OBSAH
CONTENTS
Príhovor Ministra hospodárstva a výstavby SR. . . . . . . . . . . . . . . 3
NOMENKLATÚRA
1. Materiály a komponenty pre strojárstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hutné polotovary a výrobky
Výrobky iných odvetví pre strojárstvo
Časti strojov
2. Spracovanie kovov a materiálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov
Špeciálne technológie spracovania materiálov
Povrchová úprava kovov a materiálov
Zváranie a zváračská technika
3. Hydraulika, pneumatika, kompresory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hydraulika, hydraulické prvky a systémy
Pneumatika a pneumatické prvky
Kompresory
Armatúry, čerpadlá a rozvody
4. Automatizácia, meranie, regulácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatizačná a riadiaca technika
Meracia a regulačná technika
Meracia a laboratórna technika
Diagnostika, tribológia
5. Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika . . . . . . . . . . . 12
Vzduchotechnika, klimatizácia
Chladiace a mraziace zariadenia, sušiarne
Vykurovanie objektov
Vodné hospodárstvo
6. Stroje, zariadenia a technológie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dopravná, manipulačná a skladová technika
... pre iné odvetvia priemyslu
Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení
8. Elektrotechnika, elektronika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Silnoprúdová elektrotechnika
Elektrotechnické materiály, elektroinštalácia
Osvetľovacia technika a spotrebná elektrotechnika
Automatizácia a meranie v elektrotechnike
Elektronické súčiastky, prvky a uzly
Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
Zákazková výroba elektroniky
9. Služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Veda, výskum, vzdelávanie
Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, metrológia, kalibrácia
Inžinierske a projektové služby
Servisno – montážne služby
Informačné technológie
Ekológia
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
Finančné a ekonomické služby
Veľtrhy a výstavy
Servisné spoločnosti
Kontakty na úrady a inštitúcie
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky . .
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Štátna energetická inšpekcia Trenčín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slovenská inovačná a energetická agentúra. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
34
Významné spoločnosti
Strojárstvo - Energetika 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Register prezentovaných spoločností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7. Energetika a plynárenstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Elektroenergetika
Tepelné energetické zdroje
Plynárenstvo
Energetické stroje a zariadenia
Zdroje energie
Vykurovanie objektov
Automatizácia a meranie v energetike
Vydalo:
INFOMA Business Trading, spol. s r. o.®
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1531
fax: +421-2-2081 2018, 4825 2449
e-mail: [email protected]
www.infoma.sk
Editor: Ing. Milan Nehaj
Produkt manažér: Daniela Malečková
Grafické spracovanie:
INFOMA Graphics Studio
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1563
fax: +421-2-2081 2018, 4825 2449
e-mail: [email protected]
Mgr. Marcel Kostelník
Tlač:
OTA, a. s.
044 54 Košice
Redakčná rada:
Ing. Miroslav Porubän
Ing. Július Geleta
Ing. Ferdinand Krasňanský
Ing. Jozef Halčin
Jana Hačková
Radovan Záthurecký
Copyright © INFOMA Business Trading®, spol. s r. o. 2010
Jedenáste vydanie
Náklad: 5000 výtlačkov
Všetky práva vyhradené
ISBN 978-80-89087-42-6
Recenzenti:
Ing. Milan Gašparovič
Vlastimil Rosa
1
CONTENTS
OBSAH
Speech by the Minister of Economy
and Construction of the SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NOMENCLATURE
1. Engineering Materials and Components . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Metallurgical Semi-products and Products
Engineering Products Manufactured by Other Industrial Sectors
Machine Parts
2. Processing of Metals and Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Machines for Metals Working, Shaping and Adjustment
Special Technology of Material Processing
Surface Finish of Metals and Materials
Welding and Welding Technology
3. Hydraulics, Pneumatics, Compressors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hydraulics, Hydraulic Elements and Systems
Pneumatics and Pneumatic Elements
Compressors
Fittings, Pumps and Distributions
4. Automation, Measuring, Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automation and Control Technology
Measuring and Regulation Technology
Measuring and Laboratory Technology
Diagnostics, Tribology
5. Air-conditioning, Heating and Eco-technology. . . . . . . . . . . 12
Air-conditioning
Cooling and Freezing Equipment, Drying Devices
Heating of Buildings
Water Management
6. Machines, Equipment and Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Transportation, Manipulation and Warehouse Technology
...for Other Industrial Sectors
Assembly and Reconstruction of Machines and Technological
Equipment
8. Electrotechnics, Electronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Heavy-current Electrotechnics
Electrotechnical Materials, Wiring Systems
Illuminating Engineering and Consumer Electrotechnis
Automation and Measuring in Electrotechnics
Electronic Devices, Elements and Nodes
Telecommunication and Radiocommunication Technology
Custom electronics manufacturing
9. Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Science, Research, Education
Testing, Standardisation, Certification, Metrology, Calibration
Engineering and Designing Services
Servicing and Assembly Services
Information Technology
Ecology
Expert Services and Reviews of Production and Technological
Equipment
Financial and Economic Services
Fairs and Exhibitions
Services Companies
Contact details of authorities and institutions
Ministry of Economy and Construction of the Slovak Republic
Regulatory Office for Network Industries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
State Energy Inspection in Trenčín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slovak Innovation and Energy Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Important Companies
Engineering & Energetics 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Register of Presented Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7. Power Engineering and Gas Industry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Electrical Energy
Heat Energy Resources
Gas Industry
Energy Sources and Equipment
Energy Resources
Heating of Buildings
Automation and Measuring in Power Engineering
Published by:
INFOMA Business Trading, spol. s r. o.®
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1531
fax: +421-2-2081 2018, 4825 2449
e-mail: [email protected]
www.infoma.sk
Editor: Dipl. Ing. Milan Nehaj
Product manager: Daniela Malečková
Graphical design:
infomatim Graphics Studio
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1563
fax: +421-2-2081 2018, 4825 2449
e-mail: [email protected]
Mgr. Marcel Kostelník
Tlač:
OTA, a. s.
044 54 Košice
2
33
33
34
34
Editorial board:
Dipl. Ing. Miroslav Porubän
Dipl. Ing. Július Geleta
Dipl. Ing. Ferdinand Krasňanský
Dipl. Ing. Jozef Halčin
Jana Hačková
Radovan Záthurecký
Reviewers:
Ing. Milan Gašparovič
Vlastimil Rosa
Copyright © INFOMA Business Trading®, spol. s r. o. 2010
11th. edition
Circulation: 5000 copies
All Right Reserved
ISBN 978-80-89087-42-6
PRÍHOVOR MINISTRA HOSPODÁRSTVA A VÝSTAVBY SR
SPEECH BY THE MINISTER OF ECONOMY AND CONSTRUCTION OF THE SR
Dôležitým nástrojom zabezpečenia suverenity,
politickej nezávislosti a ekonomickej bezpečnosti
každého štátu je rozvoj hospodárskeho prostredia. Víziou novej vlády SR a hlavným cieľom Ministerstva hospodárstva a výstavby SR je výrazne
zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.
Chceme dosiahnuť, aby sa podmienky podnikania v našej krajine rýchlejšie priblížili k podmienkam podnikania v krajinách, ktoré sú špičkou v oblasti podnikateľských slobôd. Za týmto
účelom sa budeme snažiť zlepšovať súčinnosť
s inými ministerstvami, aby sme mohli v procese
zlepšovania podmienok na podnikanie dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Konkrétne chceme zaviesť povinnú doložku vplyvov na podnikateľské
prostredie ku každému novoprijatému zákonu,
alebo novele zákona.
Slovenská republika má malú, veľmi otvorenú
a proexportne orientovanú ekonomiku, ktorá je
výrazne závislá od zahraničného obchodu a rozvoja hospodárskej spolupráce so zahraničnými
partnermi. Perspektívu slovenského priemyslu
je preto potrebné posudzovať v celoeurópskom
kontexte. Hlavná výzva, ktorá stojí pred slovenským priemyslom vrátane oblasti strojárskej
produkcie, je zvýšiť tempo technologických
zmien. Tie sú úzko spojené s prenosom znalostí
a poznatkov z výskumu do inovačných procesov v produkcii. Prechod od industriálneho typu
priemyslu k znalostnej ekonomike úzko súvisí
s rozvojom ľudského potenciálu a s jeho konkurenčnou schopnosťou. Inovácie, slobodné
podnikateľské prostredie a stabilná ekonomika
sa stali pilierom stratégie hospodárskeho rastu
celej EÚ, nakoľko je to najprogresívnejšia cesta
k vytváraniu nových a vysokokvalifikovaných
pracovných miest. Cieľom je, aby sa Slovensko zo
súčasnej výrobno-montážnej priemyselnej základne postupne pretransformovalo do pozície
výskumno-vývojovej a výrobnej základne.
Ministerstvo hospodárstva
a výstavby SR
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel. ústredňa: 02/4854 1111
Fax: 02 / 4333 7827
Lídrom celého priemyslu a priemyselnej výroby na Slovensku je jednoznačne odvetvie
strojárstva. Výroba dopravných prostriedkov je
najsilnejším odvetvím hospodárstva, za ktorým
nasleduje výroba elektrických a optických zariadení. Tvorbu HDP na Slovensku výrazne ovplyvňuje export, takže vplyv strojárstva na výkonnosť
slovenskej ekonomiky je nesporný. Strojárstvo
na Slogvensku predstvuje aj akýsi katalyzátor
rozvoja pre iné odvetvia, pretože na výrobu dopravných prostriedkov je naviazaná výroba elektroniky, plastov, či kovov a kovových výrobkov.
Strojárstvo vrátane automobilového priemyslu
bolo žiaľ vlani najviac postihnuté globálnou finančnou a hospodárskou krízou. Tržby v strojárstve poklesli o 30%, vývoz klesol o 26%, počet
pracovníkov sa znížil o 18 % a klesol aj počet
podnikov v strojárstve. V roku 2010 sa však očakáva mierne zlepšenie tohto vývoja.
Objem investícií v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 klesol vo všetkých divíziách priemyselných odvetví strojárstva. Investície v strojárstve
sa v roku 2010 budú rozvíjať len veľmi mierne
a opatrne. Strojárstvo si tak bude musieť počkať
na silnejší prúd investícií až niekedy v horizonte
rokov 2011 – 2012. Očakávajú sa však investície do sofistikovanej výroby, skôr do vysokých
a stredne vysokých technológií. Našim záujmom
je preferovať najmä podporu rastu vyššieho
zhodnocovania materiálových, energetických
vstupov a produktivity práce. Je potrebné sa zameriavať na takú odvetvovú štruktúru, ktorá má
najlepšie predpoklady pre takýto rozvoj, nevynímajúc ani na výskum a vývoj, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rastu každého odvetvia.
Medzi rozhodujúce faktory, ktoré ovplyvňujú
fungovanie národného hospodárstva a životnej
úrovne obyvateľstva patrí nesporne aj sektor
energetiky. Dobre fungujúci štát musí klásť dôraz na spoľahlivú, efektívnu a trvalo udržateľnú
dodávku všetkých foriem energií. Pritom je nevyhnutné prihliadať na zabezpečenie ekonomickej
rovnováhy medzi všetkými účastníkmi liberalizovaného trhu.
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti našej
krajiny nie je možné realizovať izolovane, ale sa
musí opierať o vytváranie podmienok pre diverzifikáciu energetických zdrojov, budovanie energetickej infraštruktúry s dôrazom na regionálne
projekty zabezpečujúce prepojenie elektroenergetickej, plynárenskej a ropovodnej sústavy
SR so sústavami susedných štátov, resp. celého
regiónu strednej a juhovýchodnej Európy. Tento
cieľ pri zachovaní princípov ochrany životného
prostredia je súčasťou priorít hospodárskej politiky v programovom vyhlásení novej vlády SR.
Táto otázka bude aj hlavnou prioritou v rámci
zoskupenia krajín V4, kde v rokoch 2010 – 2011
je Slovensko predsedníckou krajinou.
Pre Slovensko je dôležité udržať si a rozvíjať
atraktivitu v oblasti podnikateľského prostredia.
Vo všeobecnosti platí, že ďalší vývoj všetkých
odvetví priemyslu bude závisieť od zlepšenia
a zatraktívnenia podnikateľského prostredia,
zvýšenia kvality produkcie a úrovne inovácií, a to
aplikáciou špičkových technológií a moderných
metód práce, od ekonomickej efektívnosti a rozvoja medzinárodných kooperácií. K tomu je potrebné zabezpečiť stabilné legislatívne prostredie, bez zbytočných administratívnych prekážok,
ponúkať maximálne flexibilný trh práce s cieľom
výraznejšie presadzovať prácu s vyššou pridanou
hodnotou a v neposlednom rade garantovať aj
spoľahlivé energetické zázemie. To je konkrétna
vízia Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky naprieč celým spektrom slovenského priemyslu a podnikateľskej verejnosti.
PhDr. Juraj Miškov
minister hospodárstva a výstavby
Slovenskej republiky
3
1
MATERIÁLY A KOMPONENTY PRE STROJÁRSTVO
1. Materiály a komponenty pre strojárstvo
Engineering materials and components
Hutné polotovary a výrobky
BOGNER EDELSTAHL s. r. o., Bratislava
ITALINOX Slovakia, s. r. o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
M-TEC group, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Výrobky iných odvetví pre strojárstvo
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
JOZEF HAZUCHA - VÝROBA PRUŽÍN JABLONICA
VURAL a.s., Žilina
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
Časti strojov
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
WATT DRIVE pohonné systémy, s.r.o., Martin
M-TEC group, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Sommer-automatic Slowakei s.r.o., Považská Bystrica
strana
4
4
4
13
4
4
5, 7, 13
12
Hutné polotovary a výrobky
polotovary a výrobky zo železa
polotovary a výrobky z ocele
polotovary a výrobky z nehrdzavejúcej ocele
polotovary a výroky z neželezných kovov
polotovary a výrobky zo železa a nelegovanej ocele
výrobky zo spekaných karbidov
kovové prvky a súčasti
spojovací materiál
Výrobky iných odvetví pre strojárstvo
filtračné zariadenia
chemické prípravky pre priemyselnú výrobu
technické tkaniny
tesnenie
uhlíkové súčiastky
výrobky iných odvetví pre strojárstvo iné
výrobky z plastov pre strojárstvo
pružiny
Časti strojov
motory, pohony
klzné a valivé ložiská
prevodovky
brzdy a brzdové systémy
mazacia technika
pohony - prenos sily
ENGINEERING MATERIALS AND COMPONENTS
o o o
o o
s s
o
o
o
s
o
s s
5, 10
5, 23
13
13
o o o
s
o
s
o o
o
o o o
v
v
o
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
BOGNER EDELSTAHL s. r. o.
ITALINOX Slovakia, s. r. o.
Dúbravská cesta 4
841 04 Bratislava
tel.: +421-2-4820 3400 - 8
fax: +421-2-4319 1181 - 2
e-mail: [email protected], www.bogner.sk
Ul. svornosti 100
820 11 Bratislava
tel.: +421-2-4020 3300 - 3
fax: +421-2-4020 3304
e-mail: [email protected], [email protected]
[email protected], www.italinox.sk
Dodávateľ ušľachtilých ocelí:
ANTIKOROVÉ MATERIÁLY
Nehrdzavejúca oceľ: plechy, tyče, rúrky, tvarovky, produkty pre architektúru
Nástrojová oceľ: prirezaná na presné rozmery
Konštrukčná oceľ: valcovaná a kovaná
Hladko ťahaná oceľ: tyče všetkých prierezov
Normálie: na výrobu foriem a lisovaciu techniku
•
•
•
•
•
•
•
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o.
predaj a servis filtračnej techniky
samočistiace plnoautomatické filtre - jemnosť od 3 mikrometrov
filtre s mechanickou výmenou filtračného média
filtračné materiály pre vodu, tekutiny a vzduch
kazetové a rukávové filtre pre priemysel a domácnosť
4
plechy • trubky • tyče • drôty • siete a ťahokov
armatúry a tvarovky • fitingy • spojovací materiál
klenuté dná • prielezy • príruby • laná a reťaze
drezy a vovarovacie vane • protisklzové schodíky
zváracie materiály • disky • mosadzné materiály
prídavný materiál na ošetrovanie zvarov
duplex, super duplex a niklové superzliatiny
JOZEF HAZUCHA
- VÝROBA PRUŽÍN JABLONICA
Farská 1
949 01 Nitra
tel./fax: +421-37-6519 891
fax: +421-37-6578 037
e-mail: [email protected], www.filterinvestsk.com
•
•
•
•
•
o
v
v
v v
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
•
•
•
•
•
o
o
906 32 Jablonica, Areál PD č. 17
tel.: +421-34-6583 731
fax: +421-34-6589 719
e-mail: [email protected]
•
•
•
•
•
výroba pružín z oceľovej pásky do hrúbky 1,5 mm
tvarové pružiny
špirálové pružiny
vŕtačkové pružiny
pružiny do zámkov
1
MATERIÁLY A KOMPONENTY PRE STROJÁRSTVO
ENGINEERING MATERIALS AND COMPONENTS
ULBRICH Slovensko s.r.o.
WATT DRIVE pohonné systémy, s.r.o.
Revolučná 23
823 62 Bratislava
tel.: +421-2- 4342 4016
fax: +421-2- 4329 5983
e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]
www.ulbrich.sk
Kollárova 96
036 01 Martin
tel.: +421-43-430 36 30
mobil: +421-904 679 701
fax: +421-43-428 72 20
e-mail: [email protected]
www.wattdrive.sk, www.wattdrive.cz
Ponúka:
hydraulika - celé systémy aj prvky - ULBRICH, ARGO-HYTOS,
WANDFLUH, priem. tlmiče rázov a vibrácií ENIDINE, hydraul. náradie
POWER TEAM, mazivá MOLYKOTE-DOW CORNING, tech. hmoty, lepidlá
PERMABOND, ITW PLEXUS, elektrotechnické hmoty ELECTROLUBE
• elektroprevodovky
•
•
•
•
- s čelným ozubením do 90kW, ploché - násuvné do 90kW
- čelno-závitovkové do 7,5kW a kužeľovo-čelné do 90kW
elektromotory s rôznym príslušenstvom a s výkonom od 0,12 do 110kW
frekvenčné meniče
- plynulá zmena otáčok elektromotorov od 0,25 do 1500kW
soft-štartéry
- plynulý rozbeh a dobeh elektromotorov od 4 do 800kW
poradenstvo a riešenie pohonných systémov podľa požiadaviek zákazníka
str.: 10
str.: 23
VURAL a.s.
ul. A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina
prevádzka Žilina: Kamenná ul. - stroje a zariadenia
tel./fax: +421-41-7645 912, e-mail: [email protected]
prevádzka Bytča-Hrabové - plasty a plechy
tel./fax: +421-41-5532 482, e-mail: [email protected]
www.vural.sk
•
•
•
•
•
Konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov
Výroba strojov, zariadení, náradia, meradiel a prípravkov
Výroba presných plastových súčiastok vystrekovaním
Výroba konštrukčných súčiastok plošným tvárnením z plechu
Dodávky manipulačných a dopravníkových systémov FlexLink
str.: 7, 13
Pripravujeme 12. vydanie
[email protected]
+421 - 2 - 43 42 15 60
5
2
SPRACOVANIE KOVOV A MATERIÁLOV
2. Spracovanie kovov a materiálov
Processing of Metals and Materials
Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov
ESCONA Trading, s. r. o., Bratislava
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke, Santovka
UNICORN - ESK, s. r. o., Tornaľa
VURAL a.s., Žilina
VVZ, s.r.o., Brezová pod Bradlom
BOGNER EDELSTAHL s. r. o., Bratislava
CVP GALVANIKA, s.r.o. Příbram
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
MicroStep, spol. s r.o., Bratislava
Sommer-automatic Slowakei s.r.o., Považská Bystrica
Špeciálne technológie spracovania materiálov
MicroStep, spol. s r.o., Bratislava
BOGNER EDELSTAHL s. r. o., Bratislava
Emil Kovaľ - UNIZVAR, Prešov
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
Povrchová úprava kovov a materiálov
CVP GALVANIKA, s.r.o. Příbram
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke, Santovka
Zvárenie a zváračská technika
Emil Kovaľ - UNIZVAR, Prešov
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke, Santovka
UNICORN - ESK, s. r. o., Tornaľa
VVZ, s.r.o., Brezová pod Bradlom
Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov
obrábacie stroje
CNC a NC kovoobrábacie stroje
stolové stojanové vŕtačky a kotúčové brúsky
nástroje na obrábanie kovov v priemyselnej veľkovýrobe
nástroje na dierovanie plechov
upínacie náradie
brúsiace materiály a nástroje
tvarovacie stroje
nástroje na objemové a plošné tvarovanie
ručné nástroje a náradie
zariadenia na povrchovú úpravu kovov
otryskávacie zariadenia suché pre povrchovú úpravu
stroje a zariadenia na jemnú mechaniku a optiku
stroje na iné kovospracovateľné výrobky
produkty a služby pre obrábacie stroje
magnetické separátory
výroba oceľových konštrukcií
Špeciálne technológie spracovania materiálov
laserovým lúčom
plameňom
plazmou
vodným lúčom
Povrchová úprava kovov a materiálov
farby, laky
chromátovanie
galvanizovanie
zinkovanie
Zvárenie a zváračská technika
oblúkové zváranie
plameňové zváranie
odporové zváranie
spájkovanie
nástreky a návary
tepelné delenia
povrchové metódy
zariadenia na zváranie plastov
odsávanie a filtračné zariadenia
PROCESSING OF METALS AND MATERIALS
strana
6, 22
6
7
5, 7, 13
7
4
6
4
6, 8
13
6, 8
4
25
4
o o o o
o o
v v v v
v
v
v
s
v
v
v
v
v
v v
v
v
s
o
o
s
s s s
v v
s
s
s
v v v v
o
v
v v
s s
s
s
s
s
6
6
25
4
6
7
7
o
s
v v v v
o
o
s s s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
s
s
v
s
s
s
v
s
s
s
s
v
v
s
s
v v v v
s
s
s
o
v v v v
v
v
v
v
v
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
CVP GALVANIKA, s.r.o., Příbram
MicroStep, spol. s r.o.
Husova 550
261 01 Příbram, Česká republika
tel.: +420 318 632 784 -5,
+420 518 633 000
fax: +420 318 620 307
mobil: +420 777 748 179
e-mail: [email protected]
www.cvp-galvanika.cz
Tomášikova 28
821 01 Bratislava
tel: +421-2-4341 1169
fax: +421-2-4333 9987
e-mail: [email protected]
www.microstep.sk
Augustín CENKNER - jednatel
Ing. Ján PAJTAI - jednatel
• galvanické zinkování závěsové, hromadné
• slitinové zinkování ZnNi a ZnFe s transparentní a černou pasivací bez
Cr6+ - možnost dodatečných úprav - kluzné povlaky a zapečetění
Provozy:
Příbram, Ždánice ( Jihomoravský kraj), Slavičín ( Zlínský kraj)
Vyrába a dodáva:
• CNC rezacie stroje na rezanie plazmou, laserom, autogénom, vodným
lúčom a 3D frézovanie
• vyspelé riadiace systémy pre obrábacie stroje
• CAM softvér a špecializované moduly
str.: 8
ESCONA Trading, s. r. o.
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke
Cukrová 14
811 08 Bratislava
tel.: +421-2-5932 4141, mobil: +421-918 641 394
mobil: +421-903 430 304
e-mail: [email protected], www.escona.sk
935 87 Santovka
tel.: +421-36-6330 641
fax: +421-36-6399 209
e-mail: [email protected],
[email protected]
Simona LHOTOVÁ
Pavol PERNECKÝ
Ing. Marcel POLJAK-ŠKOBLA - predseda
• povrchová úprava kovov galvanickým pokovovaním
- zinkovanie, chromátovanie, galvanizovanie
• povrchová úprava kovov tepelným nanášaním polyetylénu
- farbenie
• výroba drôtového tovaru
• zastúpenie firmy PFISTERER
• konektorový systém CONNEX, káblové koncovky a spojky VN a VVN,
prefabrikovaný systém 110 kV IXOLINE
• svorky a armatúry pre rozvodne a vonkajšie vedenia NN, VN, VVN
• nástroje, náradie a meradlá - SARTORIUS
str.: 22
6
2
SPRACOVANIE KOVOV A MATERIÁLOV
PROCESSING OF METALS AND MATERIALS
UNICORN - ESK, s. r. o.
VVZ, s.r.o.
Poštová č. 58
982 01 Tornaľa
tel.: +421-47-5518 274, 5518 278
fax: +421-47-5522 389, 5587 116
e-mail: [email protected]
www.unicorn-esk.sk
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421-34-6242 867
mobil: +421-905 267 213
fax: +421-34-6242 867
e-mail: [email protected], www.vvz.sk
Ing. František VRAŠTIAK - konateľ
VYRÁBAME: - ohýbačky trubiek, plechov a profilov
- zakružovačky plechov a profilov
- tabuľové nožnice, ručné lisy
PONÚKAME: - zákazková výroba zvarencov, predaj náhradných dielov
- voľné kapacity na veľké horizontky NC a CNC,
na sústruh a na frézu
•
•
•
•
•
stroje na výrobu pružín
rovnačky a deličky drôtu
linky na výrobu zváraných sietí a rohoží
linky na povliekanie drôtu PVC a PE
konštrukcia a výroba jednoúčelových zariadení
VURAL a.s.
ul. A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina
prevádzka Žilina: Kamenná ul. - stroje a zariadenia
tel./fax: +421-41-7645 912, e-mail: [email protected]
prevádzka Bytča-Hrabové - plasty a plechy
tel./fax: +421-41-5532 482, e-mail: [email protected]
www.vural.sk
•
•
•
•
•
Konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov
Výroba strojov, zariadení, náradia, meradiel a prípravkov
Výroba presných plastových súčiastok vystrekovaním
Výroba konštrukčných súčiastok plošným tvárnením z plechu
Dodávky manipulačných a dopravníkových systémov FlexLink
str.: 5, 13
[email protected]
+421 - 2 - 43 42 15 60
Pripravujeme 6. vydanie
Kto tam nie je,
nie je!
7
2
SPRACOVANIE KOVOV A MATERIÁLOV
PROCESSING OF METALS AND MATERIALS
Vyrába a dodáva:
• CNC rezacie stroje na rezanie plazmou, laserom,
autogénom, vodným lúčom a 3D frézovanie
• vyspelé riadiace systémy pre obrábacie stroje
• CAM softvér a špecializované moduly
MicroStep, spol. s r.o., Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
tel: +421-2-4341 1169, fax: +421-2-4333 9987
e-mail: [email protected]
www.microstep.sk
Firma MicroStep, spol. s r.o. bola založená v roku 1991 členmi
Katedry automatizovaných systémov riadenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Je materskou spoločnosťou MicroStep Group® – slovenského združenia firiem pôsobiacich
v oblasti vývoja, výroby a predaja CNC rezacích strojov, riadiacich
systémov a CAM softvéru, ako aj riadiacej techniky a programových produktov pre chemický priemysel, drevospracujúci priemysel, automobilový priemysel a strojárstvo (regulátory vodných
turbín, regulátory budenia synchrónnych generátorov, automatiky pre diaľkové ovládanie v energetike, riadiace systémy pre
vstrekolisy, čistiarne odpadových vôd, gumárenské technológie,
výmenníkové stanice tepla a. i.).
V oblasti strojárstva dodáva firma MicroStep, spol. s r.o. stroje
na delenie materiálov energolúčovými technológiami: plazmou,
laserom, autogénom, vodným lúčom a vysokootáčkovým vretenom. Prostredníctvom siete autorizovaných predajcov a dcérskych spoločností má v súčasnosti zastúpenie v 50 krajinách sveta
s vyše 90% podielom produkcie určenej na export. CNC rezacie
stroje MicroStep pracujú popri domovskej SR a takmer všetkých
európskych krajinách v Juhoafrickej republike, Brazílii, krajinách
Blízkeho východu, Egypte, Indii, Číne, Vietname či Južnej Kórei.
V oblasti plazmového rezania patrí firma medzi najväčších svetových výrobcov.
CNC rezacie stroje MicroStep sú vybavené technologickými
zariadeniami od popredných svetových výrobcov – plazmovými
zdrojmi Hypertherm a Kjellberg, laserovými zdrojmi Rofin a PRC,
vodnými pumpami KMT, filtračnými zariadeniami Donaldson,
Kemper či TEKA. Všetky stroje MicroStep poskytujú zákazníkovi
možnosť konfigurácie podľa konkrétnych požiadaviek rezania
– zákazník si zvolí rozmer pracovnej plochy, počet a typ technologických hláv, typ plazmového či laserového zdroja, pumpy,
filtra, rezacieho stola... Vďaka komplexnosti produktového radu
(MicroStep je nielen výrobcom mechaniky, ale aj riadiaceho systému a obslužného softvéru) je firma schopná dodať špeciálne
riešenia či špecifické stroje, kombinujúce viaceré technológie pri
zachovaní jednoduchého, interaktívneho ovládania. Väčšinu strojov na základné rezanie plechov je možné rozšíriť o šachtu vedľa
rezacieho stola, vybavenú polohovadlami a podpernými vozíkmi
na rezanie rúr či profilov, priestor na rezanie kopúl a množstvo
technologických hláv, umožňujúcich o. i. rezanie materiálov pod
uhlom do 50° plazmou, vodným lúčom či plameňom, vŕtanie, závitovanie (s automatickou výmenou nástroja), atramentové, práškové, plazmové či pneumatické popisovanie, automatickú detekciu polohy a rozmeru plechu laserovým senzorom, načítavanie
predlôh a záchytných bodov na plechu pomocou CCD kamery,
ako aj integráciu CNC stroja do výrobnej linky prostredníctvom
dopravníkov, výmenných stolov, napojenia riadenia na PPS a databázové systémy aj riadenia externých zariadení (napr. žeriavov).
Vyspelý riadiaci systém iMSNC s užívateľskou konzolou s dotykovým displejom umožňuje popri štandardných funkciách prípravu rezných plánov simultánne s procesom rezania, zonálne riadenie pracovnej plochy, diaľkovú správu stroja cez intranetové aplikácie a v neposlednom rade diaľkovú diagnostiku a údržbu stroja
cez internet pomocou špecializovaných servisných programov.
str.: 6
8
3
HYDRAULIKA, PNEUMATIKA, KOMPRESORY
3. Hydraulika, pneumatika, kompresory
Hydraulics, Pneumatics, Compressors
Hydraulika, hydraulické prvky a systémy
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s. r. o., Bratislava
INTLAKO, s.r.o., Prešov
Schwer Fittings, s. r. o., Martin
Sommer-automatic Slowakei s.r.o., Považská Bystrica
SQS HYDRO s.r.o., Bratislava
Pneumatika a pneumatické prvky
INTLAKO, s.r.o., Prešov
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
IDEAL - Trade Service, spol. s r. o., Košice
Sommer-automatic Slowakei s.r.o., Považská Bystrica
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
Kompresory
AIR CONSULTING, s.r.o., Bratislava
ATLAS COPCO COMPRESSORS SLOVAKIA s.r.o., Trenčín
IDEAL - Trade Service, spol. s r. o., Košice
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
INTLAKO, s.r.o., Prešov
Armatúry, čerpadlá, rozvody
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s. r. o., Bratislava
Schwer Fittings, s. r. o., Martin
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
INTLAKO, s.r.o., Prešov
strana
5, 10
4
9, 10
10
10
13
12
10
4
9
13
11, 23
9
9
9
4
10
9, 10
10
4
10
Hydraulika, hydraulické prvky a systémy
hydrogenerátory a hydromotory
turbíny a agregáty
riadiace prvky a systémy
nádrže, hadice a filtre
čerpadlá
hydraulické lisy
hydraulické prvky iné
Pneumatika a pneumatické prvky
pneumatické motory
riadiace ventily
ostatné ventily
špeciálne ventily
rozvádzače
čističe, odlučovače a filtre
prevodovky, spojky a riadiace systémy
pneumatické prvky iné
Kompresory
kompresory
priemyselné vývevy
vákuová technika
Armatúry, čerpadlá, rozvody
priemyselné armatúry
priemyselné potrubie, nádrže
čerpadlá
čerpacie stanice
produkty nezatriedené
HYDRAULICS, PNEUMATICS, COMPRESSORS
v v v o o v o
s
o
o
o
v
v
o
o
s
s
s
o
o
v
o
s
v
s
o
o o
v v
s
o
s s
o
o o
s
s
v
o
s
o
v
s
v
o o o o o o
o o o
o
o
s
o
o
o
v
s
o
o
s
o
s
o
s s
o
s
s
o o
o
v v
s
o
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
•
•
•
•
•
s
s
s s
o
o o
s
s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
AIR CONSULTING, s.r.o.
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s. r. o.
Krajinská 92, P.O. Box 25
820 11 Bratislava 11
tel.: +421-2-4020 2080
fax: +421-02-4524 3565
e-mail: [email protected], www.airconsulting.sk
Miletičova 16
821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5020 2501
fax: +421-2-5020 2520
e-mail: [email protected], www.hennlich.sk
predaj a servis kompresorov KAESER, vývev BUSCH a príslušenstva
predaj generátorov MOSA
návrh a dodávka kompresorových staníc na kľúč
prenájom zariadení
poradenské služby
•
•
•
•
komponenty pre strojársky, chemický, hutnícky priemysel
čerpadlá - dávkovacie, odstredivé, hadicové
meracia a regulačná technika
rozstrekovacie dýzy
str.: 10
ATLAS COPCO COMPRESSORS SLOVAKIA s.r.o.
IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.
Električná 6471, 911 01 Trenčín
predaj: tel: +421-32-743 8001, fax: +421-32-743 8002
servis: tel: +421-32-651 3340, fax: +421-32-651 3344
požičovňa: tel: +421-32-651 3322, fax: +421-32-743 8002
e-mail: [email protected]
www.atlascopco.sk
M.R. Štefánika 83
911 01 Trenčín, Slovakia
tel.: +421-32-2861 012
fax: +421-32-6520 677
e-mail: [email protected]
www.itsbrno.cz
Atlas Copco je tradičným dodávateľom kompresorovej techniky na Slovensku.
Zaoberá sa predajom, servisom a tiež ponúka služby požičovne.
• stacionárne a pojazdné kompresory
• úprava stlačeného vzduchu
• elektrické generátory
Predaj a servis zariadení:
• skrutkové kompresory mazné a bezmazné
• skrutkové kompresory s FM - NIRVANA
• bezmazné turbokompresory CENTAC
• zariadenia na úpravu stlačeného vzduchu - sušiče, vymrazovačky, filtre
• potrubné rozvody Simplair
9
3
HYDRAULIKA, PNEUMATIKA, KOMPRESORY
HYDRAULICS, PNEUMATICS, COMPRESSORS
INTLAKO, s.r.o.
ULBRICH Slovensko s.r.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov
tel.: +421-51-7731 927
fax: +421-51-7731 928
e-mail: [email protected]
Revolučná 23
823 62 Bratislava
tel.: +421-2- 4342 4016
fax: +421-2- 4329 5983
e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]
www.ulbrich.sk
VÝROBA, PORADENSTVO, PREDAJ, SERVIS, OPRAVY
• Automatizácia - pneumatika, hydraulika, rozvody vzduchu
- zastúpenie firiem UNIVER, TESEO
• Regulácia - ventily, klapky, špeciálne ventily a zariadenia
- zastúpenie firiem CEME, JAKŠA
• Príslušenstvo - skrutkovania, hadice, rúrky...
hydraulika - celé systémy aj prvky - ULBRICH, ARGO-HYTOS,
WANDFLUH, priem. tlmiče rázov a vibrácií ENIDINE, hydraul. náradie
POWER TEAM, mazivá MOLYKOTE-DOW CORNING, tech. hmoty, lepidlá
PERMABOND, ITW PLEXUS, elektrotechnické hmoty ELECTROLUBE
str.: 5
Schwer Fittings, s. r. o.
sídlo: Hodžova 6, 036 01 Martin
prevádzka: Kollárova 90, 036 01 Martin
tel.: +421-43-400 75 75
fax: +421-43-400 75 70
mobil:+421-903 453 170
e-mail: [email protected], www.schwer.sk
Ing. Boris BURGER - konateľ
Priemyselné armatúry z nerezu:
• skrutkovania na spojovanie presných rúrok na rezný prstenec
• skrutkovania závitové, priváracie, na hadice
• kolená, fitingy, kríže, hrdlá, redukcie, hadicové spoje a adaptéry
• guľové kohúty, spätné klapky, spätné ventily, uzatváracie a ihlové ventily
• nerezové manometre, vákuomanometre, teplomery, tlakové prevodníky
ck
és
ys t
ž ne
ém
y, j
t né
ae
an n o a
a
ky
m
ko
2 Ep o
1a
kl zn
é l aky
te sni ace
h
y
mot
lep
ag
re
gá
ty
bl o
ky
c
ký
lic
rau
yd
h
g
rin
inie
, inž
enia
e rieš
zákazníck
ra
hy d
é s tro je
ny
si l ikó
n
ch
Predaj chem. te
rm
Pe
MO
LYKOT
ning
E Dow Cor
p ak
kom
lisy
edn
oúče
lo v
t il y
hs
ys
tém
ov
ntá
lá
u li
id
ul i k y
ra
maz i
vá
i če
.
p
d
rod
Pre
ukto
v
ab
I
on
EN
d El
e
o
k
v
t
t
pa ro čističe
e
ušens
l
č
s
b
t
i
y
i
, tuky Prís
tlm a v
oc
é
e
zali hranné laky
f il t r
evac
ov
át
ie hmoty hydraul .
dr
dr a
yd
OS
YT
O-H
ARG
ven
át y
a
c hl ad
r
k r óby
y lá
ty
p
x i on e
dy n
t né
hy
mo
r eg
lce
Výroba
UV
é
aj
ie
10
SCHMITT
odstredivé čerpadlá
h
Dôverujte kvalite
é
RAYCHEM
elektrické vykurovacie
káble
DI
NE
árad
ag
tn
THK
lineárne vedenia
lineárne ložiská
guličkové skrutky
IGUS
energetické nosiče
ohybné elektrické káble
lineárne a rotačné púzdra
plastové ložiská
WA
AM
NDFL
UH POWER TE
vent
il y
vá
le
mp
ko
MAIER
rotačné tesniace hlavy
ná
rá razo
cií v
hydraul . n
UL
BR
ICH
in
t lm
i če
e ni a
SERA
dávkovacie čerpadlá
membránové
kompresory
z ar iad
LECHLER
rozstrekovacie dýzy
on ik a
el ek
tr
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r.o.
Miletičova 16, 821 08 Bratislava
ulic
ké
PONNDORF
hadicové čerpadlá
GRÜN
sudové čerpadlá
STRAUB
potrubné spojky
tel.: +421-2-5020 2501
fax: +421-2-5020 2520
e-mail: [email protected]
web: www.hennlich.sk
EN ISO 9001 : 2000
Certifikát č. 04100 20041253
Oslovte nás!
Prinesieme optimálne riešenie - pre Vás!
02-43 42 40 16
057-4462 026
www. ulbrich.sk
Špecialisti v odbore hydrauliky,
mazacích a tesniacích hmôt.
4
AUTOMATIZÁCIA, MERANIE, REGULÁCIA
4. Automatizácia, meranie, regulácia
Automation, Measuring, Regulation
Automatizačná a riadiaca technika
AutoCont Control, spol. s r. o., Dolný Kubín
ifm electronic, s.r.o., Bratislava
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
Meracia a regulačná technika
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
AutoCont Control, spol. s r. o., Dolný Kubín
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s. r. o., Bratislava
Sommer-automatic Slowakei s.r.o., Považská Bystrica
STENDHAL, s.r.o., Bratislava
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
VÚEZ, a.s., Levice
Meracia a laboratórna technika
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
ifm electronic, s.r.o., Bratislava
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
VÚEZ, a.s., Levice
Diagnostika, tribológia
AutoCont Control, spol. s r. o., Dolný Kubín
ifm electronic, s.r.o., Bratislava
strana
11
11
11, 23
13, 22
11
22
Automatizačná a riadiaca technika
prístroje na automatickú reguláciu a riadenie, FM
výstražné a zabezpečovacie zariadenia
dozorné a kontrolné zariadenia
systémy hlásičov požiarov a plynov
systémy hlásenia vlámaní, nebezpečia
výpočtová technika pre automatizáciu a riadenie
Meracia a regulačná technika
meracia technika
regulačné systémy a prvky
registračné a kontrolné systémy
výpočtová technika pre reguláciu a meranie
tlmiče rázov a vibrácií
Meracia a laboratórna technika
váhy a technika váženia
opticko - mechanické prístroje
meracie prístroje elektrických veličín
ciachovacie normály pre elektroniku
senzorová technika, senzory
meracie prístroje fyzikálnych veličín
meracie prístroje chemických veličín
prístroje na zisťovanie vlastností a chýb materiálov
systémy na meranie a analýzu údajov pomocou PC
meranie a monitoring ovzdušia
Diagnostika, tribológia
technická diagnostika
prevádzková diagnostika
AUTOMATION, MEASURING, REGULATION
o
o
o o
o
o
s s
o o o
o
s
o o
o
o
o
s s
s s
o o o
11
22
11
11, 23
15, 16
s s
s s
o o o
o
o o
o
o o
o
o
o
o o o o o o o o
o o o
s
s
11, 23
11
11
22
9, 10
13
15
5, 10
15, 16
11
11
o
o
o
o o o
o
o o o
o
o
o
o
o o o
o
o o o
o
o o o o o o o o
o o
o
o o o
o
v
o o
o
s
o
o
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
o
s
s
o
o
o o o
o o o
o
o
o
o
o o o o o o o o
o o o
s s
o
o
s
o
o
o
o o
o
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
AutoCont Control, spol. s r. o.
ifm electronic, s.r.o.
Radlinského 47
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-43-5868 210
fax: +421-43-5823 211
mobil: +421-905962 386
e-mail: [email protected]
www.autocontcontrol.sk
Rybničná 40
831 06 Bratislava
tel.: +421-2-4487 2329
fax: +421-2-4464 6042
mobil: +421-905 452 827
e-mail: [email protected]
www.ifm.sk
Ing. Juraj BASÁR - riaditeľ spoločnosti
Distribútor automatizačnej techniky:
• MITSUBISHI ELECTRIC: programovateľné automaty, operátorské panely,
frekvenčné meniče, servopohony, roboty, CNC
• HORNER APG: operátorské riadiace stanice
• Advantech: priemyselné PC, odolné displeje, priemyselné siete
• Avocent: KVM riešenia, vzdialená správa PC
•
•
•
•
Nemecký líder vo výrobe automatizačnej techniky ifm electronic Vám ponúka
široký výber senzoriky pre automatizáciu liniek, strojov a výrobných procesov.
Už dlhšie ako 25 rokov vyrábame indukčné, optoelektronické a kapacitné
snímače pre snímanie polôh strojov a materiálu.
Do oblasti hydrauliky ponúkame snímače tlaku, teploty, prúdenia a hladiny.
Novinkami v oblasti rozpoznávania objektov sú snímače Dualis-2D kamerový systém.
Ekotrade HT, spol. s r.o.
TME Slovakia, s.r.o.
Gajova 4
811 04 Bratislava
tel./fax: +421-2-5296 8858
e-mail: [email protected]
www.ekotradeht.sk
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-5002 047
fax: +421-41-5643 420
e-mail: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], www.tme.sk
montáž a servis zariadení pre monitorovanie znečistenia ovzdušia
montáž a servis zabezpečovacej techniky na ochranu majetku a osôb
montáž a servis audio-video satelitných systémov
environmentálne poradenstvo /IPKZ, EIA, .../
Martin MIČÍK - obchodno technický referent +421-41-5002 047
Michaela GONDOVÁ - obchodný referent +421-41-5002 047, +421-911 144 851
Ján GAŽO - obchodný reprezentant na území Slovenska +421-911 320 077
TME je európsky distribútor (VO a MO už 19 rokov)
• elektronických súčiastok - aktívnych, pasívnych
• elektrotechnických súčiastok, káblov, mechanických súčiastok
• meracej, regulačnej a automatizačnej techniky
• náradia a dielenského vybavenia
str.: 23
11
5
VZDUCHOTECHNIKA, VYKUROVANIE A EKOTECHNIKA
strana
12
4
9
12
15, 16
s o
s s
v
4
12
12
s o
12, 15
4
12
11, 23
s
s s
o
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o o o o
s
s
s
s
s
s
s
o o o o
s s s s s
s
o o o o
s s s s s
s
s
m
v
s
s
s
s
s
s
o
12
12
12
4
s s s
s o
s
s
s
s
s
s
s
s s s s s
o
o
o o o o
KURITA EUROPE GmbH
SAMPLE Bratislava, s. r. o.
Bajkalská 22
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5341 8968
fax: +421-2-5363 3332
e-mail: [email protected]
http://www.kurita.sk
Drobného 27
841 01 Bratislava
tel.: +421-2-6541 2936
fax: +421-2-6541 2934
e-mail: [email protected], www.sample.sk
Ing. Vlastimil DŽUNKO
• nákup a predaj chemických produktov na úpravu vody
• poradenská činnosť v oblasti chemických produktov
• aplikačný servis technologických zariadení pre úpravu vody
M. F. TEAM, spol. s r. o.
SQS HYDRO s.r.o.
Galvaniho 12 B
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4319 1448-9, 4363 1982, 4341 5033
fax: +421-2-4363 1983
e-mail: [email protected]
www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
mobil: +421-903 770 675
fax: +421-2-4463 8238
e-mail: [email protected]
Technológia pre energie a životné prostredie
• čističky odpadových vôd
• plynové turbíny na výrobu elektrickej energie
• odborné poradenstvo
• servis
• zariadenia DAIKIN, UNIFLAIR™, TROX® TECHNIK a SAMSUNG
• projekcia, dodávka, montáž a servis
- klimatizačných jednotiek
- chladiacich a mraziacich zariadení
• vzduchotechnika
F. W. OVENTROP, GmbH & Co.KG
Pestovateľská 13
821 04 Bratislava 2
tel.: +421-2-4363 3677-8
mobil:+421-903 727 602
fax: +421-2-4363 3679
e-mail: [email protected], www.oventrop.sk
Marián BORSÍK
armatúry a systémy na vykurovanie
armatúry a systémy na olej a plyn
armatúry a systémy pre sanitárnu techniku
podlahové vykurovanie
solárne systémy
str.: 15
12
m
s
s
s
s s s
m m m m m
s o
Chemická úprava chladiacich, kotlových a odpadných vôd
• inhibítory korózie, stabilizátory tvrdosti, biocídne prostriedky
• odkysličovače, kotlové chemikálie, alkalizácia kondenzátu
• organické koagulanty a flokulanty
• produkty pre reverznú osmózu
• dávkovacia technika, automatizácia a regulácia
• technický servis, analýzy, odborné poradenstvo
•
•
•
•
•
m m m m m
s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
Vzduchotechnika, klimatizácia
M. F. TEAM, spol. s r. o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
IDEAL - Trade Service, spol. s r. o., Košice
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
VÚEZ, a.s., Levice
Chladiace a mraziace zariadenia, sušiarne
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
M. F. TEAM, spol. s r. o., Bratislava
Vykurovanie objektov
F. W. OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
Vodné hospodárstvo
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
SAMPLE Bratislava, s. r. o., Bratislava
SQS HYDRO s.r.o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
Zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
5. Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika
Air-conditioning, Heating and Eco-technology (HVAC)
Vzduchotechnika, klimatizácia
dielce na vzduchotechnické zariadenia
ventilátory a príslušenstvo
odprašovacie zariadenie vzduchu a plynov
odlučovače a filtre tuhých častíc
zariadenia na čistenie výfukových a vykurovacích plynov
výmenníky tepla pre vzduchotechniku
vzduchotechnické zariadenia pre čisté priestory
klimatizačné zariadenia
vzduchotechnické potrubie
vzduchotechnické armatúry, spojky a príruby
ovládacie a kontrolné prístroje na vzduchotechnické zariadenie
prevzdušňovacie zariadenia
vzduchotechnické zariadenia iné
Chladiace a mraziace zariadenia, sušiarne
chladiace zariadenia
mraziace zariadenia
chladiace veže
chladiace a mraziace zariadenia pre priemysel iné
Vykurovanie objektov
vykurovacie telesá
tepelné čerpadlá
meracia, regulačná a riadiaca technika
vykurovanie priemyselných objektov
Vodné hospodárstvo
úprava pitnej a úžitkovej vody
úpravovne priemyselných vôd
úpravovne odpadových vôd
mechanické, chemické, fyzikálne a biologické čistenie vôd
doplnky a pomocné zariadenia úpravovní vôd
prípravky na úpravu vody
AIR-CONDITIONING, HEATING AND ECO-TECHNOLOGY (HVAC)
6
STROJE, ZARIADENIA A TECHNOLÓGIE
strana
13, 22
13
13
13
5, 7, 13
11, 23
7
5, 7, 13
13, 22
22
11
4
13
11, 23
15, 16
s
o o o o
v v v
v v
v
o
o o
s
v
v v
v
Zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
Dopravná, manipulačná a skladová technika
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
Ing. Eduar ZÁBORSKÝ, Dražkovce
M-TEC group, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Sommer-automatic Slowakei s.r.o., Považská Bystrica
VURAL a.s., Žilina
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
VVZ, s.r.o., Brezová pod Bradlom
–- pre iné odvetvia priemyslu
VURAL a.s., Žilina
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
AMSET s.r.o., Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
Sommer-automatic Slowakei s.r.o., Považská Bystrica
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
VÚEZ, a.s., Levice
Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení
ACIS, spol. s r. o., Bratislava
VURAL a.s., Žilina
Dopravná, manipulačná a skladová technika
baliaca technika
dopravná technika, dopravníky
manipulačná technika
skladová technika
zdvíhacia technika
príslušenstvo
priemyselné roboty
jednoúčelové stroje
palety
ručné zdvíhacie zariadenia
–- pre iné odvetvia priemyslu
banský priemysel a geologický priesklum
doprava
drevospracujúci priemysel
elektroenergetika a teplárne
elektrotechnický priemysel
hutnícky priemysel
chemický, gumárenský a plastikárenský priemysel
keramický a sklársky priemysel
kožiarsky a obuvnícky priemysel
plynárenstvo
potravinársky priemysel
poľnohospodárstvo
priemysel polygrafie, papiera a celulózy
recyklácia odpadov
stavebný priemysel
textilný a konferenčný priemysel
vodné hospodárstvo
zdravotníctvo
lode, člny a iné plavidlá
obnoviteľné zdroje elektrickej energie
Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení
6. Stroje, zariadenia a technológie
Machines, Equipment and Technology
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
MACHINES, EQUIPMENT AND TECHNOLOGY
v
o
v
o
v
v
v
v
o
v
v
v
s
s
v
s
s
v v
v
v v
o
o o
o
s s
s s
v
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
s
s
o
v
13
5, 7, 13
s
v
v
v
v
ACIS, spol. s r. o.
M-TEC group, s.r.o.
Pasienková 7/b
821 06 Bratislava
tel.: +421-2-4020 6666
fax: +421-2-4552 6333
e-mail: [email protected], www.acis.sk
Piešťanská 1202/44, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-32-7430 791
fax: +421-32-7431 010
e-mail: [email protected], [email protected],
[email protected], www.m-tec.sk
Ing. Hradický František - konateľ, majiteľ, +421-905 940 396
Ing. Dušan BUZINKAY - konateľ
Ing. Alexander KIZEK - konateľ
•
•
•
•
•
•
•
• výstavba, servis a údržba čerpacích staníc PHM, skladov PHM
• elektrické zariadenia čerpacích staníc, opravy, servis, montáž
• sprostredkovanie v oblasti stavebníctva najmä
pre výstavbu čerpacích staníc PHM
jednoúčelové stroje
dopravníková technika
pracovné stoly
zabezpečenie pracovísk a zariadení, manipulačná technika
konštrukčná činnosť
dodávka hliníkových profilových systémov spoločnosti Maytec GmbH Dachau
dodávka pohonných elementov
ALNICO - servis, združenie
Sommer-automatic Slowakei s.r.o.
Prístavná 10 - prevádzka
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5341 6727
fax: +421-2-5341 6727
mobil: +421-905 250 012
e-mail: [email protected], www.alnicobratislava.sk
M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-42-4331 788
mobil: +421-911 878 800
fax: +421-42-4331 266
mobil: +421-911 323 700,
e-mail: [email protected]
www.sommer-automatic.sk
Roman MAJERSKÝ - konateľ
Montáž, oprava a odborné prehliadky:
• lodných a priemyselných elektrozariadení
• zálohových a núdzových dieselagregátov
• domových inštalácií a bleskozvodov
• technológií GSM a rádiokomunikačných systémov
• rýchlovyvíjačov pary
•
•
•
•
•
upínače pre jednoúčelové stroje a robotické pracoviská - portálové linky
brzdy pre lineárne vedenia všetkých výrobcov
tlmiče dorazu od firmy ZIMMER
meniče náradia pre robotické pracoviská
špeciálne upínače na zakladanie O-krúžkov
str.: 22
•
•
•
•
•
Ing. Eduard ZÁBORSKÝ
VURAL a.s.
038 02 Dražkovce 70
tel.: +421-43-4224 113
fax: +421-43-4224 113
mobil: +421-905 594 732
e-mail: [email protected]
ul. A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina
prevádzka Žilina: Kamenná ul. - stroje a zariadenia
tel./fax: +421-41-7645 912, e-mail: [email protected]
prevádzka Bytča-Hrabové - plasty a plechy
tel./fax: +421-41-5532 482, e-mail: [email protected]
www.vural.sk
dodávka a inštalácia nových žeriavov, predaj ND
rekonštrukcia, oprava a servis starých žeriavov
rádiové diaľkové ovládanie HBC - radiomatic
žeriavové dráhy - dodávka, inštalácia, servis
el. projekcia, automatizácia, úradné prehliadky a skúšky
•
•
•
•
•
Konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov
Výroba strojov, zariadení, náradia, meradiel a prípravkov
Výroba presných plastových súčiastok vystrekovaním
Výroba konštrukčných súčiastok plošným tvárnením z plechu
Dodávky manipulačných a dopravníkových systémov FlexLink
str.: 5, 7
13
7
ENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
7. Energetika a plynárenstvo
Power Engineering and Gas Industry
Elektroenergetika
ENERMONT, s. r. o., Bratislava
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
VÚEZ, a.s., Levice
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
SAMPLE Bratislava, s. r. o., Bratislava
Tepelné energetické zdroje
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
Plynárenstvo
STENDHAL, s.r.o., Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
Energetické stroje a zariadenia
ENERGIA PRO, s.r.o., Bratislava
HASMA, s.r.o., Krompachy
AIR CONSULTING, s.r.o., Bratislava
ATLAS COPCO COMPRESSORS SLOVAKIA s.r.o., Trenčín
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
ENERMONT, s. r. o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
RITTAL, s. r. o., Bratislava
SQS HYDRO s.r.o., Bratislava
Zdroje energie
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
Vykurovanie objektov
F. W. OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
Automatizácia a meranie v energetike
ENERGIA PRO, s.r.o., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
VÚEZ, a.s., Levice
Elektroenergetika
klasické tepelné elektrárne
jadrové elektrárne
vodné elektrárne
prenosová sústava
distribučná sústava
stožiare a výzbroj stožiarov
Tepelné energetické zdroje
kotolne
teplárne
spaľovne
výmenníkové stanice
tepelné rozvody
Plynárenstvo
Energetické stroje a zariadenia
kotly
turbíny
kompresory
generátory, transformátory
rozvádzače
výmenníky tepla
čerpadlá
kogeneračné jednotky
riadiace a informačné systémy
Zdroje energie
obnoviteľné
Vykurovanie objektov
vykurovacie telesá
tepelné čerpadlá
meracia, regulačná a riadiaca technika
vykurovanie priemyselných objektov
Automatizácia a meranie v energetike
automatizácia a riadenie
meranie
regulácia
POWER ENGINEERING AND GAS INDUSTRY
strana
15
15, 18
15
15, 16
11
4
12
11
4
12
15
11
14, 17
15
9
9
22
15
4
12
23
12
15, 18
11, 23
12, 15
4
11, 23
14, 17
15
11, 23
15, 16
m m
v
s
s s s
s s s
s s s
s s
s
s s s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
s
m m
s
s
s
m v v
m
v
o
o o o
m
m m
m m
s
s
s s
s
s
o
o
v v v
s
s
v
o
s
o
o o o
v
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
m v v
s
o
m
o
s
s
s
o o o
s
s
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
o
s
o o o
s s s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
ELEKTROMONT TOPOĽČANY
ENERGIA PRO, s.r.o., zastúpenie pre SR
Železničiarska 6
955 01 Topoľčany
tel./fax: +421-38-5320 394, -395
e-mail: [email protected]
www.elektromont.sk
Plynárenská1
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5810 1324
fax: +421-2-5810 1316
mobil: +421-903 769 971
e-mail: [email protected], www.energiapro.sk
DOVOZ A DISTRIBÚCIA
• Výroba a montáž kioskových trafostaníc do výkonu 2500 kVA
• Výkonových a distribučných transformátorov - olejové, suché
• Výkonových vypínačov - Divac, Diflu
• VN rozvádzačov - NORMAFIX®, FLUOFIX®
• Elektronických riadiacich systémov
• Výroba NN rozvádzačov
• elektromontážna činnosť nízkeho a vysokého napätia rôznych
technologických, priemyselných a obytných celkov
• práce vo výbušnom prostredí
• práce na vysokom napätí
• predaj elektroinštalačného materiálu
str.: 22
14
m m
v v v
str.: 17
7
ENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
POWER ENGINEERING AND GAS INDUSTRY
ENERMONT s. r. o.
80
S1
01
SA
OH
Ing. Ján MÉSZÁROS
Ing. Miroslav RUMANOVIČ
Komplexná dodávka stavieb elektrických staníc a vedení
Projektovanie vedení, rozvodní a transformovní
Inžinierske služby
Výstavba a údržba vedení, trafostaníc a stožiarov
• ponúkame komplexné riešenia pre oblasť meracej a regulačnej
techniky v plynárenskom priemysle
• predaj meracej a regulačnej techniky plynov
• predaj telekomunikačných mikrovlnných zariadení ako aj kompletnú
inštaláciu na kľúč
• servisné služby pre predávané produkty
Pobočky:
Nitra, Levice, Trnava, Senica, Trenčín, Partizánske,
Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky
•
•
•
•
•
Račianska 126, 831 54 Bratislava
tel.: +421-2-4920 8040
fax: +421-2-4488 3579
e-mail: [email protected], [email protected],
www.stendhal.sk
01
90
•
•
•
•
STENDHAL, s.r.o.
ISO 14001
ISO
Hraničná 14
827 14 Bratislava
tel.: +421-2-5061 3111
fax: +421-2-5061 3826
e-mail: [email protected]
www.enermont.sk
HASMA, s.r.o.
VÚEZ, a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: +421-53-4176 411
fax: +421-53-4176 413
e-mail: [email protected], www.hasma.sk
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: +421-36-63 553 11
fax: +421-36-63 553 13
e-mail: [email protected]
Špecializovaná firma energetického strojárstva so zameraním na:
• zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární
• automatizáciu, servisné merania a diagnostiku
• garančné skúšky energetických zariadení
• autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia
• výrobu a montáž elektrických a tlakových zariadení
• injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom
transformátorové rozvádzače
káblové rozvodné skrine
prípojkové skrine - HDS do 100 A a prípojkové skrine do 400 A
elektromerové rozvádzače
poistkové spodky NN pre nožové a závitové poistky
str.: 16
F. W. OVENTROP, GmbH & Co.KG
Pestovateľská 13
821 04 Bratislava 2
tel.: +421-2-4363 3677-8
mobil:+421-903 727 602
fax: +421-2-4363 3679
e-mail: [email protected], www.oventrop.sk
Marián BORSÍK
•
•
•
•
•
armatúry a systémy na vykurovanie
armatúry a systémy na olej a plyn
armatúry a systémy pre sanitárnu techniku
podlahové vykurovanie
solárne systémy
KOMPLEXNÁ DODÁVKA STAVIEB
ELEKTRICKÝCH STANÍC A VEDENÍ
str.: 12
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2
tel.: +421-2-58661111
fax: +421-2-53417525, 53417533
e-mail: [email protected], website: www.seas.sk
• výroba a predaj elektrickej energie a tepla
• poskytovanie podporných služieb pre elektrizačnú sústavu
• rozvoj a implementácia inovatívnych technológií v oblasti
energetiky a environmentalistiky
str.: 18
Projektový manažment energetických diel
Projektovanie vonkajších a káblových vedení VN, NN
Projektovanie rozvodní a transformovní VN/NN
Inžinierske služby pre investorov
Výstavba a údržba vedení VVN, VN a NN
Pokládky káblových vedení VN, NN
Výstavba a oprava trafostaníc a stožiarov
Demontáž energetických zariadení
Výstavba a údržba verejného osvetlenia
Realizácia domových prípojok
Komplexná dodávka energetických diel
Oprava pracovných strojov, cestných motorových vozidiel
a karosérií
Prenájom mechanizmov a nákladných automobilov
(s obsluhou)
Práce pod napätím na sieťach 22 kV
SSE - Metrológia, s.r.o. - člen skupiny EDF
Škultétyho 76
010 01Žilina
tel.: +421-41-7633 777
fax: +421-41-7633 778
e-mail: [email protected], www.mevza.sk
Ing. Milan DEGNER
Spoločnosť má udelený certifikát STN EN ISO 9001:2009:
• oprava a montáž určených meradiel (elektromerov)
• overovanie určených meradiel (elektromerov a meracích transformátorov)
• vykonávanie kalibrácie meradiel na meranie elektrických veličín
• montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
• predaj repasovaných elektromerov na podružné meranie s certifikátom
ENERMONT s.r.o., Hraničná 14•827 14 Bratislava•Slovenská republika
Tel.: +421 2 5061 3111•Fax: +421 2 5061 [email protected]
15
7
ENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
POWER ENGINEERING AND GAS INDUSTRY
Pripravujeme 12. vydanie
+421 - 2 - 43 42 15 60
16
[email protected]
7
ENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
POWER ENGINEERING AND GAS INDUSTRY
ENERGIA PRO, s.r.o.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, tel.: 02/5810 1324, fax: 02/5810 1316
Dovoz a distribúcia
výkonových vypínačov
výkonových a distribučných
transformátorov
vysokonapäťových rozvádzačov,
riadiacich systémov pre energetiku,
automatizované skladové
hospodárstvo
výroba a montáž kioskových
trafostaníc
výroba
v
NN rozvádzačov
Inžiniering
zzabezpečenie certifikátov
a povolení, uvedenie do prevádzky
Prevádzka: ENERGIA PRO, s. r. o.
ul. Istvána Gyurcsóa 5564/13, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/553 02 13, 552 49 72, fax: 031/552 89 30
e-mail: [email protected], www.energiapro.sk
Spoločnosť ENERGIA PRO, s.r.o. bola založená v roku 1998
so zámerom poskytovať služby v elektroenergetickom sektore v oblasti technickej, projekčnej, konzultačnej, vzdelávacej
a obchodnej.
Od roku 1998 ENERGIA PRO, s.r.o. je výhradným zástupcom
popredného portugalského koncernu EFACEC Energia S.A.
pre slovenský trh. Súčasný program spoločnosti je zameraný
na dovoz a distribúciu výkonových a distribučných transformátorov, výkonových vypínačov, vysokonapäťových rozvádzačov
a riadiacich systémov pre energetiku.
V roku 2001 sa spoločnosť ENERGIA PRO, s.r.o. stala dodávateľom betónových skeletov ZPUE – Poľsko, typov MRw-b pre slovenský trh. Za nosný program spoločnosti sa tak po niekoľkých
rokoch stala dodávka betonových monolitických prefabrikátových transformačných staníc VN/NN na „kľúč“, táto služba zahŕňa
všetky činnosti od návrhu, dodávok až po uvedenie do prevádzky nových alebo jestvujúcich transformačných staníc, vzhľadom
na ukazujúce sa potreby rekonštrukcií a nových dodávok týchto
zariadení.
Prvoradým cieľom spoločnosti ENERGIA PRO, s.r.o. je poskytnúť komplexne všetky potrebné služby v danej oblasti:
• Projekčná a konzultačná činnosť: projektovanie TS a ich
vnútorných zariadení, komplexné poradenstvo pri rekonštrukcii
rozvodných sietí, návrh typu transformačnej stanice
• Dodávka betónových skeletov TS: ZPUE, typ MRw-b
• Dodávka transformátorov: EFACEC suché aj olejové
• Montáž: profesionálne vyškolený tím vlastných odborníkov,
dokáže v priebehu niekoľkých dní dodať, nainštalovať a pripraviť transformačnú stanicu k uvedeniu do prevádzky
• Periodické školenia obsluhujúceho personálu pre dodané
zariadenia technikmi spoločnosti ENERGIA PRO, s.r.o.
• Inžiniering: zabezpečenie schvaľovacích a povoľovacích
procesov, certifikátov a povolení pri dodávkach TS na príslušných inštitúciach, uvedenie TS do prevádzky
Technické riešenie distribučných transformátorov, vysokonapäťových rozvádzačov či betónových skeletov transformačných
staníc vyhovujú najvyšším európskym a slovenským štandardom,
pri výbere zariadení bol kladený dôraz na funkčnosť, bezpečnosť
prevádzky a vysokú spoľahlivosť ponúkaných zariadení.
Spoločnosť ENERGIA PRO, s.r.o. poskytuje záručný aj pozáručný servis až do konca životnosti jednotlivých zariadení.
ENERGIA PRO, s.r.o. má zriadený sklad, kde sú uskladnené komponenty a náhradné diely k jednotlivým zariadeniam. Havarijná
dodávka zariadení je vyriešená stálou 24 hodinovou servisnou
službou.
Zároveň spoločnosť ENERGIA PRO, s.r.o. zabezpečuje a vykonáva dodávky a montáž komplexnej elektročasti vrátane EZS,
EPS, MaR, záložných zdrojov a silnoprúdovej časti pre budovy.
Túto činnosť vykonávame najmä pri výstavbách supermarketov
(napr. KAUFLAND, HYPERNOVA a iné) ale aj pre administratívne,
zábavné či polyfunkčné stavby – niektoré vybrané dodávky
podobného charakteru sú uvedené v referenciách spoločnosti.
• Dodávka VN rozvádzačov: EFACEC modulárne alebo plnené
plynom SF6 (kompakt)
str.: 14
17
NOVÁ ČISTÁ
ENERGIA
NULOVÉ
CO 2
MOCHOVCE
3&4
Najväčšia súkromná investícia na Slovensku vo výške 2,775 mld. eur prinesie
4000 pracovných miest. Najvyššia úroveň bezpečnosti garantovaná splnením
najnovších medzinárodných bezpečnostných štandardov s viac ako 50 ročnými
skúsenosťami. Dopad na životné prostredie zhodnotený aj medzinárodne v rámci
úspešne ukončeného procesu EIA. Kľúč k energetickej bezpečnosti krajiny, ktorý
podporuje 70 % dospelej populácie.
Pripravujeme 12. vydanie
+421 - 2 - 43 42 15 60
[email protected]
8
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA
8. Elektrotechnika, elektronika
Electrotechnics, Electronics
Silnoprúdová elektrotechnika
BATTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava
DTW, s.r.o., Bratislava
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
ESCONA Trading, s. r. o., Bratislava
OTC, s. r. o., Hlohovec
RITTAL, s. r. o., Bratislava
WATT DRIVE pohonné systémy, s.r.o., Martin
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
OEZ Slovakia, spol. s r.o., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
Elektrotechnické materiály, elektroinštalácia
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
NELO, s. r. o., Bratislava
OEZ Slovakia, spol. s r.o., Bratislava
SALTEK Slovakia s.r.o., Bratislava
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
V a P Slovakia, s.r.o., Hubice
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
ESCONA Trading, s. r. o., Bratislava
HASMA, s.r.o., Krompachy
OTC, s. r. o., Hlohovec
RITTAL, s. r. o., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
Osvetľovacia technika a spotrebná elektrotechnika
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BATTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
Automatizácia a meranie v elektrotechnike
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
NELO, s. r. o., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
Elektronické súčiastky, prvky a uzly
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
SITEL s.r.o., Bratislava
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BATTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
STENDHAL, s.r.o., Bratislava
Zákazková výroba elektroniky
AMSET s.r.o., Bratislava
20
strana
22, 24
22
14, 22
6, 22
23, 26
23
5, 23
13, 22
22
22
22
23
15
11, 23
Silnoprúdová elektrotechnika
elektromotory, generátory, transformátory
riadiace a ovládacie rozvádzače
elektrotepelná a klimatizačná technika
elektrické stroje a prístroje
pohony
výkonné polovodičové systémy
zdroje nepretržitého napájania
Elektrotechnické materiály, elektroinštalácia
káble a vodiče
silové káble a vodiče
dátové káble a vodiče
optické káble
vodiče pre vinutia
izolačné materiály tuhé a kvapalné
impregnačné a zlievacie materiály
skúšanie a testovanie el. technických materiálov
inštalačné spínače, zásuvky a zástrčky
ochranné zariadenia, prepäťové ochrany
rozvádzače
elektromery a spínacie hodiny
rozvody
izolačný inštalačný materiál
elektroinštalačný materiál pre Eex
elektroinštalačné práce
tmely a lepidlá pre elektrotechniku
elektroinštalačný materiál iný
bleskozvodné zariadenia
Osvetľovacia technika a spotrebná elektrotechnika
zdroje svetla a svietidlá
interiérové osvetlenie
verejné a priemyselné osvetlenie
osvetlenie pre nebezpečné a náročné prostredie
špeciálne svetelné efekty
spotrebná elektrotechnika
Automatizácia a meranie v elektrotechnike
automatizácia a riadenie
meranie
regulácia
ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS
o
m m
v
s
o
o
o
s s
s
v
m m m m m m
o
o
o
m
o
v
o
m m
m
m
o
13, 22
22
22, 24
22
14, 22
11, 23
s
23
22
22, 24
22
11
15
22
s
s
m
o
s s s s
m m m
o o
o
s s
s
v
m
m m m m m m m
o
o o
11, 23
22
22
11
m m m m m m
o
v
s
o
o
o
13, 22
22
22
22
22, 24
23
23
11, 23
23, 24
14, 22
6, 22
15
23, 26
23
15
5, 10
22
22
22
22, 24
15
11, 23
5, 10
o
o
o o
o
s
s
m
o
v
s s s
s
s v s s s s
m m m
m
o
o
v
m s
o o
o
o
s s s s
m m m
o o
s
s
m
o
o
v v
v
o o
o
o
o o
m m m
s
s
m
o
s s s
s
s v s s s s
m m m
m
o
o
o
m m
s
s s s s
m m m m m
s s s
m m m
o o o
o o
v o
o
o
o
m m
s
s s s s
m m m m m
s s s
m m m
o o o
o
o o
o
v o
o o
o
v
o o o
o
o o o
m
m m
v
m m
m m m m m m
o
v
v
s
o
o
m s
s
o
o
m
o o o
s
v
s
m
o
v
m m m m m m m
m m
o
s
s
s
m m m
m m
o
o
v
m
m m m m m m m
o
o o
s s s s
m m m
o o
o o
v
o
s
s
s
m m m
s
s
s s s
s v s
s
s
s
s
o
m m
m m m m m
m
m m m m m m
o o
o
o o
s s s v s s s s
m m m m m
m
o o o
o
m
m m
s
s s s s
o
m m m m m
m m m
o
o
s s s s
m m m m m
o o
o
m s
s
s
m
m m
s s s s
m m m m m
s s s
m m m
s
s
s
s
m m
s s s s
o
m m m m m
s
m m m
s
s v s
m m m m m
s
m
o
s s s
m m m
o o o
o
v
o o o
o
s s s v s s
m m m m m
s
o
o o o
s s s s
m m m
s
o o
o
m m m
v
m
m m m m m m m
s
o
s
o
m
o
v
m m m m m m m
o o
o o
o o o
s
o
v
o
s
s
s
m m m
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA
8. Elektrotechnika, elektronika
Electrotechnics, Electronics
Silnoprúdová elektrotechnika
BATTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava
DTW, s.r.o., Bratislava
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
ESCONA Trading, s. r. o., Bratislava
OTC, s. r. o., Hlohovec
RITTAL, s. r. o., Bratislava
WATT DRIVE pohonné systémy, s.r.o., Martin
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
OEZ Slovakia, spol. s r.o., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
Elektrotechnické materiály, elektroinštalácia
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
NELO, s. r. o., Bratislava
OEZ Slovakia, spol. s r.o., Bratislava
SALTEK Slovakia s.r.o., Bratislava
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
V a P Slovakia, s.r.o., Hubice
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
ESCONA Trading, s. r. o., Bratislava
HASMA, s.r.o., Krompachy
OTC, s. r. o., Hlohovec
RITTAL, s. r. o., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
Osvetľovacia technika a spotrebná elektrotechnika
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BATTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
Automatizácia a meranie v elektrotechnike
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
NELO, s. r. o., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
Elektronické súčiastky, prvky a uzly
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
SITEL s.r.o., Bratislava
AP Systems, spol. s r.o., Most pri Bratislave
BATTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava
BOJSA FRANTIŠEK, Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
STENDHAL, s.r.o., Bratislava
Zákazková výroba elektroniky
AMSET s.r.o., Bratislava
strana
22, 24
22
14, 22
6, 22
23, 26
23
5, 23
13, 22
22
22
22
23
15
11, 23
13, 22
22
22
22
22, 24
23
23
11, 23
23, 24
14, 22
6, 22
15
23, 26
23
15
5, 10
13, 22
22
22, 24
22
14, 22
11, 23
v
s
m m m m m
s
m
s
m
s
s
s
m m m m m
s
m
s
m
s s
s
s
s
s
s
v
m m m m m
m
m
22
22
22
22, 24
15
11, 23
5, 10
s
m m m m m
s
m
s
m
s
s
11, 23
22
22
11
o o o o o o
s
m m m m m
s s
s
m
s
m
s
s
s
s
s
m
s
s
s
23
22
22, 24
22
11
15
22
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
8
Elektronické súčiastky, prvky a uzly
polovodičové prvky a integrované obvody
pasívne prvky
elektromechanické prvky a systémy
snímače, senzory a senzorové systémy
alarmy, signalizačné a zvukové zariadenia
optoelektronické prvky a systémy
Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
telefónne zariadenia
dátové siete
počítačové siete
prenosové zariadenia
telekomunikačné prenosové trasy
družicová televízia a rozhlas
rádiokomunikačné zariadenia pre inštitúcie a obyvateľstvo
mikrofóny, reproduktory, slúchadlá a prijímacie prístroje
antény
Zákazková výroba elektroniky
ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS
s
s
s m
s
m m m m m
s s
m
m
v m
v
o
v
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
21
8
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA
ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS
ALNICO - servis, združenie
DTW, s.r.o.
Prístavná 10 - prevádzka
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5341 6727
fax: +421-2-5341 6727
mobil: +421-905 250 012
e-mail: [email protected], www.alnicobratislava.sk
Krupinská 4
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6353 2691
fax: +421-2-6353 2692
e-mail: [email protected], www.dtw.sk
Montáž, oprava a odborné prehliadky:
• lodných a priemyselných elektrozariadení
• zálohových a núdzových dieselagregátov
• domových inštalácií a bleskozvodov
• technológií GSM a rádiokomunikačných systémov
• rýchlovyvíjačov pary
komplexné riešenia ochrany napájania
• dodávky a servis záložných zdrojov a bezvýpadkových prepínačov
• kompenzácia účinníka a vyšších harmonických
• kompletné merania kvality a porúch el. siete
• poradenstvo, školenia, audity el. sietí
str.: 13
AMSET s.r.o.
ELEKTROMONT TOPOĽČANY
Sliačska 10
831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4446 0444
fax: +421-2-4464 0441
e-mail: [email protected], www.amset.sk
Železničiarska 6
955 01 Topoľčany
tel./fax: +421-38-5320 394, -395
e-mail: [email protected]
www.elektromont.sk
Zákazková výroba priemyselnej elektroniky
• Komplexné služby v oblasti vývoja a výroby elektroniky
• Výroba dosiek plošných spojov a osadzovanie od prototypov až po
sériovú výrobu
• Zákazkový vývoj SW a HW
• Bezpečnostné produkty IT - nevyžarujúce PC
• USB token, GSM/GPS aplikácie
• elektromontážna činnosť nízkeho a vysokého napätia rôznych
technologických, priemyselných a obytných celkov
• práce vo výbušnom prostredí
• práce na vysokom napätí
• predaj elektroinštalačného materiálu
str.: 14
•
•
•
•
•
•
•
•
AP Systems, spol. s r.o.
ESCONA Trading, s. r. o.
900 46 Most pri Bratislave 816
email: [email protected]
tel.: +421-2-45 64 80 64
[email protected]
fax: +421-2-45 64 80 65
www.apsystems.sk
mobil: +421-903 428 973
mobil: +421-903 478 974
Cukrová 14
811 08 Bratislava
tel.: +421-2-5932 4141, mobil: +421-918 641 394
mobil: +421-903 430 304
e-mail: [email protected], www.escona.sk
Návrhy, projektovanie a poradenstvo
Odborné prehliadky a skúšky el.zariadení
Výroba rozvádzačov NN
Elektroinštalácie v objektoch triedy A, B
Inteligentné elektroinštalácie budov
Záložné zdroje napájania
Meranie a Regulácia, Automatizácia
Správa a servis v oblasti elektrosystémov
Simona LHOTOVÁ
Pavol PERNECKÝ
•
•
•
•
•
•
Štrukturované kabelážne systémy
Telekomunikačné systémy
Prístupové systémy
Dochádzkove a dorozumievacie systémy
Správa a servis v oblasti IT
Parapetné a soklové rozvodné systémy
• zastúpenie firmy PFISTERER
• konektorový systém CONNEX, káblové koncovky a spojky VN a VVN,
prefabrikovaný systém 110 kV IXOLINE
• svorky a armatúry pre rozvodne a vonkajšie vedenia NN, VN, VVN
• nástroje, náradie a meradlá - SARTORIUS
str.: 6
BATTEX Slovakia, s. r. o.
FENIX SK, s. r. o.
Karloveská 63
841 04 Bratislava, Areál SMÚ
tel.: +421-2-6542 4721
mobil: +421-905 277 881
fax: +421-2-6542 4721
e-mail: [email protected], www.battex.sk
Smaragdová 47
040 11 Košice
tel.: +421-55-7896 221
mobil: +421-905 396 478
e-mail: [email protected], www.fenixsk.sk
Ing. Peter LACHOVIČ - konateľ
® výroba a predaj akumulátorov, článkov a batérií ®
výroba a repasia batéríí do:
notebookov, videokamier, mobilných a bezdrôtových telefónov,
rádiostaníc, akumulátorového náradia, výpočtovej techniky,
zdravotníckej techniky, záložných zdrojov (UPS), meracích prístrojov
tepla, MaR techniky, RC modelov
•
•
•
•
•
•
•
Autorizovaný distribútor spoločnosti PHOENIX CONTACT
CLIPLINE - radové svorkovnice
PLUSCON - priemyselné konektory
COMBICON - prepojovacia technika
TRABTECH - prepäťová ochrana
INTERFACE - konvertory signálov, zdroje, oddeľovače, prevodníky
AUTOMATIONWORX - automatizačná technika
str.: 24
BOJSA FRANTIŠEK
NELO, s. r. o.
Tupolevova 8
851 01 Bratislava
mobil: +421-905 339 106
fax: +421-2-6382 4270
e-mail: [email protected]
Galvaniho 16
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4342 6950
fax: +421-2-4363 7121
e-mail: [email protected], www.nelo.sk
Peter NÉMETH - konateľ
•
•
•
•
•
•
výroba, montáž rozvádzačov
oprava, montáž elektroinštalácie
oprava elektrického ručného náradia
oprava, montáž osvetľovacej techniky
montáž a oprava domáceho dorozumievacieho zariadenia
montáž a zapojenie štruktúrovanej kabeláže
Výhradné zastúpenie spoločnosti GPH
Dovoz a distribúcia elektroinštalačného materiálu
• ukončovacie a spojovacie prvky do 1000mm2
• lisovacie, strihacie a odizolovacie náradie
• zmršťovacie trubice a koncovky
• zmršťovacie a zalievacie kábelové súbory
str.: 24
22
8
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA
ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS
OEZ Slovakia, spol. s r.o.
TME Slovakia, s.r.o.
Rybničná 36C
831 07 Bratislava
tel.: +421-2-4921 2511
fax: +421-2-4921 2525
e-mail: [email protected], www.oez.sk
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-5002 047
fax: +421-41-5643 420
e-mail: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], www.tme.sk
Martin MIČÍK - obchodno technický referent +421-41-5002 047
Michaela GONDOVÁ - obchodný referent +421-41-5002 047, +421-911 144 851
Ján GAŽO - obchodný reprezentant na území Slovenska +421-911 320 077
KOMPLEXNÝ DODÁVATEĽ PRODUKTOV A SLUŽIEB
V OBLASTI ISTENIA ELEKTRICKÝCH OBVODOV
A ZARIADENÍ NÍZKEHO NAPÄTIA
TME je európsky distribútor (VO a MO už 19 rokov)
• elektronických súčiastok - aktívnych, pasívnych
• elektrotechnických súčiastok, káblov, mechanických súčiastok
• meracej, regulačnej a automatizačnej techniky
• náradia a dielenského vybavenia
OTC, s. r. o.
V a P Slovakia, s.r.o.
M. R. Štefánika 85
920 01 Hlohovec
tel.: +421-33-556 38 51
fax: +421-33-556 38 91
e-mail: [email protected], www.otc-servis.sk
Hubice 66
930 39 Hubice
tel.: +421-902 686 786-Non stop
e-mail: [email protected]
www.vaps.sk
str.: 11
Aktívne Bleskozvody certifikované podľa nových STn EN 62 305-1, 2, 3
STN EN 62 305-2, STN 34 1391-Z1, Z2, Z3, Z4
Ing. Marian RUČKAY - konateľ spoločnosti
Servis pre energetiku:
• elektromery
• meracie prístroje
• distribučné transformátory
• skúšanie ochranných a pracovných pomôcok
str.: 26
POSKYTUJEME:
• obhliadky budov pre vypracovanie technického riešenia
• dodanie a montáž aktívnych bleskozvodov a ich príslušenstva
• revízie a merania aktívnych častí podľa STN 34 1391-Z1, Z3
• vypracovanie projektu(vypracovávame všetky druhy projektov)
• záručný a pozáručný servis a údržbu
str.: 24
RITTAL, s. r. o.
WATT DRIVE pohonné systémy, s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-3233 3911
fax: +421-2-3233 3910
e-mail: [email protected], www.rittal.sk
Kollárova 96
036 01 Martin
tel.: +421-43-430 36 30
mobil: +421-904 679 701
fax: +421-43-428 72 20
e-mail: [email protected]
www.wattdrive.sk, www.wattdrive.cz
Ing. Igor BARTOŠEK - riaditeľ
Ponúka:
•
•
•
•
•
•
skriňové rozvádzače
systémy pre zabudovanie elektroniky
klimatizácia v rozvádzačoch
zbernicové systémy v rozvádzačoch
dátové rozvádzače
infraštruktúra serverovní
• elektroprevodovky
•
•
•
•
- s čelným ozubením do 90kW, ploché - násuvné do 90kW
- čelno-závitovkové do 7,5kW a kužeľovo-čelné do 90kW
elektromotory s rôznym príslušenstvom a s výkonom od 0,12 do 110kW
frekvenčné meniče
- plynulá zmena otáčok elektromotorov od 0,25 do 1500kW
soft-štartéry
- plynulý rozbeh a dobeh elektromotorov od 4 do 800kW
poradenstvo a riešenie pohonných systémov podľa požiadaviek zákazníka
str.: 5
SALTEK Slovakia s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
tel.: +421-2-6225 0311, -12
fax: +421-2-6225 0315
e-mail: [email protected], www.saltek.eu
Návrh, výroba a predaj prepäťových ochrán
Slavomír ČEPA: +421-905 882 131, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Ing. Ján FEDEŠ: +421-905 485 451, Pod Donátom 1, 965 01 Žiar nad Hronom
Adriana ŠTEFANSKÁ: +421-905 320 840, Letná 45, 040 01 Košice
SITEL s.r.o.
Kopčianska 18
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6381 4662-3
fax: +421-2-6381 4661
e-mail: [email protected], www.sitel.sk
•
•
•
•
•
•
•
komplexná výstavba káblovodov a telekomunikačných sietí
projektovanie a dodávka kabeláže a slaboprúdových rozvodov
prekládky káblových trás
prenájom optických vlákien a chráničiek
poskytovanie kolokačných služieb, datacentrum
diaľkový dohľad a havarijný servis telekomunikačných sietí
predaj materiálu pre telekomunikačnú výstavbu
www.infomatim.sk
23
8
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA
ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS
PREDA J
VÝROBA
A R EPA S I A
BATÉRIÍ DO
P O R A D EN S T VO
A S ER VI S N É
S L UŽ B Y
ZÁRUČNÁ DOBA
NiCd, NiMH, Li-Ion akumulátorov
a líthiových článkov, prímárnych batérií,
nabíjačiek, zdrojov a svietidiel
• notebookov
• videokamier
• mobilných a bezdrôtových telefónov
• rádiostaníc
• akumulátorového náradia
• výpočtovej techniky
• zdravotníckej techniky
• záložných zdrojov (ups)
• meracích prístrojov tepla
• meracej a regulačnej techniky
• RC modelov
• a iných prístrojov a zariadení
24-48 Mesiacov
www.battex.sk
ISO 9001:2001
BATTEX Slovakia s.r.o. - Areál SMÚ
Karloveská 63, 841 04 Bratislava
tel.: +421-2-654 24 721, 654 44 285
tel./fax: +421-2-654 44 286
e-mail: [email protected]
Dovoz a distribúcia
elelektroinštalačného
materiálu
ukončovacie a spojovacie prvky do 1000mm2
lisovacie, strihacie a odizolovacie náradie
zmršťovacie trubice a koncovky
zalievacie hmoty
zmršťovacie a zalievacie kábelové súbory
elektronické popisovače DYMO
hydraulické a mechanické prestrihovače plechu
meracie prístroje a transformátory
NELO s.r.o.,
Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
tel.: 02/4342 6950, fax: 02/4363 7121
e-mail: [email protected], www.nelo.sk
AKTÍVNY
BLESKOZVOD
Princípy fungovania
Pokiaľ je odvádzač bleskov uzemnený, jeho horná časť môže byť
z ľubovoľného vodivého materiálu. Pri pasívnom bleskozvode
začína jeho horná časť fungovať až po dlhšom čase zmeny
náboja. V prípade Aktívneho bleskozvodu je čas iniciácie výrazne skrátený.
Aktívny bleskozvod v prostredí statických polí, ktoré sú pre
výboje bleskov charakteristické, generuje kontrolovanú magnitúdu a frekvenčné pulzy v nárazovom bode terminálu. Umožňuje to aktiváciu vyvedenia z terminálu, ktoré sa šíri proti zvádzaču
prichádzajúceho z búrkových mračien.
- navrhované a testované v súlade s NFC 17-102, UNE-21186,
NP4426 a STN 34 1391-Z1, Z3
Testovanie
Aktívny bleskozvod bol dôkladne testovaný v nezávislom vysokovoltážnom laboratóriu v súlade s požiadavkami francúzskej
normy NFC 17-1002, španielskej normy UNE-21186 a slovenskej
normy STN 3413 91. Testovanie, zadefinované podľa vyššie
zmienených štandardov, bolo navrhnuté tak, aby mohlo simulovať prirodzene vznikajúce podmienky a umožnilo porovnanie
výkonu rôznych typov ochrany pred bleskom.
Test simuluje podmienky prírodného prostredia, v ktorom je
určitý impulz (vytvorený Marx generátorom s dlhým časom
odozvy a vodičom odvedeným do zeme) vrstvený v permanentnom poli (je vytvárané nábojom medzi oblakmi a zemou, simulované v laboratóriu generátorom jednosmerného prúdu).
Satelit G2 od Duval Messien na vrchole tyče je zaznamenávaný
foto-násobiteľom, čo umožňuje zmerať spúšťací čas oboch,
jednoduchej pasívnej tyče a ESE. Priemerná hodnota sa následne stanoví individuálne pre pasívnu tyč a pre ESE. Odchýlka sa
potom vypočíta ako rozdiel T(JT) mínus T(SI). Zistíme tak čas ΔT,
ktorý určuje lepší výsledok ESE.
- dizajn z nehrdzavejúcej ocele je vhodný pre väčšinu prostredí
- je vhodný pre spájanie so širokou škálou zvádzacích systémov
vrátane pások, káblov, hladkých tkanín a vodičov
Energická samostatnosť
Aktívny bleskozvod je sebestačný. Svoju energiu si čerpá z okolitého elektrického poľa, ktoré existuje počas búrky. Iniciačný
predstih sa spúšťa akonáhle okolité pole prekročí špičkovú efektívnu hodnotu, ktorá zodpovedá minimálnemu riziku.
V a P Slovakia, s.r.o.
Hubice 66, 930 39 Hubice
Tel.: 0902 686 786 - Non stop
E-mail: [email protected]
http://www.vaps.sk
str.: 23
24
9
SLUŽBY
9. Služby
Services
Veda, výskum, vzdelávanie
strana
Emil Kovaľ - UNIZVAR, Prešov
25
Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, metrológia, kalibrácia
OTC, s. r. o., Hlohovec
23, 26
Q-TEST plus s. r. o., Bratislava
26
Emil Kovaľ - UNIZVAR, Prešov
25
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
15
Inžinierske a projektové služby
COPROJECT, a. s., Bratislava
25
ENERGIA PRO, s.r.o., Bratislava
14, 17
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
4
Servisno - montážne služby
M-TEC group, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
13
Informačné technológie
AMSET s.r.o., Bratislava
22
Ekológia
KOVEKO, Veľké Bielice
26
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
11
SQS HYDRO s.r.o., Bratislava
12
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
ENERGIA PRO, s.r.o., Bratislava
14, 17
Finančné a ekonomické služby
EXIMBANKA SR, Bratislava
25, 28, 29
Veľtrhy a výstavy
EXPO CENTER a.s., Trenčín
obálka, 26, 27
Incheba, a.s., Bratislava
26, 30, 31
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o., Spišská Nová Ves
26, 32
Servisné spoločnosti
cargo-partner SR, spol. s r. o., Bratislava
25
TME Slovakia, s.r.o., Žilina
11, 23
Veda, výskum, vzdelávanie
konzultácie a školenia v strojárstve
Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, metrológia, kalibrácia
skúšobníctvo
certifikácia
meranie
poradenstvo v systémoch manažérstva
Inžinierske a projektové služby
v strojárstve
v energetike
pre iné odvetvia priemyslu
energetický audit budov
Servisno - montážne služby
rekonštrukcie strojovo - technologických zariadení
Informačné technológie
v energetike
CAD/CAE/CAM systémy
podnikové informačné systémy
Ekológia
výkup a úprava odpadov
EIA
environmentálne poradenstvo
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania živ. Prostredia
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
elektrické zariadenia
tlakové zariadenia
zdvíhacie zariadenia
Finančné a ekonomické služby
banky
Veľtrhy a výstavy
Servisné spoločnosti
colné a špedičné služby, Intrastat SK
doprava
logistika
osobné ochranné pracovné prostriedky
zasielateľské služby
SERVICES
s
s
s
s s s
s s s s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
o
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s s s
s
o
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
cargo-partner SR, spol. s r. o.
Emil Kovaľ - UNIZVAR
Kopčianska 92
852 03 Bratislava
tel.: +421-2-6824 2300, 6824 2303
fax: +421-2-6824 2222
e-mail: [email protected]
www.cargo-partner.com
Strojnícka 11
080 01 Prešov
tel.: +421-51-7764 554
fax: +421-51-7764 554
mobil: +421-905 273 339
e-mail: [email protected], www.unizvar.superfirmy.sk
Emil KOVAĽ - majiteľ, vedúci zváračskej školy
Ing. Emil KOVAĽ - zváračský inštruktor, technológ
MEDZINÁRODNÁ ŠPEDÍCIA
• letetecká – námorná – kamiónová preprava
• skladovanie - logistika
• colná deklarácia
•
•
•
•
•
•
školenia zváračov, základné a úradné kurzy, všetky metódy
zaškolenie na rezanie laserom, plazmovým oblúkom, kyslíkom a i.
preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení
oprava súčiastok z hliníka, nerezu a zliatin špeciálnym zváraním
oprava hliníkových automobilových diskov
činnosť koordinátora zvárania pri zavádzaní noriem EN ISO 3834 a DIN 18 800
COPROJECT, a. s.
EXIMBANKA SR
Račianské mýto 1/B
831 02 Bratislava
tel./fax: +421-2-4927 7001
tel./fax: +421-2-4927 7010
e-mail: [email protected]
www.coproject.sk
Grösslingová 1
813 50 Bratislava
tel.: +421-2-59 39 81 11
e-mail: [email protected]
www.eximbanka.sk
Ing. Peter REDLICH - riaditeľ spoločnosti
Ing. Miroslav DOBROTA - obchodný riaditeľ
• Projektová, inžinierska, konzultačná a poradenská spoločnosť, poskytujúca
komplexné služby pri príprave a realizácii investičných celkov a pri kompletnej
dodávke priemyselných a občianskych stavieb, najmä v oblasti strojárenstva.
• Špeciálne zameranie - automobilový a pridružený priemysel
•
•
•
•
•
priame úvery
refinančné úvery
bankové záruky
poistenie neobchodovateľného rizika
poistenie obchodovateľného rizika
str.: 28, 29
25
9
SLUŽBY
SERVICES
EXPO CENTER a.s.
OTC, s. r. o.
Pod Sokolicami 43
911 01 Trenčín, SLOVAKIA
tel.: +421-32-7435 600
fax: +421-32-7435 600
e-mail: expocenter@expocenter.sk, www.expocenter.sk
M. R. Štefánika 85
920 01 Hlohovec
tel.: +421-33-556 38 51
fax: +421-33-556 38 91
e-mail: otc@otc-servis.sk, www.otc-servis.sk
Ing. Marian RUČKAY - konateľ spoločnosti
•
•
•
•
•
•
poriadanie medzinárodných výstav a veľtrhov
zabezpečenie účasti firiem na iných výstavách
realizácia výstavných stánkov
prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností
kongresová turistika
reklamná činnosť a propagácia
Servis pre energetiku:
• elektromery
• meracie prístroje
• distribučné transformátory
• skúšanie ochranných a pracovných pomôcok
str.: obálka, 27
str.: 23
Incheba, a.s.
Q-TEST plus s. r. o.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6727 2414
fax: +421-2-6727 2201
e-mail: fmikulas@incheba.sk, www.incheba.sk
Šulekova 33
811 03 Bratislava
tel.: +421-2-5441 6250
fax: +421-2-5441 3502
e-mail: q-test@q-test.sk, www.q-test.sk
Ing. František DROZDA - konateľ
Eva KORBEĽOVÁ - vedúca kalibračného laboratória
Ing. Radovan FILO - manažér kvality a audítor
• ELEKTRO EXPO - veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
str.: str.:
30, 77
31
mobil: +421-903 466 250
mobil: +421-903 154 996
mobil: +421-903 305 766
• expertízy a poradenstvo v ISM podľa ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (enviroment),
OHSAS 18001 (bezpečnosť), ISO 17025, ISO 17043 ILC (akreditácia laboratórií) ISO
27001 (SMIB), HACCP, analýza systému merania (MSA), audit systému manažérstva
• kalibrácia meracej techniky a expertné meranie
• autorizované obchodné zastúpenie DH Budenberg
• organizovanie medzilaboratórnych porovnávaní a testov spôsobilosti
KOVEKO
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o.
Železničná 7
958 04 Veľké Bielice
tel.: +421-38-7498 513
mobil: +421-903 753 250
fax: +421-38-7498 513
e-mail: koveko1@gmail.com, www.koveko.sk
Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-53-4424 748
fax: +421-53-4426 364
e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk
Ing. arch. Mária KLEINOVÁ
VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN
• kovový šrot
• farebné kovy
• predaj propán-butánu
•
•
•
•
reklama, reklamné predmety
autorské výstavy a veľtrhy
výstavy a veľtrhy podľa výberu klienta
návrh a realizácia atypických expozícií
str.: 32
Prezentujte svoju činnosť na mape
miest a regiónov SR
CIELENÁ bezplatná distribúcia:
inzerenti podľa uvedeného kľúča
mesto – 2000 až 4000 ks
kultúrne a informačné centrá v rámci SR
cestovné kancelárie, ktoré realizujú aktívny
cestovný ruch na území SR (cca. 30 CK)
Výstavy (MSV Nitra, ELO SYS Trenčín,
AGROKOMPLEX Nitra, FOR ARCH Banská
Bystrica, DOM EXPO Nitra, CONECO Bratislava)
predajná sieť (stánky, kníhkupectvá, čerpacie
stanice, hotelové zariadenia), podľa požiadaviek
26
tel.: 0908 178 897
Získate prezentáciu na
internete ZADARMO :-)
16. ROÈNÍK MEDZINÁRODNÉHO
VE¼TRHU ELEKTROTECHNIKY,
ELEKTRONIKY, ENERGETIKY
A TELEKOMUNIKÁCIÍ
5. – 8. 10. 2010
EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenèín, SR
tel./fax: +421-32-743 23 82
e-mail: dchrenkova@expocenter.sk
záštita / Sponsored by
odborná garancia / Guarantor
Financovanie
a poistenie
Vášho exportu
EXIMBANKA SR, Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, Tel.: 00421/2/59 39 81 11, E-mail: informacie@eximbanka.sk, www.eximbanka.sk
EXIMBANKA SR ponúka svojim klientom širokú škálu bankových a poistných produktov a taktiež
poskytuje možnosť ich kombinácie, ktorú väčšina z klientov aj využíva.
BANKOVÉ PRODUKTY
Bankové produkty EXIMBANKY SR smerujú k tomu, aby podnikateľom uľahčili prístup k financovaniu
exportného kontraktu, získanie rôznych foriem záručných produktov, prípadne zmenšili riziko
nezaplatenia pohľadávok zo strany kupujúcich.
Priame úvery
Refinančné úvery
Bankové záruky
POISTNÉ PRODUKTY
Okrem obchodovateľných rizík, ktoré sú zaistiteľné prostredníctvom zahraničných zaisťovní,
EXIMBANKA SR ako jediná v Slovenskej republike poisťuje aj neobchodovateľné riziká, teda také, ktoré
nie je možné zaistiť prostredníctvom súkromného zaisťovateľa.
Poistenie neobchodovateľného rizika
Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným, politickým a
kombinovaným rizikám
Poistenie strednodobých a dlhodobých dodávateľských úverov proti politickým a komerčným rizikám
Poistenie vývozného odberateľského úveru proti politickým a komerčným rizikám
Poistenie výrobného rizika
Poistenie úveru na financovanie výroby na vývoz proti riziku nesplatenia úveru v dôsledku
neschopnosti vývozcu splniť podmienky vývozného kontraktu
Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí
Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických osôb v zahraničí proti riziku
nesplatenia úveru
Poistenie potvrdeného neodvolateľného dokumentárneho akreditívu
Poistenie bankovej záruky vystavenej v súvislosti s podmienkami získania alebo plnenia vývozného
kontaktu
Poistenie obchodovateľného rizika
Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia
:A:@IGD:MED
K:ĪIG=:A:@IGDI:8=C>@N!:A:@IGDC>@N6:C:G<:I>@N
;6>GD;:A:8IG>86A:C<>C::G>C<!:A:8IGDC>8H6C9EDL:G:C<>C::G>C<
'.#.#"&#&%#'%&%
>C8=:76!V#h#!K^ZYZch`{XZhiV(",!-*&%&7gVi^haVkV!HadkV`GZejWa^X
I )'&"'"+,',')&)B )'&".&&"&%%,%.; )'&"'"+,',''%&
:[b^`jaVh5^cX]ZWV#h`
lll#^cX]ZWV#h`
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
CLIMATHERM
CONECOINVEST
SLOVREALINVEST
29. 3. - 2. 4. 2011
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava
T +421-2-6727 2205, 6727 2214, 6727 2140
F +421-2-6727 2055 • E coneco@incheba.sk
www.incheba.sk
KONTAKTY NA ÚRADY A INŠTITÚCIE
CONTACT DETAILS OF AUTHORITIES AND INSTITUTIONS
Ministerstvo
hospodárstva a výstavby
Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel. ústredňa: 02/4854 1111
Fax: 02 / 4333 7827
http://www.economy.gov.sk
Vedenie ministerstva:
Minister
PhDr. Juraj Miškov
Tel.: 02/ 4854 7003, 4854 7002
Fax: 02/ 4342 3949
Štátny tajomník
Ing. Martin Chren
Tel.: 02/ 4854 7104, 4854 7204
Fax: 02/ 4333 6489
statny.tajomnik@mhv.sk
Vedúci služobného úradu
JUDr. Peter Jesenský
Tel.: 02/ 4854 7106, 4854 7206
Fax: 02/ 4854 3315
Kancelária ministra
Mgr. Martina Fondrková
dočasne preložená na funkciu
riaditeľky kancelárie ministra
Tel.: 02/ 4854 7112, 4854 7212
Fax: 02/ 4342 3949
fondrkova@mhv.sk
Komunikačné oddelenie
PhDr. Vahram Chuguryan, PhD.
vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 4854 1406
Fax: 02/ 4333 6482
chuguryan@mhv.sk
Organizačné útvary
ministerstva:
Sekcia stratégie
Tel.: 02/ 4854 7129, 4854 7229
Fax: 02/ 4854 3613
Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví
Odbor podnikateľského prostredia
Tel.: 02/ 4854 7158
Fax: 02/ 4854 3502
Odbor priemyslu a inovácií
Tel.: 02/ 4854 7142
Fax: 02/ 4333 3595
Odbor strategických investícií
Tel.: 02/ 4854 1606
Sekcia energetiky
Tel.: 02/ 4854 7124
Tel.: 02/ 4854 7224
Fax: 02/ 4333 9287
Odbor medzinárodných vzťahov v energetike
Tel.: 02/ 4854 7044
Tel.: 02/ 4854 7144
Odbor palív a energetiky
Tel.: 02/ 4854 1911
Tel.: 02/ 4854 1931
Samostatné oddelenie regulačných analýz
Tel.: 02/ 4854 7061
Sekcia stavebníctva a bytovej politiky
Tel.: 02/ 59 364 230
Odbor stavebníctva
Tel.: 02/ 59 364 258
Odbor bytovej politiky a mestského rozvoja
Tel.: 02/ 59 364 200
Samostatné oddelenie pre vedu a výskum
Tel.: 02/ 59 364 279
Sekcia podporných programov
Tel.: 02/ 4854 7121
Tel.: 02/ 4854 7221
Fax: 02/ 4854 5010
Odbor záležitostí EÚ
Tel.: 02/ 4854 2517
Fax: 02/ 4854 1705
Odbor regulácie elektroenergetiky
02/581 004 51, -52, -56, -59, -63, -86
Odbor regulácie plynárenstva
02/581 004 71, -73, -76, -65, -66
Predseda
02/581 004 18
02/581 004 61, -62, -68, -72, -55, -85
Odbor medzinárodnej spolupráce
02/581 004 36, 581 004 53
Odbor legislatívno-právny
02/581 004 80 -84
Odbor regulácie tepelnej energetiky
02/581 004 41, -42, -43, -44, -45, -46, -35, -26
Tel.: 02/ 4854 7055
Tel.: 02/ 4854 7155
Fax: 02/ 4854 3579
Odbor interregionálnej a bilaterálnej
spolupráce
Tel.: 02/ 4854 2513
Tel.: 02/ 4854 2512
Fax: 02/ 4854 5036
Odbor monitorovania, kontroly OP,
hodnotenia a publicity ŠF
Tel.: 02/ 4854 7075
Tel.: 02/ 4854 7175
Odbor energetickej a surovinovej politiky
Tel.: 02/ 4854 7070
Tel.: 02/ 4854 7143
Fax: 02/ 4854 3918
Bajkalská 27, P.O.BOX 12,
820 07 Bratislava 27
tel.: +421-2-581 004 11,
fax: +421-2-581 004 79,74
e-mail: urso@urso.gov.sk
Referát Rady pre reguláciu
02/581 004 38
Odbor riadenia operačných programov
a metodiky
Odbor regulácie vodárenstva
02/581 004 48, -57, -58, -37 -39
Odbor kontroly
Oblastné pracovisko Martin
ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01
Fax: +421 43 401 17 19
Odbor strategických analýz, pracovisko
Martin
Sekcia legislatívy a práva
Tel.: 02/ 4854 7025
Fax: 02/ 4854 3604
Odbor legislatívy
Tel.: 02/ 4854 7037
Tel.: 02/ 4854 7137
Odbor právnych služieb
Tel.: 02/ 4854 1812
Samostatné oddelenie akcionárskych práv
Tel.: 02/ 4854 7064
Fax: 02/ 4854 7064
Sekcia obchodu a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 02/ 4854 7023
Tel.: 02/ 4854 7123
Fax: 02/ 4854 3421
Odbor obchodnej politiky
Tel.: 02/ 4854 7110
Fax: 02/ 4854 3116
Odbor medzinárodného obchodu
Tel.: 02/ 4854 2421
Tel.: 02/ 4854 2422
Fax: 02/ 4854 3120
Odbor ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu
Tel.: 02/ 4854 2514
Európske spotrebiteľské centrum
Tel.: 02/ 4854 2520
Oblastné pracovisko Zvolen
Námestie SNP č. 35/48, 960 01 Zvolen
Odbor kontroly
Tel./Fax: +421 45 532 30 50
Oblastné pracovisko Košice
Krivá 23 P.O.BOX B25, 040 01 Košice
Odbor kontroly
Tel./Fax: +421 55 677 12 41
Oblastné pracovisko Trenčín
Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín
Odbor kontroly
Tel./Fax: +421 32 744 22 53
043/401 17 10 -14
Odbor kontroly
043/4011716, -17
33
KONTAKTY NA ÚRADY A INŠTITÚCIE
CONTACT DETAILS OF AUTHORITIES AND INSTITUTIONS
Štátna energetická
inšpekcia Trenčín
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
Vedúci služobného úradu, generálny riaditeľ:
Dr.h.c.h.doc., Ing. Vladimír Mošat, CSc.
Sekretariát generálneho riaditeľa
032/74 317 03, 74 317 06
Fax. 032/74 351 38
e-mail: sei@tn.sknet.sk
Štatutárny zástupca a výkonný riaditeľ ŠEI
JUDr. Peter Eckmann
Ekonomický riaditeľ ŠEI:
Ing. Maroš Průžek
Vedúci odboru špecializovaných činností:
Ing. Milan Vrabec
Vedúci správneho odboru:
Ing. František Vrabeľ
Krajský inšpektorát ŠEI Bratislava
Bajkalská 27
821 01 Bratislava 2
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Jozef Petrenčík
tel. č.: 02/53 63 03 78
fax: 02/53 42 10 10
e-mail bratislava@seiki.sk
Slovenská inovačná
a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
tel.: +421 - (0)2 - 5824 8345
fax: +421 - (0)2 - 5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk
website: www.siea.sk
Regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7437 446
fax: +421 - (0)32 - 7436 057
e-mail: officetn@siea.gov.sk
website: www.siea.sk
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4714 600
fax: +421 - (0)48 - 4714 651
e-mail: officebb@siea.gov.sk
website: www.siea.sk
34
Krajský inšpektorát ŠEI Trnava
J. Bottu. č. 4
918 46 Trnava
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Marián Fridrich
tel. č.: 033/55 12 616
fax: 033/55 12 616
e-mail trnava@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Nitra
Novozámocká 179
949 05 Nitra
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Stanislav Ďurfina
tel. č.: 037/65 33 760
fax: 037/65 33 760
e-mail nitra@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Trenčín
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Pavol Martonka
tel. č.: 032/74 30 356
fax: 032/74 35 684
e-mail trencin@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Peter Saksun
tel. č.: 048/41 41 721
fax: 048/41 41 721
e-mail bbystrica@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Košice
Krivá 23
041 94 Košice
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Jozef Sedlák
tel. č.: 055/67 70 936
fax: 055/67 79 921
e-mail košice@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Prešov
Hurbanistov 1
080 01 Prešov
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Ladislav Tomko
tel. č.: 051/77 22 344
fax: 051/77 25 427
e-mail presov@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Žilina
Košická 11
010 01 Žilina
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Vladimír Gajdoš
tel. č.: 041/50 06 237
fax: 041/50 06 236
e-mail zilina@seiki.sk
Regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
041 94 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6782 532
fax: +421 - (0)55 - 6786 411
e-mail: officeke@siea.gov.sk
website: www.siea.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Košice
Krivá 18
041 94 Košice
bezplatná linka: 0800 - 199 399
e-mail: poradenstvo.ke@siea.gov.sk
website: www.zitenergiou.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Trenčín
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4142 625, 4142 656
fax: +421 - (0)48 - 4714 651
e-mail: olmv@siea.gov.sk
website: www.siea.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská
Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
bezplatná linka: 0800 - 199 399
e-mail: poradenstvo.bb@siea.gov.sk
website: www.zitenergiou.sk
Jiráskova 5
911 01 Trenčín
bezplatná linka: 0800 - 199 399
e-mail: poradenstvo.tn@siea.gov.sk
website: www.zitenergiou.sk
2010
NOMENCLATURE
NOMENKLATÚRA
1. Engineering Materials and Components
1. Materiály a komponenty pre strojárstvo
Metallurgical Semi-products and Products
Engineering Products Manufactured by Other Industrial Sectors
Machine Parts
2. Processing of Metals and Materials
Machines for Metals Working, Shaping and Adjustment
Special Technology of Material Processing
Surface Finish of Metals and Materials
Welding and Welding Technology
Technical gases
3. Hydraulics, Pneumatics, Compressors
Hutné polotovary a výrobky
Výrobky iných odvetví pre strojárstvo
Časti strojov
2. Spracovanie kovov a materiálov
Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov
Špeciálne technológie spracovania materiálov
Povrchová úprava kovov a materiálov
Zváranie a zváračská technika
Technické plyny
3. Hydraulika, pneumatika, kompresory
Hydraulics, Hydraulic Elements and Systems
Pneumatics and Pneumatic Elements
Compressors
Fittings, Pumps and Distributions
Hydraulika, hydraulické prvky a systémy
Pneumatika a pneumatické prvky
Kompresory
Armatúry, čerpadlá a rozvody
4. Automation, Measuring, Regulation
4. Automatizácia, meranie, regulácia
Automation and Control Technology
Measuring and Regulation Technology
Measuring and Laboratory Technology
Diagnostics, Tribology
5. Air-conditioning, Heating and Eco-technology
Air-conditioning
Cooling and Freezing Equipment, Drying Devices
Heating of Buildings
Water Management
6. Machines, Equipment and Technology
Transportation, Manipulation and Warehouse Technology
...for Other Industrial Sectors
Assembly and Reconstruction of Machines and Technological Equipment
7. Power Engineering and Gas Industry
Electrical Energy
Gas Industry
Energy Sources and Equipment
Energy Resources
Heating of Buildings
Automation and Measuring in Power Engineering
8. Electrotechnics, Electronics
Heavy-current Electrotechnics
Electrotechnical Materials, Wiring Systems
Illuminating Engineering and Consumer Electrotechnis
Automation and Measuring in Electrotechnics
Electronic Devices, Elements and Nodes
Telecommunication and Radiocommunication Technology
Custom electronics manufacturing
9. Services
Science, Research, Education
Testing, Standardisation, Certification, Metrology, Calibration
Engineering and Designing Services
Servicing and Assembly Services
Information Technology
Ecology
Institutions, Associations
Financial and Economic Services
Fairs and Exhibitions
Marketing
Polygraphic Services
Services Companies
Annex: Car Industry
Cars and Connection Vehicles
Spare Parts and Components
Technology and Equipment
Automatizačná a riadiaca technika
Meracia regulačná technika
Meracia a laboratórna technika
Diagnostika, tribológia
5. Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika
Vzduchotechnika, klimatizácia
Chladiace a mraziace zariadenia, sušiarne
Vykurovanie objektov
Vodné hospodárstvo
6. Stroje, zariadenia a technológie
Dopravná, manipulačná a skladová technika
... pre iné odvetvia priemyslu
Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení
7. Energetika a plynárenstvo
Elektroenergetika
Plynárenstvo
Energetické stroje a zariadenia
Zdroje energie
Vykurovanie objektov
Automatizácia a meranie v energetike
8. Elektrotechnika, elektronika
Silnoprúdová elektrotechnika
Elektrotechnické materiály, elektroinštalácie
Osvetľovacia technika a spotrebná elektrotechnika
Automatizácia a meranie v elektrotechnike
Elektronické súčiastky, prvky a uzly
Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
Zákazková výroba elektroniky
9. Služby
Veda, výskum, vzdelávanie
Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, metrológia, kalibrácia
Inžinierske a projektové služby
Servisno – montážne služby
Informačné technológie
Ekológia
Inštitúcie, zväzy, asociácie
Finančné a ekonomické služby
Veľtrhy a výstavy
Marketing
Polygrafické služby
Servisné spoločnosti
Príloha: Automobilový priemysel
Automobily a prípojné vozidlá
Časti, diely a komponenty
Technológie a zariadenia
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
1
Materiály a komponenty pre strojárstvo
Engineering Materials and Components
1.1 Hutné polotovary a výrobky
Metallurgical Semi-products and Products
BOGNER EDELSTAHL s. r. o.
Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava
tel.: +421-2-4820 3400-8, fax: +421-2-4319 1181-2
e-mail: office@bogner.sk, www.bogner.sk
- predaj ušľachtilých ocelí
VURAL a.s.
ul. A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina
tel./fax: +421-41-7645 912 – prevádzka Žilina, Kamenná ul. – stroje a zariadenia
e-mail: vuraldot@vural.sk
tel./fax: +421-41-5532 482 – prevádzka Bytča-Hrabové – plasty a plechy
e-mail: jsoska-ml@vural.sk
www.vural.sk
strana: 5, 7, 13
1.3 Časti strojov
Machine Parts
strana: 4
ITALINOX Slovakia, s. r. o.
Ul. svornosti 100, 820 11 Bratislava
tel.: +421-2-4020 3300-3, fax: +421-2-4020 3304
e-mail: blava@italinox.sk, obchod@italinox.sk,
zilina@italinox.sk, www.italinox.sk
- antikorové materiály
strana: 4
1.2 Výrobky iných odvetví pre strojárstvo
Engineering Products Manufactured by Other Industrial Sectors
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o.
Farská 1, 949 01 Nitra
tel./fax: +421-37-6519 891, fax: +421-37-6578 037
e-mail: slovak@filterinvest.com, www.filterinvestsk.com
- predaj a servis filtračnej techniky
strana: 4
Henkel Slovensko, spol. s r.o., Adhesive Technologies
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5024 6404, fax: +421-2-5024 6405
email: info@loctite.sk, www.loctite.sk
- dovoz a distribúcia lepidiel a tmelov značiek LOCTITE® a TEROSON
SEW EURODRIVE SK s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
tel.: +421-2-3359 5201, -2, fax: +421-2-3359 5200
e-mail: sew@sew-eurodrive.sk, www.sew-eurodrive.sk
- prevodové motory, prevodovky, elektromotory, frekvenčné meniče,
servotechnika, decentrálna technológia, software
- servis, riešenia „na kľúč“
ULBRICH Slovensko s.r.o.
Revolučná 23, 823 62 Bratislava
tel.: +421-2- 43 42 40 16, fax: +421-2- 43 29 59 83
e-mail: bratislava@ulbrich.sk, e-mail: vranov@ulbrich.sk, www.ulbrich.sk
- špecialisti v odbore hydrauliky, mazacích a tesniacich hmôt a lepidiel
strana: 5, 10
VNZ-SK, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina
tel./fax: +421-41-5653 223, mobil: +421-905 991 959
e-mail: vnzsk@stonline.sk, www.vnzsk.sk
- výkup a predaj nadnormatívnych zásob ložísk a príslušenstva
- rekonzervácia ložísk
WATT DRIVE pohonné systémy, s.r.o.
Kollárova 96, 036 01 Martin
tel.: +421-43-430 36 30, fax: +421-43-428 72 20, mobil: +421-904 679 701
e-mail: wattdrive@wattdrive.sk, www.wattdrive.sk, www.wattdrive.cz
- predaj elektroprevodoviek, elektromotorov, frekvenčných meničov,
softštartérov...
strana: 5, 23
JOZEF HAZUCHA - VÝROBA PRUŽÍN JABLONICA
906 32 Jablonica, Areál PD č. 17
tel.: +421-34-6583 731, fax: +421-34-6589 719
e-mail: hazucha.pruziny@stonline.sk
- výroba pružín z oceľovej pásky
strana: 4
Overené neprezentované spoločnosti
„META“, spol. s r.o. Košice
Fábriho 36
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6712431
špeciálne chemotechnické produkty
na čistenie, mazanie - predaj
2M ložiská, spol. s r.o.
Športovcov 2106/41
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4327557, 4325550,
4260441
ložiská
AC STEEL, s.r.o.
Na stanicu c, areal ZVL 26C/969
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7630136, -7
ťahaná-lúpaná-brúsná oceľ, valcovaná oceľ,
mosadz, drôty
AG - STAVELMAT, s.r.o., Spišská Nová Ves
Ing.Straku 1
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4466489, 4464307
hutné materiály - predaj, železiarstvo
AGEMA, s.r.o.
Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7764161
výrobky z plastov pre strojárstvo-dovoz
a distribúcia
AGROMAT, s.r.o.
Pribinova 543
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5321033
ložiská - predaj
36
AGROMETAL - BV, s.r.o.
Dolinská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba skrutiek a reťazí - redlerových
Alcan Slovensko Extrusions s.r.o.
Priemyselný park Levice-Geňa 5654/63
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 324 9683
výrobca polotovarov z hliníku
AGROSTAV - KOVOPLAST, s.r.o.
Pod kalváriou 3990/70
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5323890, 5322567
výroba kovových konštrukcii, častí
Alena Uhnáková MAZTECH
Hraničná 19
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7414407
mazacia a olejová technika - predaj
AK PLAST Slovakia, s.r.o.
Palisády 33
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32410613
výroba a dodávky plastových polotovarov
pre priemysel
ALTIS Slovakia s.r.o.
Langsfeldová 3
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220258, 4300530,
4300529
strojárstvo - špecialne chemotechnické
produkty - predaj
AK Plast, s.r.o.
Pod Šeptouchovem 510
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: +420 - - 569720764
Výroba a dodávky plastových polotovarov
pre priemysel
AKIN, s.r.o.
Tichá 12
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - hutný materiál: 5640 577,
železiarstv: 5640 392
VO a MO hutného a spojovacieho materiálu
ALACO, s.r.o.
Priemyselná 873
966 01 Hliník nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6762455
výrobky z hliníka a odliatkov z neželezných
kovov
Alukönigfrankstahl Slovensko, s.r.o.
Poľná 4
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45650318
predaj hutného materiálu
ALUSYS s.r.o.
Novozámocká 104
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6510945
výroba kovových konštrukcii, častí
AMPO, organizačná zložka zahraničnej
osoby
Kragujevská 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5000713 - 4
komponenty pre stavbu strojov, dodávky
strojárenských komponentov - prevodovky,
dopravné reťaze, pneumatické prvky,
ložiská
ARCONEX s.r.o.
Lamačská cesta 8
810 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54793786, 54793798
hnacie remene, remenice, dopravníkové
a ploché pásy, kardanové hriadele a kríže,
strojársky CAD systém
ASKONY export - import, spoločnosť
s ručením obmedzeným Krompachy
Kúpeľná 20
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4451832
hutné materiály - predaj
Aspo a.s.
Vodárenská 23
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7288182,7293059,
6930042
obchodná činnosť s oceľom, hutnické
výrobky, pozdĺžne a priečne delenie
plechov
ASW, spol. s r.o.
Šulekova 24, 815 12 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62523401 - 2
ložiská, import, distribúcia
A-Z TRADE s.r.o.
Tr. SNP 61, 040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6440098
hutné materiály - predaj
BABICA, s.r.o.
M. R. Štefánika 126
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7436 810
hnacie remene, remenice, transportné pásy,
gumené pásy pre minibagre, valčekové
reťaze, reťazové kolá, guferá, ložiská,
o-krúžky
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
BAFER, spol. s r.o.
Strojnícka 10
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764669
výroba škatúľ z jednovrstvovej
a viacvrstvovej lepenky
BAMAK PLUS, s. r. o., Košice
Južná trieda 117
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6783257, 7294851,
6786362
predaj spojovacieho a hutného materiálu,
pozdĺžne delenie oceľových pásov
BANERO, s.r.o.
Ul. ČSA 1027/2
962 31 Sliač
tel.: +421 - (0)45 - 5242020
hutné materiály - predaj
BARKOOP - JOZEF BARDAČ
Radlinského 17
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7423872
predaj - ložiská, klinové remene, guferá,
drobné ručné náradie,
BDI spol. s r.o.
Smreková 10
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5321552
ložiská, klinové a ozubené remene,
pneumatiky, distribútor optických
a meracích senzorov, kamerových systémov
BeLeX
Južná trieda 66
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6780 689
predaj antikorových (nerezových)
materiálov, plechy, tyče, rúry, príslušenstvo
k rúram
BELLE EXPORT - IMPORT s.r.o.
Alejová 5
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6438049
predaj a nákup hutných materiálov,
dodávka náhradných dielov pre oceliarne
BELT & AT s.r.o.
Kazanská 50
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45524444
tesniaca technika a údržbárske pomôcky
Bemi Metal s.r.o.
Dolné Srnie 21
916 41 Dolné Srnie
tel.: +421 - (0)32 - 7430827
výroba kovových výrobkov
Benteler Distribution Slovakia s.r.o.
Jurajov Dvor 523
925 28 Pusté Úľany
tel.: +421 - (0)31 - 7711500, 7711530,
7711534
výrobca uhlíkovej ocele a nerezových
oceľových rúr - hutné materiály
Bratislavská papierenská spoločnosť
spol. s r.o
Púchovská 16
835 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4920 1622-5, Modrá linka:
0850 123 277
baliace a obalové materiály, grafické
a komunikačné papiere, tlačové farby
BRUKON s.r.o.
Odborárska 52
830 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44635084, 44635085
predaj a dovoz spojovacieho materiálu,
VO, MO
BUFAB Slovakia s.r.o.
Sládkovičova 84
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4124916, 4724900
spojovací materiál, stavebné materiály predaj
BUSSINES METAL SLOVAKIA, s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43642951, 43642952,
43642953
technologický servis a predaj hutných
materiálov, predaj potrubí a ich
príslušenstva vrátane uloženia potrubí
Castrol Slovensko, s.r.o.
Rožňavská 24
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48777300, -301
automobilové a priemyselné mazivá import
DRATEX, s.r.o.
Mierová 1
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7350313
výroba ťahaných drôtov, výrobkov z drôtu
a ocelových klincov
DS MARTIN, a.s.
Langsfeldova 1
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4224130, 4224134
výroba - naftové motory, náhradné diely,
poľnohospodárske a lesné stroje- obchod
ECS SLUŽBY spol. s r.o.
Staromlynská 29
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45643147-9
silnoprúdová elektrotechnika, pohony,
meniče, prevodovky ....
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.
Mikovíniho 2
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5512648
spojovací materiál - VO
feroMAX, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 39
831 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452580
hutné materiály - predaj, spracovanie
FERONA Slovakia, a.s. - prevádzka Nitra
Dvorčianska 70
950 50 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6404600
veľkoobchod s hutníckym materiálom
FERROINVENT ROLL, spol. s r.o.
Obežná 5
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5652736
ložiská
FERROLUX, s.r.o.
Nová Osada 6128
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5525 319
predaj: rúry, Jäklove profily, nosiče I, U, L,
T, betonárska oceľ, KARI siete, valcované
a pozinkované plechy
FORNAXA SLOVAKIA, s.r.o.
Biskupická 33
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45524027-8
strojárstvo -prírubové tesnenia
FOX LAS, s. r. o.
Palugaya 1
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 obchod s hutným a priemyselným
materiálom, distribúcia tech. plynov LINDE
ELEKTROPLAST, v.d.
Jarkova 89
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723151
výroba výrobkov z plastov
CONTEC PLUS, s.r.o.
Staviteľská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871976
dodávateľ spojovacieho a kotviaceho
materiálu
ELSO-b, s.r.o.
Čajkovského 20
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6555955
servopohony na všetky druhy armatúr
GLYNWED, s.r.o.
Nitrianska 18
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5514626, 5513 307
predaj technickej a laboratórnej keramiky
DEGUSSIT AL203
ELViP, s.r.o.
Pezinská 1100/60
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7742016, 7742017
elektroinštalačné práce, spojovací materiál
GOME, spol. s r.o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7336978
výroba kovových konštrukcii, častí
ETF - MRT spol. s r.o.
Ružová dolina 10
820 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5020 7056, 51
dodávateľ farebných kovov - hliník, meď,
mosadz, bronz
Gustáv Klinčúch - KODRETES S.R.P.
Belá 5
913 21 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6521214, 6583416
hutníctvo a metalurgia
CONTIPRO, s.r.o.
Kračanská 5156/40A
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5500357,6
predaj sivej tvárnej liatiny kontinuálnej
liatej liatiny
Coroll SK s.r.o.
Štôla 7
059 37 Štôla
tel.: +421 - (0)52 - 7754988
ložiská, náradie
Cosmotrade, spol. s r.o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4445 46 15
hutné materiály - predaj
COWEL, s.r.o.
Byčianská 467
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640405
výroba kovových konštrukcii, častí
Bohdan Bolzano Slovakia, s.r.o.
Račianska 77
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49277610,612
hutné materiály - predaj
D. M. P. STEEL, s.r.o.
Račianska 69
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4446 1161
VO, MO - spojovací a kotviaci materiál,
nitovacia a vŕtacia technika
BOKA, s.r.o.
Centrum II 88
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)38 - 5424 097
predaj a delenie hutného materiálu, výroba
vzduchotechniky,
DOR, s.r.o.
Považské Podhradie 313
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4323378
výroba: tlakové odliatky zo Zn a Al
FAI - MONT, s.r.o.
Sv. Michala 4
934 01 Levice
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba kovových nádrží
COMPEL METAL, s.r.o.
Robotnícka 14
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4243135-6, 4243695
zlievarenstvo, odlievanie kovov
BGS MARKET INTERNATIONAL a.s.
Pražská 4
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6442098
hutníctvo
Böhler - Uddeholm SLOVAKIA, s.r.o.
ul. Čsl. Armády 5622/5
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4212030, 4212020
ušľachtilé ocele
DIMER SLOVAKIA, s.r.o.
Teplárenská 17
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5430 208, 5420 545
výroba profilových tesnení, hydraulických
a plochých tesnení
euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka
956 22 Prašice
tel.: +421 - (0)38 - 5391215
priemyselné oleje - regenerácia
EURODEALER Nitra, spol. s r.o.
Levická 13
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7333857
predaj olejov, mazív
EUROLIS, s.r.o. MARTIN
P.O.BOX 136
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4302578-79
obaly - výroba a predaj - pre strojársky
priemysel
HEMIK
Vodná 1118/1
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - iba mobil / only GSM
spojovací materiál
HIWIN s.r.o., organizačná zložka
zahraničnej osoby
Žilinská 790
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4434777
lineárne pohony a posuny, ložiská
HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6770219
oceľové a inžinierske konštrukcie, koštrukcia
mostov a priemyselných stavieb, výroba
a montáž
DAB KOŠICE
Ipeľská 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6222644
hutné materiály - predaj
EUROSTORE, s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 výrobky z plastov pre strojárstvo, skladové
regály, palety
DANEX, s.r.o.
D.Schaeffera 2
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6906160
výroba ložísk, ozubených kolies,
prevodových a ovládacích prvkov
EXVALOS s.r.o.
Dobrovského 367
CZ - 563 01 Laškroun
tel.: +420 - (0)456 - 323140
ložiská, mazacie tuky, lineárne vedenia,
gufera, lepidlá, tmely
Hörle Trad s.r.o.
Dvorčianska 59/411
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6920400, 6920417
výroba , spracovanie a predaj oceľových
drôtov
FABORY - SLOVAKIA, s.r.o.
Partizánska 688/9
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7721148
spojovací materiál - dodávky
HUTMAT, s.r.o.
Stará Vajnorská
832 18 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44644074-5
hutné materiály - výroba a predaj
HONOR - METAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Malý Šariš 11
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7724474
kovovýroba, hutné výrobky - predaj
37
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
Hutní montáže a.s - organizačná zložka
zahraničnej právnickej osoby
Kominárska 2-4
832 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5023 45 31
hutníctvo
Ing. TIBOR KYSUCKÝ - PROGRES TK
Kraskova 4555/3
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7635912, 7635903,
7235745
spojovací materiál - predaj, VO
HUTNÝ MATERIÁL OST - NITRA
Priemyselná 4
949 07 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6519914
hutné materiály - predaj
INOX PK, s.r.o.
Pod Kalváriou 4060
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5325011 -12
výroba a predaj antikorových výrobkov
určených hlavne pre potravinársky,
chemický a farmaceutický priemysel
HYDROMA, spol. s.r.o.
Vlčnovská 2177
CZ - 688 01 Uherský Brod
tel.: +420 - (0)572 - 637796
ložiská, hydraulické prvky, prevody, mazacia
technika
CHIARAVALLI CZ, s.r.o.
Prumyslová 2083
594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 - - 566686161, 566686181
ložiská, hydr.prvky, prevody, spojky, mazacia
technika
I.P.C.REFRACTORIES,s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6367010
výroba žiaruvzdorných keramických
výrobkov
IMC Slovakia, s.r.o.
Šebešťanová 255
017 01 Považská BystricaTrenčín
tel.: +421 - (0)42 - 4378111, 4260 378,
4324332
metal servis centrum, predaj materiálov pre
stroj. výrobu
- výroba a predaj baliacich zariadení pre
potravinársky priemysel
IMET, a.s.
M. Sch. Trnavského 2/B
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60202911-5, 60202940
predaj a distribúcia ložísk
IMP Kontakt, spol. s r.o.
Ferdiša Kostku 1
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60202070
časti strojov, rýchloupinače, CAD súbory,
lisovacie matice, závitové vložky
INA SKALICA spol. s r.o.
Dr. G. Schaefflera 1
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6961201, 6961111
výroba, predaj:
- ložiská
- ihlové ložiská
- automotodiely
INCOM PARTNERS, s.r.o.
Račianska 77
831 02 Bratislava 2
tel.: - (0)2 - 44461628
ložiská, klinové remene
Ing. Ivan Kupčok - DIAGO s.f.
Železničná 45
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6111944, 6711111
ložiská, tesnenia, mazivá
Ing. Ján Babiar BAPSTAV
Novomestská 203/18
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6212535
hutné materiály - predajňa
Ing. Peter Križan - COMMERCE PK
Bardejovská 42
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7496130
ložiská, hydraulické prvky a rozvody - predaj
Ing. Roman Brunovský B a G
Za koníčkom 11
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6413183
hutné materiály - predaj MO, VO
Ing. Štefan Pagurko - VATMEX združenie
Jelšová 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7721531
ložiská - predaj
38
INVESTING POPRAD, spol. s r.o.
Partizánska 3920
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7724378
hutné materiály - predaj
JACQUET, s.r.o.
Podnikatelská 539
CZ - 190 11 Praha - Běchovice
tel.: +420 - (0)267 - 193405
ušľachtilé oceľe, špeciálne prvky - kovové
polotovary
JADIMEX, s.r.o. - hutný materiál
Partizánska 3919
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7724303
hutné materiály - predaj
JAMEX s.r.o.
Považské Podhradie 438
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4327975
betonárska oceľ - predaj
JENNE SK, s.r.o.
Zelený kríček 2
Trnava
tel.: +421 - (0)33 hutnícke materiály - predaj
JKZ Slovakia, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6526380, 6402435
ušlachtilé ocele
Jozef Lukáč - LOŽISKÁ
Vranovská 34
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765460
ložiská a ložiskové príslušenstvo, guferá,
klinové remene, reťaze, ložiskové telesá,
mazanie, automobilové ložiská, výrobky:
ZVL, ZKL, ROLLWAY, SKF, FAG, HFB
Juraj Füredy JURFY
Pri skladoch 1
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 426437
drôty a drôtené výrobky, spojovací materiál
- predaj
KARLA - Slovensko, s.r.o.
Závodská 10
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234212
nákup a predaj hutného materiálu
KBM, s. r. o.
Žitná 13
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7070311
ložiská, dopravníkové valce, remene, reťaze,
tesnenia, priemyselná chémia, OPP
Kika plus, s.r.o.
Nám. E. M. Šoltésovej
934 01 Levice
tel.: +421 - výroba kovových konštrukcii, častí
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36
014 83 Bytča
tel.: +421 - (0)41 - 5556620
guľôčkové ložiská
KNAPEC STEEL, s.r.o.
Malá Voda, areal PD Družín 595
013 22 Žilina-Rosina
tel.: +421 - (0)41 - 5983591
hutné materiály - predaj
KOMPOZITUM s.r.o.
Dopravná
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5320984
výroba uhlíkových tesniacich krúžkov,
uhlíkových ložísk, zapúzdrených krúžkov,
grafitových lopatiek
König Frankstahl s. r. o. /alu konig
Frankstahl Slovensko s.r.o./
Poľná 4
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 40204954, 45650318-9
predaj hutných materiálov - oceľové profily,
oceľového fasádneho systému JANSEN,
technické poradenstvo, dodávka
KORA a.s.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6521269
obchodnou činnosťou, dodavateľ
plastového granulátu aj pre strojárstvo
KOREKO PLUS, s.r.o.
Napájadlá 2
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6740 545, 6740 729,
6740 602
predaj hutného a stavebného materiálu,
priemyselného tovaru
KOVIMEX spol. s r.o.
ul. Roľníckej školy
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7741803, 7742155
hutné materiály - predaj
KOVOBEL, a.s.
Hurbanova 518
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6942416, 6942411,
6942425
predajom hutníckeho materiálu
KOVOHUTY, a.s.
29. augusta 586
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4161301, 4161601,
4161211
výroba technicky čistej medi
KOVOMARKET, s.r.o. Ing. Ján Borbély
Hlavná 126
951 73 Jelenec
tel.: +421 - (0)37 - 6313404
hutné materiály - predaj
KOVOMONT - PO, s.r.o.
Košická 7489
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7710871
výroba kovových konštrukcii, častí
KOVON, s.r.o.
J. G. Tajovského 283
038 43 Kláštor pod Znievom
tel.: +421 - (0)43 - 4933756
výroba kovových konštrukcii, častí
Ladislav Kincer - K-METAL
Ul.slobody-Areál Agrostavu
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7740596
predaj hutných materiálov
Ladislav Paulen PAnDA
956 32 Rajčany
tel.: +421 - (0)38 - 5300295
hutné materiály - predaj
LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.
Štetinova 4
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32151626
chemický priemysel - polyméry,
polovýrobky a špeciálne výrobky
LC INVENT s.r.o.
Šoltésovej 1711/230
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4320936
výroba kovových konštrukcii, častí
LEKR spojovací materiál
Štiavnická 10
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43412874
obchod so spojovacím materiálom
LINGERA, s.r.o.
Družstevná 6
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - iba mobil /only GSM
ložiská, remene, reťaze, guferá
LLZ Servis, s. r. o. - MULTIMETALL
Galvaniho
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43 63 30 24
hutný materiál - predaj
M. T. WEBER METAL spol. s r.o.
Kopčianska 63
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63822933
hutné materiály - predaj
makros s.r.o.
Zvolenská cesta 63/A
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4151233
tesnenie a tesniaci materiál
MANEX spol. s r.o.
Alvinczyho 12
040 01 Košice - Staré Mesto
tel.: +421 - (0)55 - 6770249, 6324976
výroba: zdvíhacie a manipulačné zariadenia,
automatické plniace linky
MARKO MaŠ, s.r.o.
Priepasné 245
905 15 Priepasné
tel.: +421 - (0)34 - 6241021
výroba tvarových pružín z drôtu a pásky
MATS - IMPEX s.r.o.
Kamenná 61
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6554501
hutné materiály - dovoz - predaj
METAL COMPLEX, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764313
výroba kovových konštrukcii, častí
METALEX Žilina, spol. s r.o. - pobočka
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7003940
hutné materiály - predaj
METALEX, a.s.
Priemyselná 7
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7979211, 7979212,
7979218
hutnícke polotovary a výrobky zo železa
a ocele
Miloslav Kováč
Kopčianska 65
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 hutné materiály - predaj
Miroslav Paganík - OIL DISTRIBUTOR
488
018 01 Udiča
tel.: +421 - (0)42 - 4321938
servis olejov a mazív pre obrábacie stroje,
hydraulické systémy, potravinárske stroje
a špeciálne zariadenia
MultiServ Slovensko, s.r.o.
areál US STEEL
044 54 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6730591
kovový odpad - spracovanie
NEWCO, a.s.
Areál U. S. Steel
044 54 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6737577
výroba zmesí na odsírenie surového železa
NCH SLOVAKIA s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414387, 43413747
prípravky do priemyselnej údržby
NORD - Pohony, s. r. o.
Stromová 13
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54791317, 5477 2358
predaj elektroprevodoviek, motorov, frekv.
meničov, servis, poradenstvo
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
NOVEL spol. s r.o.
Obchodná
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7075111, 7234975
VO - distribútor nerezových hutníckych
výrobkov.
OCELEX spol. s r.o.
Biskupická 56
911 04 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6586709, 6529328
hutné materiály - predaj
P.S.K., spol. s r.o.
Paulínska 20
918 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5511558
hutné materiály - predaj, výroba reziva,
ohýbanie stavebnej ocele
Peter Krivánek Novotechno
Vinohrady 3C
940 68 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6424463, 6424520
výhradný distribútor ložísk CODEX pre
SR, autorizovaný predajca ložísk INA, FAG
a CX, pneumatiky na poľnohospodárske
a nákladné stroje, hadice, plexisklá, silony,
mosadz, bronz, guferá, klinové remene,
reťaze
Peter Levko - Hutné výrobky
Družstevná 14
960 03 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5320678
hutné materiály - predaj
PLASTIMA Topoľčany, s.r.o.
Pod Kalváriou 4672
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5227657, 5328003
plastické hmoty - výroba kontajnerov
na triedený odpad, nadstavby, kapotáže
a autodoplnky, bazény
POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
remeňové a reťazové pohony
PPS Group a.s
Tajovského 7
962 12 Detva
tel.: +421 - (0)45 - 5219301, 5219140,
5219141, 5219371
výroba komponentov a agregátov
stavebnej, poľnohospodárskej a banskej
techniky
PREGALIM spol. s r.o.
Júnová 33
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54789420, -22, -24
ložiská
PROIMPEX, s.r.o.
Stará 314
925 84 Vlčany
tel.: +421 - (0)31 - 7792387
výroba kovových konštrukcii, častí
PROPAG STUDIO spol. s r.o.
T.Vansovej 1
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6222095
výroba kovových výrobkov, iných
PZK-A, s.r.o.
gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7497360
výroba komponentov pre stroje
RIBE Slovakia, k.s.
Sikárska 14
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6526333,,6526332
strojárska výroba, skrutky, polotovary,
výkovky a výlisky za studena pre
automobilový priemysel
SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES,
s.r.o.
V. Nezvala 5502
CZ - 430 01 Chomutov
tel.: +420 - - 474615111
hutnícke výrobky z nehrdzavejúcich ocelí
Segametal Engineering s.r.o.
Višňová 39/934
Malinovo
tel.: +421 - (0)2 - 45 95 11 70
obchod s hutným materiálom pre
petrochemický, plynárenský, strojársky,
chemický, hutný priemysel a odelenie
investičné zaoberajúce sa činnosťou:
projekčno-stavebnou, realitnou, návrh
a realizácia interiéru
Strojspiš, spol. s r.o.
Tepličská cesta 10
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4177411, 4177406
výroba kovových konštrukcii, častí
SCHLOSSER JÚLIUS Ing.
Tranovského 25
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64463593
ložiská v strojárstve - poradenská činnosť,
predaj drogérie a potravín
ŠANDOR, s.r.o
Považské Podhradie 4249
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4261735
lisovanie technických výliskov z plastov,
vrátane ich montáže
SCHMACHTL SK, spol. s r.o.
Valchárska 3
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58275600
elektrotechnické a strojárenské
komponenty
T E R M O S A N, spol. s.r.o. Dušan Hrnčír
Poľná 1
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5521792
hnacie klinové a ozubené remene
SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s. r. o.
Trenčianske Stankovce
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7484301-9, 7484350,361
oceľ valcovaná za studena
Schüle Slovakia,s.r.o.
Teplická 34
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7864100, 7864211
výroba odliatkov z hliníka pre automobilový
priemysel, strojársky priemysel
SIGMACON, s.r.o.
Jasná 16
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5501606
hutné materiály - predaj
SK - FOTOS, s.r.o.
Rosinská cesta 8386
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5075010, 5075030
výroba ostatná z plastov
SKF Slovensko spol. s r. o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55563600, 50244495
ložiská, tesnenia, mazivá, náradie, PT
program a služby
Slovenská ložisková spoločnosť s.r.o.,
skrátený názov SLS Technco, s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49108716 - priama linka
ložiská
SLOVNAFT, a.s.
Priemyselný segment predaja mazív, Vlčie
hrdlo 1
824 12 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58597263, -7240
priemyselné mazivá
SPINEA, s.r.o.
Okrajová 33
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7700156
výroba vysokopresných ložiskových
reduktorov
STAVOKOV, s.r.o.
Brnianska 12
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6587146, 6510620
hutné materiály - predaj, výroba a montáž
oceľových konštrukcií
steel.s slovakia s.r.o.
Letná 46
048 01 Rožňava
tel.: +421 - (0)58 - 7881346 - 49, 7881355
hutné antikorové materiály
STOBEK s.r.o.
Galvániho 12
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43634268
hutné materiály - predaj a spracovanie
plechov
SVORADA Ložiská, spol. s r. o.
Športovcov 2106/41
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4325 345
predaj ložísk a príslušenstva
TEKSYS, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44462927
odliatky z neželezných kovov
TOKOV spol. s r.o.
Dopravná 5
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5320448
predaj hutných materiálov - VO, MO
TOMA SLOVAKIA, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44259502
hutné materiály - predaj
TOMARK, s.r.o.
Strojnícka 5
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7480 561, 7480 570
obrábanie, tvárnenie a delenie hutného
materiálu
TP real, spol. s r.o.
205
053 15 Švabovce
tel.: +421 - (0)52 - 7793441
výroba kovových konštrukcií a ich častí
Třinecké železárny - strojírenská výroba,
a.s.
Průmyslová 1000
CZ - 739 65 Třinec - Staré Město
tel.: +420 - (0)558 - 535680, 531111
hutnícke polotovary a výrobky zo železa
a ocele
TVZ METAL s.r.o.
Slovenská 6
053 21 Markušovce
tel.: +421 - (0)53 - 4299595
výroba kovových konštrukcii, častí
UNIKOV, s.r.o.
Kežmarská cesta 62
054 01 Levoča
tel.: +421 - (0)53 - 4699441, 4510441
výroba oceľových dverí, kovového nábytku,
zámočnícke práce, lisovanie atď.
VALIVÉ LOŽISKÁ s.r.o.
Záhradnícka 28
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55566226
ložiská - predaj
VALLOS spol. s r.o.
Hore vŕškom 2
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5667670
ložiská
VIBO, a.s.
Košická 24
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7480670-1
VO - ložiská, klinové remene, mazivá, tmely
VONSCH, spol. s r. o.
Budovateľská 13
977 03 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6713021 - 27, 6122944,
6112944
komplexné riešenia v oblasti elektrických
pohonov
WALLOS spol. s r.o.
Hore vŕškom 2
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5667569
ložiská
WINFA, s.r.o.
Trstínska cesta 21
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5545475, 5545570,
5343411-2
hutné materiály - predaj, distribúcia plechov
WINFER, spol. s r.o.
Gaštanový rad 4176/25
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5902721
oceľ, oceľové výrobky
Xintex Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7733034
predaj špeciálnej priemyselnej chémie
na čistenie, údržbu priemyselných strojov
ZAMAS s.r.o.
Slavkovská cesta 23
060 01 Kežmarok
tel.: +421 - (0)52 - 4523172
hutne materiály- predaj, výroba oceľovhých
konštrukcií
ZENIT SK, s.r.o.
ul. Nová 831/48
972 411 Koš
tel.: +421 - (0)46 - 5430771
stavebné a hutnícke materiály, dovoz
obrábacích strojov a technológií
ZKL Slovakia, spol. s r.o.
Považská Teplá 21
017 05 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4381148
obchodná spoločnosť VO, ložiská
Zlieváreň SEZ Krompachy akciová
spoločnosť
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4472250
výroba odliatkov zo sivej liatiny na linke
DISAMATIC
ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o.
Coburgova 48
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5955300, 5955316,
5955670/201
stavebné a hutnícke výrobky - výroba
ZVL - Ložiská, s.r.o.
Kamenná cesta 1, 21
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7632392
ložiská
ZVL TS, s.r.o.
Košická 26
081 62 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7725025
výroba ložísk na všeobecné účely
ZVL Žilina, a.s.
Na stanicu
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5639138
ložiská
ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies
Sučany, s.r.o.
Priemyselná
038 52 Martin
tel.: +421 - (0)43 - iba mobil / only GSM
výroba dielov do prevodoviek
VOMET, spol. s r.o.
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5903711 - 55, 5545495
oceľ, oceľové výrobky, dierové plechy
39
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
2
Spracovanie kovov a materiálov
Processing of Metals and Materials
2.1 Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov
Machines for Metals Working, Shaping and Adjustment
AK TRADING s.r.o.
Kolískova 1, 84105 Bratislava
tel: +421-905 384 720, 905 384 722, fax: +421-905 569 359
e-mail: office@aktrading.sk, www.aktrading.sk
- zariadenia pre otryskávanie OTS Clemco a iné, predaj, servis, rekonštrukcia
a poradenstvo v oblasti otryskávacích technológií
ESCONA Trading, s. r. o.
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
tel.: +421-2-5932 4141, mobil: +421-918 641 394, 903 430 304
e-mail: escona@escona.sk, www.escona.sk
- svorky a armatúry pre rozvodne, koncovky a spojky VN a VVN
strana: 6, 22
PETER ROJKO
Hrobákova 24, 851 02 Bratislava
tel./fax: +421-2-4445 2909, mobil: +421-903 225 796
- povrchová úprava kovov práškovými farbami, kovovýroba
VVZ, s.r.o.
Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421-34-6242 867, fax: +421-34-6242 867, mobil: +421-905 267 213
e-mail: vvz@vvz.sk, www.vvz.sk
- konštrukcia a výroba strojov na spracovanie drôtu
strana: 7
2.2 Špeciálne technológie spracovania materiálov
Special Technologies of Materials Processing
JP SLOVAKIA Miroslav Kučera
Varšavská 22, 831 02 Bratislava
tel./fax: +421-2-4445 2909
e-mail: jp.slovakia@stonline.sk, www.jpslovakia.sk
- pálenie plazmou, kovovýroba, zámočníctvo, atypické konzoly
MicroStep, spol. s r.o.
Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
tel: +421-2-4341 1169, fax: +421-2-4333 9987
e-mail: marketing@microstep.sk, www.microstep.sk
- výroba a vývoj CNC rezacích strojov, riadiacich systémov a CAM softvéru
- manufacturing of CNC cutting machines, control systems and CAM software
strana: 6, 8
2.3 Povrchová úprava kovov a materiálov
Surface Finish of Metals and Materials
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke
935 87 Santovka
tel.: +421-36-6330 641, fax: +421-36-6399 209
e-mail: rdpramen@rdpramen.sk, zinkovanie@zinkovanie.sk
- povrchová úprava kovov, výroba drôtového tovaru
strana: 6
UNICORN - ESK, s. r. o.
Poštová č. 58, 982 01 Tornaľa
tel.: +421-47-5518 274, 5518 278, fax: +421-47-5522 389, 5587 116
e-mail: info@unicorn-esk.sk, www.unicorn-esk.sk
- výroba a predaj tvárniacich strojov, výroba zvarencov, opracovanie dielcov
- producer and saller of forming machines, producer of weldments, machining
of parts
strana: 7
CVP GALVANIKA, s.r.o., Příbram
Husova 550, 261 01 Příbram, Česká republika
tel.: +420 318 632 784 -5, +420 518 633 000, fax: +420 318 620 307
mob.: +420 777 748 179
e-mail: cvp@cvp-galvanika.cz, www.cvp-galvanika.cz
- povrchová úprava kovov
strana: 6
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke
935 87 Santovka
tel.: +421-36-6330 641, fax: +421-36-6399 209
e-mail: rdpramen@rdpramen.sk, zinkovanie@zinkovanie.sk
- povrchová úprava kovov, výroba drôtového tovaru
strana: 6
2.4 Zvárenie a zváračská technika
Welding and Welding Technology
VURAL a.s.
ul. A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina
tel./fax: +421-41-7645 912 – prevádzka Žilina, Kamenná ul. – stroje a zariadenia
e-mail: vuraldot@vural.sk
tel./fax: +421-41-5532 482 – prevádzka Bytča-Hrabové – plasty a plechy
e-mail: jsoska-ml@vural.sk
www.vural.sk
strana: 5, 7, 13
Overené neprezentované spoločnosti
„KOVOMONT“ výrobno-obchodná spol.
s r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7411368
kovovýroba
1.prešovská nástrojáreň s.r.o.
Ľubochňanska 2407/2
080 06 Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7485051, 7485052
výroba foriem a náradia
A.G.E.S. s.r.o. Olcnava
Družstevná 16
053 61 Olcnava
tel.: +421 - (0)53 - 4495835
Kovovýroba: - jednoúčelové stroje strojárenske výrobky - trieskové obrábanie
- zámočnícke práce
a.l.k. export-import trade spol. s r.o.
Priemyselná 1057
976 13 Slovenská Ľupča
tel.: +421 - (0)48 - 4141831
povrchová úprava od A po Z
ABEKA - Alena Baková
Štiavnická cesta 3
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4290696
kovovýroba, obrábanie kovov
40
ABRASIV - DRONCO Slovakia, s. r. o.
Priemyselná 1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5536415, 5514617,
5349941
veľkoobchod s brusivom a náradím,
nitovanie, navarovanie, drôtené kartáče
kartáče - predaj
AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o.
Bulharská 37/2
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5531501 - 5
veľkoobchod s náradím – ručné, elektrické
a dielenské
AGE color, s.r.o.
Andreja Hlinku 60
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7725629,
povrchová úprava kovov elektrostatickým
nanášaním práškových farieb
Agie Charmilles, s.r.o
Dornych (Areál CT Park) 54/47
CZ - 617 00 Brno
tel.: +420 - (0)511 - 120200
tvarovanie a úprava kovov
Air Liquide Welding Central Europe s.r.o.
Hlohovecká 6
951 41 Lužianky
tel.: +421 - (0)37 - 692 46 80, 6924601
zváranie a zváracia technika
Albert Vass BERT
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63823840
kovovýroba
ALDAN - združenie
Tomanoczyho 377
027 43 Nižná
tel.: +421 - (0)43 - 5382415, -166
strojárstvo, kovovýroba, píly, nástroje
a stroje
Aleš Koutný - ALFA CHROM, organizačná
zložka
Spojovacia 7
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 512018
povrchová úprava kovov
Alexander Binzel - zváracia technika,
spol. s r.o.
Senecká cesta
931 01 Šamorín
tel.: +421 - (0)31 - 5622525, 5600061
zváracia technika
ALFA CHROM servis SK s.r.o.
Spojovacia 7
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6512018
povrchová úprava kovov
ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
Račianska
831 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44455093
vykurovanie, obrábanie kovov, dodávatelia
technológií, strojov a zariadení
ALFATECH NITRA, s.r.o.
Štiavnická 7
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6513075
sústruhy, CNC a NC kovoobrábacie
viacúčelové stroje, obrábacie stroje a centrá
Alfleth Engineering spol. s r.o.
Samuela Jurkoviča 13
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7717872
obrábacie stroje, príslušenstvo, nástroje
Alfonz Gajdoš UNIKOV
Lehotská 4
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6555485
výroba naťahovacích, lisovacích,
hydraulických, šnekových, závesných
a skladových kontajnerov, kovovýroba
a zámočníctvo
Alu Jelka, s.r.o
Nová cesta 1226/99
925 23 Jelka
tel.: +421 - (0)31 - 7884422
spracúvanie a povrchová úprava kovov
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
ALUKOVO ŠPECIAL, s. r. o.
Majerská cesta 79
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 411 54 46, 411 12 17,
kovovýroba
AM-30 a.s.
Lamačská cesta 1
833 30 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 strojárska výroba, kovoobrábanie
Anton Mrva - INEX Trnava
Stará farma 364
919 42 Voderady
tel.: +421 - (0)33 - 5590392
výroba - zámočníctvo, kovoobrábanie
Anton Pauer, SMART TRADE
Rozkvet 2076/159
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - iba mobil / only GSM
opravy strojov a zariadení, inštalácia
do 1000 voltov
ARCTECH, s.r.o.
Červenej armády 21
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221270
zváranie a zváračská technika, tepelné
delenia
ARES spol. s r.o.
Lieskovská 20
900 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5321697
kovovýroba - tepelné delenie materiálov
ARIES 2, s. r. o.
Poštová 56
982 01 Tornaľa
tel.: +421 - (0)47 - 5587632
Spracovanie plechov a kovových profilov,
služby vo výrobe elektroniky, lakovanie /
Sheet metal and profile working, electronics
manufacturing, painting
ASKO TRADE, s.r.o.
Hraničná 2
040 17 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6250119
Výroba návesov, kovovýroba,
kovoobrábanie
Atotech SK, s.r.o.
A. Sládkoviča 41
974 03 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4700162
povrchová úprava materiálov, chemické
výrobky, galvanochémia, distribúcia
ATRACO s.r.o.
Malý Šariš 11
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7724474
Kovoobrábanie
B O T T O - Bogyó Otto
Horný Ohaj 218
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7833351
Nákup, servis a predaj kovoobrábacích
a tvárniacich strojov, predaj novýc CNC
obrábacích centier,
BASTA INVEST, s.r.o.
Sedličná 3011
913 11 Trenčianske Stankovce
tel.: +421 - (0)32 - 6497835
nákup a predaj použitých kovoobrábacích
strojov
BEKAS, spol. s r.o.
Ostravská 2
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54654741
predaj náradia a nástrojov, výroba
špeciálneho a výkresového náradia,
technolog. poradenstvo
BG - Metalltec, s.r.o.
Konopná 12
934 05 Levice
tel.: +421 - povrchová úprava kovov
BM DESIGN spol. s r.o.
Gogoľova 5
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63836840
povrchová úprava materiálov, poravy
elektro, sústruženie, kovoobrábanie
BM-Trans, spol. s r.o.
Kratinova, časť Priekopa 71
036 08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4282859, 4281221
medzinárodná kamionová doprava,
kovovýroba, zamočníctvo
COMSIT Leopoldov spol. s r.o. - pobočka
Holubyho 35
920 41 Leopoldov
tel.: +421 - (0)33 - 7342437, 7320679,
7320680, 7320152
kovoobrábanie, stroje - VO
BOST SK, a.s.
Súvoz 1/1594
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7417301, 7417311,
7417304, 7432164, 7417301
obrábanie, tvarovanie a úprava kovov
CONTI-MAT, s.r.o.
Galvaniho 10
821 04 Bratislavabratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43426895
brúsenie nástrojov, kovoobrábanie , výroba
iných výrobkov z dreva
BULDING - POOL, s.r.o.
Štefánikova tr. . 84
949 01 Nitra
tel.: +421 - povrchová úprava kovov
CRAEMER a spol. s r.o.
Priemyselná zóna, okoličné
031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5526817, 5475913,15
strojárska výroba, kovovýroba
BUSINESS AND DRIVE, s.r.o.
Továrenská 3/B
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7746452, 7724179
zámočnícke, zváračské a kovoobrábacie
práce, rezanie plazma - acetylén
CSURILA PETER
Záhradná 47/77
045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: +421 - (0)55 - 4602505
kovovýroba, sústružnícke a zámočnícke
práce,
BUŠO spol s.r.o.
Priemyselná 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716384, 7717615
kompletné spracovanie plechov
CUKOP, a.s.
Vlčkovce 46
919 23 Vlčkovce
tel.: +421 - (0)33 - 5584248
strojárska výroba
CABADAJ MILAN
Pri Šajbách 30
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
kovovýroba všetkých fruhov: zábradlia,
brány aj nerezové, drôtený program
Cvinček a partneri, spol. s r.o.
Kasendova 16
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4284106
kovovýroba
CAPITULUM, s.r.o.
Gorkého 27
058 01 Poprad
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
povrchová úprava kovov
CARAMETAL, spol. s r.o.
Nábrežie mládeže 61
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7729065
povrchová úprava kovov
CASSPOS, a.s.
Továrenská 6
071 11 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6412138, 6412112,
6412172
náradie na upínanie obrobkov, nádoby,
nádrže, tlakové nádoby
CASTRUM MACHINERY, s.r.o.
SNP 34
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
kovoobrábacie stroje - predaj
CFM Slovakia s.r.o.
Radlinského 17
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4188884, 4188879
lisovanie kovov
Clamason Slovakia, s.r.o.
Rastislavová 12
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7722077
lisovanie kovov za studena, odporové
zváranie, potlač a montáž
CNC Precision, s. r. o.
Karloveská 63
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60101911
sústruženie, obrábanie, zváranie,
elektroerozívne obrábanie
COLORSPOL spol. s r.o.
Novoť 153
029 55 Novoť
tel.: +421 - (0)43 - 5590129, -400-1
povrchová úprava kovov, stavebné
a inžinierske práce
COMSIT BRATISLAVA s.r.o.
Hruškova, Púchovská 12 46
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44884797, 2539
náradie, výroba brusiva, kovovýroba
ČAU ČAU
8. mája 20
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
CNC hobby - všetko nájdete na webe
DA Servis s.r.o.
Svätoplukova 1734
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4635180
Stavebné a strojné zámočníctvo
DAPECOM s.r.o.
Školská 175/72
053 04 Spišské Podhradie
tel.: +421 - (0)53 - 4542050, 4541559
VO - brúsnych materiálov pre
kameňopriemyslu, stavebníctva, presného
a ťažkého strojárenstva, sklárskeho
priemyslu
DAS, s.r.o.
Hviezdoslavova 901
034 95 Likavka
tel.: +421 - (0)44 - 4329337, 4321804
kovovýrova, doplnkový predaj - stojany výstavné regále, palety
Donaldson Filtration Slovensko, s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872619
sušenie a filtrácia stlačeného vzduchu,
chladenie technologickej vody, filtrácia
kvapalín, sterilná filtrácia tlakového
vzduchu, filtrácia plynov, chladenie
technologickej vody
DRC, s.r.o.
Royova 43
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732929
deliace a rezacie centrum (vodný lúč, laser,
CNC ohýbanie)
DUOMETAL PLUS s.r.o.
Stummerova 4609/176
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5324453 - 55
výroba a predaj súčiastok pre strojárstvo,
metalurgiu, pre automobilový priemysel
ECOSINPLAST a.s.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6505210
kovovýroba
EIM ENERGOINGMONT, s.r.o.
A. Sládkoviča 2050/22
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6225896
povrchová úprava kovov
ELEKTRO plus, s.r.o.
Trnavská 4455/1A
926 00 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7895977
zváracia technika
ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY spol.
s r.o.
Mlynské Nivy 77
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64288878
zváracia technika
ELCHEM SR, s.r.o.
Rybničná 40/b
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44873109, 44871263
povrchová úprava materiálov
Elkob J+CH, s.r.o.
Závodská cesta 42
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5621870
povrchová úprava kovov
ELPOTECH, spol.s r.o.
Priemyselná 1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 535 06 31
kovoobrábanie, elektrotechnika a náradie
DASS, s.r.o.
Bottova 24
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221446
povrchová úprava materiálov
ELZIN, spol. s r.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723749
povrchová úprava kovov, galvanizácia
DB Slovakia, s. r. o.
Kuzmányho 16
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4123947
predaj diamantových nástrojov pre sklo,
kameň, stavebné materiály
EMOTEK, spol. s r.o.
Piešťanská 44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716319, 7777282
obrábacie stroje
Denis ŠVASTA B & D INTEGRAL
Boldocká 3A
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45926827
nástrojáreň, spracovanie plastov, laserové
obrábanie
DIA KH, s.r.o.
Na Bystričku 14
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4237909
nástroje na obrábanie kovov, kameňa,
stavebných materiálov, rezné, brúsne,
leštiace a tvarové nástroje,
DK Group Slovensko s.r.o.
Železničná 329/21
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6516772
tvárniace a obrábacie stroje
EMP, s.r.o.
M.R.Štefánika 3560/109
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640760, 5624002
povrchová úprava kovov
Energy Pro, s.r.o.
Škultétyho 78
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7231128
povrchová úprava kovov
Ervín Karaba METAL PRESSURE - EK
Tatranská 46
940 55 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6418004
malosériová výroba výliskov ručným
rotačným tvárnením tenkých plechov kovotlač
41
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
ETI ELB, s.r.o.
Potočná 42
900 84 Báhoň
tel.: +421 - (0)33 - 6455292
lisovanie kovov a povrchová úprava
EURO BOOR, s.r.o.
Dopravná 9
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6229276
Kovoobrábanie a zváranie
EVA CÍBIKOVÁ - KOLUMBUS
Dražovská 12
950 12 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7413181
obrábacie stroje
EXZA spol. s r.o.
Dolný Moštenec 259
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4320940
kovoobrábanie , výroba kovových
konštrukcii, častí, opravovanie pracovných
strojov
FERART, s.r.o.
Nová Rožňavská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45691075,1578
predaj náradia a nástrojov na spracovanie
kovov
FERLABO spol. s r.o.
Hlavná 53
949 07 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 505524
povrchová úprava kovov
FEROMETAL PREŠOV s.r.o.
Strojnícka 26
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7733559, 7734375
rezanie a strihanie plechov
FERROPLAST SK, s. r. o.
Tehelná 11
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6400848
kovovýroba
FOKUMA, s.r.o.
Gogoľova 18
852 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63811858
stroje na výrobu plastov
FORMICA spol. s r.o.
Spojovacia 7
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6524593
zváracia technika, plazmové rezanie,
autogénna technika, predaj náhradných
dielov
FORMPLAST s.r.o.
Košická 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53416063
nástrojárne
Fragokov - export, výrobné družstvo
Budovateľská 65
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)43 - 7462310, 7462365
výroba brzdových, spojkových valcov
pre nákladné a osobné automobily
a požnohospodárske stroje, výroba
a konštrukcia foriem a náradia
František Kysela FERRO
Školská 52
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7634463
zváracia technika
Fronius Slovensko s.r.o.
Nitrianska 5
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5907511
zváracia technika, inventory
Gajdoš Juraj
Golianova 50
949 11 Nitra
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
povrchová úprava kovov
42
GALATEK s.r.o.
Sputniková 8
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411245, 43411239
dodávka zariadení pre povrchovú úpravu
materiálov kvapalnými a práškovými
hmotami, stavby na kľúč
GALIKA, spol. s r.o.
Samuela Jurkoviča 13
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7715051
stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu
kovov
GALMM, s.r.o.
Ul. Jančeka 39
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4325385, 4321828,
4325742
galvanické a chemické povrchové úpravy
kovov
GALTECH, s.r.o.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 galvanické zinkovanie a práškovanie kovov,
povrchová úprava kovov
GALVANIKA a.s.
Štverníky 662
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421 - (0)34 - 6242234, 6242862
povrchová úprava materiálov
GALVANOMET, s.r.o.
Galvaniho 14
824 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43426208
povrchová úprava materiálov
G-kov spol. s r.o.
Námestie hrdinov 5
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5624837
povrchová úprava kovov
GLEM - GLEVAŇÁK MIROSLAV
Šírová 2
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - iba mobil / only GSM
kovovýroba
GLITEL s.r.o.
Vajanského 18
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7001410-2, 7001420-2
kovovýroba
GOHR s.r.o.
Železničná 9
082 21 Veľký Šariš
tel.: +421 - (0)51 - 7763345
kovovýroba, strojárska výroba
GPU, s.r.o. Levoča
Novoveská cesta 31
054 01 Levoča
tel.: +421 - (0)53 - 4512353
povrchová úprava kovov - meď, nikel, chróm
a zinok
GREEN TECH - SLOVAKIA, s.r.o.
Zakvášov 1519/55
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4331230, - 240
výroba foriem pre odlievanie neželezných
kovov, výroba a predaj náradia
GÜHRING Slovakia, s.r.o.
M.R.Štefánika 161
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4262144, 4262145,
424262144
výrobca profesionálnych rezných nástrojov
na trieskové obrábanie kovov
H & H UNIKOV s.r.o.
Paulínska 9
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5512200
špeciálne náterové materiály
H.M. Transtech, spol. s r.o.
Volgogradská
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7718516
výroba ohýbacích strojov, možníc,
zakružovačiek a liniek na spracovanie
plechu, predaj stojanových a stĺpových
vŕtačiek a fréziek
HDOR, s.r.o.
Považské Podhradie 313
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4323378
odlievanie ľah.kovov - hliníka,
kovoobrábanie
Heidelberg Postpress Slovensko s.r.o.
Rybárska 2465/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7710756
výroba účelových strojov
HOLLY v.o.s.
Považská Teplá 261
017 05 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - iba mobil / only GSM
kovovýroba, CNC stroje
HOLZER Slovakia, s. r. o.
Detvianska 26
940 67 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6407277, 6407275
výroba kovových dielcov frézovaním,
sústružením a zváraním
HS Technik, spol. s r.o.
Žilinská cesta 84
013 07 Žilina-Lietavská Lúčka
tel.: +421 - (0)41 - 5005662
kovy - povrchová úprava
CHEMNI USIP, spol. s r.o.
areál Považských strojárni 316
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4328193
povrchová úprava kovov
IC TOOLS, s.r.o.
SNP 1446/45-1
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 strojárska výroba, kovoobrábanie
IK Steel, spol. s r.o.
Jesenná 20
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7597110
výroba, montáž a dodávky oceľových
konštrukcií a kompletných hál
Ing. Pavel Teknös - ANIMUS
Pod Strážou (Kovohrom) 8431
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5324010, 5401067
kovovýroba
Ing. Vladimír Majer M AKCENT
Robotnícka 30
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221530
kovovýroba
Ing.Jozef Orinčák - ZVAROK
Duklianska 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7741919
zvárači
INPOCHEM, s.r.o.
Námestie Hrdinov 311/7
010 03 Žilina - Budatín
tel.: +421 - (0)41 - 562 38 38
predaj prípravkov na povrchovú úpravu
kovov a dreva
INSTOS s.r.o. Bratislava
Nobelova, prevádzka Horné Saliby 34
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44250186, 142
kovovýroba
IRON - ONDREJ ADAMÍK
Bellova 29
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54654587, 54654589
kovovýroba
ISCAR SR, s.r.o.
K múzeu 3
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5074301, 5622738,
5623699, 63828408
predaj - nástroje pre trieskové
kovoobrábanie, frézovanie, vŕtanie
Ján Ondrejička Vodomont
Nitrianska 8
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 417866
povrchová úprava kovov
Imtos, spol. s.r.o.
Škrobárenská 14
CZ - 617 00 Brno
tel.: +420 - - 511120492, 603106324
stroje na obrábanie, tvarovanie a úprava
kovov
JÁN OSLEJ Strojné a ručné obrábanie
kovov
Olšovského 68
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7723260
kovoobrábanie
Ing. Alexander Pivovarník - INGMETAL
Protifašist. bojovníkov 7
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7734336
kovovýroba
Ján Polorecký - A D O P
159
966 61 Hodruša-Hámre
tel.: +421 - (0)45 - 6844496
kovovýroba
Ing. Blažej Číž - KOVOB
Thurzova 16
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4136090
kovovýroba, spracovávanie konštrukčných
materiálov
Ján Vrabec
Mierová 747
038 53 Turany
tel.: +421 - (0)43 - 4291105
obrábanie kovov
Ing. Filip Kreheľ - TECHNOZVAR
Bardejovská 42
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765641
predaj zváracej techniky, opravy zváreacej
techniky, technické správy a výsledené
atesty zvarových spojov
Ing. Ján Mikuš C O M I
Čajkovského 40
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6505041
povrchová úprava kovov
Ing. Ján Vilček STAVOMEX
Farská 3
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 29170
povrchová úprava kovov
Ing. Juraj Galovský - JAG
Bývalé družstvo 512
913 04 Kostolná Záriečie
tel.: +421 - (0)32 - 6499 325, 6499 198
modely, formy, výrobky zo sklolaminátu,
kovovýroba, práškové lakovanie, drobná
kovovýroba,
JAREA s.r.o.
Betlanovce 4
053 15 Hrabušice
tel.: +421 - (0)53 - 4490193
kovovýroba
Jaromír Krasl - TPU Prešov
Pavlovičovo nám. 12
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7722474
obchodné zastúpenie výrobcov
a dodávateľov technológií na povrchové
úpravy materiálov
JG - MEDICOR, s.r.o.
Pri Rajčanke 45
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7070715
povrchová úprava kovov
JHL PRODUKT, s.r.o.
Súvoz 818
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7446194, 7437038
strojárska výroba na tvárnenie kovov,
zákazková výroba
Jozef Markulák - M+M Kovovýroba
Holíčská 21
841 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
kovovýroba
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
JOZEF VÍCENA - ELEKTROMONTÁŽE
900 55 Lozorno
tel.: +421 - (0)2 - 65968553
elektromontážne práce, výroba
rozvádzačov, výroba káblových zväzkov,
zámočnícke práce
JS - METAL, s.r.o.
Pittsburgská 18
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7003498
povrchová úprava kovov,stavebníctvo
a remeselné práce
Juraj Fándli FLEVER
Viťazná 273
958 04 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - iba mobil / only GSM
strojárenská výroba a zámočníctvo
Kapraĺ Peter ROT-EX
Bystrička 46
038 04 Bystrička
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba kovových súčiastok
KaSoKrom s.r.o.
J. I. Barča 7
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4471386
zámočníctvo - CNC sústruh, CNC fréza
Kipech Production Hotel, s.r.o.
Volgogradská
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7484750
výroba konštrukcií z ocele, hliníka, nerezu
a medi, sériová a zákazková výroba
krbových pecí a vložiek
KOVOS - ZDRUŽENIE
Veľký Diel 3323
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5686451
kovovýroba
KOVOS SLOVAKIA, s.r.o.
Dolný Lieskov/ areál bývalého družstva
018 21 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4353544
povrchová úprava kovov
KOVOSVIT MAS, a.s.
Náměstí Tomáše Bati 419
CZ - 391 02 Sezimovo Ústí
tel.: +420 - - 381 74 11 11
najväčší výrobca kovoobrábacích strojov
v ČR
KOVOTVAR, výrobné družstvo
Železničiarska 830
908 01 Kúty
tel.: +421 - (0)34 - 6999501, 6999 519,
6999 521
výroba pozinkovaných nádob z plechu,
zinkovanie, kovovýroba
KOVO-UNIVERSAL BRATISLAVA, spol.
s r.o.
Staviteľská 7
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44886993
kovovýroba
Kovovýroba - Ing. Jozef Rusnák spol. s r.o.
Mäsiarska 20
054 01 Levoča
tel.: +421 - (0)53 - 4513689
nástrojáreň, lisovňa, zámočníctvo –
strojárska výroba
Kjellberg Slovensko s.r.o.
Čsl. Armády 20
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4906416, 4221544,
4136672, 4906416, 17, 23
zváracia technika a príslušenstvo
KPN, s.r.o.
Odorínská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4297 483
výroba tvarových výpalkov a predaj
hutného materiálu
KO - ROLL, spol. s r.o.
Priemyselný areál
946 03 Kolárovo
tel.: +421 - (0)35 - 7771068
obrábanie kovov, frézovanie, sústruženie,
výroba strojných súčiastok,
KYWITECH, s.r.o.
Kamenná 16
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7232834
povrchová úprava kovov
KONAKO, spol. s r.o.
Partizánska cesta 73
957 11 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - (0)38 - 7604543
projekcia, konštrukcia a výroba strojových
zariadení a výrobných pomôcok
KONŠTRUKTA - GALVANIZOVŇA, s.r.o.
K výstavisku 13
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7404 243
povrchové úpravy kovov
KOPAST s.r.o.
Môťovská cesta 276
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5322478
výroba kovových konštrukcií a ich častí
KOVMECH, s.r.o.
Staničná 502
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7832972
kovy - spracovanie
KOVO, s.r.o.
Višňové 173
013 23 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5654037, 5972029, 31
kovovýroba, zámočníctvo, vŕtanie otvorov
do železobetónu
KOVO-LAK, s.r.o.
Za Jordánom 35
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4944130
drôtený program, striekanie práškovými
farbami, autodoprava
KOVOPRO, s.r.o.
Na letisko 2090/23
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7767169
stavebná činnosť, výroba kovových
konštrukcií a ich častí
KZLM - TILIA, spol. s r.o.
Garbiarska 2032
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5521956, 5524 377,
5541 410
stroje, zariadenia a technológie pre
kožiarsky a obuvnícky priemysel, kompletné
OOPP
LAMAS Ladislav Cibulka
Komorová 11
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4281033
predaj brúsnych kotúčov aj atypy, flex,
brúsne pásy, rolky, dia kotúče, pílové pásy
LAS V & M, s.r.o.
Hronská 4
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6314814
povrchová úprava kovov
LOGAN INVESTMENT, a.s.
Šenkvická cesta 5
902 13 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6451111, 6451112
povrchová úprava kovov práškovaním
LOMAN, s.r.o.
Kpt. Nálepku 43
934 05 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6317077
kovoobrábanie na zákazku podľa dodanej
výkresovej dokumetácie
Ľubomír Modrovský - KOVOMONT
J.G.Tajovského 282
038 43 Kláštor pod Znievom
tel.: +421 - (0)43 - 4933485
kovovýroba, výroba oceľových konštrukcií
LUKAS SLOVENSKO, s.r.o.
Československej armády 10330/20
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4300456
brúsiace materiály a nástroje VO
LUTON spol. s r.o.
Topoľová 4
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620724
lasery, laserové gravírovanie, popisovanie,
značenie laserovým lúčom, predaj suchých
a alkalických batérií
LUTZ Technologies s.r.o.
Karloveská 63
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 6010 1911
CNC obrábanie kovov pre automobilový
priemysel
Lutz-Tech-Services s.r.o.
Karloveská 63
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 6010 1911
CNC obrábanie kovov pre automobilový
priemysel
MAKINO, s.r.o.
Tuhovská 31
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49612100, 49612131
kovoobrábanie, obrábacie stroje - VO
Miba Steeltec s.r.o.
Hlavná 48
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 2301575
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie
kovov
MicroPoint, s.r.o.
Mojmírova 3
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7742671
brúsenie mikrovrtákov
MIKRA - GLZ
Haburská 35
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411245, 43424644
povrchová úprava kovov, obchod so
strojovými zariadeniami, galvanotechnika,
lakovanie a zneškodnovanie
MIKROMAT, spol. s r.o.
Pod Strážami 3
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5326027
kovovýroba
Marián KOZIC- MARKO
Senická 9
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458995
zámočnícke a kovoobrábacie práce
MIKROTECH, s.r.o.
Považské strojárne - objekt 25
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4305012
výroba dielov na sústružníckych
automatoch a CNC strojoch
Martin Grečko
Odorínska cesta 26
053 21 Markušovce
tel.: +421 - (0)53 - 4498105
zámočnícke práce a obrábanie kovov
Milan Debnár
I.čsl.brigády 72/1
038 61 Lipovec
tel.: +421 - (0)43 - 4222287
povrchová úprava kovov
MEC, spol. s r.o.
Bajzova 19
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7244008
povrchová úprava materiálov, oprava
a údržba striekacích pištolí
Milan Motloch ZAMMOS
Leškova 11
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52497709
kovovýroba
MECCANICA s.r.o
Považska 40
940 67 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6408315
kovovýroba
Milan Žembera COLOR STAR
Dopravná 3973
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5320912
povrchová úprava kovov práškovou farbou striekanie kovov, autolakovňa
MEDICAL METAL, s.r.o.
Vodná 27
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - iba mobil / only GSM
kovovýroba
Miroslav Axamit Zvárač
Vajanského 25
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6432947
predaj zváracej techniky a materiálu
Messer eutectic castolin Slovensko, s.r.o.
Krajná 10
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48209961, 48209962
stroje na obrábanie, tvarovaniea úpravu
kovov
Miroslav Pavelica MIMOS
Kafendova 16
038 61 Vrútky
tel.: +421 - povrchová úprava kovov, kovovýroba
METAKOV s.r.o.
Drevárska (areál Priemyselného parku)
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4411970, 4411950
spracovanie plechu laserom a ohýbaním,
presné plechové diely
METAL STEEL INDUSTRI,s.r.o. /UNIVERSAL
METAL PLASTIC INDUSTRI s.r.o.st.n./
027 01 Vyšný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - ,5820670,1
kovovýroba
METAL STEEL, s.r.o.
Družstevná 6
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5523315
kovovýroba so zameraním na spracovanie
oceľových, hliníkových a nerezových
plechov do hrúbky 5 mm a dĺžky 2500 mm
METALL DESIGN, spol. s r.o.
Tupého 23
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52499015
kovovýroba
MEVO TECHNOLOGY s.r.o.
Súvoz 1
911 32 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7434437
Kovoobrábanie a obrábanie plastov
Motyka - Ing. Motyka Karol
Kalinčiakova 1037/8
091 01 Stropkov
tel.: +421 - (0)54 - 7424346
obrábanie kovov, zámočnícke práce
MSM Martin, s.r.o.
Thurzova 16
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221316
strojárska výroba, obchodná spol.
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
Riegrova 399
CZ - 697 01 Kyjov
tel.: +420 - (0)518 - 610922, 518 61 05 10
veľkovýroba a vývoj špirálových
vybrusovaných vrtákov do kovov
NESKAN s.r.o.
Máchova 274/1
CZ - 353 01 Mariánske Lázně
tel.: +420 - - 354626716, 603 153 145
nástroje na obrábanie kovov
NESS Žilina, spol. s r.o.
Stará Hradská 24
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5626715, 5626679
povrchová úprava kovov, agentúra práce
N-O-P PS, s.r.o.
J. Hagaru 9
834 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kovovýroba
43
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
NOVA - S a.s.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421 - (0)34 - 6242353, 6948100
stroje na výrobu drôtu - výroba
R - TOOL s.r.o.
Beňadická 32
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63828584, 63810170
strojárstvo, špeciálne technológie
Slovwelding, s.r.o.
Mudronová 35
934 01 Levice
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
povrchová úprava kovov
NOVATIC SK, s.r.o. (FEIDAL® Slovensko
s.r.o.)
Staviteľská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44680492
stavebné náterové hmoty, antikorózne
a priemyselné hmoty
R & D MOLD ENGINEERING SLOVAKIA
s.r.o.
M. R. Štefánika 161
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4330715
konštrukcia foriem na plasty a pre tlakové
liatie hliníka. konštrukcia lisovacieho
a ťahového náradia.
SOFIMETAL CNC s.r.o.
Lemešany 464
082 03 Lemešany
tel.: +421 - (0)51 - 7931068
trieskové opracovanie, sústruženie
OK - EFEKT - KOVOVÝROBA
Hrebendova 12
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kovovýroba
OMEGA CAR s.r.o.
Trenčianska 168/3
958 04 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7409419
kovovýroba
OMEGA METAL, s.r.o.
Nitrianska cesta 63/503
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7409282
povrchová úprava kovov
OSAN Bratislava a.s.
Ružinovská 42
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43335648, 43335223
VO, MO stroje, nástroje, náradie, meradlá
Pavol Brúzik
Družstevná 261/4
059 38 Štrba
tel.: +421 - (0)52 - 7791628
povrchová úprava kovov
PEEG - KORUND, s.r.o.
Na Bystričku 39
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221853 - 4, 4221116 - 7
strojárstvo - brúsny a rezný materiál - VO
Považské strojárne LETECKÉ MOTORY,
a.s. člen HTC holding
Robotnícka 10
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4326 054, 4326170,
4326958
vývoj výroba a súšky prúdových leteckých
motorov, inžinierske a technické činnosti,
zváranie, kovanie
PREFREZ, spol. s r.o.
Nábrežie Ľudovíta Štúra 1225/28
956 18 Bošany
tel.: +421 - (0)38 - 5426505
povrchová úprava kovov pre automobilový
priemysel
PROF - SYSTÉM s.r.o.
Chrasťova, , 34
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54791263
kovovýroba
PROFEX Dca spol. s r.o.
Areál ZŤS 924
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4440151
generálne opravy obrábacích strojov,
montáže a demontáže technologických
zariadení
PROMA SK, s.r.o.
Lučenecká cesta 8938
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5479187, 5323233
predaj strojov a náradia pre široký okruh
zákazníkov
44
R & D MOLD MACHINING s. r. o.
Robotnícka 2145
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4330715
kovoobrábanie
Rastislav Nedielka - RANTECH
Drietoma
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6499935
nákup a predaj - kovoobrábacie stroje,
tvárniace stroje
RENOKOV, s.r.o.
Pod Hájom 10/2402
080 06 Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7492940 -2
povrchová úprava kovov
REOS V s.r.o.
Dlhá 91
949 07 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 069 202 8498
uloženie potrubí, povrchová úprava, rezanie
plechov
RUPET INTERNATIONAL, spol. s r.o.
Mlynská 551/40
920 42 Červeník
tel.: +421 - (0)33 - 7726284
predaj - elektrické ručné náradie pre
kovospracujúci priemysel, obrábacie stroje
S. T. S. NITRA, spol. s r.o.
Levická 3
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6536977, 6536979
opravy traktorov Zetor, renovácie brzdových
čelustí a spojkových lamiel, zákazková
kovovýroba
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7430856, 7442395
kovoobrábacie stroje, zdvíhacie
mechanizmy, magnetické systémy
SEMET, s r.o.
Rybničná 500
CZ - 549 41 Červený Kostelec
tel.: +420 - - 491462586
špeciálne tvarovacie stroje
SCHUNK Intec s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 3260610
celosvetový líder v oblasti automatizácie
a upínania nástrojov a obrobkov
SIAD Slovakia, spol. s r.o.
Rožňavská 17
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44460347
technické plyny
SIXING s r.o.
Nám. A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4327737
kovovýroba
ProTech Coatings Eifeler, s.r.o.
Ku Surdoku 35
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7710573
povrchová úprava kovov
SLOVCEM spol. s r.o.
Dukelských hrdinov 651
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7722917
chemická ochrana kovov
ProTech SpT Slovakia, s.r.o.
Vrbovská cesta 2511/19
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7743454
vysekávacie stroje, nástroje na objemové
a plošné tvarovanie
SLOVMET, spol. s r.o.
Slovenských partizánov 1127
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4325428
kovovýroba - výroba výrobkov
z neležezných kovov - elektrotechnika
SolidVision SK, s. r. o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 33595445
CAD, CAM, CIM preobr. A tvar.stroje a pre
stroje na úpravu kovov
SPG Czech s.r.o.
Linecká 856
CZ - 382 41 Kaplice
tel.: +420 - (0)386 - 300226
obrábanie kovov - frézovanie, sústruženie,
brúsenie, leštenie
STAMP, spol. s r.o.
Osvety 670/65
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7232066
zákazková kovovýroba
Stanislav Svorad METACOLOR
Odbojárov 4315/33
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5228584
kovy - povrchová úprava
STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 Turany
tel.: +421 - (0)43 - 4291314, 4292362,
4292638, 4292674
stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu
kovov, stavebné regály, oceľové konštrukcie
STEM Slovakia s.r.o
Na Doline 11
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 33595245
inžiniering, výroba, predaj, montáž a servis
otryskávacích strojov
Stim tools, s.r.o.
Suché Mýto 19
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54435538
obchodná činnosť v oblasti strojárstva
(nástroje, meradlá...)
STROJIMPEX , s.r.o.
K Výstavisku 15
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7440585
generálne opravy obrábacie stroje
ŠVEC a SPOL., s.r.o.
Staničná 502
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7833445
strojárska výroba pre autopriemysel,
zámočníctvo
T3 Solutions, s. r. o.
Špitálska 25
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)42 - 4331228
nástroje na opracovanie hliníkových zliatin,
neželezných kovov a dreva
TaeguTec Slovakia, s. r. o.
Bytčická 2/44
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7000056, 5153971
stroje na obrábanie
TDK - Slovakia s.r.o.
Kukučínova 2148/84
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4301600
oprava, údržba elektrických kovoobrábacích
strojných zariadení
TECHNOZVAR s. r. o.
Bardejovská 42
080 06 Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7765641
zváracia technika - predaj
Teximp, s.r.o.
Farská 1047/8
018 61 Beluša
tel.: +421 - (0)42 - 4711094
predaj, stroje na obrábanie, tvarovanie
a úpravu kovov VO
TOMA INDUSTRIES, spol. s.r.o.
Priemyselná 10
918 38 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5514 406
vývoj, výroba, predaj tvárniacej techniky,
výroba lisov a zariadení
TOMI WELD, spol. s r. o.
Popradská 48
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52627021
Lincoln Electric zváracia technika a prídavné
materiály, elektrocentrály, úkosovačky
TRENS, a.s.
Súvoz 1
911 32 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7412602-5, 7412111
výroba, servis a nahr. diely pre stroje
na obrábanie
UNITECH - Hlavatý Ľudovít
Dúbravská cesta 9
842 33 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kovovýroba
UNIVERSAL PARTNERS SLOVAKIA, s.r.o.
Hanzlíkovská
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7444231
povrchová úprava kovov
URDIAMANT SLOVAKIA, s.r.o.
A. Kmeťa 17/10511
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 3240288
stroje na úpravu kovov, diamantové kotúče
URMA - WEISS s.r.o.
Centrum 12/17
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4326601
brúsky, brúsne nástroje - predaj, MO, VO
V - TRADING a.s.
Alexandra Rudnaya 21
010 72 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7637051, 7235780,
5522039
povrchová úprava kovov
Valcovňa profilov, a.s.
Bellova 3
040 01 Košice - Sever
tel.: +421 - (0)55 - 6930593-6
spracúvanie a povrchová úprava kovov
Vaníček Miroslav
Gen. Svobodu 40
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4287653
kovovýroba
Vendelín Safko-MOTO MIX
Sekčovská 10
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764262
brúsenie kľukových hriadeľov
VIDIEČAN ALOJZ-ALDAN
Tomanoczyho 377
027 43 Nižná
tel.: +421 - (0)43 - 5382166
kovovýroba
VÍGH - KOVOVÝROBA, s.r.o.
Nová ulica 194
930 33 Horný Bar
tel.: +421 - (0)31 - 5597538
tvarovanie a úpravu kovov, strihanie
plechov
VIKO spol. s.r.o.
Považská Teplá 529
017 05 Považská Teplá
tel.: +421 - (0)42 - 4381247,
4381303
hutníctvo a kovovýroba, zámočníci a zvárači
VŠEOBECNÁ STROJÁRSKA, s. r. o.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4468 0135, 4488 2524
laserové rezanie kovov, plastov a dreva
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
VÝKOV s.r.o.
Varšavská 22
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44371227
kovovýroba
WELDEX, s.r.o.
Vajanského 9
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7722836
zváracia technika,predaj a oprava
Zdeno Wollek - KOVODIELNE - WOLLEK
Teplická 91
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7626734
kovovýroba
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ PRIEMYSELNÝ INŠTITÚT SR
Račianska 71
832 59 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4924 6111
zváranie
Welding, s.r.o.
Pod Kalváriou 8/1278
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5320579
všeobecné strojárstvo
ZDRUŽENIE TECHNICKÝCH
A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ
Vajanského 13
053 61 Spišské Vlachy
tel.: +421 - (0)53 - 4495410
kovoobrábanie - sústruhy, frézy
Walter Slowakei (WSK), organizačná
zložka podniku zahraničnej osoby
Dlhá 118
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6531611
nástroje na obrabanie kovov v priemyselnej
veľkovýrobe, nástroje s vymeniteľnými
britvovými doštičkami, upínacie náradie
Weldex, s.r.o.
Vajanského 9
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7722836
predaj - zváracia technika
3
WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.
Priemyselná 4430/2
926 01 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7883211
žiarové zinkovanie, konzervácia zinkonom
proti bielej hrdzi
ZAL - Zlievareň Al, spol. s r.o.
Továrenská 651/2,4,6
967 01 Kremnica
tel.: +421 - (0)45 - 6742456
odlievanie ľahkých kovov, výrobky zo zliatin
Hlinníka
ZANONY FLOTT, s. r. o.
Jesenského 2
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba obrábacích strojov pre priemysel
a remeselníkov
ZGH, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3
907 16 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6540821
odlievanie kovov
ZIN s.r.o.
Čapkova 2
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52492009
kompletný sortiment bleskozvodov,
povrchová úprava kovov - žiarové
zinkovanie
ZIN, s.r.o.
Mýtne námestie 464
966 53 Hronský Beňadik
tel.: +421 - (0)45 - 6893320, 6893216
kompletný sortiment bleskozvodov,
povrchová úprava kovov - žiarové
zinkovanie
ZINKOZA, a.s.
Hornádska 83
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4297130
povrchová úprava kovov -žiarové
zinkovanie, kovoobrábanie
ZTS - LR NaJUS, a.s.
areál ZTS 924
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4421423, 4485284
stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu
kovov
ŽELEZÁRNY VELKÝ ŠENOV, s.r.o.
Vilémovská 275
CZ - 407 78 Velký Šenov
tel.: +420 - (0)412 - 354511
výroba za studena válcované pásové oceli
galvanicky pokovené
požičovňa tel: +421-32-651 3322, fax: +421-32-743 8002
e-mail:atlascopco.slovakia@sk.atlascopco.com, www.atlascopco.sk
- Atlas Copco spoľahlivý partner pre výrobu stlačeného vzduchu. Zaoberajúci
sa predajom a servisom kompresorov, generátorov, tiež ponúka služby
požičovne
strana: 9
Hydraulika, pneumatika, kompresory
Hydraulics, Pneumatics, Compressorss
3.1 Hydraulika, hydraulické prvky a systémy
Hydraulics, Hydraulic Elements and Systems
ULBRICH Slovensko s.r.o.
Revolučná 23, 823 62 Bratislava
tel.: +421-2- 43 42 40 16, fax: +421-2- 43 29 59 83
e-mail: bratislava@ulbrich.sk, e-mail: vranov@ulbrich.sk, www.ulbrich.sk
- špecialisti v odbore hydrauliky, mazacích a tesniacich hmôt a lepidiel
strana: 5, 10
IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.
M.R. Štefánika 83, 911 01 Trenčín, Slovakia
tel.: +421-32-2861 012, fax: +421-32-6520 677
e-mail: its@itstrencin.sk, www.itsbrno.cz
- predaj a servis kompresorov, lakovacích liniek a chémie na predúpravu kovov
strana: 9
3.4 Armatúry, čerpadlá a rozvody
Fittings, Pumps and Distributions
3.2 Pneumatika a pneumatické prvky
Pneumatics and Pneumatic Elements
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s. r. o.
Miletičova 16, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5020 2501, fax: +421-2-5020 2520
e-mail: technik@hennlich.sk, www.hennlich.sk
- komponenty pre výrobu, údržbu a opravy strojov
INTLAKO, s.r.o.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
tel.: +421-51-7731 927, fax: +421-51-7731 928
e-mail: intlako@pobox.sk
- automatizácia - pneumatika, hydraulika, rozvody vzduchu
- regulácia - ventily, klapky
strana: 9, 10
strana: 10
3.3 Kompresory
Compressors
AIR CONSULTING, s.r.o.
Krajinská 92, P.O. Box 25, 820 11 Bratislava 11
tel.: +421-2-4020 2080, fax: +421-02-4524 3565
e-mail: info@airconsulting.sk, www.airconsulting.sk
- KAESER - výroba a úprava stlačeného vzduchu a vákua
strana: 9
ATLAS COPCO COMPRESSORS SLOVAKIA s.r.o.
Električná 6471, 911 01 Trenčín
predaj tel: +421-32-743 8001, fax: +421-32-743 8002
servis tel: +421-32-651 3340, fax: +421-32-651 3344
Schwer Fittings, s. r. o.
sídlo: Hodžova 6, 036 01 Martin
prevádzka: Kollárova 90, 036 01 Martin
tel.: +421-43-400 75 75, fax: +421-43-400 75 70, mobil:+421-903 453 170
e-mail: schwer@schwer.sk, www.schwer.sk
- výroba: priemyselné armatúry z nerezu
strana: 10
VERDER Slovakia s.r.o.
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4463 0787-8, fax: +421-2-4445 6578
e-mail: info@verder.sk, www.verder.sk
- priemyselné čerpadlá, miešadlá, laboratórna technika a plynové armatúry
Overené neprezentované spoločnosti
3 COM - GTN Hydraulics, s.r.o.
A. Kmeťa 19
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4302598,- 9
čerpadlá, hydraulika - hydraulické
komponenty
ABC TERM, spol. s r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63536387, -9
čerpacia technika - predaj
ABO Slovakia,s.r.o, /ABS, s.r.o./
Majerská cesta 3
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4145633, 4145750,
4143567, -68
armatúry na čisté aj odpadové vody,
čerpadlá, redukčné vetily, guľové kohútiky,
klapky
ABRO, s.r.o.
Laskomerského 16E
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43427443
kompresory - skrutkové a priestorové,
predaj vzduchotechniky
ACS KOMPRESORY s.r.o.
Radlinského 27, 050 21 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4464947
predaj a servis kompresorov ATLAS COPCO
na výrobu stlačeného vzduchu, rozvody,
požičovna kompresorov,predaj a servis
náhradných dielov a príslušenstva, predaj
a servis čistiacej techniky KARCHER, predaj
drviacich mlynov MODITEC
AERZEN SLOVAKIA s.r.o.
Pezinská 18, 901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7725531
predaj a servis kompresorov, dúchadiel
a ČOV
AJ GAZ, s.r.o.
Bytčická 89
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5006255
regulátory, armatúry
ALE, s.r.o.
Alej 587
908 41 Šaštín - Stráže
tel.: +421 - (0)34 - 6542136
kondenzačné sušičky tlakového vzduchu,
skrutkové kompresory, tlakové nádoby,
hadice, unikové filtre
45
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
Anna Zuberecová - Výroba PE a PPR rúr
Uzka 719/3, 924 01 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7807578
výroba PE a PPR rúr
Aqua art, s.r.o.
Nádražná 79/6
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6214000
armatúry
ARMAPLAST s. r. o.
Odborárska 52
831 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458805, 44635187
armatúry
ARMAT - Ing. Jozef Holý
Plzenská 4
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53634125
opravy – servis – predaj priemyselných
armatúr, GLOBÁLNE FINANČNÉ
PORADENSTVO
ARMATECH, spol. s r.o.
Staviteľská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872781
armatúry
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6771877
výroba, predaj - armatúry
ARMATURY JAFAR, s.ro. /ARMAVAKMET,
s.r.o./
K Surdoku 25
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7594562
armatúry
ATSK s.r.o.
Pri plynárni 6
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6254223
predaj, servis - kompresory
BELUMI PUMPY, s.r.o.
Vinohrady 10
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6428840
čerpadlá, armatúry, rozvody - predaj
FLUICONNECTO, s.r.o.
Kopčianska, Lazaretská 8, 43
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 hydraulické hadice, hadicové armatúry...
GAMA MONT s.r.o.
Chotárna 35
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6422195, 6421922
komplexné služby z oblasti kompresorov
a stlačeného vzduchu, klimatizácií,
vzduchotechniky, odsávania a vykurovania
GAMRAT S.A., o.z.
Rybárska 37
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6550470
armatúry, potrubia
GEROtop spol. s r.o.
Kovová 26
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45640734
tepelné čerpadlá - technické poradenstvo,
dodávka
GRUNDFOS s.r.o. - obchodno technická
kancelária BA
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5020 1411,7
čerpadlá pre domáce inštalácie
a priemyselné použitie
GRUNDFOS s.r.o., organizačná zložka
Prievozská
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50201411
čerpadlá pre domáce inštalácie
a priemyselné použitie
HANSA-FLEX Hydraulik, s. r. o.
038 41 Košťany nad Turcom
tel.: +421 - (0)43 - 4388188, 4388575
hydraulické hadice, rýchlospojky,
manometre, komponenty atď., montáž,
servis a diagnostika hydraulických systémov
BIBUS SK, s.r.o.
Trnavská 31
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7412525, -6
hydraulické prvky a systémy, agregáty,
kompresory - predaj
HERZ, spol. s r. o.
Šustekova 16
850 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62411909, 62411910, - 14
armatúry, rozvody vody, ekologické kúrenie
BICKEL & WOLF BRATISLAVA, s.r.o.
Kosodrevinová 2
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49207712, 49204730 - 9,
49207732
priemyselné armatúry
HYDAC s.r.o. - zastúpenie pre SR
Gorkého 4
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4238123, 4135893
hydraulické
systémy,komponenty,hadice,servis olejov
CREDO - TRADE spol. s r.o.
Ružová 8
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7711301
armatúry
HYDRAMONT - Juraj Turis
Meňhartka 17
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - iba mobil / only GSM
opravy, montáže hydraulických čiel
DAES, s.r.o.
Košická 4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5650881
čerpadlá - predaj
HYDROMA SK, spol. s.r.o.
Nová 134
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4261171-2
ložiská, hydraulické prvky, prevody, mazacia
technika
doem, s.r.o.
Komenského 31
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5001508
kompresory, pneumatické náradie
DOMTECH, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 91 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7645223, 7234487
rozvody a armatúry - VO, MO
Donaldson Filtration Slovensko, s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872619
sušenie a filtrácia stlačeného vzduchu,
chladenie technologickej vody, filtrácia
kvapalín, sterilná filtrácia tlakového
vzduchu, filtrácia plynov, chladenie
technologickej vody
46
ELTON POPRAD, spol. s r.o.
Hlavná 3544/78
059 51 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7780292, 7895072
čerpadlá - opravy
HYDRONIKA DEE a.s.
Gogoľova 18
852 02 Bratislava - Petržalka
tel.: +421 - (0)2 - 68280111, 68280216
hydromotory
HYDRONIKA NEKR SK s.r.o.
Pribylinská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44 873 133
výroba prídavných zariadení stavebných
strojov a hydraulických valcov
IMEX Pumpy, s.r.o.
Nitrianska 54
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7301347, 7426777
armatúry, čerpadlá, čerpacia a tlaková
technika
IMP Kontakt, spol. s r.o.
Ferdiša Kostku 1
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60202070
časti strojov, rýchloupinače, CAD súbory,
lisovacie matice, závitové vložky
INTERMOS Bratislava s.r.o.
Závodná 30
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45642034
priemyselné armatúry, potrubie, nádrže
J. H. T. KOVOS, s.r.o
Kukučínová 63
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4363190, 4260765,
4260767
hydraulické tlmiče pre železničné vagóny,
stavebné a cestné stroje, jednotlivé
súčiastky pre tvárniacu techniku
John Guest Czech s. r. o.
Vrbenská 2290
CZ - 370 01 České Budějovice
tel.: +420 - (0)387 - 002 040
nástrčné spojky, trubky a hadice pre
vedenie kvapalín a plynov
JUMAD
Orlická 4
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7769157
hydraulické hadice
KOHAFLEX, s.r.o.
Majerská cesta 57
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141075
výroba hadíc a kompenzátorov pre
strojárstvo
KOMO Slovakia, s.r.o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5625467
priemysekné armatúry
KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, spol. s r.o.
Gagarinova
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43333916, 43337444,
43424954
čerpadlá a armatúry pre všetky odvetvia,
pre všetky druhy médií, spoľahlivý servis
LMM - TRADING, s.r.o. - pobočka
Budovateľská 38
080 54 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7731926
predaj - servis, kompresory, náradie
a nástroje
LMM, spol. s.r.o.
Klenová 2
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65935688
predaj, požičovňa pojazdných kompresorov
a pneumatického náradia
MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin
Červenej armády 1
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4248410, 4135247
export-import, čerpacia a hydraulická
technika, kompresory, stavebná technika.
mTM, s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723850
pneumatické prvky - predaj
OLAER CZ, s.r.o.
Vídeňská 125
619 00 Brno
tel.: +420 - (0)547 - 125601
hydropneumatické akumulátory, tlmenie
rázov a pulzácií, priemyselné chladiče
a výmenníky tepla, vysokotlaková
hydraulika, technické poradenstvo
Peter SEMANIČ - STERIMOB
Konštantínova 11
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7711295, 7722450
výroba a predaj tlakových hadíc
PNEUMAX Automation, s.r.o.
U Panského mlýna 240/9
CZ - 747 06 Opava
tel.: +420 - (0)553 - 760953 - 7
pneumatické prvky na priemyselnú
automatizáciu
PNEUNÁRADIE AC, s. r. o.
Kukučínova 209/24
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4262246
predaj - pneumatické náradie a motory,
meranie kontrola krútiacich momentov
SAMSON COMPANY, s.r.o.
prevádzka: Dvorčianska 59
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6554674
priemyselné armatúry a príslušenstvo
Sauer - Danfoss a.s - sídlo
Kukučínova 2148/84
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4301101, 4301111,
4487552, 4487563
výroba - hydrostatických pohonov,
otvorených obvodov, orbitálnych motorov,
ventilov, servoriadenia, mobilnej elektroniky
a elektrických pohonov
SCHNEIDER - SLOVENSKO Tlaková
vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6522775, 6522776
tlaková vzduchotechnika, kompresory
SCHUNK Intec s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 3260610
celosvetový líder v oblasti automatizácie
a upínania nástrojov a obrobkov
STAF Automation s.r.o.
Kostiviarska 4944/5
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161830, 4722777
pneumatické prvky
Stránský a Petržík - Pneumatické válce,
s.r.o.
CZ - 544 72 Bílá Třemešná 388
tel.: +420 - (0)49 - 628600
pneumatické prvky
MASTER THERM SK, s.r.o.
Hlavná 85
020 63 Lednica
tel.: +421 - (0)42 - 4697052
tepelné čerpadlá
TRIPLET s.r.o.
Zelená 2
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4285556
kompresory - predaj a servis
MERC TaPS - Jozef MERC
Pri Majeri 1437
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 65935922
kompresory: dodávka a servis
URAP-TECHNOSTROJ, spol. s r.o.
Kálov 11
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620816
pneumatické prvky, hydraulické prvky
a lineárna technika,
MIKOS s.r.o.
Masarykova 16
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7724541
čerpadlá, radiatory - predaj
Miroslav Pacher - AGRO - KOVO
Motocrosový areál
017 01 Sverepec
tel.: +421 - (0)42 - 4322634
predaj hydraulických hadíc, predaj
náhradných dielov na traktory,
poľnohospodárske stroje
Vladimír Marko MARKO
Chalúpková 991/1
956 33 Chynorany
tel.: +421 - (0)38 - 5424360
kompresory, hydroaulické lisy - predaj
VTE, s.r.o.
P. Pázmáňa 51/19
924 01 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7709140, 7020800
vzduchotechnika, pneumatické prvky,
kompresory, oprava a servis
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
4
Automatizácia, meranie, regulácia
Automation, Measuring, Regulation
4.1 Automatizačná a riadiaca technika
Automation and Control Technology
AutoCont Control, spol. s r. o.
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-43-5868210, fax:+421-43-5823211, mobil: +421-905962386
e-mail: basar@autocontcontrol.sk, www.autocontcontrol.sk
- distribútor automatizačnej techniky Mitsubishi Electric
strana: 11
ifm electronic, s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
tel.: +421-2-4487 2329, fax: +421-2-4464 6042, mobil: +421-905 452 827
e-mail: Stefan.Danter@ifm.com, www.ifm.sk
- priemyselná automatizácia, snímače polohy, tlaku, teploty
strana: 11
TME Slovakia, s.r.o.
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-5002 047, fax: +421-41-5643 420
e-mail: m.micik@tme.sk, m.gondova@tme.sk, j.gazo@tme.sk, tme@tme.sk
www.tme.sk
- priama celoeurópska distribúcia: elektronické, elektrotechnické a mechanické
súčiastky, meracia, regulačná a automatizačná technika, káble, náradie
strana: 11, 23
4.2 Meracia a regulačná technika
Measuring and Regulation Technology
TME Slovakia, s.r.o.
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-5002 047, fax: +421-41-5643 420
e-mail: m.micik@tme.sk, m.gondova@tme.sk, j.gazo@tme.sk, tme@tme.sk
www.tme.sk
- priama celoeurópska distribúcia: elektronické, elektrotechnické a mechanické
súčiastky, meracia, regulačná a automatizačná technika, káble, náradie
strana: 11, 23
4.3 Meracia a laboratórna technika
Measuring and Laboratory Technology
Ekotrade HT, spol. s r.o.
Gajova 4, 811 04 Bratislava
tel./fax: +421-2-5296 8858
e-mail: office@ekotradeht.sk, www.ekotradeht.sk
- montáž a servis zariadení pre monitorovanie znečistenia ovzdušia,
zabezpečovacej techniky na ochranu majetku a osôb a audio-video satelitných
systémov
strana: 11
MLU BRATISLAVA spol. s r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
tel.: +421-2-63530537, -8, fax: +421-2-63530539
e-mail: customer.service@mlu.sk, www.mlu.sk
- zariadenia pre monitorovanie znečistenia ovzdušia
4.4 Diagnostika, tribológia
Diagnostics, Tribology
YOKOGAWA REPRESENTATIVE OFFICE
Štefánikova 12, 811 05 Bratislava
tel.: +421-2-5262 1062, fax: +421-2-5262 1052
e-mail: office@yokogawa.sk, www.yokogawa.sk
- automatizačná a riadiaca technika, meracia a regulačná technika
Overené neprezentované spoločnosti
3D spol.s.r.o.
Lombardiniho 22/A
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44462433, 65457324, -25
meracia a regulačná technika
A.M.SK, spol. s r.o.
Pri Dynamitke 7
831 03 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
automatizácia a mechanizácia
plastikárskych prevádzok
ACP AuComp, s.r.o.
Rajská 15
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52922255
automatizačná technika
ADM s.r.o.
Pivovarská 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620972, 5005228
meracia a regulačná technika
ALYA, s.r.o.
Levočská
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7724161
riadiace systémy
APLIK, spol. s r.o.
Staviteľská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44880533
riadenie, meranie a regulácia, v priemysle
a v stavebníctve
APPLIED PRECISION s.r.o.
Staviteľská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32662385, 43633151,
43426628
výskum, vývoj a výroba meracej techniky,
skúšobné laboratórium
AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.,
Orlové 277
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4329901
laboratórna a meracia technika pre
strojársky priemysel
AREKO, s.r.o. - sídlo
Tomanova 4
831 07 Bratislava - Vajnory
tel.: +421 - (0)2 - 43634044, -45
meracia a regulačná technika, proti korózne
izolačné materiály(zastúpenie nemeckej f.
Ahlborn amr)
Blue Panther Slovakia, s.r.o.
Trnavská 112
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48292215
dodávky meracích prístrojov
DLOUHÝ I.T.A, s.r.o.
Pod Hradiskom 9
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234370
výhradné zastúpenie Samson – regulačné
armatúry a riadiace systémy
ASCLL SOLUTIONS, spol. s r.o.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43427465
automatizačná technika
BLUMENBECKER SLOVAKIA s. r. o.
Staviteľská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 3266 3150
automatizácia procesov, robotické
pracoviská, veľkoobchod
s elektrotechnickým materiálom
ATest s.r.o.
Brigádnická 28
841 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65459051/3
meracia a regulačná technika
CANBERRA - PACKARD s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 17
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5006750
meracia a regulačná technika
ECOTEST spol. s r. o.
Sladkovičova 21
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5320172
laboratórne prístroje - predaj
AXESS, spol. s r. o.
Námestie Hraničiarov 33
851 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62247570
vývoj automatizovaných systémov riadenia
technologických procesov
CONTEX s.r.o.
Lombardiniho 24
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452154
priemyselná automatizácia, expertíza
a aplikácie riadiacich systémov
ELFAK, spol. s r.o. Košice
Dénešova 13A
040 23 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6437097
meracia a regulačná technika
BALLUFF SLOVAKIA s.r.o.
Jána Bottu 4
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 472 34 70, 472 34 11
Autorizované zastúpenie Balluff GmbH,
Fritz Kubler, Murrelektronik, priemyselná
automatizácia
Control System, s.r.o.
Štúrova 4
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6115900
meracia a regulačná technika
Beatronic Supply Slovakia, s. r. o.
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6520121
meracia a regulačná technika, elektronické
súčiastky, tepelné komory
becom Slovakia, s.r.o.
Záhumenská 31
911 04 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6583 251-2
distribúcia RTOS QNX. vývoj HW a SW podľa
požiadaviek. dodávka IT a komponentov
Betes, spol. s r.o.
Vápencová 14
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64774990
meracia a regulačná technika
CS-MTRADE Slovensko, s.r.o. organizačná zložka
Vajanského 58
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7742760
priemyselná automatizácia - výhradný
distribútor MITSUBISHI - ELECTRIC v SR,
vykurovanie
DETMAR, spol. s r.o.
Kmeťová 9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7710961
meracia a regulačná technika
DINEL, s.r.o.
U Tescomy 249
CZ - 760 01 Zlín
tel.: +420 - (0)577 - 002002
meracia a regulačná technika
Dodávky automatizace, spol. s r.o. organizačná zložka
Bulharská 70
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411755
meracia a regulačná technika
ELSINCO Slovensko s.r.o. - sídlo
Kudlákova 4
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64284165
meracia a regulačná technika
Elso Philips Service, spol.s r.o.
Jilemnického 2/53
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6582410, 7431690
meracia a regulačná technika
ELSYS spol. s r.o. (OMRON )
Komenského 89
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7741967, - 8
automatizačná technika
EMPOS, spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Fraňa Kráľa 2
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4427291
meracia technika - elektrotechnika
EMSYST, spol. s r.o.
Súvoz 111
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7432400
meracia a regulačná technika
47
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
EMTECH s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 automatizácia priemyselná
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. - sídlo
Zvolenská cesta 29
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4103728, 4103544
meracia a regulačná technika
ENERGO CONTROLS spol. s r.o.
Závodského 49
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7644532, 7645684,
7634352
meracia a regulačná technika
ENERGOKONTROL, s.r.o.
Nábrežná 2969
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - iba mobil / only GSM
meracia a regulačná technika
ENERGYR spol. s r.o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7715146
meracia a regulačná technika
ENERGYR BB s.r.o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141850,1
meracia a regulačná technika
ENERGYR NITRA s.r.o.
Mostná 15
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6580431-2
meracia a regulačná technika
ENERGYR spol. s r.o.
Robotnická 14/9856
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221523
meracia a regulačná technika
EQUIP-TEST s.r.o.
Čečinová 2
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411999
meracia a regulačná technika
MARPEX, s. r. o.
Športovcov 672
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4440010-1
prvky a zariadenia pre priemyselnú
automatizáciu
HEITEC Slovensko, spol. s r.o.
Jesenského 34
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6401540-2
strojárstvo, automatizácia, riadiace systémy
MAVIS - SLOVAKIA, s.r.o.
96
943 65 Leľa
tel.: +421 - (0)36 - 7575 276
meracia a regulačná technika
HIS SENZOR, spol. s r. o.
Bajkalská 28
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7718 157
výroba: induktívnych snímačov priblíženia,
spínacie zosilňovače
Mensch & Technik Energiemanagement
s.r.o.
Bajkalská 31
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53417382
meracia a regulačná technika
HONEYWELL, spol. s r.o.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32262211
automatizačná, meracia a regulačná
technika
MERET, s.r.o.
Hubeného 25
831 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44884462, 44884463
meracia a regulačná technika - elektronika
Ing. František György Q PRODUCTS
Rybničná 36
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44646474 - 5
automatizačná technika
MERETECH s. r. o.
Janka Krála 5
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7002516 - 17
meracia a regulačná technika
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49237335
automatizácia - elektrosystémy - meranie
- regulácia - štúdie - projekty - dodávka montáž - oživenie - servis
PPA TRADE, spol. s r.o.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454567, 69, 70
meracia a regulačná technika
PPA ZEPAX, s.r.o.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454574, 6
meracia a regulačná technika
PRELL, s.r.o.
Strážovská 397/8
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4431135
priemyselná automatizácia, senzory,
frekvenčné meniče
PROCONT, spol. s r.o. Prešov
Kúpeľná
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7580650
automatizácia priemyselná
INTECO PLUS, s.r.o.
Pribinove Sady 15
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4434340
meracia a regulačná technika
MESING Slovensko, s. r. o.
Červenej armády 1
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4132989
výroba meracej a automatizačnej techniky,
kalibračné prístroje
INTRAM spol. s r.o.
Bočná 92
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43413869
meracia a regulačná technika
METROLOGY, s.r.o.
Vranovská 4
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63812934
dodávka a servis: presné meracie prístroje
Promod, s.r.o.
Mudroňova 44
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7624641
meracia a regulačná technika - výroba
ISOTEK, s.r.o. - organizačná zložka zahr.
osoby
Kragujevská 398/4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640144
obchodná spol. - obrábacie stroje,
meracia a laborátorna technika, riadiacia,
automatizačná a regulačná technika
Mettler - Toledo s.r.o.
Hatalová 12
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44441220, 44441221,
44441222
meracia a laboratórna technika, dodavatelia
technol., strojov a zariadení
PRONIX, s.r.o.
Juraja Hronca 16
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 priemyselná automatizácia
ERS spol. s r.o.
Polianky 18
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 69307000
meracia a regulačná technika
Ján Mrázik REGOSERVIS-servisnotechnické služby MaR-Mrázik
Pri strelnici 69
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7336284
meracia a regulačná technika
MicroStep - PA spol. s r.o.
Nitrianska 1773/120
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7463311
priemyselná automatizácia, výroba,
repasáže lisov a vstrekolisov,
zabezpečovacie systémy, sušiarne dreva
ESM-YZAMER, energetické služby
a monitoring s.r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5545913
meranie a regulácia - výroba
Jana Vagnerová - PEVEKO
M.R.Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4323503
meracia a regulačná technika
MIKro-TRADE spol. s r.o.
Jilemnického 305/35
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5522181, 5526181
meracia a regulačná technika
EUROS spol. s r.o.
Bytčická 89
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7635213
meracia a regulačná technika
JSP SLOVAKIA, s.r.o.
Karloveská 63
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 meracia a regulačná technika
MNS, s.r.o.
Hviezdoslavova 13
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53631296
predaj meracích systémov pre priemysel
EXIM - TECH, s.r.o.
Majerská cesta 38
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4147086, 4147087
prístroje na automatickú reguláciu
a riadenie, vodiče
JUS, spol. s r.o.
Závodná 459
027 43 Nižná
tel.: +421 - (0)43 - 5382 095
vývoj a výroba špec. strojov, dopravníkov,
zdvižné plošiny, nástrojov a prípravkov
MTS, spol. s r.o.
53
027 55 Krivá
tel.: +421 - (0)43 - 5819111
automatizačná technika
FESTO, spol. s r.o.
Gavlovičova 1
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49104910
priemyselná automatizácia
JUSTING s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 180
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7743601, 7710638
meracia a regulačná technika
G - MAR, s.r.o.
Murgašova 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6503527
meracia a regulačná technika a vykurovanie
K - TEST, s.r.o.
Letná 40
042 60 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6253633, 6255150
chladiarenská, meracia a laboratórna
technika
GE Energy Optimization and Control
(Bently Nevada Slovakia, s.r.o.)
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64287841
optimalizácia a riadenie výrobných
zariadení
48
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 20
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4324350
meracia a regulačná technika, meracie
prístroje - predaj
NATIONAL INSTRUMENTS Czech
Republic, s.r.o.
Dělnícká 12
CZ - 170 00 Praha
tel.: +420 - - 2/24235774
meracia a regulačná technika
PAUFEX Prešov, s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7733061
meranie a regulácia
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka
Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58267113
meracia a regulačná technika
PLOSKON AT, s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732836, 7731003
výroba induktívnych a optických snímačov
MACROFLEX SLOVAKIA, s.r.o.
Pezinská 30
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45248181
kompenzátory a potrubná technika VO, MO
PNEUTRADE, s.r.o.
Rybárska 8
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6524338
automatizačná a reg.technika
PROFiber Networking s.r.o.
Trstínska 9
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5522355
meracia technika pre optické a dátové siete
Proxis Slovakia, spol. s r.o.
Karloveská 63
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65413044
optické prístroje a systémy pre NDT
RAMTERM s.r.o.
A. Mamateja 03
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4276868
meracia a regulačná technika
REFLOW spol. s r.o.
Knižkova dolina 6
831 04 Bratislava - Rača
tel.: +421 - (0)2 - 44633772-3
meracia a regulačná technika
REGADA, s. r. o.
Strojnícka 7
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7480460, 7480430
výroba a dodávanie regulačných prístrojov
a pneumatických prvkov
REGOTRANS - RITTMEYER, s.r.o.
Pluhová 2
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44371766, 44461612
meracia a regulačná technika
Regulátory a kompenzátory Slovensko
s. r. o. /RKG/
Trenčianska 57
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53418124, 53418125,
53412366
regulačné ventily, kompenzátory,
fakturačné merače tepla, DDC technika
RIVLEXIM s.r.o. KOŠICE
Tranovského 11
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6765733
meracia a regulačná technika
RMT Slovakia, s.r.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7724495
meracia a regulačná technika
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
ROTEX ELEKTRO, s.r.o., ROTEX M a R s.r.o.
SNP 77
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7762785, 7762786,
7762984, 7764889
elektrické a energetické zariadenia, meracia
a regulačná technika
Sensus Metering Systems a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7752270, 7753251
výroba bytových, domových
a priemyselných vodomerov, meračov tepla
a skúšobných zariadení
RVT SiemControl, s.r.o.
Priemyselná 25/3670
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7232483, 7233483
meracia a regulačná technika
SENZOR s.r.o.
Park Angelinum 19
040 04 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6223 013, 6227445
snímačová technika, automatizácia
montážnych technológií
S - TEAM LAB, s.r.o.
Pod Záhradami 64
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64461880, 65427968
meracia a regulačná technika
SAE - Control a.s.
Kamenná 91
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7645768, 7243089
riadenie spotreby energií a technologických
procesov
SAMO AUTOMATION s.r.o.
Budovateľská 59
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765593
meracia a regulačná technika
Sartorius Slovensko, s.r.o.
Hlavná 26/5
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5526498
laboratórne váhy, filtre - predaj
SAT Systémy automatizačnej techniky,
spol. s r.o. (spoločnosť koncernu
Siemens)
Kominárska 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55577222
automatizácia priemyselná
SEBA Slovakia, spol. s r.o.
Rožňavská 12
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55423958
meracia a lokalizačná technika pre
energetiku, telekom. a vodárenstvo
5
SICK, s.r.o.obchodné zastúpenie
Galvániho 7/D
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64533071
priemyselná automatizácia, výroba
senzorov
Siemens s.r.o. - Automatizačná technika
a pohony IA&DT
Stromová 9
837 96 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59682401
komplexné dodávky produktov pre
automatizačnú techniku a pohony
SlovCert spol. s r.o.
Estónska
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45525709
defektoskopia, nedeštruktívne testovanie
Soft & Control Technology, s.r.o.
Magnezitárska 10, 040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6806142, 7961411,
430,440,450
riadiace systémy a regulátory
START AUTOMATION spol. s r.o.
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7723837, 7743050,
7713163
priemyselná automatizácia
Stim tools, s.r.o.
Suché Mýto 19
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54435538
obchodná činnosť v oblasti strojárstva
(nástroje, meradlá...)
Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika
Air-conditioning, Heating and Eco-technology
5.1 Vzduchotechnika, klimatizácia
Air-conditioning
M. F. TEAM, spol. s r. o.
Galvaniho 12 B, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4319 1448-9, 4363 1982, 4341 5033, fax: +421-2-4363 1983
e-mail: mfteam@mfteam.sk, www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk
- predaj, montáž a servis klimatizačných zariadení
strana: 12
5.2 Chladiace a mraziace zariadenia, sušiarne
Cooling and Freezing Equipment, Drying Devices
5.3 Vykurovanie objektov
Heating of Buildings
ELTERM, s.r.o.
Bratislavská 87, 902 04 Pezinok
tel.: +421-33-6422 539, fax: +421-33-6422 539
e-mail: elterm@elterm.sk, www.elterm.sk
- výroba supertmavých plynových infražiaričov 3. generácie s výkonmi od 25
do 300kW a dĺžkami od 8 do 120m
- návrh a optimalizácia vykurovania priemyselných hál
- dodávka a montáž infražiaričov
SZT - Stroje, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 Turany
tel.: +421 - (0)43 - 4292638 - 2
automatizačná technika
TMV SS, spol. s r.o.
Studánkova 395
CZ - 149 00 Praha-Újezd
tel.: +420 - (0)272 - 942720
meracia a regulačná technika,
elektrotechnické materiály
TARTARINI
Klenova
830 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5477 49 68
meracia a regulačná technika
TRELLIS a.s.
Rybárska 5
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6525161-3
meracia a regulačná technika
TECON, s.r.o.
Krkonošská 153
CZ - 543 01 Vrchlub
tel.: +420 - (0)499 - 492100
meracia a regulačná technika
TURO, s.r.o.
Dibrovova 241/10
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7764496
meracia a regulačná technika
TECTRA s.r.o.
Pod amfiteátrom 7
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6312188
meracia a regulačná technika
TECHEM spol. s r.o. - sídlo
Hattalova 12
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49106411
meranie a rozpočítanie spotreby tepla
a vody, predaj meračov
TechReg, s.r.o.
Námestie republiky 19
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4331592
meracia a regulačná technika, panelmetre,
prevodníky a snímače
TENZOTERMA, spol. s r.o.
Topolčianska 19
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63811295
výroba meračov hladín, tlaku, teploty,
prietoku kvapalín a plynov
TERMOREG s.r.o.
Hlinícka 1
831 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44873139
automatizácia priemyselná
URAP-AUTOMATIZÁCIA, spol. s r.o.
Majerská 28
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5076010
priemyselná automatizácia
VILLA LABECO s.r.o.
Chrapčiakova 1
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4426032
výroba a predaj - chemické analyzátory
, prístroje pre labolatória a laboratórne
potreby
ZENNER Bratislava, spol. s r.o.
Výhonská 1
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49112915
meracia a regulačná technika
ZPA Bratislava a.s.
Novomestská 35
926 00 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7891041
meranie a regulácia
Zvác Systems, s.r.o.
Sasinkova
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7725331, 7725333
informačné technológie
5.4 Vodné hospodárstvo
Water Management
KURITA EUROPE GmbH
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5341 8968, fax: +421-2-5363 3332
e-mail: office@kurita.sk, http://www.kurita.sk
- chemikálie pre úpravu vôd v priemysle
strana: 12
SAMPLE Bratislava, s. r. o.
Drobného 27, 841 01 Bratislava
tel.: +421-2-6541 2936, fax: +421-2-6541 2934
e-mail: sample@sample.sk, www.sample.sk
- nákup a predaj chemických produktov na úpravu vody
- purchasing and sale of chemical products
strana: 12
SQS HYDRO s.r.o.
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
mobil: +421-903 770 675, fax: +421-2-4463 8238
e-mail: sqshydro@sqshydro.sk
- čističky odpadových vôd
strana: 12
F. W. OVENTROP, GmbH & Co.KG
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 2
tel.: +421-2-4363 3677-8, fax: +421-2-4363 3679, mobil:+421-903 727 602
e-mail: oventrop@oventrop.sk, www.oventrop.sk
- armatúry a systémy na vykurovanie, olej a plyn, sanitárna technika
strana: 12, 15
49
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
Overené neprezentované spoločnosti
ADRIAN, a. s.
Lazovná 53
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4710444
plynové infražiariče, teplovzdušné
jednotky, inteligentné riadiace systémy pre
veľkoobjemové priestory
AIR TECHNIK, s.r.o.
Rudlovská cesta 2
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4146254
dodávky, realizácie vzduchotechniky,
kúrenia, sanity, elektroinštalácií a MaR,
klimatizácie
Aladár Voznický - FIRMA AVOZ
Bažantia 1149/50
930 05 Gabčíkovo
tel.: +421 - (0)31 - 5594445
oprava chladiacich zariadení, montáž
klimatizácie
AQUAFLOT spol. s r.o.
Sikárska 8
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6514717 - 9, 6559151 - 3,
6559161 - 3
voda - úprava, čistenie
AQUATECH, spol. s r.o.
Pod Kamennou baňou 13
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7591780, 81, 82
úprava vody, čistiarne odpadových vôd
AQUATREND, s.r.o.
Hričovská 221, 010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5006882
voda - úprava, čistenie, ekológia
stavebníctva
Baltes klima s.r.o.
Holubyho 11
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6770163
klimatizačná technika, vzduchotechnika
BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, s. r. o.
Hradská 1/A
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40200921, 40200911
klimatizácia, kúrenie - tepelné čerpadlá,
vzduchotechnika, stavebná činnosť
6
C. C. S. s.r.o.
Vranovská 75
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765606
vzduchotechnika, klimatizácia a chladenie
Carrier chladiaca technika Slovakia s.r.o.
Dlhá 91
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7764011
chladiarenské zariadenia - výroba
COLLER KLIMA, s.r.o.
Hr. Beňadik 418
966 53 Hronský Beňadik
tel.: +421 - (0)45 - 68 93 289
dodávka, montáž a servis klimatizačných
zariadení
DANFOSS, s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
tel.: +421 - (0)37 - 6406283, 6406280, - 297
Chladenie & Klimatizácia, Tepelná technika,
Elektrické pohony, Priemyselné regulačné
prvky
DIOS, s.r.o.
Brnianska 6a
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7724697, 7724692
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba
tlakových, plynových zariadení
Donaldson Filtration Slovensko, s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872619
sušenie a filtrácia stlačeného vzduchu,
chladenie technologickej vody, filtrácia
kvapalín, sterilná filtrácia tlakového
vzduchu, filtrácia plynov, chladenie
technologickej vody
DTN, s.r.o.
P. Pázmanya (budova Merus s.r.o.) 49/3
927 01 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7707943, 7708835
predaj chladiarenského materiálu
a chladiarenskej techniky, výroba
kondenzačných jednotiek
Stroje, zariadenia a technológie
Machines, Equipment and Technology
6.1 Dopravná, manipulačná a skladová technika
Transportation, Manipulation and Warehouse Technology
ALNICO - servis, združenie
Prístavná 10, 821 09 Bratislava- prevádzka
tel.: +421-2-5341 6727, fax: +421-2-5341 6727, mobil: +421-905 250 012
e-mail: alnico@nextra.sk, www.alnicobratislava.sk
- montáž, oprava a revízie lodných, priem., domových elektrozar.
a bleskozvodov
strana: 13, 22
Ing. Eduard ZÁBORSKÝ
038 02 Dražkovce 70
tel.: +421-43-4224 113, fax: +421-43-4224 113, mobil: +421-905 594 732
e-mail: ezaborsky@euroweb.sk
- žeriavy, zdvíhadlá, diaľkové ovládania
strana: 13
KOPAX®, spol. s r. o.
Tomášikova 28, P.O. Box 144, 820 05 Bratislava
tel.: +421-2-4363 1361, fax: +421-2-4333 6143
e-mail: office@kopax.sk, www.kopax.sk
- kovovýroba, kovové palety pre automobilový priemysel a skladové
hospodárstvo
MATE SLOVAKIA spol. s r.o.
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
tel./fax: +421-33-5522 637, mobil: +421-905 298 608
e-mail: mateslovakia@slovanet.sk, www.mate-brno.cz
- prídavné zariadenia na VZV, manipulačná technika, VZV
50
EARTH RESOURCES s.r.o. - sídlo
Sabinovská 10
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43412722
zariadenia a technológie na úpravu, filtráciu
a monitoring vôd
Ing. Ján Legéň ARGOS
Bojná 799
956 01 Bojná
tel.: +421 - (0)38 - 5373456
chemická úprava kotlových a chladiacich
vôd, výroba prípravkov na úpravu vody
EKOKROK s.r.o.
Hviezdoslavova 4, 010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5003448
vzduchotechnika, výroba zariadení pre
filtráciu vzduchu
JDK Slovakia, spol. s r.o.
Novozámocká 179
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6514311, 6523785
dodávateľ chladiacich technológií JDK
pre potravinárstvo, poľnohospodárstvo,
priemysel a šport, vrátane špeciálnych
aplikácií
EKOTECHNA s.r.o. Prešov
Ľubochnianska 8
080 06 Prešov - Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7765544
Výroba a dodávky v oblasti
vzduchotechniky, klimatizácie
a odprašovania
ENVIROTECH spol. s r.o.
Račianska 61
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52626566,7
odsávacie systémy pre priemysel
FIVING s.r.o.
Palugayho 550
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5476701, 5476706
vývoj, výroba, montáž, servis a projekcia
vlastných vzduchotechnických a
klimatizačných zariadení
FRIGERA SLOVAKIA spol. s r.o.
Kremnička 5A, 974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4718401
chladiarenské zariadenia, technika
GLP Slovakia s.r.o.
Kežmarská cesta 61
054 01 Levoča
tel.: +421 - (0)53 - 4512265
výroba elektrických zdrojov svetla
a svietidiel
Ing. Anton Heško spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14
974 03 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 416 35 17, 4101005
výroba rozvodov a armatúr pre
vzduchotechniku
Jozef Letko - CHSL
Trenčianske Stankovce 523
913 11 Trenčianske Stankovce
tel.: +421 - (0)32 - 6496486
chladiaca a mraziaca technika
MAHRLO, s. r. o.
Ľ. Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7760362, 7762974
veľkoobchod s meracou a regulačnou
technikou
MICROWELL, spol. s. r. o.
SNP 2018/42, 927 01 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7707585
meranie, regulácia, klimatizácia
Pavol Schiffer
Horná 8
976 11 Selce
tel.: +421 - (0)48 - 4181166
chladiaca a mraziaca technika
SQS TEAM, s.r.o.
Laskomerského 2
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44640611
TZB - vzduchotechnika, chladenie,
vykurovanie, tepelné čerpadlá, slnečné
kolektory
TITTL® Thermo King, s.r.o.
Závodná 72
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45522815, 45520605 - 7
prepravné a stacionárne chladenie
M-TEC group, s.r.o.
Piešťanská 1202/44, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-32-7430 791, fax: +421-32-7431 010
e-mail: info@m-tec.sk, hradicky@m-tec.sk, m-tec@m-tec.sk, www.m-tec.sk
- výroba a montáž strojov a zariadení/prístrojov
- konštrukčná činnosť, distribútor hliníkových stavebnicových systémov
strana: 13
Sommer-automatic Slowakei s.r.o.
M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-42-4331 788, fax: +421-42-4331 266
mobil: +421-911 878 800, 911 323 700
e-mail: roman.majersky@sommer-automatic.com, www.sommer-automatic.sk
- upínače, lineárne valce, meniče náradia, otočné jednotky, tlmiče dorazu, brzdy
strana: 13
VURAL a.s.
ul. A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina
tel./fax: +421-41-7645 912 – prevádzka Žilina, Kamenná ul. – stroje a zariadenia
e-mail: vuraldot@vural.sk
tel./fax: +421-41-5532 482 – prevádzka Bytča-Hrabové – plasty a plechy
e-mail: jsoska-ml@vural.sk
www.vural.sk
strana: 5, 7, 13
6.2 ... pre iné odvetvia priemyslu
...for Other Industrial Sectors
VURAL a.s.
ul. A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina
tel./fax: +421-41-7645 912 – prevádzka Žilina, Kamenná ul. – stroje a zariadenia
e-mail: vuraldot@vural.sk
tel./fax: +421-41-5532 482 – prevádzka Bytča-Hrabové – plasty a plechy
e-mail: jsoska-ml@vural.sk
www.vural.sk
strana: 5, 7, 13
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
6.3 Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení
Assembly and Reconstruction of Machines and Technological Equipment
ACIS, spol. s r. o.
Pasienková 7/b, 821 06 Bratislava
tel.: +421-2-4020 6666, fax: +421-2-4552 6333
e-mail: buzinkay@acis.sk, www.acis.sk
- výstavba, servis a údržba čerpacích staníc PHM, skladov PHM
- construction, servicing and maintenance of fuel stations, fuel storehouses
strana: 13
VURAL a.s.
ul. A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina
tel./fax: +421-41-7645 912 – prevádzka Žilina, Kamenná ul. – stroje a zariadenia
e-mail: vuraldot@vural.sk
tel./fax: +421-41-5532 482 – prevádzka Bytča-Hrabové – plasty a plechy
e-mail: jsoska-ml@vural.sk
www.vural.sk
strana: 5, 7, 13
Overené neprezentované spoločnosti
ACCES System s.r.o.
Štefániková 33
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7744221
nízkozdvižné a prepravné vozíky,
manipulačná technika - predaj
AEH, spol. s r.o.
Myslenická 77
902 03 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6400171
potravinárske stroje a zariadenia - výroba
ALBERTINA Packaging spol. s r.o.
Hlinícka 1
831 52 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871393, 44881983, -4,
dovoz, predaj, montáž, servis manipulačných, baliacich, dávkovacích,
plniacich, uzatváracích a etiketovacích
strojov, zariadení a automatických
liniek s uplatnením v potravinárskom,
kozmetickom, chemickom
a farmaceutickom priemysle
Anton Kašička NÁSTROJMATRIK
Krásno 79
958 43 Krásno
tel.: +421 - (0)38 - 5424055
výroba nožov pre obuvnícky priemysel
ARCON Slovakia, spol. s r.o.
Nákovná 9
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40208030-38
stroje a zariedenia pre rôzne odvetvia
priemyslu
ARGUS, s.r.o.
Masarykova
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7581863, - 65
výroba, predaj a servis manipulačnej
techniky
AXA, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5166768
pekárenské pece a stroje - výroba
BEG SLOVAKIA, s.r.o.
Saratovská
840 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64531264-6
skladová a manipulačná technika
BMZ a.s.
Sadová 17
052 80 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4174110, 4174111,
4174128, 4174123
Vývoj a výroba oceľových konštrukcií,
strojov a zariadení pre bane
BUSINESS AND DRIVE, s.r.o.
Továrenská 3/B
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7746452, 7724179
zámočnícke, zváračské a kovoobrábacie
práce, rezanie plazma - acetylén
CONPRO Poprad s.r.o.
SNP 590
059 18 Spišské Bystré
tel.: +421 - (0)52 - 7732012
Výroba náhradných dielov
na autodomiešavače
CRALIF, s.r.o.
T. Vansovej 1054/45
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4612301
zdvíhacia technika
D & D UNIMEX Slovakia, s.r.o.
Trstínska 9
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5502529
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky - servis
DAVAC spol. s r.o.
Kopčianska 37
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63838249, - 496
servis a opravy baliacich liniek, technológie
a vybavenia pre gastronómiu
DESPAN, s.r.o.
082 06 Mirkovce
tel.: +421 - (0)51 - 7484782, 7781423,
7484781
vysokozdvižné vozíky, prepravné plošinypredaj, servis
DEXION, spol. s r.o.
Fraňa Mojtu 34
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6517109
skladová a manipulačná technika - predaj
Belet s.r.o.
Kozmonautov 35
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4289418
manipulačná technika
DOPRASTAV, a.s., Závod Oceľové
konštrukcie
Mlynské nivy 70
826 38 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53413148, 58270186
zámočnícka výroba, hrncové a elastomerové
ložiská, mostné dilatácie 3W, a pod.
BESEL s.r.o.
Rad mjr. Pavloviča 9
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7421244
výroba - stroje a zariadenia na spracovanie
plastov
DOSYMA, s.r.o.
Komárňanská ulica 14
941 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6444300
drevoobrábacie stroje- sprostredkovanie
predaja
BETECH, s.r.o.
Krížna 8
902 01 Pezinok
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba potravinových strojov
Drevostroj Prešov, s.r.o.
Budovateľská 54/11221
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7710275
drevoobrábacie stroje, výroba a predaj
BME NOVÁKY, o.z.
Lehotská 641
972 71 Nováky
tel.: +421 - (0)46 - 5461090
výroba banských strojov a zariadení
ELSYS, s.r.o.
Dúbravska cesta 9
845 39 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54432162
predaj a servis manipulačnej techniky
a vysokozdvižných vozíkov
Escamo s.r.o.
Farská 1
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 Obaly - palety, kontajnery, bedne
EverLift Slovakia, s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4147083
hydraulické ruky, nákladné automobilové
nádstavby
EXEMPLA, spol. s r.o.
Volgogradská 13
080 07 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7725577
výroba pásových dopravníkov
F.A.T. - FEVYLANT
Strojnícka 5
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764086, 7494711
výroba viazacích oceľových lán, zdvíhacej
techniky
FOR - GLASS, s.r.o.
Družstevná 8
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7733075, 7733076
predaj strojov na výrobu izolačných skiel
- okná
FORMEX SK, s.r.o.
Ružindolská cesta 19
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5341312
použité stroje a manipulačná technika
Gekkon s.r.o.
Rybničná 30
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44873505, 44888023
vysokozdvižné vozíky, manipulačná
technika
GIA Slovakia spol. s r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43428437
technológie pre čerpacie stanice
a priemysel
Glunz & Jensen s.r.o.
Košická 50
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7563811
výroba strojov pre polygrafický priemysel
G-PLANT, spol. s r.o.
Svätourbanská 45
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7413560
stroje pre manipuláciu s materiálom, zemné
a stavebné stroje
GROSSMANN MASCHINENBAU s.r.o.
Moldavská cesta
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7299071
výroba jednoúčelových strojov, vývoj,
konštrukcia
HABASIT BOHEMIA spol. s r.o. organizačná zložka
Rázusovo nábr. . 6
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63813461
dopravné pásy, prepravné
HARTL drviče + triediče s.r.o.
Jašíkova 2
826 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48291505
mobilné drviče a triediče kameňov
i na recykláciu
HATEC spol. s r.o.
Francúzskych partizánov
036 08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4245610, 4245611,
4245612, 4245613, 4245614
manipulačná, skladová a stavebná technika
Hiab spol. s r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4102195, 4717723
predaj, servis, montáž, stavebné žeriavy,
vysokozdvižné vozíky, kontajnerové
naťahovače
HOLZER Slovakia, s. r. o.
Detvianska 26
940 67 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6407277, 6407275
výroba kovových dielcov frézovaním,
sústružením a zváraním
I.D.H., s.r.o.
Mudroňova 2
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6770410
manipulačná technika, reťaze, zdvíhacie
zariadenia pre žeriavy na prenos bremien výroba + predaj
ICETECH SK s.r.o.
Bojnická 8
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65443070
predaj technológií pre kryogenické čistenie
IMC Slovakia, s.r.o.
Šebešťanová 255
017 01 Považská BystricaTrenčín
tel.: +421 - (0)42 - 4378111, 4260 378,
4324332
metal servis centrum, predaj materiálov pre
stroj. výrobu
- výroba a predaj baliacich zariadení pre
potravinársky priemysel
Ing. Ľudovít Hasiček - ZDVÍHACIA
TECHNIKA
Rozkvet 2001/3
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4326153
montážna a manipulačná technika
na žeriavy
Ing. Plamen Nikolov Furnadžiev BULCAR
Mlynská ul. 414/29
900 84 Báhoň
tel.: +421 - (0)33 - 6455151
predaj vysokozdvižných vozíkov
Ing. Vladimír Milučký Kovex - Martin
Partizánska 146
038 61 Lipovec
tel.: +421 - (0)43 - 4224537
výroba priemyselných čistiacich zariadení
a špecialnych strojov
Jiří Civín DOTAX
038 04 Bystrička 420
tel.: +421 - (0)43 - 4385105
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky - servis
51
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
JNČ, s.r.o.
Družstevná 9
919 43 Cífer
tel.: +421 - (0)33 - 5598080-1
výroba, servis - viazacia technika
JUDr. Ing.Ján Ďurica-DUVOKS
Bratislavská 1838
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620393, 5640347,
5623304
zástupca výrobcu mobilných žeriavov,
autožeriavov
Jungheinrich spol. s r.o.
Diaľničná cesta 17
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 49205811
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky,
manipulačná technika
JUNOX a.s.
Víťazná 252
958 04 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7491224, -225, -227
dodávky technológií pre kameňo priemysel
KINETIK, s.r.o.
Vajnorská 136
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44881380
projektovanie, konštrukcia, výroba,
dodávka a montáž dopravnej, manipulačnej
a baliacej techniky, automatizáciou
výrobných procesov
KM - SYSTEM, s.r.o.
Solivarská 70
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7703395, 7731344
výroba strojov a zariadení, výroba tovaru
z plastov
KOREP, s. r. o.
Na pasekách 14
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49512451
konštrukcia AUTOCAD, výroba strojov
a zariadení, náhradných dielov, zámočníctvo
- nerez, hliník
Kromexim Material Handling SR, s. r. o.
Dvojkrížna 9
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 446 33 328
predaj a servis vysokozdvižných vozíkov
a skladovej techniky Cat Lift Trucks
KTJ SK s.r.o.
Pod Kalváriou 32
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5321658
drevoobrábacie stroje - predaj
KZLM - TILIA, spol. s r.o.
Garbiarska 2032
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5521956, 5524 377,
5541 410
stroje, zariadenia a technológie pre
kožiarsky a obuvnícky priemysel, kompletné
OOPP
Linde Material Handling Slovenská
republika s.r.o.
Nozdrkovce 1798
911 04 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7460914
vysokozdvižné vozíky, prepravné plošiny,
manipulačná technika
MANEX spol. s r.o.
Alvinczyho 12
040 01 Košice - Staré Mesto
tel.: +421 - (0)55 - 6770249, 6324976
výroba: zdvíhacie a manipulačné zariadenia,
automatické plniace linky
MANIPA s.r.o.
Priemyselná
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7732977, 7889481
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky - VO,
MO
Mannet spol. s r.o.
Družstevná 616/13
922 42 Madunice
tel.: +421 - (0)33 - 7552331
manipulačná technika
52
MANUTAN Slovakia s. r. o.
Ľanová 8
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43634306
zariadenie kancelárií, skladov, výrobných
a nevýrobnych priestorov, váhy a vážiace
systémy
MAPE Slovakia, s.r.o.
Východná 23/625
919 43 Cífer
tel.: +421 - (0)33 - 5598082, (065)0405151
zdvíhacia, viazacia, manipulačná technika výroba, váhy a vážiace systémy
MEDO SERVIS VOZÍKOV, s.r.o.
Štefánikova 363
956 31 Krušovce
tel.: +421 - (0)38 - 5311427
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky výroba, oprava, predaj
mobilis manipulačná technika s.r.o.
Ďurgalova 4
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54652961-2
mobilné domy, dopravné vozíky, zdvíhacie
mechanizmy, kolesá na priemyselné
použitie, kladkostroje
MONT IRP, s.r.o.
Oceliarska 2
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5557777
výroba a montáž oceľových konštrukcií,
mostov a žeriavov
MTB WERKZEUGBAU, s.r.o.
Rybničná
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872056
výroba strojov na spracovanie plastov
Nemček SONES spol. s r.o.
Bulharská 42
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5533441, 5545556
vysokozdvižné vozíky
noves trade spol. s r.o.
Cintorínska 463
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7832504, - 4671
výroba rozhlasových ústrední, zámočnícka
dielňa
PEKZA, s.r.o.
Kukučínova 7
054 01 Levoča
tel.: +421 - (0)53 - 4512765, 4514771
výroba pekárensko - cukárenskej
technológie, gastronomických zariadení
Peter Kresanič - HYDROKRES
Bardejovská
080 06 Prešov - Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7764988
predaj a servis paletovacej a manipulačnej
techniky
POLAR PLUS, s.r.o.
Obchodná 1209
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5327660
stroje na obrábanie dreva - predaj
POLYTRANS, s.r.o.
Bardejovská 24
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764148
výroba zdvíhacích a manipulačných
zariadení
POWERSCREEN SK, s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4340641
oprava a servis pracovných strojov,
triediacich, drtiacich strojov a zariadení
PROFING Piešťany spol. s r.o.
Vrbovská cesta 110
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7749705
stroje - drviče na drvenie plastov, plasty,
odpady
REVYSA
Brodzany 55
958 42 Brodzany
tel.: +421 - (0)38 - 7497792, 7493176
opravy ručných zdvíhacích zariadení,
montážne práce
Richard Sabo - Protegon
Priemyselná 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7781960
výroba ochranných prístrojových skríň pre
chemický priemysel
Servis VZPT Peter Valašek
Komárňanská cesta 3
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6449760
servis vysokozdvižných vozíkov
a paletizačnej techniky, predaj ND, predaj
nových aj repasovaných vozíkov
SEVOS s.r.o.
Šoltésovej 793/5
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5333865, 5400024
stavebné stroje a zariadenia, vysokozdvižné
vozíky, komplexná manipulačná a skladová
technika
Siemens s.r.o. - Divízia Riešenia a služby
pre priemysel (I IS)
Bárdošova
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59683200
riešenia a služby pre priemysel
SOLITÉR SK, spol. s r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44250975, 44633971, -73
skladovacia, manipulačná technika
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Partizánska cesta 89
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4146656, - 60
zemné stroje, manipulačná technika,
poľnohospodárske stroje, motory
Stanislav Medo SLUŽBY A OBCHOD
Štefánikova 363
956 31 Krušovce
tel.: +421 - (0)38 - 5311427
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky výroba, oprava, predaj
PLASTIKA - Machinery, s.r.o., Nitra,
dcérska spl.
Novozámocká 222
949 53 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6530506, 6530340
výroba plastikárskych nástrojov
na vstrekovanie, lisovanie a vypeňovanie
STARLIFT, s.r.o.
Sládkovičova 92
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4164446 - 8
manipulačná technika a vysokozdvižné
vozíky
PLASTIKA, a.s. NITRA
Novozámocká cesta 222
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6530111,6530219
dodávateľ rúr kanalizačných, vodovodných,
plynových, drenážnych a tvaroviek k nim,
okrem plynových rúr
PLASTOCHEM, spol. s r.o.
Hany Meličkovej 1G
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65316965
technológie na spracovanie plastov
STÉNIA, a.s.
Prešovská cesta 4
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6228595, 6222440
stroje pre lesníctvo, záhradnícka technika
STILL SR, spol. s r.o.
Dlhá 91
949 07 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6922411
komplexný dodávateľ vysokozdvižných
vidlicových vozíkov, ťahačov a skladovej
techniky
STROJTECHNIKA s.r.o.
Štúrova 1244
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7832860, 7834545
výroba strojov pre potravinárstvo,
priemysel, dopravníky
TECHNOBAL - ŠAĽA, s.r.o.
Mostová , prevádzka Kráľová nad Váhom
927 00 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7715516
baliace stroje a obalový materiál
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.
Záturčianska 10
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220839 , -49
baliace stroje a linky, obalový mateiál
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o.
Neresnícka cesta 48
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5444204, -5
obchodná spol. - dovoz obalová technika,
obalové materiály, baliace linky,
THONAUER, s. r. o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52733664
zariadenia na spracovanie káblov, zváračky
kovov a plastov, automatizácia výroby
TOMS - SK, s.r.o.
Jesenského, prevádzka: areál PPS Group
962 12 Detva
tel.: +421 - (0)45 - 5455273
mininakladače, nakladače, pojazdné
kompresory, pridavné zariadenia
na stavebné stroje
Toolsquare s.r.o.
Poriadie 116
906 22 Poriadie okr. Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6216671
vývoj, výroba a repasácia elektroniky,
vývoj a výroba foriem na plasty, výroba
prototypov, káblových zväzkov, priemyselná
potlač
Topeko, s.r.o.
Kapitulská 22
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5584698
balíkovacie lisy, lisy na sudy, triediace linky
pre separovaný zber odpadu, kancelárske
skartovače
TOPLAST, s.r.o
Družstevná štvrť 347/15
956 21 Jacovce
tel.: +421 - (0)38 - 5320153
spracovanie plastov vytláčaním pre
nábytkársky priemysel, stavebníctvo
Toyota Material Handling Slovensko s. r.
o. (BT SLOVENSKO s.r.o.)
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48252500
manipulačná technika, skladová technika
UNIMPEX BRATISLAVA s.r.o.
Horné predmestie 3
900 21 Svätý Jur
tel.: +421 - (0)2 - 44971280, 44971481
dovoz - predaj technologické zariadenia
na výrobu vína, nápojárske technológia
VZV BARTEK - servis VZV
017 05 Považská Teplá
tel.: +421 - (0)42 - 4260640
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky - predaj
a servis
Z Industries SK, s.r.o.
Pod kalváriou 25
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5324560
výroba plastových komponentov pre
automobilový priemysel
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
7
STENDHAL, s.r.o.
Račianska 126, 831 54 Bratislava
tel.: +421-2-4920 8040, fax: +421-2-4488 3579
e-mail: jmeszaros@stendhal.sk, dvozarova@stendhal.sk, www.stendhal.sk
- komplexné riešenia pre oblasť meracej a regulačnej techniky v plynárenskom
priemysle
strana: 15
Energetika a plynárenstvo
Power Engineering and Gas Industryy
7.1 Elektroenergetika
Electrical Energy
ELEKTROMONT TOPOĽČANY
Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany
tel./fax: +421-38-5320 394, -395
e-mail: info@elektromont.sk, www.elektromont.sk
- elektromontážna činnosť nízkeho a vysokého napätia
7.3 Energetické stroje a zariadenia
Energy Sources and Equipment
strana: 14, 22
ENERMONT s. r. o.
Hraničná 14, 827 14 Bratislava
tel.: +421-2-5061 3111, fax: +421-2-5061 3826
e-mail: enermont@enermont.sk, www.enermont.sk
- komplexná dodávka stavieb elektrických staníc a vedení
- complex electric equipment construction and middle and low voltage
network construction
strana: 15
ENERGIA PRO, s.r.o., zastúpenie pre SR
Plynárenská1, 821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5810 1324, fax: +421-2-5810 1316, mobil: +421-903 769 971
e-mail: energiapro@nextra.sk, www.energiapro.sk
- montáž: trafostaníc na kľúč, VN a NN rozvodní, výroba NN rozvádzačov
strana: 14, 17
HASMA, s.r.o.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy
tel.: +421-53-4176 411, fax: +421-53-4176 413
e-mail: hasma@hasma.sk, www.hasma.sk
- výroba NN rozvádzačov v plastových skriniach
strana: 15
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2
tel.: +421-2-58661111, fax: +421-2-53417525, 53417533
e-mail: info@hq.seas.sk, website: www.seas.sk
- výroba a predaj elektrickej energie a tepla
strana: 15, 18
SSE - Metrológia, s.r.o. - člen skupiny EDF
Škultétyho 76, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-7633 777, fax: +421-41-7633 778
e-mail: info@mevza.sk, www.mevza.sk
- oprava, montáž a overovanie určených meradiel (elektromerov a meracích
transformátorov)
- kalibrácia meradiel na meranie elektrických veličín, predaj repasovaných
elektromerov
strana: 15
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
tel.: +421-36-63 553 11, fax: +421-36-63 553 13
e-mail: vuez@vuez.sk
- špecializovaná firma energetického strojárstva
ProMinent Slovensko s.r.o.
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava
tel.: +421-2-4820 0111-7, fax: +421-2-4371 1030, mobil: +421-903 718 842
e-mail: prominent@prominent.sk, www.prominent.sk
- ProMinent Slovensko s.r.o. je výrobcom dávkovacích čerpadiel, zostáv pre
skladovanie a dávkovanie chemikálií a dodávateľ technologických zariadení
pre úpravu vody
7.4 Zdroje energie
Energy Resources
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2
tel.: +421-2-58661111, fax: +421-2-53417525, 53417533
e-mail: info@hq.seas.sk, website: www.seas.sk
- výroba a predaj elektrickej energie a tepla
strana: 15, 18
7.5 Vykurovanie objektov
Heating of Buildings
strana: 15, 16
7.2 Plynárenstvo
Gas Industry
SPP Servis, a.s.
Oslobodenia 1068/50, 901 01 Malacky
tel.: +421-34-772 5201, fax: +421-34-772 5155
e-mail: markovic@spp-servis.sk, www.spp-servis.sk
- výroba a projektovanie regulačných staníc plynu, domových regulačných
zostáv, odorizátorov, výmenníkov, inovácií meraní, záručný a pozáručný servis
F. W. OVENTROP, GmbH & Co.KG
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 2
tel.: +421-2-4363 3677-8, fax: +421-2-4363 3679, mobil:+421-903 727 602
e-mail: oventrop@oventrop.sk, www.oventrop.sk
- armatúry a systémy na vykurovanie, olej a plyn, sanitárna technika
strana: 12, 15
7.6 Automatizácia a meranie v energetike
Automation and Measurement in Power Engineering
Overené neprezentované spoločnosti
ABSOLUTGAZ, s.r.o.
Pri trati 25/A
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45522632
vykurovacia technika
ACCORRONI SK, spol. s r.o.
Hurbanova 8
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4123018, -19
vykurovanie objektov
ADRIAN, a. s.
Lazovná 53
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4710444
plynové infražiariče, teplovzdušné
jednotky, inteligentné riadiace systémy pre
veľkoobjemové priestory
Advanced Power Slovakia, s.r.o.
Hlavné nám. 3
811 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54418768, 54411980
príprava projektov na výrobu lektrickej
energie
Areva NP Controls, s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49112101
projektovanie prístrojového zariadenia pre
atómové elektrárne
E.ON IT Slovakia spol. s r. o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50612212
informačné služby pre utilitný priemysel /
information services for the utility industry
ELEKTROSYSTEM, s.r.o.
Štefana Furdeka 10
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5078111, 5623662
vývoj a predaj informačných technológií pre
oblasť energetiky
AREVA T&D, spol. s r.o.
Panenská 7
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54412871
dodávka zariadení a prístrojov na prenos,
distribúciu a rozvod elektrickej energie
EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4213301
výroba a servis parných turbín, výroba
elektriny a tepla z biomasy
BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, s. r. o.
Hradská 1/A
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40200921, 40200911
klimatizácia, kúrenie - tepelné čerpadlá,
vzduchotechnika, stavebná činnosť
ELCON BRATISLAVA, a.s.
Priekopy 20
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50109101
výstavba a rekonštrukcia distribučných
a prenosových vedení VVN a ZVN
ELV PRODUKT, a.s.
Nitrianska 3
903 12 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 20202649, 20202611
výroba betónových a oceľových stožiarov /
the biggest slovak producer of prestressed
concrete and steel poles
E.ON Elektrárne s.r.o.
Hlavné nám. . 3
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54418768
malo a veľkoobchod, energetika
Elektroenergetické montáže, a.s.
Pri Rajčianke 6
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5192 721
- výstavba, obnova a údržba rozvodu
elektrickej energie všetkých napäťových
hladín
ELVOD a.s.
Továrenská 14
815 71 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50213374
energetika
ENAS - Energoaudit a služby, s.r.o.
Senická cesta 26
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4113456
tepelná energetika, energetický audit,
energetická certifikácia
53
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
ENEKO LEVICE s.r.o. - ENERGETIKA
Sv. Michala 6
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6227305, 6310850
energetika
ENERGODATA spol. s r.o.
Hodžova - prev. .20
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5002601
energetika
ENERSYS, s.r.o. - organizačná zložka
Kopčianska 20
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63810363, - 58
výroba, predaj a ekologická likvidácia
priemyselných batérií
GE Energy Optimization and Control
(Bently Nevada Slovakia, s.r.o.)
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64287841
optimalizácia a riadenie výrobných
zariadení
HERESCHWERKE SLOVAKIA s.r.o
Magnetová 11
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456242
meracia a regulačná technika, projekcia el.
zariadení
I & C Energo a.s. organizačná zložka
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48 250 790
optimalizácia energetických výrobní
IFT - InForm Technologies, a.s.
Elektrárenská 12428
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 208 512 12
informačné a riadiace systémy
v elektroenergetike
INDUSTRIE ELEKTRONIK - spol. s r.o.
Masarykova 2
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6323012
meracia a regulačná technika, energetika
8
IPECON Žilina, s.r.o.
Dolné Rudiny 43/8209
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7073400
plechotvárniace stroje, odovzdávacie
a temperačné stanice, MaR, dispečerské
systémy
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49237335
automatizácia - elektrosystémy - meranie
- regulácia - štúdie - projekty - dodávka montáž - oživenie - servis
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice
919 31 Jaslovské Bohunice
tel.: +421 - (0)33 - 531 1111
druhý najväčší výrobca elektrickej enrgie
v SR a významný dodávateľ služieb v oblasti
jadrovej energetiky
REMIA, s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6234642
meranie, vizualizácia a regulácia spotreby
energií, energetický dispečing, znižovanie
nákladov na energie
JÁN OSLEJ Strojné a ručné obrábanie
kovov
Olšovského 68
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7723260
kovoobrábanie
ROSIMEX-SLOVAKIA, akciová spoločnosť
Rázusova 1
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4472814, 4471008,
4472482, 4472560
obchodná činnosť - uhlie, koks, energetické
výrobky, nerastné suroviny
KELLNER-elektro s.r.o.
Okružná 48
054 01 Levoča
tel.: +421 - (0)53 - 4513470
výroba elektromotorov, generátorov
a transformátorov
MAHRLO, s. r. o.
Ľ. Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7760362, 7762974
veľkoobchod s meracou a regulačnou
technikou
Miroslav Kopiar - KOVEL
Mierová 911
908 72 Závod
tel.: +421 - (0)34 - 7749901
silnoprúdová elektrotechnika, oceľové
osvetľovacie stožiare, trafostanice a oceľové
stožiare
NEOMA SK, s.r.o
Rastislavova 3484/12, 058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7723400
hliníkové stĺpy, stožiare, ohýbačky plechov,
vysokonapätové transformátory
Peter Jankovič
Gagarinova 969
900 61 Gajary
tel.: +421 - - iba mobil / only mobile
energetické stroje, vykurovanie objektov,
automatizácia a meranie v energetike
935 39 Mochovce
tel.: +421 - (0)36 - 6371111
energetika
SE, a.s. Atómové elektrárne Mochovce,
o.z.
935 39 Mochovce
tel.: +421 - (0)36 - 6361111
energetika
SE, a.s. Elektrárne Nováky, o.z.
972 43 Zemianske Kostoľany
tel.: +421 - (0)46 - 5601111
energetika
SE, a.s. Elektrárne Vojany, o.z.
076 73 Vojany
tel.: +421 - (0)56 - 6311111
energetika
SE, a.s. Vodné elektrárne, o.z.
Soblahovská 2
911 69 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6542 111, 2059
energetika
SLOVGEOTERM, a.s.
Palisády 39
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54417741
komplexné služby vo využití geotermálnej
energie
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) člen skupiny EDF
ul. Republiky 5
010 47 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5192216, 5192676,
5192809
energetika
Transmission Lines Projects, s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5564 6532
projekty vedení VVN a ZVN
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 610-2001
dodávka a distribúcia elektriny
Západoslovenská energetika, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50614052
predaj a distribúcia elektrickej energie
a poskytovanie s tým súvisiacich
komplexných služieb
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50 61 11 11
prevádzka distribučnej sústavy
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50 61 11 11
obchod s elektrinou v regióne západného
Slovenska
Opravy a prevíjanie elektromotorov - Tibor PÓŇA
Ovručská 7, 831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4445 2917, mobil: +421-903 253 577, 903 429 937
e-mail: ponat@mail.t-com.sk
- prevíjanie a opravy elektromotorov, zváračiek, nabíjačiek, mikrovlnných rúr,
opravy a revízie ručného elektrického náradia
Elektrotechnika, elektronika
Electrotechnics, Electronics
8.1 Silnoprúdová elektrotechnika
Heavy-current Electrotechnics
OTC, s. r. o.
M. R. Štefánika 85, 920 01 Hlohovec
tel.: +421-33-556 38 51, fax: +421-33-556 38 91
e-mail: otc@otc-servis.sk, www.otc-servis.sk
- servis pre energetiku
BATTEX Slovakia, s.r.o.
Karlovečská 63, 841 04 Bratislava, areál SMÚ
tel./fax: +421-2-6542 4721, mobil: +421-905 277 881
e-mail: battex@battex.sk, www.battex.sk
- výroba a predaj akumulátorov a batérií
strana: 22, 24
DTW, s.r.o.
Krupinská 4, 851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)2 63532691
komplexné riešenia ochrany napájania
strana: 22
ELEKTROMONT TOPOĽČANY
Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany
tel./fax: +421-38-5320 394, -395
e-mail: info@elektromont.sk, www.elektromont.sk
- elektromontážna činnosť nízkeho a vysokého napätia
strana: 14, 22
ESCONA Trading, s. r. o.
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
tel.: +421-2-5932 4141, mobil: +421-918 641 394, 903 430 304
e-mail: escona@escona.sk, www.escona.sk
- svorky a armatúry pre rozvodne, koncovky a spojky VN a VVN
strana: 6, 22
54
SE, a.s. 3. A 4. Blok elektrárne Mochovce,
o.z.
Siemens s.r.o. - Sektor Energy
Stromová 9
837 96 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59682600
komplexné spektrum technológií a služieb
pre energetiku
strana: 23, 26
RITTAL, s. r. o.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
tel.: +421-2-3233 3911, fax: +421-2-3233 3910
e-mail: rittal@rittal.sk, www.rittal.sk
- rozvádzačové skrine a príslušenstvo, klimatizácia elektrorozvádzačov
strana: 23
WATT DRIVE pohonné systémy, s.r.o.
Kollárova 96, 036 01 Martin
tel.: +421-43-430 36 30, fax: +421-43-428 72 20, mobil: +421-904 679 701
e-mail: wattdrive@wattdrive.sk, www.wattdrive.sk, www.wattdrive.cz
- predaj elektroprevodoviek, elektromotorov, frekvenčných meničov,
softštartérov...
strana: 5, 23
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
8.2 Elektrotechnické materiály, elektroinštalácie
Electrotechnical Materials, Wiring Systems
ALNICO - servis, združenie
Prístavná 10, 821 09 Bratislava- prevádzka
tel.: +421-2-5341 6727, fax: +421-2-5341 6727, mobil: +421-905 250 012
e-mail: alnico@nextra.sk, www.alnicobratislava.sk
- montáž, oprava a revízie lodných, priem., domových elektrozar.
a bleskozvodov
strana: 13, 22
AP Systems, spol. s r.o.
900 46 Most pri Bratislave 816
tel.: +421-2-45 64 80 64, fax: +421-2-45 64 80 65
mobil: +421-903 428 973, mobil: +421-903 478 974
email: servis@apsystems.sk, apsystems@apsystems.sk, www.apsystems.sk
- privátne komunikačné systémy, elektroinštalácie, výroba rozvádzačov,
odborné prehliadky a skúšky el.zar.
strana: 22
BOJSA FRANTIŠEK
Tupolevova 8, 851 01 Bratislava
mobil: +421-905 339 106, fax: +421-2-6382 4270
e-mail: +421239004815@orangemail.sk
- výroba, montáž rozvádzačov, oprava, montáž elektroinštalácie
- oprava elektrického ručného náradia, oprava, montáž osvetľovacej techniky
strana: 22
Eaton Electric s.r.o.
Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava
tel.: +421-2-4820 4311, fax: +421-2-4820 4312
e-mail: moeller@moeller.sk, www.moeller.sk
- prístroje a rozvádzače NN a VN, inteligentné inštalácie, záložné zdroje UPS
FENIX SK, s. r. o.
Smaragdová 47, 040 11 Košice
tel.: +421-55-7896 221, mobil: +421-905 396 478
e-mail: fenixsk@stonline.sk, www.fenixsk.sk
- autorizovaný distribútor spoločnosti PHOENIX CONTACT - CLIPLINE,
PLUSCON, COMBICON, TRABTECH, INTERFACE, AUTOMATIONWORX
strana: 22
Hensel, s.r.o.
Bezděkov 1386, CZ - 413 02 Roudnice nad Labem
tel.: +420-416-828 500, mobil: +421-948 964 505
e-mail: zamecnik@hensel.cz, www.hensel-electric.cz
- elektrotechnika
- elektroinštalačný materiál, rozvádzače, komponenty pre fotovoltaické el.
NELO, s. r. o.
Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4342 6950, fax: +421-2-4363 7121
e-mail: info@nelo.sk, www.nelo.sk
- distribútor elektroinštalačného materiálu
strana: 22, 24
(LAPP KABEL s.r.o.) LAPP SLOVENSKO, s.r.o.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
tel.: +421-37-6578 095, fax: +421-37-6578 096
e-mail:info@lappgoup.sk, www.lappgroup.sk
- Celosvetový výrobca a systémový dodávateľ priemyselných káblov
(ovládacie, dátové, optické) a káblového príslušenstva (vývodky, konektory,
energetické reťaze, ochranné hadice, značkovacie systémy) pre všetky
priemyselné odvetvia.
OEZ Slovakia, spol. s r.o.
Rybničná 36C, 831 07 Bratislava
tel.: +421-2-4921 2511, fax: +421-2-4921 2525
e-mail: info.sk@oez.com, www.oez.sk
- komplexný dodávateľ produktov a služieb v oblasti istenia elektrických
obvodov a zariadení nízkeho napätia
strana: 23
TME Slovakia, s.r.o.
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-5002 047, fax: +421-41-5643 420
e-mail: m.micik@tme.sk, m.gondova@tme.sk, j.gazo@tme.sk, tme@tme.sk
www.tme.sk
- priama celoeurópska distribúcia: elektronické, elektrotechnické a mechanické
súčiastky, meracia, regulačná a automatizačná technika, káble, náradie
strana: 11, 23
V a P Slovakia, s.r.o.
Hubice 66, 930 39 Hubice
tel.: +421-902 686 786-Non stop
e-mail: info@vaps.sk, www.vaps.sk
- aktívne bleskozvody certifikované podľa nových STn EN 62 305-1, 2, 3. STN
EN 62 305-2, STN 34 1391-Z1, Z2, Z3, Z4
strana: 23, 24
8.3 Osvetľovacia technika a spotrebná elektrotechnika
Illuminating Engineering and Consumer Electrotechnis
TRICOM - Ing. Tibor Leginusz
Bojnická 20, 831 04 Bratislava
tel./fax: +421-2-4464 6056, mobil: +421-905 849 868
e-mail: tricom@nextra.sk
www.tricom.sk, www.ModerneSvietidla.sk, www.ModerneOsvetlenie.sk
- halogénové transformátory, tlmivky, zapalovače, elektronické predradníky,
kondenzátory, pätice
8.4 Elektronické súčiastky, prvky a uzly
Electronic Devices, Elements and Nodes
TME Slovakia, s.r.o.
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-5002 047, fax: +421-41-5643 420
e-mail: m.micik@tme.sk, m.gondova@tme.sk, j.gazo@tme.sk, tme@tme.sk
www.tme.sk
- priama celoeurópska distribúcia: elektronické, elektrotechnické a mechanické
súčiastky, meracia, regulačná a automatizačná technika, káble, náradie
strana: 11, 23
8.5 Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
Telecommunication and Radiocommunication Equipment
Ing. EDUARD HALINKOVIČ
Damborského 4, 841 01 Bratislava
tel.: +421-2-6446 2498, 6453 3572, fax: +421-2-6453 3572, mobil: +421-905
406 402
e-mail: halinkovic@orangemail.sk
- projekcia a odborné prehliadky systémov EZS, EPS, PS, PTV, ozvučenia a
slaboprúdových rozvodov
SITEL s.r.o.
Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6381 4662-3, fax: +421-2-6381 4661
e-mail: obchod@sitel.sk, www.sitel.sk
- telekomunikačná výstavba, prenájom sietí, telehouse, predaj materiálu
strana: 23
8.6 Zákazková výroba elektroniky
Custom electronics manufacturing
AMSET s.r.o.
Sliačska 10, 831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4446 0444, fax: +421-2-4464 0441
e-mail: amset@amset.sk, www.amset.sk
- Zákazková výroba priemyselnej elektroniky
- Komplexné služby v oblasti vývoja a výroby elektroniky
strana: 22
SALTEK Slovakia s.r.o.
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
tel.: +421-2-6225 0311, -12, fax: +421-2-6225 0315
e-mail: info@saltek.sk, www.saltek.eu
- návrh, výroba a predaj prepäťových ochrán
- development, production a sale (s) of surge protection devices
strana: 23
55
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
Overené neprezentované spoločnosti
3 Q service, spol. s r. o.
Hollého 59
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5626314, 5626291
elektronické súčiastky
Amicus SK, s.r.o.
Koreszkova 9
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6648644
elektronické výrobky, súčiastky
4 HP spol. s r.o.
Prof. Sáru 5
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141783
telekomunikačná technika a zariadenia
Anton Jonák Elektra
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5867102
elektroinštalácie
A2B s.r.o.
Horská 1
010 03 Považský Chlmec
tel.: +421 - (0)41 - 5000490
výroba, dodávka, inštalácia a servis
napájacích a zálohových systémov
Anton Mitašík ANMIMA - pobočka
Cabokova 3
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48213/410, -430
elektroinštalácie - veľkoobchod
AB - EL, s.r.o.
Budovateľská 48
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7722336
elektroinštalácie
ABE.TEC, s.r.o.
Průmyslová 387
CZ - 530 03 Pardubice
tel.: +420 - (0)466 - 670035
výroba zariadení pre elektrotechnický
priemysel
ADAM A SYN, s.r.o Light - Sound - Video
Jeséniová 3/a
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54653501
špeciálna svetelná, LED, video a profi
zvuková technika - návrh, predaj, inštalácia,
prenájom, LED steny, Video Mapping,
špeciálne efekty, osvetlenie a ozvučenie
akcií, penová párty, videoprojekcia,
kamerové a foto služby, LCD a plazmové
obrazovky
ADTS s.r.o.
Kysucká cesta 9
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5002525, 5002526,
5640308
elektroinštalácie - budovanie zariadení
súvisiacich so železničnou dopravou,
telekomunikáciami a informačnými
systémami
AETRON s.r.o.
Popradská 68
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6439140
prepäťové ochrany, videokonferencie,
telekomunikačné rozvodné systémy
AFT BRATISLAVA, s.r.o.
Bočná 1
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44880509
osvetľovacia technika, elektronika,
elektrotechnické materiály
Alcasys Slovakia, a.s.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60102711
dodávateľ a integrátoe komunikačných
riešení
ALTRAX s.r.o.
Komárňanská 62
947 01 Hurbanovo
tel.: +421 - (0)35 - 7604405, 7604406
elektroinštalácie - veľkoobchod
ALTRON SK, a.s.
Galvaniho 15/C
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59308311-300
záložné zdroje, poradenská a konzultačná
činnosť, servis
AMART EUROPE, s.r.o.
Študentská 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6321273
dovoz a distribúcia svetelných zdrojov,
internetových káblov a AV káblov
56
ANTOŠ, s.r.o.
129
913 05 Melčice- Lieskové
tel.: +421 - (0)32 - 6401625, 6401626
elektroinštalácie - veľkoobchod
Applied Meters, a.s.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7581169
statické elektromery a skúšobné zariadenia
na elektromery - výroba, predaj
AVEC spol. s r.o.
Svätoplukova 12
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723658
elektronika - VO
A-Z Electric Slovakia, spol. s r.o.
Šrobárova 2668/13
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7728784
elektroinštalácie
A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.
Pod kalváriou 25
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6648995
elektroinštalácie - VO, výroba rozvádzačov
nízkeho napätia
AŽD W Poprad, s.r.o.
Scholtzova
059 51 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7870612
výroba vodičov, vodičových zväzkov
a nosičov elektrodielov do automatických
pračiek pre Whirlpool Slovakia s.r.o.
BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4172411, 4172426
výroba -elektroinštalácií
Beatronic Supply Slovakia, s. r. o.
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6520121
meracia a regulačná technika, elektronické
súčiastky, tepelné komory
BENNING Slovensko, s. r. o.
Kukuričná 17
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44459942, 44634594-6
predaj, inštalácia, servis a ostatné služby
súvisiace s náhradnými zdrojmi el.
energie: usmerňovačmi, striedačmi, UPS,
motorgenerátormi atď.
BEZ Transformátory a.s.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49611200, 49611321,
49611713
olejové a suché transformátory - výroba
BCH Servis s.r.o.
Kopčianska 14
852 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63530137
elektroinštalačný materiál, ventilátory zn.
DOSPEL
BREMA SK s.r.o.
Podhradská cesta 4
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4444200
výroba rozvádzačov nn, vn
a elektroinštalácie
CANOR, spol. s r.o.
Strojnícka 1
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7710396
Výroba, predaj: - HIGH-END audio technika
CONEX, spol. s r.o.
Školská 2
976 11 Selce
tel.: +421 - (0)48 - 4125531
telekomunikačné zariadenia,
zabezpečovacie zariadenia a systémy,
D.A.L.I.-M.N., s.r.o.
385
903 01 Tureň
tel.: +421 - (0)2 - 45918230
elektrotechnika, výroba baterií
DAEL - MARIÁN DANIHEL
Mostová 893/45A
958 04 Veľké Bielice
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba elektrických rozvádzačov NN,
elektroinštalačné práce
DATAWARE, s.r.o.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6407503 - 4
Internetový obchod, elektronické súčiastky ,
metalické a optické prvky, ...
DCN - Data Communication Networks,
spol. s r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
telekomunikačná technika a zariadenia
DEFEND, s.r.o.
Makarenkova 60
080 06 Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7764971
výroba elektrických rozvádzačov
DEHN + SÖHNE, GmbH + Co. KG,
ELEKTROTECHNISCHE FABRIK zastúpenie pre SR
M. R. Štefánika 13
962 12 Detva
tel.: +421 - (0)45 - 5410557
uzemňovací materiál, prepäťové ochrany,
bleskozvodný materiál ochranné
a bezpečnostné pomôcky pre energetiku,
poradenstvo v pri navrhovaní systémov
ochrany bleskozvodov
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. –
odštepný závod
Botanická
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60200201
DC a AC napájacie systémy, UPS, solárne
invertory
DIALOGUE, s. r. o.
Krajinská 1
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7744220, 30, 7725567
distribútor viac ako 400 000 elektronických
súčiastok a elektromechanických
komponentov
DK Group Slovensko s.r.o.
Železničná 329/21
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6516772
tvárniace a obrábacie stroje
DLX družstvo
Mlynské Nivy 61
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53419146-7
elektechnické lepenky, drážkové izolácie,
lamináty, vrstvené izolanty
DOFA, spol. s r.o.
Horná ulica 100/5
922 10 Trebatice
tel.: +421 - (0)33 - 7798217, 7798185
elektroinštalácie
Draka Comteq Slovakia s.r.o.
Strojnícka 7
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7461912
výroba káblov
DRIBO Stará Turá s. r. o.
Husitská 2
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7762459
výroba a predaj VN zariadení 22 kV
Duoverzio, s.r.o.
Galvaniho 7/E
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63815297 - 8
elektroinštalačný materiál
E - comps, s r.o.
Nobelova 30
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44634815
mech.časti elektronických
a elektrotechnických zariadení
EAS EUROPE, s.r.o.
Vičenzy 2056/20
931 01 Šamorín
tel.: +421 - (0)31 - 5622904
výroba elektronických zariadení, plošných
spojov
ELCOMP, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Pražská 2
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6557491
Kopmlexné dodávky elektroinštalácie
NN, VN
ELCONDER, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49140192, 49140193
elektroinštalácie, energetika, výroba
elektrorozvádzačov
ELECTRAPLAN Slovensko, s.r.o.
Nobelova 34
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44630934
kompletná elektroinštalácia
ELECTRIC, spol. s r.o.
Vranovská 2573
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765355
elektroinštalácie - VO, MO
ELECTRIK, s.r.o.
Košická 37
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5020 3010
zameriava svoju činnosť predovšetkým
na oblasť projektovania, dodávok
elektrosystémov, montážnych prác a údržby
ELEKTRA NITRA, s.r.o.
Nábrežie mládeže 95
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6517775-6
elektromontážne práce, výroba rozvádzačov
Elektris, s. r. o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49200111, 49200118
výhradné zastúpenie spoločnosti
Weidmüller, produkty firiem: Panduit,
Weitkowitz, Pfannenberg
ELEKTRO - HARAMIA s.r.o.
Železničná 927
900 55 Lozorno
tel.: +421 - (0)2 - 65968267
výroba trafostaníc a elektroromotorov
a elektorozvádzačov
ELEKTRO - KMK, s.r.o.
Pionierske nám. 1
919 34 Biely Kostol
tel.: +421 - (0)33 - 5521156
elektroinštalácie
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
Elektro - Kvazár, s.r.o.
Trnavská cesta 70
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454446
elektroinštalácie: kompletná dodávka
a montáž
ELPRO s.r.o.
Mudroňova 29
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6231093
elektronické prístroje a zariadenia,
spájkovacia technika
ELEKTRO - M, spol. s r.o.
Dr. Schaefflera 2085/4
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6646530
elektroinštalácie
ELPROMONT TATRY, s.r.o.
Slavkovská cesta 25
058 01 Kežmarok
tel.: +421 - (0)52 - 4522727
Montáž, oprava a údržba elektrických
zariadení, blezkozvodov
ELEKTRO - MIX spol. s r.o.
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43639336
predaj elektrotechniky
ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63531956 - 7, 63531955,56
odborné prehliadky elektrických zariadení,
montáže NN, VN
ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově
nad Teplou
Zvolenská cesta 14
973 03 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4190138
výrobca elektrotechnického spojovacieho
materiálu
ELEKTROCONTROL, spol. s r.o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7725544
elektroinštalácie a montáž elektrických
vedení a trafostaníc
ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.
Odborárska 27
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716358
VO, MO káble a elektroinštalačný materiál,
osvetlenie - interiérové, pouličné,
priemyselné, svetelné zdroje, meracie
prístroje, ohrievače
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
Budovateľska 38
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732822
elektroinštalácie - VO, svietidlá, káble,
ELEKTROSERVIS - oprava
elektromotorov, Jozef Revay
900 50 Kráľová pri Senci
tel.: +421 - (0)2 oprava elektromotorov, ponorných
a kalových čerpadiel, dynám a alternátorov
ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.
Okolie 6
053 42 Spišské Vlachy
tel.: +421 - (0)53 - 4472067, 4471506
VO elektroinštalácií
ELING s.r.o.
Trenčianska 863/66
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4455681
elektronické výrobky, súčiastky
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
Frana Mojtu 18
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6586731
inteligentná elektroinštalácia
ELKO s.r.o.
082 32 Kojatice
tel.: +421 - (0)51 - 7720584, 7795413
elektroinštalácie
ELKONET, spol. s r. o.
Stavbárska 34
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40201901
elektroinštalácie, zámočníctvo, oceľové
konštrukcie
ELNEC s.r.o.
J. Bottu 5
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7734328
elektronické prístroje a zariadenia
ELRON Elektro s.r.o.
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44 632 588
elektroinštalačný materiál veľkoobchod ,
maloobchod
ENIKA.SK, s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55574515
bezdrôtové ovládanie spotrebičov - vývoj
a výroba, osvetlovacia technika pre
priemysel, elektromechanické súčiastky,
komponenty pre automatizáciu
EPB s.r.o.
Hviezdoslavova 42/1019
053 61 Spišské Vlachy
tel.: +421 - (0)53 - 4485087
elektoinštalačný materiál
ERIMO, s.r.o.
Areál Agroslužieb 3624/10
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7743696
elektroinštalácie
ELSPO, spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234355
elektronické prístroje a zariadenia
ETC s.r.o.
Rosinská cesta 8
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5652687
vývoj a výroba elektronických zariadení
ELSPOL - ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE
Cabajská 25
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6566967, 65410096
elektroinštalácie
EuroVolt s.r.o.
Viedenská 27
040 01 Košice
tel.: +421 - internetový obchod - elektrotechnický
materiál
ELSTEP SLOVAKIA, s.r.o.
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44450874
rozvádzače, skrine pre rozvádzače,
rozvodnice
ELTEC, a.s
Vodárenská 11
921 21 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7622931, 7935832
elektrorozvádzače do 25 kV - výroba
ELTECO, a.s. - sídlo
Rosinská cesta 15
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5066601, 5066111
energetické systémy a produkty výkonovej
elektroniky
ELViP, s.r.o.
Pezinská 1100/60
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7742016, 7742017
elektroinštalačné práce, spojovací materiál
EMERSON a. s., Control Techniques
Piešťanská 1202/44
915 28 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7700751
riadené pohony – projektovanie, predaj
a realizácia / - control drives - engineering,
sale and execution
EUSTREAM a.s - divizia
Vihorlatská 8
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6570185, 6570179
silnoprúd
GDM - Slovakia, s.r.o.
Družstevná 5
031 82 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5624240
obchodná činnosť - výroba záložných
zdrojov
GEMICRON, s.r.o.
Solivarská 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7714990
výroba špeciálnych elektronických
prístrojov a zariadení
Ing. Miroslav Filus A W A S
Bizetova 15
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7731435
elektronické súčiastky - MO
Ing. Peter Drozd PeMa
Sladkovičová 1797/12
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5866569, 5864333
elektroinštalácie - veľkoobchod
Ing. STANISLAV FEDOR - ELPRINS
spol.s.r.o.
Majochova 6
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7243600
elektroinštalácie
IPT s.r.o.
Bratislavská cesta 87
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6481163
výroba výstuží pre optické káble
Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX
Krušovská 1571
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5326306
elektroinštalácie
JDC, s.r.o.
Mierová 14
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4238510
elektronické výrobky, súčiastky, napájacie
zdroje
GOLDEN ELECTRIC s.r.o.
Lipovník 154
956 01 Lipovník
tel.: +421 - (0)38 - 5373281
výroba elektrických rozvodových zariadení,
podlahové kúrenie
ENESYS, s.r.o.
Na Štepnici 5
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5322951
elektroinštalácie
Ing. Milan Jakubek
Šoltésovej 444/50
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba rozvádzačov
GKW s.r.o.
Cabajská 6
949 01 Nitra
tel.: +421 - výroba káblov
ENERGOSPOL s.r.o.
ENERSON ELECTRIC SLOVAKIA spol. s r.o.
Piešťanská 44
915 28 Nové Mesto nad VáhomTrenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7700676,-1,7700671
elektromotory
HUGOS spol. s r.o.
Komenského 63
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6325911
elektroinštalácie - VO
IVP s.r.o.
Nám. Slobody 5
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4143203
elektroinštalácie
GM Electronic Slovakia, spol. s r. o.
Mlynské nivy 58
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20 633 408
predaj súčiastok pre elektroniku, VO, MO
Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 573 85 511
telekomunikačné služby
HOLDING, a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4472241
elektrotechnický materiál a zariadenia
GENERI, s.r.o.
Uničovská 50
CZ - 787 01 Šumperk
tel.: +420 - (0)583 - 221500
vývoj, výroba, projekty, dodávky, montáže,
poradenstvo - elektrotechnika
ENEL - X, s.r.o.
Hájska 1173
951 31 Močenok
tel.: +421 - široká ponuka LED svietidiel, zdrojov svetla
Lemešany
tel.: +421 - (0)51 - 7931276
montáž, opravy a úpravy elektrických
zariadení
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.
Rajecká cesta 17
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5643750-1
rádiokomunikačné siete
Hager Systems, s.r.o.
Odborárska 3
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49112601
silnoprúdová elektrotechnika, rozvádzače,
systémová technika budov
HAKEL - TRADE, s.r.o.
Bří Štefanu 980
CZ - 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 - (0)494 - 942300
elektroinštalácie
Helukabel CZ s.r.o.
Palkovičova 4087/6
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
kompletná dodávka káblov , vodičov
a káblového príslušenstva
JORK - SK spol. s r. o.
Eötvösa 12
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7731874 - 5
elektrotechnický materiál a zariadenia predaj
JOZEF VÍCENA - ELEKTROMONTÁŽE
900 55 Lozorno
tel.: +421 - (0)2 - 65968553
elektromontážne práce, výroba
rozvádzačov, výroba káblových zväzkov,
zámočnícke práce
Július Fulka Elektromontáže
956 03 Horné Štitáre
tel.: +421 - (0)38 - 5388248
montáž, oprava, údržba elektrických
zariadení a bleskozvodov
KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol.
s r.o.
Považská 67
940 67 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6923200
výroba nosičov káblov, žľabov
KALA elektro, s.r.o.
Vodárenská 2
040 06 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7999155-6
výroba rozvádzačov, elektro-montážne
práce
57
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
KB shop elektronické súčiastky
Budatínska 69
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63531337, -8
predaj elektronických súčiastok,
osvetľovacie práce, výroba rozvádzačov
MURAT, s. r. o.
Bratislavská cesta 87
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6481151, -4, -159, -200
VO, inžiniering a dodávky
elektromontážnych prác
KIWA, spol. s.r.o.
Novozámocká 179
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6927011, - 16
výroba prepäťových ochrán
MURAT, spol. s r. o.
Partizánska 46
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5320182, 5321722
komplexné služby v oblasti
rádiokomunikačnej techniky
KOMPREX – Ing. Vladimír KESEGH
Blagoevova 14
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62310829
obchod s elektroinštalačným materiálom,
výroba transformátorov a rozvádzačov
KONTAKTA spol. s r.o.
J. Jesenského 12
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5366236
elektrotechnický materiál - predaj
KOPOS Slovakia, s.r.o.
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55410711
elektrotechnické výrobky
KOVIAN, s.r.o.
Športová 749
900 61 Gajary
tel.: +421 - (0)34 - 7746006, 7746007
VO, MO a výroba širokého sortimentu
kovaných polotovarov a doplnkov
KRUGEL EXIM, spol. s r.o.
Rybničná
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44884423
výroba, inštalácie, oprava káblov, kabeláž
pre počítačové siete
LAPP SLOVENSKO s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6578095
Celosvetový výrobca a systémový dodávateľ
priemyselných káblov (ovládacie, dátové,
optické) a káblového príslušenstva
(vývodky, konektory, energetické reťaze,
ochranné hadice, značkovacie systémy) pre
všetky priemyselné odvetvia.
Logica Slovakia s. r. o.
Suché mýto 1
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57882111
telekomunikačné vybavenie
MURAT-EL, a.s.
Bratislavská cesta 87
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6481158
elektroinštalácia, distribúcia káblov,
výpočtová technika,
N.G. ELEKTRO s.r.o.
SNP 137
956 18 Bošany
tel.: +421 - (0)38 - 5427045
elektroinštalačné materiály - VO
Nexans Slovakia, s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54417544
široké spektrum káblov a káblových
systémov
NIKO SLOVAKIA spol. s.r.o.
Údernícka 9
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63825155
elektroinštalačný materiál a zariadenia
O.S.V.O. comp, a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764060
elektroinštalácie
P. S. ELMONT - stav, s.r.o.
Ďumbierska 2
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4719000
Kompletná dodávka a montáž
elektroinštalácií, energetických sietí
a zariadení
LUMEN SR, a.s. MONTÁŽNA, OBCHODNÁ
A SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ - ELEKTRO
Floriánska 5
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7202911
obchodno-montážna spoločnosť v oblasti
elektro
Panasonic AVC Networks Slovakia, s.r.o.
Hornádska 80
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4180110,
výroba televíznych a rozhlasových
prijímačov, prístrojov na záznam alebo
reprodukciu zvuku a obrazu a pridružených
zariadení
MEBZAST spol. s.r.o
Majakovského 33
902 01 Pezinok
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
elektromontáže, bleskozvody, kamerové
systémy
Pavel Škula UNIEL
Moravská 7
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7833059
elektrotechnický materiál a zariadenia predaj
Microdis Electronics, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4152451
bezdrátové technologie, optoelektronika,
elektromechanika, priemyslové počítače
Pavol Žouželka - ELZO
Kostolište 264
900 62 Kostolište
tel.: +421 - (0)34 - iba mobil / only GSM
elektroinštalácie, el.prípojky, bleskozvody,
rekonštrukcia jadier, stavanie
teplovzdušných krbov, stavebné práce
MIKRONA, s.r.o.
Ku Bratke 1
934 05 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6310430
elektronické výrobky, súčiastky
Milan Kolibár Elektro - Servis MK
Myslavská 185
040 16 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6853126
elektroinštalácie
MONT ELEKTRO, a.s.
Kremnička 47/A
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161089
elektroinštalácie
58
MURAT-CK, s. r. o.
Jiráskova cesta 12
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4325960, 4325718
VO, inžiniering a dodávky
elektromontážnych prác, elektroinštalačný
materiál,
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49237335
automatizácia - elektrosystémy - meranie
- regulácia - štúdie - projekty - dodávka montáž - oživenie - servis
PreDops, s.r.o.
Volgogradská 13
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7491621
výroba plošných spojov
PROELEKTRO spol. s r.o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458286, - 89
elektrotechnický materiál a zariadenia
TECHNOPLUS
Nitrianska 58
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7491688
elektrické vyhrievacie telesá
REVOMP, s.r.o.
Bratislavská 4
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7414092
elektrotechnický materiál a zariadenia
TELEFON s.r.o.
ul. Prof.Saru 5
974 01 B.Bystrica
tel.: +421 - riešenie pre telekomunikačné, dátové,
optické a FTTx siete
REXEL s.r.o.
Cabajská 10
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6518292
elektroinštalácie
RMC s.r.o.
Trenčianska 863/66
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4455611, - 51, - 52
elektronické výrobky, súčiastky, vývoj
a výroba
Róbert Gardian - ELGA
Podmanín 62
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4320621
elektroinštalácie
S PoweR export-import s.r.o.
Pečnianska 31
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 68202400
veľkoobchod a maloobchod batérie,
nabíjacia a svetelná technika, napájacie
zdroje, repasácia
S PoweR product, s.r.o.
Odborárska 52
830 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458319
elektronické prístroje a zariadenia
SEMIKRON, s.r.o.
Šteruská 3
922 03 Vrbové
tel.: +421 - (0)38 - 7970305, - 01, - 30
výroba elektrotechnických súčiastok diódy, výkonové polovodičové tyristorové
a diódové moduly, čipy, tranzistorové
moduly
SEWA, a.s.
Račianska 71
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49106811
prevádzkovanie kolektívneho systému
nakladania s odpadom - obaly, batérie
SEZ KROMPACHY, a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4189111
výroba a predaj prístrojov vysokého
a nízkeho napätia, strojov, nástrojov
a foriem
SCHMID - MULTITECH, s.r.o.
Podjavorinskej 5
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7440186
elektrotechnické súčiastky
Schneider Electric Slovakia, spol. s.r.o.
Borekova 10
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45524010, 0850123455
elektrotechnický materiál a zariadenia,
rozvody, kamerové systémy
SPEX, s.r.o.
Baštová 34
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7712545
pobočkové telefónne zariadenia, budovanie
káblových trás
STRADER, s.r.o.
Nový riadok 374/60
091 01 Stropkov
tel.: +421 - (0)54 - 7181406
elektroinštalácia
SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
Hybešova 38
CZ - 602 00 Brno
tel.: +420 - (0)538 - 707111
komplexné riešenie pre priemyselnú
automatizáciu
TES Slovakia s.r.o.
Kragujevská 4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5005408, 5005409
optické káble, optické systémy, optické
mikrokáble, mikrotrubičky, multirúry,
optické príslušenstvo, CATV
TESLA LIPTOVSKÝ HRÁDOK a.s.
Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok
tel.: +421 - (0)44 - 5201234, 5201720
telekomunikačná technika a zariadenia
TESLA Stropkov, a.s.
Hviezdoslavova 37/46
091 12 Stropkov
tel.: +421 - (0)54 - 7423422, 7423393
telefóny, telefónne zariadenia
TIMEX - Q, spol. s r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5521213, 5503205
káble a izolované vedenia
Torelec, s.r.o.
M.R.Štefánika 161
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4260478
výroba transformátorov, montáž a údržba
elektrických strojov a prístrojov
TRACON SLOVAKIA, s.r.o.
Rozmarínova 10
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7733251, 7731082
elektroinštalácie - veľkoobchod
TRICOM - Ing. Tibor Leginusz
Bojnická 20
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44646056
halogénové transformátory, tlmivky,
zapaľovače, elektronické predradníky,
kondenzátory, pätice, interiérové
a exteriérové svietidlá
TYKY, v.o.s.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44642004 - 5
dodávka a montáž elektrocentrál
VIKON, s.r.o.
330
017 01 Považské Podhradie
tel.: +421 - (0)42 - 4320511, 4313209
elektroinštalačný materiál, svietidlá - MO, VO
VINUTA s.r.o.
Hollého 206/53
015 01 Rajec
tel.: +421 - (0)41 - 5422634, 5422497, 23
transformátory, elektromotory, rozvádzače
Z elektrik, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6581226
elektronické výrobky, súčiastky
ZTS Elektronika SKS, s.r.o.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4430029, 4408160
napájacie zdroje s montážou SMT
ŽSR Železničné telekomunikácie
Bratislava
Kováčska 3
832 06 BratislavaBratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20292140
telekomunikačné a dátové služby
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
9.7 Inštitúcie, zväzy, asociácie
Institutions, Associations
Služby
9
Services
9.8 Finančné služby
Financial and Economic Services
9.1 Veda, výskum, vzdelávanie
Science, Research, Education
EXIMBANKA SR
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava
tel.: +421-2-59 39 81 11
e-mail: informacie@eximbanka.sk, www.eximbanka.sk
- priame úvery, refinančné úvery, bankové záruky
- poistenie obchodovateľného a neobchodovateľného rizika
strana: 25, 28, 29
Emil Kovaľ - UNIZVAR
Strojnícka 11, 080 01 Prešov
tel./fax: +421-51-7764 554, mobil: +421-905 273 339
e-mail: emilkoval@yahoo.com, www.unizvar.superfirmy.sk
- školenia zváračov, základné a úradné kurzy, všetky metódy
- oprava súčiastok z hliníka, nerezu a zliatin špeciálnym zváraním
strana: 25
9.2 Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, metrológia, kalibrácia
Testing, Standardisation, Certification, Metrology, Calibration
OTC, s. r. o.
M. R. Štefánika 85, 920 01 Hlohovec
tel.: +421-33-556 38 51, fax: +421-33-556 38 91
e-mail: otc@otc-servis.sk, www.otc-servis.sk
- servis pre energetiku
9.9 Veľtrhy a výstavy
Fairs and Exhibitions
EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín, SLOVAKIA
tel.: +421-32-7435 600, fax: +421-32-7435 600
e-mail: expocenter@expocenter.sk, www.expocenter.sk
- organizácia medzinárodných veľtrhov a výstav
- organization of international fairs and exhibitions
strana: obálka, 26, 27
strana: 23, 26
Q-TEST plus s. r. o.
Šulekova 33, 811 03 Bratislava
tel.: +421-2-5441 6250, fax: +421-2-5441 3502
e-mail: q-test@q-test.sk, www.q-test.sk
- expertné meranie, kalibrácia meradiel, validácia procesov, poradenstvo a školiaca
činnosť v systémoch manažérstva, organizovanie medzilaboratórnych porovnávaní
strana: 26
9.3 Inžinierske a projektové služby
Engineering and Designing Services
COPROJECT, a. s.
Račianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava
tel./fax: +421-2-4927 7001, tel./fax: +421-2-4927 7010
e-mail: copro2@coproject.sk, www.coproject.sk
- projektová, inžinierska, konzultačná a poradenská spoločnosť
Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6727 2414, fax: +421-2-6727 2201
e-mail: fmikulas@incheba.sk, www.incheba.sk
- organizácia veľtrhov a výstav
strana: 26, 30, 31
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o.
Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-53-4424 748, fax: +421-53-4426 364
e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk
- zabezpečenie a realizácia výstav a veľtrhov
- exhibitions - fairs - advertising – grafics
strana: 26, 32
9.10 Marketing
Marketing
strana: 25
9.4 Servisno - montážne služby
Service and Assembly Services
9.11 Polygrafické služby
Polygraphic Services
9.5 Informačné technológie
Information Technology
9.12 Servisné spoločnosti
Services Companies
cargo-partner SR, spol. s r. o.
Kopčianska 92, 852 03 Bratislava
tel.: +421-2-6824 2300, 6824 2303, fax: +421-2-6824 2222
e-mail: bts@cargo-partner.com, www.cargo-partner.com
- komplexné riešenie leteckej, námornej a kamiónovej dopravy
- your # 1 in air, ocean and road/rail transport services
9.6 Ekológia
Ecology
KOVEKO
Železničná 7, 958 04 Veľké Bielice
tel./fax: +421-38-7498 513, mobil: +421-903 753 250
prevádzka: Za riekou Nitrou 4965/35, 958 04 Partizánske
tel.: +421-38-7493 413
e-mail: koveko1@gmail.com, www.koveko.sk
- výkup druhotných surovín
strana: 25
strana: 26
Overené neprezentované spoločnosti
AFE Foundry, s.r.o.
Robotnícka 38
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4244118
inžinierska činnosť v hutníctve a strojárstve
Anton Mózer - Elektronika, s.r.o.
Zvolenská 99
992 01 Modrý Kameň
tel.: +421 - (0)47 - 4870294
výroba a projektovanie v CAE, Veľkoobchod
s počítačmi, periférnymi zariadeniami
a softvérom
ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie
na Slovensku
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53411420
ekológia
Asseco Slovakia, a.s.
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20838400
vývoj IT pre bankový, poisťovací, štátny
sektor a komerčné subjekty
Beset, spol. s r.o.
Jelenia 18
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 572751111
systémový integrátor, dodávateľ ucelených
riešení IT
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 25
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5930 1071
odpadové hospodárstvo
BILSON & ARDES s r.o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra
tel.: +421 - - 0949180321
softwar pre výroby strojárske, tvorba
na zákazku
AXYZ, a.s.
Jesenského 7
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220761
predaj konštrukčného systému - CAD,
CAM, CIM pre strojárstvo
Bureau Veritas Certification Slovakia
s.r.o. (BVQI Slovakia s.r.o.)
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53416798
Kontrola a certifikácia v oblasti systémov
manažérstva, personálu a systémov riadenia
Bureau Veritas Slovakia, spol. s r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53414165
poskytovanie služieb v oblasti kvality,
bezpečnosti a ochrany zdravia, životného
prostredia (QHSE) a sociálnej a spoločenskej
zodpovednosti
C - ENGINEERING, s.r.o.
Dostojevského 12
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7721210
predaj predaj CAD/CAM systémov pre
strojárstvo
CAD-Up International s.r.o., Computer
Technologies for Engineering
Urbánková 13
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7724110
projektovanie a dodávky CAD/CAM/CAE/
PDM/PLM systémov
59
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
CADWARE, s.r.o.
Aloisina výšina 447/3
CZ - 460 05 Liberec
tel.: +420 - (0)485 - 106131
CAD pre elektroniku a elektrotechniku
Donaldson Filtration Slovensko, s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872619
sušenie a filtrácia stlačeného vzduchu,
chladenie technologickej vody, filtrácia
kvapalín, sterilná filtrácia tlakového
vzduchu, filtrácia plynov, chladenie
technologickej vody
E.M.G. Košice, s.r.o.
Južná trieda 93
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6250115
komplexné jazykové služby, pohotovosť –
kvalita – tradícia
E.ON IT Slovakia spol. s r. o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50612212
informačné služby pre utilitný priemysel /
information services for the utility industry
Ekoservis RM, s.r.o.
Vígľašská 10
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63828610
komplexné poradenstvo v ekológii, hygiena,
Intrastat SK
Elektrovod Holding, a.s.
Čulenova 5
816 46 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50251111
komlexné služby v oblasti výstavby energ.
zariadení pre výrobu, prenos a rozvod elek.
Energie
ELVAC SK s. r. o.
Piaristická 6667
911 80 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6401766
priemyselné počítače
P
EMM-T, spol. s r.o
Sekurisová 16
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 3223 2111
návrh, realizácia a prevádzka dátových
centier
IMET-TEC, a.s.
M.Sch.Trnavského 2/B
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60202999, 60202940
navrhovanie a projektovanie súčiastok,
náhradných dielov a strojných súčastí
strojov
Ing. Ján Ševčík KOVOS
319
038 04 Bystrička
tel.: +421 - (0)43 - 4385179
konštruktéri + prototypová výroba
ISTROPROGRES, spol. s r. o.
Nobelova 34
836 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4425 2343
projektová a inžinierska činnosť
priemyselných stavieb
KYSEĽ, spol. s r.o.
Duchnovičovo námestie 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7721427
projekcia v oblasti MaR
KZLM - TILIA, spol. s r.o.
Garbiarska 2032
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5521956, 5524 377,
5541 410
stroje, zariadenia a technológie pre
kožiarsky a obuvnícky priemysel, kompletné
OOPP
LUMA electric, s.r.o.
Slovenská 632/1
082 12 Kapušany
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
projektovanie elektrických zariadení,
personálna agentúra
NITECH, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7725061
informačné systémy pre strojárov
NUPSESO, a.s.
Piaristická 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6542381
digitalizácia dokumentov, skenovanie,
automatizované spracovanie formulárov,
predaj softwaru a hardwaru
P.A.K. Hlohovec
Hurbanova 2
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7320564
výroba a predaj: pracovné a ochranné
odevy, zdravotnícke oblečenie
PROEN s.r.o.
Hattalova 12/A
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44453781, 83
energetika, príprava projektov, audit
Pyrotherm, s.r.o.
SNP 1437/24
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4324258
kalibrácia meradiel teploty, výroba, oprava
a montáž snímačov teploty
SLOVAK DESIGN AUTOMATION s.r.o.
Račianska 68
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44631026-7, 4464 2031-3
CAD/CAM systémy a inžinierske služby pre
strojárstvo
Slovenský elektrotechnický zväz
Radlinského 28
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55563938
zväzy
SOVA Digital, a.s.
Za tehelňou 9
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4333 0643, 4333 0372
dodávateľ informačných technológií, najmä
pre strojársky priemysel
P1 Automobily a prípojné vozidlá
Cars and Connection Vehicles
ISTROS, spol. s r. o.
Vajnorská 127, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4445 1515, fax: +421-2-4445 2056
mobil servis: +421-905 922 251, mobil predaj: +421-908 799 011
e-mail: istros@partner.renault.sk, www.renault-istros.sk
- predaj a servis automobilov značky Renault a Dacia
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4829 1286
inšpekčná, certifikačná spoločnosť,
notifikovaná osoba
U. S. Steel Košice - Labortest, s. r. o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6734225
široké spektrum laboratórnych, chemických
a fyzikálnych analýz a mechanických skúšok
UNICORN GROUP s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411940
softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
VÝVOJ MARTIN, a.s.
Komenského 19
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4132 005, 4208240
strojárstvo, projekty, konštruovanie
Zväz elektrotechnického priemyslu SR
(ZEP SR)
Kominárska 2,4
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50234259, 55647884
profesná organizácia združujúca výrobcov
z odboru elektrotechniky, elektroniky a IT
Zväz slovenských vedeckotechnických
spoločností
Koceľova 15
815 94 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50207649, 50207629
zväzy
Zväz strojárskeho priemyslu SR
Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43427283
zväzy
P2 Časti, diely a komponenty
Spare Parts and Components
Príloha: Automobilový priemysel
Annex: Car Industry
SYSTÉMY - Ratech, s.r.o.
Jeruzalemská 15
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5512590
realizácia dodávok v oblasti informačných
systémov a technológií
ŠAM – MILOŠ ŠARMÍR
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4463 0508, fax: +421-2-4463 0507,
mobil: +421-903 204 397, 903 644 470
e-mail: sarmirmilos@zoznam.sk
- autobatérie VARTA, EXIDE, J.B.K., mazivá: CASTROL, BRITISH PETROL,
autožiarovky a stierače KLAXCAR, autochémia LOCTITE-TEROSON
P3 Technológie a zariadenia
Technology and Equipment
Overené neprezentované spoločnosti
A - MOBIL s.r.o.
Príbenická 945/6
077 01 Kráľovský Chlmec
tel.: +421 - (0)56 - 6323757
osobné automobily - predaj, servis
Aleš Dvořák - TRUCKS
900 46 Most pri Bratislave
tel.: +421 - (0)2 - 40203425
dovoz a predaj nákladných automobilov,
návesov
ACK Auto, s.r.o.
Duklianska 29
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7480951
automobily, osobné - predaj SUZUKI
ALZ, s.r.o.
Východná
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723142
predaj osobných automobilov zn.
Mitsubischi a Mazda
ADTOOL, s.r.o.
Športovcov 2109/45
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4379010
šitie a obaľovanie kožených poťahov
na volanty
ALBEX PLUS s.r.o SEAT -predaj a servis
Novozámocká, 949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6575055 - 7
predaj a servis automobilou zn. SEAT
a MITSUBISHI
60
Autocentrum, a.s.
Bratislavská 434
911 06 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7442869
osobné automobily - predaj vozidiel zn.
Nissan
AUTOHAUS-Hinca s.r.o
Cabajská 33, 949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6510296
automobily predaj
Auto-Impex, spol. s r.o.
Rožňavská 28/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48208730,33, 40257150 sekr.
automobily, osobné - predaj, vozidlá Nissan,
Fiat, nákladné, hasické, požiarne,
AUTOMAPE - spol. s r. o.
Bardejovská 26, 080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764825
automobily, osobné - predaj zn. Dacia
a Renault
Autoservis Kondvár, spol s r.o.
Tučkova 12
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53417987
osobné automobily, dodávky - servisy
AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4467147, 4425253
automobily, osobné - predaj
AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7746089
automobily, osobné - predaj ŠKODA, SEAT
AWT Bavaria, spol. s r.o.
Rožňavská cesta 34
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48276111,48276117,
48276146
BMW, MINI - importér automobilov
AUTOPOLIS, s.r.o.
Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49300222, 11
osobné automobily - predaj vozidiel zn.
Nissan,Ford, Hjunday
CCN Slovakia s.r.o.
Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4262519
výroba - turbodýchadlá do automobilového
priemyslu
STROJÁRSTVO - ENERGETIKA 2010
ENGINEERING & POWER ENGINEERING 2010
CITROËN SLOVAKIA, s.r.o.
Prievozská
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58102229
autorizovaný importér vozidiel
a náhradných dielov zn. CITROËN, importér
automobilov
DAF Trucks CZ s.r.o, organizačná zložka
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59418230 - 34
predaj nákladných vozidiel pre stavebníctvo
Leder Vim s.r.o.
Žofina osada 13
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6428096
výroba koženej galantérie, ochranné obaly
pre automobilový priemysel
Pavol Chmela - PNEU
Poľná ulica 28
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7726860
pneuservis osobných, nákladných,
traktorových a priemyselných pneumatík
STS KOVO, s.r.o. - pobočka
Budovateľská 45
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732996
výroba nadstavieb na nákladné automobily
Tatra
M Motors SK s.r.o.
Vajnorská 136/C
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454650
MITSUBISHI - importér automobilov
Peugeot Citroën Automobiles Slovakia,
s.r.o.
Hlavná 5
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5484596,
5482408-vrátnica
PEUGEOT, CITROËN - výroba automobilov
Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.
Tuhovská 9
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 33526200, 33526231,
57526255, 33526213
FORD - importér automobilov
DEMA Senica, a.s.
Dlhá 248
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6945111, 204
šitie pre automobilovú výrobu, výroba
predaj bicyklov
M&K TECHNOLOGY s.r.o.
Tomášiková 30
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48250898
importér strešných nosičov, predaj
automobilou zn. Szangyong, importér
automobilov
Faurecia Interior Systems Bratislava, s.r.o.
Opletalova 73
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 69307741
montáž dielov (sedačky pre PSA) pre
automobilový priemysel
MAKYTA, a.s.
1. mája 882/46
020 25 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4632321
odevná výroba, poťahy na autosedačky,
protichemické odevy
FIAT SR s.r.o. - Business Unit Fiat
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59309907,-03,01
FIAT - importér automobilov
MAN - ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA,
s.r.o.
Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48204800 - 5
MAN - importér automobilov, úžitkové
automobily
Fiat SR, s.r.o. - IVECO SLOVAKIA s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5941 8440
IVECO - importér automobilov, úžitkové
automobily
FIAT SR, spol. s r.o. - Alfa Romeo
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
ALFA ROMEO - importér automobilov
General Motors Southeast Europe Kft.,
Banch office Bratislava
Apollo Business Cente, Mlynské nivy 45
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58275511
importér automobilov zn.: CHEVROLET
a OPEL pre Slovenskú republiku
HKS Forge, s.r.o.
Coburgová 84
917 84 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5536044, 5537301
výroba zápustkových výkovkov pre
automobilový priemysel 28400
Ing. Štefan Nižnan - „NICO“
Tamaškovičova 5
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5513780
osobné automobily - predaj vozidiel zn.
Nissan
Ing. Vladislav Mačej
Petrovanská 1
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732017
predaj osobných automobilov zn. Citroen
Iveco Slovakia, s. r. o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59418440,450
IRISBUS IVECO - importér automobilov (st
značka: KAROSA)
Kia Motors Slovakia, s.r.o.
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 - (0)41 - 515 1111, 515 0110
KIA - výroba automobilov
KRASPLAST, spol. s r.o.
285
013 03 Krasńany
tel.: +421 - (0)41 - 5692409, 5091311
výroba obalov , plastová výroba a recyklácia
plastov
KURTA spol. s r.o.
Partizánska cesta 89
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4144111
ľahké úžitkové a nákladné, špeciálne
automobily, prívesy
MASIP, s.r.o.
Hubina 248
922 21 Hubina
tel.: +421 - (0)33 - 7747238
výroba sklolaminátových výrobkov - pre
automobilový priemysel, sanitárna technika,
kryty optických káblových spojok
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49294444, 49294555, - 949
MERCEDES, SMART, DODGE, CHRYSLER,
JEEP - importér automobilov
MIKONA s.r.o.
Rožňavská 30/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48202233
SUBARU - autorizovaný importér
automobilov
Motor - Car Poprad, s.r.o.
Partizánska 92
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7896342, 7895601-2
automobily, osobné - predaj
MOTOR - CAR WIESENTHAL & CO spol.
s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49294444,49294468
MERCEDES, SMART - importér automobilov
PEUGEOT SLOVAKIA s.r.o.
Prievozská ulica
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53483223
importér automobilov zn.: PEUGEOT pre
Slovenskú republiku
PORSCHE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vajnorská 160
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4926 600-recepcia
PORSCHE, AUDI, VOLKSWAGEN - importér
automobilov
RELING TRNAVA s.r.o.
Osadná 11
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5532361
ložiská, guferá, manžety, mazivá,
autokozmetika, doplnky
Renault Slovensko, spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 800666111
RENAULT - importér automobilov
Renault Trucks ČR, s.r.o. - organizačná
zložka Renault Trucks SR
Priemyselná 25
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50206901, 50206909
RENAULT trucks - importér automobilov
SALinvest, spol. s r.o.
Šoltésovej 5
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5333865
predaj, manipiulačná technika, skladové
systémy
Scania Slovakia, s.r.o.
Pestovateľská 10
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48208311
SCANIA - importér automobilov
S-Car, s.r.o.
Chotárna 3
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4285660
výroba, predaj a servis príslušenstva
automobilovej techniky - autoplachty
s príslušenstvom prívesné vozíky, fólie
MSC - SUZUKI Slovensko, o.z.
Dubravská cesta 2
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53413418
SUZUKI - importér automobilov
SEMET, spol. s r.o.
Remenárska 314
956 18 Bošany
tel.: +421 - (0)38 - 5426306
výroba z plastov, lakovanie automobilových
dielcov
N - motor, s.r.o.
Drážovská cesta 5
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7417363
osobné automobily - predaj vozidiel zn.
Nissan, Ford
SEWS Slovakia, s.r.o.
Pivovarnícka 3509/20
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5357220, 5357138
výroba káblových zväzkov a vodičov pre
automobilový priemysel
Norsam, s.r.o.
Vozárova 1
040 17 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7283886
osobné automobily - predaj vozidiel zn.
Nissan
SLOVAGROTRANS, a. s.
Priemyselná 628
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6723 883, 6727 219
automobily a prípojné vozidlá
OMNIA S.A.B., s.r.o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48240840,229
SAAB - importér automobilov
ST trade a.s.
autosalón HUMMER
082 03 Lemešany
tel.: +421 - (0)51 - 7931335
výhradný zástupca spoločnosti General
Motors pre predaj vozidiel zn. HUMMER pre
SR, importér automobilov
Škoda Auto Slovensko, s.r.o.
Sabinovská 6
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48247101
výhradný importér automobilov zn. Škoda
pre SR
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., divízia
SEAT
Sabinovská 6
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48247801
SEAT - importér automobilov
ŠTEFAN MÚČKA - AUTOOPRAVOVŇA
MÚČKA
Trnavská cesta 102
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48289251
autoopravárenstvo - opravy vstrek.
čerpadiel a trysiek
T.O.P. AUTO Bratislava a.s.
Rožňavská 30
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49109470, 49109425
JAGUAR, LAND-ROVER, VOLVO - importér
automobilov
Tecoplast PM Slovakia, s.r.o.
ul. kpt. Uhra 57/3
907 16 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6940411, 6940444
výroba plastových komponentov pre
automobilový priemysel a domáce
spotrebiče
Toyota Motor Slovakia, s.r.o.
Gagarinova 7/C
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48213821, 48213811
TOYOTA, LEXUS - importér automobilov
Visteon Slovakia s.r.o.
Dolné Hony 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6909208, 6909239
6909215 - ústredňa
výroba automobilových komponentov pre
interiéry osobných vozidiel
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 69641111
automobilový priemysel
Volvo Truck Slovak, s.r.o.
Diaľničná cesta 9
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 32 66 24 24
VOLVO TRUCK - importér automobilov
WAGON TRADING, spol. s r.o.
Partizánska
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7732211, 7732210
automobily, osobné - predaj, strojárenstvo
ZEIBINA Kunststoff - Technik, s.r.o.
organizačná zložka zahraničnej osoby
na Slovensku
areál Považských strojární
017 01 Orlové
tel.: +421 - (0)42 - 4261437
vývoj a výroba plastových výliskov
a komponentov pre automobilový
priemysel
ZF Levice, s.r.o. - sídlo
Strojárenská 2
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5959459, 5959190, 210
výroba automobilových dielcov na rôzne
typy motorových vozidiel
61
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
„CHLADENIE“, spol. s r.o.
3NET trade s.r.o.
A.T.A., s.r.o.
ABC KLÍMA s.r.o. - sídlo
Kovorobotnícka 3
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43420738, 43632851
oprava, montáž, servis chladiarenských
zariadení - náhradné diely
Osloboditeľov 50
053 14 Spišský Štvrtok
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
dátové rozvody, optické siete
a slaboprúdové technológie,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Ul. vtáčej záhrady 719/4
945 04 Komárno - Nová Stráž
tel.: +421 - (0)35 - 7720893
distribúcia a aplikácia ochranných
a bezpečnostných okenných fólií na sklá
nehnuteľností a dopravných prostriedkov
značky SKYFOL
Tomášikova 19
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48269210
komplexné klimatizačné a chladiace
systémy - projekcia, dodávka,montáž, servis
„KOVAGAZ spol. s r.o.“
Štefanov 406
906 45 Štefanov
tel.: +421 - (0)34 - 6537228
plyn - inštalácia, rozvod
„TOVA“ spol. s r.o.
Staromyjavská 687/19
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6214440
armatúry, výroba tehál
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. pobočka
Na stanicu 561
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640328
výskum a ekológia, služby
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5513754
odpadové hospodárstvo - odvoz
a likvidácia komunálneho odpadu
a stavebnej sute
Kvačalova 782
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7003185, 7003183
automobily, osobné - predaj SUZUKI, servis
ABAKE spol. s. r.o.
ABC KLÍMA s.r.o. - pobočka
Kollárova 73
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4131061
pásky, jednostranne lepiace peny, tesnenia,
fólie...
Pekná 10
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6780674
klimatizačná technika
Moyzesova 788/39
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5240718, 5323178,
5240724
náhradné diely na automobily, MHD a ŽKV
ABASYS, s.r.o.
Horné záhrady 2
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4123069
klimatizačná technika
A - Z PLUS s.r.o.
ABATEK s.r.o
Krivá 17
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6223000
plyn - inštalácia, rozvod
Družstevná 7
922 03 Vrbové
tel.: +421 - (0)33 - 7733351
tvárnenie a povrchová úprava kovov,
nákladná doprava a stav. práce, predaj
zváračského materiálu a agregátov
A - Z ISZA s.r.o.
Sokolovská 6
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6436267
plyn - inštalácia, rozvod, servis a montáž
plynnového zariadenia
A - Z LOKOMAT s.r.o.
A - Z STROJ s.r.o.
Tovární 2
CZ - 643 00 Brno
tel.: +420 - (0)545 - 429420
výroba zvarovaných oceľových rúrok
a profilov
Trenčianska 66
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53412413, 53412432
elektrické náradie - VO, MO
A-auto, s.r.o.
Beckovská 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 2861331
veľkoobchod - akumulátory, batérie alarmy
ABB, s.r.o. - centrála
2 B-plus, s.r.o.
A & M Elektrické Nářadí s.r.o.,
organizačná zložka
Nám. SNP 41
976 13 Slovenská Ľupča
tel.: +421 - (0)48 - 4187739
elektrotechnik
Saratovská 26
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63810964
elektrické ručné náradie zn. AEG
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59418786, 59418701,
59418798
prenos a rozvod elektrickej energie,
riadenie energetických sietí, automatizácia
výrobných procesov, elektrické pohony,
elektroinštalácie a systémové technológie
budov
2D-BBYSTRICA sopl.s.r.o.
A G I, s.r.o.
Majerská cesta 81
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4112777
ochranné a bezpečnostné pomôcky
Električná 23
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7445271, - 5
MO, VO so železiar. tovarom, meradlá,
pracovné stoly, kompresory, zváracia
technika, náradie a nástroje - záhradnícke
ABB, s.r.o. - pobočka
Zvolenská cesta 22
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4137098, 4161799
silnoprúdová elektrotechnika
3E PRAHA ENGINEERING, a.s. pracovisko Nitra
Mostná 13
949 01 Nitra
tel.: +420 - (0)37 - 6537251
CAD/CAM systémy pre strojárstvo, CNC
obrábanie, strojné konštruktérstvo
3ER s. r. o.
Přerovská 1
085 01 Bardejov
tel.: +421 - - iba mobil only GSM
tepelné čerpadlá, solárne kolektory značky
STIEBEL ELTRON - predaj
3J - SOFT POPRAD, spol. s r.o.
Dostojevskeho 3622
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7721360, 7721210
počítače - software
3M /East/ AG obchodné
zastupiteľstvo
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49105222
obchodná spoločnosť: priemysel, ochrana
zdravia ...
3NET Slovakia s.r.o.
Osloboditeľov 50
053 14 Spišský Štvrtok
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výstavba počítačových sietí, optických
sietí a inštaláciou kamerových systémov,
telefónnych ústrední, zabezpečovacích
systémov akými sú EPS a EZS resp. PSN
ABC KLIMA s.r.o. - pobočka
Hodžova 4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620752
komplexné klimatizačné a chladiace
systémy - projekcia, dodávka ,montáž,
servis
Herlianska 1077
093 01 Vranov nad Topľou
tel.: +421 - (0)57 - 4461604
počítače - predaj
1 CSC Precision Tubes, a.s.
3D - DIANIŠKA, s r.o.
62
7 P s.r.o.
A JE TO s.r.o. Považská Bystrica
Centrum 1
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4329652
predaj, požičovne, servis - náradie
a nástroje
A. Kare - Ivanský - boki-TZ
U Mlýna
CZ - 141 00 Praha
tel.: +420 - - 272767832
servis kyslíkových sond Process-Electronic,
tepelné spracovanie
A. M. PLUS,s.r.o.
Športová 323
038 41 Košťany nad Turcom
tel.: +421 - (0)43 - 4303626, -7, 4388172,
4388448
predaj a oprava motorových vozidiel Citroen, Hyundai
A. R. S., spol. s r.o.
Medený Hámor 4
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4156699, 4151551
predaj, servis pneumatík
A.C.T. Nitra, s.r.o.
Jaskyňová 9
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7412006, - 09
vzduchotechnika, garážové automatické
brány
A.L.C., s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava - Ružinov
tel.: +421 - (0)2 - 50244218
výroba, montáž a servis kovových
konštrukcií
Hodžova 20
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5624781
prenos a rozvod elektrickej energie,
riadenie energetických sietí, automatizácia
výrobných procesov, elektrické pohony,
elektroinštalácie a systémové technológie
budov
ABB, s.r.o. - pobočka
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59418801
prenos a rozvod elektrickej energie,
riadenie energetických sietí, automatizácia
výrobných procesov, elektrické pohony,
elektroinštalácie a systémové technológie
budov
ABB, s.r.o. - pobočka (Divízia
Automatizačné technológie)
Sládkovičova 54
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4102324
prenos a rozvod elektrickej energie,
riadenie energetických sietí, automatizácia
výrobných procesov, elektrické pohony,
elektroinštalácie a systémové technológie
budov
ABB, s.r.o. - pobočka (Divízia
Výkonové technológie, Divízia
Nízkeho napätia)
Magnezitárska 11
043 05 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7282410, 6367414
prenos a rozvod elektrickej energie,
riadenie energetických sietí, automatizácia
výrobných procesov, elektrické pohony,
elektroinštalácie a systémové technológie
budov
ABC Food Machinery spol. s r.o.
Nerudova 51
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43636931
stroje pre potravinárstvo
ABC KLÍMA s.r.o. - pobočka
ABC KLÍMA s.r.o. - pobočka
Hodžová 4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620752
klimatizačná technika
ABC KLÍMA s.r.o. - pobočka
M. R. Štefánika
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400332, 6446820,
6423374
komplexné klimatizačné a chladiace
systémy - projekcia, dodávka ,montáž,
servis
ABC KLÍMA s.r.o. - pobočka
Horné Záhrady 2
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)4 - 4123097, 69
komplexné klimatizačné a chladiace
systémy - projekcia, dodávka ,montáž,
servis
ABC KLÍMA s.r.o. - pobočka
M.R.Štefánika 73
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400332
komplexné klimatizačné a chladiace
systémy - projekcia, dodávka ,montáž,
servis
ABC KLÍMA s.r.o. - pobočka
Lubina 2
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7890701
komplexné klimatizačné a chladiace
systémy - projekcia, dodávka ,montáž,
servis
AB-COM, s.r.o.
Gogoľova 1
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5322038, 5362611, -613
satelitná technika VO - predaj
abdex s.r.o.
ul. Mišika 148
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5423178
obchodná činnosť - predaj a distribúcia
surovín a aditív pre širokú škálu priemyslu,
protipožiarny náter HR Prof
ABILITY, s.r.o.
Chrásteka 6/1
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6743174,3
výroba Al odliatkov technológiou
kokilového a pieskového odlievania
ABRA Software s.r.o.
Tomášiková 19
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53410126,
00420/296397399
informačné systémy
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Abred s.r.o.
ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
Agila - kuchynské štúdio
Agrotechnika Vaněk s.r.o.
Račianska 155
834 51 Bratislava - Nové Mesto
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
súkromná bezpečnostná služba - osobná
ochrana, ochrana súkromného, firemného
majetku
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55567469
vzdelávacia a poradenská spoločnosť
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52925107
nábytok, kancelársky
Adrian Bevelaqua TEZAB
AGIO, s.r.o.
Angloská 609/3
CZ - 160 00 Praha - Vokovice
tel.: +420 - - 721536962
stroje na spájanie materiálov a montážne
stroje
Cestárska 3
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5643653-4
vykurovacia technika, meracia a regulačná
technika
Trenčianska 17
915 34 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 výroba kabín na vysokozdvižné vozíky
Advanced Plastics s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50700418, 50700411
ropa a ropné produkty
ACAPO, s.r.o.
Sasinkova 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234894
ochranné a bezpečnostné pomôcky,
výroba, predaj, MO, VO
ACER G Košice, s.r.o.
Južná trieda 72
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7297304
drevoobrábacie stroje, špeliazovaná firma
pre stolársku spoločnosť
ACON professional, s.r.o.
Struková 12
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43426335
elektronické prístroje a zariadenia profesionálna zvuková technika
ACTUELA, s.r.o.
Na vrátkach 5139
840 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64285974
osvetlenie
ADACOM, s.r.o.
Stará Hradská 52
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5001853, 5643635
predaj a servis techniky na zakladanie
a udržbu zelene
ADAM spol. s r.o.
T. G. Masaryka 8
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5320589
automobily - náhradné diely
ADATRANS, spol. s.r.o.
Bieloruská 6
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 nákladná doprava, prenájom strojov,
prístrojov a zariadení
ADEN-SK, s.r.o.
Na Priekope 53
010 01 Žilina
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
inžinierske projektovanie
ADET, s.r.o.
Orlové 149
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4321624
výroba a predaj ochranných pracovných
pomôcok - kožené a plátené rukavice
ADEX, s.r.o.
Nová 14
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4281063
výroba a predaj keramických materiálov ,
činnosť v oblasti reklamy a propagácie
ADIR výpočtová technika, s.r.o.
Mierová 83
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43335006, 43337982
výpočtová technika, software poradenstvo, predaj
ADO Term, spol. s r.o.
Smrečianska 5
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52451518
vykurovacia a čerpacia technika
ADOTEL-HEX s.r.o. - člen slupiny
Castor & Pollux
V. Tvrdého 8
012 11 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5624540, 5625615, -6
železnice
Jesenická 146
CZ - 793 26 Vrbno pod Pradědem
tel.: +420 - (0)554 - 790111
výroba montážnych liniek, montáž,
výroba a predaj foriem a nástrojov pre
vstrekovanie plastov
AE Trade s.r.o.
Hroncová 5
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6337799
distribucia ističov, sv. majákov, vyrobky
z plastov
AEA TECHNOLOGY
Miletičova 5
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50692235
ekológia
AEE - URAP spol. s r.o.
gen. M. R. Štefánika 19
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7434878
energetický audit
AERIAL s.r.o.
Stará spišská cesta
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6221537
anténna a satelitná technika - predaj
AEROPROGRES spol. s r.o.
Kladnianska 84
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43428825, 43295447
sprostredkovanie kúpy a predaja v oblasti
leteckej techniky
AEROTECH Slovakia, a.s.
Ivánska cesta, Letisko M.R. Štefánika
820 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4329 2524
vývoj, výroba, servisné služby pre letectvo
AFINIS Group s. r. o.
Žitná 1
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49104811
výroba, predaj plochých a rotačných
tesnení
AGBA MOTOR s.r.o.
Predmestská 90
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7247944
automobily, osobné - predaj
AGC TRENČÍN, spol. s r.o.
Súvoz 12
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7441525, 7436453
sklo, tabuľové a špeciálne
Agentúra PLUS spol. s r.o.
Agip Slovensko spol. s r.o.
AGNET s r.o.
Nový riadok 60
091 01 Stropkov
tel.: +421 - (0)54 - 488 1373,4
dopravno špedičná firma
AGO Europe s.r.o / AGO
Engineering s.r.o (AGO Group)
Tolstého 9
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54418082 - 3
strojárstvom
AGOPRO, s.r.o.
Gemerská 3
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6442310
výroba, montáž, servis komplexného
vybavenia pre športoviská, bazény,
aquaparky
AGRIFARMI, spol. s r. o.
Za Jordánom 6
036 08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4282501
predaj lesnej a komunálnej techniky
AGRO - INVEST, s.r.o., Trebišov
M.R.Štefánika 751
075 01 Trebišov
tel.: +421 - (0)56 - 6683741
všeobecné strojárstvo
AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
Mlynská 2
053 11 Smižany
tel.: +421 - (0)53 - 4431423, 4412652
predaj a distribúcia záhradnej techniky,
výroba hadíc, kosačka a píly
AGRO TREND s.r.o.
Močarianská 1
071 01 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6420805
poľnohospodárske stroje a zariadenia náhradné diely
Agrobazar Gybas spol. s r. o.
Vidče 459
CZ - 756 53 Vidče
tel.: +420 - - 571655076
agrobazár
Agrocentrum Lainka s.r.o.
Zernovická 955
CZ - 383 01 Prachatice
tel.: +420 - - 388314959, 388315678
poľnohospodárske stroje
AGROMEPA,s.r.o.
Staré grunty 53
811 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65412163
balenie, baliarne - tlačové balenie
Slovenská Ľupča 989
976 13 Slovenská Ľupča
tel.: +421 - (0)48 - 4186150, 4187160, - 83
čistiace prístroje a zariadenia, stroje pre
poľnohospárov
AGF INVEST, s.r.o. - pobočka
AGROPOTREBY K & B spol. s r.o.
Balkánska 123
851 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62859549
záhradná technika, elektrické ručné náradie
Bacsákova 5
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5522703
náradie a nástroje
AGF INVEST, s.r.o. - sídlo
Agrostroj, akciová spoločnosť
Michalovce
Hliníková 365/39
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7833982
záhradná technika, elektrické ručné náradie
- predaj
P. O. Hviezdoslava 17
071 01 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6441406
výroba - karosérií pre motorové vozidlá;
výroba - prívesov a návesov
AGUA Bratislava s.r.o.
Hraničná 16
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53417303
medené a predizolované rúrky, izolácie pre
chladenie a klimatizácie - predaj
agua s.r.o.
ul. Šoltésovej 26
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7320214
výroba - plastové potrubia
AHP HYDRAULIKA, a.s.
Robotnícka 841
039 01 Turčianske Teplice
tel.: +421 - (0)43 - 4131248
výroba a predaj hydraulických zariadení
AIR CLIMA, spol. s r.o.
Pekná cesta - budova Geodézie 15
834 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44648031
projekčné služby, klimatizačná technika,
vzduchotechnika - predaj, montáž
AIR CONSULTING, spol. s.r.o. pobočka
Krajinská 92
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40202080
kompresory, vákuová technika
AIR LIQUIDE CZ, s.r.o.
Jinonická 80
CZ - 58 00 Praha
tel.: +420 - (0)257 - 290384
ochranné plyny pre oblúkové zvarovanie
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o.
Bratislava Business Center, Prievozská
ul. 4/A
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58101051
balenie do ochranných atmosfér,
kryogénne mrazenie a chladenie, úprava
odpadových vôd
Air Products Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 74
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53419119,
00420/272119111
technické plyny
AIRCONFUJI SLOVENSKO, s.r.o.
Vajnorská 136
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45650687
klimatizácia a kompresory s technológiou
japonského výrobcu - nástenné, kazetové,
okenné - predaj, montáž
Airon s.r.o.
Agátová 1
844 27 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64461327, 64462509
predaj vzduchotechniky a klimatizácie
AIRPRO s.r.o.
Údernícka 5
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63838223
vzduchotechnika, chladenie, klimatizácia výroba, montáž, sevis
AIRPROJEKT, spol. s r.o.
Podjavorinskej - budova Stabilitu 9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716532
vzduchotechnika
AIRTECHNO spol. s.r.o.
Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7710529
vzduchotechnika, výroba sušiarní pre
ovocie a zeleninu v potravinárskom
priemyslu
63
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
AISA informačné systémy s.r.o.
ALBAT, s r.o.
Alexander PASTORNICKÝ PALEX
ALTIS Slovakia s.r.o.
Parková 7
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414609
zabezpečovacie zariadenia a systémy predaj, servis, montáž
Rozvojová 2
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 výroba, predaj, dodávka, montáž, servis,
opravy batérií pre všetky typy vozidiel
na el.pohon, nabíjacie zariadenia
Horovová 53
040 17 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6855278
žeriavy
Langsfeldova 3
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220258
náradie na odizolovanie elektrických
vodičov - predaj
Aiten, a.s.
Sibírska 1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5991801
softvérové aplikácie
AJAX Corporation, s.r.o.
Hrádok 277
916 33 Hrádok
tel.: +421 - (0)32 - 7776141
stretch fólia, priemyselná prieťažná,
prepravné obaly - výroba, predaj, výroba
vlnitej lepenky, výroba bublinkovej folie,
sáčky z bublinkovej folie, výroba kartonov
A-KOTLY, s.r.o.
Gagarinova 21
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43634257
predaj tepelnej techniky , plynových kotlov
JUNKERS, záručný a pozáručný servis
AKRA, spol. s r.o.
Vranovská 61
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63822121, 63813589
projektanti elektrotechnických zariadení,
revízie, montáže
AKROS s.r.o.
Textilná 1
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7896018
skrutky, matice, svorníky
Akruks, spol. s r.o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43337745, 43337754,
48283228
služby poskytované v oblasti
elektronického predaja počítačov, softwaru,
digitalizácia videa
AKUMA SLOVAKIA, s.r.o.
Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou
tel.: +421 - (0)55 - 4662834, 4662559
predaj motobatérie, autobatérie
AKUMAK SK s.r.o.
Gorkého 8
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6330274
autobatérie- predaj
AKUMAK, s.r.o.
Gorkého 8
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6330274
automobily - príslušenstvo a doplnky
ALA BAMA, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5626648
čistiace a upratovacie práce
ALBA Precision s.r.o.
Robotnícka 6
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4148627
dodávka - púzdra a príslušenstvo pre
úpínanie nástrojov
ALBA SLOVAKIA, s.r.o.
Slivková 32
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43294734
obchody - zariadenia, chladenie kvapalín,
kompresory, sušenie vzduchu
ALBA, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Jilemnického 8
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4210411
stavebné a cestné mechanizmy dodávatelia, náhradných materiálov
do výroby, dodávky konponentov
do strojárskej prvovýroby
64
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52932450
poskytovateľ informácií v elektronickej
podobe, elektronické vydavateľstvo
ALBION, spol. s r.o.
Prokopa Veľkého 18
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54654287
dovoz chemických výrobkov - sigma
ALCA Slovensko, s.r.o.
Nám. SNP 15
975 55 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4143433
brusivá
ALCAST, a.s.
Rybnická 2709
069 01 Snina
tel.: +421 - (0)57 - 7722426 - 7
zlievárenstvo
ALCATEL Slovakia, a.s.
ALFA - mex, s.r.o.
Neresnícka 22
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5320904
konštruktéry - stavebné stroje a zariadenianáhradné diely- export
ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o.
Cestárska 9
979 01 Rimavská Sobota
tel.: +421 - (0)47 - 5631259
strojárske technolog.celky, čerpacie stanice
ALFARAM s. r. o.
Cintorínska 40
958 03 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7494444
výroba izolovaných drôtov a káblov
ALFEC - František Centko
Sabinovská 115
082 35 Prešov
tel.: +421 - opravy - elektromotory, elektromagnety
a transformátory
ALFEX,a.s.
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58 220 635
telekomunikačná technika a zariadenia
Zvolenská cesta 5
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161078
stavebná činnosť, elektroinštalácie,
vykurovacie systémy
ALCOR - SIGNS, spol. s r.o.
ALFUN SK, s.r.o.
Odbojárov 4403
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5321586
zámočníctvo, výroba a montáž kovových
konštrukcií, svetelná reklama
Priemyselná 4435/8
926 01 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7884912, 13, 18, 20
plechy a pásy hliníkové, pozinkované,
medené a oceľové - predaj
ALCU - TRADE spol. s r.o.
A-LIFT spol.s.r.o. /AGRI FAIR POWER LIFT, s.r.o./
Most pri Bratislave 877
900 46 Most pri Bratislave
tel.: +421 - (0)2 - 45951025-38
neželezné kovy
ALDY Trnava, a.s.
Ružindolská 14
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5511286, 5512838
energetika, autoservis, pneuservis,služby
ALEF, spoločnosť s r.o.
Lamačská cesta 20
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64530708, 64531362,
44630812
automatická identifikácia
Alena Božiková ELIMEX
Rajecká 14
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45241020
elektronické súčiastky
ALES a.s.
Soblahovská 2050
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6582580, 6582585
výroba strojov pre metalurgiu
ALESSIO SK, s.r.o.
Hodonínska 1
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kolesá, pneumatiky
ALEX TRADE, s.r.o.
Severná 14
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4288707
VO - montáž a servis - garážové vráta,
vonkajšie brány, mreže, závory
Alexander Paluš ALMA
Prašice
956 22 Prašice
tel.: +421 - (0)38 - 5391253
výroba - rukavice, zástery
ALUKÖNIGANKSTAHL Slovensko,
s.r.o.
Poľná 4
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45650318 - 19
stavebné a hutnícke materiály
a mechanické zabezpečovacie systémy
ALUMA ČS, s.r.o.
A. Dubčeka 291
013 03 Krasňany
tel.: +421 - (0)41 - 5692679
obchodná, výrobná činnosť- lisovacie
a formovacie stroje na opracovanie plastu
a hliníka
ALUMINIUM SYSTEM s.r.o.
Sabinovská 65
082 71 Lipany
tel.: +421 - (0)51 - 4891172, 4574280
okná - hliníkové, plastové
ALUNORM, spol. s.r.o.
Rybničná 59
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871905
realizácia výstavných stánkov
alu-one SLOVAKIA, s.r.o.
Chovateľská 6923/3
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5512764
hliníkový profilový systém
ALUTEC K&K, a.s.
Masarykova 120
CZ - 250 88 Čelakovice Záluží
tel.: +420 - (0)326 - 996110
hliníkové konštrukčné systémy
ALUTRADE s.r.o.
Biovetská 2
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6586032, - 33
náradie a nástroje, zdvíhacie
mechanizmy,manipuôlačná technika
Pribilinská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48511933, 43412723
predaj výrobkov z hliníka a jeho zliatin
ALIMEX SECURITY, s.r.o.
Vsetínska 731
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4631813
hliníkové rebríky, oceľové pojazdné lešenia
- výroba
Trenčianská 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7714300
integrované bezpečnostné systémy,
kamerové systémy, požiarna ochrana
ALLDIGIT, s.r.o.
Matice slovenskej 4768/4
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7470300
výroba - samolepiace etikety
ALLMEDIA, spol. s r.o.
Pod gaštanmi 4
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62248748, 62317223,
62310920
kotviaca a upevňovacia technika
ALLMONTA, s.r.o.
ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
ALVO s.r.o.
Stará Vajnorská 39
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 obchodná a sprostredkovateľská činnosť
AM - Servis, s.r.o.
Hubeného 10
831 53 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
prenájom vysokozdvižných plošín Avia MP
13, práce a manipulácia vo výške
AM - SYSTÉM s.r.o.
Vrbovská cesta 2511/19
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 2861007, 7718847,
7718848
VO - skladové regálové systémy
Bratislavská 42
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7444040
váhy, montáž a opravy meracej
a regulačnej techniky, montáž elektro
zariadení rozvodov
ALLTEC & GLOBTECH Co, s.r.o.
AM GARANT Mark, s. r. o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5343662, 5502219
izolačné sklá
Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - iba mobil / only GSM
gravirovacie a rysacie stroje a zariadenia,
mechanické značiace stroje, mikrobodové
stroje, laserové zariadenia
Alojz Cíger AC KOVO
038 02 Horný Kalník
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
zváračské, zámočnícke, maliarske, pomocné
stavebé práce a montáž sadrokartónu
ALP, s.r.o.
Zvolenská cesta 63/A
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4101403
zariadenia a materiály pre lakovne
a-max sk, s. r. o.
Mlynské Nivy 56
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53412056
predaj a výroba zdvíhacích viazacích
prostriedkov a zdvíhacích zariadení
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
AMEC NUCLEAR Slovakia, s.r.o.
919 31 Jaslovské Bohunice
tel.: +421 - (0)33 - 5592431
dekontaminačné služby, dekontaminačné
a monitorovacie zariadenia
AMI spol. s r.o.
Komárňanská cesta 13
940 67 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6923935, 6424500,
6923900, - 500
svietidlá
AMIS Poprad, s.r.o.
L. Slobodu 73
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 4581134
špecifické kotly a kotolne
AMiT SK, spol. s r.o.
Mikovíniho 11
917 01 Trnava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
riadiace systémy pre priemysel
a automatizáciu budov
Ammeraal Beltech s.r.o.
Páričkova 18
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55648541 - 42, -74 - 76
výroba dopravných pásov a remeňov
AMMOS, s.r.o.
Oriešková - prev. .
811 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43638474 - 6
stavebné mechanizmy - požičovňa
amper PEHA, s.r.o.
Donnerova 9
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65422033, (032)7762741
predaj meracej a testovacej techniky,
revízne prístroje a komponenty
do rozvádzačov, transformátory, prúdy,
kontrolky, plastové izolátory
AMPLA POLYGRAFIA s.r.o.
Amtel Slovensko, s.r.o.
Andrej Bugár B-SERVIS
ANTICOREX - STEEL ZDRUŽENIE
Borská 6
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49214106, 03,
telekomunikácie, telekomunikačné služby
Poľovnícka 1113/38
932 01 Veľký Meder
tel.: +421 - (0)31 - 5552417, 5553777
náradie a nástroje - opravy
Trebejov 77
044 81 Trebejov
tel.: +421 - (0)55 - 6991195
povrchová úprava materiálov
AMTEST Slovakia s.r.o.
Andrej Knánik-KURIER EXPRES
Antik - vydavateľstvo, spol. s r.o.
Mikovíniho 10
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5907925
elektrotechnický priemysel
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411313
kuriérske služby
Ružinovská 42
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43426442, 43426430
obchodné spoločnosti, poradenská činnosť
AMTEST-TM, s.r.o.
ANDRITZ FEED & BIOFUEL s.r.o.
Anton Bódi ABAB
Svatováclvavská 408
CZ - 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 - - 572 54 42 15
medzinárodne pracujúca spoločnosť,
ktorá sa stavia na 36-ročnej tradícii
dodávok a podpory zariadení pre meranie
a testovanie kalibrátorov a etalónov
najvyššej presnosti pre široké rozpätie
veličín, vybavenie pre diagnostiku a opravy
elektronických obvodo
Chemlonská 1
066 01 Humenné
tel.: +421 - (0)57 - 7712701
výroba kovových konštrukcií a ich častí
Cabajská 10
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6566973, 6515407
výroba a predaj nerezový nábytok
ANECT a.s.
Anton Keleši - PROJEKČNÝ ATELIÉR
KELEŠI
AMTEX, spol.s.r.o.
Hradská 63
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45248365
predaj -automobilov, rádií a autodoplnkov
AMV Slovakia s.r.o.
Dostojevského 2
940 63 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6428214 -6
výroba nástrojov
AMZ Slovakia, s. r .o.
Nám. A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4260849
ohraňovacie lisy
AN KLIMA s.r.o.
Galvaniho 12/B
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43410265
výhradný dovozca klimatizačných jednotiek
značky SAMSUNG na Slovensku
Kúkoľová 1
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43711527
spotrebný materiál per polygrafický
priemysel
ANACO s. r. o.
AMPO, s.r.o.
ANALYTIKA VÁHY A VÁŽIACE
SYSTÉMY, s.r.o.
Brněnská 43
CZ - 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 - (0)566 - 686111
dodávka - prevodovky, elektroprevodovky,
frekvenčné meniče, lineárne pohony
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55576084
strojárstvom
A. Sládkoviča 33
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5501673
váhy - predaj
AMROP HEVER Slovakia, s.r.o.
ANAPRON s.r.o.
Zámocká 36
814 99 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54436001 - 7
poradenské služby
Trnavská cesta 31
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
Výroba chemických látok i.n.
AMT - AUTOMATIZÁCIA
MONTÁŽNYCH TECHNOLÓGIÍ s.r.o.
ANAREA, spol. s r.o.
Kočovská cesta 5
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7715021 kl. 21
obalová technika, montáže
a rekonštrukcie strojovo-technologických
zariadení, plničky pre potravinový
priemysel
AMT měřicí technika, spol. s.r.o.
Leštínská 2418/11
CZ - 193 00 Praha - Horní Počernice
tel.: +420 - (0)281 - 925990
meracia technika pre meranie elektrických
a neelektrických veličín - predaj
AMT Servis, s.r.o.
Pod Hrádkom 5/A
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7731115
automatizačná a meracia technika obchodná a servisná činnosť, zastúpenie
firiem Siemens, Danfoss, frekvenčné
meniče, prietokomery - výroba, montáž,
oprava
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4322570
dodávka a montáž elektrickej signalizácie,
kamery atď.
ANASOFT APR s.r.o.
Teslova 30
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48213111
HW SW informačné technológie
ANEO, s.r.o.
Špačinská cesta 26
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5505698
elektronický odpad - zber a preprava
ANET Slovakia s.r.o.
Jilemníckeho 2
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6401363
zabezpečovacie zariadenia a systémy montáž, predaj, MO, VO
ANIS PÍLA s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4142296, 4145963
ochranné a bezpečnostné pomôcky
Anixter Slovakia s.r.o.
Anton Molčan servis
elektronických zariadení
Keratsínske nám. 1
080 07 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - iba mobil / only GSM
riadiace systémy - servis
Anton Ondák SAD
Stráňavy 235
013 25 Stráňavy
tel.: +421 - (0)41 - 5966377
elektrotechnika, energetika
ANKA, spol. s r.o.
APEX EURO s.r.o.
Mariánska 6
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 65935490
predaj, servis - dúchadlá, kompresory,
filtre, odlučovače
Anna Angerová - ANART
Ovsišťské nám. . 1
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 plynové spotrebiče
Anna Hanusová
Streďanská
955 03 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5224189
výroba káblových zväzkov - chránená
dieľňa
Anna Pučeková - TECHNOKOV
Kollárova 84
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4223764, 4284222
predaj hutného a železiarskeho tovaru.
Andante, spol. s r.o.
ant s.r.o.
Nitrianska 5
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54651881
vývoj HW, FW a SW, spotrebná výpočtová
a kancelárska elektrotechnika
Dolné Rudiny 15
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7634395
VO - predaj elektoinštalačného materiálu
AP Service, s.r.o.
ANSYCO GmbH
ANDIS, s r.o.
Anton Mitašík ANMIMA
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57880333-5
integrované bezpečnostné systémy,
kamerové systémy, telekomunikačná
technika
Mlynská Dolina 41
840 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65420289, 60202444,
32234111,
počítače - inštalácia
Nižovec 10
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 nízkoenergetické drevodomy, energetika
Špačinská cesta 62
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5446315
vzduchotechnika
Jeséniova 40
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54776664, -66
analyzačná technika
Staré grunty 17
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65425164
predaj - náradie, stroje a priemyselné
zariadenia pre profesionálov
ANTES GM, spol. s r.o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6582523, 6583433
zabezpečovacie zariadenia a systémy,
požiarna signalizácia - projekcia, montáž,
servis
J. Hagaru 9
831 51 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44649817 - 9
predaj - tlačiarenské stroje, zariadenia
a polygrafický materiál
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64461056 - domov
dodávateľ veľkoplošných slnečných
kolektorov, projekcia, dodávka, a montáž
solárnych systémov na ohrev TÚV a ohrev
bazénov, vykurovanie
APIAGRA s.r.o.
Slanická 36
029 43 Zubrohlava
tel.: +421 - (0)43 - 5505111, -2, -3
vzduchotechnika
APL TREND s.r.o.
Považská Teplá 529
017 05 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4459701
výroba účelových strojov, iných,
nástrojárstvo
APLI s.r.o.
Mlynské nivy 61
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53411758, 53632401
montáž, opravy meracej, automatizačnej
techniky
APOLLOPROJEKT, s.r.o.
Vlčie Hrdlo
820 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45247571
projektanti, projektovanie
APROKS Slovakia, s.r.o.
Pekná cesta 19
831 52 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44681044
informačné a kontrolné systémy, vstupné,
prístupové a dochádzkové systémy,
zabezpečovacie systémy
APT - SK, spol. s r.o.
Trnavská cesta 70
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44372318
technické plyny
65
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
AQAKOVO, s.r.o.
ARBEX, s.r.o.
ARKUS - NÁRADIE spol. s r.o.
ASECO, s.r.o.
Sučianska 34
036 08 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 kovoobrábanie, zámočnícke práce
Piešťanská 1202/44
915 28 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7718300
výrobno - obchodná činnosť, výroba brúsne nástroje, keramické brúsne kotúče,
kožené výrobky
Saratovská 26
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 náradie a nástroje
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55568440
elektrotechnika - predaj
ARMAEKON s.r.o.
ASEKOM, s.r.o.
Mamateyova 12
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 armatúry
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54793555
meranie a regulácia - dodávky a servis
ARMAT - SERVIS
ASEN, spol. s r.o.
Vašinova 63
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6511155
armatúry priemyselné
Partizánska cesta 116
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4164938
automobily, osobné - predaj, výkup vozidiel
ARMAT, spol. s r.o.
ASIA CAR IMPEX, s.r.o.
Súvoz 1
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7442141
armatúry
Teslova 1
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456224
predaj motorek YAMAHA - autorizovaný
dieler
AQUA - SENZOR, s.r.o.
Južná trieda 117
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6740156, 6749932
senzorové ovládanie vody, sanita
AQUA DEFEKT, s.r.o. - pobočka
Vrakuňská 29
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40258251
bezvýkopové opravy potrubí - kanalizácia,
vodovod
AQUA DEFEKT, s.r.o. - sídlo
P. O. Hviezdoslava 8
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5621242, 5621250
bezvýkopové opravy potrubí - kanalizácia,
vodovod
AQUACENTRUM SK, s.r.o.
Polianky 17
Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64287808
veľkoobchod s drevom a drevenými
výrobkami, rezivom a palivovým drevom,
predaj drevených lepených nosníkov
ARBURG, spol. s r.o., organizačná
zložka zahraničnej osoby
Záturčianská 34
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4285969
vstrekovacie lisy na spracovanie
termoplastov, elastomerov, silikónov
Arcelor Mittal Gonvarri SSC
Slovakia, s.r.o.
Žilinská 49
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7944174, 7944172
čerpacia, vykurovacia a sanitárna technika
- VO
Kasárenská 1594/49
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6516143
spracovanie plechy
Aquaclean, s.r.o.
Doudlevecká 17
301 38 Plzeň
tel.: +420 - - 377221145
tepelné spracovanie kovov
Mišíkova 20
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52495312, 52444938
piestové čerpadlá, čistenie vody
ARC-H, a.s.
AQUAGAS, spol. s r.o.
ARCUS ENGINEERING SLOVAKIA,
spol. s r.o.
Hurbanova 15
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7743784,
VO - predaj armatúr pre vodu a plyn
Sebedražská cesta 1
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5420331
nitovacia technika
AQUAMONT, s.r.o.
ARCUS SLOVAKIA s.r.o.
Diakovská cesta 339
925 01 Matúškovo
tel.: +421 - (0)31 - 7826077
výroba rúr z pvc, stavebná činnosť,
betonáreň
Vilová 2
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63814270
budovanie a správa malých a stredne
veľkých počítačových sietí
AQUAMONTS, s.r.o.
Ardaco, a.s.
Komárňanská cesta 11
940 64 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6426191
predaj - servis - opravy, čerpadlá, armatúry,
Polianky 5
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32212311
ochrana dát a informácií, telekomunikačná
technika
AQUATEST a.s. Slovakia,
organizačná zložka
Pražská 2
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 643 21 69
ekológia, sanácie starých ekologických
záťaží, projekty, hydrogeológia
AquaTop, s.r.o.
Brestová 1
040 14 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7999989
technológie pre úpravu vody
AR, s.r.o.
Považské Podhradie 373
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4330920
výroba odliatkov z kovu
ARAL SLOVAKIA, s.r.o.
Gagarinova 19
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43426459
pohonné látky
ARAMEX CZ, s.r.o., organizačná
zložka
ARDOS AZ a.s
Púchovská 2
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50205700
dopravné informačné systémy, elektrická
požiarna signalizácia, ozvučenie
a evakuačný rozhlas
AREA Slovensko, s.r.o.
Rastislavova 265
951 41 Lužianky
tel.: +421 - (0)37 - 778 35 06
vzduchotechnika, klimatizácia - predaj
ARETA PRO, spol. s.r.o.
Pri dynamitke 10
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44450266 - 7
zabezpečovacie zariadenia a systémy
ARIANE Slovakia, s.r.o.
T.G.Masaryka 1
940 48 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400014, 6421023
popisovacia a označovacia technika
ARIFEX, spol. s r.o.
ARMATUREX spol. s r.o.
Krížna 17
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55577158, 55566272,
55410719
kompletné vybavenie kúpeľní a WC - predaj
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
Jánošíkova 264
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7077722, 5623909
čerpadlá, iné armatúry
ARMOS, s r.o.
Strojnícka 16
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43635248
výhradný dovozca priemyselných armatúr
AVL
Arpád Vajo - THERMO-servis
Povstania českého ľudu 4
040 22 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6717022
kúrenie, zváranie, elektroinštalácie
ASIO - SK, s.r.o. - sídlo
Ul.1. mája
014 01 Bytča
tel.: +421 - (0)41 - 5521746
bazény, bazénové technológie, fontány,
aquaparky - predaj
ASKOZVAR s.r.o.
Hraničná 2/
042 63 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6257078
predaj, servis - zváracia technika
ASO Slovakia, s.r.o.
J.C. Hronského 349/11
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5331419
obchodné zastúpenie - výroba obalov
na ochranu vitálnych funkcií priemyselných
robotov z impregnovaných tkanín a gumy
Asociácia leasingových
spoločností SR
Južná trieda 117
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7299160, 7299006
čerpadlá
Cintorínska 21
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52931748
záujmové združenie právnických osôb
podnikajúcich v oblasti dlhodobého
prenájmu majetku
Arrow Electronics Slovakia s.r.o.
ASOM s.r.o.
ARPOS, spol. s r.o.
Rožňavská 24
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32604320
distribútor elektronických prvkov
a poskytovateľ zakaznicky orientovaných
služieb
ARTO s.r.o.
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44459786
veľkoobchod s priemyselným tovarom
AS Building, s.r.o.
Frambovská 58
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640945
dodávatel ocelových hál pre výrobné
a skladové účely
AS TANDEM, s.r.o.
Karvaša a Bláhovca 4532/97
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4383648
okná, dvere, brány, osvetlenie,
technologické zariadenia, stavebné stroje
ASCO NUMATICS
Letisko M.R.Štefánika 10
820 21 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43641001, -2
prepravcovia alebo zasielatelia, kurierska
spoločnosť
Hviezdoslavova 67
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5507861
výroba a predaj paliet a reziva, VO s tehlami
Piešťanská 1202/44
915 28 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7700205
Selonoidové ventily, tlakom ovládané
ventily, pneumatické prvky
ARKEMA s.r.o. - organizačná zložka
ASECO spol. s r.o.
Araver, a.s.
Námestie 1. mája 14
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59230220
vinylová, priemyselná a špeciálna chémia
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55568440
elektroinštalačný materiál, ističe, stýkače predaj VO, MO
M. R. Štefánika 26
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7431206
predaj a servis motorových vozidiel
66
Arbor, spol.s.r.o.
Agátová 1
840 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64461361
vzduchotechnika - predaj
ASPA, s.r.o., Mokrance
Slovenskej jednoty 8
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6338413
automobily - príslušenstvo a doplnky predaj, popradenstvo
ASPET spol. s r.o.
Husárska 56
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6223464
automobily - príslušenstvo a doplnky
ASPIRON SK, s.r.o.
Korytnická 3
82107 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
predaj a servis parnej a čistiacej techniky
, MO
ASS s.r.o
Vodná 2
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6575142
čistenie priemyselné
ASSA SR s.r.o.
Vašinova 61
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6537374
klimatizácia, centrálne vysávanie
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Asseco Solutions, a.s.
AUTEX, s.r.o.
AUTO LUMA, s.r.o.
Električná 6471
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7438001
energetika
Kuzmányho 39
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4224740
predaj olejov, autobatérií a náhradných
dielov do automobilov - VO
Lamačská cesta 103
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54788105
automobily - príslušenstvo a doplnky,
autosúčiastky
ATOL HB, spol. s r.o.
AUTO - ALBA spol. s r.o.
AUTO MARKET, a.s.
Mierová 721
072 22 Strážske
tel.: +421 - (0)56 - 6882933
výroba - predaj - kontajnery, zásobníky,
zváračské práce, predaj plechov, predaj
hutníckeho materiálu
Ivánska cesta 30
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 68206861, 63812912-3,
48 20 07 42
automobily, osobné - predaj
Košická 1601
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5650742-5
automobily, osobné - predaj
AUTO - AZ s.r.o.
Mramorová 4
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45521728
obchodná činnosť - autopríslušenstvo,
MO, montáž zabezpečovacích zariadení,
pneuservis, autobazár,
ATP spol. s r. o. - sídlo
Raketová 1
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6748878
automobily, osobné - predaj zn. Suzuky
ASTRA PNEU s.r.o. - pobočka
J. Gramantíka 19
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5404240
obaly
Bratislavská 20
900 51 Zohor
tel.: +421 - (0)2 - 65458311-12
nakladanie s odpadmi, výkup druhotných
surovín,autorizovaný spracovateľ starých
vozidiel, autoservis, pneuservis, predaj
náhr. dielov,
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20677111, 20677148,
20677157, 20677150
podnikové informačné systémy pre veľké,
stredné a malé spoločnosti, hotely
AST s.r.o.
Zámocká 66/3
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640553
automobily - vybavenie pre servisy
ASTER spol. s r.o.
Južná trieda 66
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6770096
pneumatiky - predaj
ASV - NÁRADIE, s.r.o. (mat f. ASV,
a.s.)
Púchovská 8
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872620, 44872621
náradie a nástroje - do strojárstva
AT - ENGINEERING spol. s r.o.
Rybničná 40
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49111532, 49111512
strojárstvo, výroba, predaj
AT&T Global Network Services
Slovakia, s.r.o.
Eisteinová 24
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 69257211
telekomunikačné služby
ATAK s.r.o.
Továrenská 269
976 31 Vlkanová
tel.: +421 - (0)48 - 4188074, 4188078
vzduchotechnika
ATANI s.r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63834665, - 8329
výroba dezinfekčných prostriedkov
Atcon systems s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43426326
výroba a vývoj softwaru
ATEC automatizačná technika s.r.o.
Prievozská 18
824 51 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53418712
automatizácia priemyselná
ATES s.r.o.
Vigantice 279
CZ - 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 - (0)571 - 648079, 648080
výroba dopravníkových systémov,
jednoúčelových strojov
ATG Slovakia s.r.o.
Beckovská 1188/31
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6581064
defektoskopia
ATLANTIC ENERGY SLOVAKIA spol.
s r.o.
Kláštorská 28
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7741716
energetika
ATLANTIS spol. s r.o.
Pečnianska 6
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43410125
autosúčiastky - predaj
ATLAS COPCO COMPRESSORS
SLOVAKIA s.r.o.
Polianky 5
844 24 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64284034, 64531451
automatizácia technologických procesov
ATRIO PLUS, s. r. o.
ATT servis, s.r.o.
Štefánikova 71
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7336666
výroba ostatných elektrických zariadení
ATYS-co Trade, s.r.o.
Dvojkížna 47
820 14 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20709058
priemyselné snímače, optické závory,
polovodičové relé
AUDATEX SLOVAKIA, s.r.o.
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.
Pod kamennou baňou 11
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732366, 7482500
výhradný dovozca autolakov DE BEER,
protikoróznych hmôt, tmelov a lepidiel
DINOL, predaj striekacej techniky,
pomocných materiálov
AUTO - IDEAL SERVIS, spol. s r.o.
Vajnorská 97
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44462314
automobily, osobné - predaj SUZUKI,
importér automobilov
Auto Adam s.r.o
AUTO Mokráň s.r.o.
AUTO PALACE BRATISLAVA spol.
s r.o. RENT POINT RENT A CAR
Panónska cesta 33
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63812105, 68250000
automobily - požičovňa, doplnky
a vybavenie motorových vozidiel - zn.
Mazda
AUTO PRIMA® SLOVAKIA s.r.o.
Pražská 35
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6555807
automobily - náhradné diely
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B
831 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872666-7, -9
automobily, osobné - predaj, servis, opravy
Duklianska 18
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7717718
automobily- výkup predaj leasing
osobných áut
AUTO TOP SERVIS Emil Kudla
Stará Vajnorská 90
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44630252, 44630174
software pre odhad škody na automobiloch
AUDIO Slovakia, s r.o. - pobočka
AUTO AGRO NITRA s.r.o
AUTO TT s.r.o.
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43630343 - 8,
043/4307692
zabezpečovacia technika
AUDIT-CONSULT spoločnosť
s ručením obmedzeným v skratke
AC s.r.o. AC GmbH
Podjavorinskej 37/1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5503070, 5503060
predaj prívesov
AUMO, s.r.o. Trebišov
Berehovská 3432
075 01 Trebišov
tel.: +421 - (0)56 - 6763720
automobily - náhradné diely - predaj,
servis, pneuservis,
AUREX, s.r.o. Prešov
Radlinského 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7722704, 7599090
výkup a spracovanie druhotných surovín
Aurubis Slovakia, s. r. o.
Mokraďská 2931
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5832111
elektroinštalačný materiál pre
automobilový priemysel
AUSTROWAREN ALPHAPACK
GmbH - obchodné zastupiteľstvo
Pestovatelská 2
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43422743
technika pre odpady - komunálny odpad
AUSTYN International s.r.o.
Nad Jazierkom 13
831 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44632713
vykurovanie výrobných hál
Chotárna 27
Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7414765, 6558952,
6558953, 6558951
klinové a ozubené remene
Kopčianska 33
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63810916
autoelektro servis
Rožňavská
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48202211
predaj pneumatiky
AUTO BNP, s.r.o.
AUTO VALUŠEK Ružomberok, s.r.o.
- pobočka
Vrakunská 1
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45525700
automobily - osobné predaj, servis
Tatranská cesta 66
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4322541
automobily, osobné - predaj, servis,
Auto Cont Sk a.s.
AUTO ZOBOR s.r.o HYUNDAI
Rusovská cesta 20
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63530230
počítače, služby
Levická 13
Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6582011
automobily predaj
AUTO FABI - Dušan Slámka
AUTOBATÉRIA - Klačko Július
Zvolenská cesta 59
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161346
predaj autosúčiastok a doplnkov
Internátna - blok garáže 9634
974 04 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4147473,
akumulátory, autobatérie, solárne panely
- fotovoltaika,
Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Osloboditeľov 70
040 17 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6839111, 6839112-2
automobily, osobné - predaj, autorizovaný
predaj WV a Audi + servis
Auto Group a.s.
Galvaniho 13
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 33006654
automobily, osobné - predaj
AUTO HLAVÁČ, s. r. o.
Kollárová 75
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4222900
autoservis, predaj náhradných dielov
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.
Radlinského 11
957 01 Bámovce N/Bebravou
tel.: +421 - (0)32 - 6595206
autosúčiastky, náhradné diely
AUTOCOM s.r.o.
Kliňanská cesta 976
029 01 Námestovo
tel.: +421 - (0)43 - 5522865
nákladná, stavebná a lesná technika oprava
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol.
s r.o.
Nitrianska 1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5536849
údržba a oprava motorových vozidiel
Autocomplex, s.r.o.
Rastislavova 88
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6255034
automobily, osobné - predaj SUZUKI
AutoCont SK a.s.
Rusovská cesta 20
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63530230
poradenské služby v oblasti priem. PC
67
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
AUTOČALÚNNICTVO-BELIS Belička Ľubomír
AUTOPRIMA SLOVAKIA,s.r.o. pobočka
Chotárna 19
036 08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4286214
autočalúnenie hlavne pre veteránov
Zvolenská cesta 141
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4164075
náhradné diely na automobily,
AUTODIEL spol. s r.o.
AUTOPROGRES SK s.r.o.
Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44259422
automobily - náhradné diely
Pasienková 1
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45520160, 45643518-9
automobily, osobné - predaj, pneuservis
AUTODIELY - PAČIN EMIL
AUTOSERVIS JAKUB, spol. s r.o.
Karpatská 2
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7722262
automobily - príslušenstvo a doplnky
Trenčianska cesta 1265/15
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - (0)38 - 7600000, 5365200-pre
Topolčany
predaj, servis dvojstopových motorových
vozidiel, súčiastky
AUTOVRAKY s.r.o.
AUTOSERVIS MAIKO SLOVAKIA,
s.r.o.
AUTRIN s. r. o.
Autodiely - Union
Hálková 1
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44253524
náhradné diely pre automobily
AUTODIELY - VAŠKO s.r.o.
Košťany nad Turcom 354
038 41 Košťany nad Turcom
tel.: +421 - (0)43 - 4230555, 4388606
VO autodiely, motorové diely
AUTOFIN, s.r.o.
Sládkovičova 8
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7711566
leasing
AUTOIMPEX Velká Bíteš s.r.o.
Kempelenova 13
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65424835
vyvažovacia technika, priemyselné
vyvažovanie
Autoimpex, spol. s.r.o.
Kpt. Jaroše 79
CZ - 595 01 Veľká Bíteš
tel.: +420 - - 566531826
vyvažovacia technika
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o.
Beňadická 5
851 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63536666
automobily - príslušenstvo a doplnky
AUTO-KOVO, s.r.o.
Kračanská cesta 1607
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5525505
kovovýroba
AUTOLUX spol. s r.o.
Prievozská 18
824 51 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53415301
automobily - náhradné diely
Automatizácia železničnej
dopravy, a.s.
Za stanicou 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454790
komplexná dodávka: cestná svetelná
signalizácia, verejné osvetlenie, požiarna
a zabezpečovacia signalizácia, telefónne
a dátové siete, zámočnícke práce
AUTONA, s.r.o.
Hurbanova 29
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4288525
automobily, osobné - predaj - servis,
68
AWECO Appliances Slovakia, k.s.
Rožňavská cesta 24
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48 21 26 20
autorizovaný díler vozidiel Opel, Corvette,
Cadilac, Renault, CADILAC, CORVETTE importér automobilov
Veľké Leváre 1113
908 73 Veľké Leváre
tel.: +421 - (0)34 - 7965211
výrobca komponentov pre bielu techniku
AUTOVIA, s.r.o.
Pribinova 25
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 33554601
internetový portál, sprostredkuje predaj áut
Nitrianská cesta 27
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 automobily - náhradné diely, autorizovaný
spracovateľ vozidiel,
Bojnická 20
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44681051,52
automobily- mechanické práce
Letná 42
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6324184
platobné, idetifikačné karty, riadiace
systémy a regulátory
AUTOSERVIS MOTOSPOL, s.r.o.
AV Systémy, spol. s r.o.
Furmanská 2
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64286952
automobily- servisy
M.R.Štefánika 2266
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5866110
technika, stroje a priemyselné vybavenie,
AUTOSKLO - COMPACT s.r.o.
AVANTEK spol. s r. o.
Alejová 5
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6441843
automobily - príslušenstvo a doplnky
AUTOSKLO H&D spol. s r.o.
Vajnorská 93
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44460550-52,
0800 108 109 bezplatná infolinka,
autosklá
AUTOSKLO R & R, s.r.o.
Kuzmányho 36
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221119
autosklá
AUTOSKLO-EUROP BB spol.s.r.o.
Partizánska cesta 75
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141925
autosklá
AUTOSÚČIASTKY E + N - Eva
Ostrčilová
Mierová 10
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43330680
príslušenstvo a doplnky
AUTOSÚČIASTKY IMPORT EXPORT, s.r.o.
Piešťanská 44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7715725
laserové systémy - značenie, zváranie,
vŕtanie, mikrozváranie
AUTOPOŽIČOVŇA LE - CAR
AutoTop service s.r.o.
Starhradská 10
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63533812
služby-autopožičovňa
Kopčianska 33
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63810916
zabezpečovacie zariadenia a systémy,
oprava štartérov, alternátorov,
autoelektroservis, autoservis
Kukučínova 23
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6771568
antény
AWM s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7289664-5
predaj - ložiská
AXA CNC STROJE, s.r.o.
Cintlovka 535
CZ - 268 01 Hořovice
tel.: +420 - (0)311 - 516420
výroba a predaj CNC strojov, servis, opravy,
poradenstvo
AxFlow s.r.o., organizačná zložka
podniku zahraničnej osoby
M. R. Štefánika 39
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7331226
dodávateľ čerpadiel a čerpacích technológii
pre spracovateľský priemysel
AXISplus SK s.r.o.
A-Z STROJ, s.r.o.
Čerešňova 17
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4716711
elektronika, kancel.stroje, predaj
popisovačov DYMO
Trenčianska 66
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53412432
VO - predaj elektrickej ručnej mechanizácie,
strojov, náradia a nástrojov
AVENT, s.r.o.
AŽD KOŠICE, a.s.
výrobná prevádzka: Rybničná
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44681637
priemyselné ventilátory, inžinierske stavby
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58282309
montáž zabezpečovacích železničných
a oznamovacích zariadení
AVET spol. s.r.o.
Hlučínska 6
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20861981, 2
zabezpečovacie systémy a zariadenia
AVEX PRODUCTION, s.r.o.
AVIN, s.r.o.
Bajkalská 29
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53416404, kl. 120
automobily, osobné - predaj
AWITECH spol. s r.o.
AVEC, s.r.o.
AUTOSUN Ružomberok s. r. o.
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
Tomášikova 30
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektronické výrobky, súčiastky
Májkova 2
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55642531, 55563047
VO, MO s telekomunikačnou technikou
Panasonic, inštalácia jednoduchých
telefónnych rozvodov, kancelárska technika
J.Ťatliaka 1785/6
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5507501, 5866161
výroba elektroniky, spotrebnej
elektroniky, výroba elektronických
modulov, elektronických a magnetických
prepravníkov, svetelných zdrojov,
autoelektroniky, aplikovaný vývoj
a konštrukcia, servis k výrobkom
Pod skalami 5110
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4342323
predaj, servis osobných automobilov,
AWEX PRODUCTION, s. r. o.
Rázsputie
962 63 Pliešovce
tel.: +421 - (0)45 - 5519076
oprava a repasia strojov
AVANTI TRANS s.r.o.
Timravy 31
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220190, 4007012,
4007017
veľkoobchod značkových náhradných
dielov, internetový obchod náhradných
dielov
Zvolenská cesta 13
974 03 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 416 1235
značkové náhradné diely pre všetky typy
osobných automobilov,
AUTOPARK, s.r.o.
AUTOTREND Tech, s.r.o.
Fraňa Kráľa 57
071 01 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6424331, 6422659,
6425509
výroba spájacích zariadení pre nákladné
vozidlá
AVIS Lease
Bajkalská 31
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53633096
poskytovanie služieb v oblasti
operatívneho leasingu motorových vozidiel
AVIS s.r.o. - prevádzkareň
Dolnohorská 37
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6519584
telekomunikačná technika, dodávka,
montáž cestných váh
B & Bartoni, spol. s.r.o.
Doubravička 18
294 30 Dolní Cetno
tel.: +420 - - 326335225
lode, tepelné delenia
B & K s.r.o.
Palisády 20
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5443 0701
diagnostika strojov, vibrodiagnostika,
meranie zvuku, hluku a vibrácií,
B & SPOL, s.r.o.
Nádražní 2036
CZ - 393 01 Pelhřimov
tel.: +420 - (0)565 - 323227
čerpadlá, vákuové systémy v priemysle,
technológie pre chemický priemysel, balice
stroje
B + R automatizace, spol. s r.o. organizačná zložka
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7719575
prístroje na automatickú reguláciu
a riadenie
B O T O spol. s r.o.
Považská 30
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6428363, 6428373
predaj kotlov novej generácie, drvičov
drevenej hmoty a štiepačov dreva
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
B. A. Z. A. s.r.o.
BAND SERVIS s.r.o.
BAU LAND spol. s r. o.
BDI spol. s r.o.
Včelárska 1
972 51 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5423850
spojovací materiál
Paulinská 22
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5511063
elektrické ručné náradie
Levočská 2
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7722258
stavebné stroje a zariadenia
B. B. POINT s.r.o.
BANNER BATERIE SR, s.r.o.
BAUEX, s.r.o.
Radvanská 21
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 automobily - príslušenstvo a doplnky
Za stanicou 1
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43634344
predaj a servis akumulátorov
Galvaniho 14
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414804
autoservisová technika
Budovateľská 2
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6448432
klinové a ozubené remene, ložiská distribúcia optických a mer. senzorov
a kamerových systémov
B.I.B., spol. s r.o.
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
BAXI HEATING, s.r.o.
ul. A. Kmeťa 3
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5621161
plynárenské spoločnosti, plynárne,
Inžinierske a stavebné siete, stavebná
činnosť,
Miletičova 23
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50200601-3
uhoľné baníctvo, geologické a geodetické
práce, baníctvo a projektové práce,
Piaristická 6836
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6523532
predaj plynových kotlov
BB KOMES EXPORT - IMPORT spol.
s r.o.
B.I.F. SK, s.r.o.
BAPEX výrobné stroje
a zariadenia, a.s.
Južná trieda 78
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6770731-39, 6770440-41
obaly, výroba penového polyetylénu
Kominárskaa
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55566956
strojárska výroba
Hlavná 4
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7834370, 7833831
predaj náhradných dielov na nákladné
automobily, autobusy
B.J. Services s.r.o.
Barbora Berezňaninová FINAL
BB RENT, s.r.o.
Papradno 791
018 13 Papradno
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
zámočníctvo, zváračské práce, stavebná
činnosť
1. mája 5
076 43 Čierna nad Tisou
tel.: +421 - (0)56 - 6350464
strojárstvo
Zvolenská cesta 37
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161266,4101412,15
užitkové automobily, osobné - predaj FIAT,
ROMEO
B.K.M. REALITY - STAVING s.r.o.
Nové Záhrady 11
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48235600 - 605
technika, iformačné technológie, riadenie
skladového hospodárstva
BBS - GROUP s.r.o.
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5522135
elektroinštal.práce, revízie
B.P.O. s.r.o.
BAREA s.r.o.
BC KLIMA, spol. s r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20723881
bezpečnostné práce
Nedanovce 2
958 43 Nedanovce
tel.: +421 - (0)38 - 5424918
biela pracovná obuv s ochrannými prvkami
- výroba - ortopedická obuv,
Mnešická 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716339
klimatizačná technika
BARK s.r.o.
Štverník 662
916 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421 - (0)32 - 7773079
drôty a drôtené výrobky - výroba plotov,
bezpečnostné systémy
BA (ENERGETIKA), s.r.o.
Junácka 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 energetika
BAAS, s. r. o.
Farská 1707
018 61 Beluša
tel.: +421 - (0)42 - 4624349
strojárska výroba na zákazku, kusová
výroba strojárenske diely
BAEL - ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
Korunní 32
CZ - 709 00 Ostrava - Mariánske Hory
tel.: +420 - (0)596 - 634738
redakcia časopisu
BAJÁK JOZEF
Bulharská 66
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
inštalácia, a opravy chladiacich zariadení
BALOGOVÁ IRENA
Hanojská 2
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6361498, 6361498
ochrana živ. prostr.
BALTRADE s. r. o.
Nová 134
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4326875
šitie pracovných odevov a baliace činnosti
BALU, s.r.o.
Zelenečská 16
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5512512, 5343941,
5342942
brúsne systémy pre autolakovne, leštiace
systémy pre autolakovne
BANCOO s. r. o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
preprava autami s hydraulickou rukou,
autožeriavy
BARCO SLOVAKIA, s. r. o.
Kováčska 63
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6222111, - 125
tlačiarenské stroje, zariadenia, materiály
Baroš Milan-MITHERM
Fačkov 115
013 15 Fačkov
tel.: +421 - (0)41 - 5424532
rolovacie mreže, elektrické pohony,
automatické rampy
BART style, s.r.o.
Nám. Slobody 4283/36B
926 01 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7896072
plastické hmoty,izolácie,
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o.
Kátovská 7
908 51 Holíč
tel.: +421 - (0)34 - 6685633
čiarové kódy, softwar, hardwer
BASEKO, spol. s r.o.
Športovcov .659/7
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4485640
konštrukčné činnosti v oblasti strojárstva,
výroba a predaj hydrauliky,
Baško s.r.o.
Matúšková 13
976 31 Vlkanová
tel.: +421 - (0)48 - 4188568
zváračské práce, tvárnenie, lisovanie
BAT KLIMA, spol. s.r.o.
Hroznová 3/A
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54650736
spracovávanie plechov
Battery service Slovakia, s.r.o. pobočka
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63532198
stavebné elektroinštalácie, akumulátory,
zdroje, nabíjačky
Duklianska 19
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732053
čistiace prístroje a zariadenia
BC TORSION spol. s r.o.
Bc. Peter Pečínka - ELEZ - ELZA,
obchod, služby
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6527672, 6583130
zastúpenie fy. GMC Nurnberg
Bc. Stanislav Šimko-EKO R SLOVAK
REPUBLIC
Hliny 1397/220
017 07 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4340081
stavebnicové odsávace pre priemysel,
priemyselné vysávače
BD EKO-STROJ s.r.o.
Kukučínova 38
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7430797
digitálne odmeriavanie pre frézy, sústruhy
BD SENSORS, s.r.o.
Osloboditeľov 60/A
040 17 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6855791
snímače tlaku, výšky hladiny, teploty,
prevodníky elektrických signálov
BD-FOAM, s.r.o.
Kragujevská 4A
010 01 Žilina
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba plastových profilov - molitán
BDG - Priemyselná automatizácia,
s.r.o., skrátene BDG, s.r.o.
Ivana Krasku 5
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6334120, 121
automatizácia, elektrosystémy, meranie,
reguácia, inžiniering - montáž - servis
BDI s.r.o
BE Group Slovakia, s.r.o.
Továrenská 6
071 01 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6889040
distribúcia čiernej ocele, nerezovej ocele
a hliníka
BEDNÁR EDUARD - UMELECKÉ
KOVÁČSTVO
Štúrova 37
067 83 Kamenica nad Cirochou
tel.: +421 - (0)57 - 7793509
kované výrobky - ploty, zabradlia, stojany
BEGE spol. s r.o.
Štverníky 662
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421 - (0)34 - 6242535, 536
drôty a drôtené výrobky - háčiky, stojany,
displeje, výrobky zo železa a ocele,
Bekaert Hlohovec, a.s.
Mierová 2331
920 28 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7363111
výroba vysokouhlíkových drôtov
Bekaert Slovakia, s.r.o.
Veľkoúľanská cesta 1332
925 21 Sládkovičovo
tel.: +421 - (0)31 - 7881601
výroba oceľových drôtov do pneumatík
BEL - MIDITECH, s.r.o.
Továrenská 14
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50213268 - 44
pre zdravotníctvo
BELEX spol. s r.o.
Rudlovská cesta 71
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4143954
tlačiarenské stroje, zariadenia, polygrafia,
predaj materiálu na tlač. Stroje
BELLATRIX, spoločnosť s ručením
obmedzeným Košice
Popradská 80
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6325292, 6325315
osvetľovacia technika - návrhy, predaj
talianskych svietidiel
BELMONTKLIMA s.r.o.
Škultétyho 184/14
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 5423376
vzduchotechnika
BELS, spol. s r.o.
Krajinská ulica 6
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45246107
dieselové motory Perkins - predaj,
poradenstvo
BELSYS, s.r.o.
Kremnická 26
Bratislava
tel.: +421 - poplachové systémy a elektroinštalácie
budov
BELUMI PUMPY s.r.o.
Vajnorská 127/E
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63452833
čerpacia a teplovodná technika
BELUMI PUMPY, s.r.o. - pobočka
Bratislava
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63452833
armatúry, čerpadlá, rozvody
Werferova 1
Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7895561
klinové a ozubené remene
69
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
BELUMI PUMPY, s.r.o. - pobočka
Košice
Cottbuská 1
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6452613
armatúry, čerpadlá, rozvody
BELUMI PUMPY, s.r.o. - pobočka
Trenčín
Zlatovská 1278
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6402057
armatúry, čerpadlá, rozvody
BEMA, s.r.o.
Ruská 44
CZ - 101 00 Praha - Vršovice
tel.: +420 - (0)271 - 724604
vyvažovacie metódy, vertikálne
vyvažovacie stroje
BEN - TECHNICKÁ LITERATURA,
s.r.o.
Věšínova 5
CZ - 100 00 Praha 10
tel.: +420 - - 545 24 23 53
technická literatúra
BENA-SERVIS, s.r.o.
Južná trieda 68
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - iba mobil / only GSM
čerpacie stanice, Petrol, ropné produkty
BENDA, s.r.o.
Okoličianska 825
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5528164
medený drôt - veľkoobchod
BENE Bratislava, spol. s r.o.
Žilinská 7-9
811 05 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57104311
kancelárska technika, vybavenie, potreby
vo
BENOL Trade s.r.o.
Martina Rázusa 7
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7231212
výstavba, servisu, údržby a montáže
technologických častí pre čerpacie stanice,
sklady pohonných hmôt a olejov
BENTWOOD spol.s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kovové stoličky, kovovýrobky
BEST, s.r.o.
Teplárenská 2
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5425039
stavebno dopravná spoločnosť, stavebné
mechanizmy
BESTER s.r.o.
Stromová 16
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
predaj - montáž - zabezpečovacích
systémov, požiarnych systémov, CCTV
kamerovej techniky, dátovej komunikácie,
LAN, vchodových systémov a prístupových
systémov
Besto, s.r.o.
Pri Krásnej 6
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6745620, 7295586
výroba dopravníkové systémy, montážne
linky, špec.tech.zariadenia, skladovacia
technika, automatizácia výr. procesov
BETA - CAR s.r.o.
Drevárska 23
902 05 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6411193, 6405641
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky
70
BETAMONT spol. s r.o.
BIO - ECO
BLICKLE, a.s.
Jesenského 1054
960 03 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5322608
projekcia, výroba, montáž a servis navigačné parkovacie systémy, informačné
tabule kontroly rýchlosti, priecestných
zabezpečovacích zariadení
Hlaváčiková 4
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 ekológia
Maříkova 32
CZ - 621 00 Brno
tel.: +420 - (0)541 - 420811
výroba pojazdných kolies a kladiek
BIOCLAR, a.s.
BLIKA s.r.o.
Žitná 46
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43412225-6
domové čistiarne odpadových vôd
Industrial Park, Cukrovarská 3034
075 01 Trebišov
tel.: +421 - (0)56 - 3210026
kovový (úložný) nábytok pre pracoviská,
dielne, šatne
BETIS spol. s r.o.
Mierová 172
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414380
požičovňa náradia, malá stavebná
mechanizácia, predaj - servis náradia
MAKITA
Betra Marketing s.r.o.
Trstínska 10
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5545912
chemická obch. činnosť, VO, chem.
Suroviny
BETTRA spol. s r.o.
Přístavní 1190/55
170 00 Praha 7
tel.: +420 - - 220874790 - 92
stroj
BEZ ELBAT Ltd., s.r.o.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4959315, 4959313,
49595304, 49595565, 49611303
Šmelingová
výroba rozvádzačov, elektrocentrál,
transformačných staníc
Bia Verder, s.r.o.
Vodňanská 651/6
CZ - 198 00 Praha - Kyje
tel.: +420 - - 261225386
laboratórne sušiarne
BIC GROUP, spol. s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 544 111 92
prenájom nehnuteľností, školiaca činnosť,
reklama a poradenstvo v oblasti strojárstva
BICKEL & WOLF Bratislava s.r.o. pobočka
Hroncova 5
Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6829826
predaj servis armatur a strojov
BICKEL & WOLF s.r.o.
Kosodrevinová 2
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 02/49204736
armatúry, predaj a servis
Biesterfeld Silcom Slovakia s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53634047
stavebná a priemyselná chémia
BIKOV, s. r. o.
Duklianska 1375/8
909 01 Skalica
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
kovovýroba, výroba brán
BILLIK, s.r.o.
Priemyselná 4
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6522106
zváranie a zváračská technika
BIMIX - KLEIN MIROSLAV
Meteorová 5
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 674056
náradie, elektrické
BIMPEX s.r.o.
Budovateľská 63
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7731914
overovanie tachografov
BioCompacT, s.r.o.
ul. Na piesku 6
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43410667, 43422373
biologické čistiarne odpadových vôd,
vodohospodárske stavby
BMC s.r.o.
BioEkoTerm, spol. s r.o.
BOA Bratislava
Osloboditeľov 146/32
976 67 Závadka nad Hronom
tel.: +421 - (0)48 - 6183950
vykurovanie, dodávka a montáž kotlov
na spalovanie biomasy-drevnej štiepky
a výroba drevnej štiepky,dodávka a montáž
kogeneračných jednotiek na spalovanie
drevnej štiepky
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45520482, 83
elektroinštalácie VO
Zlatomoravecká cesta
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6585121
nákladné automobily, autobusy
BOAT spol. s.r.o.
BIOKLIMA s.r.o.
Vajnorská 167
832 37 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44250334, 49280120
automobily - osobné predaj
Kollárova 34
917 11 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5441385
klimatizačné zariadenia
BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ,
INŽINIERSKA A OBCHODNÁ
ČINNOSŤ, s.r.o.
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves
Spišský Hrušov 195
053 63 Spišský Hrušov
tel.: +421 - (0)53 - 4492138
ekológia + čerpacie stanice
BISON, s.r.o.
Čárskeho 7
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6325485
čističky odpadových vôd, montáž - rozvody
teplej úžitkovej vody, ústredné kúrenie
Boco Pardubice Machines, s.r.o.
Moravská 4312
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4634892
inžinierske projektovanie, elektroinštalačné
práce,
Čepí 1
CZ - 533 32 Pardubice
tel.: +420 - - 605 29 95 47
výroba a renovácia šnekov a komôr pre
stroje, ktoré spracúvajú plasty a gumu,
dodávame linky na spracovanie, recykláciu..
BITO-Skladovacia technika s.r.o.
Bohumil Herel KOVO-HEREL
Sladkovičová 757/38A
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - (0)38 - 7600086
skladovacia technika
BK METAL, s.r.o.
Dvorčianska 74
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6515960
kovanie, lisovanie, valcovanie
BK TECH spol. s r.o.
Majerská cesta 33
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4126082
klimatizačná technika, chladenie, kúrenie
BKL ELEKTRO, s.r.o.
Pri Turci 24
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4213805
elektroinštalácie
BLACK & DECKER, spol. s r.o.,
organizačná zložka
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44638121
náradie a nástroje
BLACK CAR BOX - SPERED
Pribišova 1
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65411165
komunikačné a navigačné zariadenia pre
motorové vozidlá
Blaguss Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 24
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43637257-8
pravidelné linkové prepravy
Blažej Číž - KOVOB
Thurzova 16
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4136090
výroba strojárska pre všeobecné účely
Pod salašom 217
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7494718
plyn - inštalácia, rozvod
Bohumil Kopecký ENERGOTEPLO
- projektové práce energetických
zariadení
Tehelná 98
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6566015
projektové práce energetických zariadení
Bohuslav Burger
Karola Kmeťku 2
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5655529
výroba meracích prístrojov
BOHUŠ, s.r.o.
Osloboditeľov 654
976 67 Závadka nad Hronom
tel.: +421 - (0)48 - 6710201
výroba rúrových naváracích oblúkov,
elipsoidné dná, rúrkové prechody priame
a ostatné strojárske polotovary a výrobky
boki-TZ, A. Kara-Ivanský
U Mlýna 3
CZ - 141 00 Praha 4
tel.: +420 - - 272 76 78 32
strojárstvo
BOMAR, spol. s r.o.
Těžební 1236/1
627 00 Brno
tel.: +420 - - 533426100
pásové a kotúčové píly na kov,
manipulačné systémy
BOMAT s.r.o.
Hlavná 35
922 01 Veľké Orvište
tel.: +421 - (0)33 - 7746241, 6029
recyklácia elektroodpadu
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
BONEKO, a.s.
BRANET, spol. s r.o.
Briklis, spol. s.r.o.
BUDOŠ, s.r.o.
Štúrova 43
908 51 Holíč
tel.: +421 - (0)34 - 6683236
recyklácia nebezpečných odpadov
a organických rozpúšťadiel a ich zmesí
Palisády 39
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 dovoz vzduchotechniky, teplovzdušné
clony THERMOSCREENS, SHEARFLOW
- centrálne vysávače pre rodinné domy,
klimatizácia
Malšice 335
391 75 Malšice
tel.: +420 - (0)420 - 381278050
briketovanie odpadov - lisovanie kovových
triesok z obrábania
Jaseňová 3221/30
010 07 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7003099
výroba elek. rozv. zar.
Bonett Slovakia, s.r.o.
Opatovská 3
040 01 Košice - Vyšné Opátske
tel.: +421 - (0)55 - 6255911, 6250155
čerpacie stanice - výroba, servis
Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Robotnícka 2129
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4307556, 4307521
výroba prevodoviek
Bonum Infornačné technológie
spol. s r.o.
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5556 71 54
informačné systémy
BORBELY FRANTIŠEK - obrábač
kovov
S. H. Vajanského 43
940 79 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 2700040
kovy, obrabanie
Boris Beliansky - ŠROTOVISKO
Malinovského 1156/1
958 06 Partizánske
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výkup kovov, autošrotovisko
BOROŇ - SERVIS
Vydumanec 19
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7733317
vysokozdvižné vozíky
BOSTEC SK, s.r.o.
Bytčianska 123
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5661347
výroba, oprava obrábacích strojov
BOŠS, s r. o.
Blagoevova 10 - 12
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43426279
vykurovacia technika - JUNKERS
Böttcher Slovenská republika,
s.r.o.
Kopčianska cesta 16
852 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63813624
pogumovanie polygrafických a technických
valcov
BOVI-AISA, s.r.o.
Slnečná 22
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7712206
výroba účelových strojov i.n. 29560
BOZPO, s.r.o.
Nadjazdová 4
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5424513
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
bezpečnosť tech. zariadení, protipožiarna
ochrana
BQZ, spol. s r.o.
Mlynarovičova 11
851 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62315446
elektroinštalačný materiál
Brady s.r.o.
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
tel.: +421 - (0)2 - 33004800, 33004801,853
riešenie identifikácie tovaru
Bralo CZ, s.r.o.
Řípska
CZ - 627 00 Brno
tel.: +420 - - 545428611
distribútor trhacích nitov, nitovacích matíc
a náradia pre štáty strednej a východnej
Európy
Branislav Strašiftak - CLEAN
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6412597
kancelárska technika, vybavenie
Branislav Tkáč
Mládežnícka 36
040 15 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6841117
automobily - príslušenstvo a doplnky predaj akumulátory,
Brantner Fatra, s.r.o.
Robotnícka 20
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4211333
zber a zneškodňovanie iných odpadov,
odpadov všeobecne,
Brantner Nova, s.r.o.
BRILUM.SK s.r.o.
Diaľničná 2
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45650135
svietidlá
BRITRADE SLOVAKIA, s.r.o.
Business & Innovation Centre
Bratislava
BROSE Bratislava spol. s.r.o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o.
Priemyselný park Lozorno 1006
900 55 Lozorno
tel.: +421 - (0)2 - 60261100
inteligentné technológie pre automobilový
priemysel
Brueckner Slovakia, s.r.o.
Bedzianska cesta 667
956 31 Krušovce
tel.: +421 - (0)38 - 5361910
výroba strojov, prístrojov a zariadení bez
elektrického pripojenia
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
BRUGG ROHRSYSTEME
Viničná 23
940 64 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6426436
asanačné, ozdravovacie a podobné činnosti
Beniakova 6
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65444467
rúrové systémy - potravinársky a chemický
priem.
Nová 76
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7767251
nakladanie s odpadom
BRANTNER Slovakia s.r.o.
Vietnamská 22
824 70 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43415045, 43638651-3
ekológia
Bratislavská papierenská
spoločnosť, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 23
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161561-2, 4711210
baliace a obalové materiály, grafické
a komunikačné papiere, tlačové farby
BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Čulenova 7
812 22 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57372145, 57372111,
57372301, 2239
výroba a distribúcia tepla
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOL. a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 vodné hospodárstvo
BREFIT-e, s.r.o.
Kaukazká 33
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63815163
silnoprúdová elektrotechnika,
elektrotechnická výroba,
BREL, spol. s r.o.
Centrum 1746/265
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4328587, 4330791
veľkoobchod s elektrospotrebičmi - tepelná
technika, čerpadlá atď
BRIKLIS - Slovakia, s.r.o.
Nám. Slobody 2288
024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: +421 - (0)41 - 4211535
energetické zariadenia na likvidáciu
dreveného odpadu, briketovacie stroje,
kotly
Vrbenská 25/1
CZ - 370 01 České Budějovice
tel.: +420 - (0)387 - 410001
vyrába a dodáva antikorové armatúry
a tvarovky
Novozámocká 102
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7733038
predaj materiálov na tlač - pre reklamnú
činnosť, predaj materiálov na výrobu
plošných spojov
Sadová 13
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4466131
zber a zneškodňovanie iných odpadov
BRANTNER Poprad s.r.o.
BUPOSPOL ARMATURKA KOUKOL,
s.r.o.
BRÚSENIE MASIARSKYCH
NÁSTROJOV „RIČI“
SNP 49
044 42 Rozhanovce
tel.: +421 - (0)55 - 6950144
brusičské práce a potreby aj píly, výroba
vonných sviečok
BRUTO, spol. s r.o.
Nová Trnavská 913
926 01 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7892830
výroba váh, vážiaceho a meracieho
systému do 60ton,
BS ACOUSTIC s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54411192
poradenská služba - pre strojárstvo
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58103810
leasingové spoločnosti - člen ALS - iba
automobily
BYSTRIČAN, s.r.o.
029 55 Novoť
tel.: +421 - (0)43 - 5590430
elektronické výrobky, súčiastky
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Školská 19A
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7624455
výroba a rozvod pary a teplej vody
C H E M P R O C E S, spol. s r.o.
Šamorínska 52
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43330015, 43415221
čerpadlá
C O M A T spol. s r.o.
Björnsonova 7
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52491055
strojárstvo
C S B spol. s r.o.
A. Sládkoviča 92
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161395
bezdrôtové ozvučovanie
Hlavná 145
908 63 Radošovce
tel.: +421 - (0)34 - 6604501, 6604511
výroba, opravy a inštalácia výrobkov
elektroakustických zariadení
C.B.K., s.r.o.
BSC - servis centrum, spol. s r.o.
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.
Štrkova 27
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234602
veľkoobchod - voda - kúrenie - plyn
Hlavná 5
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4003422, 4293324
náradie a nástroje - opravy
Vicenzy 42/2067
931 01 Šamorín
tel.: +421 - (0)31 - 5601801, 5601803
výroba autoantén,
BSH Drives and Pumps s.r.o.
(spoločnosť koncernu Siemens)
CALORA - COLOR - NEMŠÁK MILAN
Továrenská 2
071 90 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6417404
výroba motorov pre práčky, sušičky
a umývačky riadu
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.
Prepoštská 8
811 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54435082, 54430017
distribúciu softvéru, konzultácie, školenia
BUČO, s.r.o.
Fedinova 18
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63531017, 63531255
elektroinštalácie, výroba a predaj
rozvádzačov
Buderus Vykurovacia technika
spol.s.r.o. - centrála
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456960-4
vykurovacia technika
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7713911
kúrenie
CALORIM SK, spol. s r.o.
Revolučná 19
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7245889
meracia a regulačná technika, meranie
a regulácia tepelnej a inej energie
CALTEC spol. s r.o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7713911
vykurovanie, vykurovacie systémy,
prenájom strojov
CAMEA computer systems, a.s.
Bottova 3
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7725585
VO - výpočtová technika
71
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
CAMION SR,s.r.o.
Partizánska cesta 89
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4103853
automobily - náhradné diely
CAMPRI, s.r.o.
Novozámocká 308
951 12 Ivanka pri Nitre
tel.: +421 - (0)37 - 6564523
výroba rúr
CANAVA, s.r.o.
Tikovice 2
CZ - 257 56 Neveklov
tel.: +420 - (0)272 - 705251
konštrukcia a výroba špeciálnych nástrojov,
sústruženie, brúsenie
CANEX connections, spol. s r.o.
Máchova 6
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45259041-3
monitorovacie systémy, kamery, video
servery, školenia
Canmet, s.r.o.
Bôrik 5
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 67200030
predaj -laserové obrábacie stroje
CANTON spol. s.r.o.
Komárňanská 21/53
932 01 Veľký Meder
tel.: +421 - (0)31 - 5509823
kancelárska technika - servis
CAPAROL Slovakia, s.r.o. - dcérská
spol.
Mlynské Nivy 56
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48206112
zateplovacie systémy, omietky, výroba,
distribúcia a miešanie farieb
Capgemini Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 8
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44455678
IT v energetike
CARAT Distillery, spol. s r.o.
Senecká cesta 23
931 01 Šamorín
tel.: +421 - (0)31 - 5602021
prenájom strojov a prístrojov, zariadení,
výroba liehu, výroba vína
CARBO*FLEX*ŽITNÍK a spol., s.r.o.
Okoličianska 210
031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5522632
brúsky, brúsne nástroje, kotúče
CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.
Dolné Rudiny 1
010 81 Žilina
tel.: +421 - (0)41 brúsky, brúsne nástroje
CarCode s.r.o.
Skalická cesta 17
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44250105, 44250129-10
automobily - zabezpečenie
CAREX BRATISLAVA spol. s r.o.
Harmincová 1
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64288784
servis áut
CARGUN, spol. s r.o.
Lucia Baňa 1
044 25 Vyšný Medzev
tel.: +421 - (0)55 - 4667315
výroba nástrojov a stavebného náradia
28620
CarIST, s.r.o.
Vojtaššáka 7
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 zabezpečovacie systémy
72
Carl Zeiss spol. s r.o. - organizačná
zložka Carl Zeiss Slovensko
Račianska ulica 77
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55646781,- 2
zdravotnícka technika a zariadenie
Carnitech/Marel, s.r.o.
Novozámocká 222
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6530764
spracovanie nerezových materiálov pre
potravinársky priemysel
CAROL - kovovýroba
Komárňanská 12
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43422517
výroba a montáž oceľových konštrukcií,
haly, strechy, oplotenia, brány, mreže,
schody, stavebné práce
CARREX, s.r.o.
Nešporova 16
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7725118, 7725117
obchodná spoločnosť v oblasti
strojárenstva
CARRIER TRANSICOLD SLOVAKIA
spol. s r.o.
Levická cesta 3
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6921910
klimatizačná technika
Carrot Euro SK s.r.o.
Kopčianska 92
852 50 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 68286402
náhradná dodávka a zalohovanie
elektrickej energie, prenájom
elektrocentrál, založných zdrojov, UPC
CARS IQ, spol. s.r.o.
Žilinská cesta 112
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7721595
automobily, osobné - predaj
CASANTRUCK s. r. o.
Krásnohorská 18
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)33 - iba mobil / only GSM
kolesové vozidla, hydrauliké ruky
CASCA, spol. s r.o.
Tomášikova 3
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44631571
VO, MO s osvetlovacou technikou
Cash Global Slovakia, s.r.o.
Elektrárenská 1
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7900041, 7900045,
7900046, 7900047
mimosúdne vymáhanie pohľadávok
CASPRO s.r.o.
Južná trieda 78
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6780104
metalizačné fólie PET - dodávateľ
CASUS s.r.o.
Dunajska 10
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6760535
potrubné prísluš, manometre,
CATV TRENČÍN spol. s r.o.
Javorová 32
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6587097
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných
CAULDRON, spol. s r.o.
Palárikova 27
811 04 Bratislava - Staré Mesto
tel.: +421 - (0)2 - 52620834
ostatné softvérové poradenstvo a dodávka
softvéru
Krivá 25
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6771173
elektroinštalácie - veľkoobchod
CCB, spol. s.r.o.
Okrúžní 19
638 00 Brno
tel.: +420 - - 545222776, 597464327
vydavateľstvo
CCN CASTINGS s.r.o.
Robotnícka 4352
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba kovových odliatkov a polotovarov
pre strojársky priemysel
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Jakubovo nám. 1
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60103301
logistika, colná deklarácia, letecká lodná
preprava
CCS s.r.o.
Vranovská 75
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765606
vzduchotechnika, klimatizácia výroba,
predaj montáž
CCW s.r.o.
Trenčianska 47
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55421779, 55424622
výpočtová technika, stavebníctvo,
vydavateľstvo
CD INTER Ltd - MAXELL
Štefánikova tr. . 12
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 511741
elektronika - veľkoobchod
CD-Engineering s.r.o
Bellova 696/2
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5570981
konštrukčná kancelária pracujúca na báze
CAD systému
CE - BA, spol. s r.o.
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7998888, 6338424
autofólie - bezpečnostné, solárne
CASSPOS, a.s.
CEFRA, s.r.o.
Dopravná 6
040 13 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7966211
strojárenská výroba, CNC
Rusovská cesta 13
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
obchod: náradie, spojovací materiál
Castor & Pollux, a.s.
Cech elektrotechnikov Slovenska
Štúrova 3
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59311733
poradenská a konzultačná činnosť
vo finančných oblastiach, spracovávanie
projektov do programov zahraničnej
pomoci a na konzultačnú činnosť,
spracovanie plastového odpadu,
Pankúchová 7
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62316740 - byt
energetika
CECH VYKUROVANIA A TEPELNEJ
TECHNIKY A INŠTALÁCII
Švermova 1
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5366044,
tepelná energetika
CECH ZVÁRAČSKÝCH
ODBORNÍKOV
Komenského 1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 552 13 59
Cb elektro s.r.o.
Záhradná 14
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4333041
výroba piestov atypických, predaj
piestnych krúžkov, piestnych čapov,
výbrusy valcov
Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice
CECH PODNIKATEĽOV
V ENERGETIKE SLOVENSKA
Račianska 22/A
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 6231 0829
dobrovoľné zduženie osôb a firiem
pôsobiacich v oblasti elektrotechniky
CECHO Bohumil Cempírek, s.r.o.
Polnička 151
CZ - 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 - - 566620705
vstrekovacie lisy, výroba foriem a lisovacích
nástrojov na plasty
CEMark Slovensko, s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - iba mobil / only GSM
predaj a servis značiacej techniky
CEMARK Slovensko, s.r.o.
Stará Turá-budova Chirany
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7719394
mechanické značiace stroje, mikrobodové
stroje, laserové zariadenia
CEMDESIGN, spol. s r.o.
Bratislavská 483
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6509411
Výroba účelových strojov pre cementársku
výrobu, pre výrobu stav. Látok, zariadenia
na energetické zhodnocovanie odpadov
a biomasy,
CEMM THOME SK,s.r.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7560620, 7560603
montáž montáž káblových zväzkov
do svetiel áut
CENTAUR, a.s.
Mlynská dolina - MMFUK
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65412959
informačné technológie
CENTERSOFT s.r.o.
Hřbitovní 5
CZ - 148 00 Praha Kunratice
tel.: +420 - (0)602 - 727131
softwerová firma - predaj CAD a CAD/CAM
systémov pre kovoobrábacie stroje
CENTRALCHEM, s.r.o.
Plynárenská 2
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53414156
distribúcia: technické a laboratórne
chemikálie
CENTROGLOB, s. r. o. - sídlo
Stará Prešovská 10
040 02 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6784112, 6782189,
6771703
drevoobrábacie stroje, drevoobrábacie
nástroje, farby, laky, moridlá
CENTRON SLOVAKIA, s.r.o.
Podháj 107
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64780767
poradenstvo, počítače a elektrotechnika
CENTRUM B spol. s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 525/21
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6213079
výroba pružín
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
CERTIMA, s.r.o.
Pri Šajbách 46
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44681601-3, 44882242
vykurovanie, chladenie, príslušenstvo - VO
CEVYS, spol. s r.o.
Wolkerova 19
974 04 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - iba mobil / only GSM
centrálné vysávačové systémy - HUSKI
CEZEMA, v.o.s. Košice
Južná trieda 52
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7298641
náradie, elektrické
C-FILTER FILTRY, s.r.o.
Cejl
CZ - 602 00 Brno
tel.: +420 - (0)545 - 215920
filtre, vložky, materiál určený k filtrácii
vzduchu, oleje a palivo
CIMCOOL EUROPE B.V.Slovak
Branch - organizačná zložka
zahran.spoločnosti
Robotmícka 1
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4294359
dodávka kovoobrábacích kvapalín
do strojov
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Suchý Jarok 18
066 01 Humenné
tel.: +421 - (0)57 - 4861151
dovoz, predaj a inštalácia profesionálnej
svetelnej a zvukovej techniky
CIVIL SLOVAKIA, s.r.o.
Karpatská 18
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52626636
bezpečnostné služby a agentúry
CLAIMEX, spol. s r.o.
Junácka 4
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49249397, 44256542
automobily - príslušenstvo a doplnky,
autoskllá
CLASSIC spol. s r.o.
Trebatice 191
922 10 Trebatice
tel.: +421 - (0)33 - 7718241
autoplachty, haly a sklady, krycie plachty,
zásteny, reklamné plachty
cleanex - cleanex, s. r. o. - pobočka
Vysokoškolákov 2
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5643500
opravy a údržba elektrických strojov
a prístrojov, upratovacie a čistiace práce
strojov
CMV CAMERAMONT, spol. s r.o.
027 54 Veličná
tel.: +421 - (0)43 - 5868189
kamerový systém, brány - montáž diaľkovo
ovládacích brán
CNC invest SK s. r. o.
M.R.Štefánika 161
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4324474
obrabacie stroje
CNC, a.s.
Strojnícka 33
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 35000181
telekomunikačné služby
CNI Tlač servis, s.r.o.
Slovenské Pravno 16
038 22 Slovenské Pravno
tel.: +421 - (0)43 - 4901171
pomocné materiály pre papierenský
polygrafický priemysel
COALA ELECTRO SYSTEMS
Želiarsky svah 29
943 01 Štúrovo
tel.: +421 - (0)36 el. zabezpečovacie systémy, kamerové
systémy
Hrachová 4
821 05 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
klimatizácia, vzduchotechnika
COMLUX, s.r.o.
Kopanice 5
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43424832, 43422768
osvetlovacie sústavy
COMMERC SERVICE spol. s r.o.
Ku Surdoku 35
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7710573, 7724344
obchodná spol. komponenty pre valivé
uloženie divízia 1, nástroje divízia 2
Commerce, a.s.
Čajakova 26
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43424832
LED svietidlá - pouličné, priemyselné,
hotelové, interierové atď.
Consenta, spol. s.r.o.
Hellichova 1
118 00 Praha
tel.: +420 - - 257322482
silnoprúdová elektrotechnika - prevody,
spojky
CONSTRUCT Slovakia, s.r.o.
Rožňavská 30/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43410975
automobily - zabezpečenie
CONSULTING & CONTROL OF
WELDING, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5006697-8
zváranie, rekonštrukcia tlakových nádob,
CONSYS s.r.o.
Trieda SNP 75
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6434623
automatizácia priemyselná
Korytnícka 24
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45523218
pneumatiky, vydavateľ AUTOADRES
COLAR, s.r.o.
COMPAAN, spol. s r.o.
Južná trieda 82
040 17 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6255934
výroba oceľových konštrukcí
Lehotská 642/52
972 71 Nováky
tel.: +421 - (0)46 - 5120500
výroba nadstavby na nákl motorové
vozidlá,
CONTAL OK, spol. s r.o.
COMPAIR DEMAG s.r.o.
Continental Matador Rubber, s.r.o.
Janotova 15
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45243565
kompresory
Terézie Vansovej 1054/45
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4611111, 4612950
výroba gumených pneumatík
COMPAREX Slovakia spol. s.r.o.
Continental Matador Truck Tires
s.r.o.
COLOREL
Varšavská 22
831 01 Bratislava
tel.: +421 - kovy - povrchová úprava
COLORMETAL, s.r.o. - pobočka
Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44441953
VO - hutníctvo- stavebníctvo
COLPANI s.r.o.
Levočská 3013/50
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7722105, 7793900
výroba kovových výrobkov, zinkozliatiny pohrebný materiál
COLSPEDIA s.r.o.
Pri Celulózke 1374
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5000280 - 1, 5620088
colná a špedičná činnosť, logistika
Rusovská cesta 1
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20682777
informačné technológie
CLIMATRADE, s.r.o.
COMAX - TT, a.s.
Bernolákovská 20
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - (0)2 - 45944880
klimatizácia, chladenie, vzduchotechnika
Coburgova 84
917 48 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5536043
distribúciu elektrickej energie, plynu,
telekomunikačných služieb a odvodu
odpadových vôd
Gorlická 16
085 01 Bardejov
tel.: +421 - (0)54 diagnostické a zabezpečovacie systémy
COM-KLIMA, s.r.o. - pobočka
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 spojovací materiál - export import
COLUMBEX International, a. s.
CMMS, s.r.o.
Dlhá 89
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6536713
výroba izolačných prírubových spojoch
na PN 6
COMMERCIAL REPRESENTATION
AGENCY, spol. s r.o.
Edisonova 35
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414833
klimatizácia, vzduchotechnika - predaj
Levočská 4
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7718287
importér prípravkov na povrchovú úpravu
dreva
CONREX, spol. s.r.o.
Ámosta Jedlíka 454
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7731043, 7733845
klimatizácia, vzduchotechnika
COFAST, s.r.o.
CLIMAT, s.r.o.
CLOU SLOVAKIA, s.r.o.
COM-KLIMA, s.r.o.
COMERON SPS, spol. s r.o.
Hviezdna 2
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40206366
meracia a regulačná technika,
vzduchotechnika
Comert, s.r.o.
Štetinová 5
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52965286
HW SW informačné technológie
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52451020
informačné systémy, servery
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54793490, 54793356
kancelárska technika - servis, výpočtová
technika,
COMP-LET,s.r.o.
Hlboké 406
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6574228, 6940924
výroba dielov na lietadlá
COMPREX, s.r.o.
Ľ. Stárka 2870
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7437874
výrobky z plastov pre strojárstvo
Computer Control Technology,
s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7492000
energetika, systémy riadenia MaR,
vzduchotechnika, klimatizácia,
odprašovanie
CONAN, s.r.o.
Murgašova 18
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7002900
navigačné prístroje
Confal a.s.
Príboj 549
976 13 Slovenská Ľubča
tel.: +421 - (0)48 - 4187410, 4720725,
4187180
výroba hliníka
CONTAINER SERVICES, s.r.o.
Blumentálska 19
815 91 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55643862
predaj a prenájom stavebnej techniky
a kontajnerov
Fraňa Mráza 2
011 24 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5052111
integrované bezpečnostné systémy
Terézie Vansovej 1054/45
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4632100, 4613568,
4633240
výroba - pneumatiky pre nákladné
automobily
Contineo s.r.o.
Jiskrova 4
040 01 Košice - Staré Mesto
tel.: +421 - (0)55 - 2383555
odávateľ komplexných komunikačných
riešení
ContiTech Vibration Control, spol.
s r.o.
Gumárenská 19
972 23 Dolné Vestenice
tel.: +421 - (0)46 - 5177207
kaučukové a plastové technológie,
náhradné diely
Control Informatika SR, s.r.o.
Nám. Oslobodenia 8
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6543236
technický softvér pre strojárstvo, nákup
a predaj CRM
ControlTech, s r.o.
Františkánska 5
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5913811, 5353065 objednávky
riadiace systémy
CONVEC, s.r.o
Trstínska cesta 2
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5354968
dopravníky, dopravníkové systémy,
jednoúčelové stroje
73
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
CONVERT + TRADE, spol. s r.o.
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
CUT - ex s.r.o.
ČKD SLOVAKIA, s r.o.
Vápenka 5
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4321423
výroba: - polygrafický papier - silikónový
papier - samolepiace materiály - papier
na balenie zdravotníckeho materiálu
a potravín
Štúrová 17
031 80 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5570130
nehnuteľnosti, predaj ropných produktov
Nad tehelňou 1
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7442177
výroba účelových strojov
CRM, s.r.o.
CWA, spol. s r.o.
Ružová dolina 6
824 70 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55569595, 50221323
energetika, rekonštrukcie kompresorových
staníc
Nová 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - iba mobil / only GSM
skladová logistika
Letná 47
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7999258-9
klimatizácia, vykurovanie , chladenia
CRT - ELECTRONIC, spol. s r.o. Or.
Lesná
CWS-boco Slovensko, s. r. o.
Convex, spol. s r.o.
Radlinského 27
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54777602, 54654448
automobily - zabezpečenie
COOL, s.r.o.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43637581-2
klimatizačné zariadenia - HITACHI
COOPEREUROPE, kancelária pre SR
Mateja Bela 3447/73
010 15 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5662111
výrobca: centrálne batériové systémy
núdzového osvetlenia, priemyselné
osvetlenie, interierové
COPPER PLUS, s.r.o.
Okoličianská 825
031 04 Liptovksý Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5528166
drôty
CS JANSER, spol. s r.o.
Areál UK - Ml. Dolina 175
840 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65424600
stroje, zariadenia a náradia na pokladanie
podlahovín
CS servis, spol. s r.o.
Kopčianská 3033
909 01 Holíč
tel.: +421 - (0)34 - 6601148
oleje, autochémia, autokozmetika,
technické kvapaliny
CSAKOM, spol. s r.o.
ČSA 16
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4113890
elektronické výrobky, súčiastky
Mikulášov sad 241
946 34 Bátorove Kosihy
tel.: +421 - (0)35 - 7797226
predaj a servis vozidiel, nadstavieb
a prídavných zariadení zn. Multicar, Simed,
Inreka
CORA GEO, s.r.o.
CSAT - Ing. Zeleňák
Štefaniková 15
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 2851411
ostatné softvérové poradenstvo a dodávka
softvéru - informačné technológie
J. Zigmundíka 296/6
922 03 Vrbové
tel.: +421 - (0)33 - 7792828
satelitná technika
CORA Myjava s.r.o.
A. Sládkoviča 92
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161395
bezdrôtové ozvučovanie
COPPER, spol. s r.o.
Brezovská 460/9
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6212243
rozvoz tovaru
CORINEX GROUP a.s. - sídlo
CSB spol. s r.o.
CSBC spol. s r.o. - pobočka
Kľukatá 6
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55568201
konzultačné a implementačné služby
v oblasti informačných a komunikačných
technológií
UL Zg. Vrbického 4291/20
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5570141
integrácia náročných zariadení
a programov do ucelených systémov, vývoj
elektronických modulov a strojárskych
uzlov
COURBIS s.r.o.
CSBC spol. s r.o. - sídlo
Orešanská 11
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5501627
priemyselné diely z technického plastu
Roľnícka 10
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
integrácia náročných zariadení
a programov do ucelených systémov, vývoj
elektronických modulov a strojárskych
uzlov
Cover 3S spol. s.r.o.
Gorkého 2
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5322303
výroba obalov z papiera a lepenky
COWACO, s.r.o.
Novozámocká 120
949 01 Nitra
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
VO, MO dovoz práškových farieb
CP PROJEKT BB, s.r.o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4148246
klimatizačná technika, projektovanie
CR - DAT spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 3001
962 12 Detva
tel.: +421 - (0)45 - 5456691
inštalácia, servis a kalibrácia meracích
prístrojov
CR-DAT s.r.o.
Kpt. Nálepku 3001
962 12 Detva
tel.: +421 - (0)45 - 5456691
inštalácia, servis a kalibrácia meracích
prístrojov
74
029 57 Oravská Lesná
tel.: +421 - (0)43 - 5506600
elektronické výrobky, súčiastky
CSE - SERVELEC s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6519529
riadiace systémy, ostatné softvérové
poradenstvo a dodávka softvéru
CSK - IKS, s.r.o.
Strojnícka 23
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43420316
kompresory
CT Trnava, spol. s r.o.
Šoltésovej 11
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5514350
strojárstvo
CUPRO s.r.o. Košice
Moravská 24
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6337777
klimatizačná technika, kúrenie, soláne
kolektory, centrálne vysávače,
Mr Štefánika 58
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7351333
zariadenia oceliarní
CWT Metal, s.r.o.
Jovická 636
049 51 Brzotín
tel.: +421 - (0)58 - 7885735
výroba kovových konštrukcií a ich častí
CZ MONT, s.r.o.
Jubilejná 2
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6334090
výroba kovových konštrukcii, častí
CZ PLAST, s.r.o
Kostenice 173
530 02 Pardubice
tel.: +420 - - 466768640
palivové nádrže, plaváky, nárazníky
Czech Tools Slovakia, s.r.o.
Železničná 585
922 02 Krakovany
tel.: +421 - (0)33 - 2861267
profesionálne náradie a nástroje
CzechCoating SK, s.r.o.
Obrancov Mieru 354/32
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4260050
Povrchová úprava nástrojov, ostrenie
nástrojov, výroba špeciálnych nástrojov,
ČAJKA
Sv. Cyrila a Metoda 56
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4286267
centrálne vysávačové systémy, umývacie
automaty, priemyselné vysávače
ČaSS, spol. s r.o.
Trieda SNP 1
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6402350, 6425537
priemyselné čistenie
ČEMAT, s.r.o.
Sučianska cesta 31
036 08 Martin- Priekopa
tel.: +421 - (0)43 - 4302 563
príslušenstvo k manipulačnej a stavebnej
technike a dopravným mechanizmom
ČERMÁK - PPC
Šafariková 2
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6451113
montážna firma, dodávka meracej
a regulačnej techniky
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3
811 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54432656, 20906449
obchodovanie s elektrinou a plynom,
ČKD DUKLA, Montáže, s. r. o.
Moyzesova 24
011 63 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7634693
komplexné riešenia v energetike
a teplárenstve
ČKD PRAHA DIZ, a.s. - ČKD
Bratislava - organizačná zložka
Ružova dolina 6
824 70 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50221323
szt-elektroenergetiku
ČOVSPOL, a.s.
Pestovateľská 8
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43421769
odpadové vody - úprava, čistenie - pre
mestá a obce
ČUŽNA ZDENĚK
Kmeťova 4
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7733666
revízie, technické
D&R spol. s r.o.
J.Kozáčeka 11
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5325317
elektronika, domáce spotrebiče
D. K. D. spol. s r.o.
Hraničiarská 1005
851 10 Bratislava - Čuňovo
tel.: +421 - (0)2 - 62850777
výroba hydrauliky a zváranie hlinníka
a hlinníkových zliatin v ochrannej
atmosfére,
D.K.C., s.r.o.
Balkán 53
96 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5313141,42, 113, 121,117
medzinárodná kamiónová doprava
DAD - TEL, spol. s r.o.
Račianska 155
834 15 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44883422
požiarna ochrana - zariadenia, služby
DAIKIN AIRCONDITIONING
CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho ul. 15/C
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57103211
klimatizačná technika
DALKIA POPRAD a.s.
Široká 2
058 94 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7880908
vykurovacia technika, výrobcovia tepla,
DAMA car s r.o.
Koceľová 17
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55422955, 55646459
vnútroštátna cestná a nákladná doprava,
medzinárodná aj autobusová doprava,
DAMPIER, s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44372120
služby v stavebníctve, vzduchotechnika,
klimatizácia - predaj, montáž
DAMT
Nová 48
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5667007
plynoinštalácie, ohrievače vody, voda,
kurenie
DAN Slovakia, spol. s r.o.
Dvorčianska 74
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6517753, 6554868
výroba plastových profilov
DANFOSS Compressors, s.r.o.
Továrenská 49
953 36 Zlaté Moravce
tel.: +421 - (0)37 - 6406298
regulačná meracia technika
Daniel Mudraninec DM - PLAST
areál Považských strojárni 4348
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba tovaru z plastov, lisovanie plastov
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Daniel Palko - Gaz-term
DDA spol. s r.o.
Delphi Slovensko, s.r.o.
Kpt. Nálepku 566
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4324805, 4393453
plyn - inštalácia, rozvod
Šámalova 307/25
CZ - 615 00 Brno
tel.: +420 - - 548211280
elektrotechnické materiály
Čáčovská cesta 1447/1
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6957111, 6957267
výroba izolovaných drôtov a káblov 31300
Daniela Kavuličová - AQUAPLAST
de ADDA, s.r.o.
Delta Bôry, spol. s r.o.
Cesta pod Hradovou 35
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6324611
voda - rozvody
Stará Vajnorská 27A
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456472
kovový tovar, oceľové a hliníkové
konštrukcie
A. Rudnaya 21
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7235629
ochranné a bezpečnostné pomôcky
DECKEL MAHO GILDEMEISTER org.zložka Slovensko
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4162436
plošné spoje, výroba vf techniky,
dosadzovanie
DANIMEX, s.r.o.
Údernícka 15
852 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63829955
automobily - náhradné diely
DANUBIA LIFT spol. s.r.o.
Velehradská 33
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55969540
montáž, servis automatických dverových
systémov, rekonštrukcie výťahov
Darina Floreková MIDAR
Latečkovej 30
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6512406
fólie
Brnianska 2
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6523040
sústruhy, frézy, obrábacie centrá,
univerzálne, produkčné, CNC riadené
DECOM , a.s.
Sibírska 1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 599 2076
vykonáva konzultačnú, inžiniersku
a dokumentačnú činnosť v oblasti jadrovej
energetiky
DELTA elektronika, s.r.o.
Delta-B,s.r.o.
Čajaková 18
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57201001
veľkoobchod so strojmi, zariadeniami
a príslušenstvom, vojenská technika,
sprostredkovanie predaja zbraní
Deltaflex s.r.o.
Dolné Rudiny 31
010 91 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7075710
výroba výmeníkových staníc tepla,
K. Kacza 24
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7603478
výroba a montáž pvc-závesov
na predelenie priestorov a zváracie boxy
pre priemysel a obchod
DECS CONSULTING spol. s r.o.
DELTRONIK, s.r.o.
Mierová 83
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43428969
kancelárska technika, kavovary, obchodná
spoločnosť, diktafóny, dielenský skladový
nábytok, servis na kávovary,
Odbojárska 34
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5346474
nakladanie s elektrotechnickým odpadom
odpadom
DEFEKTOSKOPIA - NEKOM NDT,
spol. s.r.o.
Pokroku 10
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6427692
defektoskopia
1. mája 939
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 776 87 11
výrobca čistiacich, hygienických produktov
a osobných ochranných pracovných
pomôcok
Jantárová 30
040 01 Košice
tel.: +421 - Vývoj a výroba elektronických zariadení pre
bezdrôtový prenos dát
DEFEND Slovakia s.r.o.
DEMA s.r.o.
DATAKON s.r.o.
DEKONA s.r.o.
Letná 45
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6225858
automatizácia priemyselná
Buzulucká 3
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5242611
upínacie prvky, systémy, rýchloupínače,
konštrukcia a výroba upínacích prípravkov,
DARNER s.r.o.
Erenburgova 16
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4333000, 3
čistiace prístroje a zariadenia
DAS Levoča, spol.s r.o.
Kežmarská cesta 68
054 01 Levoča
tel.: +421 - (0)53 - 4514546
zariadenia pre sklady
DAS Tlmače, s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače
tel.: +421 - (0)36 - 6382610
elektroinštalácie, oprava a výroba
netlakových častí kotlov
Dastin, s.r.o.
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50257777
informačné technológie
DATEL LEDEČ, s.r.o.
Marie Majerové 1152
CZ - 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: +420 - (0)569 - 720512
výrobca nanášacích kabín
DATEM spol. s r.o.
Dukelských hrdinov 1
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5322414, 5322412
banková technika, obalová technika,
predaj, baliacich fólií
Dca THERM, a.s.
Štúrová 76/11
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4455311
výroba a dodávka tepla, dodávka a montáž
vykurovacích systémov, strojárska výroba,
výroba drevolisov, výroba konštrukčných
celkov
DD AUTO, s.r.o. AUTODIELY
Krajinská 19
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45520664
automobily - náhradné diely
Decon, spol. s r.o.
Trenčianska 17
915 34 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716150, 7710715
doplnky vybavenia motorových vozidiel
DEKONTA s.r.o.
DeLUX - SM, s.r.o.
Lieskovská cesta 456
960 03 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5369435, 429, 5401250,
251
rezanie vodným lúčom
DEMI - DANIŠOVÁ LEONORA Ing.
Farská 5
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6510027
náradie a nástroje
DeMoTech, s.r.o.
Štyndlova 11/A
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 33004138
zneškodňovanie odpadov s obsahom PCB,
sanácia zemín, odpadové oleje
Prekážka 724
033 01 Liptovský Hrádok
tel.: +421 - (0)44 - 5225223
satelitný systém GPS na sledovanie pohybu
vozidiel Uni Track
Dekor Dom s.r.o.
DENAKO, s.r.o.
M.R. Štefánika 25
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5625912
náradie, nástroje, obklady, folie
samolepiace
Kragujevská 4
011 50 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640562, 5002483-4
zariadenia servisných vozidiel a pojazdných
dielní, vybavenie dielní
DELICOM Slovakia, s.r.o.
Dendera a.s.
Jaskový rad 5
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54793943
výpočtová technika DELL
Kanice (areál Obnova)
CZ - 664 01 Bílovice n. Svitavou
tel.: +420 - (0)545 - 227769, 227785
spracovanie plechov
DELIVER s.r.o.
DENIOS, s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)47 - 5812340
medzinárodna doprava a špedícia
DELMES, s.r.o.
Na Vrátkach . 8
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64463498
domy, automobily - zabezpečenie
Heydukova 1305
386 01 Strakonice
tel.: +420 - - 38313226, 38313227
manipulácia a skladovanie nebezpečných
látok
DENISART TECHNOLOGY, spol.
s r.o.
Rozmarínová 2
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6595390, 6487286
výroba kábloových zväzkov
DENOVA - príspevková organizácia
MČ DNV
Eisnerova 25
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64778692
odvoz odpadu špeciálne upravenými
nákladnými vozidlami
DEOM, s.r.o.
Jinonická 804/80
CZ - 158 00 Praha
tel.: +420 - (0)2 - 57290965
meranie rozmerov 3D videomeracie
systémy Micro-Vu i kombinácia
s dotykovou sondou
DER KURIER - GUTTA Slovakia,
s.r.o.
Jeséniova 47
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 16061
zasielateľstvo, medzinárodné
a vnútroštátne prepravy
DESIGN PRINT s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52499575
tlačiarenské stroje, zariadenia (príprava
do tlače)
DETOX s.r.o.
Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161646, 047/4712528
zber, preprava a spracovanie nebezpečných
odpadov
Deutsche Leasing Slovakia, spol.
s r. o.
Prievozská 48
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57789211, 57789213
leasingové spoločnosti - člen ALS
DEVI s.r.o.
Smetanovo nábreží 12
CZ - 690 02 Břeclav
tel.: +420 - - 6590053
strojárstvom
DEVID s.r.o.
Vojenská 4
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6254925
VYSOKOZDVÍHACIE, NÍZKOZDVÍHACIE
A PREPRAVNÉ VOZÍKY A ŠKOLENIA
D-Ex Instruments, s. r. o.
Pražská 11
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57297421
meracia a kalibračná technika
DEXEN, s.r.o.
Bystrická, areál SOU 4
966 81 Žarnovica
tel.: +421 - konštrukcie a technológie výroby foriem
pre vstrekovanie plastov, ( 99% vyvažajú )
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
Letisko M.R.Štefánika 65
820 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48229229, (0)800 100 300
medzinárodná expresná preprava,
pozemná, letecká a námorná preprava,
logistika
DIA - Slovensko s.r.o.
Polianka 203
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6541454-56
výroba diamantových a CDN nástrojov,
výroba, predaj a servis,
DIAFAN, s.r.o.
J. Matušku 2250/12
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5321698
elektronické zabezpečovacie systémy poplachové systémy narušenia, kamerové
systémy, požiarna ochrana
DIAL TELECOM, a.s.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20602111
telekomunikácie, telekomunikačné služby
75
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
DIAMETRAL spol. s r.o.
Distrelec Gesellschaft m.b.H
DNA Slovakia, spol. s r.o.
DONAU LAB, spol. s r.o.
Hrdoňovická 178
CZ - 193 00 Praha 9
tel.: +420 - - 281925939
strojárstvom
Leithastrasse 25
1200 Wien - Austria
tel.: - - 800004303
dodávateľ elektronických produktov
Komárňanská cesta 13
940 43 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400616
elektrotechnický materiál a zariadenia
Šarišská 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53415345
laboratórne potreby - chemické výrobky
DIAMOND CONTACT s.r.o.
DISTROS, s.r.o.
DOBRO, spol. s r.o.
DONGHEE Slovakia, s.r.o.
Petříkov 40
CZ - 251 69 Velké Popovice
tel.: +420 - (0)323 - 665320
brúsiace kotúče z diamantu, brúsiace
kotúče z CBN, diamantové orovnávače
26. novembra 1510/3
066 01 Humenné
tel.: +421 - (0)57 - 7753912
chemické výrobky - ťažká chémia
Mlynská 13
053 11 Smižany
tel.: +421 - (0)53 - 4410400
automobily - zabezpečenie, autosklá,
kamerové systémy
ul. SNP 768/150
013 24 Žilina, Strečno
tel.: +421 - (0)41 - 5079611, 00
výroba dielov pre vozidlá
Diana Ďurinová - AKUSERVIS Prievidza
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58222222, 58 222111
dátové komunikácie
Dobroslav Fučela
Továrenská 1
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 2300236, 2300217,
2300222
výroba dverových konštrukcií pre KIA
Letisková 6
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5413429
akumulátory
DITL METAL, s.r.o.
Zábrehy 667
038 53 Turany
tel.: +421 - (0)43 - 4293644
elektromotory - opravy a predaj,
DOBROVOĽNÁ POŽIARNA
OCHRANA
Vencovác 25
040 01 Košice
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
strojárstvo
Dvory nad Žitavou 2159
941 31 Dvory nad Žitavou
tel.: +421 - (0)35 - 6485274
výroba chladiarenských, vetracích
a klimatizačných zariadení, okrem zariadení
pre domácnosť 29230
Dida, s.r.o.
DIW Service, s.r.o.
DOKO Šutara, s.r.o.
Mierová 1
059 21 Svit
tel.: +421 - (0)52 - 7756888
elektroinštalácie
Drobného 27
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60103901, 06
priemyselné čistenie, správa budov
Hrnčiarové 527
916 12 Lubina
tel.: +421 - (0)32 - 7778129
drevené obaly a výroba paliet
DIDAKTIK, družstvo
DK machinery a.s.
Gorkého 4
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6646818
izbové termostaty - predaj
Na hranici 4039/8
CZ - 586 02 Jihlava
tel.: +420 - (0)567 - 572300, 572311
tvárniace a kovoobrábacie stroje
DOLANSKÁ ELENA RNDr. Patentová a známková kancelária
Digital Security Controls
Slovensko, spoločnosť s ručením
obmedzeným
DMD GROUP, a.s.
DID KOŠICE s.r.o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454898, 44630414
VO - dovoz a predaj DSC zariadení pre
konštrukčné firmy
DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
Kladnianska 60
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43420956 - 7
informačné technol. vydavateľstvo
DIMECO, spol. s r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452612
počítače - servis
DiMENSY, spol. s r.o.
Palárikova 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - (0)2 - 54415631
výroba produktov z recyklovaných plastov
DIMONT, s.r.o.
Nobelova 34
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kovový tovar
DIN - TECHNIK, s.r.o.
Pekná cesta 17
831 52 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5501141-3
spojovací materiál
Dipl. tech. Miroslav Zigo
Dudvážska 35
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45242715
revízny technik - plynárenstvo,
tlakárenstvo, teplárenstvo a kúrenie
DiPo spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 čistenie, priemyselné
DISPO - M
Trstínska cesta 6/A
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5536291
kúrenie - voda, plyn
76
DITEC, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6572511
strojárstvo
DMD TRADE, a.s.
Kožušnícka 4
911 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6572511
strojárstvo
D-M-E Czech republic, s.r.o.
Dolnočermánska 64
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6517530
požiarna ochrana - zariadenia, služby
Radlinského 9
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52444815
patenty, ochranné známky
DOLNY TECHNIC, s.r.o.
Budovateľská 63
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7731652
dovoz a predaj strojov - žehliaca technika
DOM SVETLA predajňa
Štefánikova 28
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5511290
svietidlá - MO
Svárov 1055
755 01 Vsetín
tel.: +420 - - 571616320
diely na výrobu foriem a lisovacích
nástrojov na plasty, brusiace materiály
a náradia
Dom Techniky PVSL s.r.o.
DMG Czech s.r.o. DECKEL MAHO
GILDEMEISTER - organizačná
zložka Slovensko
DoMaR Solar, s.r.o.
Brnianska 2
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6523040
sústruhy, frézy, obrábacie centrá,
univerzálne, produkčné, CNC riadené
DMG Czech, s.r.o.
Kaštanova 8
CZ - 620 00 Brno
tel.: +420 - (0)545 - 426311
sústruhy, frézy, obrábacie centrá
DMR System, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4321393
výroba automatického systémového
riadenia, poskytovanie softvéru
a poradenstvo v oblasti hardvéru a softvéru
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44455330
meracia a regulačná technika, riadiace
systémy
DMSU, s.r.o. - sklad
Kpt. Nálepku 4271
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5621637, 5570188
poľnohospodárske stroje a zariadenia,
predaj strojov a príslušenstva, servis
Rajčianska 32
821 07 Bratislava - Vrakuňa
tel.: +421 - (0)2 - 55574623
nástrojárske a kovoobrábacie práce brúsenie, frézovanie, sústruženie
Lúčna 4
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - iba mobil / only GSM
montáž a dodávka slnečných kolektorov
Domaxima SK, s.r.o.
Strelníky 67
976 55 Strelníky
tel.: +421 - (0)48 - iba mobil / only GSM
výpočtová technika - predaj,
telekomunikačné služby
DOMES Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5532624
žeriavy, nákladná doprava - prenájom
Dominik Bordáč - NIKOLET
Čáčov 102
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6514157
servis - chladiarenských zariadení
DOMITRI spol. s r.o.
Gemerská Hôrka 421
049 12 Gemerská Hôrka
tel.: +421 - (0)58 - 788 1330-32, 788 1331,
788 1332
recyklácia plastov, výroba fólií a vriec
DoMo-GLASS s.r.o.
Mičínska cesta 9
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141355, 4124714
predaj a opracovanie skla a osobných
ochranných prostriedkov vhodných aj pre
horolezcov,
DONGWON SK, s. r. o.
DONO, spol. s r.o.
Popradská 66
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6405347
zber, likvidácia a triedenie odpadov,
likvidácia starých technologických
zariadení
Dopravné značenie Poprad, s.r.o.
Levočská 4806/39
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7761129 ,
dopravné značenie, predaj profilov, predaj
a výroba dopravných značiek zvyslých,
DOS - DROTÁR s.r.o.
Mierová 2317
920 28 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7331043
manipulácia s vysokozdvihacími
a prepravnými vozíkmi len v areáli !!!!!
DOSS-SK spol. s r.o.
Mierová 1
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7320798
strojárska výroba a opravy
Double N, s.r.o.
Príjazdná 7
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44632003
veľkoobchod a maloobchod s hygienickým
tovarom, čistiacimi prostriedkami
a pomôckami, osobnými ochrannými
pracovnými pomôckami
DOUS M+H s.r.o.
Duklianska 47
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4413397
automobily - náhradné diely
DP Kontrol s.r.o.
Radlinského 27
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52931124
hasiace prístroje - predaj, servis, OOPP,
pracovné odevy a obuv, bezpečnostné
značenie, piktogramy
Dpt. Anton Šaro - PLASTIK
Okrajová 27
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732127
výroba - vrecia na odpad, strečová fólia
Dracon-Eltron s.r.o.
Kremnička 87
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4164475
Elektrotechnický priemysel,
DRAGON PLASTICS SLOVAKIA,
s.r.o.
Dolný oháj 58
941 43 Dolný oháj
tel.: +421 - (0)35 - 6505212
rotačné tvarovanie a vypeňovanie PUR,
výrobky s plastov
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7940056, 7940069
predaj - detekčná technika, detektory
plynov, detekčné systémy, osobné
ochranné prostriedky a oblečenie,
záchranárska technika
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
DREDOS, s.r.o.
DÚHA a.s.
Dušan Polák NORTH - POL servis
Earth Resources, s.r.o. - pobočka
Bratislavská 38
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5548563, 4
predaj drevoobrábacích strojov a potrieb
pre stolárov
Čapajevova 29
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7715605
ekológia, stavebné práce,ekologické stavby
Estónska 20
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45248745
opravy chladničiek, mrazničiek, montáž
bytových klimatizácií
Družstevná 5
031 82 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5621590
zariadenia a technológie na úpravu,
filtráciu a monitoring vôd
DREKO s.r.o.
Fatranská 873/41
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 - (0)41 - 5982884
dovoz a predaj komponentov meracej
a regulačnej techniky-snímanie teploty,
vlhkosti, tlaku
Dušan Šaradín - ADEKOMP
EasyCom, s.r.o.
Duklianska 36
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4414111
zabezpečovacie zariadenia a systémy predaj a servis
Jána Chalupku 7
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4154901-3
distribúcia elektronických súčiastok
DUNATEX, a.s.
Dušan Šedivý - UNIMONT
Oceliarska 3
010 97 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5623638
výroba strojov, technolog.celkov pre
drevospracujúci priemysel
Kračanská cesta 12
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5522978
pracovné odevy - výroba
Študentská 1640/8
911 01 Trenčín
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba kovových nádrží
Nám. Dr.A.Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 2289951-3
Výroba a dodávky meracej a regulačnej
techniky - regulátory, snímače teploty atď.
DUOS-CHEM spol. s.r.o.
Dxa, s.r.o.
Eaton Electric Solutions s.r.o.
DRI Slovakia, s.r.o.
Karloveská 6
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65424882
dodávka, montáž a údržba zariadení
kotolní, výmeníkových staníc a úpravovní
vody, chemické čistenie kotlov a ÚK
SNP 37
069 01 Snina
tel.: +421 - (0)57 - 7580840
protipožiarna ochrana, bezpečnosť práce
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44637046
záložné zdroje napájania, motorgenerátory
Dyger s.r.o.
EBAC, spol. s r.o.
Výstaviště 1
CZ - 648 59 Brno
tel.: +420 - - 541321004
automatizačná a regulačná technika
Levická 3
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 výroba strojárska pre všeobecné účely
DYTRON SLOVAKIA s.r.o.
ebis holding, a.s.
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63812006
strojárstvo - CAD/Cam systémy
Kopčianska 20/B
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63814376
51540, strojársky priemysel
E - M O N T, s.r.o.
EBL Textil Service SR k.s.
Priehradka 141/2
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4353157
montážne a rekonštrukčné práce
na tlakových zariadeniach
gen. M. R. Štefánika 2760/106
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7746400, 7731701
odevy - pracovné-prenájom,
E N T R O , spol. s.r.o.
Čajakova 15
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52494066
počítačové tašky, notebooky, MO, VO
Nádražní 1100
738 01 Frýdek Místek
tel.: +420 - (0)38 - 5221571
sprostredkovanie obchodov, hutnícke
polotovary
E.D.E.N. EL MAT, s.r.o.
ecar - Roman Kozák - zberňa
Teplická 34
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7722958
elektroinštalácie - veľkoobchod
Pluhová 28
831 03 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
VO a MO ND na automobily, servis
dieselových palivových čerpadiel
Tulská 33
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 manipulačná technika
DREVOINDUSTRIA MECHANIK,
s.r.o.
Za dráhou 27
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6412165
repasácia štartérov a alternátorov
DRUDOP, stavebné a opravárenské
družstvo
Bajkalská 31
827 25 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53417385
predaj lesnej a zahradnej
techniky,autoservis, výroba rozvádzačov,
DRUTECHNA, autodružstvo,
Bratislava
DUMIR, s.r.o.
DURA Automotive Body & Glass
Systems Components, s.r.o.
Malacká ulica 1833
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 60301811, 60301820
časti a súčasti karosérií ostatné rámy dverí
automobilov
DURAN, s.r.o.
Trenčianska 57
825 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55574830, 53414164,
55425189 - autoservis
autoservis
Kmeťová 27
915 01 Nové Mesto Nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7762561
plastické hmoty
DS - BOOKS s.r.o.
Nobelova 30
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 obchodná činnosť
Vyšehradská 37
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63532311, 12
vykurovacie telesá, meranie, regulácia
a rozvody
DS - SLOVAKIA, s.r.o.
DUSLO. a,s.
DURATHERM s.r.o.
Medveďovej 19
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44442670
merače a analyzátory chvenia, vibrácií,
vyvažovacie stroje a zariadenie pre výrobu
mot. vozidiel, montážna a plniaca technika,
Nobelova 34
836 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49512110, 44257023,
chemické výrobky
ds - Wash spol. s r. o.
Trnavská 71
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6401187
servis zdvíhacích zariadení, výťahy - elektro,
Löfflerova 3
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6336979, 80
predaj+servis, zváracia technika
DS Praha s.r.o.
Křížová 1018/6
CZ - 150 00 Praha - Smíchov
tel.: +420 - (0)241 - 761079
nákup, predaj, opravy, servis strojov
Dušan Baďura Servis elektrozdvíhacie zariadenia
Dušan Beľuš - BELSTAV
Košícký Klečenov 65
044 45 Košice
tel.: +421 - (0)55 voda - rozvody,stavebná spoločnosť
Dušan Hazucha - HASIL
DSI Slovakia, s.r.o. - pobočka
Mlynské nivy 77
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58303210
VO elektrických zariadení, príslušenstvo
k PC
DUÁL, spol. s.r.o.
Dechtice 488
914 53 Dechtice
tel.: +421 - (0)33 - iba mobil / only GSM
tepelné čerpadlá - predaj, montáž, export,
import,
DUDINSKÝ KAROL
Suchoňova 4
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 odevy - pracovné
DUEL Námestovo, s.r.o.
Florinova 928/9
029 01 Námestovo
tel.: +421 - (0)43 - 5591092
meracia a regulačná technika, priemyselná
automatizácia,
E.D.T. spol. s r. o.
Bajkalská 21/A
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43422951
komunikačné a bezpečnostné technológie,
záložné zdroje
E.E.C. s.r.o.
Karpatské nám. . 27
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44885927
predaj materiálov
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o.
956 13 Hrušovany
tel.: +421 - (0)38 - 5314083
požiarna ochrana - zariadenia, služby
Dušan Lux
Francisciho 2388
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7761901
sklo, tabuľové a špeciálne, rámovanie,
obrazové lišty - VO
Dušan Miezga - MOVAK
Družstevná 553/3
922 03 Vrbové
tel.: +421 - (0)33 - 7791721
vodoinštalatérske práce, kúrenárske práce,
plyn
Dušan Opršal
Úzka 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 412798
výroba kovových obalov
Zlatovská 22
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6527195
podvozky, ich časti a príslušenstvo, predaj
náhrad, dielov na nákladné vozidlá, prívesy
a návesy, príslušenstvo
E.T.K.M., spol. s.r.o.
Nám. Martina Benku 10
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55647832
vzduchotechnika a klimatizačné systémy komplexná dodávka, údržba, opravy
EADS TELECOM Slovakia, s.r.o.
Teslová 19
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44455408
telekomunikačná technika a zariadenia,
bezpečnostné zariadenia,
Eagleburgmann industries s.r.o. pobočka
Galvaniho 2/a
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
tesniaca technika
EASYTHERM.SK spol. s.r.o
EBM SYSTÉM, s.r.o.
ECENA ekológia a energetika, spol.
s r. o.
Nákovná 20
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 tepelná energetika, ekológia
ECM ECO Monitoring, a.s.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43429417, 43427408
meracia a regulačná technika, obchodné
služby,
ECOCLEAN SLOVAKIA spol.s.r.o.
Ševčenkova 3/21
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4224683, 4304152,
4132897
elektroinštalácie, čistiaca technika,
zámočníctvo
ECODUC, a.s.
Kap.Nálepku 3
934 05 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6313638
voda - úprava, čistenie
EcoKont, spol. s.r.o.
Andreja Hlinku 3
022 01 Čadca
tel.: +421 - (0)41 - 4000208
kontajnéry, špeciálne výmenné nadstavby,
oceľové konštrukcie
ECOLAB s.r.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57204911, 57204915
predaj dezinfekčných a čistiacich
prostriedkov a zariadení, čistiaca chémia
77
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
ecorec Slovensko s.r.o.
EES, s. r. o.
EKO VOKUP, s.r.o.
EKOLIN s.r.o.
Glejovka 15
902 03 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6413676
spracovanie odpadu, energetické
zhodnocovanie odpadov
M. Čulena 5
Bratislava
tel.: +421 - (0)2 poradenstvo a inžiniering v ekológii
Levočská 3
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7296651
kúrenárske a vodoinštalatérske práce,
opravy, montáž, rekonštrukcie budov
Jegorovová 37
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141144
odsávacie zariadenia pre automob.
Priemysel
ECT Elektro-Component-Technik,
s.r.o.
Mnešická 11
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7740810 -13
výroba elektrických zariadení pre
domácnosť
EDAK SK s.r.o.
Lihoveckého 2
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5326260
automobily, osobné - predaj
Edeko s.r.o.
Handlovská 45
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55647588
automobily - predaj
EDEL VENT, s.r.o.
EFEN Elektrotechnische Fabrik
GmbH, org.zložka
EKOBAD, spol. s r.o.
EKOLINE, s.r.o.
Slovenská 26
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6339898
poistky, prepäťové ochrany a vypínače
A. Sládkoviča 96
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161602
elektorpredajňa VO, MO
Podzáhradná 90
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45257734, 54415313
ekologické práce
EGEM s.r.o. organizačná zložka
EKOBAL BRATISLAVA, s.r.o.
EKOLS Skalica,s.r.o.,
Bystrická cesta 5116
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4304582
Bojnická 10
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44881922
obaly - obalové materiály, stroje - predaj
Potočná 15
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6644051- 52
oprava kotlov a kotolní, podlahové kúrenie
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy
a údržba elektrických zariadení a ich častí
EKO-BAU spol. s r.o.
EKO-M Slovakia, spol. s r.o.
Trstice 1169
925 42 Trstice
tel.: +421 - (0)31 - 7782965
predaj a prenájom lešenia a kontajnerov
Nitrianska 27
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5545856
ekologické znehodnotenie odpadu - plasty,
oleje
EGÚ - Výskumný ústav energetický
Bratislava, s.r.o.
Krásnohorská 22
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50234482
energetika
Jurská cesta 7
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 2300111
radiálne ventilátory, vzduchotechnické
komponenty
EGU ENERGIA s.r.o.
EDEN s.r.o.
Ehlebracht Slowakei s.r.o.
Michalovce
Hlavná 70
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6226922
svietidlá VO
Edgar Mertens
N.V.Gogoľa 2446/21
071 01 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6442372
zváračské práce, energetika a vykurovanie,
ochrana zariadení proti vodnému kameňu
EDMEX, s.r.o.
Nám. Bratří Čapků 1128/1
370 07 České Budějovice
tel.: +420 - - 736244413
EDM Elektroerozívne stroje, deionizácia
dielektrika na elektroeróziu
Eduard Goron - GECHLAD
Dunajské nábr. 1151
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7740036
dodávka a montáž klimatizačných,
vzduchotechnických, chladiacich zariadení,
servis a opravy
Eduard Hanesch servis váh
Bodrocká 10
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45244971
váhy
Eduard Hudec MOTO-MONT
Novozámocká 26
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6541011
oprava alternátorov a štartérov, predaj
autobaterií.
Eduard Karaba „Remako“
Jaselská 22
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5225952
nákup - predaj kúrenárskeho,
plynárenského a vodoinštalačného
materiálu
EDWIN s.r.o.
Ružová Dolina 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55565268
projekčné služby pre energetiku
EEB, s.r.o.
Líščie údolie 68
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64282795
projekčná činnosť, tepelné čerpadlá,
riadené vetranie
Krásnohorská 22
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50234431
energetika
Továrenská 2
071 01 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6880212, 6880214,
6880225
výroba plastových výrobkov, 24210
EHS, s.r.o.
Pplk. Pľjušťa 8
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6646589 kl.4
internet, inštalácia a montáž, poskytovanie
software
EIBEN, s.r.o.
Na Hôrke 3
960 01 Zvolen
tel.: +421 - montáž a výroba elektrických pohonov pre
žalúzie, markízy, rolety a priemyselné brány
EICHLER COMPANY, s.r.o.
EKO-BIOLAB, s.r.o.
Pri Vinohradoch 269
831 06 Bratislava
tel.: +421 - Laboratórne prístroje
EKOBOSS, s.r.o.
Matušková 2575
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5823393, 4,
kúrenie, voda, plyn, prenájom strojov,
zemné práce, kanalizácia
EKOCENTER spol. s r.o.
Prístavná 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53416108
odvoz a uskladnenie stav. odpadu
kontajnermi, skládka stav. odpadu
Ekodos, s.r.o.
Ľubochnianska 5
080 06 Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7764238
predaj a servis na kotly na biomasu, výroba
paliva
EkoEnergy-Group s.r.o.
Matice Slovenskej 8
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 543 9091
energetický audit
Na Prutech 1063/22
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 - - 566629357
normalizované diely na tvárnice nástroje
a formy na plasty
EKOFLUID, s.r.o.
Eissmann Automotive Slovensko,
spol. s.r.o.
EKOFORM spol. s r.o.
Lesná 880/1
908 51 Holíč
tel.: +421 - (0)34 - 6900111
čalunenie interiéru áut kožou a koženkou
EKL-IN, s.r.o.
Jakobiho 17
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6333116
strojárstvo, valcovanie profilov,
EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o.
Popradská 68
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6405150
plyn - inštalácia, rozvod, montáž a revízie
inž. Sietí,
Eko - Salmo s.r.o.
Závodná 8
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45522473
ekológia
EKO - SERVIS LM, spol. s.r.o.
Bellova 14/87
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5514390
ekológia, čistenie odpadových vôd,
Pekná cesta 19
831 52 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44881871
regenerácia transformátorových olejov
Koháryho 46
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6221486
voda - rozvody
EKOCHLAD, s.r.o.
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5253566,5253412
klimatizačná technika, chladiarenská
technika
Ekol, spol. s r.o., organizačná
zložka zahraničnej osoby
Hečkova 2
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4213301, 4237746
výroba motorov, turbín
EKOLAMP Slovakia – združenie
výrobcov a distribútorov svetelnej
techniky
Turecká 37
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 644544, 5,6,7,
HOTLINE:0914 224 444
združenie výrobcov a distribútorov
svetelnej techniky
EKOLIFE spol. s r.o.
Miškovecká 10
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6434689
vzduchotechnika
78
EKOMOS s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723625
plyn - inštalácia, rozvod, kúrenie
EKOPARK, s.r.o.
Bzovícka 32
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
likvidácia stavebného a ostatného odpadu,
prenájom kontajnerov, dovoz - piesok,štrk,
ornica, kamene
EKOPROFESIONAL s.r.o.
Golianova 83
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7731259
ekológia
EKOPROGRES Stará Ľubovňa, s.r.o.
Popradská 22
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 - (0)52 - 4324871
čistiarne odpadových vôd, kanalizačné,
prečerpávacie šachty
EKOREVIS s.r.o.
Vrátna 14
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6253509
ekologické služby
EKOS PLUS s.r.o.
Župné námestie 7
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54411085, 54416382
odborné poradenstvo zahr. partnerom,
ekologické zariadenia a služby, spaľovanie
NO
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126
059 91 Veľký Slavkov
tel.: +421 - (0)52 - 7796444
voda - úprava, čistenie, výroba čistiarní,
bazénový plastový program, odpadové
vody
EKOSOND, s.r.o.
K vodárne 531
257 22 Čerňany
tel.: +420 - - 317777772 - 5
tepelné spracovanie kovov, priemyselné
pece na spracovanie kovov
EKOSPOL a.s.
Vajanského 20
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7241221
ekologické čistenie odpadových vôd
EKOSYSTÉMY, s.r.o.
Areál HBP časť Baňa Cígeľ Sebedražie
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5487050
povrchová úprava materialov, generálne
opravy a revízie železničných kolajových
vozidiel a podvozkov
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
EKOTECHNIK, s.r.o.
ELCOM, spol. s.r.o. Prešov
Jilemnického 8
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4239743, 4220062
hydraulické oleje, dodáva filtre a filtračné
zariadenia
Jesenná 26
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7464111,
výroba registračných pokladníc
a príslušenstva
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napájadlá 11
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6227792, 611242411
ekológia
EKOTHERM tepelná technika, s.r.o.
/Vajllandgroup Slovakia,s.r.o./
Gagarinova 7/B
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44635915
vykurovacia technika
EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM
BRATISLAVA s.r.o.
Tomašíková 10/F
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45943712, 45915223
ekológia - ochrana životného prostredia
a zdravia
EKOway s.r.o.
Vrakunská cesta 22
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
tel.: +421 - ekologické stroje a zariadenia
EL.VY.S. Poprad, s.r.o.
L. Svobodu 2689/78
058 01 Poprad
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
údržba - servis zdvíhacích zariadení
a elektroúdržba
ELA CAR s.r.o.
Bratislavská 153/7124
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7744133, 145, 155, 147
automobily, osobné - predaj SUZUKI
ELATEC, s.r.o.
Eisnerova 42
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64775029, 64775815,
6542360
dozvučovacie zariadenia do televízorov
ELAVIS, s.r.o.
Zvolenská 29
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53418524
elektroinštalácie - veľkoobchod
ELBA
972 02 Opatovce nad Nitrou
tel.: +421 - (0)46 - 5415996
elektrotechnik
ELBA a.s.
Československej armády 264/58
967 01 Kremnica
tel.: +421 - (0)45 - 6704366-7, 6743241-5
1. slovenský výrobca brán - garážové
a priemyselné - sekcionálne, rolovacie,
rýchlobežné, celopresklené, nakladacia
technika
ELBA servis, spol. s r.o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6536708
betonárne
Elbatex SK s.r.o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48250850
elektronické súčiastky a meracie prístroje
ELBH - Slovakia, spol. s r.o.
Bystrická cesta 181
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4323420
odsávacie zariadenia, vzduchotechnika,
predaj a montáž
ELBOR-DIAMOND, s.r.o.
Gúnska 54
940 54 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6444981
náradia a nástroje predaj
ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo
invalidov
ElektroSystem AM spol.s.r.o.
Potočná 42
900 84 Báhoň
tel.: +421 - (0)33 - 6455294
baliace činnosti
Dolné Saliby 1001
925 02 Dolné Saliby
tel.: +421 - (0)31 - 78530253,4
komplexné dodávky a montáže v oblasti
silnoprúdu
ELDE STARÁ TURÁ, s.r.o.
Elektro plus, s.r.o.
ElektroSystem SK, s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 55/378
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7764874
elektronické prístroje a zariadenia,
softwérové systémy
Trnavská cesta
926 01 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7895977
zváranie a zváracia technika
Ľudovíta Štúra 4/113
914 01 Trenčianská Teplá
tel.: +421 - (0)32 - 6400877
veľkoobchod s elektroinštalačným
materiálom
ELDI, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4700741 - 6
zber, separáciu, prepravu a zhodnotenie
odpadov z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ).
ELEMAT s.r.o.
ELEKTRO VOMS, s.r.o.
Kamenná 14
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7641812, 7003450
výroba rozvádzačov
Ľubochnianska 16
080 06 Prešov - Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7733700, 0905 637 717GSM 0911 637 716
vývoj a výroba veľkoplošných displejov
ELEKTROCOMP, spol. s r.o.
ELERO s.r.o.
Mierová 83
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43413360
elektronické výrobky, súčiastky, VO,MO,
predaj
Považská Teplá 28
017 05 Považská Teplá
tel.: +421 - (0)42 - 4331991
dodávka potrieb pre elektriiskrové
obrábanie
ELEKTROČAS®, s.r.o.
ELES - ELEKTROSLUŽBY
Hlavná 48
900 27 Bernolákovo
tel.: +421 - (0)2 - 45993714
elektronické prístroje a zariadenia
Cyrila a Metoda 24
038 61 Vrútky
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
elektroinštalácie
ELEKTRO-EZIB spol. s r.o.
ELESP, s.r.o.
Ďurgalova 14
831 01 Bratislava - Nové Mesto
tel.: +421 - (0)2 - 54789220
montáž, oprava, údržba elektronických
zariadení
Vlčie Hrdlo 83/1887
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 2074 7379
elektroinštalácie
Vajnorská 134
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44450705
dovoz komponentov pre telekom.
priemysel
ELECOM s.r.o.
Učiteľská 15
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45640976
dovoz a predaj: elektronické súčiastky
a komponenty
ELECTRON spol. s r. o.
Jelšová 24
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723079
revízne meracie prístroje určené pre
elektrikárov - výroba
ELEKON, s.r.o.
Moyzesova 23
033 01 Liptovský Hrádok
tel.: +421 - (0)44 - 5224900
priemyselné hodiny, vežové a fasádne
hodiny, mestské pouličné hodiny ,
dochádzkové a kontrolné hodiny ,
elektrické pohony kostolných zvonov
ELEKTRO - INVEST - SERVIS
Drieňová 3
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - iba mobil / only GSM
revízie, technické
ELEKTRO - KLÍMA, spol. s r.o.
Pestovateľská 4
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43635656
vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie,
vykurovanie, zdravotechnika, elektro, MaR,
inžinierska, projektová činnosť
ELEKTRO - MP, f.o.
Horné Trhovište 10
920 66 Horné Trhovište
tel.: +421 - (0)33 - 7444148
elektroinštalácie
ELEKTRO - RÁC s.r.o.
Rímska 15
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 65935415
vykonávanie elektroinštalačných
a elektromontážnych prác, montáž
bleskozvodov, opravy a revízie
ELEKTRO A - Z
Silvánska 5
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65421195
elektroinštalácie
ELEKTRO a spol., spol. s r.o.
Sládkovičova 4
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4342030
elektroinštalácie, elektromontáže,
ELEKTRO DEMAR s.r.o
Tovarenská 1
943 03 Štúrovo
tel.: +421 - (0)36 - 7561974
elektroinštalácie
ELEKTRO HIFI
Košická 43
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55969977
servis spotrebnej elektroniky
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Kempelenová 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65422320
svietidlá, náhradné diely do automobilov
ELEN s.r.o.
ELEKTROKARBON a.s.
EleSvit, s.r.o. (+ KovoSvit s.r.o. +
EuroSvit s.r.o.)
Tovarnícka 412
955 22 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5354407, 5354410
výroba a predaj polotovarov a hotových
výrobkov z uhlíkových materiálov
Komárňanská cesta 3
940 37 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6426066, 6426119,
6407975
svietidlá elektrické, strojárstvo
ELEKTROKOMPLEX - TIBENSKÝ
ELEX - NOV, spol. s r.o.
Račianska 94
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44457212
Svietidlá a doplnkový elektroinštalačný
materiál ,
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44459390
Elektroinštalácie, inžinierska činnosť, por.
služby v stavebníctve
ELEKTROMAC Bratislava, spol.
s r. o.
ELEX spol. s r. o.
Stará Vajnorská 25
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44457831, 44457836
projektovanie a realizácia
elektroinštalačných prác
ELEKTROMONT - Mydlo František
Topoľová 18
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4285066
elektroinštalácie
ELEKTRONIK DOKTOR, spol. s r.o.
Pribišova 23
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64462141
servis spotrebnej elektroniky
Elektropřístoj s.r.o.
Mezi Vodami 1955
143 04 Praha 4 - Modřany
tel.: +420 - - 261106111
strojárstvom
ELEKTROSPOL spoločnosť
s ručením obmedzeným
ELEKTROSPOL spol. s r. o. /
skrátený názov/
Račianska 109/A
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44250609
elektroinštalácie - MO predaj elktro
materiálu
Popradská 80
Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5564 6054, -55
výroba rozvádzačov, elektromontážne
práce, dodávka a montáž transformačných
staníc, odb. prehliadky a skúšky el.
zariadení, projekčná činnosť
ELIM - ELEKTRO
Gúgska 55
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6401665
MO - svietidlá
ELING B + B spol. s r.o.
Lúčna 50
974 01 Banská Bystrica - Nemce
tel.: +421 - (0)48 - 4116411
nákladné automobily - doprava a preprava,
ubytovanie a predaj priemyselných
armatúr,
ELIS INTERNATIONAL s.r.o.
Škultétyho
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55565312
osvetlenie,návrhy
ELISS s.r.o.
Bytčická cesta 89
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5006570
riadiace systémy - inteligentné domy
79
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
ELIT Slovakia, s.r.o.
ELMONOP, s.r.o. - pobočka
ELŠPEC H.L., s.r.o.
EM test, a.s
Zvolenská cesta 19/A
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4153570
automobily - náhradné diely
Galvaniho 2a
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43424451
čerpadlá - predajňa, náhradné diely,
elektromotory
Nitrianska cesta 115
940 67 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400319
odborné školenia pre elektrotechnikov
§ 21, 22, 23, 24, vydanie osvedčení, odb.
prehliadky, skúšky elektro
Bánovská cesta 7
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7001352
elektronické prístroje a zariadenia
ELIT SLOVAKIA, s.r.o.
Kolmá 4
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63535353
autosúčiastky, náhradné diely - predaj
ELIX - COMET Slovakia, s.r.o.
Trenčianska 764
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4493721
rádiokomunikačná technika,
ELÍZ ® - OHRIEVAČE VODY
Prievozská 2 B
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53634207
ohrievače vody
Elko market - Dušan Varga
Štúrova 53
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 415405
elektroinštalácie
ELKOND HHK a.s. - centrála
Oravická 1228
028 01 Trstená
tel.: +421 - (0)43 - 5392045
výroba káblov, požiarna ochrana
ELKOND HHK, a.s. - pobočka
Hronsecká cesta 1
976 31 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4714744
výroba káblov, požiarna ochrana
ELKROS - Ing. VLADIMÍR OSADSKÝ
Roľnícka 37
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7414621
elektroinštalácie
ELLA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Mierová 64/2
066 04 Humenné
tel.: +421 - (0)57 - 7752247
predaj kladkostrojov
ELMAK, s.r.o.
Turá Lúka 84
907 03 Turá Lúka
tel.: +421 - (0)34 - 6212267, 6216015
elektroinštalácie - veľkoobchod
ELMAR, s.r.o.
Sady Cyrila a Metoda
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 444 10 56
poskytuje technické riešenia i predaj
renomovaných zahraničných zastúpení
vrátane dodávok komponentov
ELMART - SVIETIDLÁ, ELEKTRO
Slovenská 32
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7724157
predaj svietidiel, svetelných zdrojov,
elektroinštalačného materiálu a doplnkov ,
poradenstvo - MO
ELMART, s.r.o.
Sady Cyrila a Metoda 14
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4441056 - 7
elektronické konštrukčné prvky, uzly,
súčiastky, prístroje na aut. Reguláciu
ELMAX ŽILINA, a.s.
Dlhá 85
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7647525, 7645288
výroba elektrorozvádzačov
ELMER software s.r.o.
Valtická 123
CZ - 155 21 Praha 5 - Sobín
tel.: +420 - - 220981202
software pre revíznu techniku
80
ELMONOP, s.r.o. - sídlo
Fučíkova 89
925 21 Sládkovičovo
tel.: +421 - (0)31 - 7841121
čerpadlá - predajňa, náhradné diely,
elektromotory
ELT SERVIS, s.r.o.
ELMONT-Albín Ivák
ELTECO, a.s. - pobočka BA
Žilinská cesta 1947
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 432 02 95, 437 21 65
elektrifikácia kostolných zvonov
Liptovská 33
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58238349, 50
energetika
ELMOS - SIVČO
EL-TECHNIK, spol. s r.o.
Jasenov 7
066 01 Humenné
tel.: +421 - (0)57 - 7712818
elektroinštalácie, elektromontáže, montáž
investičných celkov technolog. zariadení,
Jilemnického 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7733890
automatizačná technika, energetické
služby a procesná automatizácia,
ELNER, s.r.o.
ELTEKO spol. s r.o.
Sv. Ladislava 30
040 14 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7999911
telekomunikačne zariadenia
Továrenská 804
908 01 Kúty
tel.: +421 - (0)34 - iba mobil / only GSM
revízie, technické
ELO, s.r.o.
ELTRONIC, v.o.s.
Partizánska cesta 1481/141
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - (0)38 - 7604103
komplexné služby v oblasti elektroinštalácii
od poradenstva cez vypracovanie
projektu, dodávky materiálu, realizácie
až po východziu odbornú prehliadku
a odbornú skúšku (revíznu správu)
Odbojárska 34
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5546007
servis automatizačnej techniky
ELPAM, spol. s r.o.
Nové záhrady 11
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48235316
elektroinštalácie, bleskozvody, revízie
ELPET, s.r.o.
Sološnícka 54
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65428250
elektrikárske práce, elektrorevízie
ELPIM, spol. s r.o.
Na vrátkach 3410/1C
840 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64286842, 64533951
el. vyhrievacie systémy pre občiansku
výstavbu a priemysel
ELPO, s.r.o.
Okružná 76125
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7724249
Komplexné zabezpečenie a vykonávanie
služieb požiarnej ochrany
ELPRESS v.o.s.
Bernolákova 13
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6226793
elektroinštalácie
ELSIM s.r.o.
Malý rad 295
980 42 Rimavská Seč
tel.: +421 - (0)47 - 5593125
transformátory
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454981
linková automatizácia priemyselná
ELUMATEC Slovensko, s.r.o.
Pribinova 79
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7330671
stroje na obrábanie hliníkových
a plastových profilov
ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411928
komplexný servis služieb v oblasti
profesionálnej audio a videotechniky
ELVIN, spol. s r.o.
Rabčická 332
029 44 Rabča
tel.: +421 - (0)43 - 5520501
transformátory
ELVY - SERVIS v.o.s.
Bajkalská 4
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7335963
elektroinštalácie
ELVYS Slovakia, s.r.o.
M.R.Štefánika 2265/102
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5863193
opravy, odborné prehliadky a odborné
skúšky vyhradených technických zariadení
a výťahov
ELVYT, spol. s.r.o.
Nobelova 12
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5514384
výťahy - dodávka a montáž servis aoprava
všetky typy výťahov,
ELSPOT s.r.o.
ELZA - Elektromontážny závod
Bratislava, a.s.
Pezinská 30
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45925397
komplexné elektroinštalačné práce, predaj
elektroinštalačného materiálu
Račianska 162
831 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871801-3
montáž, oprava, údržba elektrických
zariadení, stavby - realizácia
Elster s. r. o.
ELZAR D.C.A. Slovakia, s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7753250, 7753279,
7752400
výroba plynomerov - membránových,
rotačných, turbínových
Bratislavská 439/18
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba elektrických rozvodových zariadení
EM - LIFT, s.r.o.
Mierová 8
966 81 Žarnovica
tel.: +421 - (0)45 - 6813855
výťahy
EMADE, s.r.o.
Za vodou 1068/153
029 01 Námestovo
tel.: +421 - (0)43 - 5520390
emisné kontroly
EMBRACO slovakia s.r.o.
Odorínska cesta 2
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4172111, 4172192
výroba kompresorov a kondenzačných
jednotiek pre komerčné chladenie
EMCon, spol. s r.o.
Lamačská cesta 8
810 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54789168
váhy
EMERSON akciová spoločnosť divízia BRANSON
Piešťanská 1202/44
915 28 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7700205, 7700669
riadiaca, automatizačná techniku
EMES s.r.o.
Trieda SNP 75
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4145183
energetika
Emil Kopšík
Rozkvet 2060/127
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4328585
výroba kovových konštrukcii a ich častí
Emil Šujak
Dolná Mariková 733
018 02 Dolná Mariková
tel.: +421 - (0)42 - 4356132
výrobky z plastov - stojanky, cedulky,
plexisklo, informačné systémy
EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča
tel.: +421 - (0)41 - 5540739
repasácie, opravy, predaj akumulátorov,
zváranie
EMOTRANS, spol. s r.o.
Púchovská 12
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871029
oleje, priemyselné - predaj zn. shell
EMU spol. s.r.o.
Matúšková 2575
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5865372
stavebné a elektromontážne práce
EMUGE-FRANKEN nástroje spol.
s r.o.
Ľubovníková 19
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64536635
sprostredkovanie predaja nástrojov
a zariadení
EN - CENTRUM, s.r.o.
Lidická 66
CZ - 150 00 Praha 5
tel.: +420 - (0)257 - 322538
elektrotechnické materiály, meracia
a regulačná technika
EN CABLES s.r.o.
Janáčkovo nábreží 13/1153
155 00 Praha 5 - Smíchov
tel.: +420 - - 257313824 - 7
strojárstvom
Eneco, s.r.o.
Kpt. Nálepku 2
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7721340
energetický audit
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
ENEDIB v.o.s.
Energomont, s.r.o.
Letištná 61/319
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5523525
elektroinštalácie
Pekárska 11
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5512368
výroba a montáž stavebné konštrukcie,
potrubia
ENEKO Levice, s.r.o.
ENPAY TRANSFORMER
COMPONENTS, s.r.o.
Erba náradie s.r.o.
934 01 Krškany
tel.: +421 - (0)36 - 6310093
výroba transformátorov
Kaukazská 33
851 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63815564
náradie - profi, hobby, ručné, elektrické,
vzduchové, systém pojazdnej dielne
Sv. Michala 6
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6314422, 0905 22 99 69,
6310850
projektová, inžiniersko - dodávateľská
činnosť v energetike
Energoplyn, spol.s. r.o.
ENSINGER,s.r.o.
ERIKS s.r.o.
Nobelova 34
836 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44634591
montáž, údržba a servis energetických
zariadení
Průmyslová 991
334 41 Dobřany
tel.: +420 - (0)420 - 377972057
CNC presné obrábacie plastové diely
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44372895
hnacie remene
ENERGOPROJEKT BRATISLAVA a.s.
- pracovisko Nitra
ENVECO s.r.o.
Ernest Gubran
ENERGETIKA Ružomberok, spol.
s r.o.
J. Kačku 37
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4325744
elektroinštalácie
Cintorínska 5
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7416621, 7416652,
7416654
projektovanie stavieb
Považská 16
940 70 Nové Zámky
tel.: +421 - ekológia
Rebarborová 19
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43191014
odpady - odvoz
Envi Slovakia, s.r.o.
Ernst Keller Slovakia, s.r.o.
Priemyselná 9
953 01 Zlaté Moravce
tel.: +421 - (0)37 - 6423408
čerpadlá
Dolné Hony 9
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7729415
výroba dielov a príslušenstva pre motorové
vozidlá a ich motory
ENERGIA EFEKT, spol. s r.o.
Zadunajská 8
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63453834 - prev.
52963394 - sídlo
inžiniersko - projekčné služby
ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.
ENERGIA PAŽICKÝ - František
Pažický
ENERGOPROJEKT, spol. s.r.o.
Košice
Hornostavská 14
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7414806
akumulátory
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6771631
projektanti, projektovanie
ENERGIA project design, s.r.o.
ENERGOPROJEKTY a.s.
Hurbanova 9A
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4142109,4148888
kotly a kotolne, plynoinštalácie, realizácia aj
proj. Činnosť,
Sabinovská 12
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43415132
projektovanie pre energetiku
ENERGO - SERVICE, s.r.o.
Račianska 71
832 59 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49246229
elektroinštalácie
areál ZTS 924
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4485420
elektroinštalácie, výmeníkové stanice opravy a montáž plynových kotolní,
ENERGO AQUA, s.r.o.
Na Graniari 59
974 09 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4151315,4
merače tepla, vodomery, merače chladu,
predaj a opravy a servis a metrologocké
overovanie,
ENERGO CONTROLS ZOBOR s.r.o.
Ďurkova 20
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6557561
kúrenie
ENERGO KUBÍN, s.r.o.
Nábrežie oravy 6
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
Elektromontáže, výroba trafostaníc
a rozvádzačov,
ENERGO TECH spol. s r.o.
Kvetná 26
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6312979
kotly a kotolne
ENERGOCLIMA, spol. s r.o.
Priemyselná 4
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7621352,
vzduchotechnika, servisno montážna
spoločnosť, výroba dodávka montáž servis
údržba a gen. Opravy technolog. Zariadení
pre jadrové a klasické elektrárne a plynárne,
realizácia vykurovacích plynových elektr.
A vodov. Rozvodov,výroba montáž
a údržba tlakovýc
ENERGO-GROUP KOŠICE, s.r.o.
Ukrajinská 58
040 18 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6852687
elektroinštalácia, montáž
Cintorínska 5
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7777811
komplexné služby pre energetiku
ENERGOSERVIS CLC, s.r.o.
ENERGOSOFT spol. s r. o.
Čulenova 5
816 46 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52733894
energetika
ENVIDOM - Združenie výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu
ERNSTPROFIL, spol. s r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50221300
združenie
Ľ.Podjavorinskej 5134
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4331167
výroba kovových konštrukcii, častí
ENVIREA, spol. s r.o.
EROCOMM SK s.r.o.
Pri Celulózke 1374
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - iba mobil / only GSM
ochrana životného prostredia, spätný
odber odpadov z obalov a ich recyklácia oprávnená organizácia
ENVIRON SERVIS, s.r.o.
Prešovská 540/22
093 03 Vranov nad Topľou
tel.: +421 - (0)57 - 4462616
nakladanie s odpadmi, výstavba
velkokapacitných nádrží, strojárska
technológia a inž. Činnosť
ENVItech s.r.o.
J. Kráľa 16
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6527293, 6563511
ekológia
Koprivnicka 36
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64462480
elektroinštalácie - distribúcia
ERV-JANIK s.r.o.
Gessayova 47
Bratislava
tel.: +421 - revízie elektrických zariadení, projektovanie
ES Automaty, s.r.o.
Komárňanská cesta 3
940 37 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - iba mobil / only GSM
výroba dielcov na sústružnických
automatoch, sústruženie, kovoobrábanie
Esa Logistika, s.r.o.
E. Mudroňa 5
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640760
kúrenie, plyny, montáž kurenárskych
zariadení a plynových zariadení
EPI, s.r.o.
Rudlovská cesta 5978/83
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 414 42 82
energetický audit, energetická certifikácia
Diaľničná 12
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 40587111
logistický servis v rámci Európy,
medzinárodná doprava a špedícia,
skladovanie, vykonávanie marketingových
úprav tovaru, outsourcing
Energy-Tec, s.r.o.
EPLAN INGENIERING cz spol. s.r.o.
ESAB Slovakia, s.r.o.
Staré Grunty 53
842 47 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 Predaj Li-on, NiCd a NiMh akumulátorov
a batérií a MP3 prehrávačov.
Bernolákova 1/A
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7741324
CAE profesionálny elektrotechnický
návrhový systém
Rybničná 40
830 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458970, 44880406
zváracia technika
ESCON spol. s r.o.
ENEROLA, družstvo
EPOR, spol. s r.o.
Vrbovská cesta 102
921 72 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7903515
dodáva energie, vody a vzduchu pre
elektrotechnický priemysel v rámci 1.areálu
M. Kukučína 19
934 01 Levice
tel.: +421 - výroba elektrických rozvodových zariadení
Trnavská cesta 82/A
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44634035
automatizačná a regulačná technika
ENES s.r.o.
Štefánikova tr. . 15
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 522524
svietidlá
ENERGOTEAM, s.r.o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektroinštalácie
Eni Slovensko spols.r.o.
Pribinová 25
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50700411
zriaďovanie a prevádzkovanie čerp. staníc,
umývacích liniek a predaj pohonných hmôt
Enichem, Dunastyr o.z.
EPROLUX v.o.s.
EPUR, spol. s r.o.
Brodzany 149
958 42 Brodzany
tel.: +421 - (0)38 - 7487046
výroba špeciálnej patentovanej obuvi pre
diabetikov, zalievanie káblikov
ERA - PACK - PLUS spol. s r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54485027
Chémia - stavebná
Dvorská cesta 8
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6426531 - 3
obalová technika pre zásobovanie,
priemyselná paletizačná technika
ENOMONT s.r.o.
ERA BRATISLAVA, spol. s r.o.
Veľké Dvorany 33
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5326089
dodávka a montáž parných kotlov a kotolní
Galvaniho 12
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43428114
obchod so zváracou technikou
a príslušenstvom
ESE s.r.o.
Nad Zábrehom 385
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4426757
výroba ovládacích zariadeni
ESEA SK, s.r.o.
Dolná 18
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4153791
výroba a opravy požiarných automobilov
EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Mnešická 11
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7740810, , -12, -14
elektroinštalačný materiál, káble, vodiče
ESTA SLOVAKIA s.r.o.
Remeslenícka 42
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44881402, 44881405
odsávacie stroje
81
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
ESTCOOL, s.r.o.
EUROFERM, s.r.o.
EUROSPEDIT s.r.o.
EXTOS s.r.o.
Novozámocká 222
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6423881
výroba chladiacích a vetracích zariadení
Veľké Blahovo 397
930 01 Veľké Blahovo
tel.: +421 - (0)31 - 5515527
zámočnícke a strojnozámočnícke práce
ESTER STUDIO, s.r.o.
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.
Kožušnická 3
851 10 Bratislava - Jarovce
tel.: +421 - (0)2 - 62860020
špedičné a colné služby, nákladná cestná
doprava
Odorínska cesta 3
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4411685, 4411686,
4464007
obchodná činnosť, strojárska výroba
Pri Rajčanke 2897/37
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620009
poskytovanie vzdelávacieho
a poradenského servisu v oblasti
profesionálnej komunikácie
Račianska 18
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49102260, -9
hydraulické systémy
EUROTER, s.r.o.
EZ - ELEKTROSYSTÉMY Trading,
s.r.o.
Mládežnícka 24
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6221036
osvetlenie
ETA - Slovakia, spol. s r.o.
EUROKAB s.r.o.
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452038
elektrické spotrebiče, výhrevné telesá, el
náradie, záhradná technika
Ďurkova 1165/9
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6533157
výroba káblov
ETALUX - združenie výrobcov
a dodávateľov svetelnej techniky
J.C.Hronského 4
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20774449
klimatizačná technika, vzduchotechnika
Turecká 36
940 23 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400513
nakladanie s odpadom z osvetľovacej
techniky
e-Teleskope Slovensko, s.r.o.
Sitnianska 3
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6531207
výroba optických zariadení
ETES - ELEKTRIK, s.r.o. Bratislava
Klincová 24
824 93 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55571335
elektroinštalácie
ETIS Slovakia a.s.
Hlohova 10
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456220
výroba samolepiacich etikiet, etiketovacie
zariadenia, tlačiarne TTR...
ETOP TRADING, a.s.
Streženická 1023
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4650111
plechové disky, kovovýroba, gumovýroba
ETOS SOFT s.r.o.
Široká 13
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6523794
poradenská služba a dodávanie
programového vybavenia počítača (
software )
Euris spol.s.r.o.
Šafárikova 91
048 01 Rožňava
tel.: +421 - (0)58 - 7325242, 7323645
predaj poľnohospodárskej a záhradnej
techniky, krmív, výroba a povrchová úprava
pružín, predaj stavebného materiálu
EURO TECHNOLOGY SYSTEM
SLOVAKIA, s.r.o.
Odborárska 3
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44455044, 5
armatúry, VO s oceľou
EUROCAST Košice, s.r.o.
Vstupný areál U.S.Steel
044 54 Košice - Šaca
tel.: +421 - (0)55 - iba mobil / only GSM
metalurgická výroba odliatkov
z oceľoliatiny, sivých a tvárnych liatin
EURODIS ELECTRONICS SLOVAKIA,
s.r.o.
Mostná /blok D
972 51 Handlová
tel.: +421 - (0)46 - 5475055
elektronické výrobky, súčiastky
82
EUROGABIONS s.r.o.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421 - (0)34 - 6946617
výroba a predaj oceľových a syntetických
materiálov pre stavebníctvo - drôtené siete,
gabiony, geosyntetiká, vláknobetón
ESTO SVIETIDLÁ s.r.o.
EUROKLIMA, s.r.o. - pobočka
EUROKNIVES, s.r.o.
Na Bystričku 14
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4300531-2-3
priemyselné nože, roztrieskovacie stroje
EUROKOMAX s.r.o.
Strojnícka 20
080 06 Prešov
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
stavebné stroje, zariadenia a technológie
EUROMARK, spol. s.r.o.
956 32 Nadlice
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výrobno - obchodná spoločnosť
EURO-METALL spol. s r.o.
Vápenická 26
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5425237
kovové výrobky
EUROMOTOR spol. s r.o.
Čerešňová 8A
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4155755, 4727777
autorizovaný predajca Ford, Škoda a Volvo
EUROP-AUTOSKLO, s.r.o.
Ivánska cesta 10
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48203333
montáž, predaj a opravy autoskiel
EUROPEAN PERIPHERALS spol.
s r.o.
Rožňavská 2
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44450425
kancelárska technika, vybavenie
EUROPETRANS - SK s.r.o.
Seberíniho 9
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20606239, 43421346
prípojné vozidla a nadstavby
Štúrova 1
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7740286
stavebné stroje na zemné práce
EUROTHERM s.r.o.
nám.M. R. Štefánika 25
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6115669
elektrické podlahové vykurovanie,
rozmrazovanie chodníkov, ciest, regulácia
vykurovania cez počítač
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20703335, 20703340
elektrotechnika - pre atómovú elektráreň
EZ-ELEKTROMONT, a.s.
Robotnícka 6
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141217
kúrenie
Ivánska cesta 23
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43632184
elektromontážne práce, technická podpora
pri riešení dodávok elektrických zariadení
EURO-VALVE, s.r.o.
Mierové námestie 940/1
924 01 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7025007
armatúry, čerpadlá, zavlažovacia technika,
vodné hospodárstvo
EZ-ELEKTROSYSTÉMY spol. s.r.o.
EUROWATER, spol. s r. o.
EZV, spol. s r.o.
Jantárová 33
851 10 Bratislava - Jarovce
tel.: +421 - (0)2 - 62860115
vodné hospodárstvo
Kuzmányho 2
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732046
výroba, predaj a servis prístrojov na úpravu
vody, čerpadlá, filtrácia vody
Eva Klinková - PEKOS-NITRA
Nedbalova 13
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)903 - 426984
výroba kovových výrobkov, iných
EVOZ s.r.o.
Kolískova 12
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 klimatizačná technika
EVPÚ, a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4432161,4409133,
4403600
certifikácie - drevo, lepidlá, elektro,
zdravotníctvo
EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Mojzesa 1193/3
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5249160, 5321628
drevoobrábacie stroje a zariadenia
EXIS ŽILINA s.r.o.
Višňové 375
013 23 Višňové
tel.: +421 - (0)41 - 7641821
výťahy - dodávanie náhradných dielov - VO
EXMONT ENGINEERING, s.r.o.
Domkárska 13
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43422954
oceľové konštrukcie - menej, gum.
priemysel, montáže potrubia
EXPORT-IMPORT, s.r.o.
ul. Dukelská 19
085 01 Bardejov
tel.: +421 - (0)54 - 4868911- 921
výrobou granulátov PVC, TR rôznych
receptúr, farieb, a tvrdosti - pre obuvníctvo,
obuvnícky priemysel
EURORECYCLING, s.r.o.
EXPRESS ALARM SLOVAKIA, s.r.o.
Hospodársky dvor Adamovské Kochanovce
913 05 Melčice
tel.: +421 - (0)32 - 6539173, 6539171,
6490036
káblová recyklácia, spracovanie plastového
odpadu - výroba - priemyselná a úžitková
plastová dlažba, plastové dosky, kvetináče
EZ, s.r.o.
EUROTHERM s.r.o. - pobočka
Kočovská 14
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7719077
výroba polyuretánových plášťov a kolies
EUROPUR s.r.o.
Ľubochnianska 10
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43420402
elektroinštalácie, revízie, rozvádzače,
bleskozvody
Dolné Rakovce 1940/22
039 01 Turčianske Teplice
tel.: +421 - (0)43 - 4924214
zabezpečovacie systémy - elektronické,
kamerové systémy, požiarna ochrana
Ex-TECHNIK, s.r.o.
Na Pečonce 1903/21
CZ - 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
tel.: +420 - (0)596 - 242548
elektrické a elektronické zariadenia
Teplárenská 5
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6747102, 7262320
elektroinštalácie
F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo,
s.r.o.
Oriešková 6
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43634415
integrované bezpečnostné systémy
Fa ANNA ŠUCHTEROVÁ
Poľská 6
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7293741
čistiace prístroje a zariadenia - predaj,
upratovací servis
FA FRANTIŠEK HUSÁR - AGRO
ul. Niva 159/2
911 01 Trenčín - Opatová
tel.: +421 - (0)32 - 7440 567
ťažba dreva a poľnohospodárska výroba,
príprava pôd a sejba hustosiatych obilovín
sejačkou „HORST“ s prihnojovaním
Fa STROJEKO
Žehrianska 5
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63831956
drevoobrábacie stroje, výroba a predaj
FABA SLOVAKIA spol. s.r.o.
Sasinková 26
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5001095-6
výroba a predaj profesionálnych nástrojov
na obrábanie dreva
FABIAN & VAŇKO, s.r.o.
Skuteckého 30
974 00 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4143783, 4143838
rozvody tepla
FAMIS PRO s.r.o.
Langsfeldová 1A
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4289399
výroba výrobkov pre automobilový
priemysel, rezanie kyslík. plameňom
FANCAR spol. s r.o.
Trnavská cesta 51
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43429355,43429384
automobily, osobné - predaj, servis zn.
Chevrolet
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
FANDA elektronik, s.r.o.
FELS, spol. s r.o.
FEROPOL SLOVAKIA, s.r.o.
FINECON, s.r.o.
Těrlická 475/22
CZ - 735 35 Horní Suchá
tel.: +420 - (0)603 - 531605
dodávateľ meracej techniky,
programátorov
Exnárová 18
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43633942-3
elektroprojekty, revízie inžiniering a obch.
činnosť
Žilinská cesta 454
013 11 Lietavská Lúčka
tel.: +421 - (0)41 - 5003210
VO s neželeznými kovmi
Rybničná 42
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44681011-8
voda - úprava, čistenie
FEROTECH SLOVAKIA s.r.o.
FINSO OBCHOD, s.r.o
FANS, a.s. - organizačná zložka
Bratislava
Fe-MARKT, spol. s r.o.
Vrádišťe 229
908 49 Vrádišťe
tel.: +421 - (0)34 - 6574488
šrot, kovový
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7637335
autoplachty, jazierkové fólie, filtre fontány
FERRMONT spol. s r.o.
FINTA s.r.o.
Trenčianska 1320
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4631630
voda - úprava, čistenie
Malokýrská 41
941 07 Veľký Kýr
tel.: +421 - (0)35 - 6507791
čerpadlá
FERROSERVIS Bratislava, s.r.o.
FIREK s.r.o.
Prístavná 12
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53416950, 55410935
hutné materiály, colnodeklaračná činnosť,
prenájom skladov a kúpa tovaru
Rampová 4
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6320666
požiarna ochrana - zariadenia, služby
FERROTECH MasterCraft, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5681231
elektroinštalácie
Priemyselná 8
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53418155
chladiace veže, priemyselné chladenie,
výstavba, montáž a servis
FARBEST, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Záhradná 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7710990
striekacia, nitovacia technika, brúsne
materiály, tmely, miešanie farieb, farby...
FARBOL, s.r.o.
areál PD Záhorská Bystrica 1
841 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65957120, 65956863,
65958408
výroba vodou riediteľných farieb a omietok
FAST PLUS, spol. s r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49105811
veľkoobchod s elektronikou
FCC PUBLIC, s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 4
CZ - 182 08 Praha 8
tel.: +420 - (0)286 - 583011, 583012
vydavateľstvo odborných časopisov
a literatúry
Fe - MARKET Slovakia, s.r.o.
906 05 Sobotište
tel.: +421 - (0)34 - 6512549
veľkoobchod s odpadom a šrotom
Popradská 66
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7871951,2
ekol.sprac.kovového odpadu - starých
vozidiel
FEMONT, s.r.o.
Voderady 361
919 42 Voderady
tel.: +421 - (0)33 - 5354570
výroba kovových konštrukčních častí oceľové haly
FEMOTO Vranov nad Topľov (sídlo
v Pezinku)
Budovateľská 1278
093 01 Vranov nad Topľov
tel.: +421 - (0)57 - 4463732
reťaze, autopotreby
Fénix Bratislava, spol. s r.o.
Jána Zigmundíka 296/6
922 03 Vrbové
tel.: +421 - (0)33 - 7791238
predaj a servis - zdravotnícke prístroje pre
operačné sály, centrálnu sterilizáciu
FENIX SLOVENSKO s.r.o.
Iliašská cesta 86
974 74 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4143253 - 4, 4145958
elektrické podlahové vykurovanie
FERADO spol. s r.o.
Hlavná 492
927 01 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7011331-3, 7708812
hutné materiály - predaj
FECO - Gajdács František
Ferdinand Belanský-Oprava
a predaj elektr.motorov a elektr.
spotrebičov
Stará Vajnorská 29
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44455735
automobily - vybavenie pre servisy
Robotnícka 1380/13
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 65933823
oprava a predaj elektr. Motorov
FECUPRAL, spol. s r.o.
Ferdinand Kocák
Jilemnického 2
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7562152, 7562150,
spaľavanie, zneškodňovanie, recyklácia
nebezpečného odpadu, výkup, zber,
triedenie druhotných surovín
Potočná 20
908 45 Gbely
tel.: +421 - (0)34 - 6621382, 6589413,
vzduchotechnika - klampiarstvo
FE-DOP KPH, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy
tel.: +421 - (0)31 - 5602871
kovovýroba - zámočníctvo, prípravné práce
pre stavbu a nákladná doprava,
FEICHTER GERALD s.r.o.
FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7411057, 7412130
výroba kontajnerov na zber komunálneho
a domového odpadu, výroba plechových
obalov
FERMONT, s.r.o.
Blanenská 1902
664 34 - CZ Kuřim
tel.: +420 - - iba mobil / only GSM
stroje na obrábanie kovov
kpt. Nálepku 2217
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5475101, -111
výroba a montáž oceľových konštrukcií pre
telekomunikačné systémy
FEIN ELEKTRONÁRADIE, s.r.o.
FEROCOM, s.r.o.
Vajanského 1519/16
924 01 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7808290
elektrické ručné nástroje pre
veľkopriemyselnú výrobu
Partizáska 97
974 67 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4142866
termovízie
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 24
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4333 9009
prenájom – žeriavy, plošiny, špeciálny
transport cestný, železničný
FELIPAK, spol. s r.o.
Pri skladoch 1
940 64 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6426283
dodávka a montáž všetkých druhov PVC
podlahovín a príslušenstva
FERONA SLOVAKIA a.s. - prevádzka
Rovinka
Rovinka 320
900 41 Rovinka
tel.: +421 - (0)2 - 40254103
veľkoobchod s hutníckym materiálom
FERONA SLOVAKIA a.s. - sídlo
Bytčická cesta 12
011 45 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5638600, 5638111
veľkoobchod s hutníckym materiálom
Dvorská cesta 6
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6426211, 6407215
spojovací material - VO
FERRUM LINE, s.r.o.
Podtatranského 680
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5526554
predaj zváracej techniky a príslušenstva.
zámočníctvo, výroba oceľových konštrukcií
FERRUM, spol. s r.o.
Jahodná 456
930 21 Jahodná
tel.: +421 - (0)31 - 5591220
výroba, montáž a obchod s ocelovými
konštrukciami, montáž vodovodov
FESTA SERVIS spol. s.r.o.
FIRN elektro s.r.o.
FIRN elektro s.r.o.- Tanaši Richard
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5166109
strojárstvo, vzduchotechnika,
elektroinštalačný materiál, expor a inport,
Fispo Clean Slovakia, s.r.o.
Zamarovská 56/117
911 05 Zamarovce
tel.: +421 - (0)32 - 7442064
čistiace prístroje a zariadenia
FITTICH OST, spoločnosť s ručením
obmedzeným, Košice
Železniční 7
CZ - 779 00 Olomouc
tel.: +420 - (0)585 - 153742
galvanické zinkovanie, práškové lakovanie
Južná trieda 74
040 01 Košice - Juh
tel.: +421 - (0)55 - 6770173
montáž, servis elektronických
zabezpečovacích zariadení
FEVAKO, spol. s r.o.
FITTICH RATES s.r.o.
Vlčie Hrdlo 50
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53418762
výroba vykurovacích telies a kotlov
ústredného kúrenia
Šafárikova 20
048 01 Rožňava
tel.: +421 - (0)58 - 7325251
montáž, predaj elektrických
zabezpečovacích zariadení
FEWEX,s.r.o.
FITTICH TEMIS spol. s r.o.
Letná 27
043 14 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6230917
výroba a predaj súčiastok a príslušenstva
pre motorové vozidlá 50300
Hodžova 17
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6512124-7
elektronické zabezpečovacie systémy poplachové systémy narušenia, požiarna
ochrana
FIGURA SERVIS
Zlatovská 1871
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6401300
predaj - značková čerpacia technika,
čerpadlá, filtre, termostaty, nádrže, studne
FIMABO spol. s r.o.
Potvorice 24
916 25 Potvorice
tel.: +421 - (0)32 - 7771402, 7771406
výroba eurookien a dverí, zimných záhrad,
barov
FINALMONT , spol. s r.o.
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43420818, -615
motory ich časti
a príslušenstvo,diagnostika, zariadenia pre
opravovne, doplnky mot. Vozidiel
FINALMONT-UNION, s.r.o.
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43420818, -615
elektroinštalácie
FINDER CZ, s.r.o.
Hostivařská 92/6
CZ - 102 00 Praha
tel.: +420 - (0)286 - 889504
elektroenergetika a silnoprúdová
elektrotechnika
FK SYSTEM - Povrchové úpravy,
s.r.o.
Chrlická 661
664 42 Modřice
tel.: +420 - - 547357085 - 88
morennie a pasivácia legovaných
antikoróznych ocelí
Flaga spol. s r. o.
Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6483111
zásobníky na skvapalnený plyn
Flajzar, s.r.o.
Kasárna 500
CZ - 696 81 Bzenec
tel.: +420 - - 518628596
vývoj a výroba elektroniky
FLOMAK s.r.o. RUŽOMBEROK
Textilná 22
034 05 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4353800
VO, MO plastických hmôt
Florián Ovečka Kovovýroba Unín
Unín 357
908 46 Unín
tel.: +421 - (0)34 - 6628188
kovovýroba
83
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Flowarys s.r.o.
FOX NITRA, s.r.o.
Belanská 595
033 01 Liptovský Hrádok
tel.: +421 - (0)52 - 7129911
výrobca požiarnych deliacich konštrukcií,
dverí, okien a stien, výroba a montáž
požiarnych uzáverov
Zlatomoravecká cesta 3
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6537415
stavebné materiály, výrobky, izolačné mat.,
stroje a prístroje v stav., pojazdné lešenia
FLUIDTECHNIK , s.r.o.
FRANCISTY ŠTEFAN Strojnomechanizačné služby
Mareka Čulena 11
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4143844
armatúry, ventily
Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4115315
Strojnomechanizačné služby
FLY EST SLOVAKIA s.r.o.
Franfinance Czech Republic, s.r.o. organizačná zložka
Nám. Ľ. Štúra 1
011 87 Žilina
tel.: +421 - (0)41 drevoobrábacie stroje
FOLIMATIS spol. s r.o.
Moldavská 431
044 02 Turňa nad Bodvou
tel.: +421 - (0)55 - 4662961
priemyselné hadice
FOPEX Plastic, s.r.o.
Staničná 51
067 61 Stakčín
tel.: +421 - (0)57 - 7861510
výroba plastových výliskov pre
elektrotechnický priemysel
FOR CARS, s.r.o.
Ádorská 4/795
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5528413
predaj užitkových vozidiel
FOREST s.r.o.
park Angelinum 10/11
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6325676
Autorizovaný predajca TATRA Kopřivnice,
náhradné diely na nákladné automobily
FORM ENGINEERING s.r.o.
Boleráz 10
919 08 Boleráz
tel.: +421 - (0)33 - 5354404, -05
tvárniace súbory, odvijáky, rovnačky
FORMANA, s.r.o.
Novomestská 203
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6215907
strojárstvo - kovobrábanie, tvarovanie,
zlievanie, ohýbanie,
FORMETAL PIESOK, s.r.o.
Strojárenská 19
976 43 Piesok
tel.: +421 - (0)48 - 6171779,6172956
stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu
kovov
FORTE MYJAVA s.r.o.
Turá Luka 103
907 03 Turá Luka
tel.: +421 - (0)34 - 6540436
prepravné obaly
FORTE SLOVAKIA
Záhradnicka 63
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55423185
akumulátory - predajňa, autobatérie,
agregáty- výmena a oprava
FORTRADE s.r.o.
Priemyselná 37
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6727202
zlievárenstvo
Forward, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 36/9
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4327600, 4326704
leasingové spoločnosti - člen ALS
FOWER, spol. s r.o.
Kvetná 26
048 01 Rožňava
tel.: +421 - (0)58 - 7324861
výťahy - servis
84
Obchodná 2
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54410481
leasingové spoločnosti - člen ALS
FRANTEXIM plus, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44644462, 44644464
manipulačné a dopravné prostriedky nakladače
Františ Vladimír - AQUA - TERM
Novomeského 12
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 20023
výroba kovových obalov
František Bako - TINNOC
Jirásková 23
940 63 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400619
vývoj, výroba, montáž elektronických
dochádzkových systémov
František Briestenský BAX
Podvažie 205
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4325106
výroba drevených obalov - bedne
na objednávku, VO so strojmi
a príslušenstvom, prenájom vibračných
valcov, hutniacej a stavebnej techniky.
František Romaňák - Moku vod
plyn
Petrovany 66
082 53 Petrovany
tel.: +421 - (0)51 - 7797812
kúrenie, voda plyn, zváračské práce
František Šiba - Vodoterm
Dlhý rad B/3
085 01 Bardejov
tel.: +421 - (0)54 - 4748433
voda, plyn, kúrenie, kanalizácia
František Zemčák
Železničný riadok 9
054 01 Levoča
tel.: +421 - (0)53 - 4512549
výroba zámkov a kovania
FREMACH TRNAVA, s.r.o.
Vlárska 28
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5909100, 5909700,
5909400
výroba a montáž komponentov pre oblasť
spotrebnej elektrotechniky, priemyselnej
elektrotechniky, kancelárskej techniky,
automobilového priemyslu
FRENOCAR s.r.o.
Novoť 70
029 55 Novoť
tel.: +421 - (0)43 - 5590123, 5590052
výroba, renovácia - brzdových obložení,
čelustí, platničiek, modernizácia kotlov
na ústzredné kúrenie,
FREUDENBERG SIMRIT, s.r.o.,
organizačná zložka
FULGUR, spol. s r.o.
Svitavská 39
CZ - 614 00 Brno
tel.: +420 - (0)545 - 197213
interiérové a núdzové svietidlá a invertory
FÚRA s.r.o.
SNP 77
044 42 Rozhanovce
tel.: +421 - (0)55 - 6760132
zber a zneškodňovanie iných odpadov
FURNMET, spol. s r.o.
Visolaje 304
018 61 Beluša
tel.: +421 - (0)42 - 4623055
výroba kovových konštrukcii, častí
G.P.R. spol. s r.o. - sídlo
Rybničná 40/E
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49491919
obchody - zariadenia, mäsiarske stroje,
gastronomické zariadenia
G.P.R., s.r.o. - pobočka ZV
Pribinova 597/37
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5321845
obchody - zariadenia, mäsiarske stroje,
gastronomické zariadenia
G4S Security Services (SK), a.s.
Višňová 16
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59425111
integrované bezpečnostné systémy,
vzdelávanie a školenia
GABATRANS, spol. s r.o.
Banícka 2
990 01 Veľký Krtíš
tel.: +421 - (0)47 - 4831459
tesniaca a vibračná technika
Bratislavská 11
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6525540
medzinárodná preprava
Frezite, s.r.o.
GABEN, spol. s r.o. - pobočka
U Javůrkovy louky 539
CZ - 506 01 Jičín
tel.: +420 - - 493522127
výrobca nástrojov na triskové obrábanie
Štefánikova 9
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7440660
čiarové kódy, snímače, terminály, software,
tlačiarne etikiet
František Jezerčák FERUM
FRIG - PRODUCT spol. s r.o.
Lúčna 44
060 01 Malý Slavkov
tel.: +421 - (0)52 - 4565319
výroba kovových výrobkov, zámočnícke
práce
Gazdovský rad 41
931 01 Šamorín
tel.: +421 - (0)31 - 5624396
klimatizačná technika, vzduchotechnika
František Kočiš - SILUMA
Kaukazská 35
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63814479
VO - MO klimatizačná technika - obchodné
a servisné zastúpenie značky TOSHIBA
GAJDOŠÍK LADISLAV
Veľký Slavkov 295
059 91 Veľký Slavkov
tel.: +421 - (0)52 - 7768529
výroba kovových konštrukcii, častí
František Kozák - GASKOMPLET
Frigopartner SK, s.r.o.
Gajdošík Róbert
Ľubochnianska 18
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765205
plyn - inštalácia, rozvod, revízie plynových
zariadení
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44649841-2
klimatizačná technika - veľkoobchod
Štúrova 40
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 259 375
výroba motorov, turbín
FRITECH, s.r.o.
František Kravec
GALAMI spol. s r.o.
Diakovská 1
927 01 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7707909
sendvičové panely, fasády, strechy, haly,
oceľové konštrukcie, chladiarenské boxy
Pezinská areál Trios 30
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45926382
automobily - vybavenie pre servisy
FROMM obalové systémy SK, s.r.o.
Vodárenská 1608
924 01 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7804716
energetika
Volgogradská 70
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723368
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných
František Mariščák
Czambelova 9
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6228213
elektroinštalácie, revízie el. zariadení
František Pecko IMPECHO
Hlavná 447
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5689568
voda - rozvody
František Rédeky - Výťahy
Chorvátska 14
900 81 Šenkvice
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
servis zdvíhacích zariadení, výťahy
FRIGO SLOVAKIA s.r.o.
Továrenská 15
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7723824
prípravné práce pri oprave a údržbe
pracovných strojov, predaj a distribúcia
obalovacích a baliacích strojov,
FTE automotive Slovakia, s.r.o.
Malý Šariš 486
081 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7581113, 7581107
výroba dielov a príslušenstva pre motorové
vozidlá a ich motory
FUJAS A SYN s.r.o.
Kapustová 47
941 10 Tvrdošovce
tel.: +421 - (0)35 - 6421137
výroba vykurovacích telies
Gabriel Mészároš - GAMES
Mariánska 12
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7419362
revízie, technické
Iljušinova 10
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63837866
elektroinštalácie
GALANTATERM spol. s r.o.
Gálik & Veselý, s.r.o.
Osuského 3
851 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62311880
elektroinštalačný materiál - predaj
GALIMEX s.r.o.
Sučianska cesta 49
036 08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4005104, 111,
automobily-osobné a užitkové - predaj
a servis
GALTEX spol. s r.o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49104511-19
povrchové úpravy - strojárstvo
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
GALTEX, spol. s.r.o.
GASCONT, spol. s r.o.
GEOSAN, spol. s r.o.
GOBRI, s.r.o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49104511
projekcie
Južná trieda 78
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6445120
kotly a kotolne, montáž, opravy a revízie
plynových zariadení, regulačné stanice
p=lynové,
Slovnaftská 104
821 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45244822
realizácia sanačných prác - podzemná
voda, zeminy, pôdny vzduch
Malý Rad 129/20
028 01 Trstená
tel.: +421 - (0)43 - 5381356
elektroinštalácie
GEOtest Bratislava, spol. s r.o.
GASFIX, spol. s.r.o.
Stavbárská 27
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45640075
ekológia, projektovanie stavieb,
geologické a sanačné práce
Jilemnického 30
020 61 Lednické Rovne
tel.: +421 - (0)42 - 469 3307 - 9
dopravné pásy pre stavebníctvo,
spojovanie a pogumovanie hnacích valcov
GALVAFIN - Italy s.r.o.
Placová 967/52
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 - (0)41 - 5982112
kovy - povrchová úprava
Galvamet, spol. s.r.o.
Jasenice 783
CZ - 755 01 Vsetín
tel.: +420 - (0)571 - 403239
tepelné spracovanie vrátane vákuového
a povrchového indukčného kalenia
GAMA Myjava, s.r.o.
Turá Lúka 240
907 03 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6216069, 6908611
armatúry - VO, voda, plyn , kúrenie,
GAMA OCEL, spol. s.r.o.
Bratislavská 406/4
CZ - 695 01 Hodonín
tel.: +420 - (0)518 - 342333
ohraňovanie plechov, rezanie, vŕtanie,
zvarovanie
GAMAalumínium s.r.o.
Vansovej 3
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6722054
výroba hliníkových chladičov
GAMAPLAST, s.r.o.
Martina Kollára 329
908 43 Čáry
tel.: +421 - (0)34 - 6542101
plastické hmoty
GAMIN SK, s.r.o.
029 55 Novoť
tel.: +421 - (0)43 - 5590402
predaj meracích prístrojov na povrchové
úpravy
GAMMA, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 25
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161246, 4285388
konštrukčné výrobky z kovov a ich montáž,
mechanika, káble,
GARANT Martin, s.r.o.
Remeselnícka 54
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6519501
plyn - inštalácia, rozvod
GASTRO-CHLAD s.r.o.
Hraničiarska 19/33
851 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
chladiarenské zariadenia - dodávka,
montáž, servis
Hlavná 1910
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4040111
špeciálne strojové púzdra
Továrenská 422
018 61 Beluša
tel.: +421 - (0)42 - 4651510
výroba polyetylénovej fólie, vriec a obalov
z fólie, vhodné aj do potravinárstva
GILAFOL AUTOFÓLIE
GOMS, spol. s r. o.
GAWAPLAST SLOVAKIA, s.r.o.
Nejedlého 47
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 montáž - autofólie
Tovarénská 4416
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4450930
všeobecné strojárstvo, generálne opravy
a montáže strojov
Nádražná 34
900 28 Ivánka pri Dunaji
tel.: +421 - (0)2 - 45649578
rozvody, armatúry, meracia, riadiaca
a regulačná technika, zváracia
technika,predaj materiálu a techn.
zariadenia pre stavbu potrubných
rozvodov z plastov
GAZOTECH s.r.o.
Duklianska 21
085 01 Bardejov
tel.: +421 - (0)54 - 4882007
kovovýroba
Medňanského 16
036 08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4286211
VO, predaj a servis plynospotrebičov
a čerpadiel
GAS SLOWAKIA s.r.o.
Sučianská 29
036 08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4224531
kúrenie
GASCONSULT s.r.o.
Továrenská 14
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50213165
elektroinštalácie
GIMEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Horná huta 48
969 01 Banská Štiavnica
tel.: +421 - (0)45 - 6921444
pokladnice a registračné pokladnice
Gleich Aluminium, s.r.o.
GBO, s.r.o.
České mládeže 1096
463 12 Liberec
tel.: +420 - - 488578985
výroba hlinníkových plechov dosiek,
blokov, prívesy
Južná trieda 78
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7296862, 6760524
kovovýroba, tvarové rezanie ocele
GLOBE METAL & FINANCE, a.s.
- materská spol. (GMF, s.r.o.) dcérska spol.
GC Leasing Slovensko, s.r.o GRENKE Franchise
Karadžičova
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50 204 704
leasing výpočtovej a kancelárskej techniky
GEA Klimatizácia s.r.o. - pobočka
GEMA spol. s r.o.
GAS GROUP, a.s.
Gold-Pack, spol. s r. o.
Sídlisko 65/13
093 01 Vranov nad Topľov
tel.: +421 - (0)57 - 488 0203
spoločnosť dodáva široký sortiment tovaru
pre laboratóriá.
Gardner Denver Slovakia, s.r.o.
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7144111, 101
projektová, inžinierska spoločnosť
pôsobiaca hlavne v plynárenskom, ropnom
priemysle a energetike
Polianky 41
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64463804
dopravné pásy pre stavebníctvo,
spojovanie a pogumovanie hnacích valcov
GGB SLOVAKIA, s.r.o.
Krivá 23
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6806163
klimatizačná technika
GAS & OIL Engineering, a.s.
Perinská cesta 282
044 58 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6148315
výroba prevodoviek
GODUR, s.r.o. - pobočka
GAVAX, s.r.o.
Robotnícka
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220069
kotly a kotolne, voda - úprava, čistenie
Sekurisová 16
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53419260
vákuová technika
GETRAG FORD Transmissions
Slovakia, s.r.o.
GODUR, s.r.o.
Majerská cesta 65
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4145136
výrob, predaj a servis ostatných
elektronických zariadení, zosilňovače pre
tel. kábelové rozvody,
GEMINI s.r.o.
Husitská cesta 247/4
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7763729
poradenská činnosť v oblasti merania
a regulácie, preda, opravy
GeminoX s.a.s. - Výhradné
zastúpenie GeminoX pre
Slovensko
Smrečianska 18
831 01 Bratislava 37
tel.: +421 - (0)2 - 44255633, 44256601
kliešťové kľúče
GEMMA s r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4113535
oceľové kované ploty, brány, zábradlia,
balkóny
GENERAL TRADING s.r.o.
Slovnafstká 108
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45643054-6
oceľové potrubia a príslušenstvo
Čsl.armády 3/1697
036 57 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4134153, 4134962,
4304864
výroba rámov pre stavebné stroje,
spracovanie plechov
Globus Car, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 0800141114, 44459070
kuriérska a zberná služba
GLS General Logistics Systems
Slovakia s.r.o.
Lučenecká cesta 2266/6
960 96 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5242514, 5242515,
5242516, 518,519
vnútroštátna doprava
GM - KOLEŇ
Šustekova 3
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62319854
oprava odevov a galantéria
GMC - měřící technika, s.r.o.
Fügnerova 1a
CZ - 678 00 Blansko
tel.: +420 - - 516410905, 516410906
elektroenergetika, silnoprúdová
elektrotechnika, meracia a regulačná
technika
Gnotec Ferrex, s.r.o.
Podzávoz 2824
022 01 Čadca
tel.: +421 - (0)41 - 4322893, 4332718,
4327614
výroba karosérií
GoBaKo, s.r.o.
Holubyho 12
043 27 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6771504, 6770319
zváracia technika
GOSET, s.r.o.
Bottova 7
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kopírovacie stroje, tonery
GRADA Slovakia s.r.o.
Moskovská 29
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55645189
prezentačná technika a servisné
spoločnosti
GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Račianska 190
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871216
tlačiarenské stroje, zariadenia - predaj
Grasso International GmbH,
organizačná zložka
Malinovského 1252/36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7719119
chladiarenské zariadenia - servis, údržba
Gräper Europe s.r.o.
Národná ulica 18
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5002904, 5643413
výroba a predaj trafostaníc a rozvodní
GREENPUNKT, s.r.o
Stummerova 1625/100
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5321001
výroba pracovných odevov pre rôzne
profesie, prac. obuv, rukavice
GREGOR a spol., s.r.o.
Galvaniho 2/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414993
drevoobrábacie stroje, stroje na výrobu
nábytku, nátěrové hmoty
GREGUŠ IVAN - TLAKOVÉ
ZARIADENIA
Kollárova 77
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220942
revízie tlakových zariadení.
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Opletalova 77
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 69307511-6
kompletizácia a montáž automobilových
doplnkov
GTS Slovakia, a. s.
Prievozská
824 99 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58228800
telekomunikačné služby
85
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
GUFERO BB, s.r.o.
Hampo Elektrorevízie
HBPO Slovakia, s.r.o.
HEXI ENGINEERING spol. s r.o.
Sládkovičova ulica 53
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4163247
technické výrobky
Karadžičova 37
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55561102
zber, recyklácia - elektrické spotrebiče,
prístroje, stavebný odpad, prenájom
kontajnerov
Priemyselný park - Lozorno 1006
900 55 Lozorno
tel.: +421 - (0)2 - 60301611, 65456701
výroba - komponenty pre automobily
VOLKSWAGEN
Púpavová 50
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65426290
obrábacie stroje
HDS a.s.
HANOME, s.r.o. Deutsche Messe
AG, Hannover pre SR
Matušková 7
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5866981
strojárstvom, VO s elektronikou,
priemyselné a kamerové systémy,
Beckovská 15
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43636751
elektronické prístroje a zariadenia, výroba
GUFERO Rubber Production s.r.o.
Horní Třešňovec 68
CZ - 563 01 Lanškroun
tel.: +420 - (0)456 - 321137, 321138,
3211339
o- krúžky, manžety, klinové remene
GUTTA Slovakia, spol. s r.o.
Jeseniová 47
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 16061
zasielateľstvo, medzinárodné
a vnútroštátne prepravy, predaj
zdravotníckej techniky
GYNEX s.r.o.
Lehnice-Kolónia 645
930 37 Lehnice-Kolónia
tel.: +421 - (0)31 - 5586580 – 1, 5530296 -7
stavebná chémia, autokozmetika,
priemyselné čističe
H + H Slovensko s.r.o.
Červenej armády 1190/71
039 01 Turčianske Teplice
tel.: +421 - (0)43 - 4920234
výroba kovových výrobkov
H O R N E T , spol. s r.o.
Žilinská 774/1
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4323529
služby pre vozové parky
H. C. RIVAL spoločnosť s ručením
obmedzeným
Bodvianska 19
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45241133
oceľové prvky pre poľnohospodárovvedľajšia činnosť, oceľové konštrukcie
HABIŇÁK
Uherova 49
058 01 Poprad
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
voda - rozvody, kúpeľne
HADYNA - INTERNATIONAL,
spol.s.r.o.
Kravařská 571/2
CZ - 709 00 Ostrava-Mar.hory
tel.: +420 - (0)596 - 622636
robotizácia, polohovadlá na sťahovanie
HAGARD:HAL, a.s. - sídlo
Pražská 9
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7913000
predaj elektroinštalačného materiálu
a svietidiel
HACH LANGE s.r.o.
Roľnícká 21
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48209094,
00420/272124545-centrála, 48209091-2
úprava vôd, analytické systémy
HANUZ, spol. s r.o.
Športová 45
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716531
výroba strojov
HAPPY END, spol. s r.o.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6412742
predaj - bezpečnostnej techniky
a prostriedkov v obore ekológie, požiarnej
ochrany, záchrannej činnosti
HARGAŠ NM, s.r.o.
Mostová 2055/18
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
všeobecné strojárstvo
HARMANN, s.r.o.
Sucovská 12
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5344791-2
energetika, vykurovanie
HARTES SK s. r. o.
Kuzmányho 7
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6494638, 6583588,
6520190
predaj, servis, požičovňa, upratovacie
služby
HARTING, s.r.o.
Mlýnská 2
CZ - 160 00 Praha
tel.: +420 - (0)220 - 380450
priemyselné konektory
HARTL DRTIČE + TŘÍDIČE, s.r.o.
Městský park 274
537 01 Chrudim
tel.: +420 - - 469/622987, 02/48291505
mobilné drviče a triediče kameňov
i na recykláciu
HASIL - HD, s.r.o.
Hrušovany 133
956 13 Hrušovany
tel.: +421 - (0)38 - 5314083
oprava hasiacich prístrojov
HASIL, s.r.o. - pobočka
Letná 45
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6232721
dodávka požiarnych uzáverov
HAKER, spol. s r.o.
HASTEX® spol. s r.o.
Párovská 44
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6532532, 6529695,
6514615
náradie a nástroje
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49300000
VO - predaj -hasiace prístroje a zariadenia
HAKOM s.r.o.
Československej armády 18
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220031
výroba dopravného značenia
a osadzovanie dopravných značiek
HALFEN - DEHA, s.r.o.
K Vypichu 986
252 19 Rudná
tel.: +420 - - 311672612
stavebné materiály a výrobky
86
Hlavačikova 23
840 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65316455
výstavy a veľtrhy, informačná kancelária,
predávajú plochy
Hauraton Betonwarenfabrik
Verwaltung GmbH, organizačná
zložka zahraničnej osoby
Blatnícka 3
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43637124
vsakovanie dažďovej vody, odvodnenie
povrchových vôd, odlučovače ropných
látok, výrobky z vysoko pevnostného
polyetylénu
HB Therm s.r.o.
Tuhovská
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454728
vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody
vody, plynoinštalácia budov
Hella Slovakia Front - Lighting,
s.r.o.
Kočovce 228
916 31 Kočovce
tel.: +421 - (0)32 - 7705111
autosvietidlá
Helpeco s.r.o.
Kukučínova ulica 207/22
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4324754
spracovanie starých automobilov
HF - TECH s.r.o.
HF TECHNIK, s.r.o.
Cintorínska 1734
958 03 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7490946
kompletné vybavenie na leštenie, údžbu
a opravu foriem a nástrojov
HG - PLAST, spol. s r.o.
Štúrova 140
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 520795
výroba ostatná z plastov
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.
951 46 Bádice
tel.: +421 - (0)37 - iba mobil / only GSM
predaj núdzových svietidiel
Ádorská 5400
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5517404
predaj elektroinštalačného materiálu,
elektroinštalačné práce, odborné
prehliadky a skúšky elektrických zariadení
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
HILCO, s r.o.
Záhradnícka 91
820 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5024 6111
dovoz a distribúcia lepidiel a tmelov, telová
a vlasová kozmetika, pracie a čistiace
prostriedky
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63537531
strojárstvo
HELPLUX s.r.o.
HERACLE s. r. o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4341 4942
realizácia progresívnych vykurovacích
a chladiacich systémov (podlahové,
stenové, stropné,...), montáž ZTI rozvodov,
nízkoteplotné zdroje tepla (kondenzačné
kotle na plyn, splyňovacie kotle na štiepku
a pelety, tepelné čerpadlá). Solárne
systémy na ohrev
Herding, Technika životního
prostředí, spol. s.r.o.
Toušeňská 283
250 81 Nehvizdy
tel.: +420 - (0)420 - 326792051
filtračná technika
HERMAN STEEL, s.r.o.
Novozámocká 104
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6514602, 654 14 52
prenájom priestorov
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49206938, 44882954
predaj, prenájom, servis - analytická
technika pre laboratória
HERMES PLUS SLOVAKIA s.r.o.
Púchovská 12
826 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64364051
laboratórne potreby pre analytickú chémiu
HES, s. r. o.
Trenčianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7717834
výroba meriacích prístrojov
HESS TRADING SR, spol. s r.o.
Meňhartka 3
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6647393, 6647353,
6601052
výroba a veľkoobchod rozvádzačového
materiálu
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57525111
predaj hardvéru a softvéru, kancelárskej
techniky, digitálnych fotoaparátov
HIVUS, s. r. o.
Tulská 33
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5651 809, 5000 514
technologické dodávky pre „čisté priestory“
- dezinfekcia a dezodorácia prostredia,
odstraňovanie zápachov
HIWIN, s.r.o.
Kaštanová 34
CZ - 620 00 Brno
tel.: +420 - (0)548 - 528238
lineárne pohony a posuny, ložiská
HLAVAČKA RUDOLF Ing.
Partizánska 8
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7417473
drôty a drôtené výrobky
HMH, s. r. o. - AT&P journal
Košická 37
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50261751, 50261752,
50261753
odborný mesačník o automatizácii
HMS - Schnallinger, spol. s r.o.
Rastislavova 12
951 41 Lužianky
tel.: +421 - (0)37 - 7783186
výroba strojov na spracovanie gumy
a tvarovanie plastov
HÖDLMAYR LOGISTICS SLOVAKIA
s.r.o.
930 41 Kvetoslavov
tel.: +421 - (0)31 - 5623194, 3193
logistika - preprava vozidiel
HOFEX spol. s r.o.
Napájadlá 9
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6443899
dopravné značenie, údržba ciest
HOFLEX, s.r.o.
Pílska 2002/9
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5320130
predaj - nástroje na opracovanie dreva,
výhradný dovozca
HOLOUBKOVÁ MÁRIA Ing. Patentová a známková kancelária
Krčméryho 14
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52635917
patenty, ochranné známky
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
HOMOLA s.r.o.
Hrastnik Slovakia s.r.o.
Hydraulika strojov, s.r.o.
CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o.
Krajná 49
823 66 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43415450
autoservisná technika - predaj
Šulekova 59
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6450115
výroba a dodávka komponentov vybavenia
obchodných priestorov, označovanie
tovaru
Na Skotňu 377/1
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 - (0)41 - 5654017
oprava, predaj strojov, náhradných dielov
Trenčianska Turná 1034
913 21 Trenčianska Turná
tel.: +421 - (0)32 - 6585844, 5184, 5113,
5185
hydraulika
HONEYWELL s.r.o. - Security
Products o.z.
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454660-1
integrované bezpečnostné systémy,
požiarna ochrana
HRONTECH, s.r.o.
HONOR + s.r.o.
HS-PLUS, s.r.o.
Novozámocká 59
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6510406
tlačiarenské stroje, zariadenia, meranie,
meradlá, zahraničná činnosť
Pod Táborom 32
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7722841
montáž bezpečnostných garážových brán,
montáž poplašnej signalizácie, predajca
vozidiel KIA - pneuservis
HONTstav, spol. s r.o.
Rybárska 34
962 31 Sliač
tel.: +421 - (0)45 - 5441016
predaj, servis skladovacej techniky
HYDREK, spol. s r.o.
Zalaba 2
937 01 Zalaba
tel.: +421 - (0)36 - 7791220
servis a oprava hydraulických valcov
HYDREX spol. s r.o.
Partizánska cesta 1877
962 05 Hriňová
tel.: +421 - (0)45 - 5497025,-6,-9
stavebné stroje, predaj, servis, leasing
HYDRO BG s.r.o.
Kuchyňa 586
900 52 Kuchyňa
tel.: +421 - (0)34 - 7785010, 7979622,
7979627
výroba, dovoz a predaj betónových
odvodňovacích a káblových žľabov
Kuzmányho 22
963 01 Krupina
tel.: +421 - (0)45 - 5519182
strojárstvo, vývoj odmínovacých zariadení,
výroba nakladačov, stav práce
HSS ENGINEERING, s.r.o.
HORIA spol. s r.o.
HTC holding a.s.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4113692
kotly a kotolne
Dobrovičova 8
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59334250, 59334261
strojárska výroba
HÖRMANN SLOVAKIA s.r.o.
HTI Slovakia s.r.o.
Vrančovičová 75
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60300610
elektromontážné práce, technologické
elektroinštalácie
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43415440
elektroinštalácie
Budatínska 23
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 hydrotechnické zariadenia - montáž,
zváračstvo
HUHN PressTech, spol. s r.o.
HYDROSERVIS s.r.o.
Hörmann Slovenská republika
s.r.o.
Školská 1604/30
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7768601, 7768611
strojárska výroba pre automobilový
priemysel
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63834653, 63810047
obchodné a sprostredkovateľské služby,
hydraulika
Humusoft, s.r.o.
HYDROTEAM - BB
Pobrežní 20
CZ - 186 00 Praha 8
tel.: +420 - (0)284 - 011730
vývoj softwaru
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458205
armatúry, čerpadlá
HURRICANE, s.r.o.
HYDROTERRA SERVIS a.s.
Seberíniho 13
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53633464
osvetlovacia a ozvučovacia technika
Vlčie hrdlo
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 stavebné stroje a zariadenia
Husqvarna Slovensko s.r.o.
Hydrotranzit Steel, s.r.o.
Revolučná 573
013 05 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5522511
stroje a nástroje na vŕtanie, rezanie
a brúsenie prír.stav.mat.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 výstavba potrubných stavieb, výroba
oceľových konštrukcií
HUTIRA SLOVAKIA s.r.o.
HYKEMONT spol. s r. o.
29. augusta 92
972 51 Handlová
tel.: +421 - (0)46 - 5426142, 5425014,
5120101, 5120123
meracia a regulačná technika, športovorelaxačné stredisko
Považská 18
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6448451, 6424750
montáž kontajnerov
Pestovateľská 1
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48201071
brány, dvere, kovania, pohony
HORMEN SK s.r.o.
Hattalová
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44631601
komplexné služby v oblasti osvetlenia
Hornet spol s.r.o. - pobočka
Račianska ul. (pri ALIANZ SP)
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44256447
autofólie, služby pre vozové parky
Hotset SK, s.r.o.
Nám. Slobody 11
968 01 Nová Baňa
tel.: +421 - (0)45 - 6855378
vykurovacie elementy a príslušenstvo,
regulátory teploty
HOVAL Slovakia, s.r.o.
Krivá 23
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6806246, 6806400
vykurovacia technika - predaj
HP engineering s.r.o.
Kuzmányho 90
039 01 Turčianske teplice
tel.: +421 - (0)43 - 4901260
výroba a dodávka hydraulických prvkov
a zariadení
HPG, s.r.o.
Sliačska 32
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 dopravná logistika
HPM - COMERCIAL, spol. spol s r.o.
Trenčianska 466
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 634467
energetické systémy, výroba chladiacích
a vetracích zariadení
HQF s.r.o.
Cintorínska ulica 490
076 12 Kuzmice
tel.: +421 - (0)56 - 6791521
liatina, odliatky z umelej liatiny
Koniarikova 19
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5536286
strojárstvo
Hweld s.r.o.
Rybárska 39
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 651 88 35
predaj zváracej techniky, prídavných
materiálov a príslušenstva pre zváranie,
ochranné pomôcky, kvapaliny proti
rozstreku, keramické spreje, čistiace
zariadenie na Inox zvary, nabíjače
autobatérií.
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.
Beladice 620
951 75 Beladice
tel.: +421 - (0)37 - 6330506, 6330285
hydraulické prvky a systémy
HYDRAULIKA DS, s.r.o.
Kračanská cesta 49
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5524 169, 5526 481
hydraulika
HYDROCOM, spol. s r. o. obchodná pobočka pre SR
Štúrova 76/11
018 41 Dubnici nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4428095
dodavateľ hydraulickej techniky
HYDROMONTEX, s.r.o.
HYPOTRADE, s.r.o.
Zálužická 23
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 obchodná činnosť
HZ Metal s.r.o.
Stará Maša 36
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4299248
recyklovanie kovového odpadu
CH - PRINT, a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7752314
elektronické výrobky, súčiastky
Charmes, s.r.o.
Západná 2
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43424732
obchodné spoločnosti
Chemaqua divízia
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4341 4387
úprava vody a služby v úplnom rozsahu
CHEMOLAK, a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
tel.: +421 - (0)33 - 5560514, 5560111,
5560555
výroba náterových látok, živíc, lepidiel,
riedidiel a pomocných prípravkov
Chemosvit Prochem s.r.o.
Štúrová 101
059 21 Svit
tel.: +421 - (0)52 - 7151111 , 7152169
chemické výrobky, vlákna, výroba
a spracovanie plastov
Chemoxa a.s.
Obchodná 6
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5321909
VO - priemyselné, laboratórne, chemické
výrobky
CHEMPROCES, s.r.o.
Šamorínska 52
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43415221
projektovanie a montáž technologických
zariadení pre chemický, potravinársky
priemysel
CHEMSEARCH divízia
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: - - 43414387
prípravky do priemyselnej údržby
Chesterton Slovakia s.r.o.
Strojnicka 103
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43632151
tesnenia, povrchová úprava kovov
a betónu, čerpadlá, spojky
CHI - EE - CULTURAL HOMESTAY
INTERNATIONAL
Račianska
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44453183, 44250096
tlmočníci, jazykové kurzy, študijné pobyty
pre našich študentov smerom do zahraničia
CHIRANA PREMA Trade, a.s.
Krajinská 1
921 75 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7724420
export zdravotníckej techniky,
laboratórnych prístrojov
Chirana Progress, s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7956210, 7956211
zdravotnotechnická výroba, vodoliečebné,
masážne stoly
CHIROSAN s.r.o.
Sadová 2
922 03 Vrbové
tel.: +421 - (0)33 - 7726241, 7725564
výroba - sanitné vozidlá, špeciálne
dopravné prostriedky pre zdravotnícku
pomoc, dvere a zásteny pre pracoviská
RTG, parné sterilizátory
CHLADENIE NITRA spol. s r.o.
Novozámocká 179
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - iba mobil / only GSM
chladiarenské zariadenia
87
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Chladiace veže Bohunice, spol.
s r.o.
Nám. sv. Michala 171/4
919 30 Jaslovské Bohunice
tel.: +421 - (0)33 - 5592402, 5592597,
5592122
služby v oblasti výstavby, generálnych
opráv a rekonštrukcií chladiacich veží
všetkých typov
CHLADTECH, spol. s r.o.
Podjavorinskej 1614/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7710099
dodávka a montáž mobilných ľadových
plôch a klimatizácie, dodávka strojných
technológií pre chladenie
Christ spol. s r.o.
Šintavská 26
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43632717
dovozca autoumývacích liniek pre osobné
a nákladné automobily
i - center spol. s r.o.
Tuhovská 27
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49101611
elektroinštalácie - veľkoobchod
I - PLUS, s. r. o.
Galvaniho 24
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 priemyselné, komunálne, stavebné stroje
a zariadenia
IBM SLOVENSKO, s.r.o.
Polus Millenium Tower, Vajnorská 100/A
832 86 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49541111, -1514
softvér, podnikové poradenstvo
IBS SCHERER CZECH, s.r.o.
Českých legií 5
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: +420 - (0)420 - 494947700
kompletné riešenie priemyselného čistenia
súčiastok
ICOM TRADING, spol. s r.o.
Zátišie 12
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44632483
nákup a predaj spotrebných
a priemyselných tovarov
ICOSA, s.r.o.
Vodná 1119/9
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6542309
dodávatelia plastových prášk.farieb
Záleská 48
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - (0)2 - 45944898
kované a nerezové zábradlia, ploty, brány,
závlahové systémy, centrálne vysávače
ICT ISTROCONTI, a.s.
I N G E O a.s. Ž I L I N A
IDENTCODE, s.r.o.
Bytčická cesta 16
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7072801, 7634950
projektová činnosť, geológia
I N T E R K O N T A K T spol. s r.o.
Mierová 129
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43291701,
43410837,8,40,41
vákuová technika
I N T E R T E C , obchodná
spoločnosť s ručením
obmedzeným
Čsl. armády 6
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4154256
výroba, inštalácie a opravy elektrických
a elektronických strojov a prístrojov
I. E. S. (Inteligentné elektrické
systémy) s.r.o.
Moldavská cesta 8
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6435818, 6789895
inžiniersko-projektová činnosť, priemyselná
automatizácia
I. S. SERVIS s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7232851
inžinierske siete
I.T.A. Telecom Slovakia s.r.o.
(International Technical Assistance
Telecom Slovakia s.r.o.)
Pestovateľská 8
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 telekomunikačná technika a zariadenia,
stavby a montáž
IBG International Battery Group,
s.r.o.
Šenkvická cesta 11
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6407660
trakčné a stacionárne batérie
IBH s.r.o.
Strojnícka 42
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43421294
automobily - zabezpečenie, VO - čaj
88
IBK SLOVAKIA, spol. s r.o.
Ventúrska 18
815 48 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54431540
obchodná činnosť
Družstevná 2
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7741166
automatizačná a regulačná technika
IDN spol. s r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63833947, 63537474
úprava úžitkových automobilov
IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Jurská cesta 7
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6313147
energetické zariadenia
IDO EET, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6313111
výroba, dodávka a montáž technologických
zariadení
IDOPS družstvo
Hýrošova 3
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59309100-16
stavebné firmy, spoločnosti, špeciálne
stavebné činnosti
IDOS, a.s.
Štefánikova 34
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7635625
stavby, realizácia
IDS MONTÁŽE LEVICE, s.r.o.
Sv. Michala 4
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6313544
výroba kovových konštrukcii, častí
IDS SLOVMONT LEVICE, a.s.
Pri podlužianke 3
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6313544
energetika
IDtech, s.r.o.
Priemyselný areál 3185
946 03 Kolárovo
tel.: +421 - (0)35 - 7775056
identifikačná a parkovacia technika
IEM s.r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7721368
plyn - inštalácia, rozvod
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC
SYSTEMS s.r.o. - pobočka KE
IMEXO s.r.o. - SANDY J. GÓRA NITRA
Husárska 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6223807
predaj - hliníkové výrobky OMEI, výrobky
z plastov pre stavebníctvo
Novozámovká 130
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6519792
voda - rozvody
IFEBO s.r.o.
F.Kostku
841 05 Bratislava
tel.: +421 - - 02/60202073
špec.strojárenské súčiastky, normované
diely strojojov, rýchloupínače
Bratislavská 103
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7444053
drôty a drôtené výrobky,obchody
a zariadenia - výstavy
Igor Majdan - APKO - STOLÁRSKY
MAJSTER
Bojnická cesta 1 A
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5432030
predajňa pre stolárov a remeselníkov
Igor Nemec ELMOT
Murgašova 15
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4239860
oprava,prevíjanie elektromotorov,oprava
el.zariadní
Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5323125
služby bezpečnostného technika, školenia
IKB LEASING SR, s.r.o.
Tomášikova 64
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49112700
operatívny a finančný leasing strojov
IKEMA, spol. s r.o.
Tabaková 2
900 27 Bernolákovo
tel.: +421 - (0)2 - 45994876-8
hydraulika, náradie a nástroje
IKZ Construct, spol. s r.o.
Kľukatá 57
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43330015
čerpadlá
iLH, s.r.o.
Školní 6
CZ - 664 49 Ostopovice
tel.: +420 - (0)547 - 217300
popisovače štítkov a bužírok
ILUMA +, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5478 91 93
elektroinštalácie
IMAFEX Computers, s.r.o.
1.mája 34/193
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5526074
poskytovanie služieb internetu, PC hry, tlač,
skenovanie a napaľovanie dokumentov,
predaj a servis PC
IMAGO, spol s.r.o.
Varšavská 22
830 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44371434, 44459733
kancelárska technika, vybavenie
IMCO POWER, s.r.o.
Polianky 18/A
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64463311
napájacie zdroje
IMET-AKE s.r.o.
M. Sch. Trnavského 2/B
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60202911-5, 40, 60202953
VO, MO, ložiská,stroje, zariadenia a diely
do ťažkého strojárstva
IMEXIM TS, a.s.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50205361
výroba príslušenstva k obrábacím strojom,
čistiace a odmasťovacie zariadenia
IMK Kontakt, s.r.o.
IMMERGAS, s.r.o
Zlatovská 2195
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 2850100, 6402123 - 5
VO plynových kotlov - predaj, servis
IMMUNOTECH, spol. s r.o.
Vlárska 3
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54774306
obchodná činnosť
IMOS-Systemair, s.r.o.
Kalinkovo 146
900 43 Kalinkovo
tel.: +421 - (0)2 - 40203111, 40203112
výrobca a dodávateľ vzduchotechniky
IMP Kontakt spol.s.r.o.
F. Kostku 3291/1
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60202073, 60202070
strojárstvo
IMPAX TRADING s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54789192
zdravotnícka technika a zariadenie
ImpressMedia, s.r.o.
Hodžova 19
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7722 043
veľkoformátová digitálna tlač
Imrich Benc - EPB
Drozdí chodník 5
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7412711
elektrické vedenia - projekcia
Imrich Csiba - DANUBIALIFT
Jantárová 37
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5525304
vykonávanie montáže, generálnych opráv
a revíznych skúšok zdvíhacích zariadení
Imrich Füle - FIVOKU
Družstevná 21
900 45 Malinovo
tel.: +421 - (0)2 - 45955438, 40554627
montáž, opravy, údržba a servis ústredného kúrenia a sanitnej inštalácie,
výmenníkových staníc a kotolní
s kompletnou dodávkou zariadení vrátane
náteru, tepelných izolácií, stavebnou
údržbou, meraním a reguláciou
Imrich Németh - LEDIM
Rastlinná 32
851 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62860331
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
regenerácia, rozpúšťanie pre analytické
účely.
IMS KUPA, a.s.
Šimonovská cesta 37
971 01 Nováky
tel.: +421 - (0)46 - 5183420-3
nehrdzavejúca oceľ, distribútoer
špecialnych ocelí
IMTECHNIK, spol. s r.o.
Gáborská 26
920 01 Hlohovec -Šulekovo
tel.: +421 - (0)33 - 7423119
píly - nástroje a stroje
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
IMW,s.r.o.
Ing. Anna Filipáková - FANN
Ing. František Vasočák VAM
Ing. Jozef Parobok - ISOP
Odlehlá 24
CZ - 621 00 Brno
tel.: +420 - - 543242521
tesnenia závitové, lepiace a sekundové,
zaisťovacie lepidlá
Giraltovce
087 01 Giraltovce
tel.: +421 - (0)54 - 7322181
výroba pracovných odevov
Robotnícka 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6517177
výroba účelových strojov, iných
NA Štepnici 8500/9
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5320391
stavebné stroje na zemné práce
Ing. Anton Cíba CIBEX s.f
Ing. Imrich Domaniža - 3D
In Vest s.r.o.
Kamenná 11
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7242716
ochranné a bezpečnostné pomôcky
Žofiina osada 13
940 95 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6424246
odevy - pracovné - výroba
Ing. Jozef Stanko TERMOPLAST
SEREĎ
Ing. Anton Gažovčjak
Ing. Ivan Harajda - EAST
Potočná 7
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7418496
projektová a inžinierska činnosť elektro
Cottbuská 7
040 23 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6426916
VO so svetelnými zdrojmi
Ing. Anton Gereg
Ing. Ivan Ryban R - KLIMA
Jarková 2
082 21 Veľký Šariš
tel.: +421 - (0)51 - 7763090
plynové kotly JUNKERS
Palkovičova 585
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - (0)38 - iba mobil / only GSM
klimatizácia, vzduchotechnika, predaj
MO, VO
areál Duslo a.s.
927 05 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7752861
výroba tlakových aparátov a výmenníkov
tepla, montáže strojno-technologických
zariadení
INA KYSUCE, a.s.
Dr. G. Schaefflera 1
024 11 Kysucké Nové Mesto
tel.: +421 - (0)41 - 4215731
predaj valivých, klzných, kĺbových ložísk
a lineárnych vedení
INCOM PARTNER`S, s.r.o.
Račianska 77
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44461628
valivé ložiská a príslušenstvo, ozubené
reťaze a remene, dopravníkové reťaze
a pásy, tesnenia, mazivá, lepidlá a tmely,
elektromotory a prevodovky
INDEL Krzysztof Klibisz
Al. Niepodleglości 245/112
02-009 Warszawa - Poland
tel.: - - 0048/226699937
strojárstvom
INDUSTECHNIC
Pluhová 49
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44459434
elektronika - údržba, strojárstvo, výroba
Industria Slovakia, s.r.o.
Sady Cyrila a Metoda 20/8
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4440230
priemyselné vzduchové filtračné zariadenia
INDUSTRIA spol. s r.o.
Ku Bratke 5
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6312154
záhradnícke nástroje a stroje, čerpadlá,
motorové oleje, záhradnícka technika
Industrial Technics Slovakia s.r.o.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava - Staré Mesto
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba technických zariadení
Industry EU, s.r.o.
Čepí 1
CZ - 533 32 Pardubice, ČR
tel.: +420 - - 420596012127, 800 40 04 64
Európsky internetový informačný systém
pre strojárenstvo, stavebníctvo, plasty,
auto, electro...
INERGY Automotive Systems
Slovakia s r.o.
900 55 Lozorno
tel.: +421 - (0)2 - 60301400
výroba plast. palivových nádrží
INEXPO, s.r.o.
013 32 Dlhé Pole
tel.: +421 - (0)41 - 5651604
pásové a kolesové rýpadlá
INFOSTAVBA, Ing. Bibiana
RAJNICOVÁ
Okánikova 2
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5477 6538, 5249 2215, 33
/ 6477 677
vydáva mesačník o pripravovaných
stavbách v SR – Bulletin Stavdata
INFRASENSOR s.r.o.
Vřesová 571
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: +420 - - 241940989
dodávateľ priemyslových snímačov
Ing. arch. Dušan Kostovský ECOUR
Wolkrova 3
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62243425 - domov
ekológia
Ing. Bohumil Gregor UNI
Ing. Ivan Sokol INPEKO
Framborská 58
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5626763
bezpečnostné služby, kurzy plynné,
tlakové, elektrické a zdvíhacie zariadenia
Vihorlatská 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7335 232
predaj, kúpa, opravy stavebných strojov
a nákladných automobilov
Ing. Iveta Nováková
Ing. Bohumil Homola - KOVO
Patrónka
Ing. Ján Buchanec BB TRADE
Odborárov 51
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4412313
požiarna ochrana
Dlhé Diely 3/15
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54788414
výroba strojov a zariadení, sústružnické
a frézarske práce, ozubené kolá
Jesenského 14
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4444444
stroje a nástroje na vŕtanie, rezanie,
brúsenie, zdroje nepretržitého napájania,
VO, MO
Ing. Častulík, s.r.o.
Ing. Ján Hidvéghy - Profimix
Gogolová 18
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63533151, 68208096
drviče plastov
Západná 2991/41
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5521828
všeobecné strojárstvo
Ing. Dana Glejteková REVIMONT
Ing. Ján Králik TECO
Bystrička 154
036 01 Bystrička
tel.: +421 - (0)43 - 4385215
revízie, technické zdvíhacích a tlakových
zariadení
Vysokoškolákov 41
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5623516
zabezpečovacie systémy aj kamerové
systémy,
Ing. Drahomír Migra - PRAKTIK
Ing. Ján Macho - OZ SERVIS
Zlievarenská 1
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5903201
VO a MO v oblasti výpočtovej techniky
a bytového textilu
Ing. Dušan Zima - Majster Zima
Nejedlého 61
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64463007
opravy elektrických šijacích strojov, predaj
motorových píl
Ing. Emil Grobauer - VEGA
Mikrosystems
Tatranská 18
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7710398
priestorové termostaty - výroba
Ing. František Bernáth BEFRA
ELEKTROSERVIS
Petöfiho 65
941 31 Dvory nad Žitavou
tel.: +421 - (0)35 - 6484208
meranie, regulácia a stráženie odberu el.
energie
Ing. František Roško - KOVOTEX
Dostojevského 12
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 428234
ochranné a bezpečnostné pomôcky predaj
Miletičova 72
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53412335
váhy, etiketovacie váhy, tlačiarne etikiet,
termoetikety, baliace zar., predaj a úplný
servis
Ing. Jaroslav Divok DILIV
941 42 Zbehy
tel.: +421 - (0)37 - 7793059
kovovýroba + drevovýroba, palety, rezivo
Ing. Jaroslav Gdovin - EL-MONT
Údenárska 5
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7717711 - 2
inteligentné systémy pre elektroinštalácie návrh, dodávka
Ing. Josef Zajíček
Andovská 81
940 53 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6401462
distribúcia plastových výliskov
Ing. Jozef Blecha
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456829
kovoobrábanie- rezanie vod. Lúčom,
kovový tovar
Ing. Jozef Krajčí
Hollého 312/10
956 31 Krušovce
tel.: +421 - (0)38 - 5329111
MO, VO
časť Alexandrov dvor 424
926 01 Báb
tel.: +421 - (0)37 - 6588168
Výroba výrobkov z plastov
Ing. Jozef Švantner - SLOS
Nám. Ľ. Štúra 24
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4700470, 4700474
svietidlá
Ing. Jozef Tecák - TECÁK-kovo
Pod Dolami 2628
093 02 Vranov nad Topľou
tel.: +421 - (0)57 - 4424575
povrchová úprava malých výrobkov
prevažne z drôtu, nanášanie práškových
farieb, vytvrdzovanie pecou
Ing. Július Ždímal - stroje
a zariadenia
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44453104
stavebné stroje a zariadenia
Ing. Juraj Kovács KOVATS
Nižný Lánec 5
044 73 Nižný Lánec
tel.: +421 - (0)55 - 4665132
elektronické zabezpečovacie systémy poplachové systémy narušenia
Ing. Kamil Adamčík - ANTRA
Kalocsaya 4
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4285959
brúsky na nástroje - píly, vrtáky, závitníky,
záhĺbníky, odborný preklad v anglickom
jazyku
Ing. Karel Kafka TKK-HIG
Černokostelecká 1621
CZ - 251 01 Říčany
tel.: +420 - (0)323 - 622555
upínacie prvky, systémy vrátane meracích
systémov a manipulátorov
Ing. Karol Šteso KJŠ
Andovská 3
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6401914
čerpadlá - servis
Ing. Ladislav Borš ELEKTROSERVIS
Kostolná pri Dunaji 87
925 25 Kostolná pri Dunaji
tel.: +421 - (0)2 - 45901600
montáž, oprava, údržba elektrických
zariadení
Ing. Ladislav Fülöp - SODIGEM
Bullova 3
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64531343
špecialná diagnostika pre automob.motory
Ing. Ladislav Podhorec EKOLUX
Damborského 9
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6528773
revízie, technické
Ing. Ladislav Straka - AGENTÚRA
ENERGETIKY a EKOLÓGIE
Gen. M. R. Štefánika (budova Merina) 19
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7434878
energetika a ochrana ovzdušia
Ing. Ladislav Tánczos - S ARMAT
Diakovská cesta 3
927 01 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7708183
predaj priemyselných armatúr
89
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Ing. Ľubica Popluhárová AKTIVA
Polárna 6
821 02 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
ekonomické poradenstvo
Ing. Ľubomír BELICA BEOPTER
Stará baštová 6
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6226594
kúrenie, energetické služby, hydroregulácie,
termolregulácie,
Ing. Ľubomír Beran BEDOT
Mierová 13
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4331469
stavebné stroje a zariadenia, náhradné
diely, nakladače
Ing. Ľubomír Martinisko - MARKOS
Mlynská 491
018 61 Beluša
tel.: +421 - (0)42 výroba kovových výrobkov
Ing. Marián Labaš LAVAX
Pri Rajčianke 49
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7241002
kúrenie, podlah. krytiny, gumové výrobky
Ing. Matúš Stríž UNIKOV - STRÍŽ
Horská 30
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44459288
zámočníctvo, zámočníci
Ing. Michal Sedlár RALDES
Ing. Peter Weis - WEIS - stavebné
stroje
Klenová
831 01 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
prekladateľská agentúra
Lazovná 89
974 00 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4153270, 4154112
služby v stavebníctve, servis a predaj
stavebných strojov
Ľubovníková 24
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 68208095
konštrukčné práce v strojárstve, opravy
strojov a zariadení s mechanickým
pohonom
Ing. Radek Urban - ARRAY PLAST
Ing.Ingrid Šišovičová - GRINID
Pri celulózke 38
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5166203, 5005415,
5650883
plastické hmoty
Námestie 6. apríla 17
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64361608
meracia a regulačná technika - predaj
Ing. Róbert Slávik - CONSYS
Matúša Kavca 342/3
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7635086
ochranné a bezpečnostné pomôcky
Ing. Pavel Hála - ELEKTRO
MANAGEMENT
Vašinova 61
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6534408, -7249
strojárstvo - elektrotechnický magazín
Ing. Pavel Hamžík - BESOP
Fulianka 96
082 12 Fulianka
tel.: +421 - (0)51 - 7941582
výroba kvetináčov, truhlíkov, dolpnky
do kuchyne z plastu
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
Mlynská 977/15
067 81 Belá nad Cirochou
tel.: +421 - (0)57 - 7683149
výroba a predaj ozvučovacej techniky,
reproboxy, hudobné nástroje,
reproduktory, ozvučenie, ozvučovanie klubu, baru, kinosály, kostola, obce
Ing. Pavol Leško - PRO-LP
Hlinická 1
831 52 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44881328
vodohospodárske stavby, líniové vedenia
a rozvody, zdravotechnické inštalácie
a plynové zariadenia
Robotnícka 343
955 01 Továrniky
tel.: +421 - (0)38 - 5320268, -6529
predaj a distribúcia pohonných
a vykurovacích hmôt
Ing. Pavol Stano - A S T A X
Ing. Milan Dumanov RACIO
Ing. Peter Lacika - LIGMET
Bellova 89
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54773688
voda - úprava, filtrovanie, zásielková služba
honeywell
Stummerova 49
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5327957, 5325670
predaj tlakovej vzduchotechniky
Bystrická 45
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4324775
všetky autoslužby
Ing. Milan Sivý
Ing. Peter Rízek - MCR
TECHNOLOGY
Veľká okružná 1080/45
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 5427514
výroba kovových výrobkov, úprava
a realizácia interiérov
Malženice 199
919 29 Malženice
tel.: +421 - (0)33 - 7436353
meteorológia - teplomery, barometre,
meteorologické stanice
Ing. Milan Soukup - Smtronic
Ing. Peter Rudňanský - ARVEX
Husova 1354
CZ - 460 01 Liberec
tel.: +420 - - 485105518
antistika - pajkovacia technika - filtrácia
splodín
Čáčov 357
905 01 Čáčov
tel.: +421 - (0)34 - iba mobil / only GSM
výroba pružín z drôtu a pásky
Ing. Milan Svateník MS-ELEKTRO
Okrajová 3
080 05 Prešov
tel.: +421 - meranie, regulácia, elektro
Murániho 24
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7732352
revízie EZ a blezkozvodov, školenia
elektrotechnikov v zmysle vyhlášky
718/2002
Ing. Milan Tomanička TEKNO
POINT SLOVAKIA
Levická 3
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - iba mobil / only GSM
klimatizácia, odvlhčovače
Ing. Miloslav Mihalovič - MI-KL
Pútnická 16
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54793755
klimatizačná technika
Ing. Miroslav Daniš
Hviezdna 4
949 01 Nitra
tel.: +421 - klimatizácia, zariadenia
Ing. Miroslav Krajčovič MIKRA GLZ
Sabinovská 14
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43424644, 43411245
kovy - povrchová úprava
90
Ing. Miroslava Dulová, CSc. Slovstar
Ing. Peter Saloka - MARTEL
Ing. Peter Stachura - AVAK
Šrobárova 18
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - iba mobil / only GSM
inštalácia a servis zariadení hifi techniky
Ing. Peter Špilár - iSP
Starozagorská 9
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6421743
meracia a laboratórna technika
Ing. Peter Trančík INSPECT
Tolstého 28
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6324694
výroba váh, vážiacich a riadiacich systémov
Ing. Peter Vojtko - KLINGSPO s.p.
Tomášikova 24
040 04 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6323526
náradie a nástroje - predaj
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6491062
vypočtová technika, elektrotechnické
materiály
Ing. Roman Bitarovský - AB-MAX
Podsokolice 12
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7443575
Montáž a výroba okien
Ing. Roman Výbošťok - W.R.V.
29. augusta 5
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5479342
čistiace prístroje a zariadenia - predaj
a servis
Ing. Rudolf Škovira - TATRAGAS
Kpt. Nálepku 100/29
059 21 Svit
tel.: +421 - (0)52 - 7756112 , 7875116
plynové spotrebiče
Ing. Štefan Holakovský - GENiUM
Drobného 13
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64366726
patenty, ochranné známky
Ing. Tatiana Herchlová - AQUAViTA
ČOV ŽARNOVICA
Hronská 1113
966 81 Žarnovica
tel.: +421 - (0)45 - 6812185
čistenie odpadových vôd, zneškodňovanie
a zhodnocovanie odpadov
Ing. URBANÍK Jozef
Levická 9
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6534579
odevy - pracovné
Ing. Václav Navrátil AAGÁT DIESEL
s.r.o.
Šenkvická 1
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6453120
oprava čerpadiel a vstrekovačov znietových
motorov, servis a údržba autoklimatizíí
a predaj náhradných dielov na palivovú
sústavu naftových motorov,
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Junácka 10
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44461918
zabezpečuje: konferencie, semináre, kurzy,
prezentácie
Ing. Vladimír Fabian
J. Alexyho 3
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - iba mobil / only GSM
zlievárenstvo
Ing. Zbyňek Kaisler - AZK
9. kvetna 1249
CZ - 688 01 Uherský Brod
tel.: +420 - (0)602 - 752761
výrobca CNC fréziek
Ing. Zuzana Burianová - OSA
Tichá 10
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640866, 5003747
elektromotory, prevodovky,
Ing.Častulík, s.r.o.
Ing.Jozef Maníš-Kratos
INGELI Michal Ing.
Sedmokrásková 2
821 01 Bratislava
tel.: +421 - - 02/43426560
strojárstvom
INGSTEEL, s.r.o.
Tomášiková 17
820 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48269111
oceľové a hliníkové konštrukcie
INK&MEDIA, s.r.o.
Podpuklí 288
CZ - 738 02 Frýdek - Místek
tel.: +420 - (0)558 - 640949
tlačiarne
INOVA - ELECTRIC s.r.o.
Železničná 59
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektrotechnický materiál a zariadenia - len
distribútor
INOVATION Slovakia, s.r.o.
Budovateľská 63
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7733031
chemické prípravky pre priemyselné
čistenie - predaj
INPOZA, spol. s r.o.
Vladimíra Clementisa 6642/36
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 55 31 042
plyn - inštalácia, rozvod
InPro - electric, s.r.o.
Koprivnícka 14
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64463442
automatizácia priemyselná
INSEKO a.s.
Hálkova 3
012 51 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7235011
informačné systémy
INŠTALAKOV, výrobné družstvo
Priemyselná 4
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6578171
výroba kovových konštrukcii, častí
INŠTALATERM, s.r.o.
Hraničná 29
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7728922
plyn - inštalácia, rozvod
Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r.o.
Trnavská 80
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44373853
inšpekčná činnosť - zváranie
INTEC PLUS, s.r.o.
Strojnícka 29
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53411154
telekomunikačná technika a zariadenia
INTEGRA, s.r.o.
017 01 Považské Podhradie
tel.: +421 - (0)42 - 4320557
komíny, komínové vložky - výroba
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
INTECH CONTROL spol. s r.o.
Intraco Micro spol. s.r.o.
ISTOS spol. s r.o.
IVAR SLOVENSKO, s.r.o.
Vlčie hrdlo 4846
820 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45640869
inžinierska činnosť, projektanti
Karlštejnská 97
CZ - 252 17 Tachlovice
tel.: +420 - (0)311 - 670781
kontrolné a meracie mikroskopy
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52450137
automatizácia a meranie
Intech Slovakia, s.r.o.
INVENSYS SYSTEMS GmbH organizačná zložka
Vajanského 7
010 10 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234034
elektroinštalácie, osvetlenie, brány, bránové
systémy, kamerové systémy
Istrex Oil s.r.o.- mazivá Esso, Mobil
Lánska 937/39
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4329090, 43405050,
sústruženie, frézovanie, obrážanie,
brúsenie, opravy sústruhov, výroba
strojárenských súčiastok
Vilova 2
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63814343-4
komplexné služby v oblasti energetickej
efektívnosti
INTERCOM BRATISLAVA s.r.o.
Pod brehmi 2
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64288470
armatúry
INTERČERPADLO BB s. r .o.
Partizánska cesta 89/A
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4123874
dielce a príslušenstvo na čerpadlá
INTERECO, spol. s r.o.
Syslia 42
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43633474-6
ekológia
INTERFOOD SK s.r.o.
Bezručová 3
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7443333
obchodná činnosť, plastové obaly
do potravinárstva
INTERLUX Lighting spol. s r.o.
tomašikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43636611,12
predaj svetelnej a štúdiovej techniky
INTERMED, s.r.o.
Ľudovíta Fullu 7
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65428396
komunálna technika- predaj a kúpa,
ekológia
International BEZ Group spol. s r.o.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49611315
olejové a suché transformátory
International transport
Novozámocká 20
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6536184
cestná doprava
Interoute Slovakia s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 telekomunikačné služby
INTERSERVIS, s.r.o.
Malachovská 125
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4154256
montáž a opravy laboratórnych prístrojov
INTERWELD, spol. s r.o.
Úžiny 16
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44887946, 44887863
zváracie materiály, renovačné práce
technológiami zvárania
INTES, s.r.o.
Vlčie hrdlo AB/3
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 meracia a regulačná technika a priemyselná
technika
INVESTCOM SLOVAKIA, s.r.o.
Šusteková 49
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 67285101
distribútor olejov zn. ESSO a MOBIL
ISTROENERGO GROUP, a.s.
skrátene: IEG, a.s.
Odorínská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4297483, 4412482,
4421369
VO - hutný materiál, strojárské výrobky
Rozmarínova 4
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6376111-2
návrh a dodávka energetických zariadení
IPESOFT s.r.o.
Rozmarínová 4
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6376191
výroba kovových konštrukcii, častí
Bytčícka 2
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5070311
softwerové systémy
IPRES INŽINIERING s.r.o.
ISTROMONT, s.r.o.
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 9
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54654904-6
čistenie, priemyselné
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5006224 - 6
drevoobrábacie stroje, nástroje, zariadenia
a materiály pre drevospracujúci priemysel
IPU Slovensko, s.r.o.
ITECO ŽERIAVY, s.r.o.
Saratovská
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 priemyselné armatúry pre energetiku regulačné
Černákova 5
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6123894, 6123896
žeriavy, zdvíhacie mechanizmy
IPZ, s.r.o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57202211
informačné systémy
Langsveldová 3
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4304156
priemyselné značenie obalov a strojov
IS - IZOLAČNÉ SYSTÉMY - EUGEN
PRIBULA
Sadmelijská 3
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871948
elektrotechnický materiál a zariadenia
itelligence s.r.o.
ITES s.r.o. VRANOV
Čemernianska 137
093 03 Vranov nad Topľou
tel.: +421 - (0)57 - 4431139
chemické laboratóriá - zariaďovanie
a rozbory
ITS BENDA s.r.o.
Mánesova 73
CZ - 301 00 Plzeň
tel.: +420 - - 377420625
hydraulický upínací systém
Kŕižíkova 1377
CZ - 738 05 Frýdek - Místek
tel.: +420 - (0)558 - 482643
dodávka - linky pre spracovanie plechu,
výrobné linky, stroje
ISENG - MONT, s.r.o.
ITW Constructon Products ČR s.r.o.
Červenej armády 18
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6313248
výroba parných kotlov
Vídeňská 9
CZ - 148 00 Praha 4 - Kunratice
tel.: +420 - - 00420/244912719
strojárstvom
ISOLAR, s.r.o.
IVAL - Vancocá Alena
Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - iba mobil / only GSM
výroba elektromotorov
Plickova 5
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 zdravotnícka technika a zariadenie
ISOTEC, s.r.o. - organizačná zložka
zahr.osoby
IVAN BEDNÁRIK - ALBEX
ISCAR ČR s.r.o.
Kragujevská 398
010 01 Žilina
tel.: - (0)41 - 5640144
obrabacie stroje, meracia a laborátorna
technika, riadiacia, auomatizačná
a regulačná technika
ISS Facility Services spol. s r.o.
J.C. Hronského 14
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44450502
elektronické zariadenia
Pluhová 2
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49200511, 32630111
personálne poradenstvo, upratovacie
služby, strážna služba, výdaj stravy
Inteso Trade, s.r.o.
ISTA s.r.o.
Sodomkova 1375/10
CZ - 102 00 Praha
tel.: +420 - (0)226 - 250400
obrábacie stroje
Podunajská 25
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45258755
vodomery, merače tepla
INTEXT, s.r.o.
ISTER CENTRUM s.r.o.
Kočánkova 1
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62412897
stavby, realizácia
Beňadická 1
851 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63532145
čistenie, priemyselné
Novozámocká 3A
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7720456, 6575055
predaj akumulátorov, MO
Ivan Štetka
Červenej armády 1060/13
038 53 Turany
tel.: +421 - (0)43 - 4292347
elektromontážné práce,
montáž,oprava,údržba vyhr. el.zariadení
a výroba rozv.n.nap.
Ivan Tamáši - IVATI
Lánska 937/39
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4329090
výroba kovových výrobkov, iných
IVANKO Slovakia, s.r.o.
Ruská Nová Ves 65
080 05 Ruská Nová Ves
tel.: +421 - (0)51 - 7701209
sústruženie - CNC, výroba, montáž,
rekonštrukcia hadíc pre hydrauliku
IVATI, s.r.o.
IVBP s.r.o. - Inštitút vzdelávania
bezpečnosti práce
Odborárska 1
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44632304. -5
kompletné služby v oblasti BOZP a ochrany
pred požiarmi
Iveta Čamajová – GASTRO LUX
Pekná cesta, OD Jednota
831 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4487 3745
veľkoobchod antikorového riadu
do kuchýň a jedální. Sklo, porcelán, príbory
Berndorf
Iveta Hlaváčová INPEX
Na Bystričku 14
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4224565
materiál pre zlievárenský priemysel
IVETA SOKOLOVÁ – OPTIMA
Jakobyho 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6331 050, 7998 060,
7998 064
predaj a servis kancelárskej techniky,
kopírovacích a písacích strojov, spotreb.
Tovaru
Izmajlov Group, spol. s r.o.
Paróvska 22/4
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6533367
výroba pneumatík
IZOGLOBAL, s.r.o.
Kollárova 85
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4213252, 4133312
dovozca a distribútor tabuľového skla,
výroba izolačných skiel
IZOLEX Bratislava, a.s.
Agátová 22
844 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64 286 580, 69215245
výroba: odhlučňovacie, zvukopohltivé
a tlmiace materiály
J.H.T. KOVOS, s.r.o.
Kukučínova 209
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4260765
strojárska výroba na zákazku
Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640264
zabezpečovacie zariadenia a systémy zabezpečovanie objektov
JADO SERVIS
Ľ. Fullu 24
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektroinštalácie - opravovňa práčok
JaGa Bratislava, spol. s r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: - (0)2 - 50221476
distributor označovacích zariadení Willett
a Videojet
JAMBOR, s.r.o
Bytčianska 58
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5621659
energetika
91
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
JAMI s. r. o.
JANOŠKA PETER
Johns Manville Slovakia, a.s.
Mierová 129
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4363 6707
obchod, servis pre spracovanie betonárskej
ocele a výrobu betonárskeho tovaru
Lotyšská 22
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 priemyselné čistenie
Strojárenská 1
917 99 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5918148, 5918111
výroba sklenených vlákien
JANRENT spol. s r.o.
Ján Balvon- Alarmy
Studená 3
851 03, 821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49228540
automobily - vybavenie pre servisy
JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL, s.r.o.- odštepný
závod
ul.Pod Kaštielom 636/24
911 01 Dunica nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - iba mobil / only GSM
zabezpečenie objektov,alarmy, systémy
VO,MO
Ján Bartko - ELEKTROSAT
Zimná 61
053 11 Zimná
tel.: +421 - (0)53 - 4414564
antény a satelitná technika
Ján Černický - LIPTONA
Nová 4/1065
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7767505
plyn - inštalácia, rozvod
Ján Čurilla - PLYN, KÚRENIE
Železničná 18
053 61 Spišské Vlachy
tel.: +421 - (0)53 - 4485266
plyn - inštalácia, rozvod
Ján Hajtmanek - SeVoTech
Senecká cesta 1603
900 27 Bernolákovo
tel.: +421 - (0)2 - 45994032
servis a predaj čerpadiel, kalové, ponorné
MUDr. Alexandra 52
060 01 Kežmarok
tel.: +421 - (0)52 - 4524283
osvetlenie
Jaroslav Hrnko VZV - servis
Dvorčianska 74
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7412389
vysokozdvíhacích a prepravných vozíkov predaj a servis
Jaroslav Michalovič Elektrik
Rosina 865
013 22 Rosina
tel.: +421 - (0)41 - 5983522, 5952193
elektroinštalácie, voda, plyn, kúrenie
Jaroslav Pavel
Richvald 124
085 01 Richvald
tel.: +421 - (0)54 - 4722801
vykurovanie a klimatizácia, solárne
a komínové systémy
JÁN HALIENA
Jaroslav Šmida CHLADIARENSTVO POPRAD
038 41 Košťany nad Turcom
tel.: +421 - (0)43 - 4220220
elektromotory - opravy
Štefániková 57
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7723120
chladiarenské zariadenia
Ján Hamran - TORNÁDO
Moyzesová 6
940 52 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6414694
plyn - inštalácia, rozvod
Ján Jenča
JASTEM, spol. s r.o.
Tematínska 1997/7
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716489
všeobecné strojárstvo
ČSA 27
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7746245
výroba, predaj a servis
vysokofrekvenčných prístrojov na meranie
družicových komponentov
JC - METAL s.r.o.
Ján Jurišta - AUTOSKLO
Bratislavská 56/5
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6582261
spracovanie technických textílií autoplachty, stany, haly, strešné systémy,
trampolíny, prenájom stanov, obalové
materiály - mikroténové tašky, vrecká, fólie
Krajinská cesta 4
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43191133
predaj, montáž a oprava autoskiel
Ján Kysel - Autodiely
Plavisko 109
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4341259
automob.náhr. Diely, odťahová služba
Ján Mudraninec „ MIPEX „
Nábrežná 1126/46
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4261437, - 38, 4329183
predaj, montáž - garážové brány
NOVOFERM - garážové brány sekčné,
výklopné a protipožiarne, lisovanie
a tvarovanie plastov
Ján Osvald - A-Z ELEKTRO
Pod kalváriou 25
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6648995, 6601621
výroba elektrických rozvodových zariadeni
Jana Holotová UNITRANS
SNP 2173/84
069 01 Snina
tel.: +421 - (0)57 - 7623274
výroba kovových nádrží
Janka Krošláková
Čeľadince 15
956 16 Čeľadince
tel.: +421 - (0)38 - 5310217
výroba ochranných rukavíc
92
Jaroslav Dluhý ATAC A.V.
Jasenice 2081
CZ - 755 01 Vsetín
tel.: +420 - - 571403388
výrobca upínacej techniky
Jiří Konečný - LAUGART
JK - KOVO s.r.o.
Holíčska 20
851 05 Bratislava - Petržalka
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
kovovýroba, zámočníctvo, nástrojárstvo,
výroba a montáž mreží, brán, oplotenia,
schodov, zábradlí, prístreškov.
JL Elektronic, s.r.o.
Hviezdoslavova 116/2
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4322723
4327827
distribúcia, veľkoobchod elektronických
súčiastok
JL spol.s.r.o.
Dvojkrížna 5
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40204114
farby a technológie pre povrchové úpravy
materiálov
Johan ENVIRO s.r.o.
Hradská 3/G
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45641036
dodávateľ ekologického tovaru - sorbentov
Priemyselný park pre automobilovú výrobu
Záhorie 1
900 55 Lozorno
tel.: +421 - (0)2 - 60290111
výroba automobilových sedačiek
JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL, spol. s r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48280201
meranie a regulácia, protipožiarne
a zebezpečovacie systémy, chladenie
a klimatizácia, servis zariadení a komplexná
správa budov
JOLUX - GYULAI JOZEF
Podkolibská 30
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54772462
kancelársky nábytok
JORD, spol. s r.o.
Dolná 23
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7742990,2, 7701055
žeriavy, montáž,oprava,servis zdvíhacích
zariadení
JOVENTA S&C - Ing. Gabriel
KUCHÁR
Slnečná 2
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44250546
výroba a predaj elektroakustiky, meracej
a regulačnej techniky
Jozef Augustín
JOZEF KOZMON - OPRAVA VODO
A PLYNOINŠTALÁCIÍ
Poštová 2
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 plyn - inštalácia, rozvod
Jozef LOVÁSZ, s.r.o.
Novozámocká 180
947 03 Hurbanovo-Bohatá
tel.: +421 - (0)35 - 7611080
VO s oceľovými rúrami, potrubím z tvárnej
liatiny a sklolaminátovým potrubným
systémom
Jozef Mištrík - SEVAZ
Predmier 462
013 51 Bytča - Predmier
tel.: +421 - (0)41 - 5521147
váhy servis, predaj, montáž
JOZEF MURGAŠ ELEKTRONICS a.s.
Zvolenská cesta 14
974 03 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4303421, 4163986
výroba trezorov, kovových skríň,
elektronické trezory
Jozef Nagy - POOL-TECH
Športová 4399/60
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5515650
výroba kovových konštrukčných části,
všetko okolo bazénov
Jozef Paučo KOVOKOM
Nižovec 11
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5326656
poľnohospodárske stroje a zariadenia,
náhradné diely
Jozef Pecháč P+P KOVOVÝROBA
Komenského 44
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5327186
strojárstvo
Jozef Petrek
916 27 Častkovce
tel.: +421 - (0)32 - 7794067
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky školenia
Jozef Búran
Novozámocká 15
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6515171
hutnícke materiály-predaj
Jozef Cibula - servis chladiacej
a klim.techniky
Pažiť 193
951 35 Veľké Zálužie
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
servis, montáž, predaj klimatizácií
a centrálnych vysávačov
Jozef Galdun - ČERPADLÁ PUMPEG
Budovateľská 50
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7720358
výroba a oprava čerpadiel a elektromotorov
JOZEF HARASLÍN ELEKTROINŠTALÁCIE
Trstínska 20
841 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektroinštalácie
Jozef Hreha - HELP
Husická 1231/6
957 04 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - (0)38 - iba mobil / only GSM
priemyselné snímače, CNC značenie,
elektrochemické značenie - výhradný
dovozca, predaj
Jozef Petrík-PETRIMONT
Fintická 44
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7747817
opravy kotlov
JOZEF SLÁDEK - BRUNAR
Vrútocká 2
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - iba mobil /only GSM
výroba obrábacích strojov, kovových
konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
Jozef Solárik - ELPAS
Borová 32
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5682206
montáž, oprava, údržba elektrických
zariadení
Jozef Spiegel Ypsilon
Hronská 28
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45247902
výr. izolačných hadičiek
Fintická 8
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765730
výroba a predaj ochranných
bezpečnostných pomôcok
Jozef Šnor PLASTMONT
Jozef Hupka - AQUIPUR
Jozef Špigel - VÁHASPOL
Röntgenova 12
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
voda - úprava, čistenie
Rázusova 1848/2
071 01 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6431883
výroba strojov na spracovanie gumy, plasty
Petrovany 406
082 53 Petrovany
tel.: +421 - (0)51 - 7731055
servis a predaj váh a pračiek
Jozef Šumaj - UNITECH
Kalinčiakova 18
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6400770
kovoobrábacie stroje
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
JS-trade, spol. s r.o.
K W D s.r.o.
KANAL M.P.S. s.r.o.
KCT agentúra, spol. s r.o.
Stránska 2
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4145201
VO + výroba, potrubné systémy, hadice
Hronská 1
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5320971
oceľové konštrukcie, hydraulické sústavy návrhy, projekcia
Šamorínska 39
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45923391, 45648662
monitoring a čistenie kanalizácii,
dažďových zvodov a žľabov, stavebné
stroje
Kadnárova 61
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 1
stroje na obrábanie
JSV Nábytok
Mudroňova 81
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kancelársky nábytok
JUDr. Štefan Beleš - ABZ ServiceAgro Tech.salon
Hlavná 10
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 65934828
predaj prívesných vozíkov a záhradná
technika
JUEL, s. r. o.
Beethovenova 26
917 08 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 552 11 90
kotly - predaj
JUFLEX s.r.o.
Vlárska 50/A
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44633431
podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlá,
kotolne
JUHAS PETER TAP
Komárňanská cesta 3
940 71 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6426089
voda, kúrenie, plyn - montáž
Juraj Ferenčík FERA OOP
Staničná 4
956 18 Bošany
tel.: +421 - (0)38 - 5427284
uhlie, MO
JURAJ HURNÝ - VERTIKAL servis
Kendice 390
082 01 Kendice
tel.: +421 - (0)51 - 7797352
žeriavy - opravy
Juraj Volek A R T I F E X
Budovateľská 349
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421 - (0)34 - 6243224
strojárstvo - výroba pružín
Juraj Zubáň DROTOV
Čerňakovo 39
038 21 Mošovce
tel.: +421 - (0)43 - 4944380, 4901028
zámočnícke práce, výroba z drôtu - koše,
stojany, sieťoviny
JURIMPEX spol. s r.o.
Palkovičova 7
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektroinštalácie
JUS LEVICE s.r.o.
Kpt. Nálepku 78
934 04 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6313328
strojárstvo
K - Technik, s.r.o.
U splavu 1421
CZ - 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 - - 544221653
dielce a príslušenstvo žeriavov
K - TRADE
Púpavová 31
Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65427597
laboratórne potreby
K + R PRINT spol. s r.o.
Smrečianska 8
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44450375
tlačiarenské stroje, zariadenia
K R A N M O N T, spol. s r.o.
Diakovská 1231/12
927 00 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7707052
zámočníctvo, kovoobrábanie, servis
K&L Profily s.r.o.
Důlce 2135/13
CZ Ústí nad Labem
tel.: +420 - (0)475 - 208096
výroba profilov z ocele a neželezných
kovov pre automobilový priemyel,
elektropriemysel,
KANISČÁK FRANTIŠEK
K. P. KOV, s.r.o.
Popradská 68
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6405155
výkup a spracovanie druhotných surovín
M. R. Štefánika 19
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7446386
istiaca technika, elektroinštalačný materiál,
svietidlá - predaj
K.B.S. Nové Zámky, spol. s r.o.
KAPPA TRADE, spol. s r.o.
L. Kassáka 10
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6424323
vnútroštátna nákladná doprava,
zámočníctvo
Prievozská 38
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53417426
laboratórne sklo, plasty, prístroje, pomôcky
K.M.O. s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58101418, 53418300
telekomunikačná technika a zariadenia
Robotnícka 4347
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4328859, 4313430
výroba kovových konštrukcii, častí
K2J s.r.o.
Ivanská cesta 23
823 57 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43295643
komplexné služby dopravného značenia
cestných komunikácií, zabezpečovacie
zariadenia pre dopravné systémy a objekty
KABA gmbh v zastúpení ŠOTO
Žilinská 18
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52496206
strojárstvo
KAHAN ANDREJ
Strečnianska 4
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektroinštalácie
KAJAN VIKTOR
Prokopova 18
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elekteroinštalácie - malá opravovňa
Kanlux s.r.o.
KAPSCH TELECOM spol. s r.o.
KARANA, s.r.o.
Veterná
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 výroba a spracovanie plastov
Karel Rössl - RöCom
Hanušova 11
CZ - 779 00 Olomouc
tel.: +420 - (0)585 - 225007
potlač, razenie, chemická úprava
kovov,laserove popisovanie a značenie,
KARLA, spol.s.r.o.
Záhradní 32
CZ - 792 01 Bruntál
tel.: +420 - (0)554 - 703443
veľkoobchod plechov a profilov
valcovaných za tepla
Karma Slovakia s.r.o.
Jungmannova 16
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 bezpečnostné práce
Račianska 66
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32109309
výroba plynových kachieľ, prietokové
ohrievače vody
KAJO metal, s.r.o.
Karol Buday
Nábrežie Oravy 2270
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5863652, 5823300 - 1,
5864991, 5864002
klzné puzdra celobronzové,
bimetalické, motorové, klzné ložiská,
veľkosklad,priemyselného tovaru
Žilinská 792/19
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4322559
montáž kovových konštrukcii, častí
Kartobal s.r.o.
KDR, s.r.o.
M.R. Štefánika 71
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7235321, 2
lisovacie nástroje, výroba strojných
súčiastok
KELCOM Dubnica spol. s r.o.
Štúrova 76/11
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4450900-2
projekcia, dodávka a montáž - poplachové
systémy na hlásenie narušenia, požiarna
signalizácia, dochádzkové a prepúšťacie
systémy
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD
s.r.o.
Bajkalská 20
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7733888
zabezpečovacie a poplachové systémy,
kamerové systémy, drôtové rozvody
a telekomunikačná technika
KELCOM INTERNATIONAL, spol.
s r. o.
Čáčov 304
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6515340
zabezpečovacie a poplachové systémy,
kamerové systémy, drôtové rozvody
a telekomunikačná technika
KENNEK COMMERCE, s.r.o.
Pekná cesta 17
831 52 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43638817-9
vzduchotechnika
Kerametal, akciová spoločnosť,
Bratislava
Jašíkova 2
826 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48291427
predaj žiaruvzdorných výrobkov
KERNITE divízia
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43413747, 43414387
sortiment mazív, emulzií, priem.chémie,
chem.úpravy tech.vôd a iné
KGF HYDRAULIKA s.r.o.
Heršpická 13
CZ - 656 92 Brno
tel.: +420 - (0)543 - 245870
hydraulické náradie
Sládkovičova 6
943 02 Štúrovo
tel.: +421 - (0)36 - 7520370, 7511404
výroba obalov z kartonáže, antikorózna
a antistatická ochrana kovových výrobkov
Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.
KARTOMA, s.r.o.
KIMATT, s.r.o.
Komárňanská cesta 3
940 56 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6460736
kartónové obaly - výroba pre automobilový
priemysel
Štrková 578
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5006215 - 17
kovovýroba - skrine, telekomunikačné
zariadenia, kovoobrábanie
KASI - servis, šport, s.r.o.
KINEX CZ, s.r.o.
Stavbárska 42
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45642611
tlačiarenské stroje pre polygrafiu
Novovysočanská 48
190 00 Praha
tel.: +420 - - 312283250, 312283921
meracia a laboratórna technika
areál starej tehelňe
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4290779, 4290733
hliníkové a ocelové stavebné výplne,
dvere, okná, fasády, zimné záhrady
KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
KINEX-KLF, a.s.
Beniakova 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6555798
predaj profesionálnej čistiacej techniky
KAMASAT spol. s r.o.
KCN KOMPLEXNÉ CENTRUM
NÁRADIA, s.r.o.
Kukučínova 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: +421 - (0)41 - 4201411, 4201809,
4201410
dodávka valivých ložísk
KALCOMA TRADING
CONTRACKING, s.r.o.
Dolné rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 drevoobrábacie stroje
KALITA, s.r.o.
Wilsonovo nábrežie 60
949 01 Nitra
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
hlavná činnosť - grilovacie mriežky, fólie
na prípravu cesta, pečenie, vedľajšia
činnosť - zváranie hliníka
KALITEK SLOVAKIA, s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra - Dom odborov
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7001065
zváracia technika pre stavebníctvo,
priemyselné ohrievače
Trenčianska 2466/66
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7710726
brusičské práce a potreby
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32421333
predaj vozidiel značky KIA na Slovensku
KIWA, spol. s r.o.
Novozámocká 179
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6927011
prepäťové ochrany, výroba a predaj
93
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
KL s.r.o.
KLK, s.r.o.
KomBit - Alarm spol. s r.o. - sídlo
KOPTA
Belinského 4
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62250980
servis výmeníkových staníc
Jazdecká 5236/1
940 80 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6414121
výroba chladiarenských, veterných
a klimatizačných zariadení
Elektrárenská 3
945 05 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7713479
integrované bezpečnostné systémy
Areál PSN 1
CZ - 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 - (0)495 - 534815
zváranie a zváračská technika, upínacie
náradie
KLC s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44880559
stavebné stroje a zariadenia
KLC s.r.o., Lučenec
Zvolenská cesta 3448
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4331901, 4331464
stavebné stroje a zariadenia
KLEENTEK Slovakia, s.r.o.
Hrádza 29/1548
968 19 Nová Baňa
tel.: +421 - (0)45 - 6857026
prístroje na elektrostatické čistenie olejov
KLI PRODUKT, s.r.o.
Kysucká cesta 26/543
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 dodávateľ drevoobrábacích strojov
KLIMA KONZULT, spol. s r.o.
Trnavská cesta 63
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43420557, 43425397
chladenie, vzduchotechnika
KLIMA TEAM, s.r.o.
Trnavská cesta 63
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43420759
klimatizácia, vetranie
KLIMA TREND, spol. s r.o.
Štúrová 165
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6511740
servis vzduchotechniky
KLIMASOFT s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - iba mobil /only GSM
predaj, inštalácia a servis
vzduchotechnických a klimatizačných
zariadení
KLIMASTAV SK, s.r.o. - pobočka
Račianska 71
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44633654
vzduchotechnika, klimatizácia - projekt dodávka - montáž - servis
KLIMASTAV SK, s.r.o. - sídlo
V.P. Tótha 17
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5325150
vzduchotechnika, klimatizácia - projekt dodávka - montáž - servis
KLIMATECH s. r. o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7741123
vzduchotechnika, klimatizácia a vetranie,
servis
KLIMATECH s.r.o
Svätoplukova 1
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6428708
klimatizačná technika - predaj, montáž,
regulácia
KLIMAVENT s.r.o.
Kragujevská 398
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5532628, 5532629
klimatizácia, vetranie, autoklimatizácia,
centrálne vysávanie
KLIMAX.sk, s. r. o.
Medveďovej
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62247415
dodávka, montáž a servis klimatizačných
zariadení
94
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.
Predmestská 12
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7247026
poradenstvo vo vibroakustike
KM LOGISTIC, s.r.o.
Matuškovská 1413
924 01 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7701651, - 2
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky
K-MONTING s.r.o.
Sliačská 10
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44632381
klimatizácia, vzduchotechnika
Knapec Steel, s.r.o.
Pusté 927
013 22 Žilina - Rosina
tel.: +421 - (0)41 - 5983591
nástrojová a ušlachtilá oceľ - tyče, plechy,
rúry, profili, výpalky a výrezy - VO
KNAPECSTEEL s.r.o.
Pusté 927
013 22 Pusté
Rosina
tel.: +421 - (0)41 - 5983591, 5983382
VO - nástrojová a ušlachtilá ocel, profily,
výrezy, rúry, tyče a plechy
KNITECH,spol. s.r.o.
Šándorová 17
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4329 18 82
kotle, ústredné vykurovanie, výhr.
dovozca kotlov a príslušenstva od spo.
TH Ratíškovice- ČR a komínovej techniky
od sp. ROKA-Raža- Teplice,ČR
KNOTT spol. s r.o.
Dolná 142
900 01 Modra
tel.: +421 - (0)33 - 6902511, 6475185
výrobca bŕzd, náprav a príslušenstva
k týmto výrobkom
KOBASEAL, s.r.o.
Častá - Píla 66
900 89 Častá - Píla
tel.: +421 - (0)2 - 54773360
plomby, vstrekovanie plastov, výroba
bezpečn. plast. Plomb
Koboušek SK, s.r.o., Divízia Krauss
Maffei, Periférie, Mitutoyo
Na Priehon 82
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6307370
dovoz a predaj vstrekovacích strojov,
meracích prístrojov
KODYS SLOVENSKO, s r.o.
Bencúrova 39
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43423844, 43413103,
43423836, 43412809
predaj hardvéru a softweru pre systémy
čiarových kódov, etikety, štítky
KOL - SK, s.r.o.
Festivalova 3
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5625136
zámočnícka výroba, výroba zábradlí
KOLIESKO spol. s r.o.
Hollého 312/10
956 31 Krušovce
tel.: +421 - (0)38 - 5320938, 5329 111
výroba koliesok pre vozíky, regále
KOMATECH, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 15
960 03 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5369275,6
dodávka zametacích vozidiel, servis, opravy
komunálnej, dopravnej a manipulačnej
techniky
KOMPAFLEX - DMM POTRUBNÉ
ELEMENTY spol. s r.o.
Eliašovce 6
930 38 Eliašovce - Nový Život
tel.: +421 - (0)31 - 5692201, 5691133
potrubné elementy, výroba: kompenzátory
pre strojárstvo
KOMPAKT SERVIS s.r.o.
Jozefa Hagaru 9
834 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871189
autoelektrikárske komponenty
KOMPLET, s.r.o.
Trebišovská 3
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43427966
elektroinštalácie, vodoinštalácie,
plynoinštalácie
KONEX elektro, spol. s r.o. - sídlo
Dopravná 1
040 13 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6704210, 6704220, 230,
240, 222
elektrotechnický materiál a zariadenia veľkoobchodný sklad
KONEX ELEKTROODBYT Bardejov,
spol. s r.o.
KORD, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Bytčická cesta 89
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7232474, 7232792,
7234182
vykurovanie, klimatizácia, zdravotechnika,
vzduchotechnika
KORDSERVICE SK, a.s.
Továrenská 532
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6951233, 6951281
rozvod a predaj elektriny
Korep.s.r.o
Vajnorská 10301/108
Bratislava
tel.: +421 - konštrukcia a výroba strojov aj
jednoúčelových, zámočníctvo
Köster Česká republika, s.r.o.
Nádražní 235
542 01 Žacléř
tel.: +420 - - 499776165
svorníkové zatváranie, poradenstvo, servis,
predaj, zváranie na zakázku
KOV SILL, s.r.o.
Stöcklova 13
085 01 Bardejov
tel.: +421 - (0)54 - 4882086, 4727165
veľkoobchod - elektroinštalačný
material,svietidlá
Pri Krásnej 4
040 12 Košice - Nad jazerom
tel.: +421 - (0)55 - 6852447, 6749980
kovoobrábačské práce, povrchová úprava
kovov
Kongsberg Driveline Systems, s.r.o.
KOVACO spol. s r.o.
Hlavná 48
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7911552, 7911572
výroba dielov a príslušenstva pre motorové
vozidlá a ich motory 34300
Veľká Lehota 210
966 41 Veľká Lehota
tel.: +421 - (0)45 - 6830555, 6896122
prídavné zar.na malé stavebné stroje
KONŠTRUKTA - Defence, akciová
spoločnosť
Krížná 950/10
018 61 Beluša
tel.: +421 - (0)42 - 4624170-1, 4650201
výroba bankovej, trezorovej a archivačnej
techniky
K výstavisku 15
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7435731
vývoj a výroba vojenskej techniky
KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
K výstavisku 13
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7404111, 7404464
výroba - stroje na obrábanie
KOVAL SYSTEMS, a. s.
KOVCES, s.r.o.
Šoltésovej 418/151
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4322443
výroba kovových výrobkov a strojov
KOVEX - MARTIN
K výstavisku 13
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7431215, 7404520
presné liatie na vytaviteľný model
Dielenská Kružná
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4224537
výroba priemyselných čistiacich zariadení
a špecialnych strojov
KONTURA, spol. s r.o.
KOVEX družstvo Plavecký Štvrtok
Jaskový rad 215
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54654407
kompresory, príslušenstvo, profi náradie,
elektromagnetické ventily
Plavecký Štvrtok 65
900 68 Plavecký Štvrtok
tel.: +421 - (0)34 - 7974102, 7974119, 103
kovy - povrchová úprava
KOVO - FINIŠ, s.r.o.
KONZEKO, spol. s r. o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7597340 - 1
kovoobrábanie
KONŠTRUKTA - ZLIEVAREŇ, s.r.o.
Areál NPZ 510
053 21 Markušovce
tel.: +421 - (0)53 - 4499315
zber, výkup, triedenie a regenerácia
ropného odpadu
KONZULT - DCA, s.r.o.
Areál ZTS 934
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4487470
školenia zamestnancov, skúšky vypracovanie dokumentácie ochrany pred
požiarmi, označovanie objektov symbolmi
- montáž a revízia
KOVOBEL NITRA, s.r.o.
Ďumbierska 39
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6504912
stroje a zariadenia na chov hydiny
KOVOFINAL spol. s r.o.
Obrancov mieru 339/1
955 01 Tovarníky
tel.: +421 - (0)38 - 5363411, 13
reklamné pútače, reklama, gravírovanie
KOPS spol. s r.o.
KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.
Štúrova 1278
962 12 Detva
tel.: +421 - (0)45 - 5497946
strojárstvo, obrábanie, špeciálna technika
Nábrežie Oravy 625/12
026 17 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5832201, 5832205
prášková metalurgia, výroba a predaj
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
KOVOLAK, s.r.o.
KPB Intra s.r.o.
KTP Group, s.r.o.
KVT-CZ, s.r.o.
Marie Majerová 1152
CZ - 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: +420 - (0)420 - 569726060
výrobca striekacích boxov a kabín
Ždánska 447
CZ - 685 01 Bučovice
tel.: +420 - - 517380388
výroba a predaj prístrojových
transformátorov
Františkánska 2
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5516922
komplexná inžinierska činnosť, výroba
a montáž strojov a technológií, revízie
a montáže VTZ
Vídeňská 125
619 00 Brno
tel.: +420 - - 5/47125200-1
spojovacie časti, hydraulické prvky,
montážne lisy, pneumatické ručné nástroje
a náradie
KTR CR, spol. s.r.o.
KVT-Koenig, spol.s r.o.
Olomoucká 226
CZ - 569 43 Jevíčko
tel.: +420 - (0)461 - 325014
spojky a zariadenia
Pribinova 25/4195
811 09 Bratislava
tel.: +420 - - 547125000-1
výhradná distribúcia zariadení CIAT
pre Slovensko, predaj klimatizačných
a chladiarenských zariadení, tepelných
čerpadiel
KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o.
Dolný Val 118/64
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7002411
výkup, nakladanie a vývoz železného šrotu
a neželezných kovov, papiera, plastov
a nebezpečných odpadov
KPK, s.r.o.
KOVOMONT BM, s.r.o.
Podhájska 828
941 48 Podhájska
tel.: +421 - (0)35 - 6913700, 6586222,
6586114
ekologické čistiace systémy
Záhradnícka 1135
958 03 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7498909
výroba kovových konštrukcii, častí
KOVOMONTÁŽE, s.r.o. - stredisko
Stupava, strojárska výroba
Cementárska 15
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 60252240
zámočníctvo, strojárstvo, kovovýroba,
nerezové zábradlia, gastrozariadenia
KOVORAKO s.r.o.
Sportovní 2667
CZ - 269 01 Rakovník
tel.: +420 - (0)313 - 514068
výroba oceľových konštrukcií, kovovýroba
na zákazku
KOVOROB, s.r.o.
Šarišská 10/1685
091 01 Stropkov
tel.: +421 - (0)54 - 7423876, 7181625,
7181270
plastické hmoty
KOVOSPOJ, v. o. s
Balkán 33
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5322580
veľkoobchod so spojovacím materiálom,
malopredaj
KOVOTECH - Drehteile, s.r.o.
Sila 63
951 24 Nové Sady
tel.: +421 - (0)37 - 7894903
kovovýroba
KOVOTOPOĽ, spol. s r.o.
Odbojárov 4315/33
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5323009, 5323311
kovovýroba
KOVOTRADE, spol. s.r.o.
Segnerova 3397/5
010 15 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5983023
veľkoobchod s odpadom a šrotom 51570
KOVOTYP, s.r.o.
Sartorisova 8
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44634181
kovový nábytok - kartotéky, skrine, trezory,
lekárenský nábytok
KOVOVÝROBA DRÁBIK, s.r.o.
M. R. Štefánika 71
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 náradie a nástroje
KOVOVÝROBA spol. s r.o.
Zákamenné 204
029 56 Zákamenné
tel.: +421 - (0)43 - 5592321
kovovýroba
KOVOVÝROBA-DEMOVIČ
Vinična 1
940 71 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6406061
kovovýroba
KOVYS - HREHA JOZEF Ing.
Kokošovce
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7798742, 7753602
strojárstvo
Kollárova 75
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4010244
výroba - predaj - servis - montáž -žeriavy
KRAINTEK s.r.o.
KRAJSPOL SK, s.r.o.
Závodská cesta 14
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234454
váhy - výroba, predaj, servis, ciachovanie
Král, s.r.o.
Predmestská 83
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7241152
drevoobrábacie stroje a nástroje - predaj
a servis
Královopolská slévárna, s.r.o.
Křižíkova 68
CZ - 660 90 Brno
tel.: +420 - - 5/32041722
oceľoliatina
KRATOCHVÍLA, spol. s r. o.
Kočánkova 1
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62 41 10 53
voda, plyn, kúrenie, zemné práce
KRBY POKUSA s.r.o. - pobočka
krížna 58 - 60
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55567002
krbové vložky, obstavby, komíny LEIER,
teplovodné výmenníky, kotle - montáž
KRBY POKUSA s.r.o. - sídlo
Tehelná 35
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5536136
krbové vložky, obstavby, komíny LEIER,
teplovodné výmenníky, kotle - montáž
Kromexim Material Handling SR,
s. r. o.
Dvojkrížna 9
826 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44633328
manipulačná technika
KRTKO PROFÍK s.r.o.
Bratislavská 3
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45923391
krtkovanie kanalizačného potrubia
Křižík GBI, a.s.
K-trade, spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54774 494, 59302 422
Laboratórne a špeciálne chemikálie,
laboratórne vybavenie, sklo, plasty.
KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Na Priehon 82
949 05 Nitra
tel.: - (0)37 - 630 73 70
predaj, servis meracích prístrojov,
vstrekovacích strojov, zariadení
na prepravu a spracovanie materiálu
a chladiacich systémov
Cintorínska 12
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6930004
manipulačná a skladová technika /vydávajú
vlastné katalógy/
L.G.L. spol. s r.o.
Nám. Andreja Hlinku 29/34
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)41 - 5573636, 5571081
výroba a montáž svietidiel
KUBOUŠEK, s.r.o.
L.O.G., spol. s r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice
tel.: +420 - - 386102110
meracia a laboratórna technika, stroje
pre chemický, gumárenský a plastikársky
priemysel
Teplická 7
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7767766
náradie a nástroje - predaj zváračské práce
KUČERA - Spínací technika s.r.o.
nám. U Václava - Bořitov
CZ - 679 21 Černá Hora
tel.: +420 - (0)516 - 437572
elektronika, elektroinštalácia
Kufferath, s.r.o.
Vodná 27
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7769313
výroba strojárska pre automobilový
priemysel
KUSING, spoločnosť s ručením
obmedzeným - pobočka
Dobronivská cesta 10
960 01 zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5335743
vývoj a výroba drevoobrábacích strojov,
predaj strojov a nástrojov a potrieb pre
stolárov
KUSING, spoločnosť s ručením
obmedzeným - sídlo
Hlavná 23
059 92 Huncovce
tel.: +421 - (0)52 - 4562206
vývoj a výroba drevoobrábacích strojov,
predaj strojov a nástrojov a potrieb pre
stolárov
KÜSTER - AUTOMOBILOVÁ
TECHNIKA s.r.o.
Solivarská 1/A
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7722269 kl.133, 117
výroba - predaj elektromerov
Továrenská 1
976 31 Vlkanová
tel.: +421 - (0)48 - 4365111
výroba tiahel a lanovodov pre
automobilový priemysel
KSM - MONT spol. s r.o.
KVANT spol. s r.o.
J. C. Hronského 389/4
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5321940
plyn - inštalácia, rozvod, kúrenie, voda
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65411353, 65411355
optické zariadenia a prístroje, lasery osvetlenie, reklama
KT OBAL, s.r.o.
KWESTO, s.r.o.
Červenej armády 583
906 32 Jablonica
tel.: +421 - (0)34 - 6583202
obaly - automobilový a strojársky
priemysel, potravinársky,
KVANTUM, spol. s r.o.
KTI - Progress spol. s r. o.
KVOK s.r.o.
Hradná 16
940 56 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6424116, 6424, 790
spojovacia technika, konštrukčnoprojekčná činnosť - obchodno výrobná
spol.
Výstavisko - Kolonáda 8
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 43332284
klimatizačná a vykurovacia technika
Považská Teplá 6
017 05 Považská Teplá
tel.: +421 - (0)42 - 4381486-8
elektroiskrové obrábacie stroje
LABIMEX CZ, s.r.o.
Na Zámecké 11
CZ - 140 00 Praha
tel.: +420 - (0)241 - 740119, 7401120,
skúšobná laboratórna technika
Labo-Eco, s.r.o.
Kálnická cesta 12
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 výroba laboratórneho nábytku, špeciálneho
nábytku, montáž, zariadenie laboratórií
všetkých typov.
Labortech Trading, s.r.o.
Na Florenci 1020/19A
CZ - 110 00 Praha
tel.: +420 - - 724020052
výrobců zkušební techniky a zkušební
automatizace pro mechanické zkoušení
materiálů
LACKO PETER
Okrajová 2
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5653902
elektroinštalácie
Ladislav Barsi Weld - Metal
Bratislavská 1
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6424267
zváracia technika
Ladislav Ďurdík - DLD
Hviezdoslavová
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4325017
servis zdvíhacích zariadení pre mostové
žeriavy, montáž kovových konštrukcií
Ladislav Gálik AKU
Baranecká 167
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421 - (0)34 - 6242638
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky
Ladislav Gottgeisl GOLIFT
Staré záhrady 15
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43292954
výťahy - opravy
Ladislav Hanušovský Elektromontáže
Letecká 66
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4428274
elektroinštalácie
95
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Ladislav Jaroš - JARMONT
LANAKA, spol. s.r.o.
Podvysoká 22
023 57 Podvysoká
tel.: +421 - (0)41 - 4373334
výroba kovových konštrukcii, častí
Železničiarska 579
094 31 Hanušovce nad Topľou
tel.: +421 - (0)57 - 4450136, 4880501
železiarsky tovar - veľkoobchod, náradie
a nástroje,
Ladislav Kis
Hadovce 25
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 741727
elektroinštalácie
Ladislav Kriško
Priemyselná 1238
931 01 Šamorín
tel.: +421 - (0)31 - 5624447
kovovýroba
Fintice 243
082 16 Fintice
tel.: +421 - (0)51 - 7483590
hasiace prístroje a zariadenia - predaj,
servis, revízie
LandL Stroj Servis, s.r.o.
Ladislav Lištinský A-Z electric
Langsfeld Ján
Hraničná 13
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7728784
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných
Štiavnická cesta 1327/45
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4293612
kovový odpad výkup a spracovanie, zberné
suroviny
Ladislav Majtán
Lankwitzer Slovensko, s.r.o.
Fatranská 4
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 projektovanie elektro a bleskozvodov
Kotlišská 345
981 01 Hnúšťa
tel.: +421 - (0)47 - 5423322
farby, laky, riedidlá
Ladislav Nagy - ELASTOPRINT
LAPP KABEL, s.r.o.
Obchodná 4
946 55 Pribeta
tel.: +421 - (0)35 - 7693111
obalová technika
Bartošova 315
CZ - 765 02 Otrokovice
tel.: +420 - (0)573 - 501011
dodávateľ káblov, elektrotechnické
materiály
Ladislav Slatinský - SGF
Československej armády 3/1697
036 57 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4307071
opravy strojov a zariadení
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414668, 43634714
stavebné náradie, stavebné stroje
a zariadenia, technologické zariadenia
LAS V & M s.r.o.
Ladislav Staňo HAMMER
LASER
Za kaštielom 304
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 - (0)41 - 5982101
kované výrobky
Šulekova 44
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54414439
servis a predaj laboratórnych prístrojov
Ladislav Szöke - opravy a montáž
chladiarenských zariadení
LASER-TECH, s.r.o.
Buzulucká 14
040 22 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6713679
chladiaca a mraziaca technika, klimatizácia
Lago - nástrojáreň spol. s r.o.
Veľké Rovné 1571
013 62 Veľké Rovné
tel.: +421 - (0)41 - 5582030, 5582349
výroba kovových konštrukcií, výroba
nástrojov, foriem
LAMBDA - Hanák
Dlabačova 9
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7641515
predaj záhradného náradia
LAMBDA CONTROL, s.r.o.
Partizánska 242
033 01 Liptovský Hrádok
tel.: +421 - (0)44 - 5224087
výroba meracích, kontrolných, testovacích,
navigačných a iných prístr. a zar. okrem zar.
na riadenie priemysel.procesov 33200
Lambda Life a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44880159, 44880160
dodávky - chemikálie, laboratórna technika
Lamitec, spol. s r.o.
Vajnorská 134/A
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49107474
predaj kancelárskych potrieb a techniky,
papiera, spotrebného materiálu,
kancelárskej hygieny a občerstvenia,
poradenstvo, dodávka tovaru
96
LANDAL, s.r.o.
Hronská 4
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6314814
lasery, laserová technika
Vejdovského
CZ - 772 11 Olomouc
tel.: +420 - (0)585 - 225361
rezanie, zváranie, kelenie, laserový popis
LB Dent s.r.o.
Sliačska 10
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44632931
strojárska a kefárska výroba
LB výťahy, s.r.o.
Odbojárov 5
831 02 Bratislava - Nové Mesto
tel.: +421 - (0)2 - 44456025
dodávka a montáž výťahov a zdvíhacích
zariadení
LDM BRATISLAVA, spol. s r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43415027-8
armatúry čerpadlá
Le Mont Nitra, s.r.o.
Priemyselná 9
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6580831, 6580832,
6580833
voda, kúrenie, kanalizácia, plynové kotle
LEASING SLOVENSKEJ
SPORITEĽNE, a.s.
Tomášikova 48
832 69 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48629443
leasingové spoločnosti
LeCom LTD, spol. s r.o.
Kukučínova 514/12
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4440280
predaj pílových pásov
LEFA
FLEISCHHEREIAUSSTATTUNGEN,
GmbH, org. Zložka
Podtureň-Roveň 215
033 01 Liptovský Hrádok
tel.: +421 - (0)44 - 5231111
spracovanie plechov
Legia, a.s.
Bratislavská 9
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6521285
MO s výpočtovou technikou, servis
výpočtovej techniky, servis a predaj
registračných pokladníc, návrh, inštalácia,
konfigurácia a správa počítačových sietí
, predaj a realizácia zabezpečovacích
a monitorovacích kamerových systémov
LEGO Trading s.r.o. - organizačná
zložka
Karadžičová 8/A
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59396451
obchodné spoločnosti
LEGRAND Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 7
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32153601
elektrotechnický materiál a zariadenia
Leonardo Technology, s.r.o.
Valova 16
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - iba mobil / only GSM
značkovacie prostriedky na popis
a označovanie
Leoni Autokabel Slowakia, s.r.o.
Soblahovská 2050
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6571324, 6571111,
6571321
výroba systémov palubných sietí pre
automobily
LEWO spol. s r.o.
Pestovateľská 4
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43426613
strojárenská výroba: oceľové konštrukcie,
zásobníky, rámy strojov a zariadení
Libor Kykal - RAMON
Lindab-Astron s.r.o.
Kojetínska 71
750 53 Zlín
tel.: +420 - - 581 250 202
výstavba: oceľové haly a bidovy
Linde Gas k.s.
Odborárska 23
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49102540
zváranie, predaj tech. plynov
LINDSTRÖM, s.r.o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5546601
prenájom pracovných odevov a ich údržba
LINE s.r.o.
Pod Kalváriou 19
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7710614, 7481911
vykonávanie vodorovného dopravného
značenia
LINEATECH, s.r.o.
Dubová 13
010 07 Žilina
tel.: +421 - (0)41 lineárna technika
LINK PLUS s.r.o.
Belinského 9
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 tlačiarenské stroje, zariadenia
Lintech, s.r.o.
Chrastavice 3
CZ - 344 01 Domažlice
tel.: +420 - (0)379 - 410201
priemyselné značenie dielov a výrobkov
LIPOPROGRES
L. Sáru 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65429277
chemické laboratóriá
LIPTOVSKÉ STROJÁRNE PLUS, a.s.
1. mája 1850
031 80 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5526501
tvarovacie stroje, priemyselné nože
LiV Elektra, a.s.
Jura Janošku 3
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5514498
elektronické prístroje, zariadenia,
automatizačná technika
Priemyselná 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57286311, - 314
výstavba, rekonštrukcie a opravy veľkých
energetických zariadení
LIDKA s.r.o.
LIVONEC s.r.o.
Dlhá 6
851 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 brusičské práce a potreby
Hraničná 13
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7728357
požiarna ochrana - zariadenia, služby
LIDOKOV TRADE, s.r.o.
LOG systems, s.r.o.
Dr. Svěráka 13
CZ - 680 16 Boskovice
tel.: +420 - (0)516 - 452338, - 222
výroba rozvádzačových zámkov a kľúčov,
spájkovačky, svietidlá
Most pri Bratislave 810
900 46 Most pri Bratislave
tel.: +421 - (0)2 - 45650424, - 5
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky
LOGIS priemyselné obaly, s.r.o.
LIGHTECH spoločnosť s ručením
obmedzeným
Bedzianska cesta 667
955 01 Krušovce
tel.: +421 - (0)38 - 5328403
priemyselné balenie
Prokopova 24
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63811070
výroba, montáž a opravy výrobkov
a zariadení spotrebnej elektrotechniky
LIGUM, spol. s.r.o.
Levočská cesta 51
058 02 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7880505, 7733427
strojárstvo - pogumovanie a renovácia
valcov a kolies pre všetky odvetvia
priemyslu
LIMACON spol. s r.o.
Vígľašská 21
851 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43428464
elektroinštalácie, elektromontážné
práce, výroba rozvádzačov, MaR, revízie,
bleskozvody, VZT
LP - AXIS s.r.o.
Furdekova 25
851 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62250268, 62311211
elektrotechnický materiál a zariadenia,
aktívne bleskozvody
LPS MACHINE, spol. s r.o.
Považské Podhradie 4268
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4325555
výroba súčiastok do strojov, 29400
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
LTO TRADE, s.r.o.
LUCOB, spol. s r.o.
M&Z Partners spol. s r.o.
MAGSY SK, s.r.o.
Bojnická 8
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65443070
oleje a mazivá, priemyselné a automobilové
zn. Valvoline, špecialné mazivá LUBRILOK,
predaj a servis kompresorov a čistenie
suchým ladom technologiou ICETECH
Fialkové údolie 25
811 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43292177, 54412433,
43292177
VO predaj - prevodníky elektrických
a neelektrických veličín
Nám. A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4260849,
priemyselné meradlá, antivibračné
materiály, stroje a opracovanie plechu
Družstevná 18
914 41 Nemšová
tel.: +421 - (0)32 - 6598908
kancelárské magnety, magnetické
separátory
MAHE, spol. s r.o.
Ľubica Podolcová ĽUBICA
M&Z Partners spol. s r.o. -spol.
Amada - zastúpenie pre SR
Pieskovcová 32
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)34 - 7793478, 7793479
pracovné odevy
Vajnorská 131/A
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458685
ochranné a bezpečnostné pomôcky,
pracovná obuv a oblečenie - predaj
LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o.
Dlhá 1
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 60102811
automobilové a priemyselné mazivá,
kompresorové oleje, rezné oleje
Ľubomír Bujna
Hliny 1387/210
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - stavebná činnosť - zámočníctvo, murástvo
Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC
Rozkvet 2011/29 - 39
017 01 Považká Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4325029
výroba, montáž, údržba elektrických
inštalácii, rozvodov a bleskozvodov
Ľubomír Kaňuch
Iliašovce 22
053 11 Iliašovce
tel.: +421 - (0)53 - 4434532
technik požiarnej ochrany
Ľubomír Kováč AVIA K2 - Kováč
Ľubomír
Garbiarska 2032
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5621816
predaj náhradných dielov na osob. aj
nákladné automobily,
Ľubomír Kubina MOTO CENTRUM
Pivovarnícka 4
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
predaj automoto - súčiastky
Ľubomír Višňovec - OVYKOS
Volgogradská 27/24
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4283431
výroba náhradných dielov na kolajové
vozidlá, zámočníctvo
Ľuboš Hájek - ZDROJE
Račianska 190
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
zdroje a energie
Ľuboš Urbánek - PRAKTIK DEWALT Centrum
Športová ul. 13
080 01 Prešov
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
predaj náradia - 300 druhov, požičovňa
a servis náradia
Lubricant SK, s.r.o.
Staničná 12
900 51 Zohor
tel.: - (0)2 - 62 41 30 77
servis v oblasti mazania, vrátane
optimalizácie logistiky a plynulosti dodávok
Lubricant, s.r.o.
Slovanská alej 24
326 00 Plzeň
tel.: +420 - - 377454901
špeciálne mazivá
LubSk a.s.
Devínska cesta 120
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65440192,3,
oleje a mazivá VO
LUKÁS
LUKAS - Lukáč Alex
Palučanská 115
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5621874
zváracia technika
LUSIK TRADE, s.r.o.
Nám. Andreja Hlinku 26
017 01 Považska Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4260849
pásové píly, ohraňovacie lisy, vysekávacie
lisy
M.J.Maillis, Czech, s.r.o. org.zl
Považské Podhradie 346
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4329975
obalová technika
Štefánikova 1
059 21 Svit
tel.: +421 - (0)52 - 7870470, 7870411
elektronické výrobky, súčiastky
MAHR spol. s.r.o.
Kpt. Jaroše 552
417 12 Proboštov
tel.: +420 - - 417816735
meracie prístroje dĺžok, uhlov, závitov
MACH Trade, spol. s r. o.
Niklová ul.
926 01 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7892452
spracovanie olovených odpadov, olovené
batérie, olovo, cín- hutníctvo
Slatinská cesta 1724
018 61 Beluša
tel.: +421 - (0)42 - 4624037
pogumovanie valcov, gumárenská výroba,
lisovanie technickej gumy vo formách
M5 - TRADE s.r.o.
LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r.o.
MaaM ADASO, spol. s r.o.
Levočská 2
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7718131
predaj satelitnej techniky a elektroniky
Hraničná 16
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53418558
výstavníctvo
LUX servis, spol. s r.o.
MACRO COMPONENTS s.r.o.
Velické nám. 1172/3
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7768472
čistiace prístroje a zariadenia - predaj,
podlahové technológie
Vysokoškolákov 6
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7634181
špecializovaný distribútor elektronických
súčiastok
Lietavská 9
851 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63811927
patenty, ochranné známky
M - SERVIS
MACTECH, s.r.o.
Račianska 182
831 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44889501
bezpečnostné práce
Nejedlého 51
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64531077
kotly a kotolne
M & G Autopríslušenstvo, spol.
s r.o.
Madal Bal s.r.o.
Podhlinie 1159
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4323072
repasácia a predaj transformátrov,
výkup, spracovanie a predaj železných
a neželezných kovov
Račianska 39
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458544
autopríslušenstvo, doplnky
M & G SPEDITION, s.r.o.
Tomášikova 31
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 zasielateľstvo - medzinárodné
a vnútroštátne, špedícia
M & P, s.r.o.
Jánošíkova 264 264
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5623621
dopravné vozíky, transportné zariadenia
M & P, spol. s r.o.
Jánošíkova 264
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5623621
predaj technológií, dodávky a poradenské
služby ohľadne programov na sprac. dát
M & V SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetínska cesta 1487/9
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4634546-8
veľkoobchod s náradím, nástrojmi a strojmi
M + M, spol. s r.o.
Gaštanová 10
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
obchodná spol. a výroba kovových
konštrukcii, častí
M O S , spoločnosť s ručením
obmedzeným
Horný Val 24
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5643192
predaj - šijacích strojov
M&V SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetínska cesta 1487/9
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4634546-8
náradie a nástroje VO
Jurská cesta 6/A
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6313381
zváracia technika
MAJES VÝŤAHY A ESKALÁTORY, a.s.
Bojnická 18
831 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 35448866
zdvíhacie zariadenia
MAJLINGOVÁ - FAJNOROVÁ BACHRATÁ
MAJOMAX spol. s r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454261
dovoz elektrického a ručného náradia,
nástrojov, vodovodných batérií a potrieb
pre dom
MALÉ VETRACIE ZARIADENIA
MADA-PACK SLOVENSKO, spol.
s r.o.
Školní 609
CZ - 277 11 Neratovice - Libiš
tel.: +420 - (0)724 - 626240
silnoprúdová elektrotechnika
Dlhá 95
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7645419
obalová technika, obalové materiály
MADMAT s.r.o.
Žitná 50
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871170
požičovňa náradia a strojov, internetový
predaj náradia a strojov
MAG Centrum SK s. r. o.
Robotnícka 2138
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - iba mobil / only GSM
MAGNETICKÉ SYSTÉMY PRE MANIPULÁCIU
A UPÍNANIE
MAGA, s.r.o.
Samuela Kollára 86
979 01 Čerenčany
tel.: +421 - (0)47 - 5634798
predaj - ekologické splyňovacie kotly,
keramické krbové pece
MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
Rybárska 1
915 20 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7741211, 7741220
výroba vonkajších zrkadiel automobilov
MAGNUMA spol. s r.o.
Koháryho 46
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6221486
plyn - inštalácia, rozvod
Chotárna 57
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62860202
vzduchotechnika
MANAG, a.s
MANDÍK GROUP s.r.o.
Zelená 21
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6423006
vykurovanie
MANN + HUMMEL (CZ), s.r.o.
Nová Ves 66
CZ - 675 21 Okříšky
tel.: +420 - (0)568 - 898111
automobily - náhradné diely
MANNET spol. s r.o.
Družstevná cesta 616/13
922 42 Madunice
tel.: +421 - (0)33 - 7352331
stavebné stroje, manipulačná technika
MANOMER SK, a.s.
Častkovce 350
916 27 Častkovce
tel.: +421 - (0)32 - 7794155, 7742333
výrabame a dodávame tlakomery príslušenstvo, teplomery atď.
MAPO - Ing. Matúš Martiška
Nitrianska 1465/90
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7491771
priemyselné obaly
MAPRO SLOVAKIA, s.r.o.
Orovnica 230
966 52 Orovnica
tel.: +421 - (0)45 - 6780910, 6855473
vstrekovacie lisy
97
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
MaR system, spol. s r.o.
Marius Pedersen, a.s. - pobočka
MARTIN DVOŘÁK
Matador Automotive, a.s.
Magurská 57
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4173417
opravy a montáž meračov tepla
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44635999
komplexné služby v odpadovom
hospodárstve - odpady, kontajnery,
triedenie
Husova 208
CZ - 362 25 Nová Role, ČR
tel.: +420 - - 731 10 01 97
strojárstvom
Továrenská 1
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4400200, 4400271, - 205
automobilový, gumárenský, metalurgický
priemysel, všeobecné strojárstvo,
automatzácia, robotizácia
MARBACH SR s.r.o. - pobočka
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53416976
obalová technika - polygrafia ten smer
Marcel Čurilla - PLYNOSERVIS
Kukučínova 23
053 61 Spišské Vlachy
tel.: +421 - (0)53 - iba mobil / only GSM
plynové spotrebiče - opravy
MARCO - CLIMATECH s.r.o.
Pavlovova 4375/11
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7871211, 4425530
klimatizačná technika, vzduchotechnika
Marek Ferenčík
Čutkovská 14
034 06 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4331525
kúrenie, voda, inštálacia, solárne zariadenia,
MAREK Industrial a.s.
Maříkova 32
CZ - 621 00 Brno
tel.: +420 - (0)541 - 420811
mechanické normalizované diely, upínacie
prvky, ovládecie komponenty
MARET systém s.r.o.
Podjavorinskej 1614/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7712692, 7716166
prístroje na automatizáciu, reguláciu
a riadenie
Mária Blahová Baruko
Ipeľská 29
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5964010
ochranné a bezpečnostné pomôcky
Mária Kovágó, PLASTON
Gúgska 133
940 77 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 2861131
zváranie a lisovanie plastov
Marian Hreňo - Canus - HREŇO
Južná trieda 66
040 01 košice
tel.: +421 - (0)55 - 6740091
elektrické infračervené vykurovanie,
vzduchotechnika, klimatizácia, antivírusové
programy
Marian Prokop - GIMAX
Hoštinská 1063/29
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4613511
inštalačné práce
Marián Struhár
Malinovského 1150/15
958 06 Partizánske
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba kovových konštrukcii, častí
Marián Šupa
J.Hollého 53
922 07 Veľké Kostoľany
tel.: +421 - (0)33 - 7781170
predaj a servis záhradnej techniky - výroba,
VO, MO
MARIÁN VELŠMID - AMPÉR ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
Pri šajbách 18
831 06 Bratislava
tel.: +421 - elektronické systémy - zabezpečovacie
Marius Pedersen, a.s. - pobočka
Hasičská 2
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6404428
komplexné služby v odpadovom
hospodárstve - odpady, kontajnery,
triedenie
98
Marius Pedersen, a.s.
Suvoz 1
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7437543, 7437533
komplexné služby v odpadovom
hospodárstve - odpady, kontajnery,
triedenie
MARIUS PEDERSEN, a.s.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43631397, 44635995
ekológia - likvidácia nebezpečného odpadu
a kovový odpad
MARMONT, spol. s r.o.
Šoltésovej 11
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5624407
kúrenie
MARO SLOVAKIA, spol. s r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234196
VO - ozubené kolesá, hriadele, dopravné
reťaze, remenice pre ozubené a klinové
remene.
MARPOSS,s.r.o.
Náchodská 149/199
CZ - 193 00 Praha 9
tel.: +420 - (0)420 - 281928119
meracia technika
MARTA
Do Stošky 22
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7634980
meranie a regulácia a vzduchotechnika,
zabezpečovacie a kamerové systémy
Marta Paganíková PP Corp. ARTEL PP CORP
Martin Hergott - MRAZENIE
Púpavová 33
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65422436
chladničky, mrazničky - opravy a inštalácia
Martin Klíma - AUTO DAREX
Hradská 2
820 12 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43415500, 43415979
automobily, osobné - predaj
MARTIN LOJ - RINDER - plus
Svidnícka 9
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
automobily - príslušenstvo
MARTINEX, spol. s r.o.
Priemyselná 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6511555
odvlhčovanie objektov, predaj elektrického
náradia a motorov
MARTOŠ Steel, s.r.o.
Pod kalváriou - prevádzka medzi Ludanice
- Ob
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5319282 - 3, - 601
výroba a montáž oceľových konštrukcií,
stenové a strešné opláštenie hál
Martplast, s.r.o.
Thurzova 16
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 spracovanie plastickej hmoty - želatina,
vákuové tvarovanie, vstrekovanie, vývoj
aplikácií
MART-SK, s.r.o.
Hurbanistov 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7724326, 7720 556
meracia a regulačná technika - VO, MO
Stred 50/25-12
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4322314
VO -vzduchotechnika, predaj, montáž
a servis - čističe vzduchu ARTEL
MARTUS s.r.o.
MARTECH-SLOVAKIA, s.r.o.
Marvin SK, s.r.o.
Rajecká 17
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7001455
obch. zast. pre nemecké spol. strojárstvo
- priem. uzatváracie a reg.klapky, guľové
kohúty
MARTEL SLOVAKIA, s.r.o.
Bystrička 301
038 04 Bystrička
tel.: +421 - (0)43 - 4303411-2
energetika
Martesa, spol. s r.o.
Moravská 1629/43
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4671217, 4671128
gumové výrobky, tesnenie a tesniaci
materiál
MARTES-SK, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7001220-2
váhy, vážiaca technika - predaj
Martico, a.s.
Východná 14
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4288301-4
výroba a dodávka tepelnej energie
Martin Adamčiak
A. Bernoláka 45
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4325964
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo, ply
a inštalácia, tepelné čerpadlá a solárne
zariadenia,
Považská 67
940 67 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400844
kovovýroba
Čajkovského 41
917 08 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5514353
inžinierska činnosť v stavebníctve, montáž
a opravy meracej a regulačnej techniky
MaS technik, s.r.o.
Rajecká cesta 32
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7003998, 7634804
predaj, servis, prenájom manipulačnej
techniky a stavebné stroje
MASCHINEN UND WERKZERGBAU,
s.r.o.
Priemyselná 8
924 01 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7805244
tvarovacie stroje
MASTER TeleCom, s.r.o.
Sučianska cesta 31
036 08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4222322
zabezpečovacie zariadenia a systémy - pre
všetky odvetvia
MASTEX SA, s.r.o.
Fibichova 16
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48700611
strojárstvo - strekovacie lisy
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Staničná 1045
952 12 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 6544169, 6544264,
6544101
výroba, lisovanie karosárskych dielcov
MATE SLOVAKIA, spol. s.r.o. - sídlo
Záruby 6
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)33 - 5522637
mechanická úprava tlakových hadíc,
prídavné zariadenia MATE, poradenská
činnosť v oblasti poľnohospodárskej
techniky
Mateiciuc, a.s.
Ke koupališti 370/15
CZ - 742 35 Odry
tel.: +420 - (0)556 - 312411
umelohmotné hadice a ich príslušenstvo
Matej Bankovich
Mandľová 25
851 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62860100
kovovýroba, zámočníctvo
MATIG, s.r.o.
Slatinská 36
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45241746
elektrotechnický materiál a zariadenia
MATIS, s.r.o.
Tuřanka (Areál MANAG)
CZ - 627 00 Brno
tel.: +420 - (0)548 - 21 44 38
komponenty lineárnej techniky pre
pohony a stavbu strojov, lineárne vedenie,
guličkové púzdra, vodiace tyče, zvieracie
púzdra, rolny, kĺby, spojky, reťaze, remenice,
remene
MATRA - TRADE s.r.o.
Ambra Pietra 20
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4289590
export- náhradné diely na motory
MAVIS NOVÝ BOR, s.r.o.
Smetanova, Svatopluka Čecha 152, 893
CZ - 473 01 Nový Bor
tel.: +420 - (0)487 - 725913
silnoprúdová eletrotechnika, riadiaca,
automatizačná a regulačná technika
MAVYS s. r. o.
Centrum I 35/82
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - osvetlovacia technika
MBB HUBFIX, s.r.o.
Gogoľová 18
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52636611
dodávateľ hydraulických zdvíhacích plošín
HUBFIX
MC - METAL s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7642130
výroba radiátorov
MCAE Systems, s.r.o.
Knínická 1171
CZ - 664 34 Kuřim
tel.: +420 - (0)549 - 128811
meracie systémy a prístroje
MCE Industrietechnik Slovensko,
s.r.o.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
tel.: +421 - (0)36 - 7562801
montáže a opravy technologických celkov
výrobných zariadení;
MCR Technology s.r.o.
Malženice 199
919 29 Malženice
tel.: +421 - (0)33 - 7436353
meteorológia - teplomery, barometre,
meteorologické stanice
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
MCS, s.r.o.
MENERGA s.r.o.
META-GAS, spol. s r.o.
MGMS spol. s r.o.
Hečkova 31
972 01 Bojnice
tel.: +421 - (0)46 - 5402050
strojárstvo - náradie na sústruženie,
frézovanie, vŕtanie, rezné náradie
Hlinícka 1
831 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44881238
klimatizačná technika
Puškinova 1529/15
924 01 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7804340
plynové spotrebiče, sanita - keramika
Boženy Němcovej 1
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 4153078, 6116286
zváranie a zváračská technika
MeRa service, s.r.o.
METAL B, s.r.o.
Mgr. Jana Martančíková
MDG Servis s.r.o.
Ľubochnianska 16
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7480311
kúrenie
Na štepnici 1
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5326950
kúrenie, vodoinštalačný materiál, želiarstvo
- predaj
ČSA 56
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6117326
práce v oblasti správy registratúry v zmysle
zákona - vytriedenie, systematické uloženie
písomností, označovanie písomností
Dělnická 3272
CZ - 407 47 Varnsdorf
tel.: +420 - (0)412 - 374320
nákup, predaj, servis kovoobrábacích
strojov
MEDACL spol. s r.o.
Hattalova 6
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458028-30
meracia a regulačná technika,
vzduchotechnika a klimatizačná technika
MEDEKO CAST s.r.o.
Orlové 255
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 432 44 95, 432 09 23,
432 09 24
zlievanie železných a neželezných kovov,
nákup, predaj, spracovanie odpadov
MEDIA / ST, s.r.o.
Moyzesova 35
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640370
vydavateľ časopisov stavebníctvo
a bývanie, strojárstvo/strojírenství
MEDIATRON BA s r.o.
Studená 3
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49228591
prenájom priestorov, kanc.
MediCom a.s.
Dobropolská 12
CZ - 102 00 Praha
tel.: +420 - (0)271 - 001510, 001511
lasery - výroba, predaj
MEDIMONT spol. s r.o.
Koháryho 50
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6229511
plyn - inštalácia, rozvod
MEDIUM Trade, spoločnosť
s ručením obmedzeným
Ku Surdoku 25
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723758
nákup a predaj fero - zliatin pre výrobcov
Medzinárodné Laserové Centrum
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65421575
základný a aplikovaný výskum laserovej
technológie, fotonika
MEgA - Měřicí Energetické
Aparáty, a.s.
Okružní 29a
CZ - 638 00 Brno
tel.: +420 - - 541225007
výroba meracích prístrojov a indikátorov
pre energetiku a priemysel
MEGADYNE CZ, s.r.o.
Meratex, s.r.o.
Szakkayho 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6711988
prenosné meracie prístroje pre meranie
kvality prostredia - predaj
MERC - TaPS, spol. s r.o.
Veterná 1291/2
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 65935467
bezpečnostné mreže, opravy kompresorov,
MERCATOR DMS spol. s r.o.
Jasovská 3/A
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63532160
kovovýroba - regále, šatníkové skrine,
poštové schránky, kartotéky, trezory,
zdravotnícky nábytok, rebríky, stoly
a kontajnery, zákazková výroba
Mercedes-Benz Financial Services
Slovakia s. r. o.
Tuhovská 11
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49294600, 49294666
financovanie a prenájom vozidiel
značiek patriacich do koncernu Daimler
a niektorých spriaznených značiek, služby
MERCIA spol. s.r.o.
Dašická 1228
CZ - 537 01 Chrudim
tel.: +420 - (0)469 - 626129
predaj hutného materiálu
MERCK spol. s r.o.
Tuhovská 3
830 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49267111, 49267368
importér: lieky a vitamínové prípravky,
priemyselné chemikálie, laboratórne
prístroje
MERCOM COMPONENTA, s.r.o.
Ruská 208
100 00 Praha 10
tel.: +420 - (0)420 - 267314640-2
riadiaca, automatizačná a regulačná
technika
Mercon spol. s.r.o.
Stanislava Lolka 11
789 01 Zábřeh na Moravě
tel.: +420 - - iba mobil / only GSM
nevybušné elektrické zariadenia
Mesing, spol. s.r.o.
Mariánské náměstí 1
CZ - 617 00 Brno
tel.: +420 - (0)545 - 426211
meracia a autotizačná technika pre
automobilový priemysel
Ocelářská 891
CZ - 190 00 Praha 9
tel.: +420 - - 220 283 006
výroba ozubených polyuretanových
a gumových řemenů pro průmyslové
pohony, dopravu, polohování, přenos síly
a transport
Messer Tatragas, spol. s r.o.
MEGAFLEX, spol. s.r.o.
Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7714925, 7712210
výroba a rozvod pary a teplej vody
Osíková 3/ 2644
CZ - 130 00 Praha 3
tel.: +420 - (0)284 - 829696
priemyslové značenie laserom
Chalupkova 9/A
819 44 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50254150, 50254111
technické a špeciálne plyny
Mestský bytový podnik Nové
Mesto nad Váhom, s.r.o.
MECHANIK SK, s.r.o.
MEŠKOVÁ & KOL. - Patentová
a známková kancelária
Jesenského 40
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5366366
malé stavebné stroje, zhutňovače betónu
29. augusta 15
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52963213
patenty, ochranné známky
Metal Service Centre - IMC
Slovakia, s.r.o.
Šebešťanová 256
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4260378
dodávateľ materiálov pre strojársku výrobu
METALBRUS,s.r.o.
Mgr. Jozef Vojtaššák bio - control
Kopčianska 65
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
poradenstvo v oblasti hygieny
a vzduchotechniky
Přerovská 138
CZ - 768 42 Prusinovice
tel.: +420 - (0)573 - 386388
VO s brusivami - brúsne, rezacie kotúče,
brúsna vlna, brúsne papiere, plátna
Mgr. Miloš Palička - PURE SOLVE
METALCOP - FERENCKOVÁ ELENA
Mgr. Viktor Krivjanský - K.R.D.
Zdravotnícka 4
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7725164
etikety, štítky
Saratovská 26
842 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64287682
laboratórne potreby
METALCHEM, a.s.
MICRO-EPSILON CZECH REPUBLIK,
spol.s r.o.
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 tlakové nádoby a oceľové konštrukcie,
výroba obrábacích strojov
METALLIFT, s.r.o.
Nezábudková 14
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44457580
výťahy, oprava a údržba
metaloBox Slovakia, s.r.o.
Pražská 11
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)2 - 33000220
priemyselné šatníkové skrine
METALPORT, s.r.o.
Hraničná 2
042 63 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7292531
stavebné stroje
METALPRO, s.r.o.
Volgogradská 4923/35
03608 Martin
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba kovových prefabrikátov
METRANS, a.s.
Podleská 926
CZ - 104 00 Praha
tel.: +420 - (0)267 - 293111
námorné kontajnery
MEVAKO spoločnosť s ručením
obmedzeným Rožňava
Krátka 574
049 51 Brzotín - časť Bak
tel.: +421 - (0)58 - 7327483, 7326597,
7329506
kovové nádoby na odpady, olejové
hospodárstvo, manipulačná technika
MEWA Textil-Service SR s.r.o.
Račianska 60
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44636097
priemyselné čistiace textilné utierky,
pracovné odevy - prenájom, servis,
dodávky - v celej Európe
MEZ-KEŽMAROK Milkove
Elektrotechnické závody
Slavkovská cesta 25
060 01 Kežmarok
tel.: +421 - (0)52 - 4522258
elektromotory - opravy
MGM spol. s.r.o.
Čekanice 342
CZ - 390 02 Tábor
tel.: +420 - (0)381 - 254573
výrobca CNC riadených strojov
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414387
odmasťovacie stoly
Na Libuši 891
CZ - 391 65 Bechyně
tel.: +420 - - 381 21 30 11
synzory a systémy na meranie vzdialenosti,
teploty a sily.
Micronet, a.s.
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20302030
dátové, internetové a hlasové služby
Micronix, s.r.o. - pobočka
Košická 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53414270
predaj a servis meracej a regulačnej
techniky - RLC merače, dekády,
spájkovačky, napájacie zdroje, revízne
prístroje, čítače
MICRONIX, s.r.o. - sídlo
Jegorovova 37
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4123779, 4725730,
4725740
predaj a servis meracej a regulačnej
techniky - RLC merače, dekády,
spájkovačky, napájacie zdroje, revízne
prístroje, čítače
MicroStep CDM s.r.o.
J.M.Hurbana 333/2
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421 - (0)34 - 6547411
výroba technologických stolov na delenie
materiálov : plazma, autogen, vodný lúč,
laser
MICROSYS, s.r.o.
Tavičská 841/21
CZ - 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: +420 - - 596614302
riadiaca, automatizačná a regulačná
technika
Michal Rajček - Fa Emont
Kvetoslavov 298
930 41 Kvetoslavov
tel.: +421 - (0)31 - 5625086
výroba pekárenských výrobkov
Michal Rečný - ROLVEX
Záhradná 30
901 01 Malacky
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba kovových konštrukčných častí
Michal Širochman ŠIRO
Svätuš 1
072 55 Svätuš
tel.: +421 - (0)56 - 6420320
montáž a výroba oceľových konštrukcií
99
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Michal Žiška - KAPA
MILEX PROGRES a.s.
MK - DIAMANT, s.r.o.
MONTÁŽE s.r.o.
Sladová 1
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454550
armatúry - priemyselné
Beňadická 13
851 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63531281-3
laboratóriá - rozbor mlieka, nákup
a predaj technologických zariadení pre
mliekarenský priemysel
Polianky 17
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 výroba a predaj diamantovej reznej
techniky
Bratislavská 111
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7446283
výroba banských a stavebných strojov
MKB WERKE plus, s. r. o.
Miloš Polák - MIPOL
Nitrianska (Autobazár)
935 32 Kalná nad Hronom
tel.: +421 - (0)36 - 6395011
pracovne odevy, obuv, reklamny textil
Garbiarska 2032
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5595486
elektrické ručné náradie a kotviaca
technika - predaj, vŕtacie práce
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 energetika
MINERFIN,a.s.
ML LUBSERVIS, a.s.
Palisády 56
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52444017
dovoz železnej rudy
Malokarpatské námestie 3
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 67285213, 67285101
predaj olejov, servis a poradenstvo v oblasti
filtrácie olejov
MIKON, spol. s r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4307811
výroba gumových výrobkov
MIKRO - HARIŠ MILAN
Papradno 617
018 13 Papradno
tel.: +421 - (0)42 - 4393309
strojárstvo
MIKRO, spol. s r.o.
Agátova 22
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43415796
optické prístroje
MIKROHUKO, spol. s r. o.
Kollárova 11
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4710 000
telekomunikačné systémy, pobočkové
rozvody, štruktúrovaná kabeláž
MIKRON SLOVAKIA s.r.o.
Nitrianska cesta 13
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6428648-9
obrábacie centrá, rezné stroje
Mikuláš Boško - MBEL
SNP 1477/127
017 07 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4331064
elektroinštalatérstvo, demolácie, zemné
výkopové práce pre stavbu
Milan Adámi - MADOV
Rabčická 332
029 44 Rabča
tel.: +421 - (0)43 - 5524350
pohony
Miroslav Breyer - autoelektro
Jakubská 10
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44887711
automobily - zabezpečenie, čip tuning
Miroslav Kostelanský - ERKOM
Podmanín 70
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4327936
montáž,oprava,údržba a revízie
el.zariadení a bleskozvodov
MIROSLAV NOVOTNÝ - TOP PACK
Levočská 857
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7721259
obaly, potlač fólii
Kragujevackých hrdinov 10
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7435109, 7440060
dom domácich potrieb - elektro, biela
technika, priemyselný tovar
Miroslav Šuška
Milan Andraščík AM
Miroslav Toldi ELPRO
Hlavná 12
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7716574
servis fotoprístrojov, ďalekohľadov
Mazúrová 26
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221512
projektová činnosť - elektrotechnika
Milan Bursa - PREELMO GUM
Miroslav Zakopal
5. apríla 59
034 82 Lúčky
tel.: +421 - (0)44 - 4392466
výrobky z lisovanej technickej gumy
Osloboditeľov 4
038 53 Turany
tel.: +421 - výroba kľúčov a trezorových zámkov
Milan Greguš - PANAS
MIRTAN, s.r.o.
Mostova 381
958 04 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7491373
náradie a nástroje - VO
Púpavová 30/a
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
trezory predaj,
zámočníctvo,zabezpečovacie zariadenia
a systémy
Milan Klimeš
Srázná 4312/16
CZ - 586 01 Jihlava
tel.: +420 - (0)777 - 671200
ručné nástroje a náradie, elektródy,
zvarovacie drôty, tavidlá
Milan Pipík - SERVIS VÁH
Jána Smreka 24
841 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
kompletný servis váh
Milan Vereš
Hliny 1282/105
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4323167
výroba kovových regálov
Milan Vinclav
Rozkvet 2032/64-2
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - kovovýroba - kovoobrábanie a výroba
tovaru z kovu
Milan Vladimír
Betlanovce 81
053 15 Betlanovce
tel.: +421 - (0)53 - 4490175
výroba - kované výrobky, brány a ploty
100
MINITEC Slovakia s.r.o.
Dedovec 1134/54
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4361968
autoservis, autoškola
MISAN SK, s.r.o.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4261151
CNC obrábacie stroje - predaj a servis
MITAR, s.r.o.
Cabanova
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64288747
strojárstvo - metalografia
MIVA Market, spol. s r.o.
Mlynská 1323/13
053 11 Smižany
tel.: +421 - (0)53 - 4431610
ochrana proti korózií, baliace materiály
MK - COMERCIAL, s.r.o.
Rovňanská 398
020 61 Lednické Rovne
tel.: +421 - (0)42 - 4693387
VO, MO, montáž a oprava elektrických
zariadení vzduchotechniky a chladenia
MLAĎ DLK TEX, s.r.o.
Údernícka 46
972 51 Handlová
tel.: +421 - (0)46 - 5475454
ochranné pracovné odevy, nepremokavé
odevy, výstražné odevy
MM publishing, s.r.o.
Přípotoční 1519/10A
CZ - 101 00 Praha 10
tel.: +420 - (0)267 - 216423
nakladateľstvo
M-MOOS, spol. s.r.o.
Svatopluka Čecha 519
CZ - 751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: +420 - (0)581 - 773251, 771058
modernizácia a opravy obrábacích strojov
MODACO s.r.o.
Syslia 29
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62520671
voda, plyn, kúrenie, armatúry, tepelné
čerpadlá, kotly, servis - havárijná služba
MOKI, s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 distribúcia elektotechnika, energetika
a regulácia
Molex Slovakia,a.s.
Kechnec 265
044 58 Kechnec
tel.: +421 - (0)55 - 7273111
výroba konektorov a senzorov
do automobilov 31300
MollFAM SK, s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 Humenné
tel.: +421 - (0)57 - 4450601
výroba pružín, výrobkov z drôtu
Mondi SCP, a.s.
Bystrická cesta 13
034 17 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4362238
výroba papiera a celulózy , výroba
potlačeného baliaceho papiera, paliet
Monika Verešpejová - KOLVER
Jesenná 1
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7702992
stroje - opravy, čistiace systémy Wap
MONT OK, s.r.o.
kpt. Nálepku 80
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6314809
inžinierska činnosť, strojárstvo
MONT OK, s.r.o.
Kpt. Nálepku 80
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6314806, 9
výroba kovových konštrukcii, častí
MONTÁŽ, SERVIS POPLAŠNYCH
ZARIADENÍ
Východná 21/a
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44649971
zabezpečovacie zariadenia
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.
MONTEX spol. s r.o.
Dolnočermánska 30
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6566318
výroba kovových konštrukcií
a kovospracujúcich výrobkov
Montokov s.r.o.
Alej Slobody 2239
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5820320-2
kovovýroba, staveb.materiál
MONTOSTROJ, a.s.
Poľná 4
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 4592 4072-4
výroba technologického zariadenia
Montservis, s.r.o.
Kragujevská 12
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640588, 5622445
strojárska výroba, oceľové konštrukcie,
obchod-mazivá, oleje
MONTSPOL s.r.o.
Februárova 3
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7490303
montážne podniky
MONTY spol. s r.o.
Pestovateľská 4
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43421006
telekomunikačná technika a zariadenia
MOPEDS - SLOVAKIA, s.r.o.
Páričkova 22
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 strojárstvo
Moram s.r.o.
U Elektrárny 4171/46
CZ - 695 01 Hodonín
tel.: +420 - - 518309591
strojárstvom
Moravia Steel, a.s.
Průmyslová 1000
CZ - 739 70 Třinec - Staré Město
tel.: +420 - (0)558 - 537301
zariadenia na výrobu a spracovanie kovov hutnícke zariadenia
Moravia Systems, a.s.
Brněnská 3497
695 03 Hodonín
tel.: +420 - - 518344111
priemyselné armatúry
MOREZ, s.r.o.
Novozámocká 89
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6556556
zabezpečovacie systémy, kamerové
systémy
MOSEZA, potrubné a tepelné
systémy, spol. s r.o.
Kopčianska 90
852 62 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 potrubné a tepelné systémy
Moss Česká republika, s.r.o.
Škrobárenská 484/4
CZ - 617 00 Brno
tel.: +420 - - 545 22 10 76
výrobky z plastov pre strojárstvo
Motor - Car Bratislava, s.r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49294444
automobily, osobné - predaj
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
MOTOR-CAR AC a.s.
MT Energetika, s.r.o.
NAGY - BAFFI, s.r.o.
Nemak Slovakia s.r.o.
Francúzkych partizánov 5831
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4245554, -425
automobily - predaj,servis, leasing
Jilemnického 4
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4288188, 4301518,
4289734
predaj, servis výpočtovej techniky
Areál sušičky tabaku
930 11 Topoľníky
tel.: +421 - (0)31 - 5582161, - 190, - 191
výroba traktorov, šnekov, vyberacích fréz,
vynášacích dopravníkov
M-Tec group, s.r.o.
NAJADA - CUPROVÁ ALENA SLUŽBY /Alena Cuprová/
Ladomerská Vieska 394
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6702111
vývoj, výroba, distribúcia, export zlievarenské výrobky, kokilové odliatky zo
zliatin hliníka
Motor-Car Banská Bystrica, spol.
s r.o.
Zvolenská cesta 48
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4711311
automobily, osobné - predaj a servis
Piešťanská 1202/44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7430791
konštrukcia strojov z hliníkových profilov
Motor-Car Nitra s.r.o.
MTO Kovospol s.r.o. J.M.P
Bratislavská 1
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6555818-9
automobily, osobné - predaj
Kúty 1
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6585601
predaj a montáž veterných elektrární,
recyklácia káblov a elektrozariadení,
obchodná činnosť
NARIMEX spol. s r.o.
MULTIMEX - PRODUKT s.r.o.
areál Hespo 974
CZ - 763 02 Zlín - Malenovice
tel.: +420 - - 577213175
upínacie prvky pre strojné obrábanie,
antivibračné a vyrovnávacie prvky
MOTORQUE PRAHA, s.r.o.
Laudová 1018
CZ - 163 00 Praha 6 - Řepy, ČR
tel.: +420 - - 235 30 15 90
dodávajú zařízení pro ovládání
a automatizaci armatur
Motosam, a.s.
kpt. M. Uhra 57/3
907 16 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6216076
materiály, polotovary a časti strojov
MOTOTRADE Racing, s.r.o.
Lenardova 8
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 motocykle, skútre, mopedy
Moulds and Tools - Technic s.r.o.
Hrachovec 288
CZ - 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 - (0)571 - 667701, 667702
výroba hliníkových vstrekovacích foriem
na plasty
MOVOB s.r.o.
Solivarská 34
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7593761-2, 7720545
montáž a údržba strojno technologických
zariadení.
MOVYS, a.s.
Piesočná 7
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48209711
telekomunikačná technika a zariadenia
MP & PM, spol. s r.o.
Andovská 69
940 53 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6430080
výroba nástrojov
MP, s.r.o., Trenčín
Kúty 1
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6585601
výhradný predaj veterných elektrární -spol.
Kovostav
MPO - Metal, s.r.o.
Žitná - za kasárňami 19
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7632383
stavebný a hutný materiál, hutné materiálypredaj
MS Slovakia, s.r.o. - konštrukčná
kancelária
Junácka 8
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62525524
strojárstvo
MSC Slovakia - organizačná zložka
Sabinovská 8
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456354
kontajnerová doprava - námorná
MSD Company, s.r.o
Andrusovova 3
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49512268
klimatizačná technika, vzduchotechnika
Mierová 12
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43427370
montáž klimatizačných zariadení, opravy
zariadení spotrebnej elektroniky
Muroservis, s.r.o.
Omská 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7289704-5
montáž vykurovacích systémov, podlahové
kúrenie, solárny systém
Murrelektronik s.r.o.
Majerská cesta 38
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4152678, 4152680
zaistenie napájaní - založné zdroje
Murtfeldt Plasty s.r.o.
Nádražní 440
CZ - 250 64 Měšice
tel.: +420 - (0)266 - 055310
obrobky z plastov, plast.fólie, dosky
a tabule
MUTE - SLOVAKIA spol. s r.o.
Banská 524/8
039 01 Turčianske Teplice
tel.: +421 - (0)43 - 4901882
čerpadlá
MVL, spol. s r.o. Košice
Južná trieda 117
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7298866
náradie a nástroje- servis, požičovňa
a predaj, rezanie a vrtanie železobetonov
MW Consulting, spol. s r.o.
Komenského 2375/36
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5361636
výroba drevených obalov, reklama, vedenie
účtovníctva
mz trade, s.r.o.
Priemyselná 1
956 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 - (0)45 - 6727485, 6735627-8
hutnícky materiál, spojovací materiál,
náradie, nástroje, strešný systém - VO, MO
N - Norea, a.s.
Sv. Vincenta 6
811 13 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48206811, 59201931
obchodné spoločnosti
N.KO, s.r.o.
Táborská 398/22
CZ - 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 - - 326772001
dierovanie, vŕtanie, pásové brúsky,
chladiace emulzie pre vŕtanie
NADSME - Národná agentúra
pre rozvoj malého a stredného
podnikania
Miletičová 23
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50244513, 50244500
obchod - export import
Garbiarska 2584
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5522223
upratovacie služby
Jungmannova 6
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 67201441, -28,-30,-33
náradie, nástroje - servis, predaj
Naros, spol. s.r.o.
NASEK s.r.o
Pri dynamitke 11
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 fólie- výroba
NATIS, s.r.o.
Seifertova 22
CZ - 767 01 Kroměříž
tel.: +420 - (0)573 - 331563
meranie síl, krútiacich momentov, tvrdosti,
pružín, endoskopy, kalibre
NAUTILA - servis, s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43413591
opravy a predaj čerpadiel
NBB Bohemia s.r.o.
Sídliště 693
CZ - 407 22 Benešov
tel.: +420 - - 412586740
osvetlovacia technika
NCN SLOVAKIA, s.r.o
Svornosti 50
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45643045
oleje, priemyselné - prísady do olejov
a mazív
NCtech s. r. o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7434000
CNC systémy a pohony
NDSTROJE
Šášovská
851 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
stavebné stroje a zariadenia
NDT1 KRAFT, s.r.o.
Vladycká 1508/4
CZ - 102 00 Praha 10 - Hostyvař
tel.: +420 - - 774 03 70 54
vývoj a výroba přístrojů nedestruktivní
kontroly kvality krytí a kovů
NEKA
Pekárska 17
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5511574
kúrenie - voda - plyn, projekcia,
montáž,meranie, regulácia
NEKO spol. s r.o.
Dúbravská cesta 9
842 34 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54777407
elektroinštalácie NN a VN, trafostanice
22kV, revízie, bleskozvody
NEKO spol. s.r.o.
Jazdecká 2
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7710520
automatizácia priemyselná, potraviny
NÉMETH, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Slovenská 30
940 51 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400197
náradie, elektrické - predaj
NERTA SLOVAKIA, s.r.o.
Ľubovnianska 4
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 vybavenie a prostriedky na umývanie
a konzerváciu vozidiel
NES Nová Dubnica, s.r.o.
M. Gorkého 820/27
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4401214, 4401211,
4401111
produkty pre obrábacie stroje a produkčné
zariadenia
NETmont, s.r.o.
Šaštínska 5
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60202040
elektroinštalatérstvo, riešenia v oblasti
IT, riešenia v oblasti bezpečnostných
systémov, požiarneho zabezpečenia stavieb
NEVITEL SOLUTIONS, s.r.o.
Kračanská cesta 40
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5902240, 5902232
predaj, montáž, servis - pobočkové
telefónne ústredne, montáž štruktúrovanej
kabeláže, požiarna signalizácia
NEVITEL, a.s.
Kračanská cesta 40
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5902111
výstavba telekomunikačných základňových
staníc, montáže technológie a údržby
mobilných i dátových sietí
NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
P.O.Hviezoslava 791/23
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4433590
výroba elektronických súčiastok
NEWTECH, s.r.o.
Štúrova 5/9
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4340610,
progresívne technológie obrábania - CNC
sústruhy a obrábacie centrá MORI SEIKI
Nexis Fibers a.s.
Chemlonská 1 1
066 12 Humenné
tel.: +421 - (0)57 - 7713145
distribúcia chemických špecialít,
prevádzkových materiálov, funkčných
chemikálií a organických látok
NextiraOne Slovakia, s.r.o.
Jozefa Hagaru 9
831 51 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49216111
montáž, údržba a oprava
telekomunikačných zariadení
NextNRG, s. r. o.
Jasná 9
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43632808
osvetľovacia technika
NIKOL Martin, s.r.o.
Škultétyho 14
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221783-6
skladanie regálových systémov,
technologické zariadenia
101
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
NIKONS - OPTOTEAM, s.r.o.
NOVÁCKE CHEMICKÉ ZÁVODY, a.s.
OBECO, s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 optické prístroje
M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
tel.: +421 - (0)46 - 5681111
okenné profily, obklady, podlahové
krytiny, anorganická, organická chémia,
spracovanie plastov
Hradišská 627/8
031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 plechotvárniace stroje: tabuľové - profilové
nožnice, ohraňovacie lisy, zakružovačky,
hydraulické - mechanické lisy
NOVPLASTA s.r.o.
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. - sídlo
Cerovská 152
900 81 Šenkvice
tel.: +421 - (0)33 - 6496625
výroba strečovej fólie, vrecia
Nám. M. R. Štefánika 30
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6113 086
automobilová doprava, pevné palivo,
priemyselná soľ, výkup šrotu a farebných
kovov, propán, služby s nakladačni
NITRADEX, spol. s r.o.
Novozámocká 179
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6517896
VO, MO - plastické hmoty - rúry, tvarovky,
fólie, výlisky, mikroténové vrecká,
vodoinštalačný materiál.
Korzo Belu Bartoka 345/12
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 031/2700231
vzduchotechnika
OKART, s.r.o.
Pod Zábrehom 1575
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4710095, 97
Obaly - palety, kontajnery, bedne
Okresní hospodářska komora
Hodonín
NITRAGOLD spol. s r.o.
NOVUM SK, s.r.o.
Petöfiho 22
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
tel.: +421 - (0)37 - 6923033, 6923001
výroba - polyetylénové fólie, plachty zakrývacie, priemyselné, pre stavebníctvo
Kasárenská 1763
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6526041, 6400610,
6400611
váhy - predaj, servis, výroba, baliace stroje,
NITRAMETAL SK, s.r.o.
NOVUM TRADE s.r.o.
Rastislavova 2
951 41 Lužianky
tel.: +421 - (0)37 - 6516421
zámočnícka výroba, výroba betónových
prvkov
Pri skladoch 8
940 64 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6401089
plachty, autoplachty - predaj
Nitrianska teplárenská spoločnosť,
a.s.
Mrázova 1
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44883689
stavebné stroje a zariadenia, záhradnícke
nástroje a stroje
OBZOR, výrobní družstvo ZLÍN
NOX LIGHT, s.r.o.
OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE, s.r.o.
Radlinského 27
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52927109
osvetlenie
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5972031
oceľové konštrukcie
Bytčická 89
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7003176
dopravníkové valce, pražce, pásy,
prevodovky a prevody - predaj
NS ACM, spol. s r.o.
OCTAN plus s.r.o.
Dvorčianska 59
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6577131, 6577101
výroba strojov na výrobu textilu, odevov
a kožiarskych výrobkov
Hlavná 874
925 03 Horné Saliby
tel.: +421 - (0)31 - 7852214, 7852207
zákazková výroba pracovných odevov
- kombinézy, nohavice, bundy, plášte,
čiapky, vesty
OMEGA TS, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6923427
dodávka tepla
NMS, s.r.o.
Hviezdoslavova 13
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53631296
3D mobilné meracie systémy a služby
Noble International Senica s.r.o.
Dlhá 1594/49
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6966611
výroba lisovaných a zvarovaných dielov,
zváračské práce
NOMUT BRATISLAVA, s.r.o.
Nad Tehelňou 1
911 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62243946
strojárstvo
NOVÝ VYMYSLICKY, s.r.o.
Nurnberger f.o.
Rožnavská 1
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
prevodovky, pohony, spojky
NZES s.r.o
Obchodní a hospodářská komora
Študentské nám. 1531
CZ - 686 01 Uhersé Hradiště
tel.: +420 - - 572557099
komora ČR
OBSEC GAS,spol.s.r.o.
Nám.SNP
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5479766
kúrenie
Na Slanici 378
CZ - 764 13 Zlín - Louky
tel.: +420 - (0)577 - 195111
elektroinštalácia - spínače, mikrospínače
Odbytový závod Bratislava
Staviteľská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871675
oleje a mazivá pre poľnohospodárske stroje
Odbytový závod Lučenec
Beniakova 5
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65315452
Kuriérska spoločnosť
Vinohrady 1
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6424451
elektroinštalácie - výroba, montáž a opravy
meracej a regulačnej techniky, revízie
NORD-LOCK, s.r.o.
O. P. O. s.r.o.
Spořická 1874
CZ - 430 01 Chomutov
tel.: +420 - (0)226 - 213301
spojovacie časti
Rozmarínova 37
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43638102-03
skladová a manipulačná technika, zvíhacie
zariadenia
Odbytový závod Martin-Ďanová
Sv. Vincenta 6
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48206811
leasing - nehnuteľnosti, technológie
a nákladné vozidlá, individuálny prístup
O.K. SERVIS SK, s.r.o.
Odbytový závod Prešov
Šintava 566
925 51 Šintava
tel.: +421 - (0)31 - 7020933-34
energetika, záložné zdroje,
Rybárska
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764173
oleje a mazivá pre poľnohospodárske stroje
NORMA CZECH, s.r.o. (CZ)
OASIS - lab, s.r.o.
Odbytový závod Šurany
Havličkova 28
CZ - 693 01 Hustopeče
tel.: +420 - (0)519 - 411445
výroba upevňovacej techniky, hadicové
spony
Ignáca Gesaja 36
900 28 Zálesie
tel.: +421 - (0)2 - 45946343
predaj laboratórnej techniky
Družstevná 5 (areál Elitex)
942 01 Šurany
tel.: +421 - (0)35 - 6503356, 6500058
oleje a mazivá pre poľnohospodárske stroje
OBALY SOLO, s.r.o., člen Neusiedler
Group
OFFICE CENTRUM s.r.o.
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Hraničná
058 02 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7722217
predaj, servis, požičovňa - stavebné stroje
a zariadenia
Bystrická cesta 13
034 17 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4363260
výroba potlačených obalov, potlač papiera
a fólií, extrudovanie papiera
NOTUS - POWERSONIC s.r.o.
Občianske združenie na rozvoj
vedy,techniky a výskumu TechPark
Norbert Dupan - EURIER
NOREA - leas, s.r.o.
Staničná 502
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7832757
čistiace prístroje a zariadenia - výroba,
predaj
102
OK - Puls Slovensko, s.r.o.
ROBATHERM Slovensko s.r.o.
Potnická 4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5001656-8
vydavateľ mesačníka Technika, občianske
združenie na rozvoj vedy, techniky
a výskumu
Zvolenská cesta 35398 (areál Autodoprava
Kamenský)
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4333243
oleje a mazivá pre poľnohospodárske stroje
Ďanová č. 170
038 42 Ďanová
tel.: +421 - (0)43 - 4270224, 4304860
oleje a mazivá pre poľnohospodárske stroje
Bulharská 70
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43631344, 43631345
všetko pre kanceláriu - kancelárske potreby,
doplnky a nábytok, občerstvenie
OFZ, a.s.
027 53 Istebné
tel.: +421 - (0)43 - 5804111
najväčší stredoeurópsky výrobca ferozliatin
OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Palackého 3
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7729602
importér a distribútor olejov a mazív ARAL
Svatoborská 591
CZ - 697 01 Kyjov
tel.: +420 - - 518610621
komora ČR
Oľga Ižáková
Hoštáky 1021/47
Piešťany
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
autokozmetika, predaj autoparfémov
Oľga Pavlovičová MIKROPA
Horná 17
038 61 Lipoovec
tel.: +421 - (0)43 - 4222911
výroba obalov z plastov -mikrténové šáčky,
vrecia, tašky ...
OM Trading, s.r.o.
Rošického 8
Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65956413
telekomunikácie, telekomunikačné služby
OMNIS SECURITY SERVICE, a.s.
Zimná 60
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4410750
ochrana objektov
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Vrbovská cesta 2617/102
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7902337, 7902320
výroba polovodičových súčiastok
ONDRÁŠEK Slovakia, s.r.o.
Ul.Horná 1632
022 01 Čadca
tel.: +421 - (0)41 - 4332005
predaj, inštalácia a servis značiacích
zariadení a systémov
Ondrej Hanuliak f.o.
M.Dullu 28
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - iba mobil / only GSM
doprava - preprava materiálov
ONDRUŠ A SPOL. spol. s r.o.
Kežmarská cesta 63
054 01 Levoča
tel.: +421 - (0)53 - 4514554, 4699555
regály, poličky - výroba a montáž oceľových
konštrukcií
OPIS Engineering, s.r.o.
Lúčna 476
032 02 Závažná Poruba
tel.: +421 - (0)44 - 5547234
priemyselné pohony, elektromotory,
prevodovky
OPO, s.r.o.
Rozmarínová 37
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43638102-3
strojárstvo, zdvíhacia technika, dopravníky
OPOP SLOVAKIA s.r.o.
Teplárenská 17
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5426347
krby, kachle, pece, kotle
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
OPRAVY ELEKTROSPOTREBIČOV
OSPRA INVEST, spol. s r. o.
PAGANIK OIL DISTRIBUTOR
PASTORKALT a.s.
Ovručská 7
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452917
opravy elektromotorov , spotrebičov
a revízie prenosného el. náradia
Podzáhradná 70
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45980419
plasty,fólie
Kukučínova 188/3
018 01 Udiča
tel.: +421 - (0)42 - 4321938
priemyselné oleje a plastické mazivá,
automobily a stavebné mechanizmy
Považská 26
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6424311
montáž a predaj chladiarenských
komponentov, obslužných a prístenných
chladiacich vitrín, mraziacich boxov,
vozíkov
OP-TIM, spol. s r.o.
Priemyselná 936/3
963 01 Krupina
tel.: +421 - (0)45 - 5511571, 2, 5519350
výrobca tepelnoizolačných materiálov,
betonárske výrobky
OptoCon Slovakia s.r.o.
Strojnícka 29
827 18 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58233126, 48205200
E
OPTOKON spol. s r.o.
Blagoevova 6
851 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 6252 0668, 6252 0669
vláknová optika
OPTOTEL, s.r.o.
Hradská 74
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 vláknová optika
ORAG STROJSERVIS, s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458764, 63836949
oprava kosačiek, trávnikové koberce
Orem Tomáš, Ing. - Ro Te Wa
Fedinova 4
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63826088 - domov
čerpadlá
ORGECO, spol. s.r.o.
Bešeňovská cesta 7
940 64 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6426046 - 8
výroba svetelnej techniky
ORGREZ Bratislava a.s.
Magnetová 2
832 14 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44371636
energetika
ORCHEM, s.r.o.
Moravská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 oleje - predaj
ORLÍK - Kompresory SK, s.r.o.
Železničná 585
922 02 Krakovany
tel.: +421 - (0)2 - 779 84 66
piestové a skrutkové kompresory, sušičky
vzduchu, pneumatické náradie
ORNER, s.r.o.
Robotnícka / priemyselný areál
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4261160
výroba, rekonštrukcie a revízie elektrických
zariadení, zabezpečovacie zariadenia,
kamerové systémy
ORYCON EU, a.s.
Polnička 151
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 - - 566629367
systémy na horúce vtoky
OSK-MONT, spol. s. r.o.
Moyzesova 478/25
958 01 Partizánske
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
zámočnníctvo
Osmos, s.r.o.
Gogoľova 326/18
Bratislava
tel.: +421 - - 02/63813478
predaj harware a výpočtovej techniky
značka HP
OSRAM Slovakia, a.s. (spoločnosť
koncernu Siemens)
Komárňanská cesta 7
940 93 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6464111, 6464226
výroba a dovoz svetelných zdrojov autožiarovky, výbojky, fotooptika, žiarovky,
kompaktné žiarivky, lineárne žiarivky
OTIS - VÝŤAHY s.r.o.
Rožňavská 2
830 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43412681
výťahy
OTO KRAJČÍK
P. Horova 28
841 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64779355
elektro, bleskozvody, príprava stavieb
a cien
Oto Kutňanský OKAVER
Kovarce 245
956 15 Kovarce
tel.: +421 - (0)38 - 5316165
výroba svetelnej reklamy
OTS Bratislava, spol. s r.o.
Opletalova 65
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 69203811, 64775375,
64537732, 0850 123 687 pre celú SR
stavebná mechanizácia: predaj, sevis,
prenájom
OVERLINE, s. r. o.
Šintavská 12
Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49614025
klimatizačná technika
OXFORD INSTRUMENTS OVERSEAS
MARKETING LIMITED, organizáčna
zložka
Dúbravská cesta 9
842 19 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54791423
chemické prístroje
OZEX Control Systém s.r.o.
Vajanského 26
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723697
servis textilných strojov
Pai Slovensko, s.r.o.
Oravská 1159/38
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7884855
odmastňovacie a čistiace prípravky
PALA SLOVAKIA s.r.o.
Rajecká 11
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45243098
obalová technika, kancelárske potreby
Palivá a stavebniny, a.s.
Floriánska 16
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6228526
uhlie, koks - predaj
PALIVÁ BRATISLAVA a.s.
Prievozská 32
827 99 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 uhlie, koks
PALSTAT, s.r.o.
Bucharova 230
CZ - 543 02 Vrchlabí
tel.: +420 - - 499692016
počítačová podpora kvality PALSTAT CAQ
PANAKO ELEVATORS s.r.o.
Púpavová 18
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65423178
výroba elektrických výťahových a riadiacich
systémov, výťahové rozvádzače
Panalpina Slovakia, s.r.o.
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49683311
sprostredkovanie dopravy, zasielateľstvo
Panasonic Electric Works Czech
s.r.o.
Patrik PENEV - GRANIT
Záhradná 35
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7715487
obchod s tovarom súvisiacim
s plynofikáciou, vodovodmi a kúrením
PATROL & GUARD s.r.o.
Svätoplukova 24/419
979 01 Rimavská Sobota
tel.: +421 - (0)47 - 5811830
elektronické zabezpečovacie systémy poplachové systémy narušenia
Pavel Jančík - Japal
Vajnorská 135
Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
čerpacie a závlahové systémy
Pavel Rotman
Jantárová 30
851 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62860126
predaj plynových spotrebičov, predaj
a výsadba kvetov a darčekových
predmetov
Pavel Vigaš - VIMAR
M.Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4187022, 84187159
výroba kotlov na drevo
PAVLIŠ A HARTMANN SLOVAKIA
s.r.o.
Varšavská 29
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44883883
požiarna technika - hydrantové systémy,
prúdnice, čerpadlá, hadice, elektrocentrály
Pavol Bízik Súkromná firma
CZ - 348 15 Planá
tel.: +420 - (0)374 - 799990
sortiment výrobkov pre automatizáciu
Bystrička 428
036 01 Bystrička
tel.: +421 - (0)43 - 4135009
kúrenie
Panasonic Elektronic Devices
Slovakia s.r.o.
Pavol Buday
Oravická 616
028 01 Trstená
tel.: +421 - (0)43 - 5303200
elektronické súčiastky
Lánska 942/57
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - gravírovanie, výroba razidiel, elektrody,
kovové pečiatky ...
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44460089
odvoz a uskladnenie odpadu - demolačné
práce, likvidácia kovových konštrukcií,
výkup šrotu a kovov
PANJAN spol. s r. o.
Pavol Cikatricis Montes
P M R , s.r.o.
PARAGON, s.r.o.
P + K s.r.o.
Čsl. Armády 3/1697
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4243916, 4302585, -6 ,
4300279, -80
projektanti, projektovanie, strojárstvo
ohýbanie, 3D laserové rezanie profilov
P. E. C. PRINTING EQUIPMENT &
CONSUMABLES s.r.o.
Krupinská 4
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63812767
tlačiarenské stroje pre polygrafiu - predaj
P.H.S., s.r.o.
Gogoľova 18
852 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 vysokozdvíhacie a prepravné vozíky
PADERTEG SLOVAKIA, s.r.o.
Závodná 459
027 43 Nižná
tel.: +421 - (0)43 - 5309200, 5309207
výroba káblových zväzkov
Toryská 34
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45247350
predaj a servis motorových lodí, závesných
lodných motorov, motorov Volvo Penta
Kvetinárska 15
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45523854
predaj čistiacej techniky, upratovacie stroje
Pavol Kešeľák Brúsenie a leštenie
areál Univerzity Komenského 175
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65424751
vzduchotechnika
Jurkovičova 7
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7751616
brusenie a leštenie rezných nástrojov
a predmetov
PARKER - HANNIFIN s.r.o org.
Zložka
Pavol Maráček - EMPIRIA pobočka
Slovinská 3
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
nerezové skrutkovania, guľové ventily,
meracie prípojky, hydraulické hadice
Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava
Magnetova 12
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49683751
kogeneračná elektráreň s využitím
technológie plynovej spaľovacej turbíny
Teplická 3862
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 3213512, 3
kúrenie
Pavol Mašláni ELEKTRO
Červená 7/274
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7490441
MO, predaj -elektronické výrobky,
súčiastky
Pavol Mičic
Fedora Ruppeldta 13
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5655811
váhy
103
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Pavol Mišenka TOZAN
Mojmírova 2101/4
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5321635
náradie a nástroje - VO, MO
Pavol Širka - Kovoobrábanie
Šamorínska 18
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45525259
kovy - spracovanie
Pavol Šlapka „KONTAKT“
Podhlinie 1149/5
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4321661
plynoservis revízie,montáž,predajplynových
spotrebičov
Pavol Zimmermann - GASTRO
CHLADENIE
Nevädzova 5
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48287242
KRONE, VOLVO, IVECO - importér
Peter Páleník AQUAPAL
Hodžová, Priemyselný areál Poprad východ
4944
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7768651,-6, 4180201,-3
predaj a servis elektro erozívnych strojov,
elektroerózie
Farská 22
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7722515
voda - úprava, čistenie, ekológia
PEPPERL + FUCHS, s.r.o.
Lesní 2331
CZ - 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 - (0)571 - 669311
obchodná a výrobná činnosť
v elektrotechnickom priemysle
Sokolovská 79/192
186 00 Praha - Karlín
tel.: +420 - - 221115541
komponenty pre priemyselnú a procesnú
automatizáciu
PC ENGINEERING SOLUTIONS s.r.o.
PERFORA spol. s r.o.
Centrum 5/9
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4340675
strojárstvo - projekcia, poradenstvo
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5903726, 5903711,
5903715.12
podlahové rošty - výroba
kpt. Nálepku 80
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6314806
montáž a výroba oceľových konštrukcií
PCT BRUSIVO, spol. s r.o.
Novozámocká 120
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7418138
brúsiace materiály a nástroje VO, MO
PCT BRUSIVO, spol. s r.o.
Drobného 27
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64288384
veľkoobchod s brusivom - Klingspor
PD ELEKTRO
Roľnícka 241
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43711409
elektroinštalácie
Peter Ondrejička - LUXSTAR
PENTA SLOVENSKO s.r.o.
PBT Rožnov p. R., s.r.o.
PCD OK, s.r.o.
Partizánska 354
956 18 Bošany
tel.: +421 - (0)38 - 5426104
zámočníctvo
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6582544
služby-práce a požičovňa plošiny MP13,
elektroinštalácie, VO - svetelná technika
PEPA s.r.o.
Automobilová ulica 1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5936111,5907355
Výroba motorových vozidiel
Peter Matejovič - PEMAX
Rovniankova 4
851 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62312082
automobily - rádiá
PEMIO - PETRÍK MILAN
Šustekova 31
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62318420
opravy chladničiek a mrazničiek, opravy
chladiarenských a mraziarenských
zariadení, plnenie autoklimatizácií
PCA Slovakia, s.r.o.
Majerská cesta 4326/81
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4153 033
vykurovanie hál, dodávka, montáž, servis
plynových a elektrických zariadení
PERLON, spol. s r.o.
Jarmočná 2
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6785 079, 6785 083
výroba štítkov na stroje, označovacie
grafické komponenty
PEROMA-AUTOSÚČIASTKY spol.
s.r.o
Peter Sobčák-MSI Servis
Valča 452
03835 Valča
tel.: +421 - (0)43 - 4383656
čistenie a recyklácia odpadových vôd
z prevádzky autoumyvární a umývania
dopravnej techniky.
Peter Šumichrast - ANSAT
Mierové nám. . 25
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7442478
antény, satelit štúdio
Peter Virba
Drienovská Nová Ves 77
082 01 Drienovská Nová Ves
tel.: +421 - (0)51 - 7797447
zámočníctvo, zámočníci
Peter Vitoslavský R.V.Z.
Závodská cesta 19
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7634287
predaj ložísk rôznych druhov
Petersport s.r.o.
Pri Šajbách 32
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44630921
úprava áut
PETRA - ARTEP s.r.o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53419664
automobily - náhradné diely
Furčianska 20
040 14 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7871942, 7966700
automatizácia priemyselná
Peter Bolek - EKORAY
PEVAS s.r.o.
Miestneho priemyslu 568
029 01 Námestovo
tel.: +421 - (0)43 - 5581566
spracovanie elektroodpadu
Košická 2
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 4262606, 4323709
prepravy sypkých materiálov, prepravy
malých i veľkých objemov tovarov
na Slovensku aj v rámci celej Európy
Peter Čtvrtlík - OSS PIESOK
Mládežnícka 2
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6122430
oprava, servis kovoobrábacích strojov
Peter Duša PEDU
PEWAG Slovakia, s.r.o.
Dvorčianska 72
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6514623
výrobe reťazí
PIERCE CONTROL AUTOMATION SK, spol. s r. o.
Ruppeldtova 9
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4302065
CNC stroje - montáž a servis
PILANKA, spol. s.r.o.
Partizánska 3701
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7763271
výroba a predaj - drevoobrábacie stroje,
impegnácia dreva
PILEX, s.r.o.
Sládkovičova 3287
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4314901, 4314910
VO: klince, drôty, elektródy, spojovací
materiál, výroba tovaru z papiera a lepenky,
komunálne náradie, rezné a brúsne
kotuče,ochranné pracovné pomôcky,
Pimpel, s.r.o.
Přemyslovců 18
CZ - 747 07 Opava
tel.: +420 - (0)732 - 927156
CAD, CAM, CIM pre obrábacie a tvarovacie
stroje a pre stroje na úpravu kovov
PIPE, spol. s r.o.
Odborárska 52
830 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458331
tepelná energetika
PIPECO SLOVAKIA s.r.o.
Mostárenská 9
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6711302, - 303,-309
výroba potrubných systémov
Pirelli Slovakia, s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52962594
pneumatiky pre nákladné vozidlá
PKM - ZVÁRACIE CENTRUM
Pod Kalváriou 2103
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5320533
zváracia technika
PLASET s.r.o.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4189301
výroba plastových profilov
PLASTCOM s.r.o.
Hattalova 4
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44372470, 44259160
výroba konštrukčných plastov pre
vstrekovanie na báze základných
polymérov
PLASTOPLAN SK, s.r.o.
Trnavská cesta 99
926 01 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7881203,-1
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi
a zariadeniami 51640
Kremnická 14
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63536914-6
inštalácia audiovizuálnej techniky
Žabokreky nad Nitrou 556
958 52 Žabokreky nad Nitrou
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
zámončícke práce - ohrady, brány,
autobusové búdky, parkové lavičky,
zastrešenia, ...
Peak Audio, s.r.o.
Peter Halada - PEHA
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Víťazná 42
958 04 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7496620
veľkoobchod s elektroinštalačným
materiálom, výplne do plastových dvier
Pribinova 25
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32101470
priemyselná automatizácia
Nová Ves u Nového Města na Moravě 182
CZ-592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 - (0)564 - 034901, 034902
výroba nekovových súčastí strojov,
vchodové striešky - predaj, montáž
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PLASTPOWER, spol. s r.o.
Peter Jarabica - SERVIS METAL
Pribinová 25
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32101470
strojárstvom
Hoštiná 64
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4632992
výroba plastových profilov
PHOENIX ZEPPELIN s.r.o.
PLASTYMAT, s.r.o.
PEAK AUDIO, s.r.o.
Kremnická 14
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63536914
spotrebná elektrotechnika a elektronika
PECE, s.r.o.
Nábrežná 678/7
962 23 Očová
tel.: +421 - (0)45 - 5400336-7
priemyselné pece
PEGAS SLOVAKIA, s.r.o.
Trenčianske Stankovce 3054
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7484321,-9
rezné stroje,pás. a kotúč. píly na kov, pílové
pásy, kotúče
104
PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o. pobočka
Nám. Slobody 1622/27
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4631298, 4633009
hutné materiály - predaj
Peter Lednár - Peled
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871837, 44680602-3
elektroinštalácie - veľkoobchod
PE-XA TRADE, s.r.o
Sliacska 10
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454308
kúrenie
Pribilinská 10
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44887259
stavebné stroje a zariadenia
Plastpol,s.r.o.
Varín 691
013 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7246628
výrobky z plastov pre strojárstvo polotovary
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Plumetop s.r.o.
POPPELMANN PLASTY, s.r.o.
PP - Kontroltech, spol. s r.o.
PRime time, s.r.o.
Jenišovská 2
CZ - 158 00 Praha 5
tel.: +420 - - 00420/257210447
strojárstvom
Kaštanová 639 / 143
CZ - 617 00 Brno
tel.: +420 - - 543 25 02 19
ochranné plastové prvky KAPSTO: krytky,
zátky, záslepky, víčka, pouzdra, uzávěry,
krytí, šrouby - vhodné jako ochrana
vnitřních a vnějších závitů, trubek,
otvorů a přírub při lakování, skladování či
transportu výrobků.
Hlavná 42
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5521505, 5340951
strojárstvo
Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 67272358
konferencie, kongresy, organizácia a služby,
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
reklamy
PLYNO - SLUŽBA - HAŠTO Peter
Zvolenská 12
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53418975
plyn - inštalácia, rozvod, revízia
PLYNOINŠTALÁCIE - VESELKA
Hlavačíková 33
Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
plyn - inštalácia, rozvod
PLYNOSPOL s.r.o.
Masarykova 23
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7734109
plyn - inštalácia, rozvod
PM PLASTIK, spol. s r.o.
Novozámocká 191
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6514258
strojárstvo, plastické hmoty
PNEUSERVIS-GREGOREC, spol.
s r.o.
Vojtaššákova 832
027 44 Tvrdošín
tel.: +421 - (0)43 - 5322862
pneuservis
Podnik technických služieb mesta,
s.r.o.
Športovcov 890
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4631124
zber a zneškodňovanie iných odpadov
POETTINGER - STROJE, s.r.o.
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - (0)38 - 762 62 20
výroba a predaj techniky pre odpadové
hospodárstvo
POINT a.s. Žilina - sídlo
Vysokoškolákov 35
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5651530, 5658833
predaj osobných a nákladných
automobilov Citroen
POKROK, výrobné družstvo, Žilina
Košická 4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5651924, 5651931, 25 - 7
krbové pece, vložky, keramické sporáky,
elektrické rozvádzače NN
Polhora - Cabadaj s.r.o.
Wolkrova 25
851 01 Bratislava - Petržalka
tel.: +421 - (0)2 - 45527389
zabezpečovanie komplexných
elektroinštalačných služieb
Poličské strojírny, a.s.
CZ - 572 12 Polička
tel.: +420 - (0)461 - 751111
pneumatické prvky
POLNA corp., s.r.o.
Framborská 18
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620106
armatúry, čerpadlá, zavlažovacia technika
PONGRATZ s.r.o.
Dolná 2066
900 01 Modra
tel.: +421 - (0)33 - 6486511
výroba karosérií
POPCAR s.r.o.
Banšelova 1
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44257358, 44257358,
43423111
ťažné zariadenia, autodoplnky, prívesy požičovňa a predaj
Pöppelmann plasty, s.r.o.
Kaštanová 639/143
617 00 Brno
tel.: +420 - - 543250219
výrobky z plastov pre strojárstvo
PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5652871
predaj elektronických kníh - Poradca,
Zákony, 1000 riešení, dane, účtovníctvo
Port Service Bratislava, spol. s r.o.
Prístavná 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55410873
nakládka, vykládka a skladovanie tovarov
a polotovarov pre rôzne odvetvia priemyslu
a poľnohospodárstva v prístavoch
Bratislava a Komárno, doprava - riečnonamorná, kamiónová, železničná
PORTA, s.r.o.
Ševčenkova 33
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63537231-2-3
výroba oceľových konštrukcií
PORTAFLEX s.r.o.
Poděbradova
CZ - 702 00 Ostrava
tel.: +420 - (0)599 - 524101
výroba a montáž: plastové clony zhrňovacie, priehľadné kyvné vráta, predaj :
pojazdové kovanie pre vráta
PORTAS s.r.o.
Zvolenská cesta 11
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4700255
automobily, osobné - predaj HYUNDAI
POTRAVINOPROJEKT a.s.
Polianky 5
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64367421
projektovanie stavieb a technologických
zariadení potravinárskej výroby
Povrchové úpravy, spol. s.r.o.
Jakobyho 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6323919
lakovacie stroje, striekacie pištole
POWER CONTROL A DIAGNOSTIC
spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 80
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6313259
energetika
PPT - laboratórna a priemyselná
elektronika spol. s r.o.
Železničná 301/1
914 01 Trenčianska Teplá
tel.: +421 - (0)32 - 6591986
výroba a servis elektronických zariadení
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
Na Stanicu 16
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5005170, 5005172
výroba a predaj pracovných odevov
PRAGOPERUN SK, s.r.o.
Dvojkríža 47
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45641257
distribúcia techniky pre priemyselné
práčovne
PRAKON spol. s r.o.
Prakovce 13
055 62 Prakovce
tel.: +421 - (0)53 - 4874335
náradie a nástroje
PRAKTIK NITRA, spol. s r.o.
Štúrova 143
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7410730, 7415031
predaj - kotly, sanirárna technika
PRAMAC Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32141845
diesel agregáty, prenosné elektrocentrály,
manipulačná technika
PRAMET Slovakia, spol. s r.o.
Dolné Rudiny 1
010 81 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7645460, 7079987 - 8
strojárstvo
PREDAJ DOMÁCICH POTRIEB
29. augusta 28
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52926313
plynové spotrebiče - predaj
PREMAT, s.r.o.
ul.1.mája 1202
014 01 Bytča
tel.: +421 - (0)41 - 5523108, 5522474
výroba ložísk , prevodov
PREPOL - HALAMA JURAJ
Dukelskych hrdinov 4
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5323385
poľnohospodárske stroje a zariadenia,
záhradnícke náradie a stroje
PRIMUS spol. s r.o.
Žilinská cesta 63
013 11 Lietavská Lúčka
tel.: +421 - (0)41 - 7234518, 5624851, -52
plastové palety, prepravky, plastové ekokontajnery, sudy, obalová technika,oceľové
a nerezové IBC nádoby na nebezpečný
odpad, obalová technika, obalová technika
PRINTFLOW s.r.o.
J. Hagaru 9
832 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44881086,
výroba a vývoj technológií pre tlačiarensky
a polygraficky priemysel
PRISMA ELEKTRO - SLUŽBA pobočka
Turbínova 1
840 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektroinštalácie
PRO - HAND, s.r.o. - sídlo
Z. Kodálya 787
924 00 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7804669, 7899519
predaj - pracovné rukavice, pracovné
odevy, pracovná obuv, ochrana hlavy,
bezpečnostné postroje, doplnky, masky
Pro - Klima, s.r.o.
Hattalova 8
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44642114
projekt - dodávka - montáž - servis klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie,
vykurovanie, tepelné čerpadlá, čističky
vzduchu
pro JGS s.r.o.
Elektrárenská 1/12361
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44457511
profesionálne technológie: svetlo, zvuk,
video
PROCAR, a.s.
Môťovská cesta 8423/10
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5401583
preda anákladné automobily,autobusov
zn. Renolt
PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s.
Košice
Strojárenská, Vstupný areál VSŽ
040 01 Košice-Šaca
tel.: +421 - (0)55 - 7202602, 6736220
vývoj, realizácia, dodávka a údržba It a RT
PRESSKAM, s.r.o.
PROCESS CONTROL,spol. s r.o.
Vápenka 4
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64369590
výlisly pre automobilový priemysel
Vajanského 195/67
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4677800
výroba strojárska pre všeobecné účely
Hviezdoslavova 145/21
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4322018
meranie kvality elektrickej siete.
predaj a distribúcia komponentov pre
kompenzačné jednotky, tlmivky, poistky...
PresTech, s.r.o.
PROCOM - SERVIS s.r.o
Kopčianská 63
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44882559
manipulačná technika
Smrečianska 18
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44255633, 44256601
plynové kotly,výr .neelektrických zar. pre
domácnosť
POŽIARNA ZBROJNICA - Obecný
úrad Chmeľovec
Tepličská cesta 17/2695
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - iba mobil / only GSM
špecializovaný výrobca cisternovych
vozidiel a návesov, opravy, prestavby,
ciachovania a skúšky pre všetky druhy
cisternových vozidiel
PROCOM, spol. s.r.o.
PRIEMTO - Ladislav TABAČIK
Procus, s.r.o.
Národná 17/679
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620344
MO s priemyselným a železiarskym
tovarom, internetový obchod
Mudrochova 2
835 27 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44880522
vývoj softwaru, automatizácia - riadenie
technologických procesov
POWER GRID, s.r.o.
Chmeľovec 98
082 12 Chmeľovec
tel.: +421 - (0)51 - 7944107
požiarna ochrana - zariadenia, služby
POŽIČOVŇA MALEJ
MECHANIZÁCIE - PRIKLER
Ľadová 10
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 náradie a nástroje
PRESTIGE REAL, s.r.o.
Smrečianska 18
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44255633, 44256601
výhradný dovoyca plynových
kondeyačných, celonereyových kotlov
GEMINOX
105
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
PRODEX, spol. s r.o. Košice
PROLUX spol. s r.o.
PROTHERM Profesional, s. r. o.
PURE SOLVE, divízia
Popradská 58
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6446284
distribúcia kolies a kladiek
od renomovanych vyrobcov z celého sveta
Ul. Svornosti 41
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45641245
osvetľovacia technika
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7721199, 7722548
VO - kuchynské zariadenia pre hotely
a reštaurácie
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414387, 4341 3747
odmasťovacie stoly
PRODUCTRONICA spol. s r.o.
Bytčická cesta 16
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7632467-9, 7078800
projektanti, projektovanie
PROVER, s.r.o.
Mlynská dolina PRIF UK
842 15 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
bezpečnostné systémy, CCD systémy,
software
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49208451, 49208401,
44872895,- 6
výroba samolepiacich etikiet a štítkov,
sieťotlač
PROXY spol. s r. o.
PW MOTORS, s.r.o.
Trenčianska 21
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7715160
JÚS, elektropohony, prevodovky,
servosystémy
Jurská 1
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44635246, 44450188
elektroenergetika, silnoprúdová
elektrotechnika
Proxy, a.s.
PYRA s.r.o.
Drieňová 7
820 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48286360
telekomunikácie, spojovacia
a komunikačna technika
Vajnorská 103
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49101300
pyrotechnika, detektory kovov
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Generála Klapku 79
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7703912
predaj prenosných a pojazdných hasiacich
prístrojov
Orechovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7440215
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných
PROELING, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Mánesovo nám. . 3
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62240918
ozvučenie,reproduktory,zosilňovače
Profesia, spol. s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32209110
práca, zamestnanie, kariéra, brigády a nové
pracovné príležitosti, ponuka práce doma
i v zahraničí
PROFESS Slovensko, s r.o.
8. mája 31
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43632544
automatizačná a regulačná technika
Profi - Weld, s.r.o.
Račianska 71
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44633142
zariadenia pre mechanizáciu
a automatizáciu
PROFI Elektro, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44640214 - 5
meranie umelého osvetlenia, konzultačná
a poradenská činnosť, riešenia pri
tvorbe návrhov a realizácií nových
projektov, rekonštrukcie a modernizácia
zastaraných a transformácia inovovaných
objektov, štúdie a poradenstvo, prístroje
a rozvádzače
PROFICOM SK, s. r. o.
Hviezdoslavova 168/1
018 63 Ladce
tel.: +421 - (0)42 - 4466896 - 7
osvetlovacia technika
Profika Sk, s.r.o.
Bernolákova 1
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 3987655
obrábacie stroje
PROFIKA, s.r.o.
Průmyslová ( Průmyslová zóna ) 1006
CZ - 294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: +420 - (0)326 - 909511
obrábacie stroje
PROFIL PLUS, spol.s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4445 17 95
oceľ, oceľové výrobky
PROFI-WELD, s.r.o.
Račianska 71
831 02 Bratislava
tel.: - - 44 63 31 42
Dodávka robotizovaných pracovísk
s robotmi ABB a KUKA. Návrh a výroba
zváracích prípravkov - konštukčná
kancelária.
PROMA, s.r.o.
PROMACOM s.r.o.
Tišnovská 0295
CZ - 664 34 Kuřim
tel.: +420 - (0)541 - 230235
kovový dielenský nábytok
PROMAN, s.r.o.
Trenčianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7717143
skladová a manipulačná technika
PROMONT, spol. s r.o. Prešov
Pod Táborom 13
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7480071 -3
kúrenie
PRONAR, s.r.o.
Robotnícka 4
953 01 Zlaté Moravce
tel.: +421 - (0)37 - 6403022, 6403023
náradie a nástroje
PROPEX, s.r.o.
Polianky 15
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64530083
stroje a príslušenstvo pre chemický
priemysel
PROSAT s.r.o.
Alstrová 236
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43410274
antény, satelity
PROSIGMA spol. s r.o.
Podhorská 17
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64770058
čerpadlá, závlahové systémy - montáž,
servis
PROSOFT, spol. s r.o.
Kuzmányho 8
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5625491
informačné systémy
PROTEAM, s. r. o.
Flámska 1
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4383594, 4385415
CNC , sústruženie, zámočníctvo, zváranie
PROTEAM, s.r.o.
Flámska 1
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4383594
ručné a strojné obrábanie kovov - CNC,
sústruženie, zváranie
PROTECT MARKET - Elena Ščúrová
Nábr.4 apríla 1837/8
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5522775
ochranné a bezpečnostné pomôcky,
výbava podľa dohody ADR
protechnik consulting s.r.o.
Svitavská 70
CZ - 571 01 Moravská Třebová
tel.: +420 - (0)461 - 550999
strojárska výroba
PROKA SK, s.r.o.
PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Mojzesovo 157
941 04 Mojzesovo
tel.: +421 - (0)35 - 6506591
obrábacie stroje
Pplk. Pľjušťa 45
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6966101
vykurovanie, výroba kotlov
Kopčianska 14
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 68262111
riešenie náročných problémov zvárania,
spájkovania a delenia materiálov
PRVÁ ŽELEZIARSKA, s.r.o.
Robotnícka 327
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4260462
strojárske komponenty, ložiská a oceľ
51520
PRVNÍ HANÁCKÁ BOW, s.r.o.
Příčná 84/1
CZ - 779 00 Olomouc
tel.: +420 - - 585378012
obrábacie stroje, tvarovacie stroje
Prysmian Kablo, s.r.o
PYROKOM s.r.o.
Q 4 U, spol.s.r.o.
Rybničná
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44646474
stojany na výdaj pohonných hmôt
QBE Insurance (Europe) Limited,
pobočka pre Slovenskú republiku
Štúrová 27
042 80 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6 826 111
poisťovne, neživotné poistenie
Q-System s.r.o.
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49491212
predaj káblov a izolovaného vedenia
Študentská 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - iba mobil / only GSM
poradensko-obchodná spoločnosť so
zameraním na kvalitu a metrológiu
PS METAL, s.r.o.
QTS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sladovnícka 22
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)34 - iba mobil / only GSM
všeobecné strojárstvo
Cintorínska 463
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7833222
ekologické odmasťovacie stoly - výroba,
predaj, servis
PSL, a.s.
Robotnícka, býv areál pov. Strojárni
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4371111
výroba, predaj - ložiská, frézovanie,
brúsenie
PSmont , s.r.o.
Magnetová 2
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 montážno-obchodná činnosť
PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170
CZ - 709 00 Ostrava - Nová Ves
tel.: +420 - (0)596 - 744163
prístroje na zisťovanie vlastností a chyb
materiálov
PUK plus s.r.o.
J. Hollého 21/123
922 07 Veľké Kostoľany
tel.: +421 - (0)33 - 7781177
povrchová úprava kovov - zinkovanie
PULI LEASING spol. s r.o.
Panská 9
810 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 leasing
Purator - TechnoTip, s.r.o.
Púchovská 16
835 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44649515, 44649515,
44649126
ekologické čistiace systémy
106
PURGINA spol. s r.o.
QUADRIQ, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5476200 - 1
bezpečnosť a komplexná ochrana majetku,
elektroinštalácie
QUADROFLEX, s.r.o.
Nová Osada 11
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5528601, 5527783
plynové zásobníkové a priemyselné
ohrievače vody
QUALITY TEST SLOVAKIA, s.r.o.
Školská 14
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 certifikácia mechanických zábranných
systémov
QUANTUM PLUS, s.r.o.
Malotejedská 530/1
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5529704
plynové zásobníky a ohrievače vody
QUIET
Pečnianska 33
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63453825
zabezpečovacie zariadenia
v rádiotelekomunikačnej technike
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
QUIRIS, s.r.o.
Nimnica
020 71 Nimnica
tel.: +421 - (0)42 - 4675169
gumové výrobky
R & J, spol. s r.o.
Vlčkovce 114
919 23 Vlčkovce
tel.: +421 - (0)33 - 5501659
zariadenia pre autoservisy a garáže,
autoservisná technika
R A U Nitra spol. s r.o.
Biovetská 32
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7417454
výroba kovových konštrukcii, častí
r o t , s.r.o.
Dlhá 95
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5626266
náradie a nástroje,VO-MO,kovoobrábanie
R.M.BAL - TICHELMANN, s.r.o.
Bojnická 10
Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454778
baliace materiály, stroje, stretch a pe fólie,
lepiace pásky, mikrotén
RACOM SLOVENSKO, s.r.o.
Moyzesová 417/14
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7490804
digitálny prenos dát
Radeton SK s.r.o.
J. Kollára 17
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)2 - 5424580
trasovanie inžinierskych sietí
a vyhľadávanie porúch na IS
Radka Richtarčíková, ELZAR
Michalská 18
060 01 Kežmarok
tel.: +421 - (0)52 - 4523115
elektroinštalačný materiál
RAFFENDAY SLOVAKIA s.r.o.
Kostolné námestie 11
946 03 Kolárovo
tel.: +421 - (0)35 - 7742490, 7771613
výroba a montáž izolovaných drôtov
a káblov 31300
RAINBOW SLOVAKIA spol. s r.o.
Hubeného 7
831 53 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44880101
čistiace prístroje a zariadenia
RAJCH, spol. s.r.o.
Padělky /II
CZ - 760 01 Zlín
tel.: +420 - - 577211986
priemyselná vzduchotechnika a filtrácia dodávka, montáž, servis
RAKRA - RAKYTA RUDOLF a spol.
Alstrova 11
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871739
plastické hmoty
RALEN, spol. s r.o.
Bajkalská 31
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 silnoprúdová elektrotechnika
RAMET, spol. s r.o.
Bytčická 8
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7235335
odpady s obsahom drahých kovov
RASTER, spol s.r.o.
Veľká Okružná 26/A
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620635, 5079913
svietidlá - predaj
Rastislav Hladký STAV EL.MONTÁŽ
Nová 365
032 02 Závažná Poruba
tel.: +421 - (0)44 - 5547338
elektroinštalácie
RATAJ SK, s.r.o.
Kuchyňa 238
900 52 Kuchyňa
tel.: +421 - (0)34 - 7785187
dopravné zariadenia pre chemickú
a gumárenskú prevádzku
RAVAL Technológie, s.r.o.
Detvianska 20
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 automatizácia - priemyselná
RAVEN, a.s.
Šoltesovej 420/2
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4320456, 4370 112, -212,
43226711,4320124
hutný a stavebný materiál, plechy, asfaltové
hydroizolácie, VO
RAVI, s.r.o.
Drotárska cesta 9
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62802144
elektronické zabezpečovacie zariadenia
a systémy, bezpečnostné služby
RAWET s.r.o.
Čapková 22
CZ - 678 01 Blansko
tel.: +420 - (0)516 - 419995
strojárstvom
RB, s.r.o.
Priehradná 75
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40201211, 40201222
automat. a regulačná technika
REA - S s.r.o.
Regál, s.r.o.
REMAPLAST spol. s r.o.
Budatínska 5
851 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63814585
skladové regále - predaj, montáž
Vranovská .posch. .
851 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63830991 - 3
technické plasty
REGAZ SK, s.r.o.
REMAX International, a.s.
Piešťanská 14/2507
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7710834
skladové a archívne regály, palety
Štefánikova 1177/33
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7910111, - 88
dodávateľ skladovej techniky Schäfer
- prepravky, regály, dielne, kancelárie,
odpadové nádoby.
Regena, spol. s r.o.
Gelejovka 1
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6908610, 6412905
oprava, predaj vozidiel, náhradné diely
- TATRA
REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA BRNO
Výstaviště 1
CZ - 648 04 Brno
tel.: +420 - - 532 19 49 32
REGONIK s.r.o.
Remeslo strojal, s.r.o.
Priemyselná 12
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6733230
výroba oceľových konštrukcií, výroba
montovaných hál
REMI SECURITY s.r.o.
Ivánska cesta 15191
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
bezbečnostné služby a agentúry
Tomášikova 52
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456238
regulačná a informačná technika pre
koľajové vozidlá
REMO, spol. s r.o.
REGONIK spol. s.r.o.
REMONTA spol. s r.o.
Tomášikova 52
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456238
vývoj, projekcia, výroba, dodávky
a montáž meracej, regulačnej, informačnej
a zabezpečovacej techniky, technika pre
koľajové vozidlá
Hagarova 15
831 51 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44888169
vzdelávanie elektrotechnikov,
elektroinštalácie
REGULA SERVIS, s.r.o.
Rácova 10
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64536812
prístrojová a filtračná technika
S. Chalupku 6
972 51 Handlová
tel.: +421 - (0)46 - 5475719
výroba kovových konštrukcii, častí
REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádocká 18
962 21 Lieskovec
tel.: +421 - (0)45 - 5321668
plyn - inštalácia, rozvod
REMPO, s.r.o.
Stará Vajnorská 19
832 45 Bratislava - Nové Mesto
tel.: +421 - (0)2 - 49232111
výroba a predaj ochranných osobných
a pracovných odevov, rukavíc, obuvi,
ochrany hlavy, technické potreby, posteľná
a stolová bielizeň
Mostárenská 9
977 56 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6700001-9
dodávateľ čerpadiel, hutného a nerezového
materiálu, plechy, rúry, ohyby, spojovací
materiál
REGULAND
Realistic, a.s.
Landauova 1
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64530121
meracia a regulačná technika - komplexné
služby v oblasti energetiky a prevádzky
budov
Renáta Hrobová STEPS NITRA
Závodu míru 4
CZ - 360 17 Karlove Vary
tel.: +420 - (0)353 - 403111
tepelné spracovanie kovov, priemyselné
pece na spracovanie kovov
REAN, spol. s r.o.
Reichspfarrer, s. r.o.
RENDL s.r.o.
Továrenská 12
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 riadiace systémy
Na vrátkach 5139
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64286842
el. vykurovacie systémy
Špitálska 37
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
svietidlá- veľkoobchod
RECYCLING SK, s.r.o. Talux, s.r.o.
REIMANN s.r.o.
RENEMTECH s.r.o.
Kamenná 19
010 79 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7001098
recyklovanie kovového odpadu,
upratovacia služba
Gaštanová 1444/5
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - iba mobil / only GSM
elektrické vozidla a iné
Roľníckej školy 1519
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7852110
energetika
REKOS spol. s.r.o.
RENISHAW, s.r.o.
REDOX, s.r.o.
Pod Kalváriou 16
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5320166
plyn - inštalácia, rozvod
Olomoucká 85
CZ - 627 00 Brno
tel.: +420 - (0)548 - 216553, 045 / 672 24 59
sondy na súradnicové meracie stroje
a obrábacie stroje
A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4334006
predaj kompaktorov, nakladačov,
stavebných strojov, komunálnej techniky,
náhradné diely, servis
REFIMA s. r. o.
Bratislavská 205
916 24 Horná Streda
tel.: +421 - (0)32 - 7773154
kožené a plstené súčiastky
Reflex SK s.r.o.
Rakovo pri Martine
038 42 Príbovce
tel.: +421 - (0)43 - 4239154, 4230983
vykurovanie, tlakové nádoby, solárne
zariadenia
Mokrohájska 2
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54793271, 54651867-9
meracia a regulačná technika, servis
REGULATERM spol. s r.o.
RELECON s.r.o.
Eduarda Nécseya 3168/3
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5655286
- energetik, výroba rozvádzačov
RELKO s.r.o.
Račianska 75
830 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44253000, 44460137-39
energetika, jadrová energia
REMA TIP TOP INCO - SK spol. s r.o.
Priemyselná 255
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 - (0)45 - 6722459
pneuservisy
Novozámocká 194
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6578821, 6578822,
náradie, nástroje, spojovací materiál,
ochranné pomôcky
RENOST, s.r.o.
Sv. Anny 126/30
034 00 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4323349, 4323345,
4329547
výroba a predaj kolies na manipulačnú
techniku
REO AMOS Slovakia, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44257105
ekologické havarijné prostriedky
REPP POPRAD spol. s r.o.
L. Svobodu 5
058 01 Poprad
tel.: +421 - vzduchotechnika
107
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Repro elektronik Slovakia,s.r.o.
Richard Tamáši - FIRN
robotec, s.r.o.
Šarišská 821
091 01 Stropkov
tel.: +421 - (0)54 - 7424847, 7424611,
7428592, 7181600
výroba izolovaných drôtov a káblov 31300
Paula Mudroňa 7
010 07 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - iba mobil / only GSM
elektroinštalácia
RETAX s.r.o.
Štiavnická 6
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43637707, 08
zabezpečovacie systémy, predaj
Hlavná 3
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4003480
zariadenia pre mechanizáciu
a automatizáciu, projektovanie a dodávka
robotizovaných pracovísk japonskej zn.
OTC
Vinohradnícka 3
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45643451, 45521733
výroba - fólia - zmršťovacia, technická, ÚV
stabilizačná, vrecia
RETECOM, s.r.o.
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
produkty pre - hasičov a záchranárov,
ekológiu, potrubia a kanalizácie,
bezpečnosť pri práci atď.
RETIC, s.r.o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady
tel.: +421 - (0)37 - 7894233, 7894469
výroba pletiva
RETO, spol. s r.o.
Nerudova 21
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43422593
školenia a revízie mot. vozidiel a zdvih.
zariadení. Revízie - tlak, plyn a el. zariadení.
Retos Varnsdorf, s.r.o.
Říční 1774
407 47 Varnsdorf
tel.: +420 - (0)420 - 412351203
vodorovné vyvrtávačky a výroba a predaj
nových W100A
REVING - V. A. V. s.r.o.
Zátišie 2
832 36 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44372668
horúcovody, plynovody - inštalácia, rozvod
REVOS s.r.o. - organizačná zložka
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44457158
vyhrievacie káble FLEXELEC, regulátory
EBERLE
RF, s.r.o.
Továrenská 15
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7961111
lisované výrobky z gumy, autosklo
RH SOUND, s.r.o.
Kollárova 1199
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7834411
výroba a montáž reproboxov, skladanie ich
mechanických častí
Rhea spol. s r.o.
Elektrárenská 1/12440
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49101911, - 14
silnoprúdová elektrotechnika
Rhenus Logistics, s.r.o.
Trebatice 191
922 10 Trebatice
tel.: +421 - (0)33 - 7760111
cestná nákladná doprava, medzinárodná
a vnútroštátna preprava, colná deklarácia,
skladovanie
Rich City Services, s.r.o.
Mariánska 12
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44638514, 44638515
elektronické zabezpečovacie zariadenia,
bezpečnostné služby
Richard Kapoun - CIMCO
Hájek 137
CZ - 363 01 Ostrov
tel.: +420 - - 353540200
náradie pre elektrikárov a inštalatérov
Richard Krivánek Ferrotvar
Vinohrady
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6402032
kovovýroba
108
RIMI-NABDA s.r.o.
RISCHER MIROSLAV
Jungmannova 4
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektroinštalácie
RIVAL - KÓŇA OTO Ing.
V. B. Nedožerského 23/45
972 12 Nedožery-Brezany
tel.: +421 - (0)46 - 5485217
váhy
RK-color
Kopernikova 35
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458800
farby, autolaky - veľkoobchod, modelárska
predajňa
RKS spol. s r.o.
Rajecká 36
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45648204-5
rádiové komunikácie a systémy
RKS TRENČÍN s.r.o.
Súvoz 1/37
911 32 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7416100
výroba zváraných skupín a zostáv
oceľových konštrukcií, ich opracovanie,
povrchové úpravy a montáž
RKS, spol. s r.o.
Rajecká 36
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45648204, -05
rádiové komunikácie a systémy
RLX components, s.r.o.
Jančova 7
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62529121 - 3
elektronické súčiastky, zaoberajú sa
prezentáciou firiem
RMR SLOVENSKO s.r.o.
Osloboditeľov 115
066 01 Humenné
tel.: +421 - (0)57 - 7752248, 7883751
hydraulika pre mobilnú techniku
Robert Bosch spol. s r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
826 47 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48703206
vykurovacia technika, plynové
kondenzačné kotly, divízia Junkers,
Robert BOSCH spol. s r.o. divízia
Elektrické náradie
Dr. Vladimíra Clementisa 10
826 47 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48703222, -226
predaj elektrického ručného náradia
Róbert Gallo - GALLO
Záhradnícka 32
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7632587
tlačiarenské stroje, zariadenia
Róbert Letko - MDV
Hlinická 1
831 05 Bratislava - Rača
tel.: +421 - (0)2 - 44880843
výroba elektronických zariadení
ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7635302
tlačiarenské stroje, zariadenia
ROBSON SECURITY s.r.o.
Lamačská cesta 3
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 78 55 27
automobily - zabezpečenie
RODAMEX s.r.o.
Jakubovo nám. . 12
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52630631-3
veľkoobchodný predaj ložísk
Roen est, s.r.o.
Trenčianska 17
915 34 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7717822
výroba vetracích zariadení, výroba
výrobníkov tepla
ROFA SLOVENSKO spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45258948
predaj a servis laboratórnych a procesných
prístrojov pre chemickú analýzu
ROGI plus, s.r.o.
Sládkovičova 10
921 01 Pieštany
tel.: +421 - (0)33 - 7740067
distribútor- importér elektroinštalačný,
spojovací materiál a káblové príslušenstvo
Rogicom s.r.o.
Štúrová 12
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6526001, 6526002
kúrenie
ROHÉ SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské Nivy 56
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53419435
technológia čerpacích staníc PL., predaj,
servis a poradenstvo v oblasti kompresorov
a pneumatického náradia firmy AGRE
ROKER, s.r.o.
ROSENBERG - SLOVAKIA, spol.
s r.o.
Hroncova 3
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6829840
vzduchotechnika, klimatizačná technika
Rosenberg Slovakia s.r.o.
Staromlynská 50
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45247750
vzduchotechnika
ROSS s.r.o.
Hollého 205/52
015 01 Rajec
tel.: +421 - (0)41 - 5422109
výroba svetelnej a nesvetelnej reklamy
ROSS Slovakia, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49224125
elektroinštalácie
ROSTA s.r.o.
Vrbovská 2613/94
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7742502
montáž tepelných zdrojov, vodoinštalácie
ROŠERO - P, s.r.o.
Sadová 14 A
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4182400, 4410885
výroba - mikrobusy a midibusy
ROTARET, s.r.o.
Družstevná 529/25
956 11 Ludanice
tel.: +421 - (0)38 - 5319880
opracovanie kovov, výroba a servis
mechanických upchávok
Rotary stone, spol. s r.o.
Velické námestie 3
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7768472
predaj a servis strojov
ROTEZ, s.r.o.
Strojnícka 8
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43634437
odborné prehliadky a skúšky, školenia: ZZ,
EZ, PZ, TN, motor. vozíky
Jána Milca 1
011 54 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5624036, 5624731
elektroinštalácie, elektroištalačný materiál,
požičovňa malej mechanizácie
ROTOS, s.r.o.
ROLLER, spol. s r.o.
ROVEZ, s.r.o.
Tehelná 9-11
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44373968, 44256098
elektronické výrobky, súčiastky - predajňa
Potravinárska 1847
979 01 Rimavská Sobota
tel.: +421 - (0)47 - 5811793, 58 11 799
výroba strojov a strojových zariadení,
transportné zariadenia
ul. 9.mája 49
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5516655
elektronika, VO bezpeč. Kamery, zabezpeč.
Zaradenia
Roman Badinka - Agromix
ROZMARING, spol. s r.o.
Brezenská 6
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6117985
poľnohospodárske stroje a zariadenia
Bratislavská 35
931 01 Šamorín
tel.: +421 - (0)31 - 5624555
VO s brúsnými výrobkami
Roman Mužika
RTA, s.r.o. - pobočka
Sklenárova 48
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
regenerácia akumulátorov
Janotova 12
Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65411976
kotolne, ÚK, plyn, dodávka, montáž, servis
Romano Zanetti - ITAL ACCESSORI
RUBENA SLOVAKIA, a.s.
Družstevná 8
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7740156, 0547
komponenty na autobusy, karavany,
nadstavby
Predmier 425
013 51 Predmier
tel.: +421 - (0)41 - 5540680-1
technická lisovaná guma, klinové remene,
tesniace elementy
ROPLA, s.r.o.
RŰBIG SK , k.s.
Podzáhradná
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 PC komponenty
Andreja Hlinku 86
972 71 Nováky
tel.: +421 - (0)46 - 5460266-7
tepelné spracovanie kovov
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
RUDOLF KOLLÁRIK - VPK
SAFEKO TECHNOLOGIES, a.s.
Sankyo Oilless industry, spol. s.r.o.
SBG - SK, s.r.o.
Račianska 27
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44251760
plynoinštalácie, vykurovanie,
vodoinštalácie, revízie plynu, montáž
kondenzačných kotlov, vodomerov,
radiatorov
Miletičova 23
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50244317
ekologické zariadenia a služby
Průmyslová 1109
CZ - 334 01 Přeštice
tel.: +420 - (0)377 - 429886
konštrukčné prvky pre stavbu nástrojov,
na lisovanie plechov a vstrekovanie plastov
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 transformátory
SANY GO, s.r.o.
Špitálska 16
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52966270
predaj akumulátorov
Mudroňova 10
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220478, 4134668
strojárske výrobky na zákazku, výskum,
vývoj, konštrukcia strojárskych výrobkov
SAP SLOVENSKO, s.r.o.
SCA HYGIENE PRODUCTS, s r.o.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58256207, - 111, - 200,
- 633
informačné systémy, podnikový aplikačný
softvér
Sokolovská 94
CZ - 186 00 Praha
tel.: +420 - - 221706184, 221706150,
221706111
hygienické potreby
Sapa Profily a.s.
Hlavná 1
058 92 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7732911
lisované výrobky
RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.
Štiavnička 190
034 50 Ružomberok
tel.: +421 - (0)44 - 4322276
predaj kompresorov, dúchadiel, vývev,
náhradných dielov a servis
RVR Afinis, s.r.o.
Žitná 1
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49104811
výroba a predaj plochých a rotačných
tesnení
Rýsová Andrea - R - Global
Uľanská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4198325, -6
baliace stroje a obalové materiály - predaj
S - OPTOTEAM s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 optické prístroje
S P I R I T - informačné systémy, a.s.
Kubániho 14
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54789744
návrh a vývoj zákazníckych informačných
systémov, ponuka programov a služieb
S Slovensko, spol. s r.o.
Tomášikova 17
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48269450
leasing - financovanie širokej škály
strojov a zariadení, motorových vozidiel,
techniky pre komunálnu oblasť, odvetvie
stavebníctva, poľnohospodárstva,
zdravotníctva
S. A. F. PRAHA, spol. s.r.o.
Přišimasy 38
CZ - 282 01 Český Brod
tel.: +420 - (0)321 - 672815
výrobca pneumatických striekacích boxov
S. A., s.r.o.
Čachtická 13
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44873371
riadiace systémy
S.D.A. s.r.o.
J. Bottu 4
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4148386, 4148387,
472 34 11
meranie, polohovanie, regulácia
S.P.O. Juraj Olajec
Lesná 189
966 01 Hliník nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6762558
vykurovanie - kotly, krby, pece,
elektrocentrály a generátory pre
priemyselné a domáce použitie
S.R.S. LIGHT DESIGN
Martinčekova 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44681417
vývoj, výroba a predaj efektovej svetelnej
techniky
SaarGummi Slovakia, s.r.o.
Gumárenská 337
972 23 Dolné Vestenice
tel.: +421 - (0)46 - 5118290
výroba gumových výrobkov a výrobkov
z plastických hmôt
SABO Ľubor - ostrenie nástrojov
Talichova 45
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64367557
ostrenie a predaj nástrojov pre
drevospracujúce stroje
SAGI, s.r.o.
Pittsburgská 1673/20
010 08 Žilina
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
recyklovanie kovového odpadu
SAGITTA, s.r.o.
Turbínova 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49205524, 55
optický tovar - výroba a distribúcia
SAI KOSMO a.s.
Desiata 3
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54 77 72 15
oleje, priemyselné
SAI, a.s. - SLOVENSKÝ
AUTOIMPORT, a.s.
Drobného 27
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64461924
oleje, priemyselné
SAKER, s.r.o.
Horný Hričov 298
013 42 Horný Hričov
tel.: +421 - (0)41 - 5002842
kovový odpad - spracovanie (šrotárska
spoločnosť)
SaKOTA SLOVAKIA, s.r.o.
Hybešova 17
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871040
predaj kancelárskych a školských potrieb
SALZGITTER STAHLHANDEL, s.r.o.
Na Bojišti 24
CZ - 120 00 Praha
tel.: +420 - - 224900811
hutnícke polotovary a výrobky zo železa
a ocele
Samat Kovoizospol spol. s.r.o.
Ľanová 6
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414980
výroba hliníkových okien, rámov
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6015029, 161, 6012525,
6015001
hutníctvo, kovoobrábanie
Sapa Profily a.s. - predajňa
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48511933
hliník, konštrukcie
SAPA, s.r.o.
Chmelová 222/20
955 01 Veľké Bedzany
tel.: +421 - (0)38 - 5227787
ei-import obchodná spol.
SAROR Risk management s.r.o.
Jiráskova 6
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
požiarna ochrana
SAS Automotive, s.r.o. (spoločnosť
koncernu Siemens)
Opletalova 71
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
tel.: +421 - (0)2 - 69293101
výroba dielov a príslušenstva pre motorové
vozidlá a ich motory
SAS Institute GmbH, organizačná
zložka
Hattalova 4
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44372545
svetelné dekorácie budov
Rajská 15
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52931581, 57780910
informačné technológie, banky, poisťovne,
telekomunikácie
Samit, s.r.o.
SATA SERVICE spol. s r.o.
SAMBA LIGHTING SYSTEMS
Rastislavova 96
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6770724
automobily, osobné - predaj - užitkové
Citroen
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62410431
výstavy a veľtrhy
Samuel Mitaľ - ELMITA
Štítného 524
CZ - 407 21 Česká Kamenice
tel.: +420 - - 412371769
súradnicové vyvrtačky, frézovacie stroje
Sabinovská 60
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7711732
svietidlá - MO, VO
SAND GLASS
Miletičova 68
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 povrchová úprava materiálov
SANDVIK SLOVAKIA s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58318208, 54412497
dodávky profesionálneho náradia
a nástrojov
SANDVIK Steel
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 výroba ocele
SATES, s.r.o.
SAVER MANUFACTURING,s.r.o.
Bošáca 893
913 07 Bošáca
tel.: +421 - (0)32 - 7781071
výroba zdravotníckych pomôcok
SB INMART, a.s.
Duklianska 21
085 01 Bardejov
tel.: +421 - (0)54 - 4867111
výroba a predaj manipulačnej techniky,
hydraulických prvkov, kľukových hriadeľov
SB KLIMA
Americká 1
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44250660
klimatizačná technika
SBC, s.r.o.
Kláštorská 13
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43425528
automatizácia a riadenie
SBM, s.r.o.
SCAMETATRA a.s.
SD - spoločnosť, s.r.o.
Bárdošova 20
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54789090
káble a izolované vedenia
SE - Dom energ.poradenstva, a.s.
Miletičova 5
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50692477
racioenergia
SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.
Na Priehon 50
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6569200
výrobca elektrických káblových zväzkov
pre automobily koncernu VW
SE Predaj, s. r. o.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58663445
SEC, s.r.o.
Jakuba Haška 11
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6511346, 6513473,
6513173
osvetľovacia technika
Seco Tools SK, s.r.o.
Jeruzalemská 15
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5513537
strojárstvo, rezné nástroje
SECURITAS GROUP, s.r.o.
Medveďov 92
930 07 Medveďov
tel.: +421 - integrované bezpečnostné systémy,
požiarna ochrana
SEGA AUDIO, s.r.o.
Bratislavská 30
924 01 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7806868
audio a videotechnika na motorové vozidlá
SEGAMETAL SLOVAKIA, a.s.
Vrakunská 29
825 63 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45951173
materiál, polotovary a časti strojov
SEGNOR, s.r.o.
Pražská 403
CZ - 411 18 Budyne n/Ohří
tel.: +420 - - 416863050
výrobca poistných krúžkov a nitov
SEMIC Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 63
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4431054
distribúcia elektronických súčiastok
SEMJAN MICHAL - ŽELEZIARSTVO
Pod Zečákou 4
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55572033
plynové spotrebiče
109
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Senzortech - Zlatokov, s.r.o.
SFIT, a.s.
Schweizer s.r.o.
g.m.r.Štefanika 120
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7435753
senzory, výroba induktívnych
a optoelektronických snímačov, napájacích
zdrojov, automatiz.technika
Kopčianska 14
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 68262341
poradenstvo a tvorba projektov
uchádzajúcich sa o čerpanie fondov EÚ
Zámocká 30
811 01 Bratislava
tel.: +421 - - 518342580
sauny
SG Equipment Finance Czech
Republic s.r.o. - organizačná zložka
Severná 19/A
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6301083 - 4
gravírovacie a rycie stroje a zariadenia
SEPOS K + B
Švabinského 3
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44645301
tlačiarenské stroje, zariadenia, oprava
SEPTEMBER spol. s r.o.
Siemens Program and System
Engineering s.r.o. (spoločnosť
koncernu Siemens)
Stromová 9
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59683660, 59682433
riadiace systémy a regulátory, energetika
SISEP - PVP s.r.o. - sídlo
Havranské 11
974 04 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4144467, 4142645
kúrenie, voda, plyn - predaj, montáž, servis
SITA SLOVENSKO a.s.
Westend Court Dúbravská cesta 4
845 37 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59684021
informačné systémy
Žirany 474
951 74 Žirany
tel.: +421 - (0)37 - 6513774,5
ekologické čistiace systémy, odpadové
hospodárstvo
Siemens s.r.o. - centrála
SJT, s.r.o.
Kavečianska 14/BE
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6331950-53
silnoprúdová elektrotechnika
Karola Adlera 4
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 distribučné a výkonové transformátory pre
energetiku
Stromová 9
837 96 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59681114
SERVIS IJ, s.r.o.
SGH, s.r.o.
SIGMA plus, s.r.o.
Budulovská cesta 251/33
045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: +421 - (0)55 - 4602463, 4602464
mechanické prevodovky, priamočiare
pohony a posuvy, tvarovacie stroje,
kovoobrábacie práce
Vajnorská 105
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454154
grafické a prepress štúdio, distribútor
pantone produktov, návrh dizajnu značky
SERVIS GROUP, a.s.
SGB - SK, s.r.o.
Prievozská 32
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)02 - 53636333
oprava všetkých nákladných vozidiel,
prívesov, návesov, oprava osobných
a úžitkových vozidiel
Kysucká 14
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45927441
žeriavová technika, káblové žľaby, svorky,
žeriavové dráhy - dodávka
Maurerova 11
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4470707, 4297502 - 3
čerpadlá, vykurovacia technika, záhradná
technika, železiarstvo
SHARK EXPRESS - Kurierska služba
SIGMA PUMPY SK, s.r.o.
SES ENERGY, a.s.
Karadžičová 33
811 08 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
Expresná kurierska služba - doručíme
Vaše zásielky v Bratislave do 90 minút
od objednávky
Priemyselná 1/A
840 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65412880
projekty v energetice
SETECH spol. s r.o.
Borekova 6
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45523400, 45644542,
-43, -45
zabezpečovacie zariadenia a systémy pre
motorové vozidlá
Trenčianska 29
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7704574, 7719200
čerpacia technika
SILVIA spol. s r. o.
Križkova 9
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57277183
pohonné hmoty, mazivá a oleje
Diakovská 9A
927 00 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7706922, 7707922
výroba - montáž - revízie potrubných rozvodov, ÚK, opravy
strojnotechnologických zariadení
SH-TECHNOLOGIE, s.r.o.
Simaf CZ, s.r.o.
SHELL SLOVAKIA, spol. s r.o.
SK - CONT, a.s.
Hadovce 5
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7732690
kontajnery z kovu
SK Technik, spol. s.r.o.
Merhautova 20
CZ - 613 00 Brno
tel.: +420 - (0)545 - 429511
tvarovanie a úprava kovov
SK. PACK, s.r.o.
17. novembra 958
022 01 Čadca
tel.: +421 - (0)41 - 4331197, 4331152
baliaca a páskovacia technika, výroba,
inštalácia a opravy elektrických strojov
a prístrojov
V aleji, Areál MOS
CZ - 620 00 Brno
tel.: +420 - (0)547 - 211044
spojovacie časti - matice, nity, skrutky,
nitovačky
SKAI METAL, spol. s.r.o.
Vranovská 6
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63810251
energetika, meranie, poradenstvo, audit
Svetlá 8
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55641001
zabezpečovacie zariadenia, kamerové
systémy
SETRATON s.r.o.
SHZ - S spol. s r.o.
SIMAP SERVICES, s.r.o.
Skilmat, s.r.o.
J.Derku 1671
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)31 - 743 04 72
vývoj a dodávka jednoúčelových strojov dopravníky, montáž, testovanie. Prerábky
existujúcich zariadení
Priekopská 34
036´08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4285242
vákuové odlievanie v silikonových formách
- prototypové odliatky
SIMAP, s.r.o.
Polom 1104
029 01 Námestovo
tel.: +421 - (0)43 - 5522258
elektroinštalácie
SETING Bratislava, spol. s r.o.
Na Revíne 11
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58242414
telekomunikačná technika a zariadenia nákup, predaj
SETRO, s. r. o.
Štefánika 1030/46
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5321046
požiarna ochrana
Schenck Process Slovakia, spol.
s r.o.
Majerská cesta 30A
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4144519
priemyselné panty, zámky a tesnenia,
plynové spery a normované strojné súčasti
z kovu a plastu
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55563470
priemyselné váhy, skušobné zariadenia pre
autoservisy
SETVA s.r.o.
Husovo náměstí 273/11
CZ - 280 02 Kolín
tel.: +420 - (0)321 - 712047
obrábacie stroje - opravy
Hurbanová 42
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6400654, 6400655
CAD, CAM, CIM systémy pre obrábacie,
tvarovacie stroje a pre úpravu kovov
SEVYT s.r.o.
Schoeller Arca Systems s.r.o.
Starohorského 10
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5514409
servis, revízie, opravy výťahov
Pri Starej prachárni 14
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55565940
systémy na prepravu, manipuláciu
a skladovanie. prepravky, palety, paletové
kontajnery
SEZ a.s.
M. R. Štefánika 1831/46
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5809145, 5809367
elektroinštalácie - veľkoobchod
SFÉRA a.s.
Továrenská 14
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50213361, 50213142,
50213140
informačné systémy
110
Hodžovo nám. 1a
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59206703
leasing, financovanie - polygrafických,
obrábacích, výrobných a stavebných
strojov, poľnohospodárskej a lesníckej
techniky a prostriedkov pre hromadnú
prepravu osôb a tovarov, software,
hardware
SIC SLOVENSKO, s.r.o.
SIPRIN, s.r.o. (spoločnosť koncernu
Siemens)
Schier Technik Slovakia, s.r.o.
SCHRACK TECHNIK, s.r.o. - centrála
Langsfeldova 2
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220182, 4011811
elektrotechnický a energetický materiál
a zariadenia
Schvelm, s.r.o.
Padlých Hrdinov 24
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45522072
dodávka, montáž a servis čerpacích staníc
J.Derku 1671
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7430472
snímačová technika, komponenty pre
automatizáciu
SimPlan Optimizations
Hlavná 5
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5332618
riadenie procesov, simulácia, digitálny
podnik
SIMTEC, spol. s r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49207116
kotly a kotolne - opravy
SI-NAREX, s.r.o.
Kollárová 86
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4220460
predaj, servis, požičovňa el. náradia
SINOP ALFA spol. s r.o.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6422255
výroba - veľkoobchod - montáž - chladiace
a mraziace technológie, klimatizačná
technika, nápojová a výčapná technika,
šokové zmrazovače
Priehradka 20
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221380
dovoz ocele a dielov pre strojárstvo
SKWAY Alojz Somsedík
SkyLife, spol. s r.o.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54776181
výroba a predaj priemyselných laminátov
SL SLOVAKIA, a.s.
Ľupčianska 57
976 13 Slovenská Ľupča
tel.: +421 - (0)48 - 4187214, 4187419
hydraulicke žeriavy, lesnicke stroje,
manipulačne linky, haly a ocelove
konstrukcie, klopné odťahové systémy,
Sl. asociácia petrolejárskeho
priemyslu a obchodu
Mlynské Nivy 48
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58239630, 640
Slovenská asociácia petrolejárskeho
priemyslu a obchodu
SLAVÍK - Technické plasty s.r.o.
Křišťanova 1122
CZ - 702 00 Ostrava
tel.: +420 - (0)595 - 052323
strojárstvom
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Slavomír Juraško
Petrovany 159
082 53 Petrovany
tel.: +421 - (0)51 - 7797966
zámočníctvo, zámočníci
SLAVUS s.r.o.
Nákovná 22
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64462551
laboratórne potreby a chemikálie, čistiace
a dezinfekčné prostriedky, laboratórne
prístroje, technické sklo, pomôcky
SLEZÁK spol. s r.o.
Ustianska 45
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5501282
vzduchotechnika
Slomatec s.r.o.
Automobilový priemyselný park, Hala
A 1006
900 55 Lozorno
tel.: +421 - (0)2 - 60262201, 60262213
výroba dielov a príslušenstva pre motorové
vozidlá a ich motory
SLOV - KLIMA spol. s r.o.
Lamačská cesta 1
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62319408
výroba, montáž, servis vetracích,
klimatizačných a chladiarenskych zariadení
SLOVAK AIR SERVICES spol. s.r.o.
Južná trieda 2/A
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6762590, 6762490
letecké spoločnosti, predaj leteniek
SLOVAK AUTO AUCTION s.r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4929 4355
spostredkovateľ predaja jazdených aút
Slovak Parcel Service s.r.o.
Letisko M.R. Štefánika
820 01 821 09-pošta Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 16877, 49400320
slovenské zastúpenie medzinárodnej
expresnej doručovateľskej spoločnosti
United Parcel Service
SLOVAK TELCOM COMPANY, s.r.o.
Žabinská 22
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6521443
výroba telefónnych ústrední
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Panenská 29
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59104260
energetika
SLOVAKIA PACK, s.r.o.
Bieloruská 56
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
obalová technika
SLOVAKO BREMSE, s.r.o.
Na poliankach 17
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
súčiastky na kamiony, VO brzdových
bubnov, kotúčov, obložení ap., oprava
plastov
Slovalco, a.s.
Priemyselná 14
965 48 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6089999
výroba hliníka a zliatin
SlovConfex, s.r.o.
Vysokoškolákov 6
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5650477
elektrické vyvíjače pary, šijacia a žehliaca
technika
SLOVENERGO spol. s r.o. - branch
office
Slovenský plynárenský a naftový
zväz
Murgašová 3
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7263111
obchod s energiou
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53411615
nezávislé združenie
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
STROJNÝCH INŽINIEROV
Slovenský zväz výrobcov tepla
Námestie Slobody 17
812 31 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 411 27 46
strojárstvo
Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s.
Mlynské Nivy 59/A
824 84 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50692151
prenos elektrickej energie
vo vnútroštátnom aj nadnárodnom
meradle
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ
KORPORÁCIA, a.s.
Karpatská 2
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52450105
energetické projekty - riešenia
SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Regionálne pracovisko Trenčín
Unionka 54
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5320765, 5320770
tepelná energetika
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60291165
fakulta elektrotechniky a informatiky
SLOVENSKÁ ZVÁRAČSKÁ
SPOLOČNOSŤ
SLUŽBY - KS, s.r.o.
Kollárova 75
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4223402
zdvíhacia technika,dodávatelia žeriavov
SLOVING, spol. s r.o.
Vrakuňská 29
820 14 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45244630
tlakové zariadenia
P. Pázmanya (budova Merus s.r.o.) 49/3
927 01 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7707943, 7708835
predaj, montáž a servis klimatizačných
a chladiacich zariadení
Lubeník 236
049 18 Lubeník
tel.: +421 - (0)58 - 4814301, 4811111
výrobca žiaruvzdorných výrobkov
na báze magnezitu pre oceliarensky
a cementárensky priemysel a pre výplne
elektrických akumulačných pecí
SLOVMET plus spol. s.r.o.
Partizánska 1127/47
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4325428, 4328855
výroba - toroidné transformátory, medené
lanká
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY,
a.s.
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40558724,6, 40558041
strojárstvo
SLOVNAFT, a.s.
Koceľova 15
815 94 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50207637, 55572955
zváracia technika
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40556550, 40558836,
40558801
výroba rafinovaných ropných produktov
SLOVENSKÁ ZVÁRAČSKÁ
SPOLOČNOSŤ
SLOVPOL EXIM, spol. s r.o.
Botanická 49
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5522265
zváranie a zváračská technika
Vadičovská cesta 383
023 36 Radoľa
tel.: +421 - (0)41 - 4211556
predaj - kanistre HDPE 5.01, PET fľaše,
plastové uzávery, formy na fľaše
SLOVENSKÉ CENTRUM
PRODUKTIVITY
SLOVPOLIGON, spol. s r.o.
Univerzitná 6
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5135072, 5132747
inštitúcie
SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ
ZÁVODY a.s.
Teplá Voda 671
049 16 Jelšava
tel.: +421 - (0)58 - 4822101, 4822288
ťažobný a spracovateľský magnezitový
závod, produkcia sypkých zásaditých
žiaruvzdorných materiálov,výroba
a predaj materiálov pre hutnícky,
keramický, chemický, priemysel, pre
poľnohospodárstvo a stavebníctvo
SLUŽBA, výrobné družstvo
A. Kmeťa 2
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5001731
autobazár, autoservis, ložiská pre
automobilový priemysel, elektroinštalačný
materiál, reštauračná činnosť, vodné
postele
SLOVMAG a.s. LUBENÍK
Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Krátka 3
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6301611
vysokozdvižné vozíky - servis a školenie
SLOVIMEX - TRADING, s.r.o.
Slovenská plynárenská agentúra,
s.r.o.
Bojnická 14
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 0800 122 413, 44888713
expresná preprava zásielok rámci SR
a medzinárodná preprava
Slušná Ildiko - VEMAP
Pražská 33
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6921418, 6921410
výroba - poistkové boxy, svietidlá,
elektronické súčiastky
SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o.
Slovenská pošta, a.s.. - pobočka
Dubnícka cesta
941 34 Jasová
tel.: +421 - (0)35 - 6477110, 6477247
CNC a NC stroje
Kubranská 306
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7442436
osvetlenie
SLOVEX ALFA s.r.o.
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7437 446
príspevková organizácia Ministerstva
hospodárstva SR poskytujúca bezplatné
odborné energetické poradenstvo
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53411857-9
plynárenské spol.len vzdelávanie, skúšky
a teoria
SLOVTOS, s.r.o.
Hviezdoslavova 3056
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7730209, -666, 7740519
PVC - závesy - tepelná izolácia, eliminácia
hluku
SLOVRIA SLOVAKIA, a.s.
Veterná 18/B
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5502022
všeobecné strojárstvo
SLOVTEPMONT a. s.
Mostová 231
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7409120
energetika
SMART Electronic - APC servis
center Slovakia, s.r.o.
Wilsonova 2
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5511855
prenájom priemyselného a spotrebného
tovaru
SMART spol. s r.o.
Coburgova 76
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5511855
spojovací materiál - MO, VO
SMC PRIEMYSELNÁ
AUTOMATIZÁCIA, s.r.o.
Námestie M. Benku 10
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55423066
strojárstvo - komponenty priemyselnej
pneumatiky
SNAHA, s.r.o.
Budovateľská 1226
038 53 Turany
tel.: +421 - (0)43 - 4292818, 5292818,
4304096
výroba aluminotermických kompletov pre
zváranie kolajníc
SNEF Slovensko s.r.o.
Areál Astra L I 496
919 28 Bučany
tel.: +421 - (0)33 - 7435004
priemyselná technika, elektrická inštalácia,
automatizácia a robotika
SNK CIE - Slovenský
národnýkomitét medzinárodnej
komisiepre osvetľovanie
Karpatská ul. . 3
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52444092
osvetlovacia technika
SOFOS, s r. o.
Dubravská cesta 3
847 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 02/54773980
Obchodná spoločnosť, priemysel, doprava,
zdravotníctvo a školstvo
SOFTMARKET, s.r.o.
Vršovická 66
101 00 Praha
tel.: +420 - - 00420/271731316
strojárstvom
SOITRON, a.s.
Plynárenská 5
829 75 Bratislava - Ružinov
tel.: +421 - (0)2 - 58224530
ochrana dát a informácií, kompletizácia
počítačových sietí a hardwaru
SOLAR - NED, spol. s r.o.
Pri mlyne 10
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
solárne zariadenia, predaj, montáž
111
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Solík SK, s.r.o.
SPECTRUM, a.s.
STABIL spol. s r.o.
Odborov 2554
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4323425
VO, MO - zváracia technika, oblúkové
zváranie, hadice a armatúry,čistiaca
a filtračná technika
nám. sv. Anny 15
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6583439
veľkoobchod s pevnými, kvapalnými
a plynnými palivami a súvisiacimi
produktami
Priemyselná 5/B
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5516275, 5533342
požiarna ochrana - zariadenia, služby
SOLÍK, s.r.o.
SPEKO ŠAĽA spol. s r. o.
Odborov 2554
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4323425
zváracia technika
Diakovská 9
927 00 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7716 910
zber, zneškodňovanie a preprava
nebezpečného odpadu, distribúcia
chemikálií
Solutech Bohemia, s.r.o.
Měděnecká 11/7
CZ - 184 00 Praha
tel.: +420 - (0)233 - 313272
chemické prípravky pre priemyselnú
výrobu
Solvay Slovchem, spol. s r.o.
Stromová 13
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54773109, 54775461
dovoz surovín - soli, chémia na výrobu skla
Sommer-automatic Slowakei s.r.o.
M. R. Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4331266
komponenty z oblasti automatizácie,
strojárenstva, obrábania, pneumatiky
a vákuumkomponentov
Pluhová 49
832 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44462258, 44462374
lisovacie kontajnery, výroba+predaj
SPEKTRA, s.r.o.
820 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45523335
automatizačná technika - elektrotechnika
SPERER s.r.o.
Kočánková 1
852 28 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 nákladná cestná doprava
Sommer-automatic Slowekei s.r.o.
SPERIAN PROTECTION SLOVAKIA
s.r.o.
M. R. Štefánika
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4331266
automatizácia v novej dimenzií
Nitranská cesta 60
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7474111
výroba pracovných a ochranných pomôcok
Sonimex, s.r.o.
SPEX, s.r.o.
Krížna 9
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55561344
Distribúcia, predaj: - autobatérie,
autosúčiastky pre všetky typy vozidiel
Baštová 34
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7710129
predaj satelitnej techniky
SONTEK, s.r.o.
Ševcovská 3959
CZ - 760 01 Zlín
tel.: +420 - (0)577 - 018482
technológie a zariadenia na predúpravu
povrchov tryskaním
Moravská 286
952 01 Vráblebratislava
tel.: +421 - (0)37 - 7833535, 00
výroba hodín a čas. ústrední pre systémy
jednotného času
SONY SLOVAKIA, spol. s r.o.
Dolne Hony 29
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6944100, 6944101
výhradný slovenský importér a distributér
spotrebnej elektroniky Sony
SOPRAS SK, s.r.o.
Nitrianska 29
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5346361-2
oblúkové zváranie, odporové zváracie
kompresory
SOR SLOVAKIA, s.r.o.
Závodská 10
012 36 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7637073
výroba autobusov SOR, servis, opravy
SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7860444, 7860445, -31
distribúcia elektronických súčiastok
SOTEKO s.r.o.
M. Dulu 18
036 08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4287712
výroba a dodávky náhradných dielov
SPACElab s.r.o.
Vajnorská 134
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49110311
zabezpečovacie zariadenia pre motorové
vozidlá
SPECTRO APS spol. s r.o.
Izabely Textorisovej 13
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4222314
analytické prístroje - predaj a servis
112
SPEKTRA, a.s.
SPOLMONT, s.r.o.
SPONA - ROL, s.r.o.
Pompova 602/4
CZ- 617 00 Brno
tel.: +420 - (0)545 - 233246
prevodovky, lineárne vedenie
SPOZA s.r.o.
Bratislavská 121
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7442546
priemyselná automatizácia a technológie
zvárania plastov
Sprecher Automation, spol. s r.o.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 68205500
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
obchodu, služieb a energetiky
SPROPOS SERVIS s.r.o.
Hronská 4
934 51 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 622 33 30
strojárstvo
SPX, s.r.o. (Slovak Power
eXchange)
Ulica republiky 5
010 47 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5192241
obchodovanie s elektrinou
SQS s.r.o.
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
výroba meracích, kontrolných, testovacích,
okrem navigačných a iných prístr. a zar.
a zar. na riadenie priemysel.procesov 33200
STAFIT TRADE, s. r. o.
Stavomontáže, Kovo-Sklo Banská
Bystrica, s.r.o.
Stavebná 23
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141504
kovovýroba, staveb. zámoč. Výrobky
Čsl. Armády 25
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4147 391
veľkoobchod – inštalačný materiál pre
dátové siete a telekomunikácie
STD, a.s.
Stainsby s.r.o.
Steel Form, spol. s r.o.
Přerovská 111
CZ - 768 61 Bzstřice pod Hostýnem
tel.: +420 - - 573500911
strojárstvom
Vajanského 56
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7741436, -37, -39,-46,
sekr. 7741447
priečky, stropy, kovové dvere, spracovanie
plechu,
STAMET s. r. o.
Obchodná 18
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6407020, 6407021
elektrické náradie a príslušenstvo,
STAMOL, s.r.o.
Pri Podlužianke 3
934 03 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6314796
výroba kovových nádrží
Stanislav Ďuriš Servis výťahov
Slatinská 10
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45241782
výťahy - opravy
Stanislav Habšuda
Briestené 338
018 22 Pružina
tel.: +421 - výroba elektrických rozvodových zariadení
Stanislav Kočiš
Beharovce 62
053 05 Beharovce
tel.: +421 - (0)53 - 4596231
montáž plynu, ústredného kúrenia
a vodoinštalácie
Stanislav Morávek - LINGER
Strojárenská 1
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5354923
predaj - ložiská, guferá, manžety,
remene, mazivá, autokozmetika, reťaze,
autosúčiastky, oleje
Hlavná 1
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7127221, 7888951
výroba obalov z plastov
STEEL HOUSE s.r.o.
Pri vinohradoch 269
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 6606211
elektrické spotrebiče
STEELINVEST, s.r.o.
Pražská 2
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7298017, 7298015
dodávateľ hliníka, zinku, niklu, cínu,
železného šrotu a ferozliatín
STEELSOFT s.r.o.
Národná trieda 22
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)69 - 2076050
informačný systém pre strojárov a hutníkov
STELIT s.r.o.
Hlavná 1/1795
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6583229, 6581834
výroba kuchynských zariadení, rezanie
laserom, výroba - predaj - servis piliarských
nástrojov na potraviny, kameň, drevo, textil
STELMO a.s. Košice
Pri Krásnej 4
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7295367, 7295368,
7295369
výroba kovových konštrukcií a ich častí
28110, prenájom priestorov
STEMA - TECH s.r.o.
Bzince 1
956 05 Radošina
tel.: +421 - (0)38 - iba mobil / only GSM
výroba zámkov a kovania
Svatopeterská 7
CZ - 617 00 Brno
tel.: +420 - (0)547 - 217364
generálne zastúpenie AMADA kovotvárniaca technika
Stanislav Tančák - ASTA
STER metal s.r.o.
Stanislav Ondrejka - KOVOSOB
Slovenská 93
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6323498
chladiarenské zariadenia
STATEL, spol. s.r.o.
Kollárová 85
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4300095
telekomunikačná technika a zariadenia,
telekomunikačné stavby
STAVEBNÁ TECHNIKA s.r.o.
Kamenná 3511/25
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7645862
žeriavy
STAVIMEX Slovakia, a.s.
U stadiónu 147
CZ - 268 01 Hořovice u Berouna
tel.: +420 - (0)311 - 514996, 514319
predaj neželezných kovov - plechy, tyče,
trubky, pásy
STEVO, s.r.o.
Rovniankova 6
851 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45520037
dopravné spoločnosti
STIEFEL EUROCART, s.r.o. (STIEFEL
ELTRON/HYDROTHERM)
Ružinovská 1/A
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43415991
výroba máp+predaj
Bojnická 10
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43294309
vykurovacia technika, čistiace stroje,predaj
a montáž kotolní a spallovní, predaj
kotlov,kurenárske práce,
Stow Slovensko, s.r.o.
STAVIS s.r.o.
Hroznová 3/A
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54650744,45
strojárska výroba, spracovanie plechov vysekávanie, ohýbanie
Závodská cesta 4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7246802
plyn - inštalácia, rozvod
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58107300
regálové systémy do skladov
STREAM, spol. s r.o. - sídlo
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Stredná odborná škola Fiľakovo
STROJTECH, s. r. o.
SVENTEX s.r.o. - pobočka
SZABO LADISLAV
Kalinčiakova 1584/8
986 01 Fiľakovo
tel.: +421 - (0)47 - 4511969
strojárstvo, kovovýroba, stolárstvo,
elektroodbory, technicko-administratívny
pracovník
Trenčianska 17
915 34 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7742611
projekcia a výroba vzduchtechnických
a sušiarenskych zariadení pre strojársky,
hutnícky, chemický, farmaceutický,
potravinársky, drevospracujúci a spotrebný
priemysel
Novozámocká 102
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6558961-2-3
predaj svietidiel a elektroinštalačného
materiálu
Vysoká 10
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 plastické hmoty
SVENTEX s.r.o. - sídlo
Clementisova 13
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 strojárstvo
Stredoslovenské kameňolomy
Žilina, s.r.o.
Bánovská cesta 5
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5070430
výroba stavebných strojov
Stredoslovenské kameňolomy, a.s.
Bánovská cesta 5
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5070430, 5070433,
5070412,411
výroba stavebných strojov
STREOS, s.r.o.
Závodníkova 2
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 čerpacia technika
STROPTEL, s.r.o.
Ciolkovského 1270/1
091 01 Stropkov
tel.: +421 - (0)54 - 7180400
silnoprúdová elektrotechnika
STRUERS, GmbH - organizační
složka
Havlíčkova 361
CZ - 252 63 Roztoky u Prahy
tel.: +420 - - 284818227, 233312625
popredný svetový výrobca laboratórnych
zariadení a spotrebnéo materiálu pre
materiálografiu
STU Bratislava - Fakulta
Elektrotechniky a Informatiky
Zelená ulica
940 64 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6426600, 6426601
predaj svietidiel a elektroinštalačného
materiálu
SVENTEX, s.r.o. - pobočka
Páričkova 18
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55560034
predaj svietidiel a elektroinštalačného
materiálu - veľkoobchod
SVETELNÁ TECHNIKA
Gercenova 8
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63454217
svietidlá
SVIFT, s.r.o.
Pri Krásnej 4
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6749212, 7295367
spracovanie a predaj hutníckeho materiálu
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60291111, 60291737,
60291171
školy, vysoké
Okružná cesta 94
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7710202
kovovýroba, oceľové konštrukcie, haly
strechy, brány, nerezové zábradlia
STROJ - MONT, VMT spol. s r.o.
STRIP, a.s. Košice
SUBTIL Slovakia, s.r.o.
SVIH TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
Mlynské nivy 56
820 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 montážne podniky
Priemyselná 2/9056
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6999001
strojárstvo
STROJ - TECHNIK, s.r.o.
SUEDA, s.r.o.
M.R.Štefánika 6570/19
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7445048-49
brúsne pomôcky, kuchynské roboty
a masážne prístroje
Priemyselná 278
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6574904
prevody, vzduchotechnické zariadenia
Pod Záhradami 62
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 počítače - systémy a siete
STROJÁRNE PKH, a.s.
SUNNY - S, s.r.o.
Opatovská cesta 1645/11
972 01 Bojnice
tel.: +421 - (0)46 - 5430967, 5439850
povrchová úprava kovov, výrobná činnosť
v oblasti strojárskej a zámočníckej výroby
STROJROB
Pražská 5
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52497729
plynové spotrebiče- servis
STROJSROS, s.r.o., Dolný Kubín
M. R. Štefánika 2258
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5862017
strojárstvo, zámočníctvo
STROJSTALL spol. s r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55574097
stavebné stroje a zariadenia - výroba
a predaj
Námestie mieru 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764252, 7765538
elektroinštalácie, zámočnícko-zváračské
a montážne práce
ŠEBESTIAN, spol. s r.o.
Piaristická 7
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7415855
agrofólie, konštrukcie foliovníkov,
jazierkové PVC fólie, plávajúca solárna
plachta so vzduchovými bublinami
(na prikrytie bazénov), závlahy,
rotavátory a príslušenstvo, postrekovače,
poľnohospodárske postrekovače
ŠIDLO s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50221116
chladiace, mraziace a obchodné zariadenia
ŠIMČÍK FRANTIŠEK
Borská 6
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 35000648
telekomunikačné služby
Holíčska 5
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 sklo, tabuľové a špeciálne
Galvániho 12
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
predaj práškových farieb, lakovacia
technika, zariadenia pre otryskávanie
SYLEX s.r.o.
ŠMERAL BRNO, a.s.
Mlynské luhy 31
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48201811, -2, 18
vláknová optika
SurTec SK, s.r.o.
SYNKOLA, s.r.o.
Křenová
CZ - 658 25 Brno
tel.: +420 - (0)532 - 167111
výroba odliatkov z konštrukčných,
legovaných ocelí, tvárna liatina
Lúky 1228/81
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7834001
chemické prípravky na čistenie, morenie,
fosfátovanie - predaj
Mlynská dolina 2
842 15 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65420083
chemické laboratóriá
SV metal, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 3
010 61 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5001143, 5001140
výroba ostatná z plastov
SURFIN SLOVAKIA s.r.o.
STROJOP s r.o.
ŠARF, spol. s.r.o.
SWAN, a.s.
STROJÁRNE POTRAVINÁRSKEHO
PRIEMYSLU a.s.
Lastomírska 2
071 01 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6442233
výroba a predaj - dvojkotúčové uhlové
píly, kotúčové preklopné píly, brúsky píl,
štiepkovače, pásové píly SERRA
Púchovská 8
Bratislava
tel.: +421 - (0)2 chladiarenské zariadenia
ŠIFERO spol. s r.o.
Limbová 6
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640994
elektronika, ozvučovanie, zastúpenie f.
DEXON ČR
StrojCAD, s.r.o.
ŠAFÁRIK, spol. s r.o.
Štúrova 101
059 21 Svit
tel.: +421 - (0)52 - 7152476, 2910
výroba kovových konštrukcií a ich častí
28110
Strojárska 4
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5427760, 5423383
výroba kovových konštrukcií a ich častí
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49102806
prenájom priestorov
SVISTROJ,a.s.
SZI, spol. s r.o.
Divec 99
CZ - 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 - (0)495 - 433170
tvarovanie a úprava kovov
SVAROGO - KOVBYT, s.r.o.
Senecká cesta 2505
900 27 Bernolákovo
tel.: +421 - (0)2 - 45994668, 45994512
umelecké kováčstvo - brány a oplotenie,
mreže, zábradlia, nábytok, bytové doplnky,
záhradné doplnky
Svaz strojírenské technologie
Politických vězňů 1419/11
CZ - 113 42 Praha
tel.: +420 - obrábacie tvarovacie stroje
SVB - TECH SlOVAKIA s.r.o.
082 37 Široké
tel.: +421 - (0)51 - 7593711
CAD/CAM systémy
SVENOV s.r.o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - iba mobil / only GSM
ochranné a bezpečnostné pomôcky
Synthotec Slovakia s.r.o.
Synventive Molding Solutions
s.r.o. - organizačná zložka
Strojnícka 19
080 06 Prešov
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
montáž oceľových konštrukcií
ŠPAK JOZEF
Vlastenecké nám. . 9
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 stroje - opravy
Špeciálne systémy a software, a.s.
Líščie údolie 29
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65422488, 65422529
integrované bezpečnostné systémy,
kamerové systémy
Gogoľova 18
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63829248
stroje a zariadenia na spracovanie gumy
a plastov
ŠPIRKO s.r.o. Košice
Systém inžinierskych služieb, spol.
s r.o.
ŠTEFAN BAČA - RECRAN
Björnsonova 6
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52493559
voda - úprava, čistenie
SYSTEM PROJEKT
Jankolova 3
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62412046
osvetlenie
SYSTHERM SK s.r.o.
J. Jánošku 3
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5528947-8
SW rozvodu tepla
Južná trieda 74
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6770175, 6783993
VO železiarskym tovarom
Orlové 154
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4323830
opravy mostových žeriavov a žeriavových
dráh, nátery žeriavov. odborné prehliadky
a skúšky zdvíhacích zariadení.
Štefan Bomba Elektroservis
Nemocničná 1977
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5884145
náradie, elektrické, vrtačky a brúsky predaj
a servis
Štefan Halkovič
082 13 Demjata
tel.: +421 - (0)51 - 7789977
kovovýroba
113
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Štefan Koller
Amurská 58
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45524253
váhy - mechanické
Štefan Kubatka MONTEZA
Ľubľanská 2/61
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5166445
čerpadlá - montáž, servi a predaj,
Štefan Németh - TOPTRANSPORT
Košická 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53416200
preprava ťažkých a nadrozmerných
nákladov
Štefan Zuzula
Štúrová 415
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 6229533, 7833037
oprava elektrických strojov a zariadení
ŠTOR CAD Computers, spol. s r.o.
Čajakova 19
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57100811, 57100813
počítače - predaj, softwear
ŠTROB - SLOVAKIA s.r.o. - sídlo
Neslušská cesta 651
024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: +421 - (0)41 - 4220165
technické zariadenia budov, VO, MO predaj kotlov
ŠTROB - SLOVAKIA, s.r.o - pobočka
Stará Vajnorská 37
832 18 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49224151
technické zariadenia budov
ŠUVADA, spol. s r.o.
Vystrkov 1285/7
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba špeciálnych pracovných rukavíc
do automobilového priemyslu
T + T Technika a Trh
Havlíčkovo nábřeží 38
CZ - 702 00 Ostrava
tel.: +420 - (0)597 - 464327
odborný polytechnický časopis
T + T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5621635
zber a zneškodňovanie iných odpadov
T CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.
Kremnická 18
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63533292, 63814046
reprografia
T KONFEX s.r.o.
Zlatovská 35
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6580613
obchod: textilné a odevné stroje
dopravníkové pásy pre všetky odvetvia
priemyslu
T. E. A. TECHNIK, s.r.o.
Moravanská 263/87
CZ - 664 42 Brno
tel.: +420 - (0)547 - 216843
lineárne vedenie,pohony,prevody,
strojárenské komponenty
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel.: +421 - (0)52 - 4681811, 4525271
opravy dieslových motorov, pestovanie
trávnikových kobercov
TABI Corp., s.r.o.
J. Bottu 2
917 08 Trnava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
ekonomický aplikačný software pre
stavebníctvo, software pre projektové
riadenie
TADE Slovakia s.r.o
Hodžova 3905
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7883225
výroba kovových výrobkov, iných
TAJMAC-ZPS, a.s.
Třída 1180
CZ - 764 87 Zlín-Malenovice
tel.: +420 - - 577532991
výrobný program: viacvretenové
sústružnícke automaty
TAKAL - váhy, spol. s r.o.
Závodská cesta 14
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234454
váhy - predaj, servis
TAKOS s.r.o.
Sokolovská 180
CZ - Praha
tel.: +420 - (0)284 - 826625, 826641
dovozca a distribútor - ochrany sluchu Protector
TAMTRON, s.r.o
Trstínska 9
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5514504
váhy, vážiace systémy
TART SLOVAKIA s.r.o.
Hrušovská 2
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43191041
obalová technika
TARTARINI O.M.T.S.p.A.
Klenova
830 07 Bratislava
tel.: +421 - regulačné prvky, stanice
Tatiana Staňová MODEN
Kolačno 299
958 41 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7486389
výroba - pracovné odevy
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.
TECHCELL, s.r.o.
Hlavná 1
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7127155 , 7127153,
7127150
ohrievače vody prietokové - výroba
Dlhá 48/13
851 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62850920
zahraničný obchod, strojové zariadenia
TATRAMAT QUASAR, a.s.
Hlavná 51
059 51 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7731600, 7127300,
výrobky z Al, Zn,
T. G. Masaryka 1
940 48 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6420424
meranie a rozpočítanie spotreby tepla
a vody, predaj meračov
TATRAVAGÓNKA a.s.
TECHEM spol. s r.o. - pobočka
Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 711 2455, 7112741
výroba železničných vagónov
ČSA 25
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4164146
meranie a rozpočítanie spotreby tepla
a vody, predaj meračov
TAVROS, a.s.
Hviezdoslavova 48
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7632917, 7632553,917
Kotle a kotolne, cestovný ruch
TBH Technik, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5079711, 5079728
komponenty a systémy Bosch
TC Inter - Informatics, spol. s r.o.
Žilinská 790/17
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)32 - 323 21 32 11
Konštruktéri a pracovníci v oblasti IT/IS.
Inžinierske činnosti v oblasti leteckého,
koľajového priemyslu a energetiky.
TCS TürControlSysteme GmbH
Gewerbepark 21
2821 Lanzenkirchen - Austria
tel.: - - 00430/262745266-0
strojárstvom
TDH Trading, s.r.o., Prešov
Jilemnického 1
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7731355
autorizovaný distribútor ložísk Koyo
a Timken pre Slovensko a zmluvný partner
spoločnosti Castrol
TDS-TECHNIK
Palaláskova 1107/2
CZ - 182 00 Praha
tel.: +420 - (0)284 - 691444
strojárska nadstavba TDS-TECHNIK
TEAM INDUSTRIES,s.r.o.
TatraCad s.r.o.
TECNOTRADE obráběcí stroje, s.r.o.
1. mája 26
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7764411
grafika, počítačová
Křižíkova 70
CZ - 612 00 Brno
tel.: +420 - (0)541 - 633606, 263636
CNC a NC kovoobrábacie viacúčelové stroje
TATRACHEMA, výrobné družstvo
Trnava
TEDOX, s.r.o.
Gagarinova 1583/28
069 01 Snina
tel.: +421 - (0)57 - 7625353
výroba, montáž, opravy a servis mostových
žeriavov a žeriavových dráh
Tatrachlad Poprad, spol. s r. o.
TEGS, s.r.o.
T.P.T. - SLOVAKIA s.r.o.
TATRALEVA,s.r.o.
Priemyselný areál 3577/4
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7722105, 7730075
výroba nožiarskych výrobkov, nástrojov
a železiarskeho tovaru 28600
TECHKLIMA, s. r. o.
Trenčianska 17
915 34 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7401598
výroba klimatizačných zariadení
TECHNACO, s.r.o.
Sasinkova 37
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5070810,14, 5070823
náradie a nástroje
Bezručova 160/13
CZ - 250 91 Zeleneč
tel.: +420 - dodávateľ rezných nástrojov pre
automobilový priemysel, sklársky
priemysel, baliaci priemasel
Edvarda Beneše 325
CZ - 261 01 Příbram
tel.: +420 - - 318684100,1
viazacie prostriedky - revízia a servis,
zváracie masky, odsávacie zariadenia
Hraničná 13
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7729342
stavebné stroje a zariadenia - strojárska
firma
Popradská 68
040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6405241
meranie a rozpočítanie spotreby tepla
a vody, predaj meračov
Techni Trade s.r.o.
Vaňovská 1189
038 53 Turany
tel.: +421 - (0)43 - 4210811, 4210800
plechové dielce zo špecifickou povrchovou
úpravou, všeobecné strojárstvo 28520
Malinovského 10
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7722023
chladiarenské zariadenia
TECHEM spol. s r.o. - pobočka
Rybničná-prev. Revová ., 38/G
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
zváracia technika, rezacie stroje
Kollárova 12
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6411299
TATRA - importér automobilov
TATRA Slovensko, spol. s r.o.
TECHEM spol. s r.o. - pobočka
TCS s.r.o. - Trafimed
Bulharská 40
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5901109, 5901111
bytová a priemyselná chémia
T.A.D. SNINA s.r.o.
114
T.S.A. spoločnosť s ručením
obmedzeným
Technick, s.r.o.
Pluhova 4
851 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452182
plyn - inštalácia, rozvod
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol.
s r.o., Prešov
Jilemnického 4
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732854
technická diagnostika
Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49208100
overovanie plnenia požiadaviek
bezpečnosti techchnických zariadení
Technická univerzita Košice,
Strojnícka fakulta, KVTaR
Letná 9
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6022196
CAD, CAM, CIM systémy pre výrobu
a spracovanie kovov, inžinierske
a projekčné služby
TECHNICKÁ UNIVERZITA
V KOŠICIACH, Strojnícka fakulta
Letná 9
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 602 21 93
univerzita
Technické služby mesta
Partizánske, spol. s r.o.
Dedovec 1808/326
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4326562
dovoz - chemické prípravky pre
priemyselnú výrobu
Nemocničná 979/1
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7493296
výroba a rozvod tepla
Tech Trading SLOVAKIA, spol s.r.o.
Brandýska 103
CZ - 181 00 Praha 8
tel.: +420 - - 283851781
kontaktnné hroty, svorkovnice, výroba test.
adaptérov, ihlových polí, mixážne systémy
Jesenského 298/5
924 01 Galanta
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
eurokomíny, kachle
Technik Partner s.r.o.
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
TECHNO GROUP spol. s r.o.
TECHNOSAM, s.r.o.
TENAR spol. s r.o.
TESKO spol. s r.o.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6422373
výstroj a výzbroj pre hasičské, záchranné
a bezpečnostné zložky
Galvaniho
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43413585
strojárstvo - dodávka statických tesnení
Fr. Kráľa 2081/14
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7721231
náradie a nástroje
TECHNOTRADING, s.r.o.
TENER SLOVAKIA s.r.o.
Duklianska 36
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4299751, 4426680
predaj áut, motoriek zn. HYUNDAI,
Mitsubishi a predaj náradia
TECHNO s.r.o.
Trenčianska 20
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53418681
výroba pracovných odevov, obchodná
činnosť
TESTOVACÍ TECHNIKA, s.r.o.
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64286775
stavebné stroje a zariadenia
Račianska 155
834 15 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4488 77 58
miešadlá, čerpadlá, výhradný zástupca
firiem - CAPRARI, ROBUSCHI
TECHNOCENTRUM
TECHNOTRON s.r.o.
Tenzo, s.r.o.
Tetra Pak, a.s.
Karloveská 63
840 00 BratislavaBratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65426143
vývoj a výroba meracej techniky a strojných
zariadení
Družstevná 7
922 03 Vrbové
tel.: +421 - (0)33 - 7733351
výroba oceľových konštrukcií, predaj
a servis zváracej techniky
Tylová 1/57
CZ - 316 00 Plzeň
tel.: +420 - (0)737 - 285588
výroba surového železa
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454430, 49102111
obalová technika
TechODEV, s.r.o.
TENZONA Bratislava, s.r.o. klimatizačné zariadenia
TEWIKO systems, s.r.o.
TECHNOCLEAN spol. s r.o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456850
čistiace prístroje a zariadenia
Chocholná Velčice 35
913 04 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6583620, 6401844
textilné a odevné stroje predaj a servis
TECHNODAT - CAE - systémy, s.r.o.
TechPlasty, s.r.o.
Tř. T. Bati 3295
CZ - 760 01 Zlín
tel.: +420 - (0)577 - 007911
CAD a CAE systémy
Hričovská 17
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5652406
Technické plasty, dopravníkové pásy,
vedenie reťazí a remeňov - výroba
na zakázku
TECHNODAT CAE - SYSTÉMY spol.
s r.o.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6583133
počítače - software, CAD, CAM systémy pre
strojárstvo
Technodat Elektro s.r.o.
tŕ. T. Bati 3295
CZ - 760 01 Zlín
tel.: +420 - - 737218259
predaj a technická podpora pre elektro
CAD/CAE systémy
TECHNOKLIMA, spol. s r.o.
Líščie údolie 88
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65442661
klimatizačná technika
TECHNOMAT SK, s.r.o.
Skladová 2
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5546677
náradie, elektrické - MO, VO
TECHNOMETAL, s.r.o.
Hlinická cesta 404
014 01 Bytča
tel.: +421 - (0)41 - 553 20 77, 553 20 52,
553 26 71
regály, poličky, výroba kovového nábytku,
reglových systémov,
TECHNOMOL, s.r.o.
Sládkovičova 86
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4163290, 4161777
drevené výrobky, zváracia technika
a materiál
TECHNO-Plán,spol. s r.o. Brno org.
zlož.zahraničnej osoby
TECHPROGRES, s.r.o.
Sekurisova 14/103
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64365707
prepäťové ochrany, revízie elektro,
náhradné zdroje UPS, motor generátory,
telefónne siete
Telegrafia, a.s.
Štúrova 18
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6233387 - 9
produkty a riešenia v oblasti varovných
a vyrozumievacích systémov, regulačných
a meracích systémov, rádiotelefónnych
systémov, dispečerských systémov
TELETRONIK
Furdekova 14
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektrotechnický materiál a zariadenia
TELUX spol. s r. o.
Vrbovská cesta 2617/102
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7732171 - 2
výroba elektronických zariadení
TEMAC, a.s.
CZ - 289 13 Zvěřínek
tel.: +420 - - 325550105
výrobca tesnení a tesniacich technológií
TEMPEST a.s
Plynárenská 7/b
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50267111
počítače - systémy a siete
TEMPEX s.r.o.
Okružná cesta za traťou
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4325396
výroba kovových výrobkov z farebných
kovov
Krajinská 20
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7721767
baliace stroje,veľkoobchod s ostatnými
strojmi pre priemysel, obchod a navigáciu
51650
TECHNOPLAST, výrobné družstvo,
Topoľčany
TEMPUS s.r.o.
Pod Kalváriou 10
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5321252 - 4, 5321063
výroba - ohrievače vody, mechanizácia pre
záhradkárov ap.
TECHNOPRAX Slovakia, s.r.o.
Lozornianska 35
900 51 Zohor
tel.: +421 - (0)2 - 65459262, 65459261,
65961970
výrobca ručnej manipulačnej techniky
Kukučínova 207/24
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4340286
strojárska výroba, kovoobrábanie
TEN Expres Slovakia, spol. s r.o. pobočka
Na Pántoch 10
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 18181, 49110780
vnútroštátne a medzinárodné prepravy
kusových paletových a balíkových zásielok,
celovozové prepravy, logistika, skladovanie
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456628-30
vzduchotechnické a klimatizačné
zariadenia
TENZONA Bratislava, s.r.o. podlahové rošty
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456628-30
podlahové rošty, schodiskové stupne,
profilované plechy, rebríkové priečky
Hakenova 1423
CZ - 290 01 Podebrady
tel.: +420 - - 000420/325610123
testovacia technika
Dr. Milady Horákové 185/66
CZ - 460 06 Liberec
tel.: +420 - - 482425218
komínové hlavice a regulátory s úsporou
paliva
TEX-po, spol. s.r.o.
Biela 49/496
010 03 Žilina-Budatín
tel.: +421 - (0)41 - iba mobil / only GSM
Rýchlospojky, hadice, ofukové pištole,
otočné spojky, hadicové koncovky
T-GUM,s.r.o.
Robotnícka 1
017 34 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4325862, 4326542
tepelná energia, elektroenergetika
Kap. Jaroša 1893/47
020 01 Púchov
tel.: +421 - (0)42 - 4677325, - 274
obchodná činnosť - prenájom priestorov,
nákup a predaj výrobkov - duše, ochranné
vložky do automobilov
TEPLOPROGRES
TH & L Systems, s.r.o.
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Istríjská 4
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kotly a kotolne - predaj
Ruská 783/110
100 00 Praha
tel.: +420 - - 271734388
skušobné a ciachovacie prístroje a systémy
TEPRON spol. s r.o.
THERMACUT SLOVAKIA s.r.o.
Palugayho 777
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5541134, 5541805
všeobecná strojárska výroba
M.R. Štefánika 14
942 01 Šurany
tel.: +421 - (0)35 - 6501516, 6501517
zváracia technika
TERICHEM a.s.
Thermint, spol. s r.o.
Štúrova 101
059 21 Svit
tel.: +421 - (0)52 - 7153370, 7153285
výroba fólií pre elektrotechnický priemysel
TERINVEST, s.r.o.
Americká 27
CZ - 120 00 Praha
tel.: +420 - - 221 992 134
komplexné služby v oblasti výstav
a veľtrhov
TERMEL SK, spol. s r.o.
Cesta do Rudiny 2331
024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: +421 - (0)41 - 4220088
výmenníkové stanice, elektrický
priemyselný ohrev
TERMMING, a.s.
Nám. sv. Michala 2/1
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7425315
drevodomy, strešná krytina, drôtené
a zámočnnícke výrobky a okenné fólie
THERMIS spol. s r.o.
Furmanská 2
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64534257
energetika, opravy energetických zariadení,
stavebné práce
THERMO LINE, s.r.o.
Traktorová 1
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7721052
vzduchotechnika
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Záhradnícka 46
820 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55564110, 092
výroba a rozvod pary a teplej vody
Na Vartičke 14
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6016080-83, 6016000
výroba slnečných kolektorov
TERMOCOM, spol. s r.o.
THERMOCENTRUM SLOVAKIA,
s.r.o.
Kladnianská 12
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43413610
komplexná dodávka vykurovania, sanita
TERRASTROJ spol. s r.o.
Závodná 3
825 68 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45242542, 45241214
stavebné stroje a manipulačná technika
a ND
TESGAL-Holzapfel, s.r.o.
Staničná 502
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7832771, 7833445,
7832674
povrchová úprava kovov - zinkovanie
Saratovská 26/A
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64286104, (0)43/ 4239590
kotly a kotolne
THERMOGAS plus s.r.o.
Textilná 6
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6744244
vykurovacie systémy, vykurovanie,
plynofikácia, sanita, zdravotechnika,
solárne systémy, rozvody stlačeného
vzduchu
115
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
THERMONA SLOVAKIA s.r.o.
Máchova 15
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45647861-3, 45944742
VO, predaj a servis kotlov
THERMOTECH s.r.o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44371209
armatúry
THORMA Výroba, k.s.
Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo
tel.: +421 - (0)47 - 4381242, 4
vykurovacie zariadenia na pevné palivo
ThyssenKrupp Ferrostav, s.r.o.
Bešeňovská cesta 17
940 01 Nové Zámky
tel.: +420 - (0)2 - 49300942
hutnícke polotovary a výrobky zo železa
a ocele
Tibor Svediak Personal Computer
Economy (PCE)
(areál bývalej hydinárne)
985 56 Tomášovce
tel.: +421 - (0)47 - 4320904
výroba kartónových obalov, z vlnitej
a hladkej lepenky
TIPA, spol. s r.o.
Sadová 2749/42
CZ - 746 01 Opava, Předměstí
tel.: +420 - - 00420/553624404
strojárstvom
TIZ s.r.o.
Kukučínova (budova Osivo), 701
019 01 Ilava
tel.: +421 - (0)42 - 4466296
výroba a renovácia - kefy pre priemyselné
stroje, čistiace zariadenia a domácnosti
TLAKON SK, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5166749
výroba priemyselných ohrievačov vody
TMC Servis, s.r.o.
Alstrova 129
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872925
energetický managment, inštalácia,
prevádzkovanie, teplo, plyn elektrina, voda
TME Czech Republik s.r.o.
Slévárenská 406/17
CZ - 709 00 Ostrava - Mariánske Hory
tel.: +420 - (0)596 - 633105
distribútor elektronických súčiastok
a komponentov
TMS - MONTYS, s.r.o.
Ľubochnianska 16
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7591330
vykurovacia technika
TM-tools s.r.o.
116
Tomáš Tatoušek - T.T.Consulting
Co.
Vřesová 533
CZ - 252 43 Praha - Prúhonice
tel.: +420 - - 603415314
stroje na spracovanie káblov
Tomáš Till - AKU TT
Malá jarková 28
945 01 Komárno
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
predaj autobatérií
TOMAX GastroTech, s. r. o.
Hagarova 2
831 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63537104
komplexná kuchynská technológia +
komplexné zariadenie pre veľkopráčovňu projekcia, montáž, servis
TOMAX, s.r.o.
Panónska cesta 16
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63537104-6
zariadenia pre gastronómiu
a veľkopráčovne, distribúcia a predaj vín
TOMLUX, s.r.o.
Toplac SK, s.r.o.
TRADETECH, spol. s.r.o.
Cementárska 15
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 64285556
predaj - autolakov Glasurit a priemyslových
farieb Salcomix, školenia pre
autolakovníkov
.
Stará Prešovská 10
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6780449, 6780513
szt-stavebníctvo, VO a MO so stav.
Materiálom, stroj. Výroba
TOPNETWORK s.r.o.
Dopravná 5
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
zabezpečovacie kamerové systémy,
telekomunikačná technika, kabeláže
TOPOS, s.r.o.
Ondavská 3
820 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55410483, 44456831
priemyselný tovar - trezory, archivačné
systémy
TORO, s.r.o.
Strečnianska 11
851 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45523790-1
bezpečnostné zámky, kovania
Viničná 8
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6460020, 6460021,
6411063
údržba verejného osvetlenia, VO - svietidlá,
elektroinštalačný materiál
TOROVIL MCM, s.r.o.
TOMPAL, s. r. o.
ul. Svornosti 50
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45241325
dielce a prislušenstvo na transportéry
Pri starom letisku 1
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 výkup a predaj paliet
TomSpeed, s.r.o.
Univerzitná 1
010 26 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5004040, 7002101
vývoj, výroba a servis strojov
TONA, a.s.
Chvalovická 326
CZ - 289 11 Pečky
tel.: +420 - (0)321 - 737411, 737547
ručné nástroje a náradie iné
Toner s.r.o.
Lanškrounská 74
CZ- 571 12 Moravská Třebová
tel.: +420 - (0)461 - 354264
tvárnenie, lisovanie, delenie nerez. plechu,
sústruženie
TONRO, s.r.o.
ul. Sidónie Sakalovej 1 305
014 01 Bytča
tel.: +421 - (0)41 - 5523674
výroba kovových výrobkov, iných
TOP ABRASIVE s.r.o.
Lužany 56
CZ - 334 54 Lužany u Přeštic
tel.: +420 - (0)377 - 221825
VO - brusivá, kotúče, pásy,
Šoltésovej 1685/200
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4261126
náradie a nástroje - predaj - záhradná
technika
Top Oil, k.s.
TN-METAL, s.r.o.
TOP servis spol. s r.o.
Šoltésovej 1723/1
911 01 Trenčín
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba kovových výrobkov, iných
Tovární 1/739
CZ - 634 00 Brno - Chrlice
tel.: +420 - (0)545 - 232189, 232242
elektroinštalačné káblové žľaby
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
TOP TIN, s.r.o.
Pri starom letisku 14
830 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 0800100 868, 48275275,
48275106
medzinárodná a vnútroštátna preprava,
zasielateľstvo, logistika
Hagarova 9
934 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44883024
spracovanie plechov vysekávaním,
ohýbaním, bodovanie, zváranie,
zámočnícke práce
TOM TERM s.r.o.
TOPIX, s.r.o.
Revolučná 23
044 25 Medzev
tel.: +421 - (0)55 - 4663447, 4899741
výroba vykurovacích telies - radiatory ,
kotly a ústredného kúrenia 28220
Orechový rad 5
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43423460
dodávka a montáž elektrotechnických
zariadení - HW, SW
Košická 2
010 65 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5626677
mazivá, oleje
Tomášikova 26
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4342 73 49
elektrotechnika
Torwegge Slovensko, s.r.o.
TOS KUŘIM - OS, a.s.
Štefánikova 110
CZ - 602 00 Brno
tel.: +420 - (0)541 - 101111, 101111
frézovacie stroje
TOS SVITAVY - SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 75
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5621493, 5621673
drevoobrábacie stroje- predaj
TOS VARNSDORF, a.s.
Říční 1774
CZ - 407 47 Varnsdorf
tel.: +420 - - 412351203
horizontálne obrábacie centrá,súradnicové
vyvŕtávačky, frézovacie stroje
TOSTO, spol. s.r.o.
Kladská 916
CZ - 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 - (0)495 - 407016
výhradné zastúpenie firmy Manfred J.C.
NIEMANN Gmbh Nemecko - materiály
a polotovary z farebných kovov
TOŠO
Hradská
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45641461-3, 45643057
stavebné stroje a zariadenia - požičovne
Total Security Systems s. r. o.
K Zábraniu 1653
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7445921
zabezpečovacie systémy, kamerové
systémy
TOUAX SK s. r. o.
Račianska 71
832 59 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44457430, 44455195
staveniskové zariadenia,, výroba a predaj
modulov,
TRADE SERVICE spol. s r.o.
Hodonínska 2
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64364242
dodávka a montáž technologického
zabezpečenia, klimatizácie
a vzduchotechniky
TRAKCIE Slovensko, a.s.
Kysucká cesta 51
010 14 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5000192 -3
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných
TRAMAT, s.r.o.
Holubyho 23a
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54430267
manipulačná technika
TRANS - TECHNIK s.r.o.
Štrková
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7073011, 7233012
nákladné automobily, autobusy - náhradné
diely a súčiastky
TRANS TRADING s.r.o.
Heyrovského 14
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59308027
oleje, priemyselné
TRANSCOM TECHNIK, spol.
s r.o. - výhradné zastúpenie
Endress+Hauser pre SR
Bojnická 18
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 35448810
procesná automatizácia na mieru; meranie
a regulácia, meracie prístroje a snímače
TRANSTECH, a.s.
Jilemnického 4
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 3260400
technológie dodávané na kľúč alebo ich
časti
Trelleborg Sealing Solutions
Czech, s. r. o.
Nábřeží Dr. Beneše 2354
CZ - 269 01 Rakovník
tel.: +420 - (0)313 - 529111
tesniace systémy
TRENEL, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 19
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7430167
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných
Trenwalter Management Partners
Group - MPG
Dostojevského rad 7
810 11 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 personálno-poradenská spoločnosť
Treston spol. s r .o.
Částkov 40
CZ - 687 12 Bílovice
tel.: +420 - - 572580021
priemyselné meranie
TREVA, s.r.o.
Prakovce 13
055 62 Prakovce
tel.: +421 - (0)53 - 4176717, 11
Výroba zápastkových výkovkov
TREVIS, s.r.o
Agátová 10
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 stavebné stroje a zariadenia - požičovňa
TRIANT, s.r.o.
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44455586
skladacie stropné schody, štýlový nábytok
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
TRIBEX, spol. s r.o.
TUBES INTERNATIONAL, s.r.o.
UDENCO s.r.o.
UNITERM-TEAM, spol. s r.o.
Rovníkova 8
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
technické poradenstvo aplikácie mazív,
tribológia
Kragujevská 12
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5622243
gumové hadice
Dlhá 75
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5689500-1, 5005558
čerpadlá, vykurovacie systémy a zariadenia
TRIGON s.r.o.
Hôrka 82
059 12 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7793416
ohrievače - teplovzdušné
Novozámocká 67
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 2333 100
udenco je manažerskou a inžinierskou
organizáciou, ktorá dokáže zrealizovať
“virtuálnu produkciu”
Štefunkova 13
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63531241
výhradný zástupca svetových výrobcov
laboratórnej techniky
TRIM LEADER,a.s.
Košťany nad Turcom 337
038 41 Košťany nad Turcom
tel.: +421 - (0)43 - 4214100
výroba autopoťahov
Trimill, a. s.
Louky 304
CZ - 764 32 Zlín
tel.: +420 - - 577112111
vývoj, konštrukcia, výroba a predaj
vysokodynamických obrábacích centier
na kompletné obrábanie zápustiek...
TRIONEL spol. s r.o.
Krížna 44
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 strojárstvo
Triumf professional tools s.r.o.
TUKON, s.r.o.
TURČAN DELTA, s.r.o.
Košťany nad Turcom 338
038 41 Košťany nad Turcom
tel.: +421 - (0)43 - 4222610
výroba kovových výrobkov - štátnych
poznávacích značiek
TURIAN PETER Ing. - ERMONT
Ď. Langsfelda 170
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4301815
výroba oceľových konštrukcií,
oceľohliníkových dverí, okien a stien,
kovových prefabrikátov pre stavby
UNIGRAPHICA s.r.o.
UNIVERSUM SR, s.r.o.
Rajecká 13
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 tlačiarenské stroje, zariadenia predaj
Horné predmestie 3
900 21 Svätý Jur
tel.: +420 - - +420/547223600
stavebná chémia, lepidlá
UNICHEMA, spol. s r.o.
TVAROVANIE PCHZ spol. s r.o.
UNIVIS s.r.o.
Dúbravská cesta 9
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54654357-9
chemické výrobky
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44257747, 44257323
kotly a kotolne, montáž, opravy, revízie
plyn. Zariadení
TURIMEX, spol. s r.o.
Agátová 22
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65422387
domáce a medzinárodné sťahovanie,
nákladná doprava, baliaca služba
Solivárska 1/A
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7722203
meracie transformátory - výroba a predaj
TRIVAL s.r.o.
U Staré elektrárny 1881/4
CZ - 710 00 Slezká Ostrava
tel.: +420 - (0)596 - 242567
obrábacie stroje - predaj, montáž, servis
Bačíkova 5
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7280911
ručné elektr. a pneumatické náradie
TS MOTORY, spol. s r.o.
Pribinova 6
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4237692 - 3, 4222448,
- 52
predaj a servis vozidiel zn. Piaggio
a motorov Lombardini
TSA - ŠPECIÁLNE DOPRAVNÉ
SYSTÉMY
Novosvetská 12
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54412107
dopravné značenie,
TSA /TOOLING SLOVAKIA
AUTOMOTIVE/, s.r.o.
Vyšný Kubín 2
027 01 Vyšný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5865133
podlahové vykurovanie, solárne kolektory,
regulačná technika
Ľ. Podjavorinskej 16
915 01 Nové Mesto n. Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7747103
výroba - televizory, lcd monitory
TVK s.r.o.
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Pod dráhami 16
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5320568
nakladače
UNIVENTA s.r.o.
Naftárska 986
908 45 Gbely
tel.: +421 - (0)34 - 6621892
plyn - inštalácia, rozvod
TRIV, s.r.o.
Vlčkovce 54
919 23 Vlčkovce
tel.: +421 - (0)33 - 5584277
predaj a servis nákladných vozidiel
RENAULT TRUCKS, predaj náhradných
dielov, overovanie tachografov
UNICOM SLUK, s.r.o.
Universal Media Corporation
Slovakia, s.r.o.
Kollárova 88
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4003624, 4282191
veľkoobchod s náradím
TRUCKS SERVIS-TRNAVA, spol.
s r.o.
Murgašova 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7722 003
rezanie vodným lúčom
Blattného 6
CZ - 158 00 Praha
tel.: +420 - (0)377 - 240624
náradie na CNC obrábacie stroje
UNIGASS, spol. s r.o.
Polianky 15
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64286233
elektroinštalácie
M. R. Štefánika 71
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7073235, 7073232
výrobky z plastov pre technické aj
reklamné účely, predaj plexiskla
Konventná 8
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
priemyselné armatúry, potrubné
komponenty
UNICOM DEMAT spol. s r. o.
UNITOOL EUROPE, s.r.o.
TYKON STROJE s.r.o.
TYMA CZ, s.r.o.
Na Pískách 731/12
400 04 Trmice
tel.: +420 - - 475655010
výroba hnacích remeňov z kaučuku
a plastu
TY-NET, s.r.o.
Kamenárska 20
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43420441
elektroinštalačný materiál
TYPHOON, s.r.o
Obchodná 15
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52922534
svetelnotechnika, solárna energetika
TYRCHEM, spol. s r.o.
Vysoká 39
919 34 Biely Kostol
tel.: +421 - (0)33 - 5501120
výroba - pomocné prípravky pre
pneuservisy, odmasťovacie prípravky pre
strojárenský priemysel
TZ - SYSTEM
Gugská 133
940 77 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400742
návrh a výroba jednoúčelových strojov elektronické, pneumatické, na zákazku
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Jozefa Hagaru
831 05 Bratislava - Rača
tel.: +421 - (0)2 - 44880268
výroba súčiastok pre podvozky a karosérie
určených pre automobilový priemysel.
Vstupný areál U.S.Steel
044 54 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 673 1111, 6734635,
6732090, 6734793
výrobca ocele
TTS Slovakia s.r.o.
UCB Technometal s.r.o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5621418
elektrické náradie - predaj a servis značiek
FESTOOL, PROTOOL
Chrustenice 163
CZ - 267 12 Loděnice
tel.: +420 - (0)311 - 671320
duté profily z liatiny, frézovanie, rezanie,
sústruženie
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48292238
čistiaca technika
UNIKOV Nové Zámky, spol. s r.o.
Považská 67
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6400844
kovovýroba
UNILUX Slovakia, s.r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 svietidlá
UNIMACH, s.r.o.
Hviezdoslavova 1417/62
905 01 Senica
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
stroje pre opracovanie hliníka, plastu
a dreva
UNIPID TRADE s.r.o.
Kuzmányho 13
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6501715, 6501731
voda - úprava, čistenie
UNIPO,a.s.
Krásnohorská 7
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63831557
veľkoobchod s drevom, stavebnými
materiálmi a sanitárnym zariadením 51530
UNIPOL s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43337623
zariadenia pre NDT, prístroje na zisťovanie
vlastností a chýb materiálov
UNIPROGRES, s.r.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732511
stroje - opravy
UNISPOJ, s.r.o.
Zarevúcou 22
034 01 Ružomberok
tel.: +421 - (0)46 - 5421873
spojovací a kotviaci material
UNIT PLUS s.r.o.
Velenická 95
CZ - 326 00 Plzeň
tel.: +420 - (0)377 - 247157
ohýbačky trubiek
UNMAT BB,s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4116315
ochranné a bezpečnostné pomocky
U-PLAST TRADE, spol. s r.o.
Kysucká 3
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7637019
voda - úprava, montáž, plastové výrobky
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH
ODVETVÍ
Bajkalská 27
820 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58100422
energetika
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA SR
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4300 131
zhodnotenie patentov, patentové
zastupovanie, štátna inštitúcia
URBAN SK, s.r.o.
Vyšňovského 1452/11
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5324866
náradie a nástroje, zváračska technika
URDIAMANT s. r. o.
Dolnostudénská 715/3
CZ - 787 01 Šumperk
tel.: +420 - - 583366111
diamantové brúsiace nástroje
URMET DOMUS s.r.o. - organizačná
zložka
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53631142 - 3
domové telefóny a vidoetelefóny
ÚSTAV KRAJINNEJ EKOLÓGIE SAV
Štefánikova 3
814 99 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52493882
ekológia
ÚSTAV POLYMÉROV, SAV Bratislava
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54773448
veda a výskum
117
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
UT Umwelt - und Transporttechnik,
s.r.o.
Galantská cesta 733
925 63 Dolná Streda
tel.: +421 - (0)31 - 7892464, 7881111
kontajnery - odpad - výroba
UTT - ÚSTAV TEXTILNEJ TECHNIKY,
š.p.
Tomášikova 28
826 18 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43423300, 01
vývoj textilných strojov a zariadení
V. O. D. S., a.s.
Podnikateľská 2
040 17 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6782889, - 0310
zber a recyklácia opotrebovaných
pneumatík a elektroodpadov, výstavba
gumových športových povrchov, výstavba
bezpečných detských ihrísk z gumových
rohoží
VA TECH ELIN EBG SR, s.r.o. divízia VA TECHu
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 strojárstvo
VAGUS, a.s.
Seberíniho 2
827 31 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48205402-3
chemické výrobky - gumárenský priemysel
VAKUUMTECHNIK, s.r.o.
Osloboditeľov 106
920 03 Hlohovec -Šulekovo
tel.: +421 - (0)33 - 7910074, 7300479
zdvíhače vákuové,
výroba manipulačnej techniky pre všetky
druhy priemyselných odvetví
VASS ALBERT - BERT
VEREX - ELTO s r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43712671, 2
stolárstvo, priemyselné nátery, priemyselné
vysávače
Mlynské nivy 70
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5827 01 64
kovový tovar - výroba, plasty, brány
Mlynské Nivy 70
825 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektroinštalácie
VAŠA STRAVOVACIA, spol. s r.o.
VEREX - ELTO s.r.o.
VALPEX, s.r.o.
Račianske mýto 1/B
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55564264
stravné lístky
Priemyselná 22
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5474774
elektroinštalácie
VAW WELDING, s.r.o. - výhradné
zastúpenie Kemppi Oy pre
Slovensko
VERMI s.r.o.
Magnetová 11
830 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44453476
podlahy, krytiny a dlažby, gumové výrobky
Valsabbia Praha, s.r.o.
U Dýhárny 946
CZ - 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 - (0)315 - 721631, 721632, 721633
oceľové drôty
VAMAX, s.r.o.
Čajkovského 4
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52454051
zabezpečovacie zariadenia a systémy,
projektovanie dopravných stavieb
VAMONT, s.r.o.
VEGUM, a.s.
Hrdličková 34
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 ventilátory
VAŇO
Chotárna 57
851 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62860202
výroba a montáž malých vetracích
zariadení, ventilátory a príslušentsvo
Priemyselná 12
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6735001
Priemyselné čistenie
VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.
VARIA BRATISLAVA spol. s.r.o.
(TYCO Electronics)
Janáčkova 1
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52967639, 52967605
energetika, zahraničná elektrotechnika
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6768698
plechy- nákup a predaj, výroba
zdravotníckej pomôcky
VARIA, s.r.o.
VALIN, s.r.o.
VARIAKOV a.s.
Uholná
011 61 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5121125, 5532610
priemyselné čistenie
Vstupný areál U.S.Steel
044 54 Košice-Šaca
tel.: +421 - (0)55 - 6734457, 6731664
výroba a VO s kovmi, plechmi,51520
Valk Welding CZ s.r.o.
VARICO, spoločnosť s ručením
obmedzeným
VALL s.r.o.
Mlynské Nivy 56
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53417062
viazacie a zdvíhacie prostriedky
z oceľových lán, textilných popruhov
a reťazí, výroba a predaj
Vallens, s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141909
prenájom nehnuteľnosti
Bánovská 13
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7244339
povrchová úprava materiálov
VARmet, s.r.o.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7631980
export - import -stroj. výroba, stavebná
činnosť
VAR-TEC, s.r.o.
Hričovská 205
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7632149, 7234709
čistiace prístroje a zariadenia
Pekná 5162/10
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6337560
elektronická a signalizačná zabezpečovacia
technika
Valman SK, s.r.o.
VAS Systém, spol. s r.o.
Nový svet 27
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4112201
dovozca Valvoline do SR - priemyselné oleje
Novozámocká
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6586171, 6575285-7,
6921004
kúrenie
VanCo
VAPER, a.s.
Podnikatelský areál 323/18
CZ - 742 51 Mošnov
tel.: +420 - (0)556 - 730954
typizované špeciálne robotické zvarovacie
pracovisko, roboty Panasonic
VAWEX, s.r.o.
Veba Box, s.r.o.
Švermová 9
974 04 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4230740
elektroinštalácie
Valentín Dikarev - IPLIKATOR
Hlavná 3
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4003430
zváracia technika
Bernolákova 576
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7831939
váhy - predaj, servis, montáže
a zabezpečenie ciachovania
VALAŠŤAN JURAJ - VALBEL
Výstavní 1132
CZ - 706 02 Ostrava-Vítkovice
tel.: +420 - (0)595 - 955633
oceľové rúrky, rúry a kolená
118
VALOR, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. . 1683
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5863001
výroba a dodávka technologických celkov,
strojov a zariadení v oblasti automatizácie
výrobných a montážnych procesov.
Kišovce 1009
059 12 Hôrka
tel.: - - 069 200 80 20
chladiarenské zariadenia
Gumárenská 337
972 23 Dolné Vestenice
tel.: +421 - (0)46 - 5195210 , 237
gumárenský priemysel
VELES - INVEST s.r.o.
Strojnícka 23
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43425136
kompresory - predaj
VEĽKOOBCHOD HANCO a.s.
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44257514, 44457919
dodávky čistiacich prostriedkov, strojov
a pomôcok pre upratovacie firmy, školy,
reštaurácie, jedálne, výrobné podniky
VEM Slovakia,s.r.o.
Vrbovská cesta 2617/102
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7961111
výroba elektromotorov, generátorov
a transformátorov 31100
VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.
Krížna 44
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55560137
ekológia - medicína, chemia
VEOLIA WATER Slovenská
republika, s.r.o.
Hurbanova 20
085 01 Bardejov
tel.: +421 - (0)54 - 4728384
strojárstvo
VERSITY BRATISLAVA
Dopravná 5
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49111003
informačné technológie, kancelárska
technika
Versity a.s.
Einsteinová ul. 24
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 3278 8811
informačné technológie
Versity, a.s.
Traktorová 1
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7883661, 2
informačné technológie
versity, a.s. - pobočka
Ku Surdoku 14
081 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7710584
informačné technológie
Vertikal - SOLID, s. r. o.
Rožňavská Baňa 32
048 01 Rožňava
tel.: +421 - (0)58 - 7331534
povrchová úprava materiálov
VESKOM SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Nádražná 1136/5
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7743961-3
kompresory
VESNA - Ing. Jaromír Sýs
Mánesovo nám. . 6
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62248151
sklo, tabuľové a špeciálne, dieľňa
na zhotovovanie vitráže
vešo - interiér sk, s.r.o.
Poštová 1157/6
926 01 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7891351
dovoz a distribúcia laminátov
VF s.r.o.
Sládkovičova 7
810 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54641751
voda - rozvody, kanalizácia
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 rádioaktivita - meracie prístroje a služby
VEPOS - SKALICA s.r.o.
VF, s.r.o.
Rybničná 1
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6644354,6645372
odbyt druhotných surovín, predaj lisov
na papier
M. R. Štefánika 9
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5072411
výroba meracích prístrojov
Vercajch Centrum, s.r.o - pobočka
Tatranská 67
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 - špecialista na informačné technológie
Hraničná 20
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452144
požičovňa náradia a strojov, VO s ručným
elektrickým náradím
Verejno-prospešný podnik Senec,
a.s.
Fándlyho 3
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45924701
výroba prípojných vozíkov za autá podvozky pod lode a člny, kontajnerov
na odpad
Viare s.r.o.
VIAZNAK s.r.o.
Nám. SNP 26/75
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5346036
dopravné značenie
VIDOX, a.s.
Závodná 459
027 43 Nižná
tel.: +421 - (0)43 - 5393176
výroba - dielov pre automobily
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
Viera Farská - DuFy
Vladimír Bürger BM servis
Vojtech Fitos - BELLTONEX
VUJE, a.s.
Mesačná 16
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64462338
zber, výkup železného šrotu, farebných
kovov, medi, hliníka, mosadze, papieru
a kartónu
Viničná - prevádzka 1
953 01 Zlaté Moravce
tel.: +421 - (0)37 - 6423095
potravinárske stroje a zariadenia-opravy
Komárňanská 124
93201 Veľký Meder
tel.: +421 - (0)31 - 5553409
elektronika-malopredajňa
Okružná 5
918 64 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5991111
energetika
Vladimír Ďumbala NAPRES
VOJTH SLOVAKIA, s.r.o.
VUKI a.s.
Partizánska 137
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7722348
vykurovacia technika - predaj
Jungmannova 18
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
podvozky, ich časti a príslušenstvo
Rybničná 38
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44889906, 1065
káble a izolované vedenia
Vladimír Jaško - Úprava vody
VOKS, s.r.o.
VULCANUS, s.r.o.
Heyrovského 11
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64780492
voda - úprava, čistenie,poradenstvo pri
budovaní zdrojov vody
Studenohorská 67
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64789821
vzduchotechnika
Smaragdová 619/7
010 09 Žilina
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba zámkov a kovania
VOMS, s.r.o.
VUNAR PRODUCT, a.s.
Vladimír Macko - ANDROMEDA
Stráža 260
013 04 Stráža
tel.: +421 - (0)41 - 5003481
realizovanie stavieb, stavebné práce,
čerpacie stanice apredaj PHM
T. G. Masaryka 1
940 48 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6428046, 6248047,
6428085
výroba kontrolných, meracích,
polohovacích prípravkov pre automobilový
priemysel
Viera Švancárová - DUKOZ
Bratislavská cesta 41
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5623918
náradie a nástroje - MO, VO
VILBERT SERVIS s.r.o.
Palackého 4
801 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54431845
elektronické výrobky, súčiastky
VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4425075
parkovacie systémy, značky, brány,
pohony, závory, automatické dvere, systém
inteligentných budov
VIOS-SK, s.r.o.
Nádražná 14
914 51 Trenčianske Teplice
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
predaj strojov, príslušenstva
a komponentov na obrábanie, tvarovanie
a úpravu kovov
VIPER - DESIGN - František Kopáčik
Krátka 4
927 01 Šaľa
tel.: +421 - (0)31 - 7709019
všetko pre kúpelňu, drevené a laminátové
podlahy, sanitárna technika
VIPO a.s.
Gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
tel.: +421 - (0)38 - 7493193, 7493153
vývoj gumárenských zmesí pre výrobu
automobilových plášťov a pre obuvnícku
výrobu, vývoj lepidiel pre aplikácie
v nábytkárskom priemysle, čalúnnictve,
spracovaní dreva, viazaní kníh
VITAL a.s. - pobočka
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63530348
výroba, predaj - nábytku pre
administratívu, hotelové zariadenia
a reštauračné prevádzky
VITAL, a.s. - sídlo
Dolné Rudiny 1
010 91 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7235416, 7632875
výroba, predaj - nábytku pre
administratívu, hotelové zariadenia
a reštauračné prevádzky
VITRUM Bratislava, s.r.o.
Kremeľská 21
841 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64534441
distribúcia laboratórneho vybavenia - sklo,
plasty, filtre, prístroje
VIVA plus
Ovsištské nám. . 1
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62520330
obchod: plastové poháre, jednorazový riad,
tašky, sáčky z HDPE a PE lep. pásky
Vladimír Beleš PLAST
Osloboditeľov 31
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6529380
výroba ostatná z plastov
Vladimír Bujna - ELVÝRO
Krušovská 2285/58
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5327261
výroba elektrorozvádzačov, elektoinštalácie
Malženice 36
919 29 Malženice
tel.: +421 - (0)33 - 7436122
výrobky z umelého kameňa - dekoračné
predmety
Vladimír Matejka
M. R. Štefánika 149/29
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4323899
kovoobrábanie, zámočníctvo
Vladimír Reguly IBIS SERVICE
Uhoľná 571
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5625143
vybavenie pre gastronomické a obchodné
prevádzky - drezy - VO
Vladimír SVETLÍK
Gessayova 11
851 03 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
energetika, revízie el. inštalácií
Vladimír Vrabeľ-DATA SERVIS
Prostejovská 43
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7731646
predaj a servis registračných pokladníc,
digitálnych váh, skenerov a príslušenstva
VNZ - SK, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 6
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5653223
výkup a predaj ložísk
VODA VLADIMÍR Ing. - POHONNÉ
REMENE
VOPS s.r.o.
Bôrická cesta 40
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7232005
výroba potravinových strojov
VOSPALEK, s.r.o.
Duklianska 23
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4298732
personálny lízing
Voss transport Slovakia s.r.o.
Horárska 12
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53416202
doprava nadmerných a ťažkých nákladov
VPP - Verejnoprospešný podnik,
s.r.o.
Jelenec 377
851 73 Jelenec
tel.: +421 - (0)37 - 6313480
traktory, kombajny
VS - mont s.r.o.
Panština 1030
020 55 Lazy pod Makytou
tel.: +421 - (0)42 - 4313511, 4313513
výroba a montáž - kompletné vyklápacie
nadstavby a ložné plochypre všetky
typy nákladných vozidiel, ako sú Volvo,
Mercedes, Man, Daf, Ford
VSE IT služby, s.r.o.
Mánesovo nám. . 4
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62248077
klinové a ozubené remene
Mlynská 31
042 91 Košice - Staré Mesto
tel.: +421 - (0)55 - 610 11 22
informačné technológie IT
Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.
VSS Foundry, s.r.o.
Trnavská cesta 1076
920 41 Leopoldov
tel.: +421 - (0)33 - 7300468
poľnohospodárska technika výroba
a oprava
Južná trieda 82
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6115541
výroba lisovacích nástrojov pre
automobilový priemysel
Vojenský opravárenský podnik
Trenčín, a.s.
V-systém elektro, s.r.o.
Kasárenská 8
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6560221
výroba, oprava a vývoj vojenskej pásovej
a kolesovej techniky
Vojenský opravárenský podnik
Trenčín, a.s. - Prevádzkareň
Liptovský Mikuláš
ul. Kap. Nálepku 13
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5525 637
vojenské aplikácie laserových technológií
Vojtech Ando - AGROCENTER
Budrovská 21
045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: +421 - (0)55 - 4602005
hydraulika,predaj náhr.dielov na traktory
a nákladné automobily,
Továrenská 849
908 01 Kúty
tel.: +421 - (0)34 - 7724082
podlahové káblové vykurovanie a ochranné
systémy - príslušenstvo
VTS - ELEKTRO, s.r.o.
Račianska
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 strojárstvo, výroba, inštalácie, predaj
elektrických strojov a prístrojov
VÚB Leasing, a. s.
Mlynské Nivy 1
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50201211
leasingové spoločnosti
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6355311
tepelná energetika
VÚPC, a.s. - Výskumný ústav
papiera a celulózy
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59418601
výskum, skúšobníctvo, certifikácia
VUPEX a.s.
Bajkalská 25
827 52 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 energetika
VURAL a.s. Žilina
Kamenná
010 72 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7233371, 7235780,
5522039
strojárenská firma, výroba súčiastok pre
automobilový priemysel
VÚS
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4324230,4324111
telek.a radiokomunikačná technika
VÚSAPL, a.s.
Novozámocká 179
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6501157, 6501111,
6501205 6501141
polyméry, vstrekovacie výrobky, chemický
priemysel
VÚVT - Engineering, a.s.
Rosinská cesta 8
011 05 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5253896
výpočtová technika
VÚVT - Vývoj, s.r.o.
Rosinská cesta 8
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5253896
slaboprúdová elektrotechnika, meracia
a regulačná technika, výpočtová technika
VÚVT-PS, s.r.o.
Rosinská cesta 8
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5254783
výroba elektrónok
VYFAKO, spol. s r.o.
Nitrianska Blatnica 5
956 04 Nitrianska Blatnica
tel.: +421 - (0)38 - 5394586
podnikanie v oblasti - nakladanie
s odpadmi + inžinierska činnosť v životnom
prostredí
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6102826, 6102111,
0850123312
predaj elektriny
119
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
VYKUROVACIA TECHNIKA
CENTRUM KOŠICE, s.r.o.
Trieda Ľudvíka Svobodu 6
040 22 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6325357
kotly a kotolne
Výskumný a vývojový ústav
železníc Žilina - sekcia odborných
činností
Vajnorská 91
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 201294124
Výskumný ústav hutníckej
keramiky
Račianska 71
832 49 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49261111
magnezitový priemysel - ťažba
a spracovanie
Výskumný ústav výživy
Limbová 14
833 37 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54773968
laboratóriá, špecializované zariadenia
VÝTAHY RENOVALIFT, s.r.o. podnik
zahraničnej osoby
Hlavná 448
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5688565
výroba zdvíhacích zariadení
VÝŤAHY v.o.s.
Demänovská cesta 848/65A
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - iba mobil / only GSM
výťahy
VYVOND s.r.o.
Björnsonova 9/21
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4270476
manipulačná technika
VZ - STOMBO s.r.o.
Kašmírska 31
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43429464
klimatizačná technika
VZDUCHO s.r.o.
Nobelova 34
836 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49512314, 44640136
vzduchotechnické potrubia a zariadenia,
výroba
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458804
vzduchotechnika, klimatizácie - projekt,
dodávka, montáž, servis
VZT MONT, a.s.
Opatovská cesta 10
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7287 659
vzduchotechnika, klimatizácia,
odprašovanie, vzduchotechnika, chladenie,
úk, projekty, dodávka, montáž, konzultácie
VZT Montáže, s.r.o.
Plynárenská 3
820 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53411487, 53414783,
53412343
strojárstvo
Wagner Slovakia, spol. s r. o.
Jakobyho 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6331569
povrchová úprava materiálov
WAGO elektrik, s.r.o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektrotechnický materiál a zariadenia
120
WALDES - Peter Seewald
WELDAS spol. s r.o.
WFY - regálové systémy
Švabinského 20/56
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 pracovné odevy
Matúškovská cesta
924 00 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7826287
zváracia technika
HORNý Čepeň
926 01 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7895141
regály, poličky, oceľové strešné konštrukcie
WALDRON - NT spol. s r.o.
WELDAS spol. s r.o. - pobočka
WI TECH SLOVAKIA, s.r.o.
Letná 58
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4410720
výroba a predaj výrobkov z netkanej
textílie pre rôzne účely potravinárstvo
ochranné odevy a pomôcky
Robotnícka 2
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4224027, 031/ 7826287
zváracia technika
Predmestská 90
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 výroba oceľových zásobníkov, zváračské
práce, zámočníctvo
Wap ALTO - čistiace systémy, spol.
s r.o.
Remeselnícka 42
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44881402
čistiace prístroje a zariadenia
WARBECK energy, s.r.o.
Letná 40
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6252226
kurenárske práce, montáž
WARMEX, s.r.o.
Štefana Králika 12
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64538015
vykurovanie, zdravotechnika,
plynoinštalácia
WATEC, spol. s r.o.
WELDCONSULT spol. s r.o.
Rybničná 59
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44873524, 44873522
zváracia technika, elektrotechnika
WELDEX ARÉNA, s.r.o.
Vajanského 9
080 01 Prešov
tel.: - (0)51 - 7722836
zváracia technika
WELL s.r.o.
Sibírska 1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 kotly a kotolne
WEP TRADING a.s.
Hollého 27
083 01 Sabinov
tel.: +421 - (0)51 - 4521330
hydraulické ruky
Rožňavská 26
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44464672
bazény, technika, príslušenstvo, bazénová
chémia
WERCHEM, spol. s r.o.
WATING Prešov spol. s r.o.
WERTHEIM Elements, s.r.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765831
strojárska výroba, rezanie vodným lúčom
WATRA Slovakia spol. s r.o.
Kopčianska 90
852 62 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63838934
kotly a kotolne
WATTS INDUSTRIES
DEUTSCHLAND, GmbH
Fačkov 80
013 15 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5424121
termostatické ventily, vykurovanie
WAVIN Slovakia, s.r.o.
Partizánska 73/916
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - (0)38 - 7605895
predaj - plastové potrubné systémy
Wavo Logistic, s.r.o.
Nová Cesta 97/6
925 28 Pusté Úľany
tel.: +421 - (0)31 - 7020992 - 3
logistika, skladovanie, vnútroštátna
doprava, preprava tovaru
WAX spol. s.r.o.
Karloveská 63
842 58 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65424721
batérie, akumulátory
Weidmüller, s.r.o.
Lomnického 5/1705 5/1705
CZ - 140 00 Praha
tel.: +420 - - 244001400
elektrické prepojenie, prenosy, upravovanie
a zpracovanie energie atď.
WEIDNER Slovakia s.r.o.
Kármána 24
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4511531-3
priemyselná čistiaca technika
Weishaupt, spol. s r.o.
Rákoš 8835/1
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5321665, 5321338
kotly a kotolne
Pieštanská 1202/44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7710831
spojovací materiál
Kračanská cesta 49
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)33 - 6905510
výroba - trezory, ich náhradné diely, výťahy,
pohyblivé schody
Wertheim Safes Ltd., s.r.o.
Dolná 134
900 01 Modra
tel.: +421 - (0)33 - 6905520
trezory, výťahové kabíny-výroba, predaj
WES PRINT s.r.o.
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4151170
obalový materiál, výroba samolepiacich
a textilných etikiet
WESAP TOOLS, s.r.o.
Bratislavská 439/18
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4427239
podnikateľské poradenstvo pre
strojárenstvo
WESICO, s.r.o.
Partizánska 76
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 - (0)38 - 7604422, 7608792,
7606333
elektronické váhy, agro, stavebníctvo
WESTAR, a.s.
Tomášikova
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43426430
obchodné spoločnosti
WESTFALIASURGE SLOVAKIA, spol.
s r.o.
Bencúrova 7
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43634291-2
poľnohospodárske stroje a zariadenia,
náhradné diely
WIKUS SK, s.r.o.
Mojzesovo 316
941 04 Mojzesovo
tel.: +421 - (0)35 - 6578308
rezné nástroje, rezanie
WILO SLOVAKIA, s.r.o.
Rybničná 34/E
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 33014511
výhradné zastúpenie značiek WILO,
SALMSON, WILO EMU
WINCOR NIXDORF, s.r.o.
Vajnorská
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49258111
informačné systémy
WIRPO Engineering, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4322152
nástreky a návary, prídavné materiály,
zariadenia na tepelné spracovanie
Wirpo s.r.o.
Hájecká 12
CZ - 618 00 Brno
tel.: +420 - (0)543 - 250727, 250728, 250729
dodávky technológii
WISTA, s.r.o.
Dlouhé Díly 414
CZ - 763 02 Napajedlá
tel.: +420 - (0)577 - 632431, 113431
abrazívne stroje suché(broky,drvina)
WITECH PLAST s. r. o.
Račianska 71
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44638808
predaj techniky na zváranie a opracovanie
plastov
WITTEX PLUS, s.r.o.
Piešťanská 87
922 07 Veľké Kostoľany
tel.: +421 - (0)33 - 7719074
tesnenie a tesniaci materiál
Wittmann Battenfeld CZ spol. s.r.o.
Pražská 286
CZ - 397 01 Písek
tel.: +420 - (0)382 - 272995
zastúpenie svetovej firmy Wittmann
Kunststoffgeräte, GmbH
WITZENMANN SLOVAKIA, s.r.o.
Továrenská 1
976 31 Vlkanová
tel.: +421 - (0)48 - 4711014, 4711001
komínové systémy
WOOD - MIZER Danubia, s.r.o
Hadovce 5
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7740316
vybavenie pre píly - pílové pásy
WORLD COURIER SLOVAK
REPUBLIC s.r.o.
Nerudova 13
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43415477, 45525635
kuriérske služby
WETRA-XT, SR s.r.o.
WSK s.r.o.
Nám. A.Hlinku 36/9
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4340050
distribúcia elektrického náradia
Kpt. Rašu 37
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64461637
dovoz elekt.inštal.materiálu
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
WTC REFLEKT
Garbiarska 2032
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5621315, 5514949
náradie a nástroje
WTW, meracia a analytická
technika, s.r.o.
Čsl. armády 25
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141358
meracia a regulačná technika, kvalita vody,
laboratorné potreby
WÜRTH International Trading s.r.o.
ZÁMOČNÍCTVO VARGA
FERDINAND - VFFV
Vilová, prevádzka Kopčianska 35
851 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 hutníctvo a metalurgia, umelecké
kováčstvo, brány, zábradlia, mreže +
pneuservis
Zberné suroviny a.s. - sídlo
Kragujevská 3
010 01 žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640508, 5626746
výkup, zber, úprava využiteľného odpadu
Rybničná 40/A
831 07 Bratislava - Rača
tel.: +421 - (0)2 - 49211111
veľkoobchod so železiarskym tovarom,
inštalatérskym a vykurovacím zariadením
a potrebami 51540
Zdenek Potocska ELEKTROMONTÁŽE POGA
WŰRTH, spol. s.r.o.
Zdenko Kováčik
Pribilinská 2
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 náradie a spojovací materiál
Domaniža 104
018 16 Domaniža
tel.: +421 - (0)42 - 4394344
údržba nízkeho napätia
Y.E.L.L. spol. s r.o.
ZDRUŽENIE TIRŠ
Ukrajinská 8
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
elektroinštalácie
Buková 67
919 10 Buková
tel.: +421 - (0)33 plyn - inštalácia, rozvod
YAMA MOTO spol. s r.o.
ZDS - Zberne druhotných surovín,
s.r.o.
Štefánikova 47
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52620923
sprostredkovanie predaja skútrov
a motoriek
YAMA, s.r.o.
Kozárovce 205
935 22 Kozárovce
tel.: +421 - (0)36 - iba mobil / only GSM
dvojplášťové nádrže na skladovanie
pohonných hmôt
YAZAKI SLOVAKIA, s.r.o.
Lehotská cesta 2
971 80 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5150111
vývoj a výroba autokáblových zväzkov
Yazaki Wiring Technologies
Slovakia s.r.o.
Továrenská 2
071 01 Michalovce
tel.: +421 - (0)56 - 6417503
výroba dielov a príslušenstva pre motorové
vozidlá a ich motory 34300
YNNA spol. s r.o.
Bratislavská 283
831 02 Bratislava Záhorská Bystrica
tel.: +421 - (0)2 - 44254686, 65456272
kompresory
Yves & SOTECO SLOVAKIA, s.r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53416571, - 8706
priemyselné čistiace stroje
Z I N T H , spol. s r.o. - prevádzka
Timravy 31
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4309763
doprava - preprava tovaru
ZABES, s.r.o.
Rajecká 17
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 56436 -30, 7245790
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných
Zadako, spol. s.r.o.
Segnáre 17
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64531086
zabezpečovacie zariadenia pre motorové
vozidlá, požiarna ochrana
Janotova 6
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65421507
elektroinštalácie
Tehelná 6
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7714260
veľkoobchod s odpadom a šrotom
ZDVIH SERVIS
Púchovská 16
835 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49277989
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky oprava
ZEA Trade s.r.o.
Kragujevská 17
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5643098
kotly a kotolne
ZETA F, spol. s r.o.
ZPS - ZS, a.s.
Hamská 123
946 19 Číčov
tel.: +421 - (0)35 - 7795114
predaj a nákup kovanie premiestňovanie
a montáž
Třída 3. května 1172
CZ - 763 02 Zlín, Malenovice
tel.: +420 - (0)577 - 532310
výrobca upínacích prvkov
ZF Boge Elastmetall Slovakia,a.s.
Vigantice 266
CZ - 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 - - 00420/571757330
strojárstvom
Strojárenská 2
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5929211, 5929100, 212
vývoj, výroba, gumokovových dielov
a systémov tlmenia nárazov pre motorové
vozidlá
ZF SACHS Slovakia, a.s.
Strojárenská 2
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5959111
výroba a renovácia spojok
a hydrodynamických meničov pre
automobily
ZITA, s.r.o.
Hattalova
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 HW - SW riadiace systémy
ZJP, s.r.o.
Olomoucká 2232/8
CZ-789 01 Zábřeh
tel.: +420 - (0)583 - 450362, 450363
náradie, nástroje, stroje
ZKF Elektro, s.r.o.
Považské Podhradie
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4261652, 4261653
výroba rozvádzačov, elektromontážne
práce
ZLOM, s.r.o.
Bebravská 7
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48208636
dodáva náhr.diely a zásob. nimi výťahové
firmy na SR
Zoltán Benkovics - Elektrik
Vilová 15
851 01 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
elektroinštalácie
ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY,
spol. s r.o.
Zoltán Fulop METALUNIVERSAL
Trstínska 9
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5512470
elektroinštalačný materiál a zariadenia
951 46 Podhorany pri Nitre /II
tel.: +421 - (0)37 - 7785012
výroba gumárenských a plastikárskych
výrobkov
ZEM - KOVO, s.r.o.
Zoltán Koller „ OBCHODNÁ
A SPROSTREDKOVATEĽSKÁ FIRMA
Z O L I„
M.R. Štefánika 44
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5864183
stavebné a hutné výrobky, zákazková
kovovýroba pre záhradníctvo
a stavebníctvo
ZEMPLÍN, s.r.o.
Jasenovská 31
066 01 Humenné
tel.: +421 - (0)57 - 7721386
VO so spojovacím materiálom
ZEMPLIN-STROJ s.r.o.
Hospodársky dvor
076 75 Oborín
tel.: +421 - (0)56 - 6399257
poľnohospodárske, cesné a stavebné stroje,
predaj, sprostretkovanie
ZEO s.r.o.
Stará prešovská 10
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - iba mobil / only GSM
združenie pre enviromentálne nakladanie
s elektrickými a elektronickými
zariadeniami
Zero, spol. s.r.o.
Staré Grunty 16
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48207311
Telekomunikácie, spojovacia
a komunikačna technika, distribúcia
výpočtovej techniky Zero
Golianová 63
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5531085
riedidlá, nemrznúca zmes, sprostredkov.
činnosť
Zoltán Várady, TV-Servis Várady
Ádorská 5400
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5520022
montáž, oprava a údržba vyhradených
technických zariadení elektrických
Zolti, spol. s r.o.
Hlavná 50
943 01 Štúrovo
tel.: +421 - (0)36 - 7512182
el., pneu. a ručné náradie, zváracie
technológie, kovanie, kľúčová služba
ZPA Smart Energy, s.r.o.
Komenského 821
541 01 Trutnov
tel.: +420 - - 00420/499907111
strojárstvom
ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.
Třída 3. května 1172
CZ - 763 02 Zlín, Malenovice
tel.: +420 - (0)577 - 532410
výrobca upínacích prvkov
ZPT Vigantice spol. s r.o.
ZSNP RECYKLING, a.s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6014100
kovoobrábanie, zámočníctvo, spracovateľ
starých vozidiel
ZSNP, a.s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6011111, 60122301
sekr.6012200
spracovanie hliníka, výrobky z hliníka
ZTC Slovakia, s.r.o.
Radlinského 47
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 elektrotechnický materiál a zariadenia
ZŤK, spol. s r.o.
018 15 Bodiná
tel.: +421 - (0)42 - 4398101
strojárska výroba na zákazku, kovovýroba
ZTS - OTS, a.s.
areál ZTS 924
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4487193, 80
hadice
ZTS - ŠPECIÁL, a.s.
areál ZTS 924
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4485300
povrchová úprava kovov, predaj a výroba
špeciálnej techniky a náhradných dielov
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4485200, 22
vývoj, výskum v strojárstve, malé vodné
elektrárne
ZTS INMART, a.s.
Hečkova 9
037 75 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4300500
strojárstvo
ZTS PREŠOV s.r.o.
M. R. Štefánika 553/19
082 21 Veľký Šariš
tel.: +421 - (0)51 - 7762409
stavebné stroje a zariadenia - servis, opravy
ZTS SABINOV, a.s.
Hollého 27
083 30 Sabinov
tel.: +421 - (0)51 - 4561248, 4561205
výroba prevodoviek
ZTS TEES VOS, a.s.
Kráčiny 3
036 57 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4211910, - 40
opravy obrábacích strojov,
ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
Južná trieda 95
041 24 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6834216
inžinierske služby - vývoj a výroba
prototypov,
ZTSInmart atóm a.s.
Turzová 16
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4011912, 4220143
strojárstvo
ZUČEK s.r.o.
Žatevná 7
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6785526
batérie
121
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STROJÁRSTVA A ENERGETIKY
ZVAROS, s.r.o.
ZVT - PRINT, a.s.
Záhradnícka 61
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64287974
zváracia technika
Zvolenská cesta 14
974 03 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161931, 4303114
elektrotechnika
Zväz priemyslu Slovenska
ZVT- TRADEING a.s.
Račianska 71
830 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44632107-8, 49246505
zväzy
Karpatská 3
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
ZVäZ STROJARENSKÉHO
PRIEMYSLU SR
ZVT-FONAR, a.s.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43427283
zväzy
ZVK, s.r.o.
Pavla Hlbinu 1495/3
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 vzduchotechnika
ZVL SLOVAKIA, a.s.
Na stanicu 22
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7076029, 7245342-4
predaj ložísk rôznych druhov
ZVL Slovakia, a.s.
Na stanicu 22
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7076029
výroba valivých ložísk
Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 2424206, 5320740
energetika
ZVT - PREVIS, a.s.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161955, 4164236,
kl.101
výroba elektronických komponentov sirény, zabezpečovanie bytov
122
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161270, 4161263,
4163986, 4303502, 4303405
výroba strekovacích formiem na plasty
a nástroje, výroba strížných a ohýbacích
nástrojov, jednoučelové zariadenia
Železiarne Podbrezová, a.s.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
tel.: +421 - (0)48 - 6451111
hutníctvo
ŽELEZIARSTVO - Molnár Milan PRE
DOM Zeleziarstvo
Slovenská 74
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7711074
železiarsky tovar, spojovací materiál,
elektrické ručné náradie, pletivá,
vodoinštalačný materiál,
ŽELEZIARSTVO - PRIEMYSELNÝ
TOVAR PÁLENÍK
Svätokrížske nám. . 231
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6733105
spojovací materiál, náradie, nástroje,
stavebné kovania, priemyselný tovar
Železiarstvo, elektro PROTES
Šancová 32
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52499647,44872884
náradie a nástroje
Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava - Nové Mesto
tel.: +421 - (0)2 - 20295656, - 7015
osobná doprava, obchodná spoločnosť
Železničné opravovne a strojárne
Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5302211, 111
výroba a opravy železničných a koľajových
vozidiel
ŽOVICOVÁ, ŽOVIC
Kolísková 1
841 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65315106
patenty, ochranné známky
ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4927242, 4301852,
4927234
výkup kovového odpadu a farebných
kovov
Želmíra Juhászová - SPEKTRUM BB
ŽP EKO QELET a.s., pobočka ústredie Martin
Partizánska cesta 97
974 00 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4144882
VO, MO náradie a nástroje
Pri šajbách 1
831 06 Bratislava - Rača
tel.: +421 - (0)2 - 44880062
kovový odpad, výkup a spracovanie,
ŽIAROMAT a.s., KALINOVO
ŽP PRAKO s.r.o.
Továrenská 1
985 01 Kalinovo
tel.: +421 - (0)47 - 4390303-5, 4302013
výroba žiaruvzdorných materiálov
Prakovce 13
055 62 Prakovce
tel.: +421 - (0)53 - 4176717,-11
výroba oceľových rúr
Žilinská teplárenská, a.s.
ŽS-EMZ, spol. s r.o.
Košická 11
011 87 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5064230, 5064224
energetika
Račianska 109/C
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44255958
elektromontážne práce, dopravnomechanizačné služby, inžinierska činnosť,
sprostredkovateľská a obchodná činnosť
Žilinská univerzita v Žiline
Veľký Diel
010 26 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5132500 - 1
školstvo - strojníctvo
ŽOS TRNAVA, a.s
Koniarekova 19
917 21 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5567111, 5567201,142
strojárstvo, revízie, rekonštrukcie, opravy
a modernizácia železn.vozňov
REGISTER PREZENTOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ
REGISTER OF PRESENTED COMPANIES
ACIS, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AIR CONSULTING, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AK TRADING s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ALNICO - servis, združenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 22
AMSET s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
AP Systems, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Most pri Bratislave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ATLAS COPCO COMPRESSORS SLOVAKIA s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trenčín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AutoCont Control, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dolný Kubín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BATTEX Slovakia, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 24
BOGNER EDELSTAHL s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BOJSA FRANTIŠEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
cargo-partner SR, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
COPROJECT, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CVP GALVANIKA, s.r.o., Příbram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příbram, Česká republika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DTW, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Eaton Electric s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ekotrade HT, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ELEKTROMONT TOPOĽČANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Topoľčany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 22
ELTERM, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pezinok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Emil Kovaľ - UNIZVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prešov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ENERGIA PRO, s.r.o., zastúpenie pre SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 17
ENERMONT s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ESCONA Trading, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 22
EXIMBANKA SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 28, 29
EXPO CENTER a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trenčín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obálka, 26, 27
FENIX SK, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Košice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
HASMA, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krompachy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Henkel Slovensko, spol. s r.o., Adhesive Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
Hensel, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roudnice nad Labem, Česká republika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
IDEAL-Trade Service, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trenčín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ifm electronic, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ing. EDUARD HALINKOVIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ing. Eduard ZÁBORSKÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dražkovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Incheba, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 30, 31
INTLAKO, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prešov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ISTROS, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ITALINOX Slovakia, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
JOZEF HAZUCHA - VÝROBA PRUŽÍN JABLONICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jablonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
JP SLOVAKIA Miroslav Kučera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
KOPAX®, spol. s r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
KOVEKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veľké Bielice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
KURITA EUROPE GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
(LAPP KABEL s.r.o.) LAPP SLOVENSKO, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
M. F. TEAM, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MATE SLOVAKIA spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trnava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
MicroStep, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 8
MLU BRATISLAVA spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
M-TEC group, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nové Mesto nad Váhom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NELO, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 24
OEZ Slovakia, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Opravy a prevíjanie elektromotorov - Tibor PÓŇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
OTC, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hlohovec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 26
F. W. OVENTROP, GmbH & Co.KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 15
PETER ROJKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ProMinent Slovensko s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Q-TEST plus s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
RITTAL, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SALTEK Slovakia s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SAMPLE Bratislava, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SEW EURODRIVE SK s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Schwer Fittings, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SITEL s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Slovenské elektrárne, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 18
Sommer-automatic Slowakei s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Považská Bystrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spišská Nová Ves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 32
SPP Servis, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SQS HYDRO s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
123
REGISTER PREZENTOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ
REGISTER OF PRESENTED COMPANIES
SSE - Metrológia, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
STENDHAL, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ŠAM – MILOŠ ŠARMÍR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TME Slovakia, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 23
TRICOM - Ing. Tibor Leginusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ULBRICH Slovensko s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 10
UNICORN - ESK, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tornaľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
V a P Slovakia, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hubice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 24
VERDER Slovakia s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
VNZ-SK, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
VÚEZ, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Levice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16
VURAL a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 7, 13
VVZ, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brezová pod Bradlom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
WATT DRIVE pohonné systémy, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 23
YOKOGAWA REPRESENTATIVE OFFICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
124
Download

Strojárstvo - Energetika 2010