Text: MUDr. Klára Martinásková, PhD.,
Dermatologické odd.
FNsP J.A.Reimana Prešov
Psoriáza
v detskom veku
www. psoriaza.sk
Ochorenie znižuje
kvalitu života dieťaťa a je
aj sociálnym problémom
Psoriáza je dedičné, primárne zápalové, recidivujúce ochorenie, ktoré vzniká na imunologickom
podklade a na základe zdedenej dispozície a objavuje sa v akomkoľvek veku. Okrem vrodenej
dispozície zohrávajú pri vzniku ochorenia dôležitú
úlohu tzv. spúšťajúce faktory, medzi ktoré patria
infekcie, fyzikálne a chemické vplyvy, hormonálny
stav, nesprávna životospráva alebo niektoré lieky.
Najdôležitejším spúšťačom ochorenia popri vrodenej dispozícii býva infekcia, často streptokoková angína. Ochorenie sa môže objaviť prvýkrát aj
po inom zápale, ktorý spustí kaskádu imunitných
pochodov zapríčiňujúcich psoriázu. Choroba
výrazne ovplyvňuje kvalitu života pacienta a je
závažným problémom nielen zdravotným, ale aj
sociálnym. Výrazne znižuje kvalitu života dieťaťa
s negatívnym dopadom na rozvoj osobnosti.
Začne to striebristými
šupinami
Psoriáza, čiže „lupienka“, sa, ako z názvu
vyplýva, prejavuje na koži šupinkou na
zčervenalom ohraničenom ložisku. U detí
sa začína ako náhly výsev ložísk veľkosti
0,5 až l,0 cm s tvorbou striebristých šupín, ktoré pokrývajú celé ložisko, okrem
úzkeho lemu na okraji. Tento náhly výsev
(akútne exantematický) vzniká najčastejšie po infekcii horných dýchacích ciest,
má charakter bodkovitých alebo mincovitých ložísk a často je sprevádzaný u detí
svrbením.
Pri chronickej ložiskovej forme ochorenia
sú prvé prejavy najčastejšie vo vlasatej
časti hlavy, na lakťoch, kolenách a v krí-
6
žovej oblasti. Sú väčšie a menej početné.
Koža v týchto miestach je zhrubnutá, tmavoružovej farby s prasklinami. Šupinky
vytvárajú pevné nánosy a celé ložisko má
zvyčajne mapovitý charakter.
Plienková psoriáza sa môže rozšíriť na
postihnutie celej kože so zápalom, začervenaním a ošupovaním do formy psoriatickej erytrodermie alebo do pustulóznej
formy psoriázy s tvorbou pľuzgierikov
s hnisavým obsahom. Obe formy ochorenia sú sprevádzané teplotou a môžu
ohroziť dieťa na živote, preto vyžadujú
špeciálne liečebné postupy. Nakoľko ide
o závažné ochorenie s prechodom do
chronicity a celoživotným postihnutím, je
dôležité tieto prejavy spoznať a liečiť.
„Plienková psoriáza“
u dojčiat
Psoriáza má aj
zvláštne formy
U detí má psoriáza odlišný priebeh ako
u dospelých. Prvé prejavy sa môžu objaviť už v dojčenskom veku v plienkovej
lokalizácii ako tzv. plienková psoriáza. Po
ústupe týchto prejavov sa v neskoršom veku zvyčajne objaví druhý výsev psoriázy.
Až 20 % pacientov s prejavmi psoriázy v
dospelom veku udáva, že malo v detskom
veku prejavy plienkovej psoriázy.
U detí do šiestich rokov života prevládajú
akútne exantematické formy - náhly výsev zvyčajne po prekonaní infektu. Výsev
môže byť svrbivý. Naproti tomu sú pre vek
12 14 rokov až v 60-ich percentách typické
chronické formy. Aj keď sú vrodené formy
ochorenia zriedkavé, môžeme sa stretnúť
v detskom veku aj s inými zvláštnymi formami psoriázy.
Inzercia
Pfizer
Približne 200 tisíc ľudí je na
Slovensku postihnutých
niektorou formou psoriázy.1
Referencie:
1. Chronická ložisková psoriáza, Péč J., et al., Dali-BB, s.r.o., 2006, 21-26
.RQWDNWQìSURJUDP
SUHĆXGtSRVWLKQXWìFK
UHXPDWRLGQRXDUWULWtGRX
DSVRULi]RX
3),=(5/8;(0%285*6$5/R]3ULELQRYD%UDWLVODYD7HO)D[
ZZZSIL]HUVN
6.
PSORIÁZA
Psoriáza môže
byť v pruhovitých líniách (na
hrudníku, na čele, jednostranný výsev), psoriáza dlaní a chodidiel, psoriáza
tváre a okolia očí, psoriáza nechtov, ekzém a psoriáza (tzv. overlap
- prelínajúce sa prejavy). Asi 5 až 7
percent detí, ktoré majú reumatoidnú
artritídu, má súčasne aj prejavy psoriázy
na koži.
Liečba lokálna a systémová
Liečbu psoriázy môžeme rozdeliť na
miestnu - lokálnu a celkovú - systémovú.
V lokálnej liečbe sa podľa veku a rozsahu
postihnutia využívajú protizápalové prípravky vo forme krémov, mastí a roztokov. Najčastejšie používanými liekmi na
vonkajšie použitie sú kortikosteroidy. Sú
to lieky odvodené od hormónov kôry nadobličiek so silným protizápalovým účinkom. Sú určené na krátkodobé použitie,
zvyčajne na zvládnutie akútneho zápalu.
Kortikosteroidy sa vyskytujú vo viacerých účinných formách, aj v kombinácii
s antibiotikom a ich indikáciu určuje
podľa typu ochorenia výlučne kožný lekár. V miestnej liečbe u detí využívame
aj prípravky s obsahom vitamínu D3,
miestne imunomodulátory (lieky ovplyvňujúce obranyschopnosť), premasťujúce
prípravky a pod. Niektoré miestne prípravky, ako napríklad dechty, antralín,
oxoralény, sa môžu kombinovať s fototerapiou, čiže liečbou svetlom (žiarením).
Liečba žiarením spolu
s liekmi
Pri liečbe žiarením sa používa samostatne UVB žiarenie, pričom dominuje
úzkospektrové UVB 311 nm. Liečba
žiarením sa používa aj v kombinácii
s niektorými celkovo podávanými liekmi.
Patrí k systémovej liečbe a je viazaná na
špecializované pracoviská, ktoré majú
prístrojové vybavenie pre fototerapiu.
8
Súčasťou systémovej liečby u detí je antibiotická liečba na odstránenie zistenej
infekcie.
V prípade chronickej infekcie, ako napríklad chronického zápalu mandlí, je veľmi
dôležité odstránenie zápalového ložiska,
ktoré je zvyčajne spúšťačom ochorenia.
V niektorých prípadoch sa po odstránení
chronického zápalu psoriáza dlhodobejšie
neobjaví alebo má v ďalšom období len
mierny priebeh. Závažné formy psoriázy u detí alebo niektoré zvláštne formy
ochorenia je potrebné liečiť systémovou
- vnútorne podávanou liečbou vo forme
tabletiek alebo injekcií.
Zásah do imunitných
mechanizmov
Systémová liečba zahŕňa lieky, ktoré zasahujú do imunitných mechanizmov potlačením zápalového procesu (cyklosporín,
metotrexát). U pacientov, ktorí užívajú
uvedené lieky, sa pravidelne sleduje funkcia vnútorných orgánov laboratórnymi
vyšetreniami krvi (krvotvorba, činnosť
pečene, obličiek). Takáto liečba trvá mesiace až roky a patrí do rúk skúseného
odborníka.
Dôležité je pripomenúť, že systémová
liečba kortikosteroidmi pri liečbe psoriázy slúži len na rýchle potlačenie zápalu
a nie je určená pre dlhodobejšiu liečbu.
Ak nedosiahneme efekt ani po systémovej liečbe a pretrváva závažná chronicky
recidivujúca forma psoriázy u dieťaťa či
adolescenta, jedinou nádejou na zhojenie
či stabilizáciu ochorenia je biologická liečba. Tá je tiež systémovou liečbou, no biologiká pôsobia na inej úrovni ako všetky
doterajšie lieky.
Menej nežiaducich účinkov
Biologiká sú látky, ktoré pôsobia na molekulovej úrovni a cielene zasahujú do imunitných pochodov zodpovedných za vznik
ochorenia. Ich výroba je nákladná, liečba
finančne náročná, ale na druhej strane,
ako z doterajších skúseností vyplýva, majú menej nežiaducich účinkov, než doteraz
podávané systémové lieky. Využívajú sa
aj u iných závažných imunologicky podmienených ochorení kĺbov alebo ochorení
čriev.
Na Slovensku je možné od l. 4. 2010 podať biologickú liečbu inhibítorom TNF
alfa deťom od 8. roka života pri stredne
ťažkej a ťažkej forme psoriázy s postihnutím viac ako 10 % kožného povrchu,
s trvaním viac ako 6 mesiacov a tzv. PASI
skóre viac ako l2, ak systémová liečba
fototerapiou, cyklosporínom a metotrexátom nebola úspešná.
Biologická liečba
etanerceptom
Pred plánovanou liečbou je podmienkou
vyliečenie akejkoľvek akútnej alebo chronickej infekcie. Podmienkou je i vyšetrenie na prítomnosť infekcie TBC veľmi
citlivým krvným testom a nasledujúcim
pľúcnym vyšetrením. Ak to dovoľuje veková hranica, je vhodné najprv ukončiť
povinné očkovanie. Po dôkladnom zvážení indikujúcim lekárom sa liek podáva
vinjekčnej forme (hotový injekčný roztok
v predplnenej striekačke podobne ako
inzulín) pod kožu ramena alebo brucha
1-krát alebo 2-krát v týždni. Medzi jednotlivými podaniami je potrebný interval 3
až 4 dni.
Z vedľajších účinkov, ktoré sa môžu objaviť po podaní, je začervenanie v mieste
podania, pocit začínajúcej chrípky „flu
like syndróm“, zvýšená teplota a pod., čo
však nie je dôvodom na prerušenie liečby.
V prípade závažnejšej infekcie, plánovaného operačného zákroku alebo u adolescentiek pri predčasnej gravidite, sa môže
liečba etanerceptom prerušiť a pokračovať
v nej po stabilizácii. Etanercept je vhodný
nielen na kontinuálnu, ale aj na intervalovú liečbu. Ďalšou výhodou je to, že účinná
látka etenercept je plne ľudská a neobsahuje bielkoviny iného druhu, čo znižuje
riziko vedľajších účinkov.
Liečbu u detí
predpisujú špecialisti
Biologickú liečbu pri psoriáze u detí
a dospievajúcich môžu predpísať po dôkladnom zvážení špecialisti z vybraných
pracovísk, ktorí majú skúsenosti s liečbou
psoriázy u detí, po dôkladnom zvážení
a pri možnosti riešiť prípadné komplikácie
s odbornými detskými lekármi. Použitie
biologickej liečby podlieha schváleniu
revíznym lekárom zdravotnej poisťovne
a na základe súhlasu je poisťovňou plne
hradená.
Psoriáza u detí je ochorením, ktoré je
náročné na liečbu vzhľadom k špecifikám
detského veku. Ochorenie významne
pôsobí na psychický vývoj dieťaťa a pre
obmedzovanie kolektívnych aktivít je
trvalým zdrojom psychickej záťaže. Koža
bez psoriatickej šupiny je túžbou každého
pacienta s psoriázou, rovnako pre dermatológa „liečba šitá na mieru“ s maximálnym efektom a minimálnymi vedľajšími
účinkami.
Keďže liečebné postupy prechádzajú vývojom a dávajú deťom s psoriázou nové
možnosti, veríme, že v budúcnosti budú
dostupné na báze molekulových vyšetrení
tzv. biomarkery pre optimálny a individuálny výber liečby.
9
Download

Psoriáza - psoriaza.sk