zdravia
medicína—prevencia—zdravý životný štýl
04—2014
bedeker
Spoznáte včas
mozgovú porážku ???
... ako sa môže prejaviť mozgová porážka:
Náhla slabosť alebo necitlivosť tváre, rúk a nôh, najčastejšie na jednej strane tela
Rozmazané videnie alebo strata zraku na jednom oku aleboo obojstranne
Zmätenosť,
ť sťažené rozprávanie, či porozumenie reči
Silné bolesti hlavy bez zjavnej príčiny
Problémy s chôdzou alebo závraty
IDE O
SEKUNDY
Ak ste spozorovali
p
príznaky
p
y porážky
p
y u seba
alebo u niekoho vo Vašom okolí,
okamžite volajte !!!
alebo
Môžete zachrániť ľudský život !
ABCD
viac informácií na
ACT 07/2014/1
www.mozgovaprihoda.sk
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, SR
tel.: 02/ 58101211, fax: 02/58101277
bedeker zdravia
doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka Slovenskej hypertenziologickejspoločnosti
a predsedníčka Pracovnej skupiny preventívnej
kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti
E-mail: [email protected]
revencia kardiovaskulárnych chorôb je často medializovaná téma, takže prísť s niečím novým
v úvode tohto čísla Bedekra zdravia, je skoro nemožné. Primárna prevencia stojí a padá najmä
na ovplyvnení štyroch kľúčových rizikových faktorov (fajčenia, hypertenzie, diabetu mellitus
a hyperlipoproteinémie), ktoré rozhodujú o iniciácii patologických zmien v cievnom riečisku
a v životne dôležitých orgánoch. Sekundárna prevencia sa „obmedzuje“ na nefarmakologické a farmakologické postupy, ktoré sa snažia spomaliť, prípadne zastaviť, už vzniknuté aterosklerotické
zmeny v artériovom systéme a orgánové poškodenia v rozhodujúcich orgánoch a systémoch (myokard, CNS,
obličky). Podľa môjho názoru, rozhodujúcimi odborníkmi, ktorí by okrem kardiológov a diabetológov mali
mať zásadný podiel v preventívnych kardiovaskulárnych programoch, sú pediatri a všeobecní lekári. Všetci
spomenutí odborníci však môžu použiť aj nadľudské pracovné úsilie, a nebude to dostatočne efektívne,
ak nebudú mať za sebou dlhodobú a dostatočne silnú podporu kľúčových komunitných hráčov — tými sú
zdravotné poisťovne, zákonodarstvo, exekutíva štátu a, samozrejme, rodina. Všetky silné preventívne heslá
a programy na celoštátnej, regionálnej alebo na špecializovanej úrovni, narazia čelom do steny a stanú sa
neefektívnymi, ak nebudeme spoločne bojovať proti všetkým významným rizikovým faktorom. Na druhom
póle tohto systému máme k dispozícii dobre fungujúce najmodernejšie (a finančne náročné) liečebné postupy v liečbe akútneho infarktu myokardu, závažných porúch rytmu, rezistentnej hypertenzie, srdcového
zlyhávania. Pokiaľ však bude žiť na Slovensku nezdravá stredná generácia a dorastať mladá populácia už
zaťažená rizikovým profilom (obézna, sediaca najmä za počítačom a pred televíznou obrazovkou, s vysokým
percentom fajčiarov, požívateľov alkoholu a iných návykových látok), tak sa nám bludný kruh kardiovaskulárnej morbidity a mortality nepodarí prelomiť. Podľa European Heart Network každoročne v Európe
zomrie vyše 4,3 milióna ľudí z kardiovaskulárnych príčin. Väčšina zomretých sú osoby do 75 rokov. V tejto
skupine je koronárna choroba srdca zodpovedná za 42 % úmrtí žien a 38 % úmrtí mužov. Významnému
počtu predčasných úmrtí by bolo možné predísť, ak by sa reálne aplikovali zásady prevencie, ktoré sú často
veľmi jednoduché: prestať s fajčením, dodržiavať diétne stravovacie opatrenia, hýbať sa, cvičiť a spolupracovať pri farmakoterapii. V medicíne založenej na dôkazoch (Evidence based medicine) máme k dispozícii
presvedčivé údaje. 19-tisíc pacientov (z 41 krajín sveta) po prekonanom infarkte myokardu, ktorých prípady
sa riešili perkutánnou koronárnou intervenciou, ale nezmenili svoj predchádzajúci spôsob života (pokračovali vo fajčení, nezdravých diétnych zvyklostiach a pravidelne necvičili), mali 3,8-krát vyššie riziko recidívy
infarktu myokardu, mozgovocievnej príhody alebo kardiovaskulárneho úmrtia do šiestich mesiacov. Aj
napriek používanej intenzívnej medikamentóznej liečbe. Z toho jasne vyplýva, že zmena spôsobu života
sa nedá oddeliť od ostatných zásahov a liečby, ak chceme dosiahnuť zníženie kardiovaskulárneho rizika.
Celosvetovo sa dnes trend preventívnej kardiológie významne posúva k podchyteniu včasných štádií ochorenia. Iba vtedy možno dosiahnuť pozitívne ovplyvnenie procesu aterosklerózy a aterotrombózy. Ak je už
proces „rozbehnutý“, v neskorších štádiách poškodenia arteriálnej steny je proces ťažšie ovplyvniteľný, resp.
prakticky neovplyvniteľný. Použiť možno iba obmedzené možnosti tzv. terciárnej prevencie.
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2014
Vážení
čitatelia.
Internet: www.bedekerzdravia.sk
P
1
medicína—prevencia—zdravý životný štýl
August
2014
Dvojmesačník BEDEKER ZDRAVIA
Číslo 4/2014, Ročník X.
Dátum vydania: august 2014
Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o.
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35810327
IČ DPH: SK 2020259208
OR: OS BA I., Odd.: Sro. Vložka č. 23916/B
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková
Obchodné oddelenie: Mgr. Iva Hložková
Administrácia: Mgr. Katarína Kožková, Tel: 02/59 324 225
Vedúci redaktor: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora:
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová, Tel: 02/59 324 224
jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková
Grafická úprava: kumpan a Kuskus
Foto na obálke: Valéria Zacharová
Foto: 123rf.com, archív redakcie a Valéria Zacharová
Tlač: Patria I., spol. s r. o.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4694/12, ISSN 1337-2734
BEDEKER
Zdrav ia
ný m
je vý hr ad
m
pa rt ne ro
m ed iá ln ym sk éh o
X. slov en
ko ng re su
ru ky
ch ir urgi e
Redakčná rada časopisu
MUDr. Vladimír Balogh, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Alena Kállayová
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
MUDr. Darina Sedláková, MPH
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD. MPH
Odborná spolupráca
Úrad verejného zdravotníctva SR
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kancelária WHO na Slovensku
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská lekárska spoločnosť
Liga proti rakovine
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Slovenský červený kríž
Upozornenie Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ
si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na jeho
jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a
reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je
povolené len s písomným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, príspevky
a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu
nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný
postup, meniť spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo
iných prípravkov, ktoré musia byť vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za škody, alebo prípadné
nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.
6 Všetko sa dá, len treba chcieť
10Význam kyseliny hyalurónovej
36
pre organizmus
12 Byť iná ako ostatné... a bez predsudkov
14 Karcinóm krčka maternice
16Trendy v estetike
17 Plánujete rodinu? Dodajte svojmu telu INOZITOL
18 Starostlivosť o nohy diabetika
19 Moja Farbička
20 Keď ide o zdravie, nikto z nás nie je
ochotný robiť kompromisy
21Účinná ochrana proti kliešťom
22Kliešťová encefalitída očami detskej lekárky
24 Zdravotná poisťovňa Dôvera vráti doplatky
za lieky všetkým deťom
27Cievne mozgové príhody a ich liečba
29 Riedi krv a chráni zdravie
30Domáce meranie krvného tlaku
Objednávky:
Bedeker zdravia si môžete objednať
na adrese našej spoločnosti písomne,
telefonicky, alebo e- mailom:
[email protected]
Poštovné a balné na rok je 13,-€
Platbu realizujte poštovou poukážkou,
alebo cez internet banking. Nezabudnite však
uviesť vašu adresu.
bankové spojenie:
26 24 43 12 97/1100
Variabilný symbol
27 01 99 99
Do správy pre prijímateľa
uveďte vašu poštovú adresu.
32
34
36
38
40
42
46
47
48
49
50
52
55
Spýtali sme sa za vás
Moderná diagnostika
umožňuje lepšie liečiť poruchy
srdcového rytmu
47
6
Mini EKG
Rozumieme nepočujúcim
Keď sa v rodine narodí
nepočujúce dieťa
Žijeme v priveľmi hlučnej dobe
Vo svete nepočujúcich
nie je vždy ticho
Hliva ustricovitá
Aby jeseň života mala zmysel
Joseph Leopold Auenbrugger
49
Sme tu
pre vás
ať
deso
v
rok
Knihy zo sveta zdravia
Zápal – tichý zabijak
Mýty o alkohole
55
58
60
62
64
66
68
Alkohol na Slovensku
Dajme šancu deťom s fetálnym
alkoholovým syndrómom
Hemofília a krvácavé choroby
Sója pre zdravie
Šetrná liečba bolesti pohybového
aparátu
70
71
72
Nefarmakologická liečba osteoartrózy
pa r t n e r i
ČÍ S LO VY Š LO S PODPOROU
LIGY PROTI RAKOVINE
Alkohol – Damoklov meč nad hlavami žien
Intímna hygiena
Animátor? Nielen na rodinnej dovolenke
o d b o r n í pa r t n e r i
Výskumný
ústav
potravinársky
4
infoservis
Klinické
štúdie sú
veľkým
prínosom
aj u nás
Vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastňujú klinických skúšaní, môžu farmaceutické spoločnosti vyvíjať účinné
a bezpečné lieky. Úspešný vývoj jedného originálneho lieku pritom trvá asi
14 rokov a stojí približne 2 miliardy
amerických dolárov. V Európskej únii
patrí Slovensko medzi krajiny s veľmi
priaznivými podmienkami na ich realizáciu, o čom svedčí aj 220 aktuálne
prebiehajúcich klinických štúdií.
Zdravotné poisťovne udávajú, že najčastejšie sa u nás realizujú klinické skúšania liekov na liečbu kardiovaskulárnych,
onkologických, pľúcnych a gastroenterologických ochorení. Každá diagnóza
i liek majú svoje obdobie klinického skúšania. U nás prebiehajú najčastejšie štúdie, ktoré trvajú približne dva roky. Vek
pre klinické skúšania nie je obmedzený.
RADY PRE RODIČOV
Rodičia by nemali pri zistení záškoláctva svojho dieťaťa stratiť nad sebou
kontrolu, a s hnevom, krikom a nebodaj násilím riešiť situáciu. Lepšie je si
s dieťaťom sadnúť, pokojne podebatovať, čo sa deje v škole, čo v partii, aké
má dieťa momentálne osobné problémy,
či nepotrebuje pomoc rodičov. Mali by
sa pokúsiť zistiť príčiny, ktoré dieťa
k vymeškávaniu vyučovania vedú a každodenne klásť otázky, akým spôsobom
trávi dieťa svoj čas a predovšetkým,
s kým. Výhodu majú predovšetkým tí
rodičia, ku ktorým majú ich deti dobrý vzťah a s mnohými záležitosťami sa
im zdôveria. Rodičia môžu jednorazové
blicovanie odpustiť, resp. po vyjasne-
V populácii detí sa skúša prevažne účinok vakcín, ale aj lieky na hypertenziu,
astmu, kožné ochorenia, či na zriedkavé
ochorenia, ako sú cystická fibróza alebo
skleróza multiplex. Na druhej strane sú
testovania liekov určené aj pre staršie
vekové kategórie, napríklad skúmajúce účinok kardiologických liekov, ktorý
môže byť iný, ako v mladšej populácie.
Klinické skúšanie prebieha postupne
v štyroch fázach a môže sa vykonávať
v nemocniciach, na univerzitách, v obvodných a špecializovaných ambulanciách. Iba lieky, ktoré úspešne prešli
všetkými fázami klinického skúšania
a ktoré sú bezpečné a účinné, môžu byť
registrované.
bedeker zdravia
k inovatívnej liečbe, podstupujú dôkladnejšie vyšetrenia a diagnostiku na špičkových pracoviskách, ktorých súčasťou
sú aj pravidelné a časté kontroly. Po registrácii skúšaného lieku môžu byť výsledky
štúdie prínosom pre ďalších pacientov.
Klinické skúšanie má veľký význam aj
pre lekárov, ktorí tak majú možnosť pracovať v medzinárodných výskumných
tímoch priamo pri zdroji inovácií, zvýšiť
si svoju kvalifikáciu a zlepšiť prístrojové
vybavenie na pracovisku.
Čo robiť, keď zistím, že moje
dieťa chodí poza školu?
Klinické skúšania podliehajú prísnym
pravidlám a kontrolám počas celej doby
trvania. „U nás nie je možné začať klinické skúšanie bez súhlasu príslušnej
etickej komisie a Štátneho ústavu pre
kontrolu liečiv. Skúšania sú auditované, sledované inšpekciami, odbornými
a etickými komisiami a pod dohľadom
príslušných štátnych inštitúcií,“ vysvetľuje Mgr. Hana Mrázová z Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu.
Klinické skúšanie môže byť v prvom rade
veľkým prínosom pre samotných pacientov. Účastníci štúdií získavajú prístup
Správa sa vaše dieťa poslednú dobu
zvláštne? „Pozor, možno máte doma
záškoláka,“ varuje prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy.
Kým v prípade záškoláctva ide skôr
o dlhodobejší jav, tzv. blicovanie je
krátkodobé, na pár hodín. Záškoláctvo
sa objavuje ako na základných, tak aj
na stredných školách a počet neospravedlnených hodín z roka na rok rastie.
Príčinami sú najčastejšie strach pred
písomkou, nenaučenie vyučovacej látky,
strach pred učiteľom, blicovanie z dôvodu dohody medzi kamarátmi, ale aj
šikanovanie zo strany spolužiakov, zlý
vzťah s učiteľom.
ní napísať ospravedlnenku, ale písať
ospravedlnenky po častom blicovaní
je výchovne nevhodné. Pri opakovanom alebo dlhodobom vymeškávaní
školy by dieťa malo znášať aspoň určité následky. Poradiť sa možno aj so
školským psychológom a premyslieť si
spolu s ním ďalší postup. Spolupráca
so školou je vítaná.
Rodičia môžu voliť aj reštrikčný postup,
v ktorom ide o použitie trestu, napr. zákaz počítača, internetu alebo finančný
postih. Voliť tresty je však veľmi individuálne. V prípade niektorých mladých
ľudí trest vyvoláva protiakciu, odchod
z domu, túlanie, mlčanie, tvrdohlavosť,
pasívny alebo aktívny odpor. Rodičia
si tiež musia uvedomiť, že blicovanie
dieťaťa na prvom stupni základnej
školy má zvyčajne vážny dôvod, kto-
rý upozorňuje na skutočne naliehavý
problém v škole alebo v rodine, ktorý
treba urýchlene riešiť.
Najdôležitejšie je rozprávanie sa s dieťaťom, vytvorenie vzťahu založenom
na dôvere, ale aj istá ústretovosť, kedy
jednorazové záškoláctvo pochopíme
a ospravedlníme.
Po plastickej operácii
Inzercia
chce byť každá v poriadku čo najskôr
Liek Wobenzym®
ur
urýchľ
uje hojenie a vstrebávanie opuchov,
pomáha zaistiť tvorbu menších jaziev.
po
Informujte sa u svojho lekára
lekára.
Viac na www.wobenzym.sk
Liek Wobenzym obsahuje unikátnu zmes enzýmov, ktorých účinnosť je overená rozsiahlym vedeckým
ý výskumom, radom kontrolovaných klinických štúdií a viac ako 40 ročnou liečebnou praxou.
Účinok
Úči iných enzýmových zmesí môže byť celkom odlišný. K liečbe vždy používajte liek, nie enzýmo doplnky stravy, ktoré nie sú k liečbe určené.
mové
Wobenzym – originálny tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila. www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175
Gynekológia sa nedá robiť bez srdca, bez dobrého
vzťahu k tomuto odboru.
Napriek tomu, že prof.
MUDr. Ján Danko, PhD.,
prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Jeséniovej Lekárskej fakulty UK
a Univerzitnej nemocnice
Martin, súčasne dekan tejto
fakulty a prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, považuje
tento špecializačný odbor za
jeden z najrizikovejších pre
lekára, ani dnes by si inak
nevybral. Profesora Danka
predchádza povesť pôrodníka, čo umožnil prísť na
svet deťom, ktoré sa možno
ani nemali narodiť. O úcte
k životu a k ženám, ale aj
o prevencii v gynekológii, sa
viac dozviete v rozhovore.
Všetko sa dá,
len treba chcieť
Zvyčajná otázka na začiatok: wčo
bolo pre vás prvotným impulzom
začať študovať medicínu? Ovplyvnil vás niekto z vášho okolia?
Skutočne ma ovplyvnil jeden pre mňa
významný človek, ktorý pracoval neďaleko môjho rodiska. Bol to vtedajší
obvodný lekár, doktor Hampl, ktorého
som už ako dieťa registroval. Mal som
pocit, že vždy keď som k nemu prišiel,
vo vzduchu viselo čosi zvláštne a noblesné. Už ako dieťa som to vnímal a silno preciťoval. Ako som rástol, stále viac
som bol presvedčený, že by som chcel
raz byť v jeho pozícii v bielom plášti
a pomáhať ľuďom. Doktor Hampl bol
vynikajúci lekár. Ľudia od neho odchádzali s pocitom, že stačí za ním prísť
a on vždy pomôže a všetko sa vyrieši.
Čo rozhodlo, že ste sa po skončení
štúdia všeobecného lekárstva sústredili na gynekológiu a pôrodníctvo? Prečo ste sa začali venovať práve tomuto odboru?
Po skončení medicíny, študoval som
na Lekárskej fakulte v Martine, bolo
pre mňa prirodzené, že som sa dal na
dráhu gynekológa. So ženami som si
vždy dobre rozumel, neprekážal mi
ženský pracovný kolektív. A tak som
sa rozhodol, že keď už mám robiť medicínu, chcem liečiť ženy. Myslím si, že
som sa rozhodol dobre, ani dnes by som
na takomto rozhodnutí nič nemenil. Po
skončení štúdia som začal pracovať na
ženskej klinike a pomaly som sa začal
oboznamovať s tajomstvami ženského
lekárstva – perinatológiou, onkológiou.
bedeker zdravia
Pôsobili ste aj v zahraničí – niekoľko rokov v Zürichu a tiež v Amerike
či Austrálii. Skúsenosti, ktoré ste
nazbierali, boli isto inšpiratívne.
Myslím si, že som na začiatku mojej
medicínskej dráhy mal šťastie, pretože
ako celkom mladý lekár som sa dostal
na stáž na špičkovú zűrišskú kliniku.
Vďaka náklonnosti a dobrému vzťahu
s profesorom Albertom Huchom a jeho
manželkou Renátou som sa dostal nielen na dobrú kliniku, ale predovšetkým
bližšie k vede. V tom čase patrilo totiž
toto pracovisko, čo sa týka perinatologického výskumu a starostlivosti o matku a dieťa, k najlepším na svete. Dnes
môžem byť naozaj vďačný, že som na
takom pracovisku dostal základy vedy.
V súčasnosti pôsobíte ako prednosta Gynekologicko-pôrodníckej
kliniky Jeséniovej LF UK v Martine.
Ako napredovala vaša medicínska
kariéra? Atestovali ste v tomto
odbore, ale máte špecializačnú
skúšku tiež z onkológie v gynekológii. Pribúda onkologických
pacientok v gynekológii?
Žiaľ, v porovnaní s inými krajinami
počet onkologických pacientok u nás
pribúda. Ale nie preto, že by sme mali
nejaké odlišné epidemiologické faktory. Problém je skôr v tom, že Slovenky
preventívne gynekologické prehliadky
ignorujú. V rámci odbornej Slovenskej
gynekologicko- pôrodníckej spoločnosti sa snažíme robiť rôzne vzdelávacie
akcie, prešli sme celé Slovensko. O dôležitosti takýchto prehliadok dennodenne informujú médiá. Žiaľ, ani našou
enormnou snahou sa nám nepodarilo
slovenské ženy presvedčiť. Skutočnosť
je taká, že na skríning chodí približne
25 %, nanajvýš niečo cez 30 % žien. Aj
preto sa potom v štatistikách objavujú
pokročilé a neskoro diagnostikované
rakoviny, v treťom či štvrtom štádiu,
keď nám už medicína neumožňuje nič
viac, len konzervatívnu liečbu alebo
stav stabilizovať. A týka sa to aj mladých žien. Smutné je to aj z toho dôvodu, že ženská rakovina sa vo veľkej miere dá zachytiť včas a je preventabilná,
dobre diagnostikovateľná a liečiteľná
osobnos ť
včas. Týka sa to rovnako krčka maternice, samotnej maternice či prsníkov.
Trocha komplikovanejšie je to v prípade
vaječníkov, ku ktorým nemáme až taký
ideálny prístup. V ostatných prípadoch
sa dajú rakovinové zmeny na spomenutých orgánoch zachytiť včas, len si
to vyžaduje preventívnu prehliadku.
Práve v gynekológii, ako v jedinom medicínskom odbore, máte
možnosť ochrániť svoje pacientky pred vznikom karcinómu krčka
maternice očkovaním proti vírusu
HPV. Je na Slovensku záujem aspoň
o toto?
Po objavení a vývoji vakcín proti HPV
infekcii prijali možnosť takýmto spôsobom ochrániť ženy nielen odborné
gynekologické spoločnosti, ale aj štáty, politici, poisťovne. Nejde len o to, či
očkovanie poisťovne preplácajú alebo
nie. Problém je v tom, že u nás sa celá
filozofia takéhoto očkovania akosi ignoruje. V okolitých krajinách, napríklad v Česku, a v porovnaní s nami
aj v oveľa chudobnejšom Rumunsku,
majú vakcinačný skríning na veľmi
dobrej úrovni. V našej krajine je zaočkovaných len okolo päť percent žien, čo
je žalostne nízke číslo. Naša odborná
spoločnosť a moji kolegovia do prezentácie očkovania investovali obrovské
penzum práce, strávili množstvo hodín
prípravou mediálnych výstupov. Pokiaľ
sa však očkovanie nepodporí zo strany vlád a nedostane sa do zákonných
noriem, asi nemá šancu sa presadiť.
Pravdou je, že naši politici sa na celý
problém dívajú len z krátkodobého
hľadiska a pritom prevencia rakoviny
krčka maternice očkovaním by mala
dlhodobý efekt. Ak by sa celosvetovo
dosiahla celoplošná vakcinácia rovnako dievčat, ako aj chlapcov, za 80 rokov
toto ochorenie úplne vymizne. V tomto nám, žiaľ, nepomáhajú ani národné
programy zdravia. Koncepcia programu
v súvislosti so starostlivosťou o matku
a dieťa leží na ministerstve už niekoľko
rokov. Pred štyrmi rokmi sme už boli
celkom blízko, ale iné ako medicínske
a zdravotnícke inštitúcie nepochopili
jeho filozofiu a bojkotovali ho tesne
7
pred tým, ako ho politici schválili. Na
jednej strane vynakladáme obrovské
množstvo prostriedkov na liečbu. Ak by
sme len tretinu z tohto objemu investovali do prevencie, efekt by bol oveľa
lepší. Zdá sa, že zatiaľ sme sa neodnaučili správať sa pasívne. Vyhadzujeme
peniaze z jedného vrecka a v druhom
nemáme nič.
Liečba rakoviny je veľmi nákladná,
ak by sme do prevencie investovali
len 100 miliónov eur, ušetrili by
sme obrovské, neporovnateľné
množstvo prostriedkov na onkologickú liečbu. Záležať by na tom,
samozrejme, malo aj poisťovniam.
Venujete sa nielen prevencii ochorení v gynekológii a pôrodníctve,
ale dokonca aj výskumu v tejto
oblasti. Poviete nám viac?
Naše pracovisku je známe tým, že je
zamerané na starostlivosť o matku
a dieťa. Celá moja vedecká gradácia,
od prvých stupňov špecializácie cez
habilitáciu a profesúru, sa odohrávala
tu, v Martine, čoho súčasťou boli aj vedecké práce zamerané na starostlivosť
o matku a dieťa. Moja prvá kvalitnejšia
vedecká práca mala názov Vplyv fajčenia na ženský organizmus a na vývoj
plodu. V čase, keď som ju písal, to bola
aktuálna téma a publikoval som ju aj
v jednom z najprestížnejších medicínskych časopisov na svete, v časopise
Lancet. V ostatnom čase sme pokročili najmä v onkologickom programe.
Myslím si, že aj regiónu Martina sme
boli dosť dlžní, takže som rád, že práve
na našej klinike skúšame nové biologické metódy na včasnú diagnostiku
lézií na krčku maternice, ktoré sú ešte
v predrakovinovom štádiu. Umožní
nám to ušetriť ženy od zbytočných
operácií, napríklad aj pred konizáciou
krčka maternice. Aj tu platí, že pokiaľ
by sme mali veľmi kvalitnú diagnostiku
predrakovinových stavov, mohli by sa
diagnostikované ženy včas vyhnúť aj
takémuto zásahu. V ostatných rokoch
sa mojou srdcovou záležitosťou stala
starostlivosť o choroby prsníkov. Snažíme sa jednak na poli prevencie, ale
zlepšujeme tiež diagnostiku a liečbu,
8
osobnos ť
zavádzame nové operačné metódy, vrátane plastických operácií počas vlastného operačného výkonu. Ak je možné
ponechať z chorého prsníka kožu a bradavku, vložíme doň počas operácie implantát, takže žena z operačného stola
odíde so zachovaným prsníkom. Nejde
len o kozmetický efekt, ale najmä o psychiku. Ak to vedia takto robiť vo svete,
prečo by sme to nemohli robiť aj u nás?
Úplné odstránenie prsníka si vyžaduje veľmi pokročilé štádium ochorenia,
alebo stav po úraze. Slovenskí onkológovia sa síce sťažujú, že takto nemožno
ženy dostatočne ožarovať, žiaľ, je to tak
preto, že na Slovensku nie všade máme
k dispozícii najmodernejšiu techniku.
Ako sa zmenila gynekológia od
čias, kedy ste ako mladý absolvent
LF nastúpili na svoje prvé miesto?
Keby naši učitelia dnes prišli na naše
moderné pracoviská, asi by sa veľmi
čudovali. Objavy v gynekológii a pôrodníctve za posledných 30 rokov sú viac
ako prevratné. Generácia našich predchodcov si o nich ani nedovolila snívať.
K dispozícii máme nové operačné techniky, endoskopiou, robotickú chirurgiu,
nové formy pôrodov, ktoré umožňujú
rodiť bezbolestne. Takmer polovica žien
na Slovensku rodí operačne, sekciou.
Obávam sa, že ak to takto pôjde ďalej,
pomaly zabudneme rodiť spontánne.
Prečo je to tak? Ženy si istým spôsobom takýto pôrod žiadajú?
V našom zdravotníctve neexistuje indikácia vykonania takzvaného cisárskeho rezu na vyžiadanie. Problém je
však v tom, že keď lekár zvažuje možné
komplikácie a jednotlivé indikácie na
vykonanie sekcie, radšej sa rozhodne
pre takýto zákrok. V prípade pôrodu
naozaj nevie, či nenastanú ešte ďalšie
komplikácie. Nemôže úplne presne
vedieť, ako by pôrod dopadol, ak by
rodička rodila spontánne. Problém je
v tom, že ak sa nič neskomplikuje, je to
v poriadku. Ale ak príde k nejakej chybe,
hrozí prípadu negatívna medializácia,
čo má dopad nielen na samotného lekára a jeho profesiu, ale aj na jeho rodinu.
V tomto prípade svojim kolegom rozu-
miem, chcú sa vyhnúť komplikáciám
pri pôrode, aj následným, ktoré by sa
týkali aj ich samotných. Tlak na pôrodníka je v ostatnom čase v porovnaní
s dobou, keď som začínal, enormný.
Možno je to tým, že ženám sa stále
častejšie nedarí otehotnieť prirodzene...
Pozitívne je, že dnes naozaj môžu otehotnieť a dieťa donosiť aj ženy, ktorým
by sa to v minulosti nepodarilo. Pravdou tiež je, že veková štruktúra prvorodičiek sa posúva vyššie. Voľakedy mali
prvé dieťa ženy krátko po osemnástke
či pár rokov po dvadsiatke. Dnes sa
vek prvorodičiek posúva k tridsiatke.
Aj z tohto dôvodu stúpa riziko združených komplikácií, ktoré rodička vo
vyššom veku môže mať. Zvyšuje sa riziko kardiálnych, pľúcnych i obličkových
komplikácií a výsledkom je riziková tehotnosť a sekcia.
Predchádza vás povesť lekára,
ktorý umožnil prísť na svet deťom,
ktoré sa možno ani nemali narodiť. Isto vás teší aj myšlienka, že
ste mnohým ženám, ktoré nemohli
bedeker zdravia
prirodzene otehotnieť,
umožnili priviesť na
svet dieťa...
Faktorov, ktoré tu pôsobia
je viacero. Gynekológia
má naozaj iné možnosti ako kedysi. Na našom
pracovisku sme vynikajúco technicky vybavení
a súčasne máme vysoko
erudovaný a vzdelaný
kolektív kolegov. Jeden
človek sám na všetko nestačí. Celý kolektív musí
rovnako ako v orchestri
hrať a ladiť, aby, obrazne
povedané, nezaznievali
falošné tóny. A dirigent
musí dirigovať tak, aby
všetko išlo smerom, ktorý
si predstavuje. Myslím si,
že náš kolektív už pracuje
samostatne, a môžem sa
naň spoľahnúť, len sem
—tam musím dávať pozor,
aby sa neobjavil nejaký falošný tón.
Vaša špecializácia vám umožňuje
byť dennodenne pri tom, ako sa
rodí nový život. Aký je to pocit?
Pôrodníctvo je síce rizikové povolanie pre lekára, ale je to veľmi krásne
povolanie. Svojim mladým kolegom
a študentom neustále zdôrazňujem,
že gynekológia sa nedá robiť bez srdca,
bez dobrého vzťahu k tomuto odboru.
Ak by to niekto robil len z pozície dosiahnuť nejaký komerčný efekt, bol
by nešťastný a celkom isto by trpel
a trápil sa. V pôrodníctve neplatí, že
všetko vždy vyjde na sto percent. Napriek tomu, ak by som si mal znova
vybrať, nemenil by som. Myslím si, že
v Martine sme počas môjho pomaly už
25-ročného pôsobenia ako šéfa Gynekologicko-pôrodníckej kliniky – svojho
času som bol najmladším prednostom
gynekologickej kliniky v bývalom Československu – posunuli kvalitu tohto
odboru ďaleko dopredu. Máme jedni
z najlepších perinatálnych výsledkov
nielen na Slovensku, ale sme porovnateľní aj so svetom. Naše pracovisko sa
pokojne môže porovnávať so skutočne
bedeker zdravia
špičkovými svetovými klinikami. Pokiaľ ide o úmrtnosť plodov, pohybujeme sa v rozmedzí štyri až päť promile,
to znamená, že ročne na našej klinike
na tisíc pôrodov zomrie asi štyri až
päť plodov.
Odvrátenou stránkou vašej medicínskej špecializácie sú interrupcie. Váš názor ako lekára?
Interrupcie sú nočnou morou nášho
odboru. V minulosti to bolo tak, že kto
ich nechcel robiť, radšej nerobil ani
gynekológiu. Našťastie, v posledných
rokoch je ich už čoraz menej. V tomto
naše ženy pokročili. Za posledných desať rokov čísla naozaj výrazne klesli.
Čo je veľmi dobre.
Slovenky zrejme viac používajú antikoncepciu... Dnes rodiny a partneri viac plánujú, kedy budú mať
deti a keď žena otehotnie, venuje
sa tomu, aby dieťa donosila. Vediete si nejaké štatistiky, koľkým deťom ste počas svojej medicínskej
praxe pomohli na svet?
Nepočítal som to presne, ale chystám
sa. Na klinike sa už od roku 1935 viedli
presné záznamy. Keď som ako mladý
lekár začínal, bolo veľa pôrodov, nebolo
ničím nezvyčajným, že som ich ročne
odviedol tristo až štyristo. Asi by to ozaj
za 40 rokov mojej praxe boli úctyhodné
čísla. Predpokladám, že by to mohlo byť
už jedno stredne veľké mestečko.
Čo umelé oplodnenie?
Je to ďalší obrovský pokrok v medicíne.
Dnes sa už úspešnosť umelého oplodnenia na dobrých pracoviskách blíži
k hodnote 35 až 40 percent. Nevýhodou
je, aspoň u nás, že sa ešte stále zavádzajú dve embryá, čoho následkom sú
viacpočetné tehotenstvá, samozrejme,
rizikové. V našej nemocnici celkom
úspešne funguje fertilizačné stredisko,
hoci nie ako súčasť našej kliniky, ale
o ženy v našom regióne je aj v tomto
smere postarané.
Dokáže vás v medicíne ešte niečo
prekvapiť?
Vedecký pokrok ide tak rýchlo dopre-
osobnos ť
du, že môžeme žasnúť. Nedávno odborný svet prekvapila správa o výskume
transplantácie maternice. Vybrať maternicu a dať žene inú bolo v minulosti
niečo neslýchané. Dnes už v Škandinávii a Spojených štátoch podstúpilo takýto zákrok niekoľko žien. Aj pre nás
lekárov je to prísľubom, že možno príde
deň, keď v medicíne nebudeme musieť
povedať, že je niečo nemožné. Pre mňa
je tiež fascinujúca molekulová biológia,
ktorá do perinatológie vniesla prvky,
o ktorých sa nám ako medikom ani nesnívalo. Dnes vieme napríklad z mililitra krvi matky získať bunku plodu, z nej
zistiť DNA plodu a „prečítať“ či je dieťa
zdravé alebo choré, alebo už v šiestom
týždni tehotenstva zistiť jeho pohlavie.
Dáva nám to silu a energiu, že naozaj
v budúcnosti budeme môcť veci posúvať
ešte na iné úrovne.
Vo vašej špecializácii je vzťah lekár – pacientka predsa len špecifický. Pacientky sa vám zdôveria
s problémami, s ktorými sa nezdôveria ani najbližším. Aký by mal byť
lekár gynekológ?
Žena povie dobrému gynekológovi asi
viac ako komukoľvek z rodiny alebo farárovi. Na druhej strane takýto vzťah
predpokladá dôveru pacientky v lekára.
Ak si lekár jej dôveru nezíska, asi robí
niekde chybu. Nedá sa to naučiť, musí
to byť súčasťou osobnosti lekára. Žena
síce musí mať posledné slovo, ale úlohou lekára je, aby si pacientku získal,
presvedčil ju a pomohol jej. Podľa môjho názoru, a viackrát som to aj verejne spomenul: Pánboh musel mať veľmi
dobrú náladu, keď stvoril ženu, pretože
vytvoril to najkrajšie a najhonosnejšie.
Publikujte vo významných, aj zahraničných publikáciách, píšete
pre medikov vysokoškolské učebnice, prednášate, ste členom vedeckých rád. Viackrát vás za váš
prínos medicíne ocenili rôznymi
poctami, doma napríklad tiež
Krištáľovým krídlom. Platí aj vo
vašom prípade, že si vás v zahraničí
možno cenia viac ako doma?
Medicína sa nedá robiť za niečo – nedá
9
sa robiť kvôli úspechu alebo postaveniu,
alebo len pre peniaze. Kto je závislý od
toho, že niečo robí len pre nejaké ocenenia alebo honor, musí byť podľa môjho
názoru nešťastný. Dostal som mnohé
ocenenia, ale ak mám v súvislosti s napredovaním v medicíne nejaké spomenúť, tak asi najviac si vážim jedno
z prvých. Išlo o cenu rektora Univerzity
v Zűrichu za najlepšiu vedeckú prácu,
na ktorej som počas môjho pobytu vo
Švajčiarsku pracoval. Súčasťou tohto
ocenenia bola aj finančná hotovosť. Keď
som dostal šek a uvedomil som si, že
auto stojí polovicu tejto hodnoty, bolo
to pre mňa niečo nepredstaviteľné.
Čo vás okrem lekárskeho poslania napĺňa? Máte nejaké životné
krédo?
Že sa môžem naplno venovať medicíne,
vďačím predovšetkým mojej fantastickej manželke a deťom. Rodina mi vždy
tolerovala, že som venoval veľa, aj z voľného času, medicíne. Moja manželka mi
vytvorila také zázemie, za ktoré som
jej nesmierne vďačný. Kvôli deťom ma
mrzí, že som im možno nevenoval toľko
času, keď rástli, koľko by si boli zaslúžili. Teraz si to vynahrádzam na vnúčatách. Kedysi som sa venoval športu,
dnes si občas zahrám golf. Na čo si však
vždy nájdem čas, je príroda. Som poľovník a chodím do hory s puškou. Je to
však skôr len rekvizita na odstrašenie
prípadných útočníkov. Teším sa, že sa
nadýcham čerstvého vzduchu, vyvetrám sa, unavím a s úsmevom na perách
sa vrátim domov. Vyrastal som pri prameni Ipľa, v kontakte s prírodou a so
zvieratkami. Dnes sa, nielen v spomienkach, vraciam tam, kde som vyrastal
a k tomu, čo ma formovalo. Pokiaľ ide
o krédo, myslím si, že nepoznám nič, čo
by sa nedalo urobiť. Treba len pozitívne
myslieť. Všetko sa dá, len treba chcieť.
Ani v osobnom živote, ani pri výkone
mojej profesie, by mi pasivita nepomohla. Vždy rozmýšľam, ako by sa veci dali
urobiť a nie, ako niečo nejde či nedá sa.
Zhovárala sa
Iva Baranovičová
Foto Valéria Zacharová
bedeker zdravia
10
Význam kyseliny
hyalurónovej pre organizmus
V spojitosti s kyselinou hyalurónovou sa
asi väčšine z nás vybavia injekčné výplne
vrások, modelácia dekoltu či vpadnutých
líc. Aj keď to nie je málo, dobrou správou je, že tento doslova prírodný zázrak
dnes využíva nielen korektívna dermatológia, ale aj mnohé ďalšie medicínske
odvetvia. Vedci totiž stále prichádzajú
na nové spôsoby, ako z nej získať úžitok
a prinavrátiť ľuďom zdravie. Kyselina
hyalurónová dnes figuruje v tkanivovom
inžinierstve, zaoberajú sa ňou výskumy
v oblasti hojenia rán, starnutia pokožky, rovnako ako aj cielenej distribúcie
a riadeného uvoľňovania liečiv.
Priezračný prírodný
zázrak
Pre svoje jedinečné vlastnosti sa kyselina
hyalurónová využíva v liečení mnohých
chorôb a telesných porúch. Nie je to totiž
žiadna umelá zlúčenina vyvinutá v laboratóriu, je to telu vlastná látka. V ľudskom
organizme sa vyskytuje prirodzene, rovnako ako aj v telách zvierat a niektorých
baktérií. Je to číra, priehľadná látka (hyalos v gréčtine znamená sklo).
V našom organizme sa celkovo nachádza asi 15 gramov kyseliny hyalurónovej
v podobe viskózneho gélu. Vo vysokých
koncentráciách je obsiahnutá v niektorých mäkkých spojivových tkanivách,
koži, pupočnej šnúre, kĺbovej tekutine
a sklovci. Významné množstvo tejto
priehľadnej látky sa nachádza v pľúcach,
obličkách, mozgu a svaloch. Kyselina
hyalurónová vzniká s pomocou enzýmov
priamo vo vnútri našich buniek a cez
bunkovú membránu sa postupne pretláča
do medzibunkového priestoru.
Dokonalá zásobáreň
tekutín
V medzibunkových priestoroch funguje
ako špongia. Vzhľadom na svoje fyzikálno-chemické vlastnosti má silnú hydratačnú
schopnosť. Je schopná vodu absorbovať,
udržať a uvoľňovať podľa potrieb organizmu. Pri maximálnej hydratácii dokáže
molekula kyseliny hyalurónovej zväčšiť
svoj objem až tisíckrát. Jej schopnosť viazať vodu udržiava bezprostredné okolie
buniek vždy dostatočne hydratované. Tým
sa podporuje delenie a migrácia buniek,
výmena výživných a odpadových látok.
Bez dostatku vody bunky nie sú schopné
života. Problémom je jej krátka životnosť.
V krvi sa rozpadá počas dvoch až piatich
minút, v koži počas 12 hodín a jeden až tri
týždne v chrupavke. Takmer dve tretiny
tejto látky, ktorú vyprodukuje samotný ľudský organizmus, sa spotrebujú
takmer okamžite. Jej produkcia v tele
klesá s rastúcim vekom. Zdrojom kyseliny
hyalurónovej v strave je koreňová zelenina, červené víno, sójové bôby. Obsahujú
ju tiež hrebene kohútov a sliepok.
Ďalšie skvelé vlastnosti
kyseliny hyalurónovej
→U
rýchľuje a stimuluje proces hojenia
Je hlavnou zložkou medzibunkovej hmoty a prispieva tak k deleniu buniek a tvorbe nového
tkaniva. Pri dostatočnej hladine kyseliny hyalurónovej sa rana hojí rýchlejšie a bez jaziev.
→R
eguluje zápalový proces
Počas zápalového procesu uľahčuje migráciu
buniek (fibroblastov, lymfocytov, leukocytov)
smerom k ložisku zápalu a reguluje funkcie
bielych krviniek tak, aby pracovali efektívne.
Svojimi antioxidačnými vlastnosťami kontroluje
priebeh zápalu. Slúži teda aj ako efektívny
antioxidant a likvidátor voľných radikálov.
→ Na povrchu slizníc vytvára ochrannú
vrstvu
Len správne hydratovaná sliznica je schopná
plniť si svoje funkcie a byť efektívnou bariérou
pre baktérie a iné škodlivé látky. Kyselina hyalurónová s vodou vytvára na povrchu slizníc
„ochranný gél“, ktorý zabraňuje baktériám
a vírusom prichytiť sa a množiť.
→ Zvýšenie viskoelastických vlastností
kĺbovej tekutiny
Je základnou súčasťou kĺbovej tekutiny; slúži
ako zdroj živín pre bunky chrupavky. Je zodpovedná za jej viskozitu – správnu konzistenciu
kĺbovej tekutiny. V kĺbe funguje ako „vankúšik“
tlmiaci nárazy vznikajúce pri pohybe a zabezpečuje nám hladký kĺzavý pohyb.
Kyselina hyalurónová
v jednotlivých orgánoch
Koža: Až 55 percent sa nachádza práve
v pokožke. Vyhladzuje ju a zmäkčuje. Pomáha hojiť rany, má protizápalové účinky
a minimalizuje tvorbu jaziev. (Využíva sa
napríklad vo výplniach vrások, krémoch
na vyhladzovanie jaziev a v prípravkoch
na hojenie chronických a úrazových rán.)
Sliznica dýchacích ciest: V dýchacích
cestách udržiava vlhké prostredie, znižuje
opuch a mierni zápal, je prirodzenou
súčasťou sliznice nosa. (Používa sa v rôznych prípravkoch na liečbu chronickej
nádchy, pri alergii.)
Sliznica dolných močových ciest:
obnovuje ochrannú vrstvu pokrývajúcu
epitel močového mechúra, chráni pred
infekciami a zmierňuje ich priebeh. (Existuje vo forme kapsúl ako podpora správnej výživy buniek močového mechúra a tiež vo forme roztoku pri chronických
infekciách mechúra.)
Vaginálna sliznica: Zlepšuje lubrikáciu, hydratáciu, hojenie sliznice,
zabraňuje jej vysúšaniu a stenčovaniu,
bráni infekciám. (Obsahujú ju vaginálne
čapíky, ktoré sa používajú po prekonaní
kvasinkovej či bakteriálnej infekcie na
regeneráciu sliznice a zvýšenie jej prirodzenej obranyschopnosti, pri suchosti
pošvy spôsobenej nedostatkom estrogénov a na rýchlejšie zahojenie poranení
po operáciách alebo pôrode.)
Synoviálna tekutina kĺbov: zlepšuje
viskoelastické vlastnosti kĺbovej tekutiny,
zmierňuje bolesť a zápal. (Je súčasťou
liečby osteoartrózy.)
Sklovec oka: bráni vysychaniu očí
a zhoršovaniu zraku. (Nájdeme ju v umelých slzách.)
(red)
mäkké kapsuly
výživový doplnok
Ba
len
15 ie:
ks
VÝŽIVA BUNIEK MOČOVÉHO
MECHÚRA A PODPORA JEHO
FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ
Zloženie:
Obsahové látky
Kyselina hyalurónová
Chondroitín sulfát
Kurkuma
Kvercetín
Obsah v 1 kapsule
20 mg
200 mg
200 mg
200 mg
Dá
Dávkovanie:
1 až 2 kapsuly denne počas minimálne 15 dní. Neprekračujte
de
dennú doporučenú dávku.
Vý
Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy, ani zdravého
živ
životného štýlu.
Al
Alergény: Obsahuje zložky získané z rýb, kôrovcov, mäkkýšov a sóje.
Ne
Neobsahuje lepok ani laktózu.
Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, ŠŠvajčiarsko
č
k
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: [email protected] • www.ibsa.sk
IALUNA
®
vaginálne čapíky
•
•
•
•
Kyselina hyalurónová
Vitamín E
Rumanček pravý
Pupočník ázijský
OBNOVA HYDRATÁCIE
A PRIRODZENÝCH VLASTNOSTÍ
VAGINÁLNEJ SLIZNICE
Pred použitím zdravotníckej pomôcky si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa
zdravotníckej pomôcky a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Iba na vaginálne použitie.
Zastúpenie v SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5262 0978, Fax.: 02/5262 0979, E-mail: [email protected]
www.ibsa.sk
12
g ynekológia
bedeker zdravia
Byť iná ako ostatné ...a bez predsudkov
Hormón, hormóny, hormonálna antikoncepcia – slová a slovné spojenia toľkokrát skloňované v médiách, a predsa
stále opradené množstvom mýtov a poloprávd: napríklad, že vnútromaternicové
systémy sú len pre staršie vydaté ženy.
Podobným mýtom verili naše babičky,
a žiaľ, stále im veria aj dnešné mladé
ženy. Neopodstatnene.
„Hormóny sú každodennou súčasťou ženy
a pomáhajú jej byť ženou v tom pravom
zmysle slova,“ hovorí doc. MUDr. Jozef
Záhumenský, PhD., z Gynekologicko-pôrodníckej nemocnice Koch v Bratislave.
„Vďaka nim ste krásne, môžete rodiť deti,
máte trpezlivosť ich vychovať, máte menej infarktov a karcinómov hrubého čreva v mladšom veku ako muži. Keď nefungujú ako majú, trápite sa s nepravidelným
cyklom, bolestivou menštruáciou, akné,
predmenštruačnými ťažkosťami. Vo väčšine problémov vieme nájsť riešenie. Napríklad antikoncepciou. Antikoncepcia
má okrem jej hlavného poslania – chrániť pred neželanou graviditou a pomôcť
graviditu plánovať – aj liečebný efekt,“
vysvetľuje docent Záhumenský.
Ženy to asi majú v génoch. Chcú sa páčiť,
byť jedinečné a najmä iné ako tie ostatné.
A predsa v niektorých oblastiach života
preferujú názor väčšiny a spoliehajú sa
na to, čo povedala kamarátka, sestra,
kolegyňa. Aj v súvislosti s antikoncepciou. „Denne sa stretávam s podobnými
názormi a dovolím si tvrdiť, že nie sú
opodstatnené. To, čo je vhodné pre jednu,
nemusí pomôcť druhej,“ poznamenáva
docent Záhumenský. Každá žena je totiž
iná, a práve preto jedinečná, aj v súvislosti s výberom antikoncepcie či liečby.
Význam antikoncepcie
Antikoncepcia chráni ženu pred nežela-
ným otehotnením. Pomocou nej môže
pár plánovať tehotenstvo na obdobie, keď
je už na rodičovstvo pripravený. Neplánovaná gravidita často vedie k skratovým
reakciám, najčastejšie k umelému ukončeniu gravidity potratom. „Prináša to so
sebou riziko závažných komplikácii, nielen medicínskych, ako sú zápaly, zrasty,
neplodnosť, ale aj závažné psychologické dôsledky, ktoré môžu byť dlhodobé
a môžu zásadne ovplyvňovať kvalitu života mladej ženy. Ženy, ktoré neplánovane
otehotnejú a rozhodnú sa pokračovať v tehotnosti, častejšie nedôsledne navštevujú
poradňu, častejšie, aj nevedome, užívajú
rôzne lieky, prípadne požívajú alkohol
a cigarety. Najdôležitejšie je však pozitívne plánovanie rodičovstva v prípade žien
s chronickým dlhodobým ochorením,
ktoré by nemali otehotnieť náhodne, ale
až po príprave a stabilizácii základného
ochorenia. Typickým príkladom je cukrovka, ale aj astma bronchiale, vysoký
tlak alebo ochorenia štítnej žľazy. Týmto ženám sa preto vždy indikuje účinná
antikoncepcia až do obdobia, kedy budú
zdravotne pripravené pre nastávajúcu tehotnosť,“ vysvetľuje docent Záhumenský.
Aké vlastnosti má mať antikoncepcia?
Antikoncepcia by mala byť účinná, cenovo prijateľná, bez vedľajších účinkov
a po vysadení by nemala ovplyvňovať
plodnosť. Každá forma antikoncepcie
spĺňa niektoré kritérium viac a niektoré menej. Napríklad, prerušovaná súlož
je lacná, prijateľná, skoro bez vedľajších
účinkov, ale je pomerne nespoľahlivá.
„Hormonálna antikoncepcia je vysoko
účinná, nie vždy úplne lacná, nesie so sebou aj isté riziká vedľajších účinkov, ale aj
množstvo neantikoncepčných benefitov.
Čo hovoria prieskumy? Z najnovších českých prieskumov medzi ženami vo veku
18 až 35 rokov agentúry IPSOS vyplynulo, že z atribútov, ktoré by mala spĺňať dobrá
a vyhovujúca antikoncepcia, okrem spoľahlivosti a bezpečnosti, by to mali byť pohodlnosť a jednoduchosť užívania a prijateľná cena. Dôvodom zmeny antikoncepcie
je predovšetkým snaha o antikoncepciu šetrnejšiu k ženskému telu, nižšie náklady
na jej užívanie a zníženie frekvencie návštev gynekológa kvôli novému receptu.
Napríklad znižuje riziko výskytu cýst na
vaječníkoch a v prsníkoch, rovnako ako
riziko vzniku myómov aj endometriózy,“
špecifikuje lekár. „Pred výberom formy
a spôsobu antikoncepcie by mal prebehnúť pomerne dôkladný rozhovor medzi
lekárom a klientkou a spoločne by mali
„našiť“ vhodnú formu antikoncepcie.“
Mýty o formách antikoncepcie
Gynekológovia sa neraz stretávajú s názorom, že jediná, naozaj bezpečná metóda
antikoncepcie je tabletka. Je to mýtus?
„Aj keď v prieskumoch stále vychádza
tabletková forma antikoncepcie ako
najobľúbenejšia, v spoľahlivosti sa radí
až za sterilizáciu, podkožné implantáty
a vnútromaternicovú hormonálnu antikoncepciu. Antikoncepčnú účinnosť
tabletky totiž môže narušiť hnačka,
vracanie alebo súčasné užívanie niektorých iných liekov, napríklad antibiotík,
extraktov z ľubovníka, antidepresív či
liekov proti kŕčom,“ vymenúva lekár. Po
zavedení implantátu alebo vnútromaternicového telieska môže žena na dlhé
roky zabudnúť na dodržiavanie prísnych
pravidiel užívania. S vnútromaternicovou antikoncepciou sa však spája ďalší
mýtus – nie je vraj vhodná pre ženy, ktoré
ešte nerodili. „Nie je to pravda,“ vysvetľuje docent Záhumenský, „je možné ju
používať už od 18 rokov veku. Pokiaľ často
zabúdate užiť tabletku, alebo pre vás užívanie estrogénov nie je vhodné, môžu byť
hormonálne vnútromaternicové systémy
dobrou alternatívou. Sú vysoko účinné
v prevencii tehotenstva, aj menštruácia
je zvyčajne slabšia, a teda aj menej bolestivá. Vnútromaternicové teliesko je
možné kedykoľvek odstrániť a už budúci
mesiac môže žena otehotnieť.“
(red)
Mýty sú jedna vec, realita druhá. Neuspokojte
sa len s „povedačkami”. Vyhnete sa zbytočným
dôsledkom, ktorým by ste vďaka antikoncepcii
mohli predísť. Hľadajte informácie, pýtajte sa
a premýšľajte. A to, čo zistíte, konzultujte so svojím gynekológom, pretože on vás pozná najlepšie a poradí, čo je pre vaše telo najvýhodnejšie.
Neužívam tabletky
už 2 roky, 3 mesiace a 4 dni
a pritom som chránená pred otehotnením takmer na 100%
Informujte sa o možnostiach
dlhodobej antikoncepcie,
vhodnej pre Vás,
u svojho gynekológa.
• je spoľahlivejšia než tabletky
• neobsahuje estrogény
• účinkuje niekoľko rokov
• môže sa používať aj počas dojčenia
• účinkuje prevažne lokálne
.. a navyše je cenovo výhodnejšia než tabletky
Bayer spol. s r. o.
Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
tel. +421 2 592 13 111
www.bayer.sk
L.SK.12.2013.1123
14
ONKOLÓGIA
bedeker zdravia
Karcinóm
krčka maternice
Karcinóm krčka maternice je jedným z najčastejších gynekologických
nádorových ochorení
a súčasne jednou z najčastejších príčin úmrtia
na ženské nádorové ochorenie. Postihuje aj ženy
v strednom veku, pričom
až okolo 47 % pacientok
je mladších ako 35 rokov. Je to stav, s ktorým
rozhodne nemôžeme byť
spokojní, pretože v súčasnosti máme možnosti
ako primárnej prevencie
(preventívne očkovanie),
tak aj sekundárnej prevencie (preventívne gynekologické prehliadky).
Epidemiológia
Karcinóm krčka maternice je celosvetovo tretím najčastejším nádorovým
ochorením žien. V roku 2008 sa odhadovalo 530 000 nových prípadov. Viac ako
85 % pacientok pochádza z rozvojových
krajín. V SR bolo v roku 2008 novo diagnostikovaných 634 prípadov a v rovnakom roku zomrelo 209 pacientok na
karcinóm krčka maternice. Analýza
vývoja incidencie (novo diagnostikovaných prípadov) a mortality (úmrtnosti)
v SR za roky 1968 – 2006 priniesla veľmi nepriaznivé závery. Z ostatné de-
saťročia nedošlo k poklesu incidencie
ani mortality. Dokonca sa výraznejšie
nezmenil ani pomer štádií, v ktorých
bolo ochorenie diagnostikované, stále
je veľmi vysoký podiel vyšších štádií,
kedy je prognóza ochorenia oveľa nepriaznivejšia, ako vo včasných resp.
predrakovinových štádiách.
Príčina a rizikové faktory
Karcinóm krčka maternice patrí medzi
sexuálne prenosné ochorenia. Hlavnou
príčinou jeho vzniku je chronická infekcia onkogénnym (rakovinotvorným)
typom ľudského papilomavírusu (HPV
– human papillomavirus). Doteraz bolo
identifikovaných okolo 150 rôznych
typov tohto vírusu, asi 40 sa prenáša
pohlavným stykom, prípadne kožným
kontaktom v oblasti pohlavných orgánov. Skupina 14 vysokorizikových typov
spôsobuje 99 % prípadov ťažkých zmien,
ktoré môžu postupne viesť až k vzniku zhubného nádoru krčka maternice.
Samotné podtypy HPV-16 a HPV-18 sú
zodpovedné za vznik 70 % nádorov. HPV
sú príčinou vzniku aj iných nádorov
– análny karcinóm, karcinómy vonkajších ženských pohlavných orgánov,
penisu, ústnej dutiny a hltana.
Infekcia HPV je častá v populácii mladých, sexuálne aktívnych žien. Väčšinou
je infekcia prechodná, až 70 % infekcií
spontánne ustúpi. Pre vznik zmien a
následný vývoj karcinómu je potrebná
pretrvávajúca infekcia rakovinotvornými typmi HPV. Interval, od začiatku
infekcie po vznik zhubného nádoru, sa
odhaduje na desať až 20 rokov.
Medzi rizikové faktory pre vznik karcinómu patrí nízky vek začiatku pohlavného života (menej ako 16 rokov),
začiatok pohlavného života do jedného
roka od začiatku menštruácie, sexuálna
promiskuita (viac ako štyria sexuálni
partneri), vyšší počet gravidít, bradavice v oblasti vonkajších pohlavných
orgánov, dlhodobé užívanie hormónovej antikoncepcie, fajčenie a chronická
porucha imunity.
Prejavy ochorenia
Krvácanie z pošvy mimo pravidelného menštruačného cyklu je vždy podozrivé a poukazuje na nejakú formu
ochorenia. Predovšetkým krvácanie
medzi cyklami, pri alebo po pohlavnom
styku, prudké krvácanie, krvácanie
po skončení prechodu, výtok z pošvy
s prímesou krvi. Ak sa podarí ochorenia diagnostikovať vo včasnom štádiu
pri gynekologickej prehliadke, nemusia
byť prítomné žiadne prejavy ochorenia. Naopak, pokročilé štádiá ochorenia
môžu sprevádzať prejavy už rozšírenej
choroby, môže dôjsť k nepriechodnosti
čriev, zlyhávaniu obličiek s opuchmi,
bolestiam v oblasti bedrovej chrbtice
a podbrušku, alebo k celkovým prejavom ako nechutenstvo a chudnutie.
Stanovenie diagnózy
K stanoveniu diagnózy môžu viesť
vyššie uvedené klinické prejavy, alebo
môže byť ochorenie zistené pri pravidelnej (nepravidelnej) gynekologickej
prehliadke. Veľmi dobre známa je celá
škála zmien sliznice krčka maternice,
od úplne včasných, minimálnych, cez
zmeny na prednádorové stavy, až po
vyvinutie zhubného nádoru. Jednotlivé
štádiá sa dajú ľahko zistiť pri gynekologickom vyšetrení, odoberie sa ster alebo
časť zmeneného tkaniva sa vyšetrí cytologicky (vyšetrenie odobratých buniek
zo steru) alebo histologicky (materiál
odobratý biopsiou). Po stanovení diagnózy sa v prípade miestne uloženého
nádoru pristúpi k chirurgickej liečbe,
ak nádor prerastá hlbšie, je nevyhnutné
bedeker zdravia
ONKOLÓGIA
15
ako štvorvalentná vakcína, indikovaná
pre dievčatá od deväť do 13 rokov (proti
HPV-6, HPV-11, HPV-16 a HPV-18). Očkovanie má najväčší význam, ak sa očkujú
dievčatá a mladé ženy pred začiatkom
pohlavného života. V SR je odporúčanie očkovať dievčatá vo veku 13 rokov,
liečbu indikuje pediater, pacientka si
hradí podstatnú časť vakcíny.
Inou možnosťou je „sekundárna“ prevencia. Jej cieľom je prostredníctvom
diagnostikovania predrakovinových
alebo včasných štádií karcinómu znížiť
úmrtnosť na toto ochorenie. Odporúča
sa vyšetrovať ženy od 23 do 64 rokov,
prvé dve vyšetrenia sa majú vykonať
v ročnom intervale, ak sú úplne negatívne, pokračovať v trojročných intervaloch do veku 64 rokov. Preventívne vyšetrovanie sa ukončí vo veku 64 rokov,
ak boli posledné tri nálezy negatívne.
urobiť ďalšie vyšetrenia na stanovenie
štádia ochorenia. Takýmito vyšetreniami je predovšetkým ultrazvukové vyšetrenie (cez pošvu, doplnené vyšetrením
cez brušnú stenu), magnetická rezonancia (na určenie rozsahu ochorenia
v malej panve), CT vyšetrenie brucha
a hrudníka (na vylúčenie vzdialených
prejavov ochorenia).
Liečba
Liečebná stratégia sa určuje podľa štádia ochorenia. Základným možnosťami
liečby je chirurgická liečba a/alebo liečba žiarením (rádioterapia). Vo včasných
štádiách je možná aj šetrnejšia chirurgická liečba, kedy sa odstráni len samotné nádorové ložisko (samozrejme
s bezpečným lemom zdravého tkaniva
okolo nádoru). Pri pokročilejších štádiách je potrebná radikálna operácia
s odstránením vaječníkov, vajcovodov,
krčka maternice, maternice a lymfatických uzlín.
Rádioterapia môže byť rovnako účinná
aj vo včasných štádiách, kedy dosahuje
adekvátne výsledky ako operácia. Najčastejšie sa používa ako adjuvantná (doplňujúca) liečba po operácii, niekedy aj s
chemoterapiou vo forme súčasnej (konkomitantnej) rádiochemoterapie. Tento
spôsob liečby sa používa aj v pokroči-
lejších štádiách ochorenia, kedy nie je
možná radikálna chirurgická liečba.
Chemoterapia sa používa v miestne pokročilých prípadoch, buď spolu s rádioterapiou alebo po vyčerpaní bezpečných
dávok žiarenia samostatne. Je jedinou
liečebnou metódou v prípadoch, kedy
sa nádorové ochorenie nachádza vo
vzdialených orgánoch (metastatické
štádium). Žiaľ, táto liečba môže viesť
len výnimočne k vyliečeniu, jej význam
je väčšinou len „paliatívny“ (pomocný,
uľahčujúci), cieľom je predĺžiť život, potlačiť prejavy pokročilého ochorenia
(bolesť, nevoľnosť, chudnutie a iné).
Prevencia
V súčasnosti sú k dispozícii možnosti,
ako vzniku nádorového ochorenia predchádzať. Ide o „primárnu“ prevenciu.
Jednak je to také správanie, ktoré zabraňuje pôsobeniu rizikových faktorov
(vyhýbať sa kožným kontaktom v oblasti pohlavných orgánov, konečníka, ústnej dutiny), zodpovedný sexuálny život.
Najnovšou metódou primárnej prevencie je očkovanie proti HPV. K dispozícii
sú dva typy vakcín. Dvojvalentná vakcína (umožní tvorbu protilátok proti
dvom vírusom HPV-16 a HPV-18), je pre
dievčatá od deväť do 14 rokov, má dvajdávkovú schému očkovania, rovnako
Nedostatočne
využívaná prevencia
Nádorové ochorenie krčka maternice je časté a predstavuje riziko
vysokého úmrtia. Za ostatné
desaťročia nedošlo na Slovensku
(na rozdiel od iných vyspelých
krajín) k poklesu výskytu ani
úmrtí. Pritom je to jedno z mála
nádorových ochorení, kde máme
k dispozícii veľa možností prevencie, dokonca aj primárnej. Na
pohľad je to ťažko pochopiteľný
stav. Ak však štatistiky uvádzajú, že len 20 až 30 % žien chodí
na pravidelné gynekologické
prehliadky, tak už poznáme jeden
z dôvodov. Úlohou zdravotníkov,
médií, občanov, je presvedčiť
ženy, aby chodili na pravidelné
preventívne prehliadky. A povinnosťou gynekológov je, aby ich
vykonávali kvalitne a zodpovedne. Ako málo by stačilo, aby poklesol nielen výskyt karcinómov
krčka maternice, ale aj úmrtnosť.
16
bedeker zdravia
dermatokozme tik a
Trendy
Tému prináša
v estetike
„V dvadsiatke je krása darom
z nebies, v tridsiatke je to disciplína
a v štyridsiatke disciplína a práca,“
citát neznámeho autora. Estetická
medicína by ho mohla doplniť o prácu korektívneho dermatológa. Počet
skrášľujúcich zákrokov v poslednom
desaťročí stúpa, čoho dôkazom je
ich umiestnenie v Guinessovej knihe
rekordov, či oficiálne čísla americkej
štatistiky ASAPS (American Society
for Aesthetic Plastic Surgery).
Krása je pojem relatívny a vysoko subjektívny. Hoci má svoje pravidlá, ktoré
odhalil už Leonardo da Vinci na svojej
ilustrácii Vitruviánskeho muža. Golden
ratio alebo zlatý rez hovorí o ideálnych
proporčných pomeroch jednotlivých
častí celku, ktoré v súzvuku vytvárajú
ideálny vnem či harmonický obraz. Estetická medicína vníma tieto pravidlá,
avšak zachováva jedinečnosť a identitu
jednotlivca. Dnes v antiageingovom prístupe dominuje princíp prirodzenosti.
Obdobie strnulého úsmevu a „nafúknutých tvárí“ vystriedala nenásilná línia.
Chirurgické facelif ty sa posúvajú minimálne o dekádu neskôr.
V omladzovaní tváre dnes
kraľuje štvorica ošetrení:
Ultherapy – neinvazívny lifting
S fokusovaným ultrazvukom Ulthera
neinvazívne prenikáme do kože a podkožia, až do úrovne povrchových svalových štruktúr (SMAS), kde stimulujeme
tkanivové komponenty zodpovedné za
pevnosť a pružnosť kože. Túto schopnosť
celkovej stimulácie kolagénu vo viacerých úrovniach neposkytuje žiadne iné
ošetrenie. Výsledkom je zvýšenie kvantity, ale aj kvality kolagénu, zlepšenie celkového vzhľadu pleti spojené s lif tingovým efektom.
Objemové výplne na báze kyseliny
hyalurónovej
Obrazom dnešnej doby je celkový výraz,
nie jednotlivý nedostatok. Strata objemu
podmienená vekom sa supluje aplikáciou kyseliny hyalurónovej, telu vlastnej
látky. Staršiu techniku aplikácie ostrou
ihlou vystriedala bezpečnejšia kanylová technika. Prednosťou modelovania
kanylovou technikou je predovšetkým
zvýšená bezpečnosť ošetrenia, zníženie
bolestivosti, redukcia počtu vpichov, či
obmedzenie počtu modrín. Pri správne
zvolenom dávkovaní dosahujeme absolútne prirodzený vzhľad, ktorý pretrváva po dobu 12 až 18 mesiacov.
Botulotoxín
Botulotoxín je zodpovedný za relaxáciu
svalového napätia predovšetkým hyperkinetických svalov, čiže na zmiernenie
neprimeranej či nadmernej mimiky.
V estetickej medicíne sa využíva dlhodobo s pozitívnym efektom, s bezpečným profilom ošetrenia. Jednoduchosť
aplikácie ho predurčuje k rozsiahlemu
využitiu s dĺžkou pretrvávania asi šesť
mesiacov. Prioritne koriguje mimiku
hornej tretiny tváre (medziobočie, čelo,
očné okolie), avšak nezameniteľnú úlohu zohráva aj pri korekcii mimiky/vrások dolnej tretiny tváre.
Niťový lifting
Trendom posledných rokov je niťový lifting. V priebehu svojho „života“ prešiel
viacerými obmenami. V začiatkoch sa
MUDr. Iveta Hasová
Poliklinika Mýtna, www.mediskin.sk
používali tzv. zlaté, nevstrebateľné nite.
V krátkom čase ich nahradili vstrebateľné materiály. Dnes sa využíva už štvrtá generácia PDO (polydioxanon) nití.
Voľba nití a množstvo, ktoré sa použije,
sa odvíja od žiadanej lif tingovej kapacity a oblasti ošetrenia. 3D kanylové nite
štvrtej generácie sa vyznačujú zvýšenou
mierou ťahu a pomalšou biodegradáciou. Thread Lif t, Prime Lif t či mezoniťový miniinvazívny lif ting oplývajú
vektorovou schopnosťou výsledku ako
pri chirurgickom lif tingu, s okamžitým
a dlhotrvajúcim efektom bez použitia
skalpela. 3D biomezonite tak posúvajú procedúru mezolif tingu o výrazný
kus vpred. Samotné nite sú biokompatibilné, teda prirodzene sa prispôsobia
ľudskému organizmu. Zároveň sú hypoalergénne, nevyvolávajú nežiaduce
reakcie na cudzorodý materiál. Flexibilné 3D mezonite z polydioxanonu plus
(PDO+) sa za šesť až osem mesiacov úplne rozložia (proces tzv. hydrolýzy), telo
ich samo odbúra. Nite sa rovnomerne
vstrebú, pričom v pleti zanechávajú kolagénovú kostru slúžiacu ako opora. Ideálne zrealizovať ako záverečné ošetrenie.
18
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
Starostlivosť
o nohy diabetika
Jednu z vážnych, ba dokonca jednu
z najčastejších chronických komplikácií diabetu, predstavuje diabetická
neuropatia. Ide o súbor objektívnych
a subjektívnych príznakov poruchy
funkcie periférneho nervstva a postihnutie cievneho systému, ktoré
môže vyústiť až do obávaného syndrómu diabetickej nohy. Aj z tohto dôvodu
by mal diabetik venovať svojim nohám
sústavnú pozornosť.
Denná starostlivosť
→→dvakrát až trikrát týždenne si urobte
kúpeľ nôh (približne tri minúty pri
teplote vody 30 až 35° C)
→→pri kúpeli nôh nepoužívajte žiadne
prísady s obsahom alkoholu (dbajte
na etikety na obaloch výrobkov), napr.
harmančekové koncentráty často obsahujú alkohol
→→nepoužívajte mydlo, pretože príliš
vysušuje pokožku, vhodnejšie sú čistiace emulzie bez obsahu mydla; po
kúpeli dôkladne nohy vysušte, dbajte
predovšetkým na to, aby ste poriadne
vysušili i priestor medzi prstami
→→suchá, šupinatá koža na nohách je
znamením, že vaše nohy sú príliš
vysušené
→→starostlivo si každý deň namažte nohy
krémom – používajte mastné krémy
Michiganský dotazník (Feldman 1994)
❶ Máte pocit zhoršenej citlivosti nôh?
❼ Ste schopný určiť miesto bolesti?
Áno 1 bod
Áno 1 bod
Nie
2 body
Nie
2 body
❷ Mali ste niekedy pocit pálivej bolesti
v nohách?
❽ Ste schopný pri kúpaní rozlíšiť teplú
a studenú vodu?
Áno 1 bod
Áno 1 bod
Nie
2 body
❸ Máte pocit ťažkých alebo slabých nôh?
Áno 1 bod
Nie
2 body
❹ Sú vaše nohy precitlivené na dotyk?
Áno 1 bod
Nie
2 body
❺ Mali ste niekedy pocit pichavej alebo
bodavej bolesti v nohách?
Áno 1 bod
Nie
2 body
❻ Vnímate bolestivo i dotyk prikrývky
na nohách?
Áno 1 bod
Nie
2 body
Nie
2 body
❾ Povedal vám už niekedy lekár, že máte
diabetickú neuropatiu?
Áno 1 bod
Nie
2 body
❿ Sú ťažkosti horšie v noci?
Áno 1 bod
11
Máte na nohách suchú kožu a pras–
kliny?
Áno 1 bod
12
Nie
2 body
Nie
2 body
Ste po amputácii končatiny?
Áno 1 bod
Nie
2 body
Sčítajte získané body, súčet vydeľte číslom 12, skóre menšie ako
1,5 poukazuje na diabetickú neuropatiu.
→→pravidelne ošetrujte stvrdnutú kožu
na nohách pemzou (pemzu často obmieňajte, aby ste zamedzili vzniku
plesňových ochorení)
→→nie je vhodné používať nepriedušné
náplaste na kurie oká a odreniny
→→nechty na nohách pravidelne zabrusujte pilníkom, je to lepšie ako ich
strihať
→→nechty zabrusujte rovno, tzn. na krajoch ich príliš neskracujte, inak by
ľahko zarastali
Denná kontrola nôh
→→dávajte si pozor na zápaly a plesňové ochorenia na nechtoch a medzi
prstami (spoznáte ich podľa červenkastých alebo bielych povlakov)
→→pozorujte aj najmenšie poranenia
a nechajte si ich ošetriť lekárom
→→kontrolujte svoje nohy denne, predovšetkým chodidlá (pomôže pri
tom zrkadlo)
→→pri zistení akejkoľvek zmeny na nohách sa okamžite obráťte na svojho
lekára
→→každý deň cvičte — napríklad sťahujte a opäť povoľujte prsty na nohách
Výber vhodnej obuvi
→→kupujte si vždy pohodlnú obuv, ktorá
dobre sedí, noha nesmie byť v topánke stiahnutá
→→obuv si skúšajte a kupujte radšej popoludní, keď sú nohy vždy silnejšie
(trochu opuchnuté) ako ráno
→→doprajte svojim nohám dostatok
pohybu (prechádzky, denne min.
30 minút)
→→noste, ak je to možné, biele bavlnené
ponožky, ktoré je možné prať na 90°
C a na ktorých sú okamžite vidieť
akékoľvek poranenia nôh (stopy krvi)
→→nikdy nechoďte bosí
Zdroj: www.diabetik.sk
bedeker zdravia
19
tému prináša
Zabezpečte budúcnosť svojho
dieťaťa s poistením
Moja Farbička
Allianz – Slovenská
poisťovňa inovovala
mimoriadne úspešný produkt
Farbička na nové poistenie
Moja Farbička. Toto detské
poistenie prináša novinku
na slovenskom trhu v podobe výberu medzi investičným
životným poistením a kapitálovým životným poistením.
Prvé volia rodičia, ktorým je blízky investičný trh a chcú investovať do fondov. V druhom prípade, pri kapitálovom životnom poistení, dostane dieťa
poistnú sumu na konci poistnej doby
v 25. roku života. Suma je navýšená
o podiely na výnosoch z rezerv poistného a o prijatú dynamiku. Obe tieto
poistenia kryjú rovnaké riziká.
O tom, že poistenie detí v Allianz – SP
je nielen zabezpečením vašich ratolestí, ale aj výbornou formou šetrenia, sa
presvedčili desaťtisíce Slovákov. Allianz
– Slovenská poisťovňa eviduje už vyše
72 000 uzatvorených zmlúv na tento produkt so sumou ročného poistného viac
ako 19 miliónov eur. Väčšina našich malých klientov je poistená už od prvého
roka ich života. Najčastejšie uzatvárajú
poistenie matky a otcovia, ako darček ho
však často volia aj starí rodičia.
Rodičia uprednostňujú garanciu zhodnotenia peňazí a rátajú aj s možnosťou
predčasného výberu. Ten je možný pri
prijatí dieťaťa na vysokú školu, pri jeho
vstupe do manželstva alebo pri založení
vlastnej firmy. Poisťovňa vo všetkých
troch prípadoch vyplatí poistenému plnenie vo výške 105 % aktuálnej hodnoty
poistky. Na konci poistenia, buď v 18.
alebo v 25. roku života, dostane dieťa
vyplatenú celú poistnú sumu a môže
s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.
Moja Farbička myslí aj na ochranu
rodičov. Výhodou detského poistenia
v Allianz – SP je možnosť poistenia dospelej osoby, a tým zabezpečenie dieťaťa v prípade straty či invalidity rodiča.
Dieťaťu sa v takomto prípade vypláca
ročný dôchodok až do konca poistnej
doby alebo jednorazovo dohodnutá
suma. V prípade úmrtia dospelej osoby
pri nešťastí, akým je dopravná nehoda,
vyplatí Allianz – SP poistenému dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy. Môže
ísť o ktoréhokoľvek účastníka dopravnej
nehody – chodca, cyklistu či motoristu.
Súčasťou detského poistenia je aj úrazové poistenie, ktorého výška sa nemení ani pri dosiahnutí dospelosti alebo
v prípade, ak sa dieťa začne profesionálne venovať športu. Pri jednorazovo zaplatenom poistnom v úrazovom
poistení sa poistné na konci poistnej
doby vráti. Už uzatvorené samostatné
úrazové zmluvy, ktorých je stále viac,
svedčia o tom, že rodičia si uvedomujú
výhody poistenia svojich detí, ktoré sa
už v detstve venujú športu.
Moja Farbička má široké spektrum
výhod. Napríklad pripoistenie kritických chorôb dieťaťa alebo oslobodenie
od platenia v prípade vzniku zdravotné-
ho hendikepu až do dovŕšenia 25 rokov
veku. Oslobodenie od platenia zostáva
aj po vyzdravení dieťaťa.
Jednotlivé poistenia sú transparentné
a dynamické, to znamená, že pre oboch
poistených je možné robiť zmeny počas
celého trvania zmluvy. Klienti môžu
podľa potreby vložiť mimoriadne poistné, vybrať čiastočné „odkupy“ alebo
prerušiť platenie poistného (prázdniny
v platení).
Vďaka možnostiam prispôsobenia
klientom je Moja Farbička vhodná pre
široké vrstvy obyvateľstva, ako pre
mladé rodiny, tak aj pre náročnejších.
Klienti si môžu vybrať skladbu produktu podľa vlastného želania tak, aby zabezpečili všetky svoje potreby. K detskej
zmluve ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa aj neživotné poistenie, ktoré
chráni všetkých členov domácnosti pre
prípad zodpovednosti za škodu na zdraví, majetku či ušlom zisku. Pripoistiť
sa dá aj denné odškodné pri pobyte
v nemocnici z dôvodu choroby, náhrada poistného pri dlhodobej pracovnej
neschopnosti rodiča alebo poskytnutie
druhého lekárskeho názoru. Pri ňom
získa rodič overenie diagnózy dieťaťa
v zdravotníckom zariadením v zahraničí. Poisťovňa dokonca prepláca aj telefonické konzultácie s lekármi.
Allianz – SP má pre všetkých malých
klientov aj darček. Je to Baby karta, ktorá obsahuje cestovné poistenie pre dieťa až do veku 15 rokov. Poistenie Moja
Farbička môžete uzatvoriť na všetkých
pobočkách Allianz – SP na Slovensku
a u obchodných zástupcov.
20
rozhovor
bedeker zdravia
Keď ide o zdravie, nikto z nás
nie je ochotný robiť kompromisy
„V systéme zdravotného poistenia na
Slovensku pôsobím už dvadsať rokov.
Za ten čas som sa naučil jedno: človek
dokáže prehodnotiť svoje priority doslova zo dňa na deň. Inak totiž zmýšľa
a koná človek, ktorý je pri plnom zdraví
a inak človek, ktorý má zrazu zdravotný
problém a potrebuje ho riešiť,“ zdôrazňuje v rozhovore pre Bedeker zdravia
predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ing. Marcel Forai, MPH.
Hovoríte zrejme o skúsenostiach,
s ktorými sa denne konfrontujete.
Keď ide o zdravie, nikto z nás nie je
ochotný robiť kompromisy, jednoducho
potrebujeme mať istotu, že budeme mať
zabezpečenú včasnú a kvalitnú liečbu.
Osobná skúsenosť je vždy tým najlepším
argumentom pre každé naše rozhodnutie.
Preto si veľmi cením, že sa k nám vracajú
poistenci, ktorí vyskúšali aj iné zdravotné poisťovne a rozhodli sa pre nás. Je to
pre nás veľký záväzok a ďalšia motivácia
na skvalitňovanie našich služieb. Preto
motivujeme lekárov, aby sa viac starali
o pacientov, preto zavádzame jasnejšie
pravidlá pre lekárov, ambulancie i nemocnice, preto znižujeme počty čakajúcich na
plánované operácie, preto podporujeme
prevenciu... Preto nám záleží na tom, aby
sa poistenci na nás mohli vždy spoľahnúť.
V minulom roku prišla VšZP s originálnym projektom „Kto operuje,
dostane viac“, v rámci ktorého ako
jediná zdravotná poisťovňa finančne motivovala nemocnice, aby aktívne pomáhali skracovať počty
pacientov na čakacích listinách.
Podarilo sa?
Záleží nám na tom, aby sa naši poistenci
dostali na plánované operácie bez zbytočného čakania. Počty operácií preto nijako nelimitujeme. V rámci projektu „Kto
operuje, dostane viac“ platíme nemocniciam za každého operovaného pacienta
okrem riadnej platby za hospitalizáciu aj
bonus 200 €. Máme finančné prostriedky
na operáciu každého poistenca, ktorý je
na čakacej listine. Jeho termín operácie
závisí len od personálnych a kapacitných
možností konkrétnej nemocnice. Vďaka
tomuto projektu sme v priebehu jedného
roka znížili počet poistencov, ktorí čakajú
na plánovanú operáciu o 40 % a priemerný čas čakania na operáciu z deviatich na
šesť mesiacov.
Ďalšou veľkou témou, ktorú ste sa
podujali riešiť, sú nové kritériá pre
lekárov špecializovanej ambulantnej starostlivosti a s tým súvisiace
zmeny v súčasnej sieti špecialistov.
Prispeje táto iniciatíva k zlepšeniu
dostupnosti zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch?
Presne to je naším cieľom. Preto chceme
spravodlivejšie rozmiestniť sieť ambulancií špecialistov v rámci jednotlivých
okresov a posilniť regióny, v ktorých odborné ambulancie chýbajú. Lekárom za
to ponúkame garanciu zmluvy na dlhšie časové obdobie. Ako ste už naznačili,
pripravili sme nové kritériá pre lekárov
– špecialistov, v ktorých vidíme potenciál na ďalšie skvalitnenie poskytovanej
zdravotnej starostlivosti. Jedným z kritérií je, že ambulancia bude ordinovať
minimálne 30 hodín v týždni. Je to krok
k tomu, aby pacienti našli svojho lekára
v ambulancii vtedy, keď ho potrebujú,
a nie len pár hodín v týždni, ako je to
dnes v mnohých ambulanciách.
VšZP je známa dlhodobou a systematickou podporou prevencie. Jednou
z najnovších aktivít v tejto oblasti
bola rozsiahla informačno- preventívna kampaň zameraná na
prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Prečo práve toto
ochorenie?
Pretože nechceme, aby naň ľudia zbytočne zomierali, keď vieme, že pri včasnom
záchyte rakoviny hrubého čreva a konečníka má pacient veľkú šancu na vyliečenie. Je alarmujúce, že až 80 % pacientov
prichádza k lekárovi v poslednom štádiu ochorenia. Chceme to zmeniť. Preto
sme prostredníctvom kampane oslovili
pacientov, aby chodili na preventívne
prehliadky a dali si urobiť test na skryté krvácanie v stolici, vďaka ktorému je
možné zistiť ochorenie v začiatočnom
štádiu. Do kampane sme zapojili aj lekárov, ktorým sme o 100 % zvýšili platbu za
toto vyšetrenie.
Hlas a potreby pacienta sú zrejme
pre VšZP dôležité. Naznačuje to aj
dohoda o užšej spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov
(AOPP). Čo si od nej sľubujete?
Keďže pacienti často dostávali skreslené
alebo neúplné informácie, a neraz sme
s nimi komunikovali len cez lekára, rozhodli sme sa zmeniť to. Záleží nám na
tom, aby aj ten najzraniteľnejší článok
v systéme – pacient – bol rovnocenným
partnerom ostatným hráčom. Preto
sme si povedali, že bude dobré, ak budú
v trojuholníku lekár, pacient, zdravotná
poisťovňa komunikovať všetci navzájom.
S AOPP sme sa dohodli na systematickej
spolupráci a vzájomnej výmene informácií. Našu spoločnú dohodu vnímame
ako príležitosť posunúť vzťahy v systéme
zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne
vyššiu úroveň.
bedeker zdravia
pre vencia
21
Účinná ochrana
proti kliešťom:
oblečenie, očkovanie a poistenie
Kliešte predstavujú stále väčšie nebezpečenstvo.
V lete sú menej aktívne a na scénu sa vracajú v plnej sile
opäť na jeseň. Štatistiky ukazujú, že v roku 2013
sa encefalitídou nakazilo o polovicu viac ľudí ako rok
predtým. Častejší výskyt tejto diagnózy potvrdzuje
i prieskum Detské kritické choroby a úrazy z dielne
ING Životnej poisťovne, podľa ktorého až 43 %
slovenských detí malo niekedy v živote kliešťa.
Priebeh choroby je zdĺhavý a nie vždy
končí dobre. Prevenciu sa teda rozhodne neoplatí zanedbávať! Encefalitída má
totiž za následok viacmesačné liečenie
a môže dokonca spôsobiť ochrnutie či
smrť. Našťastie sa proti nej dá chrániť kombináciou vhodných opatrení:
správneho oblečenia, očkovania a tiež
poistenia.
Oblečenie po návrate
z prírody vyperte
Sezóna kliešťov trvá od skorej jari až
do neskorej jesene. V tomto období sa
podľa pediatričky MUDr. Košťálovej
treba chrániť vhodným oblečením
a dôkladnou kontrolou. „Odporúčam
dlhé rukávy a nohavice tmavej farby,
ktorá kliešťa láka menej ako svetlé
odtiene. Ideálne je šatstvo postriekať
repelentom a po návrate domov vždy
všetko oprať. Veľakrát sa stáva, že kliešť
ukrytý v odeve sa na druhý deň, keď
sa už nekontrolujeme, pokojne zavŕta
do kože.“ Ak pri kontrole tela nájdete
zahryznutého kliešťa, treba ho ihneď
odstrániť vykývaním do strán a ranu
vydezinfikovať. Vhodnou prevenciou
je i očkovanie. Samozrejme, aj napriek
spomenutým opatreniam sa môže stať,
že sa chorobe nevyhnete.
Poistenie pomáha preklenúť výpadok príjmu
Reálna liečba kliešťovej encefalitídy neexistuje, predpísané lieky iba zmierňujú
príznaky. Choroba si vyžaduje dvoj- až
viactýždňový pobyt v nemocnici a následne minimálne mesiac domácej
liečby. Je to náročné a psychicky veľmi
vyčerpávajúce rovnako pre deti, ako aj
dospelých. Rodičia však pri opatrovaní
dieťaťa majú problém navyše – výpadok
príjmu. Podľa prieskumu ING Životnej
poisťovne polovica rodičov čerpá pri chorom dieťati v domácej starostlivosti tzv.
OČR. No tá finančnú stratu prekryje iba
dočasne. Dvaja z troch rodičov pritom
hovoria, že už mesiac opatery dieťaťa by
určite pocítili na svojej peňaženke. Riešením môže byť pripoistenie detských
kritických chorôb, ktoré v ING Životnej
poisťovni pokrýva vôbec najväčšiu skupinu, až 55 diagnóz detí od šiestich týždňov veku. „Vzhľadom na to, ako často sa
rodičia pri svojich potomkoch stretávajú
s chorobou alebo úrazom, je prekvapujúce, že 31 % z nich nie je pre prípad nutnosti dlhodobejšej starostlivosti o dieťa
nijako zabezpečených. V rámci prevencie
by sme nemali zabúdať na toto pripoistenie, ktoré kryje výpadok rodinného
príjmu, aj prostriedky na nadštandardnú
liečbu dieťaťa,“ hovorí Helena Lazosová,
marketingová a produktová riaditeľka
poisťovacej časti ING ČR/SR.
22
bedeker zdravia
rozhovor
Kliešťová encefalitída
očami detskej lekárky
Spolu s lymskou boreliózou patrí kliešťová encefalitída k najčastejším
zoonózam prenášaným
kliešťami. Výskyt je sezónny, zvyčajne od marca do októbra, ale vzhľadom na miernu zimu
si kliešťa možno z vychádzky priniesť aj počas chladnejších období.
Na praktické otázky súvisiace s rozpoznaním infekcie a prevenciou prostredníctvom očkovania odpovedá MUDr. Marta Špániková, z Ambulancie všeobecného
lekára pre deti a dorast, Vydur, s. r. o.,
sídliacej v Zdravotnom stredisku na Fedinovej ulici v Bratislave.
Prenos vírusu z kliešťa na človeka sa najčastejšie deje zaklieštením, ale človek sa
môže nakaziť aj takzvanou alimentárnou
cestou... Pri nákaze vírusom kliešťovej
encefalitídy je vyvolávateľom ochorenia
vírus, ktorým sa organizmus jedinca
nakazí. Môže sa tak stať prisatím kliešťa,
ale aj vývojovým štádiom kliešťa, ktoré
sa neprisáva. Možný je tiež prenos nepasterizovaným mliekom, najčastejšie
kozím, ale aj kravským a ovčím. Práve
prednedávnom, začiatkom mája, sa na
Liptove nakazili touto infekciou siedmi
ľudia po konzumácii kozieho a ovčieho
mlieka a výrobkov z neho.
Ak sa kliešť prisaje, čo robiť, respektíve, čo by si mali mamičky všímať?
Ak prisatého kliešťa vidíme, je dôležité
správne ho vybrať. Netreba ho traumatizovať, napríklad „topiť“ v oleji, pretože
v takom prípade môže traumatizovaný
neviditeľné a žijú všade tam, kde žijú
kliešte. Preto je dobré poznať endemické
oblasti výskytu infikovaných kliešťov
– zistiť sa dajú napríklad na Úradoch
verejného zdravotníctva. Dôležité je tiež
vedieť, že v prípade malých detí prebieha
infekcia kliešťovou encefalitídou veľmi
často skryto, ako chrípkové ochorenie.
Oveľa závažnejší priebeh má v prípade
starších detí a dospelých. V prípade
infekcie boreliózou, keď sa objaví prvé
štádium, čo je nález na koži s typickým
začervenaním, treba pacienta preliečiť
antibiotikami v dĺžke trvania tri týždne.
kliešť vypustiť do ranky infikovaný obsah svojho zažívacieho traktu, a dieťatko
infikuje. V lekárňach dostať špeciálne
pinzety, ktorými sa kliešť jemným kývavým pohybom vytiahne. Podľa toho,
ako dlho bol kliešť prisatý, po vytiahnutí ostane v mieste vpichu rôzne veľká ranka. V každom prípade ju treba
vydezinfikovať bežným dezinfekčným
prípravkom, postačí aj alpa, a potom je
dôležité sledovať miesto vpichu. V prípade kliešťovej encefalitídy žiadne zmeny
na koži neuvidíme, na rozdiel od infekcie boreliózou, ale po inkubačnej dobe,
ktorá býva obvykle sedem dní, sa môžu
objaviť typické príznaky postihnutia nervového systému. Ak sa v mieste vpichu
alebo v jeho blízkosti asi po dvoch troch
týždňoch objaví začervenaná vyrážka
s centrálnym vyblednutím a kružnicami, ide o ochorenie spôsobené baktériou
borrelia burgdorferi. V takom prípade
máme k dispozícii antibiotickú liečbu.
Oveľa zákernejšie však je, že vzhľadom
na to, že infekčné sú všetky tri vývojové štádiá kliešťa, aj nymfy, po uštipnutí
sa môže človek infikovať rovnako boreliózou, ako aj kliešťovou encefalitídou.
Tieto vývojové štádiá sú vlastne okom
Prednedávnom aj WHO označila
kliešťovú encefalitídu za závažný medicínsky problém, keďže proti
ochoreniu neexistuje účinné antibiotikum. Aký je postup, ak už k infekcii dôjde?
Keď dieťatko príde s príznakmi chrípky, bolí ho hlávka a je mrzuté, a ak sa
objavia neurologické príznaky, teda
rôzne vyjadrené príznaky postihnutia
centrálneho nervového systému – k už
spomenutým sa môžu pridružiť intenzívne bolesti hlavy, teplota, zvracania,
poruchy koncentrácie, stuhnutie šije
a poruchy videnia – zvyšuje sa podozrenie na infekciu. V prípade infekcie
kliešťovou encefalitídou sa antibiotická
liečba nepodáva, pretože ide o vírusové
ochorenie. Aj obraz z lumbálnej punkcie je typický pre vírusové ochorenie.
V tomto prípade je veľmi dôležitá symptomatická liečba: pokoj na lôžku, žiadne
čítanie, počítač či televízia, a to nielen
v akútnom štádiu, ale aj niekoľko týždňov počas rekonvalescencie. Podľa toho,
ktorú časť mozgu ochorenie postihne,
môže za určitých okolností ohrozovať
pacienta aj na živote.
Stretáva sa detský lekár často
s takouto infekciou?
bedeker zdravia
Spomínala som, že v detstve môže toto ochorenie často prebiehať pod obrazom chrípky. Ak ide o závažné ochorenie,
prostredníctvom neurologických príznakov sa rozpozná.
Počas svojej medicínskej praxe som sa však s kliešťovou encefalitídou stretla možno trikrát. Dôležité pre rodičov je
vedieť, že po každom horúčkovitom ochorení má mať dieťa
dostatočne dlhý čas na rekonvalescenciu. Približne tak dlho,
ako sa liečilo, by mala trvať aj rekonvalescencia. Ak infekcia
nebola rozsiahla, za predpokladu, že rodičia dodržia liečbu
a rekonvalescenciu, dieťatko nemusí mať žiadne následky.
Aké sú teda možné následky pri infekcii kliešťovou
encefalitídou?
Bývajú rôzne a veľa závisí od veku pacienta. Následky v podobe bolestí hlavy až po poruchy pozornosti, či zhoršenie
prospechu môžu pretrvávať aj dlhšie obdobie, dokonca
niekoľko rokov.
Ako najlepšie môžu mamičky ochrániť svoje deti?
Najlepšie očkovaním. Pôvodne som zastávala názor, že je
vhodné najmä pre tých, ktorí sú riziku nákazy kliešťovou
encefalitídou vystavení z profesionálnych dôvodov – horári,
lesní robotníci či pre ľudí, ktorí žijú v oblasti endemického
výskytu infikovaných kliešťov. Dnes však už aj malé deti
pomerne často cestujú, zdržiavajú sa v prírode, chodia
na chaty, cestujú často napríklad do Álp, kde je výskyt
infikovaných kliešťov naozaj rozšírený.
Od akého veku sa môžu detičky dať zaočkovať? Kedy
je najvhodnejší čas na očkovanie?
Očkovať sa síce môže už od jedného roku veku dieťaťa, ale
v praxi sa preferuje očkovanie v predškolskom veku. Očkuje
sa troma dávkami, čo je základné očkovanie. Potom sa
preočkováva prvý raz po troch rokoch a potom po piatich
rokoch, už len jednou dávkou.
Slovensko patrí ku krajinám s pomerne malou mierou
zaočkovanosti, zaočkované sú len 2 % populácie.
Česko sa blíži so svojimi 23 % k priemeru v EÚ, ale najväčšiu mieru preočkovanosti má Rakúsko – až 82 %.
Myslím si, že je to tak preto, že v Rakúsku je výskyt infikovaných kliešťov oveľa väčší a jednak v šesťdesiatych rokoch
minulého storočia mali závažnú epidémiu tohto ochorenia,
kedy prišlo asi k stovke úmrtí. Okrem toho sú naši susedia
oveľa dôslednejší ako my. Ak vedia, že sa môžu chrániť
proti nejakému závažnému ochoreniu, tak túto možnosť
určite využijú. Majú aj úplne iný prístup k liečbe. Ak na
Slovensku niekto ochorie na kliešťovú encefalitídu, väčšinu
liečby prepláca poisťovňa, na rozdiel od iných krajín, kde
je pacient vo väčšej miere zainteresovaný na úhrade za
svoju liečbu. Je to teda dané prístupom našich ľudí a zodpovednosťou za svoje zdravie. No a to je potrebné zmeniť.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
foto: Ester Erdelyi
23
24
bedeker zdravia
pois ťovníc t vo
Zdravotná poisťovňa Dôvera
vráti doplatky
za lieky všetkým deťom
Rodiny to dobre poznajú. Ich
často napnutý rozpočet ešte
viac ohrozuje, ak deti náhle
ochorejú. Choré nebývajú len
bábätká, ale aj tínedžeri, ktorí
okrem liekov spotrebujú kopec
peňazí na školu či rôzne záujmy. Podľa údajov Štatistického
úradu SR sú to práve viacdetné
rodiny, ktoré majú núdzu o peniaze, inými slovami najviac
ich ohrozuje chudoba. Týka sa
to každej tretej rodiny s troma
a viac deťmi! Podľa dostupných
údajov z Ústredia práce, so–
ciálnych vecí a rodiny je takých rodín približne 85 000.
Pomocnú ruku ponúka zdravotná poisťovňa Dôvera preplácaním doplatkov za lieky na recept. Po novom až
do 100 eur preplatí doplatky za lieky
na recept nielen batoľatám do dvoch
rokov, ale všetkým deťom až do 18 rokov veku a ich maminám. Znamená to,
že ak má mamička čerstvo narodené
bábätko a k nemu doma ešte päťročného šibala, teraz môžu spolu ušetriť až
300 eur. A investovať ich napríklad do
nákupu potravín či plienok. Jedinou
podmienkou je, že ona i deti musia byť
poistení v Dôvere.
„Chceme ešte viac vyjsť v ústrety rodinám,
ktoré majú počas výchovy detí nemalé výdavky v každom ich veku. Doteraz využilo túto
výhodu viac ako 7 700 detí a 2 900 mamičiek.
Sme rodinná poisťovňa, rozšírenie našej výhody na všetky deti až do 18 rokov je preto
logickým krokom,“ hovorí Martin Kultan,
generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne
Dôvera. Takto sa možnosť ušetriť spätne na liekoch rozširuje teoreticky až na
milión ľudí na Slovensku.
Ak má mamička čerstvo
narodené bábätko a k nemu
doma ešte päťročného šibala,
teraz môžu spolu ušetriť
až 300 eur.
Ako to funguje?
Poisťovňa prepláca doplatky za lieky
viazané na lekársky predpis. Rodičia
nemusia čakať, kým to bude celých 100
eur. V momente, keď suma presiahne
aspoň 3 eurá, stačí, ak pošlú žiadosť
cez Elektronickú pobočku poisťovne na
webe. Bez ohľadu na to, či za lieky pre
svoje deti platili na jednom alebo viacerých receptoch. Ak napríklad rodič
v júli doplatí za antibiotiká, v auguste
za lieky proti alergii a o pol roka nato
opäť za antibiotiká, poisťovňa tieto doplatky spočíta. Peniaze pošle späť na
účet, ktorý uviedol rodič, do jedného
týždňa. Čerpať túto výhodu môže až
do konca roka 2015. „Rodičom dávame čo
najviac času, aby stihli výhodu vyčerpať pre
svoje deti. Výdavky na deti rastú s vekom
dieťaťa, nie všetky rodiny majú dosť zdrojov,
aby kúpili všetko potrebné. Každá úspora sa
im môže hodiť,“ priblížil Kultan.
ĎALŠIE VÝHODY
Registrovať v Elektronickej pobočke sa
môže každý klient Dôvery, za deti sa
registrujú ich rodičia, prípadne zákonní zástupcovia. Má to pritom aj mnoho
ďalších výhod. Napríklad sa takto dá
zistiť, aké antibiotiká človek naposledy užíval, ktoré lieky by spolu nemal
kombinovať, koľko by mohol ušetriť, ak
by si od lekára pýtal recept na cenovo
výhodnejší liek, či vidieť, kto a v akom
období za neho platil zdravotné odvody
a mnoho ďalších.
Na aké lieky sa dá
výhoda čerpať a na aké nie
Vrátenie doplatkov za lieky až do 100 eur na každé dieťa do 18 rokov
a ich mamu sa týka liekov, ktoré lekár predpíše na recept, a pacient musí časť
ceny doplatiť. A tiež liekov, ktoré boli uznané zdravotnou poisťovňou
a ktoré budú mať na recepte napísaný deň výdaja najneskôr
31. decembra 2015. Ušetriť možno aj na liekoch vyrábaných v lekárňach.
Naopak, výhoda sa netýka voľnopredajných liekov a nedá sa využiť na nákup
dietetických potravín (napr. umelé mlieka), zdravotníckych pomôcok a tiež
na lieky, ktoré sú síce na recept, ale pacient si ich hradí v plnej výške sám.
Všetko podstatné sa dozviete aj na www.dovera.sk.
www.dovera.sk
BAVTE SA,
JE TO ZDRAVÉ
A keď potrebujete pre svoje zdravie ešte
viac, všetkým deťom a ich mamám vrátime
za doplatky na lieky
100 +100
NOVINKA
18. roku veku
Ponuka platí len pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. Všetky informácie o našej novinke nájdete na www.dovera.sk
Pre deti až do
Slovenská spoločnosť chirurgie ruky
II. ortopedicko—traumatologická klinika, UN Bratislava
a OZ HIPPOKRATES organizujú
X. SLOVENSKÝ
KONGRES
CHIRURGIE
RUKY
s medzinárodnou účasťou
2. — 3. október 2014
Hotel Partizán
Tále
Slovenská kardiologická
spoločnosť organizuje
XIX. KONGRES
SLOVENSKEJ
KARDIOLOGICKEJ
SPOLOČNOSTI
9. — 11. október 2014
nová budova
Slovenského národného divadla
Bratislava
Bedeker zdravia pri príležitosti konania
kongresu pripravil v spolupráci so Slovenskou
kardiologickou spoločnosťou odborný suplement
Praktická a preventívna
kardiológia
bedeker zdravia
neurológia
27
Cievne mozgové príhody
a ich liečba
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Cievne mozgové príhody predstavujú skupinu
ochorení, charakterizovanú náhle vzniknutou
alebo rýchlo sa rozvíjajúcou ložiskovou stratou mozgových funkcií,
následkom poruchy
funkcie ciev mozgu.
Cievna porucha má buď charakter nedokrvenia mozgu – ischemické CMP (iCMP),
alebo krvácania do mozgu – hemoragické CMP, alebo pod obaly mozgu – subarachnoidálne krvácanie (SAK).
Cievne mozgové príhody (CMP) sú spolu so srdcovo-cievnymi ochoreniami
druhou najčastejšou príčinou úmrtí
vo vyspelých krajinách a predstavujú
významný sociálny i ekonomický problém, pretože až 50 % pacientov zostáva
po prekonanej CMP trvale postihnutých: porucha hybnosti, reči, zraku,
prehĺtania, demencia alebo depresia.
Na Slovensku ročne pribudne 300 až 500
pacientov s CMP na 100 000 obyvateľov.
Väčšina, asi 85 % všetkých CMP, vzniká
v dôsledku nedokrvenia mozgu, kedy
porucha prietoku mozgovou cievou
vedie k prechodnému alebo trvalému
poškodeniu funkcie mozgových buniek
zásobovaných príslušnou cievou. 15 až
20 % všetkých CMP vzniká v dôsledku
krvácania.
Ischemické cievne mozgové
príhody Prevencia – teda liečba rizikových faktorov cievnych mozgových príhod a včasné
zahájenie liečby samotnej CMP môžu
znížiť počet pacientov a zmierniť závažnosť následkov.
Časť rizikových faktorov nevieme
ovplyvniť (vek, pohlavie, rasu a genetické faktory), ale väčšinu vieme ovplyvniť
správnou liečbou. K ovplyvniteľným patria vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoké hladiny cholesterolu a s tým spojené
komplikácie, fibrilácia predsiení, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, poruchy
zrážania krvi. Pre ženy môže byť nebezpečná kombinácia porúch zrážania krvi,
fajčenia a antikoncepcie. Častou príčinou nedostatočného prekrvenia mozgu v seniorskom veku je dehydratácia
v dôsledku zníženého príjmu tekutín.
Mnohí pacienti si nesprávne myslia, že
liečba uvedených ochorení je prechodná
a po istom čase prestanú užívať lieky
a prestanú chodiť na kontroly k lekárovi.
Dôsledkom sú potom rôzne komplikácie,
medzi nimi aj cievne mozgové príhody.
Poruchy, ktoré vznikajú z nedokrvenia
mozgu, môžu mať niekedy špecifické
príznaky trvajúce len niekoľko minút,
maximálne hodinu a označujú sa ako
tranzitórny ischemický atak (TIA). Ich
príčinou je prechodná porucha prekrvenia mozgu, ktorá ešte nevedie k poškodeniu mozgového tkaniva, len k prechodnej poruche funkcie mozgu. Aj napriek
krátkemu trvaniu príznakov je potrebné
navštíviť lekára a pátrať po ich príčine,
pretože jej včasným odhalením môžeme
zabrániť opakovaniu ťažkostí, ktoré sú
už často dôsledkom poškodenia mozgového tkaniva a môžu viesť k trvalému
postihnutiu pacienta. Pacient s TIA by
mal absolvovať neurologické a interné
vyšetrenie vrátane EKG, ultrazvukové
vyšetrenie mozgových ciev, CT mozgu,
základné laboratórne vyšetrenie, eventuálne echokradiografické vyšetrenie
a podľa výsledkov ďalšie vyšetrenia na
základe rozhodnutia lekára. Tranzitórny ischemický atak je rovnako akútny
stav ako iCMP.
Príznaky cievnej mozgovej príhody závisia od toho, ktorá cieva, resp. ktorá časť
mozgu, je postihnutá. Najčastejšími príznakmi iCMP je obrna jednej polovice
tela, často aj s poklesom ústneho kútika
na tejto strane. Okrem obrny to môžu
byť aj poruchy citlivosti na končatinách
jednej strany tela a na tvári, poruchy
reči (či už problém s vyjadrovaním,
alebo neschopnosť rozumieť hovorenej
reči), zraku (výpad zorného poľa, dvojité videnie), niekedy môže byť v úvode
epileptický záchvat. Ak má pacient nasledujúce príznaky:
→→porucha hybnosti na jednej strane
tela
→→pokles ústneho kútika
→→porucha reči
→→porucha zraku
→→tŕpnutie jednej polovice tela.
Netreba čakať, ale okamžite kontaktovať záchrannú službu na čísle 112 alebo
155, pretože čím skôr sa pacientovi poskytne odborná lekárska pomoc, tým
je väčšia šanca, že dôsledky CMP budú
minimálne, alebo žiadne. Ak pacient
súčasne zvracia, je potrebné uložiť ho
nabok, aby nedošlo k vdýchnutiu zvrat-
28
neurológia
kov. Najčastejším problémom, s ktorým
sa v nemocnici stretávame, je, že pacienti prídu do nemocnice neskoro, pretože
čakali, že ťažkosti spontánne ustúpia.
Možnosti liečby sú potom výrazne obmedzené a pacientom zostávajú celoživotné
následky.
Najčastejšou príčinou iCMP je uzáver
mozgovej cievy krvnou zrazeninou
(trombom), ktorú je možné rozpustiť
trombolýzou podanou vnútrožilovo,
ale liečba musí byť podaná najneskôr
do 4,5 hodiny od vzniku prvých ťažkostí. Čím skôr sa podá, tým je prognóza
lepšia. Táto liečba nemôže byť podaná
každému pacientovi a mnoho závisí
od údajov o pacientovom predchorobí
(ktoré hlavne pacienti s poruchou reči
nebudú vedieť poskytnúť), preto je potrebné záchrannej službe, ak sú známe,
poskytnúť informácie o:
→→presnom čase vzniku prvých príznakov a ich presný popis, ak ťažkosti
vznikli počas spánku, je dobré poskytnúť informáciu, kedy bol pacient
naposledy bez príznakov
→→ochoreniach, na ktoré sa pacient
lieči, hlavne o nádorových ochoreniach, vredovej chorobe tráviacej
sústavy, poruchách zrážania krvi
→→liekoch, ktoré pacient užíva, hlavne
o liekoch proti zrážaniu krvi a kedy
ich pacient naposledy užil
→→operáciách, ktoré pacient absolvoval
za posledné tri mesiace
→→o prekonanej CMP za posledné tri
mesiace
Príznaky nedokrvenia mozgu a krvácania do mozgu môžu byť veľmi podobné,
pre ich rozlíšenie je nevyhnutné hneď
po príchode do nemocnice realizovať CT
vyšetrenie mozgu, ktoré je rozhodujúce
z hľadiska ďalšieho postupu, preto nie
je možné začať s akútnou liečbou pred
príchodom do nemocnice.
Treba vedieť, že trombolýza nesie so sebou aj riziko krvácania, preto pacient
alebo jeho príbuzní musia s liečbou súhlasiť. Riziko krvácania je však menšie
v porovnaní s prospechom, ktorý táto
liečba vie pacientovi poskytnúť.
Okrem trombolýzy je možné uzáver cievy riešiť aj mechanickým odstránením
trombu v spolupráci s intervenčným
rádiológom, ale aj táto liečba je časovo
limitovaná a môže sa realizovať najneskôr do ôsmich hodín od vzniku ťažkostí. Výsledky sú takisto o to lepšie, čím
skôr je realizovaná. Preto opäť treba
zdôrazniť, že pri liečbe CMP rozhodujú
o celom ďalšom živote pacienta minúty.
Časť pacientov, aj napriek akútnej liečbe
iCMP, zostáva s určitým neurologickým
postihnutím, preto je potrebná dlhodobá fyziatricko-rehabilitačná liečba,
ktorá môže viesť v niektorých prípadoch aj k úplnej úprave motorických
funkcií. Horšie sa obnovujú poruchy
reči, prehĺtania, zraku. Veľmi dôležitá
je pre týchto pacientov už od začiatku
podpora príbuzných a priateľov, pretože až v 30 % prípadov pacientov po CMP
vzniká depresia, ktorá zhoršuje návrat
pacienta do každodenného života. Časť
pacientov si vyžaduje dlhodobú opatrovateľsko-ošetrovateľskú starostlivosť.
Okrem týchto postupov musia pacienti
doživotne užívať liečbu, ktorá má zabrániť, resp. znížiť riziko opakovanej
cievnej mozgovej príhody. Sem patria
lieky proti zrážaniu krvi a tzv. lieky na
zriedenie krvi. O ich výbere rozhoduje
lekár, rovnako ako aj o ďalšej liečbe, ktorú súhrnne označujeme ako sekundárna
prevencia. K nej sa zaraďuje aj liečba rizikových faktorov, ktoré boli spomenuté
v úvode, teda kontrola a liečba vysokého
tlaku, tukového metabolizmu, cukrovky,
fibrilácie predsiení, obmedzenie konzumácie alkoholu a fajčenia. Dôležitú úlohu popri liekoch zohráva tiež správna
životospráva, fyzická aktivita, prevencia alebo liečba obezity, čo sú faktory,
ovplyvnením ktorých sám pacient nesie
zodpovednosť za svoj zdravotný stav.
Mozgové krvácanie – hemoragická CMP
Mozgové krvácanie vzniká náhle, najčastejšie v dôsledku náhleho vzostupu
krvného tlaku, menej často môže byť
príčinou mozgového krvácania cievna
vydutina (aneuryzma) alebo zmenená cieva (cievna malformácia). Často
je mozgové krvácanie prejavom neliečeného alebo nedostatočne liečeného
vysokého krvného tlaku, preto ešte raz
je treba zdôrazniť, že je potrebné kon-
bedeker zdravia
trolovať hodnoty krvného tlaku a to aj
u mladých ľudí, pretože vek vzniku cievnych mozgových príhod sa stále znižuje.
Príznaky mozgového krvácania sú veľmi podobné ako pri CMP z nedokrvenia.
O niečo častejšie bývajú pri mozgovom
krvácaní bolesti hlavy, ktoré súvisia jednak so vzostupom krvného tlaku, ale aj
so samotným krvácaním, ďalej zvracanie a častejšie sú aj poruchy vedomia.
Postup v rámci prvej pomoci je rovnaký.
Okrem chirurgickej liečby, zahŕňa liečba
komplexnú starostlivosť o pacienta po
dobu vstrebania krvácania. Jej cieľom je
stabilizácia vitálnych funkcií, ovplyvnenie bolesti, prevencia infekcie, včasné zachytenie a liečba komplikácií. Aj
v tomto prípade sú významnou súčasťou
liečby rehabilitačno-fyziatrické postupy.
Subarachnoidálne krvácanie – SAK
Ide o je krvácanie pod mozgové obaly.
Najčastejšie vzniká prasknutím cievnej
vydutiny, ale môže mať aj iné príčiny.
Príznaky sú odlišné od predchádzajúcich cievnych mozgových príhod, často
jediným je náhla prudká bolesť hlavy,
niekedy sprevádzaná zvracaním alebo
aj poruchou vedomia. V priebehu niekoľkých hodín sa vyvíja stuhnutosť šije.
Pacient s podozrením na SAK musí byť
okamžite transportovaný do nemocnice,
najlepšie záchrannou službou v ľahu.
Subarachnoidálne krvácanie je život
ohrozujúce ochorenie, preto ak to stav
pacienta umožní a angiografické vyšetrenie potvrdí zdroj krvácania, pacienta by mal byť ešte v ten istý deň
operovať neurochirurg, alebo sa robí
tzv. „coiling“, výplň cievnej vydutiny,
ktorý realizuje endovaskulárny rádiológ.
Podľa stavu pacienta sa po desiatich až
14 dňoch začína s postupnou vertikalizáciou pacienta (posadzovanie a postupne
chôdza). S odstupom času sa opakuje angiografické vyšetrenie, ktoré rozhodne
o ďalšom postupe.
Všetky cievne mozgové príhody sú
také isté akútne stavy ako srdcový
infarkt a o prognóze pacienta rozhodujú minúty v úvode ochorenia.
30
rozhovor
bedeker zdravia
Domáce
meranie
tlaku krvi
Hodnoty svojho krvného
tlaku by mal poznať každý
dospelý človek. Domáce
merania majú viacero pozitívnych prínosov pre pacienta. O tom, ako správne
merať tlak krvi v domácich
podmienkach rozpráva doc.
MUDr. Slavomíra Filipová,
CSc., z Kliniky kardiológie
a angiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného
ústavu srdcových a cievnych
chorôb v Bratislave.
Prečo je dôležité merať si krvný
tlak?
Krvný tlak, srdcová frekvencia a počet
dychov za minútu, sú najzákladnejšie
a ľahko dostupné ukazovatele toho, ako
funguje srdcovo-cievny obeh. Táto hodnota predstavuje základnú fyziologickú
veličinu, ktorá je pre lekára dôležitou
informáciou nielen pokiaľ ide o posúdenie hypertonikov – pacientov s vysokým krvným tlakom, ale je rovnako
dôležitá pre prácu všetkých lekárov zo
všetkých odborov. Výhodou je, že sa dá
pomerne jednoducho odmerať. Jednou
zo základných zásad je merať s krvným
tlakom súčasne aj srdcovú frekvenciu.
V súčasnosti to zvládne skoro každý, aj
poučený laik, vďaka tomu, že na meranie máme k dispozícii automatické tlakomery. Najnovšie tlakomery sú „inteligentné“ a schopné napríklad registrovať
aj srdcovú frekvenciu, zachytiť poruchy
rytmu či poskytnúť ďalšie informácie
a uchovať merania v pamäti prístroja.
Hodnoty svojho krvného tlaku by mal
poznať každý dospelý človek. Tiež by
mal poznať, aké sú normálne (fyziologické) hodnoty tejto veličiny. V nie
dávnej minulosti sa medicína viac prikláňala k názoru, že čím je človek starší,
tým môže mať tlak krvi vyšší. Návodom
bolo prirátať si k svojmu veku číslovku
sto a tak mala vyjsť optimálna hodnota.
Za „dobrý“ sa teda považoval, v prípade
70-ročného človeka, systolický krvný
tlak okolo 170 milimetrov ortuťového
stĺpca (mmHg). Minimálne posledných
15 až 20 rokov vieme, že to tak nie je.
V medicíne považujeme za fyziologický systolický krvný tlak (laici vravia aj
horný) taký, ktorý sa pohybuje v rozmedzí hodnôt od 115 do 140 mmHg. Je
to tlak, pod ktorým ľavá komora srdca
vyvrhuje do celého tela okysličenú krv.
Druhú uvádzanú hodnotu nazývame
diastolický krvný tlak (laicky dolný).
Nepriamo nás informuje o tom, ako
fungujú cievy v jednotlivých orgánoch.
Normálne hodnoty diastolického tlaku
krvi sa pohybujú od 70 do 90 mmHg.
Znamená to, že často zdôrazňovaná hodnota 120/80 mmHg je možno
ideálna, ale v jednotlivých prípadoch veľmi odlišná?
Presne tak. Na každú životnú situáciu
organizmus reaguje tak, že sa tlak krvi
zmení podľa toho, ako konkrétna aktivita ovplyvňuje krvný obeh. Zdravý dospelý človek môže mať v spánku bežne
systolický tlak 110 až 130 mmHg, prípadne menej. Keď vystúpime niekoľko
poschodí, aj zdravému môže systolický
tlak prechodne stúpnuť na hodnoty 140
až 160, alebo viac. Srdce sa totiž prispôsobuje požiadavkám, ktoré pri rôznych
výkonoch alebo aj pri psychickom strese naň takéto situácie kladú. Za vysoký (hraničný) považujeme systolický
tlak krvi v rozmedzí 135 až 139 mmHg
a diastolický 85 až 89 mmHg. Hodnoty, o ktorých som doteraz hovorila, sú
hodnoty, ktoré meriame pacientovi
v ambulancii, alebo si ich zmeria sám
doma, v pokoji a v sede. Vtedy hovoríme
o tzv. kazuálnych, teda príležitostných
hodnotách. Pre lekára je veľmi cenné
meranie tlaku krvi samotným pacientom alebo rodinným príslušníkom
v domácich podmienkach, lebo tieto
hodnoty sa najviac približujú bežným
životným podmienkam, s vylúčením
stresu z pobytu v ambulancii alebo
v nemocnici. Ak chceme pacientovi
monitorovať krvný tlak počas celého
dňa, teda 24 hodín, používame na to
špeciálne prenosné tlakomery, pacienti
ich poznajú pod názvom „tlakový hol-
bedeker zdravia
ter“. Vtedy však platia prísnejšie kritériá pre horné normálne hodnoty – iné
pre merania počas dennej aktivity a iné
pre hodnoty počas nočného pokoja.
Ako si má pacient správne merať
krvný tlak?
To je dôležitá a praktická otázka zároveň. Bežne robia zdraví jedinci i pacienti množstvo chýb v tom, kedy a ako si
krvný tlak merajú. Mali by si ho merať
v sede, ideálne po 10 až 15-minútovom
pokoji, nemali by sa v tomto čase nechať ovplyvňovať vonkajšími podnetmi,
teda rozprávať sa, rozptyľovať, rozčuľovať, možno ani pozerať TV správy či
riešiť akékoľvek konfliktné súkromné
alebo pracovné problémy. Meranie by
mali minimálne dvakrát za sebou, po
niekoľkých minútach, zopakovať. Najsprávnejšie je opakovať merania trikrát
za sebou a zapísať si najnižšiu z hodnôt
(býva to najčastejšie tá posledná) a nerobiť z nameraných hodnôt žiadne priemery. Správne je, ak lekár alebo sestrička pacienta o postupe merania vopred
poučia. Krvný tlak si však nemerajú len
hypertonici. Jeho hodnoty sú rovnako
dôležité pre väčšinu pacientov s rôznymi inými ochoreniami. Tlak krvi sa
meria aj zdravým jedincom, napríklad
športovcom v pokoji a počas výkonu,
v pracovnom lekárstve počas výkonu
rôznych profesií (napr. v letectve, v
prevádzkach s horúcim pracovným
ovzduším a pod.). Pravidelne merať by
si ho mali pacienti po srdcovom infark-
rozhovor
te či s rôznymi srdcovými chybami, po
mozgovocievnych príhodách a mnohí
ďalší. Snáď ani netreba zdôrazňovať, že
aj domáci tlakomer by mal byť a kvalitný, s manžetou na rameno a nie na
zápästie a pacient by si ho mal nechať
pravidelne skontrolovať, kalibrovať. Nesprávny spôsob merania a technicky
nekvalitné tlakomery spôsobujú zbytočný stres, mylné informácie o hypertonikovi a pridávajú prácu lekárovi, ktorý
sa oňho stará.
V akých intervaloch by si pacient
mal krvný tlak merať?
Závisí to od rôznych okolností. Algoritmy sú rôzne. Keď pacienta – hypertonika začíname liečiť, alebo z nejakých
dôvodov sa liečba musí meniť, je potrebné merať tlak krvi častejšie, niekedy až
dvakrát alebo viackrát denne po určité
obdobie, ktoré odporučí lekár. Veľa ľudí
na návštevu nemocnice či ambulancie
reaguje stresovo, zvýšením krvného
tlaku. Takýmto pacientom odporúčame, aby si tlak merali aj doma, aby
sme mohli merania porovnať a odhaliť
prípadný účinok ambulantného stresu
na hodnoty krvného tlaku a tak správnejšie posúdiť hypertenziu. Hodnoty
je dobré si prehľadne zapisovať. Na to
slúžia tlačené denníky merania tlaku
krvi. Inteligentné tlakomery je možné napojiť na počítač a tak uchovávať
a vytlačiť namerané hodnoty. Keď sa
hypertonik dlhodobo lieči stabilnou
liečbou, merať si tlak krvi každý deň
PREVENCIA MŔTVICE
VYSOKÝ KRVNÝ TLAK A FIBRILÁCIA PREDSIENÍ SRDCA
SÚ DVE HLAVNÉ RIZIKOVÉ PRÍČINY MOZGOVEJ MŔTVICE
DIGITÁLNY TLAKOMER
OMRON M6 COMFORT
Detekcia
nepravidelného pulzu:
odhaľuje na 90%
fibriláciu predsiení
Intelli manžeta:
PREVENCIA MŔTVICE
MERAJTE SI TLAK
snímacia plocha obopína celý obvod paže
presné výsledky pri akomkoľvek otočení manžety na paži
Distribúcia a servis: Celimed, s.r.o., www.krvnytlak.sk
31
je vzhľadom na bežné denné povinnosti
zaťažujúce a zbytočné. Vtedy odporúčame odmerať si tlak krvi raz, maximálne
dvakrát týždenne, aj ráno aj večer, vždy
pred užitím liekov. Dobré je vybrať si
jeden pracovný deň a jeden deň oddychu. Keď z nejakých dôvodov meníme
liečbu, tak počas určitého obdobia by
sa mal krvný tlak kontrolovať častejšie.
Ak chceme poznať hodnoty tlaku krvi
v priebehu 24 hodín veľmi podrobne,
môžeme inštruovať pacienta merať si
ho pred aj po užití liečby ráno, na obed
a večer a, samozrejme, hodnoty si zapisovať. Je to však náročné na spoluprácu
pacienta. 24-hodinový monitoring tlaku
krvi pacientov zaťažuje v menšej miere,
umožní dozvedieť sa hodnoty tlaku krvi
aj počas spánku, počas pracovnej činnosti a počas iných situácií, napríklad
informuje o reakcii krvného tlaku na
užitie liečby. Pre lekára je veľmi dôležitá informácia o tom, či krvný tlak v
spánku a v noci dostatočne klesne. Ak
v spánku dostatočne neklesá, prípadne
dokonca stúpa, je to nepriaznivý ukazovateľ ochorenia. Domáce meranie má
aj ďalší pozitívny prínos pre pacienta
– aktívnejšie pristupuje k vnímaniu
svojho ochorenia a k liečbe, zvyšuje sa
jeho „liečebná disciplína“, spolupráca
s lekárom, menej zabúda na užitie liekov, lepšie sa stotožní s potrebou dodržiavania odporúčanej životosprávy
a celého liečebného režimu.
Iva Baranovičová
Foto: Valéria Zacharová
32
Spý tali sme sa z a vá s
bedeker zdravia
O krvnom tlaku sa v médiách hovorí dosť,
ale čo srdcová frekvencia? Existuje niečo ako zdravá srdcová
frekvencia?
Odpovedá doc. MUDr.
Slavomíra Filipová, CSc.,
z Kliniky kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty
Slovenskej zdravotníckej
univerzity a Národného
ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.
S
rdcová frekvencia, podobne
ako krvný tlak, je základnou veličinou hovoriacou
o tom, ako funguje krvný
obeh. Keď som v medicíne
začínala, každý medik a lekár mal
hodinky so sekundovou ručičkou. Ak
také nemal, akoby medicínu nebral
vážne. Vtedy sme nemali bežne k dispozícii moderné automatické tlakomery, ktoré by zmerali súčasne aj srdcovú frekvenciu (srdcový pulz). Srdcová
frekvencia sa dá zmerať aj pomocou
elektrokardiografického vyšetrenia.
Z EKG máme možnosť dostať aj ďalšie
dôležité informácie o činnosti srdca.
Základnú srdcovú frekvenciu by sme
mali správne merať v pokoji, podobne ako tlak krvi. Srdcová frekvencia sa totiž tiež mení, v závislosti
od situácie, ale aj v priebehu života.
Pri narodení má dieťatko normálnu srdcovú frekvenciu okolo 130 až 150 úderov
za minútu. S rastúcim vekom srdcová
frekvencia postupne klesá. K výkyvom
smerom nahor pod vplyvom hormonálnych zmien dochádza v období puberty
a ženám v dospelosti v období ťarchavosti. Dospelým sa srdcová frekvencia
v pokoji pohybuje od 60 do 90 úderov
Najčastejšou príčinou zvýšenej
pokojovej srdcovej frekvencie
pri normálnom sínusovom
rytme je nízka telesná zdatnosť,
horúčkovitý stav, chudokrvnosť
alebo niektoré ochorenia
žliaz s vnútornou sekréciou,
napríklad zvýšená činnosť
štítnej žľazy.
za minútu, ale pripúšťa sa aj širšie rozmedzie medzi 50 až 100. Podľa starších
odporúčaní sa ideálna frekvencia srdca zdravého človeka udávala ako jedna
hodnota, a to 70 úderov za minútu. Dnes
rešpektujeme, že hodnota srdcovej frekvencie je individuálna a závisí od viacerých faktorov. Napríklad od aktuálnej
zdatnosti a trénovanosti jedinca, od
ochorení, ktorými trpí, od liečby, ktorú
užíva. Ak má zdravý, ale netrénovaný
človek frekvenciu srdca v sede okolo 65
až 75 úderov za minútu, je to v poriadku. Trénovaný človek, ktorý pravidelne
posilňuje, cvičí, má v pokoji, v sede alebo
v ľahu, nižšiu srdcovú frekvenciu. Často
pod 60 úderov za minútu. Tréningom sa
srdce pripravuje na veľký výkon tak, že
sa zníži takzvaná pokojová frekvencia
srdca. Vytrvalostní, dobre trénovaní
športovci, preto mávajú až nápadne nízku frekvenciu v pokoji – 40 až 50 úderov
za minútu. Málo trénovaný jedinec pri
výstupe bežným krokom do prvého poschodia dosiahne frekvenciu 120 až 160,
ale trénovanému športovcovi sa v takomto prípade zvýši srdcová frekvencia
len nepatrne oproti pokojovej hodnote.
Srdcová frekvencia predstavuje uznávaný nezávislý rizikový faktor srdcovo-cievnych ochorení. Čím je totiž vyššia,
najmä nad 80 až 90 za minútu, keď je
človek pokojný, tým je vyššie aj riziko
rozvoja ochorení srdca a ciev a ich komplikácií v budúcnosti. Platí to najmä pre
pacientov, ktorí už majú nejaké závažnejšie srdcové ochorenie, napr. prekonali srdcový infarkt. V prípade týchto pacientov pokladáme za hornú bezpečnú
hranicu 70 úderov za minútu. Liečbou
sa preto snažíme tento ukazovateľ znižovať, ideálne je dosiahnuť hodnoty pod
60 úderov za minútu, ak to pacient dobre znáša. Ak má človek normálny alebo vysoký krvný tlak, a pritom zistíme
vysokú srdcovú frekvenciu, je potrebné
ďalej pátrať po príčine tohto stavu. Základom je vyšetrenie EKG. Vysoká srdcová frekvencia môže byť prítomná pri
normálnom sínusovom rytme, ale môže
byť súčasťou rôznych tachykardických
porúch rytmu, ktoré je potrebné včas
rozpoznať. Najčastejšou príčinou zvýšenej pokojovej srdcovej frekvencie pri
normálnom sínusovom rytme je nízka telesná zdatnosť, horúčkovitý stav,
chudokrvnosť alebo niektoré ochorenia
žliaz s vnútornou sekréciou, napríklad
zvýšená činnosť štítnej žľazy.
(ib)
Spý tali sme sa z a vá s
34
mesiac o srdcov ých témach
tému prináša
bedeker zdravia
Moderná diagnostika
umožňuje lepšie liečiť poruchy
srdcového rytmu
Diagnostika porúch
srdcového rytmu sa
posunula na novú úroveň. Slovenskí kardiológovia v Národnom
ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH
a. s. ) v Bratislave začali
používať miniatúrne
diagnostické zariadenie,
ktoré sa implantuje pacientovi pod kožu hrudníka, v blízkosti srdca.
Nebezpečné arytmie
Slovensko patrí ku krajinám s vysokou
chorobnosťou na ochorenia srdca a ciev,
aj napriek úspechom dosiahnutým v poklese úmrtnosti v tejto kategórii v ostatných rokoch. Spoločným menovateľom celého spektra srdcovo-cievnych
ochorení sú poruchy srdcového rytmu,
ktorých výskyt stúpa s vekom. Viaceré
arytmie nemusia byť prejavom závažného srdcového ochorenia a možno ich
pripísať skôr únave či nadmerného stresu, iné však môžu byť život ohrozujúce.
Prejavy sú veľmi rôznorodé a siahajú
od neškodného pocitu „preskočenia“
v hrudníku, až po náhlu smrť alebo
mozgovú porážku. Medzi ochorenia,
ktoré najčastejšie spôsobujú vznik arytmií, patrí najmä vysoký krvný tlak, prekonaný infarkt myokardu a chronické
srdcové zlyhávanie. Slovenskí lekári,
ako jedni z prvých, majú teraz na diagnostiku takýchto porúch k dispozícii
unikátne mini EKG zariadenie, ktoré sa pacientovi
implantuje pod kožu v blízkosti srdca. Počas troch
rokov dokáže monitorovať
činnosť srdca a zaznamenať inak „nemú“ srdcovú
arytmiu. Vďaka tomu možno vysvetliť stavy dovtedy
nejasných záchvatov straty
vedomia alebo identifikovať prítomnosť arytmie,
ktorá môže spôsobiť náhlu
cievnu mozgovú príhodu.
„Arytmia je prejavom
porušenej elektrickej činnosti srdca
a môže sa prejavovať jeho nepravidelnou akciou alebo neprimerane rýchlou či pomalou srdcovou frekvenciou,“
vysvetľuje profesor MUDr. Róbert Hatala, CSc., FESC, FACC, prednosta Kliniky kardiológie a angiológie Národného
ústavu srdcových a cievnych chorôb
a Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
a dodáva: „Všetky takéto signály by nemali zostať nepovšimnuté a mali by byť
diagnosticky doriešené.“
Fibrilácia predsiení
Najčastejšou arytmiou je fibrilácia
predsiení, ktorou trpí len v Európe okolo sedem miliónov ľudí a na Slovensku
pravdepodobne viac ako 100-tisíc ľudí.
Vzniká vtedy, keď srdce prestanú riadiť
pravidelné elektrické impulzy. Tieto
impulzy vznikajú chaoticky v dutinách,
ktorými krv vstupuje do srdca a označujú sa ako srdcové predsiene. V dôsledku nekoordinovaného kmitania
predsiení sa významne zvyšuje riziko
vzniku drobných krvných zrazenín.
Po vypudení do krvného obehu môžu
spôsobiť mozgovú porážku alebo inú
závažnú príhodu. V prípade nedosta-
točnej liečby majú pacienti s fibriláciou
predsiení v porovnaní so zdravou populáciou podobného veku až päťnásobne
zvýšené riziko vzniku cievnej mozgovej
príhody.
Arytmia ako vyvolávajúca príčina cievnej mozgovej príhody či náhlej straty
vedomia zostáva vo významnej časti
pacientov nezistená. Konvenčné diagnostické metódy totiž poskytujú o elektrickej činnosti srdca len časovo obmedzenú informáciu počas niekoľkých
sekúnd až hodín. „Je samozrejmé, že
ak nemáme nezvratné dôkazy o arytmii ako jednoznačnej príčine ťažkostí,
nemôžeme ju ani účinne liečiť,“ hovorí
profesor Hatala. Aj preto boli kardiológovia z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave jedni z prvých
na svete, ktorí začali pod jeho vedením
používať technológiu REVEAL LINQ na
dlhodobé diagnostikovanie a monitorovanie závažných srdcových arytmií.
„Vďaka nepretržitému on-line monitorovaniu, prostredníctvom miniatúrneho EKG implantovaného pod kožu
pacientovho hrudníka, dokážeme včas
zachytiť srdcovú arytmiu, vysvetliť doposiaľ nevysvetliteľné stavy a následne
zvoliť optimálnu liečbu a predísť tak
potenciálne fatálnym následkom nediagnostikovaných porúch srdcového
rytmu,“ zdôrazňuje význam novinky
profesor Hatala. Na rozdiel od
minulosti nie je hrudník pacienta či pacientky polepený elektródami s prepletajúcimi sa káblami. Prístroj je bezpečný a v prípade potreby je možné vykonať
vyšetrenie nukleárnou magnetickou
rezonanciou a určený je pre všetkých,
ktorých už v minulosti postihla menšia mozgová príhoda, pociťujú nepravidelný rytmus srdca alebo ich postihujú
nevysvetliteľné odpadnutia.
bedeker zdravia
Liečba porúch srdcového
rytmu
Moderná medicína prináša efektívne možnosti liečby porúch srdcového rytmu, ktoré sa opierajú o včasnú
a exaktnú diagnostiku. Medzi liečebné
metódy ovplyvňujúce výskyt a trvanie
srdcových arytmií patria lieky (tzv. antiarytmiká), katétrová alebo chirurgická
liečba a implantácie špeciálnych generátorov elektrických impulzov – kardiostimulátorov alebo defibrilátorov.
Bez ohľadu na zvolenú liečebnú stratégiu však kľúč k prevencii devastujúcej
mozgovej porážky ako komplikácie naj-
Pacientsky príbeh
Lekárka s fibriláciou
predsiení
Porucha elektrickej činnosti srdca, najmä ak je „nemá“ či nerozpoznaná, sa
môže skrývať za dovtedy nevysvetliteľnými stratami vedomia, srdcovými
záchvatmi alebo môže byť tiež príčinou
náhlej cievnej mozgovej príhody.
Pani Edita Štrbáková prekonala svoj prvý
infarkt, keď mala len 55 rokov. Pracovala
v tom čase ako lekárka – onkopediatrička, na detskom oddelení. Keď sa dostala
ku kolegom kardiológom na koronárnej
jednotke, v jej prítomnosti si rozprávali o mladej pacientke s infarktom. Až
neskôr zistila, že hovoria vlastne o nej.
55-ročný človek je naozaj mladý na infarkt. Pani Edita sa od mladosti liečila
na ochorenie štítnej žľazy, konkrétne
hyperfunkciu, čo pravdepodobne stálo
za rozvojom ochorenia srdca v pomerne
mladom veku. Po hospitalizácii a katetrizácii srdca naďalej aktívne pracovala,
nemala nejaké výraznejšie ťažkosti, avšak sporadicky pociťovala nepravidelné búšenie srdca, ktorému sa odborne
vraví arytmia. V jej prípade išlo o tachyarytmie, čo by sa dalo popísať ako
najprv rýchle búšenie srdca a následne
jeho „vynechávanie“. O sedem rokov sa
„prihlásil“ druhý infarkt. Keďže arytmia
je záchvatovité ochorenie, môže sa objaviť každý druhý deň alebo aj raz za dva
mesiace. V prípade pani Edity k diagnos-
mesiac o srdcov ých témach
častejšej srdcovej arytmie – fibrilácie
predsiení – predstavuje liečba znižujúca
zrážanlivosť krvi, tzv. antitrombotická
alebo antikoagulačná liečba. Doteraz
využívanou metódou antikoagulačnej
liečby je použitie liekov blokujúcich účinok vitamínu K v tele (tzv. antagonistov
vitamínu K), čo znižuje tvorbu faktorov
regulujúcich zrážanlivosť krvi. Podľa
najnovších odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti by v prípade väčšiny pacientov s fibriláciou predsiení bez
chlopňovej chyby mali byť uprednostňované nové perorálne antikoagulanciá.
Prekonávajú totiž obmedzenia antago-
tike neprispelo ani permanentné 24-hodinové monitorovanie činnosti srdca
prostredníctvom takzvaného holtera.
Nič totiž nepreukázalo. Následne začali
kardiológovia pani Editu liečiť liekmi na
tachyarytmie, stav sa však neskôr skomplikoval bradyarytmiou, čo je zasa spomalená nepravidelná činnosť srdca. Jeho
aktivita dokonca môže klesnúť až na 28
úderov za minútu. V takom prípade sa
nedokrvuje mozog a človek môže aj odpadnúť. Po týchto „skúsenostiach“ pani
Edite diagnostikovali fibriláciu predsiení
a opäť ju čakala katetrizácia srdca. Sama
hovorí: „Elektrickú činnosť srdca určujú
zjednodušene povedané zvláštne uzly,
ktoré udávajú jeho rytmus. Pri fibrilácii
predsiení však prichádza k tomu, že impulzov je priveľa a namiesto toho, aby
srdce pracovalo tak ako má, sa vlastne
chveje, dostáva totiž chaotické impulzy. Lepšie povedané, jeho predsiene
sa chvejú. Pred každou predsieňou je
malá predsienka, akési uško. Najhoršou komplikáciou fibrilácie predsiení
je to, že práve v tomto ušku sa tvoria
zrazeniny. Keď sa takáto zrazenina uvoľní, tlak krvi ju môže v istých prípadoch
vytlačiť priamo do mozgu, čo následne
spôsobí náhlu cievnu mozgovú príhodu.
Ako lekárka som sa, pochopiteľne, práve
tohto obávala viac ako infarktov, práve
pre následné poškodenie mozgu a invalidizáciu.“ Pre komplikovanú diagnostiku
sa lekári v Národnom ústave srdcových
a cievnych chorôb rozhodli implantovať
35
nistov vitamínu K (nemajú dietetické
obmedzenia, nevyžadujú pravidelné monitorovanie účinku v krvi každých päť či
30 dní a i.). Klinické štúdie spolu na viac
ako 60-tisíc pacientoch na celom svete,
potrebné pre registráciu týchto liekov
ukázali, že sú aspoň rovnako alebo viac
účinné a súčasne bezpečnejšie ako liečba
antagonistami vitamínu K. V porovnaní
s doterajšou liečbou významne znižujú
riziko vzniku cievnej mozgovej príhody a nebezpečného krvácania. Včasná
a úspešná diagnostika spolu s adekvátnou liečbou následne šetria finančné
prostriedky celého systému.
pani Edite miniatúrne EKG, ktoré dokáže takéto stavy spoľahlivo identifikovať
a poruchy diagnostikovať, aby sa mohli
adekvátne liečiť. Miniatúrny prístrojček,
ešte užší ako klasický „USB kľúč“, sa prostredníctvom maličkého rezu implantuje
pod kožu do oblasti medzi hrudnú kosť
a srdce. „Malinký prístrojček je a asi aj
ostane pre mňa v porovnaní s klasickým EKG malým zázrakom. Bezdrôtovo
permanentne monitoruje a sníma činnosť srdca a prostredníctvom špeciálneho zariadenia online zaznamenané
výsledky odosiela priamo kardiológovi
do ústavu. Implantovali mi ho začiatkom marca v NÚSCh-u, kde som si ako
lekárka, pracujúca v zdravotníctve ešte
v minulom storočí, užívala pozitívny šok
z moderného nemocničného zariadenia.“
Aké sú medicínske výhody takéhoto permanentného monitorovania? „V mojom
prípade išlo o to, najprv zdiagnostikovať
fibriláciu predsiení, ktorá, ako som spomínala, ohrozuje život pacienta tým, že
sa v predsieňach tvoria zrazeniny. Práve
prostredníctvom takéhoto EKG dokážu
lekári včas zachytiť arytmiu, zvoliť optimálnu liečbu a predísť život ohrozujúcim
následkom. Aj mňa potom nastavili na
najmodernejšiu antitrombotickú liečbu,
ktorú veľmi dobre znášam. Predtým som
musela navštevovať nemocnicu oveľa
častejšie, teraz to všetko zabezpečuje
malilinký zázrak namiesto mňa,“ hovorí
dnes 70-ročná vitálna pani Edita.
(red)
36
mesiac o srdcov ých témach
tému prináša
Výskyt porúch srdcového rytmu stúpa
s vekom. Práve takéto
poruchy sú spoločným
menovateľom celého
spektra srdcovo-cievnych chorôb. Od 1. júla
tohto roku majú pacienti na Slovensku
k dispozícii miniatúrne
diagnostické a monitorovacie zariadenie,
ktoré umožňuje lepšiu
a cielenejšiu liečbu.
O čo presne ide, rozpráva pre Bedeker zdravia
arytmológ MUDr.
Peter Hlivák,
z Oddelenia arytmií
a kardiostimulácie NÚSCH, a. s.
bedeker zdravia
Mini EKG
Aké sú najčastejšie poruchy srdcového rytmu?
Najčastejšou pretrvávajúcou arytmiou
je fibrilácia predsiení. Odhaduje sa, že
ňou trpia asi dve percentá populácie, čo
pre Slovensko znamená, že asi 100-tisíc
obyvateľov pravdepodobne túto arytmiu má. Fibrilácia je nebezpečná práve v súvislosti s komplikáciami, ktoré
vyvoláva, pričom tou najobávanejšou je
riziko vzniku cievnej mozgovej príhody.
Môže však viesť aj k ďalším zásadným
a život ohrozujúcim ochoreniam, napríklad k srdcovému zlyhávaniu. Ďalším veľkým problémom je, že práve
takáto arytmia je vo väčšine prípadov
asymptomatická a pacienti ani netušia, že niečo také ich ohrozuje. Veľmi
často sa zistí, až keď nastane nejaká
komplikácia, napríklad cievna mozgová príhoda. Typické tiež je, že veľká
väčšina pacientov, ktorým už arytmiu
diagnostikovali, epizódy fibrilácie
predsiení ani nezaznamená, prebiehajú tzv. asymptomaticky, a to až v 50 či
dokonca 70 percentách prípadov. Práve
v tom spočíva zákernosť tejto poruchy.
Napriek tomu, že máme vysoké podozrenie, že ťažkosti pacienta by mohli
súvisieť s nejakým typom arytmie, nemusí ani tzv. neinvazívne vyšetrenie,
napríklad 24-hodinové monitorovanie
EKG, tzv. Holter, preukázať vôbec nič.
V prípade fibrilácie predsiení má totiž toto vyšetrenie veľmi nízku výpovednú hodnotu. K epizódam spravidla
dochádza nepravidelne, a ani opakované 24-hodinové meranie ich vôbec
nemusí zachytiť. Čím dlhšie monitorujeme, tým je väčšia šanca, že takúto
poruchu zachytíme. Len na základe
presnej diagnostiky potom môžeme
nasadiť adekvátnu liečbu. Arytmií je
veľmi veľa typov, fibrilácia predsiení
je len jednou z nich.
Diagnostika takýchto porúch
sa prednedávnom na Slovensku
dostala na novú úroveň. Vďaka
miniatúrnemu, pod kožu implantovateľnému EKG prístrojčeku,
dnes môžu lekári lepšie liečiť pacientov s poruchou srdcového
rytmu. Na čo takéto miniatúrne
EKG slúži?
Práve miniatúrne EKG je riešením
v spomínaných prípadoch. Často k nám
do ambulancie prichádzajú pacienti,
ktorí povedzme dvakrát ročne stratia
vedomie z dôvodu porúch rytmu. Vtedy je potrebná dlhodobá diagnostika.
Miniatúrne monitorovacie zariadenie
je najlepšie v súčasnosti dostupné na
to, aby pokrylo čo najdlhšie obdobie
v sledovaní pacienta. Implantuje sa až
na tri roky. Doteraz sa síce malé monitorovacie zariadenia tiež používali,
asi vo veľkosti klasického USB kľúča,
no toto miniatúrne zariadenie je ešte
menšie a tenšie ako USB kľúč. Ocenia
to najmä konštitučne chudší pacienti,
s minimom podkožného tuku. Samotný
výkon je tiež oveľa jednoduchší, ľahší,
pre pacienta menej bolestivý. Na implantovanie stačí aj menej ako centimetrový rez do kože a výkon je možné
realizovať ambulantne, bez potreby
hospitalizácie.
bedeker zdravia
mesiac o srdcov ých témach
Ako takéto zariadenie funguje?
Mini EKG sa implantuje pod kožu na
ľavej prednej stene hrudníka, v úrovni
prsného svalu. Prístroj kontinuálne
meria elektrickú činnosť srdca a má
vopred nastavené kritériá pre záchytnosť jednotlivých typov arytmií, ktoré
zaznamenáva. Okrem toho má pacient
k dispozícii ešte prídavný aktivátor,
ktorý, keď si priloží k implantovanému zariadeniu, zachytí stav, keď má
pacient ťažkosti. Niekedy totiž dochádza k nezhode medzi tým, čo prístroj
zaznamená a pacientovými ťažkosťami. Môže nastať situácia, kedy pacient
pocíti svoje ťažkosti a presne v danom
čase aktivuje prístroj, no pri následnej
kontrole prístroja v ambulancii zistíme, že v tom čase mal pacient normálny sínusový rytmus, teda nemal žiadnu
arytmiu. Vtedy vieme, že ďalšia diagnostika pacientových ťažkostí nebude
spadať do kompetencie arytmológa,
ale bude si vyžadovať ďalšie vyšetrenia u iných špecialistov. Okrem toho
môže mať pacient doma k dispozícii
ďalší prístroj, ktorým manuálne odo-
Fibrilácia je nebezpečná
práve v súvislosti
s komplikáciami, ktoré
vyvoláva, pričom tou
najobávanejšou je riziko
vzniku cievnej mozgovej
príhody. Môže však viesť
aj k ďalším zásadným
a život ohrozujúcim
ochoreniam, napríklad
k srdcovému zlyhávaniu
šle do nemocnice, na špeciálny server
na to určený, informácie, ktoré mini
EKG zaznamená. Takýmto spôsobom sa
dajú zbierať aj informácie z kardiostimulátorov či defibrilátorov. Mini EKG
diagnostikuje jednak veľmi pomalé
rytmy, ktoré môžu viesť až k tomu,
37
MUDr. Hlivák
na tlačovej
konferencii
o mini EKG.
že srdce zastane, ale aj veľmi rýchle
rytmy. Dokáže teda odhaliť aj jednu z
možných príčin, pre ktorú by mohlo
dôjsť k cievnej mozgovej príhode. Arytmia je všeobecný termín, ktorý v sebe
skrýva celý rad rôznych porúch rytmu,
či už na úrovni tvorby alebo vedenia
elektrických vzruchov v srdci. Podľa
toho, o aký typ arytmie ide, určujeme
najoptimálnejší spôsob liečby. Neexistuje jeden konkrétny univerzálny typ
liečby pre všetky arytmie. Pri stavoch
náhleho bezvedomia, spôsobených
zastavením elektrických vzruchov v
srdci alebo v prípade, keď sa vzruchy
neprenášajú z predsiení na komory, je
riešením kardiostimulátor. V prípade
rýchlych rytmov, podľa toho o aké presne ide, máme k dispozícii buď medikamentóznu liečbu (teda tabletky) alebo
katétrovú abláciu. Po diagnostikovaní
fibrilácie predsiení, napríklad aj na základe mini EKG, lekár ako prvé, ešte
predtým, ako bude riešiť pacientovu
poruchu rytmu, stanovuje tromboem-
bolické riziko pacienta. Teda riziko,
či dostane mozgovú príhodu. Vďaka
diagnostike prostredníctvom mini EKG
sa môžeme rozhodnúť, či liečbu na riedenie krvi pacientovi nasadíme alebo
nie. Keď pátrame po príčinách, prečo
pacient cievnu mozgovú príhodu dostal
(často ich je totiž ťažké odhaliť), a keď
dospejeme k záveru, že príčinou bola
fibrilácia predsiení, ak by mal pacient
takýto miniatúrny prístroj v minulosti
k dispozícii, mohli by sme ho aj lepšie
liečiť. Najdôležitejšiu výhodu permanentného monitorovania teda vidím
v lepšej záchytnosti arytmií, v častejšom objasnení príčin pacientových
ťažkostí spôsobených poruchami srdcového rytmu a následne z toho vyplývajúcej možnosti včasnejšieho začatia
adekvátnej liečby.
Zhovárala sa
Iva Baranovičová
Foto: Webster
38
bedeker zdravia
sve t nepočujúcich
Rozumieme
nepočujúcim
Na Slovensku sa na tisíc živo
narodených detí narodí jedno
nepočujúce a ďalšie tri majú
jedno alebo obojstrannú
poruchu sluchu. Na začiatku mnohí rodičia prežívajú
ťažké a smutné obdobie. Pri
rozvoji reči a intelektových
schopností je obzvlášť dôležité
obdobie do troch rokov veku
dieťaťa. Preto je dôležité zachytiť poruchu včas. Pomôcť
môžu aj mobilní špeciálni
pedagógovia, ktorí navštevujú
rodiny s nepočujúcim dieťaťom v snahe naučiť rodičov
rozvíjať schopnosti nepočujúcich detí, aby sa v budúcnosti
mohli integrovať medzi počujúcich. Program Mobilný pedagóg už druhý rok pomáha
práve detičkám v ranom veku.
Čo robiť, keď sa v rodine narodí
nepočujúce dieťa?
Najväčší problém je, že veľa ľudí predpokladá, že nepočujúce dieťa sa narodí
nepočujúcim rodičom, a tí už budú vedieť,
čo robiť. Opak je však pravdou. Nepočujúce dieťa sa v 80 % narodí počujúcim
rodičom. Často sú v situácii, kedy takéto niečo neočakávali, neraz sú bezradní
a nevedia, čo robiť. Na Slovensku sa robí
novorodenecký skríning sluchu. U nás
v poradni sa však často stretávame s deťmi, ktoré síce týmto skríningom prejdú,
ale z rôznych dôvodov sa vyšetrenie nezopakuje, a až neskôr sa príde na to, že dieťa
má nejakú poruchu sluchu. Nevýhoda či
akási zákernosť je v tom, že do jedného
roka sa môže rodičom zdať, že dieťa na
zvuky normálne reaguje, džavoce, reaguje
na tvár rodičov. Predverbálne aktivity
počujúcich a nepočujúcich detí sú totiž
podobné, a preto sa stáva, že rodičia si
poruchu sluchu všimnú až neskôr. V súčasnosti navyše pribúda aj veľmi veľa detí
s poruchami komunikácie, kedy sa vývin
reči oneskoruje a aj pediater napríklad
zhodnotí, že dieťatko je introvert. Môže sa
tak stať, že sa odhalenie poruchy posunie
do vyššieho veku, keď plasticita mozgu
už nie je taká, aby dieťa vo vývine reči
napredovalo prirodzeným spôsobom.
Preto je dôležité, aby sa na poruchu prišlo
čím skôr. Keď poruchu vyšetrenie potvrdí v prvých mesiacoch veku dieťatka, je
veľmi dobrá perspektíva pracovať s ním
od začiatku a neprerušiť vývin reči. Veľmi dôležitá je prirodzená interakcia medzi dieťaťom a matkou. V našom centre
máme často také skúsenosti, akoby od
nás mamičky očakávali, obrazne povedané, akúsi kuchársku knihu receptov,
návod, ako sa dopracovať k tomu, aby
ich dieťatko komunikovalo tak, že nikto
nepostrehne, že má poruchu reči. Takto
to však nefunguje, pretože každé dieťa
je jedinečné a individuálne. Mamička sa
v prvom rade musí naučiť sledovať reakcie
dieťatka a potom pokračujeme v učení
formou hry. Napríklad si priložíme ústa
k nafúknutému balónu, dieťatko balón
chytí do rúk a vníma rezonujúce zvuky,
reč vníma na báze vibrácie a dotyku. Zapája aj ďalšie zmysly, ktoré sa dajú využiť
– hmat, zrak. Dieťatko potrebuje vedieť,
že mu okolie rozumie. Veľa problémov
vzniká z toho, že dieťatko nedokáže vyjadriť svoje potreby tak, aby mu okolie
rozumelo. V súčasnosti sa veľmi veľa
mamičiek vracia k posunkovej reči. Aj
mamičky zdravých detí využívajú takzvanú znakovú reč. Ak dieťatko nepočuje
a nerozumie, čo mu rodičia hovoria, je
zbytočne zmätené a nepokojné. Takúto
komunikáciu by som ani nenazvala posunkovou, rodičia skôr používajú určité gestá, mimiku. Využiť sa dá takmer
všetko, čo komunikáciu medzi dieťatkom
a rodičmi sprístupní. Pozor však na to,
aby sa detičky v nadmiere podnetov nestratili. Dobré sú pesničky a riekanky
spojené s nejakým rytmom, pohybom či
vibráciou. Pomáha, keď dieťatko napríklad sedí mame na kolenách, aby sa pohyb
a vibrácie prenášali celým telíčkom.
Na čo by rodičia mali dbať, aby dieťatko s poruchou sluchu nezaostávalo v rečovom vývoji?
Skutočnosť je taká, že len veľmi málo
detičiek sa rodí s absolútnou stratou sluchu. Preto je dôležité odhaliť problém čo
najskôr. Dnes sú k dispozícii veľmi moderné načúvacie prístroje, ktoré dokážu
veľmi dobre pomôcť deťom aj s ťažkou
stratou sluchu, čo určuje hodnota okolo 70 až 80 decibelov, prípadne rodičia
využijú možnosť operácie kochleárneho
aparátu. Pokiaľ sa s dieťatkom začne
pracovať pod vedením odborníkov dostatočne včas, výsledkom môže byť veľmi
pekná a zrozumiteľná reč. Základnou
otázkou, s ktorou nás rodičia oslovujú,
však stále zostáva, či dieťa s poruchou
sluchu bude komunikovať ako jeho rovesníci a či bude môcť navštevovať základnú
školu bežného typu.
Pomoc rodinám s nepočujúcimi deťmi už druhý rok ponúka Nadačný
fond Telekom pri Nadácii Pontis
prostredníctvom programu Mobilný pedagóg.
Myšlienka pomôcť takýmto spôsobom
rodičom s nepočujúcimi deťmi ma veľmi
oslovila, takže som sa spolu s ďalšími
kolegami, odborníkmi stala garantkou
bedeker zdravia
s ve t nepočujúcich
39
je naučiť rodičov nachádzať cesty, ako pomôcť ich ratolesti zvládať komunikáciu.
Práca s nepočujúcim dieťatkom je práca
na celý život. Rečový vývin takýchto detičiek je nielenže oneskorený, ale má aj
svoje limity a úskalia, ktoré nedovoľujú
naplno rozvinúť potenciál dieťatka napríklad pri vnímaní abstraktných pojmov.
Nemyslím tým teraz vzdelávanie, lebo
takéto deti vzdelávanie plne zvládajú a za
predpokladu, že sa optimálne kognitívne
vyvíjajú, aj vysokoškolské.
programu Mobilný pedagóg. Viac o tejto
konkrétnej službe a ďalších projektoch
sa možno dozvedieť na stránke www.
rozumiemenepocujucim.sk. Možnosť
poskytovať služby akokoľvek znevýhodneným deťom už od narodenia je zakotvená aj v zákone, a tak všetky centrá
špeciálno—pedagogického poradenstva
môžu terénnu službu rodinám takýchto detí poskytovať. Problém je skôr vo
financiách. Väčšina takýchto zariadení
funguje pri špeciálnych školách, a len tak
tak dokáže pokryť potreby detí z týchto
škôl. Takýto spôsob pomoci väčšinou leží
na bedrách zainteresovaných ľudí, ktorí
pomáhať chcú. Terénna služba zahŕňa
v sebe celé spektrum problémov, ktoré
vyžadujú riešenie. Predpokladom je napríklad aj to, aby rodičia dieťatka boli
vyrovnaní s jeho hendikepom, pretože
ak nie sú, nemôžeme ani očakávať nejaký
pozitívny progres vo vývine reči nepočujúceho dieťatka. Ak sú rodičia nešťastní,
zotrvávajú na určitom bode, z ktorého
sa nevedia pohnúť, nedokážu problém
spracovať, úlohou mobilného pedagóga je
okrem práce s dieťatkom pomôcť aj im.
Napríklad tým, že im pomôže nadobudnúť pocit, že po ňom niečo zmysluplné
ostalo. Niečo, čoho sa môžu chytiť, na čo
v práci s dieťatkom môžu nadviazať. Je
to veľmi ťažké, pretože osobnostne sme
každý iný. Nie vždy súhra medzi mobilným pedagógom a rodinou funguje na
sto percent. Aj keď všetky pedagogičky,
ktoré sa prihlásili do projektu starostlivo
vyberáme, nielen z odborného, ale aj
ľudského hľadiska a sú navyše osobne
zaangažované v probléme nepočujúcich
detí. Pred spustením programu absolvovali špeciálny výcvik ako pracovať
s nepočujúcimi deťmi, zatiaľ totiž metodiky pre raný vek, teda od narodenia
do troch rokov v našej krajine absentujú.
Ako som spomínala, je dôležité využiť
čas do pridelenia načúvacieho aparátu
alebo kochleárneho aparátu zmysluplnou prácou pod vedení odborníkov
tak, aby sa reč mohla vyvíjať čo možno
najprirodzenejším spôsobom.
Čo je úlohou špeciálnych mobilných
pedagógov navštevujúcich rodiny
s nepočujúcimi deťmi?
Špeciálne mobilné pedagogičky sa predovšetkým snažia naučiť detičky chápať, čo
je zmyslom komunikácie, na čo nám je
reč. Nie vždy vedia deti dostatočne dobre
a dlho udržať pozornosť, takže snahou je
naučiť ich aj toto. Zdá sa, že takzvaných
hyperaktívnych detí s poruchou pozornosti je čoraz viac. Neraz však ide iba
o nevhodne zvolenú činnosť, ktorá dieťa
to buď nezaujíma alebo sa hnevá, lebo
okolie nerozumie jeho reakcii. Úlohou
mobilných pedagógov je potom naučiť
rodičov „znížiť sa“ na úroveň dieťatka,
sadnúť si tak, aby mali tvár približne
v rovnakej úrovni. Učíme rodičov hrať sa
s vlastným dieťaťom a pozorovať jeho reakcie, ktoré následne môžeme využiť pre
cielené učenie. Úlohou tejto starostlivosti
Ste zriaďovateľkou a riaditeľkou
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na Stálicovej ulici v Bratislave a venujete
sa aj nepočujúcim deťom. Poviete
nám viac?
Časťou našej práce je aj rané poradenstvo. Máme licenciu Ministerstva školstva, od roku 2006 sme zaradení v sieti
škôl a zariadení. Poskytujeme služby deťom a rodinám s deťmi so zdravotným
znevýhodnením alebo ohrozením, teda
pre všetky druhy znevýhodnení, vrátane detí s oneskoreným vývinom reči, či
s narušenou stavbou reči, čo neskôr vedie
k problémom vo vzdelávaní, známym ako
poruchy učenia. Venujeme sa aj deťom
s kombinovaným postihnutím, Downovým syndómom či deťom zaradeným do
autistického spektra. Poskytujeme nielen diagnostiku – vyšetrenie detí, ale tiež
množstvo stimulačných – rozvojových
programov, ktoré v čo možno najvyššej
miere prispievajú k minimalizovaniu
negatívnych následkov v najbližšom i
širšom sociálnom prostredí týchto detí,
k celkovej rehabilitácii ich postihnutia
tak, aby výsledkom bol harmonický rozvoj
a rozvíjanie čo najširších kompetencií.
Možno to chce zmenu myslenia a dlhší
čas na pochopenie a stotožnenie s tým,
že dieťa so špeciálnymi potrebami
patrí medzi „zdravé“ deti. Tí, ktorí sa
napríklad už v materskej škole stretli
s rovesníkom s určitým zdravotným
znevýhodnením si navždy zapamätali, že takýto človek existuje a potrebuje
našu pomoc či ohľaduplnosť. To, že ich
to ľudsky obohatí, snáď – dúfam – už nie
je potrebné zdôrazňovať.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
40
sve t nepočujúcich
bedeker zdravia
Keď sa v rodine narodí nepočujúce dieťa
Maťko je malý
zázrak
Hovorí sa, že dieťa je dar. Pre
rodičov je každé vytúžené
bábätko malý zázrak. Starajú sa oň, ľúbia ho a tešia sa
z každého pokroku, ktorý
ich malý tvorček urobí. Stáva
sa však, že dieťatko nenapreduje tak, ako by malo. Na
povrch sa derú otázky, obavy,
strach: deje sa niečo? Nič sme
nezanedbali? Takto nejako
to bolo aj v prípade mladej
bratislavskej rodiny, keď si
uvedomili, že ich malý Maťko
nereaguje tak, ako očakávali. O tom, aké je zistiť, že
vaše dieťa je nepočujúce, ale
najmä o tom, ako sa s tým
popasovať a čo všetko sa dá aj
musí urobiť, hovorí energická mamička malého Maťka,
obdivuhodná mama Ľubka.
Linky, kde môžu nepočujúci a ľudia
s poruchami sluchu nájsť pomoc:
www.nepocujuci.sk
www.rozumiemenepocujucim.sk
www.nepocujucipodnikatelia.sk
www.infosluch.sk
www.myslim.sk
www.sakmn.sk
„Náš prípad je tak trocha neštandardný,“
začína svoje rozprávanie. „Keď sa Maťko
narodil, prešiel skríningom vyšetrenia
sluchu hneď po pôrode. Vlastne sa veľmi dlho javil ako normálne počujúce
dieťa. Reagoval na zvuky, a tak trocha
nás, v úvodzovkách, všetkých oklamal.
Rodičov, pediatričku i neurologičku. Keď
mal dovŕšiť svoj prvý rôčik, nám začalo
pripadať zvláštne, že na otázky, napríklad
kde je kravička, kde je mačička, neodpovedal. Vo vývoji reči sa zastavil na dvoch
dvojslabičných slovkách mama a baba,
občas sa pridalo nejaké to skomolené
slovko. V tom čase sme dosť prirodzene
v našej spoločnej komunikácii používali
aj gestá, napríklad si nás zavolal a ukázal: poď, sadni si ku mne. Na to, že sa
niečo deje, upozornili po prvýkrát starí
rodičia. Tento „objav“ opäť priniesol otázky a obavy: ide o sluch, alebo je Maťko
autista? Keď sa na to pozriem spätne,
môžem s istotou povedať, že Maťko na
nejaké zvuky reagoval, ale dnes viem, že
nereagoval tak, ako deti, ktoré normálne
počujú. Pravdepodobne reagoval na náš
pohľad, a nie na zvuk.“
Potom nastal boj o čas. Keď sa rodičia
dožadovali vyšetrenia, Maťko mal vtedy
trinásť mesiacov, dostali prvý termín až
o tri mesiace. Vedeli však, že naozaj ide
o čas, ktorý môžu prehrať v boji o snahu naučiť svoje dieťatko rozprávať. Aby
už i tak narušený vývin reči dostali rodičia takéhoto dieťatka pod kontrolu,
prvé zvukové vnemy – prostredníctvom
načúvacieho prístroja, by malo dieťatko dostať čím skôr. Napokon sa termín
skoršieho vyšetrenia predsa len našiel,
a Maťko sa podrobil špeciálnemu vyšetreniu, objektívnej audiometrii v spánku.
„Samozrejme, bol to pre nás šok,“ pokračuje Ľubka vo svojom rozprávaní. „Nikdy
nezabudnem na slová môjho manžela,
keď sme v nemocnici čakali na výsledok
vyšetrenia, a on sa nevedel rozhodnúť, či
má toho tam hore poprosiť, aby sa Maťkovi porucha sluchu nepotvrdila alebo
o to, aby sa radšej potvrdila a naše dieťatko nemalo autizmus. Napokon Maťkovi
ťažkú poruchu sluchu diagnostikovali.
Neskôr sa zistilo, že išlo o genetickú poruchu. Najhoršie na tom bolo, že nám nikto
poriadne nepovedal, čo bude nasledovať,
alebo čo by sme my mohli urobiť. Keďže
išlo o ťažkú poruchu sluchu, záver bol,
že Maťkovi, hoci mu ich na pol roka dajú
na vyskúšanie, zrejme „načúvatká“ nepomôžu. Jediná šanca mala byť kochleárna
implantácia. Ako sme neskôr sami zistili,
takéto dieťatko potrebuje pre svoj zdravý
vývin reči predovšetkým logopéda a špeciálneho pedagóga. Aj vďaka nim sme
sa neskôr naučili, ako veľmi pomaličky,
postupne, učiť Maťka vnímať každý jeden zvuk, vibráciu, slová, gestá. V tom,
kam sa náš malý Maťko dopracoval, je
vlastne malý zázrak. Diagnostikovali mu
ťažkú poruchu sluchu, pri ktorej „načúvatká“ nepomôžu. Dnes, aj vďaka nim,
naše dieťa komunikuje, vie povedať, čo
chce. Vie opísať, hoci zjednodušene, čo
sa práve udialo. Napríklad, keď si stará
mama zašpiní šaty. Bez toho, že by sa
naučil komunikovať a vnímať, by to nebolo možné. Lekári nám neodporúčali,
aby sme používali gestá, hovorili, aby
sme neposunkovali, lebo tým môžeme
zabrzdiť normálny vývin reči. V istom
zmysle sa s tým dá súhlasiť, ale pre nás je
tu jedno veľké „ale“. V Maťkovom prípade
sa posunky stali akýmsi pilierom v budo-
bedeker zdravia
vaní jeho rečového vývinu. Nepoužívame
klasickú posunkovú reč, ale posunkovanú
slovenčinu. Učíme ho také posunky, ktoré
mu neskôr pomôžu dorozumieť sa s nepočujúcimi. Veľmi nám v tom pomohla
špeciálna pedagogička Silvia Hovorková
z programu, ktorý spustil Nadačný fond
Telekom pri Nadácii Pontis. Naučila nás
prvé základné posunky ako havo, cica,
papať či piť. Bolo to úžasné, pretože práve
vďaka tomu sa náš Maťko upokojil. Darmo som mu dovtedy niečo rozprávala,
nevedel čo chcem a ani sám nevedel povedať, čo mu je napríklad príjemné a čo
nie. Naučil sa posunkom ukázať, čo potrebuje a už nemusel kričať. Nemusel už
komunikovať krikom, stačilo gesto. Boli
to krásne chvíle, kedy sme si uvedomili,
že komunikácia medzi nami sa dostala
na inú úroveň. Z bodu, keď sa nám, obrazne povedané, otáčal chrbtom, lebo nám
nerozumel, sme ho vytiahli k sebe, aby
sme sa naučili komunikovať ďalej. Nebola to jednoduchá cesta. Keďže ako malé
bábätko Maťko pravidelne podstupoval
rehabilitáciu, lebo nedvíhal hlavičku,
a my sme v rehabilitácii pokračovali aj
nad rámec odporúčania, bol navyknutý
mať pravidelný režim a pravidelne cvičiť. Cvičenia sme vlastne len vymenili za
učenie posunkom a vnímaniu zvukov.
Každý deň, trpezlivo, do nekonečna. Maťko bude mať onedlho dva roky. Zázrak
je pre nás v tom, že dnes sa dostal tam,
kde sme si nikdy ani len nepomysleli,
že by sa mohol dostať. Vďaka obrovskej
pomoci a zainteresovanosti odborníkov,
logopédov a špeciálnych pedagógov, ktorí
nás naučili, ako a čo máme naše dieťa
učiť. Keď sa ho dnes opýtate, čo je na
obrázku, alebo čo zvieratko na obrázku
robí, bez odzerania dokáže odpovedať.
Nosí načúvací aparát, ale pravdepodobne
ťaží z viacerých vecí – z toho, že možno
kedysi, aj keď len nakrátko, trocha počul,
a že mu to v hlavičke páli. A tak si všetko,
čo ho učíme, dokáže dokonale pospájať.
A má chuť komunikovať. To je dôležité.
Bez pomoci by sa nám to asi nepodarilo.
Obrovskou výhodou je, rovnako pre rodičov a nepočujúce deti, možnosť práce
s mobilným pedagógom. Príde za vami
domov, do známeho prostredia, dieťa nie
je stresované dlhým cestovaním alebo
s ve t nepočujúcich
čakaním. Ukáže, ako pracovať s dieťaťom,
ale gro práce je na rodičoch. Je to na nás.
Je to každodenná práca, s každým konkrétnym zvukom, ktorý spájame s obrázkom, a každá naučená slabika – teraz sa
učíme spoluhlásky, ešte ich všetky nevie
– je vydretá. Pre deti do dvoch rokov je
najpodstatnejšie pochopenie reči, a tiež
to, aby vydalo akýkoľvek zvuk. Aby sa to
vyladilo, na to už je potrebná logopedická
práca. Aby sme mu nerozumeli len my,
ale aj ostatní. Dnes vieme, že Maťkovi sa
tak sústavným cvičením a rozvíjaním aj
tých malých zvyškov sluchu, ktoré má,
podarilo vytrénovať si sluch tak, že aj bez
načúvatiek dokáže zareagovať na hlasný zvuk. Každý deň sme verili v zázrak,
ale potrebné je pre to aj niečo urobiť.“
Rodičom malého Maťka napriek všetkému pomohli posunky. Dnes Maťko veľa
komunikuje, jednoduché slabiky hovorí,
ďalšie sa učí a pri zložitejších vetách si
rodičia pomáhajú posunkami. Maťko má
naozaj skvelých rodičov. Ľubka a František svoje praktické, na vlastnej koži odžité
skúsenosti s prácou s nepočujúcim dieťatkom plánujú odovzdať ďalej. Na jeseň
pripravujú v spolupráci s odborníkmi
spustenie internetovej stránky pre rodičov nepočujúcich detí nepocujucedieta.
sk. „Aj keď vám povedia, že niečo s naj-
41
väčšou pravdepodobnosťou nezaberie,
skúste sa do toho oprieť. Aj malá nádej na
úspech je nádej. Keď to nepôjde jedným
spôsobom, možno to pôjde inak. Reč sa
dá vybudovať aj so zvyškami sluchu. Najpodstatnejšie je nevzdať sa. Naučiť dieťa
komunikovať sa dá, len musíte prísť na
to, ako. Nám sa to s pomocou odborníkov
Aj malá nádej
na úspech je nádej.
Reč sa dá vybudovať
aj so zvyškami sluchu.
Najpodstatnejšie je
nevzdať sa.
podarilo, a preto chceme svoje skúsenosti
odovzdať iným rodičom s nepočujúcimi
deťmi. Podstatné je rodičov nepočujúcich
detí motivovať. Ide to síce pomaly, a je to
ťažké, ale ide to. Najmä na začiatku je to
naozaj komplikované, ale každý krôčik,
každý malý úspech, je súčasťou budúceho
veľkého úspechu. Dnes môj malý Maťko
každú chvíľu na mňa kričí: mama. A to
ma najviac hreje pri srdci,“ uzatvára svoje
rozprávanie skvelá mama Ľubka.
Pripravila Iva Baranovičová
42
bedeker zdravia
SVET NEPOČUJÚCICH
Žijeme v priveľmi
hlučnej dobe
Podľa štatistík trpí poruchami sluchu čoraz viac
ľudí a aj čoraz viac detí sa
s poruchami sluchu rodí.
Žijeme v priveľmi hlučnej dobe. O tom, ktoré
sú najčastejšie, prípadne
čo je ich príčinou, rozpráva foniatrička MUDr.
Dagmar Volmutová
z Neštátnej foniatrickej ORL ambulancie
– Poliklinika Mýtna,
Bratislava.
Aké sú najčastejšie poruchy sluchu?
Poruchy sluchu rozdeľujeme na percepčné, prevodové a zmiešané. V populácii dospelých ľudí sa najčastejšie
stretávame s percepčnou poruchou
sluchu. Príčiny sú veľmi rozmanité.
Vznikajú v dôsledku degeneratívneho
poškodenia vláskových buniek, infekcie, úrazov, nádorov, užívania ototoxických liekov a vplyvom hluku. Príčinou
môže byť aj autoimunitné ochorenie,
neurologické a systémové ochorenia. V
prípade detí treba myslieť na genetické
poruchy sluchu a vývojové chyby. Prevodová porucha sluchu je spôsobená
patologickými zmenami vo vonkajšom
zvukovode, v strednom uchu, na blanke bubienka či v Eustachovej trubici.
Sluchový nerv a sluchová dráha nie sú
poškodené. Dospelým vzniká prevodová porucha sluchu v dôsledku akútneho
zápalu stredného ucha alebo pri silnom
zápale zvukovodu a upchatí zvukovodu
ušným mazom. Zhoršenie sluchu sa po
dôslednom preliečení väčšinou upraví
na normu. Dospelí častejšie trpia chronickým zápalom stredného ucha, s výtokom a s perforáciou na blanke bubienka.
Niekedy môže byť chronická otitída dlhodobo v pokojovom štádiu bez výtoku,
ale pri infekcii dýchacích ciest sa otitída
môže aktivizovať. V strednom a staršom
veku sa prevodové poruchy sluchu veľmi
často kombinujú s percepčnou poruchou
sluchu, t. j. s poškodením vláskových
buniek alebo sluchovej dráhy, takže
potom hovoríme o kombinovanej alebo
zmiešanej poruche sluchu. Prevodová
porucha sluchu môže byť spôsobená
aj chronickými zrastami sluchových
kostičiek po recidivujúcich neliečených
zápaloch stredného ucha – tympanoskleróze, prípadne po úraze. V dôsledku pozápalových zrastov sú sluchové kostičky
nepohyblivé, takže nedokážu prenášať
zvuk do vnútorného ucha. Otoskleróza
je prevodová porucha sluchu, ktorá nie
je spôsobená zápalom, ale prestavbou
kosti v koncovej časti sluchovej kostičky
– platničky strmienka, ktorá zabezpečuje prenos zvuku do vnútorného ucha.
V detstve vzniká prevodová porucha
sluchu najčastejšie v dôsledku zápalu
stredného ucha, ktorý sa prejaví bolesťou postihnutého uška teplotou, dieťa
zvyčajne nechce jesť. Deti trápi akútna otitída, t. j. akútny zápal stredného
ucha oveľa častejšie ako dospelých, ale
zápal sa rýchlejšie vylieči ako dospelému. Je to spôsobené tým, že deti majú
sluchovú trubicu krátku a širokú, takže pri akejkoľvek silnejšej nádche môže
dôjsť k zápalu stredného ucha. Akútna
bolesť ucha je vždy dôvodom na vyšetrenie u otolaryngológa. Pri chronickej
nádche v dôsledku zväčšenej nosovej
mandle so zápalom a upchatím Eustachovej trubice, kedy stredné ucho nie
je dostatočne prevzdušnené, dieťa horšie počuje, chrápe a dýcha otvorenými
ústami. V takýchto prípadoch je poru-
cha sluchu väčšinou ľahkého, prípadne stredne ťažkého stupňa. Dieťa síce
počuje, ale horšie rozumie a nedostatočne reaguje pri komunikácii, napr.
pri diktátoch a odpovediach. Poruchu
sluchu pri chronickej nádche a zväčšenej nosovej mandli si rodičia často nevšimnú, školopovinným deťom sa zhoršenie sluchu prejaví väčšinou v škole.
Pri otolaryngologickom vyšetrení prezrieme vždy najprv ušká, či nie je zvukovod upchatý ušným mazom. Zhodnotíme, či je blanka bubienka bledá, celistvá,
alebo v dôsledku zápalu prekrvená, vyklenutá, prípadne s perforáciou. V rámci
vyšetrenia robíme tympanometrické
vyšetrenie, ktorým zistíme stav stredného ucha a priechodnosť sluchovej trubice. Audiometrické vyšetrenie robíme
deťom v závislosti od veku a klinického
nálezu. Pri zápale stredného ucha tympanometriou zistíme, či je v stredouší
podtlak alebo tekutina. V prvom prípade blanka bubienka niekedy spontánne
praskne, vznikne perforácia a obsah vytečie. Takzvanú liečebnú paracentézu
– prepichnutie blanky bubienka v lokálnej anestézii, urobí lekár vtedy, ak je
bubienok v dôsledku zápalu vyklenutý,
zapálený a ucho je veľmi bolestivé. Po
prepichnutí bubienka hnis vytečie, dieťaťu sa uľaví a zápal sa oveľa rýchlejšie
vylieči. Liečba zápalu stredného ucha
a prevodovej poruchy sluchu patrí do
rúk otolaryngológa.
Ako sa takéto zápaly liečia?
V počiatočnom štádiu zápalu vonkajšieho zvukovodu môžeme použiť ušné
octanové kvapky. Zápaly vonkajšieho
zvukovodu liečime najčastejšie antibiotickými kvapkami a lokálnym ošetrovaním. Ak sa zápal s opuchom šíri na ušnicu, pacient má teplotu, bolesť ucha sa
stupňuje, predpisujeme celkové antibiotiká. Pri akútnom zápale stredného ucha
v prípade dospelých sú väčšinou potreb-
bedeker zdravia
né celkové antibiotiká a nosné kvapky.
Deťom pri ľahkom zápale bubienka, t.j.
myringitíde, antibiotiká nie je nutné
predpisovať, len v prípade rozvinutého
zápalu stredného ucha kombinovaného
s hnisavou nádchou. Chronické zápaly
stredného ucha sa riešia chirurgicky.
Čo s poškodeným bubienkom, napríklad pri úraze?
Perforácia blanky bubienka môže
vzniknúť pri úraze hlavy, skoku do
vody, barotraume, ale aj pri údere „po
uchu“. Pacient má zaľahnuté postihnuté
ucho, horšie počuje, niekedy udáva tupú
bolesť. Ak pri vyšetrení zistíme čerstvú
perforáciu blanky bubienka, väčšinou
pacienta preliečime antibiotikami, aby
sme predišli zápalu stredného ucha.
Niekedy sa perforácia zhojí spontánne,
prípadne ju môžeme prekryť terčíkom,
ktorý pomôže pri zacelení perforácie.
Ak vznikne perforácia blanky bubienka pri zápale stredného ucha, môže sa
pri adekvátnom preliečení zaceliť. Ak
perforácia bubienka zostane trvalá,
dochádza k zhoršeniu sluchu a riziku
opakovaných zápalov stredného ucha.
V takom prípade odporúčame pacientovi myringoplastiku – t. j. operačné
„zacelenie“ bubienka, čo môže prispieť
k zlepšeniu sluchu.
Keď sa vrátime k zápalom, možno im
nejako predchádzať?
K zápalom zvukovodu prichádza zvyčajne v lete – v období kúpania. Pacienti,
ktorí mávajú opakované zápaly vonkajšieho zvukovodu, by sa mali vyvarovať
kúpaniu v termálnych bazénoch, potápaniu, prípadne si zabezpečiť špeciálne
vložky do uší. Keď k nám začnú chodiť
ľudia so zápalom zvukovodu, kalendár
určite ukáže, že začala kúpalisková sezóna. Akútny zápal stredného ucha je
často súčasťou akútnej infekcie horných
dýchacích ciest. Preto je potrebné vždy
preliečiť zápaly prínosových dutín a liečiť chronickú nádchu.
Zrejme sú niektoré poruchy sluchu
vrodené a iné zasa získané...
Pokiaľ ide o vrodené poruchy sluchu,
najčastejšie v detskom veku ide o kon-
S VET NEPOČUJÚCICH
genitálne percepčné poruchy. Od roku
2007 sa na Slovensku každému novorodencovi v pôrodnici na tretí až piaty deň
po narodení vyšetruje sluch pomocou
otoakustických emisií. Ak dieťa neprejde skríningovým vyšetrením, neznamená to, že je hluché. Môže ísť o ľahkú, stredne ťažkú poruchu sluchu, ale
aj o praktickú hluchotu. Takéto dieťa
musí absolvovať opakované vyšetrenie
pomocou otoakustických emisií, resp.
ďalšie objektívne vyšetrenia sluchu.
Záchytnosť vrodených porúch sluchu
je v dôsledku týchto vyšetrení veľmi
dobrá. Vrodená porucha sluchu môže
byť buď dedičná, alebo môže vzniknúť aj
v dôsledku infekčného ochorenia matky
počas tehotenstva, v dôsledku asfyxie, t.
j. nedostatku kyslíka pri ťažkom pôrode,
alebo v dôsledku ťažkej novorodeneckej
žltačky a infekcie. Takéto vrodené poruchy označujeme ako prelingválne. Sú to
poruchy sluchu, ktoré vzniknú ešte pred
tým, ako sa začne vyvíjať a budovať reč.
Pri poruche sluchu, ktorá sa zistí okolo
druhého alebo tretieho roku veku dieťaťa, je niekedy ťažké určiť, či skutočne
ide o vrodenú poruchu sluchu a rodičia
si dovtedy nevšimli, že dieťa zle počuje.
Dnes by vďaka spomínanému skríningovému vyšetreniu sluchu novorodencov mali byť takéto poruchy zachytené.
Cieľom skríningu je hlavne podchytenie
detí so stredne ťažkou a ťažkou poruchou sluchu. Kompenzáciu straty sluchu za účelom rozvoja reči je potrebné
zabezpečiť čo najskôr. Kompenzácia je
možná jedným alebo dvomi načúvacími
aparátmi podľa straty sluchu. V prípade
nedostatočného efektu kompenzácie sa
týmto deťom po prechodnom používaní
načúvacích aparátov odporúča kochleárny implantát.
Priblížite našim čitateľom, o čo
presne ide?
Kochleárny implantát sa skladá z dvoch
častí, z vonkajšej a vnútornej. Do vnútorného ucha sa voperuje elektróda
a do kosti za uchom sa vkladá vlastný
implantát. Rečový procesor má pacient
zavesený na uchu podobne ako načúvací aparát. Cieľom kompenzácie straty
sluchu kochleárnym implantátom je
43
44
SVET NEPOČUJÚCICH
zlepšenie počutia a porozumenia reči.
Vo väčšine prípadov pacienti s kochleárnym implantátom počujú a rozumejú
lepšie ako s načúvadlami. Kochleárne
implantáty sa začali na Slovensku operovať pred dvadsiatimi rokmi. V tom čase
sa operovali len deti postlingválne nepočujúce, teda deti, ktoré stratili sluch
až po vybudovaní reči. K takejto strate
sluchu môže dôjsť napríklad v dôsledku meningitídy, sepsy, alebo ťažkého
úrazu. Postupne sa indikačné kritériá
rozširovali, v dnešnej dobe sa operujú
deti, ktoré neprešli skríningom a stratu
sluchu nemajú dostatočne kompenzovanú dvomi načúvacími prístrojmi. Operujú sa aj starší pacienti, ktorí postupne
ohluchli a načúvacie aparáty im nedostatočne kompenzujú ťažkú stratu sluchu. O vhodnosti pacienta na kochleárny
implantát rozhoduje indikačná komisia
po kompletnom audiologickom, foniatrickom, logopedickom, psychologickom
vyšetrení a realizácii zobrazovacích vyšetrení. Kochleárne centrum je u nás
v Bratislave, na ORL klinike Univerzitnej nemocnice Antolskej ulici a vedie ho
profesor Profant.
S akými poruchami k vám chodia pacienti najčastejšie?
Naša ambulancia sa zaoberá okrem vyšetrenia hlasu aj vyšetrovaním pacientov s poruchami sluchu a predpisovaním
načúvacích aparátov. Na ambulanciu
najčastejšie prichádzajú dospelí a starší
pacienti s percepčnou poruchou sluchu,
resp. so zmiešanou poruchou sluchu.
V prípade týchto pacientov dochádza
často najprv k zhoršeniu počutia zvukov vo vysokých frekvenciách, hlboké
tóny sú len mierne zhoršené, postupne
sa sluch zhoršuje v celom rozsahu. Pacient síce počuje, ale nerozumie, s čím
majú niekedy viac starostí rodinní
príslušníci pacienta. Načúvacie aparáty predpisujeme po otoskopickom a
kompletnom audiologickom vyšetrení.
Pacientovi odskúšame viaceré strojčeky a po vyhodnotení výsledkov sa spolu
s pacientom dohodneme na predpísaní
najvhodnejšieho načúvacieho aparátu.
Podľa Liečebného poriadku má pacient
nárok dostať načúvací aparát raz za päť
rokov, pri ťažkých poruchách sluchu dva
načúvacie aparáty.
Okrem načúvacích prístrojov majú
nedoslýchaví k dispozícii aj nejaké
iné kompenzačné pomôcky?
Napríklad svetelnú signalizáciu bytového zvončeka a telefónu, špeciálne telefóny, ktoré zosilňujú hlasitosť, alebo slúchadlá na počúvanie rádia či televízora,
ktoré prenášajú zvuk rádiovými vlnami.
Takéto slúchadlá sú pre nedoslýchavých
veľmi výhodné, pretože keď má pacient
jeden načúvací prístroj, aj keď počuje,
má často problém s porozumením reči
z televízora, aj keď má kvalitný načúvací aparát. So stereo slúchadlami počuje
binaurálne, teda oboma ušami, a prenos zvuku rádiovými vlnami je lepší. Pri
ťažkých stratách sluchu môže nedoslýchavý pacient s preukazom ZŤP dostať
finančný príspevok na tieto kompenzačné pomôcky z Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny. Pre nedoslýchavé deti je
veľmi vhodný takzvaný FM systém pre
deti do školy, prostredníctvom ktorého
sa aj nepočujúce dieťa môže zaradiť do
bežného vyučovacieho procesu v bežnej
škole. Učiteľka má pred sebou mikrofón a nepočujúci žiak vďaka indukčnej
slučke a svojmu načúvaciemu prístroju
dobre počuje.
Čo tinnitus?
Tinitus je univerzálny termín pre ušné
šelesty – môže pritom ísť o hučanie
v ušiach, pískanie, šumenie či rôzne
cvrlikanie. Je to jeden z najčastejších
problémov, s ktorým pacienti prichádzajú na ORL a foniatrickú ambulanciu. Príčina môže byť veľmi rozmanitá – z nášho hľadiska vzniká tinnitus v dôsledku
poškodenia vláskových buniek. V istom
zmysle môže byť tinnitus prvým signálom, že sluch sa bude zhoršovať. Rôzne
typy ušných šelestov môžu byť spôsobené upchatím alebo zúžením hlavnej
krčnej cievy, patologickými zmenami
na krčnej chrbtici, infekciou, anémiou,
alebo aj tlakom nezhubného nádoru na
sluchový nerv. Veľakrát sa príčina tinnitu nezistí. Lekár urobí otoskopické
vyšetrenie, vyšetrenie sluchu, odporučí ultrazvuk krčných ciev, rtg. krčnej
bedeker zdravia
chrbtice, resp. podľa klinického nálezu zobrazovacie vyšetrenia, napríklad
magnetickú rezonanciu. Tinnitus je pre
lekára ešte stále rébusom a liečba je pomerne zložitá. Existujú síce špeciálne
lieky, betahistínové preparáty, ktoré sa
používajú špeciálne na liečbu kombinácie sluchových šelestov a porúch rovnováhy, zlepšenie však nie je také, ako by
sme si želali. Z kompenzačných pomôcok
máme k dispozícii špeciálne druhy strojčekov – tinnitus maskéry, ktoré generujú šum a prekrývajú vlastný tinnitus.
Niektoré moderné strojčeky určené pre
nedoslýchavých možno naprogramovať
tak, aby dokázali prekryť šum.
Podľa výskumov každý tretí teenager počúva svoj prehrávač na
úrovni, ktorá už môže sluch poškodiť. Existuje vôbec prevencia
poškodenia sluchu?
Mám taký pocit, že dnešná mladá generácia bude mať v starobe oveľa väčšie problémy so sluchom ako súčasná staršia generácia. Veľmi hlasná hudba z hudobných
prehrávačov, ale aj v kaviarňach a autách,
sluch permanentne poškodzuje. Mládež
by sa mala predovšetkým vystríhať extrémne hlučnej hudbe na koncertoch,
diskotékach, rovnako, ako aj pri predstavení s priveľmi hlučnou produkciou.
Pokiaľ ide o hluk v pracovnom prostredí, ktorý presahuje povolenú normu,
zamestnanci musia chodiť na pravidelné preventívne prehliadky sluchu.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť
preventívne vyšetrenia sluchu podľa nariadenia Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, a je povinný zabezpečiť
pre zamestnancov špeciálne chrániče
sluchu, podľa toho aké povolanie vykonávajú. Chrániče sluchu sú rozdielne pre
zamestnancov, ktorí pracujú so zbíjačkami, zamestnancov v priemyselných
výrobných halách v závislosti od úrovne
hluku a samozrejme iné pre hudobníkov. Hudobné chrániče majú špeciálne
filtre, ktoré redukujú hluk o presne stanovené decibely v celom sluchovom rozsahu. Samozrejme, zamestnanci majú
povinnosť tieto chrániče v pracovnom
prostredí používať.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
Starostlivosť o ústnu dutinu pre celú rodinu
ZUBNÉ PASTY
Prevencia krvácania ďasien
Pre deti
Ochrana proti zubnému kazu
Na citlivé zuby a zubné krčky
Bielenie zubov
ÚSTNE VODY
ZUBNÉ A MEDZIZUBNÉ KEFKY
XS
S
M
L
Proti zápachu z úst
PRE ZUBNÉ NÁHRADY
Naturprodukt, spol. s r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
www.lacalut.sk
Žiadajte v lekárňach!
46
SVET NEPOČUJÚCICH
Vo svete
nepočujúcich
nie je vždy ticho
Spoločnosť Akustik plus je výhradným zástupcom švajčiarskej spoločnosti Phonak, zaoberajúcej sa výrobou a vývojom digitálnych
načúvacích prístrojov. Ponúka ľuďom s poruchami sluchu celý rad načúvacích prístrojov
a aj odborný servis a poradenstvo. Viac sa
dozviete z rozprávania konateľky spoločnosti
Lýdie Stankovej.
„Prístroje, ktoré ponúkame, sú šité na mieru
každého zákazníka. Zo Švajčiarska dovážame komponenty a polotovary, ktoré potom
zostavujeme podľa individuálnych potrieb
klientov. Ponúkame nastavenie prístroja aj
poradenstvo. V systéme zdravotnej starostlivosti nie je na to vždy priestor. Riešime konkrétne situácie klientov, proces vybavovania
úhrad za načúvací aparát, aj doplnkový sortiment k prístrojom za spoluúčasti Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem iných
služieb, ako jediní z distribútorov načúvacích
prístrojov, ponúkame odborné poradenstvo
audiometričky, sestry s atestáciou na audiológiu. Pacientom s už diagnostikovanými
poruchami sluchu môžeme ponúknuť celú
škálu prístrojov s rôznymi benefitmi, v rôznych cenových reláciách, pre rôzne poruchy
až stratu sluchu. S našimi produktmi už počúvanie televízie či rozhovory v hluku nie sú
neriešiteľným problémom. Naša spoločnosť
ponúka aj takzvané tinnitus maskéri, ktoré
majú maskovať nepríjemné šumenie, pískanie a rôzne iné zvuky sprevádzajúce toto
ochorenie. V ponuke máme aj vode odolné
prístroje, alebo vysoko estetické pomôcky
s vysokým výkonom. Keďže v prípade načúvacích prístrojov ide o zdravotnícku pomôcku, pacient – poistenec má podľa zákona
nárok každých päť rokov na úhradu približne
od 190 eur na závesný aparát a 250 eur na
zvukovodový. V prípade detí do 18 rokov každé štyri roky. Ostatné, nad rámec tejto sumy,
si pacient hradí sám. Príslušenstvo, ani pozáručný servis, už poisťovne nepreplácajú.
Servis Phonak prístrojov vykonávame zo zákona počas záručnej lehoty bezplatne, rovnako ako aj výmenu baterky či čistenie. Často
nás navštívia samoplatcovia, ktorým však
tiež odporučíme vyšetrenie špecialistom. Je
to veľmi dôležité. Aj keď vieme dolaďovať
prístroje sami, nie je dobré ho obchádzať.
Aj ten najdrahší aparát je bez riadneho vyšetrenia a nastavenia nefunkčný. Čím kvalitnejší prístroj, tým viac zvukových kanálov ponúka. Je schopný zachytiť a spracovať
zvuk kvalitnejšie. Výsledkom je potom vyšší
komfort pre pacienta, čo má nezastupiteľné
miesto vo vývoji reči v detskom veku. V tejto
vekovej kategórii klientov máme s načúvacími aparátmi veľmi dobré skúsenosti.“
Spoločnosť Akustik plus ponúka aj bezdrôtové načúvacie systémy. O čo presne
ide? „Využívajú sa napríklad ako rečový tréner na FM rádiových frekvenciách, na väčšie vzdialenosti napríklad v triede a voľnom
priestranstve, v komunikácii medzi učiteľom,
žiakom, rodičom. Vtedy sa dajú odfiltrovať
rušivé zvuky v triede a dieťa sa môže bezvýhradne sústrediť na učiteľku či matku.
K dispozícii sú aj Bluetooth technológie,
síce s menším dosahom, a preto lacnejšie.
My počúvame vás, vy počúvate
Phonak
Akustik plus, s. r. o.
Krížna 4, 811 07 Bratislava
tel: 02/55424272
www.akustik.sk
bedeker zdravia
Keďže je Phonak líder vo vývoji posluchových
technológií viac ako 65 rokov, ponúkame zákazníkom prístroje s jedinečnými funkciami,
ktoré mnohým užívateľom priniesli vyššiu
kvalitu života.“
Čitateľov Bedekra zdravia zaujíma, či
má spoločnosť na Slovensku aj svoje
pobočky. Ako hovorí konateľka spoločnosti Akustik plus, prevádzkovať
pobočky s takýmito odbornými službami je nerentabilné. „V súčasnosti však
funguje kontaktné miesto v Košiciach, kde
máme odborného zamestnanca, ktorý v spolupráci s lekármi špecialistami zabezpečuje
kompletný servis služieb a prístrojov.“ Čo
chystá spoločnosť Akustik plus do budúcnosti? „Našou víziou je založiť pediatrické audiocentrum, pretože máme pocit,
že na tomto poli na Slovensku nie sme na
takej úrovni, ako by sme mali byť. Máme
ambíciu venovať sa deťom nielen preto, že
Phonak prednedávnom priniesol celé portfólio prístrojov určených výhradne deťom,
ale aj preto, že je po takýchto prístrojoch dopyt. V porovnaní s minulosťou sa totiž rodí
oveľa viac detí s rôznymi poruchami sluchu.
Svoje tu zohráva dedičný faktor, ale aj environmentálne vplyvy. Chceme spolupracovať
s odborníkmi zo špeciálnych škôl a surdopédmi, ktorí pomáhajú rodičom a vyučujú deti
nielen s poruchou sluchu. V tomto prípade
by sme opäť pomohli ozdraviť zdravotnícky
systém pre takéto kľúčové potreby občanov
s postihnutím sluchu,“ dodáva na záver
Lýdia Stanková.
(IB)
bedeker zdravia
PREVENCIA
47
Hliva ustricovitá
v trojkombinácii pre silnú imunitu
Prírodné supertrio
pre silnú imunitu
Známa a obľúbená drevokazná
huba patrí v súčasnosti medzi
najčastejšie používané liečivé huby.
Hliva ustricovitá je cudzopasná huba,
pôvodne žijúca na kmeňoch stromov,
z ktorých čerpá zdraviu prospešné látky.
Patrí medzi jedlé huby s vysokou nutričnou hodnotou. Obsahuje vysoký podiel
vlákniny, sacharidy, proteíny, esenciálne
aminokyseliny, vitamíny (B1, B2, B3, B5,
B7, C) a minerály (Ca, Fe, Mg, P, K, Se,
Na, Zn).
Huba plná glukánu
Za svoju dobrú povesť vďačí hliva predovšetkým celému radu v nej obsiahnutých
polysacharidov (β-glukány, α-glukán a glykoproteíny), ktoré významnou mierou
podporujú imunitný systém. Hliva dokáže
diabetikom priaznivo ovplyvňovať hladinu
krvného cukru po jedle a inzulínovú odpoveď. Obsahuje tiež špeciálnu látku – lovastatín, ktorý priaznivo pôsobí na hladinu
tukov v krvi: znižuje hladinu celkového aj
takzvaného „zlého“ LDL cholesterolu, rovnako ako aj riziko vzniku srdcovo-cievnych
chorôb. Tento prírodný statín navyše nemá
vedľajšie účinky, na rozdiel od syntetických
liekov znižujúcich cholesterol.
Okrem imunomodulačných a už spomenutých antioxidačných účinkov preukázali viaceré medicínske štúdie, že hliva
má aj protizápalové účinky (glukány obsiahnuté v hube účinne potláčajú zápal,
napríklad aj na sliznici čreva, sa využívajú aj v liečbe a prevencii ostatných
zápalových ochorení, vrátane kardiovaskulárnych a aj artritického poškodenia
kĺbov) a vykazuje tiež antimikrobiálnu
a antivírusovú aktivitu. Schopnosť hlivy
pôsobiť preventívne proti riziku vzniku
rakovinových ochorení sa pripisuje najmä stimulácii imunitnej reakcie a imunitného systému vôbec.
Ak priaznivé účinky hlivy (mimochodom, najlepšie je konzumovať ju celú,
aj s hlúbmi, čerstvú alebo sušenú, kedy
je pre organizmus prospešnejšia ako
v podobe extraktu) skombinujeme
s vitamínom C obsiahnutým v šípkach
a s dávkou laktobacilov, dosiahneme
významné zvýšenie celkovej obrany–
schopnosti organizmu. Prečo? Vďaka
vysokému obsahu nestráviteľnej vlákniny inulín prispieva konzumácia
hlivy k nárastu zdraviu prospešných
mikroorganizmov v čreve. Inulín totiž
pôsobí ako tzv. prebiotikum – výživa pre
laktobacily, ktoré sa potom v tele lepšie
množia. Probiotiká – bifidobaktérie a
laktobacily – sú dôležité pre udržanie
rovnováhy črevnej mikroflóry, čo následne ovplyvňuje ďalšie pochody v tele.
Okrem potlačenia aktivity škodlivých
baktérií a vírusov spôsobujúcich napríklad zápaly v čreve či hnačky, sa predpokladá, že inulín dokáže pomôcť aj pri
gynekologických zápaloch a alergiách.
Výsledkom dlhodobého užívania trojkombinácie účinných látok je oveľa silnejší a „výkonnejší“ imunitný systém.
(IB)
inzercia
VITALITA A ENERGIA
S HLIVOU TEREZIA100
*Šípky podporujú prirodzenú
odzenú
obranyschopnosť organizmu.
nizmu.
Vyrába: TEREZIA COMPANY
|
Akcia platí do vypredania zásob
b
Unikátne zloženie
hlivy ustricovitej
+ lactobacilov so šípkami
nie
na posilnenie
imunity *..
Výživový dop
doplnok
oplnok
Žiadajte v lekárňach alebo na bezplatnej linke 0800 72 72 72
|
www.hlivaustricovita.sk
48
ROZHOVOR
bedeker zdravia
Aby jeseň života mala zmysel
J
ednota dôchodcov na Slovensku
vo svojej činnosti aktívne presadzuje záujmy a ochranu práv
seniorov. O tom, čo seniorov teší,
či naopak trápi, a tiež o tom, aké aktivity
pomáhajú dávať zmysel jeseni života, rozpráva predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. Ján Lipiansky, PhD. Rozhovor pre Bedeker zdravia pripravil prof.
MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Ste predsedom najväčšej seniorskej
organizácie v SR. Koľko máte členov,
aké sú ciele a úlohy organizácie?
Sme najväčšou dobrovoľníckou organizáciou v našej republike. Populácia
u nás neustále starne a našou snahou
je vytvárať čo najlepšie podmienky pre
všestranne kvalitnejší život seniorov.
Vo viac ako tisícke základných organizácií po celom Slovensku je v súčasnosti zapojených takmer osemdesiattisíc
seniorov. Tieto základné organizácie
vykonávajú veľmi bohatú vzdelávaciu,
kultúrnu a športovo-turistickú činnosť.
Teší nás, že takáto činnosť vyzvala veľký
počet doposiaľ neorganizovaných seniorov zúčastňovať sa nášho programu.
Veľkú podporu cítime od starostov obcí
a miest. Takáto aktivita nám pomáha
napĺňať zmysel našej jesene života.
Veď aj pre nás platí, že ak sme schopní
adaptovať sa a prispôsobovať sa veľkým
zmenám, ak sa radujeme z poznania niečoho nového, ak máme svoje záľuby a so
záujmom všetko okolo nás sledujeme,
sme duševne zdraví aj vtedy, keď sme sa
narodili v prvej polovici minulého storočia. Našou snahou je ponúknuť seniorom
taký zmysel života, aby nemali pocit beznádeje a zbytočnosti. Jednota dôchodcov
sa významne podieľa na riešení veľmi
zložitej situácie veľkého počtu seniorov,
ako aj na skvalitňovaní podmienok zdravotnej starostlivosti o seniorov. Obraz
o našich aktivitách prináša aj náš časopis TRETÍ VEK, odzrkadľujúci bohatý
život v základných kolektívoch. Snažíme
sa aj týmto spôsobom ovplyvniť život
seniorov a činnosti našich organizácií.
Aké možnosti má Jednota dôchodcov na Slovensku ovplyvňovať
legislatívne procesy, týkajúce sa
seniorov?
Pre riešenie problémov seniorov je významné, že v januári t. r. bola kreovaná
Rada vlády SR pre práva seniorov, v ktorej
aktívne pracujú pre nás rozhodujúce rezorty – Ministerstvo práce sociálnych vecí
a rodiny i Ministerstvo zdravotníctva, ako
aj rezorty, ktoré, aj keď čiastočne, majú
v pôsobnosti seniorskú agendu. Ostatné
dva roky aj v tomto nastala významná
zmena. Konštruktívne pracujeme s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny,
kam nás pozývajú na rokovania o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa
seniorskej agendy. Tak napríklad, pracujúcim seniorom sa budú prepočítavať
penzie každý rok, bez toho, aby ukončili
pracovný pomer, podstatne sa zvýši objem
finančných prostriedkov na vianočný
príspevok, a tým viac dôchodcov tento príspevok dostane. Pripravuje sa minimálny
starobný dôchodok na úrovni 300 EUR.
S Ministerstvom dopravy je dohodnuté,
že všetci seniori budú vlakom cestovať po
celom Slovensku zadarmo. Spolupracujeme tiež s Ministerstvom spravodlivosti na
ochrane seniorov pred nekalými praktikami nezodpovedných subjektov.
Aké zdravotné problémy trápia seniorov a ako ste spokojný so systémom poskytovania zdravotnej
starostlivosti seniorom?
Je len prirodzené, že náš vek prináša
novú, doposiaľ nepoznanú situáciu. Hlásia sa choroby, potrebujeme viac liekov
i zdravotných pomôcok. Vzťah k lekáro-
vi začíname chápať viac emocionálne
a s väčším rešpektom. Očakávame väčšie pochopenie od ošetrujúcich lekárov
a zdravotného personálu, už aj vzhľadom
na to, že mnohí seniori sú už dlhšie pod
lekárskou kontrolou. Úprimne sa snažíme posunúť starostlivosť o nás do oblasti
prevencie. Takmer dva roky sa snažíme,
aby sa pravidelné preventívne zdravotné
prehliadky stali bežnou súčasťou života
seniorov. Som rád, že aj v tomto našom
úsilí nachádzame podporu Ministerstva
zdravotníctva. Aj napriek nášmu snaženiu sa pozitívne výsledky prejavujú len
veľmi pomaly. Čaká nás ešte veľa práce.
Pri poskytovaní kvalitnejšej zdravotnej
starostlivosti seniorov nám tiež ide o to,
aby bola finančne dostupná aj pre nízkopríjmových seniorov. Na zlepšenie vzťahu
senior – lekár nám slúži aj projekt Ministerstva zdravotníctva „Pýtajte sa lekára“.
V čom spočíva činnosť vašej zdravotnej komisie?
Popri sociálnej komisii JDS hrá v súčasnosti významnú úlohu aj naša zdravotná
komisia. Iniciatívne navrhuje opatrenia,
neustále mapuje reálnu situáciu v jednotlivých oblastiach zdravotnej starostlivosti. Tieto skúsenosti potom využívame pri
rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva. Aktuálne rozpracovávame náš podiel
na schválenom Národnom programe aktívneho starnutia na roky 2014 až 2020.
Postupne budujeme takéto komisie aj na
krajskej úrovni.
Zastávate významnú funkciu. Váš
záujem o zlepšenie života seniorov
bol celoživotný alebo sa vykryštalizoval postupom veku ?
Nemyslím, že sa súčasní funkcionári JSD
cieľavedome pripravovali na to, že raz
budú pomáhať riešiť zložitú seniorskú
agendu. Tak ako plynul čas, aj ja som sa
ocitol vo víre udalostí a rozhodol som sa
pomáhať. Som ekonóm a dlho som pracoval v zahraničnom obchode. Keď bolo
treba pomôcť, moja odpoveď bola kladná.
foto valéria zacharová
bedeker zdravia
his tória medicíny
49
Joseph Leopold
Auenbrugger
(1722 – 1809)
V
dobách pred objavením
rádiodiagnostických metód a rozvojom biochémie
a bakteriológie boli diagnostické i liečebné možnosti lekára veľmi obmedzené. Vynález stetoskopu, ktorý výrazne rozšíril
poznanie lekára odpočúvaním zvukov
z tela pacienta, a ktorý zaviedol do praxe René Théophile Hyacinthe Laënnec
v roku 1816, znamenal veľký pokrok
v medicíne. Rovnako významný bol
princíp perkusie, poklopávania hrudníka pacienta, ktoré pomáhalo odhaliť ochorenia hrudníka a ktoré objavil
Auenbrugger už v roku 1761.
Joseph Leopold Auenbrugger sa narodil
19. novembra 1722 v Grazi, v rodine hoteliera. Medicínu vyštudoval vo Viedni,
kde už v roku 1746 pracoval ako praktikant v Nemocnici Sv. Trojice, neskôr
v španielskej vojenskej nemocnici. Písal
chorobopisy, zúčastňoval sa pitiev a získal prvé klinické skúsenosti. Promoval
v roku 1752. Patril k prvým žiakom van
Swietena, v tom čase vedúcej osobnosti v zdravotníctve Rakúsko – Uhorska.
Ešte tri roky pracoval Auenbrugger
v nemocnici bezplatne, až od roku 1755
ako platený sekundárny lekár a v rokoch 1758 – 1762 ako primár. Pomalý
rozbeh kariéry s nízkymi príjmami
mu zrejme umožnil aj sobáš s krásnou
a bohatou Marianou von Priestersberg
v roku 1754.
Perkusiu, poklop brucha, používala van
Swietenova škola na rozlíšenie prítomnosti tekutiny v brušnej dutine alebo
naopak jej nadmerného prevzdušnenia.
Auenbrugger uplatnil princíp perkusie ako prvý na diagnostiku ochorení
hrudníka. Svoje poznatky, získané na
pacientoch, overoval experimentálne
v pitevni. Po siedmich rokoch výskumov uverejnil v roku 1761 svoju prácu
Inventum novum, kde metódu perkusie
hrudníka opísal. Je paradoxné, že van
Swieten, ani jeho súčasníci, nerozpoznali význam perkusie hrudníka pre
diagnostiku. Naopak v roku 1762 bol
Auenbrugger prepustený zo svojho
miesta primára nemocnice, čo po celý
život niesol veľmi ťažko. Po odchode
z nemocnice sa stal jedným z najvyhľadávanejších viedenských lekárov.
Zvlášť bola známa jeho láskavosť k chudobným.
Napriek namáhavej práci lekára žili
Auenbrugger a jeho rodina bohatým
kultúrnym životom. Na hudobných
večierkoch sa u neho stretávali Gluck,
Haydn a Mozart. Jeho dcéry boli známe
ako vynikajúce speváčky a klavirist-
ky. Sám Auenbrugger napísal libreto
k Salieriho komickej opere „Kominár“, čo však nadmieru popudilo Mozarta. V roku 1784 cisár Jozef II. udelil
Auenbruggerovi šľachtický titul. Až
v roku 1796 sa Auenbrugger stal mimoriadnym profesorom Lekárskej fakulty vo Viedni. Svoje výskumné činnosti
rozšíril na tuberkulózu, kde poklopom
vedel nájsť dutiny v pľúcach.
Napriek tomu, že veľkí viedenskí klinici
odignorovali Auenbruggerov objav, vyšlo jeho Inventum novum v druhom a treťom vydaní vo Viedni. Až Maximilian
Stoll v roku 1776 vo svojich spisoch odporúčal perkusiu ako diagnostickú metódu. Trvalo ďalších desať rokov, kým
si veľký francúzsky kardiológ a osobný
lekár cisára Napoleona, Jean Nicolas
Corvisart, prečítal Stollove spisy a zaviedol perkusiu ako vyšetrovaciu metódu. Svoje skúsenosti opísal vo svojej
knihe, vydanej v roku 1808, rok pred
Auenbruggerovou smrťou. Auskultácia a perkusia sa tak zásluhou francúzskych klinikov stali rutinnými
vyšetrovacími metódami v medicíne.
Auenbruggerov objav sa do svojej vlasti
a do Viedne vrátil definitívne v roku
1839, keď mladý viedenský lekár Joseph
Skoda vydal svoje Pojednanie o auskultácii
a perkusii.
Joseph Leopold Auenbrugger zomrel
17. mája 1809 vo Viedni vo veku 87 rokov.
Svojím dielom sa zaradil medzi zakladateľov modernej medicíny.
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
50
bedeker zdravia
KNIHY ZO SVETA ZDRAVIA
Peter Valo
Chirurg
čo porážal šamanov
(Podľa rozprávania doktora Milana Očenáša)
Venované všetkým, ktorí
šesťdesiat rokov budovali
Oddelenie úrazovej chirurgie
v Rooseveltovej nemocnici
v Banskej Bystrici.
Roztrhnutá maternica
Traumatológovi sa stávalo, že musel
neraz riešiť pôrodné stavy, aké v jeho
vlasti nemohol nik ani vidieť. U nás doma
evidencia rodičiek a pravidelné lekárske
kontroly zväčša zabránia tomu, aby došlo
k najkatastrofickejším situáciám. V prípade potreby rýchlo pomôžu dieťaťu na
svet cisárskym rezom.
Doktorovi Milanovi raz v Mapuordite
priniesli rodičku, ktorá nedokázala vytlačiť dieťa. Otvoril brucho a uvidel roztrhnutú maternicu. Fialovo-šedá farba
nasvedčovala, že krvné zásobenie bolo
pretrhnuté a do zvyškov maternice už
dlhšie neprúdila krv. Pre vyoperovaného
chirurga to bola jednoduchá záležitosť.
Vybral plod a vyoperoval maternicu.
Ešte kurióznejší bol prípad matky troch
detí, ktorá doma rodila štvrté. Po troch
dňoch sa pôrod zastavil. Pôrodné bolesti prestali, ale začali sa rozvíjať bolesti
iného typu. Žena zvracala. Mala naduté
brucho. Lekár tipoval, že došlo k ruptúre
maternice. Tá by mala byť pred pôrodom
hmatná až po pupok. Brucho bolo bolestivé. Vôbec nebolo počuť ozvy srdca dieťaťa.
Po otvorení uvidel desivý obraz. V brušnej
dutine naplnenej pôrodnou tekutinou
plávali medzi črevami placenta a mŕtve
dieťa. Ani v tomto prípade nedokázali
pôrodné bolesti a kontrakcie pretlačiť
dieťa cez úzku panvu. Vyvolali však taký
mohutný tlak, že žene roztrhlo maternicu na dve polovice. Vyzerala ako otvorená
kniha, ktorej sliznicu videl ako na dlani.
Vybral dieťa a odlúčené lôžko. Keď odsal
masu plodovej vody, videl, že maternica
má normálnu farbu. To znamenalo, že
neodumrela, hoci bola roztrhnutá až
po krčok. Všemožne sa snažil vyhmatať
dve cievy, ktoré ju zásobujú krvou. Keď
sa mu to nedarilo, prosil: „Pane Bože,
poraď mi. Viem, že každý iný lekár by jej
tú maternicu vybral, ale ja by som jej ju
najradšej zašil,“ a nečakajúc na odpoveď,
mechanicky začal štopkať. V prvej vrstve
zašíval sliznicu, v druhej svalovú vrstvu
maternice a v tretej vrstve pobrušnicu.
Potom vypláchol brucho od zvyškov tekutín a zašil brušnú stenu.
Na ďalší deň žena necítila nijaké zvláštne
bolesti. Neobjavili sa príznaky dráždenia
pobrušnice. Nestúpali teploty. To znamenalo, že sa nezačína rozbiehať nijaký zápalový proces. Po štyroch dňoch dostala
vetry, po týždni sa posadila a začala jesť.
O dva týždne bola fit. Po troch týždňoch
odišla bez toho, aby mala nejaký výtok.
Európsky lekár by si položil otázku, ako
mohla pred týmto nešťastným pôrodom
priviesť na svet tri deti. Odpoveď sa zdá
byť jednoduchá. Ako ostatné miestne
ženy, mala príliš úzku panvu a toto decko
malo skoro tri kilá, kým jeho predchodcovia boli len takí krpci.
Štedrovečerná operácia
v Burundi
Dva dni pred Vianocami priniesli do špitálu v Rutovu podivného človeka. Nemal
príbuzných. Raz jednoducho zmizol a nebolo ho. Nik ho nehľadal, veď prečo by
aj, keď chatrče na burundských lazoch
boli od seba vzdialené aj pol kilometra.
Celkom náhodou zacítil náhodný okoloidúci, že sa z jeho chatrče šíri neznesiteľný smrad. Vošiel dnu a objavil žijúcu
mŕtvolu.
Úbožiak bol totálne dehydrovaný a vychudnutý až na kosť. Vyzeral tak biedne,
že doktor Milan nedokázal odhadnúť,
koľko by mohol mať rokov. V Južnom Su-
dáne sa stretol s kadečím, ale tento pacient opäť rozšíril panoptikum desivých
chirurgických kuriozít. Jeho vysušená
a odumretá noha pripomínala hnátu
múmie zo starého Egypta. Človek bol na
pokraji smrti. Neodpovedal na otázky.
Ošetrovatelia z neho horko-ťažko vytiahli, že asi pred dvomi mesiacmi spadol
a zlomil si nohu. Na začiatku katastrofy
bola fraktúra stehnovej kosti nad kolenom. Po nej sa ten chudák pokúšal pohybovať na zlomenej nohe. Ostrá zlomená
kosť prerezala hlavnú stehnovú cievu.
V nohe sa začali tvoriť rozpadové toxické
produkty a hnilobné jedy. Končatina odumierala. Suchý vzduch ju celkom vysušil.
K najbližšej chatrči bolo pol kilometra.
Samotár bez pomoci trpel a žuval proso,
aby nejako prežil.
V tomto prípade bola jediným riešením
rýchla amputácia. Tú by však zúbožený
človek neprežil. Primár Očenáš si veril.
V mizerných afrických podmienkach
sa mu podarilo zachrániť nejeden stratený prípad. Muž – múmia bol ďalšou
veľkou výzvou. Nasadil mu antibiotiká.
Prikázal, aby ho kŕmili a liali do neho
infúzie. Liečebná starostlivosť očividne
pribrzdila úpadok organizmu. Lekár ani
ošetrovatelia však nijako nevedeli odstrá-
bedeker zdravia
KNIHY ZO SVETA ZDRAVIA
niť jeden problém: Mumifikovaná noha
strašidelne zapáchala. Za dva dni od nej
hnilobne smrdel celý špitál.
Pacientov stav sa napriek všetkej snahe
zhoršoval. Bolo to hop alebo trop. Ak sa
dnes niečo nespraví, zajtra bude neskoro.
Operačná sála ešte nevyzerala v novo
zriadenej nemocnici ani zďaleka podľa
primárových predstáv. Ale život bedára
sa zažal merať na hodiny a minúty. Pri-
már sa na Štedrý deň rozhodol, že musí
operovať. Krvný obraz človeka s nohou
múmie vyzeral katastroficky. Z nemocnice v krajskom meste kvôli nemu priviezli
krvné konzervy a plazmu.
Amputácia nerobila skúsenému chirurgovi nijaké problémy. V Južnom Sudáne
amputoval stovky končatín lepróznym
pacientom a desiatky nôh nešťastníkom,
ktorých poštípali zmije škvrnité. Po ope-
51
rácii sa pacientov stav viditeľne zlepšil.
Chvíľu sa zdalo, že v beznádejnom boji
so smrťou začína vyhrávať. Žiaľ, ďalší
z Očenášových afrických zázrakov sa nekonal. Dlhodobá podvýživa sprevádzaná
nedostatkom kyslíka v tkanivách urobila
svoje. Prvý pacient, ktorého doktor Milan operoval v Rutovu, napriek všetkej
starostlivosti po týždni zomrel.
Ján Riapoš – Eva Bacigalová
Mal som (vždy) šťastie
Viete si predstaviť, že sa váš život zmení
v jedinej sekunde? Že naozaj prídete o všetko,
čo ste mali, zostanete dlhodobo odkázaný
na pomoc druhých a bez ich asistencie sa ani
nenajete? Dokážete vôbec v takej situácii nájsť
zmysel vlastnej existencie a nevzdať sa?
Ján Riapoš to všetko zvládol, a hoci po ťažkej nehode a dlhodobej rehabilitácii zostal
pripútaný na vozíček, s úsmevom tvrdí, že
mal vždy šťastie. Že sa v jeho živote vlastne
nič nezmenilo, len spôsob prepravy.
Nemá tak celkom pravdu – stal sa naším najúspešnejším hendikepovaným športovcom,
z paralympiád priniesol štyri zlaté medaily
v stolnom tenise vozíčkarov, cestuje po celom svete, šéfuje Slovenskému paralympijskému výboru, prednáša na vysokej škole
a aby toho nebolo málo, je tiež nekonvenčným motivátorom.
Chcete vedieť, ako zvládol najťažšie obdobie svojho života? Aký má recept na to, ako
nepodľahnúť zúfalstvu a depresii? A prečo
tvrdí, že mal vždy šťastie? Prečítajte si príbeh Jána Riapoša v knihe rozhovorov s novinárkou a spisovateľkou Evou Bacigalovou.
Ukážka z knihy
Boli ste počas havárie pri vedomí?
Mám výpadok možno tridsať sekúnd. Samotnú haváriu nikto nevidel, takže len dedukujem, aký bol jej ďalší priebeh. Náraz ma
vymrštil z auta, zrejme cez predné okno
a zrejme som preletel ponad celú cestu a dopadol na jej okraj. Som silno veriaci človek,
takže som presvedčený, že to zariadil nejaký
môj anjel strážny, lebo ma naozaj položil
na krajnicu. Nie do stredu cesty, kde ma
mohol niekto prejsť, ani nie do priekopy,
kde ma nemuseli vidieť. Ležal som na krajnici. Auto letelo ešte niekoľko sto metrov
do poľa a skončilo úplne zdemolované. Od
Nitry vtedy prichádzal vodič, ktorý videl
ten rútiaci sa vrak. Zastal a aj privolal prvú
pomoc.
Čo sa udialo počas tridsiatich sekúnd výpadku vo vašom vedomí?
Neviem, preto sa môžem len dohadovať,
ako som naozaj vypadol z auta. Už si nepamätám ani tvár človeka, čo ma tam našiel,
ale pamätám si všetky slová, ktoré som mu
hovoril. Vravel som mu: „Prosím vás, otočte
ma, lebo mi je strašná zima a nevládzem
sa pohnúť.“ A on povedal: „Nemôžem vás
otáčať, možno máte poranenú chrbticu.
Už som volal záchranku zo Zlatých Moraviec, prídu po vás.“ Aj tu som mal obrovské
šťastie, lebo s pacientom pri takomto úraze
sa nesmie hýbať a ten dobrý človek to vedel.
Potom prišla záchranka s mladým lekárom,
dodnes neviem, ako sa volal. Neviem ho ani
popísať, ale keby som ho znova videl, asi ho
hneď spoznám..
Tatiana Kimáková – Ivana Baranovičová
Liečivá sila
antioxidantov
Aj vy si kladiete otázku, prečo mnohí ľudia zomierajú
predčasne na choroby, ktorým sa dá predísť? Za zvyšovanie rizika civilizačných chorôb a predčasné starnutie si
neraz môžeme my sami spôsobom života, aký vedieme.
Čo teda robiť, ak sa chceme cítiť zdravšie a vyzerať lepšie nielen v mladosti, ale aj vo vyššom veku? Na zmenu
nie je nikdy neskoro - stačí si zvoliť zdravý životný štýl
a rozumne si vyberať stravu bohatú na zeleninu, ovocie
a vlákninu plnú antioxidantov. Na tanier si spolu s ňou
naložíte aj zdravie a mladosť.
Edícia Cesta ku zdraviu, Vydavateľstvo Príroda, ISBN 978-80-07-02297-3
52
bedeker zdravia
zdr av ý žívotný š t ýl
Zápal — tichý zabijak
Zápal je tichý a pritom
málo známy zabijak,
ktorý zabíja približne 1000 Austrálčanov
každý týždeň v dôsledku ochorení srdca,
tvrdí štatistika, ktorú
vypracoval Austrálsky
inštitút pre zdravie
a zdravý životný štýl.
Výsledky štatistiky srdcových chorôb
v Austrálii sú hrozivé a neustále narastajú. Približne 3,67 milióna Austrálčanov trpí srdcovo-cievnymi ocho­
reniami, pričom 1,1 milióna je aj
práceneschopných. Za posledných desať
rokov vzrástol počet srdcovo-cievnych
ochorení o 18,2 %. Celkové náklady, ktoré vláda na ich liečenie vynakladá, sa
podľa predpokladov zvýšia na neuveriteľné čiastky, keďže populácia starne.
Súčasťou boja proti tejto očakávanej
vlne nárastu srdcovo-cievnych ochorení
je zameranie odborníkov na vysvetlenie
úlohy zápalu ako príčiny chorôb srdca, diabetu, Alzheimerovej choroby a aj
najobávanejšej hrozby zo všetkých – rakoviny. Kým vedci vypracovali obrovské
množstvo publikovaných štúdií o nebezpečenstve chronických zápalov v organizme z aspektu ohrozenia zdravia,
do laickej verejnosti táto skutočnosť
prenikla iba málo. Pre väčšinu praktických lekárov sú možnosti boja so zápalom obmedzené ponukou prostriedkov
ponúkaných sieťami farmaceutických
producentov. Bezpečnosť týchto protizápalových farmaceutických produktov sa v priebehu posledných rokov do
veľkej miery začala spochybňovať ako
Georges M. Halpern, M. D., Ph.D.
profesor na Univerzite medicíny a výživy,
Kalifornia, hosťujúci tiež na Univerzite v Hong Kongu
dôsledok mnohých zaznamenaných
úmrtí z dôvodu vedľajších účinkov pri
ich užívaní.
Užitočnosť zápalu
Pôvodný zámer prírody spočíval v užitočnosti zápalu. Predtým, než existovali antibiotiká, správna hygiena a bezpečná pitná voda, bol zápal jedným
z obranných mechanizmov organizmu,
ktoré našich predkov udržiavali nažive.
Dobrý imunitný systém je samozrejme stále životne dôležitý, ale keďže
každá generácia žije v priemere dlhšie
ako predchádzajúca, narastá tým aj
počet zdravotných problémov vo forme porúch obranných mechanizmov
v organizme. Je potrebné pochopiť systém fungovania zápalu, aby sme mohli
pochopiť, ako sa tento systém môže obrátiť proti nám.
Predstavte si, že sa vám do prsta zapichla trieska a s ňou sa do tela dostali nepriateľské baktérie. Po tom, čo sa
trieska dostane pod kožu, špeciálne
„strážne“ bunky, ktoré sú rozmiestnené po celom tele, zalarmujú imunitný
systém. Niektoré z nich začnú uvoľňovať chemickú látku zvanú histamín,
čím spôsobia, že okolité kapiláry sa stanú priepustnými. To umožní malým
množstvám krvnej plazmy, aby vytekala do okolitého tkaniva a tým spomalila postup nepriateľských baktérií.
Medzitým iná skupina strážnych buniek, nazývaných makrofágy, vyrazí do
protiútoku a začne uvoľňovať chemické
látky nazývané cytokíny a chemokíny,
ktoré zvolajú biele krvinky, aby bojovali
s infekciou. V priebehu niekoľkých minút miesto zaplavia biele krvinky, aby
zničili baktérie spolu s akýmkoľvek poškodeným tkanivom. Problém nastáva
vtedy, keď zápalový proces pretrváva
a stane sa chronickým. Účinok sa mení
a prehlbuje v tej časti organizmu, kde
pôsobí.
Iba inštalatérsky problém?
Odborníci na liečbu srdca boli prví,
ktorí spoznali úlohu, akú hrá zápal pri
kardiovaskulárnych ochoreniach. Po
celé generácie boli lekári vedení k tomu,
aby sa na srdcové ochorenia pozerali
ako na „inštalatérsky“ problém. Väčšina laikov doteraz takto chápe choroby
srdca. Teoreticky sa tuk počas
života ukladá v cievnom systéme, kým
ho neupchá natoľko, že zablokuje prísun krvi do srdca a nenastane infarkt.
Zložitá molekula, nazývaná LDL, alebo
tiež „zlý cholesterol“, tvorila surovinu
pre tieto zásoby tuku. Lekári sa zhodovali na logickom závere, že ktokoľvek
s vysokou hladinou LDL cholesterolu
má zvýšené riziko, že bude mať srdcovo-cievne ťažkosti.
Tu však bola definitívna trhlina v teórii. Približne polovica pacientov, ktorí
utrpeli srdcový infarkt, nemala zvýšenú hladinu LDL cholesterolu. Ako sa
zlepšovali zobrazovacie technológie,
ukázalo sa, že najnebezpečnejšie vyzerajúce tukové „nánosy“ nemuseli byť
také veľké, aby znamenali ohrozenie
života. Bolo jasné, že na príčine musí
byť ešte niečo iné. Niečo muselo spôsobovať, že tieto nánosy vytvorili zhluky
a zrazeniny, ktoré zastavili prívod krvi
do srdca.
V deväťdesiatych rokoch začal byť Dr.
Paul Ridker, kardiológ v Brighamskej
nemocnici v Bostone presvedčený
o tom, že tou silou, ktorá spôsobila
upchatie ciev, bol zápal. Na overenie
svojej hypotézy začal Dr. Ridker skúmať
bedeker zdravia
jeden z markerov chronického zápalu
v organizme. Vybral CRP, C-reaktívny
proteín, ktorý produkuje pečeň ako odpoveď na zápal. Počas akútneho ochorenia, akým je bakteriálna infekcia, sa
hladina CRP zvýši z hodnoty 10 mg/l na
hodnotu 1000 mg/l. Do roku 1997 Dr.
Ridker a jeho kolegovia preukázali, že
navonok zdraví ľudia, s najvyššími hladinami CRP, mali až trikrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu
v porovnaní s tými, ktorí mali hladinu
CRP nízku. Lekári ešte stále skúmajú
presný mechanizmus, ktorý spôsobuje
vznik zrazenín. Existuje teória, ktorá
má množstvo atribútov. Hovorí, že zvyšovaním hladiny LDL v krvi presakuje
jeho časť do obalu koronárnych artérií.
Vtedy sa makrofágy mobilizujú a vstúpia do tkaniva kvôli zničeniu cudzieho
materiálu. Ak cytokínové signály zvýšia
zápalový proces namiesto toho, aby ho
zvrátili, zhluk sa stáva nestabilným. To
spôsobuje jeho prasknutie a upchatie
cievy. Akákoľvek je už pravda v prípade procesov, ktoré sú do toho zapojené,
úloha zápalu je tu nepopierateľná.
Čo s tým vieme urobiť?
Federálna austrálska vláda spustila
kampaň na podporu konzumácie jedál, ktoré sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny a na obmedzenie spotreby
transmastných kyselín. Jednoducho
povedané, odporučila konzumovať viac
morských rýb a živočíchov a súčasne
obmedziť konzumáciu vyprážaných
jedál. Kampaň tiež poukazovala na to,
že konzumácia rybích olejov (lipidov)
predstavuje prínos pre pacientov trpiacich na artritídu či astmu.
Podľa najnovších výsledkov štatistických prieskumov, ktoré zhromaždil
Austrálsky inštitút pre zdravie spolu
s Nadáciou pre srdcovo—cievne ochorenia, každoročne zomrie na kardiovaskulárne choroby až 50 294 Austrálčanov. V roku 2002 to predstavovalo 37,6 %
všetkých úmrtí.
Niektoré mastné kyseliny podporujú
zdravie, iné vás zabíjajú. Napríklad
transmastné kyseliny, ktoré obľubujú
výrobcovia polotovarov, je možné nájsť
aj v takých potravinách, ako je marga-
zdr av ý žívotný š t ýl
rín. Vôbec nie je prehnané, ak takéto
kyseliny nazveme „infarktom v škatuľke“, vzhľadom na účinok, aký majú
na hladinu LDL cholesterolu. Existuje
množstvo medicínskych výskumov,
ktorými môžeme podložiť takéto tvrdenie. Austrálčania denne konzumujú
transmastné kyseliny a často bez toho,
aby si uvedomovali, čo svojmu zdraviu
spôsobujú. Tieto kyseliny sú v sušienkach, ktoré si dáte ráno ku káve, až po
hranolčeky, ktoré máte na obed.
Jedinečná kombinácia
lipidov
Môžete nasledovať rady austrálskej vlády
a konzumovať viac rýb, ale museli by ste
ich skonzumovať obrovské množstvo,
aby sa vaše zdravie výrazne zmenilo.
Reálne vzaté, pokiaľ neprejdete na tradičnú diétu Eskimákov alebo japonských rybárov, vplyv potravinárskeho
konzervačného priemyslu neoslabíte.
Keď je v Austrálii tichý deň, takmer
počuť tvrdnutie artérií. Nič nenahradí potrebu rozumnej diéty a telesného
cvičenia, avšak existujú tiež látky, ktoré
ponúka príroda a ktoré sú bez vedľajších
účinkov, pričom sú účinnejšie než lieky
vyrobené v laboratórnych podmienkach.
Najsľubnejšou z takýchto prírodných
látok je zložka extrahovaná z novozélandskej mušle, Slávky zelenej (Perna
canaliculus). Olej z novozélandskej zelenej mušle obsahuje jedinečnú kombináciu lipidov omega-3 a omega-6, ako aj
iné zložky, ktoré ho podľa výsledkov laboratórnych skúšok robia 200-násobne
účinnejším, ako sú najlepšie rybie oleje.
Novozélandská mušľa nie je zázračným
prostriedkom na všetky choroby, je však
tým najlepším, čo doteraz lekárska
veda dokázala ponúknuť. Ak sa chcete
tešiť zo zdravia a z dlhého života, neváhajte začať s cvičením a rozumnou
diétou, ale mušľa Slávka zelená môže
byť dobrým štartom pre takúto zmenu.
Záujem vedcov o novozélandskú Slávku
zelenú sa zvýšil po tom, čo si lekári všimli, že v populácii pobrežných kmeňov
novozélandských domorodých Maorov
sa artritída vyskytuje vo výrazne nízkom počte a obyvateľstvo sa celkovo
v dobrom zdravotnom stave dožíva vy-
53
sokého veku. Maori prispievali k svojej
dobrej zdravotnej kondícii denným konzumovaním surových zelených mušlí.
Od tej doby bolo publikovaných množstvo vedeckých prác o tom, že na udržanie dobrého zdravia je najlepšia konzumácia novozélandskej zelenej mušle.
Olej zo slávky zelenej sa získava patentovaným procesom extrakcie, ktorým
sa stabilizuje mušľový materiál a potom za pomoci kvapalného kysličníka
uhličitého sa za studena extrahujú lipidy. Jediným problémom oleja je jeho
extrémna citlivosť. Aj najmenšie vystavenie vysokej teplote alebo vzduchu,
teda oxidácii, spôsobí, že terapeutické
účinky oleja rapídne poklesnú. Preto
stabilizácia a manipulácia v chlade sú
pre tento materiál podstatné.
Na trhu sú dostupné rozličné mušľové prášky, avšak až doteraz si udržal
overené terapeutické účinky jedine olej
vyrábaný a distribuovaný pod názvom
Lyprinol. Na trhu je dostupný vo vzduchotesných kapsulách, do ktorých sa
plní po zmiešaní s farmaceutickým
olivovým olejom a vitamínom E na prevenciu pred oxidáciou. Extrakt lipidovej
frakcie mušle neobsahuje proteíny a je
bezpečný na užívanie, zvlášť pre tých,
ktorí sú alergickí na mäkkýše.
Počas niekoľkých rokov užívania a výskumu nebola na čistý extrahovaný olej
z novozélandskej mušle zaznamenaná
ani jedna alergická reakcia. Od začiatku
90. rokov minulého storočia sa realizovali rôzne klinické štúdie, ktoré preukázali, že stabilizované lipidové frakcie
boli vysoko účinnými protizápalovými
prostriedkami pre úľavu symptómov
zápalových ochorení. Prínosov novozélandskej mušle pre zdravie je mnoho.
Nie sú však k dispozícii údaje, ktoré by
preukazovali, že existuje účinok lipidových frakcií oleja na kardiovaskulárne ochorenia. Existuje však množstvo
vedeckých dôkazov na preukázanie
toho, že tieto lipidy patria medzi najúčinnejšie protizápalové prostriedky,
akými súčasná medicína disponuje
a že predstavujú alternatívu na liečbu
artritídy a astmy. Bol to napokon zarážajúco nízky výskyt artritídy v populácii Maorov, ktorý prilákal pozornosť
54
zdr av ý žívotný š t ýl
vedcov k novozélandskej Slávke zelenej.
Dr. Michael Whitehouse z Nemocnice
princeznej Alexandry v Brisbane uskutočnil in vivo štúdie artritídy potkanov.
Porovnával účinnosť Lyprinolu s inými
protizápalovými a protiartritickými
zložkami. Zistil, že po orálnom podaní
má Lyprinol 93 až 97-percentné protizápalové účinky. Žiadne iné z morských
lipidov ani liečiv, neboli schopné dosiahnuť takúto účinnosť.
Pre laika môže znieť nepravdepodobne,
že zápal hrá dôležitú úlohu pri cukrovke, ktorej výskyt za posledné desaťročia
v Austrálii narástol v dôsledku zlej životosprávy. Predtým, ako Dr. Frederick
Banting so svojimi kolegami na Univerzite v Toronte v 20. rokoch minulého storočia izolovali inzulín, lekári sa
snažili liečiť diabetes vysokými dávkami salicylátov, čo je skupina látok
s protizápalovým účinkom.
Od cukrovky po astmu
Keď začali vedci koncom minulého storočia venovať viac pozornosti zápalu,
niektorí sa sústredili na vzťah zápalu
k cukrovke a zistili, že medzi zápalom,
inzulínom a tukmi existuje veľmi zložité prepojenie. Tuk, ktorý sa nachádza
v strave a ukladá sa pod kožu obéznych
ľudí, produkuje rovnaké zápalové cytokíny, aké tvoria imunitné bunky v boji
s infekciami. Veda ešte musí presne definovať úlohu, akú zohráva zápal pri
cukrovke, ale sa ukázalo už pred viac
ako sto rokmi, lekári už vtedy vedeli,
že stav cukrovky je možné zlepšiť podávaním protizápalových prostriedkov. Je jasné, že účinný protizápalový
prostriedok bez negatívnych vedľajších
účinkov, akým je novozélandská mušľa,
by mal byť pre liečbu diabetes prínosom. Výskum, ktorý realizoval Dr. Steve Shoelson v Joslinskom Centre pre
diabetes v Bostone ukázal, že správne
načasovaný zásah do zápalového procesu môže zvrátiť niektoré z účinkov
diabetu. Niektoré z dostupných liečiv
na liečbu cukrovky, ako Metformín,
môžu byť účinné preto, lebo spomaľujú
zápalový proces. Výskum sa tiež momentálne venuje vzťahu medzi zápalmi
a Alzheimerovou chorobou. Prvé ná-
znaky súvisu sa objavili, keď si lekári,
ošetrujúci pacientov trpiacich týmto
ochorením všimli, že v prípade tých,
ktorí užívali protizápalové prostriedky
z dôvodu artritídy, alebo srdcovo-cievneho ochorenia, napredovala choroba
pomalšie. Je potrebné uskutočniť ešte
veľa v oblasti výskumu, aby sa dosiahli
definitívne odpovede na mnohé otázky,
ale prvé údaje ukazujú, že protizápalové prostriedky môžu pri znižovaní
rizika vzniku Alzheimerovej choroby
hrať významnú úlohu. Aby to však malo
účinok, musí pacient začať s užívaním
protizápalových prostriedkov v predstihu. Ešte predtým, než sa zjavia prvé
neurologické problémy.
Známa je tiež súvislosť medzi astmou
a zápalom. Štúdia, ktorá sa zameriavala
na účinnosť oleja novozélandskej mušle
Lyprinolu pri liečbe astmy preukázala
podstatnú úľavu pre pacientov. Štúdiu
realizoval Dr. Alexander Jemeljanov,
profesor Kliniky na Lekárskej fakulte
Univerzity Pavlova v Petrohrade. Správa
o výsledkoch bola vypracovaná za spolupráce s profesorom Petrom J. Barnesom z Kráľovskej Bromptonskej nemocnice v Londýne a publikovaná v máji
1999 v odbornom časopise European
Respiratory Journal 2002. Preukázala, že pacienti užívajúci Lyprinol už po
30 dňoch potrebovali inhalátor o 50 %
menej. Súčasne zaznamenali výrazné
zníženie počtu astmatických záchvatov a zlepšenie v objeme vzduchu, ktorý
boli schopní vydychovať.
Azda najprovokujúcejšou oblasťou výskumu účinkov zápalov je oblasť rakoviny. Už v roku 1860 existoval predpoklad
o možnom súvise. Ako prvý ho vyslovil
patológ Rudolf Virchow, ktorý pozoroval, že tumory mali tendenciu vyskytovať sa v miestach chronických zápalov.
Súčasná veda skúma možnosť, že zápal
a mutácie sú vzájomne sa posilňujúce procesy, ktoré môžu zmeniť zdravé
bunky na tumory. Predpokladá sa, že
takzvané voľné radikály poškodzujú
DNA buniek, čo vedie k ich postupnej
malígnosti. Vedci skúmajú úlohu enzýmu, nazývaného cyklo—oxygenáza
2 (COX-2) pri vzniku rakoviny hrubého
čreva. COX-2 je proteín, ktorý produ-
bedeker zdravia
kuje telo počas zápalu. Vedci zistili, že
v prípade pacientov, ktorí denne užívajú kyselinu acetylsalicylovú, ktorá,
ako je známe, blokuje COX-2, je menej
pravdepodobné, aby vznikli predkarcinogénne polypy. Problém je však, že takáto terapia môže spôsobovať vnútorné
krvácanie. To je ďalší príklad toho, kde
bezpečnosť a účinnosť novozélandskej
slávky zelenej zaznamenáva jasnú výhodu pred produktmi farmaceutického
priemyslu. Olej z mušle nespôsobuje
vnútorné krvácanie, ani neovplyvňuje
tvorbu krvných zrazenín, čo môže byť
problém v prípade iných morských lipidov. Vysoká účinnosť slávky zelenej
však pre vedcov bola iba prchavým víťazstvom, kým v roku 1992 Dr. Henry
Betts z Reumatologického laboratória
pri Nemocnici kráľovnej Alžbety v Južnej Austrálii, ktorý spolupracuje s Kráľovským technologickým inštitútom
v Melbourne, neobjavil niekoľko veľmi
účinných zložiek v mušľovom extrakte. Zistil, že niektoré zložky v extrakte
boli najúčinnejšími protizápalovými
zložkami v jeho laboratóriu. Práca na
presnom určení týchto účinných zložiek a vypracovaní patentovaného procesu extrakcie čistého lipidu z mušlí
trvala ďalšie ako dva roky. Vedci zistili,
že lipidový extrakt obsahuje jedinečné
mastné kyseliny, ktoré znižovali zápal
v organizme. Zistili tiež prítomnosť
karotenoidov, ktoré cirkulujú v tele
a odstraňujú voľné radikály a chránia
organizmus pred oxidačným poškodením. Niektoré kombinácie lipidov omega-6 a omega-3, extrahované z mušlí,
modulujú zápalový proces. Všetky tieto
látky sú pre naše zdravie rozhodujúce. Ovplyvňujú náš imunitný systém,
cievny obehový systém a kĺby. Lipidové
frakcie slávky zelenej sú podľa hmotnostného kritéria najúčinnejším známym protizápalovým morským olejom.
Tajomstvo spočíva v jeho jedinečnom
zložení. Slávka zelená má vlastnosti,
ktorými nedisponuje žiaden iný zdroj
pochádzajúci z mora.
Preložila J. Beláková
© Australian Bodycare 2006
Pharmalink International
Australia
bedeker zdravia
ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOS TI
55
Mýty o alkohole
V spoločnosti žijú mnohé mýty a nepravdy, ktoré nám komplikujú život, ale sú pohodlnejšie
a vyhovujú našej chuti
podľahnúť — buď závislosti, alebo pohodlnosti,
či vžitému názoru.
Mýty o závislostiach sú
podobné ako mýty o duševných poruchách
— zdá sa nám, že alkoholici si za to môžu sami
a že sú to ľudia so slabou vôľou. Pozrite si, aké
mýty „žijú” na Slovensku.
Alkoholizmus nie je choroba
Fakt: Všetky závislosti sú vážne duševné poruchy.
Ani jeden deň bez alkoholu je u nás na
Slovensku norma. Obyvatelia vyspelejších krajín sa týmto našim zvykom
čudujú. Nemôžeme každý deň piť alkohol bez ničivých následkov. Alkoholizmus je závislosť a závislosti sú
duševné poruchy.
Každodenné alebo nadmerné pitie
môže viesť k závislosti. Koľko alkoholu je málo a koľko je už veľa – je veľmi
individuálne, ale viac pohárov vína či
tvrdého alkoholu denne je už veľa! Žiaľ,
alkoholizmus je ťažká duševná porucha! A naše národné zvyky, ktoré vyslovene vyzývajú k dennodennému popíjaniu, nás ženú do závislosti. Máme
skreslenú predstavu o tom, koľko je
málo alebo koľko je primerane.
Podľa primára Ľubomíra Okruhlicu
sa v spoločnosti málo zdôrazňuje, že
abstinencia je prejavom zdravia. Skôr
sa stretávame s marginalizáciou či odsudzovaním abstinentov. Podľa najnovších medicínskych poznatkov je
jasné, že alkohol patrí medzi výrazné
karcinogény. Ľudia, ktorým záleží na
zdravom životnom štýle, si dávajú pozor napríklad na aditíva v potravinách,
ale nie na alkohol. Medicína dôkazov
však hovorí jasnou rečou: čím menej
budeme piť, tým viac znížime riziko,
že ochorieme na srdcovo-cievne, metabolické či onkologické ochorenia.
My Slováci, pijeme oveľa viac ako je
zdravé, máme to zakorenené z našej
histórie, a niektoré regióny Slovenska
tým aj veľmi trpia. Alkoholová závislosť ničí ľudské osudy, ničí manželstvá
a celé rodiny. Kríza a nedostatok pracovných príležitostí tomu, žiaľ, dosť
pomáha. Mnohí ľudia, pijúci každý
deň celé desaťročia, si neuvedomujú
a neveria, že ich myseľ už nefunguje
na 100 %. Nevedia už dobre zhodnotiť
situáciu. Človek nie je už taký výkonný
a je neschopný kvalitne pracovať a naštrbuje si všetky medziľudské vzťahy.
Jeho osobnosť degraduje, znižuje svoje predtým dobré schopnosti. Trvá to
dlho a nie každý spadne do závislosti.
Alkohol však pácha škody na našom
tele, aj keď myseľ nepostihne diagnostikovaná závislosť.
Jediné riešenie alkoholizmu
je úplná abstinencia
Fakt: Alkoholizmus sa dá liečiť, len
každý musí nájsť svoju cestu.
Vysokú a každodennú konzumáciu
alkoholu tolerujeme, a preto má Slovensko historicky problém s alkoholizmom. To, že pijeme viac, ako je zdravé,
si neuvedomujeme, lebo sa u nás pije
všade a sme voči tomu príliš, až nezdravo, tolerantní.
Alkohol by sa mal piť v oveľa menších
množstvách, ako si my na Slovensku všeobecne myslíme. Pijeme v rodinách, na
pracovisku, alkohol je pre nás vhodný
56
ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOS TI
dar. Ale alkohol je jed, a treba s ním narábať veľmi opatrne. Ničí ľudské osudy
a rozbíja rodiny. Dlhodobo sa hovorí, že
riešenie je doživotná abstinencia.
Abstinencia je síce želaný cieľ, ale koľko
pacientov ju zvládne? Ako vieme, úplnú
a doživotnú abstinenciu zvládne len drvivá menšina. A drvivá väčšina ostáva
bez liečby! Každé ochorenie má svoj spôsob liečby a liečiť sa musia aj tí, ktorí nedokážu abstinovať. Každý človek, aj ten,
kto zatiaľ nie je v rámci svojej choroby
schopný abstinovať, musí mať možnosť
liečby. Doktorka Ivana Dušeková pripomína, že verejnosť sa niekedy mylne domnieva, že človek závislý od alkoholu po
skončení liečby môže takzvane kontrolovane piť. Takýto človek, ak chce byť
zdravý, musí abstinovať. Kontrolovane
môže piť len konzument.
Väčšina alkoholikov sú ľudia nebezpeční a agresívni
Fakt: Len malé percento ľudí s duševnou chorobou – a alkoholizmus je
duševná porucha – sú nebezpeční či
agresívni voči druhým alebo voči sebe.
Ide najmä o ťažšie poruchy, ktorých je
medzi duševnými poruchami málo.
Závislosť ako alkoholizmus je spojená
s bažením po alkohole a abstinenčné
príznaky sú spojené s agresívnym správaním, ale každá závislosť a každý človek reaguje inak. Mnoho alkoholikov
úspešne zakrýva svoju závislosť a zdanlivo normálne pracuje, len čas a iné vážne ochorenie, môže túto situáciu odhaliť. Liečba je však vždy kratšia, rýchlejšia
a lacnejšia cesta k uzdraveniu.
Trikrát do týždňa tri pivá
nie je pitie alkoholu. Pivo nie
je alkohol!
Fakt: S vysokou toleranciou k pitiu
alkoholu v spoločnosti, a dokonca aj
v rodine, sa spája aj neschopnosť vnímať pivo alebo víno ako alkohol. Počas
posledných desaťročí pred revolúciou
sa život schoval do bytov a do rodín,
a vtedy aj dnes sa rodiny stretávajú
doma v obývačke a pije sa alkohol.Neuvedomujeme si, že tak zlým príkladom
nechtiac vychovávame deti k pitiu alkoholu a vytvárame im návyk na bežnú
dennú konzumáciu. Tieto zlozvyky sa
ťažko odúčajú a vedú k chorobám, a to
dokonca podľa najnovších výskumov
aj k rakovine. Podľa Ľubomíra Okruhlicu je problém aj v tom, že spoločenská
norma na Slovensku pripúšťa a toleruje
pitie v oveľa väčšom množstve, ako je
zdravé, ale organizmus to nepripúšťa.
Alkoholizmus je prejav slabej vôle, len slabí ľudia
majú duševnú poruchu
Fakt: Nie je to pravda. Duševné poruchy nie sú prejavom slabej vôle a ani
sa neodporúča, aby sme ľudí takto
trpiacich nasilu nútili, aby sa vzchopili. V mnohých prípadoch to má za
následok nielen zhoršenie ich stavu,
ale aj ďalšie zníženie ich sebavedomia.
Alkoholizmus je závislosť a závislosti
sú duševné poruchy, tie nesúvisia ani
s vôľou, ani s intelektom. Duševnú poruchu si nik nevyberie a nik ju nevie
zvládať sám. Môže pomôcť ľahšia terapia s psychológom alebo dlhoročná
liečba, ale nikto sa nevylieči z vážnej
diagnostikovanej poruchy sám pomocou vlastnej vôle. Nevie sa jej zbaviť
ani kvôli láske, rodine ani kvôli deťom
– vie si pomôcť len cielenou liečbou.
Sem–tam si treba trošku
vypiť, trochu alkoholu je
zdravé
Fakt: Na Slovensku a vôbec vo východnej Európe si myslíme, že bežné denné
popíjanie, alebo piť alkohol dva- či trikrát za týždeň je zdravé. Prispievajú
k tomu aj kardiológovia, ktorí tieto
mýty podporujú.
Psychiatri po skúsenostiach s vplyvom
alkoholu na asi 60 rôznych telesných
ochorení hovoria, že neškodné je vypiť
jeden až dva poháre vína za týždeň pre
ženy a približne raz toľko pre mužov.
To je obyčajný priemer – ale u nás je
množstvo, ktoré vnímame ako priemer
nastavené vysokou mierou tolerancie
na oveľa – oveľa vyššie dávky! U lekára
uvádzame, že pijeme „občas“ a myslíme tým „často“. Pretože to, čo inde
považujú na vysoké popíjanie, my považujeme za bežnú, ba dokonca zdravú
vec. V Európe podľa WHO ľudia vypijú
bedeker zdravia
80 % všetkého alkoholu na svete, pijeme
oveľa viac ako je zdravé! U nás alkohol
skoro nikdy nepijeme na zdravie.
Kto nepije s nami, nie je chlap
Na Slovensku je pre muža popíjanie alkoholu neodmysliteľnou súčasťou mužnosti a chlapskej sily. Aj v reklamách
proti všetkému zdravému rozumu povzbudzujú ich tvorcovia, tzv. kreatívci,
ktorí si neuvedomujú dôsledky svojej
„kreatívnosti“, mladých mužov k pitiu
alkoholu ako k prejavu mužnosti. Ale
vieme, že presný opak je pravdou.
Podľa psychológa Antona Heretika by
mohlo práve odmietnutie, teda opak,
znamenať, že „som chlap“. Nedám si
a tak ukážem, že som chlap. Pokiaľ ide
o pitie žien, najmä mladých žien, ktoré
v pití dobiehajú mladých mužov, zrejme tu treba hľadať súvis aj s určitou
emancipáciou, hoci isto to nemožno
považovať za želateľný trend.
Kto nepije s nami, pije proti
nám
Fakt: Popíjanie alkoholu pomáhalo počas štyridsiatich rokov tzv. socializmu
vydržať šedivý a každú snahu potierajúci režim. Preto vzniklo veľa vtipov o alkoholikoch a popíjanie sa stalo súčasťou bežného (nielen sviatočného) života.
Tieto vtipy ukazovali ako nezmyselne
zovšednelo každodenné popíjanie, ako
keď „nepije, musí byť chorý“, alebo text
pesničky „v našej obci všetci pijú, iba
Ďuro nie, každému z nás vŕta v hlave,
čo mu asi je“…
Podľa Antona Heretika, ml., je u nás
tendencia vyvíjať nehorázny spoločenský tlak na človeka, ktorý nechce bežne
spoločensky piť alkohol. „Zdravie máme
len jedno,“ hovorí psychológ, „a mali
by sme asertívne stáť za svojim názorom.“ Akú stratégiu použiť, ak chceme v spoločnosti odmietnuť alkohol?
„Súčasťou stratégie je uvedomiť si, že
odmietnutie je jednak naším právom
a rozhodnutím, či prejavom nie slabosti, ale naopak sebavedomia a schopnosti
odolať niečomu. Súčasne sú situácie,
keď odmietnutie netreba vysvetľovať,
len oznámiť, že nepiť je jednoducho naším rozhodnutím.“
(RED)
Medzinárodný deň povedomia
o fetálnom alkoholovom syndróme
9. september
Zodpovedne tehotná
Pivovary Topvar sa dlhodobo usilujú o zodpovedné správanie
spotrebiteľov spojené s konzumáciou alkoholických nápojov.
Naše posolstvo je jasné: tehotné ženy by nemali piť alkohol. O rizikách
spojených s jeho konzumáciou počas tehotenstva komunikujeme na našich
výrobkoch a webových stránkach, pri rôznych aktivitách aj prostredníctvom
mobilnej aplikácie PromileLady. Zistite, aké dôsledky môže mať pitie
alkoholu počas tehotenstva pre vaše ešte nenarodené dieťatko a čo
znamená diagnóza FAS.
„Keď žena v tehotenstve pije alkohol, berie na seba riziko, že jej dieťa bude
musieť za to zaplatiť v budúcnosti vysokú cenu. Niekedy ju bude splácať
počas celého svojho života, boriac sa s telesnými a duševnými poruchami.”
Malgorzata Klecka, terapeutka a odborníčka na FAS
Čo znamená, ak má moje dieťa
Fetálny alkoholový syndróm?
Existujú vedecké dôkazy o tom, že
nadmerná konzumácia alkoholu počas
tehotenstva so sebou nesie značné riziko
poškodenia dieťaťa. Ak pije tehotná žena
alkohol, ten potom prechádza z krvi
cirkuláciou v jej obehovom systéme cez
placentu do krvného obehu plodu, čo
môže ovplyvniť jeho vývoj. U dieťaťa sa
tak môže vyvinúť tzv. fetálny alkoholový
syndróm (FAS). Predstavuje odchýlky
utvárania tváre, lebky, poruchy rastu
a predovšetkým postihnutie mozgu
s následnými poruchami v oblasti
neuropsychiky.
Aké množstvo konzumovaného
alkoholu počas tehotenstva je škodlivé
pre vývin dieťaťa?
Nie je stanovené bezpečné množstvo
alkoholu, ktoré sa môže požiť počas
tehotenstva bez nepriaznivých následkov
na dieťa. Najistejšia je úplná abstinencia
v období pred otehotnením a počas
tehotenstva. To je najkrajší darček, aký
môže dať matka svojmu dieťaťu.
Pila som alkohol a netušila som, že som
tehotná. Mám sa obávať o bábätko?
Ak máte podozrenie, že ste tehotná,
okamžite prestaňte piť alkohol. Prvý
trimester je najrizikovejším obdobím pre
možné poškodenie plodu. V tejto súvislosti
sa treba zamyslieť, aký alkohol a ako často
ste pili od predpokladaného dňa počatia až
do doby, keď sa potvrdilo vaše tehotenstvo.
Zdroje: Milada Emmerová a kol. autorov: Pivo a zdravie. Plzeň, nakladateľstvo NAVA 2007
M. Malek: Aj najlepšie gény si môžeme prepiť. Publikácia vznikla vďaka spolupráci Nadácie FASGTRYGA
s kanceláriou mesta Katovice.
Projekt zameraný na prevenciu konzumácie alkoholu počas tehotenstva realizujú Pivovary Topvar, a.s. v spolupráci s Nadáciou
Petra Dvorského HARMONY.
ALKOHOL JE NEVHODNÝ PRE TEHOTNÉ ŽENY
Viac informácií získate na www.promileinfo.sk a www.fasyndrom.sk
58
bedeker zdravia
ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOS TI
Alkohol
— Damoklov meč nad hlavami žien?
V zdravotníckych psychiatrických zariadeniach v SR bolo podľa
údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v roku
2010 hospitalizovaných
spolu 30 925 pacientov
vo veku od 18 do 59 rokov. Dôvodom je aj vysoký počet hospitalizovaných s najrozšírenejšou
diagnózou — Poruchy
psychiky a správania,
zapríčinené užitím alkoholu, F 10.2. Z celkového počtu 10 287
pacientov s touto diagnózou je až 8 113 mužov
a 2 174 žien. Pre ženy
je to tretia najčastejšia
diagnóza, kvôli ktorej sú
hospitalizované
na psychiatrii.
PhDr. Štefánia Laskovská, klinický psychológ
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Alkoholizmus je jednou z najzávažnejších duševných porúch u nás. Ide
o dlhodobo prebiehajúce chronické
ochorenie postihujúce nielen osobnosť
jedinca, z psychickej, rovnako ako aj
fyzickej stránky, ale aj jeho blízkych.
Pokiaľ ide o liečbu, patrí k najnákladnejším. Liga za duševné zdravie uvádza,
že 1,5 milióna ľudí na Slovensku pije
problémovo, z toho 1/5 žien a 1/3 mužov.
Základnou príčinou výrazného počtu
alkoholikov oboch pohlaví je, že požívanie alkoholických nápojov je všeobecne
akceptované, a to aj v prípade, ak sú
požívateľmi alkoholu ženy. Neľútostné
štatistiky na Slovensku i vo svete jasne
dokazujú nárast počtu žien závislých
od alkoholu. Veľa žien pije tajne a keďže príbuzní sa neraz hanbia zaviesť
k lekárovi matku, dcéru či manželku,
ich počet je zrejme oveľa vyšší.
Daň za emancipáciu?
Stúpajúci počet žien alkoholičiek sa
dáva často do súvisu s názormi, že je
to daň za emancipáciu. Je to však veľmi zjednodušený pohľad. Nejde totiž
ani tak o neschopnosť emancipácie,
ako o nerovnomerné rozdelenie úloh.
Na jednej strane sa ženy ekonomicky,
právne i spoločensky osamostatňujú,
na druhej strane im zostávajú všetky
povinnosti, ktoré plnili predtým – výchova detí, udržiavanie harmonického
manželstva, vytváranie príjemného
prostredia. Kladie to veľké nároky na
ich psychiku a vytvára zároveň úrodnú
pôdu pre rozvoj závislosti.
Alkoholizmus žien má všeobecne väč-
ší negatívny dopad na zdravie ženy,
preto ho aj spoločnosť menej toleruje
a závislé ženy väčšmi odsudzuje než
mužov. Súvisí to s rolou a funkciou,
ktorú ženy zastávajú v rodine. Neraz
počujeme: „dobrá matka nepije“, „opitá
žena je horšia ako opitý muž“. Smutné
je odsudzovanie pijaniek niektorými
pijanmi, i keď vskutku žalostný pohľad
je na matku alkoholičku a je úplnou tragédiou vidieť opitú starú matku.
Alarmujúce je masové rozširovanie radov závislých v čoraz mladších ročníkoch. Nie je výnimkou, že mladý muž
či žena sa stali závislými už po pol roku
pravidelného pitia. Nedisciplinovaným
a nadmerným konzumom alkoholu sa
dostali do chronického štádia závislosti, do ktorého sa inak dospelý človek
dostáva po piatich či 15 rokoch pravidelného popíjania. Ženské pitie dobieha
mužské, a to od obdobia dospievania.
Vysokoškoláčky rovnako statočne dobiehajú v pití alkoholu a vo fajčení cigariet
mužov. Podľa britských expertov majú
vzdelanejšie ženy deti neskôr, odkladajú
zodpovednosť rodiča, majú bohatší spoločenský život a pracujú vo väčšinovo
mužskom kolektíve, v ktorom sa viac
konzumuje alkohol. Aj to má svoj podiel
na zvýšenom rozvoji ich závislosti. Pri
skúmaní a riešení problému závislosti
od alkoholu sa spočiatku nebralo do
úvahy, či ide o muža alebo ženu. V liečbe
žien závislých od alkoholu sa postupovalo na základe poznatkov získaných
pri skúmaní a liečení závislých mužov.
Prvá špecializovaná liečebňa pre závislé
ženy vznikla na území vtedajšieho Čes-
bedeker zdravia
koslovenska v r. 1971 v Lojoviciach pri
Prahe. Dovtedy sa ženy liečili na uzavretých psychiatrických oddeleniach,
prípadne im bolo vyhradených niekoľko
postelí v mužských liečebniach. Alkoholizmu žien sa začala venovať zvýšená
pozornosť v 70. až 80. rokoch 20. storočia. Postupne sa ukazovalo, že „ženské
pitie“ má svoje špecifiká a organizmus
ženy reaguje na alkohol v mnohom odlišne, než organizmus muža. Rozdiely
súvisia s anatomickými, fyziologickými
aj psychologickými odlišnosťami oboch
pohlaví.
Zraniteľnejšie ženy
Z fyziologického hľadiska sú ženy zraniteľnejšie a na účinky alkoholu reagujú rýchlejšie a citlivejšie než muži.
Je to spôsobené rozdielnym pomerom
tuku a vody – telo ženy obsahuje viac
tuku a menej vody ako telo muža. To
je jedna z príčin, prečo ženy po vypití rovnakého množstva alkoholu ako
muži v prepočte na kilogram hmotnosti
majú v krvi vyššiu hladinu alkoholu než
muži. Ďalšou príčinou, prečo sa ženy
„rýchlejšie opijú“, je enzým alkoholdehydrogenáza, ktorý alkohol rozkladá
už pri jeho vstrebávaní cez sliznicu
žalúdka. Zistilo sa, že ženy v porovnaní s mužmi majú menej tohto enzýmu v žalúdočnej sliznici. Preto sa
ženám cez stenu žalúdka vstrebáva do
krvi viac alkoholu. Majú v porovnaní
s mužmi tiež menšiu pečeň, ktorá je navyše zaťažená spracúvaním ženských
pohlavných hormónov. K poškodeniu
pečeňového tkaniva v tele ženy dochádza rýchlejšie. Ženy alkoholičky sú teda
väčšmi ohrozené i cirhózou pečene.
Ženy závislé od alkoholu sú ohrozené
tiež vyšším rizikom vzniku poškodenia
srdcového svalu, či vznikom vredovej
choroby žalúdka a dvanástnika. Niektoré vedecké štúdie upozorňujú, že hladina alkoholu v krvi sa ženám mení aj
v súvislosti s menštruačným cyklom.
Vyššia hladina bola zaznamenaná hlavne v predmenštruačnom období. Nebezpečné obdobie je aj obdobie klimaktéria,
ktoré môže výrazne rozkolísať psychiku
ženy. Ukázala sa tiež súvislosť medzi
nadmerným pitím a rakovinou prsníka.
ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOS TI
Alkohol má veľmi nepriaznivý vplyv
i na reprodukčný systém ženy.
Fetálny alkoholový syndróm
K špecificky ženským problémom patrí
riziko poškodenia plodu v dôsledku užívania alkoholu počas tehotenstva. Podľa niektorých vedeckých štúdii pije až
45 % gravidných žien. Nadmerné pitie
môže mať pre plod nezvratné dôsledky.
Jedným z nich je FAS (fetálny alkoholový syndróm), ktorý sa prejavuje anomáliami tváre, oneskoreným rastom,
poškodením mozgu a poruchami učenia a správania. Závažnosť symptómov
vyplýva z kvantity a frekvencie požívania alkoholu.
Psychogénne príčiny
Rovnako ako telesné, tak i psychické
problémy, sa objavujú v prípade žien
alkoholičiek omnoho častejšie v porovnaní s mužmi. Ide o depresie, úzkostné
stavy či suicidálne tendencie. Výskumy
ukázali, že až 20 % žien alkoholičiek sa
pokúsilo o samovraždu, čo je štyrikrát
viac ako v prípade mužov alkoholikov.
Často sa vyskytuje závislosť od alkoholu
spojená s poruchami príjmu potravy.
Alkoholizmus žien má prevažne tzv.
psychogénne príčiny (psychologicky
podmienené), na rozdiel od mužov, kde
sú príčiny vzniku alkoholizmu väčšinou
tzv. sociogénne (sociálne podmienené).
Ženy sa horšie vyrovnávajú so stratou
partnera, odchodom detí z domu, so
starnutím. Rizikové pre rozvoj závislosti
je tiež obdobie materskej dovolenky, ktoré so sebou prináša veľké fyzické i psychické vypätie a zároveň mnohokrát
i spoločenskú izoláciu ženy. Za zmienku
stojí i fakt, že ženy s netradičným (mužským) zamestnaním bývajú ohrozené
omnoho častejšie ako muži. Výskumy
ukazujú, že rizikovými povolaniami
sú zdravotné sestry, lekárky, učiteľky,
manažérky, čašníčky, robotníčky. Spomenuté odlišnosti treba brať do úvahy
v prevencii i v liečbe závislosti. Psychoterapia v čisto ženskej skupine môže
byť pre ženu veľmi dôležitá a pomôže
jej prekonať traumatizujúce problémy,
s ktorými by sa inak ťažko zverovala.
59
Najsilnejší argument sú
deti
I keď z vyššie uvedeného môže čitateľ
právom nadobudnúť dojem, že „ženské
pitie” pripomína hroziaci a varujúci
Damoklov meč nad hlavami žien, netreba opomenúť nádej dodávajúce zistenia, ktoré svedčia v prospech žien
alkoholičiek. Štatistiky ukazujú, že
nutnosť abstinencie prijme viac žien
ako mužov a viac ich dlhodobejšie abstinuje. Ženy si rýchlejšie vytvárajú
zdravší životný štýl. V súvislosti s návykovým problémom sa ženy dopúšťajú
menej často trestných činov a násilného správania. Väčšina žien sa dokáže
relatívne ľahšie odpútať od nevhodnej
spoločnosti ľudí, ktorou závislí od alkoholu sú. Ženy majú tiež silnejší pud
sebazáchovy ako muži. Najsilnejším
argumentom pre vstup alkoholičiek
do liečby sú deti, najmä ak hrozí ich
prípadné odobranie sociálnymi inštitúciami. Štatistiky dokazujú, že doliečovanie žien je v porovnaní s mužmi
stabilnejšie. Počet žien, ktoré v spoločenstve Anonymných alkoholikov (AA)
nachádzajú pomoc pre svoje problémy
s pitím, narastá každým dňom. Zhruba
jedna tretina súčasných členov sú ženy.
Tak ako muži v spoločenstve AA, tak
i ženy pochádzajú z rozmanitého sociálneho prostredia, s rôznym spôsobom
pitia. Pretože spoločnosť má tendenciu
aplikovať iné formy na správanie žien,
niektoré ženy môžu mať pocit, že ich
nekontrolované požívanie alkoholu nesie so sebou väčšie znamenie hanby. AA
nerobí rozlišovanie tohto typu. Žena
alkoholička, nech je už akéhokoľvek
veku, sociálneho postavenia, v akejkoľvek finančnej situácii či akéhokoľvek
vzdelania, môže – tak ako jej mužský
protipól – nájsť v AA porozumenie a pomoc. V rámci organizácie AA v miestnej
skupine hrajú ženy rovnako dôležitú
úlohu ako muži.
Je veľa žien, ktoré so svojou závislosťou
začali bojovať a zvíťazili! Takmer nikdy
nie je neskoro začať niečo robiť. Je to
dlhá cesta, ale pre ďalší život zásadná.
Prekážkou niekedy býva nedostatočné
pochopenie zo strany blízkych alebo
problém so zaopatrením detí počas tr-
60
ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOS TI
vania matkinej liečby. Je však nutné sa
zaoberať tým, že svojim alkoholizmom
môže žena veľa stratiť – prácu, priateľov
a to najcennejšie – náklonnosť rodiny,
ktorá ju môže začať zatracovať. Potom
sa totiž žena môže dostať do bludného kruhu, z ktorého je ťažké vystúpiť
a alkohol sa stáva akousi „pokrivenou
barličkou“ už navždy.
Pomoc a prevencia
Ako pomôcť ženám, aby neupadali do
pazúrov alkoholu? A ako im uľahčiť
možnosti liečiť sa, ak sa už do osídel
alkoholu dostali? Alkoholizmus žien je
fenoménom, ktorý volá po odpovediach.
Pokiaľ ide o prevenciu, aj verejnosť by
mala dostať zrozumiteľný a prehľadný
súhrn základných informácií o ženskom
alkoholizme. O tom, ktoré skupiny žien
sú ohrozené najviac, ich vplyv na rodinu, ich absencia pri plnení základných
funkcií v rodine a v neposlednom rade
vplyv pijúcej matky na psycho-sociálny
vývin dieťaťa, ktoré snáď najviac trpí
v alkoholizmom postihnutej rodine.
bedeker zdravia
Niektoré vyspelé krajiny sa maximálne
snažia robiť aj také ústretové kroky, že
umožňujú závislým matkám absolvovať
liečenie za prítomnosti ich maloletých
detí, ktoré zároveň navštevujú materské či základné školy zriadené priamo
v liečebných areáloch. Nie je raritou ani
poskytovanie iných, rozmanitejších a lákavejších možností pracujúcim ženám,
ako napríklad zamestnať sa na znížený
pracovný úväzok, a tak redukovať stres
vyplývajúci neraz z viacerých každodenných povinností v živote žien.
Alkohol
na Slovensku
E
urópa je jedným z najväčších užívateľov alkoholických nápojov na úrovni
spotreby 11 litrov čistého
alkoholu ročne na dospelú
osobu. Aj keď v porovnaní so siedmou
dekádou minulého storočia došlo k poklesu spotreby, ktorá predstavovala až
15 litrov čistého alkoholu na dospelú
osobu ročne, problém z pohľadu podpory verejného zdravia trvá dodnes.
Akčný plán proti alkoholu
Alkohol je po tabaku a zvýšenom krvnom tlaku tretím najzávažnejším rizikovým faktorom, ktorý spôsobuje
ochorenia a zhoršuje úroveň verejného zdravia. Posledných štyridsať rokov viedlo k vyrovnávaniu rozdielov
v konzumácii alkoholu v Európe, ktoré boli v rokoch 1960 až 1980 sprevádzané nárastom konzumu v strednej
a severnej Európe. Väčšina Európanov
konzumuje alkohol, pričom alkohol
doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
vôbec nekonzumuje iba 15 % dospelej populácie. Najčastejším nápojom,
ktorý sa v Európe konzumuje, je pivo,
potom víno a nakoniec destiláty alebo
tvrdý alkohol. Odhady expertov z Európskej únie a Svetovej zdravotníckej
organizácie naznačujú, že v Európe je
23 miliónov ľudí, ktorí majú problémy
so závislosťou od alkoholu, čo predstavuje 5 % mužov a 1 % žien. Aj z týchto
dôvodov prijala SZO Globálnu stratégiu na znižovanie škôd spôsobených
alkoholom a následne Európsky akčný
plán k znižovaniu škôd spôsobených
alkoholom na roky 2012 – 2020, ktorý
bol schválený v roku 2011.
Mierne klesajúci trend
Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky o spotrebe čistého
alkoholu konzumovaného v alkoholických nápojoch na jedného obyvateľa
SR (0 až 85+) za rok, odvodených na
základe bilančnej metódy, bol zaznamenaný mierne klesajúci trend od roku
1990. V roku 1990 bola spotreba čistého alkoholu na jedného obyvateľa SR
za jeden rok 10,4 litra a v roku 2011 to
bolo 8,7 litra. Podobný klesajúci trend
zaznamenala aj spotreba čistého alkoholu vo vekovej kategórii 15+, teda 15
a viac rokov a 18+. V roku 1990 prepočítaná spotreba na obyvateľa vekovej
kategórie 15+ bola 13,9 litra a vo vekovej
kategórii 18+ bola 14,9 litra. V roku 2011
táto spotreba klesla na 10,2 litra vo veku
15+ a 10,6 litra vo veku 18+ na jedného
obyvateľa v SR. V spomínaných údajoch
nie je započítaná spotreba nelegálne
vyrábaného alkoholu.
bedeker zdravia
ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOS TI
61
Graf č. 1 Spotreba čistého alkoholu konzumovaného v alkoholických nápojoch (pivo, víno, liehoviny), prepočítaná na jedného
obyvateľa Slovenskej republiky podľa vekových kategórii za obdobie rokov 1990 – 2011.
Európske zisťovanie o zdra–
ví — EHIS 2009
Psychiatricko–epidemiologický výskum — EPIAF
Je prvým výberovým zisťovaním
o zdraví obyvateľstva, ktoré sa v SR
vykonalo na základe harmonizovanej
metodiky vypracovanej Eurostatom.
V prieskume EHIS sa zisťovala frekvencia konzumácie alkoholu vo veku od
15 do 75+ za posledných 12 mesiacov v
skupine osôb vo veku od 15 rokov a viac,
následne frekvencia nárazového pitia.
Zo zisťovania vyplynulo, že alkohol nepije vôbec alebo zriedka 62,7 % sledovanej populácie, 46,9 % mužov a 77,2 %
žien. Konzumujú ho častejšie muži ako
ženy. Za posledných 12 mesiacov 4,4 %
Slovákov konzumovalo alkohol denne.
V súčasnosti sa koncentruje pozornosť
aj na spotrebu alkoholu počas jedného
posedenia – tzv. nárazové pitie (bringe
drinking). Je to nestriedme pitie definované ako päť a viac pohárikov na
jedno posedenie. Podľa prieskumu EHIS
až 1,9 % Slovákov konzumovalo za posledných 12 mesiacov šesť a viac pohárov alkoholického nápoja na posedenie
minimálne každý týždeň. Najvyššie percento populácie, ktorá takto hazardne
konzumuje alkohol každý mesiac, patrí
vekovej skupine 25 až 34 rokov. Na jedno
posedenie šesť pohárov alkoholu nikdy
nevypilo 15 % mužov aj žien.
V roku 2008 na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie SR zistil celkovú
prevalenciu štyroch typov konzumácie alkoholu. Z prieskumu vyplynulo,
že v SR je 14,3 % abstinentov, 67,4 % sociálnych konzumentov, 7,4 % abuzérov
a 11 % závislých na alkohole. Medzi ženami je dvakrát viac abstinentov než
medzi mužmi. Naopak, medzi mužmi
je šesťkrát viac abuzérov a závislých
od alkoholu v porovnaní so ženami.
Najvyšší výskyt abuzérov (10,7 %) bol vo
veľkomestách, najnižší v obciach (5,2 %)
s dvoma až piatimi tisíckami obyvateľov.
Naopak, najviac závislých bolo v malých
obciach do 2 000 obyvateľov (12,9 %),
najnižší v Košiciach a Bratislave (7,3 %).
Rovnako výskum zistil významný rozdiel výskytu problémového pitia celkovo
medzi mužmi (32 %) a ženami (5,2 %).
Údaje z populačného prieskumu Národného monitorovacieho centra pre drogy
v roku 2010 na vzorke vyše 4000 obyvateľov SR, vo vekovej skupine 15 až 64 rokov,
dokumentovali široko rozšírenú skúsenosť Slovákov s alkoholom (91 %, resp.
82,7 % v skupine mladých vo veku 15 až
24 rokov). Za posledný mesiac pripustilo
konzumáciu alkoholu 60 % všetkých,
resp. 52,6 % mladých. Minimálne raz
týždenne konzumuje päť a viac pohárov
alkoholického nápoja 5,8 % mladých vo
veku 15 až 24 rokov a 13,5 % minimálne
raz mesačne. Potvrdil sa aj vzťah medzi nárazovým pitím a fajčením a nárazovým pitím a experimentovaním
s nelegálnymi látkami. V populačnom
prieskume bola zaradená aj skríningová
škála na problémy s alkoholom CAGE,
podľa ktorej sa v súbore respondentov
vyprofilovala skupina konzumentov alkoholu, ktorá pripustila výskyt jedného
až štyroch problémov v súvislosti s ich
pitím. V rámci celého súboru skupiny
15 až 64-ročných mužov 4,2 % pripustilo
výskyt troch až štyroch situácií, ktoré
sú problematické, v rámci skupiny 15 až
24-ročných je to podiel 3,9 %.
Podľa analýz SZO alkohol zodpovedá
celosvetovo za približne 5 % úmrtí
a vyše 9 % z celkovej miery chorobnosti.
V euroregióne tvoria úmrtia následkom
konzumácie alkoholu jednu štvrtinu
úmrtí mužov vo veku 15 až 29 rokov.
Vo východnej Európe je to až jedna tretina úmrtí. Bremeno zo škôd následkom konzumácie alkoholu predstavuje
v členských krajinách SZO od 2 do 5 %
ich HDP. Na Slovensku Sociálna poisťovňa pre diagnózu alkoholizmus priznala
v roku 2013 celkom 254 invalidných dôchodkov. Z toho ženám v 57 prípadoch.
62
bedeker zdravia
ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOS TI
Predstavujeme projekt Nadácie P. Dvorského HARMONY
a spoločnosti Pivovary Topvar
Dajme šancu deťom
s fetálnym alkoholovým syndrómom
„6:30 hod: Hovorím
Michalovi, aby sa obliekol. Musí sa snažiť,
aby si správne obliekol
tričko, pretože často si
ho oblečie naopak alebo chrbtom dopredu.
Pripomínam mu, aby
si zapol zips. Potrebuje
moju pomoc pri obúvaní
topánok, lebo nerozozná
pravú od ľavej. Pripomínam mu, aby špinavú bielizeň odniesol do
kúpeľne. Pomáham mu
ustlať posteľ...“ *
Takto začína všedný deň mamy, ktorá
má dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom. V dôsledku užívania alkoholu
počas tehotenstva dochádza v detskom
organizme k nezvratným poškodeniam,
ktoré majú aj oficiálne pomenovanie
a sú zaradené v klasifikácii chorôb
Svetovej zdravotníckej organizácie pod
názvom fetálny alkoholový syndróm
(FAS). Ročne sa na Slovensku rodí až
250 detí s týmto syndrómom (pre porovnanie, napríklad detí s Downovým
syndrómom sa ročne rodí 60). Napriek
obrovskému výskytu zneužívania alkoholu na Slovensku nemáme diagnostikov, ktorí by boli schopní nariadiť cielenú terapiu, ktorú musia vykonávať
viacerí odborníci (pediater, psychológ,
fyzioterapeut, sociálny alebo pedagogický pracovník, iní odborní lekári,
* urývok z knihy „FAScinujúce deti“, Malgorzata Klecka, Návrat, o. z., 2012
napr. neurológ, psychiater). Pri účinnej
terapii sa príznaky dajú zmierniť natoľko, že deti sú v budúcnosti schopné
samostatného života.
„Pivovary Topvar podporujú program
prevencie konzumácie alkoholu
počas tehotenstva od roku 2012”
Nadácia Harmony začala školiť skupinu budúcich diagnostikov pred dvomi
rokmi. Vďaka tejto práci absolvovali
naši školení odborníci prvý stupeň
školenia. Dnes už máme skupinu motivovaných ľudí, ktorí sa chcú v téme
ďalej vzdelávať a po získaní osvedčenia
aj pracovať ako diagnostici. Na získanie oprávnenia samostatne vykonávať
diagnostiku, sú potrebné ďalšie dva
stupne školenia a zapojenie pediatrov,
ktorí by mali ako prví diagnostikovať
syndróm a odporučiť dieťa na ďalšiu
odbornú terapiu. Téma fetálneho alkoholového syndrómu sa na Slovensku
takmer nerieši, tabuizuje, ale vzhľadom
na vysoký počet detí, ročne sa rodiacich
s FAS, je naliehavá. Nadácia vytvorila
nadštandardné partnerstvo s poľskou
mimovládnou organizáciou a jej riaditeľkou psychiatričkou M. Kleckou,
ktorá tiež vyvíja maximálne úsilie,
aby na Slovensku vyškolila sieť diagnostikov FAS a šírila osvetu o nebezpečenstve pitia alkoholu v tehotenstve.
Práve v priestoroch jej centra v Poľsku
prebehne v septembri ďalšie týždňové
školenie už stabilnej skupiny budúcich
slovenských diagostikov FAS.
Baxter Slovakia s.r.o.
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
tel: 02/5941 8455, fax: 02/5941 8467
BS/022013/04pSVK
Spolu vytvárame budúcnosť hemofílie
64
bedeker zdravia
hemofília
Hemofília
a krvácavé choroby II
V predchádzajúcom čísle Bedekra zdravia sme
priniesli odpovede na
niektoré otázky týkajúce
sa hemofílie a ostatných
krvácavých chorôb. Vrodenú poruchu krvnej
zrážanlivosti, ktorá sa
prejavuje chorobným
krvácaním, spôsobuje
najčastejšie chýbanie
niektorej z bielkovín
krvnej plazmy, ktoré sú
dôležité pre zrážanie
krvi a zastavenie krvácania. O hemofílii, aj
ostatných krvácavých
chorobách, pre Bedeker zdravia rozpráva
doc. MUDr. Angelika
Bátorová, PhD., vedúca
Národného hemofilického centra a prednosta
Kliniky hematológie
a transfuziológie LF
UK, SZU a Univerzitnej nemocnice v Bratislave – Petržalke.
Prečo sa hemofília zvykne označovať aj ako „choroba modrej krvi“?
Hoci prvé zmienky o hemofílii a jej familiárnom výskyte boli zachytené už
v 2. storočí n. l. v židovskej literatúre,
v súvislosti so smrteľným krvácaním
malých chlapcov, viac sa o chorobe
začalo hovoriť až v 19. storočí, keď sa
hemofília vyskytla vo viacerých kráľovských rodoch Európy. Dve z piatich
dcér anglickej kráľovnej Viktórie (1819
– 1901), Alice a Beatrix, boli prenášateľkami hemofílie. Trpel ňou aj najmladší z jej štyroch synov, princ Leopold,
ktorý sa dožil len 31 rokov, ale stihol
sa oženiť a mal dcéru – prenášateľku
hemofílie. Prostredníctvom manželstiev potomkov kráľovnej Viktórie sa
hemofília dostala do panovníckych rodov Nemecka, Španielska a cárskeho
Ruska. Vari najznámejším hemofilikom
bol cárovič Alexej, syn cára Mikuláša II.
a Alexandry, vnučky kráľovnej Viktórie.
Dnes už vieme, že hemofília v kráľovských rodoch bola typu B (chýbanie
faktora IX) a len jedna zo štyroch dcér
cára Mikuláša II. bola prenášateľkou
hemofílie. V posledných dvoch generáciách európskych monarchií sa už
hemofília neobjavila. Ľudové označenie krvácavosti ako „choroba modrej
krvi“ alebo „kráľovská choroba“ nie je
správne, lebo hemofília sa vyskytuje na
celom svete bez ohľadu na geografické,
rasové a spoločenské rozdiely.
Aký je výskyt hemofílie?
Na Slovensku je prevalencia hemofílie
100/1 milión obyvateľov, ročne sa narodí
päť až 12 hemofilikov. Už od roku 1970
sú všetci jedinci s vrodenými krvácavými chorobami na Slovensku evido-
vaní v Národnom registri krvácavých
ochorení v Bratislave, kde v súčasnosti
okrem 570 hemofilikov evidujeme aj
viac ako 1 800 osôb s ďalšími vrodenými
poruchami zrážania krvi.
Môžu lieky na liečbu hemofílie spôsobiť nejaké komplikácie?
Dnes už nehrozí prenos vírusových
ochorení, tak ako to bolo v minulosti.
Žiaľ, pri podávaní koncentrátov obsahujúcich prakticky čisté molekuly koagulačného faktora pozorujeme zvyšujúci
sa výskyt závažnej komplikácie, vytvorenia protilátok (inhibítorov), ktoré robia liečbu krvácania neúčinnou. Táto
komplikácia sa môže podľa literatúry
objaviť v 20 až 30 % prípadov pacientov s ťažkou hemofíliou. Na Slovensku
zatiaľ pozorujeme len 12-percentný
výskyt. Keďže inhibítory zvyšujú cho-
bedeker zdravia
robnosť, ale aj úmrtnosť hemofilikov
a liečba krvácaní pri inhibítoroch je
extrémne nákladná, je plne indikovaný
pokus o vyliečenie tejto komplikácie. Je
to možné tzv. imunotolerančnou liečbou, ktorá navráti možnosť predchádzajúcej bežnej liečby hemofílie. Imunotolerančná liečba je veľmi nákladná
a náročná pre pacienta a jeho rodinu,
ale v prípade úspechu má vysoký, nielen
medicínsky, ale aj ekonomický prínos.
Aj naše zdravotníctvo v dnešnej dobe
počíta s možnosťou vzniku inhibítorov
pri liečbe hemofílie a poskytuje zdroje
na likvidáciu tejto závažnej, potenciálne život ohrozujúcej komplikácie.
Ako ovplyvňujú krvácavé choroby
život pacientov?
Diagnóza krvácavej choroby znamená
pre dieťa častý kontakt s nemocnicou
a ošetrujúcim lekárom. Krvácanie
do kĺbu sa prejaví bolesťou, opuchom
a prechodne zníženou, prípadne úplne
obmedzenou hybnosťou, čo značne limituje aj bežné činnosti. Preto je život
hemofilika poznamenaný mnohými
obmedzeniami týkajúcimi sa najmä
fyzickej aktivity a prevencie úrazov.
Opakované krvácania totiž môžu viesť
k trvalému poškodeniu pohybového
aparátu alebo iných orgánov. Zatiaľ čo
pred érou špecifickej liečby – začiatkom
20. storočia – dosahovala priemerná
dĺžka života hemofilikov len 11 rokov,
v súčasnosti sú hemofília a iné vrodené
poruchy zrážania krvi dobre liečiteľné.
Pri správnej liečbe a životospráve majú
títo jedinci veľkú šancu nielen dožiť sa
veku bežnej populácie, ale aj prežiť plnohodnotný život. Práve vďaka domácej
liečbe hemofílie sa zvýšila nezávislosť
pacientov od nemocnice, znížila sa absencia v škole a v práci a podstatne sa
takýmto pacientom zlepšila aj kvalita
života.
Sú pacienti s vrodenými krvácavými
ochoreniami aj spoločensky organizovaní?
Na Slovensku už od roku 1990 pracuje
spoločnosť združujúca osoby s krvácavými ochoreniami – Slovenské hemofilické združenie. V spolupráci s Národ-
hemofília
ným hemofilickým centrom, tímom
erudovaných rehabilitačných pracovníkov kúpeľov Turčianske Teplice a pod
záštitou MZ SR každoročne organizuje
letné rehabilitačné tábory pre deti aj
dospelých, ktoré významne prispieva-
Ľudové označenie
krvácavosti ako „choroba
modrej krvi“ alebo „kráľovská choroba“ nie je správne,
lebo Hemofília sa vyskytuje
na celom svete bez ohľadu na geografické, rasové
a spoločenské rozdiely.
jú k zlepšeniu kondície chorých. Pre
mamičky najmenších detí znamená
pobyt v tábore šancu dozvedieť sa viac
o chorobe dieťaťa, vidieť na starších
deťoch, čo môžu od choroby očakávať,
a najmä dobrú príležitosť osvojiť si pod
lekárskym dohľadom základné princípy
domácej liečby. Pre všetkých účastníkov
s vrodenými krvácavými chorobami sú
neoceniteľnými vzájomné stretnutia,
výmena skúseností a trvalé priateľstvá.
Spoznávanie ľudí s rovnakým životným
osudom a vedomie, že „nie som sám“,
pomáha prekonávať problémy súvisiace s chorobou a nadobudnúť stratené
sebavedomie a chuť do života.
Ako je organizovaná liečba hemofílie na Slovensku?
Tak ako vo vyspelých krajinách, rovnako aj na Slovensku je už viac ako 40
rokov starostlivosť o vrodené krvácavé
choroby centralizovaná. Dôležitým je
fakt, že liečbu vykonávajú špecialisti
– hematológovia. Základnú liečbu poskytujú všetky hematologické oddelenia
na Slovensku, v mestách, ako sú Banská
Bystrica, Košice a Martin sídlia regionálne centrá, ktoré riešia náročnejšie
zdravotné problémy chorých s krvácavými chorobami. Národné hemofilické
centrum Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave sústreďuje najväčší
65
počet pacientov s hemofíliou, poskytuje
non-stop 24-hodinovú liečbu a konzultácie a vykonáva liečbu komplikovaných
prípadov hemofílie s celoslovenským
pôsobením. Toto pracovisko založilo
a vedie Národný register hemofílie
a vrodených krvácavých chorôb a splnilo kritériá pre získanie certifikátu
Európskeho hemofilického centra komplexnej starostlivosti.
Aký význam a úlohy má Národné
hemofilické centrum?
Hemofilické centrum v Bratislave založilo a už viac ako 40 rokov vedie liečbu hemofílie a vrodených krvácavých
ochorení na Slovensku a vedie tiež Národný register krvácavých ochorení,
ktorý pomáha pri plánovaní a každoročnom zabezpečovaní dostatočného
množstva liekov pre všetkých, čo ich
potrebujú. U nás sa lieči najviac pacientov na Slovensku a v spolupráci s klinickými pracoviskami Univerzitnej nemocnice a Detskej fakultnej nemocnice
v Bratislave zabezpečujeme komplexnú
chirurgickú a inú liečbu komplikovaných prípadov krvácavých ochorení.
Centru pomáha celý tím odborníkov
erudovaných v problematike hemofílie,
najmä ortopédi, chirurgovia rôznych
špecializácií, rehabilitační pracovníci, pediatri, gynekológovia, stomatochirurgovia, hepatológovia, genetici
a ďalší. Národné hemofilické centrum
svojimi skúsenosťami, edukačnou a odbornou činnosťou prispelo k organizácii a dosiahnutiu jednotnej úrovne
diagnostiky a liečby krvácavých chorôb
vo všetkých regiónoch Slovenska. Vďaka dlhoročnej spolupráci pracoviska
s európskymi a svetovými odborníkmi
na liečbu hemofílie a s hemofilickými
spoločnosťami dosiahlo Slovensko v posledných dvoch desaťročiach významné pokroky v liečbe hemofílie a úroveň
dnes porovnateľnú s najvyspelejšími
krajinami vo svete. Národné hemofilické centrum dostalo za svoju prácu
významné medzinárodné ocenenie –
cenu Svetovej hemofilickej federácie
a nedávno získalo certifikát Európskeho hemofilického centra komplexnej
starostlivosti.
66
bedeker zdravia
zdr avá v ý živa
Sója pre
Od 90. rokov minulého storočia je sója
v centre záujmu odborníkov na výživu,
a nielen pre obsah kvalitných bielkovín.
Jej schopnosť znižovať hladinu „zlého“ cholesterolu patrí medzi najlepšie
zdokumentované fyziologické efekty.
Vďaka obsahu fytoestrogénov môže
sója a výrobky z nej zmierňovať príznaky menopauzy, liečiť osteoporózu,
či prispievať k dobrému manažmentu
ochorení srdca.
Sójové bôby obsahujú aj rastlinné
chemikálie so silným antioxidačným
účinkom, ktorým sa pripisuje schopnosť chrániť bunky pred oxidačným
stresom a pred karcinogenézou. Sója
je totiž bohatá na celý rad takýchto prospešných látok – fytosteroly, saponíny,
fenoly a izoflavóny. Posledné z nich sú
obzvlášť pozoruhodné, pretože jediným
signifikantným prírodným zdrojom
týchto fytochemikálií, štruktúrou podobných nesteroidným estrogénom –
nazývame ich fytoestrogény, je práve
sója. Tieto v tele môžu pôsobiť ako estrogény tak, že sa naviažu na estrogénové receptory. Fytoestrogény (rastlinné
estrogény) je všeobecné pomenovanie,
zdravie
ktoré zahŕňa nesteroidné skupiny zlúčenín rastlinného pôvodu, pomáhajú
regulovať rast rastlín a chránia ich
pred stresom a škodlivými účinkami
UV žiarenia. Pozitívom je, že fytoestrogény môžu prispievať k zmierneniu
negatívnych sprievodných javov v menopauze, a pomáhajú menopauzálnym
ženám udržať si zdravie, a na druhej
strane obsahuje sója týchto látok len
také množstvo, aby zdravie žien neohrozili. Práve izoflavónom, keďže sú
na estrogény pomerne chudobné, vďačí
napríklad ázijská populácia, ktorej významná konzumácia sóje a produktov
z nej je známa, výraznému zníženiu
rizika ochorení na rakovinu, podmienenú estrogénmi, napríklad rakovinu
prsníka či vaječníkov.
Konzumácia sóje ovplyvňuje profil chorôb
Epidemiologické údaje ukazujú, že
ľudia patriaci do ázijských kultúr,
zaznamenávajú nižší výskyt určitých
druhov rakoviny, ako napr. rakoviny
prsníka, prostaty, hrubého čreva, pľúc
a ďalšie, ale tiež osteoporózy, ochorení
srdcovo-cievneho systému. Ázijské ženy
navyše netrpia nejako zvlášť silnými či
obťažujúcimi príznakmi menopauzy.
Skutočnosť, že títo ľudia stratili túto
zdravotnú výhodu, keď prešli na stravu
západného sveta, prinútila výskumníkov pozrieť sa na ich stravovacie návyky
bližšie. Geografické rozdiely vo výskyte
rakoviny sa časti pripisujú rozdielom
v príjme potravy. Tradičná strava východného sveta je bohatá na sóju a ľanové semená, ktoré majú neobyčajne
vysokú hladinu fytoestrogénov.
Epidemiologické a vedecké štúdie poskytujú dôkazy o tom, že konzumácia
sóje patrí medzi hlavné faktory, ktoré
prispievajú k jasným rozdielom v profile chorôb pri porovnaní západného
a východného sveta. Zistilo sa napríklad, že príjem sóje počas dospievania a dospelosti významne ovplyvnil
riziko vzniku rakoviny prsníka. Ďalej
ženy, ktoré uvádzali príjem sóje štyri
až päťkrát týždenne, mali o 40 % nižšie
riziko rakoviny prsníka v porovnaní so
ženami, ktoré ju v potrave neprijímali. Štatistické údaje pritom hovoria, že
príjem sóje žien v menopauze v USA je
veľmi nízky, menší ako 1 mg/deň.
Myslíme na vaše zdravie
www. sojaprodukt. sk
Daniel HARUŠŤÁK - SOJAPRODUKT s.r.o.
Drietoma 83, 913 03
bedeker zdravia
Prečo sója?
Strukovina s neobyčajnými vlastnosťami je jednou z najstarších kultúrnych
rastlín. Odpradávna patrila k hlavným
zložkám výživy v Ázii, predovšetkým
v Číne. Sója je výdatným zdrojom kvalitných bielkovín, vlákniny, lecitínu
a nenasýtených mastných kyselín.
Neobsahuje cholesterol. Moderná dietológia znova objavuje hodnotu sóje
a prastarých čínskych spôsobov jej
úpravy. Čoraz populárnejšie sú sójové
mlieko, syr tofu, tempeh, sójové nátierky a ďalšie výrobky zo sóje. Bielkovinami zo sóje možno plnohodnotne
nahradiť potraviny živočíšneho pôvodu,
čo je predstavuje významný prínos pre
ľudí s poruchami trávenia, napríklad
aj pre celiatikov.
zdr avá v ý živa
Ochrana pred osteoporózou
Podľa klinických štúdií prispievajú izoflavóny aj k zdravým kostiam – k zabudovávaniu minerálov do kostného tkaniva, čím
sa redukuje riziko odvápnenia. Ukázalo sa,
že izoflavóny stimulujú syntézu vitamínu
D v kostiach a aj napomáhajú zabudovávaniu vápnika do kostného tkaniva. Najnovšie epidemiologické údaje dokazujú, že
konzumácia sóje je pozitívne asociovaná
s redukciou rizika zlomeniny v populácii
čínskych žien v postmenopauze. Poukazuje sa tiež na možnosť, že účinok izoflavónov na stav kostry je vyšší tesne po menopauze v porovnaní so staršími ženami.
Izoflavóny a sľubný genisteín
Fytoterapia zmierňuje klimakterické ťažkosti
Izoflavóny sú slabšie prírodné
estrogény. Ich aktivita je tisíc až
desaťtisíckrát nižšia ako aktivita prirodzených ženských hormonálnych
estrogénov. Sójové izoflavóny sa
významne líšia od syntetických estrogénov v tom, že sú ľahko štiepiteľné, neukladajú sa v tkanivách a v tele
nezostávajú dlho. Množia sa dôkazy,
že môžu ochrániť pred alebo aj liečiť
také ochorenia ako príznaky menopauzy, osteoporózu, ochorenia srdca
a niektoré druhy rakoviny, či už závislé alebo nezávislé od hormónov.
Čoraz častejšie vyhľadáva veľké množstvo žien trpiacich nepríjemnými príznakmi klimaktéria alternatívne možnosti, ako im predchádzať alebo ich
zredukovať bez užívania klasických estrogénov, ktorým sa pri dlhodobejšom
užívaní pripisuje množstvo vážnych
nežiaducich účinkov (zvýšené riziko
rakoviny prsníka, mozgovej príhody, či
žilovej tromboembólie). Riešenie môže
poskytnúť práve alternatíva v podobe
rastlinných estrogénov predovšetkým
ženám, ktoré v minulosti prekonali
rakovinu prsníka či iné nádorové ochorenie, trpia ochoreniami pečene, sú po
infarkte či hrozí im trombóza.
Najbežnejšie izoflavóny sú flavóny
a lignany, pričom najúčinnejšie sú
izoflavóny. V sóji sú hojne zastúpené
predovšetkým izoflavóny, pričom až
50 % z podielu izoflavónov v tejto strukovine predstavuje genisteín. Niektoré
štúdie uvádzajú, že práve genisteín je
fytochamikália, ktorá môže zmierňovať
návaly tepla počas menopauzy. Spolu
s ďalším izoflavónom – daidzeínom ide,
zdá sa, o dva veľmi sľubné terapeutické
a preventívne prostriedky, prítomné vo
vysokých koncentráciách v prírodných
sójových bôboch.
Fytoterapia môže tiež byť alternatívou
pre fajčiarky, pre ktoré hormonálna
substitučná terapia v čase klimaktéria
nie je vhodná. Okrem sóje sú vhodným
zdrojom fytoestrogénov na prevenciu
a redukciu nežiaducich prejavov klimaktéria aj niektoré liečivé rastliny,
ako napríklad ploštičník strapcovitý
či vitex jahňací, ďalej ďatelina lúčna
(na preventívne a terapeutické účinky
sa využíva kvet), ale aj ľanové semená,
ktoré okrem vlákniny, mastných kyselín a vitamínov obsahujú aj lignany
s estrogénovým účinkom.
(ib)
Fytosoja®
67
pre ženy v menopauze
nka
novi
Izoflavóny zo sóje
+ vitamín E Natural
Vitamín E ako jeden z najsilnejších antioxidantov,
chráni bunky proti oxidačnému stresu
Izoflavóny zo sóje
s prídavkom biologickej formy vápnika,
vitamínu D3 a vitamínu K2
Vápnik je potrebný k udržiavaniu zdravých
zubov a kostí; Vitamín D3 prispieva k správnemu využitiu
vápnika a fosforu a udržaniu zdravých kostí; Prírodný
vitamín K2 prispieva k správnej hustote kostí
Vynikajúce dlhodobé skúsenosti žien
v menopauze s užívaním tohto prípravku
Izoflavóny z geneticky neupravovanej sóje
25 mg (Daidzeín, Genisteín)
LV DISTRIBUTION s. r. o.
Martinengova 18
811 02 Bratislava
tel.: 02/544 333 19
68
ORTOPÉDIA
bedeker zdravia
Šetrná liečba bolesti pohybového aparátu
Odpovedajú prof. Dr. Leonello Milani,
Ph.D., z Univerzity Sapienza v Ríme
a z Univerzity v Siene, Taliansko a doc.
MUDr. Ľuboš Rehák, CSc., mim. prof.,
z I. ortopedicko-traumatologickej
kliniky LF UK a UN, Bratislava.
Aká je príčina bolestí pohybového
aparátu?
Jednou z najdôležitejších príčin bolesti pohybového aparátu je ochabnutosť
vnútorných a vonkajších stabilizačných
kĺbových systémov. Príčinou môžu byť
úrazy, pooperačné stavy, zlé držanie
tela, fyziologické degeneratívne zmeny
alebo reumatoidné choroby. Ochabnuté
podporné systémy vyvolávajú napríklad
kĺbovú hypermobilitu, pri ktorej dochádza k predčasnému opotrebovaniu kĺbov
a následným bolestivým prejavom.
Existuje inovatívna liečba?
Pacienti s bolestivým ochorením pohybového aparátu zvyčajne užívajú analgetiká
a nesteroidové antireumatiká, vrátane koxibov, ktoré sú zaťažujúce alebo dokonca
kontraindikované, a to z dôvodu nežiaducich účinkov alebo liekových interakcií.
Pre týchto pacientov môže predstavovať
vynikajúcu možnosť injekčné podávanie
kolagénu. Tak sa dostane dostane tam,
kde je ho nedostatok. Výsledkom je veľmi dobrý protibolestivý účinok spojený
s funkčným zlepšením.
P ohľ
Profesor Milani
Docent Rehák
Akým spôsobom kolagén odstraňuje
príčinu bolesti?
Kolagén podaný injekčne tak nielen zlepšuje kĺbovú mobilitu, ale napomáha aj
uvoľneniu a fyziologickej funkcii svalstva v danej oblasti. Odstraňuje bolesť
samotnú, rovnako ako aj jej príčinu. Kolagén je základnou stavebnou jednotkou
spojivového tkaniva kĺbových systémov,
a preto jeho mikrosuplementácia zlepšuje profil kolagénového vlákna. Chráni
a posilňuje kĺbové puzdro, väzy, šľachy,
a preto spevňuje ochabnuté a hypermobilné kĺbové systémy.
Aký je benefit terapie?
Predovšetkým v liečbe bolesti bez rizika
liekových interakcií (kolagén nezasahuje
do účinnosti ostatných liekov, napr. warfarínu), bez významných nežiaducich účinkov (kolagén je telu vlastná látka dodávaná
v injekčnej mikrosuplementačnej dávke),
bez alergických reakcií (nezaznamenali
sme žiadne alergické reakcie). Pre konkrétnu oblasť protibolestivého použitia
ad
sú určené konkrétne kor en o m o
va n ý c h
lagénové injekcie (napr.
l ek á r o
v!
gonartróza – MD-Knee,
coxartróza – MD-Hip,
syndróm zmrznutého ramena – MD-Shoulder, lumbalgia – MD-Lumbar, svalová
bolesť – MD-Muscle, neuralgická/neuropatická bolesť – MD-Neural).
Kolagénové injekcie možno podávať
samostatne alebo aj s inými liekmi?
Podávajú sa samostatne, alebo sa výhodne kombinujú s ďalšími liekmi, kde sa
očakáva synergia v mechanizme pôsobenia. Príkladom je kombinovaná liečba
nesteroidových antireumatík s injekčným kolagénom s následným znížením
spotreby analgetík.
aké skúsenosti Majú slovenskí
lekári?
S MD injekciami majú na Slovensku výborné skúsenosti lekári rôznych špecializácií (ortopédi, neurológovia, algeziológovia, chirurgovia, reumatológovia i
všeobecní lekári pre dospelých). Ortopédi
oceňujú tento šetrný druh terapie pri
bolestivých svalovo-šľachových syndrómoch, ako aj pri lumbo-ischialgickom
syndróme. Kolagén predstavuje výborné
liečivo, ktoré formou regeneračnej a stimulačnej liečby potláča lokálne zápalové
zmeny v oblasti šliach a kĺbov, pričom
v kĺbe vyvoláva analgetickú reakciu.
GUNA MD – injekcie
ŠETRNÁ LIEČBA BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
Prípravky:
MD-Neck
MD-Neural
MD-Thoracic
MD-Lumbar
MD-Ischial
MD-Shoulder
MD-Small Joints
MD-Hip
MD-Poly
MD-Muscle
Benety:
MD-Matrix
MD-Tissue
MD-Knee
Zmiernenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti
svalov, kĺbov a chrbtice
Spomalenie degenerácie kĺbov
a pridružených tkanív
inzercia
Nežiaduce účinky neboli pozorované
Bez liekových interakcií
www.inpharm.sk
zdravotnícky prostriedok
prostrie
Zloženie: kolagén, ktorý pôsobí proti ochabnutosti spojivového tkaniva. Látky rastlinného a minerálneho pôvodu, ktoré napomáhajú transportu kolagénu do cieľového tkaniva.
Dostupnosť: vo všetkých lekárňach bez lekárskeho predpisu, alebo u lekára aplikujúceho MD injekcie. Zoznam lekárov nájdete na www.inpharm.sk.
Informačný servis: spoločnosť inPHARM, tel.: +421 2 44 630 402,
[email protected]
Je krásne cítiť sa krásne.
Každý deň
Kompletná línia pre ľahkú inkontinenciu.
Obchodné zastúpenie: Allmedical, s.r.o., Popradská 7, 040 11 Košice. Tel.: 0911 654 505, [email protected]
Výhadný dovozca pre SR: Slavia Medicare, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice. Tel: 0917 945 242, [email protected]
70
bedeker zdravia
Seriál čl ánkov na pokr ačovanie o osteoartróze
O
Nefarmakologická liečba osteoartrózy
steoartróza je najčastejším kĺbovým ochorením
a súčasne aj najčastejšou
príčinou bolestí spojených
so znížením pohyblivosti
v postihnutej oblasti. Základnou podmienkou liečby je správna a včasná
diagnóza, určenie rozsahu funkčného
postihnutia, analýza aktivít chorého
(v zamestnaní, v domácnosti, pri športe), jej klasifikácia a vylúčenie príčin
sekundárnej osteoartrózy s ich prípadným odstránením. Cieľom liečby je odstránenie alebo zníženie bolesti, zlepšenie funkcie a ochrany chrupky pred
deštrukciou. Všetky liečebné postupy
majú ochorenie spomaliť, zastaviť alebo
zvrátiť jeho progresiu.
Liečebné postupy možno zoradiť do určitého postupového algoritmu. Pre pacienta je dôležité, aby dodržiaval všeobecné
opatrenia, ktoré mu uľahčia prekonať
ťažkosti spojené s týmto ochorením.
Sú to:
→→dodržiavanie princípov správnej výživy
→→udržiavanie celkovej fyzickej kondície
→→postihnutý kĺb zaťažovať, ale nepreťažovať
→→v období aktivovanej artrózy častejší
pokoj na posteli
→→používať príslušné pomôcky
→→redukcia hmotnosti (napr. nadváha je jasne vyvolávajúcim a zhoršujúcim faktorom
progresie ochorenia, hlavne kolenných
kĺbov (pri znížení hmotnosti o 5 kg sa
zníži intenzita bolesti a ďalších ťažkostí
až o 50 %; menší význam nadváhy bol
dokázaný pri koxartróze a osteoartróze
drobných zhybov kĺbov rúk).
Súčasťou nefarmakologickej terapie,
okrem pohybovej, fyzikálnej a protetickej
terapie, zahŕňajúcej ochranu kĺbov a protetické pomôcky, je aj poučenie pacienta
a psychologické prispôsobenie. Posledné
v sebe zahŕňa a aj sociálnu podporu a pomoc prekonať „potrebu“ skrývať svoje
fyzické problémy pred verejnosťou, neodmietať protetické pomôcky, celkovú
liečbu a brániť sa sociálnej izolácii.
Pohybová liečba je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej liečby osteoartrózy a z nefarmakologických metód je
najúčinnejšia. Jej účelom je zmiernenie
bolesti, udržanie rozsahu pohybu, svalovej sily, svalovej rovnováhy, zlepšenie
celkovej kondície, psychického stavu, čo
umožní zlepšenie vykonávania každodennej aktivity (špeciálne cvičebné zostavy
pri osteoartróze kĺbov rúk, kolena, bedra
nájdete podrobne spracované v publikácii
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kosti a...“)
Fyzikálna terapia
Prostriedkami fyzikálnej terapie je možné ovplyvniť bolesť, znížiť zápalové prejavy a zlepšiť miestny metabolizmus. Pri
stabilizovanej forme ochorenia sa využíva hlavne termoterapia (parafín, teplé
zábaly), elektroliečba, elektrotermoterapia (diatermia, ultrazvuk), pulzná elektromagnetoterapia, laseroterapia, HILTerapia. Pri aktivovanej forme sa aplikuje
miestne kryoterapia – liečba chladom
a elektroliečba s protibolestivým efektom. Na zvládnutie bolesti sa osvedčila aj
akupunktúra. Reflexná a klasická masáž
ovplyvňuje svalové spazmy a reflexné
deje hlavne pri artróze chrbtice.
Protetická liečba
Použitie jednoduchých pomôcok, ako
napr. vychádzkovej palice, odľahčí záťaž
kĺbu a zníži bolesť. Pri osteoartróze váhonosných kĺbov a chrbtice treba korigovať
nesprávne postavenie. Priečne a pozdĺžne plochú nohu treba ošetriť vhodnými
vložkami alebo ortopedickou obuvou. Nerovnakú dĺžku dolných končatín korigujeme podložením kratšej končatiny, napr.
zvýšením podpätku. Vhodné je i použitie
špeciálnych podrážok, ktoré viac tlmia
nárazy. Osteoartróza chrbtice môže spôsobovať bolesti, ktoré zmierni podporný
driekový pás, v prípade bolestí v krčnej
chrbtici mäkký, eventuálne tvrdý golier.
V budúcom čísle sa dočítate o farmakologickej liečbe osteoartrózy.
prim. MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné
centrum Hlohovec, www.rrc.sk
KOMFORT pre Váš organizmus VITALI
VITALITA
ITA pre Vaše telo POHODLIE pre žalúdok a trávenie
VYSOKOČISTÝ A STABILIZOVANÝ
TM
PCSO-524
P
C
lipidový komplex
... predstavujú pohyb, vitalitu, radosť zo života....
patentovaný výživový doplnok
- vo svojej aktívnej frakcii obsahuje jedinečnú kombináciu morských lipidov a extra
xtra pod
podiel
diel Omeg
Omega-3 polynenasýtených mastných kyselín, vrátane
OTA, ETA, EPA, DHA, ktorým sa pripisuje priaznivé pôsobenie v organizme celkove. Pre udržiavanie zdravia a povzbudenie postačí Vášmu organizmu
1kps denne. Pre upokojenie nežiaducich prejavov v organizme a zlepšenie celkového stavu postačia 2-4 kps denne, čo je veľmi dôležité hlavne u ľudí
s problémom znášanlivosti niektorých protizápalových produktov a ich vedľajších účinkov. „Extrakt lipidovej frakcie mušle neobsahuje proteíny a je
bezpečný aj pre tých, ktorí sú alergickí na mäkkýše.“
PROF. G. M. HALPERN MD, PHD, Univerzita medicíny a výživy v Kalifornii a Hong Kongu
Žiadajte / objednajte si v lekárni alebo na tel. č.: 052/ 772 44 54
pre viac info navštívte nový web: w w w . l y p r i n o l . s k
Referencie: www.lyprinol.de www.lyprinol.com
bedeker zdravia
ženské zdr avie
71
Intímna hygiena
Tri štvrtiny na vaginálne mykózy náchylných žien postihne takýto nepríjemný problém pravidelne. Jednoducho, obranné mechanizmy nedokážu
účinne zabojovať a poraziť neželaného
obyvateľa ženských intímnych partií.
Infekcia kvasinkami však úzko súvisí s dodržiavaním intímnej hygieny.
Hoci je to niečo, čo môžeme považovať
za bežnú súčasť života každej ženy, je
dobré vedieť, že citlivé miesta vyžadujú
špeciálne kozmetické prostriedky. Iba
tak majú predpoklad byť nielen čisté
a svieže, ale aj zdravé.
Rovnováha ochrannej bariéry
ské miesta chráni pred bakteriálnymi
či kvasinkovými infekciami. Pošva je
normálne osídlená kolóniami rôznych
baktérií a malým množstvom kvasiniek.
Rovnováhu medzi jednotlivými kmeňmi
zabezpečujú predovšetkým loktobacily. Ak sa rovnováha z rôznych dôvodov
naruší a kolónie „dobrých“ baktérií začnú ubúdať a patogénne organizmy sa,
naopak, množia, dochádza k infekcii
a následnému zápalu. Svrbenie, pálenie
či patogénny výtok nenechajú na seba
dlho čakať. V 70 až 90 % prípadov môže
za takýto stav kvasinková infekcia spôsobená candidou albicans.
Všetkého veľa škodí
Pokožka intímnych partií plní úlohu
Pravdou je, že k narušeniu normálneho
ochrannej bariéry. Nielenže má špecificzdravého prostredia niekedy prispeTTOintim_205x130_BEDEK_inz
6.8.14
Stránka 1jeme aj my ženy samé. Ak platí, že
kú fyziologickú štruktúru,
ale14:30
i zvláštne
biochemické zloženie, ktoré citlivé ženvšetkého veľa škodí, v prípade hygieny
intímnych miest to platí niekoľkonásobne. Na trhu je celý rad špeciálnych
kozmetických výrobkov určených na
intímnu hygienu, ktoré spĺňajú všetky zásady hygieny intímnych miest.
Moderné prostriedky majú zvyčajne
hodnotu pH okolo 5, čo pomáha obnovovať a udržiavať normálne fyziologické vaginálne prostredie, slúžiace
ako prirodzená bariéra voči infekciám.
Obsahujú často kyselinu mliečnu, ktorá podporuje udržanie zdravej bakteriálnej mikroflóry, ďalšie zvlhčujúce
prostriedky alebo aj čajovníkový olej,
ktorý má vynikajúce antibakteriálne,
antimykotické a protizápalové účinky. Ženy so sklonom k mykózam by
mali v intímnej hygiene vylúčiť všetky
parfumované mydlá, ale napríklad aj
„sviežo“, ale chemicky voňajúce vložky.
(ib)
Na intímnu starostlivosť
Olej čajovníka austrálskeho
Vaginálny gél
Umývacia pena
na intímnu hygienu
Umývací gél
na intímnu hygienu
Lubrikačný gél
Kondómy
ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI
www.muller-pharma.cz
bedeker zdravia
72
tému prináša
Animátor?
Nielen na rodinnej dovolenke...
Liga proti rakovine každoročne usporadúva relaxačné pobyty, tzv. „týždňovky“ pre
onkologických pacientov z celého Slovenska. Za posledných šesť rokoch, kedy sa
„týždňovky“ organizujú, sa na nich vystriedalo asi 1 400 onkologických pacientov.
Sú plne hradené z výnosu zbierky Deň narcisov a z asignácie 2 % dane z príjmu
a pre onkologických pacientov sú bezplatné.
„Týždňovky“ sa organizujú vždy v krásnom prírodnom prostredí, s ponukou
aktívneho a rôznorodého programu,
ktorý umožňuje stráviť príjemný, zážitkový a oddychový čas. Mnohí si neuvedomujú, že zážitok z pobytu nevytvárajú len miesto ubytovania, chutné jedlo
alebo fakt, že pobyt je „grátis“. Vytvárajú ho hlavne ľudia – či už účastníci,
ktorí sa tam stretnú, ale predovšetkým
organizátori a animátori, ktorí pripravujú, organizujú a manažujú celý týždenný program.
V prvom rade treba povedať, že animátor je dobrovoľník. Teda človek, ktorý
sa rozhodne venovať svoj voľný čas, fyzickú a psychickú energiu cudzím ľuďom bez toho, aby očakával akúkoľvek
protihodnotu. Zdá sa vám tento popis
animátora prehnaný? Tak si povedzme,
čo znamená byť animátorom – dobrovoľníkom na „týždňovke“.
Každý animátor si musí nájsť čas ešte
pred relaxačným pobytom, aby spo-
lu s ostatnými animátormi pripravili
program. A nie raz. Pred pobytom taktiež prebieha komunikácia medzi animátormi a budúcimi účastníkmi pobytu,
ktorí sa balia, pripravujú a majú desiatky nezodpovedaných otázok. Animátor
odpovedá, radí a podnecuje (pretože nasledujúci týždeň bude mať plnú zodpovednosť za pohodlie týchto ľudí).
Samotná týždňovka si žiada veľa trpezlivosti a kreativity. „Najmä začiatok každého turnusu býva najťažší, keď sa účastníci medzi sebou ešte nepoznajú a každý je
v mysli stále spútaný svojimi starosťami.
Vtedy je potrebné, aby animátor citlivo
vnímal atmosféru a vytušil, kedy je vhodné začať s nejakou konkrétnou aktivitou
či zoznamovacou hrou,“ hovorí Janka,
ktorá stojí za projektom Relaxačný pobyt – „týždňovka“ od samého začiatku a
zúčastnila sa na každom turnuse.
Citlivosť a operatívnosť sú potrebné
aj v situáciách, ktoré človek nedokáže
ovplyvniť, no napriek tomu sa od ani-
mátorov očakáva, že ich vyriešia. „Nie
všetko sa dá naplánovať. Ako napríklad
počasie, personál pobytového miesta
alebo koexistencia dovtedy úplne neznámych ľudí. Snažíme sa však vopred
počítať s každou možnou situáciou, aby
„týždňovka“ splnila svoj zámer a bola
naozaj o relaxácii a nie o zbytočne napätej atmosfére či o pocite premrhaného času,“ vysvetľuje Janka.
„Týždňovky“, ktoré sme ponúkli asi
250 ľuďom z rôznych kútov Slovenska
v troch turnusoch, majú už niekoľko
rokov len jediný cieľ – dopriať ľuďom,
ktorí to skutočne potrebujú, trochu
uvoľnenia, pohody, pocitu spolupatričnosti. A v neposlednom rade pomôcť im
nadobudnúť často stratenú sebadôveru.
Ponúka sa otázka: prečo to tí animátori
vlastne robia? Čo ich motivuje k tomu,
aby obetovali týždeň zo svojho voľného
času a boli od rána do noci k dispozícii
cudzím ľuďom, počúvali ich, bavili ich,
starali sa o nich? Animátorka Magda
poslala do Centra pomoci Ligy proti rakovine po jednej z týždňoviek otvorený
list, ktorý naznačuje, prečo. Vyberáme
z neho aspoň časť, ktorá môže inšpirovať i ďalších potenciálnych animátorov,
lebo tieto pobyty nedávajú veľa len tým,
ktorí sa pasujú s ochorením, ale i tým,
ktorí ich sprevádzajú:
„... Stretla som sa s ľuďmi, ktorí bývajú roky
v Poprade a nikdy neboli na Popradskom plese. Spoznala som muža, ktorý ani raz v živote
nebol na dovolenke, nikdy nespal v hoteli.
Videla som pani, ktorá po príchode na raňajky plakala, keď videla, že si môže nabrať
do sýtosti jedlo z bufetového stola. Stretla
som pána, ktorý 20 rokov neplával, lebo mal
protézu a neodvážil sa ísť do bazéna...“
„...Osobne si môžem od ľudí, ktorí sa tohto
pobytu zúčastnili, vziať vzor. Uvedomila som
si, že život a každý moment treba aktívne
prežívať. Veď nikdy nevieme, kedy sa jedna
z miliónov zdravých buniek v našom tele
rozhodne, že bude iná...“
K plynu aj k elektrine od ZSE
máte navyše služby
pre ľahší život
ZSE Asistuje
ZSE Klub
ZSE Zdravie
Uhradíme opravy
a havárie
do 150 EUR
Zľavy na stovky
produktov
až do 35 %
Zabezpečíme
lekára na telefóne
24 hodín denne
Tešíme sa na vás v ZSE Centrách
www.zse.sk
Download

vitalita - Bedeker zdravia