zdravia
bedeker
06•2013
Úrazy v zime
sú spojené
so športom
Alergia alebo intolerancia
Žilové ochorenia
a diabetes
prof. MUDr. Iveta Šimková,
CSc., FESC, FACC:
„Diagnostikovať a liečiť chorobu, oslobodiť trpiaceho
od jeho ťažkostí a optimálne ho aj vyliečiť – to sú
hmatateľné výsledky, ktoré poskytujú zadosťučinenie,
dobrý pocit z práce.“
Pomáhame ľuďom
využívať voľný čas aktívne
Podporujeme myšlienku olympionizmu na Slovensku a realizáciu
Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska.
V programe Pozitívna energia pre šport sme v roku 2013
rozdelili 90 000 ◊ na podporu 90 vybraných škôl v bratislavskom,
trnavskom, nitrianskom a trenčianskom kraji.
ZSE je generálnym partnerom Slovenského
olympijského výboru a Slovenského olympijského
tímu na ZOH 2014 v Soči.
Obsah
4
editori ál
Oslobodiť trpiaceho od ťažkostí poskytuje zadosťučinenie
10 Dnavá artritída
12 Reumatická bolesť kĺbov
14 Artróza kolenného kĺbu
17 Prvá pomoc pri úrazoch
Vážené čitateľky,
18 Diabetická noha
vážení čitatelia,
2O Úrazy v zime sú spojené najmä so športom
22 FYZIO KLINIK – Unikátny spôsob liečby pohybového aparátu
24 Intolerancia a alergia
Koniec roka sa nezadržateľne blíži. Pre väčšinu z nás prichádza
čas bilancovania. Čas zamyslieť sa nad tým, čo sa nám za uply–
nulý rok podarilo dokázať a naopak, čo sme nestihli alebo
27 Alergie v zime
nedokázali urobiť. V tomto ohľade má Bedeker zdravia takisto
30 Mýty a polopravdy
čo hodnotiť. Tém, o ktorých sme v tomto roku informovali,
32 Zubné implantáty
34 Trápenie s mokrou postieľkou
bolo neúrekom. Snažili sme sa osloviť nových autorov s cieľom
prinášať čitateľom stále nové a podnetné informácie. Aj preto
sme si naďalej v záľahe rôznych časopisov, dúfam, udržali vašu
36 Philippe Pinel
priazeň a možno aj obdiv, že napriek náročným ekonomickým
37 Ako si vybrať správny výživový doplnok
podmienkam časopis vychádza. A získava aj nových čitateľov.
v tehotenstve a v období dojčenia
38 Hydrobalance – nový koncept hydratácie
Čo sa týka rozhovorov s osobnosťami medicíny, hovorili
sme s chirurgmi, psychiatrami či pedagógmi z univerzít.
Spektrum odborníkov a tém bolo široké. O histórii medicíny
39 Kurkumín – všeliek bez vedľajších
v každom čísle a atraktívnosti takéhoto čítania sa netreba
zoširoka rozpisovať. Snažili sme sa reflektovať aj takú citlivú
účinkov 40 Svetový deň AIDS
42 Ľudia s Downovým syndrómom
44 Chronická žilová choroba
a diabetes mellitus
46 Problémy v sexuálnom živote diabetikov
47 Knihy zo sveta zdravia
problematiku, akou je napríklad očkovanie. Priestor dostali
kolegovia z odboru verejné zdravotníctva, ktorého úlohu
v súčasnosti a budúcnosti si každý dobre uvedomuje.
Náš časopis ponúkol témy, ktoré sa úzko dotýkajú
prevencie, v jednotlivých číslach sme priniesli rozsiahle
bloky monotematických článkov, za všetky spomeniem číslo
venované diabetu či liečbe karcinómu prsníka. Venovali
sme sa problematike dopadu tabaku a nekontrolovaného
48 Vráskami život nekončí
konzumu alkoholu. S potešením môžem skonštatovať, že sme
50 Hyperaktívny močový mechúr
za desať rokov, odkedy vláda SR vyslovila súhlas s ratifikáciou
52 Týždeň, ktorý dobíja baterky
54 Trojnásobné víťazstvo pre konzorcium
venujúce sa liečbe choroby čiernych kostí
56 Nárazové pitie mladistvých žien
58 Rozprávanie o cholesterole
60 Ako si udržať zdravú pamäť
62 Elixír zdravia nielen pre vianočný čas
64 Ekonomická stránka osteoporózy
66 Nie vždy sa treba báť É-čok
Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, prešli od teórie
k skutkom.
Neskromne a s úctou mi dovoľte poďakovať všetkým
tým, ktorí tento pochod za podporu zdravia obyvateľstva
nevzdali a idú ďalej. Je to z istej časti možno aj našou zásluhou.
A poďakovať sa chcem aj našim čitateľom, ktorí nám píšu
a inšpirujú nás svojimi otázkami a podnetmi.
Pokojné a krásne vianočné sviatky a všetko dobré
v novom roku.
doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
6/2013 | bedeker zdrav ia 3
partn e r i
Dvojmesačník
Číslo 6/2013, Ročník IX.
Dátum vydania: december 2013
Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o.
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35810327
IČ DPH: SK 2020259208
OR: OS BA I., Odd.: Sro. Vložka č. 23916/B
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková
Obchodné oddelenie: Mgr. Iva Hložková, Mgr. Hana Matúšová
Administrácia: Mgr. Katarína Kožková, Tel: 02/59 324 225
Vedúci redaktor: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová, Tel: 02/59 324 224
jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková
Grafická úprava: Kumpan a Kuskus
o d born í partn e r i
Foto na obálke: Valéria Zacharová
Foto: Valéria Zacharová, 123rf.com, archív redakcie
Tlač: Patria I., spol. s r. o.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4694/12, ISSN 1337-2734
Internet: www.bedekerzdravia.sk
E-mail: [email protected]
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2013
Redakčná rada časopisu Bedeker zdravia
MUDr. Vladimír Balogh, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Alena Kállayová
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
MUDr. Darina Sedláková, MPH
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
Odborná spolupráca
Úrad verejného zdravotníctva SR
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kancelária WHO na Slovensku
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská lekárska spoločnosť
Liga proti rakovine
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Slovenský červený kríž
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Upozornenie:
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na
jeho jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných
článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie
textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa.
Uverejnené texty, príspevky a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade
nemôžu nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný postup, meniť
spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo iných prípravkov, ktoré musia byť
vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za
škody, alebo prípadné nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.
4 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Výskumný
ústav
potravinársky
P roj e kt po d por i l a
S l ov e nsk á e l e ktr i z ačn á pr e nosová s ú stava , a . s .
Často sa nás pýtate, kde možno Bedeker zdravia získať.
Časopis je nepredajný, a tak jednou z možností je úhrada
poštovného a balného v cene 13 € ročne poštovou poukážkou alebo internet bankingom priamo na:
účet v banke 26 24 43 12 97/1100
Variabilný symbol 27 01 99 99
Správa pre adresáta Bedeker zdravia
osobnosť
Oslobodiť trpiaceho od ťažkostí
poskytuje zadosťučinenie
—
Za rozhovor ďakuje Iva Baranovičová
Foto: Valéria Zacharová
Profesorka MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC, prodekanka Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity
v súčasnosti pracuje na Klinike kardiológie a angiológie LF SZU Národného ústavu srdcových a cievnych ako zástupca
Katedry kardiológie a angiológie Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU. Venuje sa pacientom, medikom aj
doktorandom a od minulého roka zastáva čestnú funkciu prezidentky Slovenskej kardiologickej spoločnosti. O svojich
„srdcovkách“ v kardiológii, ale aj o svojich zameraniach a plánoch, rozpráva v rozhovore pre Bedeker zdravia.
—Čo vás, pani profesorka, inšpirovalo k rozhodnutiu stať
sa lekárkou?
V mojom prípade rozhodnutie nebolo korunovaním túžby
stať sa lekárkou od malička, ako to bolo v prípade nášho staršieho syna. Skôr naopak. Pochádzam z technicky
orientovanej rodiny. Môj ocko, s ktorým som si vynikajúco
rozumela, a aj môj starý otec, boli stavební inžinieri, brat je
architekt. Vplyv takéhoto prostredia sa prejavil na mojom
záujme o exaktné vedy už na gymnáziu – o matematiku,
fyziku a chémiu. Všade tam zohrávajú logické myslenie,
analýza a syntéza dôležitú rolu, podobne ako v medicíne.
A tak som v maturitnom ročníku začala o medicíne celkom prirodzene uvažovať. Ďalším motívom pri rozhodovaní bolo, že keď si vyberiete štúdium medicíny, dokážete si
pomerne dobre svoje budúce povolanie a jeho náplň predstaviť. Diagnostikovať a liečiť chorobu, oslobodiť trpiaceho
od jeho ťažkostí a optimálne ho aj vyliečiť – to sú hmatateľné výsledky, ktoré poskytujú zadosťučinenie, dobrý pocit
z práce. Aj to bolo pre mňa príťažlivé. O matematike som
však neprestala uvažovať, čistý a exaktný svet čísel ma lákal. Navyše by ma tam vďaka vynikajúcim výsledkom štúdia a riešenia olympiád prijali aj bez „prijímačiek“. A tak
som si matematiku nechala ako otvorené dvierka, keď ma
neprijmú na medicínu. Prijali, lekársku fakultu som skončila s červeným diplomom.
—Kedy prišlo rozhodnutie začať sa venovať kardiológii?
Spomeniete si na nejaký impulz, ktorý vás nasmeroval práve sem alebo na konkrétnu osobnosť, ktorá vás
ovplyvnila?
Myslím si, že smerovanie a osobnosti, ktoré ma ovplyvnili, idú ruka v ruke. V štvrtom ročníku medicíny, práve keď
6 bedeker zdrav ia | 6/2013
som začala uvažovať o tom, na čo sa špecializovať, ma zaujali prednášky profesora Hulína o patofyziológii kardio-vaskulárneho systému. Dokonca aj otázky na skúške som
si vytiahla z kardiológie, čo považujem tak trocha za osudové. Ako som už spomínala, fyzika patrila k mojím koníčkom a v ľudskom tele sú srdce a cievy orgánmi, v ktorých sa
uplatňujú mnohé fyzikálne zákony. Jednoducho ma srdce
ako stroj už vtedy fascinovalo. Rozhodnutie padlo ku koncu
štúdia medicíny, keď mne veľmi drahá osoba, môj ocko, začal mať vážne problémy so srdcom. Vtedy som sa rozhodla,
že musím vedieť o chorobách srdca čo najviac, pretože len
tak mu budem vedieť pomôcť. Pri mojom rozhodovaní pre
kardiológiu, pri prvých a aj ďalších dôležitých „medicínskych“ krokoch, stáli profesori Hulín, Cagáň a Riečanský. Za
ich správnu navigáciu v mnohých smeroch som im dodnes
vďačná. Moja cesta ku kardiológii však zďaleka nebola priamočiara. V časoch, keď som začínala, bolo zložité zostať
v rodnom kraji, aby som bola v blízkosti chorého ocka, a aby
som sa súčasne mohla venovať vytúženej špecializácii. Po
skončení školy, ako vynikajúca absolventka, v tých časoch
však žiaľ bez požadovaného politického profilu, som síce
fixné miesto nenašla, ale mala som kus šťastia. Dostala som
ponuku na trojročný študijný pobyt na Internej klinike na
Bezručovej ulici. Bolo to výborné kardiologicky orientované
pracovisko a osobne som považovala za veľké privilégium,
že tu môžem ako absolvent školy začínať. Podobne ako ostatní kolegovia som pracovala ako sekundárna lekárka,
učila medikov, podieľala sa na výskume. Pre mladého lekára to bola skutočne vynikajúca škola medicínskeho života
– tvrdá, náročná, s ťažkými nočnými službami, ale veľmi
zaujímavá s kompletným portfóliom internistických diagnóz a všetkých vekových kategórií pacientov. Na „Bezruč-
osobnosť
ku“ totiž patril región Starého mesta s prevahou seniorov
a naopak, Petržalka, mladé sídlisko, ďalej Slovnaft a ešte
k tomu ženská väznica. V nočných službách sme žartom hovorili, že ktokoľvek išiel okolo „Bezručky“, nemohol sa nezastaviť. Len tak, pre istotu. Náročná práca, rovnako náročný
a prísny prednosta, ale súčasne vynikajúci učiteľ a „šéf“
profesor Cagáň – to všetko tužilo skvelý kolektív. Dnes si
uvedomujem, že som patrila k jeho obľúbencom. Vlastnosť,
ktorá je mi daná, totiž disciplinovanosť a schopnosť akceptovať vysoké nároky, sa zhodovala s jeho požiadavkami na
nás. Tento princíp som si od neho osvojila a tiež ho aplikujem vo vzťahu k svojim zverencom. Som náročná voči sebe
a to isté vyžadujem aj od svojich spolupracovníkov. Na túto
fázu môjho profesionálneho života rada spomínam a som
za ňu veľmi vďačná, lebo som sa vtedy aj vďaka skvelému
vedeniu utvrdila, že kardiológia je mojím snom.
—Ako napredoval váš ďalší profesionálny vývoj v medicíne?
Môj sen o kardiológii sa naplnil v roku 1987 nástupom na
Kardiologickú kliniku ÚKVCH na Partizánskej ulici. Za
prijatie na toto vrcholné kardiologické pracovisko na Slovensku profesorom Riečanským som isto vďačila svojmu
širšiemu internistickému zameraniu z „dielne“ profesora
Cagáňa, ale aj svojím skúsenostiam z dvojročného pobytu
na pľúcnej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Tam som mala možnosť oboznámiť sa s chorobami pľúc, naučila som sa hodnotiť ich funkciu, čo malo pre
moju orientáciu v kardiológii veľký význam. Už od začiatku to spečatilo moju užšiu orientáciu na kardio-pulmonálne vzťahy a s tým súvisiace choroby srdca ako chlopňové
a vrodené srdcové chyby a samozrejme tiež na pľúcnu hypertenziu. Sen sa plnil a v nasledujúcich rokoch som už len
usilovne a systematicky pracovala na realizácii svojej predstavy – patriť do kategórie dobrých lekárov a dobrých učiteľov, keďže ma osud „umiestnil“ na univerzitné pracovisko,
kolísku špecializačného štúdia v kardiológii a angiológii.
Danosť učiť, ale aj radosť z tejto činnosti, je akosi vo mne.
Hovorieva sa, že čo robí človek od srdca, prináša dobrý výsledok aj úspech. Asi to bude tak aj v mojom prípade. Ako
počúvam, študenti ma „môžu“, moje prednášky majú radi,
ale majú aj rešpekt. V pedagogickom pôsobení vždy hľadám rovnováhu medzi tým, aby som študenta objektívne
zhodnotila, ale aby som mu ani nekrivdila, ani neublížila.
Pedagogická profesia v medicíne je veľmi náročná, lebo to,
čo učíte, musíte vedieť, teda musíte byť dobrý lekár. Veľmi
dobre to vystihol profesor Riečanský, keď nám pripomínal,
že chlebík odborného asistenta je chudobný. Myslel tým, že
6/2013 | bedeker zdrav ia 7
osobnosť
štandard. Prevažnú časť tohto školiaceho pobytu pracujú
ako sekundárni lekári pod mojim dohľadom v spolupráci
s ďalšími kolegami zodpovednými za pedagogiku. Spoločne
zabezpečujeme diagnostickú a liečebnú starostlivosť v celej šírke kardio-vaskulárnych diagnóz. Popri praktickej výučbe lekárom v príprave poskytujeme celý rad prednášok,
seminárov, kurzov. Tieto dve špecializačné štúdiá – kardiológia a angiológia, ktoré spolu s profesorom Hatalom
garantujeme, končia tzv. „atestáciou“ čiže špecializačnou
skúškou. V tomto vlaku „sedím“ a spolukormidlujem ho už
26. rok, takže drvivá väčšina slovenských kardiológov „prešla mojimi rukami“.
sme museli v jednej pracovnej dobe a za jeden plat zastrešiť dve profesie. Nevyhnutne to vedie k tomu, že si „nosíte“
prácu – tú pedagogickú – domov a prednášky, semináre si
pripravujete počas voľného času, pretože v pracovnej dobe
sa treba venovať pacientom. Mne to nikdy nevadilo, považovala som to za veľké ocenenie a privilégium byť súčasne lekárom a pedagógom. Po roku 1989 odpadli politické
limitácie pre ďalší vedecko-pedagogický rast, stačilo len
intenzívne pracovať sám na sebe. V mojom prípade to išlo
spontánne, študovala som, pracovala pri lôžku pacienta,
prednášala, publikovala a na materskej dovolenke som dopísala dizertačnú prácu. A po všetkých atestáciách z internej, kardiológie a angiológie som sa v roku 2003 habilitovala a pred štyrmi rokmi ma inaugurovali za profesorku
vo vnútornom lekárstve. Celý môj profesijný rast sa však
tvrdo musel prispôsobiť materským povinnostiam a rodine, ktoré sú v mojich očiach vždy na prvom mieste.
—Čo všetko je v súčasnosti v portfóliu vašich pracovných
povinností?
V pracovnej náplni mám ako profesorka na Klinike kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu srdcovo-cievnych
chorôb viaceré paralely, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. Ako som už spomínala, ako kardiológ diagnostikujem
a liečim a ako pedagóg učím medikov a vediem doktorandov a lekárov v špecializačnom štúdiu. Práve táto posledná
aktivita je asi dominantnou a prekrýva sa s mojou liečebnou činnosťou. Kardiológia a angiológia sú odbory s náročnými podmienkami pre získanie špecializácie, okrem
iného v tom, že lekári musia deväť až 12 mesiacov pracovať na našej klinike, aby dokázali naplniť tzv. minimálny
8 bedeker zdrav ia | 6/2013
—Priblížite nám aj vaše pôsobenie na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde pôsobíte aj ako prodekanka pre
vedecko—výskumnú činnosť?
Pracujem na Klinike kardiológie a angiológie LF SZU
a NÚSCH, takže všetky moje aktivity, o ktorých sme hovorili, sú súčasne náplňou práce aj na SZU. Nespomínali sme
pregraduálnu výučbu. V roku 2006 sa na Lekárskej fakulte
SZU otvorilo štúdium medicíny a odvtedy na našej klinike
prebieha aj výučba medikov LF SZU. Absolvovať stáže na
špecializovanom pracovisku, ako je naše, je pre študentov medicíny kvalitatívny posun. Časť z talentovaných
študentov sa nám darí motivovať na vedecko-výskumné
aktivity v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorú som na Lekárskej fakulte SZU ako prodekanka
úspešne rozbehla. Viacerí študenti pripravili svoje práce
na takej úrovni, že ich prezentovali aj na medzinárodných
fórach medikov. Realizovať vedecko-výskumnú činnosť
v dnešných ekonomicky smutných podmienkach je na
Slovensku veľmi zložité. Veď výška investícií do výskumu
u nás je „diétna“ a osciluje na neutešenom predposlednom
mieste v rámci krajín OECD a EÚ. A keď si predstavíme, že
fungovanie dnešnej medicíny sa odvíja od medicíny dôkazov, teda od klinických štúdií, ktoré sú finančne veľmi
náročné, asi netreba viac vysvetľovať. Napriek tomu sa
na SZU vedecko-výskumná činnosť realizuje prostredníctvom mnohých projektov a grantov z Rámcového programu EÚ, štrukturálnych fondov a iných dotácií. Našťastie,
pretože bez vedy a výskumu nie je možná ani pedagogická,
ani kuratívna činnosť.
—Vašou doménou v kardiológii sú okrem chlopňovej kardiológie aj vrodené chyby srdca a pľúcna hypertenzia...
Ako som už uviedla, fyzika bola moje hobby, a tak sa ním
stali aj chlopňové a vrodené chyby. Pri týchto chorobách
totiž dochádza k zmene normálneho prúdenia krvi cez srdce a aj cez pľúca. Je takmer pravidlom, že tlak v pľúcnych
cievach stúpa a vzniká pľúcna hypertenzia, často aj ťažká.
Keďže sa tu uplatňujú fyzikálne zákony, všetko sa dá elegantne logicky odvodiť. O chlopňových chybách vedel, na
osobnosť
základe svojich pitiev, už Leonardo da Vinci. V súčasnosti
je základom diagnostiky echokardiografia. Venujem sa jej
už dve desaťročia a svoje vedomosti sa snažím odovzdávať
ďalej – prednáškami, kurzami alebo ako na poslednom kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti, kedy sme echo
vyšetrovanie predvádzali naživo. Ako pedagóg sa nezapriem, echokardiografiu nielen učím, ale aj skúšam v rámci atestácií ako garant certifikovanej pracovnej činnosti
akreditovanej na našom pracovisku. Pýtali ste sa na vrodené chyby srdca, áno, tiež sú mojím favoritom. Je to parketa,
ktorá je pre kardiológa pre dospelých náročná, komplikovaná, mimoriadne potrebná, avšak žiaľ málo atraktívna. Venuje sa jej najmä detská kardiológia, ktorá dnes vie mnohé
srdcové defekty úplne „opraviť“, ďalšie však len viac alebo
menej skorigovať. Tak sa vlastne k „dospeláckym“ kardiológom dostáva nová generácia pacientov, ktorí majú v dospelom veku mnohé problémy. Táto špecifická problematika
má u nás tradíciu a spája sa s menami doktorky Vršanskej
a docentky Kanálikovej. Dnes ju riešime v tesnej spolupráci s pediatrickou časťou nášho ústavu – s Detským kardiocentrom. Spolu s prednostom profesorom Mašurom sa nám
podarilo „vybudovať“ akýsi most medzi detskou a dospelou
kardiológiou, ktorý predstavuje doktorka Kaldarárová, mimoriadne schopná kardiologička, rovnako pre deti, ako aj
pre dospelých. Srdcom nášho centra excelentnosti, ktoré
na našom ústave zriadilo Ministerstvo zdravotníctva, je
ambulancia pre vrodené chyby a pľúcnu hypertenziu, ktoré
bije vďaka tímovej práci menovaných aj ďalších nemenovaných vysoko angažovaných kolegov. Dúfam, že sa nám do
budúcnosti s vedením NÚSCH-u podarí urobiť ďalšie nevyhnutné organizačné a priestorové zmeny tak, aby centrum
mohlo skutočne plnohodnotne fungovať. Dobudovať ho je
jednou z mojich pracovných výziev a predsavzatí, pretože
naň na Slovensku čaká takmer tisícka pacientov.
otázku, čo to pľúcna hypertenzia je, ťažko jednoducho odpovedať. Vysoký tlak v pľúcnych cievach sa totiž spája s veľmi
širokou škálou ochorení, nielen srdca a pľúc. Najčastejšou
príčinou sú choroby, ktoré poškodia ľavú srdcovú komoru,
jej chlopne, čím sa poruší normálna cirkulácia a tlak krvi
v pľúcach stúpa. Zriedkavejšou formou je tzv. pľúcna artériová hypertenzia. Typicky postihuje aktívnych, niekedy aj
mladých ľudí, ktorí zrazu prestanú zvládať fyzickú záťaž.
Ochorenie máva rýchly priebeh, často invalidizuje a predčasne usmrcuje. Preto sa zvykne označovať aj ako rakovina v kardiológii. Reálnou nádejou pre pacientov sú špecifické liečebné postupy dostupné posledných desať rokov aj
na Slovensku. Diagnostický a liečebný algoritmus je však
natoľko komplikovaný, že je pre zdravotníkov ozajstnou
výzvou. To bolo aj mojím motívom a cieľom pri písaní monografie – podeliť sa s vedomosťami a skúsenosťami, ktoré
sme spolu s mojimi kolegami v klinickej praxi nadobudli
a súčasne zostaviť akýsi manuál manažmentu tejto ťažkej
choroby. Navyše dovtedy táto téma v slovanskom písomníctve knižne nevyšla a nás autorov napĺňalo zadosťučinenie,
že sa nám podarilo vyplniť slepé miesto na mape kardiologickej literatúry. A keďže som človek so zmyslom pre detail,
chcela som aby aj odborná monografia bola aj potešením
pre oko, teda príťažlivá tiež vizuálne. S akademickým maliarom Orestom Dubayom sme sa rozhodli knižku umelecky doladiť. Každej kapitole sme priradili motív, v ktorom,
ak sa naň pozrie lekár, nájde isté súvislosti s témou. Okrem
pocitu radosti z vydania knihy som tak trochu hrdá aj na to,
že mnohí čitatelia hodnotia knižku ako výnimočnú nielen
obsahom, ale aj formou. Rada by som podčiarkla, že kniha
nie je prácou jedného autora, je kolektívnym dielom – mojich kolegov z ústavu a zahraničných spolupracovníkov. Aj
keď od vydania knihy už uplynulo pár rokov, moja úprimná
vďaka týmto všetkým je stále živá.
— O pľúcnej hypertenzii ste napísali aj rozsiahlu odbornú monografiu Pľúcna hypertenzia očami kardiológa,
za ktorú ste dostali cenu Literárneho fondu a Virsíkovu
cenu prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti. Poviete nám viac o tomto ochorení a tiež o tom, ako kniha
vznikala?
K tomu, aby som monografiu napísala, ma nabádali moji
učitelia už pred rokmi, keďže sa tejto problematike venujem
viac ako 20 rokov. Myšlienka pustiť sa do práce na monografii vo mne zrela podobne, ako zreli moje klinické skúsenosti
v oblasti pľúcnej hypertenzie. V roku 2002 sa nám na našom
ústave v spolupráci s viedenským pracoviskom podarilo zaviesť manažment na Slovensku dovtedy neznámej klinickej jednotky pľúcnej hypertenzie, ktorá sa volá chronická
trombo-embolická pľúcna hypertenzia. Vďaka tomu majú
títo ťažko chorí, väčšinou mladí ľudia k dispozícii liečbu na
európskej úrovni, ktorá ich vracia do aktívneho života. Na
—V súvislosti s ochoreniami srdca a ciev sa často kladie
dôraz na prevenciu. Čo odporúčate svojim pacientom,
prípadne čo by ste odporučili čitateľom Bedekra zdravia?
Súhlasím, prevencia choroby by mala byť prvoradá tak pre
občana, ako aj pre spoločnosť. Nie nadarmo na hovorí, že
najlacnejšia liečba je tá, ktorú netreba. Dovolím si pripomenúť niekoľko alarmujúcich čísel. Údaje z Európskej komisie
hovoria o tom, že Slovák sa bez vážnejšieho zdravotného
problému dožije len 52 rokov, pokým priemerný Európan 62
a Malťan až 72 rokov. Sme na smutnom poslednom mieste
v EÚ. Prečo? Odpoveď je jednoduchá: Slováci majú nesprávny životný štýl: málo sa hýbu, zle sa stravujú, pijú a fajčia.
Pritom zdravotná starostlivosť vplýva na zdravie minimálne – len asi 15 %! Najnovšie údaje Svetovej federácie srdca
ukazujú, že stačí polhodinová prechádzka rýchlou chôdzou
päťkrát v týždni, aby naše kardio-vaskulárne riziko významne kleslo a život sa až o tri roky predĺžil. Pohyb je dô6/2013 | bedeker zdrav ia 9
osobnosť
ležitý nielen pre srdce a cievy, ale aj ako prevencia obezity.
Spolu s cukrovkou, vysokým krvným tlakom a cholesterolom patria medzi najvýznamnejšie rizikové situácie, ktoré
vedú k ochoreniam srdca a ciev a predčasným úmrtiam. Pokiaľ ide o fajčenie, jeho dôsledky sú všeobecne známe – na
celom svete denne zomiera 15-tisíc fajčiarov. Chcela by som
poukázať na nebezpečenstvo pasívneho fajčenia, ročne
v tejto súvislosti zomrie až 600 tisíc ľudí, mnohokrát detí.
Môj odkaz pre čitateľov by teda mohol znieť: viac sa hýbte,
nefajčite, zdravo sa stravujete a menej sa stresujte, a naopak, viac relaxujte.
— Od minulého roka ste prezidentkou Slovenskej kardiologickej spoločnosti a prezidentkou Kardiologického
kongresu, ktorý sa nedávno konal v Bratislave, angažujete sa v rôznych projektoch venovaných prevencii ako
napríklad Dni srdca či mnohé ďalšie...
Slovenská kardiologická spoločnosť je najväčšia medicínska spoločnosť na Slovensku a podľa všetkého aj najaktívnejšia vo všetkých oblastiach vzdelávania a podpory výskumu v kardio-vaskulárnej medicíne. Dostať sa na čelo
takejto spoločnosti je súčasne veľký honor, ale aj veľká
zodpovednosť. Je to čestná funkcia, ktorá popri odborných
povinnostiach prináša riešenie problémov prekračujúcich
vzdelanie lekára. Riešime legislatívne, právne, účtovnícke
a mnohé iné záležitosti. Sú obdobia v roku, keď by všetky tie
povinnosti pokojne mohli byť aj ďalším zamestnaním. Tak
to je pri príprave už spomínaného Kardiologického kongresu, ktorý je najväčším kongresom na Slovensku vôbec. Naša
spoločnosť má úlohu vzdelávať, podporovať výskumnú
a publikačnú činnosť cez granty a odmeňovanie a práve
kongres je v tomto procese jedným z kľúčových nástrojov.
Angažujeme sa tiež v problematike zdravotníckej politiky, hľadáme cesty ako zlepšiť podmienky pre zdravotnú
starostlivosť o našich pacientov. Sme aktívni aj v preventívnej oblasti, najmä prostredníctvom našej nadácie Srdce srdcu cez projekty, ako je MOST – Mesiac O Srdcových Témach či
Dni srdca. Ich súčasťou sú verejnosti známe aktivity, merania krvného tlaku a iné preventívne aktivity.
—Akým spôsobom si pri všetkých povinnostiach „dobíjate baterky“?
Baterky má každý vybiteľné, tomu však treba predchádzať.
Pre istotu, aby k takejto situácii nedošlo, mám dve nabíjačky. Jedna je pracovná a druhá privátna. Pokiaľ ide o prvú,
nič nie je príjemnejšie, ako keď sa vám vyplavia endorfíny,
hormóny šťastia, z dobre vykonanej práce. Keď sa skončí
úspešný a vydarený kongres, kurz, seminár, ktorý ste organizovali, keď vám vyjde publikácia, na ktorej ste dlho
pracovali, či prosto pri návšteve pacienta, ktorý sa s vami
teší, že sa mu uľavilo. Pracovné úspechy sú pre mňa, ako
nadšenú kardiologičku, naozaj povznášajúce. Moja druhá
10 bedeker zdrav ia | 6/2013
nabíjačka ide bez poruchy a na vysokom výkone 30 rokov
– je to moja rodina a voľný čas, ktorý s ňou trávim. Rodina
je pre mňa pevnou oporou a súčasne najlepším priateľom
a poradcom, ktorý ma s láskou podporuje v mojej záľube –
kardiológii.
—Váš manžel, profesor Peter Šimko, sa tiež venuje medicíne. Je kapacitou v úrazovej chirurgii. Skĺbiť dvojkariérové manželstvo, domácnosť, rodinu, deti je isto občas
náročné na „manažment“.
Áno, skutočne veľmi náročné. Nebolo by to možné, keby
sme neboli silnou dvojicou, ktorá vybudovala silnú rodinu, kde všetci ťahajú za jeden koniec povrazu. Je to všetko
založené na vzájomnej úcte, porozumení, tolerancii, ale
aj rešpekte potrieb a záujmov druhého a spoločnej filozofii oboch rodičov, že deti sú to jediné, kvôli čomu sa oplatí
žiť a pracovať. Preto boli u nás deti vždy na prvom mieste. Ako sa hovorí, ak do niečoho investuješ, vráti sa ti to
aj s úrokmi. Môžem pokojne povedať, že my si s manželom
užívame také úroky, aké žiadna banka nedáva: máme skutočne skvelé deti. Mladší syn je piatak, angažovaný medik
a momentálne študuje v Nemecku. Starší syn skončil medicínu vo Viedni, je nadšený lekár, onedlho plastický chirurg. Už spomenuté dobíjanie bateriek u nás doma často
súvisí s prácou, kedy relaxujeme pri diskusii o všetkých
možných medicínskych problémoch, lebo všetci štyria sme
„zažratí“ do medicíny. Myslím si, že taká dvojica, ako sme
my, môže spolu fungovať len preto, že máme popri profesii ďalšie spoločné koníčky – šport a umenie. S manželom
sme sa dali dohromady na lyžiach, nie v medicíne. A keďže
sme ako mladí závodne lyžovali, naše deti nás nasledovali. K lyžovaniu sa pridal tenis, potápanie. Okrem športu sú
nám blízke výtvarné a múzické umenia, ale pekné chvíle
a veľa radosti zažívame aj pri manuálnej práci okolo domu
a záhrady, kde sa šikovné ruky chirurgov uplatnia tiež. Radosť nám robí okruh priateľov, ktorý nie je veľký, ale veľmi
dôležitý. Pár z nich už „patrí do rodiny“ a život bez nich by
bol neplnohodnotný.
—Rozhovor vyjde v poslednom tohtoročnom čísle. Čo by
ste si pre seba a pre svojich najbližších želali do budúcnosti? A čo by ste zaželali našim čitateľom?
Do nového roku by som čitateľom a aj svojim blízkym rada
zapriala, aby ich rozhodnutia pre naplnenie osobných túžob a pracovných predsavzatí boli optimálne, a to pri dobrom zdraví a duševnej pohode. Osobne si želám, a želám to
aj čitateľom, aby sme si viac uvedomovali hodnotu zdravia,
pretože je tým najväčším bohatstvom, ktoré treba chrániť
a rozvíjať. Mojim osobným želaním je viac voľného času pre
svojich blízkych a ako každá mama prajem našim chlapcom úspech a šťastie. Špeciálne čitateľom želám, aby nás
zdravotníkov v budúcom roku potrebovali čo najmenej.
Orthokin® ochranné proteíny z vašej krvi
Orthokin® - Indikácie
Artróza I. až III. stupňa (podľa Kellgrena)
Bolesti a obmedzená pohyblivosť
v dôsledku degeneratívnej choroby kĺbov:
• Gonartróza
• Koxartróza
• Artrózy pliec, členkov, atď.
• Artrózy ruky a malých kĺbov prstov
Bolesti chrbta
Bolesti a poruchy spôsobené dráždením
nervových koreňov v oblasti chrbtice:
• Kompresívna radikulopatia
• Lumbálna protrúzia, prolaps a stenóza
• Fazetová artróza (krížová a krčná)
Dávkovanie
• 2,0 ml pri väčších kĺboch
(napríklad kolenný kĺb, panvový kĺb, kĺb pliec, kĺb členka)
• 1,0 ml pri menších kĺboch
(napríklad kĺb ruky, sedlový kĺb palca, prstový kĺb)
• 2,0 ml aplikácia pri bolestiach chrbtice
Orthokin®
SK.ORT.13.01.01
prirodzená liečba artrózy
Tému prináša
Dnavá
artritída
­­­—
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Emília Rovenská, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Dnavá artritída je metabolická artropatia, ktorá vzniká na základe hyperurikémie spôsobenej poruchou látkovej výmeny purínov. Hyperurikémia je výsledok zvýšenej tvorby a zníženého vylučovania kyseliny močovej, alebo kombinácia
oboch dejov. Puríny sú síce prirodzenou súčasťou ľudského tela, bohaté sú však na ne predovšetkým mäso, mäsové výrobky a vnútornosti.
Ochorenie postihuje predovšetkým obéznych mužov
v strednom veku so sklonom k vysokému tlaku a cukrovke.
Dnavú artritídu vyvoláva precipitácia (zrážanie) kryštálikov urátu sodného (z ktorého vzniká menej rozpustná kyselina močová) v kĺbe z presýteného séra.
Dnavý záchvat sa najčastejšie objavuje v prvom kĺbe chodidla, na ktorý sa pripája palec (vtedy hovoríme o podagre)
alebo v inom kĺbe chodidla nohy. Záchvat vzniká akútne,
napríklad po traume, operácii, ale aj po požití väčšieho
množstva alkoholu a tiež pri nevhodnom stravovaní. Najčastejšie sa objavuje v noci a sprevádzajú ho veľké bolesti.
Kĺb býva opuchnutý, červený, lesklý a veľmi bolestivý.
Z laboratórnych parametrov v sére býva zvýšená koncentrácia
kyseliny močovej. V synoviálnej (kĺbovej) tekutine nachádzame dokázateľné ihlicové kryštály urátu sodného. Diagnostika sa robí určením kryštálov urátu zo synoviálnej tekutiny.
V chronickom štádiu bývajú v oblasti kĺbu viditeľné erózie.
Dna má tri klasické vývojové periódy:
❶ Asymptomatická hyperurikémia – sprevádza ju vysoká
hladina kyseliny močovej, keď je hladina sérového urátu
vyššia ako 408 μmol/l. Hyperurikémia je hlavným rizikovým faktorom pre rozvoj dny, naproti tomu sa v prípade väčšiny mužov a žien s hyperurikémiou dna nevyvinie.
❷ Akútna intermitentná (prerušovaná, striedavá) dna – charakteristická je tým, že prvý záchvat sa objaví až po mnohých
rokoch prítomnosti asymptomatickej hyperurikémie. Atak
dnavej artritídy môže byť vyprovokovaný napríklad chirurgickým výkonom, diétnou chybou, traumou, hladovaním,
ale aj zvýšenou konzumáciou alkoholu. Treba však zobrať
do úvahy aj začiatok alebo vysadenie liekov s hypourikemickým účinkom. Veľká väčšina pacientov však medzi sporadickými epizódami akútnej artritídy nemá žiadne príznaky.
12 bedeker zdrav ia | 6 /2013
❸ Chronická tofózna dna – ide o dlhodobý stav, kedy sa
kryštáliky kyseliny močovej začínajú hromadiť aj v mäkkých tkanivách (ušné lalôčiky). Neliečená dna môže viesť
k závažnému poškodeniu kĺbov. V okolí kĺbov dochádza
k erózii kostí, na rtg. obraze sa dajú typicky zobraziť vyrazené lézie. Predpisuje sa terapia liekmi, ktoré znižujú hladinu kyseliny močovej.
Súvisiace ochorenia
Depozity kryštálov urátu sodného, ktoré sa nazývajú tofy,
môžu vznikať aj vo vnútorných orgánoch. Pri mikroskopickom vyšetrení náteru zo synoviálnej tekutiny pacienta
s dnavou artritídou sme našli jednotlivé kryštály urátu
sodného ihlicového tvaru a aj zhluky kryštálov (obr.). Dôkaz kryštálov urátu sodného môže byť prvým dôkazom dny
ešte pred primárnym atakom dnavej artritídy. Depozity
kryštálov sú reverzibilné a môžu vymiznúť pri poklese hladiny kyseliny močovej pod saturačnú hodnotu (404,6 μmol/l), pričom odporučená hladina kyseliny močovej v sére je
337,0 μmol/l .
Dna je závažné ochorenie, ktoré býva spojené s ďalšími ochoreniami, pacienti mávajú zvýšenú telesnú hmotnosť, častý
je vývoj hypertenzie. Jednou z príčin zvýšenia tlaku môže
byť aj súvis s metabolickými poruchami ako hyperlipoproteinémia (zvýšená hladina tukov v plazme) a cukrovka. Je
potrebné si uvedomiť, že hypertenzia priamo závisí od časovej dĺžky poruchy purínového metabolizmu. Z ďalších orgánových prejavov pri dne treba spomenúť poškodenie obličiek. Príčinou je nefroangioskleróza, prítomnosť urátových
depozitov v interstíciu obličiek (vmedzerené tkanivo, riedke
pojivo tkanív a orgánov, v ktorom prebiehajú nervy a cievy –
pozn. red.) môže mať chronický priebeh (chronická urátová
nefropatia) alebo sa môže prejaviť aj ako akútna nefropatia
vyvolaná vyzrážaním kryštálov kyseliny močovej v zberných kanálikoch obličky. Ďalej sa môže vyskytnúť aj baktériový zápal obličiek pyelonefritída alebo urolitiáza (tvorba
močových kameňov). Porucha metabolizmu glycidov vyžaduje spoluprácu reumatológa a diabetológa. Napokon z ďalších komorbidít (súčasný výskyt viacerých ochorení – pozn.
red.) nemožno nespomenúť výskyt infarktu myokardu
a ischemickej choroby srdca. Na vývoji ochorení pečene sa
podieľajú porucha purínového metabolizmu, obezita, diabetes mellitus a hyperlipoproteinémia. Na poškodení pečene sa však môže podieľať aj častý abúzus (nadmerné užívanie) alkoholu pacientov s dnavou artritídou.
Faktory provokujúce dnavý atak
Nárazová konzumácia alkoholu, mäsa alebo morských
plodov.
Zahájenie hypourikemickej liečby.
Prerušenie hypourikemickej liečby.
Cytotoxická liečba.
Zahájenie suplementácie vitamínom B12 pri pernicióznej
anémii.
Zahájenie diuretickej liečby.
Sepsa, infarkt myokardu, iné akútne závažné ochorenie.
Trauma, chirurgický výkon.
Prísna diéta a hladovanie.
Fyzické vypätie, dehydratácia.
Diferenciálna diagnostika
Septická artritída • pri podozrení na septickú artritídu je potrebné previesť adekvátne vyšetrenie punktátu (t. j. Gramovo farbenie
a kultivácia). Teplota nad 38 °C nie je pri dnavých atakoch obvyklá
a svedčí preto pre infekciu, ale zvýšená teplota okolo 37 až 37,5 °C
sa môže vyskytnúť až v tretine prípadov pacientov s kryštálovou
artritídou.
Pseudodna • má iný vzorec kĺbového postihnutia – objavuje sa
často v kĺboch poškodených artrózou alebo traumou a postihuje
často kolená, zápästia, ramená, alebo bázu palca na ruke. Rtg.
vyšetrenie môže preukázať líniu kalcifikácie v kĺbovej chrupavke
(t. j. chondrokalcinózu) a pomôcť tak v diferenciálnej diagnostike.
Podobne ako dna, aj pseudodna sa často manifestuje po úraze,
chirurgickom výkone či závažnom akútnom ochorení, ako je infarkt myokardu či cievna mozgová prí­hoda. Klinické prejavy môžu
byť nerozlíšiteľné od dnavého ataku a zásadný význam má preto
posúdenie prítomnosti a charakteru kryštálu polarizačným mikroskopom (urátové kryštály sú ihlicovité a kalcium-pyrofosfátové
kryštály majú tvar kosoštvorca).
­­­—
Kryštály urátu sodného na chrupavke kolenného kĺbu pri dne
metre, lipidogram a hladinu glukózy.
Diétne opatrenia
Pri klasifikácii hyperurikémie je potrebné brať do úvahy
príčiny zvýšenej tvorby kyseliny močovej. Dôležité sú diétne opatrenia a vylúčenie ťažkých mastných a korenených
jedál a alkoholu. Pacienta treba viesť k postupnej redukcii
hmotnosti (hlad zvyšuje koncentráciu kyseliny močovej).
Dôležitý je aj dostatočný prívod tekutín a tiež úprava pH
moču k zásaditým hodnotám.
Pri dodržiavaní diéty a medikácie sa dnes už zriedkavejšie
vyskytuje chronická tofózna forma ochorenia, pre ktorú je
cha­
rakteristická asymetrická deštruktívna polyartritída
postihujúca nohy aj ruky, ktorá môže postihnúť aj veľké
kĺby. Ako už bolo spomenuté, okrem kĺbov vznikajú v takom prípade tofy aj na ušnici, ktorých biela výplň je vlastne
veľké množstvo kryštálov urátu. Vytváranie tofov v obličkách, na srd­cových chlopniach a cievach nie je zriedkavosťou. Príčinou smrti bývajú väčšinou kardio-vaskulárne
komplikácie.
Rôzne typy hyperurikémie:
❶ zvýšená tvorba kyseliny močovej (vylučovanie za 24 hod. presahuje 4,8 mmol/l)
primárna – je geneticky determinovaná
sekundárna – sprevádza ochorenia, pri ktorých sa zvy­šuje rozpad buniek (psoriáza, leukémia, nádorové ochorenia)
❷ znížené vylučovanie kyseliny močovej (vylučovanie za 24 hod.
je menšie ako 3,6 mmol/l)
primárna – je geneticky determinovaná; selektívna porucha
tubulárnej funkcie obličiek bez insuficiencie (nedostatočnosti)
sekundárna – lieky: diure­tiká a pod., insuficiencia obličiek
Laboratórne vyšetrenie
Terapia
Sedimentácia erytrocytov a hladina C-reaktívneho proteínu bývajú v priebehu ataku typicky zvýšené, môže byť prítomná aj mierna leukocytóza (zvýšený počet bielych krviniek v krvi). V rámci skríniingu asociovaných komorbidit
je potrebné vyšetriť krvný obraz, renálne (obličkové) para-
Indikujú sa alopurinol, nesteroidové antiflogistiká, kolchicín a chirurgické odstránenie tofov. V súčasnosti sa vkladajú veľké nádeje do nepurínových selektívnych inhibítorov
xantín oxidázy, čo sa považuje za najmodernejšiu terapiu
v súčasnosti dostupnú už aj na Slovensku.
6/2013 | bedeker zdrav ia 13
R E U M AT O L Ó G I A
Reumatické
bolesti kĺbov
—
prim. MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
Bolesť je pre ľudské telo varovným signálom. V istom zmysle zároveň predstavuje ochranu pred poškodením tkanív.
Ak bolesti postihnú pohybový aparát, predovšetkým kĺby, väzivá, svaly a šľachy, môže ísť o reumu alebo reumatické
ťažkosti. Akékoľvek pretrvávajúce bolesti pohybového aparátu si vyžadujú vyšetrenie odborným lekárom.
Príznaky a diagnostika
Ak má pacient podozrenie na reumatické ochorenie, mal
by si všímať také príznaky, ako sú opuchy kĺbov, predovšetkým malých kĺbov rúk. Varovným prejavom môže byť
aj typická, dlhšie trvajúca ranná stuhnutosť, horúčka,
nechutenstvo, malátnosť a bolestivosť kĺbov aj v pokoji.
Základným klinickým prejavom ochorenia je deštrukcia kĺbovej chrupavky a následne aj kosti. Celosvetovo
reumatické ťažkosti postihujú asi jedno až dve percentá
populácie, pričom medzi ženami a mužmi sú menšie rozdiely. V zrelom veku sa ochorenie prejavuje asi dva až tri-
krát častejšie v ženskej populácii ako v populácii rovnako
starých mužov, v starobe sa tento pomer vyrovná. Chronický zápal sprevádzajúci ochorenie zasahuje najmä kĺby
rúk, menej kolenné kĺby, ale aj ramená, členky, lakťové
kĺby, krčnú chrbticu a bedrové kĺby. Keďže zápal napáda
svaly aj väzivá, postihnuté môžu byť aj srdcovo-cievna
a dýchacia sústava, koža, svalové úpony. Medzi časté príznaky dobre rozpoznateľné aj laikom patria opuchnuté,
bolestivé a teplé kĺby s obmedzenou pohyblivosťou. Reumatoidná artritída, ako sa reuma odborne označuje, je
zápalové ochorenie, ktorého príčina nie je dosiaľ úplne
Komplexné informácie o reumatických ochoreniach sa dočítate
v najnovšej publikácii s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a ...“
CD obsahuje nahraté špeciálne cvičebné zostavy:
• sterilita – podľa Mojžišovej – modifikácia
• inkontinencia – cvičebná zostava svalstva panvového dna „Lúčky“
• osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej.
Predaj aj formou dobierky:
tel./fax: 033 7301 820
msm: 0949 444444
e-mail: [email protected]
14 bedeker zdrav ia | 6 /2013
R E U M AT O L Ó G I A
Condrosulf® 400 mg, cps
objasnená. Predpokladá sa však, že ochorenie má súvislosť s genetickými a autoimunitnými procesmi. Pri
nich sa vlastne imunitný systém obracia proti vlastným štruktúram tela, čo vyvoláva zápalové reakcie,
ktoré poškodzujú tkanivá. Stanovenie diagnózy môže
v niektorých prípadoch byť náročné, najmä v ranných
štádiách ochorenia. Diagnózu na základe klinických
príznakov by mal stanoviť odborník – reumatológ.
Okrem rtg. vyšetrenia sa laboratórne stanovujú aj tzv.
reumatoidné faktory z krvi; veľa napovie rozbor kĺbovej tekutiny – pri reumatoidnom zápalovom ochorení
sa v nej totiž nachádza nielen viac bielych krviniek,
ako je obvyklé, ale na prítomnosť zápalového procesu
poukazujú aj niektoré iné špecifické látky, napríklad
enzýmy.
Liečba reumatoidnej artritídy
Po stanovení diagnózy je najlepšie začať s liečbou čo
najskôr. Cieľom terapie je odstrániť príčinu bolesti
a prostredníctvom vhodných liekov a fyzioterapie
zmierniť nepríjemné príznaky a potlačiť zápalové procesy. K nefarmakologickým metódam okrem fyzioterapie, rehabilitácie a cvičenia patrí zníženie telesnej
hmotnosti, najmä v prípade, ak ochorenie nadmerná
hmotnosť či obezita zhoršujú. Farmakologickú liečbu môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Prvá z nich
je zameraná na ochranu chrupavky pred jej ďalším
odbúravaním spôsobeným zápalom. Používajú sa lieky, ktoré sa odborne volajú chondroprotektíva alebo
antiartrotiká (napr. chondroitín sulfát). Výber správneho lieku patrí do rúk odborníka. Ďalšiu skupinu
liekov tvoria nesteroidné antif logistiká s protizápalovým a analgetickým účinkom (diklofenak epolamín).
Okrem liekov v tabletkovej forme k overeným preparátom radíme rôzne dermálne gély a liečivé náplasti.
V liečbe sa uplatňujú tiež glukokortikoidy znižujúce
zápal či imunosupresíva – lieky potláčajúce činnosť
abnormálne aktivovaného imunitného systému.
60x400 mg chondroitín sulfátu
MENEJ BOLESTÍ KĹBOV, VIAC POHYBU
PRVÝ
VOĽNOPREDAJNÝ
LIEK NA LIEČBU
ARTRÓZY
NA SLOVENSKU
Lokálna liečba – priamo v mieste zápalu
SPOMAĽUJE PRIEBEH
OCHORENIA A TLMÍ BOLESŤ
Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a prečítajte
si pribalenú písomnú informáciu pre používateľa lieku.
Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: [email protected]
www.ibsa.sk
CSF_inz_12/2013
Nesteroidné protizápalové lieky sa osvedčili ako lokálne prípravky na liečbu zápalu nielen pri reumatických ochoreniach kĺbov, ale tiež v prípade drobných
poranení, pomliaždenín, podvrtnutí alebo opuchov
pri vykĺbení či natiahnutí svalov, šliach a väzov. Účinná látka obsiahnutá v prípravku má silné analgetické
a antireumatické účinky. Keďže sa pri aplikácii obchádza tráviaci trakt, nedochádza v tomto smere k nežiaducim vedľajším účinkom. Oba prípravky sa aplikujú
priamo na boľavé miesto a pacient cíti úľavu od bolesti
takmer okamžite.
ORTOPÉDI A
Artróza
kolenného kĺbu
—
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedická klinika LF UK a UNB, nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Artróza kĺbov je degeneratívne ochorenie kĺbu a okolitých kĺbnych štruktúr, spôsobené opotrebením (starnutím) chrupavky a ďalších častí kĺbu. Degeneratívne ochorenia sú najčastejším chorobným postihnutím kĺbov. V prípade postihnutia kolenného kĺbu artrózou, hovoríme o artróze kolenného kĺbu – gonartróze.
Kolenný kĺb je najväčším a najzložitejším kĺbom v tele človeka. V evolúcii sa kolenný kĺb prispôsobil početným úlohám, ktoré plní v pohybovom aparáte. Pohyb v priestore
pri chôdzi, stoji, prenos ťažiska, udržiavanie rovnováhy,
to sú len niektoré z úloh kolenného kĺbu, bez ktorých si
nevieme predstaviť ani najbežnejšie denné aktivity.
Pri poškodení kolenného kĺbu dochádza k poruche jeho
funkcie. Obmedzí sa hybnosť, stabilita kĺbu, pripojí sa
bolestivosť. Kolenný kĺb je zo všetkých kĺbov v tele človeka najčastejšie postihnutý artrózou.
Obvykle sa myslelo, že degeneratívne poškodenie vzniká
len v kĺbovej chrupavke. Fyzikálne sily, prípadne zápalové či metabolické ochorenia poškodzujú základnú hmotu chrupavky a tým aj chondrocyty – bunky chrupavky.
Na rozvoj tohto ochorenia majú však výrazný vplyv jednak kostné tkanivo pod chrupavkou, rovnako ako aj kĺbová výstelka a vnútrokĺbová tekutina.
Primárna a sekundárna artróza
Príčiny artrózy kolenného kĺbu bývajú rôzne. K rozvoju
ochorenia prispieva mnoho celkových faktorov. Genetická predispozícia, ženské pohlavie, obezita, osteoporóza,
metabolické ochorenia, ale i geografické a environmentálne faktory. Vek, povolanie a aktivita čiastočne vysvetľujú tiež vznik sekundárnych artróz.
Sekundárne artrotické postihnutie kolenného kĺbu je
vyvolané známou príčinou. Ide najmä o niektoré vrodené a vývojové ochorenia kolenného kĺbu, prípadne iných
kĺbov dolnej končatiny, na podklade ktorých dochádza
k rozvoju postupného artrotického postihnutia kolenného kĺbu počas vývoja organizmu. Taktiež niektoré vrodené formy kĺbovej laxicity (voľnosti), ktoré vedú k nestabilite kolenného kĺbu, a tým k predčasnému opotrebovaniu
kĺbovej chrupavky, môžu byť príčinou ochorenia. Jednostranné preťažovanie určitou nefyziologickou športovou či pracovnou záťažou taktiež môže viesť k rozvoju
artrózy, a to predovšetkým poškodením chrupavky. Športové úrazy, poškodenia meniskov, ale najmä poškodenia
skrížených väzov kolenného sú dokázateľne príčinou
včasných degeneratívnych zmien na kolennom kĺbe už
v mladom dospelom veku. Vnútrokĺbové zlomeniny, rovnako ako aj zlomeniny v okolí kĺbov na dolnej končatine,
najmä nesprávne liečené, vedú k rýchlemu progresívnemu poškodeniu tzv. poúrazovou artrózou. Zápalové ochorenia, ktorých najčastejším predstaviteľom je reumatoidná artritída, často postihujú kolenný kĺb, v ktorom sa tak
rozvíja sekundárne poškodenie. Metabolické ochorenia,
ako je dna, pseudodna a iné formy kryštalických artropatií, sú ďalšou skupinou ochorení, ktoré vedú k artróze.
Gonartróza je progresívne, nezvratné ochorenie, rozvíja
sa postupne a pacienta v rôznej miere obmedzuje.
Diagnostické vyšetrenia
V prípade artrózy kĺbov rozoznávame tzv. primárnu
(idiopatickú) artrózu – degeneratívne ochorenie kĺbu, pri
ktorom nie je presne známa príčina ochorenia a tzv. artrózu sekundárnu.
16 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Základným predpokladom správnej liečby gonartrózy
je správna diagnostika ochorenia a potreba stanoviť
typ ochorenia – či ide o primárnu alebo sekundárnu artrózu. Základné vyšetrenie vykonáva všeobecný lekár
ORTOPÉDI A
v spolupráci s ortopédom, reumatológom. Základným
pomocným zobrazovacím vyšetrením je dodnes zhotovenie röntgenovej snímky kolenného kĺbu v záťaži, v stoji
v predozadnej a bočnej projekcii. Dnes tak rozšírené vyšetrenie magnetickou rezonanciou v ranných štádiách
artrózy diagnostiku len spresňuje. Laboratórne vyšetrenia napomáhajú oddiferencovať zápalovú, metabolickú
či infekčnú príčinu artrotických ťažkostí pacienta.
Obťažujúca bolesť
Pacientov s artrózou obťažuje predovšetkým bolesť. Máva
rôznu intenzitu, spočiatku sa objaví štartovacia bolesť,
pri začiatku pohybu. Neskôr dochádza k rozvoju bolesti
po záťaži a počas záťaže. V rozvinutom štádiu ochorenia
sa pripojí bolesť kolenného kĺbu v pokoji a v noci. Bolesť
spôsobená artrózou nakoniec znemožňuje i spánok. Kĺb
býva na dotyk citlivý. Náplň v kolennom kĺbe spôsobená dráždením kĺbovej výstelky je častým sprievodným
javom ochorenia. V začarovanom kruhu bolesti, ďalšieho poškodzovania vnútrokĺbových štruktúr a v rozvo-
ji funkčného obmedzenia hybnosti zohráva významnú
úlohu. Pre poškodenie kolenného kĺbu artrózou neskôr
dôjde i k zmenám na svaloch v okolí kĺbov. Najčastejšie
prichádza k úbytku svalovej hmoty (svalovej hypotrofii)
na svaloch stehna a predkolenia, čo býva príčinou ich
artrotického postihnutia. Neskôr okrem bolesti a funkčného postihnutia kolenného kĺbu pribudnú anatomické
zmeny na kĺbe. Ide o zmeny v osovom postavení dolnej
končatiny v kolennom kĺbe (deformity do „X“ a do „O“),
ďalej kontraktúry (skrátenia) v kolennom kĺbe, pri ktorých nie je možné kolenný kĺb vystrieť do základného
postavenia. Obmedzenie fyziologickej funkcie kolenného kĺbu vedie k preťaženiu a nefyziologickej záťaži kĺbov
dolnej končatiny. ochorenia.
Prevencia a liečba
Primeraný pohybový režim, udržiavanie správnej telesnej hmotnosti, vyvážená strava, prevencia a najmä
správna liečba úrazov a následné sledovanie pacientov so
včasnými štádiami artrotického poškodenia kolenného
Iba 2 injekcie k dosiahnutiu zlepšenia kvality života
RÝCHLY NÁSTUP ÚČINKU DLHOTRVAJÚCI EFEKT
MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
Inovácia v intraartikulárnej liečbe osteoartrózy kolena*
Jediná sekvenčná intraartikulárna injekcia dvoch foriem kyseliny hyaluronovej**
Patentovaná dvojkomorová jednorazová injekčná striekačka obsahuje dve oddelené
formy kyseliny hyaluronovej (HA) s rozdielnou molekulovou hmotnosťou a koncentráciou:
1. komora: HA s nízkou
molekulovou hmotnosťou
1 x 106 Da; 0,7 ml sterilného 2,2% hyaluronanu
sodného.
LMV
HMV
2. komora: HA s vysokou
molekulovou hmotnosťou
2 x 106 Da; 0,7 ml sterilného 1,0% hyaluronanu
sodného.
* Petrella RJ et al.: Long term efcacy and safety of a combined
low and high molecular weight hyaluronic acid in the treatment
of osteoarthritis of the knee, Rheumatology Reports 2011; volume 3:e4
**Príbalová informácia 05/2009
Dovozca pre SR: Noviere s.r.o. - org.zl., Priemyselná 2, Žilina 010 01, www.noviere.sk, tel.: +421
415
111
6/2013
| 115
bedeker
zdrav ia 17
SK_RNHV_131101
ORTOPÉDI A
kĺbu sú hlavnou prevenciou rozvoja a progresie ochorenia. Redukcia hmotnosti rovnako ako úprava pohybovej
aktivity sú pre spomalenie ochorenia mimoriadne dôležité. Vylúčenie zbytočného mechanického preťažovania
kĺbov dolných končatín je pre pacientov nezriedka neriešiteľným problémom. Až po úprave hmotnosti, denných
aktivít a pracovných návykov prichádza k slovu farmakologická liečba. Doménou je tlmenie bolesti a reaktívneho zápalu, ktorý pri deštrukcii kĺbovej chrupavky vzniká. Medikamentózna liečba chondroprotektívami, t. j.
liekmi, ktoré ovplyvnením výživy a metabolizmu chrupavky umožňujú v počiatočných štádiách zlepšiť kvalitu
zvyšnej, či lepšiu regeneráciu poškodenej chrupavky, je
v týchto štádiách ochorenia nezastupiteľná. V prípade
jej účinnosti dôjde okrem iného i k zníženiu potreby liekov na tlmenie bolesti, čo má najmä v prípade starších
pacientov mimoriadne priaznivý efekt na celkový zdravotný stav. Bolesť aj opuch môžu zmierniť rôzne lokálne
pôsobiace liekové formy (masti, gély, náplaste).
Injekčná vnútrokĺbová liečba
Liečba injekciami priamo do kolenného kĺbu sa s úspechom používa viac ako päť desaťročí. V minulosti sa používali prevažne lokálne kortikoidy, hormonálne lieky
obmedzujúce zápalovú reaktívnu zložku artrózy. V posledných dvoch desaťročiach sa s úspechom využívajú
lieky nahrádzajúce kyselinu hyalurónovú, ktorá je fyziologickou zložkou tela človeka, najmä vnútrokĺbovej tekutiny. Po jej podaní do kolenného kĺbu dochádza k úprave
bolestivosti, obnove hybnosti, ústupu opuchu a k zmierneniu ďalších prejavov ochorenia. K dispozícii sú rôzne
typy kyseliny hyalurónovej, s rôznou molekulovou hmotnosťou a aj dĺžkou účinku. Liečba viskosuplementáciou
(náhrada kĺbovej tekutiny – pozn. red.) taktiež dokázateľne redukuje používanie liekov na tlmenie bolesti, čím výrazne prispieva k zníženiu výskytu nežiaducich účinkov.
Metódy tzv. regeneračnej medicíny sú v súčasnosti pri
liečbe artrotického poškodenia kolenného kĺbu dostupné v obmedzenej miere. Schválené postupy narážajú na
problém platnej európskej legislatívy v oblasti využitia
kmeňových buniek. Treba však poznamenať, že artrózu
v jej pokročilom rozvinutom štádiu ani v najbližších desaťročiach metódy regeneračnej medicíny nezvrátia.
Fyzikálna liečba, rehabilitácia, kúpeľná starostlivosť,
ako i využitie ortopedických pomôcok sú neoddeliteľnou
súčasťou liečby pacienta postihnutého artrózou. Operačná liečba v správnej indikácii, ak sa vykoná v správnom
štádiu, umožní výrazne zlepšiť životný komfort, a to ako
v zmysle zníženia bolesti, ako i zlepšenia funkcie a úpravy deformít.
18 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Operačná liečba gonartrózy
Od operačnej liečby očakávame prevenciu, prípadne
úpravu deformít, zlepšenie hybnosti a zníženie bolestí.
Typ operačnej liečby závisí od príčiny a štádia ochorenia.
Vo včasných štádiách artrotického poškodenia kolenného kĺbu – v prípade osových deformít v kolene – sú vhodné zásahy na úpravu deformity. Správne osové postavenie dolnej končatiny umožní úpravu záťaže v kolennom
kĺbe. Avšak artroskopická operácia v prípade pokročilého
ochorenia nedokáže priniesť dlhodobú úpravu stavu.
Totálna endoprotéza – umelá náhrada kolenného kĺbu –
má za sebou viac ako štyri desaťročia celosvetového úspechu. Vo vyspelých krajinách sa implantuje dvakrát viac
umelých náhrad kolenných kĺbov v pomere k bedrovým.
Správna liečba a komplexná starostlivosť umožnia vo
včasných štádiách zlepšiť životný komfort pacienta.
Napriek tomu, že artróza kolenného kĺbu pacienta bezprostredne na živote neohrozuje, pri správnej liečbe dôjde v priamej súvislosti so zlepšením mobility pacienta k
zníženiu výskytu a komplikácií iných chorôb, predovšetkým srdcovo-cievnych a metabolických ochorení.
PRE VENC I A ÚR A ZOV
Prvá pomoc pri úrazoch
Poranenia hlavy
Ako príznaky poranenia hlavy sa môžu
objaviť:
→ Porucha vedomia
→ Bolesti hlavy
→ Závraty
→ Nevoľnosť, zvracanie
→ Krvácanie z ucha, nosa, úst
Poranenia hlavy by ste nemali podceňovať! Aj na prvý pohľad ľahký otras
mozgu môže mať nepriaznivý vývoj
a spôsobiť trvalé následky.
Ak je postihnutý pri vedomí:
→ Uložte ho vodorovne na chrbát,
s mierne podloženou hlavou.
→ Ošetrite poranenie hlavy.
→ Postihnutého upokojte, rozprávajte sa s ním a kontrolujte jeho stav
vedomia.
→ Nikdy nepodávajte nič ústami –
jedlo, nápoje, lieky.
→ Dbajte na tepelný komfort.
→ Dopravte postihnutého k lekárovi
na ošetrenie.
Ak je postihnutý v bezvedomí:
→ Zaistite priechodnosť dýchacích
ciest, skontrolujte základné životné funkcie a dajte postihnutého do stabilizovanej polohy.
→ Pri otvorenej rane miesto ošetrite
a zastavte krvácanie.
→ Neodkladne volajte Záchrannú
zdravotnú službu.
Poranenia horných a dolných končatín – zlomeniny, vykĺbenia, podvrtnutia
Pády pri športe bývajú častou príčinnou zranení pohybového aparátu.
Ak má postihnutý poranený kĺb:
→ Poranenú končatinu sa nikdy nesnažte napraviť a vrátiť do prirodzenej polohy.
→ Zabráňte postihnutému stavať sa
na poranenú končatinu.
→ Chladením postihnutého miesta
sa môžete pokúsiť zmierniť opuch
a bolestivosť zranenia.
→ Znehybnite poranený kĺb elastickým
obväzom.
→ Pri ošetrení vykĺbenia znehybnite
končatinu, mäkko ju vypodložte
proti trupu napríklad časťou odevu, hornú končatinu znehybnite
veľkým spevňujúcim závesom k telu.
Dolnú končatinu znehybnite zviazaním oboch končatín k sebe.
Podozrenie na zlomeninu
Zlomeniny patria medzi veľmi bolestivé zranenia, čo môže mať za následok
šok postihnutého pri zlomeninách
dlhých kostí na dolných končatinách
a zlomeninách panvy. Zlomené konce
kostí a ich úlomky môžu vážne poškodiť cievy, nervy a priľahlé orgány – aj
pri nesprávnom pohybe, preto treba
zlomeniny kvalitne ošetriť. Pri zlomeninách vzniká vnútorné krvácanie
do okolitých tkanív. Postihnutá časť
v dôsledku vnútorného krvácania
opuchne.
Prvú pomoc poskytujte na mieste, kde
došlo k poraneniu. V prípade ohrozenia
života premiestnite postihnutého do
bezpečia. Ošetrujeme ležmo na chrbte,
pri zlomeninách rebier a hornej končatiny v sede s oporou chrbta. Zbytočne nespôsobujte bolesť vyzliekaním.
→ Základom je znehybnenie kosti –
snažte sa vždy znehybniť kĺb nad
a pod zlomeninou (obmedzíte bolestivosť zranenia a zabránite vzniku trvalých následkov).
→ Hornú končatinu znehybnite v tzv.
fyziologickej polohe – ohnutú v lakti
v uhle 90° pred telom. Najrýchlejší,
najdostupnejší a najefektívnejší
spôsob znehybnenia je šatkový
záves.
→ Pri zlomenine dolnej končatiny
priložíme zdravú končatinu k postihnutej tak, aby sme s postihnutou nehýbali a obe končatiny spolu zviažeme.
Pri veľkej deformácii možno využiť rôzne druhy obloženia na znehybnenie (vankúš, deku, batoh).
Postupy prvej pomoci pri často sa
vyskytujúcich zlomeninách a poraneniach
Zlomenina kľúčnej kosti
Pri zimných športoch často dochádza k zlomenine kľúčnej kosti. Vzniká najmä pri páde na vystretú hornú
končatinu.
Príznaky:
→ Postihnutý si môže podopierať
lakeť na strane zlomenej kľúčnej
kosti (uvoľnením svalov sa zmierni bolesť), hlavu má naklonenú
v smere poranenej ruky
→ Hmatateľný výčnelok v mieste zlomeniny kľúčnej kosti
→ Bolesť pri pohybe v pleci, resp. rukou
→ Plece na strane zlomenej kľúčnej
kosti je znížené a mierne otočené
dopredu
→ Opuch v oblasti pleca
Prvá pomoc:
→ Postihnutého ošetrujte v polohe
posediačky.
→ Pri ošetrení postupujte podobne
ako pri znehybnení hornej končatiny s trojrohými šatkami s tým
rozdielom, že dlaň leží na hrudnej kosti.
→ Transportujte postihnutého na
odborné ošetrenie.
Poranenia chrbtice
Predpokladáme ho vždy, ak počas úrazu mohla na chrbticu postihnutého
pôsobiť väčšia sila. Pri poranení chrb6/2013 | bedeker zdrav ia 19
PRE VENC I A ÚR A ZOV
tice môže nastať aj poranenie miechy,
čo spôsobuje čiastočnú alebo úplnú stratu
pohyblivosti príslušnej časti tela. Ochrnutá časť tela je necitlivá. Poranenie miechy
môže nastať aj pri nesprávnom vykonávaní
predlekárskej prvej pomoci, napr. pri zakáňaní hlavy, ak je predpoklad poranenia krčnej chrbtice a pri neodbornom manipulovaní s postihnutým.
Pri podozrení na poranenie chrbtice postihnutým nehýbeme, nedvíhame ho, ani neprenášame, pokiaľ postihnutého a záchrancu neohrozuje okolie.
Poranenie miechy v oblasti krčnej
chrbtice
Bezprostredne ohrozuje život postihnutého!
Príznaky:
→ Nemožnosť pohybu s hornými
a dolnými končatinami
→ Ochabnutosť horných a dolných
končatín
→ Necitlivosť ochrnutých častí tela
→ Nedostatočné dýchanie, ktoré
spôsobuje ochrnutie dýchacieho
svalstva
Poranenie miechy v oblasti hrudníkovej alebo driekovej časti chrbtice
Príznaky:
→ Nemožnosť pohybu s dolnými končatinami
→ Ochabnutosť dolných končatín
→ Necitlivosť ochrnutých častí tela
Príznaky prasknutého alebo zlomeného stavca
Príznaky:
→ Bolesť v oblasti krku alebo chrbta
→ Citlivosť na dotyk v poranenej časti chrbtice
→ Zmena v zakrivení chrbtice
→ Zablokovanie chrbtice
Prvá pomoc, ak je postihnutý pri vedomí:
→ Postihnutého udržujte v polohe,
v akej ste ho našli.
→ Postihnutému vysvetlite, že nesmie otáčať hlavou, obracať sa
a vstávať.
→ Postihnutého upokojujte.
20 bedeker zdrav ia | 6 /2013
→ Pri rýchlej dostupnosti RZP stabilizujte hlavu a krk postihnutého
v neutrálnej polohe: kľaknite si za
hlavu postihnutého tak, aby ste rukami mohli uchopiť hlavu postihnutého
v oblasti uší – hlava, krk a chrbtica sú
v jednej osi.
→ Ak na Rýchlu zdravotnícku pomoc
musíte čakať dlhšie, hlavu postihnutého obložte z bokov, ak to
poloha postihnutého umožňuje,
napríklad zvinutými dekami alebo batožinou.
→ Zabezpečte okamžité privolanie
RZP.
→ Postihnutého prikryte, aby ste zabránili podchladeniu.
→ Sledujte zdravotný stav postihnutého.
→ Pri premiestňovaní postihnutého
použite vystužené (pevné) nosidlá. Hlavu, krk, trup a nohy udržiavajte počas premiestňovania
v jednej priamke. Pri transporte
postihnutého na nosidlách, ak
predpokladáme poranenie krčnej
chrbtice, musíme hlavu postihnutého fixovať k nosidlám napr.
izolačnou páskou, lepiacou páskou cez čelo postihnutého a spodnú časť nosidiel.
Prvá pomoc, ak je postihnutý v bezvedomí:
→ Postihnutého udržujte v polohe,
v akej ste ho našli.
→ Pri rýchlej dostupnosti RZP stabilizujte hlavu a krk postihnutého
v neutrálnej polohe: kľaknite si
za hlavu postihnutého tak, aby
ste rukami mohli uchopiť hlavu
postihnutého v oblasti uší – hlava, krk a chrbtica sú v jednej osi.
→ Ak na RZP musíte čakať dlhšie,
hlavu postihnutého obložte z bokov, ak to poloha postihnutého
umožňuje, napríklad zvinutými
dekami alebo batožinou.
→ Zabezpečte priechodnosť dýchacích ciest predsunutím sánky.
Dbajte na to, aby ste nezaklonili
hlavu postihnutého.
→ Skontrolujte dýchanie a činnosť
srdca, v prípade zástavy začnite
s resuscitáciou.
→ Zabezpečte okamžité privolanie
RZP.
→ Postihnutého prikryte, aby ste zabránili podchladeniu.
→ Sledujte zdravotný stav postihnutého.
→ Pri premiestňovaní postihnutého
postupujte ako pri postihnutom
pri vedomí.
PRE VENC I A ÚR A ZOV
Poranenie kolenného kĺbu
Prudké zaťaženie alebo vybočenie kolenného kĺbu môže spôsobiť jeho poranenie. Rotačná záťaž, ak je koleno
zaťažené, môže spôsobiť prasknutie
alebo vyvrtnutie chrupavky. Ak na koleno pôsobí sila smerom nabok alebo
dozadu, môže dôjsť k prasknutiu väziva (dolný koniec stehnovej kosti a horný koniec holennej kosti spája silné
väzivo). Priamy náraz na koleno alebo
prudké stiahnutie pripojených svalov
môže spôsobiť dislokáciu alebo zlomeninu kolennej kosti – jabĺčka.
Príznaky:
→ Bolesť v kolennom kĺbe
→ Pokus o pohyb v kĺbe je veľmi bolestivý
→ Bolesť prechádza hlboko do kĺbu
→ Citlivosť na dotyk
→ Rýchlo vznikajúci opuch
→ Pri závažnom poranení kolenného
kĺbu deformácia v mieste kĺbu
Prvá pomoc:
→ Pri poranení kolenného kĺbu môže
dôjsť k jeho stuhnutiu, čo znemožňuje jeho vystretie, preto sa
nepokúšame koleno vyrovnať.
→ Postihnutú osobu uložte na deku
do polohy v ľahu na chrbte.
→ Poranené koleno podložte zloženou vetrovkou a pod.
→ Koleno neobväzujte obväzom, pre–
tože kolenný kĺb môže rýchlo
opúchať.
→ Koleno obložte mäkkým materiálom, takto je chránené pred
prípadným nechceným udretím,
napr. pri transporte alebo pri prevoze do nemocnice.
→ Postihnutej osobe nepodávajte tekutiny a jedlo.
→ Zabezpečte prevoz postihnutého
na odborné ošetrenie.
→ Postihnutú osobu chránime pred
chladom.
nú zlomeninu, ktorú musíme ošetriť,
a preto ranu treba sprístupniť. Odev
rozstrihneme, rozrežeme, poprípade
roztrhneme. Na vyčnievajúce úlomky
kosti nikdy netlačíme! Ranu musíme
sterilne prekryť tak, aby sme zabránili ďalšiemu krvácaniu a prípadnej
infekcii.
Na ošetrenie otvorenej zlomeniny použite:
→ Sterilnú gázu, ktorou prekryjete
krvácajúcu ranu.
→ Vatu alebo sterilný vankúšik. Priložíte ich na vrstvu gázy tak, aby
prekrývali ranu s dostatočným
presahom.
→ Obväz, ktorým krytie s vatou alebo vankúšikom pevne zaistíte.
Kontrolujte prekrvenie poranenej končatiny.
→ Poranenú časť znehybnite ako pri
zatvorenej zlomenine.
→ Postihnutej osobe nepodávajte tekutiny ani jedlo.
→ Zabezpečte okamžitý prevoz postihnutej osoby do nemocnice.
Ak kosť vyčnieva, pri ošetrení postupujte
nasledovne:
→ Použite dva primerane veľké obväzy alebo čistú látku, ktorú zviňte do požadovaného priemeru.
Priemer obväzov (zvinutej látky)
musí byť väčší, ako výška úlomku
kosti.
→ Obväzy uložte po bokoch a pozdĺž
vyčnievajúcej kosti.
→ Tretím obväzom upevníte obväzy
k poranenej končatine. Obväzy
uložené po bokoch vyčnievajúcej kosti zabezpečia, že sterilné
prekrytie rany nebude tlačiť na
vyčnievajúcu kosť.
→ Poranenú časť znehybníte ako pri
zatvorenej zlomenine.
→ Postihnutej osobe nepodávajte tekutiny ani jedlo.
→ Zabezpečte okamžitý prevoz postihnutej osoby do nemocnice.
Použité zdroje:
www.prvapomoc.sk, www.zachranari.sk
Odborný dohľad nad spracovaním:
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Otvorená zlomenina
Ak presakuje krv v mieste zlomeniny
cez odev, podľa všetkého ide o otvore6/2013 | bedeker zdrav ia 21
PRE VENC I A ÚR A ZOV
Úrazy v zime sú spojené
najmä so športom
Techniky prvej pomoci je potrebné ovládať
aj na lyžiarskom svahu
—
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Hneď, ako sa objaví prvý sneh, svahy zjazdoviek sa naplnia nadšencami. Zimné športy ako lyžovanie, snowboarding, ale
aj sánkovanie či korčuľovanie, prinášajú so sebou nielen potešenie z pohybu, ale aj veľké riziko úrazu. Zlomeniny, vyvrtnutia, zranenia chrbtice, hlavy aj končatín sa nevyhýbajú ani tým najzdatnejším. Až 6 % všetkých športových úrazov sa
stane práve na snehu a ľade a ich následky bývajú vážne. Vedieť správne zareagovať a poskytnúť prvú pomoc do príchodu profesionálov, môže byť rozhodujúce.
Športovanie má aj svoje riziká
Pravidelná fyzická aktivita je nevyhnutná pre udržanie dobrého zdravia a kondície. Napriek všetkým výhodám, ktoré
športovanie prináša, je potrebné myslieť aj na riziko úrazov.
Práve zimné športy sprevádzajú časté pády, zrážky s inými
osobami či predmetmi, strata kontroly nad pohybom, únava, ale aj nezodpovedné a neuvážené správanie. Štatistiky
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hovoria, že až 6 %
všetkých úrazov pri športoch sa stáva v zime, pričom najviac sú ohrození mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov. Vysoká
rýchlosť, strata kontroly na klzkom povrchu, nedostatočné
ochranné prvky. V priebehu niekoľkých sekúnd môže zhodou viacerých faktorov vzniknúť situácia, kedy sa zo športového zážitku stane boj o zdravie či dokonca život.
Na zjazdovku sa treba pripraviť
Veľa ľudí si neuvedomuje, že športovanie v mraze a na snehu je pre telo oveľa väčšou záťažou ako v iných mesiacoch.
V zime sú svaly a šľachy pod vplyvom nízkych teplôt náchylnejšie na zranenia, preto sú dobrá rozcvička a zahriatie prvým krokom prevencie úrazov. Ďalším je kvalitná výstroj a ochranné prvky ako prilba, rukavice a viacvrstvové
oblečenie, ktoré chráni pred vetrom a udržiava telesné teplo. Tým posledným, no o to dôležitejším prvkom výbavy, je
znalosť techník prvej pomoci.
Naučte sa poskytnúť prvú pomoc
Zvládnuť techniky prvej pomoci nie je nič náročné, stačí niekoľko teoretických znalostí a praktický nácvik. Na
22 bedeker zdrav ia | 6 /2013
stránke www.prvapomoc.sk môže každý bezplatne, jednoduchou a zaujímavou formou absolvovať e-learningový
kurz základov prvej pomoci. V ôsmich lekciách sa vďaka
interaktívnym videám a úlohám naučíte teóriu. Na konci
e-learningového kurzu je pripravený krátky test, ktorý preverí nadobudnuté znalosti. Na základe jeho výsledkov získa
úspešný absolvent Certifikát Krajiny záchrancov, ktorý ho
oprávňuje na druhý krok. Tým je absolvovanie praktického
kurzu prvej pomoci za zvýhodnenú cenu 14,90 €. Viac informácií nájdete na www.prvapomoc.sk.
Bezpečnosť zimných športov
Pri všetkých zimných športoch sú najčastejšími príčinami
úrazov pády, zrážky s osobami a predmetmi, strata kontroly nad pohybom, zlyhanie výbavy, únava a rizikové správanie. Najvyšší výskyt úrazov je popoludní následkom únavy
či mierneho podchladenia.
Bezpečnostné prvky
Oblečenie je dôležitým prvkom prevencie. Niekoľko vrstiev
odevu, ktorý prepúšťa odparujúci sa pot, bráni vniknutiu
vlhkosti, chráni pred vetrom a udržiava telesné teplo. Viac
vrstiev je výhodných pre možnosť vyzlečenia počas teplejšej časti dňa.
Prilba na lyžovanie či snowboarding by mala byť samozrejmosťou nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Dokáže
zabrániť mnohým závažným poraneniam pri náraze hlavy.
K snowboardingu patrí aj chránič chrbtice.
Pravidelné kontroly výstroja, nastavenia bezpečnostných
PRE VENC I A ÚR A ZOV
viazaní a údržba mechanických prvkov by mali byť samozrejmosťou.
Rozcvičenie pred začiatkom športovania na zohriatie svalov a uvoľnenie kĺbov a šliach je prevenciou poranení. Pred
použitím vleku a sedačky musíte vedieť ako nastúpiť, jazdiť
a vystúpiť. Pri únave si oddýchnite, pri pocite chladu choďte dovnútra.
Hlavné zásady bezpečnosti
pri vybraných zimných športoch
Sánkovanie
→ Na sánkovanie je vhodný iba svah bez skál, skokov, plotov a úsekov bez snehu. Nesánkujte sa na ľade.
→ Svah musí byť bokom od ciest, železnice, riek a jazier.
Na konci svahu musí byť dostatočné miesto na zastavenie.
→ Najvhodnejší pre deti je svah so sklonom najviac 30
stupňov a s dostatočne dlhým priestorom na zastavenie.
→ Používajte len sane a iné zariadenia na šmýkanie s brzdou a možnosťou riadenia. Pneumatiky, duše, kusy
plastu a plastové disky sú nevhodné pre nedostatočnú
možnosť ovládania.
→ Nehody sú často podmienené podchladením, hlavne v
prípade detí do troch rokov. Deti musia byť teplo oblečené do viacerých vrstiev.
→ Po sánkovaní deti prezlečte čím skôr do suchého odevu
a topánok, čo je prevenciu omrzlín a podchladenia.
→ Malé deti sa nesmú sánkovať bez dozoru dospelej osoby.
→ Najbezpečnejšia poloha na saniach je posediačky. Sánkovanie na bruchu hlavou napred je najhoršie s ohľadom na ochranu hlavy. Sánkovanie poležiačky na
chrbte zvyšuje riziko poranenia chrbtice a miechy.
→ Pozerajte sa okolo seba. Po skončení jazdy sa rýchle presuňte na okraj dráhy a mimo dojazdu ostatných sánkarov.
→ Nesánkujte sa potme a v noci.
→ Poranenia hlavy pri sánkovaní bývajú vážne, preto je
používanie prilby dôležitým bezpečnostným prvkom.
Vhodné sú prilby pre lyžiarov alebo hokejistov, pretože sú vyrobené do chladného prostredia a pre podobné
druhy pádov a rýchlostí ako pri sánkovaní. Napriek
tomu je dobré dať si pod prilbu tenkú a teplú čiapku.
Snowboarding
→ Tento šport je odlišný od iných zimných športov. Začiatočník by mal začínať s inštruktorom.
→ Pravidlá jazdenia sú rovnaké ako pre zjazd a slalom.
→ Zvlášť sa odporúča nosiť prilbu.
→ Snowboarding nie je vhodný pre deti do sedem rokov.
→ Oblečenie musí byť odolné proti chladu, vlhku a vetru,
topánky nemajú byť príliš tesné a odporúčajú sa okuliare na ochranu očí pred odrazom svetla a slnka od
snehu. Vhodný je ochranný krém proti UV žiareniu.
→ Doska by mala mať kovové hrany a bezpečnostné viazanie. Bezpečnostné šnúrky pri vypínacom viazaní
musia byť nepoškodené. Detský snowboard by nemal
siahať vyššie ako po hrudník.
→ Prvé a posledné jazdy sú vždy so zvýšeným rizikom poranenia.
Lyžovanie
→ Používajte prilbu!
→ Nikdy nelyžujte sami. Lyžovanie v skupine je bezpečnejšie.
→ Každý rok kontrolujte výstroj. Lyže, topánky a viazanie
by ste si mali dať skontrolovať v autorizovanom servise a upraviť na zmenu výšky a hmotnosti.
→ Rozcvičte sa pred lyžovaním na začiatku dňa.
→ Neopúšťajte značené trasy a dodržiavajte lyžiarske pravidlá.
→ Buďte mimoriadne opatrní pri prvých a posledných
jazdách, ktoré sú najriskantnejšie.
→ Lyžiar by si mal zvoliť dráhu, ktorá zodpovedá jeho
schopnostiam a mal by sledovať značenie na zjazdovke
(spomalenie, križovanie dráh, výjazd mechanizmov
a i.).
→ Lyžiar musí registrovať nebezpečenstvá (skaly, stromy,
stožiare), zmeny počasia a viditeľnosti.
→ Oblečenie musí byť odolné proti chladu, vlhku a vetru,
topánky nemajú byť príliš tesné a odporúčajú sa okuliare na ochranu očí pred odrazom svetla a slnka od
snehu.
6/2013 | bedeker zdrav ia 23
REH ABILITÁC I A
FYZIO KLINIK
— Unikátny spôsob
liečby pohybového aparátu
—
Pripravila: Iva Baranovičová
Už z názvu kliniky vyplýva, že sa úzko špecializuje na fyzioterapiu a rehabilitáciu. Súkromné medicínske centrum zamerané na liečbu pohybového aparátu, sídli na Karpatskej ulici v Bratislave a ponúka svojim pacientom v liečbe bolesti
pridanú hodnotu. O tom, že pacientovi sa dá skutočne pomôcť len tak, že sa odstráni príčina bolesti, rozpráva konateľ
zariadenia a vedúci fyzioterapeut špecialista Tomáš Malárik.
—V čom sa odlišujete od ostatných rehabilitačných zariadení?
Dovolím si povedať, že sa odlišujeme v prístupe k pacientom. Máme rehabilitačnú a ortopedickú ambulanciu, to
znamená, že problémy pacientov vieme konzultovať s lekármi – špecialistami. Na vyšetrenie a diagnostiku máme
hodinu, čo, pochopiteľne v štátnych ambulanciách možné
nie je. U nás si pacient všetko hradí sám, ale vie, za čo si
zaplatí. Často sa stáva, že pacient k nám príde po tom, čo
pol roka navštevoval rôznych lekárov, absolvoval rtg. vyšetrenia a magnetickú rezonanciu, ale bez výsledku, teda bez
toho, aby sa zbavil bolesti. Keď pacienta zdiagnostikujeme,
navrhneme mu ďalší postup. Môžeme sa uberať konzervatívnym smerom prostredníctvom rehabilitácie, uvoľňovania, elektroliečby alebo cielených cvikov. Keďže máme
k dispozícii jedno z najlepších zariadení na rehabilitáciu,
vieme zrehabilitovať akékoľvek poranenia od vyvrtnutia
členka, kolena či rôzne seknutia. Prichádzajú k nám pacienti s bolesťou, ale napríklad aj po neurologických operáciách, pred operáciou, po mozgovej príhode, ale aj takí, kto-
24 bedeker zdrav ia | 6 /2013
rí chcú začať aktívnejšie športovať a pripraviť sa na to. Keď
ide o liečbu bolesti, našou zásadou je vyhýbať sa injekciám
a infúziám, ktoré síce krátkodobo pomôžu, ale v konečnom
dôsledku, keďže ich úlohou je uvoľňovať stuhnuté svaly,
celý svalovo-kostrový systém akoby „rozhádžu“. Predstavte
si, že vzpriamené postavenie tela drží práve svalový korzet.
Ak má pacient disproporcie alebo disharmónie medzi prednou, zadnou či bočnými stranami tohto korzetu, zákonite
sa to niekde prejaví. Väčšinou na platničkách. Našou úlohou
je zistiť, kde je príčina.
—Znamená to, že neliečite len príznaky...
Presne tak. A to je vlastne druhou časťou našej práce. Pre
fyzioterapeuta je to však náročná práca. Poviem príklad:
príde k nám pacient, ktorý má problémy s krčnou chrbticou, ale pred pár rokmi mal už aj problémy v krížoch. Vtedy
mu predpísali infúzie, problém sa zdanlivo vyriešil, ale len
zdanlivo. Hovorili sme o svalovom korzete – ak mal tento
pacient takpovediac „slabé“ brucho, jeho svalový korzet bol
narušený, a navyše dostal infúzie, ktoré mu uvoľnili svaly
REH ABILITÁC I A
v krížoch. Jeho telo už nemajú aké svaly držať. A to sa odrazí na chrbtici a na platničkách.
—Čo presne ponúkate pacientom?
Rád by som zdôraznil, že súčasťou našej práce je permanentné vzdelávanie. Neustále študujeme zahraničnú literatúru a novinky v rehabilitácii. Jednou z takýchto noviniek
je aj unikátny spôsob liečby pohybového aparátu zvaný Redcord Neurac. Predstavuje neuro-muskulárnu aktiváciu, čo
je vlastne základom nášho snaženia pri liečbe pacienta. Už
pri diagnostike nám vyšetrenie pomáha zistiť slabé stránky
pacienta, napríklad v svalovom zreťazení. Predstavte si celkom jednoduchý pohyb, keď napríklad chcete hodiť loptou.
Do vykonania tohto pohybu sa musia zapojiť celé systémy
svalov, vtedy hovoríme o zreťazení. Väčšina úrazov sa stane tak, že toto zreťazenie nefunguje, laicky povedané svaly a nervové dráhy, prostredníctvom ktorých sa prenášajú
nervové vzruchy nekooperujú, a aby sa tak stalo, pacient
potrebuje toto všetko zaktivizovať – potrebuje teda neuro-muskulárnu aktiváciu. Cieľom Neurac metódy je obnoviť
bez bolesti pohybové vzory a zlepšenie funkcie. Telo funguje
ako jeden celok. A práve Neurac liečba vytvára možnosti pre
súhru medzi svalmi. Je zameraná na to, čo je príčinou problému – nelieči len príznaky. Ak máme problém v krčnej chrbtici, príčinou môže byť aj to, že naše svaly nemajú pri práci
správne nastavenie, nefunguje tu synergia, pracujú každý
zvlášť a presilia sa. Preto treba aktivovať svaly v celom zreťazení. Máme totiž svaly, ktoré vedia vykonať pohyb, ale aj
také, ktoré povedzme, ako pri hode loptou, určitý segment
svalov zastabilizujú, aby ďalšie svaly mohli vykonať svoju
prácu. Veda potvrdzuje, že bolesť môže rušiť signály, ktoré
sa za normálnych okolností posielajú z mozgu do svalov.
Táto porucha môže viesť k poškodeniu svalovej interakcie
a spôsobiť preťaženie svalov a následnú bolesť. Úlohou neuro-muskulárnej aktivácie je naučiť svaly pracovať spoločne. Systém Neurac ponúka balančné cvičenie alebo cvičenie
v lanách. Na to, aby pacient dokázal správne aktivovať svoje
—
Tomáš Malárik — fyzioterapeut špecialista
svaly, sa používa nestabilné prostredie. Cvičí zavesený v lanách, kedy sa určité svaly odľahčujú a pracuje sa s lokálnymi svalmi. Ak má napríklad človek problém vo vnútornom
systéme svalov, v lokálnych svaloch, ktoré stabilizujú určitý segment, napríklad okolo kĺbu, vzniká problém v celom
svalovom systéme. Lokálne svaly ovplyvňujú povrchové,
teda globálne svaly, a tým určujú fungovanie svalových zreťazení v tele. Prostredníctvom Neurac liečby nastavujeme
správne zapájanie v lokálnych a globálnych svaloch.
—Koľko „sedení“ pacienti musia absolvovať?
Je to individuálne, ale ak chceme pacienta zbaviť bolesti, ide
o dlhodobý proces. Keď príde pacient s bolesťou, zavesíme
ho do lán, do úľavovej pozície, odľahčíme ho vďaka správnemu polohovaniu a bolesť necíti. Metódou, ktorú nazývame
Neurac testovanie, identifikujeme nedostatky, hovoríme im
slabé články a svalovú nerovnováhu. Neurac liečba sa zameriava na nápravu týchto slabých miest a tým sa znižuje tlak
na preťažené svaly. Napríklad v začiatkoch liečby pacient po
zdiagnostikovaní cvičí povedzme tri cviky, ale intenzívne.
Keď sa bolesti zbaví, cvičí ďalšie cviky na posilnenie svalov, aby predišiel možným poškodeniam. Cvičí cielené cviky, ktoré sú v určitej situácii potrebné, vždy pod dohľadom
fyzioterapeuta, aby sa zabezpečila správna kvalita pohybu.
Cieľom Neurac liečby je, aby sa pacient zbavil bolesti bez
negatívnych vedľajších účinkov. Najprv však musíme nájsť
príčinu a tú sa prostredníctvom neuro-muskulárnej stimulácie snažíme odstrániť. Iba tak sa pacientovi dá pomôcť.
6/2013 | bedeker zdrav ia 25
I M U NO L Ó G I A
Intolerancia
alebo alergia?
­­­—
MUDr. Monika Antošová,
pediatrička
Až 50 % populácie trpí problémami spojenými s trávením, toleranciou potravín alebo alergiou na potraviny. 15 až
20 % ľudí je presvedčených, že trpia alergiou na potraviny, pritom skutočná alergia na potraviny sa vyskytuje len
asi v 2 % prípadov ľudí a v populácii detí do troch rokov asi v 8 %. Väčšia časť takto postihnutej populácie má
intoleranciu potravín.
Za alergiu považujeme len tú reakciu organizmu na potraviny, ktorá je spôsobená alergickými mechanizmami. Človek môže mať problém so spracovaním potravy z rôznych
iných príčin, napríklad z nedostatku enzýmov potrebných
pri spracovaní niektorých zložiek potravín. V takomto prípade hovoríme o intolerancii.
Aký je rozdiel medzi alergiou a intoleranciou
Alergická reakcia je nadmerná reakcia organizmu na prítomnosť látky, ktorá nie je pre organizmus nebezpečná, ale
organizmus ju za takúto považuje. Takáto látka sa nazýva alergén. Ak ide o potravinu, hovoríme o potravinovom
alergéne. Reakcia vzniká väčšinou u predisponovaných jedincov a prichádza zvyčajne rýchlo po požití potraviny. Na
vyvolanie reakcie stačí minimálne množstvo nevhodnej
potravy. Objaví sa hneď alebo do jednej až dvoch hodín, príznaky sú výrazné, vyrážka, svrbenie, opuchy, nádcha, ale
môže to byť aj anafylaktický šok. V detstve je alergia častejšia ako intolerancia, vekom sa však niektoré alergie na
potraviny zmierňujú až ustupujú.
Intolerancia je odmietnutie danej potraviny. Je to menej
akútna reakcia. Nejde o záležitosť imunitného, skôr tráviaceho systému. Hovoríme jej aj pseudoalergická reakcia.
Spôsobuje ju získaná alebo vrodená porucha metabolizmu,
kde svoje zohráva zhoršené vstrebávanie niektorej zložky
potravy, na čom sa môžu podieľať určité chemické prísady
v potravinách. Vzniká o hodinu či dve po požití potravy, ale
stáva sa, že reakcia nechá na seba čakať aj dva či tri dni.
Človek pri tomto type reakcie väčšinou nie je ohrozený na
živote. Intolerancia má množstvo prejavov a viacero príčin.
V detstve je menej častá, začína okolo 30. roku života a s vekom sa zhoršuje.
26 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Zatiaľ, čo alergickú reakciu vyvolá aj minimálne množstvo
potravy, pri intolerancii zvyčajne malé množstvo potravy
človek dokáže tolerovať.
Mechanizmus vzniku potravinovej alergie
V prípade predisponovaných jedincov dochádza pri prvom
požití potraviny k tvorbe IgE protilátok. Pri opakovanom
požití sa uvoľňuje histamín a iné mediátory alergickej reakcie, ktoré sú zodpovedné za príznaky. Histamín spôsobuje rozšírenie ciev, dráždenie nervov, čo sa môže prejaviť
v rôznych orgánoch tela.
Mechanizmus vzniku potravinovej intolerancie
Potravinová intolerancia je prejavom rôznorodých príčin.
Môže vzniknúť:
• Vrodenou alebo získanou poruchou enzýmu, ktorý je nevyhnutný na spracovanie určitej látky. Tento stav nastane napríklad pri laktózovej intolerancii.
• Farmakologickým efektom tzv. vazoaktívnych amínov
prítomných v potrave, ako je to pri histamínovej intolerancii.
• Určitými abnormalitami v tráviacom trakte, zhoršeným
vstrebávaním niektorých zložiek potravy.
• Pôsobením niektorých toxínov v potrave, ktoré organizmus nie je schopný spracovať.
• Prítomnosťou určitých prísad ako napríklad salicyláty,
potravinové prísady ako konzervanty, farbivá, emulgátory, dochucovadlá, ktoré vyvolávajú vedľajšie príznaky
líšiace sa u každého človeka.
• Psychickou indispozíciou – príznaky sa dostavujú nie vďaka potrave, ale v dôsledku emócie spojenej s potravinou.
Ak sa potravina podá v inej, nepoznanej forme, príznaky
sa nedostavia.
I M U NO L Ó G I A
Príznaky potravinovej alergie
K najčastejším príznakom patrí urtikária – žihľavka, opuch
pier, tváre, ústnej dutiny, opuch dýchacích ciest, ekzém.
Dráždenie nervových zakončení histamínom v čreve sa
prejaví ako hnačka a kŕče. Aj pri migréne sa uvažuje o alergickej príčine, rovnako pri hyperkinetickom syndróme
(predráždenosť, nesústredenosť, poruchy správania a učenia). Tieto príznaky sa môžu objavovať aj pri intolerancii
potravín, avšak pri alergii sa objavujú krátko po požití potravy. Najzávažnejším, život ohrozujúcim stavom, je anafylaktická reakcia, kedy je pacient bez rýchlej lekárskej pomoci ohrozený na živote.
Príznaky potravinovej intolerancie
Napriek tomu, že potravinová intolerancia zvyčajne neohrozuje pacientov život, príznaky by sa nemali podceňovať.
Sú veľmi pestré a u každého jedinca rôzne. Sú viac chronické, menej akútne, objavujú po hodine alebo do 48 hodín po
skonzumovaní jedla. Zvyčajne človek trpí dlhodobo nejasnými príznakmi, ktoré sa pripisujú rôznym príčinám. Až
po diagnostikovaní intolerancie a diétnej liečbe si pacient
uvedomí, že dlhodobé príznaky spôsobuje práve intolerancia potravín. Vzhľadom na rôznu intenzitu a frekvenciu
príznakov sa potravinová intolerancia diagnostikuje zvyčajne až pri dlhodobom pretrvávaní príznakov. Nediagnostikovaná potravinová intolerancia vedie k únave, psychickým zmenám, opotrebovaniu organizmu a spája sa aj
s predčasným starnutím.
Takmer k pravidelným príznakom patrí črevný diskomfort, nafukovanie, bolesti brucha, hnačka, ale aj zápcha,
bolesť hlavy, únava, kožné prejavy, ďalej opuch nosnej sliznice, nádcha, zápal prínosových dutín, škriabanie v hrdle,
kašeľ, ale aj astma. Môžu byť prítomné kožné zmeny, žihľavka, ďalej bolesť hlavy, nespavosť, migréna, chronická únava, problém s hmotnosťou, zadržiavanie tekutín, depresia.
Najčastejšie potravinové alergény
Alergickú reakciu môže vyvolať ktorákoľvek potravina.
Až 93 % alergií v detskom veku vyvolávajú bielkovina kravského mlieka, vaječný bielok, arašidy a ryby. Z ďalších alergénov sú časté reakcie na kôrovce, med, mak, citrusové
plody, kivi, mango, broskyne, figy, ďatle, jahody, maliny,
černice, orechy, mandle, pistácie, slnečnicové semienka,
zeler, hrach, fazuľu, sóju, papriku, reďkvičku, paradajky,
vanilku, škoricu, karí a iné cudzokrajné koreniny. Niektoré potraviny obsahujú aminokyseliny (základná stavebná
zložka bielkovín) podobné, aké nájdeme v peli tráv. Preto sa
môže stať, že jedinci alergickí na peľ brezy reagujú alergicky na jablká, surové zemiaky, vlašské orechy, kivi, koreňovú zeleninu a kôstkové ovocie. Hovoríme o skríženej alergii. K potravinám s nízkym rizikom alergie patria cukety,
uhorky, baklažán, mrkva, melón, hlávkový šalát, špenát,
pór, kapusta, zemiaky, jablká, hruška, avokádo, čerešne,
borievky, z obilnín ryža, proso, ovos, kukurica, hydinové
a králičie mäso.
Najčastejšie potraviny vyvolávajúce intoleranciu
Intolerancia sa vo väčšine prípadov spája s požitím kravského mlieka (v prevažnej väčšine ide o intoleranciu laktózy), pšenice pri celiakii, vajec a kvasníc. Jedna zložka,
ktorú pacient netoleruje, sa môže vyskytovať vo viacerých
potravinách. Napríklad benzoát a slicyláty sa vyskytujú
v ovocí, džúsoch, zelenine, korení, rastlinách, orechoch,
čaji, víne, v káve, jahodách, paradajkách. Potravinové prísady ako konzervanty, farbivá, emulgátory, dochucovadlá
sa vyskytujú takmer pravidelne najmä v trvanlivých a konzervovaných potravinách. V takom prípade môže intolerancia jednej zložky viesť k problémom trávenia celého radu
potravín. Všeobecne známe sú intolerancie laktózy, lepku
a histamínu.
Diagnostika potravinovej alergie
Diagnostikovať potravinovú alergiu je možné laboratórne, zisťovaním špecifických IgE protilátok alebo kožným
testom. Aj pozitívny laboratórny nález však nemusí byť
jednoznačným dôkazom alergie, a to ani v prípade pozitívnych špecifických IgE protilátok, ktoré sa kedysi pokladali
za úplne spoľahlivé. Najspoľahlivejšou diagnostickou metódou je eliminačno-expozičný test. Potravina sa vynechá
na určitý čas a po úprave stavu sa opäť zaradí. Tento test sa
nesmie robiť jedincom, ktorí reagujú anafylakticky alebo
Quinckeho edémom, rovnako ako aj kožné testy. Diagnostika potravinovej alergie patrí do kompetencie alergológa.
Diagnostika potravinovej intolerancie
Intolerancie laktózy, fruktózy (ovocný cukor) sa dajú diagnostikovať výdychovým testom. Na diagnostiku intolerancie laktózy niektoré pracoviská využívajú aj test s meraním
hladiny cukru v krvi po vypití roztoku laktózy. Intoleranciu histamínu je možne dokázať vyšetrením aktivity enzýmu diaminooxidáza. Príznaky pri tomto type intolerancie
závisia od hodnôt aktivity enzýmu. Intoleranciu lepku je
taktiež možné dokázať vyšetrením tkanivovej transglutaminázy v krvi a pomocnými testami. Avšak dokázať intoleranciu ostatných zložiek potravy nie je jednoduché. Kožné testy ani krvné testy, ktoré sa využívajú pri alergii na
potraviny, v tomto prípade nefungujú. Existujú testy pri
ktorých sa zisťujú hladiny protilátok IgG proti jednotlivým
potravinám, avšak ich výpovedná hodnota je diskutabilná.
Mnohé špičkové pracoviská sú veľmi zdržanlivé v ich hodnotení. Vysoké hodnoty špecifických IgG protilátok môžu
znamenať len fyziologickú reakciu na danú potravinu.
Mnohým ľuďom sa totiž nájdu vysoké hodnoty, pritom títo
jedinci nemajú problém s toleranciou potravín.
6/2013 | bedeker zdrav ia 27
I M U NO L Ó G I A
Liečba potravinovej alergie
• Pozostáva predovšetkým z vylúčenia alergénu zo stravy.
Dôležité je brať vážne už prvé príznaky. Rozbehnutá alergia sa lieči ťažšie ako v počiatočnej fáze.
• Vhodné je podávať antihistaminiká.
• Dlhodobá liečba vakcínou (desenzibilizačná liečba) sa pri
potravinovej alergii nepoužíva.
Liečba potravinovej intolerancie
Aj v tomto prípade je jedinou možnosťou liečby eliminačná diéta. Ak sa po šiestich týždňoch vylúčenia netolerovanej potraviny príznaky neobjavia, zaraďujeme ju postupne
v malom množstve. Ak sa do dvoch týždňov od požitia potravy neobjavia príznaky, môžeme zaradiť ďalšiu potravinu. Dôležité je vylúčiť zo stravy additíva, ktoré sa pridávajú
do potravín. Pri intolerancii laktózy sú nápomocné probioitiká. Niektorí jedinci s laktózovou intoleranciou môžu tolerovať malé množstvo mlieka, zvyčajne tolerujú tvrdé syry.
Pri intolerancii histamínu môžeme použiť farmakologickú
liečbu, prostredníctvom ktorej dodáme telu enzým diaminooxidázu, čo napomôže tráveniu potravín a nápojov
obsahujúcich histamín. Diéta pri tomto type intolerancie
sa týka vynechania širokého spektra potravín, keďže histamín sa nachádza v mäse, zrejúcich syroch, ovocí aj zelenine, v strukovinách, zaváraninách, kvasenej kapuste, banánoch a ďalších potravinách.
Prevencia potravinovej alergie
S prevenciou začíname od narodenia. Odporúča sa dojčiť
minimálne štyri až šesť mesiacov, bez pridávanie kravského mlieka. Medzi 17. až 24. týždňom je vhodné v malých
množstvách podávať nemliečny nealergizujúci príkrm, ideálne počas obdobia dojčenia. Vyhýbať sa alergénom počas
tehotenstva alebo dojčenia nemalo preukázateľný vplyv na
výskyt potravinovej alergie detí. Dojčenie detí s výraznou
alergickou rodinnou záťažou nemusí zabrániť vzniku alergie, ale zmierni jej priebeh a oddiali vznik. Podávanie probiotických kultúr matkám v tehotenstve a dojčatám v prvých šiestich mesiacoch života pomáha kolonizovať črevo
prospešnými baktériami, ktoré stimulujú mechanizmy
oslabujúce alergickú reakciu. Avšak toto tvrdenie vyžaduje
ďalšie štúdie.
Prognóza potravinovej alergie
• Vekom sa prejavy alergie na potraviny zmierňujú, hlavne
alergia na kravské mlieko. Pretrváva alergia na orechy,
arašidy, ryby a morské plody.
• Potravinová alergia sa deťom vekom zmierňuje len vtedy,
ak vzniká v rannom detstve. Ak alergia vznikne u starších detí, zvyčajne pretrváva celý život.
• Neliečenie potravinovej alergie, resp. nedodržiavanie diéty,
môže provokovať alergické prejavy na iných orgánoch
a môže viesť k sennej nádche alebo bronchiálnej astme.
• Každá alergia, potravinovú nevynímajúc, môže mať smrteľný priebeh, preto by každý pacient s potravinovou
alergiou mal byť vybavený pohotovostným balíkom (kortikoid, antihistaminikum – liek proti alergii, spray na
uvoľnenie dýchania v prípade, ak zareagujú aj dýchacie
cesty stiahnutím, adrenalínové pero).
Prevencia potravinovej intolerancie
Prevencia tak ako v prípade alergií, začína od narodenia.
Dojčenie minimálne šesť mesiacov, uprednostniť prírodné, nie konzervované potraviny. Klásť dôraz na pravidelnú
stravu v primeranom množstve a primeranej kombinácii.
Nepodceňovať prvé príznaky. Včasná diagnostika a vynechanie netolerovanej potraviny znížia riziko vývoja intolerancie na ďalšie potraviny.
28 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Prognóza potravinovej intolerancie
Ak sa netolerované potraviny vynechajú na dlhšiu dobu, pri
ich opätovnom zaradení môže dôjsť k ich tolerancii. Avšak
je potrebné vystihnúť tolerované množstvo. Netýka sa to
intolerancie laktózy a lepku. Pri intolerancii histamínu je
čiastočné zlepšenie tolerancie po vynechaní a postupnom
opatrnom zavedení potravín možné.
ALERGOLÓG I A
Alergie
v zime
­­­—
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Alergia je hypersenzitívna reakcia vyvolaná imunologickými mechanizmami. Imunitný systém reaguje
neprimerane na látky, s ktorými sa väčšina z nás stretáva vo svojom prostredí.
Alergia je progresívne ochorenie a pokiaľ sa včas a správne
nelieči, môže sa zhoršovať a komplikovať. Nepoznaná a neliečená môže viesť k chronickým stavom s trvalými následkami. Sama od seba sa alergia nevylieči, ani neprejde. Môže
sa objaviť v ktoromkoľvek veku, nie je doménou detského
veku, aj dospelí a starší ľudia sa môžu stať „náhle“ alergickí.
Alergia a atopia
Alergia môže byť sprostredkovaná protilátkami alebo bunkami imunitného systému. To znamená, že postihnutý pri
styku s antigénom – alergénom reaguje ináč ako zdravý jedinec. Alergia je najčastejšie sprostredkovaná protilátkami
IgE (klasická reakcia), alebo protilátkami IgG. Pri niektorých alergických reakciách sa môžu uplatniť protilátky viacerých tried (IgG a IgE). Atopia sa ako termín rezervuje pre
taký typ alergie – hypersenzitivity, ktorá vzniká spontánne, s genetickou predispozíciou a je sprostredkovaná protilátkami typu IgE. Atopia však má vyjadrovať predovšetkým
predispozíciu, nie už klinické prejavy choroby. Atopia teda
neznamená konkrétne ochorenie, ale schopnosť organizmu reagovať na antigény.
Alergénom môže byť akákoľvek látka bielkovinovej povahy
vo vzduchu, vode i na zemi. Alergén vyvoláva alergickú reakciu. Dnes je známych okolo 20 000 látok spôsobujúcich
alergiu, ale až 90 % všetkých alergických ochorení spôsobujú pele, roztoče, plesne, srsť zvierat, blanokrídly hmyz
a potraviny. Alergény delíme na:
→ vonkajšie alergény (peľové zrná a spóry plesní)
→ vnútorné alergény (roztoče, domáce zvieratá, šváby a ďalšie)
→ ostatné alergény (potravinové, liekové a hmyzí jed)
S ktorými alergénmi sa stretávame v zime najčastejšie?
Z vonkajších alergénov sú to predovšetkým spóry plesní,
ktoré poletujú vo vzduchu. Vyskytujú sa v priebehu celého
roku. Najväčšiu koncentráciu spór domových plesní (Aspergillus, Penicillium, zygomycety Rhizopus, Mucor) zaznamenávame v zimných mesiacoch. Vnútorné alergény sú
takisto celoročné, v zime sa menej vetrá, tak je väčší predpoklad ich alergizujúcich prejavov. Patria sem najmä roztoče a zvieracie alergény. Druhou najpočetnejšou skupinou
ľudí s alergickým ochorením sú práve alergici na roztoče.
Domáce zvieratá sú zdrojom veľmi agresívnych alergénov.
Z ostatných alergénov sa celoročne vyskytujú potravinové
alergény, liekové alergény a alergény na hmyzí jed. Jed
hmyzu obsahuje veľa látok. Najviac alergizujúce sú enzýmy. Svoje miesto medzi zimnými alergiami má chladová
alergia.
Prejavy alergie
Príznaky alergického ochorenia môžu byť celkové a lokálne. Medzi celkové príznaky patrí chronická únava, subfebrility (trvale zvýšená teplota okolo 37 °C – pozn. red.),
ospalosť, nesústredenosť, poruchy spánku a koncentrácie,
nervozita, podráždenosť, opakované bolesti hlavy a hrdla, v
prípade detí aj obraz hyperaktivity až agresivity. Na alergiu
je potrebné myslieť aj pri opakovaných infekciách horných
dýchacích ciest, hlavne nádchach, zápaloch prínosových
dutín a zápaloch hrdla. Lokálne príznaky sú viazané na
niektorý zo systémov. Celkové a lokálne príznaky sa môžu
rôzne kombinovať. Pretrvávajúci neliečený alergický zápal
môže spôsobovať rozširovanie alergického zápalu do ďalších orgánov (vývin astmy pri neliečenej alergickej nádche)
a taktiež predstavuje veľké riziko komplikácií (vývoj nových alergií – zvýšenie množstva alergénov, na ktoré alergik reaguje alergickou reakciou). Alergická nádcha a ekzém
sa považujú za významné rizikové faktory pre vznik astmy.
U dospelých má každá druhá astma alergický pôvod. U detí
je až 85 % astmatických ochorení zapríčinených alergiou. 6/2013 | bedeker zdrav ia 29
ALERGOLÓG I A
Alergia má široké spektrum prejavov – od sotva rozpoznateľných až po život ohrozujúce prejavy. Alergia sa môže
prejaviť v respiračnom systéme (nádcha, kýchanie, kašeľ,
dýchavica, priedušková astma, aleveolitída malých detí),
v gastroentestinálnom systéme (orálny alergický syndróm
– opuch, svrbenie pier, jazyka alebo podnebia, gastroezofageálny reflux, nauzea, vracanie, bolesti brucha až kolika,
hnačky, svrbenie konečníka, malabsorpcia, strata hmotnosti a iné), na koži (ekzém, atopická dermatitída, akútna
chronická urtikária (žihľavka), kontaktná urtikária, Dermatitis herpetiformis), z ďalších systémov sa môže prejaviť oftalmologickými zmenami (slzenie, štípanie a rezanie
či zápal spojiviek), zmenami v centrálnom nervovom systéme (neuraligické prejavy, zmeny v pohybovom systéme)
alebo v kardiovaskulárnom systéme, genitourinárnom
systéme až celkovou reakciou tzv. anafylaxiou. Anafylaktická reakcia, najmä po niektorých potravinových alergénoch, liekových alergénoch, či po bodnutí hmyzom je najzávažnejším prejavom alergie.
Ako poznáte, že máte alergiu?
1. Trápi vás časté kýchanie?
2. Zdá sa vám, že niekedy strácate čuch?
3. Máte upchaný nos v jarnom a letnom období, bez toho,
aby ste boli prechladnutí?
4. Tečie vám z nosa i keď nie ste prechladnutí?
5. Prepadne vás občas nevysvetliteľný kašeľ?
6. Budíte sa kvôli kašľu?
7. Máte pocit sťaženého dýchania?
8. Máte niekedy stav hvízdavého dýchania či pískania
v hrudníku?
9. Svrbia vás niekedy oči?
10. Slzia vám oči?
11. Máte niekedy nevysvetliteľné svrbenie kože alebo
žihľavku?
12. Máte opuchnuté pery alebo jazyk?
Alergia na plesne
Medzi plesne zaraďujeme huby a aktinomycéty. Huby, respektíve ich spóry sa vyskytujú takmer všade, patria spolu
s peľmi medzi vzdušné alergény. Sú veľmi malé, voľným
okom neviditeľné a veľmi ľahké častice, ktoré sa vznášajú
vo vzduchu. Najčastejšie prichádzajú do kontaktu s organizmom vdýchnutím – inhaláciou. Preto sa často nazývajú
inhalačné alergény. Najčastejšie vyvolávajú alergickú nádchu a astmu, ale aj ekzém. Príznaky alergie sú prítomné
celoročne, najviac však na vrchole leta a na jeseň pri tep30 bedeker zdrav ia | 6 /2013
lom a vlhkom počasí. Plesňové alergény sa vyskytujú ako
vo vonkajšom, tak i v domácom prostredí. V domácom prostredí rastú plesne všade, kde k tomu nájdu vhodné podmienky, predovšetkým dostatočnú vlhkosť a teplotu. Vo
vnútornom prostredí niektorých budov prevýšia výskyt
roztočov. Najväčšiu koncentráciu spór domových plesní
(Aspergillus, Penicillium, zygomycety Rhizopus, Mucor)
zaznamenávame v zimných mesiacoch. Vo vonkajšom
prostredí bývajú spóry plesní (Alternaria, Cladosporium,
Helminthosporium, ďalej askospóry a bazidiospóry) podstatne hojnejšie než pele, vyskytujú sa však skôr na vrchole
leta a začiatkom jesene, najmä za teplého a vlhkého počasia. V zime riziko plesní predstavujú najmä staré byty.
Alergia na roztoče
Druhou najpočetnejšou skupinou ľudí s alergickým ochorením sú alergici na roztoče. Alergickú reakciu spôsobujú
roztoče (mikroskopické článkonožce podobné kliešťom)
žijúce najčastejšie v domácom prachu a v lôžkovinách. Najviac ich nachádzame na lôžku, pretože tam majú najpriaznivejšie prostredie. Prítomné sú aj v závesoch, čalúnených
pohovkách, kobercoch a plyšových hračkách. Roztoče sa
živia šupinami a kožným odpadom z ľudského tela, preto
sa im najlepšie darí v posteliach, kde majú vhodnú teplotu, vlhkosť a dostatok výživy. Jeden gram prachu z postele môže obsahovať 2000 až 15 000 roztočov. Látky, ktoré
alergiu vyvolávajú, sú obsiahnuté vo výkaloch roztočov.
Roztoče spôsobujú prejavy alergickej nádchy, ekzému až
astmy. Príznaky alergie sú prítomné celoročne, zhoršovať
sa môžu na jeseň a v zime, keď sa kúri. Typické sú ťažkosti najmä ráno po prebudení, hlavne upchatý nos, výtok
z nosa, kýchanie, slzenie, svrbenie kože a suchý kašeľ.
V nadmorskej výške nad 1200 m nad morom sa roztoče nevyskytujú, preto sa alergikom na roztoče odporúča horská
klimatická liečba.
Alergia na zvieratá
„Domáci miláčikovia“ sú významným zdrojom agresívnych alergénov. Hlavné zvieracie alergény sú priamo v srsti zvierat, ale aj v slinách, moči, maze, krvnom sére, kožných šupinách a lupinách a v perí. Najsilnejšie alergény má
kocúr. Silné alergické reakcie vyvolávajú aj mačky, kone,
psy a malé hlodavce (morča, škrečok). Alergia na vtáky je
väčšinou nepriama, pretože najsilnejším alergénom vtákov sú roztoče prítomné v perí. Väčšina ľudí sa alergizuje
priamym stykom s vlastným domácim zvieraťom. Alergiu
však môže vyvolať aj nepravidelný, príležitostný kontakt so
zvieraťom, prípadne s ľuďmi, ktorí zvieratá chovajú. Zvieracie alergény na rozdiel od roztočových môžu dlhú dobu
zotrvávať vo vzduchu, pretože sú ľahké. V prípade citlivých
jedincov môže i takýto nepriamy kontakt s alergénom vyvolať alergickú reakciu. Pokiaľ ide o šváby, alergizujúce sú
ALERGOLÓG I A
ich exkrementy, ktoré sa podobne ako exkrementy roztočov usadzujú v prachu.
Alergia na potraviny
Alergických reakcií na potraviny a potravinárske výrobky
stále pribúda nielen v detskom veku, ale aj v populácii dospelých, preto sa potravinová alergia stáva celosvetovým
problémom. Potraviny môžu vyvolať klasickú alergickú reakciu, ktorá sa prejaví nielen bolesťou brucha, vracaním,
hnačkou, nadúvaním, zápchou, pálením záhy, ale aj svrbivými vyrážkami, ekzémami, opuchmi kože, vodnatým
výtokom z nosa, kýchaním, nadmernou tvorbou hlienu,
mapovito povlečeným jazykom, zápachom z úst či dýchavicou. Veľa potravín však vyvoláva tzv. nepravú alergickú
reakciu (pseudoalergiu). Ide o potraviny s vysokým obsahom histamínu. Histamín je látka, ktorá sa pri alergickej
reakcii uvoľňuje z tkanív a vyvoláva akútne alergické prejavy. Typickými potravinami s vysokým obsahom histamínu, ktoré môžu vyvolať pseudoalergickú reakciu sú jahody,
maliny, tuniak, makrela, zrejúce syry, surová šunka, kyslá
kapusta, kyslé uhorky, špenát, víno, pivo, avokádo. Reakcie
na potraviny môžu však vyvolať aj aditíva – prídavné látky v potravinách, hlavne stabilizátory, konzervačné látky,
farbivá, príchute. Tieto látky sú na potravinárskych výrobkoch označované písmenom E. Najčastejšími potravinami
v detskom veku, ktoré vyvolávajú alergickú reakciu, sú
kravské mlieko, vajce, ryby, orechy, citrusové plody, zeler,
šošovica, sója, jablká a čokoláda. V dospelosti prevažujú
alergické reakcie na rôzne druhy ovocia, zeleniny, strukoviny, sezam, sóju, mak, kôrovce (krevety, ustrice) a semienka (sezamové, ľanové, slnečnicové). Pri netolerancii niektorých druhov potravín je potrebné
vždy myslieť aj na „skríženú“ peľovo-potravinovú alergiu.
Alergici na peľ brezy môžu alergicky reagovať na jablká,
broskyne, hrušky, orechy, kivi, surový hrášok, zemiaky,
karotku. Alergici na peľ tráv môžu alergicky reagovať na
paradajky, sóju, šošovicu, arašidy, melóny, kvetový med.
Alergici na peľ bylín (burín) môžu alergicky reagovať na koreňovú zeleninu (zeler, petržlen, karotka), koreniny, mango. Alergici na latex môžu alergicky reagovať na banán,
kivi, avokádo, gaštany, melóny, špenát, paradajky. Alergici
na roztoče môžu alergicky reagovať na kôrovce (slimáky,
kraby, krevety, raky, ustrice).
Alergia na lieky a chemické látky
Podobne ako pri potravinách, tak aj pri reakciách na lieky,
je niekedy ťažké odlíšiť, kedy organizmus reaguje klasickou
alergickou reakciou na liečivo a kedy pseudoalergickou reakciou na prídavné látky v liečivách (farbivá, príchute, stabilizátory). Častejšie sú reakcie neimunologickej povahy,
teda pseudoalergie. Najčastejšími liekmi vyvolávajúcimi
alergické reakcie sú antibiotiká (penicilíny) a lieky proti
bolesti. Menej často vyvolávajú alergickú reakciu kontrastné látky používané pre rôznych vyšetrovacích metódach
v nemocniciach a očkovacie vakcíny. Liekové alergie môžu
byť spôsobené predávkovaním alebo nežiaducimi vedľajšími účinkami. Alergickú reakciu môže vyvolať takmer každý liek. V minulosti bola najčastejšou alergia na penicilín.
V dnešnej dobe prudko stúpa počet alergických reakcií aj
na latexovú gumu (používaním gumených latexových rukavíc), alergických reakcií na rôzne chemické prostriedky,
ktoré sa bežne používajú v domácnostiach (čistiace prostriedky, riedidlá, farby, laky, nátery).
Alergia na chlad
Je všeobecne známe, že pri vzniku a rozvoji alergií hrá dôležitú úlohu náhla zmena teploty prostredia. Tieto fyzikálne
vplyvy pôsobia ako priame aktivátory vyplavovania mediátorov (napr. histamínu) z mastocytov a môžu následne vyvolávať klinické prejavy zvýšenej reaktivity na slizniciach
dýchacích ciest a očných spojoviek. Pôsobenie chladu sa
prejaví slzením, pálením sliznice v nosohltane, upchatím
nosa, vodnatým výtokom, kýchaním a dráždivým kašľom
až dýchavicou. Jednou z ďalších reakcií na pôsobenie chladu môže byť aj vznik urtiky – žihľavky. Jej základným a charakteristickým prejavom je tvorba žihľavkových svrbivých
pupencov, sprevádzaných veľmi často aj opuchom určitej
oblasti. Môže sa vyskytnúť kdekoľvek na tele, najčastejšie
však v oblastiach vystavených priamo chladu. Alergické
prejavy sa môžu kombinovať aj s abnormálnou reakciou
drobných tepien na chlad a môžu viesť k zblednutiu prstov
až ku strate citlivosti (tzv. mŕtve prsty Digiti mortui).
6/2013 | bedeker zdrav ia 31
f e n g - š ue j
Mýty
a polopravdy
—
PhDr. Nina Harňáková
www.fengshuiart.sk
Na pultoch kníhkupectiev a na internete nájdete množstvo dezinformácií, mýtov a poloprávd, ktoré však so skutočným,
tradičným feng-šuej majú pramálo spoločné.
Návody ako zaručene zbohatnúť prostredníctvom feng-šuej nefungujú.
Ani rozvešanie všakovakých symbolov a rozmiestnenie sošiek v „čínskom
štýle“ nepomôže, výsledkom býva
chaotický interiér s muzeálnym nádychom. Klasické feng-šuej je založené
na hlbokom poznaní energií krajiny
a zharmonizovaní energetického potenciálu budovy a človeka v danej lokalite.
Prečítajte si najčastejšie uvádzané
mýty a polopravdy o feng-šuej:
❶ Toaletou uniká z domu bohatstvo –
nie je to pravda. Úbytok financií neprinesie ani poloha toalety blízko vchodu. Je tiež jedno, či je váš poklop na
toalete zatvorený alebo nie. Naopak,
je užitočné, ak vo veľkom rodinnom
dome máme toaliet viac. Pre prúdenie
zdravej energie do domu/bytu sa treba
vyhnúť polohe toalety priamo oproti
vstupným dverám, a to na veľmi malú
vzdialenosť. To je jediné obmedzenie.
❷ Čínske mince na dverách, v peňaženke – akékoľvek znázornenie mincí
má iba psychologický účinok a želaný
finančný efekt neprivolajú. Možno ich
však použiť ako nápravné opatrenie
pri nedostatku elementu Kov.
32 bedeker zdrav ia | 6 /2013
❸ Televízor a počítač v spálni – sú z pohľadu Školy tvarov tabu. Za určitých životných okolností a v malometrážnych
bytoch ako napríklad garsónke, niet
iného riešenia. Neznamená to však, že
celé feng-šuej bývania je tým zničené.
Súhlasiť možno s tvrdením, že magnetické pole okolo prijímačov zdravému
spánku človeka neprospieva.
❹ Sošky zvierat a bôžikov – draci, mandarínske kačičky, psy Fu, „wu lou“ tekvičky a mnoho ďalších nie sú súčasťou
našej kultúry. Symboly „pracujú cez
naše podvedomie“. Nahrádzanie cudzích symbolov našimi je prirodzenejšie: podkova pre šťastie, anjeli, vavrínový veniec, kresťanské symboly, atď.
❺ Zrkadlo „pa-kua“ na vstupných dverách – osemhranný tvar zrkadielka
má ochrániť dom a odraziť zlé energie.
Žiaľ i tu vás musíme sklamať. Toto zrkadlo nemá takú moc, skôr napovedá
o tom, že sa jeho obyvatelia obávajú
zlého feng-šuej, čím si ho vlastne vedome programujú.
❻ Spanie pod skoseným stropom je
škodlivé – čoraz viac domov má spálne umiestnené pod šikmým stropom.
Ak je strešný uhol príliš ostrý, môže to
spôsobovať niektorým jedincom prob-
lémy. Ani spanie pod trámom nemusí
byť natoľko dramatické, ako sa v knihách uvádza. Trámy však musia mať
(tak ako to bolo v minulosti) ohobľované bočné hrany. Jediné spanie, ktoré
človeku spôsobuje vážne zdravotné
problémy, je čelo postele priamo pod
strešným oknom.
❼ Zrkadlo za sporákom znásobí financie – zrkadlo určite opticky znásobí počet horákov alebo vytvorí ďalšiu
projekciu indukčnej varnej dosky, ale
financie neznásobí. Táto povera je navyše aj veľmi nepraktická.
❽ Flauta posilní vzťah – odporúčajú niektorí „odborníci“, najmä ak si
bambusovú flautu zavesíte do spálne.
Bude to iste zaujímavá dekorácia, ale
účinok na posilu manželského života
je viac ako diskutabilný.
❾ Červené prestieradlo – niekde vám
odporučia červenú posteľnú plachtu,
inde ružovú posteľnú bielizeň pre nežnosť a lásku. Energizujúcu silu a vitalitu nemožno červenej farbe uprieť, ale
počas spánku môže spôsobovať nepokoj. Takto sfarbené posteľné obliečky
a plachty nemajú s feng-šuej nič spoločné, je to vec vkusu alebo aktuálnej
ponuky v obchodoch.
...a voňajú zdravím
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
Müllerove pastilky®
Müllerove sirupy®
Müllerove bylinné čaje®
ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI
www.muller-pharma.cz
S T O M AT Ochirur G I A
Zubné
implantáty
­­­—
MUDr. Taras Feltsan, PhD.
maxilofaciálny chirurg
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK
a Onkologický ústav sv. Alžbety
Implantológia je neodňateľnou súčasťou každodennej stomatológie. Zaoberá sa zavedením zubného implantátu
(biokomatibiného materiálu) do kosti hornej a dolnej čeľuste a následne zhotovením fixných alebo snímateľných
zubných náhrad.
Zubný implantát je umelá náhrada zubu, ktorá plní všetky
jeho funkcie. Každý stomatológ by mal vedieť o možnosti
implantologicko-protetického ošetrenia a včas a pravdivo
o ňom informovať pacienta. Žiaľ, často dochádza k podaniu nepravdivých a zavadzajúcich informácií o zubných
implantátoch na neodbornej lekárskej úrovni.
V súčasnosti používané materiály na zhotovenie zubného
implantátu sú pre organizmus neškodné (nekarcinogénne, netoxické). Nesmú narúšať metabolizmus a vyvolávať
reakciu na cudzie teleso a zároveň majú byť mechanicko-fyzikálne dostatočne pevné a elektrochemicky stále. Najčastejšie sa na zhotovenie samotného implantátu používa
titán a jeho zliatiny, v kombinácii s bioaktívnymi materiálmi (hydroxyapatitová, tri- alebo tetrakalciová keramika, biokatívna sklokeramika), ktoré zlepšujú a podporujú
vhojenie implantátu do kosti (osteointegrácia). Alergie na
tieto materiály sú veľmi zriedkavé.
—Kedy zvolíme ošetrenie pomocou zubných implantátov?
Každému chirurgickému ošetreniu predchádza správna
indikácia, vhodný výber, vyšetrenie a príprava pacienta.
Pri strate jedného zubu, najmä keď sú okolité zuby zdravé, pri strate viacerých zubov, pri chýbaní zubov, keď nie
je možné zhotoviť mostík a nakoniec pri bezzubých čeľustiach, hlavne v prípadoch, kedy je úbytok kosti taký výrazný, že stabilita snímateľnej zubnej náhrady je nevyhovujúca. V každom prípade však až po skončení kostného rastu.
—Kedy nie je vhodné vykonať ošetrenie pomocou zubných implantátov?
Kontraindikácie rozdeľujeme na niekoľko skupín. Intraorálne – nedostatok kosti, veľmi zlá hygiena a zápaly ďa34 bedeker zdrav ia | 6 /2013
sien, rôzne patologické procesy v kosti (cysty, chronické
zápalové ložiská), ochorenia sliznice v mieste zavedenia
implantátu (leukoplakia – belavé škvrny na sliznici, ktoré môžu byť za určitých okolností prekancerózou – pozn.
red.), pacienti po rádioterapii, nedostatok slín v ústnej dutine, ale aj fajčenie. Psychicky podmienené – sťažená spolupráca a nedodržanie pokynov (napr. mentálna retardácia), nedostatočná motivácia (alkoholici, narkomani),
pacienti s nereálnym očakávaním, konf liktní pacienti.
Všeobecné medicínske – určitá veková hranica, závažné
poruchy imunity, bakteriálne endokarditídy, poruchy
metabolizmu (neliečená cukrovka, ochorenia obličiek a
pečene), hematologické ochorenia (poruchy zrážanlivosti
krvi, leukopénie, anémie), systémové kostné ochorenia,
dlhodobé užívanie liekov (kortikosteroidy, imunosupresíva, cytostatiká, bisfosfonáty, antikoagulanciá). Takmer
všetky kontraindikácie sú zároveň relatívne, to znamená,
že za dodržania určitých podmienok je možné pacienta
ošetriť. Napríklad pri nedostatku kosti existuje celý rad
zákrokov na doplnenie a znovu vytvorenie kosti, ktorým
hovoríme augmentácia.
—V čom spočíva príprava pacienta?
Základom je rádiologické vyšetrenie na zistenie množstva
kosti a panoramatické snímky (OPG), v súčasnosti by sa
však nemalo obísť ani CT vyšetrenie a 3D rekonštrukcia.
Nasleduje dôkladná profesionálna hygiena ústnej dutiny, odstránenie zubného kameňa, preliečenie zápalových
ochorení ďasien, ošetrenie „pokazených“ a „mŕtvych“ zubov. Potom by mal byť pacient poučený o predpokladanom
rozsahu, priebehu a cene ošetrenia a svoj súhlas vyjadriť
podpisom tlačiva „Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta“.
S T O M AT Ochirur G I A
—Ako prebieha samotný zákrok?
Takmer vždy formou ambulantného ošetrenia, za prísneho dodržiavania sterility, v lokálnej anestézii (bezbolestne) a pri plnom vedomí pacienta. Pred zákrokom je
vhodné začať s profylaktickým užívaním antibiotík spolu
s probiotikami, prípadne aj analgetík. Probiotiká je najlepšie užiť jednu až dve hodiny po antibiotikách. Názory
odborníkov na používanie antibiotík sa však líšia. Po znecitlivení miesta zavedenia implantátu sa kosť odkryje, potom sa pomocou rotačného nástroja v kosti vytvorí otvor
vopred určenej dĺžky a hrúbky, ktorý sa špeciálne upraví
pre zlepšenie podmienok na stabilitu a hojenie. Implantát
zavedený do lôžka v kosti sa najčastejšie zašije pod sliznicu
a nechá sa hojiť. V hornej čeľusti to býva asi štyri až šesť, v
dolnej čeľusti tri až štyri mesiace. Po uplynutí tohto času
je nutný menší chirurgický zákrok v lokálnej anestézii, pri
ktorom sa šetrne odkryje len vrchná časť implantátu a doplní sa vhojovacou skrutkou. Tá má za úlohu prispôsobiť
sliznicu okolo implantátu na ďalšie protetické ošetrenie
(zhotovenie odtlačkov, nasadenie korunky alebo mostíka).
V súčasnosti existuje veľa tzv. protokolov (dĺžka hojenia
a postupnosť jednotlivých krokov) pri zavedení implantátov a rekonštrukcii chýbajúcich zubov. Výber je ovplyvnený viacerými faktormi. Dôležitá je osobná komunikácia
medzi ošetrujúcim lekárom a pacientom, individuálny prístup pri posudzovaní vhodnosti daného druhu ošetrenia.
—Čo treba robiť po zákroku?
V deň zákroku by mal pacient dodržiavať pokojový režim.
Nevykonávať fyzicky namáhavú činnosť, obmedziť každodenné aktivity, chladiť miesto zákroku studeným obkladom (pozor na omrzliny), hlava by mala byť vyššie ako zvyšok tela (zmierňuje riziko opuchu a krvácania). Piť sa môže
hneď, jesť najskôr po doznení účinku anestetika, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu znecitlivených časti, napr.
pohryzenie pery pri žuvaní. Strava má byť vlažná, jemná
a nedráždivá. Treba dodržiavať bežnú hygienu ústnej dutiny, najmä mechanickým čistením mäkkou kefkou (v mieste
rany špeciálnou), aby zmnožený zubný povlak s baktériami
nezvýšil riziko zápalu a komplikácií pri hojení. Hygienu je
vhodné doplniť použitím ústnej vody s obsahom chlorhexidínu v koncentrácií 0,2 %. V prípade fajčiarov je vhodný
zákaz fajčenia aspoň na šesť hodín a určite by prospelo
neskôr v priebehu niekoľkých dní obmedzenie fajčenia na
minimum. V prípade bolestí netreba zabúdať na analgetiká
v odporúčaných dávkach. Platí všeobecné pravidlo, že stav
sa môže mierne zhoršovať do tretieho až štvrtého dňa od
ošetrenia, telesná teplota (odmeraná teplomerom v podpazuší) by nemala byť vyššia ako 37,5 °C. Pri silných bolestiach, neustupujúcom krvácaní z rany, telesnej teplote nad
38 °C, veľkom opuchu alebo iných komplikáciách a pochybnostiach je vždy dobré kontaktovať alebo navštíviť lekára.
—Aké komplikácie môžeme očakávať?
Sú zriedkavé, ale patria ku každému chirurgickému zákroku. Počas samotného ošetrenia môže nastať alergická reakcia na lokálne anestetikum. Často vzhľadom na strach,
stres a nepríjemné pocity zo strany pacienta dochádza
ku kolapsovým stavom. Nie vždy sa podarí navŕtať lôžko
pre implantát a niekedy sa preto ošetrenie nedá dokončiť.
Berúc do úvahy anatomické pomery v oblasti dolnej čeľuste, môže dôjsť k poškodeniu nervu, ktorý je zodpovedný
za citlivosť dolnej pery a dolných zubov, v hornej čeľusti
môže vzniknúť otvor do čeľustnej dutiny alebo do nosovej
dutiny, prípadne vniknutie implantátu do spomínaných
dutín. Napríklad v prípade pacientok v období menštruácie môže dôjsť k silnejšiemu krvácaniu a následne aj väčšiemu opuchu a prípadne modrinám. Mierny, mäkký, na
dotyk nebolestivý opuch sa za komplikáciu nepovažuje,
najmä keď je pri zákroku použitá „umelá“ kosť. V priebehu
nasledujúcich niekoľkých dní sa rana môže „otvoriť“, zapáliť a dôjde k vylúčeniu implantátu. V neskoršom období,
aj po definitívnom ošetrení (zhotovenie korunky, mostíka)
býva častým problémom zápal sliznice a neskôr aj kosti
v okolí implantátu (periimplantitída), čo môže mať za následok aj jeho stratu. Netreba zabúdať aj na možné komplikácie technického charakteru, ako je zlomenie samotného
implantátu, prípadne poškodenie jeho časti. Dodržaním
odporúčaní lekára a precíznou hygienou v ústnej dutine
vieme znížiť riziko výskytu komplikácií na minimum. Zároveň ich včasné odhalenie je zárukou úspešného odstránenia. Preto sú pravidelné preventívne prehliadky a profesionálna hygiena pre pacientov zo zubnými implantátmi
obzvlášť dôležité.
—Aká je úspešnosť ošetrenia?
Pri správanej indikácií, výbere pacienta, bezchybnej chirurgickej technike s použitím najnovších poznatkov, materiálov a vhodnom protetickom ošetrení je úspešnosť 97
až 98-percentná. Za úspešný považujeme implantát dobre
zahojený v kosti. Teoreticky nie je životnosť implantátu
obmedzená, prakticky celosvetové štúdie hovoria o tom,
že po desiatich rokoch v hornej čeľusti zostáva asi 90 %
a v dolnej 95 % implantátov. Dôležitý je aj fakt, že životnosť
je ovplyvnená kvalitou zubných implantátov, čiže do určitej miery aj cenou.
Pacient by mal byť vždy informovaný, poučený a ošetrený kvalifikovaným zubným lekárom (certifikovaným v odbore implantológia) alebo maxilofaciálnym
chirurgom. Použitie zubných implantátov je moderným, efektívnym a jednoduchým riešením niekedy aj
zdanlivo neriešiteľných situácií.
6/2013 | bedeker zdrav ia 35
p s y ch o lógia
Trápenie
s mokrou postieľkou
—
Mgr. Mária Hrtanová
Centrum špeciálnopedagogických služieb, Senec
Spracovávanie témy enurézy (nočného pomočovania) nás viedlo k zamysleniu nad anamnézami poradenských klientov,
ktorí bojovali aj s diagnózou enuréza. Vybavilo sa nám ich viacero.
Boli to životné príbehy detí rôzneho veku, rozmanitých
všeobecných a špeciálnych schopností. Všetky mali niečo spoločné. Boli plné obáv, úzkosti, strachu a nedôvery k fungovaniu ich vlastného tela. Ovládal ich nutkavý
pocit viny za to, že obťažujú svojich rodičov, súrodencov,
priateľov a blízkych. Vyhýbali sa zmenám v živote, hlbším
priateľským, rovesníckym a partnerským väzbám, spoločenským aktivitám a športu. Prečo? Iní ľudia to považujú
za životnú radosť, ale im to spôsobuje rozpaky, starosti.
Práve pri spoločenských činnostiach sa najčastejšie odhalilo ich tajomstvo – takzvané „mokré epizódy“. Oslabená schopnosť kontrolovať močenie je pre iných sociálne
neprijateľná, no a práve takéto deti poznačila a mení im
hodnotový systém a celkovú kvalitu života. Sklamal ich
vlastný organizmus, stratili sebaúctu. V pozornosti majú
ustavičnú sebakontrolu, často majú znížené schopnosti
učiť sa, správajú sa inak, ako by sa očakávalo, s tendenciou
k sebapoškodzovaniu, ba ojedinele až k myšlienkam na sebazničenie. Realizovalo sa viacero výskumov, ktoré v záveroch konštatovali, že detské pomočovanie ovplyvňuje
sebahodnotenie viac ako chronické ochorenia.
Od jednoduchého reflexu k vôľovému ovládaniu
Činnosť dolných močových ciest sa deťom funkčne vyvíja od narodenia. Smeruje od neuvedomelého močenia na
základe jednoduchého spinálneho ref lexu, ktoré trvá približne do 12. až 18. mesiaca veku, až po prechod k vôľovému ovládaniu močenia okolo tretieho roku veku. Vzniká
v dôsledku zrenia svalstva panvového dna, zvyšovania
aktivity vonkajšieho zvierača v závislosti od náplne močového mechúra a schopnosti uvedomiť si pocit plnosti, ktorý vedie k úsudku urobiť potrebu. Veľmi dôležitú funkciu
zohráva aj učenie napodobňovaním a motivovanie uzna36 bedeker zdrav ia | 6 /2013
ním, ktoré vedie k posilňovaniu samostatnosti dieťaťa.
Proces zvládnutia tejto procesuálnej schémy činnosti je
vysoko individuálny. Spomínali sme, že bežne trvá do tretieho roku veku, alebo aj dlhšie, v závislosti od maturácie
– zrenia zložitých ref lexov na úrovni kôrových a podkôrových centier mozgu a vôľových vlastností. Nočná suchosť
by mala byť automatická okolo piateho roku veku. Ak má
po uplynutí tohto obdobia dieťa problémy s ovládaním
močenia a nemá žiadne iné primárne psycho-somatické,
psychologické alebo zmyslové ochorenie, hovoríme o diagnóze primárna nočná enuréza, kedy ide o mimovoľné vyprázdňovanie močového mechúra. Odbornú pomoc vám
odporúčame vyhľadať, ak má dieťa viac ako dve príhody
pomočovania za mesiac. V dostupnej literatúre sme zistili, že sa vyskytuje v 15 až 20 % prípadov päťročných detí,
v 6 až 10 % prípadov sedemročných detí a v 1 % prípadov
15-ročných detí. O sekundárnej enuréze hovoríme vtedy,
ak sa po dlhom, najmenej šesťmesačnom období bez po-
p s y ch o lógia
močenia „mokrá epizóda“ opäť vyskytne, obvykle na psychickom podklade.
dopsychiater, ale nemalú pomoc môžu poskytnúť aj psychológ, špeciálny pedagóg a fyzioterapeut.
Nedostatok antidiuretického hormónu
Lekár odporúča farmakologickú liečbu antidiuretikami, anticholinergikami, thymoleptikami a režimovými
opatreniami, ktoré zahŕňajú pitný režim, kontrolovanie
močenia, denníky. Psychológ zabezpečuje osobnostnú
diagnostiku a podľa jej výsledkov stanoví cvičenia zamerané na získanie sebakontroly nad priebehom telesných
funkcií a pochodov a navrhne rodinnú terapiu zameranú
na zmiernenie praktických dopadov enurézy. Špeciálny
pedagóg analyzuje školské schopnosti, vypracováva špeciálne individuálne programy a plány zamerané na minimalizovanie sociálnych dopadov v spoločenskom prostredí školy. Fyzioterapeut odporúča cvičenia na spevnenie
panvového dna a ref lexné masáže tela.
Príčiny vzniku enurézy môžu byť rôzne. Buď ide o rodinnú predispozíciu, pri ktorej je až 75-percentný predpoklad,
že ju zdedíme, ak ju mali v detstve obaja rodičia. Ak ju mal
len jeden rodič v detstve, je 45-percentné riziko vzniku na
dedičnej línii. Môže sa vyskytnúť aj náhodne. V organizme
sa tvorí a vylučuje antidiuretický hormón, ktorý reguluje
tvorbu moču cez deň a v noci. Nočná polyúria – nadmerná
tvorba moču vzniká pri poruchách jeho sekrécie. Závažnou
príčinou vzniku môže byť aj znížená kapacita močového
mechúra a nedokonalé pociťovanie preplnenia močového
mechúra – dieťa sa jednoducho nezobudí na nutkanie močiť.
Okrem psychologických dôsledkov, o ktorých sme písali
v úvode, má enuréza aj sociálno-ekonomický vplyv na rodinu a jej aktivity. Preto je veľmi dôležité vyhľadať včasnú
odbornú pomoc a zahájiť liečbu, ktorá je v pri optimálnom
spôsobe kolektívna. Podieľa sa na nej pediater, urológ a pe-
Ak má vaše dieťa problémy s enurézou, odporúčame liečiť
ich včasnou liečbou v mladom veku, vyhnete sa tak psychiatrickým problémom, ktoré ohrozujú neliečené deti
a vážne poškodzujú ich osobnostný vývin.
HI STÓRI A
Philippe Pinel
(1745 – 1826)
­­­—
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Jeden zo zakladateľov modernej psychiatrie, Philippe Pinel, odstránil v rokoch 1794/95 reťaze duševne chorým, hospitalizovaným v parížskych nemocniciach Bicêtre a Salpêtrière. Tým ich odkriminalizoval a uznal za chorých.
Dovtedy psychicky chorých držali
v reťaziach v tmavých a vlhkých celách a podávali im prostriedky na vracanie, preháňadlá, studené kúpele
a šoky. Pinel vyhlásil: „Blázni nie sú
vinníkmi, ktorých treba potrestať. Sú
to chorí, ktorí si zasluhujú ohľad a my
všetci ho trpiacim dlhujeme.“ Toto vyhlásenie sa stalo známym v celej Európe a spôsobilo prelom v chápaní duševných chorôb.
Philippe Pinel sa narodil 11. apríla 1745
v Cape de-Joux St. Paul v južnom Francúzsku, v rodine chudobného barbiera – chirurga. Navštevoval Collége des
Doctrinaires v Lavoure a pripravoval
sa na dráhu duchovného. V roku 1767
prešiel na univerzitu v Toulouse, kde
študoval matematiku a súčasne medicínu. Promoval v obidvoch odboroch,
titul doktora medicíny získal v roku
1773. Od roku 1774 pôsobil v Montpellier, kde učil matematiku a anatómiu.
V roku 1778 presídlil do Paríža. Redigoval zdravotný denník a vyučoval
38 bedeker zdrav ia | 6 /2013
geometriu, pretože povolenie pôsobiť
ako lekár získal až na tretí pokus. Známym sa stal až v prvej polovine 80. rokov 18. storočia prekladom anglických
vedeckých prác do francúzštiny.
Stal sa osobným lekárom cisára Napoleona I., ale odmietol vymenovanie
za dvorného lekára. V roku 1803 sa stal
členom francúzskej Akadémie vied
a v roku 1804 rytierom Čestnej légie.
Od roku 1783 sa začal zaujímať o duševné choroby. Svoje prvé veľké dielo
– o klasifikácii chorôb – vydal v roku
1789, druhé v roku 1801. Išlo o knihu
o duševných chorobách. V roku 1790
prevzal katedru patológie vnútorných
chorôb a v roku 1795 katedru medicínskej fyziky a hygieny na Ecole de Médecine. V roku 1794 a 1795 sa stal riaditeľom psychiatrických liečební Bicêtre
a Salpêtrière, kde zaviedol nový spôsob liečenia duševne chorých.
V roku 1792 sa Pinel oženil s Jeanne
Vincent, s ktorou mal troch synov.
Manželka mu v roku 1811 zomrela.
O štyri roky neskôr sa vo veku 70 rokov
oženil s Marie-Madeline Jacquelin-Lavallée.
Pinel žil v dobe francúzskej revolúcie. Zažil vzostupy a pády Francúzska. V roku 1793 sa musel ako profesor
medicíny zúčastniť popravy Ľudovíta
XVI., čo ním otriaslo. Na druhej strane mu revolučná doba umožnila účasť
na reforme francúzskych nemocníc.
Až do roku 1822 pôsobil Pinel ako profesor medicíny na parížskej univerzite. Po reorganizácii lekárskej fakulty
odchádza vo veku 77 rokov do dôchodku. Umiera v Paríži 25. októbra 1826 na
krvácanie do mozgu.
V roku 1885 mu postavili pred Salpêtrière pomník. Slovenská psychiatria si ho uctila o storočie neskôr – jeho
meno nesie Psychiatrická nemocnica
Philippa Pinela v Pezinku.
R E P R O D U K Č N É Z D R AV I E
Ako si vybrať
správny výživový doplnok
v tehotenstve a v období dojčenia
V období tehotenstva, dojčenia, ale už aj v období plánovania tehotenstva, sa
väčšina žien snaží disciplinovanejšie stravovať, prijímať dostatok vitamínov
a minerálov, nejesť škodlivé a dráždivé jedlá, dodržiavať pitný režim, jednoducho robiť všetko, čo je v ich silách pre dobrý vývoj bábätka.
Často sa však stáva, že sa im nedarí prijať
dostatok živín, pretože trpia nevoľnosťou, niektoré potraviny nemajú v obľube
alebo nemajú čas či financie na nákup
kvalitných surovín. Preto sa veľa budúcich a dojčiacich mamičiek snaží doplniť
potrebné vitamíny a minerály vo forme
prenatálnych multivitamínov. Na trhu
je ich ponuka bohatá, podľa čoho si však
vybrať ten správny?
Najdôležitejším kritériom je zloženie
a dávkovanie výživového doplnku
Vyberte si produkt, ktorý obsahuje nielen
vitamíny, ale aj minerály. Pokiaľ chcete
urobiť pre seba a svoje bábätko ešte viac,
sústreďte sa na produkty, ktoré obsahujú
aj omega-3 mastné kyseliny (napr. DHA,
EPA). Ženy už vedia, že kyselina listová je
veľmi dôležitá. Obsahujú ju takmer všetky prenatálne multivitamíny. Zamerajte
sa však aj na to, či produkt obsahuje železo, pretože veľmi často chýba v neskorších fázach tehotenstva.
Vyššie ako odporúčané dávky môžu byť
nebezpečné
Čo sa týka dávkovania, niektoré produkty obsahujú veľmi nízke dávky vitamínov a minerálov v porovnaní s odporú-
čanými dennými dávkami pre tehotné
a dojčiace ženy. Ešte väčšou nevýhodou
je, ak daný produkt obsahuje vyššie ako
odporúčané dávky, a to predovšetkým
vitamínov, ktoré sa rozpúšťajú v tukoch
– A, D, E a K. Dlhodobé užívanie vyšších
dávok môže ohroziť bábätko, preto sa
neodporúča, aby produkty pre tehotné
ženy obsahovali vitamín A.
—PR—
Takže ak nájdete produkt s dobrým
zložením, bezpečným a správnym
dávkovaním, obsahujúcim nielen všetky odporúčané vitamíny a minerály,
okrem vápnika a vitamínu A, ale aj
omega-3 mastné kyseliny, ktorý môžete užívať od plánovania tehotenstva
až po ukončenie dojčenia, postačí iba
1 kapsula denne a aj cena bude ideálna, tak neváhajte, našli ste ten správny
produkt pre vás.
D E R M AT O L Ó G I A
Tému prináša
Hydrobalance
— nový koncept hydratácie
­­­—
MUDr. Iveta HASOVÁ
dermatovenerologička
www.mediskin.sk
Kyselina hyaluronová je rezervoárom dokonalej hydratácie a zdrojom večnej mladosti. Ak preferujete okamžitý viditeľný efekt omladenia, je prvou voľbou v zlepšení prirodzeného vzhľadu vašej pleti. Kyselina hyaluronová má schopnosť
naviazať na seba vodu s tisícnásobne väčším objemom, ako je jej vlastný objem. Väzobná kapacita ju predurčuje k základnému účelu – hydratácii.
Je síce pravdou, že starneme, odkedy
sme sa narodili, ale prejavy konvenčne stanoveného starnutia nastupujú
v dospelosti. Výrazné interindividuálne rozdiely sú podmienené najmä
genetikou a vonkajšími faktormi.
Najviac pozornosti v procese starnutia sa dostáva kvantitatívnym
a kvalitatívnym zmenám kolagénu,
elastínu a glykosamínoglykánom.
Proteoglykány sú zodpovedné za
udržiavanie vodného a minerálneho
hospodárstva kože. Pre svoju vysokú
väzobnú kapacitu pre vodu sú zodpovedné za rezistenciu kože voči tlaku.
Najznámejším zástupcom tejto skupiny je práve kyselina hyaluronová,
ktorej obsah v pokožke vekom výrazne klesá. Znížením obsahu kyseliny
hyalurónovej a jej nedostatočným
zoskupením s kolagénovými a elastickými vláknami dochádza spolu
s poklesom obsahu vody k zníženiu
napätia kože, zmenám prekrvenia,
zníženiu elasticity a tvorbe vrások.
Kyselina hyalurónová nielenže rieši vzniknuté známky starnutia, ale
v procese starnutia pôsobí preventívne.
40 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Nový koncept hydratácie
Sieťovanú kyselinu hyalurónovú
formou skinboosterov pre jej dlhotrvajúci efekt využíva nový koncept
hydratácie. Pleť hydratuje, zlepšuje
kožnú elasticitu a dodáva svieži a prirodzený vzhľad. Pleti dodáva vitalitu zvnútra a je schopná regenerovať
poškodenie kože navodené starnutím
či nadmerným slnením. Zlepšuje sa
pružnosť kože a obnovuje jej pôvodná
štruktúra. Navodením rovnovážneho
stavu hydratácie zostáva pleť napätá,
hladká a s prirodzeným leskom.
Hydrobalance koncept je určený na
revitalizáciu tváre, pier, krku a dekoltu, chrbtov rúk či jaziev po akné.
Pozostáva z troch ošetrení s odstupom troch až štyroch týždňov. Dosiahnuté výsledky sa udržiavajú
opakovanou aplikáciou po štyroch
až šiestich mesiacoch v závislosti od
miery prirodzenej hydratácie.
V tomto prípade nepôsobí kyselina
hyalurónová ako výplňový materiál,
ktorý koriguje vrásky, teda ani nezväčšuje prirodzený objem. Skin-
boostery sú zodpovedné za starostlivosť o pleť a jej spevnením môžu
vypínať drobné povrchové vrásky
podmienené zníženou hydratáciou
a elasticitou.
Injekčná aplikácia
Ideálne aplikovaná kyselina hyalurónová sa dostáva priamo do dermy,
kde je jej prirodzený obsah najvyšší.
Forma aplikácie je v tomto prípade
injekčná, nie kanylová. Špeciálny
injektor vpravuje mikrokvapky účinnej látky viacerými vpichmi naraz
s presnosťou na desatiny milimetra
hĺbky a mikrolitra objemu. Zákrok
je vďaka naneseniu anestetického
krému (znecitlivejúce zložky môže
obsahovať aj samotný materiál), minimálne bolestivý. Následne sa však,
najmä vo vyššom veku, môžu objaviť
drobné modrinky, ktoré v priebehu
niekoľkých dní odznievajú ako štandardný sprievodný jav injekčných
aplikácií. Vedecké štúdie potvrdzujú
účinnosť skiboosterov na zlepšenie
kvality kože a ich využitie na preventívne a terapeutické ošetrenie kože
s „antiageingovým“ efektom.
Svetový deň
AIDS
­­­—
PhDr. Alexandra Žampachová, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
MUDr. Peter Truska, CSc., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
RNDr., MUDr. Ján Mikas, PhD., Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Každoročne si v prvý decembrový deň pripomíname Svetový deň AIDS. V tento deň sa viacej medializujú aktivity
odborníkov i laikov zamerané na ľudí s HIV/AIDS. Poskytujú sa informácie o HIV, AIDS, možnostiach diagnostiky,
liečby aj prevencie tohto ochorenia.
Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie
tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS.
Témou tohto ročníka je „Getting to zero: HIV and Adolescent“, čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS (vrátane
úmrtí) až na nulové hodnoty spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS, obzvlášť so zameraním na
adolescentov.
Celosvetový problém
HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS) žilo koncom roku 2012 na svete
asi 35 miliónov ľudí s HIV, pričom z tohto počtu bolo približne 2,3 milióna novoinfikovaných osôb. Viac ako 60 %
infikovaných osôb sa vyskytlo v oblasti Subsaharskej Afriky. Zaznamenaných bolo približne 1,6 milióna úmrtí na
AIDS. V roku 2011 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená viac ako 8 miliónom ľudí žijúcich s HIV, z tohto počtu
bolo 562 000 detí.
V Európe bolo v roku 2011 hlásených 28 038 prípadov infekcie HIV, čo predstavovalo incidenciu 8,7 chorých na 100 000
obyvateľov (najviac v Estónsku, v Lotyšsku a Belgicku).
V roku 2011 bolo zaznamenaných 4 424 prípadov AIDS, čo
predstavovalo incidenciu 0,9 na 100 000 obyvateľov (najviac
v Lotyšsku a Portugalsku). Alarmujúca situácia je na Ukrajine, kde bolo v roku 2011 zaznamenaných 66 479 nových HIV.
Na Slovensku sa surveillance HIV/AIDS (sledovanie výskytu)
zaviedla už v roku 1985. Epidemiologickú surveillance HIV/
AIDS zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Údaje za SR sumarizuje a vyhodnocuje mesačne a kvar42 bedeker zdrav ia | 6 /2013
tálne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava.
Od začiatku monitorovania HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30. septembra 2013 bolo v Slovenskej republike zaznamenaných 483 prípadov HIV (414 mužov, 69
žien). V 70 prípadoch (59 mužov, 11 žien) prešla infekcia HIV
do štádia AIDS. Väčšina prípadov HIV bola zaznamenaná
v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Celkovo došlo k 49
úmrtiam ľudí s HIV, z ktorých sa v 41 prípadoch rozvinuli
klinické príznaky AIDS. Okrem prípadov HIV pozitívnych
občanov Slovenskej republiky bolo zaznamenaných 127 prípadov HIV pozitívnych cudzincov.
V súvislosti so Svetovým dňom AIDS Svetová zdravotnícka
organizácia uverejnila na svojej webovej stránke desať základných faktov o HIV/AIDS:
FAKT ❶
HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie) napáda bunky imunitného systému, pritom ničí a poškodzuje ich funkcie. Infekcia týmto vírusom vedie k postupnej likvidácii imunitného systému. AIDS (syndróm získanej imunodeficiencie)
je terminálnym štádiom HIV infekcie, pri ktorom dochádza
k rozvoju klinických príznakov ochorenia. S AIDS sa spája
prítomnosť viacerých oportúnnych infekcií a niektorých
typov rakoviny.
FAKT ❷
HIV sa môže prenášať prostredníctvom nechráneného pohlavného styku (vaginálneho alebo orálneho) s infikovanou osobou, transfúziou kontaminovanej krvi alebo zdieľaním kontaminovaných ihiel, striekačiek alebo inými
ostrými nástrojmi. K prenosu nákazy môže takisto dôjsť
medzi matkou a dieťaťom v priebehu tehotenstva, pôrodu
alebo dojčenia.
FAKT ❸
Vo svete žije s HIV/AIDS viac ako 35 miliónov ľudí. Veľká väčšina z nich žije v krajinách s nízkym a stredným príjmom.
Asi 2,1 milióna ľudí sa HIV infikovalo v roku 2012.
FAKT ❹
HIV/AIDS je jedným z popredných smrteľných infekčných
ochorení. Odhaduje sa, že táto infekcia si už vyžiadala viac
ako 30 miliónov ľudských životov. Približne dva milióny
ľudí každoročne zomierajú.
FAKT ❺
Kombinovaná antiretrovírusová terapia (ART) zabraňuje
množeniu vírusu HIV v tele. Ak je replikácia vírusu HIV zastavená, potom sú bunky imunitného systému schopné žiť
dlhšie. Infikovanému to poskytuje ochranu pred ďalšími
infekciami.
FAKT ❻
V krajinách s nízkym a stredným príjmom mali v roku
2008 k antiretrovírusovej terapii prístup len približne štyri
milióny ľudí s HIV. V porovnaní s rokom 2007 je to nárast
o 36 % a zároveň desaťnásobný nárast za posledných päť
rokov. Napriek tomu je to stále nízke číslo (k antiretrovírusovej terapii malo vo svete v roku 2010 prístup len 47 %
z celkového odhadovaného počtu 14,2 milióna osôb, ktoré
túto terapiu potrebujú).
FAKT ❼
Podľa údajov za rok 2009 žije vo svete viac ako 2,5 milióny
detí s HIV/AIDS, väčšina v Subsaharskej Afrike. Boli nakazené od svojich HIV-pozitívnych matiek počas tehotenstva,
pri pôrode alebo dojčení. Odhaduje sa, že vírusom HIV sa
denne infikuje 1 100 detí. Zvyšuje sa aj počet detí, ktoré
majú prístup k antiretrovírusovej terapii (v roku 2005 to
bolo 75 000 detí, v roku 2010 už 456 000).
FAKT ❽
Prenosu vírusu HIV z matky na dieťa je možné takmer úplne zabrániť. Táto intervencia je mimoriadne dôležitá hlavne v krajinách s nízkym a stredným príjmom, v ktorých
je tento mechanizmus prenosu jedným z dominantných.
V roku 2010 už dostalo antiretrovírusovú terapiu 48 % tehotných žien s HIV (v roku 2004 len 10 %).
FAKT ❾
V roku 2010 bolo viac ako 350 000 úmrtí na tuberkulózu zaznamenaných v populácii ľudí s HIV. To je takmer štvrtina z odhadovaných dvoch miliónov úmrtí na HIV v tomto
roku. Väčšina ľudí, ktorí žijú s HIV a majú zároveň tuberkulózu, žije v Subsaharskej Afrike (asi 82 %).
FAKT ❿
Niektoré kľúčové spôsoby, ako zabrániť prenosu vírusu HIV:
• zdravé a bezpečné sexuálne správanie (používanie prezervatívov),
• testovanie a liečba sexuálne prenosných ochorení, vrátane HIV,
• vyhnúť sa injekčnej aplikácii drog, v prípade aplikácie
vždy použiť nové jednorazové ihly a striekačky,
• zabezpečiť, aby krv alebo krvné deriváty boli pred použitím testované na HIV.
Základným cieľom nového Národného programu prevencie
HIV/AIDS v SR na roky 2013 až 2016 je obmedzovanie šírenia nákazy HIV/AIDS v SR a zmierňovanie dopadov nákazy
v tých častiach spoločnosti, ktorých sa najviac dotýka. Aktivity Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky
2013 až 2016 nie sú zamerané len na prevenciu tejto infekcie, ale aj na jej včasnú diagnostiku a zabezpečenie dostupnosti liečby pre infikované osoby. Nový národný program
dňa 20. 11. 2013 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 671/2013. Predmetný materiál je k dispozícii na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.uvzsr.sk a bude uverejnený vo vestníku
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
6/2013 | bedeker zdrav ia 43
G e n etické o ch o re n ia
Ľudia s Downovým syndrómom II.
— minulosť, súčasnosť a budúcnosť
—
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
Mgr. Zuzana Krchňavá
V minulom čísle Bedekra zdravia ste sa mohli dozvedieť nielen o historických súvislostiach trizómie 21 (prítomnosť
troch chromozómov 21), ktorej fenotypovým vyjadrením je Downov syndróm, ale aj o zdravotných problémoch ľudí s týmto syndrómom. Dnes sa zameriame na niektoré ďalšie zdravotné problémy takýchto ľudí, ich budúcnosť a perspektívy.
Okrem postihnutia viacerých systémov či orgánov postihujú ľudí s Downovým syndrómom aj časté neinfekčné
problémy respiračného traktu. Deformity hrudníka má
podľa dostupných informácií až 18 % detí s DS, približne 7 % má Pectus excavatum (vpáčený hrudník – pozn.
red.), kým prevalencia Pectus carinatum (vydutý hrudník – pozn. red.) je 11 %. Mnohé pľúcne problémy jedincov
s Downovým syndrómom úzko súvisia s dobre známymi
kardiologickými, imunologickými a neurologickými komplikáciami a podieľajú sa na dysfunkcii viacerých systémov. Kým ostatné vrodené chyby sú dobre známe, vrodené
pľúcne zmeny sa podieľajú vo zvýšenej mierne na chorobnosti detí s DS. Štruktúrové zmeny postihujú samotné alveoly. Počet alveol je zredukovaný v priemere o 36 %. Sú
však aj jedinci s DS, ktorí nemajú žiadne zmeny v pľúcnom
parenchýme. Znížená alveolarizácia terminálnych lalôčikov bola dokázaná vo všetkých vekových skupinách od
štyroch mesiacov do 64 rokov a má približne 72-percentnú
prediktívnu hodnotu. Samotné alveoly sú väčšie, hoci tvar
majú nezmenený. V sekčnom materiáli sú pľúca poréznejšie ako majú zdraví ľudia. Ďalšie poruchy, ako vrodené
cystické pľúca alebo chylothorax, sú u ľudí s DS opísané
menej často. Pľúcna patológia môže byť zvýraznená hyperpláziou adenoidných vegetácií (zväčšenie ložísk nahromadeného lymfatického tkaniva v nosohltane – pozn.
red.), ktoré obmedzujú dýchanie a sú často fokusom (zdrojom zápalu, infekčného ložiska – pozn. red.). Pľúcna hypertenzia je asociovaná s vrodenými chorobami srdca. Presná a včasná diagnostika pľúcnej arteriálnej hypertenzie
je dôležitým faktorom na určenie etiológie a počiatočnej
liečby. Na vývoji pľúcnej arteriálnej hypertenzie sa podieľajú viaceré faktory, ako vrodená alveolárna hypoplázia,
nedostatočne vyvinuté fibrily hladkých svalov, chronická
hypoxia (nedostatok kyslíka v tkanivách – pozn. red.) a poškodenie pľúcnych ciev.
44 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Ďalšie poruchy a odchýlky
Problémy s dojčením a s kŕmením sú oveľa častejšie ako mávajú iné deti. V dojčenskom veku sa častejšie vyskytujú infekcie dýchacích ciest a zápaly stredoušia, v predškolskom
veku sa odkrývajú ďalšie poruchy a odchýlky. Deti a dospelí
s DS mávajú oveľa častejšie poruchu funkcie štítnej žľazy,
poruchy sluchu a zraku a adolescenti a dospelí tiež psychiatrické poruchy, osteoporózu, cukrovku a iné choroby.
Starostlivosť o dospelých ľudí s Downovým syndrómom sa
musí zabezpečovať na takej istej úrovni ako o deti.
Súčasnosť
Program optimálnej lekárskej starostlivosti o ľudí s Downovým syndrómom má slúžiť pediatrom, lekárom prvého
kontaktu, odborným lekárom a tiež rodičom, aby ich upozornil na potrebu sledovania určitých funkcií a systémov,
ktoré majú ľudia s Downovým syndrómom najčastejšie porušené. Existuje presný program vyšetrení v závislosti od
veku, ktorý by mal byť súčasťou preventívneho plánu.
Preventívny program pre deti s Downovým syndrómom
zabezpečujú špeciálne pracoviská v Bratislave (SZU) a v Košiciach (Detské centrum). V týchto zariadeniach možno
zabezpečiť v priebehu jednej návštevy v ambulancii komplexné vyšetrenie, ktoré pozostáva z podrobnej lekársko-sociálnej anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, odberu krvi
na laboratórne vyšetrenia (hematologické, biochemické
vrátane hormónov štítnej žľazy, vitamínov a skríningu
na celiakiu, imunologické a iné podľa potreby), sociálneho
a iného odborného poradenstva a edukácie rodičov. V prípade adolescentov a dospelých ľudí s DS pribúdajú psychiatrické problémy a dievčaá mávajút gynekologické problémy.
Aj preto sa v tejto vekovej kategórii orientujeme na prevenciu psychiatrických problémov, ktorú zabezpečuje erudovaná sociálna pracovníčka s kolektívom ďalších odborných
pracovníkov SZU. Poradenstvo poskytuje individuálne ale-
G e n etické o ch o re n ia
bo v skupinách cez projekt e-learningového vzdelávania.
Častosť návštev v ambulancii Downovho syndrómu závisí
od veku pacientov a vzdialenosti bydliska. Malým deťom
odporúčame vyšetrenie dvakrát ročne, starším raz ročne.
Podľa výsledkov vyšetrenia sa ďalej odporúčajú odborné
konzíliá (gastroenterologické, endokrinologické, kardiologické, ortopedické, oftalmologické, psychologické a psychiatrické, logopedické a iné).
Napriek zlepšenému a rozšírenému novorodeneckému
skríningu je potrebné v prvom roku života mať záznam
o vyšetrení sluchu a zraku. Deti s Downovým syndrómom
majú výbornú zrakovú percepciu a akákoľvek zraková porucha im môže neskôr spôsobiť problémy v učení. Opačne,
sluchová percepcia je horšia a oneskorená a diagnostika
vážnej sluchovej poruchy sa podpisuje pod ich zhoršenú
kvalitu života. Genetické vyšetrenie a forma trizómie 21 sú
dôležité nielen pre určenie diagnózy, ale aj pre očakávanie
perspektív ďalšieho vývoja či chorobnosti. Napríklad, kým
deti s translokáciou chromozómu a mozaikou (rôzne typy
DS – pozn. red.) majú perspektívu lepšieho zapojenia do
vzdelávacieho procesu vďaka menšiemu zaostávaniu vo vývine, majú vyšší výskyt porúch imunitného systému a väčší
sklon k autoimunitným procesom. Práve tieto skúsenosti
nás vedú k iným liečebným postupom, ako v prípade detí
s voľnou trizómiou 21.
Ďalším problémom detí i dospelých sú časté ortopedické
zmeny súvisiace s vývinovými poruchami. Ide najmä o hypotóniu svalstva (znížený svalový tonus – pozn. red.), častejšie luxácie (vykĺbenie) kolenných a bedrových kĺbov v dôsledku ligemanta laxativa (ochabnutie väzív a šliach – pozn.
red.), v neskoršom veku sú zmeny na chrbtici, prevažne závažný stupeň skoliózy.
Predčasné starnutie súvisí so zvýšeným oxidačným stresom a s asociáciou s Alzheimerovou chorobou vo včasnom
veku. Podľa najnovších prác však riziko Alzheimerovej choroby nie je vyššie ako v bežnej populácii, avšak patologické
zmeny v mozgu sa môžu vyskytnúť v prípade niektorých
jedincov už v treťom desaťročí.
Z výsledkov projektu MZ SR, ktorý riešilo naše pracovisko,
vyplýva, že v prípade ľudí s Downovým syndrómom je vyššie riziko osteoporózy už v mladšom veku (60 % mužov do 30
rokov a 33 % žien do 30 rokov), ktoré súvisí nielen s vysokou
prevalenciou deficitu vitamínu D, ale u mužov aj s hypogonadizmom (nedostatočná sekrécia testosterónu – pozn. red.).
Budúcnosť a perspektívy
Podľa viacerých odborníkov a klinických etikov budúcnosť
ľudí s Downovým syndrómom bude závisieť od vyspelosti
spoločnosti a od schopnosti prijať ich inakosť. Zlepšila sa
zdravotná starostlivosť, vyriešili sa problémy s vrodenými chybami, našli sa spôsoby ako predchádzať predčasnému starnutiu. Mnohé problémy ľudí s DS kopírujú súčasné
problémy civilizovanej spoločnosti, a tým aj civilizačných
chorôb.
Genetici hľadajú nové možnosti prevencie patologických
dôsledkov zvýšenej génovej dávky nadbytočného chromozómu. Medzi posledné nádejné objavy patrí objav amerických vedcov z Medical School Massachusetskej univerzity,
ktorí sa posunuli o krok bližšie v liečbe porúch spôsobených
extra chromozómami. V laboratórnych podmienkach sa im
podarilo „vypnúť“ nadbytočný 21. chromozóm v ľudských
bunkách. Tím Dr. J. Lawrencovej vložil gén s názvom XIST
do kmeňových buniek človeka s Downovým syndrómom,
ktoré boli laboratórne vykultivované. Tento gén spôsobuje
vypnutie jedného z dvoch X chromozómov v normálnom
vývoji ženského embrya a tým zabezpečí jednej z dcérskych
buniek šancu vyhnúť sa dvojitej dávke chromozomálnych
génov X. Hoci v experimentoch na myšiach sa podarilo
neutralizovať nadbytočnú génovú dávku trizómie, bude trvať nejakú dobu, kým sa poznatky premietnu do klinických
aplikácií. Ako povedala Dr. Lawrencová počas vysielania
pre BBC: „Pravdepodobne bude čoskoro možné, že klinické
aplikácie budú vhodné ako konvenčná liečba niektorých
zdravotných problémov ľudí s Downovým syndrómom.“
Hodnota ľudskej duše
Na záver by som rada citovala z prejavu Jiřího Šedého, mladého muža s Downovým syndrómom, na Medzinárodnej
konferencii o zdravotných a sociálnych problémoch ľudí
s Downovým syndrómom, ktorá sa konala 13. až 14. septembra 2013 v Bratislave: „Každý človek je ľudská bytosť, ktorá
má srdce a cíti krivdu, nepochopenie a neúctu celou svojou
bytosťou. So zdravými ľuďmi má človek s nejakou odlišnosťou spoločné jedno. Je človek. Prijímajte každého človiečika
ako dar. Dar, ktorý si treba vážiť. Tak ma prijali moji rodičia
i moja sestra Leonka so svojou rodinou. A preto dokážem
veľa vecí zvládnuť bez smútku na duši. Mám rád ľudí a je
mi dobre na tomto svete. Vážim si život vo všetkých jeho
podobách. A tak tu stojím pred vami a rád by som vám pripomenul múdre slová Karla Čapka: Nekonečná je hodnota
každej ľudskej duše.“
6/2013 | bedeker zdrav ia 45
A N G I O L O G I C K É K ON Z U LT Á C I E
Chronická žilová choroba
a diabetes mellitus
—
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
predseda Angiologickej sekcie Slovenskej lekárskej komory (AS SLK)
—Sme dve sestry, jednovaječné dvojčatá. Už ako 12-ročné sme zbadali, že sa nám vytvárajú kŕčové žily. Až do 25. roku
veku sme boli vo všetkom, aj so zdravím, rovnako, ale vtedy mi zistili diabetes mellitus, pichám si denne inzulín. Odvtedy je medzi nami všetko iné. Kŕčové žily mám oveľa väčšie, predkolenia mám hnedočierne, viackrát som prekonala
zápaly žíl aj žilovú trombózu, nohy mám už stále opuchnuté, zle sa mi chodí. Môžu tieto choroby medzi sebou nejako
súvisieť? —Martina a Michaela
Z vášho listu vyplýva, že obidve sestry máte chronickú vénovú chorobu dolných končatín (CHVCHDK), čo je závažná
cievna žilová choroba, ktorá v stredoeurópskom regióne
postihuje priemerne každého druhého človeka, ženy i častejšie. Podľa havajskej (CEAP) klasifikácie z roku 1994 rozlišujeme (okrem nultého) šesť klinických štádií: V 1. štádiu (C1)
vznikajú telangiektázie („metličky“), čo sú kožné, nepravidelne vinuté a nepravidelne rozšírené žilky (venuly) s priemerom do 1 mm a/alebo retikulárne podkožné vény s priemerom do 4 mm; v 2. štádiu (C2) sa objavujú varixové vény
(varixy – „kŕčové žily“) s priemerom väčším ako 4 mm; v 3.
štádiu (C3) sa pridáva opuch (edém), obvykle za vnútornými
členkami dolných končatín; v 4. štádiu (C4) vznikajú hyperpigmentácie (tmavohnedé škvrny), indurácie (stvrdnutia),
zápal kože a podkožia a iné tzv. trofické zmeny; v šiestom
štádiu (C6) nastáva odumretie tkanív (tkanivový defekt;
vred predkolenia – ulcus cruris). Ak sa podarí vred zahojiť,
aj tak to obvykle nezostáva bez následkov, ale zostávajú jazvy a atrofia kože, čo sa podľa Havajskej klasifikácie označuje ako piate štádium CHVCHDK (C5), ktoré často prechádza
do 6. štádia (C6).
Medzi všeobecne uznávané žilové cievne rizikové faktory
patrí genetická predispozícia, ktorej expresiu ovplyvňujú
ďalšie faktory ako vek, ženské pohlavie, nadhmotnosť –
obezita, diabezita, angiometabolický syndróm X, gravidita,
zamestnanie a práca v stoji, ale tiež naopak sedavý spôsob
života, nosenie sťahujúceho šatstva (korzety), nevyhovujúca obuv, chôdza po tvrdých mestských chodníkoch, nedostatok vlákniny v potrave spojený s obstipáciou, traumatizácia žíl, fajčenie, alkoholizmus a iné. Medzi jednotlivými
vénovými rizikovými faktormi existujú jednak vzájomné
spätné vzťahy a jednak vzájomné spätné vzťahy jednotlivých rizikových faktorov s dysfunkciou cievneho endotelu
46 bedeker zdrav ia | 6 /2013
(vrstva buniek vnútornej strany priesvitu ciev), ktorá môže
byť vrodená, primárna i sekundárna (mnohonásobný bludný cievny kruh – multicirculus vitiosus vasorum). Čoraz
viac je zrejmá aj spätosť orgánovovaskulárnych artériových
aterosklerotických chorôb a chronickej vénovej choroby
dolných končatín. Vzájomné väzby sú aj medzi artériovou
hypertenziou, vénovou hypertenziou a mikrovaskulárnou
hypertenziou.
Diabetes mellitus (cukrovka) je skupina endokrinno-metabolicko-cievnych porúch/chorôb charakterizovaných chronickým zvýšením hladiny cukru v krvi – hyperglykémiou,
ktorá vzniká v dôsledku poruchy sekrécie inzulínu, poruchy účinku inzulínu alebo ich kombináciou s následnou
komplexnou poruchou metabolizmu nielen sacharidov, ale
aj tukov a bielkovín.
Už z týchto základných údajov vyplýva, že tieto zdanlivo
úplne odlišné a zdanlivo nesúvisiace choroby majú v skutočnosti veľa spoločných patofyziologických mechanizmov,
ktoré sa neraz vzájomne ešte aj zosilňujú. Dnes je už dostatok údajov, ktoré dokazujú, že cievny endotel je hmotnosťou a plochou rozsiahly a veľmi výkonný multifunkčný
orgán, ktorý sa zúčastňuje na regulácii mnohých funkcií
v organizme. Endotelové bunky patria medzi esenciálne
zložky nielen cievnej a cirkulačnej regulácie, ale aj homeostatickej regulácie hlavného (neuro-endokrinno-imunitného) homeostatického systému a ďalších homeostatických
systémov. Akákoľvek (aj minimálna) kvantitatívna a/alebo
kvalitatívna zmena hociktorej z jeho viac ako 300 rôznych
funkcií (dysfunkcia endotelu), môže mať vážne následky
nielen v cievach, tkanivách a orgánoch, ale v celom organizme. V prevencii aj liečbe obidvoch chorôb sú dôležité tri
imperatívy: Nefajčiť! (Nezabúdať pritom, že škodí aj pasívne
fajčenie.) Zdravo jesť a piť! Viac sa aktívne pohybovať!
K N I H Y Z O S V E T A Z D R AV I A
Diagnóza cukrovka
Problémy v sexuálnom
živote diabetikov
Štatistiky tvrdia, že sedemdesiat percent mužov – diabetikov a tridsať percent žien – diabetičiek má problémy v sexuálnom
živote. Prinášame vám úryvok z knihy Diagnóza cukrovka, ktorá prináša odpovede na najčastejšie problémy diabetikov.
Na otázky týkajúce sa sexuálneho života odpovedá doc. MUDr. Jozef MICHÁLEK.
—Aká je príčina vysokého počtu sexuálnych porúch
a aké sú možnosti pomoci?
Už sme hovorili o tom, že cievny systém dostáva pri zle
liečenej a nekompenzovanej cukrovke poriadne zabrať. Je
logické, že sa postupne poškodzujú aj cievy chúlostivých
orgánov dôležitých v sexuálnom živote. Iná je situácia
u mladých diabetikov, ktorým síce ešte cievne zmeny nehrozia, ale treba si uvedomiť, že predsa len žijú vo zvýšenom napätí, a to tiež môže viesť k psychicky podmieneným
sexuálnym poruchám, k poruchám erekcie. V takýchto
prípadoch však nie sú potrebné lieky, tu pomôže návšteva sexuológa, psychológa, psychoterapeuta, prípadne psychiatra. V prípade diabetikov II. typu, mužov stredného
a staršieho veku, je alfou a omegou dobrá kompenzácia
cukrovky. Farmaceutický priemysel dnes ponúka pomerne širokú paletu liekov, ktoré odstránia erektilnú dysfunkciu, teda poruchu stoporenia pohlavného údu, hradí si ich
však pacient sám.
—„Nebijú“ sa tieto prípravky s liekmi na diabetes?
Nebijú. Už problematickejšia je ich kombinácia s liekmi na
vysoký krvný tlak. A diabetici mávajú pomerne často vyšší krvný tlak. Takíto pacienti by sa mali poradiť so svojím
diabetológom alebo kardiológom, ktorý liek a za akých
podmienok môžu užívať.
—Majú muži — diabetici počítať s tým, že ich sexuálny
život už nebude taký, ako predtým?
Nemusí sa to stať v každom prípade. Všetko závisí predovšetkým od kompenzácie cukrovky. A tak práve táto
hrozba – v oblasti, na ktorú sú muži zvlášť citliví – môže
poslúžiť ako pomerne výrazný stimul pre pacienta, aby
sa snažil robiť niečo so svojím vysokým krvným cukrom.
48 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Často býva tou hlavnou hybnou silou, ktorá ho prinúti
k zodpovednosti.
—Diabetes vplýva aj na sexuálny život žien, i keď ich
problémy sú trochu iného druhu...
V prípade žien nejde priamo o poruchy sexuálnej „funkčnosti“, ale každá diabetička si musí byť vedomá, že zle
kompenzovanú cukrovku sprevádzajú opakované močové
infekcie a časté zápaly pošvy. A mykotické, teda plesňové
infekcie, samozrejme, po všetkých stránkach limitujú kvalitu sexuálneho života.
—Prečo sú časté práve plesne? Cukor ich nejakým spôsobom „vykrmuje“?
Áno, cukor je pre ne dobrou živnou pôdou.
—Dá sa chronickým ťažkostiam zabrániť? Ak už vznikli,
čo treba robiť?
Kvasinky Candida albicans sa vyskytujú v koži, sliznici
a črevnom trakte. Ak sa vnútorná rovnováha organizmu
naruší, jeho odolnosť klesne a kvasinky víťazia. Výsledkom
sú výtoky, nepríjemné svrbenie. Cukor v telesných tekutinách diabetikov vyživuje baktérie aj kvasinky. K infekcii
môžu prispieť aj mokré plavky, menštruačné tampóny, horúce kúpele a parfumované mydlá. Diabetičky musia počítať s častými mykózami už aj preto, že si ich so sexuálnymi
partnermi opakovane vymieňajú. Gynekológ im predpíše
tabletky na vkladanie do pošvy alebo iné lieky, ale to, ako
rýchle liečba zaberie, závisí od stavu kompenzácie cukrovky. Problém pomáhajú riešiť aj vhodné prípravky na intímnu hygienu a konzumovanie potravín s probiotickými
kultúrami.
Viac sa dozviete na www.VarimeDiabetikom.sk
K I N H Y Z O S V E T A Z D R AV I A
Peter Gavorník
Angiológia 1 pre všeobecných praktických lekárov - Flebológia
Angiologia obalka titulka.indd 1
6.11.2013 18:23
Na knižný trh sa v týchto dňoch dostala
Angiológia 1 pre všeobecných praktických lekárov – Flebológia, z pera doc.
MUDr. Petra Gavorníka, PhD., mim. prof.,
zakladateľa všetkých hlavných angio-
logických inštitúcií a infraštruktúr na
Slovensku – Slovenskej angiologickej
spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Angiologickej sekcie Slovenskej
lekárskej komory a mnohých ďalších. Autor sa nevenuje všetkým chorobám žilového (vénového) cievneho systému, ale
orientuje sa na tri choroby žíl dolných
končatín, s ktorými sa všeobecný praktický lekár v ambulantnej praxi najčastejšie stretáva, a tak sa publikácia stáva návodom pre klinickú lekársku prax.
Vychádza nielen z vlastných rozsiahlych
prioritných angiologických výsledkov na
Prvom angiologickom pracovisku (PAP),
ktoré založil v roku 1974, ale najmä z ostatných medzinárodných odporúčaní
o manažmente chronickej vénovej choroby dolných končatín, povrchovej tromboflebitídy, hĺbkovej vénovej trombózy
a vénovej tromboembólie, ako aj z ostatných výsledkov medicíny dôkazov (EBM)
s cieľom určiť ich príspevok k rozšíreniu
našich vedomostí o racionálnom efektívnom manažmente chorôb cievneho
systému.
Texty tejto knižnej, mimoriadne aktuálnej publikácie sú výborným odborným
návodom pre klinickú prax, ale sú v zásadných aspektoch aj validnými Odporúčaniami Angiologickej sekcie Slovenskej
lekárskej komory (2013) a medzinárodných odborných spoločností.
Kniha je primárne určená pre všeobecných praktických lekárov, ale užitočné
informácie tu nájdu aj študenti medicíny
a všetci lekári, najmä internisti, angiológovia, intervenční rádiológovia a chirurgovia – angiochirurgovia, ktorým by
určite nemala chýbať v knižnici.
90 rokov ortopédie na Slovensku
90 Years of Orthopaedics in Slovakia
90 rokov slovenskej ortopédie /
90 Years of Orthopaedics in Slovakia
90 rokov
ortopédie na Slovensku
90 Years of Orthopaedics
in Slovakia
Pri príležitosti 90. výročia československej a slovenskej ortopédie vydala spoločnosť RE-PUBLIC, s. r. o. knihu, ktorá
mapuje históriu i súčasnosť jednotlivých
ortopedických kliník a oddelení na Slovensku. „Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie
profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre
ktorého je história ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.
Obsah publikácie tvorí história jednotlivých pracovísk od takzvaných
„veľkých“ kliník, ako sú I. a II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK
a DFNsP, Ortopedicko-traumatologická klinika JLF UK a UN Martin či Klinika
ortopédie a traumatológie pohybového aparátu LF UPJŠ a UN Košice, až
po ortopedické oddelenia nemocníc
v slovenských mestách od Galanty cez
Nitru, Banskú Bystricu až po Poprad,
Prešov a Michalovce. Okrem histórie
ortopedických pracovísk predstavuje
bohato ilustrovaná publikácia aj viaceré osobnosti z minulosti i súčasnosti
slovenskej ortopédie, ktoré v tomto
náročnom medicínskom odbore zanechali významnú stopu. Publikácia je
dvojjazyčná, okrem slovenských obsahuje aj anglické texty. Je určená širšej
odbornej verejnosti, ale aj všetkým
tým, ktorí sa o rozvoji a smerovaní tejto medicínskej špecializácie na Slovensku chcú dozvedieť viac.
Knihu si možno za cenu 25 eur bez DPH
objednať na adrese bedekerzdravia@
bedekerzdravia.sk alebo zavolať na číslo 02/59 324 225.
6/2013 | bedeker zdrav ia 49
AK T ÍVNE STARNUT IE
Vráskami život nekončí
Dávame seniorom príležitosť
na plnohodnotný život
Seniori už dnes tvoria početnú skupinu populácie a demografický vývoj naznačuje, že tento trend bude pokračovať. V roku 2050 ich bude po prvýkrát v histórii ľudstva viac, ako detí do 15 rokov a každý piaty človek na svete
bude senior. Život mnohých starých ľudí sprevádzajú zdravotné problémy, osamelosť, pocit beznádeje, čím sa
celkovo znižuje kvalita ich života. Na túto skutočnosť reflektovala aj EÚ, ktorá vyhlásila rok 2012 za Európsky rok
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Tým zdôraznila, že aktívne starnutie je kľúčom k riešeniu
takejto demografickej zmeny. Jeho rozvoj a podpora však musia byť kontinuálne. A preto aj tento rok opäť upriamujeme pozornosť na konkrétne príklady podpory a pomoci seniorom na Slovensku. Predstavujeme projekty, ktoré
fond GSK v tomto roku podporil.
Občianske združenie
INŠPIRÁCIA: Klub tvorivosti seniorov
Noemi nezisková organizácia:
Najlepší priateľ človeka v Noemi
Seniori v obci Mojmírovce sú aktívni prostredníctvom
rôznych záujmových činností v rámci organizácií a neformálnych skupín, z ktorých jednou je aj Občianske
združenie INŠPIRÁCIA. Sami si pritom vyberajú aktivity, ktorým by sa chceli venovať. „Ich podporou a vierou v nich samých im dávame pocit, že ich nápady sú
hodnotné a majú šancu byť zrealizované,“ hovorí Mgr.
Martin Palka, predseda OZ INŠPIRÁCIA. Výsledkom je
niekoľko úspešných projektov, medzi nimi napríklad
vernisáž historických svadobných fotografií, ktorá spojila dve generácie – neaktívnych dôchodcov, ktorých zásuvky boli plné takýchto vzácnych skvostov a mládež,
ktorá vďaka znalosti modernej digitálnej techniky spracovala zozbierané fotografie do virtuálnej elektronickej
databázy.
Pes, najlepší priateľ človeka. Všetci milovníci psov s týmto
tvrdením určite súhlasia a za svoje si ho zobrali aj v neziskovej organizácii Noemi vo Veľkých Kostoľanoch. A pravdepodobne by ho doplnili aj prívlastkom „liečiteľ“. V snahe skvalitniť život svojim klientom – seniorom, z ktorých
časť trpí Alzhaimerovou chorobou, stareckou demenciou
a Parkinsonovou chorobou, niektorí klienti sú nevládni
a hybnú majú len hornú časť tela – prišli s návrhom realizácie tzv. canisterapie v ich zariadení. „Radi by sme využili liečivé, pozitívne účinky terapie so psami, a tým prispeli
k fyzickému a duševnému zdraviu našich klientov,“ uviedol Michal Deket, riaditeľ neziskovej organizácie Noemi.
Kreativita, zručnosť a chuť do práce sú kľúčovými atribútmi posledného úspešného projektu s názvom „KTS –
klub tvorivosti seniorov“. Vďaka nemu budú dlhé zimné
večery seniorov z Mojmíroviec vyplnené krásnou tvorivou činnosťou – pletením košíkov z pedigu, maľovaním
na hodváb, plstením ovčieho rúna či drôtikovaním, navyše to všetko v spoločnosti svojich rovesníkov. Precvičia
si tak jemnú motoriku, rozvinú komunikáciu i tvorivosť
a strávia chvíle v príjemnej spoločnosti. Myšlienka založiť klub vzišla od členky OZ, pani Antónie Zoborskej,
ktorá je žiarivým príkladom ženy v dôchodkovom veku,
ktorá nechce sedieť so založenými rukami. Seniorky sa
budú môcť pochváliť svojimi prácami na výstave pri príležitosti MDŽ.
50 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Zdanlivo banálne úkony pre nás ostatných dokážu starým ľuďom pomôcť. Tak napríklad nasadzovaním obojku, či pripínaním vôdzky si stimulujú jemnú motoriku,
prechádzky so psíkom napomáhajú k nácviku koordinácie, hladkanie psíka rozohreje ich svaly a kĺby. Vzájomný
dotyk a hmatová stimulácia sú pre seniorov dôležité k vyjadreniu emócií, pôsobia proti pocitom úzkosti, nepotrebnosti, osamelosti a sociálnej izolácie. Pes sa tak stáva spojovníkom s vonkajším svetom a bránou k ostatným ľuďom.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
Javorinská 7A, Bratislava: Starnime pomalšie
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave vyzerá na prvý pohľad ako centrum
voľného času. Takmer za každými dverami nájdete tvorivú
dielňu zameranú na inú činnosť. V jednej si jeho návštevníci vyrábajú ručne robený papier, ktorý ďalej používajú
AK T ÍVNE STARNUT IE
na výrobu blokov, pozdravov, príveskov, magnetiek a pod.
V iných pletú košíčky z papiera, vyrábajú bižutériu, ozdoby a dekorácie. Klientmi domova sú ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí sem prichádzajú každý deň už od detstva
a zariadenie je pre nich druhým domovom. Tu trávia veľa
času, tu postupne starnú. „V súčasnosti máme už niekoľko
klientov, ktorí sú v seniorskom veku alebo v najbližších mesiacoch či rokoch tento vek dosiahnu. Navyše ľudia s mentálnym postihnutím starnú predsa len o čosi skôr, ako
zdraví jedinci. Preto sa snažíme myslieť dopredu a z tohto dôvodu nás výzva fondu GSK oslovila a rozhodli sme sa
na ňu reagovať,“ hovorí riaditeľka DSS na Javorinskej ulici,
JUDr. Eleónora Velčíková.
Projekt nesie názov „Starnime pomalšie“ a sústreďuje sa na
tréning pamäte seniorov, ktorý vedie k prevencii depresívnych nálad a osamelosti, k nezávislosti a pomáha potláčať
príznaky Alzheimerovej demencie, ktorou trpí podstatná časť geriatrickej svetovej populácie. Už teraz prebieha
v rámci popoludňajších aktivít v zariadení krúžok s názvom „Páli nám to“, kde hravou formou pre všetkých účastníkov vymýšľajú hlavolamy a hádanky.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok:
Stále v kondícii
Gerontopsychiatrická klinika SZU je miesto, kde sa venujú
diagnostike a liečbe psychických ochorení v séniu, medzi
ktoré patrí i nevyspytateľný postrach menom Alzheimerova choroba. Dni hospitalizovaných seniorov v nemocnici
výrazne spestruje invenčná psychologička Mgr. Ivana Juráčková, ktorá iniciovala aj používanie v nemocnici úplne
nových a pri práci so seniormi veľmi užitočných terapeutických pomôcok – terapeutických bábik a tzv. psychowalkmanov. Vďaka schválenému projektu „Stále v kondícii“ pribudne Jakubkovi šibalská kamarátka Julka a spoločnými
silami budú rozveseľovať, načúvať, stimulovať a aktivizovať súčasných i budúcich pacientov nad 65 rokov. Mimoriadne veľký úspech u hospitalizovaných seniorov zožala aj
audiovizuálna stimulácia prostredníctvom zapožičaných
psychowalkmanov. Pomôcku, ktorá sa využíva aj na učenie
cudzích jazykov, možno mnohostranne aplikovať i v oblasti duševnej kondície. Prispieva k okamžitému odstráneniu
stresu, napätia a únavy, účinne rieši poruchy spánku, zlepšuje koncentráciu a pamäť, odstraňujú depresívne a úzkostné stavy, dodáva energiu, slúži k hlbokej relaxácii.
Jeseň života mnohých seniorov býva smutná a o to viac, ak
je sprevádzaná ťažkým ochorením. Pobyt v nemocničnom
zariadení vyvoláva v mnohých skľučujúci pocit, no nemusí, pokiaľ je zároveň vyplnený príjemnými a zmysluplnými aktivitami. A to je prípad aj Psychiatrickej nemocnice
Philippa Pinela v Pezinku, ktorej sa aj s dlhoročnou podporou Fondu GSK úspešne darí zdanlivo nemožné – vnášať
povzbudivé svetielko nádeje tam, kde je ťaživá tma...
FOND GSK
Projekty, ktoré sme vám predstavili, budú realizované aj
vďaka podpore Fondu GSK, ktorý sa venuje pomoci seniorom a ich integrácii do spoločnosti systematicky už tretí
rok po sebe. Od roku 2011 fond každoročne prerozdelil jednotlivým organizáciám finančnú pomoc vo výške 40 000
eur a inak to nebolo ani tento rok. Organizácie a združenia
sústreďujúce sa na skvalitňovanie života seniorov sa mohli
o finančný grant uchádzať v Jarnej i Jesennej výzve Fondu
GSK. Dnes už obe poznajú svojich víťazov. „Za tento rok sme
v oboch výzvach registrovali 168 žiadostí o grant, z toho
sme podporili 47 v celkovej hodnote 38 232 eur. Už samotný
počet zaslaných žiadostí vypovedá o tom, že na Slovensku
sú inštitúcie, ktorým život seniorov nie je ľahostajný a sme
veľmi radi, že môžeme byť ich partnerom a pomáhať im pri
napĺňaní krásnych myšlienok a zmysluplných cieľov,“ povedal predseda Fondu GSK, MUDr. Pavol Trnovec.
Fond GSK založila v roku 2003 spoločnosť GlaxoSmithKline s cieľom systematicky poskytovať pomoc v oblastiach,
v ktorých je potrebné a tiež možné uskutočniť viditeľné
zmeny a riešiť konkrétne problémy.
6/2013 | bedeker zdrav ia 51
UROLÓGI A
Hyperaktívny
močový mechúr
­­­—
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Primár Urologického oddelenia FNsP Skalica
Ide o komplex (súbor) viacerých príznakov: opakovaných pocitov nepríjemného nútenia na močenie, ktoré sa niekedy
nedajú potlačiť (tzv. urgencií) spojených niekedy (v prípade jednej tretiny postihnutých jedincov) s okamžitým
(urgentným) nedobrovoľným únikom moču (tzv. urgentnou inkontinenciou moču).
Takzvaný overactive bladder (OAB) ako sa obvykle tento
komplex príznakov označuje v odbornej literatúre, sprevádza časté močenie nielen cez deň (močenie viac ako sedemkrát za deň), ale aj počas spánku (močenie jeden alebo viackrát v noci), pritom však nie sú prítomné obvyklé príčiny,
ktoré tieto príznaky spôsobujú (napr. infekcia močových
ciest, nádory či kamene močového mechúra a pod. ).
Výskyt v dospelej populácii kolíše
Hyperaktívny močový mechúr (OAB) na Slovensku postihuje každú siedmu dospelú ženu a každá desiata žena nedokáže potlačiť urgentné nutkanie na močenie a pomočí sa.
Napriek tomu len každá štvrtá až piata žena vyhľadá lekára! Výskyt syndrómu hyperaktívneho močového mechúra
sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom. Štatistiky uvádzajú, že
v mužskej populácii výskyt kolíše od 10 % do 26 % a v dospelej ženskej populácii od 8 % do 42 %. Niektoré chronické chorobné stavy (ako napr. depresia, obstipácia (zápcha),
neurologické ochorenia, erektilná dysfunkcia) sa častejšie
vyskytujú práve v prípade jedincov s OAB. Podobné problémy sa však môžu vyskytnúť aj v detskom veku (sedem až
12-ročné deti postihuje tento syndróm približne v 18 % bez
rozdielu pohlavia. Veľa otázok však v tomto prípade ostáva
„otvorených“ a zatiaľ nedoriešených. Predpokladá sa, že hyperaktívny močový mechúr je väčšinou spôsobený viacerými príčinami, ktoré však stále nie sú dostatočne objasnené
a stále sú to viac menej len hypotézy.
Možné príčiny OAB sú:
❶ nervové (v dôsledku predpokladaného nedostatočného
potlačenia reflexu močenia v centrálnom nervovom systéme (mozgu a mieche) aj periférnom nervovom systéme
52 bedeker zdrav ia | 6 /2013
(t. j. v jednotlivých nervoch inervujúcich dolné močové
cesty, ďalej to môžu byť poruchy „prenášačov“ nervových
vzruchov a pod.).
❷ svalové (nedostatočné zásobenie svaloviny močového
mechúra kyslíkom, zvýšená dráždivosť (aktivita) svaloviny močového mechúra v období, keď by mal byť močový mechúr „v pokoji“.
❸ porucha funkcie sliznice močového mechúra – urotelu
(poruchy funkcie nervových zakončení v podslizničnej
vrstve). Stále viac a viac sa dozvedáme o význame ďalších faktorov (napr. β-adrenoreceptorov, nervového rastového faktora a ďalších receptorov), čo má priaznivý
dopad na efektivitu liečby hyperaktívneho močového
mechúra nielen v súčasnosti, ale bude mať najmä v blízkej budúcnosti.
Pacient postihnutý hyperaktívnym močovým mechúrom trpí opakovanými nutkaniami na močenie (urgenciami), chodí často močiť v denných hodinách (viac ako
sedemkrát), ale aj v priebehu noci (viac ako jedenkrát)
a v prípade jednej tretiny postihnutých prichádza k nedobrovoľnému (urgentnému) úniku moču, ktorému nie
je možné zabrániť.
Čo je to urgencia
Pod pojmom urgencia sa rozumie prudké, naliehavé, niekedy až bolestivé nutkanie na močenie, ktorému postihnutí musia čo najrýchlejšie vyhovieť, pretože močenie nedokážu oddialiť. V tomto kontexte je potrebné rozlišovať
fyziologický pocit nútenia na močenie (v anglickom písom-
UROLÓGI A
níctve označovaný ako „urge“) od urgencie (v anglickej literatúre „urgency“).
Fyziologický pocit nútenia na močenie nastupuje relatívne
pozvoľna v závislosti na náplni močového mechúra a je možné ho vedome potlačiť na minúty a niekedy aj na desiatky
minút až hodiny (tzv. sociálna kontinencia). Naproti tomu
urgencia prichádza náhle, bez závislosti od náplne močového mechúra a prakticky sa nedá potlačiť. Väčšina pacientov
sa pri urgencii snaží vyhľadať toaletu. Urgencia je kľúčovým príznakom hyperaktívneho močového mechúra.
Minimálne diagnostické požiadavky na potvrdenie alebo vylúčenie OAB sú:
→ anamnéza aj s využitím špecializovaných dotazníkov,
→ denník močenia (tzv. mikčný denník),
→ fyzikálne vyšetrenie,
→ analýza moču,
→ ultrasonografické stanovenie zvyškového (reziduálneho) moču po vymočení
Významným pomocníkom je získanie informácií (o frekvencii močenia cez deň a v noci, o príjme tekutín a množstve vymočeného moču a o počte urgencií a epizód urgentnej inkontinencie moču) z mikčného denníka vyplneného
pacientom. Závažnosť (stupeň) urgencie je možné stanoviť
viacerými dotazníkmi. Pre hyperaktívny močový mechúr
je typický normálny neurologický nález pri fyzikálnom vyšetrení (vrátane vyšetrenia cez konečník, resp. cez vagínu.
Endoskopické vyšetrenie dolných močových ciest sa používa pre vylúčenie, resp. potvrdenie prítomnosti nádoru, kameňa, chronickej infekcie a pod.
Liečba
Konzervatívna (najmä behaviorálna a medikamentózna)
liečba sa v súčasnosti považuje za liečbu prvej voľby pre
všetkých pacientov s hyperaktívnym močovým mechúrom.
V podstate všetky inhibítory muskarínových receptorov
(oxybutynín, tolterodín, propiverín, trospium, solifenacín,
darifenacín, fesoterodín) vedú v prípade pacientov s OAB
k subjektívnej úľave, k predĺženiu času medzi mikciami
a k zvýšeniu funkčnej kapacity močového mechúra. V randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdiách, boli
ANTIMUSKARINIKÁ významne účinnejšie (o 44 až 74 %)
ako placebo. Ich užívanie však sprevádza relatívne vysoký
výskyt nežiaducich účinkov (znížená sekrécia potu a slín
prejavujúca sa nepríjemným pocitom sucha v ústach, obstipácia, zastrené videnie pri poruchách akomodácie, tachykardia), ktoré vznikajú pri blokáde muskarínových receptorov nielen v močovom mechúri, ale aj v iných orgánových
systémoch. Lepšiu znášanlivosť vykazujú antimuskariniká s vhodne zmenenou farmakokinetikou (napr. retardované formy), alebo iný spôsob ich aplikácie (aplikácia lieči-
va priamo do močového mechúra, prípadne „cez kožu“ vo
forme mastí, gélov, náplastí a pod.).
Väčšinu pacientov s OAB je možné efektívne a bezpečne
liečiť pomocou perorálnej farmakoterapie v kombinácii
s inými konzervatívnymi postupmi. V prípade neúspechu
je možné využiť aj ďalšie možnosti.
Injekcie botulínum toxínu do svaloviny močového mechúra sú minimálne invazívnou modalitou s dokázanou
účinnosťou a v blízkej budúcnosti ich bude možné použiť
aj na Slovensku. Neurologické a neurochirurgické postupy
sa tiež čoraz viac uplatňujú v liečbe pacientov s hyperaktívnym močovým mechúrom.
Tzv. periférna neuromodulácia (ovplyvnenie nervov idúcich priamo k dolným močovým cestám s využitím väčšinou miniatúrnych elektród a generátorov) je rovnako minimálne invazívna a ekonomicky nenáročná alternatíva pre
niektorých pacientov s OAB.
Centrálna (sakrálna) neuromodulácia (aplikácia elektród
do oblasti miechy) sa zatiaľ skôr využíva v prípade jedincov
s potvrdenou neurologickou chorobou a je podstatne invazívnejšia a nákladnejšia.
Chirurgické postupy znamenajú síce konečnú liečbu hyperaktívneho močového mechúra, pretože umožňujú podstatne zväčšiť kapacitu močového mechúra, prípadne odviesť
(derivovať) moč inou cestou (napr. cez vývod vyúsťujúci na
prednej brušnej stene. Cieľom týchto postupov je aj znížiť
nadmerný tlak v močovom mechúre a preventívne ochrániť
horné močové cesty pred poškodením a následným zlyhaním obličiek (čo by mohlo byť smrteľné). Chirurgická liečba
OAB sa teda vykonáva až po vyčerpaní a zlyhaní všetkých
dostupných konzervatívnych, neinvazívnych liečebných
metód a pri výraznej progresii poškodenia obličiek.
6/2013 | bedeker zdrav ia 53
Tému prináša
Týždeň,
ktorý dobíja baterky...
Liga proti rakovine si uvedomuje svoju zodpovednosť, ktorú na seba preberá tým, že požíva dôveru širokej verejnosti
pretavenú do formy finančnej podpory, a to už počas dlhých 24 rokov svojej existencie.
Hospodáriť so zdrojmi, ktoré vám niekto dobrovoľne a s dôverou voči vašej práci zverí, zaväzuje k tomu, aby sa týmito
zdrojmi čo najefektívnejšie nakladalo a aby sa používali na
prospešné a prínosné projekty. K takýmto projektom jednoznačne patria relaxačné pobyty pre onkologických pacientov. Práve vďaka nim môžu načerpať nové sily po prekonaní ochorenia alebo počas trvania liečby. Od roku 2009
sa na nich vystriedalo množstvo pacientov. V prvom roku
sa na relaxačných pobytoch zúčastnilo 30 pacientov. Hneď
ďalší rok sa ich počet strojnásobil. Dnes na „týždňovky“
chodí načerpať nové sily takmer 300 pacientov ročne z celého Slovenska. Organizujú sa v rekreačných strediskách
po celom Slovensku. Pobyty sú v plnej miere hradené z asignácie 2 % dane z príjmu a z výnosu Dňa narcisov v rámci
programu psychosociálnej starostlivosti o onkologických
pacientov.
Aj keď pobyt je len pre onkologických pacientov, nenájdete tu žiadnych životom zmorených a depresívnych ľudí
s pochmúrnymi myšlienkami o chorobe. Cieľom aktivít je
zbaviť ľudí stresu, utužiť nové vzťahy, ukázať cestu pozitívneho myslenia. K obľúbeným programom patria maľba na
sklo, výroba korálkových stromčekov či rôznych aranžmánov pomocou servítkovej metódy. Na večernej diskotéke
alebo pri rôznych súťažiach býva zábava zaručená a niektoré tanečné kreácie sa zapísali medzi najveselšie spomienky všetkých účastníkov. Animátori jednoducho zostavujú
program tak, aby zaujal každého.
Nie každý sa vyrovnáva s diagnózou „rakovina“ rovnako. Nie vždy možno hovoriť o svojich pocitoch počas liečby v kruhu rodiny a najbližších. Práve preto by spoločné
stretnutia, odovzdávanie optimizmu a nádeje do budúcna mali byť svetlom, ktoré ukazuje ďalšiu cestu životom.
A najlepšími poslucháčmi i podporovateľmi sú tí, ktorí
poznajú strasti ochorenia. Preto má realizácia projektov
– Relaxačných týždňoviek i Rekondičných pobytov — nezastupiteľné miesto v programoch Ligy proti rakovine.
Naša vďaka za to, že ich môžeme tak veľa rokov organizovať, patrí všetkým, ktorí kedykoľvek a akokoľvek Lige proti
rakovine prispeli. Veľmi radi by sme všetky naše projekty,
vrátane vyššie uvedených, robili i naďalej. Keďže blížiace sa
vianočné sviatky sú časom pokoja, pohody a obdarovávania,
54 bedeker zdrav ia | 6 /2013
­­­—
Počas Relaxačných týždňoviek patria k obľúbeným aktivitám
účastníkov tvorivé činnosti či turistika a pobyt v prírode.
budeme i my v mene všetkých účastníkov pobytov či našich
návštevníkov v Centrách pomoci vďační za vaše príspevky,
ktoré so záväzkom kvalitne a efektívne naďalej pracovať
radi prijmeme na čísle účtu: 104 832 012/0200.
ĎAKUJEME!
www.lpr.sk www.facebook.com/ligaprotirakovine
www.facebook.com/pages/Svetielko-Pomoci/86669733725
Kód
54292
40754
Názov
Helicobacter Test INFAI 75 mg
prášok na perorálny roztok
Helicobacter Test INFAI 45 mg pre deti
vo veku 3 – 11 rokov, prášok na perorálny roztok
Doplnok
plv por 1x75 mg
(fla. polyst.)
plv por 1x45 mg
(fla. polyst./tuby)
Názov lieku: Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok Zloženie: Jeden téglik kemeninový aleto sklenený obal obsahuje 75 mg 13C-močoviny. Pomocné látky: žiadne. Lieková forma: Prášok na perorálny
roztok. Čistý, bezfarebný roztok. Indikácie: Helicobacter Test INFAI sa používa pre in vivo diagnostiku gastroduodenálnej infekcie, spôsobenej baktériou Helicobakter pylori: – u dospelých – u mladistvých, ktorí pravdepodobne majú peptický vred. Dávkovanie a spôsob podávania: Tento medicínsky produkt môže byť poskytnutý iba lekárom a pod profesionálnym medicínskym dohľadom. Helicobacter Test INFAI je dychový test. Mladistvý vo
veku od 12 rokov a dospelí užijú obsah 1 téglika so 75 mg látky. Dychový test je na jednorazové podanie. Na vykonanie testu u pacientov starších ako 12 rokov je treba 200 ml 100 % pomarančovej šťavy, alebo 1 g kyseliny citrónovej rozpustenej v 200 ml vody (nápoj sa podáva pred podaním testu) a pitná voda (na rozpustenie prášku 13C močoviny). Pacient musí byť 6 hodín pred testom nalačno, pokiaľ možno cez noc. Test trvá približne 40 minút. V prípade, že je nutné test opakovať, nesmie sa urobiť skôr ako nasledujúci deň. Supresia Helicobacter pylori môže spôsobovať falošné negatívne výsledky. Preto sa má test vykonať až po uplynutí najmenej
štyroch týždňov od ukončenia systémovej antibakteriálnej liečby a po dvoch týždňoch po poslednom podaní antacída. V obidvoch prípadoch je možná interferencia s prítomnosťou Helicobacter pylori. Je to dôležité najmä
po eradikačnej terapii Helicobacter pylori. Kontraindikácie: Test sa nesmie vykonávať u chorých so zistenou alebo suspektnou žalúdočnou infekciou alebo atrofickou gastritídou, ktoré môžu s močovinovým dychovým testom interferovať. Upozornenia: Samotná pozitivita testu ešte nie je indikáciou eradikačnej terapie. Aby sa vylúčila prítomnosť komplikácií, napr. vredu, autoimunitnej gastritídy a malignít, môže byť indikovaná diferenciálna
diagnostika s pomocou invazívnych endoskopických metód. Doposiaľ nie sú k dispozícii postačujúce údaje o diagnostickej spoľahlivosti testu Helicobacter Test INFAI na to, aby sa jeho použitie mohlo odporučiť u pacientov
po gastrektómii a u pacientov mladších ako 12 rokov. Pre deti od 3 rokov je k dispozícii Helicobacter test INFAI pre vek 3 – 11. V jednotlivých prípadoch A-gastritídy (atrofickej gastritídy) môže byť dychový test falošne pozitívny; preto musia byť pre dôkaz prítomnosti Helicobacter pylori vykonané ďalšie testy. Ak pacient počas testu vracia, je potrebné test opakovať; a to nalačno a najskôr na druhý deň. Interakcie: Helicobacter Test INFAI
bude ovplyvnený každou liečbou, ktorá interferuje s prítomnosťou Helicobacter pylori alebo s aktivitou ureázy. Gravidita a laktácia: Neočakáva sa, že by vykonanie test v priebehu gravidity a laktácie bolo škodlivé. Odporúča
sa vziať do úvahy informácie o liečivách, používaných pri eradikačnej terapii a o ich používaní v priebehu gravidity a laktácie. Ovplyvňovanie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Helicobacter Test INFAI nemá žiadny
vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiadúce účinky: Nie sú známe. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse142 D44799 Bochum Nemecko Registračné číslo: EU/1/97/045/001 Dátum revízie textu: Júl 2004. Pred predpisovaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC).
Dovozca a distribútor: ALLMEDICAL s.r.o, Popradská 7, 040 11 Košice. [email protected], +421 911 654 505
Z R I E D K AV É O C H O R E N I A
Trojnásobné víťazstvo pre konzorcium
venujúce sa liečbe choroby čiernych kostí
Členovia konzorcia DevelopAKUre získali tri ocenenia za
prelomovú prácu v oblasti zriedkavých chorôb.
Dňa 14. novembra 2013, v Ženeve, vo Švajčiarsku, počas
World Orphan Drug Congressu (Svetového kongresu o liekoch na zriedkavé ochorenia), ktorý je najväčšou európskou
komerčnou akciou v oblasti priemyslu venujúceho sa zriedkavým ochoreniam, boli udelené ceny ROAR (Rare Orphan
Advocacy and Research) vo výskume zriedkavých ochorení.
Tri z nich získali členovia DevelopAKUre – konzorcia, ktorého členmi sú aj dve pracoviská zo Slovenska: Laboratórium genetiky Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky
SAV v Bratislave a Národný ústav reumatických chorôb
v Piešťanoch. Členovia a konzorcium DevelopAKUre ako celok získali
ceny „Best European Industry-Patient Organisation Engagement” – Najlepšie spojenie medzi farmaceutickým
priemyslom a pacientskou organizáciou v Európe, „Best
Biotech Pipeline” – Najlepší biotechnologický produkt vo
vývoji a „Best Contract Research Organisation” – Najlepšia
kontraktová výskumná organizácia. DevelopAKUre je medzinárodný projekt spolupráce 7. Rámcového programu EÚ v oblasti výskumu, ktorého cieľom je nájsť
liečbu pre alkaptonúriu, zriedkavé ochorenie známe tiež ako
ochorenie čiernych kostí, ktoré sa označuje skratkou AKU.
Prvý liek
AKU je zriedkavá vrodená porucha metabolizmu tyrozínu,
spôsobená mutáciami v géne pre enzým homogentizát dioxygenázu (HGD). V dôsledku nefunkčnosti enzýmu sa v tele
pacientov hromadí kyselina homogentizová a jej oxidačný
produkt – ochronotický pigment sa ukladá hlavne v chrupavkovitom tkanive. Prvým príznakom ochorenia je tmavnutie moču, ktoré je pozorovateľné hneď po narodení. Vo
veku okolo 30 rokov obyčajne začínajú bolestivé zmeny na
chrbtici a kĺboch, neskôr sa pridáva ťažká forma osteoartrózy, kardio-vaskulárne problémy, obličkové kamene a v prípade mužov aj kamene prostaty. Tradičná liečba zahŕňala
len zvládanie bolesti a v prípade potreby výmeny kĺbov.
Dôležité je zdôrazniť, že celosvetová frekvencia tohto ochorenia je približne 1:250 000, kým na Slovensku sa odhaduje
až na 1:19 000, hlavne kvôli vysokému výskytu ochorenia
v oblasti Kysúc. DevelopAKUre je príkladom inovatívneho prístupu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu zriedkavých ocho56 bedeker zdrav ia | 6 /2013
­­­—
Zástupcovia tímu DevlopAKUre zo Slovenska:
zľava Mgr. Iveta Kožková (AKUSSaC, o.z.), Dr. Lakshminarayan
Ranganath (koordinátor DevelopAKUre, Royal Liverpool University
Hospital), Mgr. Andrea Zaťková, PhD. (ÚMFG SAV, AKUSSaC,o.z.),
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc, FRCP (NÚRCH), Ing. Anna Antalová (AKUSSaC, o.z.), MUDr. Richard Imrich, PhD. (NÚRCH), Slavena Hlavajová (NÚRCH), Radoslaw Lasecki (PSR Orphan Experts).
rení, pri ktorom za podpory EÚ spolupracujú predstavitelia
organizácií pacientov, viaceré vedecké pracoviská, komerčné firmy, ako aj spoločnosť, ktorá vlastní potenciálny liek.
Toto konzorcium 13 partnerov realizuje sériu klinických
skúšok účinnej látky nitizinón, na základe ktorých bude
môcť posúdiť, či je táto účinná látka preukázateľne účinná
v liečbe AKU. V prípade úspechu štúdie sa nitizinón stane
prvým liekom pre ochorenie čiernych kostí na svete.
Laboratórium genetiky ÚMFG SAV je v konzorciu zodpovedné za molekulárnu analýzu HGD génu všetkých pacientov
zapojených do štúdie, za účelom identifikácie kauzatívnych
mutácií a ich korelácie s klinickým priebehom a s účinnosťou liečby. Toto laboratórium má dlhoročné skúsenosti
s výskumom genetického pozadia AKU na Slovensku aj celosvetovo. Svedčí o tom aj fakt, že je tvorcom a správcom databázy mutácií v HGD géne (http://hgddatabase.cvtisr.sk/).
NÚRCH v Piešťanoch je spolu s Royal Liverpool University Hospital a Hospital Necker v Paríži jedným z troch
centier klinického skúšania projektu DevelopAKUre. Aj
toto slovenské pracovisko má dlhoročné skúsenosti so
starostlivosťou o AKU pacientov. Prví pacienti s AKU sa
Z R I E D K AV É O C H O R E N I A
v tomto ústave liečili už v 50. rokoch minulého storočia.
Dôležitú úlohu v tomto projekte majú organizácie pacientov úzko spolupracujúce s vedcami, ako zdôraznila aj Christa van Kan, z firmy PSR: „Projekt DevelopAKUre je veľmi inšpiratívny a unikátny. V PSR Orphan Experts sme nikdy nezažili, aby
pacientska organizácia hrala takú zásadnú úlohu pri nábore a udržaní pacientov. Som presvedčená, že ide o veľmi úspešný prístup,
ktorý určite môže byť aplikovaný aj v klinických štúdiách pri iných
zriedkavých ochoreniach. Skutočnosť, že tento projekt nebol iniciovaný výrobcom lieku, ale otcom dvoch AKU pacientov a jedným zanieteným AKU odborníkom, ho robí ešte viac inšpirujúcim.“
Dr. Lakshminarayan Ranganath, koordinátor DevelopAKUre z Royal Liverpool University Hospital a AKU Society
UK so svojím predsedom Dr. Nicolasom Sireauom sú spomínanými dôležitými aktérmi a hnacími motormi spolupráce
v rámci DevelopAKUre. AKU Society organizovala aj veľkú
„crowdfunding“ kampaň, počas ktorej verejnosť darovala
12 1012 USD, ktoré poslúžia na podporu pacientov a ich blízkych po dobu piatich rokov klinického výskumu.
Na Slovensku v októbri 2013 vznikla AKU Spoločnosť Slovensko a Česko, o. z. (AKUSSaC), ktorej cieľom je pomáhať
a podporovať pacientov s alkaptonúriou, zvyšovať povedomie o AKU na Slovensku a podporovať výskum v oblasti
AKU. Je totiž paradoxom, že Slovensko je krajinou s doteraz
najvyššou frekvenciou AKU na svete, ale informovanosť
o tejto chorobe je pomerne slabá. Projekt DevelopAKUre ponúka unikátnu príležitosť túto situáciu zmeniť a efektívne
rozbehnúť spoluprácu vedeckých ústavov, zdravotníckeho
zariadenia a pacientskej organizácie aj u nás.
Pre viac informácií navštívte alebo kontaktujte:
DevelopAKUre: http://www.developakure.eu/?lang=Sk
AKUSSaC, o.z.: https://www.facebook.com/AKUSSaC
LG ÚMFG SAV: http://www.umfg.sav.sk
NÚRCH web: http://www.nurch.sk
NÚRCH e-mail: [email protected]
AKU Society: www.akusociety.org
ROAR Awards: www.terrapinn.com/2013/world-orphan-
drug-congress/awards.stm
Kontakt
Mgr. Andrea Zaťková, PhD.
Laboratórium genetiky, ÚMFG SAV
Vlárska 5, 83334 Bratislava
tel: +421 911466599, e-mail: [email protected]
AKUSSaC, o. z.
Trnavská 28, 821 08 Bratislava
e-mail: [email protected]
List pacientom
Návratka
Odoslaním tejto návratky súhlasím
s tým, že ma budete kontaktovať ohľadom ďalších informácií o štúdii SONIA 2.
Vážená pani, vážený pán,
vážený pacient.
ochorenie, ktorým trpíte. Ak sa účinok
Dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti
kých pacientov v celej Európe.
s možnosťou vstúpiť do štúdie SONIA 2,
Aj Vaša prípadná účasť v štúdii môže roz-
ktorá bude prebiehať v Národnom ústa-
hodnúť o tom, či sa podarí priniesť veľký
ve reumatických chorôb v Piešťanoch
zvrat v liečbe tohto vzácneho ochorenia,
v spolupráci s Univerzitou v Liverpoole.
ktoré prináša veľké utrpenie Vám pacien-
_____________________________________________
Cieľom štúdie je overiť účinok nového
tom vývojom ťažkého poškodenia kĺbov
lieku nitizinón určeného pre pacientov
a vnútorných orgánov.
Adresa: _____________________________________
s alkaptonúriou a ochronózou. Nitizinón
Prílohou tohto listu je návratka. V prípa-
_____________________________________________
je účinná látka, ktorá zastavuje tvorbu
de Vášho záujmu o vstup do štúdie vyplň-
homogentizátu. Ukončenie tvorby tejto
te vaše kontaktné údaje a návratku pošli-
e-mail: _____________________________________
látky by malo zastaviť postup ochorenia
te na našu adresu.
pohybovej sústavy a vnútorných orgánov.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa
Štúdia bude prebiehať celkovo štyri roky.
prosím obráťte na našu kontaktnú osobu:
Počas tejto doby budete po zaradení do
Kontakt pre pacientov: p. Slavena Hlavajová
štúdie šesťkrát detailne vyšetrení v Ná-
telefón: 0911 062 854 / 0908 888 181
rodnom ústave reumatických chorôb
e-mail: [email protected]
v Piešťanoch. Polovica pacientov dostane
S pozdravom,
liek a druhá polovica pacientov absolvu-
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
je štúdiu bez lieku. Tak zistíme, či niti-
riaditeľ Národného ústavu reumatických
zinón má alebo nemá liečebný účinok na
chorôb
lieku potvrdí, bude dostupný pre všet-
Meno a priezvisko:__________________________
_____________________________________________
Telefón: ____________________________________
_____________________________________________
Orientačný čas, kedy si želám byť
kontaktovaný:
doobedňajšie hodiny
poobedňajšie hodiny
večerné hodiny
8:00 – 12:00
12:00 – 17:00
17:00 – 20:00
6/2013 | bedeker zdrav ia 57
Z ávi s l o s ti
Nárazové pitie
mladistvých žien
—
MUDr. Igor Peregim,
MUDr. Mária Martinove, PhD.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Nárazové pitie (binge drinking) je definované ako konzumácia piatich a viac drinkov v prípade mužov a štyroch a viac drinkov v prípade žien počas dvoch hodín.
Aj keď niektoré štúdie definujú tento spôsob pitia mierne
odlišne, panuje pomerne vysoká zhoda v motíve takéhoto
pitia, a to pitie za účelom dosiahnuť stav opojenia (opitosť).
ESPAD (štúdia zisťujúca užívanie alkoholu a drog v populácii 15 až 16-ročných študentov v európskych krajinách)
a Eurobarometer uvádzajú hranicu piatich drinkov pre
obe pohlavia a trvanie pitia je určené ako pitie „počas jednej udalosti“, čiže voľne povedané na posedenie. Za jeden
drink sa pokladá napr. 0,5 litra piva, 1,5 dl vína alebo 0,5 dl
destilátu.
Nárazové pitie medzi mládežou v EÚ
Nárazové pitie v EÚ je rozšírené najmä medzi mládežou
a to obvykle vo frekvencii raz za týždeň. Podľa Eurobarometra nárazové pitie „raz za týždeň počas posledných
12 mesiacov“, uviedlo 17 % občanov EÚ, pričom vo veku
15 až 24 rokov tak učinilo až 25 %. Jedným z prekvapujúcich
zistení štúdie ESPAD je výrazný vzostup nárazového pitia
15 až 16-ročných študentov vo viacerých krajinách bývalého
východného bloku (Estónsko, Chorvátsko, Slovensko, Slovinsko, Česko, Bulharsko, Maďarsko). Alarmujúci je zvlášť
nárast takéhoto pitia v populácii mladistvých dievčat. Na
Slovensku nárazové pitie v roku 1995 uvádzali aspoň trikrát za posledný mesiac „len“ 3 % dievčat a 10 % chlapcov
vo veku 15 až 16 rokov, ale posledné dostupné údaje z roku
2011 už hovoria o 15 % dievčat a 22 % chlapcov. Priemer v EÚ
je pritom 12 % dievčat a 17 % chlapcov. V Slovinsku stúpol
tento ukazovateľ za rovnaké obdobie u dievčat z 5 na 19 %,
v Chorvátsku z 3 na 20 % a v Estónsku dokonca z 5 na 28 %.
V Českej republike došlo u dievčat k vzostupu nárazového
pitia zo 7 na 16 %.
58 bedeker zdrav ia | 6 /2013
V štúdii ESPAD z roku 2011 nebol v jednotlivých štátoch zistený
jasný vzťah medzi množstvom vypitého alkoholu a frekvenciou pitia. Napríklad za posledných 30 dní poprelo nárazové
pitie 65 % dievčat z Fínska, 67 % dievčat zo Švédska, 69 % dievčat
z Nórska a len 53 % dievčat zo Slovenska (priemer zo všetkých
krajín činí 65 %), kým na druhej strane, pokiaľ ide o množstvo
naposledy vypitého alkoholu, Fínky uvádzali vypitie 7,2 cl
100 % alkoholu, Švédky 6,8 cl, Nórky 6,6 cl a Slovenky „len“ 4,7 cl
(priemer zo všetkých krajín činí 4,3 cl). „Rekordmanky“ v nárazovom pití sú mladé Dánky. Pri poslednej konzumácii alkoholu vypili 8,9 cl 100 % alkoholu (najviac zo všetkých krajín
v štúdii ESPAD) a za posledný mesiac len 47 % z nich poprelo nárazové pitie (najmenej zo všetkých sledovaných krajín).
Najlepšie dopadli dievčatá z Albánska, ktoré popreli nárazové
pitie za posledných 30 dní v 88 % prípadoch. Pri poslednej konzumácii alkoholu vypili 2,3 cl 100 % alkoholu a o niečo lepšie
dopadli iba dievčatá z Moldavska s konzumáciou 2,1 cl.
Okrem uvedeného zriedkavejšieho nárazového pitia zaujme
Albánsko aj relatívne veľkým rozdielom medzi pohlaviami.
Posledný mesiac bez nárazového pitia uviedlo „len“ 69 % chlapcov. Ako vysvetlenie sa núka moslimské náboženstvo, avšak
pravdepodobne ide o širší kultúrny fenomén, keďže aj v susediacej Čiernej Hore boli zistené podobné údaje a rozdiel medzi
pohlaviami bol dokonca ešte vyšší. A to ako v popieraní nárazového pitia (84 % dievčat vs. 61 % chlapcov v Čiernej Hore) tak aj
v množstve vypitého alkoholu pri poslednej konzumácii (2,3 cl
vs. 3,6 cl v Albánsku, 2,4 cl vs. 4,1 cl v Čiernej Hore). Výrazne
častejšia opitosť chlapcov v porovnaní s dievčatami je vo všeobecnosti jav charakteristický pre oblasť juhovýchodnej Európy (ale aj napr. pre Českú republiku). V severských krajinách to
boli naopak chlapci, ktorí za posledný mesiac častejšie popie-
Z ávi s l o s ti
rali nárazové pitie (na Islande chlapci v porovnaní s dievčatami 88 % vs. 86 %, v Nórsku 72 % vs. 69 %, vo Švédsku 71 % vs. 67 %,
vo Fínsku 66 % vs. 65 %, v Írsku 60 % vs. 59 %, vo Veľkej Británii
50 % vs. 46 %, ale v Dánsku už 40 % vs. 47 %). Na Slovensku bol pomer 47 % chlapcov k 53 % dievčat (priemer všetkých krajín v štúdii ESPAD bol 57 % chlapcov vs. 65 % dievčat). Pre niekoho môžu
byť prekvapením údaje z USA (Monitoring the Future project,
2011). Za posledné dva týždne tam poprelo príjem piatich a viac
drinkov počas jednej udalosti 83 % chlapcov a 87 % dievčat v 10.
roku školskej dochádzky, t.j. vo veku 15 až 16 rokov.
Štúdia o nárazovom pití na Prednej Hore
V OLÚP na Prednej Hore sa zo závislosti liečia o. i. aj ženy
vo veku od 18 rokov (nie mladistvé, niektoré však zavŕšia
18 rokov veku v priebehu liečby). Svojpomocne zostavený
dotazník mal za účel priblížiť v máji 2013 liečenú skupinku žien, pričom sme sa pokúsili zamerať na začiatky pitia
týchto žien pred dovŕšením dospelosti.
Dotazník vyplnilo 22 aktuálne pre závislosť liečených žien
s priemerným vekom 46,8 roka (17 až 74 r.), ktoré boli doposiaľ v priemere dvakrát psychiatricky hospitalizované (od
jednej až po deväť hospitalizácií). Čo sa týka stavu, v 45,5 %,
prevažovali vydaté ženy (n – v počte 10), len jedna bola rozvedená. Až 72,7 % (n 16) má deti. Najčastejšie dosiahnuté
vzdelanie bolo stredoškolské (72,7 %, n 16), 63,6 % žien (n 14)
bolo nezamestnaných. Pokiaľ ide o začiatky pitia v sledovanej skupine, údaje sú uvedené v tabuľke.
Údaje o pití liečených závislých žien do 18. roku veku
15-ročná
% (n)
18- a
16-ročná 17-ročná
viacroč% (n)
% (n)
ná % (n)
Prvé
9%
ochutnanie
(n 2)
alkoholu
22,7 %
(n 5)
13,6 %
(n 3)
22,7 %
(n 5)
31,8 %
(n 7)
Prvá
opitosť
4,6 %
(n 1)
18,2 %
(n 4)
4,6 %
(n 1)
13,6 %
(n 3)
54,5 %
(n 12)
Pravidelné
popíjanie
-
-
-
13,6 %
(n 3)
72,7 %
(n 16)
Vek
14-ročná
% (n)
pulácii mladistvých dievčat a žien. Je potrebné zmieniť sa
aj o negatívach takéhoto pitia. Ťažké pitie v adolescencii
a v prvých rokoch dospelosti súvisí s poškodením kognitívnych schopností v období ranej dospelosti. Alkohol je na
príčine najvyššieho počtu úmrtí mladých ľudí vo veku od
15 do 30 rokov. Podľa amerického Centers for Disease Control and Prevention bolo nadmerné užitie alkoholu ženami
a dievčatami v rokoch 2001 – 2005 v USA príčinou 23 000
úmrtí. V štúdii ESPAD 15 až 16-ročné dievčatá uvádzali nasledujúce problémy za posledný rok v súvislosti s užitím
alkoholu (v zátvorke údaje pre SR): nechcený („oľutovaný“)
pohlavný styk 5 % (6 %), nechránený pohlavný styk 7 % (10 %),
účasť na bitke 6 % (10 %), obeť krádeže 2 % (3 %), problémy
s políciou 4 % (6 %), nehoda alebo zranenie 9 % (17 %), slabé
výsledky v škole alebo v práci 12 % (19 %), hospitalizovaná
v nemocnici alebo prijatá na pohotovostnú ambulanciu 3 %
(5 %), vážne problémy s priateľmi 13 % (22 %), vážne problémy
s rodičmi 12 % (21 %).
Je však povzbudením, že v niektorých európskych krajinách, ako sú Island, Nórsko, Fínsko a čiastočne aj Švédsko
sa už dlhodobejšie pozoruje pokles v udávanom nárazovom
pití mládeže. Najvýraznejšie zlepšenie bolo dosiahnuté na
Islande, kde v roku 1995 uvádzalo nárazové pitie aspoň raz
za posledný mesiac 34 % dievčat, kým v roku 2011 už len
12 %. Alarmujúce sú však ostatné uvedené štatistické zistenia poukazujúce na výrazný nárast pitia adolescentov
v ostatných sledovaných krajinách, vrátane SR. Mali by byť
podnetom pre realizáciu pravidelných preventívnych opatrení nielen na školách (napr. poradenstvo pre mladistvých
s návykovým správaním), ale aj v sieti sociálnej starostlivosti, kde by sa mohol podchytiť a začať riešiť neraz aj iný,
naliehavejší problém (závislosť rodičov, týranie, zneužívanie a pod.).
Prvú skúsenosť s alkoholom pred dovŕšením dospelosti
priznalo spolu 68,2 % žien (n 15), jedna vo veku 10 rokov.
Skoro dve tretiny sledovaných žien skúsili prvýkrát alkohol v adolescentnom veku. Vyše 40 % žien si navodili prvú
opitosť ako mladistvé. Vyše 13 % pravidelne popíjalo už vo
veku 17 rokov. 72,7 % žien (n 16) pravidelne popíja až po dovŕšení dospelosti. Tri ženy tento údaj neposkytli. Vzhľadom
na nízky počet žien v súbore by nebolo správne údaje zovšeobecňovať. Upozorňujú však na riziko pitia už aj v po6/2013 | bedeker zdrav ia 59
V Ý Ž I VA
Rozprávanie
o cholesterole
­­­—
MUDr. Peter Minárik
Vianoce už klopú na dvere, a keďže sú to nielen duchovné sviatky, ale v našich končinách aj sviatky hojnosti,
najmä čo sa dobrôt týka, nezaškodí pripomenúť si zopár zaujímavostí o tejto pre naše telo síce nevyhnutnej, ale
pre cievy, pokiaľ ide o takzvaný „zlý“ LDL cholesterol, ktorý sa podieľa na vzniku aterosklerózy. Viac sa dozviete
z odpovedí na otázky pre MUDr. Petra Minárika z Poradne pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE.
Čo musím urobiť, ak mi lekár oznámi, že mám vysoký
cholesterol?
Predovšetkým sa treba riadiť radami lekárov. Riešenie metabolických porúch tukového metabolizmu (odborné názvy
sú: hyperlipidémia, dyslipidémia, hypercholesterolémia) je
vždy komplexné.
❶ Na prvom mieste je predovšetkým celoživotná diéta, to
znamená trvalá zmena stravovacích návykov a preferencií.
❷ Na druhom mieste je pravidelný každodenný aktívny pohyb.
❸ Na treťom mieste je trvalé zníženie nadmernej hmotnosti, čiže komplexné riešenie nadváhy a obezity.
Opatrenia ❶ + ❷ + ❸ sa zvyknú nazývať aj zmena životosprávy.
❹ Na štvrtom mieste je medikamentózna liečba, pričom
správna indikácia a predpis liekov je výhradne v kompetencii ošetrujúcich lekárov. Lieky proti „vysokému“ cholesterolu sú všetky výlučne na predpis. Liečba liekmi je
dlhodobá, spravidla celoživotná. Liečení pacienti musia
byť pod stálou lekárskou kontrolou. Na piatom mieste
môžu byť aj špeciálne doplnky výživy alebo špeciálne potraviny. Sem patria napríklad omega-3-mastné kyseliny,
rybí tuk, výťažky z ľanového semena, rôzne druhy rozpustnej rastlinnej vlákniny, napríklad psyllium, alebo
rastlinné tuky obohatené o rastlinné steroly.
Ktoré potraviny obsahujú najviac cholesterolu?
Podstatne väčší vplyv na hladinu cholesterolu v krvi než
príjem cholesterolu v potrave, má zloženie tuku, ktorý konzumujeme v každodennej strave. Chemicky sa každá molekula tuku skladá z glycerolu a z troch mastných kyselín.
Preto sa týmto molekulám hovorí, že sú to „triglyceridy“
alebo „triacylglyceroly“. Podľa počtu nasýtených a/alebo ne60 bedeker zdrav ia | 6 /2013
nasýtených chemických väzieb sa mastné kyseliny delia na
nasýtené: (SAFA) – nemajú žiadnu dvojitú chemickú väzbu;
mononenasýtené (MUFA) – majú jednu dvojitú chemickú
väzbu; a polynenasýtené (PUFA), ktoré majú viacej dvojitých chemických väzieb. Polynenasýtené mastné kyseliny
sa skladajú z dvoch najdôležitejších skupín mastných kyselín, a to z omega-6 a omega-3 mastných kyselín. Zvláštnou
skupinou mastných kyselín sú ešte transmastné kyseliny. Hladinu škodlivého LDL cholesterolu zvyšujú nasýtené
mastné kyseliny a transmastné kyseliny. Naopak hladinu
škodlivého LDL cholesterolu znižujú a zdravého HDL cholesterolu zvyšujú nasýtené mastné kyseliny aj mono- (MUFA),
aj poly- (PUFA). Mimoriadne škodlivý vplyv na cholesterol
majú najmä transmastné kyseliny. Tieto takisto zvyšujú
LDL a znižujú HDL cholesterol. Preto ich pravidelná a nadmerná konzumácia je takisto riziková pre vznik závažných
srdcovo-cievnych chorôb, podobne ako konzumácia nasýtených mastných kyselín.
Potraviny, ktoré sú bohaté na cholesterol, sú zároveň aj bohaté na „nezdravé“ tuky, t.j. také, ktoré sú zložené prevažne
z nasýtených mastných kyselín. Sú to najmä potraviny živočíšneho pôvodu: bravčové mäso a masť, hovädzie mäso
a loj, teľacie mäso, jahňacie mäso a masť, hydinové mastné mäso a masť. Tučné údeniny, najmä slanina, bôčik,
kolienko, klobása, salámy, oškvarky a pečeňové paštéty.
Z mliečnych výrobkov je to maslo, šľahačka, smotana,
plnotučné mlieko, smotanové jogurty a tučné a smotanové syry. Špeciálne na cholesterol je bohatý vaječný žĺtok
a mimoriadnou „cholesterolovou bombou“ sú všetky vnútornosti (napríklad mozoček). Z rastlinných zdrojov nezdravých nasýtených mastných kyselín ide najmä o koko-
V Ý Ž I VA
sový a palmový olej. Tieto rastlinné oleje však neobsahujú
cholesterol.
Výdatným zdrojom zdravých nenasýtených kyselín sú zo živočíšnych potravín iba ryby a rybí tuk. Tuk z rýb obsahuje
najmä prospešné omega-3 mastné kyseliny. Rastlinné oleje a všetky orechy sú významným zdrojom nenasýtených
mastných kyselín.
Najväčším zdrojom transmastných kyselín (TFA) sú stužené rastlinné tuky pripravené čiastočnou hydrogenáciou
rastlinných olejov, tzv. „margaríny“. Zároveň však treba
povedať, že úplná väčšina jemných rastlinných stužených
tukov, ktoré sú na pultoch obchodov s potravinami, sú vyrobené modernou technológiou, vďaka ktorej obsahujú iba
nevýznamné stopy TFA (menej ako 1 %). Tuhšie margaríny
s vyšším obsahom TFA sa niekedy pridávajú do pekárenských výrobkov, ako sú koláče, buchty, trené krehké pečivo, keksy, napolitánky, krekery. Môžeme ich niekedy tiež
nájsť v smotanových zmrzlinách a krémoch.
Rastliny a ryby: vo vzťahu k tuku sa odporúča konzumovať
najmä rastlinné oleje, orechy a ryby.
Mlieko a mliečne výrobky: sú významným zdrojom plnohodnotných bielkovín a dobre vstrebateľného vápnika. Kvôli
minimalizácii príjmu cholesterolu a nasýtených mastných kyselín z mlieka a z mliečnych výrobkov sa odporúča konzumácia odtučnených a nízkotučných mliečnych
výrobkov (napríklad nízkotučné mlieko s 0,5-percentným
obsahom tuku alebo nízkotučné kyslé mlieko s jednopercentným obsahom tuku alebo cottage syr s dvoj až štvorpercentným obsahom tuku alebo jogurty s 0 až dvojpercentným obsahom tuku a pod).
Mäso a údeniny: sú zdrojom najmä plnohodnotných bielkovín a železa. Kvôli minimalizácii príjmu cholesterolu
a nasýtených mastných kyselín z mäsa a z údenín sa od-
porúča konzumácia iba chudých druhov s čo najnižším
obsahom tuku a cholesterolu (napríklad hydinová šunka
s jedným až dvoma percentami tuku, alebo kuracie prsia
s rovnakým podielom tuku).
Ktoré potraviny obsahujú najmenej cholesterolu?
Všetky potraviny rastlinného pôvodu neobsahujú cholesterol. Ten sa vyskytuje iba v živočíšnej potrave. Ak sa
napríklad pri výrobe napolitánok a/alebo sušienok použije rastlinný tuk, nebudú obsahovať cholesterol. Pokiaľ sa
použije maslo, cholesterol tam bude (hoci ho nebude významne veľa).
Je pravda, že nasledovné potraviny „bojujú“ proti cholesterolu:
→ Mrkva (nezvyšuje CH).
→ Sója (znižuje CH – vďaka zdravému tuku a vláknine).
→ Fazuľa (znižuje CH – podobne ako sója, iba menej významne).
→ Cesnak (nezvyšuje CH).
→ Cibuľa (nezvyšuje CH).
→ Obilniny a celozrnné pečivo (nezvyšujú CH – vláknina
v celozrnných obilninách je prospešná vo vzťahu k CH).
→ Rastlinné tuky (s výnimkou kokosového a palmového
tuku prakticky všetky znižujú celkový aj LDL cholesterol a zvyšujú HDL cholesterol).
→ Olivy a olivový olej (mimoriadne pozitívny význam vo
vzťahu k CH).
→ Repkový olej a ľanový olej (mimoriadne pozitívny význam vo vzťahu k CH). Zdravé sú aj sójový a slnečnicový olej.
→ Ovocie (vďaka vláknine znižuje CH).
→ Orechy (mimoriadne pozitívny význam vo vzťahu k CH).
→ Ryby (mimoriadne pozitívny význam vo vzťahu k CH).
→ Mlieko, resp. mliečne výrobky (smotanové a tučné výrobky zvyšujú CH, odtučnené a nízkotučné výrobky nezvyšujú CH – mali by sa konzumovať prevažne v poradí
druhé).
Medzinárodné odborné organizácie vydali nasledujúce odporúčania
pre konzumáciu tuku a cholesterolu:
Tuky celkovo:
maximálne 20 až 35 % z celodenného príjmu energie
Nasýtené mastné kyseliny:
maximálne 10 % z celodenného príjmu energie
Transmastné kyseliny:
maximálne 2 % z celodenného príjmu energie
Pomer SAFA:MUFA:PUFA:
<1 : 1,4 : >0,6 v celkovej dávke tuku
Pomer omega-6 a omega-3 mastných kyselín: maximálne 5:1
Cholesterol: maximálne 300 mg denne
6/2013 | bedeker zdrav ia 61
PRE VENC I A
Ako si udržať
zdravú pamäť?
—
PaedDr. Mária Čunderlíková
riaditeľka a liečebná pedagogička Centra MEMORY, n. o.
Ak si chceme zachovať fyzické zdravie, musíme pravidelne cvičiť, zdravo jesť a dobre spať. A podobne, ak si chceme zachovať
zdravý mozog, musíme pravidelne cvičiť mozog, zdravo jesť a mať dobrý spánok.
Čo sa týka výživy, väčšina z nás je za jej kvalitu zodpovedná sama. Mozog je pritom „najhladnejší“ z našich orgánov. I keď tvorí len dve až tri percentá našej telesnej
hmotnosti, spotrebováva až 20 percent energie, ktorú organizmus prijíma potravou. Mozog si nevytvára žiadne
energetické rezervy a preto je mu prospešná každá forma
zdravej výživy. Keď mu doprajeme všetko to, čo potrebuje, bude pracovať spoľahlivo. Dokonca vieme, že strava,
ktorú konzumujeme medzi štyridsiatym a šesťdesiatym
rokom života, významne ovplyvňuje riziko ochorenia na
Alzheimerovu chorobu. Správnou stravou pre telo a mozog súčasne myslíme najmä čerstvú zeleninu a ovocie
a menej živočíšnych tukov.
potrebnú pre prijímanie nových informácií. Ideálne je,
ak ráno konzumujeme tiež jedlo z celozrnných obilnín
– kašu, chlieb, cereálie, čerstvé či sušené ovocie, oriešky
alebo semienka a jogurty. Obsahujú zložené cukry, ktoré
pomáhajú regulovať hladinu cukru v krvi. Rôzne keksy
a sladké limonády, potraviny s vysokým obsahom rafinovaného cukru spôsobujú už dopoludnia únavu, nesústredenosť a podráždenosť. Sú známe štúdie, že v testoch pamäti a pozornosti dosahujú deti, ktoré sa takto stravujú,
veľmi slabé výsledky. Naopak – vitalitu nám pomôže udržať desiata. Medzi raňajkami a obedom potom stačí ovocie alebo zelenina, nezaťažujme tráviaci systém ťažkým
jedlom (bagetou so salámou).
Menej kalórií – vyšší výkon mozgu
„Udržiavajme mozog v pohybe – po prvé
stálou činnosťou a po druhé rozumnou
výživou.“
Dr. W. Counts, americký gerontológ
Raňajky – najdôležitejšie jedlo dňa
Prijímanie kalórií po nočnom pôste zlepšuje hlavne mentálnu pohotovosť a pamäť. Deti aj dospelí ľudia majú mať
výdatnejšie jedlo práve na raňajky, vtedy potrebujú najviac energie a výkonnosti. Školákom a dospievajúcim
prospieva na raňajky dostatok bielkovín hlavne z mlieka, vajíčok, kvalitnej šunky a pod. Potraviny s obsahom
kvalitných bielkovín pomáhajú naštartovať pozornosť
62 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Konzumácia správneho jedla môže ovplyvniť množstvo
a silu mentálnej energie, ktorú máme. Uprednostňujme
racionálnu stravu so zníženým obsahom živočíšnych tukov a zvýšeným obsahom vitamínov, minerálov a vlákniny. Potrebu tukov pokrývajme predovšetkým z rastlinných olejov (olivový a repkový, pretože sú bohaté na
omega-3 nenasýtené mastné kyseliny), z dostatočného
množstva rýb a mäsa s nízkym obsahom tuku. Úplné vyradenie tukov zo stravy však nie je správne, tuk najrýchlejšie dodáva energiu a viažu sa naň vitamíny. Pozornosť
treba venovať pitiu tekutín (najmenej 1,5 l denne v pdobe
vody, čaju, džúsu). Ak pijeme málo, máme hustú krv, čím
je ohrozený prísun živín do mozgu. Nejedzme veľké porcie! Príliš najedení sme unavení a máme problémy rozmýšľať.
PRE VENC I A
rená krátkodobá pamäť, ktorú si udržiavame pravidelným
cvičením mozgu. Primeraná mozgová aktivita podnecuje
tvorbu nových spojení medzi nervovými bunkami.
Dr. Rjúta Kawašima je japonský odborník – neurológ. Dvadsať rokov sa zaoberá štúdiom mozgu a je riaditeľom Centra
funkčného zobrazovania mozgovej aktivity. Pri svojom výskume zistil, že jednoduché matematické výpočty zapájajú
mozog účinnejšie než akákoľvek iná činnosť. Cvičenie prospieva i pacientom s ťažšími poruchami a chorým na Alzheimerovu chorobu. A tak odporúča dva až päťkrát týždenne
v dopoludňajších hodinách desať minút počítať príklady na
sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie (napr. 15 - 4 = .., 7 x 6 =
... a pod). A nezľaknite sa! Počet vypočítaných príkladov by
sa za desať minút mal pohybovať od približne štyridsiatich
až ku stovke. A ďalších desať minút denne písať a nahlas
čítať slovné texty.
Test počítania (podľa R. Kawašima): zmerajte si čas, ktorý
potrebujete na čo najrýchlejšie hlasné hovorenie čísel od
1 do 120. Potrebné je, aby ste každé slovo vyslovili zrozumiteľne. Snažte sa, aby ste bez chyby povedali všetky číslice čo
najrýchlejšie.
A na záver: nezabúdajme na pohyb. Pravidelné rýchle prechádzky podporujú tvorbu nových krvných kapilár v mozgu, lepšie okysličujú mozog a zlepšujú celkový pocit pohody.
Pamäť je naše jediné bohatstvo
„Tak, ako sú na nohách svaly uspôsobené
k tomu, aby chodili, má i mozog svaly na
myslenie.“
J. O. de la Mettrie: L´Homme machine, 1748
Zabudnete vybaviť dôležitú vec? Nespomeniete si
v rýchlosti na meno bývalého kolegu z práce? Môže ísť
o bežné starnutie mozgu alebo ste jednoducho preťažení. Informáciami či starosťami. Môže však ísť aj o chorobu. Mozog, tak ako aj ostatné časti tela, starne. Vnímať to začíname približne po päťdesiatke. Zhoršením
pamäti po prekročení tohto veku trpí veľa ľudí. S pri-
Cvičenie mozgu
búdajúcimi rokmi sa stále viac sťažujeme na to, že sme
Bunky našich svalov a nervové bunky v mozgu sa správajú
rovnako, potrebujú byť v činnosti, inak stratia svoju výkonnosť. Ak sa z nejakého dôvodu istý čas menej pohybujeme,
výsledkom je slabšia fyzická kondícia. Ak sa vyhýbame
mentálnej aktivite, môže to spôsobiť problémy so sústredením a pamäťou. Keď prekročíme päťdesiaty rok života,
mozgové funkcie sa spomaľujú, takže je potrebné mozog
denne stimulovať. Len tak si zachovávame duševnú sviežosť. Svieža myseľ nie je to isté, ako mať veľké a obsiahle
vedomosti. Zachovanie sviežej mysle predpokladá otvorenosť všetkému, čo so sebou prináša život, schopnosť hľadať
správne riešenia, prispôsobiť sa novému. A k tomu prospieva dobrá schopnosť sústredenia, flexibilné myslenie, rozší-
si „opäť“ niečo nezapamätali. Čo s tým? Prevenciou je
aktívny prístup k životu a spoznanie problému.
V prípade záujmu môžete využiť bezplatné testovanie pamäti a porozprávať sa s odborníkom. Centrum MEMORY
na Mlynarovičovej ul. 21 vás pozýva na bezplatné testovanie pamäti odborníkmi s okamžitým vyhodnotením testu
a konzultáciou o ďalšom postupe. Objednávky na telefónnom čísle 02/62 41 41 43.
Vyšetrenie trvá približne 35 minút a ak výsledky ukážu nevyhnutnosť ďalšieho odborného vyšetrenia, bude ho možné
absolvovať v špecializovanej ambulancii Centra MEMORY.
6/2013 | bedeker zdrav ia 63
Z D R AVÁ V Ý Ž I VA
Elixír zdravia
nielen pre vianočný čas
—
Pripravila Iva Baranovičová
Len málokto si vie predstaviť vianočné pečenie bez orechov. Vanilkové rožky, orechovník, orechy zaliate v karamele.
Na stole nesmie chýbať ani neodmysliteľná miska orieškov so sušeným ovocím. Najlepšie pre zdravie sú však tepelne neupravené.
Orechy všetkých druhov a podôb by na štedrovečernej tabuli nemali chýbať. Prečo? Nielen z úcty k tradíciám, ale aj pre
zdravie. Naši predkovia ich používali od pohanských čias
ako amulety proti zlým duchom či prírodným katastrofám,
symbolizovali život, jeho znovuzrodenie a zdravie. Toto
ovocie – áno, skutočne ide o ovocie, je jednak výborným
prostriedkom proti zimnej depresii a aj skutočným elixírom zdravia. Okrem kvalitných bielkovín si ich ceníme pre
vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín, najmä mononenasýtenej kyseliny olejovej, vitamínov skupiny B vrátene dôležitej kyseliny listovej a vitamínu E. Z minerálov
a stopových prvkov nájdeme v hojných množstvách zastúpené najmä draslík, horčík, mangán, meď, selén, zinok. Záľuba v lúskaní orechov nám však prinesie aj riadnu porciu
antioxidantov, rastlinných chemikálií, ktoré dokážu nielen
bojovať proti starnutiu buniek, ale napríklad aj proti vysokej hladine cholesterolu, za všetky spomeňme flavonoidy či
kyselinu elagovú.
veľké množstvo aminokyselín a cenných minerálnych látok.
Orechy majú na ľudské zdravie celú škálu pozitívnych
účinkov:
→ anti-sklerotický účinok
→ vďaka obsahu antioxidantov majú protirakovinový účinok
→ anti-diabetický účinok
→ podporujú činnosť a výkonnosť nervového a imunitného
systému
→ podieľajú sa na krvotvorbe
Domovom unikátnych zelených orieškov je Ázia. Čím jasnejšia zeleň, tým vyššia kvalita orecha. Keď semeno dozrie,
škrupina na jednom konci praská, ale orech ostáva v nej.
Pistácie sa odporúčajú pre vysoký obsah draslíka a fosforu,
vitamínov B1 a A. Majú veľmi nízku kalorickú hodnotu, no
zároveň sú bohaté na minerály a vitamíny. Denne by ich
mal dospelý človek zjesť aspoň pätnásť. Pomáhajú pri liečbe
chorôb tráviaceho traktu, dýchacích ciest, anémie či žltačky.
Vlašské orechy
Mandle
V našich končinách od nepamäti azda najdostupnejšie orechy zo všetkých orechov najúčinnejšie znižujú cholesterol,
a tým chránia srdce a cievy pred aterosklerózou. Sú „potravou pečene a mozgu“ pre vysoký obsah vitamínov skupiny
B, bielkovín a kvalitných, zdravých a bezpečných mastných
kyselín. Na Kaukaze orech uctievajú ako posvätný strom
a v Spojených štátoch, Taliansku a Francúzsku sa pestuje najviac orechov na svete. Z olejnatých plodov sa lisuje jemný olej
mimoriadnych chuťových vlastností vhodný na ochutenie
zeleniny a zeleninových šalátov. Tento typ orechov obsahuje
Ľudia náchylní na srdcové
ochorenia by mali zjesť aspoň 60 g mandlí týždenne.
Sú totiž bohaté na fosfor,
draslík a železo. Mandľa je
veľmi blízka príbuzná slivke a broskyni. Možno neviete, ale príroda nám ponúka
mandle viacerých druhov. Najznámejšie sú sladká, horká
a modrá mandľa. Mandle majú vysoký obsah nenasýtených
64 bedeker zdrav ia | 6 /2013
Lieskovce
Obsahujú vysoké množstvo vitamínov A a E, ktoré zlepšujú
činnosť mozgu, ale aj železa a nenasýtených mastných kyselín. Podobne ako ostatné druhy orechov je najlepšie jesť
ich bez tepelnej úpravy.
Kešu orechy
Domovom kešu orechov je Amazónia. Posilňujú imunitný
systém, zlepšujú funkciu srdca a dokonca upokojujú bolesti
zubov. Dvadsať kešu orieškov denne zabezpečí telu dennú
potrebu železa. Objavujú sa najčastejšie v receptoch indickej
a ázijskej kuchyne ako súčasť predjedla, omáčok, dezertov
či likérov. Pred distribúciou do obchodov sa oriešky obličkového tvaru najprv zbavia škrupiny, ktorá obsahuje dráždivý
olej a následne pražia (inak by nemali výraznú chuť).
Pistácie
Z D R AVÁ V Ý Ž I VA
mastných kyselín, vitamínov B, zinku, horčíka a draslíka.
Lecitín je tiež bohato zastúpený. Vápnik má veľký význam
pre správnu tvorbu zubov a rastúci organizmus detí. Viaceré štúdie preukázali, že pravidelná konzumácia mandlí
má silný ochranný účinok na koronárne cievy srdca, čo je
prevenciou infarktu myokardu. Stačí asi 50 g mandlí denne
a riziko infarktu klesá až o 50 %.
Píniové oriešky
Preslávil ich už stredoveký lekár a vedec Avicenna. Moderná veda len potvrdzuje jeho zistenia. Píniové oriešky, čo sú
vlastne semená pínie (kamennej borovice) rastúcej v krajinách severného Stredomoria, sú bohaté na rôzne vitamíny a majú nízky obsah vlákniny. Majú veľmi jemnú chuť,
občas ich však cítiť po terpentíne. Odporúčajú sa aj ľuďom
so sklonmi k ​​obezite.
Kokos
Je to najväčší orech na svete a dnes patrí medzi najdôležitejšie
komerčne pestované orechy. Rastie na chudobných, nekultivovaných pôdach a poskytuje olej, vlákno, drevo, uhlie aj potravu. Najviac kokosových paliem rastie na Filipínach, v Indii
a Indonézii. Kokosový olej sa používa v potravinárskom priemysle. Kokosová múčka obsahuje jód, čo je dobrou prevenciou
ochorení štítnej žľazy vznikajúcich z nedostatku jódu. Pre
svoje dezinfekčné vlastnosti sa využíva pri infekčných ochoreniach tráviaceho systému, zápche, hnačkách. Okrem toho
má blahodarný účinok na imunitný systém a zrak.
Arašidy
Podzemnica olejná, ako znie botanický názov rastliny produkujúcej oriešky v tenkých drevnatých škrupinkách či
skôr strukoch, je vlastne strukovina. Aj preto sa jej niekedy
hovorí zemný hrach. V USA sa mletím celá polovica úrody
spracováva na populárne arašidové maslo. Žiaľ, väčšina
výrobcov tieto produkty hydrogenizuje, čo znižuje obsah
esenciálnych nenasýtených mastných kyselín. Arašidy sú
zvlášť bohaté na kyselinu linolovú, ktorá znižuje riziko ukladania cholesterolu do steny ciev. Obsahujú toľko kyseliny
pantoténovej (vitamín B) ako žiadna iná potravina (okrem
pečene). Arašidy (existuje ich viac ako 70 druhov) sú vynikajúci antioxidant. Zlepšujú zrak, sluch, a pamäť.
Para orechy
Keďže pochádzajú z Amazónie, hovorí sa im aj brazílske
orechy. Považujú sa za jedny z najchutnejších orechov. Iba
dva orechy denne dodajú telu dennú dávku selénu, ktorého nedostatok vedie k predčasnému starnutiu. Súčasne je
táto dávka pre vysoký obsah tuku energetickým (nie cholesterolovým) ekvivalentom jedného vajíčka. Okrem toho
dodávajú energiu, rozjasňujú pokožku a sú prevenciou pred
rakovinou.
Gaštany
Áno, aj gaštany sú vlastne orechy. Podobne ako ich vzdialení príbuzní – žalude, majú vysoký obsah uhľovodíkov, a
preto sa používajú ako pseudocereália. U nás, podobne ako
vo Francúzku či Taliansku sú gaštany obľúbené pečené
a ako súčasť lahodných sladkostí. Okrem dezertov sa však
jedlé gaštany využívajú aj na polievky, suflé, šaláty alebo
do pečiva. Majú vysoký obsah vlákniny a vitamínov C a B.
Jesť by ich mali najmä vegetariáni, pretože im zabezpečia
všetky chýbajúce živiny.
Pekanové orechy
Obľúbený a chutný orech pretiahnutého tvaru patrí do rodiny vlašských orechov, no je chuťovo výraznejší. Jeho škrupina je tenšia a hladká. Pochádza z údolia rieky Mississippi.
Sú výborným zdrojom mangánu, nenasýtených mastných
kyselín a bielkovín. V porovnaní so svojimi „vlašskými“ príbuznými obsahujú o polovicu viac omega-6 nenasýtených
mastných kyselín. Podľa posledných štúdií antioxidanty
ako rastlinné steroly obsiahnuté v týchto orechoch znižujú
hladinu predovšetkým „zlého“ LDL cholesterolu. Predpokladá sa, že hrsť pekanových orechov zníži hladinu cholesterolu porovnateľne ako medikamentózna liečba.
Makadamové orechy
Menej známe orechy pripomínajúce veľký lieskovec patria
medzi najdrahšie orechy. Ich vlasťou je Austrália a preto sa
niekedy nazývajú aj queenslandské či puma orechy. Makadamia, stálozelený strom dorastajúci až do výšky 12 metrov,
patrí medzi málo potravinárskych rastlín, ktoré pôvodne
rástli na tomto kontinente. V porovnaní s kešu orechmi či
mandľami majú makadamové orechy vysoký obsah tuku
a nižší obsah bielkovín, avšak zo všetkých orechov najvyšší
obsah mononenasýtených mastných kyselín, z čoho až 22 %
predstavuje kyselina palmitová. Vďaka tomu sa olej z týchto orechov využíva aj v kozmetickom priemysle pri výrobe
produktov určených na starostlivosť o pleť.
6/2013 | bedeker zdrav ia 65
Seriál člá n k o v o o s te o p o róze
Ekonomická stránka
osteoporózy
—
prim. MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
Literatúra uvádza, že ženy vo veku nad 50 rokov majú počas svojho života vyše 50-percentné riziko vzniku akejkoľvek
zlomeniny. Výskyt zlomenín významne stúpa s vekom. Kým vo veku 60 až 70 rokov postihuje asi jednu tretinu, nad
80 rokov sú to až dve tretiny žien. Tak sa ochorenie masového výskytu spôsobujúce rednutie kostí stáva ozajstnou
časovanou ekonomickou hrozbou.
Z celkového počtu osteoporotických zlomenín tvoria zlomeniny v populácii mužov len 30 % (muži dosahujú vyššie
množstvo vytvorenej kostnej hmoty do dospelosti, majú
kratšiu priemernú dĺžku života). Celkový trend starnutia
populácie vedie k zvýšeniu počtu zlomenín stehnovej kosti
v prepočte na 100 000 obyvateľov. Popisuje sa odhad, že od
roku 1990 do roku 2050 sa tento výskyt viac ako zdvojnásobí (zo 150/100 000 na 250/100 000, t. j. z 1,7 milióna ročne
na 6 miliónov za rok). Celkovo sa odhaduje, že osteoporóza
celosvetovo postihuje vyše 20 miliónov žien.
Závažným údajom je i vzostup úmrtnosti pacientov (napr.
ročná úmrtnosť nad 85 rokov so zlomeninou stehnovej
kosti predstavuje približne 45 %) a vzostup invalidizácie
postihnutých osôb (s neschopnosťou chôdze po schodoch
až s úplnou závislosťou od opatery) až v 90 % prípadov.
Ďalekosiahle dôsledky osteoporózy a jej komplikácií vedú
k značným ekonomickým dosahom. Na priamych nákladoch sa podieľajú predovšetkým hospitalizácie, ambulantná starostlivosť, lieky a pomôcky (barle, vozíky), opatrovateľská starostlivosť a na nepriamych nákladoch strata
produktivity a denných aktivít postihnutého a členov rodiny, ktorí sa o neho starajú.
Napriek tomu, že osteoporotické zlomeniny predstavujú
obrovskú osobnú i ekonomickú devastáciu a ich výskyt
stále stúpa, odhaduje sa, že celosvetovo sa veľký počet pacientov postihnutých osteoporózou nelieči dostatočne.
V diagnostike a pre správnu ordináciu liečby je dôležité
denzitometrické vyšetrenie kostí. Má podobný význam
66 bedeker zdrav ia | 6 /2013
pre predpovedanie rizika (predikcia) zlomenín na základe osteoporózy ako meranie hodnôt tlaku krvi v predikcii náhlej mozgovej príhody a podobný význam ako meranie cholesterolu v predikcii ischemickej choroby srdca.
Napriek tomu, že podľa prieskumu počas života osteoporóza celkovo postihne 93 % žien, skutočnosť je taká, že osem
Seriál člá n k o v o o s te o p o róze
Zopakujme si, že:
→ osteoporóze je možné včas a účinne predchádzať
→ osteoporózu a jej riziká možno včas diagnostikovať
→ osteoporózu možno včas a účinne liečiť, a tak predchádzať zlomeninám
→ aj malé zvýšenie kostnej hmoty liečbou zaistí podstatne väčšie zníženie rizika zlomenín (aj v prípade
starších ľudí), teda na liečenie osteoporózy nie je
nikdy neskoro
→ náklady na cielené a zdôvodnené liečebné postupy
nemusia byť vyššie ako náklady na liečbu zlomenín
→ utrpenie, úmrtia a drahé operácie spojené so zlomeninami sú zbytočné
z desiatich žien neverí, že sú ohrozené. Dôsledkom je nedostatočná diagnostika osteoporózy a nedostatočná liečba, často aj vysoko rizikových pacientov, napríklad aj s už
prekonanou zlomeninou.
Analýza ukázala, že diagnóza osteoporózy je stanovená
len asi v 25 % prípadov postihnutých žien. Odhaduje sa, že
v podmienkach Európy dostáva správnu pravidelnú liečbu
len menej ako 20 % pacientov s osteoporózou (odlišná situácia je napríklad v liečbe vysokého tlaku, kde 80 % pacientov o svojom ochorení vie a 80 % z nich sa aj lieči).
Vzhľadom k vysokej invalidizácii v dôsledku osteoporózy
a vysokému počtu úmrtí po vzniku zlomenín, vysokým
nákladom na starostlivosť o týchto pacientov (napr. odhad
na liečbu po zlomenine krčka stehnovej kosti je asi 10 000
eur), je dôležité vyhľadávanie rizikovej skupiny obyvateľov a včasná diagnostika osteoporózy denzitometrickým
vyšetrením. Len tak bude môcť byť zahájená správna liečba, ktorá zníži riziko zlomenín na základe osteoporózy,
a tým aj výrazné ekonomické náklady spojené s týmto
ochorením.
(predaj aj formou dobierky: tel./fax: 033 7301 820; msm:
0949 444444; e-mail: [email protected]); CD obsahuje nahraté špeciálne cvičebné zostavy (sterilita podľa Mojžišovej — modifikácia, inkontinencia — cvičebná zostava
svalstva panvového dna „Lúčky“ a osteoporóza, bolesť
chrbtice — podľa Ďurišovej).
V budúcom čísle sa na záver seriálu článkov dočítate všeobecné rady pre pacientov s osteoporózou.
Príďte si zacvičiť pod dohľadom fyzioterapeuta!
Špeciálne cvičebné zostavy
podľa Ďurišovej:
→ upravujú svalovú nerovnováhu;
→ optimálne pri osteoporóze a bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu;
podľa Mojžišovej:
→ obsahujú samonapravovacie cviky;
→ účinkujú pri bolestiach chrbtice rôzneho typu;
→ indikované hlavne pri neplodnosti;
Lúčky:
→ cvičenie svalstva panvového dna – vhodné pri problémoch s udržaním moču;
→ zlepšujú stabilitu chrbtice;
→ pomáhajú pri odstraňovaní bolesti chrbtice.
Cvičenie sa môže naučiť každý záujemca v Reumatologicko–rehabilitačnom centre v Hlohovci po telefonickom objednaní na čísle 033-73 01 820.
www.rrc.sk
Udáva sa, že v rámci EÚ vznikne každých 30 sekúnd
jedna osteoporotická zlomenina
Na záver pripomíname, že je dokázané, že dostatok pohybovej aktivity spolu s pravidelným dlhodobým užívaním
odporučeného množstva kalcia a vitamínu D, najmä vo
vyššom veku, výrazne zníži riziko vzniku osteoporotických zlomenín. K zaisteniu dennej potreby vápnika prispievajú aj niektoré minerálne vody, napríklad v kúpeľoch
Lúčky, pričom sa pri ich konzumácii nevyskytujú nežiaduce účinky ako zápcha či plynatosť.
Komplexné informácie o osteoporóze sa dočítate v najnovšej publikácii s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a ...“
6/2013 | bedeker zdrav ia 67
V Ý Ž I VA
Nie vždy sa treba
báť É-čok
Potravinové aditíva, ktoré sa tiež nazývajú prídavné látky alebo ľudovo É-čka, sú prísady účelovo pridané do potravinárskych výrobkov, aby zaistili určitú technologickú funkciu, napríklad farbu či zvýšenú trvanlivosť výrobku. Najbežnejšími
aditívami v potravinách sú antioxidanty (zaisťujú, aby jedlo nepodliehalo oxidácii príliš rýchlo), farbivá, stabilizátory či
rôzne sladidlá.
Bezpečnosť na prvom mieste
„Použitie aditív, teda okrem iných aj sladidiel, je v potravinárskom priemysle pod prísnou reguláciou a kontrolou medzinárodne a národne platných zákonov. Bezpečnosť potravín kontrolujú a strážia štátne kontrolné úrady. V Európskej
únii je to Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Na
Slovensku je zodpovednou inštitúciou pre kontrolu bezpečnosti potravín Úrad verejného zdravotníctva SR,“ hovorí
MUDr. Peter Minárik, odborník na obezitu, výživu a zdravý
životný štýl a dodáva: „V Európskej únii sa prídavné látky v
potravinách označujú písmenom „E“ a ďalším troj- prípadne štvormiestnym kódom. „E“ znamená, že látka dodaná do
potraviny je registrovaná v Európskej komisii pre zdravé potraviny ako zdravotne vyhovujúca. Pre používanie pri výrobe potravín je povolená za presne definovaných podmienok.
Všetky prídavné látky museli prejsť zložitými toxikologickými testami, ktoré trvali aj niekoľko rokov a vykonávali sa v
nezávislých toxikologických laboratóriách v rôznych krajinách sveta.“
Väčšina z nás ani len netuší, že život bez É-čok v zásade nie je
možný. Prijímame ich neustále, aj keď o tom nevieme. Aj pre
život nevyhnutný kyslík má svoje označenie na zozname É-čok: E948. Samotný vzduch, ktorý neustále dýchame, je tiež
plný É-čok, ktoré sú pre naše zdravie absolútne bezpečné
a potrebné. Aj tu však platí pravidlo, ktoré sformuloval Paracelsus, že „každá látka môže byť jedom alebo liekom. Jed
sa od lieku líši jedine veľkosťou dávky”. Dávkovanie je veľmi
dôležité, a aj preto sa stanovuje pri väčšine É-čok tzv. prijateľný denný príjem (ADI – Acceptable Daily Intake).
Nízkokalorické sladidlá: bezpečnosť a metabolizmus
„Ak sa pozorne zapozeráte na zloženie niektorých výrobkov,
zistíte, že mnohé z nich obsahujú nízkokalorické sladidlá.
Používajú sa ako náhrada za sacharózu – repný cukor. Sú
to prírodné alebo chemické látky, ktoré majú sladkosť cukru,
ale podstatne menej kalórií. Teda, obsah kalórií je rovnaký,
ale v porovnaní s cukrom sú oveľa sladšie, a preto je potrebné len ich minimálne množstvo,“ hovorí primár MUDr. Miloš Bubán.
Je to jeden z dôvodov, prečo sa používajú ako náhrada na68 bedeker zdrav ia | 6 /2013
miesto cukru. Nízkokalorické sladidlá neovplyvňujú hladinu glukózy v krvi a nespôsobujú ani inzulínovú odpoveď organizmu. Sú vhodné pre diabetikov, pri dodržiavaní
redukčnej diéty a pre všetkých, ktorí si kontrolujú svoju
telesnú hmotnosť a nechcú konzumovať väčšie množstvo
cukru. Ich využívanie v jedlách a nápojoch má pomerne
dlhú tradíciu.
Aj keď sa o sladidlách už od ich vzniku vedú búrlivé debaty
v zmysle „pre a proti“, všetky u nás používané nízkokalorické sladidlá sú preverené a povolené, a to vrátane napríklad
sukralózy, sacharínu a acesulfámu K. Odporúčaný denný
príjem je určený v miligramoch na kg telesnej hmotnosti
a predstavuje čiastku, ktorá je bezpečná pre konzumáciu
každý deň po celý život bez citeľného rizika pre zdravie.
Avšak počas tehotenstva a v detskom veku by sa mali nízkokalorické sladidlá vynechávať, prípadne konzumovať len
vo veľmi malej miere.
Pomáhajú „light“ nápoje pri udržiavaní optimálnej váhy?
Samotná voľba nápoja tipu „light“ nemá zoštíhľujúci účinok.
Stáva sa však súčasťou lepšej kontroly nad energetickou
rovnováhou. Početné štúdie potvrdzujú, že priaznivejšie
výsledky pri redukcii váhy dosahujú ľudia, ktorí konzumujú
nápoje sladené nízkokalorickými sladidlami.
V potravinách a nápojoch sa často používajú názvy ako
„prírodný“ alebo „bez prídavkov cukru“, aby sa odlíšili potraviny a nápoje bez alebo s upraveným množstvom cukru. Telo však pri trávení, vstrebávaní a spaľovaní nerobí
rozdiely. Nevie totiž rozlíšiť, čo presne je zdrojom glukózy
alebo fruktózy, a preto ich absorbuje bez ohľadu na to, či
pochádzajú z medu, sirupu, kúska ovocia, cukrovej trstiny,
kockového cukru, koláča alebo nealkoholických nápojov.
Glukóza je pritom hlavným zdrojom energie pre mozog,
centrálny nervový systém a červené krvinky. Môže tiež
byť uložená vo forme glykogénu (živočíšny škrob) v pečeni
a svaloch. V prípade nadmernej konzumácie cukrov sa všetky prebytočné kalórie v tele premenia na telesný tuk.
—red—
I NFOS E R V I S
Nová aplikácia
naučí podať prvú pomoc
Projekt Krajina záchrancov ponúka od februára tohto roka všetkým
Slovákom jedinečnú možnosť naučiť sa základy prvej pomoci netradičnou
formou. E-learningový kurz na www.prvapomoc.sk oslovil do dnešného dňa
už viac ako 3 200 ľudí
V aplikácii nájdete:
→ 15 najčastejších situácií a príslušných scenárov prvej pomoci
→ Ilustrované inštrukcie a video
Záchrannej zdravotnej službe trvá
v priemere 11 minút, kým príde na
miesto nehody. Dovtedy je prvá pomoc v rukách laikov. „Ľudia by sa nemali spoliehať iba na núdzové čísla
a zatiaľ bezradne čakať na príchod
záchranky. V rámci projektu Krajina
záchrancov sme sa preto rozhodli
dať ľuďom jednoduchú a užitočnú
mobilnú aplikáciu, ktorá im pomôže
s poskytovaním prvej pomoci,“ hovorí MUDr. Branislav Budke, generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Slovensko, hlavného partnera projektu
Krajina záchrancov.
Myšlienku projektu si rovnako osvojilo takmer 3 000 fanúšikov facebookovej stránky, ktorá je svojim
obsahom zameraná práve na vzdelávanie a šírenie osvety v oblasti
prvej pomoci. Aby postupy prvej pomoci mali všetci vždy po ruke, prichádza Krajina záchrancov s novu
mobilnou aplikáciou, ktorá jej používateľom pomôže zvládnuť základné postupy prvej pomoci od prvého
kontaktu s postihnutým až po resuscitáciu. Aplikácia preverí znalosti v oblasti prvej pomoci a vyhľadá
najbližšieho poskytovateľa kurzov.
K dispozícii je na stiahnutie zadarmo pre platformy iOS aj Android.
Aplikácia používateľa prevedie postupmi záchrany života a otestuje
základné vedomosti o prvej pomoci
a prostredníctvom GPS nájde najbližšieho poskytovateľa praktických
kurzov v okolí. Absolventi e-learningového kurzu na www.prvapomoc.sk
majú praktický nácvik u zmluvných
poskytovateľov za zvýhodnenú cenu.
„Kedysi sme so sebou nosievali príručky mladých svišťov. Doba sa však
mení a dnes sa nikto z nás bez mobilu nepohne ani na krok. Preto niet
lepšieho nosiča, ako dostať informácie o prvej pomoci medzi ľudí. Ak by
zvládli aspoň polovicu toho, čo aplikácia obsahuje, zásadným spôsobom
by to mnohým zvýšilo šance na prežitie,“ konštatuje doc. MUDr. Viliam
Dobiáš, PhD., odborný garant projektu Krajina záchrancov.
postupy k jednotlivým zraneniam
→ GPS lokalizáciu a kontakt na
najbližších poskytovateľov
kurzov prvej pomoci
→ Interaktívny test s využitým
dotykového displeja
→ Zvukovú signalizáciu, ktorá pomáha dodržať frekvenciu stláčaní hrudníka pri resuscitácii
→ Priame volanie na tiesňovú
linku
Stiahnite si aplikáciu zadarmo pre
iOS alebo Android z:
www.prvapomoc.sk/aplikacia
Krajina záchrancov
Predstavte si život v krajine, v ktorej
vie takmer každý poskytnúť prvú pomoc, bez ohľadu na vek či vzdelanie.
Je to presne tá istá krajina, v ktorej
žijete, ale niečo je v nej iné – jej obyvateľom záleží na životoch svojich blízkych, a preto sú odhodlaní a pripravení ich chrániť. Krajina záchrancov je na
Slovensku prvý ucelený projekt s cieľom naučiť jeho obyvateľov poskytnúť
prvú pomoc. Podporujú ho všetci tí,
ktorí vedia, že to najcennejšie, čo môžeme zachrániť, je ľudský život.
6/2013 | bedeker zdrav ia 69
I NFOS E R V I S
Vyhodnotenie kampane Študentská kvapka krvi 2013
19. ročník celoslovenskej kampane Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi
sa skončil v polovici novembra. Výsledky potvrdzujú, že kampaň opätovne úspešne oslovila ľudí na celom Slovensku – prvodarcov aj
pravidelných darcov krvi.
„Nemusíš robiť nič.“ Zdá sa, že heslo
tohtoročnej Študentskej kvapky neodradilo – takmer 27-tisíc darcov krvi
prišlo na odberové miesta, či už tie
tradičné, alebo pripravené pre mobilné odberové výjazdy na školách, vo firmách a v iných organizáciách. Kampaň
v spolupráci s Národnou transfúznou
službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc trvala od
14. októbra do 15. novembra 2013. Počas piatich týždňov trvania kampane,
do ktorej sa organizačne zapojilo všetkých 38 územných spolkov Slovenského
Červeného kríža, krv nakoniec darovalo
23 097 darcov krvi. Prvýkrát krv darovalo 5 801 ľudí. Územné spolky Slovenského Červeného kríža zorganizovali počas
kampane 115 mobilných výjazdových
odberov na stredných a vysokých školách. Pre prvodarcov pred samotnými
odbermi krvi organizovali aj náborové
workshopy, tých bolo v rámci tohtoročnej kampane 62. Tohtoročnú kampaň
podporili: Pramenitá voda Lucka, Vysoká škola múzických umení a Moja krvná
skupina. Mediálne Študentskú kvapku
podporili aj Magistrát hlavného mesta
SR Bratislavy, Informačný magazín Bratislavy in.ba a portál brigada.sk .
Viac podrobností ku kampani, ako aj informácie, kde môžete naďalej darovať
krv, sa dozviete na www.redcross.sk
alebo na www.mojakrvnaskupina.sk.
K Ni H Y Z O S V E T A Z D R AV I A
G. Edward Griffin
SVET BEZ RAKOVINY – príbeh vitamínu B17
Počuli ste už o vitamíne B17, amygdalíne
alebo laetrile? Je celkom možné, že nie. Pod
trojicou mien sa pritom skrýva účinná látka, ktorá je už desaťročia známa ako nádej
v prevencii a liečbe tej najobávanejšej diagnózy – rakoviny.
práve vitamín B 17 – zlúčenina zo skupiny nitrilosidov bežne sa vyskytujúca vo
viac než 1 200 druhoch jedlých rastlín
a dostupná prakticky v každom kúte
sveta, ktorá ale napriek tomu z bežného menu civilizovanej spoločnosti
takmer úplne vymizla.
Autor publikácie G. Edward Griff in je
renomovaný dokumentarista, ktorého
preslávili nekonvenčné názory a kritické publikácie o politike, ekonomike,
zdravotníctve, no v neposlednom rade
aj jeho kniha o vitamíne B17. V nej nielen
presvedčivo vyvracia zaužívané predstavy o vzniku a liečbe onkologických
ochorení, ale zároveň predkladá účinky
tejto nádeje v hľadaní vytúženého „lieku na rakovinu“.
Amygdalín sa nachádza prevažne v semenách rastlín z čeľade ružovitých, ako
sú horké mandle, marhule, trnky, čerešne, nektarinky, broskyne a slivky, ale aj
v kukurici, ľanových semienkach, prose
či semienkach jabĺk. Napriek tomu, že
väčšina týchto plodov je ľahko dostupných a obľúbených, ich jadrá z jedálneho lístka modernej civilizácie prakticky
vymizli.
Účinnosť laetrilu totiž súvisí s tzv. „vitamínovou teóriou rakoviny“, už desaťročia diskutovaným názorom, že za
vznikom zákernej choroby nestojí záhadný vírus, baktéria či jed, ale nedostatok istej látky v strave moderného
človeka. G. Edward Griff in pritom vo
svojej knihe uvádza rad dôkazov podporujúcich tvrdenie, že touto látkou je
Takzvanú „vitamínovú teóriu“ prevencie
a liečby rakoviny však potvrdzujú mnohé
kultúry sveta, ktoré vitamín B17 v strave
hojne prijímajú a rakovinu takmer nepoznajú. K tým šťastným patria napríklad
obyvatelia žijúci v odľahlých zákutiach
Himalájí medzi západným Pakistanom,
Indiou a Čínou, v malom kráľovstve menom Hunza. Ľudia z tohto regiónu svoj
70 bedeker zdrav ia | 6 /2013
jedálniček tradične obohacujú marhuľovými jadrami, z ktorých lisujú veľmi výživný olej a užívajú ho vnútorne i zvonka.
Okrem toho jedia veľa zeleniny, pohánku, proso, semienka lucerny, naklíčené
strukoviny a rôzne drobné plody. Strava
ľudí Hunza vďaka tomu obsahuje asi deväťnásobne viac vitamínu B17 než priemerná diéta človeka z industrializovanej
spoločnosti.
Darček,
Inzercia
ktorý nielen poteší,
ale aj pomôže.
Liek Wobenzym®
·
·
·
·
pomáha pri zápaloch kĺbov
urýchĺuje hojenie rán
posilňuje oslabenú imunitu
skracuje dobu liečby po úrazoch a operáciách
A jeden dôvod navyše: K Wobenzymu 800 tbl.
dostanete poukaz na zaslanie 1 ks mlieka Weleda
v cene cca 12 Eur zdarma.
Viac na www.wobenzym.sk
Wobenzym
W
b
jje ttradičným
dič ý liliekom
k z prírodných
í d ý h zdrojov
d j na vnútorné
út é použitie.
žiti St
Starostlivo
tli čít
čítajte
jt príbalovú
íb l ú iinformáciu.
f ái
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila,
www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723 175
Bez výskumu
a vývoja
by nebolo inovácií
Bez inovácií
by neboli
nové zdravotné
technológie a lieky
„ Členské firmy SAFS investujú
do výskumu a vývoja zreteľne
väčšiu časť svojich príjmov
ako ostatné vybrané sektory národného hospodárstva.
Strategická analýza farmaceutického sektora na Slovensku, EY, 2013
Download

zdravia06 - Bedeker zdravia