InfoElektro ŽSR
Informačný bulletin nielen o elektrotechnike a nielen pre elektrotechnikov
№ 11 – december 2010
Obsah
Úvod................................................................................................................................................................................ 1
Zo spoločenskej rubriky ................................................................................................................................................... 2
Ing. Peter Broska – D .......................................................................................................................................................... 2
Ing. Ľudovít Berceli .............................................................................................................................................................. 3
Vzdelávacie akcie ............................................................................................................................................................ 3
Seminár revíznej činnosti, SIP Strečno, 23. – 24. 09. 2010 ................................................................................................ 3
Seminár vedúcich zamestnancov TV, SIP Strečno, 21. – 22. 10. 2010.............................................................................. 4
Prezentácia projektu prestavby MVTV s otočnou polohovateľnou plošinou a prezentácia koncepcie dvojcestného
vozidla s hydraulickým nakladacím mechanizmom a ramenovou otočnou plošinou ...................................................... 4
Kompaktné automatické napínacie zariadenie TV typ – TENSOREX ............................................................................ 5
Prezentácia Firmy ELV a. s. Senec ................................................................................................................................. 5
Meranie parametrov trakčného vedenia .......................................................................................................................... 5
Prezentácia firmy RIBE, výrobný program, dodávky na stavby TV ................................................................................. 5
Zariadenie pre meranie statických parametrov TV (kľukatosť, výška) MVTV02 ............................................................. 6
Súčasný stav a ďalší rozvoj programu IS EE – „IS TV“ ................................................................................................... 6
Prierazka EŽ Hakel .......................................................................................................................................................... 7
DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky 2010, Košice, 07. – 08. 10. 2010 ................................................... 8
Použitie rastlinných olejov v elektrotechnickej praxi ........................................................................................................... 9
Vplyv poškodenia vysokonapäťovej izolácie na výbojovú činnosť ................................................................................... 13
Vedecko-technická konferencia „Nové elektrické zariadenia železničnej infraštruktúry 2009 – 2010“, Šumperk, 20. –
21. 10. 2010 ................................................................................................................................................................. 15
Problematika merania a fakturácie elektrickej trakčnej energie ........................................................................................ 16
Parametre a konštrukcia trakčného vedenia pre rýchlosť 250 km/h ................................................................................. 16
STN – nové, zrušené, opravy, zmeny ............................................................................................................................. 18
Svetový deň normalizácie .............................................................................................................................................. 22
Internetové a intranetové odkazy ................................................................................................................................... 23
Na záver ........................................................................................................................................................................ 23
Úvod
Ing. Daniel Balucha, GR ŽSR – O 430
Vážené dámy, vážení páni,
som veľmi rád, že Vás môžem osloviť pri príležitosti vydania v poradí jedenásteho čísla bulletinu InfoElektro ŽSR,
ktoré pre Vás redakčne pripravili zamestnanci odvetvia elektrotechniky a energetiky Železníc Slovenskej republiky.
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Číslo, ktoré práve držíte v rukách vychádza na prelome rokov 2010/2011. Posledné týždne či dni v závere každého roka patria tradične k tým hektickým chvíľam, kedy sa na jednej strane z posledných síl snažíme splniť všetky pracovné úlohy, povinnosti a ukončiť rok s „čistým stolom“ a paralelne popri tom zhone vnímať atmosféru Adventu, typické vône
Vianočných trhov, horúceho grogu, ihličia a riešiť tradičnú dilemu, či bude vhodnejším darčekom knižný bestseller, nové
CD s obľúbeným interpretom alebo ďalší praktický pomocník do kuchyne podporovaný neodolateľnou reklamnou kampaňou.
Je to obdobie, kedy mnohí z nás unavení zaspávane pri blikajúcej televíznej obrazovke či vianočnom stromčeku
hovoriac si, že nabudúce to už b u d e úplne, ale úúúúúúplne inak...
Záver roka je aj obdobím hodnotení, rekapitulácie, analýz, plánov a záväzkov. Končiaci rok 2010 bol pre väčšinu
z nás rokom náročným rokom, ktorý nás poriadne potrápil nepriazňou počasia, preveril naše schopnosti vnímať a reagovať na udalosti globálneho, regionálneho, či lokálneho aspektu, rokom, kedy prakticky každého z nás priamo či sprostredkovane zasiahli vplyvy celosvetovej ekonomickej krízy, rokom, kedy sme boli možno o niečo viac ako inokedy
schopní a ochotní prejaviť pomoc a solidaritu tým, ktorí mali menej šťastia ako my... Príchod nového roku je zároveň aj
obdobím nových výziev a príležitostí, očakávaní, nádejí, plánov a predsavzatí.
Aký bude ten nový rok 2011?
To zrejme v tejto chvíli nikto z nás s určitosťou nevie presne povedať. Snažme sa preto, každý na svojom pracovisku, v rámci svojej rodiny, kolektívu priateľov a známych, ale aj na verejnosti, v anonymite davu a v spoločnosti úplne
cudzích ľudí, aby to bol rok, v ktorom bude dominovať medzi ľuďmi vzájomná úcta, tolerancia, pokoj a pohoda, na pracoviskách vysoká profesionalita a odbornosť, dostatok času a priestoru na dôslednú prípravu, plánovanie a realizáciu zmysluplných projektov. Hľadajme vhodné metódy, formy a prostriedky, aby sme dosiahli harmóniu a rovnováhu v osobnom
živote i profesionálnej kariére a neváhajme (hoci aj stránkach tohto bulletinu) podeliť sa o svoje poznatky a skúsenosti.
Bude to určite úžasný pocit, môcť si takto o rok s čistým svedomím povedať, že to b o l o úplne, ale úúúúúúplne
inak...
Úprimne a zo srdca Vám všetkým želám krásne Vianočné sviatky, pokojný a úspešný rok 2011.
Zo spoločenskej rubriky
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
Ing. Peter Broska – D
Ako to v poslednom období je pravidelné, ďalší z našich radov odišiel do zaslúženého dôchodku. Prednosta zvolenských elektrikárov v posledný októbrový deň odovzdal služobný preukaz na personálnom. Nakoľko to bola nedeľa,
odovzdanie prebehlo o čosi skôr.
Pán Peter Broska sa v pohnutom roku 1948 narodil v inom železničiarskom meste, vo Vrútkach. Po ukončení štúdia na vtedajšej VŠD v Žiline v roku 1973 začal ako zácvikár na vrútockom
Elektroúseku ČSD. Následne pokračoval ako inžinier železničnej dopravy a krátko zastupoval
na začiatku 80-ych rokov hlavného majstra obvodových elektrodielní. V roku 1988 nastalo zlomové
obdobie v profesionálnej kariére Ing. Brosku, keď sa stal náčelníkom zvolenského Elektroúseku
a neskôr
prednostom
Správy
resp.
Sekcie
elektrotechniky
a energetiky
(a
energetiky
a elektrotechniky) rôznych organizačných útvarov ČSD a ŽSR (ČSD, PR, DDC, OR, RR ÚŽI), ktoré boli a stále sú vytvárané, rušené alebo premenovávané.
Počas pôsobenia pána Brosku sa vo zvolenskom regióne podarilo zrealizovať viacero zaujímavých akcií, medzi
ktoré zaiste patrí potiahnutie elektrickej trakcie v polovici 90-ych rokov najskôr do Zvolena a neskôr, už v tomto tisícročí,
aj do Banskej Bystrice.
2
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Za svoju takmer 38-ročnú prácu na železniciach a pre železnice bol v septembri 2009 ocenený titulom zaslúžilý
zamestnanec dopravy.
Ing. Ľudovít Berceli
V nedeľu pred Mikulášom zomrel vo veku 66 rokov pán Ľudovít Berceli, rodák z Hnúšte. Rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 09. 12. 2010 v Žiline.
Do Vrútok na Elektroúsek pán Berceli nastúpil v roku 1969 po ukončení VŠD v Žiline
a venoval sa bezpečnosti práce so zameraním na ortuťové usmerňovače. Následne prestúpil
na elektrodispečing Žilina a vo funkcii vedúceho elektrodispečingu zotrval 15 rokov, kým v roku 1985
neprešiel na FMD, kde pôsobil ako revízor železničnej dopravy pre službu 24. Z FMD sa postupne
vrátil na SVD a potom aj do Žiliny na elektrodispečing, kde pracoval až do odchodu na predčasný dôchodok v roku 2004.
Česť jeho pamiatke!
Vzdelávacie akcie
Seminár revíznej činnosti,
SIP Strečno, 23. – 24. 09. 2010
Ing. Ján Rohlíček, GR ŽSR – O 430
Ing. Jaromír Ambriško, VVÚŽ Žilina
V dňoch 23. – 24. 09. 2010 sa konal v priestoroch SIP Strečno Seminár revíznej činnosti. Zameraním tohto seminára je najmä objasnenie problematiky revíznej činnosti a oboznámenie sa s výkonom revíznej činnosti na zariadeniach
železničnej infraštruktúry. Premetom revíznej činnosti na tomto seminári boli UTZ elektrické.
Úvodom bol účastníkom prezentovaný výkon revíznej činnosti na UTZ elektrických. V súčasnej dobe zabezpečuje
revíznu činnosť na UTZ elektrických Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina a to vlastnými kapacitami a externým
dodávateľom.
Zamestnanci VVÚŽ Žilina informovali účastníkov o vývoji revíznej činnosti za obdobie 1. – 9. 2010 a odstránenie
sklzu z roku 2009 na zariadeniach UTZ, ktorých správcom je ŽSR. Stále je pretrvávajúci problém výkonu revíznej činnosti
vo vzťahu k evidencii UTZ.
Pretrvávajúcim problémom je i chýbajúca projektová dokumentácia elektroinštalácie budov.
Vzhľadom na potrebu značných finančných prostriedkov, ktoré by boli potrebné pre vyhotovenie novej
projektovej dokumentácie, bude uvedený problém naďalej pretrvávať. Vhodným riešením sa javí
napr. postupná modernizácia, ktorá by však mala postupovať takým tempom, akým by bolo potrebné.
Od 15. 05. 2010 je v platnosti nová vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených činnostiach a UTZ. Touto vyhláškou boli stanovené i nové lehoty výkonu revíznej činnosti. Lehoty revíznej činnosti boli pre jednotlivé kategórie predĺžené, avšak ich uplatňovanie je možné až po vykonaní revíznej činnosti na elektrickom zariadení po nadobudnutí účinnosti vyhlášky MDPT SR
č. 205/2010 Z. z.
Evidencia UTZ, ktorú vedú na svojich pracoviskách správcovia príslušných UTZ, má stále nedostatky. I keď
po viacročnej snahe sú tieto databázy na veľmi dobrej úrovni, i tak sa objavia nezrovnalosti, ktoré sťažujú samotný výkon
revíznej činnosti. Ide najmä o objekty a samotné zariadenia, ktoré často neexistujú alebo sú v dezolátnom stave a nie je
možné vykonať v takomto prípade revíziu UTZ. Častým nedostatkom je aj nevykonanie revízie na UTZ revíznym technikom z dôvodu neexistencie zariadenia UTZ. I napriek okamžitému informovaniu správcu sa po uplynutí lehoty na výkon
3
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
revíznej činnosti opätovne takéto zariadenie objaví v objednávke na revíznu činnosť na daný rok. V takom prípade musí
VVÚŽ Žilina takýto výkon považovať za zmarený.
Na seminári bola prezentovaná problematika odstraňovania nedostatkov z revíznych správ,
ktoré sú pre správcov zariadenia najviac problematické. Z následnej diskusie boli prezentované niektoré nedostatky, ktoré sa objavujú v revíznych správach. Tieto nedostatky nie je v silách správcov
odstrániť a priamo nevplývajú na zabezpečenie bezpečnosti elektrického zariadenia. V prípade kontroly zo strany dozorných orgánov je však nutné dokladovať odstránenie týchto nedostatkov, čo je pre správcu zariadenia
veľmi zložité.
Účastníci boli upozornení na odstraňovanie nedostatkov uvedených v revíznej správe po vykonanej revízii elektrickej inštalácie alebo kontrolovaných elektrických spotrebičov, zodpovedná osoba t. j. prevádzkovateľ elektrického zariadenia je povinný k výsledku revízie zaujať stanovisko a z hľadiska svojej zodpovednosti vykonať nápravu v čo najkratšom termíne, okamžite ak sa jedná o nedostatky ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.
Revízna činnosť sa v súčasnej dobe v podmienkach ŽSR vykonáva v zmysle nariadenia č. 20/2007 GR ŽSR.
Tento interný riadiaci akt má však už v súčasnej dobe vydanú 4. zmenu a Dodatok č. 1 a vzhľadom na účinnosť novej
vyhlášky č. 250/2010 Z. z. je nutnosťou spracovať nový predpis, ktorý sa bude komplexne zaoberať revíznou činnosťou.
Nový predpis bude musieť pokryť medzeru po zrušení nariadenia č. 20/2007 GR ŽSR, čím bude zabezpečený plynulý
výkon revíznej činnosti. Z hľadiska implementácie zákona č. 513/2009 Z. z. a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. do prostredia
ŽSR v zmysle „Metodického pokynu generálneho riaditeľa o implementácii zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach“ a „Metodického pokynu generálneho
riaditeľa o implementácii vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach“ je nutné spracovať predpis do takej podoby, aby príslušné
ustanovenia zákona a vyhlášky bolo možné v podmienkach ŽSR uplatniť.
Seminár vedúcich zamestnancov TV,
SIP Strečno, 21. – 22. 10. 2010
Ing. Michal Zbončák, GR ŽSR – O 430
Na záver mesiaca október sa uskutočnila výchovno-vzdelávacia akcia SIP Strečno „Seminár vedúcich zamestnancov trakčného vedenia“, na ktorej boli predstavené viaceré firmy, ich činnosti a aktivity, ako aj informácie zamestnancov z prevádzky ŽSR so zameraním na trakčné vedenie.
Prezentácia projektu prestavby MVTV s otočnou polohovateľnou plošinou a prezentácia koncepcie
dvojcestného vozidla s hydraulickým nakladacím mechanizmom a ramenovou otočnou plošinou
Ing. Milan Jalč, GR ŽSR – O 430
V roku 2009 boli vyrobené dve plošiny na MVTV, ktoré sú už namontované a riešiteľ VVÚŽ, pracovisko Bratislava, pripravuje statické a dynamické skúšky s následnou skúšobnou prevádzkou.
Prezentácia
Ing. Volfgang Macourek, Ing. Peter Štefanek, Kamil Korecz, SAZ s. r. o Hodonín
V úvode prezentácie pán Ing. Macourek predstavil firmu SAZ s. r. o., Hodonín, jej výrobný sortiment, ktorý je veľmi široký a predstavuje dvojcestné vozidlá pre rôzne rozchody koľají (950, 1 435,
1 520 mm) so základnou nosnosťou plošiny 400 kg
a s dosahom až do 9 m. Prezentácia bola doplnená množstvom snímok výrobkov (vozidiel), ktoré
firma dodáva do Čiech, na Slovensko, ale aj
do iných krajín.
4
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Kompaktné automatické napínacie zariadenie TV typ – TENSOREX
Ing. Michal Zbončák, GR ŽSR – O 430
K prezentácii spoločnosti boli vyzvaní a podrobný výklad funkcie
TENSOREXU (C+) zamestnanci firmy PFISTERER GmbH – Dipl. Ing. Bela
Varga a firmy ESCONA Trading s. r. o – Ing. Miroslav Lhota. Premietnuté boli
obrázky a výklad k ním v nemčine so simultánnym prekladom do slovenčiny.
Tensorex® C+ je nové automatické napínacie zariadenie pre električkové a železničné nadzemné vedenia. Systém Tensorex od firmy PFISTERER využíva silu pružiny namiesto závažia.
Prezentácia ELV Produkt, a. s.
Ing. Milan Jalč, GR ŽSR – O 430
Prednesené technické a prevádzkové požiadavky na jednotlivé diely betónových základov
trakčných podpier a samotné betónové trakčné podpery, ďalej nedovolené mechanické manipulácie s podperami pri prevoze a pri výstavbe. Účastníci seminára boli oboznámení s konštrukciami
pokovených oceľových stožiarov používaných na výstavbu vn a vvn vedení v energetike.
Meranie parametrov trakčného vedenia
Ing. Michal Zbončák, GR ŽSR – O 430
Prezentáciu merania parametrov TV predniesol pán Róbert Tarafa z VVÚŽ Žilina.
Meranie parametrov trakčného vedenia:
-
meranie parametrov TV a účel merania – parametre TV,
ktoré ovplyvňujú životnosť TV a kvalitu spolupráce zberač
– trolej,
-
periodicita merania – predpis E 10 čl. 74 – 1 x za rok
MVTV, po rekonštrukcii TV a úprave železničného zvršku,
-
statické parametre – výška TV, kľukatosť, sklon, ( 2 400 km),
-
dynamické parametre – prítlačná sila, zrýchlenie v rovine x a z, (1 300 km),
-
v 10/2010: termografické meranie v úseku Ba – NMnV, meranie opotrebenia TD, nový softvér na vyhodnotenie a prezeranie nameraných
údajov,
-
odovzdávanie výsledkov – OR SEE, všetky AO OR (chybový protokol, softvér pre každé pracovisko, DVD s dátami merania).
Vyhláška č. 350/2010:
-
§ 26 Technické požiadavky prevádzkovej spôsobilosti železničnej dráhy, čl. č. 2 o periodických prehliadkach,
príloha č. 17.
Plány do budúcna:
-
zabezpečiť vlastný merací vozeň TV pre rýchlosť 200 km/h a doplniť merané parametre TV o termovízne
a koronárne meranie súčasne.
Prezentácia firmy RIBE, výrobný program, dodávky na stavby TV
Ing. Milan Jalč, GR ŽSR – O 430
Vo firme sú vyrábané rôzne komponenty aj väčšie konštrukcie zariadení pre trakčné vedenie.
Bolo predstavené video napínacieho zariadenia pre TV so zábrzdným systémom (brzdným oceľovým
5
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
lankom), ktoré má najlepšie tlmiace účinky pri rozkmitaní sa TV, keď sa roztrhne trolejový
drôt alebo nosné lano TV. Ďalej bol prezentovaný „on line“ katalóg výrobkov firmy RIBE
(priamym pripojením sa na Internetovú stránku firmy RIBE), postupy a možnosti zobrazenia aj sprievodnej výkresovej dokumentácie a podrobnej špecifikácie hľadaného výrobku
alebo súčiastky pre TV. Prednášky boli simultánne tlmočené z nemčiny do češtiny.
Zariadenie pre meranie statických parametrov TV (kľukatosť, výška) MVTV02
Ing. Michal Zbončák, GR ŽSR – O 430
Meracie zariadenie MKTV-01 bolo namontované na montážny vozeň MVTV 02-24 SMÚ EE TV Košice. Prednášku o funkcii pri meraní a vyhodnotení merania predniesol Ing. Ľubomír Záborský, VVÚŽ Žilina. HW a SW časti meracieho
zariadenia výšky a kľukatosti TV, umožňujú meranie a spracovanie týchto parametrov a spracovanie aj pomocných parametrov, ako sú rýchlosť vozňa, prejdená dráha, značenie trakčných podpier, meranie výkyvov skrine vozňa.
1. meranie výšky trolejového drôtu sa vykonáva kontinuálne pomocou
lankového snímača (senzoru) s typovým označením WDS-2000-P96-SR-1
od českého výrobcu MICRO-EPSILON Bechyně.
2. meranie kľukatosti je navrhnutý bezdotykový snímač pracujúci na princípe odrazu infračerveného žiarenia od prekážky (trolejového vedenia). Použitá je integrovaná brána OPB732, ktorá vyžaruje infračervené svetlo o vlnovej dĺžke 850 nm. Citlivosť udávaná výrobcom je
maximálne 5,5 cm, ale odporučená je 2,54 cm, snímač pracuje
v dynamickom (impulznom) režime. Na jednom module je v jedno centimetrových vzdialenostiach 16 integrovaných brán. Snímač polohy kľukatosti TV pozostáva zo 7 modulov. Počet modulov je voliteľný. Program
pre meranie a vyhodnocovanie nameraných údajov je spracovaný pre merací systém aj na PC (notebook),
výstupné zobrazenie je grafické, alebo tabuľkové. Zariadenie bolo vyvinuté v spolupráci s firmou RENA
s. r. o. Žilina na základe požiadaviek VVÚŽ. Slúži na kontinuálne meranie statických parametrov trakčného
vedenia (výška, kľukatosť). Frekvencia merania týchto parametrov je odvodená od prejdenej dráhy.
Princíp meracieho prístroja je založený na predpoklade,
že skriňa montážneho vozňa je dostatočné tuhá a stačí merať
výkyv na každej strane vozňa, výšku vysunutého zberača
a polohu trolejového drôtu na šmýkadle. V tomto riešení presnosť snímania polohy TV je 1 centimeter a ďalšie hodnoty ako sú výkyvy
vozňa a s presnosťou 1 mm. Vo výpočte sa ešte robí okrem korekcie výkyvov
vozňa aj korekcia tvaru šmýkadla na polohe trolejového drôtu. Celková presnosť je v oblasti 1 cm.
Tiež bola uvedená ďalšia možnosť vizualizácie nameraných dát v programe Google Earth – využite dát GPS.
Súčasný stav a ďalší rozvoj programu IS EE – „IS TV“
Ing. Michal Zbončák, GR ŽSR – O 430
Prednášku k danej problematike ako aj ďalší vývoj a doplňovanie programu IS TV predniesol Ing. Martin Holeček,
VVÚŽ Žilina.
Súčasný stav a ďalší rozvoj programu IS EE – oblasť „IS TV“.
-
používatelia IS TV:
6
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
-
počet používateľov z SMS ≥ 10,
-
počet používateľov z SMÚ – 38,
-
okrem toho používatelia z AO, OR, RR a GR.
Prebiehajúce zmeny:
-
zrýchlenie načítavania dát zo servera,
-
úpravy v rámci úlohy VaV (IS EE KM):
-
evidencia prevádzky koľajových mechanizmov,
-
evidencia výkonov koľajových mechanizmov a ich odhlasovanie v aplikácii Koľajové mechanizmy,
-
evidencia demontovaných zariadení – izolátory,
-
úpravy podľa požiadaviek používateľov.
Koľajové mechanizmy – zámer:
-
spracovanie podkladov na hromadné odhlásenie výkonov KM v aplikácii Koľajové mechanizmy – obdoba
hromadného odhlasovania výkonov zamestnancov na PM – zákazkách,
-
odstránenie nutnosti vyplňovania papierových formulárov.
Ďalší vývoj IS TV, IS EE:
-
evidencia demontovaných zariadení ďalších druhov, sledovanie dôvodu výmeny, poruchovosti,
-
IS EE – diagnostika – expertný systém, výsledky diagnostických meraní, hodnotenie stavu zariadení, odhad predpokladanej životnosti,
-
pripájanie obrazovej a textovej technickej dokumentácie k podobjektom a zariadeniam.
Prierazka EŽ Hakel
Ing. Václav Boček, EŽ Praha, a. s.
Prierazky sú určené pre ochranu neživých častí trakčného vedenia a podobných zariadení. Využívajú vysokovýkonné zvodiče prepätia s plynovou tlakovou náplňou a so stanoveným
zápalným napätím.
Na chránenú konštrukciu sa pre zvýšenie spoľahlivosti pripevňujú
dvoma skrutkami. Voltampérová charakteristika prieraziek je zhodná
pre kladnú i zápornú polaritu napätia. Sú určené pre vonkajšie prostredie
so všetkými klimatickými vplyvmi mierneho pásma (sneh, dážď, vlhkosť,
mráz, slnečné žiarenie, ozón, prach).
Vyhotovenie, hlavné rozmery, pripojovacie svorky pre jednotlivé
varianty uchytenia a ďalšie údaje sú vidieť z nasledujúceho
obrázku
detailnejší
popis
je
v technických podmienkach TPEŽ-02/2009.
7
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky 2010,
Košice, 07. – 08. 10. 2010
Ing. Ján Rohlíček, GR ŽSR O 430
V dňoch 07. a 08. 10. 2010 sa v Košiciach konal už 13-ty ročník medzinárodnej konferencie DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky. Už predchádzajúce ročníky dokázali,
že účastníci konferencie majú záujem o výmenu poznatkov, vzájomné stretávania sa a odbornú
a aj priateľskú komunikáciu. Predmetom a hlavnou úlohou konferencie je predovšetkým neustála propagácia a popularizácia
technickej diagnostiky a jej zavádzanie do praxe. Súčasťou konferencie je aj prezentácia moderných metód údržby na základe najnovších poznatkov
vedy a techniky práve v tejto oblasti.
Pre kvalitnú organizáciu práce je potrebné nielen dobre zavedený systém kvality, ale aj dostatočná kvalita personálu. Systém kvality je dynamický, dlhodobý, nikdy sa nekončiaci proces. Jeho podstatou je činnosť všetkých pracovníkov na rôznych stupňoch riadenia. Výsledkom dobre zavedeného systému kvality je certifikát kvality, ktorý poukazuje
na splnenie požiadaviek kladených na systém manažérstva kvality, a to nielen prostredníctvom kvality produktov, ale aj
celkovým nárastom efektivity práce organizácie. Jedným zo spôsobov potvrdenia odbornosti je doklad o certifikácii personálu v oblasti technickej diagnostiky. Diagnostika ako taká je podstatná pre každú sféru podniku, nech je jeho zameranie akékoľvek.
Pre zamestnanca, ktorý je zodpovedný za údržbu, predstavuje špičková technika ohromné výhody – ovplyvňuje
ekonomiku, produktivitu, kvalitu a bezpečnosť práce – a toto všetko je v dnešnej dobe vysokej konkurencie na priemyselnom trhu skutočne kľúčové. Systém prediktívnej údržby je prvý, ktorý rešpektuje skutočný technický stav zariadenia pomocou objektívnych metód technickej diagnostiky.
Technická diagnostika zabezpečuje predĺženie aktívnej časti technického života zariadenia, zvýšenie účinnosti
a zníženie nákladov na jeho prevádzku a údržbu. Metódy technickej diagnostiky zamerané na prediktívnu údržbu sú najvyšším stupňom, ktoré sa sústreďujú na príčiny a nie na symptómy opotrebenia.
V súčasnej dobe existuje niekoľko diagnostických metód, ktoré dokážu zistiť stav zariadenia a znížiť náklady
na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti. Výber spôsobu a metódy merania závisí od druhu meraného zariadenia.
Monitorovanie stavu a diagnostika zariadení sú integrálne súčasti efektívneho programu údržby, stále viac sa presadzujúce vo všetkých moderných technológiách.
Odborné zameranie seminára bolo:
-
vibrodiagnostika,
-
elektrodiagnostika,
-
termovízia,
-
normalizácia v oblasti technickej diagnostiky,
-
experimentálne metódy a spoľahlivosť,
-
technická diagnostika – bezpečnosť a údržba,
-
znalostne orientovaná údržba,
-
systém údržby vozidiel – možnosti modernizácie,
-
nové spôsoby zavádzania totálne produktívnej údržby,
-
NDT metódy skúšania materiálov,
-
nové trendy v oblasti technickej diagnostiky.
8
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Použitie rastlinných olejov v elektrotechnickej praxi
Prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., Ing. Martin Marci, Ing. Lýdia Dedinská, Ing. Ľudovít Csányi, TU Košice
Elektroizolačné oleje založené na ropnej báze boli desaťročia a stále sú najviac používaným kvapalným dielektrikom v silových elektroenergetických zariadeniach hlavne kvôli ľahkej dostupnosti a nízkej cene. Tieto oleje však nie sú
ekologicky neškodné a ich používanie bolo stále spojené s istým rizikom. V dnešnej spoločnosti sa vo všetkých priemyselných odvetviach, vrátane elektroenergetiky, dostáva stále viac do popredia problém ekológie. Snahou je nahradiť doteraz používané minerálne oleje menej škodlivými rastlinnými olejmi.
Čiastkové výboje
V miestach so zníženou elektrickou pevnosťou vplyvom vysokej intenzity elektrického poľa v izolácii vznikajú
čiastkové výboje. Tieto výboje predstavujú prieraz plynných dutiniek, lokálny prieraz malých objemov pevných alebo kvapalných dielektrík, miestny prieraz po povrchu pevného dielektrika. Vznik čiastkových výbojov závisí od tvaru elektrického
poľa vo vn zariadení a od elektrofyzikálnych vlastností (zároveň aj elektrickej pevnosti) použitej izolácie.
Miestom, kde sa čiastkové výboje objavia ako prvé, je okraj elektród, kde je namáhanie elektrickým poľom najintenzívnejšie. Technické izolácie takmer vždy obsahujú nepatrné dutinky, ktoré sa do nich dostali buď už s použitými materiálmi, pri izolovaní alebo vznikli pôsobením prevádzkových podmienok vnútri izolácie alebo medzi izoláciou a priľahlými
vodivými časťami. V elektrickom poli je plyn, najčastejšie vzduch, v dutinách namáhaný ε-krát väčším gradientom
ako ostatná izolácii, ktorej relatívna permitivita εr je vždy väčšia ako permitivita plynu v dutine a je rovná jednej. A tiež aj
preto, že elektrická pevnosť plynu je nižšia ako elektrická pevnosť pevnej alebo kvapalnej zložky izolácie, nastane prieraz
plynu v dutinách, už pri napätí oveľa nižšom, ako je prierazné napätie izolácie ako celku. Pretože nepreklenú celú vzdialenosť medzi elektródami, sú takéto výboje označované ako čiastkové.
Preskokové napätie a elektrická pevnosť
Preskokové napätie vyjadruje mieru schopnosti oleja, odolávať elektrickému namáhaniu. Je to minimálne napätie,
ktoré v oleji spôsobí taký vzrast elektrickej vodivosti, že dôjde k elektrickému prierazu. V mieste prierazu vplyvom značného zvýšenia prúdu, ktorý začne pretekať dielektrikom, dochádza k rôznym mechanickým, tepelným a chemickým dejom, ktoré menia vlastnosti dielektrika natoľko, že nie je schopný sa úplne vrátiť do pôvodného stavu z dôvodu výskytu
tuhých častíc a chemických zlúčenín v kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ktoré vznikli pôsobením elektrického výboja. Voľná voda, plynné dutinky, ale aj pevné častice majú sklon k migrácii do miesta so zvýšeným namáhaním a tým podstatne znižujú hodnotu preskokového napätia, takže preskokové napätie slúži ako ukazovateľ obsahu znečistenia oleja.
Elektrická pevnosť je popri polarizácii, elektrickej vodivosti a dielektrických stratách jedna zo základných kvalitatívnych charakteristík dielektrika. Dielektrikum si v elektrickom poli zachováva izolačné vlastnosti len do určitej hodnoty
intenzity elektrického poľa, ktoré naň pôsobí. Po dosiahnutí tejto hraničnej intenzity jeho odpor klesá na úroveň odporu
vodivých materiálov.
V prípade homogénneho elektrického poľa je intenzita elektrického poľa na celej dráhe prierazu všade rovnaká.
Elektrická pevnosť je parametrom, ktorý sa najčastejšie používa pre posúdenie kvality izolačných olejov. Medzi faktory,
ktoré najviac ovplyvňujú elektrickú pevnosť patrí obsah vody v oleji, množstvo
tuhých nečistôt, usporiadanie elektród a dĺžka pôsobenia priloženého napätia.
Stratový činiteľ tg δ
Stratový činiteľ tg δ je ukazovateľom kvality dielektrík a vyjadruje mieru
dielektrických strát v elektroizolačných systémoch.
Pre striedavé napätie dielektrické straty sú vyjadrujené stratovým činiteľom tg δ, kde δ je doplnkový uhol do 90° k uhlu fázového posunu φ medzi časovým vektorom napätia a prúdu v izolante. Čím väčší je stratený výkon v dielektriku meniaci sa na teplo, tým menší je fázový uhol φ, a tým väčší je uhol
dielektrických strát δ ako aj jeho funkcia tg δ.
9
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Hodnota stratového činiteľa závisí od:
-
napätia,
-
teploty,
-
frekvencie napájacieho napätia,
-
vlhkosti.
Permitivita εr
Permitivita εr je definovaná ako pomer kapacity elektród v priestore úplne zaplnenom príslušným dielektrikom
a kapacitou rovnako usporiadaných elektród vo vákuu (prakticky aj vo vzduchu, pretože relatívna permitivita vzduchu
za normálnych atmosférických podmienok je 1,00058). Permitivita udáva, koľkokrát je sila pôsobiaca na náboj v danom
prostredí menšia ako vo vákuu, alebo pomer kapacity kondenzátora s príslušným dielektrikom voči usporiadaniu vo vákuu.
Permitivita závisí od polarizačných procesov, teploty, frekvencie. Relatívna permitivita je tým väčšia, čím väčší je
dipólový moment ich molekúl, čím rýchlejšie sa tieto molekuly pohybujú v elektrickom poli a čím viac molekúl je v jednotke
objemu. Pohyblivosť súvisí s viskozitou a teplotou.
Experimentálna časť výskumu olejov bola zameraná na meranie hodnôt jednotlivých elektrických veličín elektroizolačných olejov. Hodnoty parametrov elektroizolačných olejov boli spracované do podoby vhodnej na porovnanie jednotlivých vzoriek. Ide o tri vzorky oleja, konkrétne vysokorafinovaný minerálny olej ITO 100 s prísadou 2,6-di-terc-butylmetylfenolu, silikónový olej Lukosiol M200 a rastlinný olej RACIOL, čo je repkový olej chemicky upravovaný len do miery
vhodnej pre potravinársky priemysel.
Meranie čiastkových výbojov
V praxi sa v elektroenergetických zariadeniach nevyskytujú len polia homogénne a preto sa meranie čiastkových
výbojov uskutočnilo na rôznych elektródach, ktorých tvar má zabezpečiť rôzne stupne homogenity poľa v priestore medzi elektródami. Ide o Rogowského elektródu, polguľovú elektródu, diskovú elektródu a hrot.
Okrem rôzneho elektródového usporiadania bolo
meranie
uskutočnené
pri
rôznych
vzdialenostiach
d = 0 mm, d = 1 mm a d = 5 mm, ale vzhľadom k veľkému
množstvu nameraných výsledkov sa popisujú len výsledky
z merania na elektródovom systéme. Samotné meranie
čiastkových výbojov bolo vykonané pomocou priamej metódy so sériovým zapojením meracej impedancie a väzobného kondenzátora podľa schémy zapojenia na obrázku. Princíp tejto metódy je popísaný v norme IEC 60270.
Meraný objekt CX pozostáva zo sklenenej nádoby naplnenej meranou vzorkou kvapalného dielektrika, vysokonapäťovej elektródy a uzemnenej elektródy. Výstupy meraní boli
v konečnej podobe spracované do φ, q, n grafov. Porovnávacie grafy sú v tejto práci zostrojené len pre maximálne hodnoty
náboja výbojovej činnosti, kvôli čo najjednoznačnejšiemu porovnaniu jednotlivých olejových vzoriek.
Výbojová činnosť sa ako prvá objavila v rastlinnom
oleji už pri hodnote napätia 10 kV, ale maximálna hodnota
náboja nepresiahla 100 pC. V minerálnom oleji sa prvé výboje
objavili až pri napätí 18 kV, ale maximálna hodnota náboja
rástla so zvyšujúcim sa napätím takmer lineárne, takže môžeme hovoriť o výraznej závislosti maximálnej hodnoty náboja
10
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
od napätia v tomto druhu oleja. Zvyšujúca sa hodnota napätia nemala na maximálnu hodnotu náboja v rastlinnom oleji žiaden vplyv
a jej aproximačná krivka si zachovávala konštantnú hodnotu.
Meranie elektrickej prieraznej pevnosti olejov
Do meracej nádobky skúšobného zariadenia TuR Dresden sa naliala meraná vzorka oleja a to tak, že sa liala
na jednu z elektród, odkiaľ stekala do nádobky, z dôvodu čo najmenšieho premiešania sa oleja a zmiešania sa
so vzduchom, ktorého prítomnosť v oleji by mohla mať vplyv na hodnotu elektrickej prieraznej pevnosti. Po naliatí oleja
do meracej nádobky sa tento nechal ustáť 30 minút, aby sa prípadné tuhé nečistoty mohli usadiť a rovnako aby mohli
uniknúť vzduchové bublinky, ktoré sa do oleja dostali pri nalievaní.
Prvý preskok sa vykonal pri nastavenej vzdialenosti 0,3 mm. Po preskoku nasledovala trojminútová pauza kvôli
regenerácii oleja. Pri konkrétnej vzdialenosti sa tento postup opakoval 5 krát, následne sa medzielektródová vzdialenosť
postupne zväčšovala na hodnoty 0,6 – 0,9 – 1,2 – 1,5 – 1,8 – 2,1 – 2,4 – 2,7 – 3 mm. Po ukončení merania na danej vzorke oleja sa nádoba očistila technickým benzínom a teplou vodou a nechala sa sušiť 24 hodín.
Po získaní hodnôt preskokového napätia pre každú vzdialenosť bola najnižšia a najvyššia hodnota napätia vyškrtnutá. Zo zvyšných troch hodnôt preskokového napätia sa vypočítal aritmetický priemer U p. Z tejto hodnoty napätia sa
podľa vzťahu vypočítala elektrická prierazná
pevnosť pre každé preskokové napätie priradené určitej vzdialenosti elektród. Na základe týchto hodnôt bol vyhotovený graf pre
elektrickú prieraznú pevnosť. Keďže preskok
je náhodný jav, spojnica bodov hodnôt
v grafe nezodpovedá presne učebnicovému
hladkému priebehu. Minimálna vzdialenosť
0,3 mm je vybraná zámerne kvôli problémom
s oblúkom v medzielektródovom priestore
pri menších vzdialenostiach.
Ako je možné vidieť z grafu pre meranie elektrickej prieraznej pevnosti nami meraných vzoriek, výsledky nie sú
jednoznačné, najmä pri malých medzielektródových vzdialenostiach. Pri medzielektródovej vzdialenosti 0,3 mm, najvyššiu hodnotu elektrickej prieraznej pevnosti dosiahol rastlinný a silikónový olej, pri vyšších vzdialenostiach dokázal minerálny olej svoje kvality a prvotné postavenie medzi kvapalnými dielektrikami. Rastlinný olej nepresiahol hodnoty elektrickej
prieraznej pevnosti minerálneho oleja, dosiahol však prekvapivo vysoké a porovnateľné výsledky.
Meranie C a tg δ
Na meranie kapacity C a stratového činiteľa tg δ bol použitý Scheringov mostík. Hodnoty kapacity C boli použité
na výpočet hodnoty relatívnej permitivity εr. Merania boli zamerané na určenie závislosti tg δ a εr od teploty a napätia.
Teplotná závislosť tg δ a εr bola odmeraná pri hodnote napájacieho napätia 2 kV, pričom prvé meranie bolo vykonané
pri izbovej teplote. Teplota bola postupne zvyšovaná s krokom 10 °C až na hodnotu 100 °C.
11
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Napäťová závislosť tg δ bola odmeraná pri hodnotách teplôt T = 20 °C a T = 50 °C, pričom hodnota napájacieho napätia
sa zvyšovala z hodnoty 0,2 kV až na hodnoty 2 kV s krokom 0,2 kV. Závislosť ε r = f(U) je
len nepatrná.
CN – kapacitný normál
C4 – nastaviteľná kapacita
R4 – odpor
R3 – nastaviteľný odpor
Cx – meraný objekt neznáma vzorka
Z výsledkov je možné si všimnúť, že hodnota permitivity so zvyšujúcou sa teplotou klesá u všetkých typov olejov,
pričom trend poklesu je približne rovnaký. Vysokú a zároveň najvyššiu hodnotu permitivity dosiahol rastlinný olej
(εr = 3,2), čo je veľmi výhodné pri kombinovanej izolácii olej – papier, ktorá sa u silových transformátorov používa najčastejšie, keďže papierová izolácia dosahuje permitivitu blízku hodnote ε = 4. Z pohľadu teplotnej závislosti, najväčšou nevýhodou rastlinného oleja je výrazná závislosť a vysoké hodnoty stratového činiteľa pri vyšších teplotách ako sú prevádzkové. Z tohto hľadiska najlepšie výsledky dosiahol silikónový olej. Závislosť dielektrických strát od teploty pre minerálny olej
je len málo výrazná.
Napäťová závislosť je najmenej výrazná u rastlinného oleja, ktorý si zachoval konštantné, hoci vysoké hodnoty
dielektrických strát pri všetkých hodnotách napätia. Závislosť dielektrických strát od napätia pre minerálny a silikónový
olej je menej výrazná pri vyšších hodnotách napätia a teploty.
Záver
Cieľom bolo na základe vybraných parametrov kvapalných dielektrík porovnať a posúdiť vhodnosť použitia rastlinných olejov ako alternatívu k dnes používaným kvapalným dielektrikám.
Z nameraných výsledkov uvažovaných parametrov je možné konštatovať, že najväčšou nevýhodou rastlinného
oleja sú vysoké hodnoty a výrazná závislosť dielektrických strát od teploty. Naproti tomu, hodnoty dielektrických strát
v závislosti od rastúceho napätia sú vysoké, ale konštantné v porovnaní s minerálnym a silikónovým olejom. Najväčšou
nevýhodou rastlinného oleja je vysoká hodnota permitivity, veľmi blízka permitivite papiera, ktorý sa často používa
v kombinácii s olejom, pričom minerálny olej má najnižšie hodnoty permitivity. Výhodou rastlinného oleja je vysoká odol12
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
nosť voči výbojovej činnosti, ktorá sa zapálila skôr ako u minerálneho oleja, ale maximálna hodnota náboja bola konštantne nízka pri všetkých hodnotách napätia. Hodnoty elektrickej prieraznej pevnosti rastlinného oleja sú porovnateľné
s hodnotami minerálneho oleja.
Spomínané výsledky by mohli byť základom hlbšieho výskumu tohto fenoménu, pretože na ich základe je možné
konštatovať, že rastlinné oleje sa javia ako možná alternatíva pre minerálne oleje, ktoré sú dnes kritizované zo strany
ekológie.
Vplyv poškodenia vysokonapäťovej izolácie na výbojovú činnosť
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., Ing. Juraj Kurimský, PhD., Ing. Milan Kvakovský, TU Košice
Je obecne známe, že najčastejšou príčinou porúch elektrických zariadení býva zlyhanie vysokonapäťovej izolácie. Toto zlyhanie môže nastať z rozličných dôvodov:
-
izolácia je vplyvom prevádzkových namáhaní degradovaná na hranicu svojej elektrickej pevnosti,
-
elektrický prieraz nastane v priamom dôsledku mechanického poškodenia,
-
elektrický prieraz nastane v dôsledku zvýšenej intenzity v miestach lokálnych nehomogenít elektrického poľa,
-
elektrický prieraz nastane v dôsledku výbojovej činnosti v dutinkách v izolácií, ktoré mohli vzniknúť už
pri výrobe alebo v dôsledku prevádzkového namáhania.
Môžu byť však aj iné dôvody. Všeobecne ide o zhoršenie elektroizolačných vlastností, ktoré sa prejavia ako elektrický prieraz v mieste, kde sú k tomu najpriaznivejšie podmienky.
Pri prevádzkovaní strojov, na ktorých ich zlyhanie je sprevádzané buď obrovskými následnými stratami v produkcii alebo finančnými stratami, je veľmi dôležitá diagnostika. Pri diagnostike elektrických strojov točivých treba brať na zreteľ to, že k najviac namáhaným častiam patrí práve ich statorová izolačná sústava. Počas prevádzky je vystavená kombinácii namáhania elektrického, mechanického, tepelného a chemického. Tieto degradačné vplyvy spôsobujú postupné
zhoršovanie všetkých elektrických a mechanických vlastnosti izolácie, ktorá v krajnom prípade prestane plniť svoju funkciu a dôjde k havárii stroja. Aby sa týmto havarijným stavom dalo predchádzať, vykonávajú sa diagnostické merania
umožňujúce sledovať postup starnutia izolácie. Ak majú byť výsledky týchto meraní výpovede schopné, musia sa tieto
merania periodický opakovať, pokiaľ možno pri rovnakých podmienkach merania.
Jednou z diagnostických metód, ktorá poukazuje na kvalitu izolačného systému, je meranie čiastkových výbojov
v izolácii statorových vinutí elektrických strojov. Modelovaním porúch izolačného systému a meraniami v laboratórnych
podmienkach je možné získať fázové rozloženia výbojovej činnosti, ktoré napomôžu odhaleniu porúch v prevádzke.
V prípade statorovej izolácie sa môžu objaviť ako vnútorné, tak aj vonkajšie čiastkové výboje. K vonkajším výbojom patria
výboje pri výstupe cievky z drážky a výboje v drážke statora. V prevádzke sa často tieto výboje objavujú súčasne.
Na skúmanie rozvíjajúcej sa výbojovej činnosti pri výstupe cievky z drážky bola použitá stará 6 kV statorová cievka prevádzkovaná cca 10 000 h. V jednej drážkovej časti vysokonapäťovej cievky bola umelo vytvorená diera do izolácie
cca 1 cm od konca vodivej vrstvy. Druhá drážková časť statorovej cievky bola bez poškodenia. Boli vykonané nasledujúce merania:
-
meranie na nepoškodenej drážkovej časti statorovej cievky,
-
meranie na poškodenej drážkovej časti statorovej cievky:
- s alobalom navinutým 15 cm od miesta poškodenia,
- s alobalom navinutým 10 cm od miesta poškodenia.
Pri meraní nepoškodenej drážkovej časti vysokonapäťovej cievky bola
celá časť vysokonapäťovej cievky, ktorá sa vkladá do drážky, ovinutá alobalom
a privedená na zemný potenciál. Pri meraní na poškodenej drážkovej časti bola
cievka navinutá alobalom.
13
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Pri meraní sa použila priama galvanická metóda merania čiastkových výbojov. Je založená na priamom snímaní
prúdových impulzov čiastkových výbojov z meracej impedancie Z m. Hlavnou úlohou testovacieho obvodu čiastkových
výbojov je detegovať čiastkové výboje pri špecifikovanom napätí, t. j. stanoviť prúdové impulzy čiastkových výbojov
v rámci obvodu s veľkosťami a tvarmi, ktoré sú najpriaznivejšie pre ich detekciu a meranie.
Osciloskop sleduje tvar a polohu impulzov čiastkových výbojov. Výhodou tohto zapojenia je, že v prípade prierazu
na meranom objekte nedôjde k poškodeniu meracích prístrojov.
Ureg – regulovateľný zdroj napätia
Cx – náhrada meranej vzorky
CV – väzobná kapacita
Zm – meracia impedancia
Meranie sa uskutočnilo v laboratórnych podmienkach. Meraným objektom bola vysokonapäťová statorová cievka na združené napätie U = 6 kV, ktorá bola
zavesená na izolačnom lane vo Faradayovej klietke. Na vývodoch cievky bola homogenizačná elektróda, ktorá slúžila
na homogenizáciu elektrického poľa v okolí vývodov, ktoré mali ostré zakončenia. Na homogenizačnú elektródu sa pripájalo vysoké napätie z vysokonapäťového transformátora. Zemný potenciál sa privádzal na drážkovú časť cievky, ktorá bola ovinutá alobalom.
Testovacie napätie sa postupne zvyšovalo až do vzniku počiatočných výbojov, kedy bol spustený program na zaznamenávanie výsledkov merania a uskutočnené prvé meranie čiastkových výbojov. Ďalšie merania boli vykonané
pri napäťových hladinách 2,1 – 2,4 – 2,7 – 3,6 – 4,5 kV. Výboje vznikajúce na vysokonapäťových cievkach boli snímané
pomocou meracej impedancie tvoriacej vstup do širokopásmového merača čiastkových výbojov MTE3. Z výstupu sa signál privádza do digitálneho pamäťového osciloskopu. Osciloskop je prepojený s počítačom, ktorý celý proces merania
riadi. Zaznamenané údaje z osciloskopu sa ukladajú do pamäte a tieto údaje osciloskop ďalej štatistický spracováva.
Po ukončení merania a štatistickom spracovaní nameraných hodnôt pre jednotlivé napäťové hladiny boli získané výsledky zostavené do grafických závislostí charakterizujúce rozloženie maximálneho zdanlivého náboja v závislosti od fázového uhla.
Za účelom porovnania vzniku a rozvoja povrchových výbojov boli sledované nasledujúce charakteristické parametre čiastkových výbojov:
-
maximálna hodnota zdanlivého náboja čiastkových výbojov,
-
počet čiastkových výbojov.
Merania boli vykonané pri napäťových hladinách 2,1 – 2,4 – 2,7 – 3,6 – 4,5 kV. Pri každom napätí boli vykonané
tri merania, meranie na nepoškodenej drážkovej časti izolácie vysokonapäťovej cievky a dve merania na poškodenej
drážkovej časti.
Pri hodnote napätia 2,1 kV vznikali už stabilné povrchové výboje a to pri všetkých typoch merania. Najnižšie hodnoty zdanlivého náboja 100 pC (pri napäťovej hladine 2,1 kV) boli zaznamenané v prípade merania na nepoškodenej
drážkovej časti vysokonapäťovej cievky, podobné hodnoty boli namerané aj pri meraní na poškodenej drážkovej časti
vo vzdialenosti 15 cm od miesta poškodenia. Pri meraní na poškodenej drážkovej časti pri vzdialenosti 10 cm od miesta
poškodenia stúpla maximálna hodnota zdanlivého výboja na hodnotu 200 pC.
Pri napäťovej hladine 2,4 kV sa situácia veľmi nezmenila, na nepoškodenej drážkovej časti bola nameraná maximálna hodnota zdanlivého náboja 150 pC a na poškodenej drážkovej časti hodnoty 150 pC (15 cm) a 280 pC (10 cm).
Pri napäťovej hladine 2,7 kV došlo k podstatnejším zmenám v hodnotách maximálneho zdanlivého náboja.
Pri meraní na nepoškodenej časti bola nameraná hodnota zdanlivého náboja 200 pC. Pri meraní na poškodenej časti
nastal skokový nárast hodnôt zdanlivého náboja 350 pC (15 cm) až 1 200 pC (10 cm).
K ešte väčšiemu nárastu hodnôt došlo pri napätí 3,6 kV, kde na nepoškodenej drážkovej časti statorovej cievky
bola nameraná hodnota 2 000 pC a na poškodenej časti statorovej cievky súhlasne 2 500 pC pri oboch druhoch merania.
14
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Maximálne hodnoty zdanlivého náboja boli namerané pri napätí 4,5 kV. Na nepoškodenej drážke časti bola nameraná maximálna hodnota zdanlivého náboja 3 000 pC a na poškodenej drážke časti hodnoty 3 500 pC (15 cm) respektíve 5 000 pC (10 cm).
Namerané maximálne hodnoty zdanlivého náboja čiastkových výbojov pri rôznych napäťových hladinách:
Qmax [pC]
U [kV]
Nepoškodená drážková časť
vysokonapäťovej cievky „a“
Qmax [pC]
Qmax [pC]
Poškodená drážková časť
Poškodená drážková časť
vysokonapäťovej cievky „b“
vysokonapäťovej cievky „b“
(15 cm)
(10 cm)
2,1
100
100
200
2,4
150
150
280
2,7
200
350
1 200
3,6
2 000
2 500
2 500
4,5
3 000
3 800
5 000
Záver
Na základe výsledkov z merania výbojovej aktivity je možne dôjsť k záveru, že vzdialenosť navinutého alobalu
od miesta poškodenia izolácie vysokonapäťovej cievky má vplyv na nameranú výbojovú činnosť. Pri meraní na nepoškodenej drážkovej časti vysokonapäťovej cievky a na poškodenej drážkovej časti, pri ktorej bol alobal navinutý 15 cm
od miesta poškodenia, nebol nameraný veľký rozdiel vo výbojovej činnosti. Pri priblížení sa na vzdialenosť 10 cm
od miesta poškodenia bol rozdiel vo výbojovej činnosti podstatne väčší.
Vedecko-technická konferencia
„Nové elektrické zariadenia železničnej infraštruktúry 2009 – 2010“,
Šumperk, 20. – 21. 10. 2010
Ing. Vladimír Oravec, GR ŽSR – O 430
V dňoch 20. – 21. 10. 2010 sa v Šumperku konal už v poradí 10. ročník VTK s názvom „Nové elektrické zariadenia železničnej infraštruktúry 2009 – 2010“. Organizátormi konferencie boli Společnost Dopravy – VTK Elektro a mesto
Šumperk, ktoré bolo vybrané za miesto konania aj z toho dôvodu, že v rokoch 2008 – 2009 bola zrealizovaná stavba
„Elektrizace tratě Zábřeh – Šumperk“, kde v rámci stavby bolo elektrifikovaných 22 350 m koľají. V rámci realizácie stavby
bola v Šumperku vybudovaná trakčná meniareň, na ktorú bola v druhý deň konferencie zorganizovaná exkurzia.
Prevažná časť programu prvého dňa sa uskutočnila v priestoroch mestského divadla v Šumperku, kde v rámci
prednášok odzneli viaceré príspevky a so svojimi prezentáciami vystúpili aj zamestnanci ŽSR. Niektoré príspevky budú
predstavené bližšie.
15
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Problematika merania a fakturácie elektrickej trakčnej energie
Doc. Ing. Karel Hlava, CSc. , Univerzita Pardubice
Ako už vyplýva z názvu prednášky, príspevok sa týkal stanovenia spotreby trakčnej energie
sústav 3 kV DC a 25 kV, 50 Hz. V prednáške boli popísané tri metódy stanovenia spotreby elektrickej
energie:
-
najjednoduchšia je založená na priemerných hodnotách Wh/tkm,
-
výpočtová metóda použitím softwarových prostriedkov,
-
metóda priameho merania energie na elektrickom HDV.
Spotreba elektrickej energie v elektrickej trakcii je v zásade daná štyrmi zložkami a to:
-
odberom činnej energie hnacími vozidlami,
-
odberom činnej energie elektrickým predkurovacím zariadením,
-
spotrebou ostatných zariadení nutných pre prevádzku železničnej dopravnej cesty,
-
súčtom celkových činných strát energie vzniknutých v trakčnej napájacej sústave.
Najjednoduchšia metóda založená na priemerných hodnotách si nevyžaduje žiadne metrologické opatrenia. Vychádza zo štatistických údajov, pričom je nesporné, že táto metóda má svoje úskalia spočívajúce predovšetkým v tom,
že nerešpektuje napr. sklonové pomery trate, typy hnacích vozidiel, použitú techniku jazdy a mimoriadnosti vo vlakovej
doprave. Dá sa povedať, že ide o vplyvy, ktoré je možné štatisticky spresniť. Stále však zostáva vplyv týkajúci sa stanovenia vzťažnej hodnoty hrubých ton hmotnosti vlakových sústav. Tento problém sa v prvom rade týka ťažkých nákladných vlakov. Podstatné zvýšenie spotreby vzniká pri viacnásobnom zastavení a následnom rozjazde vlaku.
V prípade použitia SW SENA, pôvodne určený pre konštrukciu tachogramov a cestovných poriadkov, je možné
zadať typ vlakovej súpravy, rad hnacieho vozidla, požadované jazdné techniky. SW SENA pracuje s dopredu pripravenými knižnicami. Výhodou tejto metódy je, že dovoľuje okrem iného stanoviť aj zvýšenie spotreby pri neobvyklej prevádzke či iných dopravných mimoriadnostiach.
Spôsob priameho merania elektrickej energie na elektrickom HDV sa javí ako najdokonalejšia metóda stanovenia
spotreby elektrickej energie. V tomto prípade musíme rozlišovať, či ide o trakčnú sústavu 3 kV DC alebo jednofázovú
sústavu 25 kV, 50 Hz. V prípade použitia meracích súprav pri 3 kV DC je situácia jednoduchá. Pre úpravu trakčného napätia 3 kV na napäťovú hladinu zodpovedajúcej vstupu elektromeru je možné použiť delič napätia, predradný odpor alebo prevodník. V trakčnej prúdovej sústave 25 kV, 50 Hz je situácia podstatne zložitejšia. Problém spočíva v princípe
funkcie jednofázových lokomotív používajúcich diódový usmerňovač a odbočkovú reguláciu rýchlostných stupňov. Hnacie
vozidlá tohto typu sú v širokej miere v prevádzke ako v ČR tak aj na ŽSR. Tieto HDV podstatne deformujú časový priebeh
sínusového prúdu. Filtračno-kompenzačné zariadenia sa vo vzťahu k deformácii napätia neuplatnia, nakoľko ich schopnosť sa prejavuje len na strane 110 kV. Z tohto dôvodu je nutné medzi vysokonapäťové obvody hnacieho vozidla
a elektromer vložiť vhodné prevodníky. Tieto prevodníky musia spĺňať požiadavky na minimalizáciu chyby prevodu
a chyby uhla, aby nebola narušená presnosť prevodu elektromeru daná jeho triedou.
Parametre a konštrukcia trakčného vedenia pre rýchlosť 250 km/h
Ing. Tomáš Krčma, EŽ Praha, a. s.
V prednáške boli prezentované poznatky jednak teoretické ako aj praktické z realizácie
trakčného vedenia typu J250 na ŽZO Cerhenice.
Požiadavky na trakčné vedenie sú vyjadrené celým radom parametrov. Pre rýchlosti
v rozmedzí 200 – 250 km/h sú to predovšetkým:
-
spolupráca zberača a trolejového drôtu,
-
výška trakčného vedenia,
-
pružnosť a jej nerovnomernosť,
16
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
-
rýchlosť šírenia vlny,
-
súčiniteľ odrazu,
-
Dopplerov súčiniteľ a činiteľ zosilnenia,
-
rezonančné kmitočty a rýchlosti.
Použitie prídavných lán
Vplyv prídavných lán pri konštrukcii trakčného vedenia pre rýchlosť 250 km/h pre vzdialenosti trakčných podpier
menej ako 60 m (⇨) sa javí ako zanedbateľný. Použitie prídavných lán v týchto
prípadoch nemožno odporučiť vzhľadom
na zložitosť montáže. Naopak pri väčších
vzdialenostiach (⇦ 65 m) a pri využití
maximálnej konštrukčnej rýchlosti trakčného vedenia je vhodné použitie prídavných lán z dôvodu rezervy pre bezpečné
splnenie požiadavky normy z hľadiska
interakcie so zberačom.
Vysokorýchlostné
vedenia
sú
charakteristické jednak vyšším voľným
zdvihom trolejového drôtu pri závese
(40 cm),
jednak
zvýšenými
ťahmi
v trolejovom drôte. Tieto dve skutočnosti prakticky znemožňujú správnu reguláciu výmenného poľa, pokiaľ by bolo konštruované podobne ako pri konvenčných zostavách. Nutná dĺžka výmenného pola by musela byť aspoň 63 m. To je
v praxi neprípustné obmedzenie. Výhodný spôsob riešenia spočíva v znížení výšky nezjazdnej troleje na 30 cm
nad zjazdnú, čo je dosiahnuté jej vedením pod konštrukciou L3 zjazdnej konzoly. Trolejový drôt je ukončený a napojený
na nadstavec až mimo oblasť hlavy zberača, pretože inak by hrozil kontakt s kotevnými svorkami troleja. Toto riešenie
zásadným spôsobom vylepšuje geometrické pomery v mechanickom delení.
Voľný zdvih u bočného držiaku a dĺžka bočného držiaku
Pri vyšších rýchlostiach narastá prítlačná sila zberača a tým aj zdvih trolejového drôtu. Podľa normy EN 50119
musí byť skutočný priestor pre voľný zdvih u bočného držiaka dvojnásobkom vypočítaného alebo nameraného zdvihu,
aby bola zaistená dostatočná rezerva pre zhoršené prevádzkové podmienky (protivietor, zhoršené parametre zberača)
a súčasne rozšírená oblasť lineárneho zdvihu. Obecne je možné povedať, že pre dlhé rozpätia v priamom smere vyhovujú bočné držiaky dĺžky 950 mm, v oblúkoch potom 1 050 až 1 250 mm. Ich dĺžku však rozhodne nie je vhodné zbytočne
zväčšovať, lebo sa začne nepriaznivo prejavovať zvýšená hmotnosť.
Dĺžky susedných rozpätí
SŽDC predpisujú projektantovi projektovať trakčné vedenie tak, aby boli striedané rôzne dĺžky stožiarových rozpätí, čo má zamedziť rozkmitaniu trolejového vedenia vzájomným budením rozpätí „naladených“ na rovnaký kmitočet.
V literatúre je tento argument popieraný s tým, že zberač vchádza stále do nových rozpätí, ktoré boli predtým v pokoji.
Ako vyplynulo z uskutočnených meraní, pri jazde s jedným zberačom platia argumenty uvádzané v literatúre, iná situácia
nastáva pri jazde na dva zberače. Ako ukázali výsledky merania, druhý zberač už vchádza do rozkmitaného poľa a môže
skutočne dôjsť k mimoriadne zhoršeným podmienkam interakcie zberač – trolejový drôt.
Rozmiestnenie vešiakov a typ vešiakových svoriek
Na základe uskutočnených meraní je možné povedať, že rozmiestnenie vešiakov nemá pozorovateľný vplyv
na trolejový drôt a teda najjednoduchšie je používať rovnomerné rozdelenie vešiakov, ktoré je z hľadiska montáže najvhodnejšie.
17
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Predstava vysokorýchlostného vedenia je často spojená s použitím vešiakových svoriek s prúdovým prepojením
nemeckého typu. Meracie jazdy ukázali, že z hľadiska interakcie zberač trolejový drôt nie je rozdiel medzi použitím klasických svoriek a svoriek s prúdovým prepojením.
STN – nové, zrušené, opravy, zmeny
Ing. Ján Rohlíček ml., GR ŽSR – O 430
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich nových normách:
Číslo
STN 33 2000-
Rok
Názov
2010
Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
-5-56
TZ
Účinnosť od
33 2000
01. 11. 2010
33 2320
01. 11. 2010
33 3020
01. 11. 2010
33 3140
01. 11. 2010
34 5630
01. 11. 2010
34 7307
01. 11. 2010
34 7412
01. 11. 2010
35 0000
01. 11. 2010
35 0000
01. 11. 2010
35 6116
01. 11. 2010
Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie
na bezpečnostné účely
Jej vydaním sa od 01. 11. 2012 ruší STN 33 2000-5-56: 2004
STN 60079-
2010
-20-1
Výbušné atmosféry.
Časť 20-1: Vlastnosti látok na klasifikovanie plynov a pár.
Skúšobné metódy a údaje
STN EN 60909-
2010
-3
Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách.
Časť 3: Prúdy počas dvoch samostatných súčasných skratov medzi vodičom a zemou a čiastočné skratové prúdy tečúce cez zem
Jej oznámením sa od 01. 03. 2013 ruší STN EN 60909-3: 2004
STN ISO 8528-
2010
-12
Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími
motormi.
Časť 12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely
STN EN 60695-
2010
-1-10
Skúšanie nebezpečenstva požiaru.
Časť 1-10: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva
elektrotechnických výrobkov. Všeobecné usmernenia
STN EN 60317-
2010
-12
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 12: Medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyvinylacetátom, trieda 120
Jej oznámením sa od 01. 04. 2013 ruší STN EN 60317: 2001
STN EN 50397-
2010
-3
Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace
príslušenstvo pre striedavé menovité napätia od 1 kV do 36 kV
vrátane.
Časť 3: Návod na používanie
STN EN 60034-
2010
-2-2
Točivé elektrické stroje.
Časť 2-2: Špecifické metódy na stanovenie samostatných strát
veľkých strojov pri skúškach. Doplnok IEC 60034-2-1
STN EN 60034-
2010
-18-1
Točivé elektrické stroje.
Časť 18-1: Funkčné hodnotenie izolačných systémov. Všeobecné
návody
Jej oznámením sa od 01. 05. 2013 ruší STN EN 60034-18-1: 2001
STN EN 62058-21
2010
Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu).
Preberacia kontrola.
Časť 21: Osobitné požiadavky na elektromechanické elektromery
na činnú energiu (triedy presnosti 0,5, 1 a 2 a triedy A a B)
18
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 11 – december 2010
Rok
Názov
TZ
Účinnosť od
35 6143
01. 11. 2010
35 6143
01. 11. 2010
35 9726
01. 11. 2010
35 9734
01. 11. 2010
37 8331
01. 11. 2010
37 8331
01. 11. 2010
92 0203
01. 11. 2010
92 0224
01. 11. 2010
Spolu s STN EN 62058-11 od 01. 06. 2013 ruší STN EN 60514:
1999
STN EN 62058-
2010
-11
Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu).
Preberacia kontrola.
Časť 11: Všeobecné metódy preberacej kontroly
Spolu s STN EN 62058-21 od 01. 06. 2013 ruší STN EN 60514:
1999. Spolu s STN EN 62058-31 od 01. 06. 2013 ruší STN EN
61358: 1999
STN EN 62058-
2010
-31
Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu).
Preberacia kontrola.
Časť 31: Osobitné požiadavky na statické elektromery na činnú
energiu (triedy presnosti 0,2 S, 0,5 S, 1 a 2 a triedy A, B a C)
Spolu s STN EN 62058-11 od 01. 06. 2013 ruší STN EN 61358:
1999
STN EN 50340
2010
Hydraulické zariadenia na strihanie káblov. Zariadenia na používanie v elektrických inštaláciách s menovitým striedavým napätím
do 30 kV
Jej oznámením sa od 01. 04. 2013 ruší STN EN 50340: 2003
STN EN 50528
2010
Izolované rebríky na použitie v nízkonapäťových elektrických inštaláciách a v ich blízkosti
STN EN 50291-
2010
-1
Elektrické zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého v obytných
priestoroch.
Časť 1: Skúšobné metódy a požiadavky na prevádzkové vlastnosti
Jej oznámením sa od 15. 04. 2013 ruší STN EN 50291: 2002
STN EN 50291-
2010
-2
Elektrické zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého v obytných
priestoroch.
Časť 2: Elektrické zariadenia na nepretržitú prevádzku pevne inštalované v dopravných prostriedkoch na rekreačné účely a podobných zariadeniach vrátane rekreačných plavidiel. Doplnkové skúšobné metódy a požiadavky na prevádzkové vlastnosti
STN 92 0203
2010
Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie
pri požiari
STN EN 15725
2010
Protokoly o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti stavebných
výrobkov a častí stavieb
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich zrušených normách:
Číslo
STN IEC 60068-2-43
Rok
Názov
TZ
Zrušená od
2010
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základné skúšky vplyvu
34 5791
01. 11. 2010
vonkajších činiteľov prostredia.
Časť 2-43: Skúška Kd: Skúška sírovodíkom pre kontakty a spoje:
1992
19
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/2010 boli uverejnené oznamy o zmenách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN 60664-
Rok
2010
-3/A1
Názov
Koordinácia izolácie zariadení v sieťach nízkeho napätia.
TZ
Účinnosť od
33 0420
01. 11. 2010
33 3432
01. 11. 2010
34 7307
01. 11. 2010
34 7307
01. 11. 2010
34 7307
01. 11. 2010
34 7307
01. 11. 2010
36 1055
01. 11. 2010
TZ
Účinnosť od
36 0600
01. 11. 2010
TZ
Účinnosť od
33 2000
01. 12. 2010
33 2100
01. 12. 2010
33 2320
01. 12. 2010
33 2330
01. 12. 2010
33 4591
01. 12. 2010
Časť 3: Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov
na ochranu pred znečistením: 2004
STN EN 61000-
2010
-4-18/A1
Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Časť 4-18: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti tlmeným oscilačným vlnám: 2007
STN EN 60317-
2010
-15/A1
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 15: Hliníkový vodič kruhového prierezu lakovaný polyesterimidom, trieda 180: 2005
STN EN 60317-
2010
-42/A1
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 42: Medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyesteramid-imidom, trieda 200: 2001
STN EN 60317-
2010
-43/A1
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 43: Medený vodič kruhového prierezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, trieda 240: 2001
STN EN 60317-
2010
-44/A1
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 44: Medený vodič pravouhlého prierezu ovinutý páskou
z aromatického polyimidu, trieda 240: 2001
STN EN 60335-
2010
-1/A14
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť.
Časť 1: Všeobecné požiadavky: 2003
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/2010 boli uverejnené oznamy o opravách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN 60598-
Rok
2010
-1/O1
Názov
Svietidlá.
Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky: 2009
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 11/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich nových normách:
Číslo
STN 33 2000-
Rok
2010
-4-43
Názov
Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom
Jej vydaním sa od 01.03.2013 ruší STN 33 2000-4-43: 2004
STN 50110-2
2010
Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 2: Národné prílohy
Jej vydaním sa od 01. 03. 2013 ruší STN 50110-2: 2001
STN EN 60079-
2010
-29-4
Výbušné atmosféry.
Časť 29-4: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti
detektorov horľavých plynov s otvorenou cestou
Jej vydaním sa od 01. 03. 2013 ruší STN EN 50241-1: 2001
a STN EN 50241-2: 2001
STN EN 50495
2010
Bezpečnostné zariadenia na bezpečnú prevádzku zariadení
s ohľadom na riziká výbuchu
STN P CLC/TS
2010
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systé20
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 11 – december 2010
Rok
50131-7
Názov
TZ
Účinnosť od
34101
01. 12. 2010
36 0600
01. 12. 2010
my. Časť 7: Pokyny na používanie
Jej vydaním sa ruší STN P CLC/TS 50131-7: 2010
STN EN 60967-
2010
-4-1
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.
Časť 4-1: Stýkače a spúšťače motorov. Elektromechanické stýkače
a spúšťače motorov
Jej vydaním sa od 01. 04. 2013 ruší STN EN 60947-4-1: 2002
STN EN 60598-
2010
-2-20
Svietidlá.
Časť 2-20: Osobitné požiadavky. Svietiace reťazce
Jej vydaním sa od 01.04.2013 ruší STN EN 60598-2-20: 2001
STN EN 31010
2010
Manažérstvo rizika. Techniky posúdenia rizika
01 0380
01. 12. 2010
STN EN 13803-1
2010
Železnice. Koľaj. Parametre návrhu usporiadania koľaje. Rozchod
73 6360
01. 12. 2010
TZ
Zrušená od
34 1391
01. 12. 2010
34 1391
01. 12. 2010
35 6504
01. 12. 2010
1435 mm a väčší. Časť 1: Koľaj
Jej oznámením sa ruší STN P ENV 13803-1: 2004
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 11/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich zrušených normách:
Číslo
Rok
STN EN 61663-1
2010
Názov
Ochrana pred bleskom. Telekomunikačné vedenia.
Časť 1: Inštalácie s optickými káblami: 2003
STN EN 61663-2
2010
Ochrana pred bleskom. Telekomunikačné vedenia.
Časť 2: Vedenia s kovovými vodičmi: 2003
STN IEC 60359
2010
Vyjadrovanie vlastností elektrického a elektronického meracieho
zariadenia: 1995
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 11/2010 boli uverejnené oznamy o schválení týchto typov meradiel:
Značka schváleného meradla a názov meradla
TSK 212/09-061. Revízia 1
Typ meradla
Výrobca
TPU 4 a TPU 6
ABB, s. r. o., Praha, závod Brno, ČR
TJC 4 a TJC 6
ABB, s. r. o., Praha, závod Brno, ČR
VPU
KONČAR – Mjerni transformatori d. d., Chor-
Merací transformátor prúdu
TSK 212/09-062. Revízia 1
Merací transformátor napätia
TSK 212/10-083
Merací transformátor napätia
TSK 212/10-084
vátsko
APA
Merací transformátor prúdu
TSK 212/10-085
vátsko
ASA
Merací transformátor prúdu
TSK 212/10-086
KONČAR – Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko
4VPA
Merací transformátor napätia
TSK 212/10-087
KONČAR – Mjerni transformatori d. d., Chor-
KONČAR – Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko
ANB
Merací transformátor prúdu
KONČAR – Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko
TSK 212/10-088
IRKS, (EIRKS),
Merací transformátor prúdu
AMT
TSK 212/10-089
STE, (ESTE)
Merací transformátor napätia
21
AREVA T&D Messwandler GmbH, SRN
AREVA T&D Messwandler GmbH, SRN
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
Značka schváleného meradla a názov meradla
TSK 212/10-090
Typ meradla
AGU
Merací transformátor prúdu
Výrobca
KONČAR – Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko
TSK 212/10-091
ALG
Pfiffner, Messwandler AG, Švajčiarsko
Merací transformátor prúdu
Svetový deň normalizácie
Ing. Miloš Šefčík, GR ŽSR – O 430
Dňa 14. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň normalizácie a medzinárodné
normalizačné organizácie ho venujú určitej aktuálnej problematike. Tohtoročná téma bola prístupnosť a niesla sa pod heslom: „Vďaka normám je svet prístupný všetkým“ (Accessibility for all with international standards), ktorú každoročne k tomuto dňu vyhlasujú
tri normalizačné orgány – Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Medzinárodná
organizácia pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodná telekomunikačná únia
(ITU).
Prístupnosť nadobúda dôležitosť, pretože populácia starne a ľudia s hendikepom vyžadujú rovnaký prístup k spoločenskému, politickému a ekonomickému životu.
Pre nich, rovnako ako pre telesne zdatných, je prístup k informáciám a komunikácii tak dôležitý, ako schopnosť
používať výťah, vstúpiť do budovy, cestovať alebo bezpečne zapnúť a používať zariadenia.
Problém prístupnosti sa nemusí týkať iba ľudí starších alebo hendikepovaných. S dočasne obmedzenou prístupnosťou sa môže
stretnúť aj hocikto z nás a každodenné aktivity sa jednoducho môžu
stať veľmi zložitými. Medzinárodné normy poskytujú výrobcom a poskytovateľom služieb pokyny na navrhovanie produktov, ktoré budú
vhodné pre všetkých, napríklad rampa pre invalidný vozík dobre navrhnutá podľa medzinárodnej normy môže byť veľmi užitočná aj
pre mamičku s detským kočíkom alebo cestujúceho s veľkou batožinou na kolieskach atď. Medzinárodné normy uľahčujú každému prístup k produktom a službám, ako aj napr. vstup do budov. Zahŕňajú
dôkladné posúdenie, ergonómiu a harmonizované skúšobné metódy
zamerané na zvýšenie prístupnosti. Normy súčasne poskytujú priestor
na rozširovanie technologických inovácií v rozvinutých aj rozvojových
krajinách.
Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) v spolupráci
s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a Slovenská spoločnosťou pre technickú normalizáciu, člen Zväzu slovenských
vedeckotechnických spoločností, pri tejto príležitosti zorganizovali 24. seminár, ktorý sa
konal 20. októbra 2010 na pôde SÚTN v Bratislave. Súčasťou semináru bolo slávnostné
odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu“. Uvítanie a program odborného semináru otvoril generálny riaditeľ
SÚTN Ing. Arpád Gonda posolstvom k Svetovému dňu normalizácie.
Po úvodnom slove na tému „Prínos normalizácie pre spoločnosť“ pokračoval v prednáškach
Mgr. Martin Senčák, riaditeľ odboru skúšobníctva a technickej normalizácie ÚNMS SR, kde okrem základ-
22
InfoElektro ŽSR
№ 11 – december 2010
ných definícií vysvetlil spôsob tvorby a otázku financovania noriem. Spomenul aj to, že normy sú síce dobrovoľné,
no odporúčané, respektíve najvhodnejšie pre každú činnosť.
Prezentáciu „Proces normalizácie vo facility managemente (facility management – riadi podporné činnosti hlavného procesu – STN 15 221) predniesla Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. zo Stavebnej fakulty STU Bratislava.
Riaditeľka Slovenského zväzu telesne postihnutých Bc. Oľga Bohuslavová a predsedníčka
Slovenského zväzu telesne postihnutých Ing. Monika Vrábľová prezentovali svoju prednášku s témou
„Bariéry a ľudia s telesným postihnutím“, pričom poukazovali na úpravy, ktoré by sprístupňovali pohyb
najmä hendikepovaným, resp. pohyb mamičkám s kočíkom a podobne.
Prednášky ukončil vedúci oddelenia elektrotechniky SÚTN Ing. Andrej Svatík, CSc. pokynom
CEN/CENELEC č. 6, ktorý sa týka usmernenia pre tvorcov noriem ohľadne potrieb starých ľudí a osôb so zdravotným
postihnutím. CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) a CENELEC (Európsky výbor pre normalizáciu
v elektrotechnike) tvoria špecializovaný systém pre európsku normalizáciu. Národné orgány, ktoré sú
členmi CEN alebo CENELEC, sa zúčastňujú na tvorbe európskych noriem prostredníctvom technických komisií zriadených týmito organizáciami na to, aby sa zaoberali konkrétnymi oblasťami odbornej činnosti. Technické komisie CEN
a CENELEC spolupracujú v oblastiach spoločného záujmu. Iné európske organizácie, vládne a mimovládne, sa cez spoluprácu s CEN a CENELEC tiež zúčastňujú na práci. Tento pokyn č. 6 sa venuje tvorbe noriem, problémom, ktoré treba
brať do úvahy počas procesu tvorby noriem, faktory, ktoré treba zvážiť, aby norma zabezpečila sprístupňujúce riešenie,
faktory, ktoré treba brať do úvahy (napr. osvetlenie priestranstiev, farba a kontrast, veľkosť a štýl typu písma a symbolov
určených na informovanie, hlasitosť a výška tónu komunikácie, požiarna bezpečnosť materiálov a mnohé ďalšie faktory)
a podrobnosti o ľudských schopnostiach a následkoch z postihnutia (zmyslové schopnosti, fyzické schopnosti, rozpoznávacie schopnosti, alergie).
Pre zvýšenie povedomia o technickej normalizácii organizuje SÚTN pri príležitosti Svetového dňa normalizácie
každoročne od roku 2000 udeľovanie Ceny predsedu ÚNMS SR v oblasti technickej normalizácie. Od roku 2005 cena
nesie meno zakladateľa a vedúcej osobnosti československej normalizácie prof. Vladimíra Lista. Jednu z cien udelili generálny riaditeľ SÚTN Ing. Arpád Gonda a predseda ÚNMS SR Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. aj bývalej generálnej
riaditeľke SÚTN Ing. Božene Tušovej. Cieľom udeľovania ceny je podnietiť záujem odborníkov pôsobiacich na všetkých
úrovniach hospodárstva o kvalitnú a iniciatívnu činnosť v tejto oblasti na národnej, ale aj európskej a medzinárodnej
úrovni.
Internetové a intranetové odkazy
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
DIS
http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/Aktivity/DIS/index.htm
EŽ Praha
http://www.elzel.cz
InfoElektro ŽSR
http://www.svts-doprava.utc.sk/
SÚTN
http://www.sutn.sk/default.aspx
ÚNMS
http://www.unms.sk/
ZSVTS
http://www.zsvts.sk/
ŽSemafor
http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/zsemafor.html?page_id=146
Na záver
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
Toto tu už síce raz bolo, ale... ...2011.
23
Download

InfoElektro ŽSR 11/2010 - Spoločnosť dopravy SVTS