bedeker zdravia
1
Odborná spolupráca
Úrad verejného zdravotníctva SR
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kancelária WHO na Slovensku
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská lekárska spoločnosť
Liga proti rakovine
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Slovenský červený kríž
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Upozornenie Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ
si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na jeho
jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a
reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je
povolené len s písomným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, príspevky
a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu
nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný
postup, meniť spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo
iných prípravkov, ktoré musia byť vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za škody, alebo prípadné
nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.
BEDEKER
Zdr av ia
vý hr ad ný r
pa rt ne
m ed iá ln y
etolo XX IV. Di ab
í
gi ck ýc h dn
MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.
Hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu,
poruchy látkovej premeny a výživy
E-mail: [email protected]
D
Internet: www.bedekerzdravia.sk
Redakčná rada časopisu
MUDr. Vladimír Balogh, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Alena Kállayová
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
MUDr. Darina Sedláková, MPH
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD. MPH
ostáva sa vám do rúk nové číslo časopisu Bedeker
zdravia, do ktorého viacerými príspevkami prispeli odborníci z diabetológie. Cukrovka je chronické
metabolické ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcim
výskytom. Dnes hovoríme aj o celosvetovej epidémii či
o pandémii diabetu. Podobná situácia je aj na Slovensku – za posledných dvadsať rokov sa počet diabetikov u nás približne zdvojnásobil. V súčasnosti žije u nás takmer 400 000 diabetikov, pričom ešte
závažnejšia je skutočnosť, že ďalších 100 000 až 120 000 o svojom
ochorení nevie. Zatiaľ nie sú diagnostikovaní. Viac ako 90 % všetkých diabetikov tvoria diabetici 2. typu. Ide o zákerné ochorenie,
ktoré vo včasných fázach väčšinou nerobí pacientovi žiadne ťažkosti. Aj preto je nevyhnutný aktívny skríning cukrovky (vyhľadávanie
chorých), najmä v skupine ľudí so zvýšeným rizikom rozvoja choroby. Rizikoví sú najmä obézni ľudia s výskytom cukrovky v rodine.
Skríning je veľmi jednoduchý, obyčajne stačí stanoviť hladinu
krvného cukru na lačno, čo je súčasťou preventívnych prehliadok.
Potreba včasnej diagnostiky a včasnej liečby je totiž veľmi dôležitá. Ak cukrovku diagnostikujeme a liečime včas, vieme oddialiť
vznik a rozvoj chronických komplikácií, ktoré ohrozujú diabetika,
zhoršujú kvalitu života a skracujú jeho dĺžku. Chronické diabetické
komplikácie postihujú najmä oči, obličky, cievy srdca, mozgu a dolných končatín, ale aj nervový systém. Aktívna spolupráca pacienta
je základným predpokladom úspešnej liečby cukrovky. Zahŕňa
najmä diétny režim, pohybovú aktivitu, sebakontrolu (self monitoring) glykémií. Rovnako dôležitou súčasťou liečby je edukácia
pacientov. Kvalitná edukácia pomáha diabetikom prekonávať rôzne
úskalia, ktoré im cukrovka v každodennom živote prináša. Čím viac
sa diabetik o svojom ochorení dozvie, tým úspešnejšia je jeho liečba,
a tým má kvalitnejší a dlhší život. S cieľom zlepšiť všeobecné zdravotné povedomie o cukrovke prináša aj Bedeker zdravia – výhradný
mediálny partner XXIV. Diabetologických dní – v aktuálnom čísle
rozšírenú rubriku venovanú diabetológii a diabetologickým témam.
Aj takýmto spôsobom prispievame k edukácii a motivácii pacientov,
rovnako ako aj ich príbuzných.
Veľa zdravia a príjemné čítanie vám želá
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2014
Dvojmesačník BEDEKER ZDRAVIA
Číslo 3/2014, Ročník X.
Dátum vydania: jún 2014
Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o.
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35810327
IČ DPH: SK 2020259208
OR: OS BA I., Odd.: Sro. Vložka č. 23916/B
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková
Obchodné oddelenie: Mgr. Iva Hložková, Karol Čermák
Administrácia: Mgr. Katarína Kožková, Tel: 02/59 324 225
Vedúci redaktor: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora:
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová, Tel: 02/59 324 224
jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková
Grafická úprava: Kumpan a Kuskus
Foto na obálke: Valéria Zacharová
Foto: 123rf.com, archív redakcie a Valéria Zacharová
Tlač: Patria I., spol. s r. o.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4694/12, ISSN 1337-2734
medicína—prevencia—zdravý životný štýl
Jún 2014
5
10
12
15
16
18
46
Sme tu pre vás
desať
rokov
S kožou na trh
Štartujeme tretí ročník projektu Modrý
kruh
Diabezita, hrozba nového tisícročia
Komplikácie pri diabete mellitus
ČASTO
tateno!Bedeker
sa pý
ož
a tak
te, kde m
Kontinuálny monitoring glykémií
Dôležitosť očkovania diabetikov proti
nás pýta
redajný,
Často sa ať. Časopis je nep oštovného
ap
ísk
zdravia z ožností je úhrad oštovou poum
jednou z cene 13 € ročne p priamo na:
ov
om
a balnéh
t banking
o interne
b
le
a
u
o
k
káž
v ba n k e
vírusovej hepatitíde B
19Prečo by sa mal diabetik chrániť pred infekciou
hepatitídiou B?
20 Koža a diabetes
24
Hemofília a krvácavé choroby
27V centre nášho záujmu je veda a pacient
30 Psoriáza – zápalové ochorenie organizmu
32Psoriáza a súvisiace ochorenia
34Kúpele Smerdžonka
35LEO Pharma uvádza QualityCare™
36 Vaša nová tvár
37
Parsinsonizmus a Parkinsonova choroba
40Probiotiká a cestovateľská hnačka
44Život hodnotia skutky, nie čas
46Spýtali sme za vás
48Čím menej budeme piť, tým budeme zdravší
50Rituály v prevencii a liečbe návykových ochorení
52 Letné úrazy
54Prinášame
Alexander Fleming nádej
paPoslaním
r t n e r i spoločnosti GSK je zlepšovať kvalitu ľudského života tým,
že pomáha ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.
GSK inz Prinasame nadej 205x265.indd 1
5
účet
00
12 97/11
6
2 2 4 4 3 ý sy m b o l
n
Variab il 9 99
0
7
2 1 9 dresáta
re a
Správa p zdravia
r
e
k
e
d
Be
55
Ďakujeme všetkým,
ktorí bez zbytočných slov pomohli
56Výročie prvého angiologického
pracoviska na Slovensku
58Nie je zelená káva ako zelená káva
59Cestovná lekárnička
60 Slovenky sa milujú častejšie!
61Liečba šokom?
62 Rizikové faktory osteoartrózy
64Mykotické infekcie kože
66 Pestrec mariánsky pre zdravú pečeň
67Vírusová hepatitída verzus žltačka
o d b o r n í pa r t n e r i
30.10.2013 12:26
Výskumný
ústav
potravinársky
Inzercia
Bezstarostné leto
Trápia Vás opakované
gynekologické mykózy?
K liečbe mykóz pridajte
liek Wobenzym®
Odporučená doba užívania 10 týždňov
Výsledky výskumu potvrdzujú
Informujte sa u svojho lekára.
Viac na www.wobenzym.sk
62 žien, ktoré aj počas štandardnej antimykotickej liečby trpeli mykózami 4-krát až 9-krát za rok, užívali
Wobenzym po dobu 10 týždňov v dávke 2x8 tabliet denne. Počas roka po zahájení liečby Wobenzymom došlo
u všetkých k výraznému zlepšeniu – počet mykóz klesol v priemere o 88%. Dve tretiny žien dokonca neprekonalo
mykózu ani raz. Ďalšie sledovanie teraz potvrdilo, že pozitívny účinok Wobenzymu u sledovaných žien pretrvával
počas celých 4 rokov.
K liečbe gynekologických mykóz sú určené antimykotické prípravky.
Podporná liečba Wobenzymom obmedzuje opakovanie ochorenia.
Tradičný liek z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila
www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723 175
4
infoservis
MINIATÚRNE EKG
Lekári môžu vďaka
modernej diagnostike
a novým možnostiam
terapie lepšie liečiť ľudí
s poruchou srdcového rytmu
Slovensko je jednou z prvých krajín na
svete, ktoré využívajú miniatúrne EKG
monitory.
Diagnostika porúch srdcového rytmu
– arytmií a následná liečba sa posunuli
na novú úroveň. Kardiológovia v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb
(NÚSCH, a. s.) v Bratislave začali ako jedni z
prvých na svete používať miniatúrne diagnostické zariadenie, ktoré sa implantuje
pacientovi pod kožu hrudníka, v blízkosti
srdca. Tento unikátny EKG monitor dokáže
presne, počas troch rokov, zaznamenávať
aj inak „nemú“ srdcovú arytmiu. Môže to
vysvetliť stavy dovtedy nejasných záchvatov straty vedomia alebo identifikovať
prítomnosť arytmie, ktorá môže spôsobiť
náhlu cievnu mozgovú príhodu.
„Arytmia je prejavom porušenej elektrickej činnosti srdca a môže sa prejavovať
jeho nepravidelnou akciou, alebo neprimerane rýchlou či pomalou srdcovou
frekvenciou,“ vysvetľuje profesor MUDr.
Róbert Hatala, CSs., FESC, FACC, prednosta Kliniky kardiológie a angiológie
Národného ústavu srdcových a cievnych
chorôb a LF SZU v Bratislave a dodáva:
„Všetky takéto signály by nemali zostať
nepovšimnuté a mali by byť diagnosticky
doriešené.“
Miniatúrne EKG, ktoré sa implantuje
pod kožu hrudníka v oblasti nad srdcom,
dokáže monitorovať srdcový rytmus
nepretržite 24 hodín denne. „Vďaka nepretržitému on-line monitorovaniu dokážeme včas zachytiť srdcovú arytmiu,
bedeker zdravia
vysvetliť doposiaľ nevysvetliteľné stavy
a následne zvoliť optimálnu liečbu a predísť tak potenciálne fatálnym následkom
nediagnostikovaných porúch srdcového
rytmu,“ zdôrazňuje význam novinky profesor Hatala. Na rozdiel od minulosti nie
je hrudník pacienta či pacientky polepený
elektródami s prepletajúcimi sa káblami.
Prístroj je bezpečný a v prípade potreby
je možné vykonať vyšetrenie nukleárnou
magnetickou rezonanciou.
„Správne fungujúce srdce pracuje
v pokoji s frekvenciou 50 až 80 úderov
za minútu. Srdcová frekvencia mimo
tohto rozpätia, osobitne ak je nepravidelná, môže mať množstvo príčin
a zaslúži si lekársku konzultáciu.“
Ako vidia pacienti
s ochoreniami srdca
a ciev liečbu a starostlivosť na Slovensku?
Nebojte sa povedať to nahlas. Tento príznačný názov nesie pacientsky prieskum, ktorý sa
týka úrovne liečby a starostlivosti o pacientov s ochoreniami srdca a ciev na Slovensku.
Skríning je projektom Občianskeho združenia
Únia pre zdravšie srdce a mal by byť prvým
spoločným krokom odborníkov a pacientov na
zlepšenie alarmujúceho stavu kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku.
Celoplošný skríning „Nebojte sa povedať to
nahlas“ sa uskutočnil od februára do apríla
formou telefonického prieskumu. Na otázky odpovedalo 650 ľudí vo veku 40 až 79
rokov. Z nich 400 (59 percent) uvádzalo, že
trpí kardiovaskulárnym ochorením, pričom
84 percent trpí má hypertenziu. Pacienti sa vyjadrovali k otázkam v niekoľkých
oblastiach: kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, dostupnosť vyšetrenia
v kardiologickej ambulancii, komunikácia
so zdravotníckym personálom a dostupnosť liekov a modernej liečby na Slovensku.
Prieskum odhalil okrem ďalších údajov
niekoľko vážnych skutočností. Až 12 percent pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, respektíve 16 percent diabetikov
nenavštívilo za posledný rok žiadneho
odborného lekára. Až 40 percent tých,
čo lekára navštívili, čakali na vstupné
vyšetrenie niekoľko týždňov či dokonca
niekoľko mesiacov. Pacienti sa vyjadrili aj
k spokojnosti s nemocničnou starostlivosťou. Úplne spokojná je viac ako polovica
pacientov - jednotku nemocniciam dalo 55
percent pacientov. Odborné ambulancie
ohodnotili lepšie - priemernou známkou
1,2 až 1,6. Najcitlivejšie pacienti vnímajú
nedostatok času na rozhovor s lekárom.
Ukázalo sa tiež, že pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami denne užívajú
veľké množstvo liekov – v priemere je to
päť liekov denne. Štvrtina pacientov dokonca užíva sedem a viac liekov. Takmer
všetci pacienti užívajú lieky dlhodobo (96
percent). S množstvom a spôsobom užívania liekov zrejme priamo súvisia ťažkosti
pacientov, týkajúce sa farmakoterapie. Pre
¾ pacientov je náročné platiť za lieky, viac
ako polovica z nich sa obáva dlhodobých
účinkov užívania liekov. Aj preto je potrebné pracovať na zlepšení komunikácie
zdravotníkov a pacientov, najmä v edukácii
pacientov, upozorňovať zodpovedných na
existenciu prekážok v poskytovaní kontinuálnej zdravotníckej starostlivosti, podporovať pacientov a pomáhať im v pravidelnom užívaní liekov a pri kontrole liečby
aj formou vytvorenia osobných liekových
knižiek. V neposlednom rade tiež snažiť sa
o vytvorenie systémových podmienok na
znižovanie doplatkov za lieky na kardiovaskulárne ochorenia.
Do starostlivosti der­
matovenerológa patria
všetky možné problémy
týkajúce sa kože – od
ekzémov, cez psoriázu,
plesňové ochorenia až
po nádory kože a tiež
venerické, pohlavne pre­
nosné ochorenia. Nielen
o ochoreniach, ktoré
svojou podstatou dokážu
zasiahnuť do psychiky
chorého veľmi výrazne,
ale aj o svojom vzťahu
k medicíne rozpráva prof.
MUDr. Mária Šimaljako­
vá, PhD., prvá profesorka
– žena v odbore
dermatovenerológia.
S kožou na trh
Ako ste sa dostali k medicíne?
Pravdou je, že v detstve bolo mojou veľkou túžbou stať sa baletkou, dokonca ma
vybrali do baletnej školy. Neskôr som
chcela byť zverolekárkou, ale mama mi
to nechcela dovoliť, lebo sa bála, že by
ma kopol kôň. Chvíľu ma priťahovala
aj kriminalistika. Neskôr, na strednej
škole, ma zaujali deskriptívna geometria
a biológia. Na vysokých školách sa však
takáto kombinácia študovať nedala a od
samotnej biológie ma všetci odhovárali.
Moja o štyri roky staršia sestra v čase,
keď som sa rozhodovala, ktorým smerom ďalej pokračovať, už bola medičkou.
Tak som sa občas dostala aj k jej strašne
hrubým knihám, z ktorých študovala.
Moja sestra – dnes sa venuje internej medicíne – bola mojou inšpiráciou. Pravda
je, že k medicíne som sa vlastne dostala
vylučovacou metódou a dodnes ma tento
výber teší.
Pôsobíte ako prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici v Bratislave. Bola vaša
cesta k dermatovenorológii priamočiara?
Počas štúdia medicíny opäť zafungovala vylučovacia metóda. Váhala som
medzi dvoma úplne odlišnými odbormi – medzi psychiatriou a chirurgiou.
Neskôr som psychiatriu vylúčila a na
chirurgiu som nemala šancu sa dostať.
Interná medicína, ktorej sa venovala
sestra, ma nepriťahovala. Zato dermatolvenerológia sa mi zdala byť veľmi
zaujímavá. Navyše, mala som pocit,
že v tomto odbore budem môcť, aspoň
amatérsky, uplatniť aj môj záujem
o psychológiu. Spätne si uvedomujem,
že v pozadí môjho výberu bola svokra,
ktorá bola docentkou na Farmaceutickej fakulte UK. Bola výborným techno-
6
osobnos ť
lógom a vedela namiešať rôzne krémy
s vynikajúcim účinkom.
Po skončení štúdia som prišla do nemocnice na Mickiewiczovej, ale nie
na lekárske miesto. Rok som na dermatovenerologickej klinike pôsobila
ako interný ašpirant, potom niekoľko
rokov na oddelení lekárskej mykológie, neskôr som patrila pod Parazitologický ústav Lekárskej fakulty a UK.
Pracovala som ako lekárka – dermatovenerologička, robila som si atestácie
a po šiestich rokoch som sa konečne
na klinike dopracovala na asistentské
miesto.
Ako sa vyvíjala vaša medicínska
kariéra? Dozvedeli sme sa, že ste
boli prvou profesorkou – ženou
v odbore dermatovenerológia...
Potom už išlo o zvyčajný postup. V roku
1989 som obhájila titul PhD., neskôr,
pokiaľ ide o vedecko-pedagogickú kariéru, som sa stala najprv docentkou
a v roku 2004 aj prvou profesorkou –
ženou v odbore dermatovenerológia.
Pred desiatimi rokmi som absolvovala
konkurz a stala som sa prednostkou
kliniky. Pred mesiacom som na tomto
poste uspela po tretí raz.
Minulý rok vás Hospodárske noviny zaradili medzi 33 najlepších
lekárov na Slovensku... Ak by ste
to mali zhodnotiť, aký úspech si
v súvislosti s vašou profesionálnou kariérou ceníte najviac?
Bolo to milé, že ma vôbec niekto navrhol, aby som sa dostala medzi najlepších lekárov. Je pravdou, že stále
najradšej robím lekársku prax.
A čo si najviac cením? Keď som bola
ešte malým dievčaťom, mama mojej
najlepšej priateľky, s ktorou sme boli
ako sestry, bola v tých časoch prvou
prorektorkou na Univerzite Komenského v Bratislave. Spolu sme sa na univerzite hrávali. Keď ma potom inaugurovali za profesorku a ocitla som
sa na tých miestach ako prodekanka
v talári, povedala som si: tak toto ma
môže skutočne tešiť. A teší ma to aj pre
moju mamu, že som také niečo vôbec
dosiahla.
Akí pacienti, s akými problémami, za
vami chodia najčastejšie?
So všetkými možnými – od vypadávania
vlasom, cez atopický ekzém, urtikáriu,
teda žihľavku, až po psoriázu a nádory
kože. K nám na kliniku v princípe chodia pacienti so zložitejšími problémami,
keď už vyčerpali viaceré možnosti liečby.
Spomínali ste psoriázu. Štatistiky uvádzajú, že práve toto kožné
ochorenie je jedným z tých, ktoré
majú výrazný dopad nielen na psychiku, ale psoriatici trpia celou
škálou ďalších ochorení, od reumatických až po srdcovo-cievne.
Vraj dobre nastavená liečba psoriázy môže dokonca znížiť riziko
infarktu. Je to tak?
Pacienti s kožnými ochoreniami všeobecne trpia psychickými problémami.
Stačí si predstaviť, že máte na tvári vitiligo – kožu posiatu svetlými škvrnami, pretože vaša koža stráca pigment,
alebo vám nadmerne vypadávajú vlasy
či nebodaj máte psoriázu. Stačí, že si
vás každý obzerá, prípadne dáva najavo
obavy, či nie je vaše ochorenie infekčné. Aj štatistiky uvádzajú, že napríklad
pacienti so psoriázou trpia psychicky
viac ako pacienti s infarktom.
Podľa najnovších medicínskych poznatkov patrí psoriáza, podobne ako
ateroskleróza, medzi zápalové ochorenia. Pacientom so psoriázou často
diagnostikujú metabolický syndróm, do
ktorého patria arteriálna hypertenzia,
cukrovka, centrálna obezita a porucha
metabolizmu tukov. Práve abdominálny – brušný tuk, obaľujúci aj vnútorné
orgány v brušnej dutine, je hormonálne
aktívny, produkuje zápalové cytokíny.
Môžu spôsobiť – ako je to v prípade psoriázy – opätovné vzplanutie ochorenia.
Niektoré z týchto cytokínov sú zodpovedné aj za vznik takých ochorení, ako
je ateroskleróza, cukrovka či dokonca
zápaly očí. Pokiaľ ide o zníženie rizika
infarktu, pravdou je, že najmodernejšie
lieky, myslím biologickú liečbu, dokážu
práve hladinu cytokínov znižovať. V liečbe psoriázy ich používame len asi deväť
rokov, takže presné údaje k dispozícii
ešte nemáme. Štandardné lieky bežne
bedeker zdravia
indikované na liečbu psoriázy, organizmus zaťažujú napríklad tým, že zvyšujú
hladinu pečeňových enzýmov, rovnako
ako hladinu tukov a poškodzujú obličky.
V súčasnosti majú lekári na liečbu psoriázy okrem imunosupresív
a cytostatík k dispozícii aj účinnú
liečbu v podobe biologickej liečby.
Je dostupná všetkým pacientom?
Ako pacienti reagujú na takúto
liečbu, prípadne aké sú jej nedostatky?
Na Slovensku, podobne ako vo viacerých
krajinách Európy, pacient musí prejsť
najprv prvou líniou liečby imunosupresívami, cytostatikami a retinoidmi. Keď
mu liečba spôsobuje problémy a zvyšuje
riziko napríklad kardiovaskulárnych
ochorení, prechádzame na biologickú
liečbu. Musí ju však schváliť poisťovňa. Je to totiž finančne náročná liečba.
V prípade, že pacient dobre reaguje na
štandardnú liečbu, a nemá kontraindikácie, mal by zostať na takejto liečbe.
Až potom, keď lieky prestanú účinkovať, alebo musí liečbu vymeniť, pretože
k dispozícii máme aj také, ktoré sa nesmú podávať dlhšie ako dva roky, mal
by prejsť na biologickú liečbu. Väčšina
pacientov reaguje na biologickú liečbu
veľmi dobre. Zaujímavé je, že niektorí
nereagujú vôbec alebo výsledok liečby
nie je uspokojivý. Je to pravdepodobne
spôsobené aj tým, že na rozvoji psoriázy sa, jednoducho povedané, podieľa
viacero faktorov. Vďaka neustále prebiehajúcemu medicínskemu výskumu sa
liečba biologikami stáva čoraz cielenejšou. Pokiaľ ide o faktory, ktoré chorobu
spúšťajú, jedným z nich je aj dedičnosť.
Ak je človek v pohode, netrpí žiadnymi
infekciami, nie je stresovaný, hoci má
ochorenie „zapísané“ v génoch, po celý
život sa mu nemusí prejaviť. Psoriáza
môže takto subklinicky prebiehať, až
kým ju nejaký endo- alebo exogénny faktor nevyvolá: napríklad tragédia v rodine, silná infekcia horných dýchacích
ciest alebo užívanie niektorých liekov.
Ochorenie po prvýkrát môže vzplanúť
okolo šiesteho roku života, no pravidlom
býva prvý výsev okolo dvadsiatky, po
prekonaných streptokokových infek-
bedeker zdravia
osobnos ť
ciách horných dýchacích ciest. Potom
pacienta „dobehne“ medzi 40. až 50.
rokom života, keď sa mu napríklad nasadia lieky na srdcovo-cievne ochorenie.
me len v promile prípadov.
Napokon ostane rozhodnutie na pacientovi, aby zvážil
možné pre a proti.
Čo atopická dermatitída? Asi ani
o takýchto pacientov nie je v ambulancii dermatovenerológa núdza?
Sú atopici a psoriatici zodpovední
pacienti? Nezanedbávajú liečbu?
Je to zdĺhavé a veľmi nepríjemné, geneticky podmienené autoimunitné ochorenie. Postihuje celkom malé detičky
už od tretieho mesiaca života, druhý
vrchol sa udáva okolo šiesteho roku.
V pätnástom roku života môže aj ustúpiť a potom okolo tridsiatky. Máme pacientov, ktorí ním trpia naozaj po celý
život. Nebezpečné je v tom, že môže
prejsť napríklad do astmy. Sprevádza
ho intenzívny pruritus, teda svrbenie,
detičky sú nepokojné. Navyše sa takéto
ochorenie aj ťažko manažuje. Starostlivosť o kožu atopického pacienta musí
byť dlhodobá a permanentná. Naši kolegovia na detskej dermatovenerológii
sa snažia učiť rodičov svojich pacientov
ako správne natierať kožu. Koža atopika
má porušený hydrolipidový film a ten
treba neustále, natieraním, obnovovať.
A akí sú naši pacienti? Myslím si, že celkom zodpovední. Na biologickej liečbe
psoriázy máme v súčasnosti asi 170 pacientov, ide o injekčnú a infúznu liečbu.
Pacienti k nám chodia raz mesačne, raz
za osem alebo 12 týždňov.
Sú však aj pacienti, ktorí si, napríklad
na internete, prečítali, že štandardná
liečba má priveľa vedľajších účinkov,
a tak sa nechcú liečiť. Používajú len lokálnu liečbu. Potom prídu po desiatich
rokoch k nám. Samotná lokálna liečba,
pri veľkom rozsahu ochorenia, nemôže mať dobrý efekt. Je teda na lekárovi,
aby pacientovi možnosti liečby vysvetlil. Podobne je to aj v prípade akné. Už
tridsať rokov máme na trhu výbornú
liečbu, ktorá dobre zaberá, a pacientom
nemusia, po prekonaní tohto ochorenia,
ostať na tvári jazvy. Na internete sa však
dočítali, že liečba má veľa nežiaducich
účinkov a tak sa nechcú liečiť. Je opäť na
lekárovi vysvetliť pacientovi, ktoré riziká mu hrozia, a ktoré sa vyskytli povedz-
Dermatovenerológ sa
zaoberá nielen ochoreniami kože, ale aj venerickými, pohlavne prenosnými chorobami. Ako
sme na tom na Slovensku práve s tou druhou
skupinou ochorení?
Začriem trocha do histórie.
V roku 1952 prebehla u nás
takzvaná akcia „PCh“ – pohlavné choroby. V rámci nej
sa vyšetrili všetci občania
medzi 18. a 45. rokom života a zistilo sa 15-tisíc prípadov syfilisu. Všetci boli preliečení, a keďže sme dlhé
roky žili za železnou oponou dosť uzavretí, takýchto prípadov sme na klinike
za celý rok mali možno tri. Po otvorení
hraníc a aj „vďaka“ sexturizmu začala
krivka týchto ochorení stúpať. Patria
síce medzi povinne hlásené ochorenia,
ale nikto nevie, koľko máme samoliečiteľov, koľko latentných ochorení – často
práve ako v prípade syfilisu, ktorý môže
bezpríznakovo prebiehať celé roky, až sa
náhodne zistí už vo veľmi pokročilom
štádiu. Napríklad vďaka vyšetreniam
pred operáciou, alebo keď seniora prijímajú do domova dôchodcov. Aj taký
prípad sme na klinike mali. Ochorenia
ako syfilis či gonorea – kvapavka, patria
medzi pohlavne prenosné. Nemožno ich
dostať na verejnej toalete, ako si niektorí myslia, alebo sa skôr vyhovárajú. Sú
však aj ochorenia, ktoré sa môžu alebo
nemusia preniesť pohlavným stykom.
Napríklad svrab, hepatitída B a C alebo
chlamýdie či HPV vírus alebo herpes
genitalis. Pravda je taká, že výskyt týchto ochorení narastá. Štatistické údaje
veľmi pravdepodobne predstavujú len
vrchol ľadovca. Problémom sa napríklad v poslednom čase stala kvapavka.
Z ambulancií nám zmizla, ale nie preto, že by sa v populácii nešírila. Liek na
jej liečbu sa dá objednať na internete.
7
Kameňom úrazu však je, že ak si aj pacient takúto liečbu naordinuje, nikto
ho neskontroluje, nevyšetrí, či liečba
dostatočne zabrala, či sa preliečil aj
partner. Druhou vecou je potom rezistencia na antibiotiká. Práve v prípade
vyvolávateľa kvapavky sa ukazuje, že
rezistencia narastá.
Onedlho nám na dvere zaklope leto – čas
návštev kúpalísk, termálnych bazénov.
Pre mnohé ženy však príjemný relax
v bazéne znamená aj hrozbu mykóz.
Zdravý človek, v tomto prípade žena so
zdravou imunitou, by po návšteve termálneho bazéna alebo bazéna s chlórovanou vodou nemala mať v zásade
žiadny problém. Iný prípad je, že ak žena
trpí opakovanými kvasinkovými infekciami, v horúcej termálnej vode sa jej
tie vlastné môžu veľmi dobre pomnožiť,
ak jej nefunguje imunita. Preto o kvasinkovej infekcii hovoríme, že nejde len
o sexuálne prenosné ochorenie. Isto tiež
nie je mýtus, že po užívaní hormonálnej
antikoncepcie či antibiotík, v prípade, že
ženy nosia okluzívne, veľmi priliehajúce
oblečenie a spodnú bielizeň z nepriedušných materiálov, sa kvasinky môžu
pomnožiť tiež.
8
osobnos ť
Ako je to s vaginálnymi mykózami?
Hovorí sa, že je to problém oboch
sexuálnych partnerov, aj keď niekedy za ne nemôže ani jeden...
Je to tak. Kvasinkovým ochorením
môžu trpieť aj ženy, ktoré nežijú intímnym životom. V minulých rokoch som
sa tejto problematike dosť intenzívne
venovala, viedla som flourogickú ambulanciu. Pacientky sme vyšetrovali,
samozrejme aj laboratórne, a cielene liečili podľa toho, či mali kvasinky, chlamýdie alebo trichomoniázu. Mala som
pomerne veľkú klientelu a v prípade
kvasinkovej infekcie som presadzovala
celkovú liečbu perorálnymi antimykotikami. Predpisovali sme ju aj pri akútnej
kvasinkovej infekcii, ak sa viac ráz opakovala a lokálne prípravky nezaberali,
a aj pri chronickej. Preliečiť treba aj
partnera, rovnako ako vyšetriť zažívací
trakt, prípadne imunitu. Pri mojej praxi
som zistila, že pri chronickej kvasinkovej infekcii veľmi dobre zaberá celková
liečba raz týždenne. Ak liečba funguje,
pacientka si môže, obrazne povedané,
udržať kvasinky na uzde. Bez toho, aby
ju ochorenie nepríjemným svrbením
a pálením nejako obmedzovalo v živote.
V tejto súvislosti, najmä pri opakovaných kandidózach – kvasinkových infekciách – sa mnohé ženy
často utiekajú k samoliečiteľstvu.
Čo by ste im odporučili, respektíve,
pred čím by bolo dobré ich varovať,
na čo upozorniť?
Stretla som sa pri mojich pacientkach
už viackrát s tým, že si vaginálnu kandidózu liečia jogurtom. Povedala by som,
že jogurt naozaj skôr patrí do úst. Pri
opakovaných kandidózach je namieste
aj podporná liečba probitotikami, na
druhej strane, ak sa budeme normálne
stravovať a normálne pracovať a žiť,
mali by sme byť natoľko silní a odolní,
že probiotiká navyše nebudeme potrebovať. Podobne je to so slnkom, respektíve expozíciou slnečnému žiareniu.
Ak sedíme celé mesiace pri počítači od
ráno do neskorého večera, a potom sa
na dva týždne vystavíme intenzívnemu slnku niekde pri mori, asi nerobíme
dobre. Pred slnečným žiarením sa chrá-
niť musíme, o tom niet pochýb, ale ak
sa mu budeme vyhýbať úplne, odnesú si
to naše kosti. Zistilo sa totiž, že v našej
populácii ľuďom chýba vitamín D. A čo
odporúčať? Naozaj mám veľmi dobré
skúsenosti s celkovou antimykotickou
liečbou, najmä pri opakujúcich sa infekciách.
Čo diabetes a koža? Chodia za Vami
aj takÍto pacienti?
Pacient má cukrovkou poškodené cievy
a nervy a na koži vznikajú rôzne zmeny,
zle sa hojace infekcie a podobne. Pre
pacientov s diabetom je vždy dôležité,
aby pravidelne navštevovali diabetológa
a dodržiavali liečbu aj diétu, ktorú im
lekár predpíše. Len tak sa vyhnú takýmto zbytočným komplikáciám. Diabetici
síce, vďaka rozšíreným cievkam, mávajú ružovšiu tvár a vyzerajú mladšie,
ale práve diabetom poškodené cievky
a následné zmeny na koži spôsobujú,
že sa im všetky poranenia hoja omnoho
zložitejšie a dlhšie.
Pôsobíte ako členk a viacerých
vedeckých spoločností a momentálne aj ako viceprezidentka Slovenskej dermatovenerologickej
spoločnosti. Je súčasťou práce
takejto vedeckej spoločnosti aj
edukácia pacientov v konkrétnom
medicínskom odbore?
Som tiež prezidentkou Slovenskej mykopatologickej spoločnosti. Takéto spoločnosti organizujú napríklad ďalšie
vzdelávanie lekárov a smerom navonok
zastrešujú projekty ako známy Európsky deň melanómu. Flebologická sekcia sa zasa usiluje vzdelávať verejnosť
v súvislosti s ochoreniami žilového
systému. Lekári z našej spoločnosti
napríklad robia prednášky pre Spoločnosť atopikov a psoriatikov v snahe poskytnúť pacientom nové a objektívne
informácie o liečbe ich chorôb.
Dokáže vás v medicíne ešte niečo
prekvapiť? Máte nejaké krédo – alebo – čím sa v živote riadite?
Niekedy ma dokážu prekvapiť pacienti,
ktorí sa bez príčiny sťažujú. No a pozitívne ma neustále prekvapuje, či skôr teší,
bedeker zdravia
že v porovnaní s minulosťou, kedy bola
dermatovenerológia akousi Popoluškou,
kde sa pacienti len natierali rôznofarebnými masťami, podľa toho, akým ochorením trpeli, máme dnes k dispozícii
liečbu, ktorá skutočne pomáha. Neplatí
to len pre pacientov so psoriázou či pri
mykózach, ale aj pre iné, niekedy naozaj
život ohrozujúce diagnózy. Nové lieky
máme tiež na nepríjemnú žihľavku, čo
v minulosti nebolo bežné. Prekvapiť ma
dokáže, ak sa pacient poďakuje, alebo len
tak zavolá, keď mám sviatok alebo napíše poďakovanie na riaditeľstvo. Dnes,
ako som hovorila, majú pacienti skôr
tendenciu sťažovať sa. A krédo? Asi ako
každý lekár, chcem pomáhať pacientovi
bez ohľadu na to, aká je jeho spoločenská
či sociálna úroveň.
Pri všetkých vašich aktivitách máte
čas na relax či dosť času venovať
sa rodine? Čo vás napĺňa, poteší?
Strašne rada som tancovala, venovala
som sa džezgymnastike a aj som stepovala. Moja mama kedysi ako mladá
tancovala v baletnom zbore v Národnom
divadle, v tých časoch iba tajne, samozrejme. Rada sa hýbem, rada plávam.
Najlepším relaxom je pre mňa fyzická
práca v záhrade, prípadne niečo obnovujem, prerábam alebo staviam. Mám
tiež rada architektúru, rada spoznávam
a skúmam architektonické skvosty, nielen u nás, ale aj všade, kam sa dostanem.
A teší ma, ako rodenú Bratislavčanku,
ak sa v našom meste niečo zmysluplne
obnoví. Pokiaľ ide o rodinu, teší ma, že
mám úspešných synov. Jeden je právnik a druhý syn študuje manažment.
Lekármi byť nechceli, videli to doma,
u oboch rodičov. Možno nás bude nasledovať vnučka. Má len tri roky, a už jej
napadlo, že chce byť lekárkou. Ktovie? Aj
keď môj otec nebol lekárom, môj starý
otec skončil medicínu na Budapeštianskej univerzite a aj súrodenci môjho
otca boli lekármi. Aj strýko z maminej
strany. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
Možno si medicínu vyberie vnučka.
Zhovárala sa
Iva Baranovičová
Foto Valéria Zacharová
10
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
Štartujeme tretí ročník projektu
T
Modrý kruh
retí ročník jedinečného
edukatívneho projektu
o prevencii cukrovky pod
názvom Modrý kruh bol
zahájený 1. mája 2014.
Cieľom projektu je zapojiť deti základných škôl do aktívneho hľadania odpovedí na to, akým spôsobom sa chrániť
pred civilizačnými ochoreniami, najmä
pred diabetes mellitus 2. typu. Modrý kruh prišiel s myšlienkou prispieť
k zníženiu výskytu cukrovky vytváraním správnych návykov detí v oblasti
stravovania, životného štýlu a najmä
uvedomenia zodpovednosti za vlastné
zdravie už od školského veku.
Organizátori projektu Modrý kruh prišli s ambíciou v dlhodobom horizonte
prispieť k zníženiu výskytu cukrovky
2. typu, ktorej vznik je podmienený
životným štýlom moderného človeka.
Každé tri sekundy pribudne na svete
jeden pacient s týmto závažným metabolickým ochorením, s ktorým idú
ruka v ruke ďalšie závažné ochorenia
a komplikácie v podobe diabetickej retinopatie, nefropatie a ďalších, vrátane
srdcovo-cievnych chorôb. Modrý kruh
motivuje deti k aktívnemu prístupu
v spoznávaní príčin a následkov cukrovky, čo budú môcť využiť vo svojom
ďalšom živote, s poukázaním na úlohu
zdravého životného štýlu v predchádzaní tomuto ochoreniu. Svoje poznatky
budú deti ďalej odovzdávať rodine, kamarátom a známym.
Garancia odbornosti
Odbornú garanciou nad projektom prevzala Slovenská diabetologická spoločnosť, partnermi projektu sú Svetová
zdravotnícka organizácia na Slovensku a Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii. Organizátorom a finančnou
podporou je spoločnosť Novo Nordisk
Slovakia, s. r. o., ktorá vybraným školám venuje peňažný príspevok na realizáciu projektov, vytvorených deťmi
pod vedením ich učiteľov, rodičov či
diabetologických sestier.
Určené školákom
Prečo práve základné školy?
„V súvislosti so zdravotnou osvetou
a prevenciou obraciame pozornosť na
najmladšiu generáciu, keďže práve
v tomto veku sa formujú životné postoje a vytvárajú základné životné návyky,“ hovorí doc. MUDr. Emil Martinka,
PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti. „Namiesto pasívnej edukácie detí formou prednášok
na vyučovacích hodinách ich v rámci
projektu Modrý kruh aktívne zapájame
do hľadania súvislostí, inšpiratívnych
myšlienok a možností využitia poznatkov v ich každodennom živote. Zdravý
životný štýl totiž neznamená asketický
spôsob života, ale prirodzené činnosti
pre ľudský organizmus, ktoré sú zároveň príjemné a zábavné,“ vysvetľuje
docent Martinka.
Prihlasovanie projektov
Základné školy majú možnosť prihlásiť svoje projekty od 1. mája 2014 do
30. septembra 2014 prostredníctvom
prihlasovacieho formulára na webovej
stránke www.modrykruh.sk.
Žiaci budú môcť navrhnúť svoje vlastné
projekty zamerané na prevenciu cukrovky a podporu zdravého životného
štýlu, pri ktorých si môžu na zhmotnenie svojho chápania problematiky
vybrať zo širokej škály nástrojov zahŕňajúcich výtvarné či audiovizuálne
aktivity (kreslenie obrázkov, fotografie,
videá a pod.) pohybové aktivity (tanec,
športové aktivity, scénické predstavenie), písomné prezentácie (príbehy,
básne, eseje), ilustrované prezentácie,
online projekty a podobne. Fantázii sa
medze nekladú.
Na školách, ktoré majú záujem o zapojenie do projektu, sa pod vedením diabetologickej sestry uskutoční zaujímavým
a pre deti prístupným spôsobom bezplatná edukácia o cukrovke, príčinách
vzniku a možnostiach prevencie.
Spoznajte 10 najlepších
O výbere 10 najlepších projektov rozhodne komisia zložená zo zástupcov
spoločnosti Novo Nordisk, Slovenskej
diabetologickej spoločnosti a zástupcov diabetologických sestier. Hodnotiť sa budú kritéria kreativity, prínosu
pre prevenciu cukrovky a potenciálu
oslovenia ďalších osôb. Víťazné školy
svoje projekty predstavia verejnosti
na podujatí pri príležitosti Svetového
dňa diabetu 15. novembra 2014 v bratislavskom obchodnom centre Avion.
Vyvrcholenie podujatia bude sprevádzať
zaujímavý program, spevácke a tanečné
vystúpenia, výstava výtvarných prác
detí, bezplatné merania hladiny cukru, odborné konzultácie a ďalšie milé
prekvapenia.
Prečo znak modrého
kruhu?
Modrý kruh je už niekoľko rokov symbolom boja proti cukrovke. Modrá farba
symbolizuje farbu neba, ale zároveň je
aj farbou Organizácie spojených národov, ktorá prijala rezolúciu o potrebe
boja proti tomuto ochoreniu. Kruhový
tvar je súčasne jednou z najčastejšie sa
vyskytujúcich foriem v prírode, čím sa
v mnohých kultúrach stal symbolom
života a zdravia. Okrem toho je tiež
symbolom jednoty, čo je aj v prípade
prevencie cukrovky jedna z najpodstatnejších podmienok na to, aby táto
snaha priniesla výsledky.
bedeker zdravia
rubrik a
11
DIA/2014/MAY/02
12
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
Diabezita
hrozba nového tisícročia
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o.
Predpokladá sa, že
v najbližších dvadsia­
tich rokoch sa počet
chorých na diabetes
mellitus, nevylieči­
teľné, hoci liečiteľné
ochorenie, zdvojnásobí.
S
pájajú sa s ním závažné akútne i chronické komplikácie,
ktoré diabetes zaraďujú medzi
farmakoekonomicky veľmi náročné. Môžeme urobiť niečo pre to, aby
sme na diabetes neochoreli? Na túto
a ďalšie otázky odpovedá MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., z Ambulancie pre
diabetológiu, poruchy látkovej premeny
a výživy Metabol KLINIK, s. r. o. a Špecializovanej lipidologickej ambulancie
MED PED centrum.
Počet diabetikov neustále narastá,
hovorí sa o diabetickej epidémii či
dokonca o pandémii. Aké riziko má
priemerný človek v strednom veku,
ktorý nedbá priveľmi na zdravý životný štýl, že ochorie na cukrovku?
Hovoríme o cukrovke druhého typu,
samozrejme.
Áno je to tak, počet chorých narastá.
Dokonca hovoríme nie o epidémii
diabetes mellitus, ale o jeho pandémii, resp. o pandémii diabezity. Tento
termín predstavuje spojenie nárastu
cukrovky 2. typu spoločne s nárastom
obezity. Na vysvetlenie – epidémia znamená výskyt ochorenia v určitej oblasti
a v určitom časovom období, pandémia
znamená, že ochorenie je rozšírené vo
väčšej časti sveta. Nárast diabezity –
chronického závažného nevyliečiteľného, ale liečiteľného ochorenia sa nevyhýba ani Slovensku. V roku 1993, keď
som začala pracovať na diabetologickej
ambulancii, bolo na Slovensku dispenzarizovaných 207 039 diabetikov. Dnes,
o viac ako dvadsať rokov neskôr, štatistiky ukazujú, že v dispenzárnej starostlivosti máme takmer 400-tisíc diabetikov (z tohto počtu je 90 % diabetikov
2. typu), pričom ďalších približne 100
až 150-tisíc Slovákov o svojom ochorení
nevie. Podľa najnovších údajov z roku
2012 má optimálnu telesnú hmotnosť
len 38 % populácie na Slovensku, nadhmotnosť má 36 % a 25 % Slovákov trpí
obezitou.
Pokiaľ ste človek v strednom veku, 50
a viacročný, s indexom telesnej hmotnosti (BMI) vyšším ako 30 g/m2, s obvodom pása v prípade mužov viac ako
102 cm, žien viac ako 88 cm, bez dennej pohybovej aktivity, s nezdravými
stravovacími návykmi, teda bez dennej
porcie zeleniny a ovocia, liečite sa na
iné ochorenia, ako sú artériová hypertenzia či poruchy metabolizmu lipidov,
máte výskyt cukrovky 2. typu v rodine
alebo vám lekár už povedal, že v priebehu akútneho ochorenia alebo počas
gravidity ste mali zvýšené hodnoty glykémií, je vaše riziko rozvoja cukrovky
veľmi vysoké. Testy na výpočet rizika
rozvoja cukrovky 2. typu sú dostupné
na internete, napríklad test rizika vypracovaný Fínskou diabetologickou
spoločnosťou.
Lekári často hovoria o tzv. prediabetickom stave. Čo to presne znamená? Dá sa na základe vyšetrení,
ešte predtým, ako človek skutočne
ochorie, predpovedať, že pacientovi hrozí diabetes?
Pokiaľ máte prediabetes, máte veľmi
vysoké riziko ako rozvoja cukrovky
2. typu, tak aj srdcovo-cievnych ochorení, napríklad infarktu myokardu. Prediabetes je stav, pri ktorom sú hladiny
cukru v krvi vyššie ako normálne, ale
nie dostatočne vysoké na to, aby sme
mohli pacienta označiť ako diabetika
2. typu. Pokiaľ pri meraní nalačno máte
glykémiu medzi 5,6 až 6,99 mmol/l, hovoríme o hyperglykémii nalačno. Pri
týchto hodnotách glykémie je nutné
urobiť orálny glukózový tolerančný test
(oGTT), ktorý môže potvrdiť hyperglykémiu nalačno. V prípade, že je dve hodiny
po užití 75 g glukózy glykémia medzi
7,8 – 11,1 mmol/l, hovoríme o poruche
tolerancie glukózy. Hyperglykémia
nalačno a porucha tolerancie glukózy
predstavujú prediabetes, akéhosi „predskokana“ cukrovky 2. typu. Pokiaľ máte
klasické príznaky cukrovky a náhodná
glykémia je viac ako 11,1 mmol/l alebo
14
DIABETOLÓGIA
máte glykémiu nalačno vyššiu ako 7,0
mmol/l pri dvoch rôznych meraniach,
hovoríme o cukrovke.
Čo by si mal pacient všímať, aké varovné príznaky, napríklad v prípade, že má v rodinnej anamnéze
ochorenie na cukrovku? Ako by
mal pri podozrení postupovať?
Klasické príznaky cukrovky zahrňujú
pocit smädu, častejšie močenie, chudnutie bez jasnej príčiny, slabosť, zvýšenú únavu. Avšak keď už prichádza
pacient do ambulancie lekára s týmito
príznakmi, znamená to, že trpí cukrovkou už dlhšiu dobu. Pritom stanovovanie hladiny glykémie je bežnou
súčasťou preventívnej prehliadky. Pokiaľ za zistí glykémia nalačno medzi 5,6
až 6,99 mmol/l, je pacient odoslaný na
oGTT, alebo ak sú glykémie vyššie, tak
priamo do diabetologickej ambulancie. V našej diabetologickej ambulancii si sami realizujeme oGTT aj z toho
dôvodu, že väčšinou ide o pacientov aj
s inými rizikovými faktormi a následne
vykonávame podrobnú edukáciu diétnych a režimových opatrení zameranú
na všetky kardiovaskulárne rizikové
faktory.
Na prediabetes by mali byť v ambulancii praktického lekára skrínované osoby
staršie ako 45 rokov, resp. aj mladšie
ako 45 rokov s nadhmotnosťou alebo
obezitou, fyzicky inaktívne, s ďalšími
ochoreniami ako zvýšený krvný tlak či
zvýšené lipidy, s rodinnou anamnézou
cukrovky, ženy s cukrovkou vzniknutou
počas gravidity, alebo v prípade, že sa
im narodilo dieťa s pôrodnou hmotnosťou viac ako štyri kilogramy.
Isto sa stáva, že pacient s cukrovkou o svojom ochorení ani nevie,
ostáva nerozpoznané. Je pravdou,
že ak sa cukrovka nelieči, tento
fakt sám osebe zvyšuje riziko vzniku komlikáciíí v podobe diabetickej
retinopatie, nefropatie či neuropatie?
Nie je až takou výnimočnou situácia,
keď do diabetologickej ambulancie
prichádza pacient už neskoro, často po
prekonaní infarktu myokardu, alebo
s rozvinutými diabetickými mikrovaskulárnymi komplikáciami – s postihnutím očí, obličiek a nervových zakončení.
Dnes vieme, že existuje v organizme
tzv. pamäťový efekt na hladiny glykémie a pacienti, ktorí prichádzajú do diabetologických ambulancií vo včasných
štádiách ochorenia, majú podstatne
lepšiu prognózu týkajúcu sa rozvoja
rovnako mikrovaskulárnych, tak aj
makrovaskulárnych komplikácií do
budúcnosti.
Hoci má diabetes mellitus 2. typu
silné genetické pozadie, do veľkej
miery sa jeho nástup dá ovplyvniť
prevenciou. Napriek tomu, že sa
o prevencii stále veľa rozpráva,
akoby to nestačilo. Čo skutočne
môžeme urobiť, aby sme na cukrovku neochoreli?
Dobrou správou je, že svoje riziko rozvoja cukrovky 2. typu môžete znížiť
o viac ako 50 %, pokiaľ znížite svoju
hmotnosť, dokonca len o 5 až 10 % a zvýšite pohybovú aktivitu. Stačí zaradiť 30
minút chôdze denne, začať sa zdravšie
stravovať, to znamená, znížiť kalorický
obsah stravy, menej mastných a sladkých jedál, menej soliť, konzumovať
viac zeleniny, viacej vlákniny.
V súvislosti s diabetom sa často
hovorí aj o metabolickom syndróme. Vysvetlíte laikom stručne o čo
ide?
Metabolický syndróm predstavuje
súbežný výskyt viacerých rizikových
faktorov. O metabolickom syndróme
hovoríme vtedy, keď pacientovi zistíme
tri kritériá z piatich uvedených: obvod
pása (muži viac ako 94 cm, ženy viac
ako 80 cm, podľa menej prísnych kritérií muži viac ako 102 cm a ženy viac
ako 88 cm), triacylglyceroly ≥ 1,7 mmol/l, HDL-cholesterol muži < 1,0 mmol/l,
ženy < 1,29 mmol/l, krvný tlak ≥ 130/85
mmHg, glykémia ≥ 5,6 mmol/l. Obvod
pása je veľmi ľahko dostupnou metódou určenia tzv. abdominálnej obezity.
Prítomnosť metabolického syndrómu
má vzťah ako k riziku kardiovaskulárnych ochorení, tak aj k riziku rozvoja
cukrovky 2. typu.
bedeker zdravia
Hovorili sme o súvislosti obezity
a diabetu. Liečite vo vašej ambulancii takýchto pacientov?
Okrem diétnych a režimových opatrení
máme dnes k dispozícii iba jedno antiobezitikum, avšak pozitívnou správou
je, že mnohé nové lieky sú v štádiu klinického skúšania, resp. ich máme k dispozícii v liečbe obéznych diabetikov 2.
typu. V ich prípade sa dostavil pokles
hmotnosti a dúfame, že čoskoro po vyhodnotení klinických štúdií pacientov
s metabolickým syndrómom budú k dispozícii aj pre obéznych nediabetikov.
Novinkou v liečbe extrémne obéznych
pacientov je bariatrická chirurgia.
Čo sa týka diabetikov 2. typu, treba povedať že až 90 % z nich má nadhmotnosť alebo obezitu. Priemerný index
hmotnosti novodiagnostikovaných
diabetikov 2. typu, ktorí prišli ku mne
do ambulancie, bol 32 kg/m2, pre pripomenutie BMI > 30 je obezita. Z toho jednoznačne vyplýva, že pokles hmotnosti
je pre týchto pacientov prvoradý. Liečba
obéznych diabetikov 2. typu, teda liečba
diabezity, má svoje špecifiká. Výsledky
rôznych štúdií a klinická prax poukazujú na to, že diabetici pri rovnakom
režime stratia menej na hmotnosti
v porovnaní s nediabetikmi a taktiež
priberajú na hmotnosti rýchlejšie ako
nediabetici. V prípade obéznych diabetikov 2. typu prichádzajú do úvahy štyri úrovne preventívnych a liečebných
opatrení: prvou je kombinácia diétnych
a režimových opatrení jednak ako prevencia rozvoja cukrovky 2. typu, ale aj
ako konštantná a neoddeliteľná súčasť
dlhodobej liečby diabetikov 2. typu,
druhou bezpečná medikamentózna
liečba antiobezitikami, treťou je výber
hmotnostne neutrálnej alebo hmotnosť
redukujúcej liečby cukrovky tabletkami
a inzulínom a štvrtou je bariatrická,
metabolická chirurgia.
Ambulancia pre diabetológiu,
poruchy látkovej premeny a výživy
Špecializovaná lipidologická ambulancia
MED PED centrum, Bratislava
tel/fax: 00421 252 620 738
Email: [email protected]
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
Komplikácie pri
diabete mellitus
Diabetická polyneuropatia
Diabetická noha
Najčastejšiu a zároveň jednu z najzávažnejších komplikácií cukrovky predstavuje diabetická polyneuropatia. Ide
o prítomnosť subjektívnych alebo objektívnych príznakov poruchy funkcie
periférneho nervstva pacientov s ochorením diabetes mellitus, samozrejme
po vylúčení iných príčin.
S diabetickou polyneuropatiou úzko
súvisí aj diabetická noha. Príčinami
sú neuropatické postihnutia nervov,
hypoglykémia, postihnutie cievneho
systému, ale napríklad aj pôsobenie
tlaku na nohu. Štatistické údaje potvrdzujú, že viac ako 10 % diabetikov trpí
syndrómom diabetickej nohy. Zvlášť
rizikoví sú pacienti so senzorickou neuropatiou; mávajú porušenú vibračnú
citlivosť (diagnostikovateľná pomocou
kalibrovanej ladičky diabetológom alebo
neurológom), rovnako aj narušené vnímanie tlaku a teploty. Diabetika nohy
nebolia, preto im nevenuje pozornosť
a neošetrí si drobné poranenia. Následne
vznikajú sekundárne infekcie, ktoré nespôsobujú bolesť, pacienti ich podceňujú a problém sa môže vyvinúť do takých
rozmerov, že jediným riešením je amputácia. Pacienti s motorickou neuropatiou
mávajú zasa nohy postihnuté atrofiou
drobných svalov a ďalšími deformáciami
(kladivkovité prsty). Neuropatické vredy
sa tvoria v miestach maximálneho tlaku
na chodidle, najčastejšie v oblasti pätovej
kosti a na chodidle v oblasti hlavičiek
priehlavkových kostí.
Epidemiologické údaje o výskyte diabetickej polyneuropatie sa podľa klinických symptómov pohybujú medzi 5 až
60 % všetkých diabetikov, ale predpokladá sa, že takmer každému diabetikovi
sa určitá forma neuropatie vyvinie.
Príčiny vzniku
Najvýznamnejším rizikovým faktorom je hyperglykémia (vysoká hladina
glukózy v krvi) a s tým súvisiaca dĺžka
trvania diabetu. Toxické koncové produkty rozkladu glukózy poškodzujú
nervovú bunku a narúšajú myelín –
bielkovinu nervového vlákna.
Príznaky periférnej
neuropatie
Klinicky sa prejavuje prevažne ako
bolestivá periférna neuropatia (bolestivé postihnutie končatín) a tiež ako
autonómna neuropatia, ktorú sprevádzajú predovšetkým poruchy srdcovo-cievneho, tráviaceho a vylučovacieho
systému. Hlavnými symptómami sú
poruchy citlivosti, znížené vnímanie
bolesti, spontánne bolesti, zníženie
vibračnej citlivosti, svalová slabosť
a svalová atrofia. Pacienti pociťujú
typické bolesti najmä v pokoji, v nočných hodinách, ďalej tŕpnutie, brnenie
a mravčenie, slabosť, únavu a mávajú
neistú chôdzu. Veľmi často sa sťažujú
na pálenie chodidiel. Pocity sa sprvu
sústreďujú v tzv. ponožkovej oblasti
(na chodidlách a priehlavkoch), neskôr
sa pomaly rozširujú smerom hore. Poruchy citlivosti sa môžu objaviť aj na
horných končatinách.
Starostlivosť o nohy
Diabetici majú zníženú tvorba potu,
koža na nohách je tým menej elastická a náchylnejšia k tvorbe trhliniek
a poranení. Preto je veľmi dôležité, pri
kontrolách rizikových pacientov, pravidelne a často vyšetrovať i nohy. Samotní
pacienti sa musia o nohy tiež dôsledne
a denne starať, ošetrovať ich, pravidelne zvlhčovať vhodnými krémami, dbať
na to, aby sa im koža na nohách zbytočne nevysúšala a nepraskala (čo by
mohlo byť vstupnou bránou infekcie).
Súčasne by si mali dávať pozor na zápaly a plesňové ochorenia na nechtoch
a medzi prstami (červenkasté alebo biele povlaky). Svoje zohráva tiež správny
výber vhodnej a pohodlnej obuvi.
zdroj: www.diabetik.sk
15
16
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
Kontinuálny monitoring glykémií
nový pohľad na liečbu
diabetika
MUDr. Viera Doničová Viera, PhD.
Interná a diabetologická ambulancia, Košice
[email protected]
Kontinuálne monitorovanie
glykémie je jedným z najdôleži­
tejších pokrokov pri diagnostike
a liečbe diabetu za posledných
20 rokov. Opakované kontinu­
álne monitorovania glykémie
môžu dramaticky zlepšiť sta­
rostlivosť o diabetikov.
Kým v minulosti lekár nastavoval liečbu diabetického pacienta podľa jedinej
hodnoty glykémie odmeranej na ambulancii a podľa vyšetrenia glukózy
v moči, dnes dokážeme vďaka technológiám získať hodnotu glukózy v čase,
a to v podobe krivky. Prostredníctvom
krivky vieme sledovať účinok daného
jedla, fyzického pohybu, podaného inzulínu, stresu a ďalších faktorov, ktoré
menia hladinu krvnej glukózy. Obrovským prínosom je, že na danej krivke
vidíme aj doteraz nepoznané nočné hypoglykémiíe v spánku, ktoré pacient
niekedy nepociťuje.
Kontinuálny glukózový monitorovací
systém sa po 30 rokoch vývoja stal dostupným pre bežné klinické použitie.
Názov pochádza z anglickej skratky
CGMS (continuous glucose monitoring
system). V roku 1999 bol tento systém
schválený americkou organizáciou FDA
(Food and drug administration). O dva
roky neskôr boli prvé merania realizované na I. internej klinike v Košiciach
a v súčasnosti je vyšetrenie dostupné na
vybraných pracoviskách na Slovensku.
Kontinuálne monitorovanie glykémie
je prielomovou metódou, ktorá prináša
možnosť kvalitatívne zlepšiť starostlivosť o diabetických pacientov. Množstvo údajov takto získaných v súvislosti
s jedlom, fyzickou aktivitou a použitou
farmakologickou liečbou umožňuje cielenejšie úpravy a zmeny pri liečbe diabetu. Doterajšie výsledky ukazujú, že je
možné dosiahnuť zlepšenie dlhodobej
kompenzácie diabetu a to bez zvýšenia výskytu hypoglykémií, ako to býva
v prípade intenzifikovanej inzulínovej
liečby (pti, ktorí si podávajú inzulín aspoň trikrát denne).
CGMS dnes môže fungovať ako zabudovaný systém do inzulínových púmp alebo samostatný prístroj. Ide o kontinuálny glukózový monitorovací systém,
ktorý meria hladinu glukózy v medzibunkovom priestore na princípe elektrooxidázovej reakcie. Do podkožia sa
aplikátorom – nastreľovačom zavádza
tenká sterilná jednorazová elektróda,
tzv. senzor (obr. 1.).
K senzoru sa pripája malá plochá mušlička, ktorá zaznamenáva a skladuje
namerané údaje. Senzor sníma elektrochemický signál, ktorý sa potom
transformuje na hladiny glukózy počas
siedmych dní a nocí. Hodnoty systém
zaznamenáva každých 10 sekúnd, takto
získame v prípade jedného pacienta až
288 hodnôt za 24 hodín. Počas šiestich
dní to je aj vyše 1200 meraní. Pacient si
počas monitorovania zadáva do prístroja číselnými kódmi udalosti ako: jedlo,
Obr. 1. Senzor
podanie inzulínu, začiatok, koniec fyzickej aktivity, prípadný stres a ďalšie
sledované parametre, ako aj hodnoty
glykémií z glukometra. Zo zariadenia
je možné na konci merania bezdrôtovo
stiahnuť údaje do počítača.
Dva systémy
V súčasnosti existujú monitorovacie
systémy:
1. pre odborníkov – takzvané profesionálne, ktoré monitorujú hodnoty
glykémií tak, že ich pacient počas
merania nevidí a výsledky umožňujú
stiahnuť do počítača až po realizácii
merania (systém iPRO).
2. nezaslepené systémy, kde priebeh
glykémie, jej zmeny a trendy možno
sledovať na displeji monitorovacieho
zariadenia CGMS alebo na displeji príslušnej inzulínovej pumpy.
Každý z uvedených systémov má svoju
výhodu. V prípade pacientov, ktorí ešte
nemajú skúsenosti a návyky na úpravu diabetickej liečby, je vhodné použiť
zaslepený systém nezobrazujúci glykémie. V prípade pacientov, ktorí sú vedomostne aj skúsenostne zdatní, liečia sa
inzulínovou pumpou a dokážu si podľa
priebehu zobrazovanej aktuálnej krivky
glykémie upravovať liečbu a stravu, je
vhodné použiť nezaslepený systém zobrazujúci glykémie na displeji daného
zariadenia.
Po ukončení monitorovania sa namerané dáta pomocou komunikačnej
bedeker zdravia
Indikácia kontinuálneho
monitoringu glykémií
Kontinuálne monitorovanie glykémie
by mohlo byť užitočné pre každého diabetika.
Vyšetrenie je prínosné pre:
❶ diabetických pacientov s nedostatočnými výsledkami s vysokým glykozylovaným hemoglobínom aj napriek snahe lekára
a spolupráci pacienta,
❷ pacientov s častými hypoglykémiami, v prípade starších pacientov treba myslieť na hypoglykémie aj pri poruchách koordinácie
a artikulácie či miernych bolestiach hlavy. Význam CGMS je ale
v tom, že umožňuje aj záchyt
hypoglykémií, ktoré pacient nepociťuje,
❸ pacientov, ktorí by mohli mať
nočné hypoglykémie (nočné
potenie, kŕče prichádzajúce počas spánku, nepokojný spánok,
nočné mory, hlad, ranné hyperglykémie),
❹ v období pred plánovanou graviditou aj počas gravidity s cieľom čo
najviac optimalizovať glykémie,
❺ pri nastavovaní pacienta na liečbu inzulínovou pumpou umožňuje
presnejšie stanoviť dávky inzulínu, a to aj pacientom, ktorí používajú inzulínovú pumpu, ale ich
výsledky sú neuspokojivé.
DIABETOLÓGIA
stanice alebo pomocou špeciálneho
USB systému prenesú do počítača. Výstupom vyšetrenia je grafická krivka
zobrazujúca priebeh glykémie v čase,
na ktorej môžeme sledovať silu a časovú
dynamiku účinku liečby, efekt jedla,
fyzickej aktivity, stresu, hodnoty glykémie nameranej glukometrom. Získavame aj konkrétne číselné hodnoty
glykémií z každých piatich minút merania. Okrem číselných hodnôt glykémií
systém poskytuje názorné diagramy
a koláčové grafy, ktoré znázorňujú, aký
čas bol pacient v pásme vysokých čí nízkych hodnôt glykémií.
Nové trendy a budúcnosť
Nová generácia prístrojov má zabudovaný alarm ohlasujúci hypoglykémie
alebo hyperglykémie. Je to dôležité
pre pacientov s nepociťovaním hypoglykémie, čo predstavuje 25 až 50 %
pacientov s diabetes mellitus prvého
typu, hlavne s diabetickou neuropatiou
a tiež pacientov s intenzifikovanou
inzulínovou liečbou. Špeciálne nové
typy monitorov zobrazujúcich hodnoty glykémie na displeji v reálnom čase
by mohli slúžiť ako monitory pri posteliach chorého na jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocniciach.
Najväčším snom by bolo prepojenie
kontinuálneho glykemického holtra
s inzulínovou pumpou do uzavretého
systému. Zatiaľ len v klinických skúškach sa využíva intravenózny senzor,
17
Možnosti a výhody CGMS
❶ Pravdivejšie a výpovednejšie zachytenie trendov a vzorov pohybu glykémie.
❷ Ako diagnostický nástroj (zachytenie syndrómu brieždenia,
zisťovanie príčin vysokých glykémií, neočakávané hypoglykémie,
podozrenie na poškodenie nervových vláken pri diabetes mellitus
a regulácie činnosti žalúdka tzv.
diabetickú gastroparézu.
❸ Záchyt hyperglykémie, jej trvania
a závažnosti.
❹ Určenie správneho množstva
a druhu sacharidov na liečbu hypoglykémie.
❺ Vyhodnotenie dostatočnosti
merania glykémie glukometrom
a jeho frekvencie.
❻ Edukácia a zvýšenie motivácie
pacienta pre liečbu diabetu.
ktorý sa implantuje do hornej dutej žily.
Profesor Renard so svojimi spolupracovníkmi podkožne spojili tento senzor
s inzulínovou pumpou a vytvorili tak
uzavretú slučku. Inzulínová pumpa
následne sama dávkuje inzulín podľa
aktuálne odmeraných hodnôt glykémií
senzorom. Takýto prepojený systém
kontinuálneho monitorovania glykémie a podávania inzulínu inzulínovou
pumpou sa už testoval v domácich podmienkach hlavne počas spánku a vyžaduje ďalšie zdokonaľovanie a vývoj.
18
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
Dôležitosť očkovania diabetikov
proti vírusovej hepatitíde B
prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD.
Infektológ, Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd,
Infekčná klinika, FN Trnava
RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.
Nemocničný epidemiológ, FN Trnava
Hepatitída B je závažné
infekčné ochorenie, ktoré môže
viesť k doživotným zdravotným
následkom až k smrti. Pacienti
s diabetom majú viac ako dvoj­
násobné riziko ochorieť, a preto
majú prevenciu očkovaním
plne hradenú zdravotnými
poisťovňami.
Aké sú skúsenosti z praxe?
Väčšina diabetikov si zvýšené riziko
ochorenia na vírusovú hepatitídu B
(VHB) neuvedomuje. Stretávame sa
s nimi aj v našom Centre pre liečbu
vírusových hepatitíd na Infekčnej klinike FN Trnava. Príkladom je nedávna
skúsenosť nášho diabetického pacienta,
ktorý prevenciu očkovaním u svojho
všeobecného lekára odmietol. Pre náhly
začiatok VHB musel byť hospitalizovaný na našej klinike. Napriek liečbe
sa jeho stav zhoršoval, až začalo hroziť
ťažké poškodenie a následné zlyhanie
pečene. Počas deviatich týždňov hospitalizácie sa nám nakoniec podarilo
jeho komplikovaný stav zvládnuť. Naďalej sme ho však museli ambulantne
sledovať a pokračovať v podpornej liečbe, ktorej doplatok pacienta dosiahol
takmer 70 eur za mesiac.
Čo hovoria fakty o VHB?
Hepatitída B je stále aktuálny problém. Po tabaku je tento vírus jedným
z najvýznamnejších karcinogénov. Celosvetovo spôsobuje väčšinu prípadov
rakoviny pečene a je príčinou úmrtia 1,2
milióna osôb ročne. V riziku ochorieť
na VHB je každý vnímavý (t. j. neočkovaný) jedinec. Po zavedení povinného
očkovania dojčiat a preočkovania adolescentov máme na Slovensku chránenú populáciu do dvadsiateho roku
života. Existujú však skupiny ľudí, ktorí
majú riziko ochorieť na VHB výrazne
zvýšené. Tieto skupiny sú určené aj vo
Vyhláške č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Patria k nim pacienti s diabetom, hemofilici, osoby s chronickým ochorením pečene a s cystickou
fibrózou. Najpočetnejšia z nich je práve
skupina diabetikov.
Prečo by sa diabetik mal zaočkovať
proti VHB?
Existujú viaceré dôvody potreby očkovania diabetikov. Najdôležitejšími sú
všeobecne výrazne vyššia náchylnosť
k infekciám a časté odbery krvi. Z hľadiska rizika infekcie po bodnom poranení, je VHB najrizikovejším zo skupiny
krvou prenášaných vírusov, kam patrí
napríklad vírus hepatitídy C alebo HIV.
Pacienti s diabetes mellitus sú dvakrát
náchylnejší na infekciu VHB ako zdraví ľudia. Taktiež vieme, že vo viac ako
polovici prípadov ochorenie prechádza
do chronického štádia s následným rozvojom cirhózy pečene alebo nádorového
ochorenia. Dostupné odborné sledovania a skúsenosti z praxe jednoznačne
dokumentujú častý rozvoj ťažkých
poškodení pečene diabetikov. Ďalším
významným dôvodom pre očkovanie
diabetikov proti VHB je aj zníženie rizika, ktoré títo pacienti predstavujú pre
svoje okolie ako zdroj možnej infekcie.
Ako sa môže diabetik pred
VHB chrániť?
Najúčinnejším spôsobom ochrany
diabetikov pred infekciou vírusom
hepatitídy B je očkovanie, ktoré odporúčajú autority vo svete (Svetová
zdravotnícka organizácia), ale aj na
Slovensku (Slovenská diabetologická
spoločnosť). Očkovanie chráni pacienta
s vysokou účinnosťou, pričom je bezpečné a všeobecne ho pacienti veľmi
dobre znášajú. Diabetikom ho hradí
poisťovňa. Vykonáva sa podaním troch
dávok vakcíny v intervaloch 0-1-6 mesiacov. Optimálne je zahájiť očkovanie
čo najskôr. Nezaočkovaný diabetik by
sa o možnosti očkovania mal informovať u svojho všeobecného lekára.
Prevencia hepatitídy B v podobe očkovania je efektívnym riešením nielen
v rámci ochrany zdravia diabetikov,
ale aj prevenciou ohrozenia zdravia
ich rodinných príslušníkov. Predstavuje teda vysoko výhodné a efektívne
riešenie zvýšeného rizika diabetikov.
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
19
Prečo by sa mal diabetik chrániť
pred infekciou hepatitídou B?
Otázka pre MUDr. Zuzanu
Némethyovú, CSc.,
hlavnú odborníčku MZ SR pre
diabetológiu, poruchy látkovej
premeny a výživy.
prípade dala pacientovi druhú šancu
transplantácia pečene, priebeh ochorenia je natoľko rýchly, že druhú šancu
vlastne ani nestihne. Na druhej strane,
transplantácia pečene by pre diabetika
predstavovala opäť vyššiu záťaž a väčšie riziko ako v prípade inak zdravého človeka. A navyše, transplantácia
tohto orgánu ani nie je taká frekventovaná ako napríklad transplantácia
obličiek. Pre slovenských pacientov sa
zabezpečuje väčšinou vo Viedni. Práve
v prípade diabetikov treba myslieť na
Ak sa hepatitida B včas
nerozpozna, može viesť k cirhoze
a naslednemu zlyhaniu pečene.
Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré
si vyžaduje časté odbery krvi v nemocničnom či ambulantnom prostredí, čo
aj napriek opatreniam – používaniu
jednorazového materiálu a dôslednej
hygiene – môže zvyšovať riziko infekcie.
Ďalším momentom je pravidelná aplikácia inzulínu. Jednak v domácom prostredí, ale nezriedka aj v prostredí, povedzme počas cestovania, kde je riziko
prenosu infekčnej hepatitídy zvýšené.
Hepatitída typu B sa prenáša najmä krvou. Je to veľmi infekčné a nebezpečné
ochorenie, ktoré ohrozuje pacientovo
zdravie, rovnako ako ho dokonca môže
ohroziť aj na živote. Ochorenie máva
často veľmi rýchly priebeh, pacient nemusí mať žiadne subjektívne ťažkosti.
Môže sa stať, že sa nezachytí včas, ale
až v neskorších fázach, kedy je už pečeň
poškodená natoľko, že príde k jej zlyhaniu. Navyše, diabetici ako pacienti so
zhoršenou imunitou sú súčasne náchylnejší infikovať sa, a dokonca sa udáva,
že pacienti s diabetom sa hepatitídou
infikujú častejšie. Ak sa hepatitída B
včas nerozpozná, môže viesť k cirhóze
a následnému zlyhaniu pečene. Takýto pacient sa súčasne stáva prenášačom. Napriek tomu, že by v takomto
prevenciu očkovaním, aby sa takému
závažnému ochoreniu, akým hepatitída
typu B je, zabránilo. Aj preto očkovaciu
látku v troch dávkach hradia pacientom s diabetom poisťovne. Význam
má očkovanie najmä pre diabetikov
prvého typu, ktorí si podávajú inzulín
obyčajne viackrát denne, a keďže si ho
budú aplikovať po celý život, možnosť
kontaminácie vírusom hepatitídy sa aj
týmto zvyšuje. Rovnaké platí tiež pre
diabetikov druhého typu, najmä pre
mladšie ročníky a pre tých, ktorí sa liečia inzulínom. Navyše treba upozorniť
alebo myslieť na to, že hepatitída typu B
sa prenáša aj sexuálnym stykom.
20
dermatovenerológia
bedeker zdravia
tému prináša
Koža a diabetes
D
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
iabetes mellitus (DM)
alebo cukrovka, je
metabolická porucha charakterizovaná
rôznorodými multisystémovými komplikáciami. Zmeny na koži sú podmienené
cievnymi abnormalitami a diabetickou
neuropatiou, ktoré sa pacientom s diabetom prejavujú zvýšenou tendenciou
k infekciám a k ich ťažšiemu priebehu.
S diabetom sa spájajú kožné prejavy,
ktoré môžu predchádzať samotnému
ochoreniu alebo môžu vzniknúť následne.
Kožné manifestácie diabetu môžeme rozdeliť do štyroch skupín:
❶ kožné zmeny sprevádzajúce diabetes,
❷ kožné zmeny priamo súvisiace
s diabetom,
❸ kožné infekcie,
❹ reakcie na liečbu cukrovky.
Následkom zle kompenzovanej cukrovky sú zmeny pokožky nielen na tele, ale
predovšetkým na okrajových častiach
tela, ako sú nos, uši, prsty na nohách,
ktoré vedú k zvýšenému riziku vzniku
tzv. syndrómu diabetickej nohy. Mikroangiopatia a ateroskleróza vedú k viditeľným zmenám kvality kože. Koža
nadobúda voskový charakter, je stenčená, suchá a pre nedostatočnú výživu
sa redukuje rast ochlpenia.
Kožné zmeny sprevádzajúce diabetes mellitus
Žlté sfarbenie pokožky
Je spôsobené akumuláciou konečného
produktu metabolizmu kolagénu. Žlto
sa sfarbujú dlane a stupaje a tiež nechty
predovšetkým na palcoch nôh.
Suchá pokožka
Vo vyššom veku sa vyskytuje fyziologicky. V prípade pacientov s 2. typom DM
sa častejšie stretávame s presušenou
kožou na nohách a na predkoleniach.
Ošupovanie a tvorba mikroskopických
aj makroskopických prasklín narúšajú integritu kožného povrchu a tieto
miesta sa stávajú potenciálnou vstupnou bránou pre vyvolávateľov rôznych
infekcií. Problém zvyšuje periférna
neuropatia s následnou poruchou regulácie produkcie potu a mazu. Znížená
elasticita kože tiež vedie k ľahšej zraniteľnosti kožného povrchu. Pacienti so
suchou kožou sa musia vyhýbať ošetrovaniu pokožky prípravkami obsahujúcimi alkohol, rovnako nevhodné sú vysoké koncentrácie kyseliny salicylovej
alebo urey. Na pravidelné zvlhčovanie
pokožky sú najvhodnejšie prípravky
s obsahom kyseliny mliečnej do 10 %
a s obsahom urey od 2 do 4 %. Premasťovanie a prevlhčovanie pokožky však
neodstraňuje základný problém, preto
je v rámci prevencie nevyhnutná pravidelná kontrola kožného povrchu.
Pri pacientoch s diabetom sa často stretávame so začervenaním pokožky na
tvári, na nohách a na rukách. Ložisko
na predkoleniach má výrazný zápalový lem, ale nesprevádzajú ho typické
celkové prejavy akútneho zápalového
ochorenia. Ružová farba pokožky na
tvári je dôsledkom mikroangiopatie
a zníženého cievneho tonusu.
Diabetická dermopatia
Pre ochorenie sú charakteristické
okrúhle, tmavočervené ploché vyráž-
ky s priemerom 0,5 až 1 cm, ktoré sa
lokalizujú na predkoleniach, ale aj na
predlaktiach. Tmavočervené vyrážky
sa vyvíjajú postupne, na povrchu sa
vytvárajú biele šupiny. Ložiská sa hoja
atrofickými hnedými jazvami. Liečba
nie je úspešná, stav sa dá ovplyvniť
kompenzáciou a včasnou liečbou DM.
Svrbenie
Je ďalším príznakom zle kompenzovaného diabetu. Zvyčajne nemá žiadny
podklad v klinických prejavoch na koži.
Postihuje celý povrch tela.
Kožné zmeny priamo súvisiace s cukrovkou
Cukrovkou poškodené motorické periférne nervy majú za následok obmedzenie pohyblivosti prstov nôh a vznik
kladivkovitých prstov. Senzitívna polyneuropatia pre zníženú hladinu bolesti
vedie k poškodeniu tkaniva s pomaly,
bez bolesti vznikajúcim vredom v mieste tlaku a s následným rizikom vzniku
infekcie. Senzorické abnormality, ako
pocit pálenia, brnenia, zníženej citlivosti, bolestivosti a nepokojných nôh
v noci, upozorňujú na diabetickú neuropatiu. K uvedeným ortopedickým zmenám sa pridružujú prejavy vznikajúce
nadmerným tlakom na kožu.
bedeker zdravia
rubrik a
21
Prípravky špeciálne vyvinuté
na suchú a citlivú pokožku diabetikov
• hydratačný krém
• umývacia pena
• zvláčňujúce telové mlieko
• bylinný čaj
Výživový doplnok
ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI
www.muller-pharma.cz
22
dermatovenerológia
Mozoľ
Vzniká v dôsledku opakovane dlhodobo
pôsobiaceho tlaku na pokožku. Na nohách sa vytvára najmä na chodidlách
a prstoch, kde tvorí ostro ohraničené,
žltkasté ložisko so zhrubnutou kožou.
Po odstránení tlaku sa vzhľad pokožky upraví. V liečbe sa používajú prípravky s obsahom urey alebo kyseliny
mliečnej. Uplatňuje sa aj mechanické
odstránenie zhrubnutej kože po zmäkčujúcom kúpeli.
Otlak
Vzniká dlhotrvajúcim tlakom pokožky
o kosť, najčastejšie nad kĺbmi deformovaných prstov nôh, v medziprstiach
nôh, pri nosení príliš tvrdej a tesnej
obuvi. Neustále dráždenie môže viesť
v kĺbovom puzdre k degeneratívnym
až k nekrotickým zmenám. Subjektívne pacienti udávajú intenzívnu bolesť.
Pri liečbe otlakov opatrne aplikujeme
na postihnuté miesta zmäkčujúce prípravky. V prevencii tvorby mozoľov
a otlakov je najúčinnejšie predchádzať
nadmernému tlaku vhodnou obuvou,
riešením ortopedických chýb operačne a ortopedickou obuvou, prípadne
rôznymi ortopedickými pomôckami
na zmiernenie tlaku a v neposlednom
rade pravidelnou kontrolou a starostlivosťou o nohy.
V súvislosti s diabetickým poškodením
nervov sa na nohách a predkoleniach,
môžu tvoriť pľuzgiere. Vyskytujú sa
najčastejšie okolo 55. roku veku a postihujú ženy aj mužov v rovnakom pomere. Číre pľuzgiere sa tvoria zvyčajne
počas noci, bez jasnej príčiny, za pocitu
mierneho pálenia. Obsah pľuzgierov je
sterilný. Koža ostáva nezmenená, bez
zápalu. Pľuzgiere sa zhoja spontánne
v priebehu niekoľkých týždňov, ale
zároveň môžu vznikať nové prejavy.
Obsah veľkých pľuzgierov je vhodné
vypustiť a ložisko ošetriť antiseptickými prípravkami na zabránenie sekundárnej infekcie.
Granuloma anulare
Výskyt granuloma anulare sa dáva do
súvisu s diabetom, ale aj s iným chorobami. Typickým prejavom ochorenie sú
hlbšie, do kruhu uložené uzlíky s priemerom do 5 mm, ktoré bývajú najčastejšie červenofialovej farby. Nebolia ani
nesvrbia. Prejavy granuloma anulare
môžu ustúpiť aj spontánne. V lokálnej
liečbe sa používajú kortikosteroidy
a kryoterapia tekutým dusíkom. Pri
diseminovanej (roztrúsenej – pozn.
red.) forme sa aplikuje PUVA terapia,
retinoidy, cyklosporín a antimalariká
s rôznym výsledným efektom.
Necrobiosis lipoidica
Môže sprevádzať alebo aj predchádzať
diabetes. Pacienti s DM a s necrobiosis
lipoidica sú rizikovejší na vznik retinopatie a nefropatie. Ochorenie sa častejšie vyskytuje v strednom veku a skôr
postihuje pacientov s inzulín dependentným DM. Ženám sa diagnostikuje
trikrát častejšie ako mužom. Necrobiosis lipoidica začína typicky, často
symetricky, na predkolení ako ploché
tmavočervené, pomaly sa periférne
šíriace ložiská, ktoré nadobúdajú postupne žltkasté sfarbenie s červeným
lemom. V centre pôsobí koža atrofickým dojmom, je lesklá a hladká s viditeľnými cievkami. Subjektívne pacient
neudáva ťažkosti. Ochorenie prebieha
chronicky a progresívne. Liečba nie je
známa. V terapii sa najviac osvedčili
lokálne kortikosteroidné masti.
Infekcie kože
Mykotické infekcie
Huby sú najrozšírenejšie mikroorganizmy rastlinného pôvodu na svete a z nich
len 1 % parazituje na živočíchoch. Na
mykotickú infekciu sú náchylnejší pacienti s diabetom, s metabolickými,
vegetatívno-cievnymi a neurologickými poruchami. Prenos infekcie môže
byť priamy, z človeka na človeka prostredníctvom šupiniek z kože a kúskami
nechtov alebo nepriamy, prostredníctvom kontaminovaných predmetov.
Mykotické infekcie sa najčastejšie začínajú medzi prstami nôh. Koža začervenie, ošupuje sa, tvoria sa bolestivé
praskliny a svrbí. Ostro ohraničený
zápal sa rozširuje na spodnú časť prstov a na stupaje. Ochorenie po čase
prechádza do chronicity s minimál-
bedeker zdravia
nym zápalom, s drobným ošupovaním
a vznikom fisúr. Takto narušená koža
je často vstupnou bránou pre infekcie,
najmä pre erysipelas - ružu. Infekcia
postupne prechádza z medziprstí na
nechty. Štúdie udávajú, že 35 % pacientov s cukrovkou má postihnuté nechty
mykotickou infekciou. Nechty sa odlučujú z voľného konca od nechtového
lôžka, pod nechtovou platničkou sa
tvoria nánosy odlučujúcich sa buniek.
Farba nechtu sa mení na žltú. Postupne
sa celý necht môže rozrušiť a odlúčiť.
Mykotické infekcie vyvolané kvasinkami
Vzhľadom na poruchy prekrvenia dolných končatín diabetikov môže vzniknúť kvasinková infekcia nechtového
valu a nechtov. Postihuje zväčša všetky
medziprstia nôh. Koža býva zapálená,
macerovaná s belavým povlakom, svrbí
a páli.
Kvasinková infekcia v prípade pacienta
s cukrovkou sa veľmi časti lokalizuje do
veľkých kožných záhybov – pod prsiami, v podbrušku a pod. Na zapálenej
spodine sa vytvárajú mliečne skalené
pľuzgieriky, ktorých kryt sa rýchlo
rozruší a vznikne lakovočervené, ostro
ohraničené ložisko s golierikom olupujúcej sa pokožky. Vo vrchole záhybu
býva belavý povlak a v okolí ložiska
môžu byť satelitné skalené pľuzgieriky.
Dôkaz vyvolávateľa ochorenia sa robí
mikroskopickým a kultivačným vyšetrením. Liečba všetkých hubových ochorení
patrí do rúk kožného lekára, ktorý urobí
potrebné vyšetrenia a zváži príslušnú
liečbu. Liečbu je nevyhnutné doplniť
dezinfekciou odevu, obuvi, bielizne,
uterákov a pod., aby sa zabránilo opakovanej reinfekcii. Veľmi dôležité a veľmi
jednoduché sú preventívne opatrenia.
Nechodiť naboso v saunách, pri bazénoch, v sprchárňach a pod., používať
len vlastné uteráky a osušky, kožu vždy
poriadne vysušiť, nosiť vzdušný odev
a obuv. Práve kvasinková infekcie môže
byť včasným indikátorom cukrovky.
O baktériových infekciách kože sa viac
dočítate v nasledujúcom čísle Bedekra
zdravia.
Baxter Slovakia s.r.o.
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
02/3210 8455,
1150, fax: 02/5941
02/3210 8467
1166
tel: 02/5941
BS/022013/04pSVK
Spolu
Spolu vytvárame
vytváramebudúcnosť
budúcnos
ť hemofílie
hemofílie
24
bedeker zdravia
hemofília
tému prináša
Hemofília
a krvácavé choroby
Každý z nás vie, že po
porezaní, vytrhnutí zuba
alebo pri akomkoľvek
drobnom poranení môže
nastať krvácanie, ktoré
sa po chvíli samo zastaví.
Stane sa tak vďaka výni­
močnej schopnosti krvi
vytvoriť krvnú zrazeninu.
Vrodenú poruchu krv­
nej zrážanlivosti, ktorá
sa prejavuje chorobným
krvácaním, spôsobu­
je najčastejšie chýbanie
niektorej z bielkovín
krvnej plazmy, ktoré sú
dôležité pre zrážanie krvi
a zastavenie krvácania.
O hemofílii aj ostatných
krvácavých chorobách pre
Bedeker zdravia rozpráva
doc. MUDr. Angelika Bá­
torová, PhD., vedúca Ná­
rodného hemofilického
centra a prednostka Kli­
niky hematológie a trans­
fuziológie LF UK, SZU,
Univerzitnej nemocnice
v Bratislave – Petržalke.
Ako sa krvácavé choroby prejavujú?
Hlavným prejavom choroby je nadmerné, prípadne až nezastaviteľné krvácanie po poranení, úraze prípadne
po operácii. Pri najťažšej forme môže
krvácanie vzniknúť aj spontánne,
bez zjavnej príčiny. V takom prípade
sa choroba prejaví už v prvom či druhom roku života zvyčajne nevysvetliteľnou tvorbou modrín, krvácaním
do svalu po očkovaní alebo bolesťou
a opuchom kĺbu následkom krvného
výronu. V priebehu života sa krvácania
opakujú, môžu postihnúť ktorýkoľvek
orgán ľudského tela a spôsobiť jeho trvalé poškodenie.
Sú krvácavé choroby dedičné? Aká
je ich dedičnosť?
Už skutočnosť, že sa príznaky krvácania často pozorujú u viacerých členov
rodiny, naznačuje, že ide ochorenia
dedičné, resp. geneticky podmienené.
Veľká väčšina týchto porúch je podmienená prítomnosťou „chorého“ génu na
niektorom z telových chromozómov,
tzv. autozómov a choroba sa prejaví
len vtedy, ak jedinec zdedí daný gén
od oboch rodičov. Choroba sa prejaví
rovnako v prípade mužov aj žien. Zaujímavou z hľadiska dedičnosti je choroba
nazývaná hemofília, pri ktorej sa krvácavosť prejaví len u mužov. Gén podmieňujúci hemofíliu sa totiž nachádza
na pohlavnom chromozóme X. Muži
majú len jeden X chromozóm, preto,
ak je na ňom „chorý“ gén, choroba sa
klinicky prejaví. Keďže ženy majú dva
X chromozómy, prítomnosť slabého
„chorého“ génu na jednom z nich sa
klinicky neuplatní.
Hovorí sa, že hemofíliou trpia muži
a ženy chorobou len prenášajú...
Nositeľky génu pre hemofíliu sú väčšinou zdravé, ale môžu gén ďalej odovzdať svojmu potomstvu a preto sa
v odbornej terminológii označujú ako
„prenášateľky hemofílie“. Informovanie rodičov o spôsobe dedičnosti neraz
spôsobí vážny problém v rodine, nakoľko nedostatočné pochopenie širších
súvislostí môže viesť v prípade matky
k pocitu viny za chorobu dieťaťa. Obviňovanie žien za šírenie choroby však
rozhodne nie je správne. Treba si totiž
uvedomiť, že hemofilický gén prenášajú aj muži, všetky dcéry hemofilikov sú
„istými“ prenášateľkami hemofílie, ale
synovia hemofilikov sú zdraví.
Je krvácanie rovnaké pri všetkých
krvácavých ochoreniach?
V závislosti od stupňa zníženia príslušnej bielkoviny v krvi (faktora zrážania), má ochorenie ťažký, miernejší
alebo ľahký priebeh. Pri hemofílii je
v popredí opakované krvácanie do kĺbov, ktoré môže postihovať len jeden
tzv. „cieľový“ kĺb, alebo dochádza ku
krvácaniu do viacerých kĺbov, napr.
kolenných, lakťových, členkových. Pri
ťažších stupňoch choroby môže nastať
aj krvácanie do svalstva a vnútorných orgánov. Ostatné vrodené krvácavé choroby sa prejavia len tvorbou
modrín, krvácaním z ďasien a nosa,
ale zvlášť závažné môže byť v prípade
dievčat a žien menštruačné krvácanie.
bedeker zdravia
Pri ľahších formách choroby môže byť
prvým príznakom práve silný menzes, krvácanie po vytrhnutí zuba,
krvácanie po operácii krčných alebo
nosových mandlí alebo krvácanie po
menšom úraze pri športovaní.
Ako sa krvácavé choroby diagnostikujú?
Podozrenie na chorobu vychádza z pozorovania príznakov krvácania, ale
diagnóza sa opiera o presné, mnohokrát komplikované laboratórne vyšetrenie. Chýbanie konkrétneho faktora
zrážania možno zistiť špeciálnymi vyšetreniami krvnej zrážanlivosti. V súčasnosti už možno určiť aj poruchu na
úrovni génov pomocou analýzy DNA.
Pri známom výskyte hemofílie v rodine sa urobí aj vyšetrenie rodinných
príslušníkov. V prípade, že tzv. „istá“
alebo „pravdepodobná“ prenášateľka
hemofílie nevyužila možnosti genetického poradenstva počas tehotenstva,
synom týchto žien sa krvná zrážanlivosť vyšetrí hneď po pôrode, najneskôr
však do šiesteho mesiaca života.
Aká je liečba krvácavých ochorení?
Možno hemofíliu vyliečiť?
Liečba krvácania spočíva vo vnútro
žilovom podávaní injekcií, obsahujúcich chýbajúci faktor zrážania, čím sa
dočasne normalizuje zrážanlivosť krvi
a krvácanie sa zastaví. Pomocou týchto
liekov, ktoré nazývame koncentráty
koagulačných faktorov, dnes môžeme pripraviť pacientov na akúkoľvek
malú alebo veľkú operáciu a zvládnuť
aj komplikované úrazy a poranenia.
Možnosť trvalého vyliečenia hemofílie
pomocou implantácie geneticky „opracovaných“ buniek do tela pacienta,
schopných produkovať chýbajúci faktor zrážania krvi, je zatiaľ len v štádiu skúmania, hoci prebiehajú viaceré
klinické skúšky a niekoľkí pacienti vo
svete už takúto liečbu absolvovali.
Kedy sa podávajú lieky na zastavenie krvácania?
V súčasnosti sa využívajú viaceré spôsoby liečby hemofílie. Väčšinou sa liek
sa podáva len v prípade krvácania, zvy-
hemofília
„Preventívne
podávanie menších dávok
liekov, ktoré zabráni spontánnemu
krvácaniu, je farmakoekonomicky
oveľa výhodnejšie
ako nárazová
liečba pri často
sa opakujúcich
krvácaniach
s následnou potrebou náročných
ortopedických
operácií.“
čajne počas jedného až piatich dní, niekedy je však na odstránenie krvného
výronu potrebná aj desať či 14-dňová
liečba. Ak sa liečba začne včas, možno krvácanie zvládnuť jednou dávkou
lieku. Liečba sa opakuje pri každom
ďalšom krvácaní. „Preventívne“ sa liek
podáva napríklad pri plánovanej operácii, trhaní zubov, úrazoch. V týchto
prípadoch trvá liečba najmenej sedem
až 14 dní po operácii. Dnes je zlatým
štandardom liečby hemofílie detí takzvaná „profylaktická liečba“, zameraná na prevenciu krvácaní a zabránenie vzniku komplikácií krvácania
v podobe trvalého, nevyliečiteľného,
invalidizujúceho poškodenia kĺbov, ale
aj iných orgánov. Profylaxia spočíva
v pravidelnom podávaní lieku spočiatku raz, neskôr dva- až trikrát týždenne. Profylaxia má význam, ak sa s ňou
začne vo veku jedného až dvoch rokov,
25
ešte pred tým, ako sa objavia krvácania
do kĺbov. Vyžaduje si to, samozrejme,
dobrú spoluprácu a disciplínu rodičov
dieťaťa a neskôr aj samotného jedinca
s hemofíliou.
Profylaxiu najnovšie zavádzame aj
v liečbe dospelých hemofilikov. Hoci
sa už nezabráni poškodeniu kĺbov, zníži sa frekvencia krvácania a potreba
nárazovej liečby, spomalí sa tiež progresia choroby a zabráni život ohrozujúcim krvácaniam.
V súvislosti s hemofíliou sa často
hovorí aj o domácej liečbe
V súčasnosti sa kladie väčšia zodpovednosť na rodinu a zvyšuje sa jej účasť aj
na prevencii a liečbe krvácania. Vďaka bezpečným liekom sa využíva tzv.
„domáca liečba“, pri ktorej od určitého veku podávajú dieťaťu liek do žily
doma rodičia, alebo si ho aplikuje sám
pacient hneď na začiatku príznakov
krvácania. Umožňuje to nielen pohodlnejšie podávanie profylaxie deťom,
ale najmä včasné podanie liečby už pri
prvých príznakoch krvácania, čím sa
zabráni nebezpečenstvu z premeškania a vzniku veľkých krvácaní, aké sme
vídali v minulosti. Táto liečba znižuje
aj riziko trvalých následkov krvácania
a potrebu operácií v neskoršom veku.
Prirodzene, veľké krvácanie je aj naďalej nutné liečiť pod lekárskym dohľadom v nemocnici, to platí aj o chirurgických výkonoch a iných špeciálnych
liečebných postupoch v prípade pacientov s hemofíliou.
Sú koncentráty koagulačných
faktorov bezpečné?
Všetky koncentráty vyrobené z ľudskej
plazmy sú zabezpečené proti prenosu
ochorení na mnohých stupňoch výroby. Vďaka prísnym opatreniam nášho
zdravotníctva sa môže Slovensko pýšiť tým, že je snáď jedinou krajinou
v Európe, v ktorej v minulosti nebol
prostredníctvom krvných derivátov
žiaden pacient s hemofíliou infikovaný vírusom HIV. Naši pacienti sa už
viac ako 20 rokov liečia tzv. vírusovo-
26
hemofília
-inaktivovanými, bezpečnými liekmi,
bez rizika prenosu známych ľudských
patogénov.
Dnes sú už dostupné aj nové druhy
koncentrátov, vyrobené pomocou génového inžinierstva. Ide o tzv. rekombinantné faktory zrážania, ktoré neobsahujú žiadne súčasti ľudskej plazmy.
ru rodič – dieťa a viesť dieťa k tomu,
aby samo včas upozornilo na pocity
bolesti. Dieťa nesmie brať podanie liečby ako trest za neposlušnosť.
Snáď najväčším problémom je puberta, keď sa chlapci s hemofíliou v snahe vyrovnať sa svojim rovesníkom
nebránia ani aktivitám, ktoré môžu
byť naozaj nebezpečné. Ta„Najbezpečnejšie z nich sú rekombinantné faktory
kými môžu byť
tretej generácie, ktoré sa považujú za rovnako účinné niektoré druhy
ako faktory vyrobené z ľudskej plazmy. Považujú sa
športov alebo
v prípade chlapza najbezpečnejšie, pretože vylučujú riziko akejkoľcov tiež bežné
vek infekcie prenášanej krvnou cestou, ktoré ešte
osobné potýčvždy, prinajmenšom teoreticky, (aj napriek všetkým
ky. Od školského veku je teda
moderným opatreniam zamedzujúcim aktiváciu vípre zvládanie
rusov), hrozí v prípade použitia faktorov vyrobených
ochorenia nez plazmy pochádzajúcej od ľudských darcov.“
smierne dôležité aj okolie,
Keďže účinok biologických liekov je
v ktorom sa hemofilik pohybuje. Len
pomerne krátkodobý (10 až 15 hodín),
dobrá informovanosť každého jednotpotrebné sú časté opakované injeklivca a jeho okolia o možných rizikách
cie. Súčasné výskumy preto smerujú
choroby môže poskytnúť prirodzenú
k výrobe nových preparátov s dlhoochranu pred neraz vážnymi následkami ináč banálnych poranení.
dobejším pôsobením, čo by umožnilo
predĺžiť interval podávania liekov na
niekoľko dní až týždeň.
Môžu jedinci s hemofíliou športovať?
Dá sa krvácaniam predísť? Aká je
Pri niektorých športoch sa nemožno
úloha rodičov a okolia?
vyhnúť úrazom a riziku krvácania. Pre
Vždy treba mať na zreteli, že akýkoľvek úraz či poranenie nesú so sebou
veľké riziko krvácania s možnými trvalými následkami. V útlom detstve je
hlavnou úlohou rodičov chrániť dieťa
pred úrazmi a poraneniami a viesť
ho k tomu, aby sa samo vyhýbalo fyzickým aktivitám, ktoré mu spôsobia
bolesť. Rodičia musia dbať aj na to,
aby v prípade krvácania podali dieťaťu liek včas, a to v ktorúkoľvek dennú
aj nočnú hodinu. Oveľa lepšiu záruku
však dáva profylaxia, ktorá sa podáva
až do dospelosti.
V piatom až šiestom roku života, no
niektoré deti až podstatne neskôr, si
samé začínajú uvedomovať, čo provokuje alebo zhoršuje ich ťažkosti. Už
v tomto veku je dôležité budovať dôve-
bedeker zdravia
hemofilikov k „zakázaným“ športom
patria zápasenie, box, ale aj korčuľovanie, zjazdové lyžovanie, skateboarding, a žiaľ, aj kolektívne športy ako
futbal, hokej a basketbal, pri ktorých
hrozí riziko priamych zrážok so spoluhráčom. Ľahké športovanie, vedúce
k posilňovaniu pohybového aparátu,
ktorý sa tak stáva odolnejším voči
spontánnym krvácaniam, je však potrebné. Najvhodnejšie sú plávanie a bicyklovanie, niektoré ľahké gymnastické cvičenia, strečing, turistika, dobre
trénovaní hemofilici dobre zvládnu aj
softbal a tenis.
Kedysi sa hovorilo, že ľudia s dedičnými chorobami by nemali mať
deti.
V podstate všetky deti jedincov s hemofíliou sú zdravé a preto rozhodne
nie je namieste názor laickej verejnosti, že hemofilici by nemali mať deti. Aj
pri známom výskyte choroby v rodine
si treba uvedomiť, že jedinci s krvácavým ochorením sú mentálne zdraví a úplne normálni občania a je ich
prirodzeným ľudským právom založiť
si rodinu. Dnešná medicína pomocou
genetického poradenstva a prenatálnej
diagnostiky pomáha týmto rodinám
mať zdravé potomstvo. Je len na rozhodnutí každého jednotlivca, či túto
šancu využije.
bedeker zdravia
rozhovor
27
V centre nášho záujmu je
veda a pacient
AstraZeneca patrí me­
dzi najvýznamnejšie
svetové farmaceutické
spoločnosti – význam­
nou mierou sa podieľa
na výskume a vývoji
nových inovatívnych
liekov. Jednou z oblastí,
ktorá predstavuje nó­
vum, je imunologická
liečba onkologických
ochorení. Čo v tomto
smere môžu pacienti
očakávať, aj o tom, čo
nové prináša spoločnosť
na slovenský trh, hovo­
rí riaditeľ spoločnosti
AstraZeneca na Sloven­
sku MVDr. Ján Mikloš.
Na aké medicínske oblasti sa zameriavate? V akých ďalších oblastiach sa ešte etablujete?
Globálna stratégia našej spoločnosti
sa zameriava na tri veľké medicínske
oblasti: kardiovaskulárne a metabolické ochorenia, onkológiu a respiračné
choroby. Prednedávnom, koncom minulého roka, vstúpila AstraZeneca aj na
pole diabetológie tým, že sme odkúpili
kompletné diabetologické portfólio od
spoločnosti Bristol-Myers Sqiubb. Naša
spoločnosť vyvíja lieky aj v rámci autoimunitných ochorení so zameraním na
psoriázu, Crohnovu chorobu a takisto
systémový lupus. Ide o biologickú liečbu, ktorá cielene zasahuje do patogenézy daných ochorení.
Ste stále aktívni aj na poli imunoterapie a vakcín? A čo takzvaná Neuroscience, teda výskum centrálneho nervového systému?
Pokiaľ ide o vakcíny, v portfóliu máme
napríklad vakcínu proti chrípke, už aj
v sprejovej forme. Na Slovensko ju však
nedovážame. V rámci imunoterapie sa
zameriavame na onkologické ochorenia
– predovšetkým na vývoj protinádorových vakcín a protilátok, ktoré vyvolávajú účinnú protinádorovú odpoveď
imunitného systému, alebo cielene likvidujú nádorové bunky. Taktiež skúmame nové liečebné možnosti Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby.
Spoločnosť AstraZeneca zamestnáva viac ako 51-tisíc ľudí, z toho
asi 34 % v Európe. Máte zastúpenie
28
rozhovor
vo viac ako 100 krajinách sveta. Na
vašich stránkach sa možno dočítať, že máte vysoké ambície – stať
sa lídrom v oblasti vedeckého výskumu a po rokoch krízy sa znova
vrátiť k predchádzajúcemu rastu... Ako sa to v prostredí skutočne
dravého biznisu dá dosiahnuť?
Ak sa na vývojové etapy spoločnosti a jej
ekonomiky, výrobných a obchodných
spoločností či ich produktov pozrieme
veľmi zovšeobecnene – všetko má svoje
zákonitosti a fázy. Po fáze rozvoja a rastu, nasleduje dosiahnutie vrcholu, po
ktorom prichádza fáza stagnácie, kde
sa môžu začať prejavovať prvé príznaky
krízy. Na to nadväzuje fáza poklesu – aby
sa proces znova zopakoval. Pre farmaceutickú spoločnosť predstavuje ideálny
stav, ak je všetko perfektne pripravené
a naplánované. Znamená to, že farmaceutická spoločnosť dokáže prinášať nové
molekuly už vo fáze, keď je predchádzajúca molekula tesne pred svojím vrcholom maximálneho využitia v liečbe pacientov s konkrétnym ochorením. Ak
by to takto fungovalo, mohli by sme sa
kríze vyhnúť. Takýto ideálny stav však
neexistuje, takže zákonite dochádza ku
krízam. Osobne som presvedčený, že aj
napriek tomu, že k ideálu je ťažké sa
priblížiť, spoločnosť AstraZeneca celou
škálou terapeuticky úspešných molekúl,
ktoré priniesla v minulosti, novými molekulami, ktoré obohatili súčasnosť, tak
aj tými, ktoré ešte len vyvíjame, dokáže
prinášať stále nové a nové lieky. Očakávame, že naplnia dosiaľ nenaplnené
potreby medicíny a pacientov, a tým sa
dokážeme odlíšiť od ostatných spoločností. Aj to je jeden zo spôsobov, ako sa
vrátiť k opätovnému rastu. Pokiaľ ide
o úspešné molekuly, ktoré sa na trhu
etablujú už niekoľko rokov, je ich veľa.
Spomeniem omeprazol, jednu z najpredpisovanejších molekúl na liečbu vredovej
choroby žalúdka, gastroezofageálneho
refluxu a v trojkombinácii s antibiotikami aj na eradikáciu baktérie Helicobacter pylori. Ďalej rosuvastatín na liečbu
dyslipidémie, budesonid/formoterol na
liečbu astmy a chronickej obštrukčnej
choroby pľúc alebo gasorelín na liečbu karcinómu prostaty, no a napokon
gefitinib na liečbu nemalobunkového
karcinómu pľúc alebo fulvestrant na
liečbu pokročilého karcinómu prsníka.
V súčasnosti naše portfólio obohatil napríklad tikagrelor na liečbu akútneho
koronárneho syndrómu alebo kombinácia saxagliptín/metformín či nový
produkt, ktorý o krátky čas uvedieme aj
na slovenský trh – dapagliflozín.
Čo má najnovšie AstraZeneca vo
výhľade? Veľmi sľubne vyzerá výskum a vývoj nových liekov na poli
imunoonkológie, čo je nová forma
liečby onkologických ochorení...
V oblasti onkológie vyvíjame účinnú
látku olaparib na liečbu karcinómu
vaječníkov, ktorá je vo fáze klinických
skúšaní. Predpokladáme, že na trh by
sa mohla dostať v priebehu dvoch rokov.
Ďalšou molekulou je vandetanib na liečbu zriedkavého karcinómu štítnej žľazy. Už má registráciu, nasledujúci rok
by sa liek ako alternatíva pre pacientov
s týmto ochorením mohol dostať aj na
Slovensko. Najnovším a veľmi sľubným
liečebným prístupom sa javí stimulácia imunitného systému so zameraním
na bunkovú protinádorovú imunitu.
Je to jednak stimulácia cytoxických
T-lymfocytov inhibíciou brzdy ich aktivačného procesu (receptor CTLA-4)
a tiež ovplyvnením interakcie medzi
T-lymfocytom a nádorovou bunkou (PD-1
a PD-L1). T-lymfocyty sú druhom bielych
krviniek. Sú zodpovedné za bunkovú
imunitnú odpoveď organizmu a ich
úlohou je likvidovať cudzorodé alebo
poškodené bunky, aj vrátane nádorovo
zmenených.
Pokiaľ ide o inovácie, práve prichádza
na trh nový liek, ktorý bude prelomový v liečbe diabetes mellitus 2. typu
(cukrovka). Liek s účinnou látkou dapagliflozín bude od júna k dispozícii aj
slovenským pacientom. V čom je taký
inovatívny? Čo môžu pacienti očakávať?
Som hrdý na to, že práve spoločnosť AstraZeneca prináša aj pre slovenských
pacientov novú skupinu liekov. Tento
liek v rámci liečby diabetu 2. typu je
prvým liekom, ktorý účinkuje cez obličky a jeho účinok je nezávislý od tvorby
inzulínu v podžalúdkovej žľaze. Liek
bedeker zdravia
blokuje spätné vychytávanie glukózy
v obličke a nadbytočná glukóza sa vyplaví močom. Prispieva to k znižovaniu
glykovaného hemoglobínu a glukózy
v krvi diabetického pacienta. Pri liečbe dochádza aj k zníženiu hmotnosti
a hodnôt krvného tlaku.
Spolupracujete aj s inými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti vedy
a výskumu. Najnovšie je to Medical
Research Council – pri univerzite
v Cambridgei, kde vedci z AstraZeneca v spolupráci s ďalšími budú
identifikovať nové metódy ako lepšie pochopiť jednotlivé ochorenia
a ako ich lepšie liečiť. Kedy a ako
budú z toho profitovať pacienti?
Napríklad aj tí slovenskí?
Vedenie spoločnosti AstraZeneca sa pred
viac ako rokom rozhodlo, že vybuduje
nové výskumné a vývojové centrum
spoločnosti v Cambridgei a takisto presťahuje svoju kanceláriu z Londýna do
tohto významného univerzitného centra. AstraZeneca investuje veľké finančné prostriedky na vybudovanie centra
s cieľom podporiť vedecko-výskumné
aktivity v diagnostike a liečbe ochorení v spolupráci s mladými vedcami.
Hoci centrum ešte nie je dokončené,
spolupráca je už nastavená tak, aby výskum mohol prinášať stále nové lieky
a nové molekuly pre pacientov. Takéto
centrá majú veľkú perspektívu aj pre
nás na Slovensku a cieľom je, aby sme
v krátkom čase po tom, čo nové molekuly schváli Európska lieková agentúra
(EMA), priniesli najmodernejšie lieky aj
pre slovenských pacientov.
Pred pár rokmi, v roku 2010, ste sa
v štúdii najlepší zamestnávatelia na Slovensku ako spoločnosť
objavili na druhom mieste. Ako
sa vašim zamestnancom pracuje?
Chodia do zamestnania s radosťou? Predpokladám, že spoločnosť
ako je vaša, má pre zamestnancov
pripravené benefity, napríklad súvisiace s prevenciou či zdravým životným štýlom...
Som presvedčený, že našim zamestnancom sa u nás pracuje veľmi dobre.
bedeker zdravia
Osobne som sám nastavený tak, že si
vážim každého zamestnanca, ktorý pre
našu spoločnosť pracuje, bez ohľadu na
to, akú pozíciu zastáva. Snažím sa pre
zamestnancov vytvárať také podmienky a také pracovné prostredie, aby sa
im u nás pracovalo dobre, pretože len
tak môžu byť plne sústredení na prácu
a odvádzať maximum. Okrem bežných
výhod, ktoré ponúka Zákonník práce,
a ktoré sú v spoločnostiach z nášho
priemyslu štandardom, ako napríklad
flexibilný pracovný čas, v prípade potreby možnosť pracovať z domu prostredníctvom kompletného elektronického vybavenia a pripojenia alebo dní
voľna nad rámec Zákonníka práce. Pri
mimoriadnych udalostiach ako narodenie dieťaťa či jeho nástup do školy,
máme pre našich ľudí pripravený takzvaný program Relax. Zameraný je na
zdravie a duševný rozvoj. Ide o určitý
finančný limit pre každého zamestnanca, z ktorého si môže čerpať, či už si
vyberie športové aktivity, knihy, alebo
ho použije na príspevok na dovolenku,
vakcináciu alebo aj jazykový kurz. Navyše, spoločnosť AstraZeneca globálne,
prostredníctvom takzvaného programu
SHE – Safety Health Environment – kladie veľký dôraz na to, aby sme pracovali
v kvalitnom a bezpečnom prostredí. Jej
rozhovor
štandardy nám prostredníctvom informačných kampaní a podporných aktivít
pomáhajú starať sa o pohodu našich
zamestnancov – o bezpečné cestovanie, ergonomiku, zdravé stravovanie či
udržateľné životné prostredie. Platí to
rovnako pre všetkých našich zamestnancov. Pre tých, ktorí majú pridelené
služobné motorové vozidlá zabezpečujeme kurz Škola bezpečnej jazdy. Samozrejmosťou sú preventívne prehliadky,
alebo aj to, že ak pracovník ochorie,
kompenzujeme mu mzdu v plnej výške. Na zdravie našich zamestnancov
dbáme napríklad aj v čase zvýšeného
výskytu chrípky – vtedy zabezpečujeme zvýšený hygienický štandard na
pracovisku.
V tejto súvislosti – pokiaľ ide o zdrav ý životný štýl – je manažér príkladom pre svojich zamestnancov?
Prevenciu nezanedbávam, aj teraz ma
čaká komplexná preventívna prehliadka. Ako jedného z posledných vo firme,
vzhľadom na povinnosti, ale nezabúdam.
Čo znamená pre Vás pracovať pre
spoločnosť AstraZeneca na Slovensku? Aké sú vaše plány do budúcnosti?
29
Počas viac ako šestnástich rokov, čo
pre spoločnosť AstraZeneca pracujem,
som prešiel rôznymi pozíciami. Od tej
najnižšej – nastúpil som ako jeden z prvých medicínskych reprezentantov – až
po najvyššiu manažérsku pozíciu. Pre
niekoho možno americký sen na Slovensku – pre mňa to bola príležitosť naučiť
sa skutočne veľa z predaja, marketingu,
manažmentu a riadenia ľudí, takisto
ako aj možnosť získať nové kontakty
u nás, ale aj v zahraničí. Pracovať pre
našu spoločnosť predstavuje pre mňa aj
isté zadosťučinenie alebo hrdosť aj preto, že sme skutočne silnou spoločnosťou
prinášajúcou miliónom pacientov na
svete to, čo od medicíny očakávajú – vyliečenie, kontrolu ich ochorenia alebo
zlepšenie kvality života. A plány? Ako
sa vraví: ak chceš rozosmiať Pána Boha,
oboznám ho so svojimi plánmi. Mojím
plánom a aj povinnosťou je nielen napĺňať globálnu stratégiu spoločnosti AstraZeneca v terapeutických oblastiach,
ktoré sme spomínali, ale aj starať sa
o to, aby naši zamestnanci chodili do
práce s radosťou a hrdosťou pre spoločnosť pracovali.
Podporujete v rámci spoločenskej zodpovednosti napríklad
edukačné projekty v oblasti prevencie ochorení či pacientske organizácie?
Spoločnosť AstraZeneca vo významnej
miere podporuje vzdelávanie pacientov aj lekárov. Rovnako ako aj národné
programy, napríklad Národný diabetologický program, ktorý bol nedávno vypracovaný Slovenskou diabetologickou
spoločnosťou. Cez Nadáciu srdca zasa
výraznou mierou podporujeme Národný kardiologický program. Naša spoločnosť je súčasťou Asociácie inovatívneho
farmaceutického priemyslu (AIFP), ktorá vznikla v januári tohto roku. Práve
cez ňu sa snažíme byť užitoční aj pre
pacientske organizácie a napĺňať tým
jedno z našich snažení – byť užitočný
nielen vo vede, ale aj pre pacientov.
Za rozhovor ďakuje
Iva Baranovičová
Foto Valéria Zacharová
30
bedeker zdravia
dermatovenerológia
Psoriáza
zápalové ochorenie organizmu
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Psoriáza je chronické
autoimunitné, zápalové,
neinfekčné ochorenie
kože, nechtov a slizníc
s príležitostným postih­
nutím kĺbov a s vro­
denou predispozíciou.
Postihuje 2 až 4 % kau­
kazskej populácie v rov­
nakom percente v prípa­
de oboch pohlaví.
Asi v 15 až 25 % prípadov prebieha
v stredne ťažkej až ťažkej forme. Ťažká forma psoriázy nesie so sebou až
o 50 % vyššie riziko úmrtia v porovnaní s pacientmi s miernou formou
ochorenia. V prípade pacientov s ťažkou psoriázou je zaznamenaných 44 %
úmrtí na srdcovo-cievnom podklade
v porovnaní s 36 % v bežnej populácii.
Pacienti so psoriázou majú priemerne
o 3,5 až 4,4 roky kratší život ako jedinci
bez psoriázy. Medzi známe faktory podporujúce vznik psoriázy patria stres,
infekcie, autoantigén a iné, ktoré vedú
k cytokínovej dysregulácii s následnou
produkciou prozápalových cytokínov.
Vyúsťuje to do zápalovej odpovede organizmu zasahujúcej nielen kožu, ale
aj iné orgány.
Klinický obraz
Pre klinický obraz psoriázy sú typické
škvrny až ploché papuly ružovočervenej
farby, ostro ohraničené, na povrchu pokryté suchými, striebristými, ľahko sa
odlučujúcimi šupinami. Pokrývajú celé
ložisko, okrem úzkeho lemu na okraji.
Psoriáza môže prebiehať pod obrazom
akútneho výsevu alebo v chronickej
ložiskovej forme.
Akútny výsev psoriázy je roztrúsený po
celom tele vo forme bodkových, kvapkových alebo mincových ložísk. Môže
ho sprevádzať pocit svrbenia.
Pre nízky prah dráždivosti kože je nevyhnutné veľmi šetrné ošetrovanie. Pri
podráždení kože agresívnejšou terapiou
môže klinický obraz prejsť do erytrodermie (zápal kože – pozn. red.).
Pri chronickej forme ochorenia sú ložiská najčastejšie v mieste trenia, a to
vo vlasatej časti hlavy, na lakťoch, kolenách a v krížovej oblasti. Ložísk býva
menej, sú väčšie, infiltrované tmavšej
ružovočervenej farby, niekedy na povrchu s ragádami (trhlinkami – pozn.
red). Šupiny pevnejšie priliehajú k povrchu kože. Ložiská majú veľmi často
mapový tvar. Chorobné zmeny sa ťažšie terapeuticky ovplyvňujú a dlhodobo
pretrvávajú bez zmeny. Pocit svrbenia
obvykle chýba.
Psoriasis capillitii nachádzame najmä
nad čelom a v spánkovej oblasti, kde
sa na mierne začervenanej koži tvoria
pomerne výrazné nánosy šupín. Ocho-
renie môže postihovať aj celý povrch
vlasatej časti hlavy. Vlasy pri psoriáze
nevypadávajú.
Výsev psoriázy môžeme vidieť aj atypicky, na miestach vlhkej záparky, môže
izolovane postihovať len dlane a stupaje. Nechty postihnuté psoriázou upozorňujú na možný vznik psoriatického
postihnutia kĺbov. Psoriáza atakuje najmä drobné kĺby prstov rúk a chrbticu.
Až 30 % chronickej ložiskovej psoriázy
sprevádza postihnutie kĺbov.
Rizikové faktory
Na základe dlhodobých sledovaní sa v
prípade pacientov so psoriázou potvrdil zvýšený výskyt asociovaných rizikových faktorov ako fajčenie, alkohol,
obezita, hypertenzia. Navyše, fajčenie
môže znižovať účinnosť niektorých
liekov. Zvyšuje tiež výskyt psoriázy lokalizovanej na dlaniach a chodidlách.
Zhoršuje metabolický syndróm a zvyšuje riziko infarktu mladších osôb so
závažnou psoriázou.
Ďalšími rizikovými faktormi sú niektoré lieky, ktoré zhoršujú tukový
metabolizmus, nekontrolovaný zápal
a kombinácia týchto a ďalších faktorov.
Pacienti s metabolickým syndrómom
bedeker zdravia
užívajú veľa liekov. Je dokázané, že niektoré z nich môžu provokovať psoriázu
alebo zhoršovať jej priebeh. Sú to lieky
na tlak, na srdce, na bolesti kĺbov, na
liečbu štítnej žľazy a iné.
Veľmi dôležité je dodržiavať známe preventívne opatrenia. Najmä je prospešné vyhnúť sa všetkým provokačných
faktorom, o ktorých je známe, že môžu
vyprovokovať výsev psoriatických ložísk alebo zhoršiť priebeh ochorenia.
Predchádzať chorobám správnou životosprávou, aktívnym pohybom a životným štýlom, a ak sa ochorenie vyskytne, ovplyvniť ho skorou a správnou
liečbou spolu s pravidelnými kontrola
rizikových parametrov.
Liečba imunitným
systémom sprostredkovaného zápalu znižuje
riziko súčasného
výskytu viacerých
ochorení.
dermatovenerológia
terapii psoriázy je acitretín. Používa
sa aj v kombinácii s PUVA terapiou,
aj s úzkospektrovým UVB žiarením.
Kombinovaná liečba umožňuje znížiť
dávku UV žiarenia. Dlhodobé pretrvávanie acitretínu v organizme podmieňuje riziko teratogenity (schopnosť látky
vyvolať poškodenie plodu – pozn. red.)
a predlžuje zákaz otehotnenia na dva
roky po vysadení preparátu.
Imunosupresívum cyklosporín je súčasťou systémovej liečby psoriázy už
dlhé roky. Používanie cyklosporínu je
obmedzené v prípade pacientov s poruchami obličiek a s vysokým tlakom.
Kontinuálna liečba by nemala prekročiť dva roky.
Metotrexát bráni nadmernému množeniu buniek a zápalovej reakcii, ktoré
sú základom vzniku psoriatických ložísk. Metotrexát nesmú užívať tehotné
ženy, ľudia s poruchami obličkových
a pečeňových funkcií, krvného obrazu, pacienti s akútnymi infekciami,
alkoholici atď.
Kortikosteroidy sú indikované na krátkodobý, akútny zásah pri psoriatickej
erytrodermii, polyartritíde a pustulóznej psoriáze.
Systémová liečba psoriázy
Biologická liečba psoriázy
Najstaršou systémovou terapiou je fotochemoterapia. Pozostáva z aplikácie
UVA žiarenia v kombinácii so psoralénmi, látkami zvyšujúcimi citlivosť kože
na UV žiarenie (PUVA terapia). Ďalším
preparátom používaným v systémovej
Okrem lokálnej liečby psoriázy či už
keratolytikmi, kortikosteroidmi, retinoidmi či lokálnymi imunomodulátormi sa systémová liečba psoriázy (tabletkami alebo injekčne) a psoriatickej
artritídy za posledné roky obohatila
Kvalitná liečba, správna kombinácia lokálnej a celkovej terapie
či rotačná terapia môžu viesť
k dlhodobému ústupu prejavov
psoriázy. Psoriáza je ochorenie,
ktoré veľmi výrazne a vo všetkých smeroch negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Uľahčenie
života pacientom, okrem správnej a účinnej liečby, by umožnila
lepšia informovanosť zdravých
aj chorých ľudí o podstate ochorenia, jeho šírení a liečení.
31
o tzv. biologiká. Biologická liečba psoriázy účinkuje na molekulárnej úrovni
inhibíciou prozápalových cytokínov.
Biologiká sú určené na liečbu stredne
ťažkej až ťažkej ložiskovej psoriázy
pacientov, ktorí prešli štandardnou
celkovou liečbou. Rozsah ochorenia
musí dosiahnuť hodnotu tzv. PASI
skóre vyššiu ako 10. Táto hodnota odzrkadľuje množstvo šupín, intenzitu
zápalu, infiltrácie a rozsahu postihnutého povrchu kože. Pre liečbu biologikami sú indikovaní aj pacienti, ktorí
nereagujú, majú kontraindikovanú
alebo neznášajú ostatnú systémovú
terapiu. Biologikami nemôžu byť liečené tehotné a dojčiace ženy, pacienti
s určitými neurologickými chorobami,
s vysokým rizikom infekcie, pacienti
s ťažkým zlyhávaním srdca, s nádormi
a chronickými závažnými infekciami.
V súčasnosti sú u nás dostupné štyri
biologiká, ktoré sa aplikujú buď v infúzii alebo injekčne. Etanercept je indikovaný na liečbu psoriázy a psoriatickej
artritídy. Podáva sa raz týždenne, podkožne. Infliximab sa podáva vo veľmi
pomalých infúziách v intervale nultý,
druhý a šiesty týždeň a potom raz za
osem týždňov.
Adalimumab sa aplikuje podkožne,
v prvej dávke sa podajú dve injekcie po
40 mg. Ďalej sa pokračuje jednou injekciou raz za dva týždne. Ustekinumab sa
podáva podkožne nultý a štvrtý týždeň
a potom raz za 12 týždňov podľa hmotnosti 45 alebo 90 mg preparátu.
Potrebná je dlhotrvajúca systémová liečba
Pri pacientovi so psoriázou je potrebné myslieť na súvis psoriázy a asociovaných ochorení, najmä ak ide o pacienta s centrálnou obezitou
alebo s nadhmotnosťou. Je nevyhnutné si uvedomiť, že uvedení pacienti
často trpia metabolickým syndrómom, ktorý je rizikovým faktorom
vážnych srdcovo-cievnych ochorení. Výsledky viacerých výskumov
a sledovaní dokazujú, že stredne ťažká a ťažká psoriáza sa nemôžu
liečiť krátkodobo ako jednoduchá kožná choroba. Vyžadujú si dlhotrvajúcu systémovú liečbu, ktorá by mala byť nasadená čo najskôr, aby
zlepšila vyhliadku pacienta na život. Pacienti s ťažkou psoriázou by
mali absolvovať pravidelné preventívne prehliadky so zameraním na
rizikové oblasti s cieľom zníženia rizika vzniku asociovaného ochorenia, a ak je diagnostikované, tak jeho adekvátnej liečby.
32
bedeker zdravia
dermatovenerológia
Psoriáza
a súvisiace ochorenia
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK
V poslednom čase
výrazne stúpol záu­
jem o súvislosť medzi
psoriázou a mnohými
ďalšími ochoreniami.
Najnovšie výskumy
potvrdzujú, že pso­
riáza patrí medzi
ochorenia podmiene­
né celkovým zápalom
organizmu.
Psoriáza a jej tzv. komorbidity (súčasný
výskyt viacerých ochorení – pozn. red.)
sú T-bunkami sprostredkované autoimunitné ochorenia, pri rozvoji ktorých
významnú úlohu hrajú exogénne a endogénne stimuly.
Pacienti so psoriázou trpia trikrát častejšie chronickým zápalom krčných
mandlí ako bežná populácia. Zistilo
sa, že proteín streptokoka, ktorý sa
často nachádza práve v mandliach, má
podobnú štruktúru ako kožné bunky.
Organizmus zaznamená infekciu, začne proti nej bojovať a vzhľadom na
podobnosť proteínu v baktérii a v koži
sa reakcia obráti aj proti bunkám pokožky. Výsledkom je zápal a vznik psoriatického ložiska. Pred prvým výsevom
psoriázy pacienti často udávajú zápal
horných dýchacích ciest alebo angínu.
Z uvedeného hľadiska je nevyhnutná
kontrola u krčného lekára a v prípade
potvrdenia chronického zápalu mandlí je správne mandle vybrať. Ďalšími
ochoreniami, ktoré častejšie sprevádzajú psoriázu, je zápal čriev (pacientov so psoriázou postihuje sedemkrát
častejšie) a zápal kĺbov (vyskytuje sa asi
v 20 až 30 % prípadov spolu so stredne
ťažkou až ťažkou psoriázou).
Výskyt rakoviny kože súvisí čiastočne
s intenzívnym slnením. Fyzikálna terapia s UVA a s UVB žiarením by mala
byť pod dozorom lekára. Určené dávky
v jednotlivých sedeniach, kúrach a aj
celoživotné, by nemali presiahnuť známe bezpečné hladiny.
Psoriáza má výrazný dopad aj na psychiku pacienta, kde sa preukázal druhý
najnegatívnejší vplyv po depresii. Výrazne znižuje kvalitu života pacienta
na všetkých poliach, ako v pracovnom
a v spoločenskom uplatnení, tak aj v súkromnom živote.
Psoriáza a metabolický
syndróm
V posledných rokoch výrazne stúpol
záujem o výskyt interných ochorení asociovaných so psoriázou. Časť
týchto ochorení je zahrnutá pod tzv.
metabolický syndróm, ktorý sa spája
s centrálnou obezitou (s obvodom pása
v prípade mužov viac ako 94 cm a žien
viac ako 80 cm), vyšším tlakom krvi,
cukrovkou II. typu a inzulínovou rezistenciou. Prítomné sú tiež zvýšené
Psoriáza
a balneoterapia
Okrem lokálnej liečby, fototerapie
a systémovej liečby, sa pacientom so
psoriázou odporúča aj balneoterapia,
napríklad v kúpeľoch so sírouhlíkovou
minerálnou vodou, prípadne sírouhlíkovým bahnom. Vďaka unikátnemu
zloženiu je takáto voda veľmi vhodná
na liečbu kožných ochorení nielen pacientov so psoriázou, ale aj ostatných
kožných chorôb. Vysoko účinné sírne
bahno sa používa ako podporná liečba pacientov so psoriázou, ktorí trpia
psoriatickým postihnutím kĺbov. Pobyt
v kúpeľoch okrem liečivých účinkov na
kožu, prispieva aj k dobrej psychickej
pohode pacientov – lieči súčasne aj
dušu a navracia pacientom so psoriázou sebavedomie – práve zlepšením
ochorenia a vzhľadu pokožky.
bedeker zdravia
hladiny tukov v krvi a postihnutie obličiek. Obezita, arteriálna hypertenzia,
cukrovka a aj fajčenie postihujú dvakrát
častejšie pacientov s ťažkou psoriázou
v porovnaní so zdravou populáciou. Medzi príčinami, ktoré podmieňujú vznik
psoriázy a metabolického syndrómu,
hrá významnú úlohu chronický zápal.
Dlhotrvajúca tvorba látok podporujúca
vznik zápalu je zodpovedná za vysoké
riziko metabolického syndrómu.
Obezita – nezávislý rizikový faktor psoriázy
Korelácia medzi psoriázou a obezitou
bola prvýkrát publikovaná v roku 1995.
Obezita sa považuje za nezávislý rizikový faktor psoriázy. So zvyšujúcou
sa centrálnou (brušnou alebo pásovou) obezitou sa zvyšuje aj závažnosť
ochorenia. V klinických štúdiách z roku
2007 bola z celkového počtu 3 700 pacientov so psoriázou liečených biologickou liečbou, zistená obezita v 46 %
prípadov. Najväčším problémom obéz-
Zníženie telesnej hmotnosti,
pri ktorom sa signifikantne znižuje hladina leptínu,
by mohlo byť súčasťou
systémovej liečby obézneho pacienta so psoriázou.
nych pacientov je brušný tuk, ktorý je
významným endokrinným orgánom
produkujúcim viacero adipocytokínov
(sú to látky produkované tukovými
bunkami, vyvolávajúce zápal – pozn.
red.). Nadmerná produkcia prozápalových látok hrá významnú úlohu pri
vzniku psoriatického ložiska.
Bola potvrdená pozitívna korelácia medzi hladinou jedného z adipocytokínov
– leptínu a psoriázou. Leptín reguluje
príjem potravy, hmotnosť, ukladanie
tuku, má úlohu v imunitných a zápalových procesoch. Jeho zvýšená hladina vedie k zhrubnutiu stien artérií.
Zvýšenú hladinu leptínu mávajú ženy,
obézni ľudia s artériovou hypertenziou,
s metabolickým syndrómom a pacienti
so psoriázou. Predpokladá sa, že leptín
33
by mohol byť markerom závažnosti priebehu psoriázy. Obezita negatívne vplýva
aj na distribúciu liekov v tele. Viac liekov sa viaže na zápalové cytokíny nadprodukované v tukovom tkanive, a tak
nepôsobia v mieste, na ktoré sú určené.
Ateroskleróza, aj keď sa to nezdá, má
tiež svoj pôvod v zápale. Ide o chronické imunozápalové ochorenie cievnej
steny. Na tvorbe aterosklerotického
plátu v stene cievy sa podieľajú tie isté
zápalové mediátory, ktoré pôsobia pri
obezite, ischemickej chorobe srdca a pri
psoriáze.
Adiponektín je ďalší cytokín, ktorý výhradne produkuje len tukové tkanivo
a jeho hladina sa zvyšuje pri chudnutí.
Je to veľmi potrebná látka, ktorá má
protizápalové, antidiabetické, antiaterosklerotické účinky. Obezita pacienta
so psoriázou vedie k poklesu hladiny
cirkulujúceho adiponektínu. V prípade
pacientov s miernou a ťažkou formou
psoriázy, ako aj obéznych pacientov
so psoriázou, bola potvrdená znížená
hladina adiponektínu, ktorá je spolu
s ostatnými prozápalovými cytokínmi spoluzodpovedná za vznik a rozsah
psoriatických ložísk.
Psoriáza?
Seborrhea?
Ekzém?
Spoliehajte sa
na silu prírody!
Rad produktov
Je špeciálne vyvinutý na každodenné ošetrenie
pokožky trpiacej psoriázou, seborrheou,
ekzémom
Pomocou 20-tich výťažkov z liečivých rastlín,vitamínov, minerálov a soli z Mŕtvého mora
vyživuje a zlepšuje kvalitu pokožky
Neobsahuje steroidy, umelé farbivá a aromatické
zložky
Chemická továreň
Pečeň, ako chemická továreň ľudského
tela, môže byť poškodená alkoholom,
ktorý sám podporuje sekréciu prozápalových cytokínov. Alkohol znižuje
účinnosť liekov na psoriázu a často
je príčinou nedostatočnej spolupráce
pacienta s lekárom. Pečeň sa môže poškodiť aj po nealkoholickom zápale.
Prozápalové substancie produkované
tukovými bunkami sa dostávajú krvným obehom do pečene. V pečeni sa
akumulujú voľné mastné kyseliny, ktoré podmieňujú jej stukovatenie. Poškodenie pečene súvisí na jednej strane
s nadprodukciou zápalových markerov, na druhej strane s rezistenciou
na inzulín a celý tento cyklus môže
vyústiť do cirhózy pečene, rezistencie
na inzulín a cukrovky. Starší pacienti
so psoriázou trpia častejšie ako zdraví
ľudia diabetom, preto sa odporúča vyšetriť riziko cukrovky všetkým starším
pacientom so psoriázou.
Rad produktov:
• Krém 50/100/200 ml • Balzam na telo 250 ml
• Šampón 250 ml • Sprchový gél 250 ml
– KAŽDODENNE
OD HLAVY AŽ PO PÄTY!
Hladajte aj rad produktov
SENSITIV, bez kyseliny salicylovej
pre deti a dospelych s citlivou,
ekzematickou a atopickou
pokozkou
Vyrába a di
distribuuje:
t ib j PPezomed Kft.
Info: Psorioderm Laboratories Ltd.
Infolinka: +36-42-423-864
E-mail: [email protected]
Produktový rad Psorioderm hľadajte v lekárňach,
alebo v eshope Eventuspharma!
www.psorioderm.com • www.pezomed.com
www.eventuspharma.sk
34
k úpeľníc t vo
bedeker zdravia
Kúpele
Smerdžonka
Minerálna voda vyviera
v obci Červený Kláštor
už od nepamäti. Vodu
pre jej zápach pomeno­
vali miestni obyvatelia
„Smerdžonka“, čo zna­
mená smradľavá voda.
Z historických zdrojov je známe, že začiatkom 14. storočia prišli na toto územie najskôr mnísi Kartuziáni a po nich
Kamaldulovia. Venovali sa pestovaniu
a zberu liečivých rastlín, výrobe liekov
a liečeniu chorých. Ako prví začali túto
minerálnu vodu využívať v liečiteľskej
praxi.
V 19. storočí začal mlynár z neďalekého
mlyna pripravovať pre ľudí, ktorí si prišli dať zomlieť múku, vo svojej stodole
teplý kúpeľ z liečivej vody. Prvá kúpeľná budova bola postavená v roku 1824.
Prvá svetová vojna ju poškodila, druhá
zničila a tradícia kúpeľov začala upadať
do zabudnutia. Brány kúpeľov sa znova
otvorili až v roku 2012.
Kúpele sú situované uprostred čarokrásnej
prírody Pieninského národného parku,
s množstvom turistických trás, historických
pamiatok a zaujímavostí v okolí. Pobyt
u nás si môžete spríjemniť výstupom na Tri
koruny, splavom Dunajca na plti či rafte,
návštevou Múzea kartuziánov v Červenom
Kláštore alebo výletom na hrad v Starej
Ľubovni. Obec Červený Kláštor susedí s Poľskom, kde môžete navštíviť zámok Niedzica
a taktiež veľa turistických atraktívnych
miest. V zime je možné využiť viaceré blízke
lyžiarske strediská. V našich kúpeľoch
už druhý rok úspešne liečime pacientov
s kožnými chorobami, máme pozitívne
ohlasy, dobré výsledky a pacienti sa k nám
opakovane vracajú. Vďaka charakteristickej mikroklíme plánujeme náš liečebný
koncept rozšíriť o KLIMATOTERAPIU.
Najväčším bohatstvom a základným pilierom zdravotnej starostlivosti v našich
kúpeľoch je práve Smerdžonka. Ide o prírodnú liečivú vodu, studenú s teplotou
v rozmedzí od 8 do 10 °C, slabo alkalickú
s pH 7,46, hypotonickú, stredne mineralizovanú, síranovo-hydrogénuhličitanovú, sodno-horečnato-vápenatú s koncentráciou sírovodíka 11 mg/l. Celková
mineralizácia vody je 1 172 mg/l.
V balneoterapii sa sírne vody využívajú
predovšetkým na vonkajšiu liečbu vo
forme čiastočných a celkových kúpeľov. Sírovodík sa veľmi dobre vstrebáva
kožou a sliznicami.
V kúpeľoch liečime všetky kožné ochorenia indikačnej skupiny X osôb starších
ako 18 rokov. Liečbu v plnej výške hradia všetky tri zdravotné poisťovne. Voda
v kúpeľoch je vhodná aj na liečbu kožných ochorení detí. V kúpeľoch liečime:
•Chronické alebo recidivujúce ekzémy,
lokalizované i generalizované formy.
•Atopickú dermatitídu s chronickými
prejavmi.
•Psoriázu, parapsoriázu – veľkoložiskovú forma.
•Generalizovanú alebo artropatickú
psoriázu.
•Chronické dermatózy vrátane ichtyózy s predpokladom priaznivého
ovplyvnenia kúpeľnou liečbou.
•Stavy po popáleninách, poleptaniach
a po rekonštrukčných výkonoch, kde
hrozí značné zvrašťovanie jaziev do
12 mesiacov po zahojení.
•Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.
Ponúkame široký výber liečebných procedúr vo forme:
→→Balneoterapie →→Elektroterapie
→→Termoterapie
→→Fototerapie
→→Masáží a mnoho
→→Fyzioterapie
ďalších.
Kontaktné osoby:
MVDr. Ján Korčák / 0903 904 880
[email protected]
Ing. Dana Korčáková / 0903 644 707 [email protected]
[email protected] / 0914 338 820 052 482 20 06
[email protected] / 0903 754 197
052 482 20 27
bedeker zdravia
35
LEO Pharma uvádza QualityCare™
Internetovú podpornú službu pre psoriatikov, s cieľom pomôcť pacientovi so starostlivosťou o seba
Na Slovensku postihuje psoriáza približne 120 000 ľudí. Často sa prejavuje
ako červené ložisko so suchou kožou
a pocitmi svrbenia, čo môže mať vážny
vplyv na život pacienta s týmto chronickým ochorením. Psychologický vplyv
však môže byť ešte závažnejší, keďže
sa veľa pacientov cíti izolovanie a stigmatizovane. Psoriatici trpia emočným
stresom a často im chýbajú informácie
ako zvládnuť ochorenie alebo ako sa vyrovnať s obavami z nežiaducich účinkov
liečby. Mnohým pacientom sa zdá ťažké
dodržiavať liečbu: 39 % až 73 % pacientov neužíva liečbu tak, ako im predpísal
lekár, niektorí dokonca prestali užívať
liečbu úplne. Týka sa niektorý z uvedených problémov aj vás?
QualityCare™ project bol vyvinutý s cieľom pomôcť psoriatikom pri aktívnej
kontrole ich ochorenia a za účelom zvýšenia kvality ich života. Táto služba je
dostupná pre všetkých ľudí bez ohľadu na
predpísanú liečbu. Prihlásiť sa môžu dokonca aj rodinní príslušníci či priatelia,
ktorí sa chcú o ochorení dozvedieť viac.
Podpora šitá na mieru sa nachádza na
internetových stránkach a ak prihlásený prejaví záujem, môže dostávať informácie aj prostredníctvom e-mailu alebo
sms správ. Používatelia QualityCare™ si
môžu vytvoriť svoj vlastný unikátny profil, aby dostávali informácie zohľadňujúce ich individuálne potreby a záujmy.
Kožné ochorenie sa niekedy považuje iba
za kozmetický problém a nie za závažné
zdravotné postihnutie. V skutočnosti
však má vážny vyplyv na každodenný
život. Neexistuje univerzálna stratégia,
ako sa vyrovnať s postihnutím kože,
fungujúca v prípade každého pacienta.
Hlavnou výhodou QualityCareTM je, že sa
môže prispôsobiť individuálnym potrebám a skúsenosti.
QualityCare™ je navrhnutý pre ľudí so
psoriázou, ktorí hľadajú viac informácií,
napríklad:
→→Čo je psoriáza.
→→Kde sa psoriáza môže nachádzať.
→→Tipy a triky ako získať kontrolu nad
psoriázou.
→→Ako lepšie zvládať stres a vzťahy.
→→Ako si zvýšiť sebavedomie napriek
tomu, že máte psoriázu.
→→Ako zapojiť partnera, kolegov či priateľov do poskytovania cennej podpory.
→→Ako vyťažiť maximum z rozhovoru
s vaším lekárom.
→→Aké sú liečebné možnosti a čo od nich
očakávať.
→→Ako zvládať každodenné situácie.
Zistite, ako vám môže QualityCare™
pomôcť!
Získajte kontrolu
nad psoriázou
Personalizovaná podpora a servis
všetkým ľuďom s psoriázou
LEO Pharma, s.r.o., organizačná zložka
Business center Regus
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 5939 6236
www.leo-pharma.com
LEO 05.2014 SK-41. All LEO trademarks mentioned belong to the LEO Group
Pripojte sa na www.qualitycare.sk
36
bedeker zdravia
dermatokozme tik a
Vaša
nová tvár
Tému prináša
MUDr. Iveta Hasová
www.mediskin.sk
Kto z nás by netúžil po
zrkadle, ktoré dokáže vy­
modelovať naše krajšie ja
a sny premeniť na skutoč­
nosť?! Hollywood prináša
„klonované tváre“ s pera­
mi Angeliny Jolie, obočím
Kylie Minogue a nafúk­
nutými, zaoblenými tvá­
rami typu „pampúšik“.
Chceme sa na seba podobať, či si chceme zachovať svoju identitu? Krása je
práve to, čím sa odlišujeme a čo nás robí
jedinečnými a výnimočnými.
Keď bratia Grimmovci písali rozprávku
o Snehulienke, netušili, že macochine
zrkadlo sa stane realitou budúcnosti.
Možno nie doslova, ale nová technológia, do ktorej sa „pozriete“, vám odpovie
na otázku: Ako sa stať krajšou? Podobné
zrkadlá však nie sú už len v rozprávkach, nová 3D LifeViz™ kamera túto
virtuálnu zmenu ponúka.
Oči sú zrkadlom duše
Naše telo a tvár sú zase zrkadlom spôsobu života, aký vedieme. Vrásky, roz-
šírené póry a žilky či pigmentové fľaky
trápia mnohých, ženy i mužov. No aj pri
vzorovej starostlivosti nás jedného dňa
dobehne ČAS. S pribúdajúcim vekom
nastáva pokles kontúr tváre, mení sa
štruktúra pleti a prehlbujú sa dovtedy
jemné vrásky. Kým v minulosti sme sa
mohli väčšinou iba bezmocne prizerať,
súčasná moderná medicína v oblasti korektívnej dermatológie prináša neustále dokonalejšie technológie a metódy.
Vďaka pohľadu do virtuálneho zrkadla
sa starnutie stáva menej frustrujúcim.
zvedavá, či vám pristanú väčšie pery?
Vo virtuálnej forme uvidíte, kde máte
nedostatky a ako ich možno odstrániť.
Vďaka tejto technike môžeme zvoliť najvhodnejšiu formu zákroku, ktorá vám
bude šitá priamo na „kožu“.
Dostať sa problému
„pod kožu“
Medicínske kozmetické centrum MEDISKIN exkluzívne prináša unikátny
3D obraz, revolúciu v zobrazovaní
v estetickej medicíne. Technológia 3D
LifeViz™ vytvára vysoko kvalitnú 3D rekonštrukciu, kde prostredníctvom jedinej snímky získavate okamžitý náhľad
„pred“ a „po“ s presnými výsledkami.
Na základe 3D vizualizácie vieme do
detailov zhodnotiť nielen množstvo
hemoglobínu či melanínu vo vašej pleti, ale predovšetkým stav a parametre
vrások. Prepracovaný systém v priebehu niekoľkých sekúnd dokáže rozanalyzovať, ktorá oblasť vašej tváre či
tela je vhodná na korekciu injekčným
spôsobom, a ktorá si už vyžaduje zásah
plastického chirurga. 3D analýzou dokážeme prostredníctvom špeciálnych
programov, ako sochár, modelovať vašu
tvár. V priamom prenose vidíte, ako sa
zmení váš výraz, ak doplníme stratený
objem do lícnych partií, vrások, alebo
ak skorigujeme nos. Alebo, možno ste
Benefity
→ Presné stanovenie cieľov
→ Presné stanovenie postupu ošetrení
→ Vizualizácia reálnych očakávaní
→ Objektivizácia výsledkov
→ Presný „budget“ manažment
Zameňte sny za skutočnosť,
zostaňte jedineční!
MUDr. Iveta HASOVÁ
Poliklinika Mýtna 5, BA
www.mediskin.sk
02/ 5778 6778
bedeker zdravia
choroby nervového s ys tému
37
Parkinsonizmus
a Parkinsonova choroba
Jedným z veľmi obťa­
žujúcich syndrómov,
ktoré postihujú senio­
rov, je parkinsonizmus.
Prejavuje sa zníženou
pohyblivosťou, zvýšenou
rigiditou (stuhnutos­
ťou) svalstva a trasom.
Môže byť primárny
(Parkinsonova choro­
ba) alebo sekundárny.
V druhom prípade je
spôsobený inými cho­
robami (napr. ateroskle­
róza mozgových ciev,
Alzheimerova choroba),
liekmi alebo toxínmi
alebo mechanickým
poškodením mozgu
(opakované traumy,
nádor). Ide o závažné
ochorenie, ktoré vý­
razne zhoršuje kvalitu
života a život aj skracuje.
rokov 12-krát vyšší ako vo veku 50 až
59 rokov a 100-krát vyšší ako vo veku
40 až 49 rokov. Ochorenie sa prejavuje
poruchami pohyblivosti, ako sú tras,
stuhnutosť, znížená pohyblivosť. Významné sú aj nemotorické prejavy.
Parkinsonizmus je ochorením vyššieho
veku, až dve tretiny prípadov predstavujú práve pacienti seniori. Samotná
Parkinsonova choroba je druhou či treťou najčastejšou chorobou nervového
systému. Jej výskyt je vo veku nad 80
Zníženie a spomalenie
pohyblivosti
Motorické prejavy
Zahŕňajú predovšetkým poruchy pohyblivosti, respektíve zníženú pohyblivosť,
tras a stuhnutosť.
Tremor
Tras alebo odborne tremor, sa vyskytuje asi v 70 % prípadov pacientov s parkinsonizmom. Je pomalý. Spočiatku
sa prejaví iba na jednej polovici tela.
Po dvoch troch rokoch sa objaví i na
druhej strane tela, ale istú asymetriu
možno pozorovať i v neskorších štá­
diách. Závažnosť tremoru je rozdielna.
Najvýraznejší je v pokoji, zvýrazňuje
sa tiež pri telesnej a psychickej záťaži
a pri pohyboch končatiny na opačnej
strane ako je postihnutá strana. Okrem
hornej končatiny tremor postihuje i dolnú čeľusť, jazyk, dolné končatiny. Tras
postihujúci hlavu je častejšie spôsobený
inou príčinou.
Rigidita
Stuhnutosť, odborne rigidita, znamená
zvýšený odpor pri pohyboch v kĺboch.
Patrí medzi prvé prejavy parkinsonizmu a výrazne zhoršuje pohyblivosť
aj kvalitu života.
Zníženie spontánnej pohybovej aktivity
sa prejaví tvárou strnulou ako maska
a upretým pohľadom s následným častým žmurkaním. Začiatok pohybu je
akoby váhavý. Tieto prejavy sú výraznejšie na končatine postihnutej trasom.
Prvým klinickým prejavom hypokinézy (zníženej pohyblivosti – pozn. red.)
bývajú často ťažkosti pri otáčaní v posteli a mikrografia (zmenšená veľkosť
písma pri písaní rukou). Písmo sa pos­
tupne stáva nečitateľným. Hypokinéza
výrazne ovplyvňuje chôdzu. Pacient
pred vykročením prešľapuje na mieste, kroky sú kratšie a pacienti pri nich
menej dvíhajú nohy. Otáčanie trupu
nie je plynulé, trup sa otáča vcelku, čo
zhoršuje stabilitu. Pacienti majú ťažkosti pri vstávaní z postele a pri otáčaní
v posteli, preto vzniká skrátenie svalov
a neskôr i dekubity.
Nestabilita a pády
Pacienti s parkinsonizmom majú
zvýšené riziko pádov. Je to spôsobené
častejším výskytom ortostatickej hypotenzie (poklesu krvného tlaku pri
vstávaní), dvojitého videnia a spomalením korekčných pohybov upravujúcich polohu ťažiska, predklonom trupu
a otáčaním trupu vcelku. Významnou
príčinou pádov sú i poruchy chôdze.
Patrí medzi ne aj šuchtavá chôdza
zvyšujúca riziko zakopnutia, krátke
a nerovnako dlhé kroky a postupné
zrýchľovanie chôdze, pri ktorej akoby
pacient naháňal svoje ťažisko.
Nemotorické poruchy
sprevádzajúce
parkinsonizmus
Z praktického hľadiska sú významné
aj nemotorické poruchy. Parkinsonici
mávajú aj spomalené myslenie a zvýšené riziko vzniku demencie (asi 40 %
pacientov trpí demenciou). Depresia je
často jedným z najväčších problémov
38
choroby nervového s ys tému
parkinsonikov. Môžu byť prítomné detailné zrakové halucinácie. Chorí si
však často uvedomujú, že to, čo vidia,
nie je realita. Pacienti s parkinsonizmom zažívajú striedanie období zníženého a zvýšeného potenia. Prítomný je dráždivý mechúr a nutkanie na
močenie je také silné, že môže dôjsť
k samovoľnému úniku moču. Rigidita postihuje aj svalstvo hltana a preto
majú pacienti s parkinsonizmom ťažkosti s prehĺtaním. Môžu mať problém
s prehĺtaním tak tuhej, ako aj tekutej
potravy. Tuhá potrava sa ťažko prehĺta a riedka tekutina môže vniknúť do
pľúc, čo zvyšuje riziko vzniku zápalu
pľúc. Riziko jeho vzniku je zvýšené
i následkom zníženia účinnosti kašľa,
spôsobeného rigiditou dýchacích svalov. Porucha prehĺtania je jednou z príčin chudnutia. Parkinsonici mávajú
často zápchu. Môže byť narušené súhra
medzi sťahom konečníka a uvoľnením
jeho zvierača. Veľmi obťažujúce je nadmerné množstvo slín, čo je spôsobené
poruchami prehĺtania a zvýšením ich
tvorby. Častým problémom sú bolesti — najmä chrbta a poruchy spánku.
Pacienti trpia nočnou nespavosťou, čo
sa kompenzuje nepotlačiteľnou ospalosťou najmä v skorých popoludňajších hodinách. Počas spánku môžu
pacienti blúdiť a byť nebezpečnými
sami sebe i okoliu. Parkinsonici môžu
mať následkom porúch reči sťaženú
komunikáciu. Reč je tichá, monotónna
a zhoršená je tiež artikulácia.
Starostlivosť
o pacientov
s parkinsonizmom
Ťažkosti spôsobené parkinsonizmom
výrazne ovplyvňujú život pacienta
a preto musí byť starostlivosť komplexná.
Farmakoterapia
Používajú sa lieky stimulujúce dopamínové receptory v bazálnych gangliách
a lieky s anticholinergickým účinkom.
Tie sa však pre vysoký výskyt závažných
nežiaducich účinkov v liečbe starých
ľudí nepoužívajú.
takýchto
bedeker zdravia
Nefarmakologická liečba
Farmakoterapiou je ovplyvniteľná najmä rigidita a hypokinéza, čo sa prejaví
zlepšením pohyblivosti. Tras je liečbou
ovplyvniteľný iba málo. Zhoršenie stability a nemotorické poruchy zvyčajne ovplyvňuje liečba L-Dopou. Veľmi
dôležitá je nefarmakologická liečba
a tiež starostlivé posúdenie následkov parkinsonizmu na kvalitu života
a jeho sebestačnosť, ako i zhodnotenie prostredia, v ktorom pacient žije
a možností jeho rodiny. Pre zachovanie pohyblivosti je dôležité pravidelné
cvičenie a podľa možnosti častejšia
zmena polohy. Pohyblivosť, respektíve
vstávanie, pacientom uľahčí správna
výška postele a stoličiek, nadstavce a
úchytky na WC. Pacienti by sa mali pri
vstávaní pridržiavať pevných predmetov, aby nespadli. Ťažkosti zmierni používanie elastických pančúch. Výber
správnej konzistencie potravy podľa
aktuálnych ťažkostí pacienta a správna
technika kŕmenia zmierňujú následky
porúch prehĺtania (aspirácia a zníženie
príjmu potravy). Dôležité je zaistenie
dostatočného príjmu živín. Potrava
by mala obsahovať dostatočné množstvo vláknin, čo zmierni zápchu. Pri
narušenej súhre zvierača konečníka
sa odporúča pred defekovaním masáž
teplou handričkou. Ak je táto porucha
neovplyvniteľná, podáva sa botulotoxín
do zvieračov. Pri nadmernom množstve slín sa odporúča žuť žuvačku, čo
stimuluje prehĺtanie. Inou možnosťou
je nosenie textilného náramku na utieranie slín. Poruchy reči môže zmierniť
logopedická starostlivosť.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Slovenská zdravotnícka
univerzita
Štádiá ochorenia
Farmakologická liečba
Väčšina liekov používaných na liečbu
Parkinsonovej choroby môže pomôcť pacientom zvládať celý rad príznakov, ale
nezastaví postup choroby. Pretože každý
pacient reaguje na liečbu inak, lekári
a pacienti musia úzko spolupracovať,
aby spoločne našli prijateľnú rovnováhu
medzi priaznivými a vedľajšími účinkami lieku. Výber lieku je individuálny,
s prihliadnutím na závažnosť príznakov,
vek a prítomnosť ďalších ochorení.
Počiatočné štádium
Základným a najúčinnejším liekom
v liečbe Parkinsononej choroby je
účinná látka L-Dopa (prekurzor dopamínu), ktorá sa v mozgu premieňa na
dopamín. L-Dopa sa využíva už od roku
1970 a doteraz sa považuje za najúčinnejšie antiparkinsonikum. Na základe
súčasných poznatkov o Parkinsonovej
chorobe je trend posunúť podávanie L-Dopy do neskorších štádií ochorenia.
Zároveň je snaha udržiavať stabilnejšiu úroveň pôsobenia L-Dopy. Má totiž
veľmi krátky čas účinnosti v mozgu
a rýchlo sa z neho odbúrava. Aj preto sa
hľadajú viaceré spôsoby ako dosiahnuť
stabilnejšie a vyrovnanejšie pôsobenie
bedeker zdravia
liekov v príslušných častiach mozgu.
Jednou z nich je podávanie agonistov
dopamínových receptorov (DA), ktoré sa vylučujú pomalšie ako L-Dopa.
Lieky z tejto skupiny zreteľne znižujú
výskyt motorických komplikácií. Pacienti sa môžu liečiť DA bez pridania
L-Dopy niekoľko rokov. Pri podávaní
spolu s L-Dopou v pokročilom štádiu
ochorenia umožní podávanie DA znížiť dávku L-Dopy, čo súčasne predĺži
„on“ fázu a skráti „off“ fázu. Preto sa
podávanie agonistov dopamínových
receptorov uprednostňuje pred podávaním L-Dopy, najmä v prípade mladších
pacientov. Druhou cestou je spomalenie
odbúravania L-Dopy. Uplatnenie našli
látky, ktoré znižujú účinnosť enzýmov,
odburávajúcich L-Dopu (tzv. COMT
a MAO-B inhibítory).
Je veľmi dôležité správne
zvoliť taktiku medikamentóznej
liečby pacienta podľa
príznakov ochorenia,
veku pacienta a iných
pridružených ťažkostí.
Pokročilé štádium
L-Dopa sa vstrebáva v tenkom čreve
a väčšinou sa podáva vo forme tabliet.
V pokročilých štádiách Parkinsonovej
choroby liečba tabletkami môže strácať svoju účinnosť. V prípade takýchto
pacientov dochádza k výraznému kolísaniu krvných hladín L-Dopy, k čomu
prispieva aj nerovnomerné vyprázdňovanie žalúdka. Pacienti sa dostávajú do
tzv. fluktuácií – stavov zmeny pohyblivosti, pričom dochádza k striedaniu
stavov stuhnutia (rigidita) a nekontrolovaných pohybov (dyskinéz). Výrazné
výkyvy hladín L-Dopy v krvi ovplyvňujú
aj psychický stav pacienta. V takýchto
prípadoch je vhodné zvoliť kontinuálne
choroby nervového s ys tému
podávanie infúzie L-Dopy priamo do
tenkého čreva, pričom správnym nastavením hodinovej dávky dokážeme
efektívne upraviť pohyblivosť pacienta
a zlepšiť aj jeho psychický stav. Liek sa
podáva pomocou špeciálnej prenosnej pumpy, pričom sa aplikuje priamo
do tenkého čreva (dvanástnika alebo
hornej časti jejuna, tenkého čreva), do
ktorého je zavedená jejunálna sonda.
Sonda má vonkajšiu a vnútornú črevnú
trubicu. Pacient podstupuje krátkodobý
chirurgický zákrok, pri ktorom sa mu
vytvorí priamy vývod zo žalúdka (PEG),
cez ktorý sa zavádza jejunálna sonda.
V prípade potreby sa cez PEG môže podávať aj náhradná výživa. Pretože infúzia lieku je nepretržitá, pacienti nosia
počas dňa pumpu so sebou napríklad
v „ľadvinke“, v ktorej je pumpa dômyselne skrytá. Pred začatím samotnej
liečby každý pacient prechádza tzv.
skúšobnou fázou, kedy sa liek sondou
do čreva podáva cez nos. Táto fáza trvá
zvyčajne päť až sedem dní. Počas nej sa
pacientovi určí presná dávka lieku, kontroluje sa priebeh ochorenia a hodnotí
sa zlepšenie zdravotného stavu. Pacient
počas tejto fázy môže subjektívne zhodnotiť zmenu a zlepšenia, ktoré mu priniesla nová liečba, zároveň mu to dáva
čas na rozhodnutie pre už spomínanú
trvalú liečbu.
V súčasnosti sa využívajú aj chirurgické
zákroky. Vhodné sú pre pacientov, v prípade ktorých nie je možné chorobné
zmeny hybnosti dostatočne zvládnuť
liekmi, ale zároveň sú v dobrej fyzickej
a psychickej kondícii. Pri týchto operačných zákrokoch sa ovplyvňuje činnosť
mozgových nervových centier tým,
že sa buď odstránia alebo stimulujú.
K procedúram, ktoré sa v súčasnosti
najčastejšie používajú, patrí tzv. hlboká
mozgová stimulácia a deštrukcia malej skupiny buniek v časti mozgu nazývanej talamus, alebo vnútornej časti
mozgu, tzv. globus pallidus. Hlboká
39
mozgová stimulácia je technika, ktorej
podstatou je stimulovanie príslušného
mozgového centra pomocou zavedenej
elektródy nizkovoltážnym elektrickým
signálom. Pacient je počas tejto operácie pri vedomí – je totiž potrebná jeho
aktívna spolupráca pri testovaní zavedených elektród. Elektróda je prepojená
káblom s neurostimulátorom, ktorý je
umiestnený pod kožou.
Zdroj
www.parkinson.sk
Vybrané špecializované pracoviská, zaoberajúce sa liečbou Parkinsonovej choroby
→→Univerzitná nemocnica
Bratislava
Neurologická klinika
Ružinovská 6, Ružinov,
821 01 Bratislava
Tel.: 02/482 349 14, 482 341 92
→→Univerzitná nemocnica
Bratislava
Neurologická klinika
Limbová 5, Kramáre,
833 05 Bratislava
Tel.: 02/595 424 04
→→Univerzitná nemocnica
Košice
Neurologická klinika
SNP 1, 041 66 Košice
Tel.: 055/6402 445, 6403 793
→→Univerzitná nemocnica
Martin
Neurologická klinika
Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel.: 043/4203 860
→→Ústredná vojenská
nemocnica Ružomberok
Neurologické oddelenie
Generála Miloša Vesela 21,
034 26 Ružomberok
Mobil: 0905/961 268
Tel.: 044/4382 457-58
www.parkinson.sk
40
VÝŽIVA
bedeker zdravia
Probiotiká
a cestovateľská hnačka
prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc., emeritný profesor
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
tému prináša
Komplex
mikroorganizmov
v čreve, najnovšie
nazývaný črevná
„mikrobiota“,
pozostáva
najmenej z 1 000
druhov baktérií,
mikroskopických
húb a prvokov.
Priateľské črevné mikroorganizmy
majú nezastupiteľnú úlohu pri trávení potravy a pri ochrane proti patogénom. Zostava črevnej mikrof lóry sa
vyvíja od narodenia až do dospelosti,
v dospelom organizme je relatívne stabilná. Priateľské baktérie v čreve bránia prichytávaniu a množeniu baktérií a vírusov tzv. bariérovým efektom.
Vyvážený stav a stabilitu mikróbneho
komplexu v čreve môžu poškodiť mnohé faktory. Dezintegrujú ho napríklad
antibiotiká, pretože zasahujú nielen
patogénne, ale aj priateľské baktérie,
v dôsledku čoho vzniká črevné ochorenie zvané postantibiotická hnačka.
Hnačka cestovateľov
Na začiatku turistickej sezóny je vhodné spomenúť aj cestovateľskú hnačku súvisiacu s cestovaním do iných,
najčastejšie exotických geografických
oblastí. Hlavnou príčinou cestovateľskej hnačky je psychický stres spojený
s cestovaním, nové zloženie potravy,
kontaminovaná voda a potraviny. Podľa údajov WHO cestovateľská hnačka
ročne postihne najmenej 12 miliónov
turistov. Frekvencia výskytu cestovateľskej hnačky sa pohybuje v rozmedzí
5 až 60 %, čo závisí od navštívenej turistickej destinácie. Rozšírená je najmä v krajinách s nižším hygienickým
štandardom. 80 % cestovných hnačiek
spôsobujú baktérie, najmä patogénne kmene Escherichia coli, Shigella,
Salmonella, Campylobacter a Vibrio,
zriedkavejšie aj baktérie Plesiomonas
a Aeromonas. Vírusy, najmä vírus Nor-
walk (norovírus) a rotavírusy vyvolávajú 10 % hnačiek a prvoky 5 %. Z prvokov
spôsobujúcich cestovateľskú hnačku sa
najčastejšie uvádza Giardia intestinalis a Entamoeba histolytica.
Najväčšie riziko cestovateľskej hnačky, ktorá postihuje vyše 50 % turistov
zaznamenali v niektorých oblastiach
Afriky, Latinskej Ameriky, Juhozápadnej Ázie a Stredného východu. Osobne
som takúto hnačkovú pohromu zažil
počas plavby po Amazonke v septembri 1964. Vypukla v luxusnom vládnom parníku asi šesť hodín po tom,
čo zakotvil v Manause. „Montezumova
pomsta“ v nasledovných dvoch dňoch
zasiahla až 90 % z celkového počtu
500 cestujúcich. Tieto skúsenosti ma
motivovali k výskumu probiotík pred
ďalšou cestou do Amazónie v roku
1992. Prvotnou príčinou tejto nákazy
bola znečistená voda. Kontaminovaná voda a potraviny sú najčastejšími
zdrojmi nákazy. Skúsení cestovatelia
odporúčajú piť iba prevarenú vodu
alebo z originálne balených f liaš. K šíreniu nákazy významne prispieva aj
zlyhanie základnej hygieny. Preto by
sa pravidelne mali umývať ruky a keď
Užívate
antibiotikum?
Plánujete
dovolenku?
NEZABUDNITE NA LINEX® kapsuly
LINEX® kapsuly pomáhajú regulovať
rovnováhu črevnej mikroflóry.**
Užívajú sa pri:
• hnačke • nadúvaní • iných tráviacich poruchách
spôsobených bakteriálnymi a vírusovými infekciami tráviaceho
traktu alebo liečbou širokospektrálnymi antibiotikami
Liek je vhodný pre dojčatá, deti aj dospelých.
Názov lieku: Linex® kapsuly. Zloženie: Tri rôzne druhy živých baktérií mliečneho kvasenia: Lactobacillus acidophilus (sp. L. gasseri), Bifidobacterium infantis a Enterococcus faecium. Indikácie: Podporná liečba pri hnačke, meteorizme a iných tráviacich poruchách ako sú infekcie
bakteriálneho a vírusového pôvodu v tráviacom trakte u dojčiat, detí a dospelých, terapia širokospektrálnymi antibiotikami a chemoterapeutikami, ožarovanie orgánov v abdominálnej a panvovej oblasti. Dávkovanie a spôsob podávania: Dojčatá a deti vo veku do 2 rokov: 3 x denne
jedna kapsula s troškou vody. Deti vo veku 2 až 12 rokov: 3 x denne jedna až dve kapsuly s troškou vody.
U detí, ktoré nevedia alebo nemôžu prehĺtať, sa obsah kapsuly vysype na lyžičku a zmieša sa s troškou tekutiny. Dospelí a deti vo veku nad 12 rokov: 3 x denne dve kapsuly s troškou vody. LINEX® kapsuly sa majú užívať po jedle. Linex sa nesmie užívať spolu s alkoholom alebo horúcimi
nápojmi. Dátum poslednej revízie textu: apríl 2011. Informácia je určená pre laickú verejnosť. Liek nie je viazaný na lekársky predpis. Pred začatím užívania lieku si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľov a prípadne sa poraďte s lekárnikom alebo lekárom.
Zastúpenie držiteľa v SR: Sandoz d. d. – organizačná zložka, Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, tel: +421 2 48200600, www.sandoz.sk
* Probiotikum č.1 na trhu liekov v SR podľa IMS OTC databázy. Kategória: 03F1 (Probiotics Digest. Health). Obdobie: Apríl 2013 – Marec 2014. Predaj v kusoch.; ** PIL: Linex® kapsuly, apríl 2011.
248114_05_2014_OTC/05/2014;12/2014
42
bedeker zdravia
VÝŽIVA
Mliečne baktérie
Vo forme fermentovanej potravy ich človek užíva od nepamäti, avšak
história probiotík je súčasná. Niekoľko druhov mliečnych baktérií bolo zaradených medzi probiotiká vďaka zdraviu prospešným účinkom. Probiotiká
sa už uplatňujú v prevencii a liečbe najmä gastrointestinálnych ochorení.
Množia sa klinické výsledky dokazujúce, že niektoré probiotiká (avšak nie
všetky), posilňujú obranu hostiteľa, čo potvrdzuje kratšie trvanie infekcie
alebo zvýšená odolnosť hostiteľa k patogénom. Introdukcia probiotík do
gastrointestinálneho traktu patrí medzi veľmi atraktívne spôsoby pre
udržiavanie rovnováhy črevnej mikroflóry a prevenciu rôznych ochorení.
takáto možnosť neexistuje, je vhodné používať antibakteriálny gél alebo
antibakteriálne obrúsky. Infekcia sa
šíri aj od miestnych obyvateľov, ktorí
nemajú žiadne klinické príznaky ochorenia, ale sú nosičmi patogénov. Preto
veľkým rizikom je tepelne neupravená
potrava v pouličných stánkoch, ako
aj ručne lisované ovocné šťavy, najmä
s prídavkom ľadu.
Na dovolenku do exotických krajín sa
odporúča pribaliť si aj prípravky na
nápravu cestovateľskej hnačky, od rehydratačných prípravkov až po črevné
dezinficiens.
tických prípravkov si treba vybrať také,
ktoré sú stabilné aj v extrémnych podmienkach. Sú to najmä tie, v ktorých
sú lyofilizované probiotické mikroorganizmy obalené ochrannou vrstvou.
Celkom nevhodné sú prípravky, ktoré
sa musia prechovávať v chladničke.
Účinnosť preparátov je spravidla viazaná na konkrétny, dobre definovaný
probiotický kmeň otestovaný podľa
prísnych kritérií, pretože môžu existovať rozdiely v účinnosti aj medzi jednotlivými kmeňmi v rámci toho istého
druhu. Dôležité tiež je dodržiavať aj
dennú dávku probiotika. Najčastejšie sa
odporúča aplikovať dvakrát denne 1010
KTJ (10 miliárd živých zárodkov), iní
výrobcovia navrhujú dávky zvýšiť na
dvakrát denne 1011 KTJ (100 miliárd).
Zistilo sa, že ochranný účinok konkrétneho preparátu nemusí byť rovnaký vo
všetkých destináciách. Najmarkantnejšie sa to prejavilo s aplikáciou jedného
prípravku obsahujúceho Saccharomyces boulardii. Kým v severnej Afrike
presvedčivo znižoval výskyt cestovateľskej hnačky, ten istý výrobok v Indii
nevykazoval takmer žiadne ochranné
účinky. Súvisí to najmä s odlišnosťou
patogénov v konkrétnych exotických
destináciách. Významný vplyv na
vznik cestovateľskej hnačky má aj vek
turistu. Náchylné sú na ňu deti, osoby
vyššieho veku, ako aj osoby s oslabenou imunitou. Väčšina štúdií odporúča začať užívať probiotiká pár dní (asi
štyri až sedem) pred nástupom cesty
a ukončiť až niekoľko dní po návrate
z dovolenky. V niektorých turistických
destináciách pomáhajú chrániť pred
cestovateľskou hnačkou alebo ju zmierňovať živé jogurty, kefír a iné tradičné
fermentované mliečne výrobky. Dôležité je uvedomiť si taktiež rozdiel medzi
výživovým doplnkom a liekom, akým
je napríklad liek LINEX. Rozhodne sa
však treba vyhýbať surovému, tepelne
neošetrenému mlieku a z neho pochádzajúcim produktom.
Prevencia probiotikami
Medzi sľubné prístupy patrí aj prevencia probiotikami. Viaceré vedecké
štúdie potvrdzujú, že niektoré probiotiká podávané preventívne, znižujú frekvenciu cestovateľskej hnačky.
Presvedčivé výsledky sa dosiahli s probiotickými prípravkami obsahujúcimi laktobacily (najmä Lactobacillus
acidophillus, L. rhamnosus a L. casei)
a kvasinky Saccharomyces boulardii.
V iných štúdiách vykázali pozitívne
výsledky aj prípravky obsahujúce zmes
laktobacilov a bifidobaktérií. Potvrdilo sa, že účinok týchto probiotík
spočíva v udržovaní zdravej zostavy
črevnej mikrof lóry a v posilňovaní
imunitného systému významného pre
zneškodňovanie patogénov. Z probio-
Mikrobiota
Ľudské telo je nosičom komplexného mikróbneho ekosystému, ktorý
pozostáva z viac ako 1 000 mikróbnych druhov, väčšinou baktérií, ktoré osídľujú ústnu dutinu, horný dýchací trakt, gastrointestinálny trakt,
vagínu a kožu. Tento komplex mikroorganizmov najnovšie nazývaný
mikrobiota (microbiota) sa začína vyvíjať krátko po narodení a pôsobí
počas celého života. Tieto mikroorganizmy sú pre hostiteľa významné
z viacerých hľadísk. Participujú na trávení a asimilácii živín, na ochrane
proti patogénom, modulujú imunitnú odpoveď, stimulujú črevnú angiogenézu (vývin nových ciev – pozn. red.) a i. Komplex mikrobioty sa vyvíja
a mení v priebehu života, takže je odlišný medzi jedincami. Ovplyvňuje
ju množstvo faktorov: potrava, životný štýl, socio-ekonomické podmienky, environmentálne prostredie, antibiotiká a iné terapeutiká.
Riešenie pre všetky typy rán – www.hojenieran.sk
On-line pomocník na liečbu rán
od HARTMANN – RICO
• najdôležitejšie informácie o úspešnej liečbe rán
• ulcus cruris venosum, dekubitus, diabetická noha a ďalšie diagnózy
• vhodné produkty vrátane odporúčaných kombinácií
Pozrite sa sa
m
vám môže p i, ako
o
www.hojeni môcť
eran.sk
44
bedeker zdravia
rozhovor
Tohto roku na jeseň
si prof. MUDr. Michal
Valent, DrSc., gynekológ
– pôrodník a odborník
na lekársku parazitoló­
giu, pripomína význam­
né životné jubileum. Pri
príležitosti vydania jeho
spomienkovej knihy
„Michal Valent: Priate­
lia moji – bol to iný čas“
dlhoročného vedecké­
ho sekretára Slovenskej
gynekologicko–pôrod­
níckej spoločnosti Slo­
venskej lekárskej spoloč­
nosti „vyspovedal“ jeho
priateľ, vedúca osobnosť
redakčnej rady nášho
časopisu, prof. MUDr.
Ladislav Hegyi, DrSc.
Život hodnotia
skutky,
Pán profesor, nedávno ti vyšla
kniha „Michal Valent: Priatelia
moji – bol to iný čas“. Považuješ ju
za bilanciu svojho života, alebo
máš plány do budúcnosti?
Ďakujem za milé konštatovanie, ktoré je z môjho pohľadu trocha úsmevné. Otázku považujem aj za reklamu
knižke, v ktorej sa primárne nehovorí
o mne, ale o mojich spolužiakoch, priateľoch, učiteľoch, spolupracovníkoch
a predstavených. Tiež o čase, v ktorom
som žil, pracoval a tvoril. Veľa odžitého
času – to nie sú iba príhody a príbehy,
ale aj priestor na bilanciu. Knižka je
komparáciou minulosti so súčasnosťou.
A dovoľujem si ťa poopraviť: Nie, „že mi
vyšla knižka“, ale na vlastné náklady
som ju vydal a rozdal. Nie preto, aby
som sa vystatoval a chválil, ale aby som
aj takto poďakoval všetkým vzácnym
ľuďom, ktorých som v živote „stretol“.
Nemyslím si, že by som bol našiel niekoho, kto by vydanie knižky tohto zámeru podporil. Myslím si, že ani keby
som pri kostole žobronil, nenazbieral
by som dosť.
V terajšom svete je záplava všetkého.
Pulty v obchodoch sa prehýbajú od
množstva ponúkaného tovaru. V televízii je viac kanálov ako tých, čo odvádzajú splaškovú vodu. V rozhlase debatujú, hovoria a hovoria bez konca. Iba náš
život má svoj koniec. No a tak som uvažoval aj o tom, že potom, naostatok, sa
už nemôže nič povedať, ani napísať. Iba
druhí „potom“ môžu viac spomínať ako
priblížiť čas žitia. Vzácny priateľ, pýtaš
sa ma trocha ako školáčika. Pritom ja sa
cítim už ako starec „bez zubov“, čo sa
už nevládze „zahryznúť do problémov
súčasnosti“. Niekedy by sa mi aj chcelo
kopnúť, ale nohy sú už vetché a tak iba
slovom sem-tam zakopnem, hoci by
som radšej poriadne kopol.
V nasledujúcej vete sa ma pýtaš, ako
by som bol mladík, čo má plány na
celý život. Rád by som ešte spracoval,
aspoň čiastočne, históriu gynekológie
a pôrodníctva na Slovensku. Snívam,
čo by som ešte chcel, ale viem, že život v mojom veku môže ubziknúť a je
všetkému koniec. A preto žijem tak,
aby som nepremárnil čas žitia. Plány
sú dobrou záležitosťou, ale súčasnosť
už nestojí o plány. Má vízie, ktoré vytrubujú vi­zionári, akoby nad nich nebolo. Nuž mladosť je už raz taká. Iba
tá naša bola iná. Mala „mantinely“. My
sme v mladosti boli hrdí na to, čo sme
dokázali. Teraz sú mladí hrdí na to, čo
povedali a nič neurobili. Nie my starší,
nie čas
to oni kopú, nie zákopy, ale priepasť
medzi nami a bezbrehou mladosťou.
Nepýtaj sa ma priveľmi do detailov, priblížil by som ti pravdu, o ktorú súčasný
svet nemá záujem. Viac potrebuje vízie
a všetko, čo sa „predáva v sľubotechne“.
Na jeseň budeš oslavovať životné jubileum 85 rokov. Ako znášaš
tento vek?
Som nenapraviteľný optimista a aj tak
ma vek skôr omína. Nie ten minulý, ale
ten súčasný. Morduje ma povrchnosťou,
nedôslednosťou a rýchlosťou. Všetko je
odrazu iba okamih a potom je už iný,
nielen okamih ale problém. Teraz sa
život nežije, ale mení na okamihy. Je ich
veľa, ale spolu akoby boli ničím. Vlastne
ani netúžim oslavovať jubileum. Je to
iba odpočet odžitého času vyjadreného
okrúhlym číslom. Rád by som sa tešil
z toho, čo mi bolo dopriate na tomto
svete a čo sa mi v limitovanom čase
podarilo urobiť.
A ako znášam vek? Nie som sliepka, aby
som mal dobrú „znášku“, no a kohút
nemá žiadnu znášku. Teším sa z odžitého veku a učím sa žiť súčasný život.
Idem, pokračujem ako voľakedy dávno
v mojej malej Fiatke, len neviem ako
ďaleko ešte zájdem. Neviem koľko benzínu ešte mám v nádrži. Až sa minie,
zastanem a pominiem sa. To je realita
života.
Prežil si ťažké časy: vojnu, okupáciu, dve revolúcie. Ako si vnímal
život ako mladý asistent na II.
ženskej a pôrodníckej klinike na
Šulekovej ulici.
Čo som prežil, to je napísané v knižke.
bedeker zdravia
II. gynekologicko – pôrodnícka klinika LF UK na Šulekovej ulici, to je moja
mladosť, nezabudnuteľné spomienky
na spolupracovníkov, predstavených
a priateľov. Prežil som veľa pozitívneho
a možno menej radostného. Päťdesiate roky minulého storočia boli veľmi
náročné. Bol absolútny nedostatok pôrodníckych postelí a pritom pôrodnosť
bola vysoká.
Žil som v časoch, ktoré boli veľmi náročné na psychickú a fyzickú kondíciu
lekára. V službe sme boli 48 hodín.
Bez náhradného voľna, o preplácaní
nehovoriac... Bol to však zlatý vek, lebo
rodička bola rodičkou, pacient bol pacientom a nie klientom. Nikto sa nesťažoval na plné poradne, čakárne a na
množstvo roboty. Zdá sa mi, že teraz sa
vďaka pokroku a technickým vymoženostiam pomaly stráca bližší kontakt
a záujem o chorého. Sublimuje, stráca
sa empatia, schopnosť vžiť sa do situácie toho, kto hľadá pochopenie, pomoc
a vyliečenie. Teraz sú v zdravotníctve
iné pravidlá, ktoré zdôrazňujú najmä
finančné ocenenie profesionality a ako
„mierka“ odbornosti sa používa impakt
faktor (priemerný počet citácií vedeckej
publikácie – pozn. red.). Byť lekárom
v minulosti neznamenalo byť zamestnaným. Bolo to poslanie.
Podstatné je, že som mal vždy taký
sen, že raz budeme žiť ľudskejší čas. So
Schillerom a jeho Ódou na radosť som
sníval, že všetci ľudia budú bratia. Všetko sa zmenilo, ale prišli iné problémy.
O ich riešení nemám ani tušenia. Alebo
mám, ale asi nie najlepšie.
Veľkú časť života si venoval parazitológii. Myslíš, že je Slovensko
ohrozené parazitárnymi chorobami viac ako v minulosti?
Všetko čo je na svete, má svoj význam.
Nič tu nie je „pre nič a za nič“. Verím, že
veda ukáže, že hierarchia všetkého živého na svete je iná, ako sme si predstavovali. V ostatné roky pozorujeme veľký
pohyb ľudí po celom svete. Môže to mať
za následok, že sa do našich podmienok
prinesú pre nás dosiaľ neznáme parazity. Môžu veľmi komplikovať zdravotný
stav nášho obyvateľstva mladšej aj star-
rozhovor
šej generácie. Zdá sa, že sa nedostatočne
propaguje a realizuje prevencia najmä
črevných parazitóz. Rozdielne sú názory na výskyt parazitárnych ochorení.
Jedna skupina odborníkov tvrdí, že
parazitárne ochorenia sa prakticky už
nevyskytujú. Iná zdôrazňuje, že najmä
črevných parazitóz je viacej ako pred
niekoľkými rokmi. Sérologická diagnostika totiž nie vždy objaví črevné
parazity. Táto otázka by si vyžiadala
odpoveď na viacej strán.
Celý život si pôsobil ako gynekológ. Ako sa dnes dívaš na perspektívy odboru?
Existujú dnes odbory? Nemýliš sa? Veď
teraz sú všade špecializácie a špecialisti. Aj v gynekológii sa vďaka medicínskej technizácii veľa zmenilo, zmodernizovalo. V minulosti existovali odbory.
Mám pocit, že pri každej chorobe ide
o chorého človeka a nie iba o špeciálnu poruchu, ktorú vyrieši super špecialista. Nie som špecialista a už ani
nebudem. Ani špecialistom „na vek“.
Iba z „vyššieho princípu“ tu pretrvávam
a tvorím tieto vety, aby čas nezastal.
Osobne mi je ľúto, že gynekologická
45
obec na Slovensku akoby pomaly strácala svoju minulosť. Možno som sa aj
preto usiloval v mojej knižke „zachytiť“
aspoň niečo, čo bežalo popri mne. Viem,
že pravdy v nej budú mať nepodkupného svedka, ktorým bude čas. Usiloval
som sa sprítomniť niečo z dejov, ktorých som bol očitým svedkom. Niektoré
sú v detailoch, aby sa nevytratil duch
doby. Naše nadšenie, odhodlanie, ale
aj túžba byť užitočným, vyplývalo nie
z pekuniárneho (finančného – pozn.
red.) záujmu, ale z dôvodov akejsi človečenskej hrdosti.
Niekedy sa mi zdá, že vďaka medicínskej technizácii, niektorí lekári mladšej generácie skôr liečia diagnózu ako
pacienta. Takéto pôsobenie vedie k degradácii poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Vzácny priateľ! Odpovedal som ti stručne, lebo teraz nie je čas na dlhé odpovede. Myslím si, že kto si prečíta niečo
z knihy, buď pochopí, alebo sa poteší,
že....bol to iný čas.
Zhováral sa
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Foto Valéria Zacharová
46
spý tali sme sa z a vá s
bedeker zdravia
Spýtali sme sa za vás
Na otázky o liečbe
syndrómu alkoholovej
závislosti odpovedá
Mudr. Silvia Lúč­
na, psychiatrička a od­
borníčka v špecializácii
medicína drogových
závislostí, Nemocnica
s poliklinikou Nové
Mesto nad Váhom.
❶
Donedávna bola jediným cieľom
liečby úplná abstinencia. Dnes
majú pacienti, ktorí z nejakého
dôvodu nemôžu či nedokážu abstinovať, k dispozícii aj farmakoterapiu (na redukciu užívania alkoholu). Na čo je zameraná, resp.
ako funguje?
Na úvod treba vysvetlenie: abstinencia
aj naďalej zostáva cieľom liečby. Je to
nielen žiaduci, ale stále aj nevyhnutný cieľ liečby. Rozvinutá závislosť od
alkoholu je – ľudovo povedané – silne
zapísaná v mozgu závislého, a to v tzv.
funkčnom systéme odmeny (reward
system). Pri chronickom prísune alkoholu sa zmení jeho fungovanie predovšetkým v zmysle nevyváženosti medzi
tzv. stop- a go-reakciou. Jednoducho
povedané: spätná väzba na zastavenie
konzumácie alkoholu z vyšších etáží
mozgu (prefrontálny kortex) je slabšia ako nutkanie a túžba vypiť si z nižších etáží mozgu (nucleus accumbens
a ventrálna tegmentálna area). Preto
jediná cesta ako byť zdravý v dlhodobom horizonte je abstinovať. Rozdiel
je v tom, že máme možnosť dosiahnuť
tento cieľ nielen okamžitým stopnutím
konzumácie alkoholu, ale prechodne
a na takú dlhú dobu ako to individuálne
pacient potrebuje, môžeme pitie alkoholu redukovať. Je dokázané, že aj malá
redukcia množstva alkoholu zlepšuje
zdravie, znižuje výskyt zdravotných
komplikácií alkoholizmu, znižuje morbititu a mortalitu. Mnoho závislých do
liečby nepríde práve preto, že si nevedia
predstaviť pre seba okamžitú abstinenciu a tento postup ich odrádza. A tak
pijú ďalej a veľmi si ničia zdravie. Závislosť od alkoholu má v EÚ zo psychiatrických porúch najvyšší tzv. „treatment
gap“ (podiel neliečených pacientov zo
všetkých chorých). Je to až 92 %! Z nich
takmer polovica sa nepríde liečiť práve
pre presvedčenie o nedosiahnuteľnosti
okamžitej abstinencie. Závislí na Slovensku pritom konzumujú (výskum
primára Grohola) veľmi vysoké množstvá alkoholu – priemerne 176 g čistého
(100-percentného) alkoholu denne. Toto
množstvo takmer trojnásobne prekračuje množstvo alkoholu stanovené WHO
ako vysoko rizikové (= 61 g). Znamená
to, že redukcia môže výrazne ovplyvniť kvalitu života závislých. Redukcia
však neznamená kontrolované pitie.
Ide o zníženie množstva vypitého alkoholu s cieľom znížiť škodlivé dopady
na zdravie závislého. Je to teda jeden
s prístupov „harm reduction“. Máme
bedeker zdravia
k dispozícii preparát s účinnou látkou
nalmefen, ktorý v systéme odmeny
pôsobí ako modulátor. Posilňuje stop-signál. Tým napomáha znížiť nutkanie
vypiť veľké množstvo alkoholu a dochádza k redukcii množstva vypitého alkoholu. Nalmefen pacient užíva podľa
potreby. Môže ho užiť aj v prípade, že
už piť začal. Jedna moja pacientka to
pekne vystihla konštatovaním: „Vždy
som fľašu dopila do dna. Teraz (s použitím nalmefenu) som si odpila a polovicu
som tam nechala, už som viac nemala
chuť. To ma veľmi prekvapilo.“ Redukcia je určená pre pacientov závislých
od alkoholu, s vysokými množstvami
vypitého alkoholu.
❷
Aké možnosti majú takýto pacienti?
Pacient samozrejme musí vyhľadať
odborníka na všeobecných alebo adiktologických psychiatrických ambulanciách, centrách pre liečbu drogových
závislostí alebo psychiatrických stacionároch, ktoré sa venujú liečbe závislostí. Je nutné podrobné psychiatrické
vyšetrenie, zváženie indikácií pre túto
PIJETE
VEĽA?
spý tali sme sa z a vá s
47
liečbu a nutná je aj edukácia pacienta
o liečbe. Spolupráca a ochota pacienta
rešpektovať odborníka by mali byť samozrejmosťou. Pri vyšetrení sa môže
zistiť, že pacient na tento spôsob liečby
nie je vhodný. Napríklad pri výskyte
závažných abstinenčných príznakov,
tehotenstve, alebo závažných somatických komplikáciách, ktoré si vyžadujú
okamžitú abstinenciu. Nalmefen sa
predpisuje na recept a zdravotné poisťovne ho čiastočne preplácajú. Časť si
pacient uhrádza sám.
❸
Aké ďalšie postupy sa v liečbe syndrómu závislosti od alkoholu
využívajú najčastejšie?
Základom je ambulantná liečba. Výborný je pobyt v dennom psychiatrickom
stacionári, ktorých je však na Slovensku
nedostatok a finančne doslova živoria.
Často je však nevyhnutná hospitalizácia
za účelom kompletnej protialkoholickej
liečby. Počas ústavnej liečby prebiehajú
intenzívna režimová terapia a psychoterapia. Okrem psychických problémov
sa veľmi často riešia telesné choroby
a aj sociálne záležitosti. Pacient sa cez
osudy spolupacientov v terapeutickej
komunite oboznamuje so svojím ochorením, spoznáva sám seba a svoje reakcie, učí sa nové stratégie zvládania
svojich problémov a mnohé iné. Všetko smeruje k tomu, aby lepšie žil svoj
život. Konečná abstinencia nie je len
cieľ, ale aj zmena životného štýlu. Aj pri
využití redukcie v prechodnom období
prebiehajú tieto typy terapie. Alkoholizmus totiž významne mení správanie
a priority závislého. Psychoterapia je
preto nevyhnutná. Dlhé roky sa používal v liečbe disulfiram (Antabus), viac
rokov však na Slovensku nie je dostupný. Niektorí pacienti si ho preto chodia
kupovať do okolitých krajín. Z dostupnej medikamentóznej terapie treba
spomenúť acamprosát. Tento preparát
je tzv. anticravingový – vyrovnávaním
nerovnováhy medzi excitačnými a inhibičnými neurotransmitermi v CNS
spôsobenej chronickým pitím alkoholu
znižuje nutkanie a chuť na alkohol. Veľmi dôležitou súčasťou liečby sú kluby
abstinentov a AA-meetingy – stretnutia
Anonymných alkoholikov. Poskytujú
pacientovi veľmi dôležité zázemie, často
aj pomoc a sociálnu podporu. V rámci
nich vznikajú aj nové priateľstvá, poriadajú sa mnohé akcie, napríklad plesy,
kde sa pacient môže presvedčiť a naučiť,
že dobre sa zabávať ide aj bez alkoholu.
Máte prroblémyy?
Chcete to riešiiť?
Chcete niekom
mu pomôcť?
Viac informácií nájdete na
www.pi-menej.sk
48
Z ÁVISLOS TI
bedeker zdravia
Čím menej budeme piť,
tým budeme zdravší
Keď sa nás doktor opýta, či pijeme alkohol, odpovedáme väčšinou, že príležitostne. Ako často mávame príležitosť
piť alkohol, je samozrejme individuálne. Prednedávnom sa v Lige za duševné
zdravie za okrúhlym stolom stretol tím
odborníkov a diskutoval na tému Mýty
o alkohole.
Akčný plán proti alkoholu
Koncom októbra minulého roka pripravili Liga za duševné zdravie, Ministerstvo zdravotníctva SR, Regionálny úrad
WHO pre Európu a Úrad verejného zdravotníctva SR odbornú konferenciu s názvom „Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020:
implementácia v praxi“. Cieľom bolo
prezentovať Európsky akčný plán na
zníženie škodlivých účinkov alkoholu
a uviesť do života Národný akčný plán
pre problémy s alkoholom. V tejto súvislosti Liga za duševné zdravie pozvala
za Okrúhly stôl odborníkov. Prinášame
ich vyjadrenia, ktoré mnohé napovedia
o našich mylných predstavách o popíjaní alkoholických nápojov. Odborníci už
dlho vedia, že užívame alkohol v oveľa
väčšej miere, ako je zdravé, len sa o tom
málo hovorí.
MUDr. Darina Sedláková,
riaditeľka kancelárie WHO
na Slovensku:
„Alkoholizmus má prioritné postavenie z hľadiska poškodzovania zdravia.
Práve preto prijala WHO takzvané globálne stratégie. Z dlhodobého hľadiska alkohol poškodzuje viaceré orgány
v tele, podieľa sa na rozvoji srdcovo-cievnych, metabolických a aj onkologických ochorení a zanecháva stopy
na mentálnom zdraví. Práve preto považuje WHO alkohol spolu s tabakom,
zlou výživou a nedostatkom pohybu za
takzvané „smrtiace kvarteto“ – štyri
najvýznamnejšie rizikové faktory, ktoré
sa vo veľkej miere podieľajú na rozvoji
chronických civilizačných chorôb. Aj
z tohto dôvodu sa WHO snaží jednak
búrať mýty o alkoholizme a jednak
ukazovať cestu, ako sa s týmto problémom porátať. Posledné údaje napríklad
uvádzajú, že až sedem percent onkologických ochorení je podmienených
alkoholom. Ďalším problémom je, že
nástup pitia alkoholu sa stále posúva
do nižších vekových skupín a až 50 %
mladých ľudí do 15 rokov malo už nejaké skúsenosti s alkoholom, respektíve
so stavom opitosti. Jedným z častých
mýtov je, že pijeme na zdravie, a praktikujeme to v rodinách, čo sa zneužíva.
S týmto prístupom sú často konfrontované už deti od útleho veku. Aj tam vidieť príčiny toho, prečo sa v štatistikách
objavujú čoraz mladšie deti, ktoré mali
nejaký problém s alkoholom. Pred dvoma rokmi sme robili prieskum v Detskej fakultnej nemocnici, podľa ktorého
počas roka hospitalizovali 170 chlapcov
a 140 dievčat vo veku 11 až 19 rokov v totálne alkoholizovanom stave. Vidno, že
dievčatá nezaostávajú za chlapcami,
a asi ani mladé ženy za mužmi. Platí
však pri tom, že v populácii s vyšším
vzdelaním sa udáva štatisticky nižšia
konzumácia alkoholu ako v populácii
s nižším vzdelaním, hoci ani tieto údaje
nemožno vnímať čierno-bielo. Súčasne
sa zistilo, že študenti, rovnako stredoškolskí, ako aj vysokoškoláci v Bratislave, sú na prvom mieste v pití. Keďže
celospoločenská atmosféra k alkoholu
je veľmi zhovievavá, a v porovnaní so
západnou Európu na Slovensku zaostávame v regulácii reklamy alkoholu –
mladí ľudia sa z nej môžu dozvedieť,
že alkohol napríklad utužuje vzťahy,
uvoľňuje atmosféru, ale nedozvedia sa
nič o škodlivosti alkoholu – má to na
mladých negatívny účinok. V tomto
smere zaostáva aj vzdelávací systém.
Ani v rámci neho sa mladí nedozvedia,
aké zhubné sú účinky alkoholu.
Alkoholizmus sa tradične spája s ochoreniami pečene. Je to však len jedna
kvapka v mori. Príjem alkoholu zvyšuje hladinu glukózy v krvi, čo je cesta
k rozvoju diabetu, takže konzumácia
alkoholu súvisí tiež s metabolickými
ochoreniami. Príjem alkoholu navyše
poškodzuje pažerák, pankreas, vasltne
celý tráviaci trakt, nielen pečeň. Ženy
popíjajúce v mladšom veku môžu mať
problémy s otehotnením, nehovoriac
o poškodených novorodencoch matiek, ktoré popíjali počas tehotenstva.
Nepriame dôsledky sú pády, dopravné
nehody, agresia, a ak k tomu pridáme
dopad na rodinu, respektíve jej rozpad či stratu zamestnania, vôbec to
nepreženieme, ak dôsledku nadmernej konzumácie alkoholu označíme za
tragické.“
MUDr. Ľubomír Okruhlica,
hlavný odborník MZ SR
pre adiktológiu:
Vďaka stále novým zobrazovacím metódam dochádza k zmene poznania
negatívnych účinkov alkoholu. Zistilo
sa napríklad, že problémy s alkoholom,
respektíve s poškodením zdravia alkoholom, nemajú len ľudia závislí od
bedeker zdravia
alkoholu, ale aj tí bez závislosti. Cieľom
je zabrániť nielen psychickým, ale aj telesným následkom užívania alkoholu.
Takýto multidimenzionálny prístup
čaká Slovensko v roku 2015 s novou
medzinárodnou klasifikáciou chorôb
WHO. Práve v súvislosti s týmto prístupom sa objavujú v zdravotníckych
systémoch viacerých krajín nové metodiky zvládania problémov s alkoholom.
Ide o takzvané prvolíniové intervencie
napríklad na úrovni lekárov prvého
kontaktu. Pokiaľ ide o liečbu závislosti od alkoholu, na základe nových
odporúčaní sa okrem postupu k úplnej
abstinencii pripustila aj nová cesta.
Je ňou redukcia pitia pre tých, ktorí
z nejakého dôvodu nemôžu prestať piť
naraz, na čo sa vyvinuli aj nové lieky.
Takýto postup však tiež smeruje k abstinencii.“
MUDr. Ivana Dušeková,
primárka Kliniky drogových
závislostí SZU v Psychiatrickej
nemocnici PhilippaPinela:
„V našej spoločnosti ma stále neprestáva
zarážať trend odmietania syndrómu
závislosti od alkoholu ako komplexného
ochorenia, ktoré sa v medzinárodnej
klasifikácii chorôb radí medzi duševné
poruchy. Stále sa akoby verejnosť snaží
bagatelizovať tento fakt a považovať aj
nadmerné pitie za akýsi zlozvyk, neresť
či zlú vlastnosť. Pritom toto ochorenie
nesie so sebou celý rad psychosomatických príznakov a komplikácií. Stretávame sa s tým u nás na klinike práve
v takej súvislosti, že väčšina pacientov
vyhľadá lekársku pomoc až v terminálnych štádiách závislosti. Neprichádzajú
teda vtedy, keď ešte sú v úvodných štádiách závislosti – teda v štádiu misúzu, čo
je zneužívanie alkoholu alebo v abúze,
čo je škodlivé nadužívanie alkoholu. Je
Z ÁVISLOS TI
to kameňom úrazu aj v liečbe. Vždy je
totiž, aj v somatike, oveľa ľahšie liečiť
ochorenie v jeho počiatkoch ako v terminálnom štádiu. Myslím si, že k takémuto prístupu prispievajú aj určité
zaužívané kultúrne aspekty a mýty
súvisiace s konzumáciou alkoholu. Za
všetky spomeniem len často používaný
výrok: veď na Slovensku pijú všetci. Svoj
problém aj takýmto spôsobom veľa ľudí
zľahčuje. Napríklad, aj naši pacienti sa
odvolávajú na takéto mýty. Porovnávaním s inými ľuďmi (nepijem viac ako
môj sused, pijem len príležitostne, nikdy som nebol opitý) sa aj pacienti, ktorí
sa dostanú k nám, snažia svoj problém
bagatelizovať a tieto veľmi relatívne
pojmy zneužívajú na ospravedlnenie
svojich problémov. Jedným z mýtov je aj
predstava, že pijan musí byť permanentne opitý. Nie je to tak, aj človek, ktorý
nebýva opitý, pije napríklad epizodicky či kvartálne, môže vykazovať jasné
známky nadužívania alkoholu či závislosti od alkoholu. Ďalším problémom je
napríklad pivo. Veľa našich pacientov ho
totiž nepovažuje za alkohol, a pritom aj
človek, ktorý pije len pivo, sa môže stať
závislým. Pacienti si často svoj problém
nechcú pripustiť, a aj okolie takéhoto
človeka vníma skôr na základe sociálnych aspektov – všíma si jemné, úvodné
prejavy v zmene správania alkoholika,
v rodine, v zamestnaní, takýto človek
sa stáva viac zameraný na seba, je viac
egocentrický, nezaujíma sa o to, čo ho
predtým zaujímalo. Hranica, kedy sa
z bežného príležitostného konzumenta
stane človek závislý od alkoholu, je v prípade každého človeka iná. Ak by dvaja
ľudia konzumovali rovnaké množstvá
alkoholu istý čas, jeden môže naďalej ostať konzumentom a druhý sa stane závislým. Na vzniku syndrómu závislosti
od alkoholu sa podieľa viacero faktorov.
49
Nejde len o množstvo či toleranciu k alkoholu. Radíme sem psychické faktory,
teda aká je osobnosť jedinca ešte pred
tým, ako sa stal závislým. Závislými sa
môžu stať ľudia, ktorí sú emočne labilní,
úzkostní, majú problémy so spánkom,
Môžu začať piť symptomaticky, teda tak,
že si ľudovo liečia svoje problémy pohárikom alkoholu. Ďalším faktorom je
genetická predispozícia, genetická záťaž
pri alkoholizme je totiž preukázaná.
Svoje zohrávajú tiež stresové faktory
a faktory okolia: aké má človek zázemie,
v akých kruhoch sa pohybuje, ako zvláda štúdium či nástup do zamestnania.
Jedným z mýtov tiež je, že ľudia veria,
že ak si dajú červené víno, urobia niečo
pre svoje zdravie, čo nie je pravda. Chronickí alkoholici naopak trpia anémiou,
teda nedostatkom červených krviniek.
Pokiaľ ide o alkohol a ženy, v minulosti tvorili muži asi 90 % osadenstva našej kliniky. Dnes tvoria ženy asi jednu
tretinu, pričom najmladšia pacientka
hospitalizovaná u nás má osemnásť
rokov. Nový fenomén je nárazové pitie
Podľa údajov WHO
sa v Európe vypije 80 %
všetkého vypitého
alkoholu na svete, pričom
vo východnej Európe sa
tento údaj šplhá k 40 %.
mladých ľudí, ktorí pijú nárazovo vo
veľkom množstve, pravidelne, každý
víkend. Je to veľmi nebezpečné z globálneho medicínskeho hľadiska, takéto pitie môže totiž ohroziť organizmus
dokonca fatálne. Zdá sa, že pokiaľ ide
o ženy, v poslednom čase vystupuje do
popredia ďalší problém: jednak ženy
pijú čoraz viac, začínajú s pitím čoraz
mladšie, a pijú tajne, osamote, fľaše si
doma schovávajú. V ich prípade sa často
nadužívanie alkoholu spája s nadužívaním psychofarmák. Užívajú ich práve
preto, aby viac utajili svoje pitie, svoj
problém. Na rozdiel od mužov, pre ktorých pitie predstavuje skôr spoločenskú
záležitosť a preto pijú v skupinách, ženy
viac pijú osamote.“
50
bedeker zdravia
alkoholizmus
Rituály
v prevencii a liečbe návykových ochorení
Rituál je postupnosť
činností zahŕňajúcich
gestá, slová a používa­
nie predmetov. Niektoré
rituály sú také časté, že
si jedinec neuvedomuje
ich symbolický význam,
napríklad zamávanie či
podanie ruky. Využíva­
nie rituálov v medicíne
má dlhú tradíciu. Ritu­
álnu a sugestívnu po­
vahu má tiež podávanie
liekov a ďalšie diagnos­
tické a liečebné úkony.
Na čo sú nám rituály?
Domnievame sa, že rituály majú dvojakú funkciu:
❶ Môžu ovplyvňovať duševné a telesné funkcie. Pomocou rituálov možno
napríklad zmierniť úzkosť a posilňovať pocity pokoja a istoty. Rituály však
môžu tiež vyvolávať baženie (craving)
po psychoaktívnej látke a zhoršovať
sebaovládanie. Starí lekári dávali do
súvislosti účasť na pohrebe v chladných obdobiach roku s výskytom zápalu
pľúc. Príkladom rizikového rituálu je
manipulácia s injekčnou striekačkou,
ktorá vedie v prípade závislých od drog
k baženiu po droge.
❷ Rituály slúžia tiež ako spôsob komunikácie jedinca s okolím. Za pomoci
rituálov jedinci oznamujú okoliu zme-
prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
PhDr. Ladislav Csémy
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
nu spoločenskej situácie (napr. svadba,
promócia) alebo sa rituálmi potvrdzuje
príslušnosť jedinca k určitej skupine.
Prospešné aj škodlivé
Príkladom zdravých rituálov poskytujúcich členom rodiny pocit bezpečia
a istoty sú napr. spoločné jedlo, pravidelný víkendový výlet alebo oslava narodenín a sviatkov. Narušenie takýchto
zdravých rodinných rituálov tým, že
otec alebo matka zneužívajú alkohol,
prispieva k prenášaniu závislosti z rodičov na deti. Typickým nezdravým
a rizikovým rituálom je pitie veľkého
množstva alkoholu v súvislosti s nejakým športovým zápasom.
Rituály možno tiež rozdeliť podľa ich
funkcie. Z hľadiska prevencie liečby
návykových nemocí považujeme za
najdôležitejšie nasledujúce typy:
Prechodové rituály
Ich zmyslom je označiť zmenu spoločenského či iného statusu, prechod
z jedného životného štádia do ďalšieho.
Príklad rizikového prechodového rituálu: nový zamestnanec prinesie na
pracovisko alkohol. Prevenciou môže
byť varovanie vedenia firmy, že alkohol
je na tomto pracovisku zakázaný. Závislých od alkoholu môže pred rizikovými rituálmi v pracovnom prostredí
do istej miery ochrániť, ak zverejnia
svoju trvalú abstinenciu („odmietnutie
raz navždy“).
Príklad prospešného prechodového
rituálu: vítanie nových členov v terapeutických komunitách, ako sú Anonymní alkoholici.
Integračné rituály
Posilňujú spoločné hodnoty a dávajú
najavo príslušnosť k určitej skupine.
Príklady rizikových integračných rituálov: rôzne prípitky, kolovanie marihuanovej cigarety (slangový výraz
„joint“ znamená v angličtine spojenie),
spoločné pitie alkoholu v reštaurácii
po futbalovom tréningu. Prevenciou je
podobným skupinám a prostrediam sa
vyhýbať. Iným príkladom, ktorý sa týka
dospievajúcich, je tendencia chváliť sa
alkoholovými, hazardnými a drogovými excesmi. V preventívnych programoch sa preto odporúča pýtať sa dospievajúcich na ich dobré a bezpečné záujmy
a kvalitné využívanie voľného času.
Príklady prospešného integračného
rituálu: Na začiatku stretnutia Anonymných alkoholikov sa prítomní
predstavia krstným menom: „Som
alkoholik Jirka.“ Okrem posilnenia
spolupatričnosti so skupinou si tým
účastníci pripomínajú svoje návykové
ochorenie a to, že k jeho zvládaniu je
potrebné dodržiavať určité zásady.
bedeker zdravia
Kalendárové a spomienkové
rituály
Príklady rizikových rituálov: pijanské
oslavy narodenín, sviatkov, Vianoc. Príslušná udalosť slúži iba ako zámienka
k zneužívaniu alkoholu či iných látok.
Prevenciou je plánovať vhodný spôsob
oslavy alebo zintenzívniť v rizikovom
dni ambulantné liečenie.
Prospešné rituály: Sem patrí odovzdávanie diplomov, odznakov a náramkov
po roku či viacerých rokoch abstinencie.
Oslavné rituály
Príklady rizikových oslavných rituálov: sem patrí pitie alkoholu po nejakom úspechu, po povýšení, pri víťazstve
národného mužstva. V prevencii treba
upozorniť na riziká. Silné emócie ako
radosť zhoršujú sebaovládanie, rovnako ako únava, ktorá po psychickom
vypätí často nasleduje.
Príklady prospešných oslavných rituálov: Jeden bývalý pacient obhájil časovo
náročný projekt. Úspech oslávil tým,
že sa zúčastnil na sedení doliečovacej
skupiny. Bolo to veľmi rozumné. Spôsoby ako oslavovať sa dajú rozdeliť do
nasledujúcich skupín:
1. Posilniť vzťahy
2. Kultúra a umenie
3. Duchovný život
4. Pohybové aktivity
5. Odpočinok
6. Uvariť sviatočné jedlo
7. Záujmy a koníčky
8. Ďalšou možnosťou je jednoducho
neoslavovať
Ochranné rituály
Príklady rizikových ochranných rituálov: V starovekej Číne sa ohňostroje
používali ako ochrana pred temnými
silami. V skutočnosti ohňostroj nikoho
nechráni, ale pôsobí škody či zranenia.
Stopu ochranného rituálu možno nájsť
aj v mylnom prísloví, že opití ľudia mávajú šťastie. Prípitok „na zdravie“ je tiež
ochranný rituál, i keď úplne kontraproduktívny.
Príklady prospešných ochranných
rituálov: Hranica medzi motivačnou
pomôckou a ochranným rituálom nie
je úplne ostrá, použiť možno motivačné
kartičky, ametysty ako dávne symboly
alkoholizmus
51
triezvosti, fotografie blízkych osôb či
náboženské predmety.
Magické rituály
Príklady rizikových magických rituálov: Často sa s nimi stretávame
pri patologických hráčoch. Myslenie
oslabené nutkaním a únavou neraz
vyprodukuje nezmyselné presvedčenie, že určitá postupnosť úkonov pred
hazardom zaistí výhru.
Príklady prospešných rituálov: Spomenúť možno napríklad známu Modlitbu
mieru, zvyknú ju používať Anonymní
alkoholici: „Bože, daj mi pokoj prijímať
veci, ktoré nemôžem zmeniť, odvahu meniť veci, ktoré môžem zmeniť
a múdrosť medzi nimi rozlišovať.“
Vytváranie nových
rituálov
Niektoré rizikové rituály umelo vytvára
samotná reklama (v čase okolo Vianoc
sa predávajú vianočne ozdobené pivové
fľaše). Takýmto podnetom je lepšie sa
vyhýbať. Prospešné rituály sa dajú tiež
programovo vytvárať a môžu sa týkať
viacerých oblastí: jedla, spánku, vstávania. Z niektorých rituálov sa tak stávajú prospešné návyky. Psychologický
výskum naznačuje, že dobré návyky
chránia jedinca viac než napr. spoliehanie na pevnú vôľu.
Rituály a problémové
pitie alkoholu v českej
populácii
Osoby problémovo pijúce alkohol často
pijú v situáciách, ktoré možno označiť
ako rituály. Raz týždenne alebo častejšie
pilo alkohol pri oslavách 18,7 %. Plných
30,1 % problémovo pijúcich uviedlo, že
raz týždenne alebo častejšie pilo alkohol
pri spoločenských udalostiach. 56,6 %
problémovo pijúcich osôb pilo alkohol
raz týždenne alebo častejšie bez zvláštneho dôvodu. Neznižuje to však rizikovosť alkoholových rituálov v prípade,
že sa takéto osoby liečia pre závislosť
od alkoholu a pokúšajú sa abstinovať.
Rituály a prevencia
Čím skôr začne dieťa piť alkohol, tím
častejšie sa v jeho prípade môžu objaviť
poruchy správania, zneužívanie drog
nebo návykové ochorenie. Jedným z cieľov prevencie je preto oddialiť stretnutie s alkoholom do čo najneskoršieho
veku. Ako ochranné činitele v tomto
smere pôsobia jasné rodinné normy,
t. j. striktný zákaz pitia alkoholu a proaktívny prístup rodičov.
Prvú skúsenosť s alkoholom získavajú niektoré deti doma, v prítomnosti rodičov, čo je veľmi nebezpečné. Neprekvapuje preto, že také deti
a dospievajúci potom pijú alkohol vo
väčšom množstve a častejšie, keď sú
mimo dohľadu rodičov. Je to veľmi rizikové pre telesné i duševné zdravie
mladistvých. Podľa štúdie ESPAD patria českí dospievajúci vo vzťahu k alkoholu a drogám k najohrozenejším
v Európe. Nízke ceny alkoholu a jeho
vysoká dostupnosť pre deti rodičom
prevenciu nijako neuľahčujú. Bolo by
veľmi žiaduce sprísniť zákonné normy
a dôsledne ich presadzovať.
Z uvedeného vyplýva, že rituály často
predstavujú riziko a vyvolávajú baženie po psychoaktívnych látkach
a stres. Môžu tiež prispievať k problémom spôsobeným alkoholom a inými
látkami detí a dospievajúcich. Iné rituály môžu byť naopak veľmi prospešné.
Odporúča sa aj v rámci psychoterapie
o rizikových rituáloch rozprávať, uvažovať o ich eliminácii, prípadne o tom,
ako ich nahradiť. Rodičia by v prípade detí nemali tolerovať alkohol ani
pri príležitosti rodinných nebo iných
rituálov. Striktný zákaz alkoholu za
všetkých okolností do značnej miery chráni deti i v situáciách, kedy sú
mimo dohľad rodičov.
52
bedeker zdravia
PREVENCIA
Riziká
letných úrazov
MUDr. Roman Šebo, PhD., MPH
Počet úrazov v lete
celkom logicky stúpa
vzhľadom na dvojme­
sačné prázdniny, letné
dovolenky a dlhé letné
dni. Viac cestujeme,
športujeme a relaxuje­
me pri vode, s čím sú­
visia aj príčiny zvýšenej
letnej úrazovosti: do­
pravné nehody, športové
úrazy, domáce úrazy,
úrazy v prírode, na kú­
paliskách, pri mori.
Stopercentne zabrániť úrazom nie je
možné, ale prevenciou je možné im
predchádzať, prípadne dosiahnuť výraznú redukciu ich počtu a závažnosti.
Vďaka vysedávaniu pri počítačoch sú
naše deti dostatočne chránené pred
úrazmi, napriek tomu sa v lete veľmi
tešíme, že konečne viac voľného času
venujú fyzickej aktivite. Aj preto je
vhodné oboznámiť „mladú počítačovú
generáciu” o možných rizikách. Spoliehať sa na školu v tomto smere asi príliš význam nemá. Pomôcť si môžeme
viacerými stránkami na internete, čo
je dnes asi najprijateľnejšie médium.
Názorné a praktické videá o „prvej pomoci” pri rôznych situáciách sú určite
najjednoduchšou cestou, ako pripraviť
naše deti na nepredvídateľné situácie.
A priznajme si, na škodu to určite nebude ani nám, dospelým. Isto by sme vo
vlastných vedomostiach o poskytovaní
prvej pomoci našli veľké rezervy.
Dopravné nehody
Na úrazoch pri dopravných nehodách
sa spolupodieľajú nielen vodiči motorových vozidiel, ale aj cyklisti a chodci.
Ročne na Slovensku pri dopravnej nehode zomrie okolo 400 osôb. Ako znížiť
počet týchto úrazov? Predovšetkým byť
ohľaduplný a empatický voči ostatným,
Úraz je najčastejšia príčina
úmrtia do veku 44 rokov.
V Európskej únii zomrie
ročne na následky úrazu
štvrť milióna osôb, na Slovensku je to okolo tritisíc
ľudí. Okolo 70-tisíc ľudí je
u nás každoročne v dôsledku
úrazu hospitalizovaných.
ale aj chrániť seba. Na cestách bez chodníkov chodiť vždy po ľavej strane, nosiť
oblečenie s reflexnými prvkami, najmä
pri zníženej viditeľnosti, mať vozidlo
alebo bicykel v dobrom technickom
stave, byť predvídavý a predvídateľný.
Dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
nosiť cyklistické helmy, deti v autách
prevážať v autosedačkách, byť vždy v
aute pripútaný. Cyklisti v obciach alebo ich blízkosti veľmi často hazardujú
jazdou bez osvetlenia a nezriedka aj pod
vplyvom alkoholu, čo je pre mnohých
vodičov nočnou morou. Treba oceniť
zvýšené postihy za alkohol za volantom a ostáva už len veriť, že tvrdé tresty
budú platiť pre všetkých, bez rozdielu
veľkosti majetku a politickej príslušnosti.
Ďalším faktorom, ktorý zvyšuje počet
dopravných nehôd, je kvalita našich
ciest. Tu však neostáva nič iné, iba mať
oči na „dlhých stopkách”...
Šport, domácnosť
a prevencia
Prevenciou športových úrazov je hlavne nepreceňovať svoje schopnosti, nešportovať pod vplyvom alkoholu, mať
dobrú výstroj, nosiť patričné chrániče,
neprovokovať sa navzájom s priateľmi
sa kto doskočí, vyskočí či vyškriabe sa
„ďalej, vyššie, viac, hlbšie, rýchlejšie”.
Úrazom v domácnosti sa taktiež celkom
nevyhneme. Našich najzraniteľnejších
maličkých môžeme ochrániť aspoň
tým, že do elektrických zásuviek vložíme chrániče, nebezpečné predmety
uložíme do vyšších poličiek, lieky odložíme čo najbezpečnejšie mimo ich
dosah, na ostré hrany nasadíme oblé
chrániče, horúce hrnce umiestnime
na zadné horáky.
Slnko svieti, voda láka
Na výletoch sme ohrození väčším počtom úrazov v dôsledku neznámeho
prostredia. Ani tu netreba preceňovať
svoje schopnosti a vždy mať vhodný
odev a obuv. Koľkokrát sme už zachraňovali najmä zahraničných „turistov”
v Tatrách so slušivými sandálikmi na
nohách. A ešte malé poučenie: počasie
je vždy dobré, zlé je iba oblečenie.
bedeker zdravia
Pokiaľ ide o nástrahy číhajúce na nás
pri vode, ročne sa na Slovensku utopí
vyše 100 ľudí. Tretina z nich je pod
vplyvom alkoholu. Ďalšími príčinami
fatálnych úrazov je skok do neznámej
plytkej vody, alebo skok do vody, keď
je telo rozhorúčené. Pri vode je nevyhnutné chrániť telo opaľovacím krémom a pokrývkou hlavy. Vyhýbať sa
priamemu slnečnému žiareniu v čase
obeda by malo byť samozrejmosťou.
Aký ochranný faktor použiť? Intenzita slnečného žiarenia závisí od ročného obdobia, zemepisnej šírky, dennej
hodiny a odrazu od prostredia. Každý
z nás má individuálnu genetickú výbavu a špecifický typ kože. Pri veľkom
zjednodušení možno konštatovať, že
strednú ochranu poskytne opaľovací
prípravok s ochranným faktorom 20.
Netreba zabúdať, že prípravky pri vode
musia byť vodovzdorné. Ak k tomu pridáme „slnečný pôst” v čase od 12. do
15. hodiny, ochrana pred spálením by
mohla byť dostatočná. Samozrejmosťou
je postupné opaľovanie, príprava pokožky na slnko a postupné predlžovanie
pobytu na slnku. Priamo z klimatizovanej kancelárie odísť na dvojtýždňové celodenné intenzívne opaľovanie
k moru nemusí dopadnúť podľa našich
predstáv.
Sebapoškodzovanie
Veľká časť letných úrazov pripadá aj
na sebapoškodzovanie. Predchádzať
takýmto úrazom je veľmi náročné,
prispieť môžeme vytváraním zdravých podmienok života v rodinách a na
pracoviskách. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií
pre vekové kategórie od 15 do 44 rokov
predstavuje sebapoškodzovanie okolo
25 % z celkového počtu úmrtí v dôsledku úrazu v prípade mužov a okolo 15 %
v prípade žien.
NIEKOĽKO TIPOV PRVEJ
POMOCI
Najčastejšími poraneniami pri úrazoch
sú tržné a rezné rany, popáleniny, podvrtnutie členku, zlomenina zápästia,
nasledujú ostatné zlomeniny, otras
mozgu.
PREVENCIA
Pri prvej pomoci tržnú alebo reznú
ranu zatlačte gázovými štvorcami
a obviažte obväzom. Nikdy nedávajte
do rany žiadnu mastičku ani zásyp. Nečistoty môžete odstrániť pod tečúcou
vodou, ak je na to čas a priestor. Ak je
poranená končatina, zdvihnite ju aspoň
do úrovne srdca.
Pri popáleninách postihnuté miesto
ochladzujte tečúcou vodou. Ak šatstvo
nie je ku koži priškvarené, odstráňte
odev z postihnutého miesta. Po ochladení popálenú kožu prekryte sterilnými
štvorcami. Pri rozsiahlejších popáleninách a pri vytváraní pľuzgierov je
nevyhnutná odborná pomoc.
V prípade spálenia na slnku je vhodné
použiť prípravky po opaľovaní, eventuálne s obsahom panthenolu. Mastné
krémy nie sú vhodné.
Pri podozrení na úraz chrbtice (porucha citlivosti) je nutné vyvarovať
sa pohybom chrbtice a počkať na
záchranárov, ktorí špeciálnym „golierom” znehybnia krčnú chrbticu
53
a pacienta prevezú do nemocnice.
Zlomeniny končatín nikdy nenaprávajte, snažte sa končatinu znehybniť.
Pri otvorenej zlomenine ranu sterilne
prekryte.
Pri všetkých vážnejších úrazoch s potrebou odbornej pomoci, postihnutému
až do príchodu lekára nepodávajte tekutiny alebo jedlo, nakoľko by to mohlo
znemožniť ošetrenie pacienta v celkovej
anestézii.
Pri dovolenke v zahraničí je veľmi dôležité úrazové poistenie. V prípade ošetrenia v zahraničí, prepláca naša zdravotná poisťovňa náklady iba do výšky
úhrady na území Slovenskej republiky.
V prípade potreby je prvú pomoc povinný poskytnúť každý občan. Základné
usmernenie pri prvej pomoci poskytne
núdzová linka 155 alebo 112. Je potrebné
zdôrazniť, že táto linka má slúžiť iba
pre skutočne naliehavé akútne stavy,
ktoré vážne ohrozujú zdravie alebo život a v žiadnom prípade ju nesmieme
zneužívať.
54
bedeker zdravia
his tória
Alexander
Fleming
(1881 – 1995)
Š
kótsky biológ, farmakológ
a objaviteľ publikoval množstvo článkov z bakteriológie,
imunológie a chemoterapie.
Jeho najznámejším úspechom
bolo objavenie enzýmu lyzozým v roku
1922 a izolovanie antibiotickej substancie penicilín z plesne Penicillium notatum v roku 1928, za čo získal v roku 1945
Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu
spolu s Dr. Floreyom a Dr. Chainom.
Sir Alexander Fleming sa narodil 6. augusta 1881 na farme Lochfield, neďaleko
mestečka Darvel v škótskom grófstve
Ayrshire. Mal sedem súrodencov, z otcovho prvého manželstva sestry Jane
a Mary, bratov Hugha a Toma, z druhého
manželstva sestru Grace a bratov Johna
a Roberta (jediný mladší súrodenec).
Strávil detstvo uprostred vidieckej krajiny a tam si osvojil schopnosť pozorovať prírodu. Dvanásťročný Alexander
nastúpil na Akadémiu v Kilmarnocku,
významnom meste grófstva Ayrshir.
Študoval tam prírodné vedy – anorganickú chémiu, magnetizmus a elektrinu, teplo, svetlo a zvuk i fyziológiu. Ako
štrnásťročnému mu zomrel otec a preto
sa presťahoval do Londýna za starším
bratom Tomom, ktorý si tam otvoril lekársku prax. V roku 1901 Fleming začal
študovať medicínu na škole St. Mary´s
v Londýne, s touto školou ostal po celý
život pracovne zviazaný. Dosahoval výborné výsledky a preberal ceny v rôznych súťažiach. V roku 1906 absolvoval
záverečné skúšky a začal pracovať v labo-
ratóriu. Vďaka profesorovi Freemanovi
sa venoval bakteriológii. V roku 1915 sa
oženil s Írkou Sarah McElroyovou a mali
spolu syna, ktorý sa stal praktickým lekárom. Po jej smrti si v roku 1953 zobral
kolegyňu zo St. Mary.
V roku 1921 sa stal Fleming zástupcom
vedenia inštitútu a v roku 1946 jeho riaditeľom. V roku 1948 inštitút premenovali na „Wrightov a Flemingov inštitút“.
V 1928 začal vyučovať na Katedre bakteriológie na Univerzite v Londýne, kde
pracoval až do dôchodku v roku 1948.
Objav lyzozýmu
V roku 1922 počas výskumu objavil v tom
čase neznámu látku a nazval ju lyzozým.
Keď si prezeral Petriho misky s kultúrami mikróbov, v miske pokrytej žltými
kolóniami kokov zbadal zónu bez mikróbov. Spomenul si, že raz nasadil do tej
misky trocha hlienu z vlastného nosa,
práve na miesto, kde mikróby vyhynuli. Vyskúšal to viackrát, potom pokus
opakoval s vlastnou slzou a opäť úspešne vyhubil kolóniu mikroorganizmov.
Zistenie, že stačí kvapnúť jednu slzu do
skúmavky s hustou suspenziou baktérií,
a tá sa za niekoľko sekúnd zmení v číru
kvapalinu, ho fascinovalo. Preto podrobil slzy skúmaniu, aby zistil, ktorá látka
to dokáže. Po množstve výskumov objavil lyzozým vo väčšine častí ľudského
tela – v slinách, v materskom mlieku či
v krvi. Dokonca aj v slize, ktorý vylučujú
dážďovky, v rastlinách či vo vaječnom
bielku. Takmer všade tam, kde organizmus prichádza do styku s mikróbmi,
pred ktorými ho mal lyzozým pravdepodobne chrániť. Nezabíjal však všetky
mikróby a Fleming prišiel k záveru, že
pôsobí iba na neškodné organizmy. Ocenenia sa tento skorý Flemingov objav
dočkal až o tridsať rokov, keď vzbudil
pozornosť lekárov, bakteriológov, ale aj
vedeckých pracovníkov z potravinárskeho priemyslu.
Objav penicilínu
Roku 1928 sa stal Fleming prednostom
katedry bakteriológie a imunológie na
londýnskej univerzite. Flemingov veľký objav nezvyčajnej plesne Penicillium
notatum v tomto roku má zásadný význam. Jeho vznik najlepšie vystihuje
vlastný výrok Alexandra Fleminga „Človek niekedy nájde to, čo nehľadá“. Prvé
účinné antibiotikum, ktorého využitie
a chemická modifikácia odštartovali revolúciu v medicíne bolo objavené vlastne
veľkou náhodou. V roku 1945 dostal spolu s Floreyom
a Chainom Nobelovu cenu vo fyziológii
a edicíne za „objavenie penicilínu a jeho
liečivého pôsobenia pri rôznych infekčných ochoreniach“. Rok predtým bol Fleming, povýšený do šľachtického stavu.
Sir Alexander Fleming zomrel 11. marca
1955 na zlyhanie srdca. Pochovaný je
v londýnskej Katedrále sv. Pavla, čo je
významná pocta, vyhradená iba niekoľkým veľmi slávnym Angličanom.
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
bedeker zdravia
55
Ďakujeme
všetkým,
tému prináša
ktorí bez zbytočných slov pomohli...
T
ohtoročný Deň narcisov
máme úspešne za sebou.
I keď nás ešte čaká množstvo práce, súvisiacej so
zodpovedným rozdelením
a použitím jeho výnosu, budeme ju robiť s nadšením a vedomím, že finančné
prostriedky pomôžu poskytovať kvalitnejšie služby nielen podporeným nemocniciam či hospicom. Pomôžu tiež
zabezpečiť existenciu a užitočné programy menším pacientskym združeniam,
umožnia mnohým jednotlivcom – onkologickým pacientom – cítiť sa lepšie vďaka poskytovaným bezplatným službám
a podpore. No ešte skôr, než sa tak stane,
radi sa vraciame ku kľúčovému dňu, na
základe ktorého sa všetka spomínaná
podpora môže udiať. A to aj vďaka vám
všetkým – spoluorganizátorom, dobrovoľníkom, partnerom Ligy proti rakovine, vďaka každému jednotlivcovi, ktorý
akýmkoľvek príspevkom podporil Deň
narcisov.
Deň, keď sa Slovensko „oblieklo do
narcisovej farby“
Už sme si za 18 rokov zvykli, že sa vždy
jeden aprílový deň rozjasní o niečo viac
a na odevoch ľudí si nájde miesto malá,
no neprehliadnuteľná ozdoba – narcis,
symbol nádej a spolupatričnosti s tými,
ktorým do života vstúpila rakovina.
Tento rok pripadol Deň narcisov na 11.
apríl a aj vďaka dobrému počasiu sme si
ho vychutnali. „Minulý rok nám počasie neprialo, no tento rok to bol úplne dokonalý deň.
Tešila nás pozitívna atmosféra v uliciach,
minimum incidentov v porovnaní s minulým
ročníkom, nadšenie dobrovoľníkov a záujem
verejnosti,“ konštatuje Eva Kováčová, vý-
bližne 915 000 eur prerozdelený do
troch oblastí podpory:
→→podporu klinických a výskumných
projektov orientovaných na rozvoj
nových techník a metód v prevencii,
diagnostike a liečbe a podporu paliatívnej a hospicovej starostlivosti,
→→psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny,
→→realizáciu projektov smerujúcich
k rozvoju výchovy, informovanosti
a poradenstva.
konná riaditeľka Ligy proti rakovine.
Organizácia zbierky takéhoto rozsahu
nie je jednoduchá. Preto realizovať Deň
narcisov by nebolo možné, ak by nám
nepomáhalo množstvo dobrovoľníkov
či partnerov vo všetkých fázach prípravy, ako aj samotnej realizácie tejto najväčšej verejnej zbierky na Slovensku. „Aj
touto cestou sa chceme poďakovať všetkým
tým, vďaka ktorým môže Deň narcisov vôbec existovať v takom rozsahu. Od množstva
dobrovoľníkov až po podporujúcich mediálnych či finančných partnerov a samozrejme celej verejnosti, ktorá na výnos zbierky
prispieva,“ hovorí Eva Kováčová. Tento
rok bolo v uliciach slovenských miest
a obcí takmer 16 000 dobrovoľníkov,
ktorí rozdali viac ako milión narcisov
Prečo sa oplatí prispieť...
Možno si poviete, že veľa na rozdávanie nemáte a že váš malý príspevok
nikoho nezachráni. Opak je však pravdou. Náš každodenný život sa skladá
z malých drobností a v prípade Dňa
narcisov s jeho každoročným výnosom, poskladaným z drobných či väčších príspevkov, sa pomohlo mnohým.
Aj tento rok bude výnos vo výške pri-
Bez vás by to nešlo...
Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom, aby bolo ich bremeno,
ktoré so sebou musia niesť, ľahšie a znesiteľnejšie. Jediným „kritériom“ možnosti využitia širokého spektra služieb
a pomoci je onkologická diagnóza.
To, že rozsah poskytovaných služieb
a programov takmer každý rok rozširujeme, sa môže diať len vďaka všetkým
tým, ktorí Ligu proti rakovine podporujú či už počas Dňa narcisov, venovaním
2 % z daní alebo priamym vkladom na
účet kedykoľvek počas roka. Vďaka tomu
dostávajú onkologickí pacienti šancu
lepšie zvládnuť obdobie ochorenia a zaradiť sa späť do aktívneho života. Vďaka
tomu dostávajú mladí ľudia informácie
ako predchádzať ochoreniu a osvojiť si
zdravý životný štýl.
Liga proti rakovine ďakuje všetkým za
podporu a dôveru, ktorú požíva 25. rok
svojej existencie.
Viac informácií o aktivitách a činnosti Ligy proti rakovine nájdete na:
www.lpr.sk
https://www.facebook.com/
ligaprotirakovine
bedeker zdravia
56
40. výročie vzniku
prvého klinického angiologického pracoviska na Slovensku
a 20. výročie založenia Angiologickej sekcie
Slovenskej lekárskej komory
R
ok 2014 je rokom 95. výročia
vzniku Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského
(LF UK) v Bratislave a 40.
výročia vzniku Prvého
angiologického pracoviska (PAP) na II.
internej klinike (pôvodne Fyziatrickej
klinike) LF UK – Univerzitnej nemocnice
v Bratislave. Ide o najdlhšie nepretržite
fungujúce klinické internisticko-angiologické pracovisko v Slovenskej republike, ktoré v roku 1974 založil doc. MUDr.
Peter Gavorník, PhD., mim. prof. (foto),
jeho doterajší vedúci lekár, ktorý zakladal a formoval inštitucionálnu podobu
angiológie na Slovensku. Treba zdôrazniť, že v ostatných dekádach sa radikálne zmenila epidemiológia vnútorných
chorôb, pričom cievne choroby patria
medzi najrozšírenejšie, najzávažnejšie
a najpálčivejšie nielen zdravotnícke,
ale aj ekonomické a sociálne problémy
takmer všetkých krajín sveta. Spôsobujú
vysokú morbiditu s dlhotrvajúcou práceneschopnosťou a invalidizáciou a asi
polovicu zo všetkých úmrtí (a súčasne
prvé miesto v príčinách mortality), čo je
dva razy viac ako v prípade druhej najčastejšej príčiny mortality – zhubných
nádorových chorôb (23 %). Na treťom
mieste sú intoxikácie, násilie a poranenia (6 %). Pritom si treba uvedomiť,
že karcinogenéza bez (neo)angiogenézy
nejestvuje.
Profesor Gavorník inicioval tiež vznik
Slovenskej angiologickej spoločnosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti v Bratislave 25. 3. 1993. Stal sa prvým predsedom SAS SLS, predsedom I. Slovenského
angiologického kongresu s medzinárodnou účasťou vo Vysokých Tatrách (1993),
kde predniesol Koncepciu angiológie
ako špecializovaného odboru internej
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
prednosta II. internej kliniky LF UK a UNB
vedecký tajomník AS SLK
medicíny. O rok neskôr inicioval vznik
Angiologickej sekcie Slovenskej lekárskej komory (AS SLK), ktorá si pripomína
20. výročie založenia a ktorá patrí medzi najaktívnejšie odborné sekcie SLK.
V roku 2001 založil prvý slovenský odborný lekársky časopis o cievnych chorobách Všeobecná angiológia/General
Angiology. Z finančných dôvodov však
žiaľ bolo vydávanie časopisu po troch rokoch prerušené. Je autorom prvých slovenských angiologických učebníc a monografií (Angiológia 1998; Ateroskleróza
a iné choroby artérií 1999; Všeobecná
angiológia. Angiologická propedeutika.
Cievne choroby 2001). Tiež je iniciátorom
a gestorom (od šk. r. 2002/2003 doteraz)
výučby preventívnej a klinickej všeobecnej angiológie (PKVA) ako povinne voliteľného predmetu v 5. ročníku všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave. Je
autorom a spoluautorom viac ako 600
ďalších vedecko-odborných publikácií.
Zásadným vkladom do slovenského odborného písomníctva bola i publikácia
Choroby ciev, SAP 2008, Bratislava s rozsahom 896 strán, editorky prof. MUDr.
Viery Štvrtinovej, CSc. a kolektívu autorov. Kontinuita organizačno-vzdelávacích aktivít Slovenskej angiologickej
spoločnosti SLS vyplynula i zo zvolenia
profesorky Viery Štvrtinovej za jej predsedkyňu. Štyridsať rokov nepretržitej
existencie klinického Prvého angiologického pracoviska (PAP) je spojené s významnými angiologickými prioritami
nielen v liečebno-preventívnej činnosti,
ale aj v pedagogickej, vedeckovýskumnej
a organizátorskej činnosti. Stalo sa an-
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
giologickým lídrom aj v medzinárodnej
spolupráci s najvýznamnejšími európskymi a medzinárodnými angiologickými inštitúciami. Pracovníci II. Internej
kliniky LF UK a UNB sú spoluautormi
guidelines CEVF (Superficial vein thrombosis, Intermitent claudication).
Každodenná klinická prax potvrdzuje,
že angiológia je významnou samostatnou špecializáciou internej medicíny
a že pre jej ďalší rozvoj treba vytvárať
optimálnejšie podmienky ako doteraz.
Čaká na to veľa pacientov s cievnymi
chorobami. „Aktívnou ochranou ciev
chránime všetky orgány vrátane srdca.“
(Gavorník, P. Projekt CIEVY).
Kód
54292
40754
Názov
Helicobacter Test INFAI 75 mg
prášok na perorálny roztok
Helicobacter Test INFAI 45 mg pre deti
vo veku 3 – 11 rokov, prášok na perorálny roztok
Doplnok
plv por 1x75 mg
(fla. polyst.)
plv por 1x45 mg
(fla. polyst./tuby)
Názov lieku: Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok Zloženie: Jeden téglik kemeninový aleto sklenený obal obsahuje 75 mg 13C-močoviny. Pomocné látky: žiadne. Lieková forma: Prášok na perorálny
roztok. Čistý, bezfarebný roztok. Indikácie: Helicobacter Test INFAI sa používa pre in vivo diagnostiku gastroduodenálnej infekcie, spôsobenej baktériou Helicobakter pylori: – u dospelých – u mladistvých, ktorí pravdepodobne majú peptický vred. Dávkovanie a spôsob podávania: Tento medicínsky produkt môže byť poskytnutý iba lekárom a pod profesionálnym medicínskym dohľadom. Helicobacter Test INFAI je dychový test. Mladistvý vo
veku od 12 rokov a dospelí užijú obsah 1 téglika so 75 mg látky. Dychový test je na jednorazové podanie. Na vykonanie testu u pacientov starších ako 12 rokov je treba 200 ml 100 % pomarančovej šťavy, alebo 1 g kyseliny citrónovej rozpustenej v 200 ml vody (nápoj sa podáva pred podaním testu) a pitná voda (na rozpustenie prášku 13C močoviny). Pacient musí byť 6 hodín pred testom nalačno, pokiaľ možno cez noc. Test trvá približne 40 minút. V prípade, že je nutné test opakovať, nesmie sa urobiť skôr ako nasledujúci deň. Supresia Helicobacter pylori môže spôsobovať falošné negatívne výsledky. Preto sa má test vykonať až po uplynutí najmenej
štyroch týždňov od ukončenia systémovej antibakteriálnej liečby a po dvoch týždňoch po poslednom podaní antacída. V obidvoch prípadoch je možná interferencia s prítomnosťou Helicobacter pylori. Je to dôležité najmä
po eradikačnej terapii Helicobacter pylori. Kontraindikácie: Test sa nesmie vykonávať u chorých so zistenou alebo suspektnou žalúdočnou infekciou alebo atrofickou gastritídou, ktoré môžu s močovinovým dychovým testom interferovať. Upozornenia: Samotná pozitivita testu ešte nie je indikáciou eradikačnej terapie. Aby sa vylúčila prítomnosť komplikácií, napr. vredu, autoimunitnej gastritídy a malignít, môže byť indikovaná diferenciálna
diagnostika s pomocou invazívnych endoskopických metód. Doposiaľ nie sú k dispozícii postačujúce údaje o diagnostickej spoľahlivosti testu Helicobacter Test INFAI na to, aby sa jeho použitie mohlo odporučiť u pacientov
po gastrektómii a u pacientov mladších ako 12 rokov. Pre deti od 3 rokov je k dispozícii Helicobacter test INFAI pre vek 3 – 11. V jednotlivých prípadoch A-gastritídy (atrofickej gastritídy) môže byť dychový test falošne pozitívny; preto musia byť pre dôkaz prítomnosti Helicobacter pylori vykonané ďalšie testy. Ak pacient počas testu vracia, je potrebné test opakovať; a to nalačno a najskôr na druhý deň. Interakcie: Helicobacter Test INFAI
bude ovplyvnený každou liečbou, ktorá interferuje s prítomnosťou Helicobacter pylori alebo s aktivitou ureázy. Gravidita a laktácia: Neočakáva sa, že by vykonanie test v priebehu gravidity a laktácie bolo škodlivé. Odporúča
sa vziať do úvahy informácie o liečivách, používaných pri eradikačnej terapii a o ich používaní v priebehu gravidity a laktácie. Ovplyvňovanie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Helicobacter Test INFAI nemá žiadny
vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiadúce účinky: Nie sú známe. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse142 D44799 Bochum Nemecko Registračné číslo: EU/1/97/045/001 Dátum revízie textu: Júl 2004. Pred predpisovaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC).
Dovozca a distribútor: ALLMEDICAL s.r.o, Popradská 7, 040 11 Košice. [email protected], +421 911 654 505
58
bedeker zdravia
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ Š TÝL
Nie je zelená káva
ako zelená káva
Výživový doplnok Strong Nature®
Zelená káva, jeden z kvalitných
značkových prípravkov, ktorý nájdete
v lekárňach na celom Slovensku.
RNDr. Alexander Tirinda
V médiách sa veľa diskutuje
o zelenej káve („green
coffee“), presnejšie, či výťa­
žok zo zelenej kávy skutočne
pomáha pri chudnutí...
Ako sa rozhodovať pri kúpe výživového doplnku zo zelenej kávy?
Keď sa rozhodnete kupovať prípravok na
podporu chudnutia na báze extraktu zo
zelenej kávy, preverte si, či obsahuje jednu
z dvoch značkových surovín, Svetol® alebo
GCA® (Green Coffee Antioxidant). Je prirodzené, že kvalitné prípravky majú vždy
vyššiu cenu. Pozor na prípravky, pri ktorých
cena minimálnej mesačnej dávky neprekročí
30 eur! Dajú sa cez internet kúpiť „green
coffee“ aj za 12 EUR na mesiac vo veľkom 60
až 90-tabletkovom balení, ale „garantovane“ s ich pomocou neschudnete ani deka.
Na druhej strane, niektoré prípravky, ktoré
sa predávajú výlučne len cez internet, sú
veľmi predražené! Aj tu platí, že čo je drahé, ešte nemusí byť dobré, ale čo je dobré,
nemôže byť lacné. Najlepšie urobíte, ak
výživové doplnky budete kupovať v lekárni.
Niektoré firmy v názve prípravku uvádzajú
vysoké čísla napríklad „green coffe 1000 mg
až green coffee 6000 mg“. Bez problémov
napíšu, že „v jednej kapsule je až 6000 mg
zelenej kávy“, pričom kapsula váži sotva 500
mg. V skutočnosti toto vysoké číslo neznamená množstvo aktívnej / účinnej látky, ako
sme si na to zvykli pri liekoch, ale hmotnosť
kávových zŕn, z ktorých výťažok bol získaný.
Týmito vysokými číslami zakrývajú práve
minimálne, prakticky neúčinné množstvo
aktívnej látky v ich produktoch, čo samozrejme v opisoch produktov na internete
nenájdete a fotografia ich prípravkov je vždy
spredu, aby ste si nemohli ani prečítať čo je
napísané na zadnej strane balenia. Takéto
tabletky / kapsuly obsahujú väčšinou od 25
– 100 mg suchého práškového extraktu, čiže
4 až 16-krát menej aktívnej látky, ako napríklad značková Strong Nature® Zelená
káva s obsahom 400 mg Svetol®-u v jednej
kapsule alebo vrecku s práškom.
Aj kvalitné, značkové prípravky na
báze extraktu zo zelenej kávy fungujú spoľahlivo len vtedy, keď dodržíte hlavné zásady pri ich užívaní.
→ Prípravok s výťažkom zo zelenej kávy
užívajte 30 minút pred hlavnými jedlami alebo najvýdatnejším jedlom dňa.
Je to veľmi dôležité, lebo chlorogénové
kyseliny zo zelenej kávy podľa vedeckých
štúdií pôsobia v tenkom čreve, kde znižujú vstrebávanie glukózy. Preto sa musia
dostať do tenkého čreva ešte pred tým,
ako sa tam dostane natrávená potrava.
→ Počas užívania výživových doplnkov na
chudnutie zintenzívnite fyzickú aktivitu,
aby ste spálili viac energie. Vďaka chlorgénovým kyselinám vaše telo získa z potravy menej glukózy, a tak bude svoje
zvýšené energetické nároky „vykrývať“
odbúravaním tukových rezerv.
→ Stravujte sa racionálne a uprednostnite
nízkoenergetickú stravu.
→ Nepristupujte k užívaniu prípravku spôsobom „vyskúšam“. Vyhnete sa tak zbytočnému sklamaniu. Kúpa jedného balenia a krátkodobé, dvoj- až štvortýždňové
užívanie môžu byť úplne neúčinné. Budú
to ozaj len vyhodené peniaze.
→ Odporúčaná dĺžka užívania prípravku je
minimálne dva tri mesiace. Mechanizmus
účinku prípravku je prirodzený a zníženie hmotnosti sa dostaví pomaly, až po
niekoľkých mesiacoch užívania.
→ Prípravok môže pôsobiť na každého človeka veľmi individuálne. Niekto vďaka
užívaniu prípravku môže schudnúť len
minimálne, na niekoho má prípravok
oveľa výraznejší efekt.
Čo ovplyvňuje
kvalitu a účinnosť výťažkov
zo zelenej kávy?
→ Množstvo aktívnych látok – chlorogénových kyselín v suchom výťažku. Kvalitný
výťažok by mal obsahovať 45 – 50 % chlorogénových kyselín. Takúto koncentráciu
zaručene obsahujú patentované výťažky
Svetol® od francúzskej spoločnosti Naturex a GCA® od Applied Food Sciences
Inc, USA.
→P
omer jednotlivých chlorogénových
kyselín vo výťažku (kyseliny 3-kaffeoylchinovej, kyseliny 4-kaffeoylchinovej
a kyseliny 5-kaffeoylchinovej). Ako najúčinnejší sa javí značkový výťažok Svetol®,
v ktorom je pomer jednotlivých chlorogénových kyselín vyrovnaný.
→ Množstvo suchého výťažku (a chlorogénových kyselín) v jednej dávke alebo v odporúčanej dennej dávke finálneho prípravku.
Dôveryhodné, vo vedeckých časopisoch
publikované klinické štúdie, boli urobené
len s prípravkami obsahujúcimi značkové
suroviny Svetol® alebo GCA®, a to s dennou dávkou 400 – 1000 mg Svetol®-u (čiže
cca 200 – 500 mg čistých chlorgénových
kyselín) a 700 – 1050 mg GCA® (čiže 350 –
525 mg chlorogénových kyselín).
→ Dĺžka doby užívania. V klinických štúdiách so Svetol®-om a s GCA® sa potvrdilo, že vďaka užívaniu 400 mg Svetolu®-u
denne, schudnú obézni dobrovoľníci za
dva mesiace v priemere 4,97 kg (Phytothérapie 2006, 4). V ďalšej klinickej
štúdii (The Journal of International
Medical Research 2007, 35) pomocou
1000 mg Svetolu®-u denne dobrovoľníci
schudli po 12 týždňoch v priemere o 5,4
kg. V tretej klinickej štúdii (Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets
and Therapy 2012, 5) dobrovoľníci schudli
po piatich mesiacoch užívania 700 – 1050
mg GCA® v priemere o 8,04 kg. Približne
80 % zníženia hmotnosti dobrovoľníkov,
ktorí sa aj naďalej stravovali previdelne,
ale racionálne, spôsobil úbytok tuku.
bedeker zdravia
CES TOVANIE
59
Cestovná lekárnička
Premyslene zostavená lekárnička by
nemala chýbať v batožine žiadneho cestovateľa. Aby na tvári miesta splnila
svoj účel a našli sme v nej všetko potrebné, je dobré popremýšľať o jej zložení
v dostatočnom predstihu pred cestou.
Samozrejme, o tom, aký skutočne obsah našej cestovateľskej lekárničky
bude, rozhodne nielen cieľ cesty, ale
napríklad aj to, či cestujeme s deťmi,
staršími ľuďmi, aké základné lieky
pravidelne užívame a v neposlednom
rade, kam cestujeme. Aj podľa toho sa
rozhodneme, aký priestor v lekárničke
venujeme jednotlivým položkám.
Bolesť a horúčka
Nemali by sme zabudnúť na lieky, ktoré užívame pravidelne alebo vtedy, ak
nás postihnú menej časté, ale už zažité
a očakávané zdravotné ťažkosti. Lieky
na tíšenie bolesti zubov, kĺbov či hlavy
by teda v lekárničke v žiadnom prípade
chýbať nemali. Bolesť môže sprevádzať
aj obyčajné prechladnutie. A to nás, prípadne malé deti, nemusí obísť ani na
dovolenke v prímorských oblastiach.
Rozhorúčené, spotené telo v klimatizovanej reštaurácii sa veľmi ľahko
„odvďačí“ nádchou, kašľom či nebodaj
angínou. V tomto prípade oceníme zásobu liekov na zníženie teploty, sirup
alebo tabletky proti kašľu a pri bolesti
hrdla pastilky a roztoky na dezinfekciu
či znecitlivenie boľavého hrdla. Veľmi
často sa stáva, už počas cesty klimatizovaným dopravným prostriedkom,
že prídeme o hlas a hovoríme len s ťažkosťami. Aj keď je nám v horúcom počasí studený vzduch príjemný, môže
stáť za celým radom ďalších zdravotných problémov. Klimatizácia vysuší
nosné sliznice, z ich povrchu zmizne
vrstvička hlienu, ktorá sliznicu chráni
pred mikroorganizmami. Človek sa tak
stane náchylnejší k infekcii spôsobenej vírusmi či baktériami v horných
dýchacích cestách. Pri pobyte v klimatizovanom prostredí sa preto odporúčajú pastilky s Islandským lišajníkom,
ktoré vytvárajú hydratačný a ochranný
povlak na povrchu sliznice. Pobyt v klimatizovanom priestore neprospieva
ani alergikom. V prípade sennej nádchy
a tzv. peľových alergií môže pomôcť napríklad prípravok Nisita nosná masť,
ktorý zvlhčuje nosné sliznice a pôsobí
ako bariéra proti vzdušným alergénom.
Ach, to trávenie!
Niekto na dovolenke v cudzom prostredí
trpí zápchou, oveľa viac dovolenkárov
má opačné problémy. Samotné cestovanie môže totiž byť pre citlivejšie osoby stresovou situáciou, na ktorú telo
reaguje práve tráviacimi ťažkosťami.
V prvom prípade je dobré pamätať na
preháňadlá; pomôcť môžu napríklad
glycerínové čapíky SANOVA (na trhu je
aj 1 g verzia vhodná pre deti už od narodenia) a čapíky na liečbu hemoroidov,
ktoré sa pri zápche zvyknú prihlásiť
v najnevhodnejšiu chvíľu. Kameňom
úrazu je pravdaže aj samotné stravo-
vanie. Nie každému „sadnú“ korenené
exotické pokrmy, ktoré, i keď vyzerajú
lákavo a chutia, dokážu žalúdok nepripraveného dovolenkára riadne potrápiť.
Nehovoriac už o nie vždy štandardných
hygienických pomeroch hotelových zariadení v mimoeurópskych krajinách.
Aj keď sa snažia hygienu stravovania
dodržiavať, v klimatických podmienkach, kde sa teploty nezriedka šplhajú
k 40 °C počas celého leta, kontaminácia
patogénnymi baktériami spôsobujúcimi takzvané cestovateľské hnačky, prípadne aj zmenená skladba a množstvo
pokrmov je niečo, čomu sa takmer nedá
vyhnúť. Preto je dobré nezabudnúť si
pribaliť účinný liek práve na črevné
infekcie vo forme CARBOCIT tabliet,
prípadne aktívne čierne uhlie vo forme CARBOSORB tabliet. Ide o prípravky,
ktoré dokážu zabrániť množeniu patogénnych baktérií i vírusov v čreve a spolu s nevhodne strávenými zvyškami potravy ich po naviazaní na svoj povrch
aj účinne odstrániť z tela prirodzenou
cestou a hnačku zastaviť. Môžu ho užívať aj deti od troch rokov, rovnako ako
tehotné ženy a dojčiace matky.
Ľudia s citlivým žalúdkom, ktorým nezvyklá strava spôsobuje prekyslenie žalúdka, by nemali zabúdať na antacidá.
No a napokon, cestovatelia, ktorí vedia
o citlivosti svojho tráviaceho traktu,
urobia dobre, ak už pred cestou začnú
osídľovať svoje citlivé tráviace orgány
probiotikami.
—ib—
STOP hnačke
CARBOSORB® tablety




účinný liek proti hnačke
neničí črevnú mikroflóru
vhodný pre deti od 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy
nezabudnite tiež na liek CARBOCIT® tbl. proti hnačke,
nafukovaniu a črevným infekciám
MIMO
Y
ÁDZK
PREV
MIMO
ÁDZKY
PREV
WC
WC
NESMIE CHÝBAŤ VO VAŠEJ LEKÁRNIČKE, ANI NA CESTÁCH.
Liek na vnútorné použitie. Pozorne čítajte príbalový leták. Carbosorb, 20 tbl. liečivo - Carbo aktivatus 320 mg. Carbocit, 20 tbl. liečivo - Carbo aktivatus (320 mg), galan bizmutitý (25 mg)
a kyselina citrónová (3 mg). O správnom použití lieku a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. K dostaniu bez predpisu v každej lekárni.
WC
www.strevnipotize.cz
150
km
60
bedeker zdravia
intímne zdr avie
Slovenky sa milujú častejšie!
M
Sú aj sexuálne zodpovednejšie?
ať spokojný vzťah a kvalitný sex je dôležitou
súčasťou života väčšiny žien. Žiaľ, práve ony
nesú následky zlyhania
antikoncepčných metód. Aj preto sa
spoločnosť Gedeon Richter v spolupráci
s Millward Brown rozhodla uskutočniť
medzinárodný prieskum sexuálneho
správania dnešných žien a ich antikoncepčných metód. Ako dopadlo Slovensko?
7 000 priznaní žien
a smutné štatistiky
Za firmou Gedeon Richter je viac ako 113
rokov skúseností v oblasti gynekológie
a núdzovej antikoncepcie. Porozumieť
potrebám žien pomáha každý deň vo
viac než 100 krajinách. Spoločnosť Gedeon Richter bola iniciátorom veľkého
medzinárodného prieskumu o núdzovej
antikoncepcii, v ktorom výskumníci sledovali 7 000 žien medzi 15 – 49 rokov v 15
krajinách sveta.
Fakty a výsledky
zo Slovenska
Na Slovensku je použitie núdzovej aj perorálnej antikoncepcie oveľa nižšie v porovnaní s Českou republikou. Použitie
iných metód je však podobné, ako v našej
krajine. Prieskumu sa zúčastnilo 500
slovenských žien. Vo fertilnom veku aktívne používa hormonálnu antikoncep-
ciu 13 až 14 % žien. V našich končinách
sa prerušovaný styk preferuje častejšie.
Medzinárodne je to 17 % a na Slovensku
zhruba 19 %. V Čechách je celková užívateľnosť hormónov vyššia, preto je aj
povedomie chrániť sa celkom iné.
Hlavnými užívateľkami núdzovej antikoncepcie sú ženy medzi 18 až 29 rokom
veku. Ide hlavne o mladšie ženy, študentky, mladé matky, veľmi zriedkavo o zrelé
ženy, ktoré však volia potrat oveľa častejšie! Čím je žena staršia, tým viac odmieta
núdzovú antikoncepciu a má k nej negatívny postoj. Myslí si, že je schopná si svoj
sexuálny život ochrániť, s ohľadom na jej
vek, životné skúseností, a preto neočakáva, že by sa jej mohlo niečo „prihodiť“.
Opak je však pravdou a práve tieto ženy
volia potrat najčastejšie.
Dôsledky potratu
Otázka potratu sa dotýka mnohých sfér
a rozoberá sa hlavne z morálneho pohľadu. Okrem toho má nielen psychologické, ale hlavne lekárske vedľajšie účinky,
čo by mal byť dostatočný dôvod, aby sa
mu ženy vyhli. „Proces rozhodovania o umelom prerušení tehotenstva môže byť veľmi
stresujúci. Pôsobí tu skôr morálne pozadie
až následne strach z možných komplikácií.
Problémy sa môžu objaviť aj neskôr, zvlášť
v situácii, keď sa žena snaží otehotnieť, ale
nie úspešne. Reakciou na potrat môže byť
pocit viny, úzkostné stavy, necitlivosť až
opätovné prežívanie situácie,“ hovorí klinická psychologička PhDr. Katarína
Jandová, PhD.
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sa na Slovensku vykoná približne 20 potratov denne, a nie
z medicínskych dôvodov. Za obdobie 35
plodných rokov ženy (od 15 do 49 rokov
života) je to približne 248 200 potratov.
A to počet potratov za posledných 25 rokov výrazne klesol. Pri počte žien v tomto vekovom rozmedzí je to 17,7 % v SR!
Tabletka PO styku...
Núdzová antikoncepcia je v súčasnosti
založená na dvoch základných mechanizmoch účinku. Prvý je postavený na
podaní vysokej dávky gestagénu, levonorgestrelu, v období nasledujúcom bezprostredne po nechránenom pohlavnom
styku, a tým dôjde predovšetkým k nepriamemu zabráneniu ovulácie. Núdzová antikoncepcia neprerušuje existujúce
tehotenstvo, primárne zabraňuje uvoľneniu vajíčka, a tým sa následne zamedzí jeho oplodneniu a uhniezdeniu v maternici. „Pacientkam radím použiť núdzovú
antikoncepciu v štandardných prípadoch, ako
je zlyhanie kondómu, ak si zabudli vziať antikoncepčnú pilulku, alebo sa spoľahli iba na
prerušovanú súlož,“ hovorí gynekologička
MUDr. Radmila Sládičeková, MPH.
Väčšina užívateliek si po svoju tabletku
prichádza do lekárne do 72 hodín od
„nehody“. Tabletka do 72 hodín je k dispozícii bez receptu. Na slovenskom trhu
sa distribuuje iba pod jednou značkou. V
balení sa nachádza jedna tabletka. Predajná cena je od 22 eur.
Viac sa dozviete na www.tabletkapo.sk
Sexuálne správanie našich žien
Používané antikoncepčné metódy v sr
Sú Slovenky zodpovednejšie?
Na Slovensku sa milujeme častejšie, no o to menej sa chránime. V porovnaní so susednou Českou republikou sme však partnerovi vernejšie.
Na Slovensku majú ženy priemerne
4,9 sexuálnych partnerov za život,
v ČR 7 (medzinárodne číslo je 5).
Naše ženy udávajú 2,2 sexuálnych stykov týždenne, v ČR len 1,9 (medzinárodne číslo je 2,3).
bedeker zdravia
61
intímne zdr avie
Liečba šokom?
V prípade novej metódy liečby porúch erekcie rozhodne áno!
Lineárna rázová vlna (LSWT) je bezpečná a účinná metóda liečby porúch
erekcie. Ide o novinku, ktorá pacientom navracia normálny sexuálny život, možnosť prežívať ho spontánne,
bez nutnosti plánovania.
Takmer 80-percentná úspešnosť liečby
porúch erektilnej dysfunkcie (erekcie),
krátky čas liečenia a komfortný sexuálny život pacientov poukazujú na výsledky nového, doposiaľ najefektívnejšieho
spôsobu liečby metódou lineárnych rázových vĺn. Pre pacientov je tak LSTW
bezbolestné riešenie problému s dlhodobým výsledkom, potvrdeným klinickými štúdiami.
„Poruchou erekcie trpí približne 52 %
mužov vo veku od 40 do 70 rokov, pričom
ostych a obavy pred liečbou zvyšujú tento
počet o ďalších pacientov, o ktorých v ambulanciách nevieme. O poruche erekcie
hovoríme vtedy, ak sa ju nedarí dosiahnuť
dlhšie ako pol roka. Jej dôvodom môžu
byť psychické problémy, no často i vážne
ochorenia. Ak strach zo spôsobu liečby
a z jej výsledku mužom bráni navštíviť
odborníka, v prípade metódy lineárnych
rázových vĺn nie sú tieto obavy na mieste.
Nové generácie prístrojov umožňujú neinvazívnu a bezbolestnú aplikáciu," vysvetlil
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta
Urologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava. Poruchami erekcie často
trpia diabetickí pacienti. „Diabetes totiž
postihuje cievy, vedie k tzv. mikroangiopatii, zúženiu malých ciev. Diabetická
neuropatia zasa poškodzuje autonómne
nervstvo, ktoré ovplyvňuje aj erekciu. Zužovaním ciev na inom podklade (ateroskleróza) trpia aj pacienti s vysokým krvným tlakom. Poruchy erekcie trápia čoraz
mladších mužov. Stres, vysoké pracovné
nasadenie, nedostatok pohybu a sedavé
zamestnanie často vedú k hypertenzii a aj
poruchám erekcie,“ dopĺňa profesor Breza.
Pre koho je liečba LSTW určená?
Liečba rázovou vlnou je vhodná pre všetkých mužov, ktorí trpia poruchou erektilnej funkcie. „Môže byť však obmedzená určitými zdravotnými problémami,
preto je potrebné poradiť sa o vhodnosti
liečby so špecialistom. Terapia sa odporúča predovšetkým tým mužom, ktorým
nevyhovuje nutnosť opakovaného užívania liekov na zlepšenie erekcie, alebo
ich nemôžu užívať zo zdravotných dôvodov,“ zdôrazňuje MUDr. Karol Veselý, odborný garant RW Medical. Aj muži, ktorí aktuálne poruchami netrpia, môžu
využiť terapiu napríklad pre ešte lepšie
zvýšenie a upevnenie erekcie. Liečba rázovou vlnou nie je obmedzená vekom.
Liečba v praxi Aplikácia lineárnej rázovej vlny nízkej intenzity vyvolá novotvorbu ciev
a významne zlepší krvné zásobenie
penisu, a tým zlepší aj schopnosť dosiahnuť a skvalitniť erekciu. „K liečbe
využívame novú generáciu prístrojov
Renova, vďaka ktorej terapia pôsobí po
celej dĺžke penisu. Pacient absolvuje
štyri 15-minútové sedenia raz týždenne
a vykonáva ju špecialita – urológ. Celý
proces prebieha pri plnom vedomí bez
anestézy, pretože je bezbolestný, neinvazívny a bez vedľajších účinkov. Aplikácia
dosahuje mieru úspešnosti významného
zlepšenia erekcie až o 78,8 %,“ vysvetľuje
MUDr. Veselý.
Prístroj RENOVA ako jediný vytvára súvislé pole v dĺžke 70 mm, v ktorom dochádza
k lineárnemu pôsobeniu nízkoenergetickej rázovej vlny po celej dĺžke penisu.
Úspešnosť metódy
Vysoké percento úspešnosti liečby porúch erekcie a spokojnosť pacientov potvrdzujú renomovaní odborníci z oblasti urológie (podrobné štúdie citovaných
odborníkoch nájdete na www.rwmedical.sk/uspesnost a na stránkach výrobcu prístroja http://www.direxgroup.
com/renova.html).
RW Medical je špecializovaná urologicko–andrologická ambulancia na liečbu
porúch erekcie. Uplatňujeme individuálny a diskrétny prístup k pacientom.
Využívame najmodernejšie vybavenie
a postupy liečby, ktoré sú v Českej a v Slovenskej republike úplne prelomové. Naši
lekári a zdravotnícky personál sú vo
svojom obore profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami. Na liečbu erektilnej
dysfunkcie aplikujeme metódu lineárnej
rázovej vlny. Ide o inovatívnu metódu
v rámci liečby erekcie s dlhodobým účinkom a bezbolestným priebehom.
www.rwmedical.sk
Official Representative of Renova
Diskrétna
vlna zdravia
Vysoká úspešnosť liečby erekcie
www.rwmedical.sk
62
seriál čl ánkov na pokr ačovanie o os teoar tróze
bedeker zdravia
Rizikové faktory
osteoartrózy
prim. MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko—rehabilitačné centrum Hlohovec
www.rrc.sk
Osteoartróza (OA)
je najčastejším kĺbovým ochorením a súčasne
aj najčastejšou príčinou bolestí spojených so zníže­
ním pohyblivosti v postihnutej oblasti.
Počiatočné štádium prebieha dlho nebadane a hlavným príznakom je bolesť
v postihnutom kĺbe, ktorá sa spočiatku
prejaví po zvýšenej námahe. Neskôr
bolesť sprevádza začiatok pohybu, hovoríme o tzv. štartovacej bolesti, ktorá
ustúpi po „rozhýbaní“ kĺbu.
V pokročilejších štádiách ochorenia sa
zjavia pokojové i nočné bolesti, ktoré sú
nepriaznivým znakom vývoja ochorenia s prítomnosťou zápalovej reakcie.
Ďalšími príznakmi osteoartrózy sú:
stuhnutosť (na rozdiel od reumatoidnej
artritídy býva ráno kratšia – do 30 minút), obmedzenie pohyblivosti, nestabilita kĺbu až celková strata funkcie. Môže
byť prítomný krepitus – vŕzgavý zvuk
vznikajúci trením, opuch mäkkých
častí, svalové oslabenie v okolí kĺbu so
svalovou nerovnováhou, prípadne výpotok s postupným zhrubnutím kĺbu až
rozvojom rôznych deformít. Postihnuté
kĺby sú veľmi citlivé na chlad a zmeny
počasia, takže chorý býva „spoľahlivým
barometrom“. Osteoartróza prebieha
dlhodobo, s kolísavou aktivitou, často
celý život a môže viesť k predčasnej invalidite.
Najčastejšie sú postihnuté kolenné kĺby
(gonartróza), potom bedrové (koxartróza), drobné kĺby rúk (hlavne koncové
a stredné kĺby rúk s tvorbou uzlíkov,
koreňový kĺb palca ruky – rhisartróza),
v oblasti chrbtice (osteoartrotický pro-
Rizikové faktory OA:
•starnutie (výskyt výrazne stúpa po
50. roku života, po 70. je obligátny)
•genetické faktory (tvar kĺbu a štruktúra chrupky poukazujú na zrejmú
dedičnosť pri
•Heberdenových nodozitách a idiopatickej forme koxartrózy)
•vrodené a vývojové chyby (rozdielna
dĺžka končatín, vybočené kolená)
•preťaženie (práca, šport) a úraz
•obezita (najmä pri váhonosných
zhyboch)
•imunitné procesy (výskyt protilátok proti kolagénu)
•ukladanie minerálnych solí do
chrupky (vedie k jej deštrukcii
a k vzniku sekundárnej formy ochorenia)
•porucha nervového zásobenia kĺbu,
strata svalovej sily a svalová nerovnováha (vyradenie ochranných reflexných mechanizmov)
•metabolické a endokrinné poruchy
(výživa, osteoporóza)
•zápal v kĺbe
ces medzistavcových kĺbov – spondylartróza a medzistavcových platničiek
hlavne v krčnom a driekovom úseku s
tvorbou výrastkov), pliec (omartróza),
lakťov, členkov, nôh (koreňový kĺb palca
– hallux valgus).
Podľa príčin môžeme osteoartrózu rozdeliť na primárnu (bez presne známej
príčiny – vzniká fyziologickým procesom starnutia a vplyvom opotrebovania kĺbových plôch) a sekundárnu.
Osteoartróza vzniká ako následok
úrazov (väčší úraz kĺbu, mikroúrazy –
pri športovom preťažení, chirurgická
operácia – napr. meniskov), metabolických ochorení (ochronóza, chondrokalcinóza, akromegália, dna, diabetes
mellitus...), zápalových ochorení (reumatoidná artritída, infekčné zápaly
kĺbov) a anatomických abnormalít (hypermobilný syndróm, nerovnaká dĺžka
končatín, vrodené poruchy bedrového
kĺbu a pod.). Často ide o kombináciu
viacerých faktorov.
Pri diagnostike osteoartrózy je zlatým
štandardom röntgenový snímok s určením jej závažnosti, štádia a hodnotením progresie. Pri I. až IV. štádiu ochorenia sa postupne znázorňuje zúženie
kĺbovej štrbiny, tvorba výrastkov – osteofytov, zahustenie kostnej štruktúry
bedeker zdravia
seriál čl ánkov na pokr ačovanie o os teoar tróze
s tvorbou cýst v subchondrálnej kosti
až po obraz ankylózy (stuhnutie kĺbu
podmienené vznikom väzivového alebo kosteného spojenia kostí tvoriacich
kĺb). Je známa diskrepancia medzi rtg.
a klinickým obrazom, keďže aj pokročilé rtg. zmeny nemusia mať výraznú
klinickú odozvu a naopak. Väčšina
rutinných krvných testov nevykazuje
odchýlky, len v prípade niektorých foriem s výraznou zápalovou reakciou
môže byť zvýšený CRP. Vyšetrenie kĺbovej tekutiny (synoviogram) vykazuje
väčšinou nezápalové hodnoty.
Z ďalších zobrazovacích techník sa používa ultrazvukové vyšetrenie (napr. detekcia kĺbového výpotku, stav štruktúr
v okolí kĺbu), magnetická rezonancia –
MRI (hodnotenie zmien mäkkých častí
kĺbu – väzy, menisky, defekty chrupky),
scintigrafia...
Komplexné informácie o osteoartróze
sa dočítate v publikácii s CD „Bolesti
chrbtice, kĺbov, kostí a ...“. Okrem
podrobných
informácií
o ochoreniach
pohybové ho
aparátu uvádza i rady o ich
komplex nej
liečbe vrátane
špe­c iá l nych
vyšetrení
a cvičení
(drobných kĺbov
rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta
a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita – podľa Mojžišovej, inkontinencia panvového dna – „Lúčky“
a bolesť chrbtice so špeciálnou cvičebnou zostavou pri osteoporóze – podľa
Ďurišovej). Predaj aj formou dobierky: tel./fax: 033 7301 820; msm: 0949
444444; e-mail: [email protected]
V budúcom čísle sa dočítate o nechemickej liečbe osteoartrózy.
63
Príďte si zacvičiť
pod dohľadom fyzioterapeuta!
Špeciálne cvičebné zostavy:
podľa Ďurišovej — upravuje svalovú
nerovnováhu; optimálna pri osteoporóze a bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu;
podľa Mojžišovej — obsahuje samonapravovacie cviky a účinkuje
pri bolestiach chrbtice rôzneho typu;
indikovaná hlavne pri neplodnosti;
Lúčky — cvičenie svalstva panvového dna — vhodná pri problémoch
s udržaním moču, zlepšuje stabilitu
chrbtice a pomáha pri odstraňovaní
bolesti) sa môže naučiť každý záujemca v Reumatologicko-rehabilitačnom centre v Hlohovci po telefonickom objednaní (033-73 01 820).
ÚČINNÁ POMOC
PRI OCHORENIACH
SVALOV, ŠLIACH A KOSTÍ
krém
keď milujete pohyb
Aflamil® krém je voľne dostupný v lekárňach. Pred jeho použitím si pozorne prečítajte príbalovú
informáciu pre pacienta a poraďte sa s Vašim lekárom alebo lekárnikom. Viac informácií na:www.richter.sk
Gedeon Richter Slovakia s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava.
2014/ P100/4
Aflamil® krém s obsahom účinnej látky aceklofenak je liek, ktorý pôsobí proti bolesti a zápalu
v súvislosti s úrazmi alebo muskuloskeletálnymi ochorenia. Účinne pomáha v liečbe bolestivých
a zápalových ochorení, ako sú zápaly šliach, väzov, svalov a kĺbov, vrátane preťaženia, vyvrtnutia,
distenzií, bolestí v krížoch a jednostranného svalového stuhnutia šije. Krém sa nanáša na neporušenú pokožku a neodporúča sa používať okluzívny obväz. Nakoľko je jedná o krém, veľmi dobre
sa vstrebáva a zanecháva príjemný pocit úľavy na postihnutom mieste. Stačí jediné vyskúšanie
a Aflamil® krém stane sa spoľahlivou súčasťou Vašej domácej lekárničky.
Dátum prípravy: marec 2014
Bolesti svalov a kostí nie sú ničím výnimočným. Častejšie sa objavujú vo vyššom veku,
no nevyhýbajú sa ani športovcom, či pohybovo aktívnym mladým ľuďom. Stačí menší úraz,
alebo jeden nevhodný pohyb a vyvrtnutý členok, alebo natiahnutý sval nám dokážu spôsobiť
nemalé trápenie. Je len prirodzené, že sa chceme cítiť čím skôr vo forme a bolestivé miesto
kvalitne a účinne ošetriť. Pre taký prípad je dobré mať poruke Aflamil® krém.
64
dermatovenerológia
bedeker zdravia
Mykotické infekcie kože
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Huby sú najrozšírenejšie mikroorganizmy rastlinného pôvodu na svete. Len
jedno percento z nich parazituje na
živočíchoch. Dermatofyty sú vláknité
keratinofilné huby, s afinitou k ľudskému a zvieraciemu keratínu.
Ochorenia vyvolané mikroskopickými
hubami postihujú asi pätinu obyvateľov
sveta. Výskyt infekcie závisí od sociál­
nych, ekonomických, hygienických
a klimatických podmienok. Na mykotickú infekciu vyvolanú antropofilnými
druhmi húb sú náchylnejší ľudia s ortopedickými chybami, mikrotraumami, s vlhkou, macerovanou, spotenou
kožou, ktorí nosia bielizeň a oblečenie
z nevhodných, hydrofóbnych materiá­
lov a nevzdušnú obuv. Tiež pacienti
s metabolickými, vegetatívno-cievnymi
a neurologickými poruchami, s oslabenou imunitou, po dlhodobej liečbe
antibiotikami, cytostatikami a s inými
chronickými chorobami.
Rizikovými skupinami sú športovci,
vojaci, baníci, pracovníci v horúcich
prevádzkach, návštevníci sáun, termálnych kúpalísk, kúpeľov a pod.
Prenos infekcie môže byť priamy,
z človeka na človeka alebo nepriamy
prostredníctvom kontaminovaných
predmetov, ako sú napr. predmety
v spoločných hygienických zariadeniach, lavičky, rohože, uteráky, nástroje
používané pri manikúre a pedikúre,
obuv a pod.
Keratinofilné vláknité huby sa
podľa priameho hostiteľa delia na
• antropofilné – parazitujú na človeku,
• zoofilné – parazitujúce predovšetkým na zvieratách s príležitostným
priamym a nepriamym prenosom na
ľudí
• geofilné – vyskytujúce sa na keratínových zvyškoch zvierat a ľudí v pôde.
Keratomykózy
Patria medzi mykotické infekcie postihujúce najvrchnejšiu časť kože a vlasy.
V našej zemepisnej šírke sa najčastejšie
vyskytuje pityriasis versicolor.
Pityriasis versicolor
Je mykotické ochorenie rozšírené po
celom svete s najvyššou incidenciou
v tropických a subtropických oblastiach.
Vyvolávateľom ochorenia sú lipofilné
kvasinky. Z človeka na človeka sa prenášajú priamym stykom alebo nepriamo prostredníctvom predmetov dennej
potreby a odevom. Ochorenie postihuje
častejšie ľudí so zvýšenou potivosťou,
s mastnejšou pokožkou, ktorí si na telo
aplikujú mastné krémy a oleje a pracujúcich v horúcich prevádzkach. Infekcia
začína spravidla na bočných stranách
hrudníka, odkiaľ sa šíri na trup, končatiny, krk a ojedinele na ostatné časti
tela. Prvým prejavom sú drobné škvrnky
farby bielej kávy, na čiernej koži sivasté
Postupne narastajú do okrúhlych, ostro
ohraničených škvŕn s priemerom do
10 mm a s tendenciou splývať do veľkých
mapových ložísk. Na povrchu sa jemne
ošupujú. Pri pôsobení UV žiarenia choré
ložiská ostávajú bledšie voči okolitej opálenej pokožke. Subjektívne sa ochorenie
vníma len ako kozmeticky rušivé.
V lokálnej liečbe sa používajú antimykotické šampóny aplikované na noc na
celý trup, krk a končatiny. Aplikácia lokálnych antimykotík na jednotlivé viditeľné ložiská je nedostatočná. Vhodná
jej celková antimykotická terapia. Zvýšená hygiena, rovnako ako vyvarovať
sa nadmernému poteniu a používaniu
mastných kozmetík, pôsobí preventívne a zabráni aj recidíve ochorenia.
Epidermofýcia – Tinea
Najčastejšou hubovou infekciou kože je
epidermofýcia, ktorá začína postihnutím
medziprstí nôh, odkiaľ sa infekcia šíri
na stupaje a v jednej tretine aj na nechty.
Miestom nákazy bývajú spoločné sprchárne, sauny, telocvične. Na týchto
miestach sa nachádza až 100 mykotických častíc na meter štvorcový.
Podľa klinického obrazu rozlišujeme
tri formy ochorenia. Najčastejšie býva
postihnuté tretie a štvrté medziprstie
nôh. Koža je vlhká, mokvavá a ošupuje sa za súčasného vzniku bolestivých
trhliniek. Zápal sa rozširuje na spodnú
časť prstov a na stupaje.
Chronické štádium je charakteristické minimálnym zápalom, s ošupovaním a s prasklinami. Pacient si sťažuje
na svrbenie. Mykotická infekcia nôh
môže prebiehať aj pod obrazom hlboko
uložených intenzívne svrbiacich pľuzgierikov na bočných stranách prstov
a stupajach alebo pod obrazom veľmi
zhrubnutej a popraskanej kože, ktorá
postihuje najmä päty a bočnú stranu
chodidiel s častou tvorbou bolestivých
ragád (trhliniek – pozn. red.). Ochorenie
sa označuje, aj podľa lokalizácie, ako
„moccasin foot“ – mokasínová noha.
Najčastejšie sú zmeny na nechtoch
dôsledkom hubovej infekcie. Mikroskopické huby sa podieľajú v 50 % na
zmenách nechtových platničiek. Týmto ochorením trpia asi 3 % populácie.
Najviac sa vyskytuje vo vekovej skupine
40- až 60-ročných, kde postihuje 15 až 20
% populácie. Nechty na nohách bývajú
štyrikrát častejšie postihnuté ako nechty na rukách. Vláknité mikroskopické
huby prerastajú po uchytení na kožu
cez voľnú a bočnú časť nechtového lôžka. Necht sa najprv odlučuje od lôžka,
priehľadná nechtová platnička sa mení
na krémovobielu až žltkastú a pod nechtami sa vytvárajú drobivé masy. Infekcia sa postupne šíri na celý necht, ktorý sa v konečnom štádiu úplne rozruší
a rozpadne. Poškodenie nechtov môže
bedeker zdravia
dermatovenerológia
platničiek riešila chirurgicky, strhnutím nechta. Dnes sa lieči pomocou tabletiek a liečba je bezbolestná. Najčastejším
ochorením, ktoré postihuje nechtovú
platničku je hubová infekcia. Ochorenie
je veľmi neestetické, infekčné, ale dá sa
dobre liečiť, dôležité je však nezanedbať
ju a sa správne a včas vyliečiť.
Mykotická infekcia rúk
Zápalové zmeny sú veľmi mierne, nachádzajú sa v centre dlane a na bočných
stranách prstov. Z nôh sa infekcia môže
preniesť, prevažne v prípade mužov, na
slabiny. Ložiská sú ostro ohraničené,
červenej farby, s mierne vyvýšeným lemom a postupne sa šíria a svrbia. Mykotická infekcia sa môže vyskytovať aj
kdekoľvek na povrchu tela. Ložiská sa
šíria z centra do okolia, majú typický
okrúhly tvar, s aktívnym zápalovým
lemom na obvode. Priemer ložísk dosahuje aj niekoľko decimetrov. Môže
sa vyskytovať spolu s inými kožnými
chorobami, najmä ak sa dlhodobo lie-
čia kortikosteroidmi. Hubová infekcia
predkolení je ochorenie typické pre
ženy s epidermofýciou nôh. Na prednej strane predkolení vznikajú najprv
červené fľaky, ploché infiltráty a uzly
červenej farby a postupne aj pľuzgieriky s hnisavým obsahom. Ochorenie
má chronický priebeh a sprevádza ho
intenzívne svrbenie.
Diagnóza mykotickej infekcie sa stanovuje na základe anamnézy, klinického
obrazu, mikroskopického a kultivačného vyšetrenia.
V liečbe epidermofýcie sa používajú lokálne prípravky v roztokoch, v krémoch
a v mastiach a systémové antimykotiká.
Lokálna terapia sa používa pri malom
rozsahu ochorenia, pri povrchových
mykózach a pri kontraindikácii systémovej terapie. Lokálne antimykotiká by
sa mali aplikovať aspoň centimeter za
viditeľné zápalové zmeny a aspoň týždeň po odznení klinických zápalových
prejavov. Dôležitá je dezinfekcia odevu,
obuvi a prostredia.
NÁJDETE V LEKÁRNI
byť spôsobené aj kvasinkami, ktoré sa
bežne vyskytujú na koži. Postihnutie
kože a nechtov závisí od lokálnych a
celkových podporných faktorov, ktorými sú napr. vlhko, poruchy krvného
obehu, nesprávna manikúra, vnútorné
ochorenia ako cukrovka a pod.
Ochorenie začína od nechtového koreňa. Dlhodobý zápal nechtového valu
s následným postihnutím nechta postihuje ľudí „s mokrým” zamestnaním.
Vlhko a pôsobenie rôznych chemikálií
znižujú voduvzdornosť jemnej kožtičky,
ktorá prechádza z kože prstov na nechty. Táto sa postupne oddeľuje od nechtovej platničky, vzniká vstupná brána
infekcie a šíriaci sa zápal poškodzuje
nechtové lôžko, čo má za následok poškodenie nechtovej platničky.
Riziko infekcie sa zvyšuje pri dlhodobom užívaní hormonálnych prípravkov
pri vnútorných ochoreniach, hubových
ochoreniach vlasatej časti hlavy a pri
výskyte hubového ochorenia v rodine.
V minulosti sa infekcia nechtových
65
Rýchlo odstraňuje
problémy v intímnych partiách
suchosť
pálenie
svrbenie
začervenanie
bolesť
Bez SLES a SLS / Bez parabénov
Dermatologicky testovaný
Viac informácii nájdete na www.dermoxen.eu alebo
Testovaný
in vitro a in vivo
Viac ako 96% rastlinných Neobsahujú ťažké kovy
zložiek a prebiotiká
ani surfaktanty
Neobsahuje
kortikosteroidy
facebook.com/dermoxen.slovakia - Regimed SR s.r.o. - tel.: 02/434 270 58
66
F YTOFARMAKÁ
bedeker zdravia
Pestrec mariánsky
pre zdravú pečeň
Pre zdravie je veľmi dôležité udržať si
zdravú pečeň. Väčšina ľudí si ju však
v dnešnej dobe preťažuje toxínmi.
Jednou zo základných funkcií pečene
je čistiť krv od toxických látok. Pečeň
funguje ako akási chemická továreň.
Pritom je viac ako jasné, že čím zdravšie
a pestrejšie sa stravujeme, tým menej
zaťažujeme jednotlivé orgánové systémy vrátane pečene. S postupujúcim
vekom a záťažou v podobe mastných,
tepelne upravených pokrmov, neraz vyprážaných, s minimom vlákniny v podobe čerstvej surovej zeleniny a ovocia,
sa pečeň namáha čoraz viac. Ak k tomu
prirátame alkohol, lieky a nebodaj drogy, pečeň sa môže preťažiť natoľko, že
príde k jej zlyhaniu. Artiléria voľných
radikálov, ktoré neustále bombardujú
naše orgány na bunkovej úrovni (ich
„zdrojom“ je znečistené životné prostredie, prach, smog, expozícia slnečnému žiareniu, potravinárske farbivá,
konzervanty, cigaretový dym) sa podpisujú jednak za rýchlejším starnutím
nielen pokožky, ale aj orgánov a rozvojom civilizačných ochorení vrátane
metabolických, srdcovo-cievnych a aj
onkologických. Jedným zo spôsobov,
ako preťažovaniu pečene predísť, je
pomôcť si prostriedkami z „prírodnej
lekárne“. Aby sme celý „arzenál voľných
radikálov“ odstránili z tela, potrebujeme dostatočne účinný filter. Tým je
zdravá a spoľahlivo fungujúca pečeň.
Pomôcť v prečisťovaní a zachovaní
zdravej funkcie pečene môže liečivá
bylina, bodliak s krásnymi fialovými
kvetmi pestrec – známy tiež pod me-
nom ostropestrec mariánsky – respektíve jeho plody či výťažky z nich. Je povestný svojimi silnými antioxidačnými
schopnosťami.
Liečivá sila z prírody
Podľa viacerých štúdií patrí pestrec
k najlepšie prevereným rastlinným
liečivkám. Farmakologicky zaujímavé
látky obsiahnuté v plodoch pestreca
mariánskeho sú f lavonoidy, ktoré
prvýkrát objavili a popísali v roku 1952.
Za schopnosť blahodarne pôsobiť na
obnovu tkaniva pečene vďačí látke sylimarín. Ponúka však aj ďalšie možnosti uplatnenia. Napravuje napríklad
poruchy krvného obehu, pomáha pri
nízkom krvnom tlaku, tonizuje cievy,
posilňuje organizmus pri alergiách.
Neodporúča sa v tehotenstve a pri vysokom krvnom tlaku. Navyše:
→ znižuje cholesterol
→ zlepšuje trávenie
→ detoxikuje a posilňuje pečeň
→ zbavuje pečeň chemických prímesí
a toxických látok z potravín
→ chráni pečeň pred škodlivými účinkami z užívania farmaceutických
liekov
→ pomáha proti migréne, závratom,
depresiám, astme, alergiám, ale aj
nevoľnostiam počas cestovania
Sylimarín – extrakt
z pestreca mariánskeho
Za ten čas sa výťažok z pestreca, rastlinné farmakologikum silymarín, stal
najlepšie preskúmaným a zdokumentovaným terapeutikom na ochorenia
pečene. Farmakologicky ide o antihepatotoxicky účinnú skupinu látok izolovanú z liečivej rastliny – z pestreca
mariánskeho.
Silymarín prispieva k ochrane buniek
a tkanív pred oxidačným poškodením. Pod pojmom oxidačné poškodenie
rozumieme porušenie rovnováhy medzi vznikom voľných radikálov a ich
odstránením pomocou prirodzených
lapačov – bunkových antioxidantov, ktoré vychytávajú voľné radikály. V našom
organizme poškodujú bielkoviny, lipidy,
oslabujú bunky. A aký je mechanizmus
ochranného účinku sylmarínu na pečeň?
Jednoducho povedané, jeho účinok spočíva práve v stabilizácii bunkových a mitochondriálnych membrán a v schopnosti vychytávať voľné radikály. Funkčná
schopnosť membrán je predpokladom
neporušenej metabolickej, detoxikačnej
a syntetizujúcej funkcie pečene.
Pestrec mariánsky, ľudovo nazývaný
Kristova koruna, si môžete objednať na
www.zdravapecen.sk
Pečeň
— vstupná brána k vášmu zdraviu.
e-shop a objednávky:
0907 799 065
0905 702 390
www. zdravapecen.sk
bedeker zdravia
INFEKČNÉ OCHORENIA
67
Vírusová hepatitída
verzus žltačka
Vírusová hepatitída
a žltačka nie je to isté!
Žltačka je patologický
stav, ktorý sa klinicky
prejavuje zožltnutím
kože, očného bielka,
slizníc aj ostatných
tkanív a spôsobuje ho
nahromadenie žltého
žlčového farbiva biliru­
bínu v krvnej plazme.
Nesprávne sa termín
žltačka používa ako
označenie zápalu
pečene (hepatitídy), pri
ktorom je hlavným
príznakom choroby.
RNDr. Mária Salmonová,
regionálna hygienička
MVDr. Štefánia Kolcunová,
vedúca oddelenia epidemiológie RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni
Zápal pečene
Vírusovú hepatitídu vnímajú mnohí
ako bežné a život neohrozujúce ochorenie. Len málokto však vie, že je to
jedno z najviac rozšírených ochorení
na celom svete s radom mutácií. Zatiaľ
poznáme päť konkrétnych typov (typ
A, B, C, D, E).
Hepatitída je zápal pečene, ktorý primárne vyvolávajú pečeň poškodzujúce vírusy. Môže mať dve formy, akútnu
a chronickú, keď sa akútny zápal stane dlhotrvajúcim. Samotnému riziku
ochorenia na hepatitídu sú vystavené
najmä rizikové skupiny ľudí, ktoré majú
veľkú pravdepodobnosť, že sa dostanú
do kontaktu s vírusom.
Faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť
ochorenia, sú rôzne a závisia od typov
hepatitídy. Najčastejšie ide o: nedostatočnú hygienu (typ A, E), vnútrožilové
užívanie drog (typ A, B, C, D, E), časté
striedanie sexuálnych partnerov – promiskuita (typ A, B, D, E), promiskuitné
praktizovanie análneho sexu (typ A, B,
C, D, E), mnohé pohlavné choroby (typ
A, B, C, D, E), práca v zdravotníctve (typ
A, B, C, D, E).
Vírusová hepatitída A
Je akútne ochorenie pečene spôsobené
vírusom hepatitídy typu A a prejavuje sa príznakmi chrípky a žalúdočno-črevnými ťažkosťami. Akútny zápal
sa väčšinou javí ako bežná chrípka,
pričom najčastejšími príznakmi sú
celková únava, bolesti svalov, horúčka,
nevoľnosť, zvracanie, bolesť brucha,
strata chuti do jedla, tmavý moč, svetlá stolica, zápcha alebo hnačka. Intenzita príznakov je rôzna a často závisí
od veku chorých. Kým dieťa ochorenie
prekonáva ľahšie, v prípade starších
ľudí je priebeh neraz komplikovanejší.
V rozvinutom štádiu ochorenia mávajú chorí typickú žltačku (žlté sfarbenie
očí i kože, tmavý moč a svetlá stolica).
Súvisí to s tým, že vírus, ktorý vyvoláva ochorenie, napadol bunky pečene.
Časť chorých však neožltne, ochorenie
sa nerozpozná a chorí často šíria chorobu ďalej.
Rizikové skupiny: Deti predškolského
a školského veku, mladí a dospelí do
35 rokov a cestovatelia. V posledných
rokoch sa na Slovensku zaznamenal
stúpajúci výskyt tohto ochorenia najmä
v populácii detí od jedného do štyroch
rokov. Zvýšený výskyt nákazy sa eviduje
aj pri niektorých povolaniach: zdravotníci, vychovávatelia a učitelia, vojaci,
policajti a pod.
Inkubačný čas ochorenia: Desať až
50 dní, priemerne 30.
Prenos: Nákaza sa prenáša tzv. fekálno-orálnou cestou, pričom vírus sa
vylučuje v stolici a pri nedodržiavaní
68
INFEKČNÉ OCHORENIA
zásad osobnej hygieny chorá osoba prenáša ochorenie na iných kontaminovanými rukami, jedlom a výnimočne aj
vodou. Preto sa pri vírusovej hepatitíde
typu A tiež používa označenie „choroba
špinavých rúk“.
Liečba: Je iba podporná, sústreďuje sa
na tlmenie príznakov a diétu šetriacu pečeň. Odporúča sa pokoj na lôžku
a zmiernenie zdravotných ťažkosti,
napr. tíšenie bolesti hlavy, zvracania
a zníženie telesnej teploty. Zo stravy je
potrebné vylúčiť hlavne mastné a ťažko
stráviteľné jedlá a alkohol či dráždivé
látky. Uprednostňuje sa ľahká strava,
zelenina a ovocie, podávanie vitamínov
skupiny B, vitamín C a K. Ochorenie nezanecháva následky a neprechádza do
chronického štádia. Prekonanie ochorenia zanecháva celoživotnú imunitu.
Výskyt: na Slovensku sa viaže na oblasti s nižším hygienickým štandardom.
Ročne sa vyskytuje 600 až 800 prípadov
ochorení s maximom vo vekovej skupine jeden- až štvorročných a a päť- až
deväťročných detí.
Ochorenie sa vyskytuje na celom svete v
závislosti od počtu ľudí v tej ktorej krajine, ktorí žijú v slabších hygienických
podmienkach. Znamená to, že na západ
od Slovenska je výskyt nižší, naopak na
východ od našej krajiny je vyšší. Ročne
zaznamenávame niekoľko tzv. importovaných ochorení v prípade osôb, ktoré
sa vrátili z niektorých krajín Afriky,
Ázie, ale i Európy.
Prevencia: Očkovanie je účinným prostriedkom pred ochorením, avšak nie
jediným. Zdôrazňujú sa tiež faktory,
ktoré pôsobia preventívne, a to najmä dostatok pitnej vody, kanalizácia
a ďalšie typické opatrenia súvisiace so
štandardmi bývania.
Očkovanie: Pozostáva z dvoch dávok
injekčne podanej očkovacej látky do
svalu. Len zriedkavo ho sprevádzajú
malé lokálne reakcie.
Tí, ktorí sa rozhodnú dať očkovať pred
cestou do oblasti s výskytom ochorenia,
alebo z iných dôvodov, by sa mali dať
očkovať optimálne mesiac pred odchodom jednou dávkou očkovacej látky. Po
podaní tejto dávky ochrana nastupuje
za dva až tri týždne, čo závisí od oč-
kovacej látky. Druhá dávka sa podáva
za šesť až 12 mesiacov po prevej dávke.
Okrem cestovateľov sa očkovanie odporúča vykonať aj v prípade profesionálne
exponovaných osôb, ako sú lekári infekčných oddelení, detských oddelení,
záchranári, bezpečnostné jednotky,
pracovníci čističiek odpadových vôd.
Vírusová hepatitída typu B
Je zápalové degeneratívne ochorenie pečene vyvolané vírusom hepatitídy typu
B. Priebeh ochorenia býva ťažší a tiež
dlhší ako napr. pri vírusovej hepatitíde
typu A. V klinickom obraze prevažujú
hnačky a tiež chrípkové, kĺbové, kožné
a nervové príznaky, ktoré prevládajú
Hepatitídy môžu spôsobiť
závažné zdravotné ťažkosti
a neraz jedinca dlhodobo
pripútať na lôžko.
nad príznakmi zo zažívacieho traktu.
Ochorenie veľmi často prechádza do
chronickej formy v podobe cirhózy a rakoviny pečene. Môže však prebehnúť aj
bez príznakov a infikovaná osoba tak
zostáva dlhodobým nosičom vírusu.
Rizikové skupiny: Mladí ľudia medzi
15. a 24. rokom života, ohrozenými sú
aj cestovatelia, ľudia striedajúci viac
sexuálnych partnerov, zdravotníci,
kaderníci.
Inkubačný čas: 50 až 180 dní, priemerne 90.
Prenos: Ochorenie sa najčastejšie
prenáša infikovanými telesnými tekutinami: krvou, spermou, pošvovým
sekrétom a slinami. K prieniku vírusu
do krvi môže prejsť celým radom spôsobov, napr. pri sexuálnom styku, žilovej
aplikácii liekov alebo drog infikovanou
ihlou, poranením infikovanou ihlou,
piercingom a tetovaním, možná je aj
nákaza krvnou transfúziou či dialýzou.
Častý je tiež prenos z matky na dieťa
v tehotenstve alebo počas pôrodu. Takéto infekcie často vedú k nosičstvu.
Liečba: Vzhľadom k tomu, že ochorenie
spôsobuje vírus, liečba je zameraná na
tlmenie príznakov, na diétu šetriacu
bedeker zdravia
pečeň a režimové opatrenia s obmedzením námahy chorého (pokoj na lôžku).
Z liekov sa využívajú hepatoprotektíva,
lieky chrániace pečeňové bunky a podporujúce ich obnovu. Chronická forma
ochorenia sa môže liečiť injekčným podávaním liekov ovplyvňujúcich imunitu a antivirotikami.
Výskyt: Na Slovensku sa zaznamenáva ročne stále menej a menej prípadov
ochorení, ktorých počet však prekračuje
číslo 100. Kým v minulosti sa ochorenie
vyskytovalo najmä v populácii starých
ľudí, ktorí mali v anamnéze rôzne medicínske zákroky (injekcie, transfúzie,
operácie), dnes najviac postihnutou vekovou kategóriou sú mladí dospelí od
15. do 24. roku veku, čo majú na svedomí
rôzne nesterilné výkony, ako sú piercing, tetovanie, nechránený pohlavný
styk a injekčné užívanie drog.
Vírusová hepatitída typu B sa vyskytuje
na celom svete, pričom na východ od
našej krajiny je jej výskyt významne
vyšší a naopak, smerom na západ nižší.
Ochorenie v zahraničí možno dostať pri
neodbornom ošetrovaní v zdravotníckych zariadeniach s nízkym hygienickým štandardom a pri častom sexuálnom striedaní partnerov.
Očkovanie: Účinnou zbraňou v prevencii žltačky typu B je očkovanie.
Vykonáva sa tromi dávkami očkovacej
látky, ktorá sa podáva do svalu, v intervaloch 3-5-11, teda v treťom, piatom a desiatom mesiaci života. Ak ide o dieťa,
ktorého matka bola počas tehotenstva
zistená ako nosič vírusu, alebo prekonala ochorenie počas tehotenstva, tak
sa očkuje hneď po narodení a k prvej
dávke očkovacej látky sa podáva ľudský gamaglobulín s vysokým obsahom
protilátok proti vírusu žltačky typu B.
Okrem celoplošného očkovania novorodencov, ktoré sa vykonáva od r. 1998, sa
očkujú aj zamestnanci zdravotníckych
zariadení, zariadení sociálnych služieb,
študenti stredných zdravotníckych
škôl, lekárskych fakúlt, fakúlt ošetrovateľstva verejného zdravotníctva a tiež
rizikoví pacienti, ktorí sa pripravujú na
dialýzu, pacienti s poruchami krvotvorby, diabetici a ďalší v súlade s platnou
legislatívou.
Download

MUDr. ZUZana néMethyová, CSc. Hlavný