Slovenskej a Českej
pneumologickej a ftizeologickej
spoločnosti
16th Congress of Slovak and Czech
Pneumological and Phtisiological
Societies
17. - 19. júna 2010
Bratislava / Slovenská Republika
17th - 19th June 2010
BratislavA / Slovakia
SÚZA, Učelové zariadenie Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky
Drotárska cesta č. 46
Program
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovak Medical Assotiation
Česká lékařská společnosť J. E. Purkyně
Czech Medical Assotiation J. E. Purkyně
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Slovak Pneumological and Phtisiological Society
Rýchlo
Účinne
Skrátená informácia o lieku. Názov lieku: Symbicort® Turbuhaler® mite 100/6, Symbicort® Turbuhaler® 200/6 a Symbicort® Turbuhaler® forte 400/12 μg/inhalácia. Zloženie: Každá dodaná dávka obsahuje
liečivá: budesonidum (budezonid) 80, 160 resp. 320 μg/inhalácia, formoteroli fumaras dihydricus (dihydrát formoteroliumfumarátu) 4.5, 4.5 a 9 μg/inhalácia. Terapeutické indikácie: Symbicort Turbuhaler
100/6 μg/inhalácia je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy, kde je vhodné použitie kombinovanej terapie. Symbicort Turbuhaler 200/6 a 400/12 μg/inhalácia je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy, kde
je vhodné použitie kombinovanej terapie a na liečbu Chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Dávkovanie a spôsob podávania: Astma - Symbicort Turbuhaler nie je určený na iniciálne zvládnutie
astmy. Dávkovanie komponentov lieku Symbicort Turbuhaler je individuálne a má sa prispôsobiť závažnosti ochorenia, čo je potrebné brať do úvahy nielen na začiatku liečby kombinovanými prípravkami,
ale tiež pri úprave dávky. Ak by u niektorého pacienta bolo potrebné podať odlišné kombinácie dávok, ako sa dajú aplikovať inhalátorom obsahujúcim fixnú kombináciu liečiv, majú sa predpísať vhodné
dávky beta2-mimetika a/alebo kortikosteroidov v samostatných inhalátoroch. Dávka sa má upraviť na najnižšiu účinnú dávku, pri ktorej sa dá dosiahnuť efektívna kontrola symptómov. Aby dávkovanie
Symbicortu bolo stále optimálne, lekár má terapiu pravidelne prehodnocovať. Pre Symbicort (100/6 a 200/6) existujú dva terapeutické prístupy: A. Udržiavacia liečba Symbicortom: Symbicort sa užíva ako
pravidelná udržiavacia liečba so samostatným rýchlo pôsobiacim bronchodilatátorom ako záchrannou liečbou. B. Udržiavacia a úľavová liečba Symbicortom: Symbicort sa užíva ako pravidelná udržiavacia
liečba a zároveň ako liečba „podľa potreby“ pri zhoršení príznakov ochorenia. Odporúčané dávkovanie: A. Udržiavacia liečba Symbicortom: Dospelí (18 roční a starší): 1 – 2 inhalácie dvakrát denne. U niektorých pacientov môže byť potrebné podať až maximálne 4 inhalácie 2-krát denne (100/6, 200/6) alebo 2 inhalácie 2-krát denne (400/12). Dospievajúci (12 – 17 roční): 1 – 2 inhalácie dvakrát denne (100/6,
200/6, 400/12). Deti (6 ročné a staršie): Je vhodné použiť nižšiu silu lieku (100/6) – 2 inhalácie 2-krát denne. U detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča podávať Symbicort forte. B. Udržiavacia a úľavová
liečba Symbicortom: Dospelí (18 roční a starší): Odporúčaná udržiavacia dávka predstavuje 2 inhalácie denne, prípadne 2 inhalácie 2-krát denne. Pacienti majú užiť 1 doplnkovú inhaláciu „podľa potreby“
pri zhoršení príznakov ochorenia. Ak príznaky pretrvávajú ešte niekoľko minút po jej užití, má sa podať ďalšia inhalácia. Naraz sa môže podať maximálne 6 inhalácií. Zvyčajne nie je potrebné podať viac ako
8 inhalácií za deň, hoci obmedzenú dobu sa môže užívať celková denná dávka až do 12 inhalácií. Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov: Udržiavacia a úľavová liečba Symbicortom nie je vhodná pre deti
a dospievajúcich. CHOCHP - Dospelí: 2 inhalácie 2-krát denne (200/6) alebo 1 inhalácia 2-krát denne (400/12). Kontraindikácie: Precitlivenosť (alergia) na budezonid, formoterol alebo inhalovanú laktózu.
Špeciálne upozornenia: Pri ukončovaní liečby sa odporúča liek vysadzovať postupne. Pacientov je treba poučiť, aby mali vždy k dispozícii záchranný inhalátor, buď Symbicort (astmatici, ktorí užívajú
Symbicort ako udržiavaciu a úľavovú liečbu) alebo samostatný rýchlo pôsobiaci bronchodilatátor (všetci pacienti užívajúci Symbicort len ako udržiavaciu liečbu). Náhle a progresívne zhoršenie kontroly
astmy alebo CHOCHP je potenciálne život ohrozujúce a pacient sa musí okamžite podrobiť lekárskemu vyšetreniu. Akonáhle sú príznaky astmy pod kontrolou, je potrebné zvážiť postupné zníženie dávky
Symbicortu. Po znížení dávky lieku je dôležité pacientov pravidelne sledovať. Pacienti majú užívať najnižšiu účinnú dávku Symbicortu. Pacienti nemajú začínať liečbu Symbicortom počas exacerbácie alebo
signifikantného či akútneho zhoršenia astmy. Počas liečby Symbicortom sa môžu vyskytnúť závažné, s astmou spojené nežiaduce účinky a exacerbácie. Pacientov treba upozorniť, aby pokračovali v liečbe,
ale vyhľadali lekársku pomoc v prípade, že symptómy astmy neustúpia alebo sa pri liečbe Symbicortom zhoršia. Pri inhalačnej terapii všeobecne môže dôjsť k paradoxnému bronchospazmu s okamžitým
zvýšením piskotov po inhalácii. Pri aplikácii akéhokoľvek inhalačného kortikosteroidu, hlavne vtedy ak sa podáva dlhodobo vo vysokých dávkach, môžu sa objaviť systémové účinky. Možné systémové
účinky zahŕňajú supresiu nadobličiek, spomalenie rastu u detí a u dospievajúcich, zníženie minerálnej hustoty v kostiach, kataraktu a glaukóm. Odporúča sa pravidelne monitorovať výšku detí dlhodobo
liečených inhalačnými kortikosteroidmi. Možný účinok na kostnú denzitu sa má zvážiť predovšetkým u pacientov dlhodobo užívajúcich vysoké dávky, u ktorých sú prítomné ďalšie rizikové faktory osteoporózy. Ak je dôvod predpokladať, že následkom predchádzajúcej liečby systémovo podávanými kortikosteroidmi došlo u pacienta k zhoršeniu funkcie nadobličiek, pri prechode na liečbu liekom Symbicort
je potrebné postupovať opatrne. Aby sa znížilo na minimum riziko orofaryngeálnej kandidózy, pacienta treba upozorniť, aby si po každej inhalácii udržiavacej dávky vypláchol ústa vodou. V prípade
výskytu orofaryngeálnej kandidózy by si mal pacient vypláchnuť ústa vodou aj po inhalácii „podľa potreby“. Symbicort sa nemá podávať súbežne s itrakonazolom a ritonavirom alebo s inými silnými inhibítormi CYP3A4. Symbicort sa má podávať opatrne u pacientov s tyreotoxikózou, feochromocytómom, diabetes mellitus, neliečenou hypokaliémiou, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, idiopatickou subvalvulárnou aortálnou stenózou, ťažkou hypertenziou, aneuryzmou alebo inými závažnými kardiovaskulárnymi poruchami, akými sú napr. ischemické ochorenie srdca, tachyarytmie alebo
ťažká forma zlyhania srdca. Zvýšená pozornosť sa má venovať pacientom, ktorí majú predĺžený QTc-interval. Pri liečbe vysokými dávkami beta2-mimetík môže dôjsť k potenciálne závažnej hypokaliémii.
Súbežná terapia beta2-sympatomimetikami s liekmi, ktoré môžu vyvolať hypokaliémiu alebo môžu potencovať hypokaliemický účinok môže potencovať možný hypokaliemický účinok beta2-mimetík.
Zvláštnu pozornosť je treba venovať pacientom s nestabilnou astmou a pacientom s akútnou ťažkou astmou, pretože sprievodné riziko sa môže zvýšiť hypoxiou ako aj iným pacientom, u ktorých
pravdepodobne jestvuje zvýšené riziko z nežiaducich účinkov hypokaliémie. Za týchto okolností sa odporúča monitorovať hladiny draslíka v sére. Pri liečbe diabetických pacientov akýmikoľvek beta2-mimetikami sa má vykonávať dodatočná kontrola glykémie. Liekové a iné interakcie: Silné inhibítory CYP P450 3A4. Blokátory beta-adrenergických receptorov (vrátane očných kvapiek). Chinidín, disopyramid, prokaínamid, fenotiazíny, antihistaminiká (terfenadín), inhibítory monoaminooxidázy a tricyklické antidepresíva. L-Dopa, L-tyroxín, oxytocín, alkohol. Inhibítory monoaminooxidázy a liečivá s podobnými vlastnosťami (napr. furazolidón alebo prokarbazín). Anestézia halogénovanými uhľovodíkmi. Iné beta-agonisty. Hypokaliémia môže zvýšiť dispozíciu voči arytmiám u pacientov liečených srdcovými
glykozidmi. Podrobnosti k liekovým a iným interakciám – viď Súhrn charakteristických vlastností lieku Symbicort Turbuhaler. Používanie v gravidite a počas laktácie: Počas gravidity sa má Symbicort
použiť iba vtedy, ak prínos lieku prevýši možné riziká. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Symbicort nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť
motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: Pretože liek Symbicort obsahuje liečivá budezonid a formoterol, pri jeho užívaní sa môžu vyskytovať nežiaduce účinky rovnakého typu, ako boli
hlásené pri užívaní uvedených dvoch liečiv. Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov v dôsledku súčasného podávania týchto dvoch liečiv nebola zvýšená. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky sú
farmakologicky predvídateľné vedľajšie účinky liečby beta2-mimetikami, ako sú napr. tremor a palpitácie. Bývajú mierne a vymiznú v priebehu niekoľkých dní liečby. Podľa frekvencie výskytu sú klasifikované ako časté. Medzi ďalšie časté nežiaduce účinky patria: kandidové infekcie orofaryngu, bolesť hlavy, mierne podráždenie hrdla, kašeľ a zachrípnutie. Kompletná tabuľka nežiaducich účinkov podľa
orgánových systémov a frekvencie výskytu – viď Súhrn charakteristických vlastností lieku Symbicort Turbuhaler. Balenie: Symbicort® Turbuhaler® je vdychom poháňaný mnohodávkový inhalátor suchého
prášku. Balenie lieku Symbicort® Turbuhaler® 100/6 a 200/6 μg obsahuje 120 dávok a balenie lieku Symbicort® Turbuhaler® 400/12 μg obsahuje 60 dávok. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: AstraZeneca AB,
Södertälje, Švédsko. Pred predpísaním lieku Symbicort si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Dátum poslednej revízie textu: August 2008.
Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek SSSaPA
Sekcia sestier pracujúcich v pneumológii
Slovak Assotiation of Nurses
Section of Nurses working in Pneumology
Česká asociace sester - Pneumologická sekce
Czech Assotiation of Nurses – Pneumological Section
Organizujú
Organizing
PSYM0135SK052010
Jednoducho
Česká pneumologická a ftizeologická společnost
Czech Pneumological and Phtisiological Society
16. Kongres Slovenskej a Českej
pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti
16th Congress of Slovak and Czech
Pneumological and Phtisiological Societies
17.– 19. jún 2010
17th - 19th June 2010
SÚZA, Učelové zariadenie Ministerstva zahraničných vecí SR
Drotárska cesta č. 46
AstraZeneca AB,o.z., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava 1
tel. +421 2 5737 7777, fax: + 421 2 5737 7778
Dear colleagues and friends,
Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,
I am honoured to address you on behalf of the Board of the Slovak Pneumological and Phtisiological Society in connection with the upcoming 16th
congress of the Slovak Pneumological and Phtisiological Society and the
Czech Pneumological and Phtisiological Society. I would kindly like to invite
you to visit the „beauty on river Danube“ – as we often like to call the Slovak
capital – and take part in our congress, finally organized after 34 years. It is
hard to believe but it has indeed been 34 years since this event took place
in Bratislava last time.
mám tú česť, osloviť Vás v mene Výboru Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti v súvislosti s pripravovaným XVI. spoločným kongresom
Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a České pneumologické a ftizeologické společnosti. Srdečne Vás pozývam navštíviť krásavicu na Dunaji, ako hlavné mesto Slovenskej republiky radi označujeme, pri
príležitosti nášho kongresu po 34 rokoch. Je to neuveriteľné, ale práve toľko
uplynulo od posledného konania tohto stretnutia v Bratislave. V tejto súvislosti mi v mysli rezonuje ešte jedno významné jubileum. V roku 2009 uplynulo
90 rokov od založenia prvej slovenskej univerzity v tomto meste. Práve Univerzita Komenského zohráva významnú úlohu v odbornom zastrešení tohto
podujatia. Ďalším symbolom je skutočnosť, že prvou fakultou novozaloženej
univerzity bola lekárska fakulta.
Bratislava je jedným z najmladších európskych hlavných miest. I keď jej patrí
štatút hlavného mesta len krátko, vyznačuje sa bohatou históriou, siahajúcou viac ako dvetisíc rokov späť. Pozývam Vás do mesta korunovácie Márie
Terézie, mesta v ktorom sa snúbi história s modernou progresívnou architektúrou, mesta kultúry, vína a mladých ľudí, načerpať čo najviac recentných
odborných poznatkov z výskumu aj z klinickej praxe, vymeniť si cenné informácie s kolegami, riešiacimi podobné problémy, ako sú tie Vaše a
v neposlednom rade upevniť vzájomné osobné kontakty.
It is my pleasure to invite you to the city of Maria Theresa´s coronation, the
city where history and modern, progressive architecture go hand in hand, the
city of culture, wine and young people. During our congress in Bratislava you
can learn about the most recent expert knowledge based both on research
and clinical practice, you can exchange valuable information with your colleagues who are dealing with similar problems as you are and last but not
least, you can strenghten your personal relationships.
Eva Rozborilová
However, there is yet another significant anniversary to celebrate. In 2009,
90 years have passed since the first university was established in this city. The
Comenius University also plays an imporant role during this event as one of
its main professional warranter. The symbolism can also be seen in the fact
that it was the Faculty of Medicine that was established as the first faculty on
Comenius University.
Bratislava is one of the youngest European capitals. Although it hasn´t been
called a capital for a long time it can be distinguished by its rich history, going back more than 2000 years.
Eva Rozborilová
16. Kongres Slovenskej a Českej
pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti
16th Congress of Slovak and Czech
Pneumological and Phtisiological Societies
17.– 19. 6. 2010 / 17th - 19th June 2010
pod záštitou / under the auspices of
Minister zdravotníctva SR
Minister of Health of the Slovak Republic
•
MUDr. Richard Raši, MPH
Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Dean of the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava
• Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Primátor hlavného mesta Bratislavy
Mayor of the Capital City of the Slovak Republic
• Ing. Andrej Ďurkovský
Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Bratislave
Director of the University Hospital, Bratislava
• Ing. Miroslav Vaďura
Prezidentka kongresu
President of the Congress
• Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Organizačný výbor
Organizing Commitee
Predseda organizačného výboru
Chair of the Oragnizing Committee
• Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
Členovia organizačného výboru
Members of the Organizing Committee
•
•
•
•
•
•
•
MUDr. Helena Novosadová
Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
MUDr. Juraj Demian
MUDr. Štefan Laššán, PhD.
MUDr. Helena Leščišinová
PhDr. Margita Šimorová
Čestné predsedníctvo
Honorary Board
•
•
•
•
•
•
Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
MUDr. Stanislav Kos, CSc.
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Programový výbor
Programme Committee
MUDr. Stanislav Kos, CSc.
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
MUDr. Viktor Kašák
Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
Doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
MUDr. Pavla Nykodýmová
Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
MUDr. Jiří Balý
Doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD.
Miesto konania / Venue:
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
MUDr. Helena Leščišinová
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.
Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
Doc. MUDr. Julián Hamžík, CSc.
Doc. MUDr. Roman Benej, CSc.
MUDr. Jozef Komada
Doc. MUDr. Vladimír Pohanka, CSc.
SÚZA – Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí SR
Bratislava, Drotárska cesta č. 46
Vedecký sekretariát / Scientific Secretariat
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
tel. 00 421 2 48 234 476
fax.00 421 2 48 234 817
e-mail: [email protected]
[email protected]
Organizačný sekretariát / Organizing Secretariat
Koordináciu kongresu zaisťuje agentúra / Coordination of the Congress
is provided by an agency
TAJPAN s.r.o.
Toplianska 5
821 07 Bratislava
Slovakia
Informácie o kongrese a on-line registrácia
Information and on-line registration
www.tajpan.com/spfs
tel: (+421) 2 456 40 461,-462
fax: (+421) 2 456 40 463
Kontaktná osoba / Contact person
Marián Frič
tel: +421 911 454 296
e-mail: [email protected]
Piatok 18.6.2010
Štvrtok 17.6.2010
Veľká Sála
8:00
8: 15
8: 30
8: 45
9:00
9: 15
9: 30
9: 45
Čestné predsedníctvo
10:00
10: 15
10: 30
10: 45
Predsedníctvo
11:00
11: 15
11: 30
11: 45
Kam posunul omalizumab
liečbu astmy?
12:00
12: 15
12: 30
12: 45
CAT – Ako lepšie porozumieť
pacientovi s CHOCHP
13:00
13: 15
13: 30
13: 45
14:00
14: 15
14: 30
14: 45
15:00
Obed
Intersticiálne ochorenia pľúc
Edukácia a ošetrovateľská
starostlivosť o pacientov
s CHOCHP a astmou
Nádory pľúc
a bronchoskopia
Obed
Astma bronchiale
15: 15
15: 30
15: 45
Zápalové ochorenia pľúc
a pleury
Prestávka
17:00
17: 15
17: 30
17: 45
CHOCHP/CHOPN
18:00
19:00
Astma, alergia - môžeme robiť
pre pacientov viac?
Prestávka
9:00
9: 15
9: 30
9: 45
Diagnostika nádorov
respiračného systému
10:00
10: 15
10: 30
10: 45
Pohľady na optimalizáciu
liečby CHOCHP
11:00
11: 15
11: 30
11: 45
12:00
12: 15
12: 30
12: 45
Funkčná diagnostika
kardiorespiračného systému
13:00
13: 15
13: 30
13: 45
Obed
14:00
14: 15
14: 30
14: 45
Multiodborová spolupráca
pneumológa a kardiológa
Ošetrovateľská starostlivosť
pri respiračných chorobách I.
15:00
15: 15
15: 30
15: 45
Nové možnosti v diagnostike
a liečbe pokr. karcinómu pľúc
Ošetrovateľská starostlivosť
pri respiračných chorobách II.
16:00
16: 15
16: 30
16: 45
Inhibícia PDE IV a jej význam
pre liečbu CHOCHP
17:00
17: 15
17: 30
17: 45
18: 15
18: 30
18: 45
18:00
18: 15
18: 30
18: 45
19: 15
19: 30
19: 45
19:00
19: 15
19: 30
19: 45
20:00
20: 15
20: 30
20: 45
20: 15
20: 30
20: 45
Galavečer hotel Bonbon
Galavečer hotel Bonbon
malá Sála
sesterská sekcia
8: 15
8: 30
Obed
Prestávka
20:00
Tuberkulóza pľúc
Veľká Sála
sesterská sekcia
Prestávka
16: 15
16: 30
16: 45
16:00
malá Sála
Galavečer v hoteli Bonbón
Chirurgia hrudníka
Postavenie ÚDZS v systéme zdrav.
Prestávka
Prestávka
Bronchológia I.
Ošetrovateľská starostlivosť
o chorých s tuberkulózou I.
Prestávka
Ošetrovateľská starostlivosť
o chorých s tuberkulózou II.
Výzvy v manažmente
pacientov s CHOCHP
Bronchológia II.
Obed
Zobrazovacie metódy
v pneumologii
Prestávka
Detská pneumológia
Prestávka
Liečba nádorov respiračného
systému
Osteoporóza
a glukokortikoidy
Spoločenský program
Spoločenský program
Spoločenský program
pohľad na liečbu antihistaminikami
e
zptýleni
o
r
é
t
i
mž
...oka
v ústach, rýchly nástup účinku 1,2..
.
Sobota 19.6.2010
8: 15
8: 30
9:00
9: 15
9: 30
9: 45
10:00
10: 15
10: 30
10: 45
11:00
11: 15
11: 30
11: 45
12:00
12: 15
12: 30
12: 45
13:00
13: 15
13: 30
13: 45
14:00
14: 15
14: 30
14: 45
15:00
15: 15
15: 30
15: 45
16:00
16: 15
16: 30
16: 45
17:00
17: 15
17: 30
17: 45
18:00
18: 15
18: 30
18: 45
19:00
19: 15
19: 30
19: 45
20:00
20: 15
20: 30
20: 45
Veľká Sála
Transplantácia pľúc
Akútne stavy v pneumológii
Prestávka
Poruchy dýchania v spánku
Varia I.
Obed
Varia II.
Záver kongresu, zhodnotenie
2,5 mg
5 mg
pre deti od 6–11 rokov
pre dospelých a deti od 12 rokov
Skrátená informácia o liekoch Aerius 5 mg tablety/Aerius 2,5 mg alebo 5 mg orodispergovateľné tablety/Aerius 0,5 mg/ml perorálny roztok
Zloženie: Tablety: Liečivo: desloratadín 5 mg v každej tablete. Pomocné látky: Jadro tablety: dihydrát hydrogenfosforečňanu vápenatého, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, mastenec.
Obal tablety: filmový obal (obsahujúci monohydrát laktózy, hypromelózu, oxid titaničitý, makrogol 400, indigokarmín - E 132), priehľadný obal (obsahujúci hypromelózu, makrogol 400), karnaubský
vosk a biely vosk. Orodispergovateľné tablety: Liečivo: desloratadín 2,5 mg alebo 5 mg v každej orodispergovateľnej tablete. Pomocné látky: mikrokryštalická celulóza, predželatínový škrob, sodná
soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát, butylmetakrylátový kopolymér, krospovidón, hydrogénuhličitan sodný, kyselina citrónová, koloidný oxid kremičitý, oxid železitý, manitol, aspartám (E951),
aróma Tutti-Frutti. Perorálny roztok: Liečivo: desloratadín 0,5 mg/1ml perorálneho roztoku. Pomocné látky: propylénglykol, sorbitol, bezvodá kyselina citrónová, sukralóza E 955, hypromelóza
2910, dihydrát citrónanu sodného, dinátrium edetát, čistená voda, prírodná a umelá príchuť - ovocná aróma. Indikácie: Aerius je určený na zmiernenie príznakov spojených s alergickou rinitídou
a urtikáriou. Dávkovanie a spôsob podávania: Aerius sa môže užívať bez ohľadu na čas jedla na zmiernenie príznakov spojených s alergickou rinitídou (vrátane intermitentnej a perzistujúcej
alergickej rinitídy) a urtikárie. Tablety: Dospelí a adolescenti (12 a viac rokov): jedna tableta denne. Orodispergovateľné tablety: Dospelí a adolescenti (12 a viac rokov): dve 2,5 mg alebo jedna
5 mg jedenkrát denne. Deti vo veku od 6 do 11 rokov: jedna 2,5 mg jedenkrát denne. Perorálny roztok: Deti od 1 do 5 rokov: 2,5 ml (1,25 mg) raz denne; deti od 6 do 11 rokov: 5 ml (2,5 mg) raz
denne; dospelí a dospievajúci (12 a viac rokov): 10 ml (5 mg) raz denne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok alebo loratadín. Upozornenia: Užívanie
lieku Aerius počas gravidity a dojčenia sa neodporúča. Tablety: Účinnosť a bezpečnosť liečby tabletami Aerius u detí mladších ako 12 rokov nebola stanovená. Orodispergovateľné tablety: 2,5 mg:
Účinnosť a bezpečnosť liečby orodispergovateľnými tabletami Aerius 2,5 mg u detí mladších ako 6 rokov nebola stanovená. 5 mg: Účinnosť a bezpečnosť liečby orodispergovateľnými tabletami
Aerius u detí mladších ako 12 rokov nebola stanovená. Tento liek obsahuje fenylalanín. Perorálny roztok: Účinnosť a bezpečnosť perorálneho roztoku Aerius u detí mladších ako 1 rok nebola stanovená. V prípade ťažkej renálnej insuficiencie sa musí Aerius užívať s opatrnosťou. Pacienti, so zriedkavým dedičným ochorením, charakterizovanými poruchami metabolizmu sacharidov, nemajú
Aerius 5 mg tablety a Aerius 5 mg/ml perorálny roztok užívať. Interakcie: V klinickej farmakologickej štúdii súčasné užívanie Aeriusu a alkoholu nezosilnilo účinky alkoholu, ktoré znižujú výkonnosť.
Nežiaduce účinky: Z nežiaducich účinkov u dospievajúcich a dospelých, hlásených navyše oproti placebu, boli najčastejšie únava, sucho v ústach a bolesť hlavy. V klinických štúdiách na detskej
populácii sa sirupová forma desloratadínu podávala deťom vo veku od 6 mesiacov do 11 rokov. Celkový výskyt nežiaducich udalostí u detí od 2 do 11 rokov bol v skupine užívajúcej desloratadín
a v skupine užívajúcej placebo podobný. U detí a batoliat vo veku 6 až 23 mesiacov boli oproti placebu najčastejšie navyše hlásené nežiaduce udalosti hnačka, horúčka a nespavosť. V dodatočnej
štúdii u pacientov vo veku 6 až 11 rokov sa po podaní jednotlivej dávky 2,5 mg perorálneho roztoku desloratadínu nepozorovali žiadne nežiaduce účinky. Uchovávanie: Uchovávajte v pôvodnom
obale. Tablety: pri teplote do 30 ºC. Perorálny roztok: Neuchovávajte v mrazničke. Obsah balenia: Tablety: 10, 30, 50 a 100 tabliet. Orodispergovateľné tablety: 30 orodispergovateľných tabliet.
Perorálny roztok: fľaše s objemom 60, 120 a 150 ml s odmernou lyžicou. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SP Europe, Bruxelles, Belgicko. Registračné čísla: Tablety: EU/1/00/160/006, 011,
012, 013. Orodispergovateľné tablety: EU/1/00/160/044, 056. Perorálny roztok: EU/1/00/160/063, 065, 069. Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia. Dátum revízie textu: 23. marec 2010. Pred preskripciou tohto lieku sa oboznámte s jeho súhrnom charakteristických vlastností!
Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku AERIUS, marec 2010 2. Bousquet J et al. The ARIA/EAACI criteria for antihistamines: an assessment of the efficacy, safety and pharmacology of desloratadine.
Allergy 2004: 59 (Suppl. 77): 4–16
Schering-Plough, s.r.o., súčasť Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, U.S.A, Strakova 5, 811 01 Bratislava
03-2011-ECO-2010-SK-0025-AD
Dátum vypracovania: marec 2010
Štvrtok 17. 6. 2010
9,00 – 10,00
veľká sála
Čestné predsedníctvo
Rozborilová E., Kos S., Majer I. + hostia
Štvrtok 17. 6. 2010
veľká sála
12,00 – 12,45 CAT – Ako lepšie porozumieť pacientovi s CHOCHP
Predsedajúca: Rozborilová E.
Otvorenie kongresu
CAT- COPD Assessment Test
Salajka F. (Hradec Králové)
10 min.
Privítanie účastníkov
Majer I., Kos S.
10 min.
Príhovory hostí
Prvé klinické skúsenosti s dotazníkom CAT
Rozborilová E. (Martin)
10 min.
Raši R., Labaš P., Krištúfek P., Vaďura M. 15 min.
Odovzdávanie ocenení jubilantom
Krištúfek P., Majer I., Solovič I., Kos S., Pešek M.
CAT a optimalizácia liečby
Laššán Š. (Bratislava)
10 min.
20 min.
História Kongresov
Multimediálna prezentácia
Diskusia Sympózium sponzorované zo vzdelávacieho grantu spoločnosti GSK
15 min.
12,45 – 14,00 Obedňajšia prestávka
10.00 – 10,15 prestávka
15 min.
14,00 – 16,00 Asthma bronchiale
Predsedajúci: Pružinec P., Kašák V.
10,15 – 10,45 Predsedníctvo
Rozborilová E., Kos S.
Čo spája imunológa a alergológa?
Pružinec P. (Bratislava)
Súčasný stav odboru pneumológia a ftizeológia v SR
Rozborilová E. 15 min.
Současný stav pneumoftizeologie v ČR
Kos S.
15 min .
15 min.
Morphometric assessment of the FGF-2 and FGFR-1 signaling complex and FGFR X
in the basement membrane zone (BMZ) of asthmatics
Mariassy A.T., Forquer L.M., Evans M.J.,Plopper C.G. (Ft.Lauderdale, Miami, USA) 15 min.
11,00 – 11,45Kam posunul omalizumab liečbu astmy?
Prečo astmatici exacerbujú?
Hrubiško M. (Bratislava)
10 min.
Kde sme dnes s anti IgE liečbou na Slovensku
Pružinec P. (Bratislava)
10 min.
Kontrola astmatu a exacerbace
Kašák V. (Praha)
10 min.
Prvé skušenosti s omalizumabem v léčbě dětské astmy
Pohunek P. (Praha)
10 min.
Možnosti sledování efektu anti-IgE léčby u pacientů s OLA
J. Chlumský, L. Heribanová (Praha)
10 min.
Dokážame zmeniť životy pacientov s ťažkou astmou?
Hochmuth L. (Banská Bystrica)
10 min.
Biologická liečba astmy v klinickej praxi – naše skúsenosti
Novosadová H. (Bratislava)
10 min.
Diskusia Sympózium sponzorované zo vzdelávacieho grantu spoločnosti Novartis
15 min.
Štvrtok 17. 6. 2010
veľká sála
Výsledky biologické léčby astmatu omalizumabem v České republice
– analýza registru CAR (Czech Anti-IgE Registry)
Sedlák V. a kolektiv lékařů Národního centra pro těžké astma,
Brabec P. (Hradec Králové, Brno)
10 min.
Průkaz senzibiliace vůči antigenům plísní jako nepříznivý prognostický ukazatel
a současne terapeutická výzva u nemocných s težkým alergickým astmatem
Teřl M., Gorčíková J., Růžičková-Kirchnerová O. (Plzeň)
10 min.
Ako merať a ovplyvňovať zmeny v malých dýchacích cestách
Matula B. (Nitra)
10 min.
Prednáška sponzorovaná zo vzdelávacieho grantu Torrex Chiesi Slovakia s.r.o.
Diskusia 15 min.
16,00 – 16,15 Prestávka
Ovplyvnenie symptómov u CHOCHP
Rozborilová E. (Martin)
10 min.
Prednáška sponzorovaná zo vzdelávacieho grantu spolocnosti AstraZeneca
10 min.
„Dispenzarizace“ a „incidence“ na chronickou obstrukční plicní nemoc
a na astma v České republice
Vondra V., Malý M.(Praha)
10 min.
Prevalence CHOPN a astmatu ve světě v posledních letech
Malý M., Vondra V.(Praha)
10 min.
Srovnání mezinárodních doporučení pro diagnostiku a léčbu CHOPN
Salajka F. (Hradec Králové)
10 min.
veľká sála
Effect of Addition Low Dose Theophylline to inhaled Steroids in COPD
Patients on Air- trapping and Exercise Endurance
Stav (Struhar) D., Gorban D. (Izrael)
10 min.
Vzťah kachexie k aktivácii TNF signálných dráh v tukovom tkanive
u pacientov s CHOCHP
Skyba P., Ukropec J., Joppa P., Pobeha P., Ukropcová B.,
Gašperíková D., Klimeš I., Tkáčová R. (Košice)
10 min.
Diagnostika a liečba glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy
Payer J. (Bratislava)
10 min.
Osteoporóza je asociovaná so závažnosťou obštrukčnej ventilačnej poruchy
u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
Pobeha P., Skyba P., Joppa P., Tkáčová R. (Košice)
10 min.
Diskusia 16,15 – 18,00 CHOCHP/CHOPN
Predsedajúci: Tkáčová R., Salajka F.
Klinicko - epidemiologický prieskum výskytu chronickej obštrukčnej
choroby pľúc (CHOCHP) na Slovensku
Krištúfek P., Chovan L., Laššán Š. (Bratislava)
Štvrtok 17. 6. 2010
15 min.
19,30 – 24,00 Slávnostný galavečer v hoteli Bonbón
spojený s krstom Národných smerníc
pre Asthmu bronchiale.
Štvrtok 17. 6. 2010
malá sála
11,00 – 12,00 Tuberkulóza pľúc
Predsedajúci: Solovič I., Kos S.
Malá sála
13,00 – 14,00Obedňajšia prestávka
Tuberkulóza – aktuálne trendy vývoja
Solovič I. (Vyšné Hágy)
10 min.
Principy léčby multirezistentní tuberkulózy a naše výsledky léčby
Hricíková I., Vašáková M., Kopecká E. (Praha)
10 min.
Biologická liečba a tuberkulóza
Solovič I. (Vyšné Hágy)
10 min.
Naše skúsenosti s vyšetrovaním QuantiFeron testu
Kocan I., Rozborilová E. (Martin)
10 min.
Mimopľúcna tuberkulóza – problémy i úspechy v diagnostike a v liečbe
Sauka C., Solovič, I., Frančák P., Kováčová E., Koneval M., Dančík A. (Vyšné Hágy) 10 min.
Diskusia Štvrtok 17. 6. 2010
10 min.
14,00 – 15,15Zápalové ochorenia pľúc a pohrudnice
Predsedajúci: Tamášová M., Skřičková J.
Rizikové faktory vzniku pneumónií u staršej populácie
Tamášová M., Tamášová M. ml. (Bratislava)
10 min.
Aspergilom a chronická plicní aspergilóza
Šterclová M., Vašáková M., Žáčková P., Hricíková I., Homolka J. (Praha)
10 min.
Je pneumokok nejčastějším agens komunitní pneumonie u hospitalizovaných nemocných?
Krákorová G., Břízová Š., Bergerová T. (Plzeň)
10 min.
Autohemopleurodéza – léčebná modalita sekundárního spontánního pneumotoraxu
Žáčková P., Vašáková M. (Praha)
10 min.
Účinnost a bezpečnost preparátu Klacid OSR v léčbě zánětů horních a dolních dýchacích cest
Skřičková J. (Brno) 10 min.
12,00 – 13,00Intersticiálne ochorenia pľúc
Presedajúci: Urban Š., Homolka J.
Erdosteín v klinickej praxi – naše výsledky
Jonner I., Havelková J., Piovarči D. (Vyšné Hágy)
10 min.
Mají intersticiální plicní procesy u dětí a idiopatická plicní fibróza dospělých
společný imunopatogenetický podklad?
Vašáková M., Šterclová M., Kolesár L., Pohunek P., Šulc J., Skibová J., Stříž I. (Praha)10 min.
Diskusia 10 min.
Koincidence bronchogenního karcinomu s kryptogenní fibrotizujíci alveolitídou
Homolka J., 2 Pešek M., 1 Svobodová L., 2 Bittenglová R., 2 Mukenšnábl P.,
1
Povýšil C. (Praha, Plzeň)
10 min.
15,30 – 16,15Astma, alergia - môžeme robiť pre pacientov viac?
Predsedajúci: Brezina M., Košturiak R.
1
Syndrom sarkoidózy a lymfomu
Žurková M., Kolek V., Loštáková V., Flodr P. (Olomouc)
10 min.
Pľúcne vaskulitídy na Klinike nemocí plicních a TBC FN Brno
Brat K., Plutinský M., Binková I., Skřičková J. (Brno)
10 min.
Primárna pľúcna hemosideróza
Slivka R., Švajdler M., Janík P. (Vyšné Hágy)
10 min.
Diskusia 10 min.
15,15 – 15,30Prestávka
Astma a šport - radíme pacientom správne?
Brezina M. (Bratislava)
10 min.
Antileukotriény - protizápalové mediátory účinné v klinickej praxi
Košturiak R. (Lučenec)
10 min.
Robíme pre pacienta s upchatým nosom naozaj všetko?
Košturiak R. (Lučenec)
10 min.
Diskusia Sympózium sponzorované zo vzdelávacieho grantu spoločnosti MSD 15 min.
Štvrtok 17. 6. 2010
Malá sála
Štvrtok 17. 6. 2010
Sesterská sekcia
16,15– 16,30Prestávka
16,30– 17,15Inhibícia PDE IV a jej význam pre liečbu CHOCHP
Predsedajúca: Rozborilová E.
Ako rozpoznám CHOCHP?
Matula B. (Nitra)
10 min.
Ako pocíti pacient inhibíciu PDE IV?
Laššán Š. (Bratislava)
10 min.
Moderné trendy v liečbe CHOCHP
Rozborilová E. (Martin)
Sympózium sponzorované zo vzdelávacieho grantu spoločnosti Nycomed
10 min.
Diskusia 15 min.
19,30 – 24,00 Slávnostný galavečer v hoteli Bonbón
spojený s krstom Národných smerníc pre Asthmu bronchiale
11,00 – 12,15 Edukácia a ošetrovateľská starostlivosť
o pacientov s CHOCHP a astmou
Predsedajúci: Šimorová G., Vlasáková D.
E-learning – vhodná alternatíva celoživotního vzdělávaní
Vlasáková D. (Litvínov)
10 min.
Vplyv životného štýlu na kvalitu života pacientov s CHOCHP
Varjásiová Z., Martinkovičová A., Kissová S. (Bratislava)
10 min.
Preferencie pacientov verzus zdravotníkov pri výbere inhalačných systémov
Belaňová M. (Topoľčany)
10 min.
Porovnanie kvality života pacientov s CHOCHP pred a po ústavnej liečbe
akútnej exacerbácie pomocou dotazníkov SGRQ
Ivanová A., Salát D., Horváthová M. (Trnava)
10 min.
Skúsenosti sestry pri liečbe ťažko liečiteľnej astmy omalizumabom
Lengyelová M. (Bratislava)
10 min.
Diskusia
10 min.
12,15 – 13,15Nádory pľúc a bronchoskopia
Predsedajúci: Ferencová E., Bartoňová B.
Adaptácia pacienta pri nádorovom ochorení pľúc
Ferencová E. (Martin)
10 min.
Bolesť pri nádorových ochoreniach pľúc
Ovádeková K., Dodeková V. (Martin)
10 min.
Štvrtok 17. 6. 2010
Sesterská sekcia
Asistencia sestry pri elektrokauterizácii v tracheobronchiálnom strome
Kolníková Z., Žvachová K., Horváthová A., Mundiová H. (Bratislava)
10 min.
Role sestry při bronchoskopii navigované 3D skiaskopii
Bartoňová B., Bőhmová R., Fabrigerová P., Ondrejka G., Tyl R. (Nový Jičín)
10 min.
Role sestry při vyšetření EBUS – Endobronchiální ultrasonografie
Bőhmová R., Bartoňová B., Fabrigerová P., Ondrejka G., Tyl R. (Nový Jičín)
10 min.
Diskusia 10 min.
Štvrtok 17. 6. 2010
Sesterská sekcia
15,45 – 16,45Ošetrovateľská starostlivosť pri respiračných chorobách II.
Predsedajúci: Hudáková Z., Klusáková M.
Edukácia pacienta pri cystickej fibróze
Hudáková Z. (Ružomberok)
10 min.
Erlotinib v léčbě bronchogenního karcinomu
Fejerová D., Obrová H. (Brno)
10 min.
Prasacia chrípka – kazuistika
Főldesiová A., Bajcar Ľ., Michaličková M. (Nitra)
10 min.
Práca sestry v ambulanci Centra léčby závislosti na tabáku
Klusáková M. (Brno)
10 min.
Péče o pacienta s plicním onemocnením během operace na chirurgickém sále
Horažďovská R. (Praha)
10 min.
Edukácia pri bronchokonstrikčných testoch
Kráľová E. (Nitra)
10 min.
Manažment starostlivosti o pacienta s hrudnou drenážou
Ozogányová M., Jamerneggová E. (Bratislava)
10 min.
Diskusia 10 min.
Komplikácie hrudnej drenáže z pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti
Taligová Z., Sabová R., Plutinský J. (Nitra)
10 min.
13,15 – 14,30 Obedňajšia prestáva
14,30 – 15,45Ošetrovateľská starostlivosť pri respiračných chorobách I.
Predsedajúci: Ozogányiová M., Horažďovská R.
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na neinvazívnej pľúcnej ventilácii
Machalová A., Szíjartová V., Michalka P. (Bratislava)
10 min.
Neinvazivní plícní ventilace (NIPV) z pohledu sestry
Kudličková J., Rausová L. (Brno)
10 min.
Špecifiká komunikácie u onkologického pacienta
Froľová Z., Veselovská L. (Martin)
10 min.
Diskusia 15 min.
19,30 – 24,00 Slávnostný galavečer v hoteli Bonbón
spojený s krstom Národných smerníc
pre Asthmu bronchiale
Piatok 18. 6. 2010
Veľká sála
9,00 - 10,15Diagnostika nádorov respiračného systému
Predsedajúci: Kavcová E., Grygárková I.
Čo hovoria epidemiologické údaje o karcinóme pľúc?
Kavcová E., Ondrušová M., Rozborilová E., Halašová E., Dzian A. (Martin) 10 min
Včasný záchyt karcinómu pľúc – aká je realita?
Šeligová M., Horňáková E., Nováčková Z., Starý V., Majer I.(Bratislava)
10 min.
ťažká alergická astma nie je u detí dostatočne kontrolovaná
(napriek štandardnej terapii má 53 % detí naďalej exacerbácie)2
Plicní malignity u pacientů mladších 50 let léčených na Pneumologické
klinice 1. LF UK a FTNsP v Praze v letech 2005 – 2009
Černovská M. (Praha)
10 min.
Xolair znižuje frekvenciu exacerbácií:
- u detí vo veku 6 až 11 rokov o 43%3
- u adolescentov vo veku 12 až 17 rokov o 53%4
Diagnostika a operabilita bronchogenního karcinomu na Klinice
plicních nemocí a tbc FN Olomouc v letech 1999- 2008
Grygárková I., Kolek V., Klein J., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M. (Olomouc) 10 min.
Malígny pleurálny syndróm – diagnostika a liečba
Tamášová M. (Bratislava)
79,1 % lekárov hodnotí účinnosť liečby ako vynikajúcú /dobrú3
10 min.
dostupné údaje potvrdzujú bezpečnosť používania Xolairu
v liečbe astmy u detí3
Mezotelin v detekci mezoteliomu pleury u chronických pleurálních výpotků
Jakubec P., Grygárková I., Kolek V., Cwiertka K., Kapustová M. (Olomouc) 10 min.
Diskusia Xolair 150 mg
Prezentácia: Omalizumab 150 mg; prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Indikácie: Dospelí a adolescenti (vo veku 12 rokov a starší): Prídavná liečba na zlepšenie kontroly
astmy u pacientov s ťažkou perzistujúcou alergickou astmou, ktorí majú pozitívny kožný test alebo reaktivitu in vitro na celoročný vzdušný alergén a ktorí majú zníženú funkciu pľúc (FEV1 < 80 %), ako aj časté symptómy cez deň alebo zobúdzanie v noci a ktorí mali početné dokumentované ťažké exacerbácie astmy napriek každodenným vysokým dávkam inhalačných kortikosteroidov a dlhodobo účinkujúcim inhalačným beta2-agonistom. Deti (vo veku 6 až <12 rokov): Xolair je indikovaný ako prídavná liečba na zlepšenie kontroly astmy u pacientov s ťažkou perzistujúcou alergickou astmou, ktorí majú pozitívny kožný test alebo reaktivitu in vitro na celoročný vzdušný alergén a časté symptómy cez deň alebo zobúdzanie v noci a ktorí mali početné dokumentované ťažké exacerbácie astmy napriek každodenným vysokým dávkam inhalačných kortikosteroidov
a dlhodobo účinkujúcim inhalačným beta2-agonistom. Dávkovanie: 75 – 600 mg s.c. každé 2 alebo 4 týždne podľa telesnej hmotnosti a východiskovej hodnoty celkového IgE
v sére. Maximálna odporúčaná dávka je 600 mg omalizumabu každé dva týždne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok. Upozornenia / Bezpečnostné opatrenia: Xolair nie je indikovaný na liečbu akútnych exacerbácií astmy, akútneho bronchospazmu alebo status asthmaticus. Opatrnosť je potrebná pri už
existujúcom poškodení funkcie obličiek alebo pečene. Pacientov s diabetes mellitus, syndrómom glukózo-galaktózovej malabsorpcie, intoleranciou fruktózy alebo deficitom sacharázo-izomaltázy je potrebné upozorniť, že jedna liekovka Xolairu obsahuje 108 mg sacharózy. Xolair môže vyvolať miestne alebo systémové alergické reakcie vrátane anafylaxie a anafylaktického šoku, s nástupom aj po dlhom trvaní liečby a niekedy viac ako 24 hodín po injekcii. V zriedkavých prípadoch sa môžu vyvinúť protilátky proti omalizumabu.
U pacientov s ťažkou astmou sa môže zriedka vyskytovať sérová choroba a reakcie podobné sérovej chorobe, systémový hypereozinofilný syndróm alebo alergická eozinofilná
granulomatózna vaskulitída (Churgov-Straussovej syndróm). V zriedkavých prípadoch sa u pacientov liečených antiastmatikami vrátane omalizumabu môže vyskytovať alebo
vyvinúť systémová eozinofília a vaskulitída. Gravidita a laktácia (pozri aj súhrn charakteristických vlastností lieku). Interakcie: Nezistili sa interakcie s bežne používanými liekmi proti astme. Xolair môže nepriamo znížiť účinnosť liekov na liečbu infekcií červami alebo inými parazitmi. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas
klinických skúšaní u dospelých a adolescentných pacientov vo veku 12 rokov a starších boli reakcie v mieste podania injekcie, vrátane bolesti v mieste vpichu, opuchu, erytému
a svrbenia, a bolesť hlavy, u pacientov vo veku 6 až <12 rokov boli najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami, pri ktorých bolo podozrenie, že súvisia s liekom, bolesť hlavy,
pyrexia a bolesť v hornej časti brucha. Menej časté boli závraty, somnolencia, parestézia, synkopa, posturálna hypotenzia, návaly tepla, faryngitída, kašeľ, alergický bronchospazmus, nauzea, hnačka, znaky a príznaky dyspepsie, urtikária, exantém, pruritus, fotosenzitivita, zvýšenie telesnej hmotnosti, únava, opuch ramien, ochorenie podobné chrípke.
Zriedkavé sú infekcie parazitmi, anafylaktická reakcia, iné závažné alergické ochorenia, edém laryngu a angioedém. Nežiaduce účinky s neznámou frekvenciou sú závažná idiopatická trombocytopénia, alergická granulomatózna vaskulitída (Churgov-Straussovej syndróm), sérová choroba, artralgia, myalgia, opuch kĺbov, alopécia. Veľkosť balenia:
Jedna injekčná liekovka prášku na injekčný roztok a jedna ampulka vody na injekciu. Registračné číslo: EU/1/05/319/002.
Dátum revízie EMEA: Január 2010.
Poznámka: Pred predpísaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese: NOVARTIS Slovakia s.r.o, Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
10 min.
10,15 – 11,00Pohľady na optimalizáciu liečby CHOCHP
Predsedajúca: Tkáčová R.
Farmakoterapie CHOPN ve světle nových studií
Koblížek V. (Hradec Králové)
10 min.
Ľahká CHOCHP je závažné ochorenie - dôkazy včasnej dysfunkcie a prínosu liečby
Valipour Arschang (Viedeň)
10 min.
Je potrebné robiť kompromisy pri liekovej bezpečnosti?
Laššán Š. (Bratislava)
10 min.
XOL-003/02/2010
Diskusia 15 min.
Sympózium sponzorované zo vzdelávacieho grantu spoločnosti Boehringer - Ingelheim / Pfizer
Citácie:
1. SPC Xolair, zdroj: www.emea.europa.eu
2. Chipps BE et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 1156 1163.
3. Lanier B et al., J Allergy Clin Immunol 2009;124:1210-6.
4. Bousquet J. et al (2005) Allergy 60: 302-308
5. Odporúčania GINA 2009, www.ginasthma.org
Prvá a jediná anti IgE liečba5
Piatok 18. 6. 2010
Veľká sála
11,00 – 11,15Prestávka
11,15 – 12,00Výzvy v manažmente pacientov s CHOCHP
Predsedajúca: Rozborilová E.
Aké sú rezervy v liečbe CHOCHP?
Rozborilová E. (Martin)
10 min.
Potreby pacienta s CHOCHP
Jurčo P. (Košice)
10 min.
Nové možnosti v léčbě CHOPN
Kaššák V. (Praha)
10 min.
Diskusia Sympózium sponzorované zo vzdelávacieho grantu spoločnosti Novartis
15 min.
12,00 – 12,50Funkčná diagnostika kardiorespiračného systému
Predsedajúci: Krištúfek P., Salajka F.
Metoda ke skreeningování plicní arteriální hypertenze u pacientů s pokročilou
idiopatickou plicní fibrózou
Bittenglová R., Štěpánik M. (Plzeň)
10 min.
TEI index pravej komory u pacientov s exacerbáciou chronickej obštrukčnej choroby pľúc
Matula B., Kabaivanov P. (Nitra)
10 min.
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: SPIRIVA®. Zloženie lieku: 1 kapsula obsahuje 18 µg tiotropia zodpovedajúceho 22,5 µg tiotropiumbromidu. Podaná dávka (pomocou
HandiHaleru) je 10 µg tiotropia. Lieková forma: Inhalačný prášok v tvrdej kapsule. Indikácie: Tiotropium je indikované ako bronchodilatátor
na udržiavaciu liečbu a na zmiernenie príznakov u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Dávkovanie a spôsob dávkovania: Inhalácia
obsahu jednej kapsuly s použitím pomôcky HandiHaler raz denne, vždy v tom istom čase. Kontraindikácie: Hypersenzitivita na tiotropiumbromid,
atropín alebo jeho deriváty, napr. ipratropium alebo oxitropium, alebo monohydrát laktózy. Osobitné upozornenia: Nemá sa užívať ako iniciálna
liečba akútnych záchvatov bronchospazmu, (záchranná liečba). Opatrnosť je potrebná u pacientov s glaukómom so zúženým uhlom, hyperpláziou
prostaty, alebo s obštrukciou hrdla močového mechúra. U pacientov so stredne ťažkým až ťažkým renálnym poškodením (klírens kreatinínu
≤50 ml/min) sa tiotropiumbromid podáva len ak očakávaný prínos prevyšuje potenciálne riziko. Pacienti si majú dávať pozor, aby im roztok nevnikol
do očí. Majú byť poučení, že to môže spôsobiť precipitáciu alebo zhoršenie glaukómu so zatvoreným uhlom, bolesť očí alebo dyskomfort, prechodné
neostré videnie, irizáciu videnia alebo farebné obrazce spojené s červenými očami z konjuktiválnej kongescie a korneálneho edému. Ak sa objaví
ktorákoľvek z kombinácii týchto očných príznakov, pacienti majú prestať užívať tiotropiumbromid a okamžite konzultovať špecialistu. Liekové
a iné interakcie: Neboli pozorované žiadne nežiaduce liekové interakcie. Používanie v gravidite a počas laktácie: Pre užívanie tiotropiumbromidu
v gravidite a u dojčiacich žien nie sú dostupné žiadne klinické údaje. Tiotropiumbromid sa nemá používať v gravidite a počas dojčenia, výnimkou
sú prípady, keď očakávaný účinok vyváži možné riziko pre nenarodené dieťa alebo dojča. Nežiaduce účinky: Častý nežiaduci účinok: sucho v ústach.
Menej časté nežiaduce účinky: závraty, bolesti hlavy, poruchy chuti, bronchospazmus, kašeľ, faryngitída, dysfónia, perrálna kandidóza, nauzea.
Farmakoterapeutická skupina: Anticholinergiká. Čas použiteľnosti: 24 mesiacov. Po prvom otvorení blistra: 9 dní. Spôsob uchovávania: Uchovávajte
pri teplote do 25°C. Nezmrazujte. Veľkosť balenia: Pomôcka HandiHaler a 30 kapsúl (3 blistre). Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim nad Rýnom, SRN. Registračné číslo: 14/0032/02-S. Dátum
revízie textu: Február 2009. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlasností lieku, ktorý získate na dole uvedenej adrese: Boehringer Ingelheim
RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 58 10 12 11, fax: +421 2 58 10 12 77.
SPI 4/2009/01
* Pochopenie potenciálnych dlhodobých účinkov na funkcie s tiotropiom.
† U pacientov s CHOCHP v II. štádiu GOLD v štúdii UPLIFT® bolo dokázané signifikantné zlepšenie FEV 1, SGRQ skóre a zníženie počtu exacerbácií v porovnaní s kontrolnou skupinou.1
Referencie:
1. Decramer M, Celli B, Kesten S, Lystig T, Mehra S, Tashkin DP, on behalf of the UPLIFT investigators. Effect of tiotropium on outcomes in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT ® ):
a prespecified subgroup analysis of a randomised controlled trial. Lancet.2009; 374: 1171-1178 2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive
pulmonary disease. Updated 2009. http://www.goldcopd.org/Guidelineitem.asp?/1=2&/2=1&int/d=2003. Accessed December 21, 2009. 3. Tashkin DP, Celli B, Senn S, et al, on behalf of the UPLIFT® (Understanding Potential Long-term Impacts on
Function withTiotropium) study investigators. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008;359:1543-54. 4. Cassaburi R, Kukafka D, Cooper CB, Witek TJ Jr, Kesten S. Improvement in exercise tolerance
with the combination of tiotropium and pulmonary rehabilitation in patients with COPD. Chest.2005:127:809-817. 5. IMS Data 2009 . Boehringer Ingelheim International GmbH;2009.
Spiriva bola vyvinutá spoločnosťou Boehringer Ingelheim a je propagovaná spoločne firmamy Pfizer a Boehringer Ingelheim.
Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel: +421 2 335 55 500, fax: +421 2 335 55 499
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 58 10 12 11, fax: +421 2 58 10 12 77
Možnosti neinvazivního stanovení plicní hypertenze u nemocných s plicní fibrózou
Salajka F., Bartoš V., Šťásek J., Bis J., Brtko M., Polanský P., Novosad J.
(Hradec Králové)
10 min.
Zmeny funkčných ukazovateľov respirácie pri zlyhávaní srdca
Urban Š. (Bratislava)
10 min.
Diskusia 10 min.
12,50 – 14,00Obedňajšia prestávka
Piatok 18. 6. 2010
Veľká sála
Piatok 18. 6. 2010
Veľká sála
14,00 – 14,45 Multiodborová spolupráca pneumológa a kardiológa pri starostlivosti o pacientov s pretrvávajúcou dušnosťou
Predsedajúci: Hájková M., Šimková I.
Perorální vinorelbin v adjuvantní léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)
Kolek V., Grygárková I., Chalupa J., Koubková L., Skalová B., Švecová, Skřičková J.,
Palíková E., Vlásek T., Roubec J., Janásková T., Križn K. (Olomouc, Liberec, Praha,
Tábor, Brno, Pardubice, Mladá Boleslav, Ostrava, Znojmo)
10 min.
Pohled na pacienta s přetrvávajíci dušností
Chlumský J. (Praha)
10 min.
Ako optimálne manažovať pacienta s chronickou tromboembolickou pľúcnou hypertenziou?
Šimková I., Korytiaková M., Kaldararová M. (Bratislava)
10 min.
Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s paliatívním derivátem v první
linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic
Skřičková J., Janásková T., Babičková L., Tomíšková M., Kadlec B.,
Turčáni P. (Brno, Ostrava)
10 min.
Pľúcna arteriová hypertenzia: kardiológ a pneumológ v tandeme
Luknár M., Lesný P., Goncalvesová E. (Bratislava)
10 min.
Diskusia 15 min.
Sympózium sponzorované zo vzdelávacieho grantu spoločnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd.
15,00 – 15,45 Nové možnosti v diagnostike a liečbe pokročilého karcinómu pľúc.
Predsedajúci: Majer I.
Liečba bevacizumabom pri neskvamocelulárnom nemalobunkovom karcinóme pľúc
– potvrdzujú sa výsledky z klinických štúdií v klinickej praxi?
Beržinec P., Arpášová M., Chowaniecová G., Kuzmová H., Strhan M.,
Čavarová Z., Čičová K. (Nitra)
10 min.
Erlotinib u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC): účinný u
všech podskupin nemocných i v České republice
Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Krejčí J.,
Tomíšková M., Grygárková I., Havel L., Hrnčiarik M., Skalová B., Štícha M.
(Brno, Plzeň, Praha, Olomouc, Hradec Králové)
10 min.
Diagnostika a testovanie EGFR mutácií pokročilého NSCLC
Ilenčíková D. (Bratislava)
10 min.
Nové perspektívy v liečbe pokročilého NSCLC
Beržinec P. (Nitra)
10 min.
Farmakoekonomické aspekty liečby karcinómu pľúc
Tomek D. (SSFE Bratislava) HDR endobronchiálna brachyterapia u pacientov s generalizovaným karcinómom prsníka
Lukačko P., Dolinská Z., Chovanová V. (Bratislava)
10 min.
10 min.
Výrazná odpoveď na liečbu chemoterapiou carboplatina a paclitaxel
+ bevacizumab u diseminovaných adenokarcinómov pľúc s metastázami
v mozgu, spojená s tvorbou mnohopočetných kaverien v pľúcach
a následnými pneumotoraxmi
1
Chowaniecová G., 1Beržinec P., 1Plutinský J., 2Benej R., 1Arpášová M.,
1
Kuzmová H., 1Lauková D., 1Libáková I., 1Majerník S., 1Strhan M. (Nitra, Bratislava) 10 min.
Diskusia 15 min.
Sympózium sponzorované zo vzdelávacieho grantu spoločnosti Astra Zeneca
16,00 – 17,45Liečba nádorov respiračného systému
Predsedajúci: Beržinec P., Pešek M.
Epigenetická vyšetření u nemalobuněčného karcinomu plic
Pešek M., Benešová L., Brůhal P., Mukenšnabl P., Minárik M. (Plzeň)
Bezpečnostný profil bevacizumabu v kombinovanej liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc
Černá M., Lišková Z., Denková L., Kasan P., Marták M., Veselá M.,
Cahajlová R., Mohammad N. (Bratislava)
10 min
Diskusia 10 min
19,00 Spoločenský program
1. Návšteva Radošinského naivného divadla
2. Výlet loďou po Dunaji na Devín
15 min.
Piatok 18. 6. 2010
malá sála
Kontrolovaná astma znamená 1 :
•
•
•
•
•
•
9,00 – 10,00 Chirurgia hrudníka
Predsedajúci: Hamžík J., Hytych V.
Aktuálna situácia v hrudníkovej chirurgii na Slovensku
Hamžík J., Dzian A. (Martin)
10 min.
ŽIADNE denné príznaky (≤ 2-krát/týždeň)
ŽIADNE nočné príznaky
ŽIADNA záchranná liečba (≤ 2-krát/týždeň)
ŽIADNE exacerbácie
ŽIADNA limit á cia denných aktivít
NORMÁLNE hodnoty pľúcnych funkcií
Hrudní operace u nemocných po transplantacích jater, srdce a ledvin
Hytych V., Horažďovský P., Hošková L., Fraňková S., Slatisnká J., Konopa Z.,
Tašková A., Vašáková M. (Praha)
10 min.
Spontánne pneumomediastínum
Benej R., Haruštiak S., Krajč T., Janík M., Zsemlye Z., Rampalová J. (Bratislava)
10 min.
Chirurgická léčba neuroendokrinních nádorů plic
Horažďovský P., Hytych V., Konopa Z., Tašková A., Visokai V.,
Vašáková M., Homolka J. (Praha)
10 min.
Minulosť a perspektíva invazívnej diagnostiky mediastina pri karcinóme pľúc
Láska M., Piovarči D., Havelka V., Dučák O., Tripský J. (Vyšné Hágy)
10 min.
SERETIDE Diskus 50/100, 50/250, 50/500
Diskusia 10 min.
10,00 - 10,15
Postavenie ÚDZS v systéme zdravotníctva
Demovič R. (Bratislava)
15 min.
10,15 - 10,30 prestávka
10,30 - 11,30 Bronchológia I.
Predsedajúci: Majer I., Kolek V.
Tracheoesofageální píštěl - vážný stav ohrožující život
Kolek V., Losse S., Jakubec P., Bartošová H. (Olomouc)
10 min.
Využitie elektokauteru v intervenčnej bronchológii
Majer I., Demian J., Čavarga I., Laššán Š. (Bratislava)
10 min.
Skrátená informácia o lieku:
Držiteľ registračného rozhodnutia: Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Veľká Británia. Zloženie: 50 μg salmeterolu a 100, 250 alebo 500 μg flutikazón propionátu Pomocné látky:
monohydrát laktózy. Lieková forma: Upravený inhalačný prášok. Farmakoterapeutická skupina: Adrenergiká a iné antiastmatiká, ATC kód: R03AK06. Mechanizmus účinku: Salmeterol je
selektívny dlhodobo pôsobiaci (12 hodín) agonista beta-2-adrenoreceptorov s dlhým bočným reťazcom, ktorý sa viaže na vonkajšiu stranu receptora. Salmeterol vyvoláva dlhodobejšiu, trvajúcu
najmenej 12 hodín, bronchodilatáciu ako odporúčané dávky konvenčných krátkodobo pôsobiacich beta-2-agonistov. Flutikazón propionát podávaný inhalačne v odporúčaných dávkach má
glukokortikoidný protizápalový účinok v pľúcach, výsledkom ktorého je zmiernenie príznakov a exacerbácií astmy bez nežiaducich účinkov pozorovaných pri systémovom podávaní kortikosteroidov.
Indikácie: Astma: Pravidelná liečba astmy v prípadoch, keď je vhodné použiť kombináciu liekov (dlhodobo pôsobiaceho beta-2-agonistu a inhalačného kortikosteroidu) u pacientov, ktorých stav
nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačným krátkodobo pôsobiacim beta-2-agonistom používaným podľa potreby alebo u pacientov, ktorých stav už je dostatočne
kontrolovaný inhalačným kortikosteroidom aj dlhodobo pôsobiacim beta-2-agonistom. Poznámka: sila Seretide 50/100 mikrogramov nie je vhodná pre dospelých a deti s ťažkou astmou. CHOCHP:
Symptomatická liečba pacientov s CHOCHP, s FEV1 <60% náležitých hodnôt (pred podaním bronchodilatancia) a s anamnézou opakovaných exacerbácií, u ktorých aj napriek pravidelnej liečbe
bronchodilatanciami pretrvávajú významné príznaky. Kontraindikácie: Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku prípravku. Nežiaduce účinky: veľmi časté: bolesť hlavy, nazofaryngitída, časté:
kandidóza ústnej dutiny a hrdla, pneumónia, bronchitída, tremor, palpitácie, podráždenie hrdla, zachrípnutie/dysfónia, sinusitída, kontúzie, svalové kŕče, traumatické zlomeniny, hypokaliémia, menej
časté: kožné reakcie z precitlivenosti, tachykardia, veľmi zriedkavé: angioedém, anafylaktické reakcie, Cushingov syndróm, Cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí
a mladistvých, zníženie denzity kostných minerálov, katarakta a glaukóm, hyperglykémia, úzkosť, poruchy spánku a zmeny správania, zahŕňajúce hyperaktivitu a podráždenosť (hlavne u detí),
srdcové arytmie, paradoxný bronchospazmus, artralgia, myalgia. Dávkovanie a spôsob podávania: Seretide Diskus je určený len na inhaláciu. Na dosiahnutie optimálneho účinku sa Seretide
Diskus musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia. Pacienti majú byť pravidelne vyšetrovaní lekárom tak, aby sila Seretide, ktorú užívajú, bola vždy optimálna a bola
menená len na odporúčanie lekára. Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov. Ak budú príznaky pod kontrolou pri užívaní najnižšej sily kombinácie
podávanej dvakrát denne, v ďalšom kroku je možné pristúpiť k vyskúšaniu samotného inhalačného kortikosteroidu. Pacientom sa má podávať taká sila Seretide, ktorá obsahuje dávku flutikazón
propionátu zodpovedajúcu závažnosti ich ochorenia. Astma: Dospelí a mladiství vo veku od 12 rokov a starší: jedna inhalácia 50μg salmeterolu a 100/250/500μg flutikazón propionátu dvakrát
denne. Deti od 4 rokov a staršie: jedna inhalácia 50μg salmeterolu a 100μg flutikazón propionátu dvakrát denne. Maximálna schválená dávka flutikazón propionátu dodaná Seretide Diskus
u detí je 100μg dvakrát denne. CHOCHP: Dospelí: jedna inhalácia 50μg salmeterolu a 500μg flutikazón propionátu dvakrát denne. Upozornenie: Seretide sa má podávať opatrne pacientom
s tuberkulózou pľúc, s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, diabetes mellitus, neliečenou hypokalémoiu alebo tyreotoxikózou, s narušenou funkciou nadobličiek. Interakcie: Je potrebné vyhnúť
sa podávaniu neselektívnych aj selektívnych betablokátorov, pokiaľ ich použitie nie je absolútne indikované. Súčasné užívanie iných beta-adrenergných liečiv môže mať aditívny účinok. Gravidita a
laktácia: Podávanie Seretide gravidným a dojčiacim ženám sa má zvážiť len vtedy, ak je očakávaný prínos pre matku väčší ako akékoľvek riziko pre dieťa. V liečbe gravidných žien sa má používať
najnižšia účinná dávka flutikazón propionátu, ktorá je potrebná na udržiavanie dostatočnej kontroly astmy. Balenie: 1 x Diskus so 60 dávkami alebo 3 x Diskus so 60 dávkami. Uchovávanie: pri
teplote do 30°C. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 11/ 2007
Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.
Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10, www.gsk.sk
Literatúra:
1. Hrubiško M, Čižnár P, a kol: Asthma Bronchiale. Národné smernice pre manažment prieduškovej astmy. Bonus, Bratislava 2010:p.54
19/Ser/04/2010
Zlepšujeme starostlivosť o pacientov s astmou
Piatok 18. 6. 2010
HYPAIR FeNO
MAlá sála
SYSTÉM NA STANOVENIE
VYDYCHOVANÉHO NO.
Endobronchiální léčba elektrokauterem a laserem v letech 2001 – 2009
(úspěchy i komplikace)
Skřičková J., Babičková L., Hrazdírová A., Turčáni P., Štourač P. (Brno)
10 min.
Bronchoskopie v intenzivní medicíně – dvouleté sledování
Staňková Y., Skřičková J. (Brno)
10 min.
Přínos narrow band imaging (NBI) bronchoskopie v diagnostice plicních
nádorů – analýza přesnosti ve srovnání s bronchoskopií v bílem světle
Ondrejka G., Májek O., Skřičková J., Tyl R. (Nový Jičín, Brno)
10 min.
Diskusia 10 min.
11,30– 12,30Bronchológia II.
Predsedajúci: Mazal J., Votruba J.
Postkanylační laryngotracheální stenózy – analýza pěti let
Votruba J., Šimovič J., Šťastný B., Lukáš J. (Praha)
10 min.
Adenoidne cystický karcinóm trachey
Mazal J., Kemková D. (Banská Bystrica)
10 min.
Preinvazívne lézie malígnych nádorov dýchacích ciest - klinický a morfologický pohľad
Čavarga I., Majer I., Demian J., Laššán Š., Gál V., Marták M. (Bratislava) 10 min.
Endoskopická volumredukce – naše zkušenosti
Šimovič J., Votruba J., Šťastný B., Hrouda P., Šolota M. (Praha)
10 min.
Diskusia 10 min.
12,30 – 14,00Obedňajšia prestáva
14,00 – 15,00Zobrazovacie metódy v pneumológii.
Predsedajúci: Plutinský J., Kolek V.
Najnovšie možnosti v rádiológii pre pneumológiu v praxi
Bořuta P., Čík M. (Bratislava)
15 min.
plnásoftvérováintegrácia
nízkeprevádzkovénáklady
spracovanietrendovýchgrafov
4výdychovérýchlosti
zodpovedáštandardámERS/ATS
neobmedzenýpočetmeraní
životnosťminimálne10rokov
Distribúcia:ASCO International s.r.o.
Prevádzkareňakorešpondencia:
Orenburská 29, P.O.BOX 2, 820 11 Bratislava 211
Tel.:02/ 4552 42 75, 02/ 4552 41 45
Fax.:02/ 4552 43 05
Mobil: 0907 468 585
E-mail: [email protected]
Piatok 18. 6. 2010
malá sála
Zobrazovanie najčastejších klinických problémov - hemoptýza, pľúcna embólia
Kajanovičová V. (Bratislava)
10 min.
HRCT obraz cystickej fibrózy v dospelom veku
Odlerová S. (Bratislava)
10 min.
Klasifikácia tumorov hrudníka
Parimucha R. (Bratislava)
10 min.
Diskusia 15 min.
15,00 – 15,15 Prestávka
15,15 – 16,20Detská pneumológia
Predsedajúci: Brezina M., Pohunek P.
Nezvyčajný prípad bronchopulmonálnej dysplázie
Korčeková L., Šagát T., Cingel V., Orosová J., Brezina M. (Bratislava)
10 min.
Hereditárna hemoragická teleangiektázia
Gőghová S., Orosová J., Brezina M. (Bratislava)
10 min.
BCG vakcinácia – dokedy ešte?
Brezina M., Korčeková L., Kadlicová K., Mojžiš Š., Orosová J. (Bratislava)
15 min.
Analýza nákladovej efektívnosti plošnej BCG revakcinácie vs. revakcinácie
špecifických skupín v SR
Frecerová K., Nevická E. (Bratislava)
15 min.
Diskusia 19,00 Spoločenský program
1. Návšteva Radošinského naivného divadla
2. Výlet loďou po Dunaji na Devín
15 min.
Piatok 18. 6. 2010
Sesterská sekcia
9,00 – 10,00 Ošetrovateľská starostlivosť o chorých
s tuberkulózou I.
Predsedajúci: Švecová J., Feketeová E.
Surveillance tuberkulózy na Slovensku
Švecová J., Solovič I. (Vyšné Hágy)
Význam edukácie u pacienta s tuberkulózou
Sabová R., Brázdilová D. (Nitra)
10 min.
10 min.
Piatok 18. 6. 2010
Sesterská sekcia
Postery – plagátové zdelenia
Edukácia pacienta pri CHOCHP
Hudáková Z. (Ružomberok)
Edukácia rómskej populácie ako rizikovej skupiny pri TBC
Kober L., Solovič I., Kovalčíková K., Švecová J., Čopiaková M. (Vyšné Hágy)
Srovnání nerezistentní a multidrug rezistentní tuberkulózy – kazuistiky
Feketeová E. (Praha)
10 min.
Edukácia pacienta o dychovej gymnastike pri respiračných ochoreniach
Hudáková Z. (Ružomberok)
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s tuberkulózou
Piterková I. (Nitra)
10 min
19,00 Spoločenský program
Diskusia 10 min.
10,00 – 10,30 Prestávka
10,30 – 11,30Ošetrovateľská starostlivosť o chorých
s tuberkulózou II.
Predsedajúci: Kober L., Feketeová E.
Mimopľúcna tuberkulóza a prax sestry
Harvanová I., Sauka C., Kober L. (Vyšné Hágy)
10 min.
Význam bariérovej ošetrovacej techniky pre sestru na oddelení TBC
Kovalčíková K., Kober L., Solovič I. (Vyšné Hágy)
10 min.
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s tuberkulózou pľúc
Čopiaková M., Solovič I., Kober L., Kovalčíková K. (Vyšné Hágy)
10 min.
Význam edukácie v prevencii pľúcnej tuberkulózy
Kober L., Solovič I., Kovalčíková K. (Vyšné Hágy)
10 min.
Diskusia 10 min.
1. Návšteva Radošinského naivného divadla
2. Výlet loďou po Dunaji na Devín
Sobota 19. 6. 2010
Veľká sála
9,00 – 9,45Transplantácia pľúc
Predsedajúci: Hájková M., Skřičková J.
Sobota 19. 6. 2010
Veľká sála
Adiponektin jako marker kompenzace metabolického syndromu u pacientů léčených
kontinuálním přetlakovým dýchaním pro syndrom obstrukční spánkové apnoe
Hobzová M., Stejskal D., Zapletalová J., Kolek V. (Olomouc)
10 min.
Indikácia a príprava pacientov na transplantáciu pľúc, kazuistiky
Šenková A., Zlochová D., Hájková M. (Bratislava)
10 min.
Obštrukčný syndróm spánkového apnoe – možný rizikový faktor erektilnej dysfunkcie
Mucska I., Fillo J. (Bratislava)
10 min.
Transplantácia pľúc u pacientov s cystickou fibrózou
Zlochová D., Šenková A., Hájková M. (Bratislava)
10 min.
Diskusia Etické aspekty transplantácie pľúc
Littva V. (Ružomberok)
10 min.
11,30 – 12,30Varia I.
Predsedajúci: Plutinský J., Potrepčiaková S.
Diskusia 15 min.
9,45 – 10,45 Akútne stavy v pneumológii
Predsedajúci: Bajcár Ľ., Poledníková T.
Akútna respiračná insuficiencia - novšie pohľady na starý problém
Mráz P. (Bratislava)
10 min.
Neinvazívna ventilácia pľúc – naše skúsenosti
Michalka P., Dienešová Z., Ďurajková A., Laššán Š., Kása Z., Hájková M. (Bratislava)10 min.
Průběh chřipky H1N1 („Mexická vlna nad Jihomoravským krajem“)
Poledníková T., Potrepčiaková S., Lennerová Z., Skřičková J. (Brno)
Prasacia chrípka - kazuistika
Bajcár Ľ., Michaličková M., Főldesiová A. (Nitra)
10 min.
10 min.
Diagnostická torakoskopia
Plutinský J., Taligová Z., Pecháčová E., Bajcár Ľ, Petriček Š. (Nitra
10 min.
Liečba závislosti na tabaku
Potrepčiaková S., Klusáková M. (Brno)
10 min
Čo nového v liečbe závislosti na fajčení?
Paulovič D. (Nitra)
10 min.
Kombinovaná liečba laryngeálnej papilomatózy v lokálnej anestézii s využitím
endoskopickej excízie lézií a lokálnej aplikácie virostatika
Laššán Š., Lorenc B., Sládeková J., Majer I. (Bratislava).
10 min.
Klinicky významné liekové interakcie vo farmakoterapii astmy a CHOCHP
Laššánová M., Tisoňová J., Laššán Š. (Bratislava) 10 min
Diskusia Chrípka typu A (H1N1) – naše skúsenosti
Michalka P., Dienešová Z., Ďurajková A., Laššán Š., Kása Z., Hájková M.
10 min.
12,30 – 13,30Obedňajšia prestávka
Diskusia 10 min.
13,30 – 14,30 Varia II.
Presdsedajúci: Salát D., Bálintová D.
10,45 – 11,00 Prestávka
11,00 – 11,30Poruchy dýchania v spánku.
Predsedajúci: Mucska I., Hobzová M.
10 min.
10 min.
Príspevok k uplatneniu inflamometrie v klinickej praxi imunoalergológa
a pneumológa
Bálintová D. (Bytča)
10 min.
Sobota 19. 6. 2010
Alergická rinitída a jej vplyv na dolné cesty dýchacie
Benčová A., Rozborilová E. (Martin)
Veľká sála
Účinná kontrola astmy
a alergickej rinitídy
1
10 min.
Význam testov kontroly astmy a zmien spirometrických hodnôt u astmatických pacientov
Horňáková E., Urban Š., Lisá M., Redhammer R. (Bratislava)
10 min.
www stránka CHOCHP.sk
Salát D., Salátová – Kozlovská I. (Trnava, Bratislava)
Karcinomatózna lymfangoitída pri adenokarcinóme pľúc
Kúkoľ P., Jonner I., Oravec P., Švajdler M., Janík P. (Vyšné Hágy)
15,00 Záver kongresu, zhodnotenie
10 min.
10 min.
Skrátená informácia o lieku:
Zloženie: SINGULAIR 5 mg obsahuje sodnú soľ
montelukastu
zodpovedajúcu 5 mg montelukastu,
m
S
SINGULAIR
10mg obsahuje sodnú soľ montelukastu
zo
zodpovedajúcu
10 mg montelukastu. Lieková forma:
SI
SINGULAIR
5-mg žuvacie tablety, 10-mg filmom obalené
tab
tablety.
Dávkovanie: Pre pacientov vo veku 15 rokov
s
a starších
jedna 10 mg tableta denne. Pre deti vo veku
6–1 rokov jedna 5 mg žuvacia tableta denne. Indikácie
6–14
SING
SINGULAIR
5 mg a 10 mg: Liečba bronchiálnej astmy.
Tlme denných a nočných príznakov sezónnej a celoročnej
Tlmenie
alergi
alergickej
rinitídy. Kontraindikácie: Precitlivenosť na
niektorú
niekto zložku tohto prípravku. Upozornenia: Tablety sa
nemajú používať na liečbu akútnych astmatických záchvatov.
s
Dávka súčasne
podávaného kortikosteroidu sa môže postupne
znižovať SINGULAIR nemá náhle nahradiť kortikosteroidy.
znižovať,
SINGULA
SINGULAIR 10 mg
obsahuje laktózu. SINGULAIR 5 mg obsahuje
aspartám zdroj fenylalanínu. Interakcie: Nemá klinicky
aspartám,
významné interakcie s teofylínom, prednizónom, prednizolónom,
perorálny
perorálnymi
kontraceptívami, terfenadínom, digoxínom
a wafaríno Nežiaduce účinky: SINGULAIR sa všeobecne dobre
a wafarínom.
Výs nežiaducich účinkov bol porovnateľný s placebom.
znášal. Výskyt
V klinických štúdiách sa vyskytli bolesti hlavy a brucha častejšie
skupin placeba. Postmarketingové skúsenosti zaznamenali
ako v skupine
nežiadu účinky: alergické reakcie, poruchy snov, ospalosť,
tieto nežiaduce
ins
nepokoj, insomnia,
suicidálne myšlienky, nauzea, vracanie,
h
dyspepsia a hnačka,
zvýšená náklonnosť ku krvácaniu, palpitácie,
Použí
myalgia. Používanie
počas gravidity a laktácie: U gravidných žien
n
sa SINGULAIR nesledoval,
preto sa má v gravidite použiť len vtedy, ak
jednoznačn potrebné.Nie je známe, či sa SINGULAIR vylučuje do
je to jednoznačne
mlie preto sa má pri podávaní lieku dojčiacej matke
materského mlieka,
opatr Dátum poslednej revízie textu: December 2009.
postupovať opatrne.
Pred predpísaním si prosím preštudujte informáciu o produkte.
viazan na lekársky predpis.
Výdaj lieku viazaný
® Re
Registrovaná ochranná známka Merck Sharp & Dohme Corp.,
a sub
subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, U.S.A.
Copy
Copyright © 2010 Merck Sharp & Dohme Corp.,
a sub
subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, U.S.A.
Všetk
Všetky práva vyhradené.
Merc
Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc.
Mlyn
Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava
05-2
05-2012-SGA-2010-SK-1441-J
Dátu
Dátum vypracovania: apríl 2010
Literatúra:
1. Súhrn charakteristických vlastn
vlastností lieku SINGULAIR 5 mg, 10 mg, december 2009.
Informácie o stravovaní / Information on board
Po dobu konania kongresu je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie.
Obedy si účastníci objednávajú na mieste sami.
Refreshment will be provided to the participants of the congress during coffee
breaks outside the conference rooms. Lunch will be ordered on site by participants
themselves.
Spoločenské akcie – vstupenky
17. 6. 2010 - Štvrtok
19,30 – 24,00Slávnostný galavečer v hoteli Bonbón spojený s krstom Národných
smerníc pre Asthmu Bronchiale.
18. 6. 2010 - Piatok - podľa výberu
19,00 1. Návšteva Radošinského naivného divadla - 5€ (s občerstvením)
2. Výlet loďou po Dunaji na Devín
- 5€ (s občerstvením)
Social events - tickets
17. 6. 2010 - Thursday
19,30 – 24,00Gala evening in hotel Bonbon connected with launch of National
gudlines for Asthma Bronchiale
18. 6. 2010 - Friday - according to your choice
19,00 1. Theatre performance in RND
- 5€ (with refreshment)
2. Cruise to Devín
- 5€ (with refreshment)
Kongres je nefajčiarskou akciou!
Congress is a non-smoking event!
XVII. kongres Čpfs a spfs
23. - 25. jún 2011, plzeň
poplatky
fees
Účastnícke poplatky / Registration fees
V riadnom termíneNa mieste
Lekár
40 EUR
60 EUR
Lekár do 35 rokov
30 EUR
40 EUR
Sestra
20 EUR
30 EUR
Lekár- nepracujúci dôchodca
10 EUR
10 EUR
Účastnícky poplatok je rovnaký aj pre českých účastníkov
Registration fees are the same for participants from the Czech Republic
Bankovým prevodom na účet organizátora / Bank transfer
Č.účtu: 4532-012 / 0200
IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Variabilný symbol: 10-0703042
V hotovosti na mieste / cash on site payment
Záruka na poskytnutie všetkých služieb sa vzťahuje len na včas zaplatené poplatky.
Registračný poplatok sa nevracia. Zaplatenie registračného poplatku je potrebné
doložiť kópiou dokladu o zaplatení. Tento doklad pošlite spolu s prihláškou na kongres, alebo samostatne, ak ste sa registrovali on-line.
All services are guaranteed only after in-time payment of the fees. Congress fee is
not refundable. Congress registration is valid after the payment of the Congress fee.
prezentácie
presentation
sponzori a vystavovatelia
generálny sponzor
Formy prezentácie
Plenárne zasadnutia
Sympóziá
Vyžiadané prednášky
Panelové diskusie
Postery
Výstava farmaceutických spoločností
Rokovací jazyk
Slovenčina
Čeština
Angličtina
Technika prezentácie
Dataprojekcia
Videoprojekcia
Posterové plochy
Forms of presentation
hlavní sponzori
Plenary sessions
Symposia
Invited lectures
Panel discussions
Posters
Exhibition of pharmaceutical
companies
Congress Launguages
Slovak
Czech
English
PresentaTion Equipment
Data projector
DVD
Poster panels
vystavovatelia
Zentiva
MR Diagnostics
MSD
Nycomed
Olympus
Teva
EWOPHARMA
ASCO
CSC Pharmaceuticals
Jaeger
Askin & Co.
FERDINAND MENZL
Nutricia
Messer Tatragas
Eli Lilly
RADIX
ARIES
Abbott
Roche
Maxdorf
smer Brno
SÚZA
smer centrum
DOPRAVA / TRANSPORTATION
Zo železničnej stanice ŽSR Bratislava - hlavná stanica:
- autobusom č. 41 na zastávku Šafranová
Z autobusovej stanice SAD Mlynské nivy:
- trolejbusom č. 210 na hlavnú stanicu ŽSR
- z hlavnej stanice ŽSR autobusom č.41 na zastávku Šafranová
Z letiska M.R.Štefánika Bratislava - Ivanka:
- autobusom č. 61 na hlavnú stanicu ŽSR
- z hlavnej stanice ŽSR autobusom č. 41 na zastávku Šafranová
Trolejbusy:
- z Hodžovho námestia č. 203 a č.207 na Búdkovú cestu
Download

SlovenSkej a ČeSkej pneumologickej a ftizeologickej