšie znáša a reaguje na samotný
fakt, že je onkologickou pacientkou liečbu. Za všetko hovorí
poznámka pacientky, ktorá povie, že konečne bola toto leto
v plavkách. V období, keď nosila epitézu, to totiž nebolo také
samozrejmé. No vďaka tomu, že výkon rekonštrukcie prsníka plne hradí poisťovňa, sa to samozrejmým stať môže.
Prekvapila som
samu seba
Pri rozprávaní o skúsenostiach so svojím ochorením a následnou rekonštrukciou prsníka sa pani Anna, ktorú sme
v súvislosti s témou rekonštrukcií prsníka po mastektómii oslovili, zamyslela a povedala, že prekvapila aj sama seba.
Tým, ako celé ochorenie a najmä to, že prišla o prsník, zvládla. Pozitívne psychické nastavenie a cieľ „nejako“
to zvládnuť a vyzdravieť, robia svoje.
Pani Anna nepatrí medzi prípady, keď žena niečo zanedbá
a k lekárovi ide na poslednú chvíľu alebo neskoro. Od svojich 36 rokov pravidelne navštevovala prsníkovú poradňu,
pretože ju trápili cysty v prsníku. Jednu jej dokonca malým invazívnym zákrokom odstránili. Našťastie, výsledok
bol negatívny. Po štyridsiatke sa pravidelné sonografické
vyšetrenia striedali s mamografiou, neskôr pribudla aj
magnetická rezonancia. Keď mala pani Anna 52 rokov,
práve magnetická rezonancia odhalila sedemmilimetrový
útvar, ktorý sa javil ako nezhubný. Napriek tomu však lekári odporučili vybrať ho a odoslať na histológiu. Tá, žiaľ,
potvrdila jeho pozitivitu a diagnózu karcinómu prsníka.
O dva týždňa putovala pani Anna na operačný stôl znova.
Konzílium lekárov zložené z onkológa, chirurga a rádiológa jej odporučilo, aby podstúpila mastektómiu. Prsia mala
totiž pani Anna veľmi pevné a hutné a práve preto sa aj
už vybratý útvar zle diagnostikoval. Je teda možné, že by
sa to mohlo zopakovať. Pri operácii pani Anne zobrali celú
prsnú žľazu aj s bradavkou, ale upokojilo ju, že po nejakom
čase si bude môcť dať prsník zrekonštruovať. Nie vždy je to
totiž možné. Mastektómiu podstúpila v júli 2011. Následne
brala chemoterapiu, až do februára 2012, ale ako sama vra-
ví, ani s chemoterapiou nemala zlé skúsenosti, zvládala ju
dobre. O rok a štvrť na Klinike plastickej chirurgie v Univerzitnej nemocnici v bratislavskom Ružinove počas jednej
operácie zobrali lalok kože z oblasti chrbta. Išlo o asi desať
až dvanásť centimetrový pás kože. Pomocou neho zrekonštruovali chýbajúcu kožu na hrudníku a do zrekonštruovaného prsníka vložili implantát. Operácia si vyžiadala asi
mesačnú práceneschopnosť a nosenie podpornej, dosť tesnej podprsenky. Ako pani Anna hovorí: „Nie je to veľmi príjemné, ale sú aj horšie veci. Oveľa dôležitejšie je, že som to
zvládla. Prednedávnom, pred dvoma týždňami, teda opäť
po roku od rekonštrukčnej operácie, mi zrekonštruovali aj
bradavku. Som rada, že sa po tom všetkom môžem cítiť naozaj ako celá.“
Pre viac informácií navštívte
www.mentorimplantaty.sk a pulimedical.sk.
Články vyšli s podporou spoločnosti PULImedical, spol. s r. o.
výhradným distribútorom Mentor implantátov.
Tému pripravila Iva Baranovičová
Foto: Valéria Zacharová
5/2013 | bedeker zdrav ia 11
PRE VENC I A
Ako predcházať rakovine prsníka
a iným onkologickým a civilizačným ochoreniam
—
MUDr. Alena Kállayová
Onkologický ústav sv. Alžbety
Chyby v stravovaní, nedostatok telesnej aktivity, ako aj nezvládnutý stres vrátane zlozvykov, majú veľký vplyv
na vznik rakoviny prsníka a iných onkologických či civilizačných ochorení. Radíme sem vysoký tlak krvi, sklerózu,
infarkt a mnohé ďalšie ochorenia kardio-vaskulárneho systému. Tieto choroby vie medicína liečiť, ale je lepšie
im predchádzať. Čo môžeme urobiť, aby sme si zachovali zdravie?
Životospráva
STRAVOVANIE
Jedzte veľa ovocia a zeleniny v surovom stave (minimálna
denná dávka 15 dkg na 10 kg telesnej hmotnosti v podobe
šalátov, ovocia, ovocných či zeleninových štiav).
Farba ovocia a zeleniny: všetky farby, odporúča sa predovšetkým ovocie a zelenina žltej a červenej farby pre vysoký
obsah vitamínov a betakaroténov (ovocie a zelenina podľa sezónnej ponuky). Orechy v surovom stave. Vhodné sú
mandle a kešu orechy (3 až 5 ks denne). Mäso: chudé, biele
(ryby, králik, kura, morka), môže byť varené, dusené, pečené – určite nie vyprážané. Bielkoviny v podobe strukovín,
sóje, tofu.
Cestoviny, chlieb, pečivo – vhodné sú celozrnné, čierne,
konzumovať možno v malom množstve aj biele; najlepšie je
obmieňať všetky druhy. Mlieko, mliečne výrobky – uprednostňujte kyslomliečne výrobky s nízkym obsahom tuku.
Pite dostatok tekutín denne (2 až 3 l) – bylinkové čaje, ovocné a zeleninové šťavy, voda. Užívajte vitamínové prípravky
obsahujúce predovšetkým antioxidanty, ako sú vitamíny
A, E, C, beta-karotén a ďalej stopové prvky Se, Zn v období
„jarnej únavy“, v nedostatku čerstvej zeleniny alebo po liečení antibiotikami, operácii a podobne.
VYHÝBAJTE SA NAJMÄ:
Fajčeniu (a pobytu v zadymených priestoroch).
Koncentrovanému alkoholu; jeden pohár vína alebo piva
denne je dovolený.
Viac ako dvom kávam denne.
12 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Bielemu cukru (nahraďte medom, sušeným ovocím).
Bielej múke (nahraďte tmavou, celozrnnou).
Priveľkému množstvu soli – dochucujte aromatickou zeleninou.
Potravinám farbeným, stabilizovaným a konzervovaným
rôznymi chemikáliami.
Mäsu, ktoré je chemicky upravené, aby dlho vydržalo (údené, konzervované, šunka, párky, klobása, saláma). Obsahuje rakovinotvorné látky.
Tučným jedlám, aj potravinám so skrytým tukom (niektoré syry, hovädzie a bravčové mäso)
Presladeným potravinám a nápojom (typu koly).
Pozitívny vplyv telesnej aktivity
Pravidelný pohyb aspoň trikrát týždenne dve hodiny, alebo
každý deň aspoň trištvrte hodiny (prechádzka do mierneho spotenia) má pozitívny vplyv.
Pozitívny vplyv dojčenia
Ak žena dojčí viac ako tri roky (spolu počas svojho života),
výrazne tým znižuje pravdepodobnosť vzniku rakoviny
prsníka. Deti, ktoré sú dostatočne dlho dojčené (zvyčajne,
kým sami prestanú chcieť piť materinské mlieko), tiež mávajú nižší výskyt onkologických ochorení.
Zvládanie negatívneho stresu
Bolesť, strach, hnev, rozčúlenie, nešťastie a rýchle tempo
života vyvolávajú v organizme negatívny stres, pri ktorom
sa vyplavujú stresové hormóny. Je dobré „spáliť“ ich pohybom. Ak ich neodbúrame, škodia organizmu (vysoký tlak,
PRE VENC I A
infarkt...). Telesná aktivita „spaľuje“ hormóny stresu a podporuje tvorbu endorfínov – hormónov šťastia. Ľudia, ktorí pravidelne športujú, mávajú zriedkavejšie osteoporózu
a onkologické ochorenia. V živote však poznáme aj pozitívny stres: spôsobuje ho radosť, veselosť, príjemný zážitok,
pozitívne sebahodnotenie a sebaocenenie. Posilňujte svoje
vzťahy s blízkymi a tešte sa z nich (podľa rodinnej terapeutky Virgínie Satirovej človek potrebuje aspoň osem objatí denne, aby naplnil svoju potrebu pozitívneho vzťahu).
Ľudia, ktorí sa cítia dobre, lepšie zvládajú svoje problémy
a následne sa cítia ešte lepšie. Tieto momenty je potrebné
vniesť do každodenného života.
Rovnako má byť nevyhnutnou súčasťou nášho života aj relaxácia. Je dobré denne byť aspoň hodinku sám so sebou,
uvoľniť sa alebo robiť to, čo sa človeku žiada (toto špeciálne
platí pre zamestnané ženy – matky, je nevyhnutné, aby si
žena pre seba vyhradila čas: hodinu denne, pol dňa za týždeň a jeden celý deň v mesiaci, ktorý bude venovať len sebe).
Nezabudnite ani na rôzne metódy „práce“ na sebe (relaxácia, pozitívne myslenie, jóga a pod.). Vo všetkom zlom je
niečo dobré. Na oblohe ešte nebol taký mrak, spoza ktorého
by nevyšlo slnko.
Samovyšetrenie prsníkov
Samovyšetrenie prsníkov odporúčame vykonávať pravdelne
každý mesiac (ak máte menštruáciu – hneď po jej skončení):
1. Pri sprchovaní, kúpaní a po ležiačky
Bruškami troch stredných prstov si vyšetrujte každý prs­
ník krúživými pohybmi smerom k bradavke. Nebolestivý­
mi drobnými krúživými pohybmi si prehmatajte celý prs­
ník, prvýkrát jemným tlakom povrchové časti, druhýkrát
výraznejším tlakom prehmatajte hlbšie časti. Sústreďte
sa aj na oblasť pod kľúčnou kosťou a pazuchu. Všímajte si
každé zhrubnutie alebo hrčky, ktoré pri predchádzajúcich
vyšetreniach neboli prítomné.
2. Pred zrkadlom
Všímajte si zmeny na prsníkoch v nasledujúcich polohách:
ruky voľne spustené pozdĺž tela, ruky za hlavou, vbok
a v predklone, keď ruky visia voľne, po ležiačky. Všímaj­
te si farbu kože, či koža nie je vráskavá, stiahnutá, či sa
bradavka nevťahuje do prsníka. Po prehmataní prsníkov
skúste zatlačiť jemným tlakom na bradavku, či z nej niečo
nevyteká.
Každú zmenu ihneď konzultujte so svojím ošetrujúcim
lekárom alebo gynekológom. Pri novozistenej zmene mô­
PRE VENC I A
žete žiadať vyšetrenie ihneď na prsníkovej ambulancii. Ak
ste dosiahli vek 40 rokov, žiadajte o prvé mamografické vy­
šetrenie. Ak lekár neurčí inak, dodržujte dvojročný interval
opakovania preventívneho mamografického vyšetrenia.
NÁ ZOR PSYCHOLÓG A
Pýtajte sa, nepredpokladajte
Keď do života ženy vstúpi diagnóza rakovina prsníka, nie je to jednoduchá situácia. Každý zvláda
extrémne záťažové situácie inak, niekto rezignuje, niekto sa spoľahne na lekárov, a iný zas urobí
maximum, aby chorobu zvládol. Po mastektómii ženy prichádzajú aj o pocit celistvosti, narušená
je ich ženskosť. Po chemoterapii sa zasa musia vyrovnať so stratou vlasov. O tom, ako to zvládať, aj
o pomoci zo strany najbližších, hovorí onkopsychologička Mgr. Mária Andrášiová, PhD.
Jedna vec je vnútorné prežívanie súvisiace s vyrovnávaním so
ženskou identitou a druhá vec je vyrovnať sa s reakciou okolia, kedy je podstatne viditeľnejšie to, že žena nemá vlasy ako
to, že nemá prsia. Samozrejme, na vnútornej úrovni v súvislosti so ženskou psychikou predstavuje amputácia prsníka obrovský zásah. No v prípade, keď žena príde o vlasy, nosí šatku
alebo parochňu, to sa veľmi pred svetom skryť nedá. S týmto
problémom sa žena konfrontuje dennodenne. Vždy, keď vyjde
na ulicu, medzi ľudí. V tom, ako svoje ochorenie, stratu vlasov
alebo stratu niečoho zo svojej ženskosti žena prežíva, zohráva
veľkú úlohu motivácia. Ak má žena malé deti, venuje oveľa viac
pozornosti im ako svojej chorobe, snaží sa a záleží jej na tom,
aby sa z choroby čo najskôr dostala. Ďalšou kapitolou je partnerský život. Keď je žena v liečbe, príde o vlasy či prsník, príde
aj o časť svojej ženskej identity, necíti sa byť dostatočne príťažlivá, čo má to vplyv aj na intímny život. Táto stránka partnerského spolužitia sa skôr presúva do roviny porozumenia a potreby niekoho, kto ženu pochopí, psychicky podrží. Pokiaľ ide
o partnerov, tí mávajú často problém s tým, ako vôbec reagovať na situáciu, ktorá nastala. Niekedy to vôbec nevedia. Vždy
im odporúčam, aby sa pýtali. Muži, ak to zovšeobecníme, majú
iné mechanizmy zvládania problémov: skôr o nich nehovoriť.
Môžu mať snahu pomôcť, ale ak sa nespýtajú ako, míňa sa to
účinkom. Na to, aby sme mohli pomôcť, potrebujeme informácie, potrebujeme sa pýtať. Odpovede na otázky môžu pacienti
aj ich blízki nájsť na stránke onkopacient.sk. Portál poskytuje psychologickú pomoc pacientom a pomáha zorientovať sa
a zvládať ochorenie zo psychickej stránky čo najlepšie.
5/2013 | bedeker zdrav ia 13
ON K O L Ó G I A
O rizikách, liečbe a prevencii
onkologických ochorení prsníka
Rakovina prsníka patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia postihujúce ženy. Priemerne
postihuje každú dvanástu ženu a jej výskyt v celosvetovom meradle neustále narastá.
Najčastejšie sa vyskytuje v období ohraničenom 35. až 75. rokom života ženy. V populácii
slovenských žien ide jednoznačne o najčastejšie zhubné ochorenie. Na otázky o liečbe, dedičnosti
či o prevencii pre Bedeker zdravia odpovedá klinická onkologička MUDr. Oľga Szegheöová.
Prečo počet pacientok narastá?
Skutočne, rakovina prsníka je najčastejším zhubným nádorom
žien na Slovensku. Ročne sa diagnostikuje približne 2 300 nových prípadov. Hrubá indidencia 81 nových prípadov ochorenia/
100 000 obyvateľov/rok podľa posledných štatistických údajov
(2006), sa považuje za stredne vysokú, a pomaly narastá. Dôvodom je zrejme zmena nášho životného štýlu za posledných 100
rokov: odsúvanie narodenia prvého dieťaťa do vyššieho veku, celkovo nízky počet pôrodov, nedostatok fyzického pohybu, stres,
obezita a starnutie populácie sú trendom zodpovedným za stály
nárast karcinómov prsníka v západných krajinách.
Čo to presne karcinóm prsnej žľazy je?
Je to zhubný nádor, ktorý vzniká rakovinovou premenou (zvrhnutím, malígnou transformáciou) buniek tkaniva prsnej (mliečnej)
žľazy. Na vznik rakoviny teoreticky stačí premena jedinej bunky,
ktorá sa začne správať nekontrolovane, nezávisle, nerešpektuje
svoje okolie. To znamená, že sa množí, pohybuje a nezaniká podľa
potreby organizmu hostiteľa. Zmena normálnej bunky na rakovinovú je zložitý, typicky viacstupňový, mnohoročný a zatiaľ len
čiastočne objasnený proces.
Existuje viacero nádorov rôzneho biologického typu. Poviete
nám, laikom, ktoré sú najčastejšie?
Najčastejšie sú nádorovou premenou postihnuté bunky vystielajúce mliekovody, takzvané duktálne bunky, z nich vznikajú
duktálne karcinómy. Menej často sú postihnuté mliekotvorné
– lobulárne bunky, z ktorých vznikajú lobulárne karcinómy.
Nádorové bunky sú zo začiatku obmedzené na miesto svojho
vzniku, vtedy hovoríme o preinvazívnej forme. Ak sa už začali
z miesta vzniku šíriť do bezprostredného okolia, ide už o invazívny karcinóm. Keď sa nádor dostane k cievam, ich prostredníctvom sa môžu bunky dopraviť ďaleko od miesta vzniku a založiť
vzdialené nádorové ložiská – metastázy. Väčšina nádorových
buniek má na svojom povrchu receptory pre pohlavné hormóny (estrogénové a progesterónové receptory), menšia časť má na
svojom povrchu zmnožený Her2 receptor. Aktiváciou týchto receptorov sa sprostredkuje signál k množeniu bunky. Na základe
týchto a mnohých ďalších informácií, ktorých výpočet presahuje
priestor tohto článku, je možné vytvoriť si komplexnú predstavu
o biologickej povahe ochorenia, o pacientovi a následne uvažovať
o vhodnej liečbe.
14 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Napriek tomu, že sa o tom veľa rozpráva, mohli by ste nám
pripomenúť, aké sú rizikové faktory vzniku tohto ochorenia?
Najvýznamnejší rizikový faktor pre vznik rakoviny prsníka?
Žena. Presnejšie, ženské pohlavie. Klasickým a dávno rozpoznaným rizikovým faktorom sú ženské pohlavné hormóny – estrogény. Rolu zohráva najmä celoživotná dĺžka ich pôsobenia (expozície) na organizmus. To znamená dobu od nástupu menštruácie
po nástup menopauzy, aj prísun hormónov „zvonka“, napríklad
hormonálnou substitučnou liečbou. Naopak, prerušenie pôsobenia estrogénov tehotenstvom a dojčením je významným
ochranným faktorom. Ďalším, dosť podceňovaným rizikovým
faktorom, je obezita, zvlášť sa to týka žien v menopauze. Keď vyhasne funkcia vaječníkov, je práve tukové tkanivo miestom, kde
dochádza k „výrobe“ estrogénov z iných hormónov tvorených
v nadobličkách. Čím viac tukového tkaniva, tým viac estrogénov
a tým vyššie riziko. Posledným z významných rizikových faktorov je vek. Riziko rakoviny vo všeobecnosti s vekom narastá, karcinóm prsníka nie je výnimkou.
Spomenuli ste hormonálnu substitučnú terapiu.
Od substitučnej hormonálnej liečby zaznamenávame v posledných rokoch výrazný odklon, pretože je v dokázanej príčinnej
súvislosti s rakovinou prsníka. Kedysi sa zdala byť veľmi elegantnou formou ako sa zbaviť nepríjemností spojených s prechodom
do menopauzy, oddialiť osteoporózu a tak trochu si predĺžiť mladosť. No príroda sa nedá oklamať. Ženský organizmus znesie
len určitú celoživotnú dávku hormónov a čo je navyše, je viac na
škodu, než na úžitok. Gynekológovia sú v predpisovaní hormónov
ženám po prechode nanajvýš opatrní, čo je veľmi správne a na
liečbu osteoporózy sú k dispozícii iné lieky. Zistilo sa, že môže
zvyšovať riziko až o 20 %, pričom najrizikovejšia je takáto liečba
pre belošky a hispánky s nízkou až normálnou hmotnosťou a hutnejšími (denznejšími) prsníkmi, najmä ak trvá viac ako tri roky
a obsahuje aj progesterón. Naopak, pomerne bezpečná sa zdá byť
pre obézne černošky s prsníkmi, kde je mliečna žľaza už prevažne
nahradená tukovým tkanivom.
V poslednom období sa aj na medzi laikmi dosť diskutuje o takzvaných hereditárnych, dedičných formách rakoviny prsnej
žľazy a nádorových génoch BRCA 1, 2 a 3. Poviete nám viac?
Dedičná forma je veľmi zriedkavá, je zodpovedná za približne
päť percent prípadov rakoviny prsníka. Pri dedičnej forme ra-
ON K O L Ó G I A
koviny prsníka a vaječníkov je zásadná práve dedičnosť, v tomto
prípade tzv. autozomálne dominantná. Pri nej je riziko zdedenia
(odovzdania génu potomkovi) 50-percentné a chybný gén sa prejaví, aj keď je jeho pár (genetická informácia je uložená v dvoch
sadách chromozómov) nepoškodený. BRCA1 a BRCA2 sú veľmi
významné a zložité gény, ktoré máme normálne všetci vo všetkých bunkách. Ich funkcia je ochranná, ich produkty opravujú
poškodenie DNA a tak urdžiavajú genetickú informáciu bunky
neporušenú. Čo sa stane, ak dôjde k poškodeniu (mutácii) týchto
génov? Nefunkčný BRCA1 alebo BRCA2 gén vedú k poruche opravy genetickej informácie, hromadí sa jedno poškodenie DNA za
druhým a výsledkom môže byť rakovinové bujnenie. Dá sa teda
povedať, že BRCA1 a BRCA2 sú vlastne silné protinádorové gény.
Ako sa takáto dedičnosť vyšetruje? Prípadne, akým pacientkam ju možno vyšetriť?
Ak niekto z rodiny ochorie na rakovinu prsníka, ešte neznamená,
že ide o dedičnú rakovinu prsníka. Aby sme zbytočne netestovali
(a nestresovali) 95 % nepostihnutej ženskej populácie, musia byť
osoby v riziku správne vytipované. Vyšetrenie mutácie génov
BRCA1 a BRCA2 sa indikuje na základe genetického vyšetrenia,
ktorého súčasťou je zostavenie rodokmeňa a podmienkou splnenie určitých kritérií. Napríklad: výskyt rakoviny prsníka a/alebo
vaječníkov aspoň v prípade troch členov rodiny v jednej príbuzenskej línii (sestra, sesternica), alebo dvoch prvostupňových príbuzných (matka, dcéra, sestra), pričom aspoň v prípade jednej z nich
bola choroba zistená do 50. roku veku. Ďalej výskyt rakoviny vaječníkov a prsníka alebo obojstranný výskyt rakoviny prsníka a/
alebo vaječníkov v prípade tej istej osoby, alebo výskyt rakoviny
prsníka u ženy mladšej ako 40 rokov a rakoviny prsníka v prípade
muža. Samozrejmosťou pred testovaním je informovaný súhlas
testovanej osoby, pretože pozitívny výsledok môže veľa zmeniť
v živote človeka. V prípade pozitívneho výsledku sú testovaní
zdraví rodinní príslušníci, pravda, ak súhlasia. Nie každý chce
vedieť, a to rešpektujeme.
Ak sa takýto gén potvrdí, existuje nejaká terapia?
BRCA-pozitívna žena môže mať až 80-percentné riziko vzniku
rakoviny prsníka a až 60-percentné riziko rakoviny vaječníkov. Zatiaľ neexistuje možnosť „opraviť“ mutované gény, takže
najspoľahlivejším riešením je, logicky, odstránenie rizikových
orgánov – prsníkov a vaječníkov. Tým sa zníži riziko rakoviny
prsníka o viac ako 90 %. Toto radikálne riešenie samozrejme nie je ani vhodné, ani nutné pre všetky ženy s dokázanou
BRCA mutáciou. Ako hovoria právnici: trest má byť primeraný
vine. Nie každá BRCA mutácia so sebou nesie také vysoké riziko, takže pre určitú skupinu žien postačuje prísne sledovanie,
prípade užívanie profylaktickej liečby. Iné ženy sa aj napriek
vysokému riziku pre sledovanie rozhodnú samy. Ďalšie operáciu odložia, lebo majú najprv v pláne založiť si rodinu a mať
deti. Bezpodmienečné je slobodné, ale dostatočne informované rozhodnutie dotknutej osoby.
„Na najťažšie úlohy
sú životom vyberaní tí najsilnejší.“
Seneca
lieč
li
ečba
ba
a
ma
m
ark
rkerry
www.
herklub .sk
geneti
gene
ge
ne
eti
tik
ka
ka
prev
even
even
enci
cia
ia
HER2
HE
R2+
+
lym
ly
lymf
mfffed
ed
edém
dé
ém
Neodpovieme vám na otázku: „Prečo?“
Ponúkame cenné rady, informácie, podporu a pomoc všetkým pacientom
s rakovinou
prsníka a ich príbuzným.
5/2013 | bedeker zdrav ia 15
ON K O L Ó G I A
Ako sa karcinóm prsnej žľazy diagnostikuje?
Pacientky prichádzajú na ambulanciu najčastejšie s tým, že si
nahmatali hrčku v prsníku samy, alebo sa našla na preventívnej
mamografii. Základom diagnózy sú tri vyšetrenia: pohmatom,
röntgenové vyšetrenie (mamografia) a ultrazvukové vyšetrenie.
Podozrivý nález na hociktorom z týchto vyšetrení sa overuje
biopsiou buď tenkou alebo hrubou ihlou. V špeciálnych prípadoch, pri ktorých nie je mamografia vhodná alebo priekazná, napríklad pri sledovaní mladých BRCA-pozitívnych žien, sa indikuje
vyšetrenie magnetickou rezonanciou.
Čo je to inflamatórny karcinóm prsnej žľazy?
Je to veľmi zriedkavá agresívna forma rakoviny prsníka, ktorá
je typická tým, že nádorové bunky nevytvoria hrčku. Hromadia
sa a blokujú lymfatické cievy kože, čo spôsobí, že koža prsníka je
opuchnutá, červená, s priehlbinkami pripomínajúcimi pomarančovú kôru, na nerozoznanie od zápalu. Liečba kombinovanou
chemoterapiou, potom operácia a rádioterapia dávajú v súčasnosti dobrú šancu na vyliečenie tejto v minulosti väčšinou zle sa končiacej choroby.
Aká je následná terapia po diagnostikovaní karcinómu?
Čím skoršie štádium, tým menej je potrebné na jeho vyliečenie.
Včasné štádiá sú plne vyliečiteľné samotnou operáciou, kompletným odstránením nádoru. Po operácii často, ale nie vždy, nasleduje takzvaná zaisťovacia (adjuvatná) liečba chemoterapiou, rádioterapiou a hormonálnou liečbou. Môžu, ale nemusia byť použité
všetky vymenované modality. Adjuvantná liečba má za cieľ zlikvidovať potenciálne prítomné nádorové bunky a znížiť tak riziko,
že choroba po čase opäť prepukne v prsníku alebo inde v tele. Ak je
choroba príliš veľkého rozsahu na to, aby sa dala bezpečne a kompletne operáciou odstrániť, volí sa niekedy opačný postup: najprv
chemoterapia (alebo niekedy hormonálna liečba) a po zmenšení
veľkosti nádoru sa operuje. Celkom iná kapitola je liečba pokročilej,
buď operačne neodstrániteľnej alebo metastatickej rakoviny prsníka, kedy už je prítomné postihnutie ďalších orgánov. V tomto prípade závisí rozhodnutie o liečbe od množstva faktorov a charakteristík nielen ochorenia, ale aj pacienta. Keďže vo väčšine prípadov
(ale nie vždy) ide o liečiteľnú chorobu, aj keď nevyliečiteľnú, volíme
liečbu, ktorá má najväčšiu šancu optimálne zabrať pri najmenšom
riziku vedľajších účinkov a na čo najdlhšiu dobu. V reálnej praxi
to nie zriedkavo znamená roky života bez príznakov choroby. Pokiaľ nádor spĺňa isté charakteristiky a v určitých situáciách, ako v
zaisťovacej liečbe, tak aj v terapii pokročilej a metastickej choroby,
využívame biologickú (cielenú) liečbu. Typicky je to pri nádoroch,
ktorých bunky majú na povrchu nadmerne zmnožené Her2 receptory. Nikdy však neliečime chorobu, vždy liečime pacienta, a to znamená, že každú liečbu vedieme individuálne a je „šitá na mieru“.
Témou v súvislosti s karcinómom prsníka sú aj lymfatické
uzliny...
Lymfatické uzliny v prsníku a podpazuší sú prvými „stanicami”,
ktoré majú nádorové bunky v ceste. Preto bolo v minulosti ich odstránenie spolu s nádorom štandardom liečby. Poznanie rozsahu
postihnutia lymfatických uzlín pri rakovine prsníka má totiž vý16 bedeker zdrav ia | 5 /2013
znam pre rozhodnutie o liečebnom postupe. Prvé uzliny, na ktoré
nádorové bunky na svojej ceste narazia, sa nazývajú sentinelové,
strážne uzliny. V súčasnosti, ak sa lymfatické uzliny podpazušia
javia ako zdravé, nádorom nepostihnuté, sa považuje za dostatočné odstránenie len dvoch troch sentinelových uzlín, ktoré sa ďalej histologicky vyšetrujú, aby sa potvrdila ich negativita. Ak je to
tak, ďalšie uzliny odstraňovať netreba.
Existuje aj nejaká doplnková liečba? Dnes verí veľa pacientov
s karcinómom aj rôznym alternatívnym terapiám...
Toto je veľmi široká téma. Verím v doplnkovú liečbu, ktorou je
zdravá výživa ako taká (nie všelijaké šialené diéty), rozumná fyzická aktivita a najmä láskyplné zázemie. Čo sa týka kvanta produktov s platenou reklamou, zatiaľ žiadna tzv. alternatívna, resp.
doplnková liečba nepreukázala účinnosť a tou je „berná minca”
platná v onkológii – predĺženie prežívania pacientov. Aj ja verím
a čakám, že sa nájde „alternatíva”, ale zatiaľ ju nemáme. Preto nikomu tzv. doplnkovú liečbu ani neodporúčam ani nezakazujem.
Čo to znamená hormonálna terapia v súvislosti s rakovinou
prsníka?
Hormonálna liečba bola prvou cielenou liečbou v onkológii. Pozorovanie, že nádory prsníka rastú v prítomnosti ženských pohlavných hormónov a, naopak, strácajú sa, ak sa ich zdroj odstráni,
sa v liečbe úspešne využívalo už pred viac ako 100 rokmi. V tejto
diagnóze to znamenalo toľko, čo objavenie penicilínu v liečbe
infekcií. V prípade hormonálne citlivých nádorov, ktorých je väčšina, je terapia, ktorej princípom je zrušenie účinku pôsobenia
estrogénov na nádorové bunky buď blokovaním receptorov na nádorových bunkách alebo odstránením zdroja, dokonca dôlezitejšia a minimálne rovnako účinná ako chemoterapia navyše s podstatne lepšou znášanlivosťou a menšími nežiaducimi účinkami.
Uplatňuje sa ako v liečbe pokročilej a metastatickej choroby, tak
v zaisťovacej, adjuvantnej liečbe včasnej choroby a ako takzvaná
chemoprofylaxia aj v prevencii v prípade žien, ktorým rakovinu
nezistili, ale sú vo vysokom riziku jej vzniku.
Na rakovinu prsníka môžu ochorieť aj muži...
Áno, ale 100-krát zriedkavejšie, než ženy. Keďže je táto choroba (našťastie) v ich prípade taká zriedkavá, liečime ich rovnako ako rakovinu prsníka žien a vždy máme podozrenie na dedičnú formu.
Veľa sa tiež hovorí o prevencii. Myslíte si, že na ňu dnešné
ženy, keďže sú viac informované, dbajú viac?
Žiaľ, stále ešte prichádzajú babičky s mnoho rokov zanedbanou
rakovinou prsníka. Neprišli skôr, lebo sa hanbili. Dnešné ženy
majú oveľa vzdelanejší, informovanejší prístup k svojmu zdraviu. A čo je dobré, zaujímajú sa aj o možnosti zníženia rizika. Tie
vôbec nemusia byť drahé a komplikované. Napríklad je dokázané, že fyzická aktivita znižuje riziko vzniku rakoviny prsníka až
o 30 %. A stačí na to 30-minútová prechádzka päťkrát za týždeň.
Môže sa snáď nejaká pilulka pochváliť takým výsledkom, a zadarmo? Zdravý aktívny životný štýl a pokoj v duši sú pravdepodobne oveľa účinnejšou prevenciou, a nielen rakoviny prsníka,
než si vieme predstaviť.
Článok vyšiel s finančnou podporou spoločnosti ROCHE.
Inzercia
Podporte imunitu
proti chrípke a prechladnutiu
Liek Wobenzym
®
posilňuje oslabenú imunitu
znižuje chorobnosť
Informujte sa u svojho lekára.
Viac na www.wobenzym.sk
Liek Wobenzym obsahuje unikátnu zmes enzýmov, ktorých účinnosť je
overená rozsiahlym vedeckým výskumom, radom kontrolovaných klinických štúdií a viac ako 40 ročnou liečebnou praxou. Účinok iných enzýmových zmesí môže byť celkom odlišný. K liečbe vždy používajte liek, nie
enzýmové doplnky stravy, ktoré nie sú k liečbe určené.
Wobenzym – originálny tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila.
www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175
Očkovanie
proti chrípke
—
Mgr. Katarína Krajčírová, RNDr. MUDr. Ján Mikas
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Chrípka je vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace vírusové ochorenie. Klinicky prebieha ako akútny zápal horných
dýchacích ciest. Ochorenie začína náhle, z plného zdravia.
Prejaví sa zimnicou, bolesťami hlavy a horúčkou, ktorá
môže stúpať na 39 až 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Klinické príznaky sa objavia za jeden až tri dni
od infikovania. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky
ochorenia po troch až piatich dňoch odznejú. Úplné vyzdravenie obvykle nastane po dvoch až štyroch týždňoch
od začiatku ochorenia. Mnoho ľudí si mýli chrípku so silným prechladnutím, avšak chrípka je zvyčajne vážnejšie
ochorenie. Príznaky bežného prechladnutia trvajú kratšie
a komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka.
Komplikácie chrípky
V niektorých prípadoch môže mať chrípka vážny priebeh.
Najčastejšie komplikácie chrípky sú zápal priedušiek,
zápal stredného ucha, prínosových dutín a zápal pľúc.
Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici
v prípade vysoko rizikových osôb (starších osôb a osôb trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť až
ohrozenie života.
Čo ju spôsobuje
Chrípku vyvolávajú vírusy chrípky typu A, B a C. Kým vírusy chrípky typu B a C vyvolávajú infekcie v tele človeka,
vírusy chrípky typu A boli izolované aj z rôznych zvierat,
najmä vtákov, prasiat a koní. Z epidemiologického i klinického hľadiska má rozhodujúci význam vírus chrípky typu
A. Je zodpovedný za každoročné epidémie a vyznačuje sa
veľkou premenlivosťou.
Vírus chrípky typu B je príčinou menších epidémií predovšetkým v detských kolektívoch.
18 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Prečo je každoročné očkovanie proti chrípke dôležité
Jedinou účinnou špecifickou prevenciou chrípky je očkovanie.
Prekonanie ochorenia na chrípku ani jednorazové očkovanie
proti chrípke nezabezpečí doživotnú imunitu voči tomuto
ochoreniu. Vzhľadom na veľkú premenlivosť vírusu chrípky
je možné ochorieť opakovane. Zloženie vakcíny sa každoročne
prispôsobuje vírusom, ktoré aktuálne cirkulujú v populácii.
Kto by sa mal dať zaočkovať
Očkovanie proti chrípke má byť v prvom rade zamerané na
osoby, ktoré majú najvyššiu pravdepodobnosť vzniku komplikácií, alebo ktoré sú najviac vystavené zvýšenému riziku
chrípky (osoby s chronickými ochoreniami, osoby so zníženou obranyschopnosťou organizmu, osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú domovy dôchodcov, sociálne
ústavy, geriatrické centrá a podobne).
Dostupné očkovacie látky proti chrípke
V súčasnosti sú v Slovenskej republike dostupné štiepené
(splitové) a subjednotkové očkovacie látky proti chrípke.
Štiepené vakcíny obsahujú inaktivovaný štiepený vírus.
Odporúčané sú najmä pre očkovanie osôb vo vyššom veku,
ktoré majú všeobecne oslabenú imunitnú odpoveď. Subjednotkové vakcíny sú zložené z inaktivovaných povrchových
antigénov vírusu chrípky, ktoré sú oddelené od jadra vírusov. Odporúčajú sa predovšetkým deťom a imunokompromitovaným pacientom (s oslabenou imunitou – pozn. red.).
Kedy sa očkovať
Prvý nárast chrípkových ochorení sa na základe dlhoročných sledovaní očakáva v decembri. To znamená, že opti-
málny čas na očkovanie proti chrípke je v priebehu septembra až novembra. Ochranná hladina protilátok sa vytvára
približne dva týždne po očkovaní. Očkovať sa možno aj počas epidémie, existuje však riziko, že očkovaná osoba sa
nakazí chrípkou skôr, ako jej imunitný systém vytvorí dostatok protilátok. Imunita po očkovaní pretrváva približne
šesť až 12 mesiacov.
2. osoby 59-ročné a staršie,
3.osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb,
dispenzarizovaní pacienti, bez ohľadu na vek, trpiaci na
závažné chronické ochorenia: dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, ďalej osoby s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.
Postup pri očkovaní proti chrípke
Úhrada chrípkových vakcín zdravotnými poisťovňami
V súčasnej chrípkovej sezóne 2013/2014 budú v Slovenskej republike vakcínu proti chrípke uhrádzať súkromné zdravotné poisťovne všetkým svojim poistencom, ktorí o očkovanie
proti chrípke prejavia záujem. Štátna zdravotná poisťovňa
uhrádza očkovaciu látku proti chrípke v súlade s platnou
legislatívou iba indikovaným skupinám osôb, ktorými sú:
1. deti vo veku od šiestich mesiacov do 12 rokov,
Na očkovanie proti chrípke bude v Slovenskej republike
v chrípkovej sezóne 2013/2014 k dispozícii približne 280-tisíc dávok očkovacej látky.
Výdaj očkovacích látok proti chrípke je viazaný na recept.
Záujemca o očkovanie proti chrípke požiada svojho ošetrujúceho lekára o predpísanie očkovacej látky, ktorú si po
predložení receptu vyzdvihne v lekárni. Následne ošetrujúci lekár vykoná očkovanie.
5/2013 | bedeker zdrav ia 19
ROZHOVOR
Tému prináša
Musíme
urobiť viac v prevencii
ochorení
Slovenská asociácia farmaceutických spoločností SAFS funguje na Slovensku od roku 1997 a združuje 17 medzinárodných farmaceutických spoločností, ktoré v súčasnosti predstavujú 55-percentný hodnotový podiel na trhu s liekmi. O zameraní tejto organizácie,
investíciách do výskumu a vývoja nových inovatívnych liekov, ale aj o systéme rozpráva v odpovediach na otázky Bedekra zdravia
nový predseda predstavenstva SAFS MUDr. Peter Musil.
Prednedávnom ste sa stali predsedom predstavenstva
SAFS. Mohli by ste nám predstaviť snaženie tejto organizácie? Aké je jej poslanie?
Hlavným cieľom SAFS je podporovať ekonomické, právne a profesijné záujmy členských spoločností. Máme však zároveň veľmi silný záujem prispievať k vzdelávaniu širokej verejnosti, aby
lepšie chápala problematiku farmaceutického odvetvia a jeho
úlohu v systéme zdravotníctva. O farmaceutickom odvetví sa
spravidla všeobecne vie iba to, že vyrába a predáva lieky. Menej
sa už vníma skutočnosť, že toto odvetvie je významnou zložkou
celého hospodárstva a kľúčovým partnerom pre fungovanie celého systému zdravotníctva.
Viac sa pýtame, viac sa dozvedáme, viac prinášame –
presne tieto slová sú súčasťou vášho loga a tak sa dá predpokladať, že vyjadrujú filozofiu SAFS. Priblížite nám ju?
SAFS združuje originálne farmaceutické spoločnosti, ktorých základnou charakteristikou je neustály proces inovácií. Čiže výskum a vývoj a následne prínos v podobe nových,
lepších a bezpečnejších liekov. Filozofia SAFS sa opiera práve
o toto poslanie. Pre nás je inovácia a neustále zlepšovania
denným chlebíkom.
Čím všetkým sa SAFS zaoberá? Od medicínskeho vzdelávania po predaj liekov...
SAFS je asociácia a ako taká sa nezaoberá predajom liekov – to
je vec jej jednotlivých členov. Asociácia sa sústreďuje na podporu celého odvetvia a ako som už povedal, našou hlavnou líniou
je komunikovať s verejnou správou a širokou verejnosťou a vysvetľovať im, čo všetko naše odvetvie prináša a ponúka. Farmaceutický priemysel je jedno z vôbec najinšpiratívnejších odvetví
na svete. Prakticky nikto nedisponuje takým obrovským vedeckým a výskumným zázemím ako naše odvetvie.
Prednedávnom ste uskutočnili štúdiu, ktorá prináša
zistenia a kvantifikácie o inovatívnom farmaceutickom
priemysle na Slovensku. Niektoré sa dokonca doteraz ani
20 bedeker zdrav ia | 5 /2013
neskúmali, ani neanalyzovali. Čo vás prekvapilo na výsledkoch tejto štúdie?
Štúdiu pre nás vypracovala medzinárodná poradenská spoločnosť EY a je to štúdia, ktorá meria a hodnotí ekonomický prínos inovatívneho farmaceutického priemyslu pre túto krajinu.
Doteraz sme boli zvyknutí posudzovať naše odvetvie ako niečo,
čo odčerpáva zo systému zdravotníctva peniaze na lieky. Štúdia
poukazuje na to, čo všetko do systému, a nielen do systému zdravotníctva, dávame. A jej výsledky boli prekvapujúce aj pre mňa.
Štúdia sa z rôznych aspektov zaoberala inovatívnym farmaceutickým priemyslom. Aký je jeho prínos pre Slovensko?
EY pracoval metódou takzvaných sektorových multiplikátorov,
t. j. koeficientov, ktoré odrážajú silu zmeny pôsobenia jedného
odvetvia na ekonomiku ako celok. Zistili, že inovatívny farmaceutický priemysel je veľmi významným čistým prispievateľom
do slovenskej ekonomiky, kedy čistý prínos (tržby) vyvolaný našou činnosťou na tomto trhu prevyšuje o 100 miliónov eur ročne
naše vlastné tržby na Slovensku. Výsledný efekt pre Slovensko je
ročne plus 100 miliónov eur, čo je obrovské číslo, ktoré ukazuje, že prítomnosť inovatívneho farmaceutického priemyslu na
Slovensku (nemysliac iba všeobecne známy fakt, že dodávame
na trh originálne lieky a masívne podporujeme zdravotnícky
systém ako taký), prináša tejto krajine veľké hodnoty.
Prečo sú pre vás tieto čísla také dôležité? Hovoríte o nich,
akoby to bolo to najdôležitejšie zo všetkého?
Teraz ste zrejme trafili klinec po hlavičke. Samozrejme, že poslaním originálneho farmaceutického priemyslu je predovšetkým vývoj nových liekov a zdravotných technológií. Samozrejme, že nás najviac zaujíma koľko a akých liekov na tento trh
dodáme. Lenže – naše odvetvie je dlhodobo vnímané iba cez
tieto základné ukazovatele a my sami sme si na to zvykli. Analýza EY nám však ukazuje celkovú hodnotu nášho odvetvia, a tá
je obrovská. Chceme o tom hovoriť a chceme na to poukazovať.
Robia to všetky priemyselné odvetvia a prečo by sme to nemali
robiť aj my? Môže vám to pripadať neobvyklé, ale dôležité je, že
ROZHOVOR
hovoríme o faktoch a tie sú nesporné. Jednoducho povedané –
chceme, aby bolo naše odvetvie vnímané v celku – nielen ako
dodávateľ liekov, ale aj ako významný prvok národného hospodárstva a významný partner zdravotníckeho systému.
Farmaceutické spoločnosti sú vo svete aj na Slovensku
významnými zamestnávateľmi a majú celkový vplyv na zamestnanosť na Slovensku. Koľko ľudí pracuje u nás v tomto odvetví priemyslu?
Priamo v našom odvetví pracuje takmer 1 200 ľudí, ale sme
„zodpovední“ za vznik ďalších viac ako 5 000 pracovných miest.
To je tiež veľmi vysoké číslo.
Aké sú investície do výskumu a vývoja farmaceutických
spoločností na Slovensku?
V tomto ukazovateli sme v relatívnom vyjadrení, teda v korelácii so samotnou veľkosťou priemyslu suverénne na čele. Investujeme do výskumu a vývoja niekoľkonásobne viac ako odvetvia
typu chemický, automobilový alebo IT priemysel. Od roku 2010
do roku 2012 sme napríklad do intervenčných a neintervenčných
klinických skúšok na Slovensku investovali 47 miliónov eur.
V poslednom čase sa aj v laickej verejnosti často skloňujú
slová ako patentované lieky a generiká. SAFS sa napríklad
tiež venuje výskumu pomeru predaja originálnych a generických liekov na Slovensku. K akým zisteniam ste dospeli?
K nie veľmi pekným. Predaj inovatívnych patentovaných liekov
na Slovensku v posledných troch rokoch pomerne dramaticky
klesá. Za posledné roky klesol celkový predaj liekov o 9 %, ale pokles predaja patentovaných liekov je na úrovni 28 %. Celkovo sa
veľmi zhoršili možnosti vstupu nových liekov na náš trh. V posledných rokoch môžeme nové lieky, ktoré prešli kategorizačným procesom, spočítať na prstoch jednej, možno dvoch rúk.
Výskum a vývoj nových inovatívnych liekov si vyžaduje
nemalé náklady. Že majú pacienti možnosť vybrať si medzi
originálnym liekom, alebo zaplatiť menej financií v prípade
generika, je nespornou výhodou. Aký však je alebo by mohol
byť dopad pre pacientov a pre slovenský trh s liekmi v súvislosti s tým, že na Slovensku preferujeme lacnejšie generiká?
Takto otázka nestojí. Generiká sú ekonomickou alternatívou
k patentovaným liekom a na tom nič nezmeníte. Ide o celkový
pohľad na inovácie ako také. Pretože aj ono generikum by nemohlo vzniknúť, keby dávno pred tým niekto nevyvinul originálny liek. A náklady na takýto vývoj dnes prekračujú hranicu
jednej miliardy eur, pričom hovoríme o 13 a viac ročnom procese.
Je nesporné, že každý nový liek, ktorý príde na trh je lepší, ako
tie predchádzajúce. Má lepšie účinky a menej nežiaducich účinkov. Keď budú mať inovatívni výrobcovia stále ťažšiu cestu ku
kategorizácii svojich produktov, môže sa stať, že postupne rezignujú a nebudú na Slovensko tieto lieky vôbec dovážať. A potom
sa môže stať, že pacient na Slovensku jednoducho nebude mať
prístup k inovatívnym liekom. Už dnes je to čiastočne tak. Treba
o tom hovoriť a treba sa tým zaoberať. Inovatívny farmaceutický
priemysel je kostrou celého systému – bez neho by sa celý proces
zlepšovania zdravotníckej starostlivosti jednoducho zastavil.
Inovatívny farmaceutický priemysel sa celosvetovo vníma ako jeden z hlavných prispievateľov k zlepšenej zdravotnej starostlivosti. Je to tak aj u nás?
Skúsim to cez čísla. Minulý rok sme investovali 11,5 milióna eur
do klinických skúšok. Takmer tri milióny eur sme venovali cez
dary a sponzoring do slovenských nemocníc. Podporili sme viac
ako 90 % vzdelávacích podujatí agentúry SACME, ktorá prideľuje
lekárom potrebné kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania.
Jeden zo záverov analýzy EY hovorí, že na Slovensku neexistuje
odvetvie, ktoré by tak významne prispievalo do systému, ako
inovatívny farmaceutický priemysel.
Prednedávnom sa na verejnosť dostali informácie o predpokladanom počte rokov zdravého života pri narodení. Percento celkovej očakávanej dĺžky života ukazuje, že priemerná Slovenka prežije 65,6 % svojho života v dobrom zdraví,
kým priemerný Slovák až 72,1 %. Európsky priemer v roku
2011 predstavoval približne 80 % (v prípade mužov) a 75 % (v
prípade žien) celkovej očakávanej dĺžky života. Sme na tom
oveľa horšie ako v Česku či Maďarsku a s takými výnimočnými výsledkami, ako malo Švédsko, až 86 %, sa vôbec nemôžeme porovnávať. V krátkosti, čím všetkým je to spôsobené?
Rozdiely medzi nami a Švédskom ma neprekvapujú, ale naše
výrazne horšie výsledky v porovnaní s Maďarskom a Českom už
stoja za serióznu úvahu. Keď si uvedomíme, že Slovensko dáva
do zdravotníctva približne rovnaké zdroje ako Maďarsko alebo
Česko, zrejme je problém v efektivite systému. A určite nie je
problém v nákladoch na lieky, pretože tie sa napriek tomu, že
každoročne stúpajú náklady na zdravotníctvo ako také, prakticky nezvyšujú, skôr naopak. Určite musíme robiť viac v prevencii, určite je tu priestor na zdravotnú edukáciu a určite sa
musíme zamyslieť nad tým, či a ako efektívne funguje sieť nemocníc, polikliník a celého systému zdravotníctva ako takého.
5/2013 | bedeker zdrav ia 21
PRE VENC I A
Na veku záleží
15 rokov intenzívnej spolupráce
Projekt spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží, ktorého gestorom je Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR),
je postavený na princípe vzdelávania a partnerskej spolupráce. Zameriava sa na tie časti Zákona 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov, ktoré sa týkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým.
Synergia znásobuje účinok
Billboardová kampaň pátrala po veku
Projekt je založený na partnerskom princípe a spoločenskej
zodpovednosti. Od vzniku tohto vzdelávacieho projektu sa počas 15-ročnej existencie do partnerskej spolupráce postupne
zapojili dôležité subjekty zo všetkých oblastí trhu. Najaktívnejšie obchodné systémy sa v rámci projektu oceňujú vyznamenaním „Zodpovedný predajca“. Spolupráca sa rozvíja každý
rok o ďalšie aktivity, ktoré majú na zreteli napĺňanie dôležitého cieľa – zamedziť dostupnosť predaja tabakových výrobkov
neplnoletým. Dôležitým faktom je, že projekt sa v posledných
rokoch obracia aj na občanov s cieľom posunúť morálne nastavenie spoločnosti smerom k odmietnutiu tolerovania predaja
tabakových výrobkov neplnoletým.
Prostredníctvom pozitívnej outdoorovej komunikácie smerom k verejnosti sa vytvára priestor pre zodpovedné správanie občanov voči svojmu okoliu. „Pátrame po Vašom veku“
bol headline kampane 15. ročníka vzdelávacieho projektu
spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží 2013. Komunikácia s občanmi vo forme billboardovej kampane sa realizovala počas letných prázdnin. V mesiacoch august až október
2013 prebehla hlavná mediálna kampaň podporená internetovou on-line kampaňou spojenou s vedomostnou a edukačnou súťažou pre verejnosť. On-line kampaň jednoduchými
otázkami sledovala verejnú mienku a zároveň mala za úlohu školiť občanov SR vo vedomí, aké sú ich práva a povinnosti pri kúpe tabakových výrobkov. Súčasťou kampane bola
i distribúcia edukačných pomôcok – predeľovačov nákupu,
ktoré zároveň predstavujú komunikačný nástroj kampane
a prezentujú obsah zákona i spoločenskú zodpovednosť predajcu a kupujúceho.
ZOCR SR vzdeláva nielen svojich členov, ale i verejnosť
Školenia pracovníkov obchodu o právach a povinnostiach pri
predaji tabakových výrobkov neplnoletým prebiehajú každoročne súbežne s mediálnou kampaňou k projektu. Projekt Na
veku záleží vyškolil postupne viac ako 140-tisíc predajcov tabakových výrobkov na celom území Slovenska. Prostredníctvom
rôznych foriem výchovy a používania cielených pomôcok
uľahčuje predajcom dodržiavanie Zákona o ochrane nefajčiarov v praxi. Jeho ambíciou je takisto meniť morálny status
spoločnosti v tejto oblasti. Dlhoročná a systematická práca
prináša plody vo forme vyššieho uvedomenia a dodržiavania
morálnych princípov, ktoré napomáhajú formovať budúce generácie. Ďalšou formou edukácie je on-line súťaž určená pre
predajcov tabakových výrobkov „Kvíz zodpovedného predajcu“. Cieľom súťaže je zistiť úroveň znalosti práv a povinností
predajcu pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým. Tento
rok sa predajcovia po celom Slovensku vzdelávali od júna do
októbra 2013. Počas školení predajcov tabakových výrobkov sa
u jednotlivých partnerov projektu získava spätná väzba z praxe a skúsenosti sú inšpiráciou pre tvorbu nových vzdelávacích
materiálov, ktoré majú reálnu šancu, aby boli účinné pri dodržiavaní Zákona o ochrane nefajčiarov.
22 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Slovensko je na dobrej ceste
Zamedzenie dostupnosti predaja tabakových výrobkov neplnoletým je téma, ktorá by mala byť predmetom celospoločenskej diskusie. Je potešujúce vidieť, že dlhoročné snaženie v tejto oblasti
má zmysel, nakoľko úspechy vzdelávania a osvety sa postupne
dostavujú. Dôkazom sú aj výsledky Slovenska v rámci prieskumu
Special Eurobarometer 385 z roku 2012. Slovensko je krajinou
s tretím najnižším počtom fajčiarov v EÚ. V prieskume Special
Eurobarometer 385 sa ďalej uvádza, že v EÚ fajčí cigarety v priemere 28 % opýtaných respondentov, 21 % fajčilo, ale prestali
a 51 % nikdy nefajčilo. Na Slovensku je 23 % fajčiarov (pokles z 26
% v 2009), čo je o 5 % menej ako je priemer v krajinách EÚ.
Zdroj: Special Eurobarometer 385 – Attitudes of Europeans towards
Tobacco
Bližšie informácie o projekte: www.navekuzalezi.sk
www.navekuzalezi.sk
Zákaz predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú
určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako
18 rokov podľa Zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.
Tému prináša
Akútne
komplikácie
cukrovky
­­—
MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.
hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR
pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy
Ochorenie na diabetes mellitus 1. aj 2. typu sprevádzajú nielen chronické,
ale aj akútne komplikácie. Porozprávala nám o nich MUDr. Zuzana Némethyová,
CSc., hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre diabetológiu,
poruchy látkovej premeny a výživy.
Najčastejšie sa vyskytuje hypoglykémia, čo je nízka hladina krvného
cukru. Subjektívne prejavy hypoglykémie sú rôzne, napríklad výrazné
potenie, tŕpnutie okolo úst, vlčí hlad,
tras tela, bledosť, bolesť hlavy. Ak si
pacient svoj stav neuvedomí, nepodá si jedlo s vyšším obsahom sacharidov alebo cukor, môže sa dostať až do
diabetickej kómy. Je to život ohrozujúci stav, ktorý sa v niektorých prípadoch môže končiť až smrťou. Týka
sa to najmä pacientov, ktorí sa liečia
inzulínom alebo niektorými sulfonylmočovými preparátmi – tie môžu
tiež navodiť hypoglykémiu. Gliklazid
a všetky ostané preparáty na liečbu
diabetu 2. typu hypoglykémiu v zásade nespôsobujú. Najnebezpečnejšia je
hypoglykémia v prípade diabetikov,
ktorí trpia tzv. syndrómom neuvedomovania hypoglykémie. Títo pacienti totiž nemávajú žiadne subjektívne
prejavy a upadajú pri níznej hladine
cukru do bezvedomia. Tento syndróm
postihuje diabetikov so závažnou neuropatiou, kedy majú postihnuté aj autonómne nervstvo. Hypoglykemické
stavy sa liečia podaním cukru. V prípade ľahkej hypoglykémie by pacienti mali zjesť asi 50 až 100 g zložitých
sacharidov (chlieb, pečivo, ovocie ako
banán a pod.). Ak je závažnejšia, treba podať jednoduchý cukor, napríklad
24 bedeker zdrav ia | 5 /2013
pohár sladeného nápoja (kola, džús,
osladený čaj). Nemožno použiť umelé
sladidlá, musí ísť o jednoduché cukry,
ako sú sacharóza, glukóza či fruktóza.
Výborným pomocníkom sú glukózové
tablety. V prípade diabetu 1. typu, ak
ide o naozaj závažnú hypoglykémiu
s poruchou vedomia, pacienti mávajú
doma zvyčajne aj hormón glukagón,
ktorý sa podáva do podkožia. Pôsobí proti inzulínu, takže dokáže hypoglykémiu zablokovať a zvýšiť hladinu
krvného cukru. V závažných prípadoch hypoglykémie spojenej s poruchou vedomia sa podáva glukóza do
žily, ale to už patrí do rúk lekára.
Existujú aj hyperglykemické komplikácie. Súvisia s vysokou hladinou cukru v krvi: v prípade diabetikov 1. typu
ide predovšetkým o ketoacidózu – teda
hyperglykemický stav sprevádzaný
ketoacidózou, prekyslením organizmu, kedy sa v krvi, moči aj dychu nachádza vysoká koncentrácia ketolátok.
Typický pre takýto stav je acetónový
dych. V prípade diabetikov 1. typu, najmä v detskom veku, komplikácia súvisí s nedostatočným manažmentom
ochorenia. V prípade dospelej populácie s nepodaním inzulínu, jeho nedostatočným dávkovaním, vážnymi
chybami v životospráve alebo s iným
sprievodným akútnym ochorením.
V súčasnosti, vďaka vhodnej liečbe,
možnosti sledovania glykémií v domácom prostredí, je plne rozvinutá ketoacidóza zriedkavou komplikáciou.
V minulosti, v ére pred objavom inzulínu, všetci diabetici 1. typu zomierali v ketoacidóze. Liečba diabetickej
ketoacidózy patrí na jednotky intenzívnej starostlivosti. Predchádzať sa
im dá pravidelným a dôsledným monitorovaním cukru v krvi samotným
pacientom. Ak pacient pociťuje výrazný smäd, glykémia je opakovane vyššia
ako 15, prúžky na vyšetrenie moču ukazujú prítomnosť ketolátok a hladina
cukru neklesá, prípadne pacient trpí
nejakým infektom, mal by jednoznačne navštíviť svojho diabetológa.
Pre diabetikov 2. typu je zasa typická
závažná hyperglykemická komplikácia,
ktorú označujeme názvom hyperosmolárna neketoacidotická kóma. Postihuje najmä starších ľudí a súvisí s nedostatočnou hydratáciou. Diabetici, najmä
vo vyššom veku, musia preto ešte dôslednejšie dodržiavať pitný režim. A ak
sa starý človek na diabetes nedostatočne lieči, a príde k takejto komplikácii,
keďže ide o polymorbidného pacienta,
teda pacienta s viacerými ochoreniami, môže tento vážny stav často končiť až smrťou. Takéhoto pacienta treba
predovšetkým rehydratovať. Samozrejme ide o urgentný stav, ktorý vyžaduje
hospitalizáciu na jednotke intenzívnej
starostlivosti. Dôležitejšie je týmto stavom predchádzať dôsledným pitným
režimom a pravidelnou kontrolou hladiny glykémie.
Okrem toho nesmieme zabudnúť ani
na chronické komplikácie diabetu medzi ktoré patrí zvýšené kardiovaskulárne riziko, poškodenie obličiek, očí,
nervového systému. Ako vidíme, diabetes mellitus je závažné chronické
doživotné ochorenie, ktoré pre pacienta znamená rôzne nebezpečenstvá
a úskalia, avšak ak sa správne lieči,
pacient spolupracuje, dodržiava odporúčania, má šancu dožiť sa vysokého
veku bez závažných komplikácií. Chce
to však veľa úsilia zo strany pacienta,
jeho rodiny a samozrejme zdravotníckeho personálu.
Všetko pre vaše
zodpovedné
podnikanie
Povolanie zdravotníka nesie v sebe obrovskú mieru zodpovednosti, náročnosti a je veľmi citlivé na komunikáciu
s pacientom, ako aj na samotné úkony. Ide o to najcennejšie – zdravie človeka. Nie je dôležité, či ste lekár, zdravotná sestra alebo prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia, my v Union poisťovni sme presvedčení o tom, že
Vám vieme pripraviť poistenie šité na mieru. Vďaka našej flexibilnosti si v našej ponuke nájdete aj Vy presne to, čo
hľadáte.
Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia
Každý z nás vie, že ani pri najvyššej opatrnosti sa nedá vylúčiť neúmyselné spôsobenie škody na majetku alebo na
zdraví tretích osôb. V takejto situácií sa môžete ocitnúť Vy alebo Vaši zamestnanci. Pre tento prípad sme pripravili
ponuku poistenia výkonu Vašej profesie v rozsahu:
• Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
• Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia
Poistenie majetku – budov, zásob, zariadení určené prevádzkovateľom
zdravotníckych zariadení
Z dôvodu poskytovania kvalitných služieb je dôležitá nepretržitá a bezproblémová prevádzka Vášho zdravotníckeho zariadenia. Preto je nutné myslieť aj na poistenie majetku – nehnuteľného aj hnuteľného, vďaka ktorému viete
tento stav zabezpečiť:
• Poistenie budov – ambulancie, nemocnice, lekárne alebo aj stavebné úpravy, ktoré ste realizovali v prenajatých
priestoroch
• Poistenie zariadenia a zásob (napr. výpočtová technika, sono prístroje, RTG zariadenia, stomatologické kreslá,
lieky, zdravotnícky materiál alebo pomôcky)
• Poistenie prerušenia prevádzky – krytie škôd, ktoré Vám vznikajú v čase, keď nemôžete pokračovať v prevádzke
alebo je Vaša prevádzka obmedzená v dôsledku poistnej udalosti, ktorá ju zasiahla (napr. zisk firmy a fixné náklady – mzdy, nájomné, energie a iné).
Medzi najväčšie výhody poistenia patrí najmä:
• možnosť voľby poistenia iba určitej časti majetku
• možnosť výberu rizík, proti ktorým sa poistíte (pri elektronických zariadeniach, napr. skrat, prepätie, nesprávna
obsluha a iné)
• možnosť voľby spoluúčasti, resp. sumy, s ktorou sa budete podieľať na poistnom plnení
• možnosť poistenia majetku, ktorý máte v prenájme
• skoré vyplatenie poistného plnenia, resp. poskytnutie preddavku na obnovu prevádzky
• možnosť platby v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach bez akejkoľvek prirážky k poistnému
• „Program lojality“ (bonusy a iné výhody) pre nízko škodových klientov.
Bližšie informácie Vám poskytneme na všetkých kontaktných
miestach Union poisťovne, a.s., na webovej stránke www.union.sk,
Zákazníckej linke na tel. čísle: 0850 111 211 alebo prostredníctvom
našich obchodných zástupcov.
r o zh o v o r
Tému prináša
Chceme pacientom pomôcť
byť aktívnejší,
cítiť sa lepšie,
žiť dlhšie
GlaxoSmithKline patrí celosvetovo medzi najväčšie farmaceutické spoločnosti orientované na výskum a vývoj nových
liekov. Súčasne je spoločnosťou, a platí to všeobecne, rovnako ako aj pre Slovensko, pre ktorú spoločenská zodpovednosť
neznamená len pár bodov na papieri. Prostredníctvom Fondu GSK sa GlaxoSmithKline radí medzi top spoločnosti pokiaľ
ide o donorstvo a filantropiu. O obchodných aktivitách GSK, zameraní na pacienta aj osobných víziách sme sa rozprávali
s novou riaditeľkou GSK na Slovensku MUDr. Zuzanou Remrovou.
Zuzana Remrová, General Manager,
GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o.
Vyštudovala 1. lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Pra­
he a následne absolvovala na Vysokej škole ekonomic­
kej v Prahe štúdium v odbore Finančný manažment. Po
krátkej praxi v zdravotníctve prešla do oblasti farmace­
utického priemyslu, kde prešla rôznymi pozíciami v me­
dicínskych a komerčných oddeleniach v spoločnostiach
Zentiva a Novartis. V roku 2008 nastúpila do spoločnosti
GlaxoSmithKline Česká republika, kde viedla marketingo­
vé a predajné tímy v oblasti špecializovanej starostlivosti
a od roku 2010 v rámci spolupráce so spoločnosťou Am­
gen zároveň koordinovala stredoeurópsky komerčný tím
v oblasti osteoporózy. Od júna 2013 začala pôsobiť ako
General Manger pre GlaxoSmithKline Slovakia.
Čo pre vás znamená začať pracovať pre GSK na Slovensku?
Predovšetkým radosť z práce pre našu spoločnosť. Myslím si, že
ak človek robí svoju prácu s nadšením, takmer ako koníček, robí
ju aj oveľa lepšie. Na našu spoločnosť som osobne veľmi hrdá. Som
rada, že pracujem pre firmu, ktorá má jasné hodnoty nielen na
papieri, ale nimi aj žije. Na Slovensko prichádzam z českej pobočky GSK a slovenský trh mi nie je úplne cudzí, už aj z toho dôvodu,
že Česko a Slovensko majú stále k sebe pomerne blízko. Predtým
som v Čechách pracovala aj pre spoločnosť Novartis a neskôr Zen26 bedeker zdrav ia | 5 /2013
tivu, čo je spoločnosť, ktorá vznikla fúziou českej Léčivy a Slovakofarmy, takže slovenské prostredie nie je pre mňa úplne nové.
Keď som na Slovensku začala pracovať, niektoré veci mi teda boli
známe a blízke a neprekvapili ma, a iné ma prekvapili, ale súčasne potešili. V celkom úzkom ponímaní týkajúcom sa firmy
ma veľmi potešila energia tunajších ľudí, zápal a záujem o to, čo
robia. Po piatich mesiacoch, čo pôsobím v slovenskom GSK, sa mi
to každým dňom potvrdzuje. Ako firma momentálne prechádzame pomerne veľkými zmenami, a aj napriek množstvu povinností vidím v tunajších ľuďoch veľké odhodlanie a veľa pozitívnej
energie. Kým som prišla na Slovensko, viedla som v GSK v Českej
republike Specialty business unit, čo je komerčná jednotka zaoberajúca sa marketingom a predajom v oblasti špecializovaných
liečiv. Mala som na starosti oblasť onkológie, hematológie, osteoporózy či liekov na zrážanlivosť krvi. GSK je veľkou nadnárodnou
spoločnosťou, misie, vízie a hodnoty teda pochopiteľne zdieľame.
Prechod na Slovensko pre mňa tak znamenal viac zmenu prostredia, a nie „tváre“ firmy.
Portfólio produktov vašej spoločnosti zahŕňa široké spektrum rôznych ochorení od liekov na astmu, diabetes, kardio-vaskulárne ochorenia či rakovinu, voľno predajné lieky, ale
tiež celé spektrum vakcín. Ktorú oblasť považujete za prioritnú
pre slovenský trh?
GSK sa všeobecne, neplatí to len pre slovenský trh, zameriava na
tri kľúčové oblasti. V nich chce aj zásadným spôsobom investovať
do výskumu a vývoja. Ide o vakcíny, oblasť onkológie a respiračné ochorenia. To je jeden pohľad a druhý reprezentuje potreba
ROZHOVOR
a systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Myslím si, že
zameranie na tieto tri kľúčové oblasti dobre reflektuje aj potreby
a záujmy pacientov na Slovensku. Oblasť onkológie, prevencia
prostredníctvom vakcín a respiračné ochorenia sú totiž problémy, s ktorými bojujeme aj v našich končinách.
Pozrime sa trocha bližšie na vakcíny. Práve GSK prinieslo na
trh viac ako 25 vakcín proti takým ochoreniam, ako sú hepatitída A a B, záškrt, čierny kašeľ či chrípka...
Vakcíny sú pre nás dôležitou strategickou oblasťou. Venujeme sa
totiž nielen vakcínam, ktoré sa uplatnia napríklad v Európe, ale
aj vývoju takých, ktoré nie sú prioritné pre naše geografické končiny. Takou je napríklad vakcína proti malárii. Naše výskumné
portfólio, okrem preventívnych vakcín, rozširujeme aj na oblasť
terapeutických vakcín, čo bude v budúcnosti určite zaujímavá oblasť. Takéto vakcíny sa uplatnia napríklad v onkológii a aj všade
tam, kde pôsobia imunitné mechanizmy. Bude sa nimi dať zasiahnuť proti už rozvinutej chorobe.
Ste jedinou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá sa zapojila
do boja proti všetkým trom prioritným ochoreniam vyhláseným WHO: teda proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze. Dá sa
predpokladať, že to úzko súvisí nielen s výrobou, ale aj vývojom
nových liekov...
Myslím si, že je to jedno z odvetví, na ktoré môže byt spoločnosť
GSK pyšná. V rámci výskumu a vývoja nových liekov sa venujeme aj chorobám takzvaného tretieho sveta. Ochorenia v týchto
krajinách majú iné spektrum než tie, s ktorými bojujeme u nás,
vo vyspelom svete. Faktom je, že na tieto choroby ročne umierajú milióny ľudí, je to teda určite oblasť, na ktorú by sme sa mali
ako zodpovedná farmaceutická firma zamerať. GSK založilo špecifickú výskumnú jednotku pre ochorenia tretieho sveta v Tres
Cantos neďaleko Madridu, ktorá sa zaoberá výskumom liekov na
maláriu a tuberkulózu. V rámci tohto programu napríklad GSK
priebežne publikuje výsledky klinických štúdií s tým zámerom,
aby aj výskumníci mimo GSK mali prístup k najnovším informáciám. Tento postup, podľa môjho názoru, dokladá určitý stupeň
spoločenskej zodpovednosti a snahu posúvať veci dopredu veľmi
konkrétnym spôsobom. Na druhej strane, tretí svet nemá ekonomické zázemie na to, aby mohol platiť za drahé lieky. V rámci
nášho zamerania a snahy dostať lieky tam, kam treba, máme
špeciálne stratégie na cenotvorbu pre túto oblasť sveta. Nestačí
predsa lieky iba vyvíjať, oveľa dôležitejšie je dostať ich aj k tým,
ktorí ich potrebujú. V rámci tejto stratégie sú naše ceny liekov
pre rozvojové krajiny maximálne na štvrtine cien platných pre
rozvinuté krajiny. Takto sa snažíme sprístupniť lieky aj krajinám,
ktoré by si ich za iných okolností nemohli dovoliť. V tejto súvislosti bolo GSK tiež ocenené ako jednotka medzi farmaceutickými
firmami pokiaľ ide o prístup k liekom. Ide o takzvaný index prístupnosti k liekom, ktorý hodnotí cenotvorbu. Podobne, v prípade
liekov na AIDS/HIV, kde ešte predtým, ako uplynula patentová
ochrana na tieto lieky, umožňujeme výrobu generík pre potreby
tretieho sveta.
Vašu filozofiu ako nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti
vyjadruje heslo či motto: Byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Týka sa to aj vašich zamestnancov?
Presne toto je naša misia. Mne sa okrem obsahu na tomto motte
páči, že je jednoduché, zrozumiteľné a zapamätateľné, takmer až
osobné. Možno ho vnímať v niekoľkých rovinách. Predovšetkým
v rovine nášho poslania voči pacientom. Chceme prostredníctvom toho, čo robíme, pomôcť ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie
a žiť dlhšie. A áno, samozrejme, zahŕňa to aj našich zamestnancov. Keďže sme firma, ktorej záleží na spoločenskej zodpovednosti, máme zodpovednosť aj voči našim zamestnancom. Primárne
benefity, ktoré im poskytujeme, sú tiež pochopiteľne zamerané
na oblasť zdravia. Spomeniem napríklad očkovanie proti chrípke.
Ide však nielen o benefity, ale predovšetkým o to, ako sa k našim
zamestnancom správame. Rozprávali sme o hodnotách spoločnosti GSK, medzi ktoré patrí integrita, transparentnosť, zameranie na pacienta a rešpekt voči ľuďom. Pre mňa je zásadné, aby
sa v súlade s týmito hodnotami aj naši zamestnanci cítili byť
rešpektovaní, aby zdieľali našu misiu a našu víziu a teda aby pre
našu spoločnosť mohli pracovať s radosťou.
5/2013 | bedeker zdrav ia 27
r o zh o v o r
Portfólio aktivít GSK týkajúce sa sponzorstva či filantropie
hovorí samé za seba. Nejde iba o materskú firmu, ale platí to
aj pre Slovensko. Zapájate sa do rôznych verejných aktivít,
pri svojom podnikaní zohľadňujte aj vplyv na životné prostredie či bezpečnosť liekov. Pred desiatimi rokmi ste založili
Fond GSK. Tento rok sa jeho Jesenná výzva spája so Svetovým
dňom seniorov.
Pre nás je agenda spoločenskej zodpovednosti veľmi dôležitá
a cítiť to na každom kroku. Pokiaľ ide o Fond GSK, je to dlhodobá
aktivita. Páči sa mi, že nie je aktivitou, ktorá by sa vymyslela na
centrále a umelo prenášala do jednotlivých krajín, ale že máme
priestor reagovať na potreby konkrétnej krajiny. Na Slovensku
máme dosť aktivít, ktoré reflektujú tunajšiu situáciu a potreby,
ktoré identifikujeme. Venujeme sa oblastiam, ktorým je potrebné
sa venovať a ktorým sa doposiaľ nevenovala až taká pozornosť.
Snažíme sa pomáhať konkrétnym ľuďom, riešiť skutočné problémy a zároveň zvyšovať záujem verejnosti o zdravie a prevenciu.
Šírka aktivít GSK v oblasti spoločenskej zodpovednosti siaha od
programov starostlivosti o zamestnancov – pracujúce matky,
flexibilita pracovného času, rozvoj pracovníkov, starostlivosť
o zdravotný stav, aktivity pre rodiny zamestnancov, cez filantropické aktivity, donácie, edukačné aktivity pre mládež, podporu
rómskych komunít, ale i vrcholových športovcov, spoluprácu
s akademickou obcou, organizáciami tretieho sektora. Patríme
k najväčším firemným darcom na Slovensku a za dobročinné aktivity sme pravidelne oceňovaní. Sme členom Klubu firemných
darcov v rámci Fóra Donorov. V rebríčku Top firemný filantrop
(jediný rebríček v SR sledujúci firemných darcov na základe objemu venovaných prostriedkov) sa GSK pravidelne umiestňuje na
popredných miestach už niekoľko rokov ako jediná farmaceutická spoločnosť.
Pracujete a podporujete tiež pacientske skupiny. Konkrétne?
Prácu s pacientskymi skupinami vnímam ako veľmi dôležitú.
Rovnako ako pre Česko, aj pre Slovensko platí, že pacienti a ich
rola ešte nie sú dostatočne silné. Pacienti často nie sú súčasťou
dialógu o tom, akým smerom sa napríklad bude vyvíjať liečba
alebo ktoré lieky by mal zdravotný systém sprístupniť v rámci
úhrad. Myslím si, že hlas pacientov zatiaľ nie je dostatočne počuť a pritom celá zdravotná starostlivosť funguje, či mala by
fungovať, pre pacientov. Pacient je ten, ktorý je v centre záujmu.
Téma celej zdravotnej politiky nie je jednoduchá a ťažko budeme
kdekoľvek na svete hľadať zdravotný systém, ktorý by fungoval
ideálne. Považujem však za dôležité, aby zaznieval s dostatočnou
razanciou hlas tých, kvôli ktorým to robíme. V porovnaní s ostatným vyspelým svetom v tomto smere stále zaostávame. Vo svete
sa pacienti prizývajú k dialógu oveľa častejšie. Príkladom môže
byť britská agentúra NICE, ktorá rozhoduje o tom, ktoré lieky
sa budú či nebudú uhrádzať, a je vo svojom rozhodovaní veľmi
prísna. Práve ona však ostražito „počúva“ hlas pacientov. Ďalší
príklad môžeme nájsť v Bulharsku. Tam veľmi úspešne funguje
jedna veľká pacientska organizácia zastrešujúca asi 40 menších,
zameraných na jednotlivé diagnózy. Vedie ju lekár a pacienti sa
prizývajú k rozhodovaniu o všetkých problémoch týkajúcich sa
zdravia. Osobne si myslím, že spôsob, akým my ako farmaceutické spoločnosti môžeme čestne a transparentne podporiť pacientov, spočíva v ich edukácii. Myslím si, že je potrebné, aby mali
dostatok informácií. Ak totiž chcú niečo dosiahnuť alebo zmeniť
v zdravotnej starostlivosti, musia systému rozumieť. Už aj preto,
aby mali v rukách nástroje na zmenu. Príkladom takejto edukačnej aktivity môže byť projekt s názvom Akadémia pacienta, ktorého cieľom je dlhodobá, systematická a cielená edukácia pacientov
a členov pacientskych organizácií.
Spomenuli ste seniorov. Určite sú skupinou, ktorá potrebuje
podporu spoločnosti. Fond GSK reagoval na vyhlásenie Európskeho roka aktívneho starnutia a vývoj demografie, kedy o 50
rokov bude skupina seniorov nad 60 rokov tvoriť viac ako 35 %
populácie. Podpora projektov, ktoré pomôžu v integrácii seniorov do spoločnosti, je cieľom Fondu GSK už po tretí rok.
Rovnako dôležité je však zaoberať sa aj skupinou z druhého konca
vekového spektra. Z projektov, ktoré sa mne osobne veľmi páčia,
by som rada spomenula e-Bug, ktorý podporuje vzdelávanie detí
v súvislosti s prevenciou pred infekčnými ochoreniami. Približne
130 bratislavských detí sa v rámci tohto projektu už edukovalo
a pokračujeme v ňom ďalej. Snažíme sa deťom poskytnúť dostatok informácií o používaní antibiotík tak, aby sa nenadužívali.
Zaujímavé je, aký má diskusia s deťmi prenesený efekt na rodičov.
Keďže deti sa o tom, čo sa dozvedia v škole, rozprávajú aj rodičmi,
takýmto spôsobom sa informácia dostane aj k nim. Ešte stále,
a poznám to aj z českých podmienok, pre mnohých z nás platí,
že keď ideme k lekárovi, musíme od neho odísť s receptom. Práve takýto projekt zohľadňuje aj budúcnosť detí, aby sa napríklad
nedostávali do problémov súvisiacich s nadužívaním antibiotík
a rezistenciou na ne.
Prezradíte nám niečo o budúcnosti spoločnosti GSK na
Slovensku? Aké sú vaše vízie a predstavy?
Pre mňa osobne je dôležité, aby sme pokračovali v tom, o čo sme
sa začali na slovenskom trhu snažiť. Nielen v rámci našich obchodných aktivít, ale aj všetkých ostatných, ktoré sa týkajú spoločenskej zodpovednosti. Sme originálna farmaceutická spoločnosť zameraná na vývoj nových liekov, ktoré pomáhajú miliónom
pacientov. V duchu našej misie im chceme pomôcť byť aktívnejší,
cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Moja úloha je, aby sa nám to aj naďalej darilo aj na Slovensku. Mojou predstavou, víziou a možno aj
úlohou je teda nájsť efektívny dialóg s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti a so štátnymi autoritami a spoločne s nimi hľadať
cesty, aby sa nové lieky i naďalej dostávali k pacientovi. A to spôsobom, ktorý bude dlhodobo udržateľný pre zdravotný systém
a jeho ekonomicky efektívne fungovanie do budúcnosti. Práve
toto považujem za svoju úlohu vo vedení GSK na Slovensku. Rovnako je pre mňa dôležité, aby som ako nový šéf podporila svoj
tím ľudí, ktorí pre GSK pracujú. Aby aj naďalej pretrvávali energia
a zanietenie, o ktorých sme sa rozprávali na začiatku...
28 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Zhovárala sa Iva Baranovičová
P O H Y BO V Ý A PA R ÁT
Výživa pre kĺby
Medzi najčastejšie kĺbové ochorenia patrí v súčasnej dobe osteoartóza. V mladosti ňou ešte netrpíme, ale vo veku nad 65 rokov
má viac ako 70 % osôb röntgenologicky zistiteľné artrotické zmeny na kĺboch, pričom nie všetci majú subjektívne ťažkosti.
„Ochorenie postihuje celý kĺb, nielen chrupavku, ale aj okolité štruktúry vrátane
subchondrálnej kosti, synoviálnej membrány, kĺbového puzdra, ligamentov a priľahlých svalov,“ hovorí prof. MUDr. Jozef
Rovenský, DrSc., FRCP z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.
Zvyčajne ide o ireverzibilné poškodenie
chrupavky a jej postupnú stratu.
„Chondrocyty ako jediné bunky chrupavky
zodpovedné za jej metabolizmus strácajú
v priebehu artrotického procesu postupne
schopnosť udržať rovnováhu medzi syntézou a degradáciou makromolekúl medzibunkovej hmoty. Môže sa pridružiť ešte
zápal synoviálneho tkaniva, kĺb opuchne
a zápalové cytokíny deštrukciu chrupavky
a okolitých štruktúr ešte urýchlia. Strácajú sa makromolekulárne komponenty
chrupavky najmä proteoglykány, hyaluro-
nan a kolagén,“ vysvetľuje profesor Rovenský. Preto sa súčasná liečba osteoartózy zameriava nielen na tlmenie symptómov, ako
sú bolesť, stuhnutosť, obmedzenie pohybu,
ale aj na zachovanie týchto makromolekúl
a podporu ich tvorby.
„Intenzívny výskum kolagénu a jeho
možnej náhrady v zachovaní kolagénových štruktúr priniesol zaujímavé výsledky. Kolagén je dominantnou zložkou
chrupaviek, šliach, úponov, kostí a kože
a zodpovedá za funkčnú integritu týchto
tkanív. Okrem toho sa podieľa na výstavbe krvných ciev a ďalších orgánov. Charakteristickou vlastnosťou kolagénov je
prítomnosť trojitej špirály v molekule.
Molekuly kolagénu sa ukladajú do supramolekulových štruktúr a dodávajú tkanivám jedinečné biomechanické vlastnosti.
Najrozšírenejším kolagénom v ľudskom
tele je kolagén typu I. Má najmä podpornú funkciu, nachádza sa v kostiach, šľachách, koži, ligamentách, v cievach ale aj
artrotickej chrupke. Kolagén sa tradične
používa v doplnkoch stravy. Už naše babičky vedeli, že huspenina, ktorá je bohatým
zdrojom želatíny, je dobrá na kĺby. Súčasná generácia má stravu chudobnú na kolagén, nejeme šľachy ani kožu, mäso priam
chirurgicky očistíme od šliach, blán, kože,
ktoré sú bohatým zdrojom kolagénu,“ hovorí špecialista.
V súčasnosti sa kolagény využívajú aj
v liečbe autoimunitných aj degeneratívnych chorôb spojiva, ako sú: reumatoidná
artritída, systémová skleróza, osteoartróza a ďalšie kĺbové ochorenia. Tieto choroby sú spojené s degradáciou kolagénu.
Preto je vhodné dopĺňať ich aj v strave prípadne formou doplnkov výživy.
(red)
p o m Ô ž e p e č o vať o va š e k Ĺ b y
Colafit s vitamínom C
na kÍby, väziva a kožu
atelokolagén
Diamant mezi kolagény
výživový doplnok
Colafit s vitamínom C
vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k:
kolagén je prirodzenou súčasťou kĺbovej chrupavky,
väzivových tkanív, kĺbových puzdier, kostí, kože, zubov a nechtov.
Užívať Colafit je samozrejmosťou v každom veku. Zvlášť vhodný je pre strednú
a staršiu generáciu, športovcov a deti v období rastu.
Výrobok je tvorený dvoma fľaštičkami (horná flaštička obsahuje aj stabilizačný medzikus), ktoré sú pripravené na použitie po oddelení
štiepacieho pásika. V spodnej fľaštičke je Colafit 60 kociek a v hornej fľaštičke je vitamín C 60 tabliet.
2013
• správnej funkcii chrupaviek a kostí
• správnej funkcii zubov, ďasien
a pokožky
NOVINKA
Zakúpiť možno v lekárňach,
alebo na www.dacomslovakia.sk
DaCoM SloVakIa s.r.o., Moravská 737, kopčany
5/2013 | bedeker zdrav ia 29
OCHORENI A KOŽE
Psoriáza
nie je len ochorením kože
Psoriáza alebo inak lupienka, je síce nezhubné, zato však chronické autoimunitné ochorenie, ktoré sprevádza človeka celoživotne
a výrazne negatívne ovplyvňuje kvalitu jeho života. Hoci sa nedá vyliečiť úplne, je liečiteľné.
Psoriáza je chronické zápalové ochorenie celého organizmu,
ktoré sa viditeľne prejavuje práve na koži. Hoci príčiny ochorenia nie sú presne známe, okrem dedičnej dispozície sa na jeho
vzniku podieľajú viaceré faktory, predovšetkým geneticky
podmienená funkčná porucha imunitného systému, čo spôsobí nadmernú produkciu kožných buniek. V dôsledku zápalu
sa kožné bunky na povrchu pokožky reprodukujú každých tri
až šesť dní, namiesto obvyklých 28. Ich následné nahromadenie sa prejavuje lokálnym zápalom a odlupovaním pokožky vo
forme striebrobielych šupín či lupín (odtiaľ názov lupienka),
čo je pre pacientov frustrujúce a predstavuje silný spoločenský hendikep. Ochorením trpia približne dve percentá svetovej populácie.
Geneticky podmienené ochorenie
Psoriáza ako geneticky podmienené ochorenie môže dlho ostať v latentnej forme. Znamená to, že ochorenie sa navonok neprejavuje, môže však vypuknúť pod vplyvom vnútorných alebo
vonkajších podnetov. V prípade detí ide najčastejšie napríklad
o kontakt so streptokokovou infekciou, ktorý je častým spúšťačom psoriázy. Stres je tiež významným faktorom ovplyvňujúcim prvé vzplanutie ochorenia a negatívne ovplyvňuje tiež
jeho priebeh. Zhoršujúcim faktorom pri vzniku psoriázy môže
byť nezdravý životný štýl. Vyššie riziko vzniku predstavuje
obezita, nadmerná konzumácia cigariet a alkoholu, ochorenie
sa môže rozvinúť napríklad v gravidite a zvyčajne sa zhoršuje
v zimnom období.
hľadu má potom psoriáza skutočne výrazný vplyv na kvalitu
nielen telesného, ale aj psychického zdravia, porovnateľný
s ohrozujúcim vplyvom onkologických ochorení.
Zaťaž pre telo aj psychiku
Psoriáza dokáže naozaj v každom smere znepríjemniť život
človeka, takže ochorením netrpí len telo, ale v niektorých prípadoch možno ešte aj oveľa viac duša. Dopady na psychické
prežívanie takého stigmatizujúceho ochorenia, akým psoriáza bezpochyby je, sú nesmierne. Okrem depresie sú pre prežívanie pacienta typické úzkosť, hnev, samovražedné tendencie
či dokonca zneužívanie alkoholu, čo samozrejme, stav ešte
zhorší. Dopad psoriázy na psychické a fyzické zdravie je porovnateľný s takými závažnými ochoreniami, ako sú rakovina, ťažká artritída, infarkt myokardu, chronická depresia či
diabetes typu 2. V súvislosti so psoriázou sa čoraz častejšie
hovorí o takzvanom psycho-sociálnom strese. Chorí ho zažívajú prakticky permanentne. Súvisí jednak s očakávanými
a obávanými reakciami okolia na stigmatizujúce ochorenie,
a jednak s viac či menej naplnenými očakávaniami a vierou
pacienta vo vyliečenie. Navyše, psycho-sociálny stres je jedným zo silných faktorov opätovného vzplanutia choroby po
remisii (období bez príznakov). Štatistiky napríklad uvádzajú, že až polovica pacientov zažíva spomínané pocity úzkosti
a depresie a asi v 23 % prípadov ochorenie ovplyvňuje či dokonca znemožňuje postup v pracovnej kariére.
Nádej na zlepšenie
Chorá nie je len koža
Hoci najvýraznejším viditeľným prejavom psoriázy sú typické, často svrbiace vyvýšené a odlupujúce sa ložiská na pokožke
ako dôsledok nadmernej produkcie kožných buniek, psoriáza nie je len ochorením kože. Moderná medicína ju považuje za systémové ochorenie postihujúce kĺby, nechty či šľachy
a okrem toho, že vážne ovplyvňuje telesné aj psychické zdravie pacienta, môže podnietiť vznik aj takých ochorení, ako sú
napríklad obezita či cukrovka. V prípade psoriatikov hrozí
zvýšené riziko srdcového zlyhania, infarktu myokardu a tiež
úmrtia na niektoré z kardio-vaskulárnych chorôb. Z tohto po30 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Aj keď psoriáza život pacienta priamo neohrozuje, je nanajvýš devastujúcim ochorením. V minulosti liečila medicína
predovšetkým kožné prejavy ochorenia. Od objavu, že psoriáza je imunologicky podmienená choroba, sa vedci snažia rozličnými postupmi ovplyvniť priebeh imunologickej reakcie.
Podľa rozsahu postihnutia kože sa používa lokálna (topická),
konvenčná systémová a biologická systémová liečba. Keďže
psoriáza je primárne autoimúnne ochorenie, je jednoznačne
namieste cielená systémová liečba, podľa potreby doplnená
lokálnou liečbou, prípadne balneoterapiou.
-ib-
PSORIÁZA
Vďaka modernej systémovej liečbe sa Martin znova cíti dobre medzi ľuďmi
Ešte pred pár rokmi by bolo pre Martina kúpanie na verejnosti niečo nepredstaviteľné. Trpí vážnou formou autoimunitného ochorenia –
psoriázou. Jeho zapálená, začervenaná a olupujúca sa pokožka vždy priťahovala zvedavé pohľady ostatných. Preto sa jeho typickým letným
oblečením stali nohavice a tričko s dlhým rukávom.
Vďaka modernej systémovej liečbe sa to konečne zmenilo. Ochorenie má pod kontrolou. Prejavy začervenanej a olupujúcej sa pokožky
zmizli. Dnes by ste Martina v plavkách neodlíšili od iných ľudí. Jeho život dostal nový rozmer.
Vo farmaceutickej spoločnosti Janssen vyvíjame nové lieky, ktoré dokážu zvrátiť priebeh závažných imunologických ochorení. V ich liečbe
staviame na bohatej histórii vo využívaní monoklonových protilátok. Naším cieľom je vývoj inovatívnych liekov, ktoré prinesú nádej ľuďom
s chronickými zápalovými ochoreniami a pomôžu im žiť plnohodnotný život.
Janssen, Johnson & Johnson, s. r. o.
Karadžičova 12, CBC III.
821 08 Bratislava
tel.: +421 (0)2/32 40 84 00
fax: +421 (0)2/32 40 84 90
PHSK/STE/0913/0003
5/2013 | bedeker zdrav ia 31
rO Z H O V O R
Tému prináša
Pevné zuby
v každom veku II.
Kto by nechcel mať pekné a zdravé zuby? V minulom čísle Bedekra zdravia nám o tom, ako znovu získať bezchybný úsmev
vďaka zubným implantátom porozprával Dr. med. dent. Robert Rosa, certifikovaný implantológ a člen Centra pre orálnu
implantológiu v Nemecku a Implantologického klubu Slovenskej republiky. V stomatologickom a implantologickom centre
DENTAL CARE Dr. Rosa však pacientom ponúkajú aj ďalšie stomatochirurgické výkony a nezanedbávajú ani prevenciu.
Aké stomatochirurgické výkony máte vo vašom portfóliu?
S akými problémami za vami pacienti najčastejšie chodia?
Pacienti nás navštevujú s rôznymi problémami, či už sú to stomatochirurgické zákroky, ako napríklad komplikované extrakcie zubov múdrosti, resekcie koreňových hrotov, augmentácie a mnohé
ďalšie. V našej ambulancii sa však nevenujeme len implantátom
a stomatochirurgickým zákrokom v lokálnej alebo celkovej anestézii, ale aj estetickej stomatológii. Takéto výkony nie sú zamerané
len na výzor, estetiku zubov, ale sú priamym pokračovaním stomatochirurgických výkonov, kedy napríklad implantátom a následným nasadením korunky riešime chýbajúci zub, ktorý sme museli
z rôznych dôvodov extrahovať.
Akým výkonom sa v rámci estetickej stomatológie venujete?
Ponúkame komplexné spektrum modernej estetickej stomatológie, či už klasické alebo celokeramické korunky, mostíky a rôzne
typy protéz. Pacientovi, ktorému chýba čo i len jeden zub, odporučíme korunku alebo mostík, podľa toho, čo potrebuje. Dôsledkami
chýbajúcich zubov je rozostupovanie iných zubov v tej istej čeľusti
alebo vystupovanie antagonistov zubov. Zub, ktorý nemá na protiľahlej čeľusti kontaktný zub, sa postupne vysúva
zo svojho lôžka, obnažuje sa mu krčok, čím sa
zvyšuje riziko vzniku kazu a citlivosti zuba.
Prevencia je lacnejšia ako liečba a v stomatológii to isto platí niekoľkonásobne.
Chodia vaši pacienti na stomatologické prehliadky pravidelne?
Sú už zvyknutí na pravidelnosť, keďže
preventívna prehliadka im prináša úžitok. Aj vďaka nej sa príde na kaz, o ktorom pacient nevedel. Včasným ošetrením sa dá predísť problémom, ktoré by
si mohli vyžadovať väčší aj finančne
náročnejší zákrok.
Odporúčate aj pravidelnú, v intervale šiestich mesiacov sa opakujúcu
dentálnu hygienu. Čo všetko treba chápať pod dentálnou hygienou
32 bedeker zdrav ia | 5 /2013
v ambulancii a načo by sme nemali zabúdať doma?
Dentálna hygiena je dôležitou liečebno-preventívnou metódou.
V našej ambulancii odstránime zubný kameň, povlaky, ktoré sa
vytvorili na zuboch, následne zuby vypieskujeme, čím odstránime
nečistoty v medzizubných priestoroch a tmavé povlaky od kávy,
čaju, cigariet. Zároveň odporučíme pacientovi vhodnú techniku
čistenia zubov, používania zubnej nite a iných dentálnych pomôcok. Rodičia by mali svoje deti už od mala viesť k starostlivosti
o zúbky a vyhnúť sa podávaniu sladkých nápojov hlavne večer,
bez následného umytia zúbkov. Dodržiavanie správnej dentálnej
hygieny v domácom prostredí, ako aj absolvovanie profesionálnej
dentálnej hygieny v ambulancii vedie k znižovaniu kazivosti zubov
a zároveň predlžuje životnosť protetických prác a implantátov.
Má dentálna hygiena vplyv aj na paradontózu?
Zlý stav ústnej dutiny súvisí so zdravotnými problémami celého
organizmu, ako aj tvorbou paradontózy, ktorá má priamy súvis
so zvýšeným rizikom ochorenia srdca a krvného obehu. Preto je
dôležité toto ochorenie včas zdiagnostikovať, zastaviť ho a tým
zabrániť predčasnej strate zubov a ďalším zápalovým procesom
v organizme. V rámci prevencie odporúčame našim pacientom,
aby aspoň dvakrát ročne absolvovali profesionálnu dentálnu hygienu. Je dokázané, že to znižuje riziko vzniku paradontózy.
Vzhľadom na vaše skúsenosti zo zahraničia, určite môžete porovnávať prístup pacientov a poisťovní v zahraničí
k dentálnej hygiene a preventívnym prehliadkam. Ako je to
napríklad v Nemecku?
Tak ako na Slovensku, aj v Nemecku, je preventívna prehliadka
povinná a rovnako platí pravidlo, že na úhrade výkonov sa bude
poisťovňa podieľať len v tom prípade, ak ju pacient v minulom roku
absolvoval. V Nemecku je však dentálna hygiena a fluorizácia pre
deti vo veku 6 – 18 rokov plne hradená poisťovňou, čo má podstatný
význam. Deti už od malého veku navštevujú dentálnu hygienu, sú
zvyknuté na tento výkon a prejavuje sa to aj na menšej tvorbe kazov. Mladí, dvadsaťroční slovenskí pacienti mávajú v priemere viac
výplní, či dokonca extrahovaných zubov, ako pacienti rovnakého
veku v Nemecku.
Viac sa dozviete na www.dentalcare-rosa.sk
Pripravila Iva Baranovičová
ESTE T ICK Á MEDIC ÍNA
LIFTING
Tému prináša
bez jaziev
—
MUDr. Iveta HASOVÁ
www.mediskin.sk
Krása má mnoho podôb. Lahodí našim zmyslom, vyvoláva pocity uvoľnenia, vzbudzuje obdiv.
Opisujú ju poeti, maliari ju ukladajú štetcom na plátna, sochári ju vytesávajú do drahých
kameňov. V týchto podobách je večná a nemenná. Ľudská krása je však vo svojom obraze
navonok ľahšie pominuteľná.
Starnutie je fyziologickým procesom, ktorý nastupuje
u každého z nás, nie však rovnakou mierou, ani v rovnakom čase. Poklesnuté kontúry a previsy tváre by v „zlatom
čísle“, ideálnom matematickom pravidle krásy, určite nenašli svoje miesto. S pribúdajúcimi rokmi v kalendári našťastie pribúdajú postupy, ktoré dokážu nastaviť pomery
tváre aktuálnym pocitom jednotlivca. Nechirurgické riešenie priniesla na európsky trh Ultherapy, prvá americkou
FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv – pozn. red.) schválená neinvazívna liftingová procedúra.
Spomaliť prejavy starnutia
Gravitácia a vek „zmazáva“ naše mladistvé kontúry,
a Ulthera svojím liftingovým efektom „dvíha ovisnuté
časti na pôvodné miesta“, prebúdza pamäťovú stopu a obnovuje „pôvodné nastavenie“. Oči sa rozjasnia, uhol sánky
sa opäť vyrysuje, podbradok sa vydvihne a koža sa vypne.
Vek sa zastaviť nedá, ale Ultherapy dokáže prejavy starnutia spomaliť. Vyzerať mladistvo, zároveň prirodzene a byť
vo forme je s pribúdajúcim vekom neľahká úloha. Ulthera
to však dokáže. Fokusovaná ultrazvuková energia pôsobí
cielene v jednotlivých vrstvách tkaniva, bez poškodenia
okolitých štruktúr. Zákrok je založený na viacúrovňovej
stimulácii v hĺbkach 1,5 mm, 3 mm a 4,5 mm. Dostáva sa
hlboko pod kožu, kde doteraz dokázala zasiahnuť iba ruka
chirurga. Celá terapia prebieha pod prísnou kontrolou ultrazvukového obrazu, kompletne znázorňujúceho prierez
tkanivom do hĺbky 8 mm. Výsledkom je tvorba nového kolagénu, spevnenie a zlepšenie pružnosti kože.
34 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Diskrétne od krku až po bruško
Zákrok je maximálne diskrétny, určený nielen nežnejšiemu pohlaviu, ale i mužom. Bez jaziev, bez rekonvalescencie, bez dôkazov. Po zákroku môžete ihneď bez obmedzení pokračovať vo svojom dennom programe. Zvyčajne ide
o jednorazové ošetrenie. Výsledky sa dostavia na základe
stimulačných procesov v priebehu desiatich až 12 týždňov
a budete sa z nich tešiť temer päť rokov.
Najžiadanejšou oblasťou ošetrenia je oblasť tváre a krku,
avšak Ultherapy vám pomôže spevniť bruško po pôrode či
hmotnostnom úbytku, poradí si so starnúcim dekoltom,
kolenami, ramenami. Jednotlivé oblasti tváre, akými sú
okolie očí či úst ošetríme v priemere do 30 minút, celú tvár
asi za hodinu. Doba ošetrenia ostatných partií sa odvíja od
veľkosti ošetrenej plochy.
Na Slovensku a v Čechách Ultherapy odprezentoval a priniesol slovenským klientom MEDISKIN, ako prvé centrum
v centrálnej Európe. Dnes sme rozhodne centrom s najbohatšími skúsenosťami, najvyšším počtom absolvovaných
ošetrení a najvyšším skóre vzdelávania. Vďaka výsledkom,
ktoré sme dosiahli, sme boli materskou firmou zaškolení
na nové postupy či telové ošetrenia. Objektívne vieme stanoviť plán a postup synergických ošetrení. Mediskin sa stal
nielen zárukou kvality Ultherapy ošetrení, ale jeho cieľom
je ponúkať to najlepšie z toho najnovšieho.
Liečivé účinky
DUDINSKEJ
MINERÁLNEJ VODY
vyplývajú z jej jedinečného zloženia s vysokou mineralizáciou
a ojedinelou kombináciou oxidu uhličitého a sírovodíka. Tá
umožňuje liečiť ochorenia pohybového aparátu, neurologické ochorenia, ochorenia kardiovaskulárneho aparátu
a následky profesionálneho preťaženia SÚČASNE.
Kúpele Dudince, a.s. predstavili klientom v tomto roku niekoľko noviniek. Záujemcov o liečbu potešilo rozšírenie zoznamu nadštandardných
procedúr o lokálnu kryoterapiu, rázovú vlnu a liečbu kolagénom. Ako
tieto terapie pôsobia na ľudský organizmus a komu sú určené?
LEKÁR ODPOVEDÁ...
Rázová vlna, lokálna kryoterapia a liečba kolagénom sú nové nadštandardné procedúry, ktoré sú určené širokej skupine klientov s rôznými
ochoreniami pohybového aparátu (degeneratívne ochorenia, zápalové
ochorenia, stavy po úrazoch a pod.). Ich cieľom je hlavne redukovať bolesť v postihnutej oblasti, zlepšiť pohyblivosť a hlavne znížiť množstvo
protibolestivej a protizápalovej medikamentóznej liečby. Tým sa zároveň
zlepšuje kvalita života pacienta.
Rázová vlna je v princípe mechanická tlaková vlna,
ktorá priamo v tkanive v mieste aplikácie mechanicky
stimuluje tlakové receptory v koži, mechanoreceptory
v šľachách, svaloch, kĺboch a tým ovplyvňuje svalový
tonus, znižuje bolestivosť ako aj zlepšuje pohyblivosť.
Lokálna kryoterapia zase využíva pôsobenie chladu
na určité časti tela po dobu niekoľkých minút podľa
MUDr. Dagmar Demeterová
diagnózy, čím dochádza v mieste aplikácie k biochevedúca lekárka
mickým a hormonálnym zmenám.
Kúpele Dudince, a.s.
Liečba kolagénom sa používa pri insuficiencii tvorby kolagénu pri zápalových a degeneratívnych ochoreniach pohybového aparátu. Výhodou liečby je jej bezpečnosť – je prakticky bez kontraindikácií a bez alergických reakcií.
Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. má povolenie prevádzkovať prírodné
liečebné kúpele na základe rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie
Ministerstva zdravotníctva SR. Kúpeľné hotely Rubín, Smaragd a Minerál
poskytujú ubytovaným hosťom v zime i v lete pohodlie a komfort vďaka
svojej širokej ponuke služieb.
Kúpeľné hotely
RUBÍN***
SMARAGD***
MINERÁL****
VODA, KTORÁ LIEČI
Z imn é šp ec iály p re samo p l atcov
zimný liečebný pobyt v KH Minerál
MINERÁL WINTER
od 33,- € osoba/ noc v 2-lôžkovej izbe
zimný liečebný pobyt v KH Rubín
RUBÍN WINTER
od 39,90 € osoba/ noc v 2-lôžkovej izbe
Doplatky pri kúpeľnej liečbe
cez zdravotnú poisťovňu v skupine „B“
Doplatok za ubytovanie v 2-lôžkovej izbe a plnú penziu
pri pobyte od 25. 11. 2013 do 20. 12. 2013:
v KH Minerál
od 15,- € os./ noc
v KH Smaragd
od 17,- € os./ noc
v KH Rubín
od 17,- € os./ noc
Online rezervácie liečebných pobytov MEDICAL
od novembra za mimosezónne ceny a navyše
so zľavou 5%
na w w w. 5/2013
k u p e| lbedeker
e d u dzdrav
i n iac 35
e.sk
PITNÝ REŽIM
Zdravie vďaka vode
—
doc. MUDr. Juraj Fillo, PhD.
Urologické oddelenie UN Bratislava – Staré mesto
Len niekoľko minút stačí na to, aby človek zomrel, ak ostane bez kyslíka. Bez vody ľudský organizmus vydrží štyri,
najviac päť dní. Na to, aby skončil obdobne ako v prvých dvoch prípadoch, musel by byť bez prísunu potravy niekoľko
týždňov. Kyslík, voda a potrava sú tri najdôležitejšie predpoklady na to, aby človek, fauna i flóra prežili.
Žiaľ, civilizácia spojená s pokrokom a rozvojom, najmä
priemyslu, sa neraz k týmto trom zložkám správa až trúfalo nevšímavo. Vzduch je čoraz viac a viac kontaminovaný
rôznymi plynmi, rádioaktívnymi látkami. Kyslé dažde následne ovplyvňujú kvalitu vody, ale aj rastlinstvo, ktoré je
čoraz viac ochudobňované o zložky nevyhnutné pre zdravý
rast a rovnako to platí aj pre zvieratá. Keďže ich konzumujeme, prostredníctvom nich sa do našich tiel dostávajú aj
látky, ktoré sú zdraviu škodlivé či dokonca prudko toxické.
pili len pivo, nikto neochorel, hoci do dvoch dní v Londýne
zomrelo až dvesto ľudí. Na vine bola kontaminovaná studňa, do ktorej presakovali výkaly a splašky z domácností.
Zistil, že na vine je baktéria Vibrio cholerae. Toto ochorenie
je ešte aj v súčasnosti časté v krajinách tretieho sveta. Len
si spomeňme na nedávne zemetrasenie na Haiti, kde proti
cholere úporne bojovali aj naši lekári, vŕtali nové studne,
aby obyvateľom zabezpečili pitnú, bezpečnú vodu.
Čo pijeme?
Čistá pitná voda – otázka života a smrti
Krajiny si medzi sebou predávajú emisné kvóty, akoby to
riešilo problém postupného zamorovania životného prostredia. Voda, jej spotreba, čistota a dostupnosť začínajú byť
až alarmujúcim svetovým problémom. Mať čistú vodu je
pre každého človeka Modrej planéty naozaj jedným z najvzácnejších pokladov. Veď každých 15 minút zomrie vo svete jedno dieťa z dôvodu pitia kontaminovanej vody. Preto
mať zdravú, čistú, pitnú vodu, ničím „nezanesenú“, je naozaj otázkou života a smrti.
Napriek tomu, že voda je pre život nevyhnutná, stáva sa, že
dokáže človeka postupne pripraviť najprv o zdravie a neskôr dokonca aj o život. Na jednej strane môže táto tekutina
prispieť k tomu, že budeme dlho mladí a vitálni, na druhej
strane nám môže „pomôcť“ rýchlejšie zostarnúť, ochorieť
či nás môže ohroziť na živote. Zamysleli ste sa niekedy nad
tým, prečo niektorým ľuďom odhadujete aj o desať rokov
vyšší vek, ako majú v skutočnosti? Náhoda? Genetika? Životný štýl? Príroda, nevynímajúc v jej prostredí žijúceho
človeka, má svoje fyzikálne, chemické či biologické zákonitosti. Ak sa postupne narúšajú, jednoducho sa to na niečom
či niekom musí aj zákonite prejaviť. Uznávam, že ide o veľmi zjednodušený výklad zákona akcie a reakcie. No voda
nás skutočne môže aj usmrtiť. Spomeňme len stredovek,
kedy cholera kosila desaťtisíce ľudí, vymierali celé mestá,
aby sa neskôr zistilo, že na vine je kontaminovaná voda.
Až o niekoľko storočí neskôr na to prišiel londýnsky lekár
John Snow, keď v štvrti Soho 31. augusta 1854 prepukla epidémia cholery. Všimol si, že z pracovníkov pivovaru, lebo tí
36 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Pracujem ako primár na Urologickom oddelení Fakultnej
nemocnice v Bratislave na Mickiewiczovej ulici. A dovolím si povedať, že ani v súčasnosti ľudia žijúci napríklad
v Európe či na Slovensku, si nemôžu byť istí, či skutočne
pijú čistú, kvalitnú vodu. Aj napriek ubezpečeniam o jej
pravidelnej kontrole, sledovaní, upravovaní. V niektorých
mestách či oblastiach sú napríklad vodovodné potrubia už
dávno po svojej životnosti a niekde sa stále nachádzajú ešte
aj také, ktoré boli vyrobené z olova, či dokonca medi. Len
akosi sa nahlas o týchto problém až tak nehovorí.
Rád by som čitateľov ubezpečil, že ľudské telo si s anorganickými látkami (minerálmi a pod.) skutočne nevie poradiť, nedokáže ich nijako spracovať. Musí ich vylučovať, aby
sa od nich očistilo. Takáto očista býva veľakrát dlhá, ba niekedy až strastiplná.
Neraz sa píše či hovorí o tom, že voda by mala byť bohatá
na všetky potrebné, dôležité látky, lebo inak človek môže
ochorieť. A potom sa vymenúvajú všetky choroby od rakoviny, cez osteoporózu až po náhle infarkty. Iba zriedkakedy sa v tejto súvislosti pravdivo povie, že len vegetácia, od
„poslednej“ burinky, zrniečka ovsa, hlávky kapusty, až po
chutný melón, vie spracovať anorganické látky na organické. Telo človeka to nedokáže. Ak sa do pôdy dostanú škodlivé anorganické látky v podobe dusičnanov, dusitanov, ťažkých kovov a mnohých ďalších, ukladajú sa v telách rastlín
a z nich sa po konzumácii dostávajú do tiel ľudí či zvierat.
Olova, najmä z výfukových plynov, býva v rastlinách tiež
dosť. Spôsobuje zhoršenie sluchu, vysoký krvný tlak, žalúdočné ťažkosti, alergie, trpasličí vzrast, ba dokonca aj
PITNÝ REŽIM
duševnú zaostalosť. Usadzuje sa v obličkách, pečeni, mozgu a v kostiach. O nič lepšie nie je ani také kadmium. Poškodzuje systém krvotvorby, pečeň a kosti. Mangán sa tiež
usádza v obličkách, pečeni, poškodzuje pankreas (slinivku
brušnú) a nervový systém. Aj meď sa usadzuje v obličkách,
v mozgu, podieľa sa na oslabovaní mužskej plodnosti a dokonca ničí vitamín B nachádzajúci sa v pokožke a pečeni.
Fluór sa ukladá v kostiach a v zuboch, jeho nadbytok zvyšuje ich krehkosť a lámavosť, poškodzuje obličky, nervový
systém a alergizuje organizmus človeka.
Voda bez anorganických látok
A vedel by som pokračovať ešte dlho. O všetkých týchto
škodlivých látkach existuje dostatok odbornej literatúry.
Osobne si však cením, uznávam, podporujem a propagujem
práve tie odborné, vedecké publikácie, ktoré už aj v minulosti, keď bola dažďová voda na úrovni čistoty vody destilovanej, hovorili o jej prínose pre zdravý vývoj organizmu.
Práve takáto voda má najblahodárnejšie a najpozitívnejšie
účinky pre fungovanie celého zložitého systému ľudského
organizmu. Nie je predstaviteľné, aby mohol správne fungovať, ak samotná voda obsahuje množstvo minerálnych
anorganických látok. Organizmus potrebuje na svoje dokonalé fungovanie čo najčistejšiu vodu. Minerálne látky
získava z konzumácie pestrej stravy, nie z vody. V strave sa
nachádzajú organické minerálne látky, ktoré sa predtým
rozložili z anorganických. A práve tie sú pre človeka najdôležitejšie, najpotrebnejšie, tie ho chránia pred takým ochoreniami, akými je rakovina, či už tiež spomínaný infarkt.
Ako lekár, urológ s dlhoročnou praxou, mám bohaté skúsenosti s močovými konkrementmi, inak povedané, ľadvinovými kameňmi. Všetkým mojim pacientom, ktorým som
odporučil piť vodu čistenú a vlastne destilovanú prostredníctvom reverznej osmózy, sa ich stav výrazne zlepšil. Hovorím to nielen ako lekár, ale aj ako človek, ktorý takúto
vodu denne pije už desať rokov. Pije ju aj celá moja rodina,
dve dcéry, jedna je tiež lekárka – internistka a moja manželka, ktorá je kardiologička. Urobili sme si aj akýsi vlastný experiment. Pred nášho psa sme postavili dve misky. Do prvej
misky sme naliali vodu z vodovodu, do druhej vodu upravenú reverznou osmózou. Pes si neomylne vybral druhú
misku. Na trhu ponúka zariadenia na prípravu demineralizovanej vody množstvo spoločností. Pracujú na princípe
reverznej osmózy a ja som si vybral zariadenie od firmy
Aquatrend, teda značkové, s profesionálnym servisom.
Verím, že som svojím príkladom možno prispel k ľahšiemu
rozhodnutiu čitateľov či dať prednosť napríklad sladeným
nápojom pred zdravím.
~ Spoločnosť Aquatrend
sa viac ako 11 rokov zaoberá úpravou pitnej vody, keďže práve voda je
najdôležitejšou zložkou potravy, vývoja a zdravia. Špecializujeme sa na systém
reverznej osmózy, zmäkčovacie zariadenia, odželezňovanie a odstraňovanie iných
ťažkých kovov. Pomôžeme pri odchlórovaní či dochlórovaní vody a ponúkame
bezplatné meranie tvrdosti vody. Kontaktujte nás a na základe výsledkov meraní
vám navrhneme najlepšie možné riešenie.
~ V súčasnosti máme viac ako 20 000 spokojných klientov
a na naše filtračné zariadenie AQUATIP® 5000M poskytujeme nadštandardnú
10-ročnú záruku. Po jej uplynutí dostane zákazník nové filtračné zariadenie
BEZPLATNE.
Kontakt
→ Hričovská 221 → 010 01 Žilina
→ 041 / 500 6882
→ e-mail: [email protected]
Z R I E D K AV É O C H O R E N I A
Zriedkavé
choroby
­­­—
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Národný koordinátor programu ORPHANET
V Európe sa choroba považuje za zriedkavú, ak postihuje menej ako päť osôb z každých 10 000. Dnes poznáme už viac ako
7 000 chorôb, ktoré spĺňajú tieto kritériá.
Až 75 % zriedkavých chorôb sa objavuje už v detskom veku.
Zriedkavé choroby sa líšia svojou závažnosťou – niektoré
spôsobujú smrť už pri narodení a mnohé sú degeneratívne
alebo život ohrozujúce, pričom až tretina z postihnutých
detí sa nedožije piateho roku veku. Ani v prípade väčšiny
ostatných zriedkavých chorôb neexistuje účinná liečba,
ale vhodnou starostlivosťou je možné zvýšiť kvalitu života
a predĺžiť strednú dĺžku života chorých.
Z medicínskeho hľadiska sa zriedkavé ochorenia charakterizujú veľkým počtom a širokou rozmanitosťou porúch
a symptómov, ktoré sa líšia nielen medzi jednotlivými druhmi ochorenia, ale aj v rámci jedného, daného ochorenia. Je
potrebné zdôrazniť, že mnohé zriedkavé choroby majú spoločné príznaky s inými, častejšími stavmi, čo samozrejme
môže vyústiť v nesprávnu diagnózu. Napríklad za relatívne
bežnou diagnózou, akou je autizmus, sa môže skrývať Rettov syndróm, Usherov syndróm typ II, Sotosov syndróm
(cerebrálny gigantizmus), syndróm fragilného chromozómu
X, Alemanov syndróm a mnohé ďalšie. V prípade mnohých
chorôb, ktorými sa odborníci predtým zaoberali len na klinickej úrovni (napr. mentálna retardácia, detská mozgová
obrna, autizmus alebo psychózy) sa teraz ukázalo, že netvoria jednotné ochorenie, ale môžu byť zapríčinené rôznymi
početnými genetickými poruchami.
Je potrebné zdôrazniť, že počet pacientov sa pri jednotlivých zriedkavých ochoreniach výrazne líši. Väčšina ľudí
zahrnutých do tejto štatistiky má ochorenie postihujúce
iba jedného človeka zo 100 000 alebo z milióna. Väčšina
38 bedeker zdrav ia | 5/2013
zriedkavých ochorení sa objavuje len v prípade niekoľkých tisíc, sto, alebo dokonca len niekoľko málo jedincov
v celej Európe. Takéto „veľmi zriedkavé choroby“ majú za
následok veľkú izoláciu pacientov, oni aj ich rodiny si voči
okolitému svetu pripadajú veľmi zraniteľní.
Pacientov so zriedkavými chorobami trápia popri základnej, závažnej chorobe aj mnohé ďalšie problémy spojené
s jej oneskorenou diagnostikou, slabou znalosťou podstaty chorobného stavu a nedostatočnou pripravenosťou
na jej riešenie v bežnej praxi. Môže ich trápiť aj nedostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti a účinnej
liečby.
Preto sa stala otázka starostlivosti o zriedkavé choroby
jednou z priorít európskej zdravotníckej legislatívy. Každá
členská krajina Európskej únie sa zaviazala prijať Národný
plán, ktorá zahŕňa tvorbu a sieťovanie špecializovaných
centier, zlepšenie informovanosti o diagnostike i liečbe
týchto stavoch a podporu vedy a výskumu. Cieľom je, aby
liečba bola dostupná aj takým stavom, ktoré sa doteraz ťažko
diagnostikovali. Existuje tiež nádej, že sa čoskoro objavia
lieky aj pre tie zriedkavé ochorenia, ktoré boli zatiaľ neliečiteľné, ale ktoré sú zdrojom veľkého utrpenia pacientov aj
ich rodín. Dôležitým prvkom národného plánu je vyhľadávanie, identifikácia a zviditeľňovanie expertov a expertných centier regionálneho, celoštátneho a/alebo európskeho významu na webovej stránke venovanej zriedkavým
ochoreniam.
www.orpha.net, www.orphanet.sk
Z R I E D K AV É O C H O R E N I A
Slovenská aliancia
zriedkavých chorôb
­­­—
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
Ing. Beáta Ramljaková, DEBRA SR, www.debra-slovakia.org
Zriedkavé choroby sú závažné, život ohrozujúce choroby. Ich prejavy môžu vyústiť do trvalej invalidity až predčasnej smrti
pacienta. Podľa európskej legislatívy sú definované ako choroby, ktoré postihujú nie viac ako päť na 10 000 obyvateľov.
Väčšina z nich sú geneticky podmienené choroby, prejavujúce sa najmä v detskom veku. Z pohľadu symptómov sú
veľmi heterogénne (neurologické prejavy, hematologické, reumatologické, kardiologické). Patria sem tiež zriedkavé
druhy nádorov, autoimunitné ochorenia a infekčné choroby. Medzi známejšie zriedkavé choroby patria cystická fibróza,
fenylketónúria, epidermolysis bullosa či pľúcna hypertenzia.
V súčasnosti je známych 6 000 až 8 000 zriedkavých chorôb,
ktoré počas života postihujú 6 až 8 % populácie. V EÚ to predstavuje 27 až 36 miliónov ľudí, vo svete viac ako 100 miliónov
ľudí. Na Slovensku počet pacientov so zriedkavými chorobami
nie je známy. Podľa európskych štatistík sa odhaduje, že nimi
na Slovensku trpí až do 300 000 ľudí.
Veľká rôznorodosť, náročná diagnostika, nízka prevalencia,
ale aj nedostatočné povedomie tak laickej, ako aj odbornej verejnosti sú základnými charakteristikami sprevádzajúcimi
zriedkavé choroby, ktoré sú súčasne častou príčinou znevýhodnenia pacientov so zriedkavými chorobami v zdravotníckom
a sociálnom systéme.
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)
Vznikla v decembri 2011 z potreby riešiť situáciu pacientov so
zriedkavými chorobami na Slovensku. Keďže pre takýchto pacientov nie je zatiaľ vytvorená žiadna koncepcia zdravotnej
starostlivosti, stretávajú sa s problémami, ktoré vyplývajú z
nedostatku odborníkov na tieto ochorenia, ale aj nedostatku
informácií o chorobe a možnostiach liečby. Diagnostika trvá
niekedy aj desiatky rokov.
Poslaním Aliancie ZCH je trvale zlepšovať zdravotné a sociálne
podmienky života ľudí so zriedkavými chorobami a ich rodinných príslušníkov. Ochraňovať ich práva a potreby a podporovať integráciu rodín so zriedkavými chorobami do spoločnosti.
Cieľom činnosti Aliancie zriedkavých chorôb je:
→byť jednotným hlasom na poli zriedkavých chorôb na Slovensku
→presadzovať a hájiť pacientov so zriedkavými chorobami
→zabezpečovať informovanosť pacientov
→spolupracovať s vládnymi a krajskými úradmi, zdravotnými a sociálnymi inštitúciami aj s organizáciami zdravotne
postihnutých
Členské organizácie Aliancie ZCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AKU spoločnosť Slovensko a Česko, o. z.
Asociácia Marfanovho syndrómu
DEBRA SR
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Občianske združenie Priatelia slaných detí
Slovenská asociácia cystickej fibrózy
Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a hydrocefalus
Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných
buniek – EBMT.SK
10. ZOGO – Združenie ojedinelých genetických ochorení
11. Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou
12. Národné združenie pre PKU – Slovensko
13. Občianske združenie ASTUS
14. Slovenská myelómová spoločnosť – Klub pacientov
15. Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik
5/2013 | bedeker zdrav ia 39
Z R I E D K AV É O C H O R E N I A
Týždeň povedomia o chorobe
motýlích krídel
­­­—
Ing. Beáta Ramljaková,
DEBRA SR
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.,
Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
MUDr. Klára Martinásková, PhD.,
FNsP J. A. Reimana Prešov, Dermatovenerologická ambulancia
Posledný októbrový týždeň je každoročne venovaný zvyšovaniu povedomia o zriedkavej chorobe Epidermolysis bullosa,
známej ako choroba motýlích krídiel.
Základné fakty
Klinické prejavy
Epidermolysis bullosa congenita je vrodené, niekedy dedičné
ochorenie. Príčinou je nedostatok kolagénu.
Klinické prejavy Epidermolysis bullosa congenita sú veľmi rôznorodé. Typické klinické prejavy (v závislosti od stupňa, typu
a samotných prejavov ochorenia) sú:
• tvorba pľuzgierov, rán a odrenín
• obrovské plochy tela sú poranené a rany sa môžu veľmi ťažko hojiť
• pravdepodobnosť výskytu spinocelulárneho karcinómu je
70-krát vyššia než v prípade zdravého človeka
• vysoká zraniteľnosť pažeráka si vyžaduje prijímať kašovitú
a mixovanú stravu; neraz dochádza k podvýžive
• prsty na nohách a rukách majú tendenciu zrastať do pästi;
invalidita už v rannom veku pacienta
• strata funkcie ruky (zrastená päsť pripomínajúca pahýľ po
amputácii prstov); nemožnosť vykonávať manuálnu prácu →
nízka šanca zamestnania
• oneskorený hormonálny vývoj
• hrozba osteoporózy už v adolescentnom veku
• ďalšie problémy: ťažkosti s vylučovaním, podvýživa, vypadávanie vlasov a zubov, strata nechtov
Vzhľadom na rozsiahlu symptomatológiu starostlivosť o pacienta s EB si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Okrem dermatológa a dermatologických sestier starostlivosť o pacientov
s EB zabezpečujú špecializovaný gastroenterológ a nutričný
poradca, stomatológ, oftalmológ, plastický chirurg, anesteziológ, algeziológ, hematológ, histopatológ, genetik klinický
resp molekulárny, gynekológ, psychiater, sociálny pracovník,
fyzioterapeut a rehabilitačný lekár.
Symptómy
Medzi charakteristické symptómy EB patrí na poranenie
citlivá koža, respektíve sliznice, na ktorých už pri ľahkom
tlaku, trení, alebo aj spontánne, vznikajú pľuzgiere. Postihnutie na slizniciach vnútorných orgánov sa prejaví ťažkosťami pri prehĺtaní, močení či vyprázdňovaní.
Sekundárne dochádza tiež k anémii, poškodeniu zubnej skloviny, zrastaniu prstov na končatinách, vypadávaniu vlasov
a poškodeniu očí.
Incidencia
Presný počet pacientov s týmto ochorením na Slovensku
nie je známy, odhaduje sa, že podľa štatistiky a výskytu
v susednom Česku, kde je približne 200 pacientov, by na našom území malo byť asi 60 až 100 pacientov s ochorením
motýlích krídel. Veľa pacientov s ľahšou formou však zvyčajne lekársku pomoc nevyhľadáva, a tak presné čísla nie
sú známe. Odhaduje sa, že v EÚ pripadajú dvaja až štyria
pacienti na 100 000 obyvateľov.
Základné formy
Epidermolysis bullosa sa vyskytuje v štyroch formách, podľa
toho, ako hlboko v štruktúre kože dochádza k poškodeniu –
epidermolýze:
• simplex (postihuje 47 % všetkých pacientov),
• junkčná (9 % pacientov),
• Kindlerovej syndróm (vo svete popísaných 250 prípadov)
• dystrofická (44 % pacientov).
40 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Liečba
V súčasnosti nie je možná úspešná kauzálna liečba. O to väčší
dôraz je potrebné klásť na správne ošetrenie rán. Okrem štan-
Z R I E D K AV É O C H O R E N I A
dardného sterilného materiálu sa používajú špeciálne krycie
materiály, bežne určené na liečbu popálenín či chronických
rán. Ich výhodou je, že pri odstránení neporušujú štruktúru
kože. Na dezinfekciu kože sa používajú roztoky manganistanu
draselného, jódu. Kožu je tiež potrebné pramasťovať.
Odborníci doma a v zahraničí
Prim. MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia
FNsP J. A. Reimana, Prešov
http://www.fnsppresov.sk
Pacientske organizácie
Pacienti, rodinní príslušníci a podporovatelia Epidermolysis
bullosa sú združení v pacientskej organizácii DEBRA SR – Dystrophic epidermolysis bullosa Research Association (www.
debra-slovakia.org). DEBRA SR vznikla v roku 2009 a v súčasnosti združuje 46 pacientov a ich rodinných príslušníkov
a podporovateľov. Vďaka aktivitám združenia pacienti získavajú možnosti združovať sa a vymieňať si skúsenosti. DEBRA SR
pacientov vzdeláva v oblasti starostlivosti o rany a používaní
krycích materiálov, ale aj v komunikácii s lekárom, uľahčuje
im kontakt s profesionálmi, prípadne zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou.
DEBRA SR je aktívna nielen pokiaľ ide o pacientov, ale tiež na poli
politickom, pri tvorbe systémových rozhodnutí. Je zakladateľom
Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb a partnerom a hybnou
silou pri tvorbe Národnej stratégie pre zriedkavé choroby resp.
Národného plánu. V rámci svojich aktivít sa zúčastňuje na medzinárodných podujatiach, akými boli v septembri tohto roku
EB CLINET meeting 2013 a DEBRA International Congress 2013.
Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD.
EB Centrum
Kožní odd. Pediatrické kliniky FN Brno
Černopolní 9, Brno
www.ebcentrum.cz
Dr. Gabriela Pohla-Gubo, PhD.
EB House Austria,
Dept. of Dermatology
Paracelsus Medical University, Salzburg
www.eb-clinet.org
Medzinárodný týždeň šírenia povedomia
o Epidermolysis Bullosa (EB) chorobe motýlích krídel
25. - 31. október 2013
5/2013 | bedeker zdrav ia 41
www.debra-slovakia.org
Z R I E D K AV É O C H O R E N I A
Tému prináša
Alkaptonúria
a ochronóza
—
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
MUDr. Richard Imrich, PhD.
doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc.
Alkaptonúria je dedičná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu, pri ktorej sa následkom defektnej aktivity enzýmu oxidázy kyseliny homogentizovej táto kyselina nerozštiepi, hromadí sa v organizme
a vylučuje sa močom. Jej polymér – ochronotický pigment – impregnuje bradytrofické tkanivá. Ide o zriedkavé ochorenie, ktoré u nás postihuje jedného z 19 000 pacientov.
Klinické príznaky
Alkaptonúriu charakterizujú:
→v ylučovanie alkaptonu,
→prítomnosť kyseliny homogentizovej v moči,
→v iditeľné, funkčne neškodné
príznaky na očiach a ušiach,
→i nvalidizujúce zmeny na
pohybových ústrojoch.
nínhydroxyláza. Pri jeho poruche sa fenylalanín hromadí
v krvi a premieňa sa na fenylpyrohroznovú kyselinu. Tá sa
vylučuje močom a vzniká ochorenie spojené s oligofréniou.
Opísal ju Folling et al. ako imbecilitas fenylpyruvica.
Pri alkaptonúrii, keďže aktivita enzýmu oxidáza kyseliny
homogentizovej je narušená, sa kyselina homogentizová nerozštiepi, hromadí sa v tele a vylučuje močom. V organizme
vytvára oxidovaný polymér, ktorý sa ukladá vo forme modrastočiernych depozitov v tkanivách (ochronóza).
História
Chemický rozbor alkaptonurického moču urobili v roku
1891 Wolkow a Bauman a identifikovali látku nazývajú alkapton ako homogentizovú kyselinu. Bauman a Frankel
syntetizovali v roku 1895 homogentizovú kyselinu a dokázali jej chemický vzorec. Na príčinnú súvislosť medzi alkaptonúriou a ochronózou poukázal v roku 1902 Albrecht.
V roku 1908 Garrod predpokladal, že poruchu metabolizmu v zmysle alkaptonúrie zapríčiňuje enzymatický defekt
a opísal alkaptonúriu ako vrodenú poruchu metabolizmu,
ktorá sa vo zvýšenej miere vyskytuje v určitých rodinách,
väčšinou ako následok príbuzenských manželstiev. La Du
a spol. r. 1958 potvrdili tento predpoklad a dokázali, že pri
alkaptonúrii chýba v pečeni enzým oxidáza kyseliny homogentizovej.
Etiológia a patogenéza
Fenylalanín a tyrozín sú jednoduché cyklické aminokyseliny obsiahnuté takmer vo všetkých bielkovinách. Sú zdrojom benzénového jadra, ktoré ľudský organizmus nedokáže syntetizovať. Ich metabolizmus riadi enzýmový systém.
Premenu fenylalanínu na tyrozín riadi enzým fenylala42 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Najviac detských alkaptonurikov je na Slovensku
Garrodom opísané pozorovanie dedičnosti alkaptonúrie
bližšie študoval Hogben et. al., ktorí r. 1932 potvrdili, že sa
dedí autozomálne recesívnym spôsobom. Zistili, že približne polovica postihnutých jedincov pochádzala z príbuzenských manželstiev. Vo svetovom písomníctve prvý veľký
súbor chorých s alkaptonúriou a ochronózou komplexne
spracoval v monografii v roku 1956 Siťaj, Červeňanský, Urbánek. Deduktívnou depistážou zameranou na rodinný výskyt choroby a geografické súvislosti zistili alkaptonúriu v
skupine 102 jedincov, príslušníkov 15 rodín, z nich malo 27
jedincov ochronózu. V rokoch 1956 – 1960 zaevidovali ďalšie
postihnuté rodiny do celkového počtu 28 a počet alkaptonurikov tak vzrástol na 182, z nich 43 malo ochronózu.
Na ich štúdie nadviazal Sršeň a spol. Skríningom vyšetrili 610 000 obyvateľov Slovenska a do roku 1996 zaevidovali
204 pacientov s alkaptonúriou, z toho 106 detí do 15. roku
života, čo predstavuje najväčší súbor detských pacientov na
svete. Generalizovaný skríning vykonaný v skupine 509 192
novorodencov odhalil incidenciu alkaptonúrie na Slovensku v prípade 1 z 19 000 jedincov. V spolupráci s Inštitútom
Z R I E D K AV É O C H O R E N I A
pre humánnu genetiku Univerzity vo Würzgburgu a Pasteurovým inštitútom v Paríži prispeli k získaniu svetovo
prioritných výsledkov pri zmapovaní ľudského alkaptonurického génu na chromozóme 3q.
Alkaptonúria sa vyskytuje v populácii všetkých rás a etnických skupín. Ochronotický pigment sa zistil aj na egyptských múmiách. Výskyt alkaptonúrie je síce zriedkavý, ale
celosvetový. Prevalencia alkaptonúrie v strednej Európe sa
odhaduje na jeden prípad na milión obyvateľov. V Severnom Írsku Stephenson a spol. vykázali tri až päť prípadov
na milión obyvateľov. Zvýšený výskyt na Slovensku sa vysvetľuje tým, že pacienti pochádzajú z hornatých oblastí,
kde sa osídlenie vyvíjalo ako genetické izoláty s častým
inbrídingom (príbuzenským krížením – pozn. red.). Treba
však pripomenúť, že k veľkosti súborov prispel aj aktívny
spôsob vyhľadávania chorých, ktorý má na Slovensku už
vyše 50-ročnú tradíciu a datuje sa od prvého prípadu, ktorý
opísal Siťaj v roku 1947.
Tmavý moč a čierny pigment
Prvé príznaky alkaptonúrie sa zjavujú už novorodencom. Ich
moč na vzduchu tmavne a zanecháva na plienkach hnedočierne škvrny. Pri styku s alkalickým mydlom sa škvrny zvýraznia a nedajú sa vyprať. Tmavý ušný maz sa tiež zjavuje po
narodení. Príznaky tmavého moču a ušného mazu zostávajú
viac rokov ako jediné klinické prejavy alkaptonúrie. V organizme postihnutom touto metabolickou poruchou sa zatiaľ
odohráva oveľa závažnejší proces. Oxidatívnou polymerizáciou homogentizovej kyseliny vzniká ochronotický pigment,
ktorý sa usadzuje v bradytrofických tkanivách (bez krvného
zásobenia – pozn. red.) a sfarbuje ich do hnedočierna. V zásade
je to benígny proces, ktorý prebieha dlho nepozorovane.
Prvé príznaky usadzovania ochronotického pigmentu sa
môžu zistiť pri náhodnom odbornom vyšetrení v prednom
segmente oka. Pigmentové škvrny na sklére sú najnápadnejšie. Zjavujú sa spravidla v tretej vekovej dekáde dvom
tretinám chorých s alkaptonurickou ochronózou. V pokročilejšom štádiu sú viditeľné voľným okom. Pri stanovení
diagnózy je smerodajný močový nález charakteristický pre
alkaptonúriu. Pre poruchy zraku s obrazom alkaptonúrie
pacienti nevyhľadávajú lekársku pomoc – sú bez ťažkostí.
Súbežne s očnými prejavmi sa zjavujú viditeľné ochronotické zmeny aj na ušniciach po desiatom až 15. roku života.
Vznikajú nenápadne, pomaly. Na chrupavke vidieť nebolestivé, tvrdé, drsné hrbolčeky, pevne spojené so spodinou
a presvitajúce cez jemnú pokožku na tmavo-modro-fialovo.
V pokročilom štádiu niekedy vznikajú deformácie ušnice.
Vonkajší zvukovod je bezo zmien, ušný maz je tmavohnedý,
bubienok tmavší, s modrastým odtieňom. Pacienti môžu
mať aj výraznejšie postihnutie percepčného aparátu. Prejavy alkaptonúrie na sluchovom orgáne sú charakteristické
a často vedú k diagnóze ochorenia.
Rovnako typické pre alkaptonurickú ochronózu sú zmeny
na koži, najmä hnedastá alebo modrastá pigmentácia kože
pod pazuchou, na tvári, na krku a na rukách, zriedkavo aj
na nechtoch. Vzhľadom na ich viditeľnosť môžu mať význam pre včasnú diagnózu alkaptonurickej ochronózy.
Ochronotický pigment sa usadzuje aj na vnútorných orgánoch. V oblasti kardio-vaskulárnych ústrojov sú to myokard a cievy. Pri podrobnom rozbore 26 pacientov sa však
štatisticky významnejšie poruchy myokardu nezistili, pozoroval sa len skorší vznik sklerotických zmien v aorte.
Ochorenie degeneruje chrbticu a kĺby
Z klinického hľadiska sa najzávažnejší proces odohráva na
kĺboch ako tzv. ochronotická artropatia. V podstate je to degeneratívny proces známej genézy s výraznou tendenciou
k invalidizácii. Ťažiskom klinických prejavov ochronotickej
artropatie od začiatku ochorenia je chrbtica. Prvé subjektívne ťažkosti sa zjavujú na konci tretej vekovej dekády. Podľa
pohlavia je značná prevaha mužov v pomere k ženám 2 : 1.
V objektívnom náleze sa zisťuje sploštenie torakálnej kyfózy a lumbálnej lordózy, mierna rigidita s tendenciou
k zhoršovaniu. Postupne, v pokročilejšom štádiu sa zjavuje
nerovnosť kontúr chrbtice s nepravidelným vyčnievaním
tŕňových výbežkov a úplnou ankylózou (chorobná stuhnutosť kĺbov následkom ochorenia – pozn. red.) celej bedrovej
a hrudníkovej chrbtice. Krčná chrbtica si pomerne dlho
zachováva pohyblivosť napriek značným skiagrafickým
zmenám. V pokročilom štádiu býva obmedzená dorzálna
flexia a rotačné pohyby, pričom hlava je predsunutá dopredu. V dôsledku degeneratívnych zmien na platničkách sa
medzistavcové priestory zužujú, čo sa prejaví na znížení
celkovej výšky tela. Za 20 rokov niekedy až o 8 cm.
Röntgenologickým vyšetrením sa na chrbtici zisťuje charakteristické zvápenatenie medzistavcových diskov. Na telách stavcov vznikajú osteolytické a hyperplastické zmeny
a druhotná reaktívna novotvorba kosti. Vytvárajú sa osteofyty (kostné výrastky – pozn. red.) a miestami až mohutné kostné premostenia. Na platničkách sa vytvárajú už vo
včasných štádiách dutinové útvary (tzv. vákuový fenomén).
Občas sa zisťuje zvápenatenie v oblasti väzov medzi tŕňovými výbežkami. Ojedinele sa zistili fraktúry porotických
stavcov, na druhej strane nie je zriedkavé zahustenie kostnej štruktúry.
Kým chrbticu majú postihnutú všetci pacienti s ochronotickou artropatiou, periférne kĺby sú postihnuté často, no
nie obligátne. Na základe rozboru 26 chorých s ochronotickou artropatiou možno uviesť, že malé kĺby majú zvyčajne
„ušetrené“ a veľké kĺby sú postihnuté v tomto poradí: kolená (64 %), ramená (42,3 %) a bedrové kĺby (34,6 %).
Nález v oblasti kolien má v podstate artrotický charakter.
Od genuinnej osteoartrózy sa líši skorším začiatkom (priemerne v 39 roku veku), rýchlejším postupom a väčšími
5/2013 | bedeker zdrav ia 43
Z R I E D K AV É O C H O R E N I A
deformáciami. Synoviálny výpotok má nezápalový, iritačne-degeneratívny charakter. Z nozografického hľadiska je
významný nález histiocytov s hnedofialovými až modročiernymi cytoplazmatickými inklúziami, o ktorých možno predpokladať, že predstavujú fagocytovaný ochronotický pigment. Na rtg. obraze sa pri ochronotickej artropatii
zisťujú podobné zmeny ako pri osteoartróze, nález je často
asymetrický. Charakteristickým príznakom je tvorba voľných kalcifikovaných a osifikovaných teliesok veľkosti hrachu i väčších, rozličného tvaru. Ide o ochronotickú chondromatózu. Ojedinele sa zisťujú úzke pásy zvápenatených
mäkkých častí končatín. Základný rozdiel medzi genuinnou artrózou a ochronózou kolien je v rýchlejšej progresii
a pokročilejšom náleze vo vzťahu k veku ochronotika.
V oblasti ramenných kĺbov sa v počiatočných štádiách
ochronózy zjavujú bolestivé epizódy periartropatie, ktoré
pravdepodobne súvisia s ukladaním pigmentu a vápenných depozitov v šľachách rotátorov. Postupne sa obmedzí
pohyblivosť v dôsledku retrakcie kĺbového puzdra, deštrukcie chrupky a priľahlých kostných štruktúr.
Bedrové kĺby sú postihnuté až v neskorších štádiách ochronózy. Priebeh je rýchlejší ako pri bežnej koxartróze a vyúsťuje do takmer úplného obmedzenia pohyblivosti.
Pri rtg. vyšetrení sa zisťuje obraz ťažkej, v prípade niektorých pacientov až deštruktívnej koxartrózy.
Diagnostika
Diagnostika alkaptonúrie spočíva v dôkaze homogentizovej kyseliny v moči. Tá sa v moči zdravého človeka nevyskytuje. Laboratórny dôkaz homogentizovej kyseliny sa zakladá na jej redukčných vlastnostiach. V praxi sa osvedčila
skúška Fehlingovým roztokom, ktorá sa používa pri diabete. Kým diabetický moč dáva s Fehlingovým roztokom
tehlovo červenú zrazeninu, alkaptonurický moč sa farbí
po pridaní Fehlingovom roztoku na šedočierno. Na presné
stanovenie prítomnosti homogentizovej kyseliny v moči sa
používajú chromatografické metódy.
Diagnóza ochronózy sa zakladá na náleze pigmentových
škvŕn na očných šruktúrach, na šedo-modro presvitajúcom sfarbení ušníc a kože v podpazuší a na rtg. náleze kalcifikovaných medzistavcových platničiek. V pokročilejšom
štádiu ochorenia sú pre ochronotickú artropatiu typické
nepravidelne vyčnievajúce tŕňové výbežky na hrudníkovej
a bedrovej chrbtici a špecifický je nález pigmentovaných
inklúzií v bunkách synoviálneho výpotku.
Terapia
Keďže zatiaľ nie je dostupná kauzálna liečba alkaptonúrie,
liečebné zásahy sa v podstate uberajú v troch smeroch: zníženie vylučovania homogentizovej kyseliny v moči, obmedzenie vzniku ochronózy a liečebno-preventívne zásahy na
ovplyvnenie ochronotickej artropatie.
44 bedeker zdrav ia | 5 /2013
S cieľom znížiť vznik homogentizovej kyseliny a jej vylučovania v moči sa v posledných desaťročiach vyskúšali rôzne
dietetické zásahy, vitamíny, hormonálne a iné prípravky
s neurčitým a v niektorých prípadoch len prechodným
efektom. Čo sa týka úsilia obmedziť tvorbu ochronotického pigmentu, a tým aj znížiť riziko vzniku ochronózy s jej
škodlivými následkami najmä v oblasti pohybových ústrojov, pripisuje sa pozitívny vplyv vitamínu C. Naznačujú to
priaznivé výsledky experimentálnych prác i klinických
štúdií. Doteraz však chýba dlhodobá kontrolná klinická
štúdia, ktorá by tento problém objasnila.
Liečebno-preventívne zásahy zamerané na ovplyvnenie
ochronotickej artropatie sa v podstate zhodujú s opatreniami používanými pri liečbe degeneratívneho ochorenia
chrbtice a končatinových kĺbov. Podávajú sa nesteroidové
antireumatiká, fyzikálna liečba, balneoterapia s rehabilitáciou, vykonáva sa prevencia vzniku deformácií a podľa
potreby sa robia reumochirurgické výkony.
Veľmi dôležitá je depistáž všetkých novozachytených
detí s alkaptonúriou, ich sústavné sledovanie, usmernenie diéty a životosprávy, správny výber športov a najmä
vhodného zamestnania. V tomto smere má mimoriadny
význam vedeckovýskumná i praktická činnosť pracovnej
skupiny prof. Sršňa na LF UK v Martine. Deťom s alkaptonúriou odporúča mierne obmedzenie denného príjmu
bielkovín bohatých na fenylalanín a tyrozín, aplikáciu kyseliny askorbovej doplnenú o vitamíny E, A a selén. Okrem
toho odporúča režim dňa šetriaci veľké kĺby a chrbticu
a tomu zodpovedajúci výber aj vykonávanie zamestnania.
Somatická génová terapia sa dostáva z fázy modelových pokusov do štádia klinickej aplikácie u človeka a možno dúfať,
že bude perspektívne zavedená do liečby alkaptonúrie.
Článok vyšiel s podporou spoločnosti
V súčasnom období prebieha medzinárodný projekt Develop
AKUre, v rámci ktorého sa testujú lieky na alkaptonúriu, kon­
krétne účinná látka Nitisonone, ktorá potláča tvorbu homogen­
tisátu, čím sa potlačí vývoj chorobných zmien na pohybovom
aparáte a na vnútorných orgánoch. Projekt je financovaný z pro­
striedkov 7. rámcového programu Európskej únie. Odštartoval
v novembri 2012 a jeho hlavným koordinačným pracoviskom je
Fakultná nemocnica v Liverpoole vo Veľkej Británii a hlavným
koordinátorom prof. Dr. Ranganath Lakshminarayan.
Zo Slovenska sa na programe zúčastňujú Národný ústav reu­
matických chorôb v Piešťanoch, Ústav molekulárnej fyziológie
a genetiky Slovenskej akadémie vied a pracovníci ďalších ústa­
vov SAV. Slovenským koordinátorom je profesor Rovenský.
Z R I E D K AV É O C H O R E N I A
List pacientom
Vážená pani, vážený pán,
vážený pacient.
Dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti
s možnosťou vstúpiť do štúdie SONIA 2,
ktorá bude prebiehať v Národnom ústave
reumatických chorôb v Piešťanoch v spolupráci s Univerzitou v Liverpoole. Cieľom štúdie je overiť účinok nového lieku
nitizinón určeného pre pacientov s alkaptonúriou a ochronózou. Nitizinón je
účinná látka, ktorý zastavuje tvorbu homogentisátu. Ukončenie tvorby tejto látky by sa malo zastaviť postup ochorenia
pohybovej sústavy a vnútorných orgánov.
Štúdia bude prebiehať celkovo štyri roky.
Počas tejto doby budete po zaradení do
štúdie šesťkrát detailne vyšetrení v Národnom ústave reumatických chorôb
v Piešťanoch. Polovica pacientov dostane
liek a druhá polovica pacientov absolvuje
štúdiu bez lieku. Tak zistíme, či nitizinón
má alebo nemá liečebný účinok na ocho-
renie, ktorým trpíte. Ak sa účinok lieku
potvrdí, bude dostupný pre všetkých pacientov v celej Európe.
Aj Vaša prípadná účasť v štúdii môže
rozhodnúť o tom, či sa podarí priniesť
veľký zvrat v liečbe tohto vzácneho
ochorenia, ktoré prináša veľké utrpenie
Vám pacientom vývojom ťažkého poškodenia kĺbov a vnútorných orgánov.
Prílohou tohto listu je návratka. V prípade
Vášho záujmu o vstup do štúdie vyplňte
vaše kontaktné údaje a návratku pošlite
na našu adresu.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa
prosím obráťte na našu kontaktnú osobu:
Kontakt pre pacientov: p. Slavena Hlavajová
telefón: 0911 062 854 / 0908 888 181
e-mail: [email protected]
S pozdravom,
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP,
riaditeľ Národného ústavu reumatických
chorôb
Návratka
Odoslaním tejto návratky súhlasím s tým,
že ma budete kontaktovať ohľadom ďal­
ších informácií o štúdii SONIA 2.
Meno a priezvisko:
Adresa:
e-mail:
Telefón:
Orientačný čas, kedy si želám byť
kontaktovaný:
Doobedňajšie hodiny
8:00 – 12:00
Poobedňajšie hodiny
12:00 – 17:00
Večerné hodiny
17:00 – 20:00
Najväčším bohatsvom Bardejovských Kúpeľov sú prírodné liečivé
minerálne vody, ktoré patria medzi najvýznamnejšie v Európe.
Ponúkame najširší indikačné zameranie v rámci kúpeľnej starostlivosti
na slovenský. Poskytujeme širokú škálu liečebných pobytov pre
dospelých i deti, víkendové pobyty, relaxačné a wellness pobyty.
Indikačné zameranie
• onkologické choroby
• choroby obehového ústrojenstva
• choroby tráviaceho ústrojenstva
• choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
• netuberkulózne choroby dýchacích ciest
• choroby pohybového ústrojenstva
• choroby obličiek a močových ciest
• ženské choroby
• choroby z povolania
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.
086 31 Bardejovské Kúpele • Slovenská republika
Tel: +421/54/477 4346, 477 2717 • Fax: +421/54/472 3549
[email protected][email protected]
www.kupele-bj.sk
5/2013 | bedeker zdrav ia 45
Tému prináša
Kouč a jeho služby v Centre pomoci
Ligy proti rakovine alebo
„Káva s koučom“
Spája sa vám pojem „kouč“ s niekým, kto ponúka svoje služby ľuďom pracujúcim na vysokých postoch,
vo vedúcich funkciách, manažérom? V Lige proti rakovine má táto pozícia úplne iný rozmer.
Na tohtoročnej týždňovke v Štrbe bola koučka prvýkrát. Pozitívne odozvy na jej činnosť sú zárukou, že nie naposledy.
Koučing napomáha pozitívnym zmenám zlepšovaním kvality myslenia. Prvým krokom je akési „upratanie“ priorít,
určenie cieľov, ujasnenie osobného smerovania. Je ťažké
urobiť to bez pomoci nezainteresovaného človeka. Kouč
vám pomôže získať nadhľad nad vlastným životom.
Práca koučky si v Centre pomoci Ligy proti rakovine našla
veľmi rýchlo svoje miesto. Už prvý rozhovor s Mgr. Zorou
Inkou Grohoľovou bol zaujímavý, príjemný a obohacujúci,
takže nebol dôvod neprijať veľmi ústretovú ponuku na vyskúšanie služieb kouča. O ústretovosti tejto ponuky môžeme hovoriť preto, lebo je zrejme každému jasné, že služby
kouča naozaj nie sú pre každého finančne dostupné. Aj
z toho dôvodu sme si v Lige proti rakovine o to viac vážili
návrh na spoluprácu, ktorý nemá nič spoločné s komerčnými cenami týchto služieb.
„Moje stretnutia, nazvané „Káva s koučom“, boli však pre mňa hneď
od začiatku prekvapivo pozitívne. Zistila som, že v Lige ma čakalo
46 bedeker zdrav ia | 5 /2013
inteligentné a úžasne spolupracujúce „publikum“. Návštevníci Ligy
prejavujú mimoriadny záujem o témy spojené so sebapoznaním,
ľudskou psychikou a vzťahmi. Už na prvom stretnutí sa ukázalo,
čo bude pre nich ústrednou témou koučingu a ďalšie stretnutia to
znova potvrdili,“ hovorí Mgr. Grohoľová.
Stretnutie s viac ako 50 účastníkmi relaxačnej týždňovky
a ich nadšenie zo stretnutia s koučkou len definitívne potvrdili, že spolupráca bude stabilná a jej služby radi zaradíme
do nášho programu. Od októbra budú mať pacienti možnosť
objednať sa na individuálne sedenia s „našou“ koučkou na
Linke pomoci v Bratislave, bližšie informácie bude možné
nájsť na www.lpr.sk a získať na tel. čísle 02/5292 1735. Veríme,
že tak, ako sme my nadšení zo stretnutia a služieb Mgr. Grohoľovej, i ona potvrdí, že táto spolupráca je prínosná tak pre
pacientov, ako aj pre ňu. Za Ligu proti rakovine a všetkých,
ktorí mali a budú mať možnosť využiť jej služby, úprimne ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
OF TALMOLÓGI A
Kontaktné šošovky – dôležitý pomocník pri športe
Obmedzujú vás pri športovaní okuliare? Odložte ich a zaobstarajte si kontaktné šošovky. Umožnia vám ostré videnie
v celom zornom poli bez nepríjemných odleskov a obrazových skreslení. Kontaktné šošovky sa nešmýkajú z nosa
ani sa nezahmlievajú, čo oceníte práve teraz na jeseň či v chladnejších zimných dňoch.
Niektorým ľuďom okuliare pri športe neprekážajú, ale kontaktné šošovky sú na pohybové aktivity určite vhodnejšie. Technológie neustále napredujú, a tak majú dnes športovci na výber
z niekoľkých typov. „Na šport môžete zvoliť variant jednorazových denných šošoviek, ktoré si nevyžadujú dodatočnú starostlivosť. Nemusíte sa zdržiavať ani s ich čistením. Dôležitým faktorom výberu šošoviek by malo byť pohodlie. Vyberte si také, ktoré
obsahujú zvlhčujúce zložky. Uvoľňujú sa pri každom žmurknutí a
šošovky sú tak pohodlné po celý deň,“ hovorí Ing. Roman Reptiš,
očný optometrista, ktorý pôsobí na pozícii Professional Affairs
Specialist v spoločnosti Alcon Pharmaceuticals, v divízii Vison
Care a dodáva: „Človek žmurká priemerne až 14 000-krát za deň.
Zvlhčujúca zložka sa tak pravidelne uvoľňuje na povrch šošovky
po celý deň. Dobre zvlhčené šošovky oceníte nielen pri športe,
ale hodia sa aj na cestu lietadlom alebo pri pobyte v klimatizovaných priestoroch,“ vysvetľuje.
Výber vhodných kontaktných šošoviek však vždy najskôr konzultujte s očným špecialistom, ktorý vám vyšetrí zrak a vyberie
vhodný typ šošoviek. Zákazník odchádza od odborníka s jedným,
prípadne s viacerými pármi šošoviek, keď si vyberie jednodňové šošovky. Pri aplikácii mesačných šošoviek dostane aj roztok
určený na starostlivosť o kontaktné šošovky. K špecialistovi sa
vracia zhruba po prvom týždni nosenia, aby absolvoval kontrolné vyšetrenie. „Ani kontaktným šošovkám sa nevyhol nástup internetových obchodov. Aj nakupujúci na internete by však mali
aspoň raz za polrok vyhľadať svojho očného špecialistu a dať si
skontrolovať oči,“ upozorňuje optometrista.
„Už dávno nie je nutné vyvárať kontaktné šošovky ani striedať
rôzne roztoky v časovo náročných procedúrach. Na trhu dostať
viacúčelové roztoky typu „všetko v jednom.“ Sú kompatibilné
s rôznymi typmi materiálov šošoviek, preto je dôležité používať len odporúčané roztoky. Najnovšia generácia viacúčelových
roztokov je pripravená tak, aby umožnila ošetriť všetky bežné
typy mäkkých šošoviek vrátane silikón-hydrogélových. Dôležité je vždy šošovky v týchto roztokoch mechanicky očistiť a prepláchnuť. Zanedbať sa nesmie ani pravidelná výmena puzdra na
kontaktné šošovky. Spravidla ho získate v balení novo kúpeného
roztoku,“ uzatvára optometrista Roman Reptiš.
–PR–
ZVLHČENÉ A POHODLNÉ
kontaktné šošovky od rána ažž do nočný
nočných
ných hodín1-3
Viacúčelový dezinfekčný roztok s technológiou HydraGlyde® poskytne
kontaktným šošovkám zvlhčenie až 16 hodín.5
Vďaka unikátnej technológii roztok OPTI-FREE® PureMoist®:
• zaisťuje komfort a zvlhčenie od rána až do nočných hodín5
• redukuje ukladanie lipidov a odstraňuje usadeniny proteínov
• šetrne, ale napriek tomu účinne ničí choroboplodné zárodky
PATENTOVANÝ KOMPLEX
HYDRAGLYDE® SA VIAŽE
na povrch šošovky1,4
VYTVÁRA UNIKÁTNY ŠTÍT,
ktorý znižuje ukladanie lipidov
a proteínov3
UDRŽUJE ŠOŠOVKU ZVLHČENÚ
až 16 hodín5
Referencie:1. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today’s contact lenses. Optician 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296,
42 -46. 2. Kern JR, et al. Clinical Experience with New Contact Lens Disinfecting Solution in Europe and Australia. Presented at American Academy of Optometry. October
2011. Boston, MA. 3. Campbell R, Kame G, et al. Clinical benefits of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone hydrogel and soft contact lens users. Eye & Contact
Lens 2012:38(2); 93-101. 4. Senchyna M, et al. Characterization of a Multi-Purpose Lens Solution Designed for Silicone Hydrogel Materials. Poster presented at: ARVO; May
2010; Fort Lauderdale, FL. 5. Davis J, Ketelson H.A, Shows A, Meadows D.L. A lens care solution designed for wetting silicone hydrogel materials. Poster presented at:
ARVO; May 2010; Fort Lauderdale, FL. 6. Alcon data on file. Independent 3rd party market audit (Dec 2012 YTD), Europe defined as UK, Germany, France, Italy, Spain. Pre
úplne informácie o použití si prosím prečitajte návod na použitie, ktorý je súčasťou každého balenia. CIBA VISION® je teraz súčasťou spoločnosti Alcon, divízia Novartis AG.
© 2013 Novartis VC/LC/OFPM/CL/130412/SK
OF TALMOLÓGI A
Výhody a riziká
kontaktných šošoviek
—
MUDr. Zuzana Sedláčková
Očná ambulancia, Malacky
Prvé šošovky, ktoré nedráždili oko, vyrobil český chemik Otto Wichterle v roku 1961. Odvtedy ich vývoj zaznamenal obrovský pokrok, predovšetkým v priebehu posledných 15 rokov.
V súčasnosti máme na výber tri možnosti korekcie refrakčnej chyby: okuliare, kontaktné šošovky alebo refrakčnú operáciu. Hlavným dôvodom, prečo sa niekto rozhodne používať
kontaktné šošovky je, že sa nechce nechať obmedzovať okuliarmi a zároveň to nie je také radikálne riešenie ako operácia. Kontaktné šošovky ponúkajú oproti okuliarom mnoho
výhod: netlačia na nose, nezarosia sa pri prechode zo zimy
do tepla, nezavadzajú pri športe, nešmýkajú sa, keď sa v lete
spotíme. Neobmedzujú nás v tom, že by sme nemohli v lete
nosiť módne slnečné okuliare podľa svojho výberu, nezavadzajú pri pozeraní do strán, čo ocenia najmä šoféri.
Ale!
– Výber vhodnej kontaktnej šošovky závisí od mnohých parametrov a individuálnej potreby klienta, a nie je len otázkou ceny a príťažlivej reklamy ponúkanej na internete.
– Pri manipulácii s kontaktnou šošovkou je nevyhnutné dodržiavať základnú hygienickú zásadu umyť si ruky. Je prekvapujúce, pre koľkých ľudí to nie je samozrejmosť!
– Každá šošovka má odporučenú dĺžku nosenia, denná je na
jeden deň (nie na dva týždne), mesačná je na mesiac (nie na
tri mesiace).
– Roztok na kontaktné šošovky nie je „obyčajný“ fyziologický
roztok, a už vôbec sa nedá nahradiť vodou!!!
– Keď má pacient zápal spojoviek, prípadne akýkoľvek problém s okom, vtedy kontaktná šošovka nemá v oku čo robiť!
– Roztok ku kontaktným šošovkám treba meniť denne.
– Potrebné sú pravidelné kontroly: nositelia kontaktných
šošoviek, by mali minimálne raz ročne prísť na očné vyšetrenie.
– So základnými zásadami nosenia kontaktných šošoviek
by mal byť oboznámený každý záujemca o kontaktné šošovky v kontaktologickom stredisku.
48 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Kontaktné šošovky sú vhodné na korekciu bežných refrakčných očných chýb, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a v dnešnej dobe i presbyopia. Pokiaľ človek
trpí vážnejšou očnou chorobou, je na zvážení lekára, či mu
odporučí nosiť šošovky alebo nie.
Podľa materiálu kontaktné šošovky delíme na
mäkké, tvrdé a hybridné.
Podľa dĺžky plánovanej výmeny na
denné, týždenné, mesačné, trojmesačné, ročné.
Individuálne parametre
Tvrdé a hybridné šošovky sú v prvom rade indikované
ako terapeutické šošovky pri ochoreniach rohovky, ako je
napríklad keratokonus. Na korekciu bežných refrakčných
chýb slúžia mäkké kontaktné šošovky, ktoré vďaka svojim
vlastnostiam umožňujú komfortné nosenie a ostré videnie.
Kontaktné šošovky nie sú univerzálne. Majú svoje tvarové,
materiálové a optické parametre. Rovnako, ani ľudské oko
nie je univerzálne. Aj ono má určité individuálne parametre, ktorým vyhovuje iba určitá kontaktná šošovka. Pri
výbere šošoviek a ich odporúčaní je vždy potrebné zohľadniť individualitu klienta a jeho potreby. Okrem správnej
dioptrickej hodnoty a dobre vybratého tvaru šošovky na základe zmeraného zakrivenia rohovky je pre ich pohodlnosť
rozhodujúce, aby šošovka čo najmenej vysychala v priebehu nosenia a prepúšťala čo najviac kyslíka.
Rohovka je unikátne a zároveň najcitlivejšie tkanivo ľudského tela. Je bezcievna a priehľadná a v súčasnej dobe neexistuje jej rovnocenná náhrada. Prostredníctvom slzného filmu získava zo vzduchu kyslík, potrebný na získanie
energie z glukózy privádzanej komorovou tekutinou.
OF TALMOLÓGI A
Dostatok kyslíka
Kontaktná šošovka nasadená na rohovke je bariérou pre
kyslík a preto je žiaduce, aby bola z materiálu čo najviac
priepustného pre kyslík. Výsledkom hypoxie rohovky môžu
byť rôzne patologické zmeny na oku: povrchová vaskularizácia prerastajúca cez okraj rohovky, pocity sucha a cudzieho telesa, zahmlené videnie, v horšom prípade hlboká
vaskularizácia rohovky. Všetko toto je možné ovplyvniť výberom materiálu, z ktorého je šošovka vyrobená. V súčasnej dobe sa najčastejšie používajú mäkké kontaktné šošovky vyrobené z hydrogélu, alebo zo silikón-hydrogélu.
Starším typom týchto šošoviek sú hydrogélové šošovky.
Vďaka vysokému obsahu vody a mäkkosti materiálu sa
dobre znášajú a používateľ si na ne ľahko zvykne. Vysoká hydratácia a pórovitosť tohto materiálu však uľahčujú
usadzovanie nečistôt. Počas nosenia sa šošovky postupne
vysušujú, pretože strácajú obsah vody, čím sa znižuje priepustnosť pre kyslík.
Silikón-hydrogél vykazuje až šesťkrát väčšiu priepustnosť
kyslíka oproti iným materiálom. Na rozdiel od hydrogélu,
v tomto prípade prepúšťa kyslík silikón. Jeho priepustnosť
kyslíka je dvojnásobne vyššia než priepustnosť vody. Vďaka tomu môžu mať silikón-hydrogélové kontaktné šošovky
spravidla nižší obsah vody, čo sa prejavuje i tým, že v priebehu nosenia oveľa menej vysychajú. Taktiež sú odolnejšie
voči vplyvom nezdravého životného štýlu a prostredia,
napr. pri práci v klimatizovaných priestoroch alebo pri dlhodobej práci na počítači.
Vážne komplikácie pri nosení šošoviek
→ Zmeny rohovkového endotelu: k tejto komplikácii dochádza pri dlhodobom používaní aj správne naaplikovaných
šošoviek. V dôsledku narušenia fyziologických pomerov
v rohovke dochádza na endoteli k zmenám v podobe polymegatizmu (redukcia percenta hexagonálnych buniek)
a polymorfizmu (nárast koeficientu variácie veľkosti buniek CV) buniek endotelu, v dôsledku čoho môže dochádzať
aj k zmene hydratácie stromy (podporné väzivové tkanivo
orgánu – pozn. red.) a vzniku opuchu rohovky.
→ Mikrocysty a vakuoly: túto komplikáciu nachádzame až
v 40 % prípadov dlhoročných nositeľov šošoviek v režime
predĺženého nosenia. Môžu byť zdrojom bolesti a vstupnou
bránou infekcie.
→ Keratitis punctata a rohovkový edém: vznikajú v dôsledku
hypoxie (nedostatku kyslíku) v dôsledku nesprávne naaplikovanej alebo nesprávne zvolenej šošovky.
→ Gigantopapilárna keratokonjuktivitída: vzniká v dôsledku
kombinácie chronického mechanického dráždenia a možnej reakcie na materiál šošoviek a depozitá biologického
materiálu v štruktúre šošovky. Prejavuje sa nepríjemnými
bolesťami počas nosenia šošoviek, s prítomnou hlienovitou sekréciou, papilami na viečkových spojovkách a prípadne aj infiltrátmi v oblasti limbu.
→ Vaskularizácia rohovky: vzniká v dôsledku chronickej hypoxie a dráždenia z depozít. Má podobu cievok prerastajúcich do rohovky z oblasti limbu. Treba ju vždy vyšetriť, aby
sme vylúčili infekciu rohovky a vaskularizáciu v dôsledku
prítomnosti imunitných buniek.
→ Infekcie: patria medzi najzávažnejšie komplikácie nositeľov šošoviek. Môžu byť vírusového, bakteriálneho či mykotického pôvodu.
→ Vírusové infekcie: najčastejšími pôvodcami bývajú herpes
zoster virus, herpes simplex virus a adenovirus.
→ Bakteriálne infekcie: dochádza k nim v dôsledku porušenia
prirodzenej ochrannej bariéry oka, aj v dôsledku nesprávneho používania šošoviek. Medzi najčastejších pôvodcov
patria skupiny streptococcaceae, pseudomonaceae a enterobacteriaceae. Prejavujú sa bolesťou, fotofóbiou a znížením zrakovej ostrosti, objektívne potom aj zmiešanou
injekciou (prekrvením spojivky), infiltrátmi v rohovke a reakciou v prednej komore. Niektoré kmene baktérií spôsobujú charakteristické typy vredov.
→ Mykotické infekcie: bývajú pomerne málo časté. Pôvodcami
sú candida albicans a aspergillus.
→ Acantamoébová infekcia: najčastejšia infekčná komplikácia nositeľov šošoviek. Objavuje sa po mikrotraume epitelu
(šošovkou). Sprevádza ju výrazná bolesť, epifora a fotofóbia
(slzenie a svetloplachosť). Objektívne nachádzame centrálny prstencový infiltrát, pseudodendrity a recidivujúce epitelové defekty. Liečba je komplikovaná a riziko recidív je
vysoké.
Kontaktné šošovky sú vynikajúcou alternatívou k okuliarom. Každý má iný dôvod pre použitie kontaktných šošoviek – môžu vám poskytnúť výhodu v športe alebo môžu
zmeniť váš vzhľad a zvýšiť vaše sebavedomie. Nosenie šošoviek si však vyžaduje dodržiavanie určitých zásad, lebo ich
podceňovanie môže viesť k vážnym komplikáciám s doživotnými následkami.
5/2013 | bedeker zdrav ia 49
HI STÓRI A MEDIC ÍNY
Max Joseph
von Pettenkofer
(1818 – 1901)
­—
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Významný bavorský chemik a hygienik Max Joseph Pettenkofer sa narodil 3. decembra 1818 v Lichtenheime,
blízko Neuburgu an der Donau, v rodine sedliaka. Na náklady svojho strýka, Franza Xavera Pettenkofera,
ktorý bol dvorným lekárnikom na bavorskom kráľovskom dvore, najprv vyštudoval gymnázium v Mníchove
a potom farmáciu, prírodné vedy a medicínu na mníchovskej univerzite.
Promoval v roku 1843 ako doktor medicíny, chirurgie a pôrodníctva. Zároveň získal aprobáciu ako lekárnik.
Po ukončení štúdia odišiel najprv do
Würzburgu, kde sa zaoberal chémiou,
potom do Giessenu do laboratória
Justusa von Liebiga. V roku 1847 ho
vymenovali za profesora lekárskej
chémie na Univerzite Ludwiga Maximiliana v Mníchove. Na tejto univerzite sa stal v roku 1865 rektorom.
V rovnakom roku bol menovaný profesorom hygieny a v rokoch 1876 až
1879 zriadil v Mníchove prvý Inštitút
hygieny, ktorý dnes nesie jeho meno.
V roku 1883 bol za svoje zásluhy o rozvoj vedy povýšený do šľachtického
stavu. V rokoch 1890 až 1899 bol prezidentom Bavorskej akadémie vied.
V posledných rokoch života trpel
depresiou, v roku 1893 sa vzdal profesúry a 10. februára 1901 sa vo svojom
mníchovskom byte zastrelil.
50 bedeker zdrav ia | 5 /2013
V prvom období svojej odbornej
činnosti sa Pettenkofer zaoberal
chémiou a fyziológiou. Objavom periodicky sa opakujúcich vlastností
v sústave prvkov (1850) významne
prispel k vytvoreniu periodickej
sústavy prvkov. Objavil žlčové kyseliny a kreatinín. Niektoré objavy boli mimo medicíny a poslúžili
praxi, napríklad výroba mäsových
extraktov v tvare kociek. Vo svojich epidemiologických štúdiách
vychádzal z mylnej predstavy, že
infekčné ochorenie vzniká v prvom rade pôsobením prostredia.
Dostal sa preto do sporu s Róbertom Kochom, ktorý dokázal vplyv
mikroorganizmov ako vyvolávajúcu príčinu ochorenia. Na druhej
strane zaviedol do epidemiológie
dodnes platnú obhliadku prostredia a štatistické vyhodnotenie.
Mníchov mu vďačí za zavedenie ka-
nalizácie a centrálne rozvádzanie
pitnej vody.
Druhé vedecké obdobie svojho života venoval Pettenkofer hygiene,
ktorú založil a definoval ako vedný medicínsky odbor. Jeho vedecké
práce sa venovali významu oblečenia, vetrania, kúrenia, kanalizácie,
vodovodu, životného prostredia, pričom vychádzal z experimentov. Publikoval viac ako 20 monografií a 200
vedeckých prác. V rokoch 1865 – 1882
vydával časopis Zeitschrift für Biologie a v rokoch 1883 – 1894 Archiv
der Hygiene.
Za najväčšiu zásluhu Pettenkofera
treba považovať položenie základov
hygieny ako vedného odboru. Hygiena je dnes modernou vedou a tvorí jeden zo základných pilierov verejného
zdravotníctva.
R E P R O D U K Č N É Z D R AV I E
INOZITOL – vitamín pre zdravé bunky
Vitamíny, minerály, stopové prvky. Všetky tieto takzvané bioaktívne látky sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie ľudského organizmu na bunkovej úrovni a súčasne udržiavajú imunitný systém.
Malý zázrak
V poslednom období sa do popredia dostávajú informácie o jednom z vitamínov, ktorý
doteraz patril k menej známym. Ide o vitamín zo skupiny B – inozitol. Je prirodzenou
súčasťou ľudského organizmu, konkrétne
bunkových membrán v bunkách srdca,
mozgu, kostí, svalov, ale aj reprodukčných
orgánov. Aktívne sa tiež podieľa na metabolizme tukov a cholesterolu. Ľudské telo si
však inozitol nedokáže vyrobiť v dostatočnom množstve a viaceré štúdie z posledného obdobia dokazujú, že niektorým ženám
chýba. Dokonca až tak, že to môže ovplyvniť ich reprodukčné zdravie.
dôvodov neplodnosti je viacero, no v prípade žien sa často spájajú s hormonálnymi faktormi. Vedecké štúdie dokazujú, že
problém s otehotnením môže byť spôsobený nedostatkom alebo zvýšenou potrebou
vitamínu zo skupiny B – inozitolu. Práve
tento vitamín môže prispieť k dozrievaniu
vajíčok, pravidelnej menštruácii a navodeniu ovulácie. Príčinou neplodnosti môže
byť aj takzvaný syndróm polycystických
ovárií, čo zapríčiní nepravidelnosti menštruačného cyklu, poruchy ovulácie a zvýšenú koncentráciu mužského hormónu
testosterónu. Opäť tu môže istú rolu zohrávať práve nedostatok inozitolu.
Inozitol a vytúžené dieťatko
Menej stresu, viac pohody
V našich životoch sa nie vždy deje všetko
ideálne. Niekedy sa počatie dá naplánovať,
iným párom sa podarí počať šťastnou náhodou. Stále ešte je dosť žien, ktorým sa
z rôznych príčin otehotnieť nedarí. Isto,
Ak sa páru otehotnieť nedarí, nastupuje
stres a psychická nepohoda. Stáva sa, že čím
viac snaženia, tým viac neúspechu. To všetko negatívne ovplyvňuje sexualitu a svoje
„snaženie“ začnú mnohé páry pokladať za
vyčerpávajúce. Pravdou je, že o neplodnosti
začíname hovoriť vtedy, keď sa fertilnému
páru počas jedného roka nechráneného
sexu nepodarí otehotnieť. Ak žena doplní
inozitol do organizmu hneď na začiatku,
môže sa vyhnúť všetkým zbytočným stresom a neúspešnému snaženiu. Inozitol sa
vyskytuje v niektorých potravinách ako
sú pomaranče, fazuľa, melóny cantaloupe. Aby sme prijali optimálnu dennú dávku, museli by sme ich zjesť pomerne veľké
množstvo. Preto je vhodné doplniť inozitol
vo forme výživového doplnku aj spolu s kyselinou listovou. „To, že na Slovensku už tiež
máme výživový doplnok s obsahom inozitolu
a kyseliny listovej, je nádejou pre veľa žien
túžiacich otehotnieť. Zároveň je to nástroj aj
pre nás lekárov, ako im k tomuto snu dopomôcť,“ hovorí gynekologička MUDr. Michaela Grossová, PhD., vedúca lekárka pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť, ISCARE
Bratislava.-PR-
M E T A BO L I C K É P O R U C H Y
Ako sa lieči
detská obezita
­­­—
MUDr. Peter Minárik
ONLIFE, s. r. o.
Centrum zdravia a výživy
Poradňa pre obezitu, výživu
a zdravý životný štýl
Detská obezita začína byť vážnou zdravotnou krízou. Odhaduje sa, že len v Európe trpí nadhmotnosťou asi 20 %
detskej populácie. Pritom strava a výživa detí a dospievajúcich sa týka predovšetkým dospelých, ktorí stravovanie
svojich ratolestí ovplyvňujú. Úloha rodičov a rodiny ako takej, je nezastupiteľná. Zdravú výživu a správne stravovacie
(ako aj pohybové) návyky musia dodržiavať všetci členovia rodiny. Bez pozitívnych príkladov rodičov možno iba ťažko
očakávať od detí odlišné návyky. Návyky zafixované v detstve zväčša ostanú nezmenené počas celého života jedinca.
Akú diétu môžu držať deti a aké diéty sú pre nich absolútne nevhodné?
Pre deti s obezitou platia podobné zásady potreby zdravého
a vyváženého nízkoenergetického stravovania ako pre dospelých. Pojem „deti“ je však vzhľadom na ich vývoj dosť široký a rozhodne treba rozlišovať jednotlivé vekové obdobia
(od jedného do piatich rokov – predškolský vek; od šesť do 15
rokov – školský vek; od 16 do 18 rokov stredoškolský vek).
Deti by sa zásadne mali vystríhať používania pojmu diéta. Je
to totiž pre mnohých (aj dospelých) dosť odstrašujúci pojem
spojený s predstavami neustáleho obmedzovania a spojeného s frustráciou. Tobôž pre deti, ktoré väčšinou svoju obezitu
– najmä jej ľahšie formy – nevidia ako hrozivý hendikep alebo
nedostatok. Chutí im jesť, rastú a sú vo vývoji a tak ich neraz
aj okolie posmeľuje: nech sa predsa riadne najedia!
Redukčná strava obézneho dieťaťa má byť vyvážená a teda
má obsahovať všetky tri živiny (bielkoviny, sacharidy,
tuky) z výživovo kvalitných potravín, a to v správnom pomere s dôrazom na dostatok dôležitých bielkovín (s vysokou sýtivosťou). Živiny majú byť v správnom pomere: 30 %
bielkoví, 40 % sacharidov a 30 % tukov. Ani tukom sa nevyhýbame, avšak zásadne uprednostníme kvalitné a zdraviu
prospešné rastlinné oleje, orechy a ryby pred živočíšnym
tukom z mäsa, mastných údenín a tučných mliečnych výrobkov. Vyvážené redukčné stravovanie má mať zásadne
52 bedeker zdrav ia | 5 /2013
dlhodobý, v podstate trvalý celoživotný charakter. Z toho
jasne vyplýva, že aj obézne deti si majú začať postupne pestovať správne a pre ich zdravie prospešné návyky. Ak sa
takéto návyky nevybudujú, nemožno očakávať ani žiadny
relevantný účinok.
Navyše, redukcia hmotnosti v detskom veku musí mať maximálne nenásilný charakter. Z toho vyplýva, že žiadne
prísne diéty, cieľom ktorých je navodenie rýchleho úbytku hmotnosti, nie sú pre deti vhodné. Čím menšie dieťa,
tým sú takéto postupy škodlivejšie. Nevhodná je napr. tzv.
Atkinsova diéta, ktorá neprimerane priškrcuje prísun sacharidov, čím chce dosiahnuť rýchle úbytky na hmotnosti
a navodiť nechutenstvo. Nevhodné sú akékoľvek dočasné
diétne modely (napr. typu 90-dňovej diéty), zbytočné je začínať s delenou stravou – aj keď sama o sebe neškodí, no
spravidla ju aj tak nikto po celý život nedodržuje.
Kde získať informácie?
Neostáva nič iné, ako hľadať informácie v knihách, na internete alebo zájsť za odborníkmi. Na knižnom trhu aj na
internete je veľa informácií s danou tematikou. Lenže pozor: len veľmi málo je skutočne dobrých, obsažných a ešte
aj poučných, skrátka málo je takých, ktoré by predstavovali
zásady správnej životosprávy. Často ide skôr o skrytú reklamu na rôzne, väčšinou neúčinné produkty.
M E T A BO L I C K É P O R U C H Y
Robia sa aj deťom nejaké operačné zákroky, ktoré
obmedzia príjem potravy?
Obéznym deťom sa zásadne operačné zákroky na tráviacom trakte nerobia.
Ktoré potraviny sú pre deti vhodné?
Pre obézne, ale aj zdravé štíhle deti, platí zásada správnej
potravinovej pyramídy alebo správneho potravinového semaforu – podobne ako pre dospelých. Rozdeliť všetky potraviny na tzv. zelené, oranžové a červené je dobrou pomôckou, ktorá uľahčí ich zapamätanie. Preferovať treba zelené
a oranžové potraviny. Pritom ani červené, nie sú zakázané.
Iba obmedzujeme ich konzumáciu (frekvenciu a množstvo), a to tým, že hľadáme za nich rovnako dobré podobné
maškrty, avšak s podstatne nižším obsahom energie. Príklad: namiesto veľkého zmrzlinového pohára so šľahačkou
uprednostníme vychladený tvarohovo-vanilkový krém
(napr. aj z odtučneného tvarohu) ozdobený ovocím. Je to
rovnako výborný dezert, no obsahuje iba zlomok energie
v porovnaní so zmrzlinou vďaka tomu, že tam prakticky
nie je žiadny tuk.
Ktoré potraviny by mali ostať tabu?
Pri stravovaní v detskom veku o žiadne tabu nejde. Nič nie
je absolútne zakázané. Ten, kto pozná a osvojí si zásady
zdravej výživy, nepotrebuje žiadne tabu. Nikto nedodržuje
zásady zdravej výživy na 100 %. Stačí na 70 až 90 %. Podstatne viac bude na naše zdravie, a teda aj na zdravie a vývoj
hmotnosti dieťaťa, vplývať to, že budeme do jedálnička častejšie zaraďovať energeticky vyvážené potraviny.
Pri akej nadváhe je nutné, aby rodičia vyhľadali pomoc
diétológa alebo gastroenterológa?
Žiadne presné číslo (BMI) nie je smerodajné. Záleží od okolností. Samozrejme, ak je stupeň obezity dieťaťa pokročilý
a rodičia si nevedia sami rady, odporúčam navštíviť najprv
svojho ošetrujúceho pediatra a podľa potreby aj špecializovanú poradňu pre obézne deti. Po vylúčení endokrinnej
príčiny obezity príde na rad poradca pre správnu redukčnú
ako zlé príklady v rodine. Ak teda máte problém s obéznym
životosprávu. Nezabúdajme však, že: „Spravidla sa lieči celá
dieťaťom, treba konzultovať nielen dieťa samotné (aj keby
rodina“. Nič totiž nekazí priaznivý výsledok dieťaťa viac
malo už 15 či 16 rokov), ale celú rodinu.
­­­
—
Dynamika vývoja prevalencie dvoch foriem obezity (latentnej a klinickej) v populácii školskej mládeže
(7 – 14 rokov) počas 43 rokov (1964 – 2007) v SR
Prevalencia obezity školskej mládeže na Slovensku
(1964 – 2007)
Latentná obezita (%)
1964
1984
6,3
6,2
Klinická obezita (%)
3,1
5,1
Celková obezita (%)
9,4
11,3
1997
2007
7,0
6,3
12,5
13,3
Údaje podľa: Kajaba, I., Ginter, E. a Salkayová, I.
5/2013 | bedeker zdrav ia 53
Seriál člá n k o V o o s te o p o róze
Rehabilitácia a liečebné pomôcky
pre pacientov s osteoporózou
Osteoporóza – rednutie kostí je závažne chronické ochorenie. Celosvetovo utrpí osteoporotickú zlomeninu jedna z troch žien
(viac než ochorie na rakovinu prsníka) a jeden z piatich mužov (viac než v prípade rakoviny prostaty) vo veku nad 50 rokov.
V priemere 20 až 25 % žien starších ako 50 rokov má jednu, eventuálne viac zlomenín stavcov.
Včas zahájená a správne indikovaná liečba dokáže efektívne znížiť výskyt osteoporotických zlomenín. Rehabilitácia
– najmä správna pohybová liečba – je neoddeliteľnou súčasťou prevencie i komplexnej terapie osteoporózy.
Všeobecné zásady pohybovej liečby pacienta s osteoporózou:
→ vytrvalosť, nie rýchlosť
→ ťah, nie švih
→ submaximálna záťaž
→ celkové trvanie pohybu 30 až 60 minút, maximum 180 minút
→ LTV zameraná na úpravu svalovej nerovnováhy (cvičebná zostava podľa Ďurišovej)
→ po cvičebnej zostave pravidelná chôdza
→ odporučené športové aktivity
→ minimom je cielená pohybová záťaž trikrát týždenne (týždenne spolu 3 až 4 hodiny) so striedaním jej charakteru
→ dodržiavanie zásad výchovnej rehabilitácie – „školy chrbta“
→ používanie liečebných pomôcok.
Liečebné pomôcky vhodné aj pre pacientov s osteoporózou
Napomínacia bandáž
Je liečebná pomôcka slúžiaca na liečenie chybného držania
tela so zameraním na hrudnú kyfózu; udržuje telo v správnom postavení, podporuje aktívne vystieranie chrbta, bráni
v tvorbe „guľatého“ chrbta; v úvode noste pomôcku v kratších časových intervaloch (napr. 15 minút) a neskôr s postupným predlžovaním času, napr. na dve hodiny, v striedaní
s liečebným telocvikom.
Gumotextilný korzet
Je textilná bandáž s výstužami napomáhajúca vzpriamenému držaniu tela (normalizuje narušenú statiku), rovnako ako aj ľahkej fixácii chrbtice s protibolestivým pôsobením (odľahčuje preťažený úsek); pomôcka je indikovaná pri
chronických bolestiach v oblasti driekovej a krížovej chrb54 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Seriál člá n k o V o o s te o p o róze
Na záver pripomíname, že je dokázané, že dostatok pohybovej aktivity spolu s pravidelným dlhodobým užívaním
odporučeného množstva kalcia a vitamínu D, najmä vo vyššom veku, výrazne znížia riziko vzniku osteoporotických
zlomenín. K zaisteniu dennej potreby vápnika prispievajú aj
niektoré minerálne vody, napríklad v kúpeľoch Lúčky, pričom
sa pri ich konzumácii nevyskytujú nežiaduce účinky ako
zápcha či plynatosť.
Elena ĎURIŠOVÁ
cen
tr
um
Hl
ohov
ec
ILITA
STER
ovej
Mojžiš
– podľa
(modifikácia)
ENCIA
a
INKONTIN
ná zostav
Re
ck
gi
to
lo
– podľa
01 820
033 73
tel./fax:
.sk
www.rrc
o-re
– cvičeb
“
„Lúčky
ÓZA,
OSTEOPOR TICE
CHRB
BOLESŤ Ďurišovej
um
a
habilitačné
o.
AVY:
BNÉ ZOST
r.
CVIČE
BOLESTI
CHRBTICE,
KĹBOV,
KOSTÍ
A…
s.
tice rôzneho pôvodu, pri svalovej nerovnováhe a nestabilite
viacerých pohybových segmentov v driekovej chrbtici zväčša zapríčinenej degeneratívnymi ochoreniami (ochorenia
z opotrebovania) stavcov a medzistavcových spojení; vhodná pre pacientov s osteoporózou. Korzet sa odporúča nosiť
nepretržite maximálne dve hodiny v striedaní s liečebným
telocvikom, inak by mohlo dôjsť k zvýrazneniu ochabnutia
svalstva).
Komplexné informácie o osteoporóze sa dočítate v najnovšej publikácii
s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí
a ...“ (predaj aj formou dobierky:
tel./fax: 033 7301 820; 0949 444 444;
e-mail: [email protected]);
CD obsahuje nahraté špeciálne cvičebné zostavy (sterilita – podľa Mojžišovej – modifikácia, inkontinencia
– cvičebná zostava svalstva panvového dna „Lúčky“ a osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej).
V budúcom čísle sa na záver seriálu článkov dočítate všeobecné rady pre pacientov s osteoporózou.
PC vankúš a kostrčový vankúš
Sú formou kinezioterapie, ktorá aktívne dopĺňa celkovú liečbu. Tieto nestabilné podložky pôsobia na rizikové oblasti pri
osteoporóze (krčok stehnovej kosti, hrudnodriekový prechod
chrbtice) a zároveň nácvikom rovnováhy znižujú výskyt pádov. Aktivizujú vzpriamené držanie tela počas činností vykonávaných posediačky. Upravujú funkciu panvového dna, čím
zlepšujú problémy funkčnej sterility, úniku moču, bolesti
chrbta a zároveň pozitívne ovplyvňujú zmeny z opotrebovania váhonosných zhybov.
prim. MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
www.rrc.sk
Príďte si zacvičiť pod dohľadom
fyzioterapeuta!
Špeciálne cvičebné zostavy
podľa Ďurišovej
→ upravuje svalovú nerovnováhu; optimálna pri osteoporóze a bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu,
podľa Mojžišovej
→ obsahuje samonapravovacie cviky a účinkuje pri
bolestiach chrbtice rôzneho typu; indikovaná
hlavne pri neplodnosti,
Lúčky
→ cvičenie svalstva panvového dna; vhodná pri problémoch s udržaním moču, zlepšuje stabilitu chrbtice a pomáha pri odstraňovaní bolesti) sa môže
naučiť každý záujemca v Reumatologicko-rehabilitačnom centre v Hlohovci po telefonickom objednaní (033-73 01 820).
5/2013 | bedeker zdrav ia 55
Fakty o kašli
—
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.,
Katedra pneumológie a ftizeológie,
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kašeľ je automatický obranný reflex vykonávaný dýchacím svalstvom a riadený centrom kašľa v predĺženej mieche na základe
informácií z nervových zakončení v dýchacích cestách, v pľúcach a v blízkom okolí (bránica, pažerák, žalúdok, srdce).
Fakty o kašli
• Kašeľ slúži na čistenie priedušiek od hlienu, vdýchnutých cudzích telies alebo následkov chorobných procesov v pľúcach.
• Záchvaty kašľa bývajú dôsledkom podráždenia alebo
zvýšenej vnímavosti dýchacích ciest pri vdýchnutí cigaretového dymu, dráždivých pár a plynných či pevných súčastí dymu v zamestnaní alebo v domácom
prostredí (spreje, náterové látky, čistiace a dezinfekčné
prostriedky, splodiny horenia a i.)
• Akútny, a predovšetkým chronický kašeľ, môže byť
vážnym chorobným symptómom pri nespočetnom
množstve chorôb priedušiek, pľúc, ale aj srdca a zažívacieho traktu.
• Kašeľ významne ovplyvňuje kvalitu života. Až 45 %
osôb s chronickým kašľom zanecháva spoločenské, sociálne a športové aktivity. Polovica pacientov dokonca
udáva poruchy vedomia pri kašli a 5 % až prechodné
bezvedomie.
• Kašeľ je najčastejším príznakom, pre ktorý pacient navštívi lekára a druhým najčastejším dôvodom celkového lekárskeho vyšetrenia.
Opatrenia pri nekomplikovanom akútnom zápale priedušiek
→ Pitie tekutín, najlepšie vo forme čaju, vody a minerálok
s nízkym obsahom soli. Najmenej tri litre za deň.
→ Prestať fajčiť, zabezpečiť aj nefajčiace okolie. Fajčiarovi
sa chronický kašeľ vyvíja niekoľko rokov a pacient si ho
neuvedomuje, považuje ho za normálny alebo ho popiera, aby sa vyhol odporúčaniam na zanechanie fajčenia.
→ Chrániť sa pred chladom, pobyt v nedráždivom, najlepšie v domácom prostredí.
56 bedeker zdrav ia | 5 /2013
→ Antipyretiká a vitamíny (najmä vitamín C) pri zvýšenej
teplote.
→ Lieky na zlepšenie vykašliavania (expektoranciá) alebo
na zriedenie hlienu (mukolytiká). Jednoznačný podporný význam majú iba pri chorobách s poruchou vykašliavania (chronická obštrukčná choroba pľúc, cystická fibróza, bronchiektázie).
→ Lieky na rozšírenie priedušiek (bronchodilatanciá).
→ Lieky na tlmenie dráždivého kašľa, antitussiká. Neproduktívny dráždivý kašeľ zbytočne vyčerpáva organizmus, nenapomáha čisteniu dýchacích ciest, zvyšuje krvný tlak a často je príčinou prebdených nocí.
Antitussiká tlmia centrum kašľa v mozgu. Obsahujú
kodeín alebo príbuzné látky, ktoré majú pri dlhodobejšom podávaní aj nežiaduce účinky (závislosť, zápcha,
eufória, pri vysokých dávkach aj útlm dychového centra). Tlmenie dráždivého kašľa je vhodné najmä pred
spaním.
→ Inhalačné kortikosteroidy. Ich krátkodobé použitie (jeden až dva týždne) je indikované pri dráždivom kašli
s príznakmi bronchiálnej hyperreaktivity, ktorý nedostatočne reaguje na liečbu bronchodilatanciami.
→Antiinfekčná (antibiotická) liečba. Neexistujú žiadne dôkazy o tom že by v priebehu nekomplikovaného
akútneho zápalu priedušiek antibiotická liečba skrátila
trvanie liečby, práceneschopnosť, alebo trvanie dráždivého kašľa.
→ Antivirotiká sa uplatňujú v prípade pandémie chrípky
alebo iných vírusových respiračných chorôb.
→ Iná liečba. V prípade dráždivého kašľa vyvolaného inhaláciou chemických, alebo iných dráždivých látok je
dôležitá záchrana a premiestnenie akútne postihnutých osôb a ďalší manažment na špecializovaných pracoviskách.
...a voňajú zdravím
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
Müllerove pastilky®
Müllerove sirupy®
Müllerove bylinné čaje®
ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI
www.muller-pharma.cz
5/2013 | bedeker zdrav ia 57
PNEUMOLÓGI A
Chronická obštrukčná
choroba pľúc
—
MUDr. Elena Kavcová, PhD., Klinika pneumológie
a ftizeológie JLF UK a UN Martin
Chronická obštrukčná choroba pľúc je chronické, pomaly progredujúce ochorenie charakterizované obmedzením prúdenia vzduchu dýchacími cestami, ktoré nie je úplne reverzibilné (zvratné a ovplyvniteľné). Má zvyčajne progresívny vývoj a je spojené s abnormálnou zápalovou odpoveďou dýchacích ciest a pľúc na chronickú inhaláciu škodlivých častíc, plynov a aerosolov.
Chronická expozícia cigaretovému dymu, teda fajčenie
cigariet, je najvýznamnejší faktor determinujúci zvýšený výskyt a úmrtnosť na CHOCHP v celom svete. Ide však
o liečiteľné ochorenie, ktorému sa dá vo veľkej miere predchádzať.
CHOCHP patrí medzi chronické civilizačné ochorenia
a v súčasnosti vo svete predstavuje závažný zdravotnícky
problém s vážnymi spoločenskými a ekonomickými dôsledkami. V súčasnosti je štvrtou najčastejšou príčinou
úmrtia vo svete. Výskyt ochorenia stúpa lineárne s vekom.
Aj keď je v mužskej populácii dva až trikrát vyšší výskyt
než v ženskej, v súčasnosti narastá prevalencia v prípade
žien rýchlejšie ako v prípade mužov a tiež narastá výskyt
v populácii mladších osôb. V populácii osôb starších ako
40-ročných je výskyt CHOCHP viac ako 10 %. V roku 2010
bolo v SR dispenzarizovaných 91 023 osôb s CHOCHP, z toho
v štádiu ľahkej CHOCHP 32 910, v stredne ťažkej 36 921,
v ťažkej 17 125 a vo veľmi ťažkej 4067 osôb.
Aj keď ide o ochorenie s multifaktoriálnou etiológiou, môžu
ho zapríčiniť aj škodliviny vonkajšieho a pracovného prostredia a na jeho vývoji participujú aj endogénne faktory.
Výskyt CHOCHP v jednotlivých krajinách a skupinách obyvateľstva je priamo závislý od prevalencie fajčenia cigariet.
CHOCHP je však stále nedostatočne diagnostikované
58 bedeker zdrav ia | 5 /2013
ochorenie, je poddiagnostikované nielen vo včasných štádiách, ale aj v pokročilých štádiách choroby, keď sú pľúcne funkcie značne znížené. Začína dlho predtým, než sú
zrejmé symptómy, najmä dýchavica, ktorá je z väčšej časti
nezvratná. Klinický vývoj CHOCHP často prebieha skryto
a mnohým pacientom chorobu rozpoznajú až v pokročilom
štádiu. Avšak zanechanie fajčenia v ktorejkoľvek dobe jej
charakteristického priebehu je temer vždy prospešné pre
pacienta, prejavujúc sa spomalením zhoršovania pľúcnych
funkcií.
Príčiny vzniku a vývoj ochorenia
Faktory podieľajúce sa na vzniku ochorenia sú exogénne –
vonkajšie a endogénne – vnútorné. Medzi exogénne patria
chemické a fyzikálne škodliviny (profesionálne: oxid siričitý, dusíkaté plyny, uhľovodíky, prach; ekologické: znečistenie ovzdušia: smog; cigaretový dym) a biologické faktory (mikroorganizmy: opakované respiračné infekcie).
Z endogénnych faktorov hrajú v etiopatogenéze CHOCHP
úlohu: vek (počet ochorení stúpa s vekom – odraz expozičnej doby), pohlavie, genetický polymorfizmus prirodzených obranných mechanizmov dýchacích ciest a pľúc.
Medzi najdôležitejšie exogénne faktory však patrí aktívne
aj pasívne fajčenie. Čím je väčšia a dlhšia expozícia škodlivinám cigaretového dymu, tým je vyššie riziko vzniku
PNEUMOLÓGI A
CHOCHP. Odpoveďou na chronickú inhaláciu škodlivín je
zápal, ktorý poškodzuje a zužuje dýchacie cesty a neskôr
deštruuje aj pľúcne mechúriky (alveoly). Následkom pokročilého štádia CHOCHP vzniká nielen porucha výmeny
dýchacích plynov – kyslíka a oxidu uhličitého tzv. dychová nedostatočnosť (respiračná insuficiencia) ale aj rozvoj
chronického pľúcneho srdca – cor pulmonale chronicum.
Takto z „banálneho“ fajčiarskeho kataru dýchacích ciest
môže postupne dôjsť k progresívnej strate pľúcnych funkcií a predčasnej invalidite a smrti následkom kardio-respiračného zlyhania.
Príznaky CHOCHP
CHOCHP má variabilný charakter a neprebieha rovnako.
Ak však pokračuje expozícia škodlivinám napr. fajčeniu,
je priebeh choroby obvykle progresívny. Typický fajčiar
nemá na začiatku ochorenia výraznejšie príznaky, môže
mať však prítomný tzv. raňajší fajčiarsky kašeľ s vykašliavaním malého množstva belavého hlienu. Postupne dochádza k progresii so zhoršením tolerancie námahy a poklesom kvality života. V pokročilejších štádiách CHOCHP
je prítomná dýchavica. Najprv ju pacient pociťuje len pri
väčšej námahe, vzhľadom na zhoršovanie prietoku vzduchu dýchacími cestami sa dýchavica zhoršuje a pacient je
dýchavičný aj pri minimálnej námahe. V priebehu ochorenia dochádza k akútnym zhoršeniam zápalu – exacerbáciám, ktoré vedú napokon k pokojovej dýchavici s úplnou
neschopnosťou fyzickej aktivity a nevyhnutnosťou liečby
v nemocnici. Prejavmi zlyhávania chronického pľúcneho srdca sú opuchy nôh, zväčšená pečeň a zvýšená náplň
krčných žíl, prejavom nedostatku kyslíka je cyanóza, viditeľná najmä ako modrasto sfarbené pery, jazyk a sliznice
ústnej dutiny.
Diagnostika
Funkčné vyšetrenie pľúc (spirometria) je základným diagnostickým vyšetrením každého pacienta s podozrením na
CHOCHP. Podľa neho môžeme určiť aj stupeň obštrukčnej ventilačnej poruchy. Pacientovi sa merajú najmä parametre úsilného výdychu vitálnej kapacity. Röntgenové
vyšetrenie pľúc pomáha pri diagnostikovaní emfyzému
pľúc (rozodma pľúc) ako aj vylúčení zápalu pľúc a nádorového ochorenia, taktiež umožňuje posúdiť veľkosť srdca.
Analýzou krvných plynov môžeme zistiť stupeň hypoxémie (zníženie množstva kyslíka v krvi) a zmerať kysličník
uhličitý v krvi a tak určiť stupeň respiračnej insuficiencie. Elektrokardiografia a echokardiografia slúžia, okrem
iného, aj pre diagnostiku chronického pľúcneho srdca.
Spútum (vykašľaný hlien) vyšetrujeme mikrobiologicky
najmä pri podozrení na bakteriálnu (infekčnú) exacerbáciu CHOCHP.
Liečba
Liečebný režim je založený na dlhodobom manažmente
CHOCHP, ako aj liečby akútnych exacerbácií. Cieľom je:
1. zastaviť progresívnu stratu pľúcnych funkcií a predísť
tak predčasnej smrti v kardio-respiračnej insuficiencii,
2. odstrániť, resp. redukovať symptómy,
3. prevencia akútnych exacerbácií,
4. prevencia a liečba komplikácií,
5. zlepšenie kvality života.
Zanechanie fajčenia v prípade fajčiarov je najdôležitejšia metóda ovplyvnenia vývoja ochorenia vo všetkých štádiách. Pacientom, ktorí neprestanú fajčiť, poklesnú pľúcne funkcie
rýchlejšie a budú menej ovplyvniteľné aj medikamentózne
a je pravdepodobné zhoršenie stavu až do invalidity. Redukciou znečistenia životného a pracovného prostredia môžeme predchádzať akútnym exacerbáciám CHOCHP.
Hlavným cieľom medikamentóznej liečby je zmiernenie
príznakov a prevencia komplikácií. Dlhodobá bronchodilatačná liečba – liečba na rozšírenie priedušiek, zahŕňa pravidelné užívanie krátkodobo alebo dlhodobo účinkujúcich
bronchodilatačných liekov, užívaných samostatne alebo
v kombinácii. Preferuje sa inhalačná cesta podania liekov.
V pokročilejších kategóriách CHOCHP sa pridáva protizápalová liečba, pomocou ktorej sa môže dosiahnuť zníženie
výskytu exacerbácií a zlepšenie zdravotného stavu chorých.
Pacientom s prítomnou poruchou výmeny krvných plynov,
najmä ťažkou hypoxémiou, je indikovaná dlhodobá domáca
liečba kyslíkom – oxygenoterapia. Dýchanie vzduchu obohateného o kyslík, najmenej 16 hodín denne, významne predlžuje kvalitu a dĺžku života chorých v štádiu respiračnej
insuficiencie. Pri akútnych exacerbáciách, spôsobených infekciou sú liekom voľby cielené podávané antibiotiká s komplexnou symptomatickou liečbou. Očkovanie proti pneumokokovému zápalu pľúc a proti chrípke má veľký význam
v prevencii komplikácií. Niektoré mukoaktívne látky majú
okrem uľahčujúceho účinku na vykašliavanie hlienu (expektoračného) aj iné priaznivé účinky (napr. antioxidačné).
Rehabilitácia zahŕňa multidisciplinárny program, ktorý sa
skladá z fyzioterapie, tréningu dýchacieho svalstva, špeciálnej výživy, psychoterapie a vzdelávania. Dychová a celková
rehabilitácia zlepšuje toleranciu námahy a kvalitu života.
V pokročilých štádiách zlyhávania pravého srdca je dôležitá
liečba kardio-vaskulárnych následkov. Neinvazívna podporná ventilácia sa využíva v prípade chorých s ťažkou globálnou respiračnou nedostatočnosťou a slabosťou respiračného svalstva. Pri globálnej respiračnej insuficiencii – stavoch
ohrozujúcich život pacienta, ak komplexná liečba a oxygenoterapia nemajú príslušný efekt, sa využíva invazívny manažment s endotracheálnou intubáciou a s riadeným dýchaním na jednotke intenzívnej starostlivosti.
5/2013 | bedeker zdrav ia 59
Ľudia s Downovým syndrómom
minulosť, súčasnosť a budúcnosť
—
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
a Mgr. Zuzana Krchňavá
Ľudia s Downovým syndrómom žili na našej planéte od nepamäti, čo dokumentujú mnohé záznamy, dokumenty
alebo maľby. Pred zavedením skríningu na Downov syndróm v rámci prenatálnej diagnostiky sa narodilo jedno dieťa
s DS na 750 živonarodených detí. Downov syndróm (DS) je fenotypové vyjadrenie trizómie 21.
Vďaka zlepšenej zdravotnej a sociálnej starostlivosti sa
dnes dožívajú ľudia s DS oveľa vyššieho veku ako v minulosti, navyše sú mnohí schopní viesť plnohodnotný život v inkluzívnej spoločnosti. Na Slovensku sa po zavedení programu optimálnej zdravotnej starostlivosti o ľudí s DS a jeho
uplatňovaní v praxi podstatne zlepšila ich kvalita života.
Týka sa najmä detí a adolescentov s DS. V budúcnosti bude
potrebné zlepšiť sieť zdravotnej starostlivosti o dospelých
ľudí a najmä o pribúdajúcich starnúcich jedincov.
Minulosť
V 60. rokoch 20. storočia sa o problematiku Downovho syndrómu začali zaujímať mnohí vedci, lekári, ale aj pedagógovia, sociálni pracovníci a iní odborníci. V mnohých krajinách
sa v nemocniciach pri pediatrických oddeleniach založili centrá včasnej starostlivosti, programy Downovho syndrómu,
v ktorých tím odborníkov komplexne riešil nielen zdravotné,
ale aj sociálne a výchovné problémy detí s DS. V centre pozornosti začala byť výchova jedinca s DS v rodine a nie v ústavnej
starostlivosti. Odborníci sa zameriavali na pomoc rodine, aby
vhodnými radami a odborným poradenstvom odbremeňovali rodičov. Najväčší pokrok sme na Slovensku zaznamenali
po roku 1989, keď sa začali viac angažovať nielen odborníci,
ale aj rodičia. Vznikli občianske združenia na pomoc ľuďom
s Downovým syndrómom s celoslovenskou pôsobnosťou, ale
aj menšie spoločnosti v krajoch, lokálne združenia, kluby alebo spolky. Rodičia získavali skúsenosti a vedomosti nielen od
odborníkov zo Slovenska, ale mnohé informácie čerpali zo
zahraničia, vstupovali a uplatňovali v rámci mimovládnych
organizácií svoje práva pri pripomienkovaní nových zákonov
v sociálnej oblasti a v oblasti školstva.
Podľa Pueschela, ktorý sa zaoberal históriou Downovho syndrómu, sa traduje, že na viacerých umeleckých dielach z dávnej minulosti možno zbadať črty detí s Downovým syndrómom. Napríklad na dielach olmeckých umelcov, starých viac
60 bedeker zdrav ia | 5 /2013
ako 3000 rokov, sa niektoré tvárové črty detí podobajú na deti
s Downovým syndrómom. Podrobnejšie štúdie však vyvrátili tieto predpoklady. Aj na lebke asi sedemročného dievčatka
z dôb saxonskej kultúry zo siedmeho storočia sú badateľné
znaky Downovho syndrómu. Napriek ďalším historickým
predpokladom nebol do 19. storočia uverejnený žiaden vierohodný dokument o ľuďoch s Downovým syndrómom. Prvý
opis dieťaťa, ktoré skutočne malo Downov syndróm, sa datuje
do roku 1838 a pochádza od Francúza Jeana Esquirola. Krátko
po ňom, v roku 1846, opísal taktiež Francúz Edouard Séguin
pacienta, ktorého vzhľad zodpovedá Downovmu syndrómu.
Stav nazval „strupovitou idiociou“. V roku 1866 opísal Duncan dievča s malou guľatou hlavou a so šikmými čínskymi
očami, veľkým jazykom vyčnievajúcim z úst a s málo vyvinutou rečou. V tom istom roku uverejnil John Langdon Down,
lekár v Earswoodskej nemocnici v Anglicku prácu „Observations on an ethnic classification of idiots“ v časopise London
Hospital Lectures and Reports, kde opísal mongoloidný typ
detí. Hoci nepoznal etiológiu tohto syndrómu, opis fenotypu
mu umožnil klasifikovať a zaradiť ho ako samostatnú etiologickú jednotku mentálnej retardácie. Rok 1959 sa vyznačuje
objavom trizómie. Zaslúžil sa o to francúzsky genetik a vedec profesor Jerôma Lejeune (nar. 1926) v publikácii o prvej
chromozómovej aberácii, ktorá je u človeka zodpovedná za
syndróm dovtedy nazývaný mongoloizmom. Lejeune spolu so
spolupracovníkmi Gautierom a Torpinom zistili, že 21. chromozóm sa nevyskytuje vo fyziologicky duplicitnom počte, ale
triplicitne (z gréckeho slova tris = tri a soma = telo). Objavenie príčiny vzniku Downovho syndrómu malo pre praktickú
medicínu a predovšetkým pre prenatálnu diagnostiku veľký
význam. Lejeune so spolupracovníkmi označil nadbytočný
malý akrocentrický chromozóm číslom 21, hoci v skutočnosti
ide o najmenší chromozóm, ktorý by mal byť označený číslom
22. Vďaka Francúzom sa otvorila nová éra klinickej genetiky
a nové pole pre cytogenetiku.
tatným profesionálmi – lekármi, logopédmi a špeciálnymi
pedagógmi pripravili odborný program pre deti od päť do
15 rokov za účasti ich matiek. Obdobné pobyty sa pokúšali
robiť aj v iných krajinách, ale až o niekoľko rokov neskôr.
V tom čase docent Černay poskytoval rodinám aj odbornú
lekársku starostlivosť a sociálne poradenstvo. Založením
registra vrodených chýb srdca sa deti s DS s vrodenými chybami dispenzarizovali najprv na I. detskej klinike DFNsP
a neskôr v Detskom kardiocentre. Z ďalších odborníkov,
ktorí sa venovali problematike Downovho syndrómu boli
docent Viliam Izakovič, zakladateľ Subkatedry klinickej
genetiky a oddelenia lekárskej genetiky a profesor Andrej
Getlík, ktorého publikácia „Stav humorálnej imunity a celulárnej imunity pri jednoduchej trizómii 21 – Downovom
syndróme“ uverejnená v Bratislavských lekárskych listoch
v roku 1985 bola ocenená ako najlepšia publikácia roka.
Zdravotné problémy ľudí s Downovým syndrómom
Komplexná zdravotná starostlivosť o deti s DS
Začala sa budovať v 70. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch, v Detskej nemocnici v Bostone založením
prvého programu Downovho syndrómu, neskôr vo Francúzsku na Oddelení klinickej genetiky u profesora Jerôma
Lejeuna a v Centre medicínsko-pedagogickej a sociálnej
pomoci (CAMPS) v Roubaix vedenom profesorom Titranom.
Len zdravé dieťa alebo dospelý človek s Downovým syndrómom sa môže plne zapojiť do bežného života v spoločnosti.
V minulosti deti s DS umierali predčasne na infekčné choroby, vrodené chyby srdca a zažívacieho traktu, ktoré boli
v tom čase neoperovateľné alebo len čiastočne operovateľné. Z ďalších zdravotných problémov sa často vyskytovali
choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus, poruchy imunity
rôzneho charakteru, poruchy výživy spojené s neprospievaním malých detí a v prípade starších naopak, nadváha
a obezita. Infekcie respiračného traktu jedincov s Downovým syndrómom boli vždy príčinou vysokej chorobnosti.
Epidemiologické štúdie Ostera a Mikkelsenovej z roku 1964
a 1975 a Mikkelsenovej z roku 1981 potvrdzujú vysokú incidenciu závažných infekcií respiračného traktu. Podľa Ostera bol priemerný vek života takýchto detí len 6,6 roka,
infekcie respiračného traktu boli ešte v roku 1971 na prvom
mieste úmrtnosti napriek účinnej antibiotickej liečbe.
Starostlivosť na Slovensku
Na Slovensku sa problematike Downovho syndrómu venoval po roku 1968 docent Jozef Černay, ktorý od roku 1969
sledoval deti na I. detskej klinike Detskej fakultnej nemocnice, spočiatku v rámci budovania registra vrodených chýb
srdca. Navyše rozvíjal odbor sociálnej pediatrie a starostlivosť o matku a dieťa. Pre matky a deti s DS každoročne
organizoval zdravotno-výchovné pobyty, kde spolu s os-
Ľudia s DS majú podstatne viac problémov ako iní ľudia bez
tejto chromozómovej poruchy. Postihnuté bývajú viaceré systémy či orgány. To však ešte neznamená, že mnohí z nich sa
netešia dobrému zdraviu. Je to aj vďaka dobrým preventívnym
programom, ktorých úlohou je predchádzať chorobným zmenám a postihnutiu jednotlivých systémov. Na zlepšení celkového zdravotného stavu sa podieľa aj kvalitná starostlivosť zo
strany väčšiny ošetrujúcich lekárov a stomatológov. Predsudky, s ktorými sme sa mali možnosť stretávať v minulosti, že
život v segregácii je pre ľudí s mentálnym postihnutím najlepším riešením, spôsobili, že práve v týchto neprirodzených
podmienkach sa im nedostávala potrebná zdravotná starostlivosť, vrátane prevencie a liečby. Špecifické zdravotné problémy ľudí s DS si vyžadujú vysoko odbornú starostlivosť nielen
lekárov špecialistov, ale aj ďalších odborných pracovníkov,
ako sú fyzioterapeuti, psychológovia, logopédi a liečební a špeciálni pedagógovia. Každý pediater by mal vedieť, že v prípade
takmer polovice detí s DS sa vyskytuje vrodená chyba srdca,
12 % takýchto detí má vrodené chyby zažívacieho traktu, 3 %
majú vrodenú kataraktu a častejšie sú aj vrodené chyby pohybového aparátu či zažívacieho traktu. Viaceré z nich si vyžadujú urgentné chirurgické riešenie. Diagnóza a liečba vrodenej
srdcovej chyby je často na prvom mieste dôležitosti pri zabezpečovaní kvality života novorodenca. Vychádza sa pritom
z poznatkov, že hemodynamická závažnosť chyby je obyčajne
v prípade dieťaťa s Downovým syndrómom väčšia ako rovnaká
chyba detí bez trizómie 21. Pretože deťom s vážnymi srdcovými chorobami sa môže pomerne zavčasu vyvinúť srdcové zlyhanie a pľúcna hypertenzia, je potrebné chybu diagnostikovať
čo najskôr a pripraviť adekvátny terapeutický plán.
O ďalších zdravotných problémoch, budúcnosti a perspektívach ľudí s Downovým syndrómom sa dozviete v pokračovaní článku v budúcom čísle Bedekra zdravia.
5/2013 | bedeker zdrav ia 61
O b ezit o lógia
Metabolický
syndróm
V poslednom období počet osôb s obezitou neustále narastá. A tak aj metabolický syndróm nadobúda proporcie až
epidemicky sa vyskytujúceho neinfekčného ochorenia dnešnej doby.
Do značnej miery k tejto situácii prispieva nezdravý životný
štýl (sedavý spôsob života, prejedanie, fajčenie), ale aj psychosociálne faktory ako napríklad stres. To všetko môže
v prípade geneticky „vnímavého“ jedinca spustiť predčasný
proces kôrnatenia ciev v mozgu, srdci, obličkách a končatinách. Aj keď výskyt metabolického syndrómu rastie s vekom, nie ja raritou, že sa s ním stretávame aj v mladších
vekových skupinách a dokonca už aj v prípade detí. Treba
zdôrazniť význam prevencie, včasného vyhľadávania osôb
s metabolickým syndrómom, ktoré majú bezpochyby vysoké riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení a komplikácií
s tým spojených.
Metabolický syndróm a zdravotné riziká
Jeho prvým následkom je zvýšený výskyt srdcovo-cievnych
ochorení (úmrtnosť predovšetkým na srdcový infarkt alebo mozgovú porážku) a druhým ochorenie na cukrovku
2. typu. Podľa dostupných údajov 85 až 90 % diabetikov má
metabolický syndróm. To znamená, že s diabetikom bez
metabolického syndrómu sa skutočne stretneme zriedka.
Pre lepšiu ilustráciu osoba s diagnostikovaným metabolickým syndrómom má asi dvakrát vyššie riziko kardio-vaskulárnych ochorení a približne päťnásobné riziko vývoja
cukrovky oproti osobám, ktoré ho nemajú. Metabolický
syndróm prispieva tiež k zvýšenej úmrtnosti, a to najmä
osôb, ktoré už prekonali infarkt alebo mozgovú príhodu.
To, že sú rizikové faktory tvoriace metabolický syndróm
naozaj závažné, dobre charakterizuje aj ich spoločný názov
– smrtiace kvarteto. Sem patrí nahromadenie tuku okolo
pása (obezita typu jablko), porucha metabolizmu tukov,
cukrov (následkom poruchy účinku hormónu inzulínu)
a vysoký krvný tlak.
62 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Podľa najnovších údajov z roku 2009 sa pre splnenie
diagnózy metabolického syndrómu vyžaduje prítomnosť troch z piatich kritérií:
1. zvýšený obvod pása: muži ≥ 102 cm a ženy ≥ 88 cm,
2.zvýšená hladina triglyceridov (druh tukov v krvi)
≥ 1,7 mmol/l,
3.znížená hladina HDL cholesterolu (dobrý cholesterol) muži < 1,03, mmol/l, ženy < 1,3 mmol/l alebo
liečba liekmi, ktoré znižujú hladinu tukov v krvi,
4.zvýšený tlak krvi ≥ 130/85 mmHg alebo užívanie
liekov na tlak,
5.z výšený cukor v krvi nalačno ≥ 5,6 mmol/l alebo
liečba cukrovky.
Predtým mala mať osoba s metabolickým syndrómom prítomnú brušnú obezitu s prísnejšími parametrami (obvod
pása muži ≥ 94 cm a ženy ≥ 80 cm) a k tomu ďalšie dva rizikové faktory. Dnes zadefinované hodnoty sa zdajú byť pre
klinickú prax prijateľnejšie.
Mozaiku rizikových faktorov súvisiacich s metabolickým
syndrómom ešte dopĺňa zvýšené riziko zrážania krvi, zápal a poškodenie cievnej výstelky, čo sa môže hodnotiť na
základe špeciálneho vyšetrenia moču na prítomnosť bielkoviny, takzvaná mikroalbuminúria.
Ďalšie ochorenia, ktoré idú ruka v ruke s metabolickým
syndrómom a obezitou, sú napríklad ochorenia pohybového systému (nadmerné zaťažovanie váhonosných kĺbov),
pauzy v dýchaní počas spánku, stukovatenie pečene, vytváranie početných cýst na vaječníku s poruchou menštruačného cyklu.
V roku 1922 presvedčila Marie Krogh
svojho manžela, aby začal výrobu
inzulínu v Dánsku.
Profesor August Krogh - nositeľ
Nobelovej ceny, jeden zo zakladateľov
Nordisk Insulinlaboratorium
NovoPen® - prvé inzulínové pero
Leonard Thompson – prvý pacient
liečený inzulínom v roku 1922
Inzulínové pero NovoPen Echo®
s pamäťou poslednej dávky
- vyvinuté pre vašu istotu
Ulla Hedner – zodpovedná za výskum
a vývoj život zachraňujúceho lieku
pre hemolikov, faktora VIIa
Ihly NovoFine® vyrobené špičkovou
technológiou, určené na podávanie
inzulínu a rastového hormónu
Novo Nordisk ponúka široké portfólio
inzulínových pier
Novo Nordisk Slovakia s.r.o.
Žilinská 7 - 9
SK - 811 05 Bratislava
Slovakia
02/57 10 30 11
[email protected]
www.novonordisk.sk
Rastový hormón – liečba porúch
rastu u detí a nedostatku rastového
hormónu u dospelých
DIA/2013/03/14
Prvý dánsky inzulín
z roku 1923 – „LEO“
O b ezit o lógia
Ako diagnostikovať pacienta s metabolickým
syndrómom?
V ambulantných podmienkach sa môže metabolický syndróm stanoviť pacientovi celkom jednoducho. Pohovor
s pacientom zameraný na jeho ochorenia, rodinu, lieky,
životný štýl, stres, návyky. Zmeraním obvodu pása krajčírskym metrom, zmeraním tlaku krvi. V odberoch stanovením hladiny cukru a tukov nalačno.
Liečba
V prvom rade sú to režimové opatrenia: zvýšenie fyzickej
aktivity a zníženie hmotnosti. Dôležité je schudnúť najmä
v páse. Preto netreba byť sklamaný z toho, že napriek cvičeniu sa nepodarí schudnúť na želateľné hodnoty. Existuje dokonca i také tvrdenie, že z hľadiska srdcovo-cievnych
ochorení je výhodnejšie byť aktívny obézny (fit fat) ako neaktívny štíhly (unfit unfat). Odporúča sa postupná redukcia hmotnosti v rozmedzí 5 až 15 % z pôvodnej hmotnosti.
Želateľný pokles má byť dosiahnutý za šesť až 12 mesiacov.
Už malým znížením hmotnosti (o 5 %) sa znižujú hodnoty
tlaku krvi, zlepšuje sa citlivosť tkanív na inzulín (upravuje
sa hladina cukru v krvi) a následne sa dá očakávať znižovanie dávky liekov, ak ich už pacient užíva.
Vhodné je venovať sa 30 minút denne ľahšej aktivite
(chôdza, plávanie, bicyklovanie) v kombinácii so zdravou ži-
K N I H Y Z O S V E T A Z D R AV I A
votosprávou. Nahradiť v strave rafinované sacharidy (biely
chlieb, zemiaky, cestoviny) strukovinami, celozrnnými výrobkami a mononenasýtenými tukmi (orechy, olivový olej).
Jesť ryby aspoň raz za týždeň. Vyhýbať sa plnotučným výrobkom, znížiť spotrebu červeného mäsa a kuchynskej soli
(do 5 až 6 g/deň). Znížiť veľkosť porcií, jesť tri- až päťkrát za
deň. Dodržiavať pitný režim (najvhodnejšia čistá alebo nízkomineralizovaná voda). Zvýšiť príjem zeleniny a ovocia
(viac ako päť porcií za deň). Nefajčiť. Znížiť príjem alkoholu
(denný limit najviac dva nápoje pre mužov, jeden pre ženy).
V prípade zlyhania režimových opatrení nastupuje medikamentózna liečba. Na trhu máme dnes viaceré účinné
liečivá, ktoré efektívne dokážu ovplyvniť hladinu tukov
a cukru a upraviť hodnoty krvného tlaku na odporúčané
hodnoty.
Spolupráca pacienta
Metabolický syndróm sa vyvíja v dlhšom časom období.
Tým existuje šanca, že keď sa včas diagnostikuje a lieči,
možno predísť ochoreniam a komplikáciám, ktoré syndróm so sebou prináša. Zásadnou podmienkou je však samotné „chcenie“ pacienta spolupracovať pri liečbe.
MUDr. Adriana Šimková, PhD.
Klinická obezitológia
NOVINKA
KLINICKÁ
OBEZITOLÓGIA
Boris Krahulec, Ľubomíra
, Iwar Klimeš
Fábryová, Pavol Holéczy
a kolektív
Prvé vydanie
novembra 2013
Čitateľom k dispozícii už [email protected]
fa-ma.cz ALEBO NA
MOŽNÉ OBJEDNAŤ NA fama@
POŠTOVNÉ
ZA CENU 32,90 EUR PLUS
logickej spoločnosti
logickou sekciou Slovenskej diabeto
Monografia garantovaná obezito
Hainer, CSc.,
Dukát, CSc., doc. MUDr. V.
Lektorovali: prof. MUDr. A.
Ph.D.
a doc. MUDr. D. Müllerová,
ných klinicpopred
z
v
ým kolektívom 40 autoro
Publikácia pripravená autorsk
kých pracovísk na Slovensku
ého klinického pohľadu
dborov
medzio
z
tená
Problematika obezity hodno
na kapitol vychádza z najnovších vedeckých poznatkov a je doplnená o odkazy
a výňatky z lektorských posudkov.
súvisiace s obezitou
Základné preberané témy iológia • Hormonálne zmeny a obezita pri
• Sarkopeiológia • Genetika • Patofyz
Epidem
inný orgán
• Tukové tkanivo ako endokr
pacienta • Diétne
endokrinných ochoreniach
nie a manažment obézneho
lógické
nická obezita • Klinické vyšetre
a telesný tréning • Psycho
obezite
pri
tkanivo
é
princípy liečby • Svalov
• Liposukcia • Kardioliečba
gická
Chirur
•
á liečba
árne ochorenia •
aspekty • Farmakologick
lová dysfunkcia a kardiovaskul
xy
Parado
•
ka
metabolické riziká • Endote
diabeti
ho
ologická liečba obézne
Artériová hypertenzia • Farmak
steatóza • Gynekologicy dýchania • Nealkoholová
• Choroobezity • Spánkové poruch
nia • Inkontinencia moču
ochore
ické
Urolog
•
y
ko-pôrodnické aspekt
Neurológické aspekty •
Dermatológické aspekty •
cká starostlivosť •
by pohybového aparátu •
gické aspekty • Anestéziologi
Psychiatrické aspekty • Onkolo
• Fyziatria a rehabilitácia
Obezita u detí a adolescentov
m doc. B. Krahulvedení
pod
slovenských autorů
Kniha Klinická obezitológia
. Rozsah publikace
uje holistický pohled na obezitu v zahraničí. Větce a dr. Ľ. Fábryové poskyt
řadu obdobných publikací
předčí
a
hodný
obdivu
je skutečně
a je doplněna odkazy
ějších vědeckých poznatků
šina kapitol vychází z nejnov
posudku).
ace (výňatok z lektorského
na stěžejní recentní publik
Monografia je garantovaná obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti.
Kniha Klinická obezitológia, slovenských autorov pod vedením doc. Borisa
Krahulca a MUDr. Ľubomíry Fábryovej,
poskytuje holistický pohľad na obezitu.
Rozsah publikácie je skutočne obdivuhodný, dokonca aj v porovnaní s celým
radom zahraničných publikácií. Väčši64 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Lektorovali
prof. MUDr. A. Dukát, CSc.,
doc. MUDr. V. Hainer, CSc.,
a doc. MUDr. D. Müllerová, PhD.
Publikáciu pripravil autorský kolektív
40 autorov z popredných klinických pracovísk na Slovensku.
Základné preberané témy
súvisiace s obezitou
Epidemiológia • Genetika • Patofyziológia • Hormonálne zmeny a obezita pri endokrinných ochoreniach
•
Tukové tkanivo ako endokrinný orgán
nická obezita
•
•
Sarkope-
Klinické vyšetrenie a manažment
obézneho pacienta • Diétne princípy liečby • Svalové
tkanivo pri obezite a telesný tréning • Psychologické
aspekty • Farmakologická liečba • Chirurgická liečba
•
Liposukcia • Kardio-metabolické riziká • Endotelová
dysfunkcia a kardiovaskulárne ochorenia • Artériová
hypertenzia • Farmakologická liečba obézneho diabetika • Paradoxy obezity • Spánkové poruchy dýchania • Nealkoholová steatóza • Gynekologicko-pôrodnické aspekty • Urologické ochorenia • Inkontinencia
moču • Choroby pohybového aparátu • Dermatolo-
MOŽNOSŤ OBJEDNAŤ SI NA
[email protected] alebo
[email protected]
ZA CENU 32,90 EUR PLUS POŠTOVNÉ.
gické aspekty • Neurologické aspekty • Psychiatrické
aspekty
•
Onkologické aspekty
•
Anestéziologická
starostlivosť • Obezita detí a adolescentov • Fyziatria
a rehabilitácia
Kód
54292
40754
Názov
Helicobacter Test INFAI 75 mg
prášok na perorálny roztok
Helicobacter Test INFAI 45 mg pre deti
vo veku 3 – 11 rokov, prášok na perorálny roztok
Doplnok
plv por 1x75 mg
(fla. polyst.)
plv por 1x45 mg
(fla. polyst./tuby)
Názov lieku: Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok Zloženie: Jeden téglik kemeninový aleto sklenený obal obsahuje 75 mg 13C-močoviny. Pomocné látky: žiadne. Lieková forma: Prášok na perorálny
roztok. Čistý, bezfarebný roztok. Indikácie: Helicobacter Test INFAI sa používa pre in vivo diagnostiku gastroduodenálnej infekcie, spôsobenej baktériou Helicobakter pylori: – u dospelých – u mladistvých, ktorí pravdepodobne majú peptický vred. Dávkovanie a spôsob podávania: Tento medicínsky produkt môže byť poskytnutý iba lekárom a pod profesionálnym medicínskym dohľadom. Helicobacter Test INFAI je dychový test. Mladistvý vo
veku od 12 rokov a dospelí užijú obsah 1 téglika so 75 mg látky. Dychový test je na jednorazové podanie. Na vykonanie testu u pacientov starších ako 12 rokov je treba 200 ml 100 % pomarančovej šťavy, alebo 1 g kyseliny citrónovej rozpustenej v 200 ml vody (nápoj sa podáva pred podaním testu) a pitná voda (na rozpustenie prášku 13C močoviny). Pacient musí byť 6 hodín pred testom nalačno, pokiaľ možno cez noc. Test trvá približne 40 minút. V prípade, že je nutné test opakovať, nesmie sa urobiť skôr ako nasledujúci deň. Supresia Helicobacter pylori môže spôsobovať falošné negatívne výsledky. Preto sa má test vykonať až po uplynutí najmenej
štyroch týždňov od ukončenia systémovej antibakteriálnej liečby a po dvoch týždňoch po poslednom podaní antacída. V obidvoch prípadoch je možná interferencia s prítomnosťou Helicobacter pylori. Je to dôležité najmä
po eradikačnej terapii Helicobacter pylori. Kontraindikácie: Test sa nesmie vykonávať u chorých so zistenou alebo suspektnou žalúdočnou infekciou alebo atrofickou gastritídou, ktoré môžu s močovinovým dychovým testom interferovať. Upozornenia: Samotná pozitivita testu ešte nie je indikáciou eradikačnej terapie. Aby sa vylúčila prítomnosť komplikácií, napr. vredu, autoimunitnej gastritídy a malignít, môže byť indikovaná diferenciálna
diagnostika s pomocou invazívnych endoskopických metód. Doposiaľ nie sú k dispozícii postačujúce údaje o diagnostickej spoľahlivosti testu Helicobacter Test INFAI na to, aby sa jeho použitie mohlo odporučiť u pacientov
po gastrektómii a u pacientov mladších ako 12 rokov. Pre deti od 3 rokov je k dispozícii Helicobacter test INFAI pre vek 3 – 11. V jednotlivých prípadoch A-gastritídy (atrofickej gastritídy) môže byť dychový test falošne pozitívny; preto musia byť pre dôkaz prítomnosti Helicobacter pylori vykonané ďalšie testy. Ak pacient počas testu vracia, je potrebné test opakovať; a to nalačno a najskôr na druhý deň. Interakcie: Helicobacter Test INFAI
bude ovplyvnený každou liečbou, ktorá interferuje s prítomnosťou Helicobacter pylori alebo s aktivitou ureázy. Gravidita a laktácia: Neočakáva sa, že by vykonanie test v priebehu gravidity a laktácie bolo škodlivé. Odporúča
sa vziať do úvahy informácie o liečivách, používaných pri eradikačnej terapii a o ich používaní v priebehu gravidity a laktácie. Ovplyvňovanie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Helicobacter Test INFAI nemá žiadny
vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiadúce účinky: Nie sú známe. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse142 D44799 Bochum Nemecko Registračné číslo: EU/1/97/045/001 Dátum revízie textu: Júl 2004. Pred predpisovaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC).
Dovozca a distribútor: ALLMEDICAL s.r.o, Popradská 7, 040 11 Košice. [email protected], +421 911 654 505
Oftam o lógia
Herpes zoster
z pohľadu oftalmológa
—
MUDr. Zuzana Sedláčková
Očná ambulancia, Malacky
Pásový opar (latinsky herpes zoster) je ochorenie vyvolané vírusom varicella – zoster. Po prekonaných ovčích kiahňach
prechádza pozdĺž nervových vlákien do blízkosti miechy a tam môže aj roky nepozorovane prebývať.
Pásový opar vzniká ako následok reaktivácie vírusov, ktoré ostali v tele po ochorení na ovčie kiahne, a objavuje sa
takmer výlučne v dospelom veku. Kým ovčie kiahne postihujú celé telo, pásový opar je ohraničený len na oblasť zabezpečenú postihnutými nervami.
Výskyt a lokalizácia na tele
Herpes zoster sa vyskytuje v prípade 1,3 až 5 jedincov / 1000
zdravých osôb, kým v prípade pacientov so zníženou imunitou je výskyt ochorenia oveľa vyšší, a to 20 až 40 / 1000 osôb.
Ochorenie sa vyskytuje po celom svete, viac v staršom veku,
trocha častejšie v populácii mužov ako žien.
Pacienti so zníženou imunitou môžu na pásový opar ochorieť aj viackrát. Osoby, ktoré neboli choré na ovčie kiahne, sa
môžu infikovať vírusom pri pacientoch s pásovým oparom
a potom dostať ovčie kiahne, nie však pásový opar.
Faktory, prispievajúce k aktivácii vírusu môžu byť miestne
– poranenie nervu, rtg. žiarenie, fototoxická reakcia kože po
nadmernom slnení alebo celkové – toxické vplyvy, šok, stres.
Herpes zoster postihuje oblasť tváre asi v 10 % prípadov. Vtedy sa vírus šíri pozdĺž trojklanného nervu. Výskyt je vždy jednostranný, väčšinou je postihnutý len jeden segment (jedna
vetva trojklanného nervu). Inkubačná doba je sedem až 18 dní.
Bolestivé pľuzgiere
Herpes zoster je charakterizovaný výsevom pľuzgierikov.
Na ohraničených plochách sa vytvorí jedna alebo viac skupiniek vezikúl (pľuzgierov), obkolesených zápalovým lemom. Vezikuly sú číre, napnuté, perlovité a majú veľkosť
špendlíkovej hlavičky až zrnka ryže. Niektoré sú izolované, niektoré splývajú. Postihnutá oblasť kože (v prípade
postihnutia tváre je to najtypickejšie horná polovica čela
od obočia zasahujúca až do vlasovej časti hlavy) je červe66 bedeker zdrav ia | 5 /2013
ná, opuchnutá a bolestivá. V nasledujúcich dvoch až troch
dňoch sa výsev vezikúl ukončí, neskôr sa zakaľujú, obsah
je sivo-žltý. V priebehu týždňa zasychávajú, vznikajú chrasty, ktoré obyčajne po dvoch až štyroch týždňoch odpadnú.
V nekomplikovaných prípadoch sa hoja prechodnou pigmentáciou, alebo drobnými belavými jazvičkami. Zväčšené
bývajú tiež regionálne uzliny.
Dva až päť dní pred erupciou vezikúl dochádza v 40 % prípadov k bolestivosti kože v postihnutej lokalite. Bolesť
pacienti popisujú ako silnú, pálivú, často sa zhoršujúcu
najmä v noci. Nepríjemné je, že bolesti môžu pretrvávať aj
niekoľko mesiacov po prekonaní ochorenia. Faktory zhoršujúce zosteriformné bolesti sú vyšší vek, psychická labilita, diabetická polyneuropathia, imunodeprivácia. Začiatok
ochorenia často sprevádzajú teploty, triaška, vyčerpanosť,
únava, nechutenstvo, niekedy aj nauzea a zvracanie.
Postihnutie oka
V prípade postihnutia oka sú aj viečka červené a opuchnuté, oko slzí, je svetloplaché. Pri postihnutí nervu nasociliaris (inervuje vnútornú časť očného kútika, horného viečka,
koreň nosa a slzné orgány – pozn. red.) dochádza k očným
komplikáciám – zápalu spojovky, rohovky a dúhovky či perforácii rohovky. Ochrnutie okohybných svalov sa vyskytuje až v 20 % prípadov. Po prekonanom herpetickom zápale
rohovky pretrváva výrazná, dlhodobá a niekedy až trvalá
anestézia (necitlivosť) rohovky. Pri herpetickom zápale rohovky je oko červené, bolestivé, slzí, reže, je svetloplaché.
Pri biomikroskopickom vyšetrení oftalmológ nachádza
na rohovke typické herpetické infiltráty. Vzhľadom na to,
že vírus poškodzuje trofické nervové vlákna, defekty epitelu sa hoja veľmi pomaly a môžu sa ľahko sekundárne
infikovať baktériami, preto v liečbe nesmie chýbať lokál-
Oftam o lógia
ne antibiotikum. Okrem širokospektrálnych ATB kvapiek
sa lokálne podávajú virostatiká, mydriatiká a umelé slzy,
ktoré majú epitelizačný efekt. Ak sa nedarí zápal rohovky
zvládnuť ani po dvoch týždňoch a na rohovke nie sú ulcerácie (zvredovatenie – pozn. red.), krátkodobo sa aplikujú
lokálne kortikosteroidy.
Celková liečba pozostáva z intravenózneho alebo perorálneho podávania niektorého z virostatík, ktoré signifikantne redukujú závažnosť prejavov, urýchľujú hojenie vezikúl
a skracujú trvanie ochorenia. Včasné nasadenie virostatík,
do troch dní od prvých prejavov, redukuje riziko vzniku postherpetickej neuralgie.
Kortikosteroidy sa ojedinele pri ťažkých formách herpes zoster kombinujú s aciclovirom a pomáhajú redukovať bolesť
a urýchľujú liečenie. Nikdy ich nepodávame bez acicloviru!
Analgetiká sú potrebné na tlmenie bolesti. V prípade mladých pacientov často vystačíme s nesteroidnými protizápalovými liekmi. Tieto lieky však nemajú efekt na postherpetickú neuralgiu.
V prípade starších pacientov treba často siahať k účinnejším opiátom, preferované sú náplasťové formy s kontinuálnym uvoľňovaním účinnej látky. V najťažších prípadoch
sa aplikujú epidurálne bloky. Ale ani tie nezabránia vzniku
postherpetickej neuralgie. Lokálna liečba pozostáva z natierania postihnutého miesta antivirotickou masťou, ev. aj
antibiotickou masťou. Dodatočne môžu pomôcť špeciálne
púdre a roztoky, ktoré obsahujú lokálne anestetiká.
Liečba postherpetickej neuralgie je veľmi náročná a vy­
žaduje si multidisciplinárny prístup, ktorý spája prácu der­
matológa, neurológa, prípadne oftalmológa, algeziológa
a psychiatra. Liečba postherpetickej neuralgie zahŕňa:
→ lokálne substancie (lidokaínové náplaste, capsaicín,
lokálne aplikovaná acetylsalicylová kyselina, mentol),
→ tricyklické antidepresíva
→ antiepileptiká
→ opioidy
Vakcína proti vírusu varicella – zoster môže redukovať
počet prípadov s herpes zoster až o polovicu a počet
pacientov s postherpetickou neuralgiou o dve tretiny.
Vakcína je určená osobám starším ako 60 rokov, kto­
rých imunitný systém nie je liekmi ani chorobou nijako
ovplyvnený.
Herpes zoster môže hlavne starším pacientom spô­
sobovať vážne komplikácie, ktorým sa možno vyhnúť
len celkovou včasnou terapiou virostatikami. Ak sa vy­
skytnú komplikácie, herpes zoster sa stáva ochorením
s interdisciplinárnym prístupom a liečbou. Len tak sa dá
predísť trvalým následkom, ktoré môžu viesť k invalidi­
zácii pacienta.
5/2013 | bedeker zdrav ia 67
I N F OS E R V I S
Pri príležitosti Svetového dňa seniorov vyhlásil
Fond GSK Jesennú výzvu 2013
Projekty na podporu seniorov môžu opäť
získať finančný grant
Fond GSK podporuje seniorov už tretí rok. Organizácie z celého Slovenska
mohli zažiadať o finančný grant z Fondu GSK na projekty, ktoré pomáhajú
seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie,
prinášajú im možnosť sebarealizácie
a začlenenia do spoločnosti.
Seniori tvoria v súčasnosti veľkú skupinu obyvateľstva vo všetkých európskych krajinách, no napriek tomu často
stoja na okraji záujmu spoločnosti.
Zdravotné problémy, osamelosť, pocity
beznádeje a nepotrebnosti, nízka kvalita života, žiadna možnosť sebarealizácie... Aj takto niekedy vyzerá ich život.
Aktívne starnutie, zdravie seniorov
a zaobchádzanie s nimi preto predstavujú veľké spoločenské výzvy.
Fond GSK každoročne udeľuje finančné granty projektom, ktoré sa snažia
zlepšiť život znevýhodneným skupinám, rúcať bariéry a pomôcť tým, ktorí
to potrebujú, aby mohli žiť kvalitnejšie
a plnohodnotne. Už druhý rok je jeho
cieľom práve podpora seniorov, o ktorých spoločnosť často nejaví záujem,
no pritom oni sami chcú aj napriek
svojmu veku žiť aktívne, majú svoje
túžby a očakávania. Fond GSK vyhlásil
Jesennú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu, v ktorej medzi víťazné
projekty prerozdelí sumu 20 000 eur.
O finančný grant mohli zažiadať organizácie z celého Slovenska.
Projekty, ktoré sa o grant uchádzali,
mali byť najmä inovatívne, dlhodobo
udržateľné a mali mať merateľný dopad na začlenenie seniorov do spoločnosti. Z výskumov vyplýva, že seniori
očakávajú od činností, ktorým sa chcú
venovať, najmä motiváciu a satisfakciu,
sebarealizáciu, stimuláciu k ďalšej práci, možnosť vykonávať činnosť vo vlastnom tempe, možnosti budovať vzťahy
a možnosť venovať sa aktivitám v primeranej vzdialenosti od svojho bydliska. Neziskové organizácie sa vo svojich projektoch zamerali na prevenciu
telesného a duševného úpadku seniorov, vytváranie hodnotných možností
pre prácu seniorov – dobrovoľníkov, či
podporu medzigeneračnej solidarity
a spájania generácii s cieľom začleniť
seniorov do aktívneho života. Žiadosti
o grant zhodnotí nezávislá výberová
komisia zložená z odborníkov z oblasti zdravotníctva, neziskového sektora a spoločnosti GSK, ktorá rozhodne
o počte podporených projektov aj výške
grantov.
90 rokov slovenskej ortopédie /
90 Years of Orthopaedics in Slovakia
mapuje históriu i súčasnosť jednotlivých ortopedických kliník a oddelení
na Slovensku. „Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec,
PhD., pre ktorého je história ortopédie
a traumatológie srdcovou záležitosťou.
Pri príležitosti 90. výročia československej a slovenskej ortopédie vydala spoločnosť RE-PUBLIC, s. r. o. knihu, ktorá
68 bedeker zdrav ia | 5 /2013
Obsah publikácie tvorí história jednotlivých pracovísk od takzvaných
„veľkých“ kliník, ako sú I. a II. ortopedicko-traumatologická klinika UN
Bratislava, Detská ortopedická klinika
LF UK a DFNsP, Ortopedicko-traumatologická klinika JLF UK a UN Martin či
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového aparátu LF UPJŠ a UN Košice,
až po ortopedické oddelenia nemocníc
v slovenských mestách od Galanty cez
Nitru, Banskú Bystricu až po Poprad,
Prešov a Michalovce.
Okrem histórie ortopedických pracovísk predstavuje bohato ilustrovaná
publikácia aj viaceré osobnosti z minulosti i súčasnosti slovenskej ortopédie,
ktoré v tomto náročnom medicínskom
odbore zanechali významnú stopu.
Publikácia je dvojjazyčná, okrem slovenských obsahuje aj anglické texty. Je
určená širšej odbornej verejnosti, ale aj
všetkým tým, ktorí sa o rozvoji a smerovaní tejto medicínskej špecializácie
na Slovensku chcú dozvedieť viac.
Knihu si možno za cenu 25 eur bez DPH
objednať na adrese
[email protected]
alebo zavolať na číslo 02/59 324 225.
Download

BZ 5/2013 - Bedeker zdravia