ICS 53.060
STN
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ NORMA
Motorové vozíky
Základné poţiadavky
Poţiadavky na kvalifikáciu
September 2011
STN 26 8805/Z2
STN 26 8805 Motorové vozíky. Základné poţiadavky. Poţiadavky na
kvalifikáciu z júna 2005 sa mení takto :
ZMENY SÚ OZNAČENÉ ČERVENÝM PÍSMOM !!!
Predhovor
Táto norma obsahuje Opravu O1 z Augusta 2005 a Zmenu Z 1 z Februára 2007
Citované normy
STN ISO 5053: 1987 Motorové vozíky. Názvoslovie (26 8810)
STN ISO 3691 + Amd 1: 2000 Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy (268811)
Súvisiace normy
STN 26 8800: 1974 Motorové vozíky
STN 26 8808: 1984 Motorové vozíky. Označovanie a symboly
STN EN 1726-1: 2001 Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Vozíky s vlastným pohonom
s nosnosťou do 10 000 kg vrátane a vlečné vozíky s ťažnou silou do 20 000 N vrátane.
Časť 1: Všeobecné požiadavky (26 8818).
STN EN 1755: 2001 Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Prevádzka v potenciálne výbušných atmosférach.
Použitie v horľavom plyne, pare, hmle a prachu.. (268819)
STN 73 5105: 1995 Výrobné priemyselné budovy
Súvisiace právne predpisy
Zákon NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia;
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov
Vyhláška MPSVR SR č.356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poţiadavkách a rozsahu
výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie
a overení vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti
Vypracovanie normy
Spracovateľ: RETOO, s.r.o. Bratislava, IČO 45 878 820, Jozef Vlček
Technická komisia: TK 23 Zemné a stavebné stroje a priemyselné vozíky
OBSAH
Strana
Úvod................................................................................................................................................4
1. Predmet normy............................................................................................................................4
2. Termíny a definície ....................................................................................................................4
3. Základné požiadavky..................................................................................................................5
3.1 Všeobecne ................................................................................................................................5
3.2 Povinnosti prevádzkovateľa.....................................................................................................5
3.3. Povinnosti poverenej osoby.....................................................................................................5
3.4. Povinnosti obsluhy motorových vozíkov................................................................................6
3.5. Doklady...................................................................................................................................7
3.6 Záznamy...................................................................................................................................8
3.7. Evidencia.................................................................................................................................8
3.8 Rozdelenie motorových vozíkov..............................................................................................8
3.9 Označenie motorových vozíkov...............................................................................................9
3.10 Označenie účelových komunikácií.........................................................................................9
3.11 Prostredie...............................................................................................................................10
4. Požiadavky kvalifikácie.............................................................................................................10
4.1. Všeobecne...............................................................................................................................10
4.2 Základné školenie....................................................................................................................10
4.3 Opakované školenie.................................................................................................................11
4.4 Rozširovacie školenie..............................................................................................................11
4.5. Skúšky obsluhy motorových vozíkov....................................................................................12
4.6 Preukaz obsluhy motorových vozíkov....................................................................................12
4.7 Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov.........................................13
PRÍLOHY:
Príloha A (normatívna)- Preukaz obsluhy motorových vozíkov ................................................ 14
Príloha B ( informatívna)- Evidenčný list motorového vozíka ................................................... 15
Príloha C ( informatívna)- Evidenčný list obsluhy motorových vozíkov ................................... 17
Príloha D ( normatívna)- Tvar reliéfnych pečiatok................................................................... 19
Príloha E ( informatívna)-Žiadosť o prijatie na školenie..............................................................20
Úvod
Cieľom tejto normy je určiť požiadavky na bezpečné a spoľahlivé používanie motorových vozíkov
a požiadavky na kvalifikáciu obsluhy motorových vozíkov.
Technológia výroby a konštrukcia motorových vozíkov sa v uplynulých desaťročiach značne
zmenili. Obsluhovanie motorových vozíkov vyžaduje zvyšovanie úrovne vedomostí a konštrukcii
(stavbe) a o možných ohrozeniach, ktoré môžu vzniknúť pri obsluhe.
Táto slovenská technická norma nenahrádza existujúce bezpečnostné predpisy, ktoré platia pre
motorové vozíky.
1.
Predmet normy
Táto norma určuje základné požiadavky na získanie kvalifikácie na obsluhu motorových vozíkov
a základné povinnosti prevádzkovateľa, poverenej osoby a obsluhy motorových vozíkov.
2.
Termíny a definície
Pre oblasť používania tejto normy platia termíny a definície uvedené v STN ISO 5053 a tieto termíny
a definície:
2.1 prevádzkovateľ: právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá motorový vozík vlastní alebo ho
má prenajatý
2.2 poverená osoba: konkrétna kompetentná osoba, ktorej boli motorové vozíky písomne zverené do
používania a ktorá zodpovedá za prevádzku motorových vozíkov (vedúci výroby, vedúci skladu,
vedúci dopravy a pod.)
2.3 obsluha: osoba, ktorá ku dňu skúšky dovŕšila vek najmenej 18 rokov, je zdravotne spôsobilá,
preukázateľne teoreticky a prakticky vyškolená, vlastniaca preukaz obsluhy motorových vozíkov,
v prípade používania motorového vozíka na verejnej komunikácii musí obsluha vlastniť vodičský
preukaz príslušnej skupiny podľa celkovej hmotnosti vozidla
2.4 závozník: osoba pridelená obsluhe motorového vozíka ako pracovník, ktorý je preukázateľne
vyškolený na manipuláciu s bremenami
2.5 spolujazdec: osoba, ktorú obsluha motorového vozíka prepravuje na motorovom vozíku, ktorý je
na tento účel špeciálne prispôsobený
2.6 inštruktor - školiteľ: oprávnená osoba staršia ako 21 rokov , ktorá vykonáva teoretickú
a praktickú časť školenia obsluhy motorových vozíkov. Musí mať minimálne úplné stredoškolské
vzdelanie s maturitou technického smeru , musí vlastniť vodičské oprávnenie minimálne skupiny B,
alebo T, s platným preukazom obsluhy motorových vozíkov a trojročnou praxou v obsluhe
motorových vozíkov triedy a druhu, na ktoré bude vykonávať výuku.
Odborná spôsobilosť sa preukazuje platným osvedčením inštruktora - školiteľa obsluhy
motorových vozíkov, vydaným akreditovanou alebo oprávnenou organizáciou.
Lektorská spôsobilosť sa preukazuje platným osvedčením o absolvovaní lektorského kurzu
alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogickej prípravy.
2.7 školiace stredisko: právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na výchovu
a vzdelávanie v rozsahu pre obsluhu motorových vozíkov , vrátane vydávania preukazov
a vykonávania aktualizačnej odbornej prípravy.
3.
Základné poţiadavky
3.1 Všeobecne
Spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky motorových vozíkov závisí predovšetkým od dodržiavania
bezpečnostných a technických požiadaviek a od požadovanej kvalifikácie obsluhy. Ak sa tieto
požiadavky v prevádzke nedodržia, motorové vozíky sa môžu stať nebezpečenstvom, ktoré môže
ohroziť osoby a majetok.
3.2 Povinnosti prevádzkovateľa
3.2.1 Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky motorových vozíkov prevádzkovateľ musí
najmä:
a) zaistiť bezpečný technický stav motorových vozíkov vrátane pravidelných technických kontrol,
údržby a opráv podľa návodu na obsluhu, v termínoch určených pravidlami ( napr. dopravnoprevádzkovým poriadkom) alebo iným predpisom na základe údajov od výrobcu,
b) písomne určiť osobu zodpovednú za technický stav a prevádzku motorových vozíkov, vydanými
pravidlami (napr. dopravno-prevádzkovým poriadkom) alebo iným predpisom určiť požiadavky na
jej kvalifikáciu, jej práva, povinnosti a zodpovednosť,
c) oboznámiť obsluhu motorových vozíkov s platnými predpismi na pracovisku, najmä upozorniť na
možné riziká s ohľadom na náročnosť prevádzky a druh prepravovaných bremien,
d) oboznámiť obsluhu motorových vozíkov s pokynmi výrobcu alebo dovozcu motorových vozíkov,
prípadne s ich prídavnými zariadeniami, ktoré bude obsluhovať,
e) zabezpečiť overovanie odborných vedomostí a overovanie zdravotnej spôsobilosti obsluhy
motorových vozíkov.
3.3 Povinnosti poverenej osoby
3.3.1 Poverená osoba je zodpovedná za technický stav a bezpečnú prevádzku motorových vozíkov,
ktoré jej boli písomne zverené do používania. Musí byť v príslušnom rozsahu preukázateľne
oboznámená s konštrukciou a s predpismi o bezpečnej prevádzke motorových vozíkov.
Poverená osoba musí najmä:
a) zaistiť bezpečný technický stav motorových vozíkov vrátane pravidelných technických kontrol,
údržby a opráv podľa návodu na obsluhu, v termínoch určených pravidlami (napr. dopravnoprevádzkovým poriadkom) alebo iným predpisom na základe údajov od výrobcu,
b) zaistiť vyhovujúci technický stav motorových vozíkov, používaných dopravných ciest, najmä ich
rovný, tvrdý a v zimnom období protišmykový povrch,
c) zaistiť povolenie príslušného oprávneného orgánu pre prípad potreby používania motorového
vozíka v cestnej premávke, kde sa to vyžaduje,
d) zaistiť predpísané označenie motorových vozíkov,
e) zaistiť vybavenie motorových vozíkov podľa návodu výrobcu,
f) určiť na obsluhovanie motorových vozíkov iba zamestnancov na to oprávnených a zdravotne
spôsobilých,
g) zaistiť nabíjanie akumulátorových batérií podľa platných predpisov,
h) mimo prevádzky vymedziť alebo zaistiť úschovu motorových vozíkov na uzamykateľnom mieste
chránenom pred poveternostnými vplyvmi, so zákazom vstupu nepovolaným osobám, zákazom
fajčenia, jedenia, pitia a zaobchádzania s otvoreným ohňom v súlade s bezpečnostnými
predpismi, s návodom na obsluhu a technickými podmienkami od výrobcu,
i) zaistiť základné, rozširovacie a opakované školenie, praktické zaučenie obsluhy a zaučenie
závozníkov,
j) zaistiť vedenie predpísaných dokladov a záznamov,
k) kontrolovať plnenie povinností obsluhy motorových vozíkov.
V záujme zabezpečenia bezpečnej prevádzky motorových vozíkov môže poverená osoba
spolupracovať s inštruktormi - školiteľmi obsluhy motorových vozíkov, bezpečnostnými technikmi,
inšpektorátom práce, prípadne ďalšími zúčastnenými orgánmi.
3.4 Povinnosti obsluhy motorových vozíkov
3.4.1 Obsluha musí byť preukázateľne oboznámená s návodom na používanie, s obsahom tejto
normy, s bezpečnostnými predpismi pre pracovisko a súvisiacimi predpismi o bezpečnej prevádzke
motorových vozíkov.
3.4.2 Pred začatím prevádzky sa musí obsluha presvedčiť o vyhovujúcom technickom stave
motorového vozíka, jeho vybavenia a výstroja, najmä o stave a funkcii zdvíhacieho zariadenia, bŕzd,
bezpečnostného a závesného zariadenia a nosnej konštrukcie a či má vysokozdvíhací vozík
výrobcom určený diagram zaťaţenia alebo tabuľku nosnosti pre druh pouţitého zdvíhacieho
zariadenia.
3.4.3 Obsluha zodpovedá za bezpečné uloženie a upevnenie
manipuláciu s ním a za činnosť prideleného závozníka.
prepravovaného bremena, za
3.4.4 Obsluha zodpovedá za prepravu pridelených spolujazdcov na motorovom vozíku špeciálne
prispôsobenom na tento účel.
3.4.5 Obsluha ďalej musí najmä:
-
-
obsluhovať len taký motorový vozík, na ktorého obsluhu vlastní preukaz,
obsluhovať motorový vozík v zmysle predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci tak, aby motorový vozík neohrozil bezpečnosť osôb, nepoškodil prepravované bremeno,
samotný motorový vozík, iné zariadenie, budovu alebo komunikáciu,
dodržiavať predpisy o obsluhe, údržbe a opravách, ktoré vydal výrobca motorového vozíka
a výrobca prídavných zariadení,
odmietnuť jazdu s motorovým vozíkom, ktorého technický stav môže ohroziť bezpečnosť
a spôsobilosť prevádzky alebo keď hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia či majetku,
pri prevádzke dodržiavať pravidlá cestnej premávky na pozemných komunikáciách.
3.4.6
Motorové vozíky sa môžu prevádzkovať iba v súlade s návodom na ich obsluhu a používanie.
Ak v návode na obsluhu a používanie nie je určené inak, obsluha motorového vozíka nesmie
najmä:
a) obsluhovať motorový vozík, keď má zníženú schopnosť spôsobenú úrazom alebo únavou,
b) pokračovať v obsluhovaní motorového vozíka v prípade náhlej nevoľnosti alebo zhoršenia
zdravotného stavu, ktoré môžu mať za následok zníženie bezpečnosti práce pri prevádzke,
c) požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky pred jazdou a počas jazdy, obsluhovať
motorový vozík bezprostredne po požití alebo v čase, keď by mohla byť ešte pod ich vplyvom,
d) používať motorový vozík na iné účely ako na tie, na ktoré bol skonštruovaný a určený
výrobcom, ako i motorový vozík, ktorého technický stav nespĺňa požiadavky bezpečnej
prevádzky,
e) preťažovať motorový vozík nad jeho určenú nosnosť alebo ťažnú silu na závese určenom na
ťahanie,
f) prudko sa rozbiehať, rýchlo zatáčať, trhavo zastavovať alebo zastavovať o cudzí predmet,
vchádzať do objektov a miest, do ktorých je vjazd zakázaný,
g) prekračovať dovolenú rýchlosť jazdy,
h) zastaviť a stáť s motorovým vozíkom na koľajových priecestiach a priechodoch pre chodcov
alebo v ich tesnej blízkosti, na rampách, v tesnej blízkosti obsluhovaného dopravného
prostriedku a pod,
i) za jazdy zo svahu vypínať motor alebo ísť bez zaradeného rýchlostného stupňa,
j) obsluhovať a ovládať motorový vozík zaolejovanými alebo v dôsledku iného znečistenia
šmykľavými rukami alebo šmykľavou obuvou,
k) pri vysokozdvíhacích vozíkoch ísť so zdvihnutými vidlicami, tak aby predstavovali ohrozenie,
alebo ich za jazdy zdvíhať, okrem vozíkov špeciálne skonštruovaných na jazdu so zdvihnutým
bremenom,
l) pri vysokozdvíhacích vozíkoch pri jazde manipulovať s bremenom okrem procesu stohovania
alebo zakladania,
m) prepravovať osoby na motorovom vozíku, ak nie je na tento účel skonštruovaný a ak sa to
neuvádza v dokumentácii o jeho technickej spôsobilosti, a najmä prepravovať osoby na
vidliciach motorového vozíka,
n) prenechať obsluhovanie motorového vozíka neoprávneným osobám,
o) opúšťať motorový vozík s motorom v chode alebo obsluhovať motorový vozík v takej polohe,
ktorá odporuje zásadám bezpečnosti,
p) fajčiť pri obsluhovaní motorového vozíka, obsluhovať telefónny prístroj alebo vykonávať inú
obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením motorového vozíka,
q) dovoliť, aby ktokoľvek prechádzal alebo sa zdržiaval pod zdvihnutými vidlicami,
r) otvárať dvere v priestore prevádzky nárazom idúceho motorového vozíka, ak nejde o dvere
prispôsobené na tento účel,
s) posúvať iné vozidlá motorovým vozíkom, keď motorový vozík nie je skonštruovaný na tento
účel,
š) pri nízkozdvíhacích alebo vysokozdvíhacích motorových vozíkoch opustiť motorový vozík,
keď je bremeno vo zdvihnutej polohe,
t) opustiť motorový vozík bez jeho zaistenia proti zneužitiu nepovolanou osobou,
ť) odstraňovať bezpečnostné kryty,
u) zasahovať do konštrukcie motorového vozíka alebo do jeho bezpečnostných zariadení,
v) vchádzať na podlahu, mostíky, ložné plochy vozidiel alebo výťahov, ktoré nemajú dostatočnú
nosnosť alebo stabilitu,
w) prekračovať dovolené hodnoty stúpavosti motorového vozíka a pri jazde na svahu so sklonom
väčším ako 10 % nesmie pripustiť, aby bremeno smerovalo inam ako proti svahu, a nesmie na
svahu otáčať motorový vozík,
z) porušovať zákazy uvedené výrobcom motorového vozíka v návode na obsluhu a používanie.
Ďalšie povinnosti obsluhy sú v norme STN ISO 3691+Amd 1.
3.5 Doklady
Pri prevádzke motorových vozíkov musia byť k dispozícii najmä tieto doklady:
a) sprievodná technická dokumentácia v slovenskom jazyku dodávaná s motorovým vozíkom, ktorá
musí obsahovať najmä:
-
-
vyhlásenie o zhode s príslušnými platnými predpismi, návod na obsluhu motorových vozíkov,
zoznam vybavenia a výstroja, ak sa používajú prídavné zariadenia na motorových vozíkoch a ak
nie sú zahrnuté v dokumentácii motorových vozíkov, musí byť pre toto zariadenie dodaná
podobná technická dokumentácia ako pre motorové vozíky,
v prípadne používania alternatívneho pohonu musí sa pre tento pohon spolu s motorovým
vozíkom dodať dokumentácia podľa predpisov platných pre tento pohon,
-
zoznam autorizovaných servisov na území Slovenskej republiky, ktoré zabezpečujú servis
motorových vozíkov,
b) osvedčenie o evidencii motorového vozíka (ktorý podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel
a má pridelené evidenčné číslo) alebo technické osvedčenie motorového vozíka (ktorý nepodlieha
prihláseniu do evidencie vozidiel a nemá pridelené evidenčné číslo)
c) preukaz obsluhy motorového vozíka (pozri prílohu A) oprávňujúci obsluhovať motorové vozíky
príslušnej triedy a druhu a doklady na prevádzku motorových vozíkov predpísané osobitnými
predpismi, pri obsluhe motorových vozíkov na verejných komunikáciách je potrebné vlastniť aj
vodičské oprávnenie pre príslušnú skupinu podľa celkovej hmotnosti vozidla.
3.6 Záznamy
O prevádzke motorových vozíkov sa musia viesť záznamy, z ktorých možno posúdiť, či sa motorový
vozík prevádzkuje v súlade s návodom na obsluhu a údržbu od výrobcu a s príslušnými predpismi,
najmä:
a) evidenčný list motorového vozíka (pozri prílohu B), do ktorého sa musia zapisovať hlavné
technické a evidenčné údaje, záznamy o opravách väčšieho rozsahu, záznamy o pravidelných
technických kontrolách a pod.
b) evidenčný list obsluhy motorového vozíka (pozri prílohu C), v ktorom sa uvádzajú osobné údaje
obsluhy, číslo preukazu, dátum jeho vydania, prípadne jeho odobratia, trieda a druh
obsluhovaného motorového vozíka, záznamy o školeniach, nehodách, o vodičskom preukaze,
o zdravotnom stave a pod.
c) záznamová kniha pre motorové vozíky poháňané skvapalneným uhľovodíkovým plynom (LPG)
alebo stlačeným zemným plynom (CNG), do ktorej sa vykonávajú záznamy o predpísaných
kontrolách vzťahujúcich sa na plynové zriadenia.
3.7 Evidencia
Všetky doklady okrem preukazu obsluhy a záznamy o motorových vozíkoch a o obsluhe musí
viesť a uschovávať poverená osoba alebo prevádzkovateľ a na požiadanie ich musia predložiť
oprávneným kontrolným orgánom.
3.8 Rozdelenie motorových vozíkov
Pre stanovenie klasifikácie motorových vozíkov platí STN ISO 5053.
Na účely rozsahu školenia a vydania preukazu obsluhy sa motorové vozíky rozdeľujú podľa druhu
pohonu, účelu používania, nosnosti a spôsobu obsluhy podľa tabuľky 1 do tried a druhov.
Triedy sa označujú rímskymi číslicami, druhy sa označujú v závislosti od spôsobu obsluhovania
motorových vozíkov veľkými písmenami abecedy.
Tabuľka 1 – Rozdelenie motorových vozíkov
Rozdelenie motorových vozíkov
Spôsob riadenia
Trieda
I.
Elektrické vozíky
II.
Vozíky so spaľovacím
motorom
Druh
Ručné
vedené
Pákové
riadenie
Volantové
riadenie
Zo zdvíhacej
plošiny
Plošinové, nízkozdvíhacie,
vlečné a tlačné vozíky
A
B
C
-
Vysokozdvíhacie
vozíky
D
E
W1
W2
G
Špeciálne vozíky
Z
W 1 – Vozíky s nosnosťou do 5 ton.
W 2 – Vozíky s nosnosťou nad 5 ton.
Špeciálny vozík – motorový vozík špeciálneho vyhotovenia, ktorý nie je možné zaradiť do základných
kategórii uvedených v tabuľke 1 pre triedu I a II (napr. portálový vozík, vozík s výložníkom, vozík
s diaľkovým ovládaním, vozík s kĺbovým podvozkom a pod.)
V preukaze je potrebné konkrétne špecifikovať dané vyhotovenie.
3.9 Označovanie motorových vozíkov
3.9.1 Pre označovanie motorových vozíkov platia príslušné platné predpisy. Keď je pri schvaľovaní
technickej spôsobilosti určené, že motorový vozík musí byť vzhľadom na svoju konštrukciu a jazdné
vlastnosti zaevidovaný na príslušnom dopravnom inšpektoráte a opatrený evidenčným číslom, potom
je prevádzkovateľ povinný prihlásiť motorový vozík do evidencie v zmysle platných predpisov.
3.9.2 Označenia a výstražné nápisy motorových vozíkov musia byť na viditeľnom mieste, trvanlivé
a musia sa udržiavať v dobre čitateľnom stave.
3.9.3 Pri vysokozdvíhacích vozíkoch musí byť na mieste viditeľnom pre obsluhu umiestnený
záťažový diagram alebo tabuľka nosnosti v závislosti od polohy ťažiska bremena a jeho vyloženia.
3.9.4 Symboly na označovanie ovládania musia byť na motorových vozíkoch v zhode s platnými
predpismi.
3.9.5 Motorové vozíky poháňané skvapalneným uhľovodíkovým plynom (LPG) alebo stlačeným
zemným plynom (CNG) musia byť označené.
3.10 Označovanie účelových komunikácií
3.10.1 Účelové komunikácie slúžia na spojenie jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých
objektov a nehnuteľností s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo na komunikačné účely
v uzavretých priestoroch alebo objektoch. V budovách a v zúžených prejazdných profiloch je
potrebné komunikácie označiť v zhode s platnými predpismi.
3.10.2 Miesta s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu je potrebné označiť zákazom vjazdu pre
motorové vozíky, ktoré svojím vyhotovením a konštrukciou nie sú v súlade s požiadavkami
a predpismi pre tieto priestory.
3.11 Prostredie
3.11.1 Motorové vozíky sa môžu používať len v prostredí, pre ktoré sú skonštruované a určené
výrobcom.
.
3.11.2 Motorové vozíky so spaľovacím motorom sa môžu prevádzkovať v uzavretých priestoroch len
vtedy, keď sa dodržiavajú ustanovenia hygienických požiadaviek na pracovné prostredie, pokyny
výrobcu, ale najmä, keď sa neprekročia najvyššie prípustné koncentrácie škodlivín v pracovnom
ovzduší.
3.11.3 Prevádzka motorových vozíkov v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu je
povolená len po predchádzajúcom schválení výrobcom alebo jeho splnomocnencom.
3.11.4 Motorové vozíky prevádzkované v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu musia
byť zreteľne označené podľa osobitných predpisov.
4.
Poţiadavky na kvalifikáciu
4.1. Všeobecne
4.1.1 Motorové vozíky môže obsluhovať iba osoba, ktorá má na túto činnosť odbornú kvalifikáciu
získanú absolvovaním školenia, úspešným vykonaním skúšky a je držiteľom platného preukazu
obsluhy. Poverená osoba môže poveriť obsluhu motorového vozíka iba osoby so zodpovedajúcou
kvalifikáciou.
4.1.2 Odborná kvalifikácia obsluhy motorových vozíkov sa zaisťuje základným školením,
opakovaným školením a rozširovacím školením. Základné školenie, opakované školenie
a rozširovacie školenie zabezpečuje oprávnené školiace stredisko podľa schválenej osnovy
príslušného projektu vzdelávania.
4.1.3 Rozsah základného školenia sa musí určiť podľa požadovanej triedy a druhu motorových
vozíkov, podľa náročnosti prevádzky a druhu prepravovaných bremien.
4.1.4 Osnova školenia je súčasťou projektu vzdelávania školiaceho strediska.
4.2 Základné školenie
4.2.1 Základné školenie vykonáva oprávnené školiace stredisko. Uchádzač o školenie podáva
písomnú žiadosť (pozri prílohu E). Na školenie môže byť prijatý len taký žiadateľ, ktorý ku dňu
skúšky dovŕšil najmenej 18 rokov, je zdravotne spôsobilý a je držiteľom vodičského oprávnenia
požadovanej skupiny, ak je na vedenie motorového vozíka potrebné.
4.2.2 Základné školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa zaraďuje na
začiatok školenia. Teoretickú a praktickú časť školenia vykonáva inštruktor - školiteľ obsluhy
motorových vozíkov v zmysle schválenej osnovy na požadovanú triedu a druh motorových vozíkov.
Pred začiatkom praktickej časti školenia sa musí uchádzač oboznámiť s návodom na obsluhovanie
a technickým opisom motorového vozíka príslušnej triedy a druhu, s bezpečnostnými predpismi
a v potrebnom rozsahu s ďalšími súvisiacimi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predpísané úkony
obsluhovania motorových vozíkov.
4.2.3 Praktická časť sa vykonáva na voľnej ploche alebo na cestnej komunikácii bez cestnej
premávky, kde nehrozí nebezpečenstvo úrazu osôb alebo poškodenie majetku.
4.2.4 Praktická časť školenia sa vykonáva pod dohľadom inštruktora – školiteľa. Účastník praktickej
časti školenia musí vykonávať všetky úkony, s ktorými sa bude stretávať pri svojej činnosti
v prevádzke.
4.2.5 Pred praktickou časťou školenia musí byť uchádzač najskôr oboznámený s pokynmi pre
vykonávaný úkon obsluhy motorového vozíka.
4.2.6 Na základnom školení obsluhy motorových vozíkov sa môže v jednom kurze zúčastniť
maximálne 35 účastníkov.
4.2.7 Praktická časť sa vykonáva v skupinách. V skupine môže byť najviac 7 účastníkov školenia.
4.2.8 Základné školenie sa zakončí skúškou podľa článku 4.5 a vypracovaním záznamu zo školenia,
vystavením príslušných dokladov o školení a získaní potrebnej kvalifikácie.
4.3 Opakované školenie
4.3.1 Opakované školenie obsluhy motorových vozíkov pozostávajúce z teoretickej časti vykonáva
oprávnené školiace stredisko alebo inštruktor - školiteľ obsluhy motorových vozíkov (na základe
písomnej žiadosti).
4.3.2 Opakované školenie zahŕňa informácie minimálne o zmenách predpisov, o zistenom
porušovaní predpisov, o rozbore príčin úrazov, porúch a havárií v prevádzke motorových vozíkov.
4.3.3 Účasť na opakovaných školeniach sa zaznamená v evidenčnom liste obsluhy motorového
vozíka (pozri prílohu C) a v preukaze obsluhy motorového vozíka (pozri prílohu A).
V preukaze, ktorý je zaliaty do fólie sa účasť na opakovanom školení obsluhy motorových
vozíkov zaznamenáva odtlačením reliéfnej pečiatky s číslom osvedčenia inštruktora - školiteľa
obsluhy motorových vozíkov v predpísanom označení na zadnej strane preukazu.
4.3.4 Opakované školenie obsluhy motorových vozíkov sa vykonáva v rozsahu 8 hodín najmenej raz
za 12 mesiacov, ak osobitný predpis neurčuje inak.
4.3.5 Na opakovanom školení obsluhy motorových vozíkov sa môže v jednom kurze zúčastniť
maximálne 35 účastníkov.
4.3.6 Opakované školenie sa končí preukázateľným overením vedomostí formou testu,
vypracovaním záznamu zo školenia a vyznačením dátumu školenia v preukaze.
4.3.7 Obsluha motorových vozíkov je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú
prípravu
4.4 Rozširovacie školenie
4.4.1 Obsluhovať motorové vozíky inej triedy a druhu ako tie, na ktoré má obsluha vydaný preukaz,
obsluha môže len po absolvovaní rozširovacieho školenia.
Rozširovacie školenie obsluhy motorových vozíkov vykonáva oprávnené školiace stredisko na
základe písomnej žiadosti (pozri prílohu E).
4.4.2 Rozširovacie školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa zaradí na
začiatok školenia. Teoretickú časť a praktickú časť školenia vykonáva inštruktor - školiteľ obsluhy
motorových vozíkov v zmysle schválenej osnovy na požadovanú triedu a druh motorových vozíkov.
4.4.3 Pri rozširovaní z triedy elektrických vozíkov na triedu motorových vozíkov so spaľovacím
motorom alebo opačne sa rozsah výučby musí vykonávať v zmysle schválenej osnovy.
4.4.4 Rozširovacie školenie sa končí skúškou podľa článku 4.5, vypracovaním záznamu zo školenia,
vystavením príslušných dokladov o školení a získaní potrebnej kvalifikácie.
4.5 Skúšky obsluhy motorových vozíkov
4.5.1 Po základnom alebo rozširujúcom školení sa odborná spôsobilosť na obsluhu motorových
vozíkov overí skúškou pred skúšobnou komisiou. Skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti.
4.5.2 Skúšobnú komisiu tvoria okrem inštruktora - školiteľa aj zástupcovia školiaceho strediska
alebo zamestnávateľa. Skúšobná komisia je minimálne 3-členná.
4.5.3 Na skúšku sa musia predložiť doklady o absolvovaní teoretickej a praktickej časti školenia
a fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm na vydanie preukazu.
4.5.4 Ak absolvent školenia na skúške neprospel, môže do 3 mesiacov požiadať o opravnú skúšku.
4.5.5 O vykonanej skúške sa vyhotoví písomný záznam.
4.6 Preukaz obsluhy motorových vozíkov
4.6.1 Všeobecne
Absolvent základného školenia, ktorý s úspechom vykoná skúšku, dostane Preukaz obsluhy
motorových vozíkov oprávňujúci samostatné obsluhovanie motorových vozíkov tej triedy a druhu,
na ktoré absolvoval školenie a skúšku.
4.6.2 Opis preukazu
Vzor preukazu obsluhy motorového vozíka je v prílohe A. Platnosť preukazu sa predlţuje
absolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy. (článok 4.3.7)
4.6.2.1 Preukaz obsluhy motorových vozíkov je farebná listina s ochrannými znakmi proti
sfalšovaniu
farba PANTONE – 661 modrá, PANTONE - 802 zelená,
YELLOW STABIL – žltá a BLACK- čierna.
4.6.2.2 Preukaz má rozmery 10 x 7 cm a je zaliaty v termoplastickej fólii.
4.6.2.3 Preukaz, ktorého text je v slovenskom a anglickom jazyku obsahuje tieto údaje ( príloha A):
1.strana preukazu:
a) názov a sídlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby , ktorá preukaz vydáva,
spolu s číslom oprávnenia,
b) evidenčné číslo preukazu,
c) ustanovenie predpisu podľa ktorého sa preukaz vydáva,
d) činnosť a rozsah činnosti , na ktorú sa preukaz vydáva,
e) meno , priezvisko , dátum narodenia , adresa trvalého pobytu a fotografia fyzickej
osoby, ktorej sa preukaz vydáva,
f) dátum vykonania záverečnej skúšky,
g) dátum vydania preukazu,
h) odtlačok pečiatky a podpis fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby ,
ktorá preukaz vydáva.
2.strana preukazu:
a) rozdelenie motorových vozíkov,
b) časť na zaznamenávanie účasti na opakovaných školeniach a aktualizačnej
odbornej príprave
4.6.2.4 Tvar reliéfnych pečiatok pre číslo osvedčenia inštruktora - školiteľa obsluhy
motorových vozíkov je v prílohe D.
4.6.2.5 Neúplne vyplnený preukaz a preukaz vydaný neoprávnenou organizáciou je neplatný.
4.6.2.6 Obsluha udržiava preukaz v poriadku, chráni ho pred poškodením a má ho pri obsluhovaní
motorového vozíka pri sebe.
4.6.2.7 Na požiadanie kontrolných orgánov obsluha predloží preukaz spolu s ostatnými dokladmi
potrebnými na prevádzku motorového vozíka v zmysle platných predpisov.
4.6.2.8 Preukaz obsluhy motorových vozíkov platí iba pre triedy a druh vozíkov, na ktoré bol
vystavený.
4.6.3 Odobratie a strata platnosti preukazu obsluhy motorových vozíkov.
4.6.3.1 Ak obsluha motorových vozíkov vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo
opakovane koná v rozpore s právnymi a s ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz.
4.6.3.2 Obsluha motorových vozíkov, ktorej bol odobratý preukaz , môže požiadať o jeho
vydanie najskôr šesť mesiacov po jeho odobratí.
4.6.3.3 Preukaz stráca platnosť odobratím podľa odseku 4.6.3.1 alebo ak obsluha
motorových vozíkov neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
4.6.3.4 Pri odobratí alebo strate platnosti preukazu obsluhy motorových vozíkov sa v
evidenčnom liste obsluhy motorových vozíkov ( pozri prílohu C ) krátko a výstižne uvedie
dôvod.
4.7 Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov
4.7.1 Obsluha motorových vozíkov je povinná kaţdých päť rokov absolvovať aktualizačnú
odbornú prípravu v oprávnenom školiacom stredisku v rozsahu najmenej ôsmich hodín.
4.7.2 Aktualizačná odborná príprava obsahuje najmä :
1. zmeny vo všeobecných poţiadavkách obsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti podľa
charakteru vykonávanej práce obsluhy motorových vozíkov , ale najmä zmeny v príslušných
ustanoveniach :
a)
b)
c)
d)
Zákonníka práce
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci týkajúce sa jednotlivých tried a druhov motorových vozíkov ,
3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe motorových
vozíkov .
4.7.3 Forma skončenia je uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy do
preukazu formou odtlačenia reliéfnej pečiatky s písmenami AOP a číslom osvedčenia
inštruktora - školiteľa obsluhy motorových vozíkov ( pozri vzor v prílohe D ) a vydania
písomného potvrdenia o účasti na aktualizačnej odbornej príprave zo školiaceho strediska .
Príloha A ( normatívna )
Preukaz obsluhy motorových vozíkov
A.1 Predná strana
.
A.2 Zadná strana
STN 26 8805
Príloha B ( informatívna)
Evidenčný list motorového vozíka
B.1 Predná strana
Prevádzkovateľ:
Druh vozíka: *)
Evidenčné číslo:
EVIDENČNÝ LIST MOTOROVÉHO VOZÍKA
Typ vozíka:
*)
Palivo:
Výrobca:
Značka a typ motora:
Číslo motora:
Druh prenosu trakcie:
**)
Výr. číslo vozíka:
Rok výroby:
Ťažná sila:
Nosnosť:
Číslo motora : Systém riadenia:
Výška zdvihu:
Max. výkon motora
v kW:
Záznam o odovzdaní vozíka prevádzke
Dátum
Prevádzka
Stanovište vozíka
Poverená osoba
Číslo telefónu
D
Číslo telefónu
*)
Podľa označenia výrobcu
a) mechanická prevodovka synchrónna –
nesynchrónna
b) hydrodynamický prenos
c) hydrostatický prenos
d) elektrický prenos
**)
Iný záznam:
VOZ´KA VOZÍKA
Dátum prevzatia
do evidencie:
Dátum vyradenia
z evidencie:
STN 26 8805
B.2 Zadná strana
Záznam o opravách a technických kontrolách
Dátum
Rozsah
(druh)
Krátky a výstiţný opis opravy
alebo pravidelnej technickej kontroly
Kto vykonal opravu alebo
technickú kontrolu
Príloha C ( informatívna)
STN 26 8805
Evidenčný list obsluhy motorového vozíka
C.1 Predná strana
Meno :
Číslo preukazu obsluhy :
Dátum vydania :
Priezvisko :
Dátum narodenia :
EVIDENČNÝ LIST OBSLUHY
MOTOROVÝCH VOZÍKOV
Preukaz obsluhy vydal :
Číslo vodič. preukazu :
Dátum vydania :
Dátum vydania :
Pre skupiny :
Pre triedu a druh :
Číslo oprávnenia :
Dátum zamestnania od - do
Prevádzkovateľ
Záznam o odobratí preukazu obsluhy
Dátum :
Dôvod :
Poverená osoba
STN 26 88 05
C.2 Zadná strana
Záznamy o vykonaných
opakovaných školeniach
Dátum
Podpis
Záznamy o vykonaných
rozširovacích školeniach
Pre triedu a druh :
Dátum :
Školenie vykonal :
Podpis :
Pre triedu a druh :
Dátum :
Školenie vykonal :
Podpis :
Záznamy o lekárskych
prehliadkach
Dátum
Podpis
Iný záznam :
Záznam o zavinených nehodách
Dátum
Podpis
Dátum
Podpis
Dátum
Podpis
Príloha E ( informatívna ) Ţiadosť o prijatie na školenie - E.1 Predná strana
STN 26 88 05
ŢIADOSŤ
_________________________________________________________________________________
K tejto ţiadosti do základného kurzu je potrebné priloţiť 1 ks fotografie o rozmere 3,5 x 3 cm
A/ Žiadam o prijatie na školenie a vykonanie skúšky na získanie preukazu obsluhy motorových
vozíkov
TRIEDA: …………………......
DRUH: ……………………...
B/ Žiadam o rozšírenie preukazu obsluhy motorových vozíkov na
TRIEDA: ……………………..
DRUH: …………………….....
PRIEZVISKO:…………………………………. MENO:………………..…………………….
DÁTUM NAR.:………………………………… MIESTO
NAR.:……………………………
TRVALÝ POBYT:………..………………………………………………………………………….
VODIČSKÝ PREUKAZ ČÍSLO:……………………..
SKUPINA:….……………………………….
VODIČSKÝ PREUKAZ VYDAL:……….……………………… DŇA:……………………….....
PREUKAZ OBSLUHY MV ČÍSLO:………… ….. TRIEDA:.…….….... DRUH:……..…….......
Vyhlasujem, že nie som nespôsobilý na obsluhovanie motorových vozidiel a že netrpím nijakou utajenou telesnou alebo duševnou
chybou, ktorá by ma robila nespôsobilým obsluhovať motorové vozidlá.
V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas školiacej organizácii, aby sa moje osobné
údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu obsluhy motorového vozíka.
V..........................…....... dňa ….......………........
........................................................................
Podpis žiadateľa
_________________________________________________________________________________
ZAMESTNÁVATEĽ:…………………………………………………………………………..…
IČO:….……………………………… …..
IČ DPH:…….…………………………………
V................................... dňa ….......………........
........................................................................
Podpis a pečiatka zamestnávateľa
_________________________________________________________________________________
SPRÁVA O LEKÁRSKOM VYŠETRENÍ
Žiadateľ bol vyšetrený a uznaný spôsobilým – nespôsobilým obsluhovať motorové vozíky.
Poznámka:  Ak je zamestnanec spôsobilý obsluhovať motorový vozík len s používaním okuliarov, je to potrebné vyznačiť. Ak podľa
výsledku prehliadky je možné očakávať, že sa spôsobilosť zamestnanca obsluhovať motorový vozík zhorší, je potrebné
navrhnúť opätovné lekárske vyšetrenie najneskôr do: ……………………..………………………………………….…..
V........................….......... dňa ….......………........
........................................................................
Podpis a pečiatka lekára
E. 2 Zadná strana
Záznamový hárok z preskúšania vedomostí obsluhy motorových vozíkov
Zamestnávateľ:……………………………………………………………………………………………………………
Odborná spôsobilosť:……………………………………………………..
Meno a priezvisko:…………………………………………………… Podpis:…………………………………………….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
a
b
c
Dátum:…………………………………... ….
Záver : .………………………...........
Číslo testu:……………………… Počet chýb:………………...
Podpis predsedu skúšobnej komisie: …..……………………..................
_________________________________________________________________________________________________
Záznamový hárok z preskúšania vedomostí obsluhy motorových vozíkov
Zamestnávateľ:………………………………………………………………………………………………………………
Odborná spôsobilosť:……………………………………………………..
Meno a priezvisko:…………………………………………………… Podpis:…………………………………………….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
a
b
c
Dátum:…………………………………... ….
Záver : .………………………...........
Číslo testu:……………………… Počet chýb:………………...
Podpis predsedu skúšobnej komisie: …………………………................
Download

SSTTTNNN - cechmv.sk