ABB
spektrum
4/2010
V tomto vydaní:
Ako vybaviť priestory
rádiom cez bežnú
elektroinštaláciu?
Novinky na poli
DCS systémov
a systémov PLC
Prístroje ABB pre
fotovoltické polia, ale
aj menšie aplikácie
Polohovadlá ABB
pre robotizované
linky s najlepším
riadením pohybu
vo svojej triede
Výroba, prenos a distribúcia
energie s ohľadom na budúcnosť?
Isteže.
ABB Spektrum 4
3 Príhovor: Chceme byť
strategickým partnerom
4 ABB v kocke
Aké riešenia pripravila ABB pre zintenzívnenie
využívania obnoviteľných zdrojov energie?
8 Rozdelenie Váhu na dva
virtuálne bloky
10 Úprava a oprava rozvodov
v mobilnej kotolni TEKO
(viac na stranách 4, 15, 16)
12 Rádio do steny
14 Inteligentný systém
v predajni svietidiel
15 Výkonové ističe a odpínače
pre fotovoltiku
16 Invertory pre alternatívne
zdroje elektrickej energie
ABB v kocke
Úprava a oprava rozvodov
v mobilnej kotolni TEKO
18 Rodina PLC AC500 vstupuje
do nového desaťročia
Na štyroch stranách prinášame
aktuálne správy, novinky a úspechy
zo života firmy, tak z domova, ako
aj zo zahraničia. (str. 4-7)
Spoločnosť ABB bola oslovená na
realizáciu elektrických rozvodov
v mobilnej kotolni TEKO, a.s.,
s pripojeným elektrokotlom. (str. 10)
20 Nová generácia
polohovadiel k robotom
21 Medzinárodná konferencia
o robotike vo vzdelávaní
22 Školiace stredisko
robotiky ABB v Trnave
24 Očami zákazníkov
Rádio do steny
Invertory pre alternatívne
zdroje elektrickej energie
V miestnosti hrá hudba a vy neviete
odkiaľ sa šíri... Predstavujeme vám rádio,
ktoré je možné zabudovať do steny
a vyzerá ako vypínač. (str. 12)
ABB predstavuje nové invertory pre
fotovoltické elektrárne a pre individuálnu
občiansku výstavbu – vysoká spoľahlivosť,
účinnosť a jednoduchá inštalácia. (str. 16)
27 Aktuálne z ABB Review:
Od automatizácie elektrických
staníc k automatizácii
energetického podniku
30 Xpresso – o našich ľuďoch
31 Na zamyslenie: Základné zákony
ľudskej hlúposti
ABB Spektrum, časopis spoločnosti ABB
ročník XII, registračné číslo: MK SR 2036/99
Nová generácia polohovadiel
k robotizovaným aplikáciám
Na zamyslenie: Základné
zákony ľudskej hlúposti
ABB uvádza novú – štvrtú – generáciu
polohovadiel pre robotizované aplikácie
s vyššou kapacitou záťaže a najlepším
riadením pohybu vo svojej triede. (str. 20)
Štvrtá a posledná časť štúdie profesora
Carla M. Cipollu o pozorovaniach ľudskej
spoločnosti a takmer vedeckých záveroch
pre naše poučenie. (str. 31)
2 _ Obsah | ABB Spektrum
Vydáva: ABB, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: 02/59 41 88 01
fax: 02/59 41 87 66
Redakčná úprava:
PRO, s.r.o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/414 13 31
[email protected]
Za vydanie zodpovedá: Eva Hipšová,
[email protected]
Milan Raček, Pavel Fabišík, Andrej Tóth, Ľuboslav Pribičko, Ján Kováčik
Chceme byť strategickým partnerom
Niet pochýb, že prežívame mimoriadne náročné obdobie, keď sa
Treťou vysokou prioritou, s cieľom udržať rentabilitu a vrcholové po-
vyspelé ekonomiky snažia dostať z najhoršej krízy za posledných
zície na globálnych trhoch energetiky a automatizácie, je trvalé úsilie
60 rokov. Snažíme sa spomaliť klimatickú zmenu a posilniť dlhodobú
na zlepšovaní kvality vnútorných procesov a zavádzanie najlepších
stabilitu životného prostredia. V tomto úsilí má vysokú prioritu
skúseností. Nekompromisné odhodlanie optimalizovať každý aspekt
zvyšovanie energetickej účinnosti a produktivity výroby, pretože
našej činnosti si vyžaduje znižovanie nákladov pri udržaní vysokej
výroba elektrickej energie a priemysel sú oblasti, kde vzniká najviac
kvality, čo je nevyhnutné pre udržanie konkurencieschopnosti.
skleníkových plynov a tam sa teda sústreďuje maximálna snaha
o zachovanie dlhodobo udržateľného rozvoja.
Uvedené platí globálne, ale aj na Slovensku. V uplynulom roku sme
dosiahli niekoľko pozoruhodných výsledkov. Naším obchodným
Práve na tieto oblasti sú zamerané globálne aktivity skupiny ABB –
partnerom sme dodali energetické a automatizačné zariadenia
nečakáme pasívne, ale reagujeme na vývoj situácie, vytvárame nové
v hodnote 50 miliónov eur. Angažovali sme sa v projektoch obno-
technológie a trhy, pomáhame tvoriť budúcnosť. Základnou prioritou
viteľných zdrojov elektrickej energie, v tejto oblasti boli zaujímavé
technologicky špičkových spoločností ako ABB je udržiavať a rozši-
dodávky elektrickej časti pre fotovoltické elektrárne s výkonom
rovať portfólio inovatívnych technológií. V roku 2008 sa naše výdaje
8 megawattov. Podporili sme charitatívne organizácie celkovou
na výskum a vývoj medziročne zvýšili o 7 percent, v roku 2009 už
čiastkou 100 tisíc eur a už tradične sme boli generálnym partnerom
o 12 percent a tento trend pokračuje, bez ohľadu na krízu. Inovácia
Dňa narcisov.
však nie je len o nových technológiách, ale aj o vytváraní nových
riešení s využitím súčasnej techniky.
Pohľad na doterajšie výsledky skupiny ABB vo svete i na Slovensku,
na to čo dosiahli naši konkurenti – za vplyvu hlbokej hospodárskej
Ďalšou prioritou je vytvárať podmienky na úzku spoluprácu so
krízy – prezrádza, že výkon ABB možno hodnotiť ako pozoruhodný,
zákazníkmi, na pochopenie a plnenie ich potrieb. Chceme byť
či už v oblasti finančných ukazovateľov alebo zvýšenia počtu za-
strategickým partnerom, ktorého si druhá strana cení za dodávanie
mestnancov. K týmto výsledkom prispeli mnohí a za to im patrí naše
kvalitných výrobkov a prínos k riešeniu jej problémov. To bol jeden
poďakovanie. Ďakujeme zákazníkom za prejavenú dôveru, ďakujeme
z hlavných dôvodov organizačných zmien zavedených začiatkom
spolupracovníkom za tvorivosť a pracovné nasadenie.
roka. V divíziách automatizácie sme spojili segmenty s podobnými
technológiami, obchodnými kanálmi a modelmi servisu. Vytvorili
sme tiež divíziu nízkonapäťových produktov, ktorá sa dokáže lepšie
manažment spoločnosti ABB na Slovensku
zamerať na rastúce oblasti automatizácie budov, malovýrobu
elektriny zo slnka a dobíjanie akumulátorov elektrických vozidiel.
Samozrejme, veľké príležitosti vidíme aj na tradičných trhoch, kde
rastie hlad po riešeniach pre zvýšenie produktivity a energetickej
účinnosti, kde rastie využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
kde vznikajú inteligentné rozvodné siete.
ABB Spektrum | Príhovor _ 3
ABB V KOCKE
25. ročník Európskej
konferencie o solárnej
energii EU PVSEC
Spolupráca s koncernom
General Motors
Spoločnosť ABB aj tento rok predstavila
ABB a svetový automobilový koncern
riešenia pre sektor solárnej energie na
sa dohodli na spolupráci na výskumnom
European Photovoltaic Solar Energy
projekte opätovného využitia
Conference, ktorá bola v španielskej
akumulátorov elektrických
Valencii od 6. do 9. septembra 2010.
vozidiel po ich vyradení z auta.
Batéria
Chevrolet Volt
Elektrina z obnoviteľných
zdrojov, odberové
špičky a zálohovanie
Energia pre aplikácie
v priemysle
a spotrebiteľov
Skúmať sa bude potenciál
ABB prezentovala modulárny koncept
využitia lítium-iónových akumulá-
pre fotovoltické elektrárne, založený
torov elektrického vozidla Chevrolet Volt
na jednom partnerovi a jednom riešení,
na uchovávanie elektrickej energie
presne pre požiadavky zákazníkov na
v sieti, čím sa zlepší aj efektívnosť
globálnom trhu. Každá časť riešenia
elektrických systémov začlenených
sa dodáva vo vopred otestovaných
do inteligentných sietí.
Sekundárne využitie batérií Chevrolet Volt
výhodné a rýchlo inštalovateľné. Či už
„Inteligentné siete budúcnosti budú
ďalekosiahle ekonomické a environmentálne
má elektráreň kapacitu 1 MW alebo
pracovať s veľkým podielom obnoviteľnej
prínosy.“ Podľa vyjadrení General Motors si
20 MW, moduly sa jednoducho integrujú
energie a budú musieť poskytovať energiu
batérie auta Volt zachovávajú aj po splnení
a riešenie je možné zopakovať v ktorej-
pre obrovskú infraštruktúru e-mobility. Oba
svojho prvotného poslania v samotnom
koľvek lokalite či krajine. ABB vyvinula
tieto faktory si vyžiadajú celé spektrum
vozidle dostatočnú kapacitu na uskladnenie
kompletný rad centrálnych invertorov
riešení pre uskladnenie energie“, uviedol
elektrickej energie. Ekonomické uskladnenie
špeciálne pre veľké fotovoltické elektrár-
riaditeľ riešení pre inteligentné siete ABB
energií sa považuje za kľúčový technolo­
ne a strešné inštalácie na priemyselných
Bazmi Husain. „Budeme skúmať možnosť
gický aspekt inteligent­ných sietí, ktorý
a komerčných budovách. Na platforme
takpovediac recyklovateľného využitia batérií
pomôže uskladňovať elektrickú energiu
priemyselných meničov ABB sú invertory
elektrických áut, ktoré môžu pomôcť pri
vyrobenú mimo špičiek na využitie počas
najvýkonnejším a cenovo najvýhodnejším
uskladňovaní elektriny, z čoho vyplývajú
najvyťaženejších hodín.
1 MW moduloch, aby to bolo finančne
spôsobom pre úpravu jednosmerného
prúdu zo solárnych panelov na vysokokvalitný striedavý prúd bez CO2. Kompaktné a zároveň modulárne invertory
Pracovné stretnutie v Bratislave
ABB sa jednoducho inštalujú a udržujú,
sú vysoko výkonné a efektívne.
Okrem týchto inovácií poskytli špecialisti ABB návštevníkom kompletné informácie o technológiách ABB pre solárny
sektor, ako napríklad riešenia eBoP pre
CSP elektrárne alebo nízkonapäťové
produkty, ktoré robia inštalácie ešte
bezpečnejšie ochranou pred bleskom.
4 _ ABB v kocke | ABB Spektrum
Začiatkom novembra hostila Bratislava
ciál ďalšieho rastu v oblasti automatizácie
vrcholové vedenie skupiny ABB pre strednú
do budúcnosti. Účastníci stretnutia, okrem
Európu. Išlo o pravidelné stretnutie, na kto-
pracovného programu, sa oboznámili
rom sa okrem zhodnotenia aktuálnej situácie
s kultúrou a históriou nášho hlavného mesta
určujú smery ďalšieho rozvoja ABB v regió-
a navštívili jedného z najdôležitejších ob-
ne. Člen výkonného vedenia skupiny ABB,
chodných partnerov – závoď PSA v Trnave.
zodpovedný za riadenie divízie Discrete
Pre mnohých z nich to bola prvá návšteva
Automation and Motion, Ulrich Spiesshofer,
u náš, nuž veríme, že sa k nám budú radi
ocenil pozitívny vývoj číselných parametrov
vracať. Ďalšie stretnutie v podobnej zostave
za prvé tri kvartály roka a zdôraznil poten-
sa uskutoční na jar 2011 v Bruseli.
ABB V KOCKE
Rast objednávok
a ozdravenie tržieb
nie prítomnosti na rozvíjajúcich sa trhoch, zlepšovanie produktivity
a znižovanie nákladov na administratívu, dosiahol v uplynulom
kvartáli okolo 350 mil. USD.
Hospodárske výsledky za 3. kvartál 2010
„V treťom štvrťroku sme ďalej ťažili z ozdravovania globálnej ekono-
(v mil. USD)
3. Q 2010
3. Q 2009
rozdiel
miky a dosiahli sme výborný nárast objednávok, o niečo vyššie tržby
Objednávky
8 197
7 060
16 %
a – vďaka nášmu programu na zníženie nákladov – aj dobrý zisk“,
Tržby
7 903
7 910
0%
uviedol výkonný riaditeľ ABB Joe Hogan.
EBIT
1 156
1 419
-19 %
Čistý zisk
774
Objednávky dosiahli najvyššiu úroveň od 1. kvartálu 2009, a to
Základný čistý zisk na akciu
v dôsledku vyššieho dopytu zákazníkov z priemyslu po zariadeniach,
Cash flow z prevádzkových aktivít
servise a riešeniach pre zvýšenie kapacity, zlepšenie produktivity
1 034*
0,34
0,45
1 362
1 281
* zahŕňa čistý zisk 380 mil. z vopred oznámených opravných položiek
a energetickej účinnosti. Objednávky v miestnych menách vzrástli
v Európe porovnateľne o 50 %, rástol objem základných aj veľkých
ABB sa po zvyšok tohto roku, ako aj v roku 2011, zameria na prispô-
objednávok. Patrí sem aj objednávka na prepojenie veternej farmy
sobovanie výdavkov objednávkam, na rozširovanie svojej základne
na mori s nemeckou rozvodnou sieťou za cca 700 mil. USD. Dvoj-
vo svete a moderné technológie z vlastného výskumu a vývoja, aby
ročný program na zníženie nákladov, ktorý realizujeme cez posilne-
aj naďalej využívala každú príležitosť na rast spoločnosti.
Počet štipendistov ABB
sa strojnásobí
Predseda správnej rady Nadácie ABB
rok. Rokovania budú postupne prebiehať aj
Jürgena Dormanna, ktorý je súčasne ria-
s univerzitami v Indonézii, Malajzii, Južnej
diteľom ľudských zdrojov ABB, Gary Steel
Afrike, Turecku a Vietname.
uviedol na prvom stretnutí štipendistov
vo výskumnom stredisku ABB vo švajčiar-
Nadácia bola založená vo Švajčiarsku v roku
skom Dättwile, že počet súčasných štipendií
2007 a cieľom je poskytovať štipendiá nada-
– približne 50 – narastie počas nasledujúcich
ným študentom univerzít elektrotechnického
2 rokov najmenej na 150. Na stretnutí sa
zamerania, ktorí na dokončenie svojich štúdií
Študenti dostávajú štipendium najviac
zúčastnilo 34 podporovaných študentov
potrebujú finančnú podporu. Na stret­n utí
päť rokov a v priebehu toho obdobia sa
z Brazílie, Číny, Indie, Mexika a Poľska.
sa zúčastnil aj Jürgen Dormann, po ktorom
zúčastnia aspoň jedného medzinárodného
Partnerské dohody už boli podpísané aj
je nadácia pomenovaná. Dormann bol
stretnutia, ktoré nadácia organizuje. Počas
s ďalšími univerzitami v Egypte a Mexiku,
prezidentom a výkonným riaditeľom ABB,
štúdií sa tiež kedykoľvek môžu obrátiť na
kde budú ďalšie štipendiá udelené ešte tento
zo spoločnosti odišiel v roku 2007.
svojich „kolegov“ z ABB.
Jürgen Dormann so študentmi
palube satelitu ExoMars Trace Gas Orbiter,
ktoré je stanovené na rok 2016. Jeho
poslaním bude pohybovať sa po obežnej
dráhe okolo červenej planéty. Prvým
cieľom misie je charakterizovať chemické
zloženie atmosféry Marsu. Spektrometer,
ktorý obsahuje interferometer navrhnutý
a skonštruovaný spoločnosťou ABB, bude
vykonávať detekciu molekúl metánu. Bude
Cesta na Mars
schopný merať rozloženie metánu a určovať jeho typ (biologický alebo geologický)
a takisto bude merať stopy ďalších plynov.
ABB sa podieľa na misii Kanadskej vesmír-
Spectrometer) je výsledkom spolupráce
nej agentúry (CSA) dodávkou kozmického
medzi California Institute of Technology
Vývoj interferometra v prístroji MATMOS
interferometra. Ten tvorí hlavnú časť prí-
(Caltech), CSA a Jet Propulsion Laboratory
vychádza z predchádzajúcej spolupráce
stroja v satelite, ktorý bude skúmať atmo-
(JPL) spoločnosti NASA.
ABB s CSA na satelite ACE/SciSat-1.
sféru Marsu a následne aj známky života.
Tento satelit bol na obežnej dráhe viac
Tento prístroj s názvom MATMOS (Mars
MATMOS bol vybraný NASA a Európskou
ako sedem rokov a jeho výkonnosť ďaleko
Atmospheric Trace Molecule Occultation
vesmírnou agentúrou pre vypustenie na
prekonala očakávania vedeckej verejnosti.
ABB Spektrum | ABB v kocke _ 5
ABB V KOCKE
Tím ABB
na MMM
Košice 2010
Celé sa to začalo celkom obyčajne. Pred
2 500 rokmi grécky bežec Pheidippides,
bežal bez zastávky z Maratónu do Atén, aby
oznámil víťazstvo v bitke pri Maratóne proti
presile Peržanov a zomrel od vyčerpania. Je
dobré spomenúť, že Pheidippides už niekoľko dní pred svojím historicky známym behom ubehol oveľa väčšiu vzdialenosť z Atén
do Sparty a naspäť (2 × 140 míľ, teda spolu
fyzické extrémne zaťaženie, ale pre mno-
Tohto roku sa nám napokon podarilo to, čo
približne 480 km), keď žiadal Spartu o po-
hých sa stal symbolom životného štýlu.
už možno v budúcnosti nebude. Dobehli
sme tesne za sebou, keď finišman Vlado
moc proti Peržanom. Keďže Sparta pomoc
odmietla, aténske vojsko si muselo poradiť
História Medzinárodného maratónu mieru
Nosian bol v závere 3 sekundy predo mnou.
samo. My, maratónci, sa môžeme len tešiť,
(MMM) sa začala písať v roku 1924, keď sa
Osobne si myslím, že s výkonmi môžeme
že grécky bežec prežil beh na 140 míľ
konal prvý ročník. Preto mu patrí titul „Naj-
byť spokojní. Výsledný čas štafety ABB
a na jeho počesť nám ostalo bežať len
starší maratón v Európe“ a „Druhý najstarší
Slovensko – 3:32:02 hod a 15. miesto zo 44
nepomerne menej – okolo 26 míľ, presnejšie
maratón na svete“. Starší je už len maratón
družstiev, môj čas 3:32:05 hod a 263. miesto
42,195 km. Presná vzdialenosť dnešného
v Bostone, ktorý sa koná od roku 1897.
z celkového počtu 746 bežcov.
1908 to bola dĺžka 24,8 míle (cca 40 km).
Tohto roku organizátori MMM už druhýkrát
Aj vy ste dostali chuť pokoriť 42 km? Na
Avšak v roku 1908 si kráľ Edward želal,
uskutočnili štafetovú súťaž pre štvorčlenné
začiatok by možno stačil náš tradičný Ná-
aby štart maratónskeho behu bol pred
družstvá na maratónskej trati. Tak ako vlani,
rodný beh Devín – Bratislava v dĺžke nece-
Windsorom a cieľ na Olympijskom štadióne
aj teraz sme zložili štafetu a postavili opäť
lých 12 km, ktorý sa koná pravidelne v apríli.
pred kráľovskou lóžou. Bolo to presne 42 km
na štart tím ABB Slovensko. Zloženie bolo
Netreba však zabúdať, že beh na dlhé
a 195 m, a táto vzdialenosť sa beží dodnes.
nasledovné – Juraj Mihalič, Marek Križan,
vzdialenosti je životný štýl a nie jednorazová
Toľko z histórie.
Zoltán Hogya a finišman Vlado Nosian.
záležitosť. Podobne – aj v iných oblastiach
Ja (autor článku) som sa rozhodol tento rok
nášho života mnohí ľudia zdolávajú svoj
Od čias Pheidippida už mnoho vytrvalcov
po dlhšom čase bežať celý maratón, a to
vlastný maratón pri každodenných povin-
zdolalo túto vzdialenosť. Pre veľkú väčšinu
aj preto, že bol môj jubilejný – dvadsiaty
nostiach, povzbuďme ich a zatlieskajme.
bežcov maratón neznamená len jednorazové
v poradí.
Andrej Leder
technológie klesá a účinnosť v premene žiare-
Tí, ktorí využili príležitosť a investovali za pos­
nia na elektrinu rastie, preto sa toto odvetvie
ledné obdobie do fotovoltických elektrární,
veľmi dynamicky vyvíja aj na Slovensku.
si zabezpečili slušný príjem. Na druhej strane
maratónu má tiež svoju históriu. Do roku
So slnkom
a rozumom
však štát musí zohnať milióny eur, aby dodrVýroba elektriny je podnikanie ako každé iné,
žal slovo, ktoré dal investorom. Nekontrolova-
V úvode podpory programu výroby energie
a predsa má oproti iným jednu výhodu. Pri
ný rozmach výstavby solárnych elektrární, na
z obnoviteľných zdrojov iba zasvätení vedeli,
výrobe elektriny poznáte výšku vstupných
ktorý už v blízkom období môže doplatiť prie-
že šetriť našu Zem sa môže vyplatiť nielen
nákladov a vďaka zákonom garantovanej
mysel i domácnosti v podobe drahej elektriny,
s ohľadom na životné prostredie, ale že to
výkupnej cene aj predikciu výnosov projektu.
je potrebné korigovať. Pri súčasnej výkupnej
bude aj zaujímavý biznis. Štátna podpora sa
V závislosti od lokality, ceny technológie
cene 0,43 €/kWh, ktorú štát garantuje až na
vzťahuje na výrobu elektriny z vody, vetra,
a veľkosti elektrárne, dosahujú fotovoltické
15 rokov, sa podľa predbežných odhadov
slnka a biomasy. Vďaka vhodným klimatickým
projekty ročné zhodnotenie vloženej investície
môžu ceny elektriny v blízkom období zvýšiť
a ekonomickým podmienkam sa favoritom
10-20 % počas 20-25 rokov. Doba návratnos-
o 5 až 10 %, tvrdí fotovoltický priemysel.
stávajú solárne fotovoltické elektrárne. Cena
ti celej investície sa počíta od 7 do 14 rokov.
Michal Girgaš
ABB, s.r.o.
www.abb.sk
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.: 02/59 41 87 01
Fax: 02/59 41 87 66
6 _ ABB v kocke | ABB Spektrum
Sládkovičova 54
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/410 23 24
Fax: 048/410 23 25
Magnezitárska 11
043 05 Košice
Tel.: 055/728 24 11
Fax: 055/728 24 66
Hodžova 20
010 01 Žilina
Tel.: 041/562 47 81
Fax: 041/562 47 80
Prílohy 46/577
919 26 Trnava, Zavar
Tel.: 033/554 52 27
Fax: 033/554 52 27
ABB V KOCKE
Čitateľská súťaž
o hodnotné ceny
„Kupce ľudze, bo nebudze. Kto nekupi,
ten nevyhra!“ – bol notoricky známy
slogan voľakedajšieho predavača
žrebov pred košickým Priorom. Aká
jednoduchá je to pravda, milí čitatelia,
veď naozaj vyhrať môže len ten, kto sa
do súťaže zapojí. Vy to máte uľahčené
tým, že náš časopis si nemusíte kupovať – príde Vám zadarmo poštou, ako
vernému partnerovi spoločnosti ABB.
„Zodpovednosť prináša úspech
a úspech zodpovednosť“
Do tretieho kola našej súťaže sa zapojilo
22 čitateľov, a pretože všetci odpovedali
správne, vyžrebovali sme troch, ktorým
sme poslali hodnotné ceny.
Darček od ABB v 3. kole získali:
V tomto duchu sa nieslo vyhlásenie 6. roč-
uznateľným výdavkom a zahŕňajú recipročné
Michal Jakubík, Vladimír Štefančík
níka rebríčka TOP firemný filantrop, ktorý
plnenie prijímateľa podpory.
a Dušan Nedbálek. Gratulujeme!
v Bratislave. Spoločnosť ABB venovala
Generálny riaditeľ ABB, Ing. Andrej Tóth, pre-
V tomto vydaní súťažíte o tieto darčeky:
v predchádzajúcom roku dary v hodnote
vzal ocenenie so slovami: „Spoločnosť ABB
93 000 eur a umiestnila sa tak na 3. mieste
dáva svetu užitočné technologické zariade-
v kategórii malých a stredných podnikov
nia. Takouto činnosťou sa do tej technológie
(do 250 zamestnancov). Ocenenia tohto
snažíme vniesť aj kus ľudskosti. Veľmi pekne
roku odovzdávala Elena Vacvalová.
ďakujem za ocenenie, ktoré vnímam ako po-
vyhlásilo Fórum donorov 5. októbra 2010
ďakovanie našim pracovníkom, ktorí svojou
TOP firemný filantrop je jediný rebríček
prácou umožnili vytvoriť hodnoty, o ktoré sa
v SR sledujúci firemných darcov podľa
môžeme podeliť, ale aj obchodným partne-
Pravidlá súťaže nájdete v ABB
objemu rozdelených prostriedkov. Finančné
rom, ktorí nám prejavujú dôveru. Poďakova-
Spektrum 1/2010. Po uzavretí 4. kola
a nefinančné dary nezahŕňajú 2 % podiely
nie patrí aj občianskym združeniam, ktoré
vyžrebujeme zo všetkých čitateľov, ktorí
zaplatenej dane a ich súčasťou nie sú ani
prijatím darovaných prostriedkov prevzali aj
odpovedali správne aspoň v dvoch
sponzorské príspevky, ktoré sú daňovo
zodpovednosť za ich účelné využitie.“
kolách súťaže, výhercu hlavnej ceny –
bezpečnostných prvkov ABB do byto-
Rýchla jazda
bez pokuty...
... odštartovala tohtoročnú športovo-spoločenskú akciu pre zákazníkov ABB v jedinečnom areáli Slovakia Ring*, Orechová Potôň.
Okrem krásneho počasia počas celého dňa
panovala dobrá nálada, príjemná zábava,
vého rozvádzača – v hodnote 200 €.
Našim novým kolegom
želáme úspech
4. súťažné kolo
Lucia Lászlóová • Andrej Kóňa
Otázky sme vybrali z vydania
a jubilantom veľa zdravia!
Eva Hipšová • Pavol Bačík
Jaroslav Bialko • Roman Fabšo
Peter Greguš • Matej Hruška
Peter Karas • Peter Kubík
Bohuš Levčík • Viktor Pejko
ABB Spektrum, ktoré držíte v ruke:
1.Kde sa vyrábajú ističe ABB Emax?
2.Koľko rozvádzačov dodala ABB pre
bratislavský River Park?
kopec adrenalínu, výborné jedlo, kvalitné
3.Ktorá stredná škola používa ako
vínko a pekné hostesky. Všetkým zúčast-
učebnú pomôcku robot ABB?
neným ďakujeme za príjemnú spoločnosť
a prijatie nášho pozvania.
Odpovede na otázky posielajte písomne
do 28. januára 2011
* Pozn. red.: Ide o zatiaľ jediné miesto na
Slovensku, kde môžete popustiť uzdu koňom
pod kapotou – na plnohodnotnom pretekárskom
okruhu so šírkou 12 m a dĺžkou 5,8 km si môžete
užívať extra dávku adrenalínu z neobmedzenej
jazdy, vzrušenie z rýchlosti a nekonečnú slobodu.
e-mailom na: [email protected], alebo poštou: PRO, s.r.o.,
Rudlovská cesta 53,
974 01 Banská Bystrica
ABB Spektrum | ABB v kocke _ 7
Rozdelenie Váhu na dva virtuálne bloky
Network Manager IT aj pre
hydroenergetický dispečing
Vývoj energetického trhu so silovou
Objekty riadenia:
Hlavné funkcie:
elektrinou a podpornými službami,
• 35 vodných a prečerpávacích elektrární,
• Monitorovanie a diaľkové riadenie výroby
platby za odchýlky či pokuty za nedodr-
celkový inštalovaný výkon cca 1 500 MW,
žanú kvalitu podporných služieb kladú
s ročnou výrobou 4,5 TWh.
vodných elektrární z dispečingu HED.
• Poskytovanie podporných služieb (SRV,
zvýšené nároky na výrobcov elektriny
• Vážska kaskáda ako jeden virtuálny blok,
TRV) vrátane väzby na SED, VD.
a poskytovateľov podporných služieb.
4 prečerpávacie vodné elektrárne (VE),
• Monitorovanie a diaľkové ovládanie
Technické kritériá prevádzkovateľa
ďalšie samostatné prietokové
súvisiacich distribučných rozvodní vrátane
prenosovej sústavy SEPS nekompro-
a priehradové elektrárne (SVD Gabčíkovo).
väzby na spolupracujúce dispečingy.
misne vyžadujú pripravenosť zdrojov
• Slovenské elektrárne vlastnia distribučné
a dodržiavanie technických parametrov
rozvodne 110/22 kV, ktoré sú súčasťou
pri výrobe elektriny a poskytovaní regu-
distribučnej siete ZSE, SSE, VSE.
• Príprava prevádzky a hydromodelovanie,
optimalizácia nasadzovania zdrojov.
• Tvorba plánov (ročné, mesačné, týždenné,
denné) na báze hydromodelu.
lačných služieb elektrizačnej sústave.
• Plánovanie výroby a operatívne riadenie.
Slovenské elektrárne, a.s., (SE) iniciovali
• Podporné systémy pre hodnotenie
projekt virtuálnych blokov na prečerpávacej
prevádzky, bilancovanie.
vodnej elektrárni Čierny Váh a Vážskej kas-
• Bezobslužná prevádzka prakticky
káde. Implementáciu virtuálnych blokov na
všetkých VE.
Vážskej kaskáde riešila a realizovala spoločnosť ABB ako ďalšiu nadstavbovú funkciu
Projektový manažment:
v existujúcom dispečerskom riadiacom
• 1. etapa SCADA/AGC
systéme Hydroenergetického dispečingu
štart 10/2005 – ukončenie 12/2006
(HED) Vodné elektrárne Trenčín. Rozdelenie
• 2. etapa (masívne rozšírenie systému na
Vážskej kaskády na dva virtuálne bloky
cca 47 000 procesných bodov; diaľkové
umožňuje súčasné poskytovanie podporných
riadenie rozvodní )
služieb (PpS) jedným blokom a regulačnú
štart 03/2007 – ukončenie 12/2007
rezervu druhého virtuálneho bloku využiť na
• 3. etapa (rozšírenie funkcií: automatická
elimináciu vlastnej odchýlky výroby. Takéto
aktivácia TRV, regulácia odchýlok,
flexibilné využitie zdrojov prináša spoločnosti
integrácia predikčného systému Dunaj,
SE značný ekonomický prínos.
riešenie Cyber security)
štart 03/2008 – ukončenie 10/2008
Stručne o budovaní systému
Network Manager IT (Release 1.0) ako
Spoločnosť ABB realizovala kompletnú
aplikácia pre hydroenergetický dispečing.
dodávku systému, komplexný dátový
Aplikované funkcie: SCADA/AGC, príprava
prevádzky a hydromodelovanie, historický
archív dát UDW.
8 _ Systémy pre energetiku | ABB Spektrum
inžiniering a technickú podporu pri druhej
1 Mapa vodných elektrární v SR
2 Ukážka prezentácie distribučnej rozvodne
etape, vývoj a realizáciu nadstavbových
funkcií 3. etapy.
Polstoročie
elektrifikácie
Slovenska
Štvrtý september 1960 sa stal pamätným dňom slovenskej energetiky. Bola
nedeľa a do partizánskej obce Zlatá
Baňa v prešovskom okrese prišla stranícka a vládna delegácia. „V elektrifikácii
obcí sme predbehli také vyspelé štáty
ako USA, Anglicko aj Francúzsko“, povedal vtedy minister energetiky Oldřich
Černík. Privedením elektriny aj do poslednej obce v štáte sa Československo
stalo piatou krajinou sveta s dokončenou
elektrifikáciou celého územia.
Do vzniku Československa v roku 1918
malo prístup k elektrine 34 % obyvateľov
Čiech, na Slovensku len 2 % občanov.
3 Denný výkon blokov VAH1 a VAH2
4 Časový priebeh SRV bloku VAH1
Impulzom pre rozvoj elektrifikácie bol
zákon o všeobecnej elektrizácii z roku
Vývoj a implementácia modulov Prípravy
Hlavné benefity projektu:
1919, ktorý na „sústavnú elektrizáciu
prevádzky a Hydromodelovania boli urobe-
Flexibilita Vážskej kaskády pre poskytova-
v štáte československom“ vyčlenil na
né v kooperácii Katedry hydrotechniky SF
nie regulačnej rezervy v záujme regulácie
desať rokov 75 mil. korún.
STU a firmy Ipesoft, a efektívne integrované
odchýl­k y bilančnej oblasti SE (zníženie
do systému Network manager.
odchýlky obchodného diagramu).
Rozdelenie Váhu na dva virtuálne bloky
Zvýšenie kvality podporných služieb posky-
pôvodné predstavy o ukončení elektrifi-
Vážska kaskáda – 22 vodných elektrární na
tovaných Vážskou kaskádou a vytvorenie
kácie v Čechách v 1935 a na Slovensku
rieke Váh s veľmi tesnou hydraulickou väz-
predpokladov na zvýšenie objemu poskyto-
v roku 1945. Okupácia a svetová vojna
bou – bola pôvodne riadená ako jeden vý-
vaných PpS (najmä SRV).
elektrifikáciu opäť spomalili (za okupácie
Brzdou sa potom stala hospodárska
kríza, pre ktorú sa nepodarilo splniť
robný blok s možnosťou poskytovania pod-
sa pripojilo 323 obcí, kým pred vojnou
porných služieb SRV (sekundárna regulácia
Predmet projektu:
sa pripájalo okolo 590 obcí ročne) a na-
výkonu) a TRV (terciárna regulácia výkonu).
Návrh riešenia, realizačný projekt, úpra-
vyše napáchali na energetike obrovské
vy, rozšírenia a modifikácia existujúcich
materiálne škody.
Rozdelenie predstavuje vytvorenie dvoch
softvérových modulov a vývoj nových
nezávislých virtuálnych blokov elektrární
softvérových modulov.
Po vojne bola už v Čechách a na Morave
elektrifikovaná väčšina obcí a osád, na
Vážskej kaskády, s variabilnou skladbou
zdrojov diaľkovo riadených z nadradených
Modifikácia sa týkala:
Slovensku však stále chýbala elektrina
dispečingov SED a Výrobného dispečingu
• systémov Prípravy prevádzky,
asi v 1800 obciach. Väčšina energetic-
SE, a.s.:
• systémov Operatívneho riadenia AGC,
kých zariadení bola ešte v roku 1945
• Virtuálny blok VAH1 – výroba elektriny
ProdPlan,
znárodnená a štát začal s ich obnovou.
pre pokrytie obchodného diagramu SE
• systémov hodnotenia prevádzky a bilancií,
Vznikol plne integrovaný energetický
a poskytovanie podporných služieb SRV,
• skúšok a uvedenia do prevádzky.
podnik Československé energetické
závody, ktorý sa takmer monopolne
TRV30MIN+, TRV30MIN- a TRV120MIN
pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
• Virtuálny blok VAH2 – výroba elektriny
Projektový manažment:
zaoberal výrobou, prenosom, predajom
štart projektu 10/2009 – ukončenie 03/2010
a distribúciou elektrickej energie. Najväčší rozmach energetiky nastal začiatkom
pre pokrytie obchodného diagramu SE
a poskytovanie regulačnej rezervy pre
Implementácia nových funkcií sa robila
50. rokov v období tzv. prvej päťročnice.
reguláciu bilančnej oblasti SE, regulačné
počas bežnej prevádzky s minimálnym
Postavili sa veľké elektrárne a ďalšie
služby využíva výrobný dispečing SE.
obmedzením poskytovania PpS. 
úseky vedenia vysokého napätia. Výstavbou siete 220 kV a prepojením ich častí
Hydromodelovanie a plánovanie regulač-
vznikla jednotná energetická sústava.
­ných rezerv sa robí na kaskáde ako celku
Ďalším významným krokom elektrifikácie
bola v roku 1958 odštartovaná výstavba
a následne sa urobí rozdelenie výroby
a regulačných rezerv do jednotlivých
virtuálnych blokov.
Jiří Tomeček | 0905 566 280
[email protected]
prenosovej sústavy 400 kV.
ABB Spektrum | Systémy pre energetiku _ 9
Úprava a oprava silnoprúdových
a elektrických rozvodov
v mobilnej kotolni TEKO, a.s.
Jedným z najväčších problémov pri
znížením výkonu turbíny je určité regulačné
Cieľom spoločnosti TEKO bolo zrealizovať
využívaní elektriny je nemožnosť
pásmo prevádzky turbíny. Potreba zväčšenia
energetický systém s rozšíreným regulačným
skladovať ju v pôvodnej forme energie.
rozsahu regulácie elektrizačnej sústavy sa
rozsahom, ktorý by umožňoval dosiahnuť
V každom okamihu preto musí byť
v posledných rokoch zvyšuje. Jednou z prí-
širší regulačný rozsah elektrického výkonu
zachovaná rovnováha medzi výrobou
čin je nárast inštalovaného výkonu vo foto-
dodávaného do elektrizačnej sústavy. Jedno
a spotrebou elektriny. O to sa musí
voltických elektrárňach, ktorých prevádzka
z technických riešení, ktorým sa to dalo
v každej elektrizačnej sústave starať
závisí od poveternostných podmienok
dosiahnuť, spočívalo v tom, že do energe-
systémový operátor, ktorý zabezpečuje
a možnosť predikcie je tak minimálna.
tického systému sa zaradil spotrebič elektrickej energie. Tento bol napájaný prívodom
od elektrární a teplární podporné služby.
Ďalším problémom je, že elektrizačná
elektriny vyrobenej zdrojom a inštalovaný
Rozsah poskytovania podporných služieb
sústava je pomerne často v stave prebytku
k zdroju pred miestom pripojenia elektriny
je však obmedzený inštalovaným elektric-
elektriny, s požiadavkou na zníženie výko-
vyrobenej zdrojom do elektrizačnej sústavy.
kým výkonom zdroja zhora a minimálnym
nu. Ekvivalentom nevyrobenej elektriny je
Spotrebičom v tomto prípade je elektrokotol,
technickým výkonom zdola. Minimálnym
spotreba tejto energie, alebo jej marenie.
ktorý ohrieva teplovodné médium.
technickým výkonom sa myslí výkon, pri
Rozsah regulácie zdroja na výrobu elektriny
ktorom je možné zdroj ešte stabilne prevádz-
alebo výrobu elektriny a tepla sa dá zväčšiť
Spoločnosť ABB bola oslovená na realizáciu
kovať. Dôvodom prečo nemožno znížiť výkon
zaradením spotrebiča elektrickej energie
elektrických rozvodov v mobilnej kotolni
tepelného zdroja na výrobu elektriny prostým
do energetického systému.
TEKO, kde je umiestnený elektrokotol.
1 Pohľad na súbor NN rozvádzačov
10 _ Produkty pre energetiku | ABB Spektrum
2
3
5
4
2 Vnútorný pohľad na výzbroj NN rozvádzača | 3 Umiestnenie RTU | 4 Pohľad na terminál REF 545 | 5 Rozvádzač 6 kV UniGear
Požiadavky zákazníka boli:
Na pripojenie do RIS sa využili existujúce
dené na svorkovnicu v rozvádzači v mobil-
• spoľahlivé a bezpečné napojenie
rezervné vstupy a výstupy. Pre správne
nej kotolni, ktorý slúži ako rozhranie medzi
elektrokotla v mobilnej kotolni,
fungovanie elektrokotla, v podmienkach
systémom elektrozariadení a SKR kotla.
• moderný systém skriňových
jeho nasadenia do automatiky podporných
služieb elektrizačnej sústavy, bolo potrebné
Realizácia prebiehala od januára do marca
signalizovať okrem stavu technológie kotla
2010. Bol to komplexný projekt zahŕňajúci
aj informácie o elektrozariadeniach napá-
spracovanie realizačného projektu, dodávky
• možnosť zvýšenia výkonu,
jajúcich kotol. Prostredníctvom systému
rozvádzačov, úpravu existujúcej technoló-
• jednoduchá údržba a prevádzkovanie
SCADA bolo zabezpečené zobrazenie
gie, dodávku a montáž súvisiacich káblo-
potrebných informácií. Išlo hlavne o stavy
vých prepojení, pripojenie ochrán do RIS,
vypínačov a navolenie poľa. Tie sú monito-
úpravu riadiaceho systému a komplexný
Riešenie ABB bolo v dodávke rozvádzačov
rované prostredníctvom terminálov REF 545
inžiniering ochrán a napokon uvedenie do
6 kV UniGear, pozostávajúcich z troch
v skriniach vývodov a prostredníctvom RTU
prevádzky. Celá realizácia vrátane skúšok
polí, ktoré sú umiestnené samostatne.
v rozvádzači prívodu v mobilnej kotolni.
prebiehala za prevádzky, keďže projekt
6 kV rozvodní,
• možnosť pripojenia ochrán do riadiaceho
a informačného systému (RIS),
dodaných zariadení.
Ide o prechodové polia, ktoré obsahujú
sa realizoval vo vykurovacom období
prívodové aj vývodové VN napojenie.
a prerušenie napájania by malo nepríjemný
Elektrokotol v mobilnej kotolni je napájaný
ekonomický dosah. Aj preto si realizácia
elektrinou z dvoch existujúcich zdrojov.
vyžadovala vysokú odbornú erudovanosť
Jedno napojenie zo 6,3 kV vývodu transfor-
pracovníkov, a to nielen v etapách
mátora T21 – vývod TG1 – TEKO I a druhé
projekčnej prípravy v súlade s harmono-
napojenie z vývodu transformátora
gramom prác, odbornej a presnej montáže,
T24 – vývod TG2 – TEKO II. Vo vývode TG1
ale hlavne v etape skúšania a uvádzania
sa vytvoril uzol, kde sa jednotlivé vývody
do prevádzky pre zamedzenie nežiaducich
prepojili a zrealizovalo sa prepojenie do
a nesprávnych vypínaní. 
mobilnej kotolne, kde je umiestnené tretie
pole rozvádzača. Systém ovládania
a chránenia transformátorov bol
zrealizovaný terminálmi RET 670
a vývodov terminálmi REF 545. Pre
zabezpečenie napájania NN spotrebičov
6 REF 545
sa vybudovali dva napájacie body. Podľa
prevádzky to je z TEKO1 alebo z TEKO2.
Terminály prostredníctvom svojich binár-
Zapnutý je súčasne len jeden prívod,
nych výstupov signalizujú do príslušných
čo sa zabezpečilo hardvérovým aj
systémov na kontrolu a riadenie (SKR) kotla
softvérovým blokovaním.
potrebné informácie. Tieto signály sú prive-
František Jendrichovský | 0905 291 263
[email protected]
ABB Spektrum | Produkty pre energetiku _ 11
Rádio do steny
Viete si predstaviť, že vám hrá obľúbená stanica a vy neviete odkiaľ
ju počujete? Vidíte iba zásuvky a vypínače a ono to predsa hrá!
Viem, znie to naozaj neuveriteľne, ale je to možné. Predstavujeme
vám rádio, ktoré je možné zabudovať do steny a vyzerá ako vypínač.
V roku 2009 predstavila ABB novinku, ktorá bola až doteraz zahale-
musíte pri návrhu vedieť, či vám budú stačiť reproduktory do
ná rúškom tajomstva, lebo o nej skoro nikto nepočul a takmer nikto
štandardných inštalačných krabíc KP68 alebo využijete možnosť
ju nevidel. Hoci sa už objavila aj v minuloročnom Katalógu domové-
voľby väčšieho reproduktora, ktorý sa inštaluje napríklad do stien
ho elektroinštalačného materiálu spoločnosti ABB, nikto jej nerobil
alebo sadrokartónových podhľadov. Samozrejmosťou je reproduk-
reklamu a nebola nijako prezentovaná. Samozrejme, bola to veľká
tor určený do prostredia so zvýšenou vlhkosťou, čiže do blízkosti
škoda, lebo ste mali obmedzené možnosti, ako si túto „supervec“
sprchovacích kútov a vaní.
obstarať aj do vášho domova.
Takže už máte prístroj, máte navrhnutý počet reproduktorov, ale čo
Ako to vlastne všetko funguje?
ak nemáte v plánovanom mieste inštalácie dostatočne dobrý signál
Základom je zosilňovač s tunerom FM a s funkciou RDS. Tento
na príjem rádiostaníc? Samozrejme, že aj na túto vec naši inžinieri
prístroj umožňuje individuálne nastavenie hlasitosti a naladenie
pri návrhu a vývoji rádia mysleli. Jednoducho si na vstup pre exter-
stanice. Umožňuje počúvať rozhlas v pásme FM 87,50 – 108,00 MHz
ný signál pripojíte anténu, ktorá zvýši dosah tej internej, ktorá sa
a má vnútornú pamäť na 8 rádiových staníc, ktoré je možné ľubovoľne meniť a ukladať do pamäte prístroja. Navyše má funkciu RDS. Ak
vám počúvanie rozhlasových staníc nestačí, tento prístroj pomocou
predzosilňovača môže spracovať aj zvuk z externého zariadenia,
teda napríklad MP3 prehrávača a pod.
Rádio na svoju činnosť potrebuje iba napájanie 230 V. Nepotrebuje
žiadne napájanie zo zbernice ani žiadne zosilňovače. Je úplne auto-
zobrazenie uloženej stanice
zapnutie / vypnutie
indikátor funkcie budíka
indikátor stereo vysielania
zobrazenie stanice (RDS)
nómne a ľahko sa inštaluje.
Mono alebo stereo
Ak sa pri návrhu inštalácie neviete alebo nemôžete rozhodnúť, či
budete počúvať zvuk z jedného alebo dvoch reproduktorov, nič
tlačidlo na voľbu stanice
z pamäte prístroja
nastavenie hlasitosti
to. Prístroj môže fungovať bez problémov a dodatočných úprav
pri zapojení s jedným alebo dvomi reproduktormi. Samozrejme,
12 _ Produkty pre nízke napätie | ABB Spektrum
1 Zosilňovač s tunerom FM – Time ®
nachádza v samotnom prístroji. Interná anténa je však veľmi dobre
Celkove máte možnosť vybrať si z 53 farebných kombinácií
navrhnutá a iba výnimočne je nutné použiť externú anténu pre
a 8 dizajnových radov.
zvýšenie citlivosti prijímača.
Nezabudnite, že je dobré myslieť aj na rámčeky. Takže ak máte
Funkcie, ktoré ste (možno) nečakali
rádio a hneď vedľa jeden reproduktor, všetko v dvojnásobnej in-
Ak máte chuť počúvať rádio potme, displej bude podsvietený.
štalačnej krabici, budete potrebovať dvojnásobný rámček. Ak máte
Nehrozí vám teda, že budete musieť pri prelaďovaní stanice zažínať
všetko samostatne, tak budú stačiť jednoduché rámčeky.
svetlo alebo nebodaj svietiť si nejakou baterkou. Všetko budete mať
pekne vysvietené decentným bielym svetlom.
Očakávate od tohto prístroja ešte viac? Ponúkame vám možnosť
automatického vypnutia rádia pomocou funkcie „sleep“, alebo automatického ranného budenia v nastavenom čase. Ďalším sympatickým prvkom sú hodiny alebo možnosť napojenia rádia na vypínač,
ktorým ovládate napr. kuchynské svietidlo. Teda ak zapnete svetlo
v kuchyni, začne hrať aj rádio. Príjemná funkcia...
3 Tuner FM, reproduktor a vypínač osvetlenia v trojrámiku Solo ®
Predstavili sme rádio a reproduktory, ešte nám zostáva dizajn
našich prístrojov. V ponuke sú vrchné kryty pre Neo, Element,
Máte už stavbu alebo rekonštrukciu úspešne za sebou?
Time, Time Arbo, Future linear, solo, solo carat a alpha exclusive.
Ak ste už vymaľovali a ďalšie stavebné úpravy plánujete až o niekoľko mesiacov alebo rokov, ale rádio sa vám páči a chcete ho
mať, nuž nezúfajte. Stačí si vyhliadnuť „nepotrebné“ zásuvky, ktoré
sú minimálne v dvojnásobnom rámčeku. Jednoduchým spôsobom
ich odpojíte a namiesto nich dáte rádio a vedľa neho reproduktor.
230 V AC
MP3
prehrávač
K tomu si zaobstaráte kryty a rámček v príslušných dizajnoch
a farbách. Ak máte napríklad tri zásuvky v trojnásobnom rámčeku,
2 × 0,75 mm2
zosilňovač
s tunerom
FM a RDS
vstupný
predzosilňovač
reproduktory
zapustené
(mono/stereo)
napájací zdroj
rom a pod.
Takže, či už staviate, rekonštruujete alebo už máte vymaľované,
rádio do steny si môžete inštalovať hocikedy. Ak ste tak ešte
neurobili, nuž šup-šup do najbližšieho elektroobchodu po vaše
signál
signál
napájanie
230 V AC
jednu zásuvku si ponecháte a dve nahradíte rádiom a reprodukto-
nové rádio do steny – Made in ABB. 
štvoržilový komunikačný kábel
2 Jednoduchá inštalácia rádia v samostatnej miestnosti
Matej Hruška | 0905 946 619
[email protected]
ABB Spektrum | Produkty pre nízke napätie _ 13
„Svietime si sofistikovane – s ABB“
Inteligentný systém Ego-n® v predajni svietidiel
V slovenských obchodoch ešte stále zápasíme s nedostatočnou odbornou spôsobilosťou predavačov.
A pritom aj podľa toho si zákazníci vyberajú predajne so špecializovaným tovarom, pretože ako
laici dokážu oceniť rady a odporúčania odborne zdatných predavačov-konzultantov. Ale možno
vôbec spoznať celý sortiment ponúkaný v predajni? Áno, dá sa to, ak je možné každý produkt,
prístroj či zariadenie ohmatať, zoznámiť sa s jeho funkciami, ba dokonca vyskúšať si ho v praxi.
V Topoľčanoch má spoločnosť ABB výni­
močného obchodného partnera. Firma
Bleskospol už dlhé roky predáva produkty
ABB, a pretože si cení ich kvalitu, pri ostatnej rekonštrukcii svojej predajne svietidiel
nainštalovali inteligentný systém Ego-n. Táto
pilotná inštalácia systému v predajni už vyše
pol roka vynikajúco slúži jednak na prezentáciu funkcií samotného systému, jednak
na efektívne využívanie elektrickej energie
a účelné i efektné rozsvecovanie svietidiel
v modernej rozľahlej predajni.
2 „Ego-n znamená pre predajňu aj výrazné úspory elektrickej energie“, hovorí Juraj Szabo
1 V topoľčianskej predajni BLESKOSPOL si
môžete systém Ego-n od ABB naživo vyskúšať
zodpovedný pracovník za EIM a priemyselné
zákazníka už pri stavbe domu, navrhnúť
svietidlá. „Máme tu niekoľko svojich ľudí,
mu elektrickú prípojku, konzultovať s ním
odborníkov pre každú špecializovanú oblasť.
možnosti elektroinštalácie, klimatizácie,
Ja vo svojom segmente robím napríklad aj
podlahového kúrenia, umiestnenie centrálne­
výpočty osvetlení, či podlahového vykurova-
ho vysávača... Ako stavba pokračuje, sme
Bleskospol-Interlux založil v roku 1989
nia. Interiérové svietidlá ponúkame s návrhmi
pripravení spolupracovať pri predaji vypína-
pán Ivan Krcho. Firma postupne rozširovala
a dizajnérskym poradenstvom, máme pra-
čov, svietidiel, vybavení interiéru pohybovými
svoj záber od elektroinštalačných prác
covníka pre klimatizácie, centrálne vysávače,
senzormi, elektrospotrebičmi... Zákazníkov
a bleskozvodov po svetelnú techniku,
podlahové kúrenie, či špecializo­vané oddele-
motivujeme aj balíčkami bonusov, kartami vý-
svetelné zdroje a predaj elektroinštalačného
nie čiernej techniky.“
hod a pod. Ľudia si cenia to, že môžu všetko
materiálu (EIM). Prirodzeným vývojom bolo
vybaviť takpovediac pod jednou strechou.“
otvorenie veľkoobchodného skladu a neskôr
Predajňa je účelne členená podľa sortimentov
pre uspokojenie dopytu po kvalitnej bielej
aj podľa jednotlivých výrobcov, je tu záhradná
Spoločnosť ABB má pre svoj sortiment
a čiernej technike aj obchodného domu EU-
časť, konzultačné oddelenie s pohodlným
v predajni vyhradené miesto – elektroinšta-
RONICS. Dnes firma obchodnými aktivitami
sedením a množstvom katalógov, výklad vy-
lačný materiál, modulárne prístroje, vypínače
pokrýva celé Slovensko, predáva a distribuje
hradený na vianočné elektrické dekorácie, ba
vo všetkých dizajnoch... A oproti pokladni
svietidlá, EIM, spotrebnú elektroniku, domáce
dokonca detský kútik, aby sa rodičia mohli
sa nachádza prezentačný stĺp Ego-n! Je tu
elektrospotrebiče, audio či video techniku.
pokojne venovať nákupom. Zaujali nás aj
umiestnený rozvádzač, so silovou aj inteli-
drobnosti, z ktorých vidno záujem o zákazní-
gentnou časťou, ovládací počítač s dotyko-
Navštívili sme v Topoľčanoch sídlo firmy
ka – vzorky podlahového kúrenia pre skúšku
vým displejom, aj kompletný popis systému
v zrekonštruovanej budove na Krušovskej
vlastnou rukou či čerstvá káva z kávovaru pre
a funkčných možností. Zákazníci sa tu radi
ulici, kde je zároveň firemná predajňa
každého. A naozaj – v predajni bolo počas
pristavia, vlastnoručne si vyskúšajú rôzne
osvetľovacej techniky Bleskospol-Interlux
našej návštevy stále veľmi živo a prešlo ňou
funkcie, zažnú si lampy v odľahlých priesto-
s inštalovaným inteligentným systémom
množstvo zákazníkov.
roch predajne – viditeľne ich to baví. Náš
Ego-n od ABB. „Samotná predajňa je bohato
sprievodca vysvetľuje: „Svietidlo treba ponú-
členená a obchod má široké zameranie,
O strategických cieľoch firmy pán Szabo
kať a predávať svietiace. Potom však stúpajú
keďže naším cieľom je čo najviac priblížiť
hovorí: „Našou filozofiou je zaujať a ponúknuť
náklady za elektrinu aj teplota v predajni,
sortiment zákazníkovi“, hovorí Juraj Szabo,
kompletný servis – technik môže navštíviť
na druhej strane klesá životnosť svetelných
14 _ Produkty pre nízke napätie | ABB Spektrum
zdrojov. Preto sme hľadali systém na digitalizovanie predajne a po dôkladnom
prieskume trhu sme si vybrali Ego-n od
ABB. Od apríla už teda svietime sofistikovane s ABB. Pre vlastných pracovníkov
Výkonové ističe a odpínače
do 1 000 V DC pre fotovoltiku
máme príchodový a odchodový režim,
máme pohybové senzory, aby sa svietidlá
rozsvietili v prítomnosti zákazníka, máme
časové aj súmrakové spínače pre rôzne
V jednom z minuloročných vydaní odborného časopisu AT&P journal
svetelné scény, na zásuvkových obvo-
uverejnila spoločnosť ABB článok o prvkoch pre fotovoltické elektrárne.
doch máme pripojené vonkajšie vikiere
Zameraný bol na všetky podstatné časti – od istenia stringov až po
s vianočnou výzdobou... Osobne pokla-
vyvedenie výkonu do verejnej siete. Vzhľadom na výkony fotovoltických
dám tento systém za nepredajný, ak ho
elektrární, čo sú rádovo MVA, je to už vždy vyvedené do vn sietí.
V tomto článku sa podrobnejšie vrátime k is-
500 V DC. Ističe T4 až T6 do menovitého
tičom a odpínačom na jednosmernej strane,
prúdu 800 A sú použiteľné len do 750 V DC, aj
pred striedačmi. Ako sme už v spomínanom
keď sú v štvorpólovom vyhotovení. Ističe T7
článku uviedli, jedine odpínače T1D PV až
nemôžeme pre jednosmerné aplikácie použiť
T7D PV sú vhodné na použitie, ak je napätie
vôbec, pretože sú dostupné len s elektronic-
na stringoch 800 alebo 1 000 V DC.
kou spúšťou, a tá je v DC sieťach nepoužiteľná. Z tohto je zrejmé, že pre DC aplikácie sú
použiteľné len klasické spúšte s bimetalom
a cievkou, pri ktorých je jedno či sú v AC
alebo DC sieťach. Takže keď riešime stringy
s napäťovou hladinou 800, resp. 1 000 V DC,
musíme v ponuke ističov ABB siahnuť po
ističoch pre DC aplikácie do 1 000 V. Sú to
opäť „štvorpoláky“ vo veľkosti T4, T5 a T6.
Pomocou nich je možné pokryť prúdy od 32
do 800 A a ich súčasťou sú opäť aj svorky pre
priame pripojenie medených káblov (FC Cu).
Niekomu sa azda môže máliť hodnota prúdu
3 Vyskúšajte – prezentačný stĺp ABB Ego-n ®
800 A, ale v talianskom závode ABB SACE
zákazník nevidí funkčný. A o to nám išlo –
mysleli aj na potrebu vyšších prúdov, a preto
teraz môžeme predviesť v praxi možnosti
siahli po osvedčených ističoch typového
systému Ego-n a každý zákazník – vlast-
radu Emax a odvodili od neho ističe Emax
noručne – si všetko vyskúša sám.“
pre DC aplikácie. Jeden pól je schopný
Istič pre fotovoltické aplikácie Tmax PV T5
Na otázku o spokojnosti s produktmi
vypnúť 250 V DC, teda trojpólové ističe sú
použiteľné do 750 V DC a štvorpólové až do
a ľuďmi ABB, pán Szabo reaguje: „Poz­
Tieto odpínače už v základných technických
1 000 V DC. Spúšte sú elektronické PR122/DC
nám ABB dlhšie než tých desať rokov,
parametroch majú uvedené prevádzkové
alebo PR123/DC. Snímanie prúdu prebieha
čo som tu, a nikdy som s ich výrobkami
napätie 1 100 V DC, pre kategóriu použitia
pomocou Rogowského cievky a nie vinutými
nemal žiadne problémy. Mimoriadna je
DC22 B. Je úplnou samozrejmosťou, že
transformátormi prúdu. Malou nevýhodou
najmä kvalita elektromateriálu, čo potvr-
všetky tieto prístroje sú v štvorpólovom
je nutnosť napájania spúšte z pomocného
dzujú aj nakupujúci elektrikári. Ľudia si
vyhotovení a navyše sa dodávajú so svorkami
zdroja 24 V DC cca 5 W, pretože tu chýba
začínajú uvedomovať, že nízka cena nie je
pre priame pripojenie medených vodičov do
možnosť samonapájania spúšte, ako je to
pre kvalitu to najlepšie. Inštaláciu Ego-n
veľkosti T5D PV. Najväčšie odpínače T6D PV
u striedavých ističov. Horná hranica prúdu
sme urobili pri rekonštrukcii budovy – za
a T7D PV umožňujú pripojiť medený alebo
je 5 000 A, čo pri napätí 1 000 V DC už dáva
plnej prevádzky predajne – v mimoriadne
aj hliníkový kábel bez akejkoľvek úpravy, čo
poriadny výkon 5 MW. Takéto hodnoty sme
krátkom čase. ABB nám vyšla v ústrety
je značná výhoda pri práci na fotovoltickej
však na Slovensku zatiaľ nerealizovali.
technickým návrhom aj cenou a servis je
elektrárni. Štandardné odpínače T1D až
stopercentný. A navyše – o ABB máme
T7D, t. j. bez označenia PV (photovoltaic) sú
Ak niekto potrebuje načrieť hlbšie do proble-
vždy čerstvé informácie, máme dostatok
totiž len pre použitie do 750 V DC aj keď sú
matiky fotovoltiky, môže sa obrátiť priamo na
prezentačných katalógov, vieme o každej
v štvorpólovom vyhotovení. Samozrejme, že
autora tohto článku. Sami však určite uznáte,
novinke. Pracovníci ABB chodia osobne,
ich môžeme použiť na DC strane, ale maxi-
že táto problematika je v neustálom vývoji
informujú, prezentujú, namontujú panel...
málne do hladiny 600 V DC, nie pre vyššie.
a vysvetliť všetko asi naozaj nie je možné. 
V tomto ABB naozaj ‚šlape‘.“
Toto býva najčastejšia chyba pri špecifikovaní
potrebných prístrojov. Podobne je to aj vtedy,
Nuž, nech to tak ide aj naďalej! 
ak na jednosmernej strane chceme použiť
ističe, a nie odpínače. Štandardné ističe T1 až
Redakcia
T3, t. j. do 250 A sú použiteľné len do napätia
Rudolf Petruš | 0905 231 188
[email protected]
ABB Spektrum | Produkty pre nízke napätie _ 15
Invertory pre alternatívne zdroje
elektrickej energie
ABB uviedla na trh pre oblasť alternatívnych zdrojov elektrickej
optimálnemu a presnému riadeniu využívajúcemu algoritmus
energie novú sériu invertorov PVS800 pre fotovoltické
MPPT (Maximum Power Point Tracking) pre dodávku maximálneho
elektrárne a PVS300 pre individuálnu občiansku výstavbu.
výkonu zo solárnych panelov do napájacej siete zo solárnych
Poskytujú vysokú spoľahlivosť, účinnosť a jednoduchú
panelov. Konštrukcia invertora PVS800 vychádza z existujúcich
inštaláciu. Invertory sú určené pre všetkých, ktorí potrebujú
rekuperačných frekvenčných meničov ACS800-17. Tieto sú dokonale
vysoký výkon pre veľké fotovoltické elektrárne a elektrárne
odskúšané na veterných turbínach, kde ABB doteraz dodala
inštalované na priemyselných, prípadne obchodných budovách.
meniče s celkovým výkonom 6 GW. Pre potreby invertora PVS800
Invertory sú dostupné vo výkonoch od 100 do 500 kW.
je použitý vstupný filter LCL, ktorý zabezpečuje redukciu vyšších
harmonických a súčasne podporuje možnosť premenlivej hodnoty
Nový invertor ABB bol vyvinutý s pou-
DC napätia solárnych panelov vplyvom osvitu. Výkonová časť
žitím overenej technológie a desiatok
s prvkami IGBT je modul používaný vo frekvenčných meničoch na
aplikácií v priemysle. Jedinečné od-
vstupnej alebo výstupnej strane, s malými úpravami pre dodatočné
borné skúsenosti svetového lídra v ob-
zníženie spínacích strát a tým zvýšenie účinnosti invertora. Invertor
lasti AC a DC meničov dávajú novému
obsahuje aj rozvádzačovú časť pre pripojenie DC obvodu solárnych
výrobku pre fotovoltiku punc kvality.
panelov, kde sú umiestnené prepäťové a nadprúdové ochrany DC.
Na základe osvedčenej platformy prie-
Pre riadiace obvody sa používajú rovnaké typy riadiacich kariet
myselných pohonov – najširšie použí-
doplnené o programové vybavenie zohľadňujúce aplikáciu
vaných vo svete – poskytuje optimálny
so solárnymi panelmi. Na ovládanie invertora PVS800 sa dajú použiť
spôsob premeny jednosmerného prúdu
1 PWS300 s ovládačom
všetky významné komunikačné protokoly. Dohľad používateľa na
zo solárnych panelov na striedavý prúd,
fotovoltickú elektráreň je riešený pripojením invertorov PVS800
ktorý je možné dodávať do elektrickej siete. Centralizované meniče
cez ethernetové rozhranie.
ABB sú ideálne pre veľké fotovoltické elektrárne a elektrárne menšieho výkonu integrované do priemyselných stavieb a obchodných
Pripojenie jednotlivých polí solárnych panelov je riešené pomocou
centier. Vysoká účinnosť, overené súčiastky, modulárna konštrukcia,
tzv. junction boxov, ktoré sú kompletne vybavené prvkami ABB.
prepracovaný systém servisu a údržby poskytujú rýchlu návratnosť
Poistková, prípadne ističová ochrana je inštalovaná do skrine typu
investície do fotovoltickej elektrárne.
Gemini, špeciálne určenej pre exteriérovú inštaláciu. V prípade
požiadavky na monitoring jednotlivých vstupov (pripojených polí)
Invertory PVS800 majú vysokú účinnosť v technickom reťazci
je Gemini doplnená o monitorovací modul zabezpečujúci meranie
premeny slnečnej energie na elektrickú energiu, a to vďaka
a komunikáciu jednotlivých skríň s invertorom PVS800, alebo prídav-
16 _ Produkty pre fotovoltiku | ABB Spektrum
ným PLC zabezpečujúcim podporné funkcie pre ostatné zariadenia
elektročastí fotovoltickej elektrárne, ako sú napr. transformátor či
VN rozvádzač, a tým aj prenos informácií k používateľovi.
Invertory PVS800 sú beztransformátorové meniče, čo im umožňuje pripojenie do elektrickej siete s ľubovoľným napätím bez
použitia viacnásobnej transformácie. Ako každý trojfázový invertor
Vedeli ste?
Slovníček niektorých vybraných
hesiel z tohto vydania
pre IT sústavu pracujú s napätím 300 V AC na striedavej strane.
Beztransformátorová konštrukcia zabezpečuje vysokú účinnosť
GIS (Gas Insulated Switchgear) je primárny plynom izolovaný
premeny energie.
rozvádzač. Charakteristické rysy prístrojov GIS sú malé nároky
na priestor a vysoká spoľahlivosť. Prístroje ponúkajú elegantné
a hospodárne riešenie zložitých spínacích aplikácií, napríklad
v mestách, kde sa kladie dôraz na estetické vyhotovenie,
prípadne v prostrediach s náročnými podmienkami.
Hydromodelovanie – modelovanie a plánovanie výroby vo vodných elektrárňach (VE), ktorého úlohou je hľadať reálne a zároveň optimálne riešenie nasadenia výrobných zdrojov kaskád
VE, aj samostatných VE. Hlavnými vstupujúcimi parametrami
do hydromodelu sú hladiny nádrží, prietokové množstvá vody
a ocenennie dennej záťaže.
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) je druh tranzistorov,
ktorý je skonštruovaný pre veľký rozsah spínaných výkonov
(od zlomkov W po desiatky MW) a vysokú impulznú frekvenciu.
2 PWS800
Invertor (tiež menič alebo striedač) je elektrický prístroj, ktorý
Pre multimegawattové fotovoltické elektrárne je pripravený 1 MW
prevádza jednosmerné napätie, resp. jednosmerný prúd na
modul PVS800-MWS, pozostávajúci z 2 × 500 kW invertorov
striedavé napätie, resp. striedavý prúd. Používa sa hlavne tam,
PVS800-57-0500kW-A, trojvinuťového suchého transformátora
kde je k dispozícii zdroj jednosmerného napätia, ale na ďalšie
DTE1250 a VN rozvádzača Safering. Uvedená zostava je inštalovaná
účely je výhodnejšie striedavé napätie (napríklad pripojenie
do kompaktného kontajnera s betónovým podstavcom a sendvi-
fotovoltických článkov do rozvodnej siete).
čovými izolovanými panelmi s hmotnosťou približne 20 ton. Tieto
kontajnery sa následne inštalujú po ploche multimegawattovej
Podporné služby (PpS) nakupuje prevádzkovateľ prenosovej
elektrárne a pospájané sú do spoločnej VN rozvodne s meraním,
sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb
ovládaním, prípadne s velínom na obsluhu elektrárne.
potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a plnenie medzinárodných štandardov platných pre prepojené sústavy. PpS
poskytujú obyčajne výrobcovia elektriny, pričom výsledkom ich
aktivácie je spravidla dodávka regulačnej elektriny.
RDS – Radio Data System je určený na prenos doplnkových
informácií v sieťach VKV FM rádiových vysielačov. Prenášané
informácie sú spracovávané prijímačom zvyčajne formou
zobrazenia dát alebo prepnutím funkcie (napr.: názov rozhlasovej stanice, identifikácia programu unikátnym kódom, prenos
krátkych textových správ na displej rádia, prenos času a pod.).
3 PWS800-MWS
Regulačná elektrina je elektrická energia, ktorá bola dodaná
Spoločnosť ABB v tomto roku na Slovensku postupne uvádza do
poskytovateľom PpS v príčinnej súvislosti s poskytovaním PpS,
prevádzky invertory s celkovým výkonom 7 MW, a to v spolupráci
v rozsahu príkazov energetického dispečingu prevádzkovateľa
s partnerskou spoločnosťou BBF elektro, s.r.o., ktorá komplexne
prenosovej sústavy, na zabezpečenie rovnováhy spotreby
zabezpečuje realizáciu FVE. Na základe súčasnej legislatívy ide
a výroby na trhu s elektrinou na vymedzenom území s ohľadom
o kompaktné 1 MW elektrárne s invertormi s výkonom 4 × 250 kW
na dovoz a vývoz elektriny,
a nízkostratovým olejovým transformátorom ABB 22/0,3 kV,
1 000 kVA. Toto riešenie je plne kompatibilné s požiadavkami
String – jediný fotovoltický článok má pre nízky výkon len malé
rozvodných závodov a optimálne pre podmienky na Slovensku. 
využitie, preto sa jednotlivé články spájajú do väčších celkov,
tzv. fotovoltických panelov (modulov) a tieto panely sú spájané
do sérií, ktoré sa nazývajú string (reťazec). Výkonné fotovoltické
zdroje sú tvorené veľkým počtom sério-paralelne radených
Mario Pastierovič | 0905 203 052
[email protected]
fotovoltických panelov, ktoré tvoria fotovoltické pole.
ABB Spektrum | Produkty pre fotovoltiku _ 17
Rodina PLC AC500 vstupuje
do nového desaťročia
V roku 2005 oznámila spoločnosť ABB príchod novej rodiny systémov PLC, ktoré mali nahradiť
existujúcu rodinu AC31. Uvedením systému AC500 na trh sa začala jednak cesta nových
systémov PLC, jednak integrácia nových technológií a nových postupov v tomto segmente trhu.
V závere roka 2010, na hranici novej dekády, môžeme záväzne vy-
A teraz sa pozrime na tieto funkcie detailnejšie.
hlásiť, že rodina AC500 je populárnou rodinou PLC systémov vďaka
vysokým technickým možnostiam a nízkym cenám za hardvér, ako
ABB konfigurátor je zmena hierarchie programovania AC500 zo sys-
aj za vizualizačný softvér a programovacie prostredie.
tému známeho z verzie 1.3.2 na systém práce s využívaním stromovej štruktúry, známej skôr zo systémov rodiny AC800M. Samotný
Koniec roka 2010 priniesol nové technológie aj na poli DCS systé-
konfigurátor sprehľadňuje prácu inžinierom, pomáha jednoduchšie
mov, aj systémov PLC. Najväčšou zmenou je nástup nového prostre-
konfigurovať nastavenie I/O modulov, komunikačných modulov (pre
dia pre programovanie, a to tak aplikácie PLC, ako aj aplikácie pre
parametre odpadáva používanie aplikácie Syscon), sprehľadňuje
vizualizáciu verzie 2.0, ktorá prináša zopár zmien, ale hlavne veľa
prácu s knižnicami atď.
nových funkcií:
• ABB konfigurátor
–– pre zvýšenie prehľadnosti v aplikácii,
• viaceré ethernetové protokoly
–– pre prispôsobenie požiadavkám,
SNTP Server
• IP konfigurátor a sieťový sken
–– pre zjednodušenie integrácie do existujúcej siete,
• multi-online zmeny
Ethernet
–– pre úsporu času a nákladov na inžiniering,
• webový server v PLC
–– zabezpečenie prístupu odkiaľkoľvek,
• zobrazenie veľkosti súboru
–– pre prehľadnosť o vyťažení kapacity CPU,
• TCP/IP socket programovanie
SNTP klienti - všetci klienti so synchronizovaným časom
–– pre používateľské TCP/IP protokoly,
• CS31 pre všetky sériové rozhrania
–– pre rozsiahle distribuovanie systému.
18 _ Systémy pre automatizáciu | ABB Spektrum
1 Synchronizácia času SNTP klientov so serverom
intranet/
internet
Gateway ovládač: TCP/IP (štandard)
integrovaný
web server
sieť
web klient
prevádzka
projekt A
projekt A
projekt A
PLC1
projekt B
PLC1
projekt B
PLC100
projekt B
PLC1
projekt B
WLAN
kancelária
PLC100
projekt B
2 Multiinžiniering viacerých PLC z jedného prostredia naraz | 3 Využívanie integrovaného webového servera v PLC
Rozšírením ponuky ethernetových protokolov sa systém AC500
Zobrazenie veľkosti súboru umožňuje sledovať veľkosť aplikácie
otvára viacerým zákazníkom, umožňuje im integráciu rôznych zaria-
v móde offline, čo umožňuje optimalizovať program, prípadne objed-
dení do procesu riadenia, či integráciu nových technológií (web atď.).
nať správne CPU podľa informácií z tejto tabuľky.
Samotné rozhranie doteraz využívalo rozhranie TCP/IP protokolu.
V novej verzii prichádza podpora SNTP protokolu, ktorý slúži na
Pre TCP/IP socket programovanie sú potrebné znalosti TCP/IP
časovú synchronizáciu (obr. 1), kde AC500 môže slúžiť buď ako
protokolu, ale samotné prostredie ponúka možnosť vytvárania
slave, čiže príjemca synchonizačného signálu z iného mastra, alebo
vlastných protokolov a zároveň ponúka špeciálnu knižnicu pre
ako master (poskytovateľ signálu pre časovú synchronizáciu, ktorý
toto programovanie.
získava z GPS alebo iného externého zdroja alebo RTC časovača).
Na základe tohto protokolu sa synchronizujú všetky ostatné kompo-
Protokol CS31 bol doposiaľ dostupný len pre integrované sériové
nenty riadenia (PLC, operátorské panely, operátorské stanice atď.).
rozhrania, s novou verziou softvéru je možné konfigurovať protokol
CS31 aj pre rozširujúci modem CM574-RS, čím je možné integrovať
Ďalším protokolom je DHCP protokol pre stav DHCP server alebo
s využitím jedného modemu až 4 nezávislé kanály CS31 po 31 nó-
klient, kde AC500 môže slúžiť ako jednoduchý router a „rozdá-
dov, čo značne rozširuje možnosti na distribuovanie systému.
vať“ IP adresy v preddefinovanom rozsahu, prípadne fungovať
ako DHCP klient bez pevnej IP adresy, ktorá mu bude pridelená
Ďalšou zmenou prešiel aj hardvér, ktorý v závislosti od integro-
DHCP serverom. UDP je protokolom pre prenos používateľských
vaného webového servera si vyžiadal zväčšenie pamäte v CPU,
dát. Modbus TCP je ďalším protokolom, ktorý je podporovaný na
avšak bez vplyvu na cenu. Novinkou je ponuka štyroch nových
ethernetovom rozhraní a nie je potrebné ho predstavovať. Ďalším
CPU AC500 Eco s integrovaným rozhraním ethernet RJ45, okrem
špeciálnym protokolom je Telecontrol protokol, tiež označovaný
štandardného sériového rozhrania, čo opäť sprístupňuje AC500 ako
ako IEC60870-5-104, ktorý slúži na integráciu rozvodní do PLC.
vzdialené inteligentné I/O či určitý koncentrátor procesných údajov,
ako aj samostatné PLC pre rôzne aplikácie. Zároveň v novom hard­
IP konfigurátor a sieťový sken slúži na prehľadnú konfiguráciu ether-
vérovom balíčku prichádza aj rozhranie EtherCAT vo forme externé-
netového rozhrania AC500, kde sa zlučujú všetky vyššie spomenuté
ho modemu CM-579 či špeciálnej I/O karty kombinujúcej diskrétne
protokoly a ich nastavenie pre konkrétne ethernetové rozhranie.
aj kontinuálne signály, a to tak vstupné, ako aj výstupné, vo forme
Zároveň je tu k dispozícii sken, ktorý zistí voľné prostriedky na sieti
jednej karty s označením DA501.
po jej pripojení.
S novou verziou sa rozšírilo portfólio ponúkaných CPU na 12 kusov
On-line zmeny nie je potrebné predstavovať inžinierom pracujúcim
a množstvo I/O kariet narástlo na 36 typov, čo umožňuje vysokú
s DCS systémami. Pre ostatných táto funkcionalita znamená mož-
škálovateľnosť systémov PLC od ABB.
nosť meniť nastavenia aplikácie počas jej vykonávania a zároveň
multi-inžiniering umožňuje v rámci jedného programu tvoriť aplikáciu
V prípade záujmu o problematiku PLC systémov, spoločnosť ABB
pre viaceré PLC (v predchádzajúcej verzii to nebolo možné), a tiež
ponúka možnosť zapožičania demo vybavenia, demo softvéru,
jednoducho prenášať aplikácie medzi PLC (obr. 2).
prípadne zabezpečuje školenia na tieto systémy, ako aj odborné
prezentácie a prednášky. 
Webový server priamo v PLC umožňuje ponúknuť autodiagnostiku
systému, avšak v novej verzii umožňuje v programovacom prostredí
vytvoriť vizualizáciu, ktorá bude nahraná priamo do procesora
PLC a prístupná odkiaľkoľvek cez ľubovoľné zariadenie s webovým
prehliadačom s podporou JAVA. Toto riešenie znižuje náklady na
vizualizačný softvér (odpadajú licencie) a zvyšuje dostupnosť
vizu­a lizácie riadeného procesu (obr. 3).
Radovan Sabo | 0905 904 614
[email protected]
ABB Spektrum | Systémy pre automatizáciu _ 19
Nová generácia polohovadiel
k robotizovaným aplikáciám
Divízia robotiky ABB opäť vyššie
ako má robot, je práca s otočnými stolmi veľ-
Kratšie trvanie cyklu
zodvihla latku pre polohovadlá na
mi jednoduchá, inštrukcie na programovanie
Nový rad polohovadiel obrobkov umožňuje
manipuláciu obrobkov v robotizovaných
sú jasné a zrozumiteľné. Počas prevádzky
udržať časy cyklov na minime vďaka
aplikáciách. ABB uviedla na trh
polohovadla robotizovaný systém automatic-
dynamickému modelovému softvéru.
novú, štvrtú generáciu otočných
ky optimalizuje rýchlosť a výkonnosť využitím
Dynamický model QuickMove™ automaticky
stolov, a to hneď sedem nových
možnosti maximálnej akcelerácie.
kompenzuje vplyv gravitácie, zotrvačnosti
a dokonalejších modelov.
Vybrané základné parametre polohovadiel novej generácie
ABB uvádza novú generáciu polohovadiel
Počet osí
Pracovných
oblastí
Opakovateľná
presnosť
pre robotizované aplikácie s vyššou kapa-
Polohovadlo
Nosnosť (kg)
citou záťaže a najlepším riadením pohybu
IRBP A
2
1
±0,05 mm
250, 500, 750
vo svojej triede. Nosnosť a presnosť polo-
IRBP B
2
2
±0,05 mm
250, 500, 750
hovadiel je vyššia ako pri predchádzajúcich
IRBP C
1
2
±0,05 mm
500, 1000
modeloch. Celý rad pozostáva zo siedmich
IRBP D
2
2
±0,05 mm
300, 600
modelov s kapacitou záťaže od 250 kg do
IRBP K
1
2
±0,05 mm
300, 600, 1000
5 000 kg. Pri dvoch najpopulárnejších polo-
IRBP R
1
2
±0,05 mm
300, 600, 1000
hovadlách – IRBP K a IRBP R – sme zvýšili
IRBP L
1
1, 2
±0,05 mm
300, 600, 1000, 2000, 5000
kapacitu záťaže na 1 000 kg. Tieto spoľahlivé
polohovadlá boli navrhnuté na účely manipulácie s obrobkami počas aplikácií, ako
Prehľad vylepšení oproti predchádzajúcej generácii
sú napríklad oblúkové zváranie, plazmové
rezanie, obrábanie atď.
Modely polohovadiel IRBP
Zlepšenie
A
B
C
D
K
R
L
zmenšený pôdorys
•
-
-
-
-
-
-
• Prvá generácia polohovadiel (1982)
znížená celková hmotnosť
•
•
-
•
-
-
-
• Druhá generácia polohovadiel (1995)
opakovateľná presnosť zvýšená na ± 0,05 mm
•
•
•
•
•
•
•
• Tretia generácia polohovadiel (2002)
kratšie časy otočenia
•
•
•
•
•
•
•1
• Štvrtá generácia polohovadiel (2010)
zvýšený možný rozdiel hmotnosti obrobku
s prípravkom medzi pracovnými oblasťami
-
•
-
-
•
•
-
Každá z osí polohovadla je plne koordino-
zvýšená nosnosť
-
-
-
•
•
•
•
vaná so samotným robotom počas progra-
nakladacia výška znížená na 950 mm
-
-
-
-
•
•
•
movania a prevádzky. Vďaka zapojeniu
zjednodušenie nakladania
-
-
-
-
•
-
-
rovnakého hnacieho systému a softvéru
1
– pri uhloch 90°, 180° a 360°
Nová generácia polohovadiel (zľava po riadkoch): dvojosové polohovadlo IRBP A, dvojosové polohovadlo IRBP B, pevné otočné polohovadlo IRBP C,
dvojosové polohovadlo IRBP D, jednoosové polohovadlo IRBP K, jednoosové polohovadlo IRBP R, jednoosové polohovadlo IRBP L
20 _ Robotika | ABB Spektrum
a odporu. Zabudovaná funkcia Load
Identification (LOAD ID) vypočítava ťažisko
a zotrvačnosť jednak obrobku, jednak
prípravku. Tieto výpočty sú zárukou rýchlych
pohybov s rýchlou akceleráciou, zmenou
orientácie a presnosťou počas sledovania
naprogramovaných trajektórií.
Jednoduchá údržba
Polohovadlá obrobkov od ABB vieme dopl­n iť
o všetko potrebné bezpečnostné vybave­n ie,
a to s modulárnym dizajnom a malým počtom veľkých pohyblivých častí. Poloho­vad­lá
si preto vyžadujú len minimálnu údržbu.
Všeobecné vlastnosti polohovadiel ABB
Všetky polohovadlá ABB ponúkajú svojim
používateľom kompletné a efektívne riešenie.
Ich pevnosť a robustnosť je zárukou výbornej
stability, sú tiež dobre chránené pri prevádzke v náročnejšom prostredí. Všetky polohovadlá možno kombinovať s akýmkoľvek
6-osovým robotom ABB, s výnimkou malého
robota IRB 120. Polohovadlá ABB sú veľmi
Medzinárodná konferencia
o robotike vo vzdelávaní
kompaktné, v maximálnej miere využívajú
podlahový priestor, ktorý im bol vymedzený.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,
tréningového a testovacieho centra
Štandardné rozmery všetkých polohovadiel
v spolupráci s OZ Robotika.SK, InnoC.at
robotiky ABB v Trnave priblížil robotiku
veľmi zjednodušujú výmenu prípravkov.
a FH Technikum Wien, zorganizovala v po-
a roboty ABB. Zmienil sa tiež o spolupráci
lovici septembra prvú medzinárodnú
ABB so školami na Slovensku. Stredná
ABB Robotika je popredným dodávateľom
konferenciu Robotics in Education, aj
priemyselná škola v Nitre, ktorá si tento
priemyselných robotov na trhu. Okrem
s účasťou ABB. Hlavným cieľom bolo po-
rok kúpila robot ABB pre výučbu, prezen-
dodávky samotných robotov poskytujeme
skytnúť medzinárodný priestor na diskusiu
tovala svoj robot ako „učebnú pomôcku“
tiež kompletné riešenia celých liniek od
o nových trendoch, praktických skúsenos­
aj na tejto konferencii. Ing. Jozef Gerhát
návrhu až po spustenie do prevádzky. ABB
tiach, inováciách a pokrokoku v oblasti
a Mgr. Jaroslav Gašparík z SPŠ v Nitre
Robotika poskytuje ďalej softvér pre roboty,
vzdelávania v robotike, ale tiež výmenu
postavili teraz už „svoj“ robot ABB
doplnkové vybavenie, modulárne výrobné
skúseností z oblasti takéhoto vzdelávania
v priestoroch FEI a prezentovali tým nielen
bunky a servis pre aplikácie zvárania, ma-
v rôznych krajinách. Konferencie sa zú-
vybavenie školy, ale aj ústretovosť ABB
nipulácie, montáže, lakovania a konečnej
častnili pedagógovia univerzít z Rakúska,
pri riešení školských projektov.
úpravy, nakladania, balenia, paletizácie
Česka, Poľska, Nemecka, Veľkej Británie,
a obsluhy strojov. Kľúčovými trhmi sú pre
dokonca aj z Nového Zélandu. V dvoch
„Konferencia dopadla nad očakávanie
nás priemyselné odvetvia spracovania kovov,
sálach naraz prebiehali prednášky na témy
dobre. Hoci sme na prvom ročníku konfe-
automobilový priemysel, spracovanie plastov,
o robotike vo vyučovaní, robotických klu-
rencie očakávali len malú skupinku od-
zlievarenstvo, elektronický priemysel, farma-
boch, didaktických prístupoch a materiá-
borníkov zo susedných krajín, skutočnosť
ceutický priemysel a potravinárske odvetvia.
loch, robotických simuláciách a ďalšie.
napokon prekonala všetky naše očaká-
Neustále pomáhame našim zákazníkom
vania. Privítali sme dokonca účastníkov
zlepšovať produktivitu, kvalitu ich výrobkov
zo Švajčiarska, Argentíny či USA“, hodnotí
a bezpečnosť pri práci. ABB doteraz uviedla
jeden z organizátorov Ing. Richard Balogh.
do prevádzky viac ako 175 000 robotov po
„Na konferencii odznelo viac ako 50
celom svete.
príspevkov a zaujal aj pokus o vytvorenie
platformy na diskusiu medzi troma rôzny-
Veríme, že s novými modelmi polohovadiel
mi svetmi – priemyslom, obchodom a aka-
k robotickým aplikáciám sme znovu bližšie
demickou sférou. Povzbudení priaznivým
k zákazníkovi a v krátkom čase počet
ohlasom sme už začali pracovať na prípra-
našich výrobkov a spokojných zákazníkov
ve ďalšieho ročníka, ktorý sa uskutoční
zase vzrastie. 
vo Viedni na jeseň 2011.“
Ing. Jozef Gerhát z SPŠ Nitra prezentuje
návštevníkom zaujímavú „pomôcku“ od ABB
Veríme, že prvý ročník tejto konferencie bol úspešným začiatkom novej
Na konferencii prispel prednáškou
každoročnej tradície.
o priemyselných robotoch ABB aj náš
Andrej Vozárik | 0915 839 766
[email protected]
kolega Peter Ducháček. Prezentáciou
Anežka Benčeková
ABB Spektrum | Robotika _ 21
Školiace stredisko robotiky ABB v Trnave
Doteraz viac než 400 absolventov kurzov
Za posledné obdobie robotika zažíva
Najžiadanejšími školeniami sú základné
skracujeme, hoci zákazníkom sa na prvý
celosvetový boom v použiteľnosti aj
programovanie a preškoľovania na nové
pohľad zdá, že kurz je dlhý (najmä mana-
inštaláciách. Na Slovensku za ostat-
generácie robotov.
žérom). Zo skúseností však už vieme, že
ak sa ľudia riadne neoboznámia s robotom
ných desať rokov pribudlo okolo 2 500
robotov. Predtým existovalo u nás
V základnom školení väčšinou učíme
u nás, v praxi majú problémy s používaním,
len zopár zákazníkov, ktorí si dovolili
operátorov a používateľov liniek roboty
a potom nás buď často kontaktujú s trivi-
investovať do robotizácie, ale v tom-
spoznávať. Najdôležitejšou časťou výučby
álnymi otázkami, alebo prichádzajú opäť
to desaťročí sa robot stal bežným
je spoznať robot a nebáť sa ho. Priemyselný
na preškolenia.
výrobným nástrojom. Rýchly nástup
robot je stroj ako každý iný a robí len to, čo
robotiky si vyžiadal aj nutnosť vzdelá-
ho naučíme a čo od neho žiadame. Často
Riadime sa zásadou „radšej dvakrát vy-
vania v tomto odvetví automatizácie.
je potrebné odbúrať strach a predstavy,
skúšať, ako raz počuť“. Potrebná je prax
že robot sa môže sám rozhodovať, ako to
a skúšky – skúšať, skúšať a skúšať. Sna-
Školiace stredisko
vidieť vo vedecko-fantastických filmoch.
žíme sa, aby každý účastník mal pridelený
Spoločnosť ABB je vždy blízko zákazníka,
Druhou veľmi dôležitou úlohou školiteľa
robot a mohol tak maximum času tráviť
a preto v roku 2004 vybudovala v Trnave
je študentov motivovať. Neraz sa stalo,
s ním. Denne dostanú niekoľko úloh, aby si
školiace centrum robotiky. Vzniklo z potreby
že ľudia ani nevedeli, prečo sú školení či
viackrát vyskúšali základné funkcie, a tak
blízkej výrobnej fabriky PSA vyškoliť svojich
v akom dohľadnom čase budú na svojom
boli pripravení na neskoršie zložitejšie úlohy
operátorov, údržbárov a programátorov.
pracovisku reálne s robotmi pracovať. Na
v reálnom používaní. Úlohy sa usilujeme
Odvtedy sme však vyškolili viac než
školiteľovi zostáva úloha zapojiť všetkých
dávať z praxe a čo najbližšie k aplikácii
400 ľudí z celého Slovenska.
do kurzu spôsobom, ktorý je zaujímavý,
zákazníka. Niekedy si zákazník prinesie
praktický a často aj zábavný.
so sebou program, ktorý vo firme používajú,
a potom ho s nimi preberáme a vysvetľu-
Na začiatku sme uskutočňovali len štyri
typy kurzov, avšak dnes už máme školenia
Trvanie základného školenia – programo-
jeme jednotlivé funkcie. Do zamestnania
takmer na všetky nami dodávané produkty.
vania – je 5 dní a veľmi neradi tento čas
sa teda vracajú vyškolení priamo na svoju
22 _ Robotika | ABB Spektrum
Školiace stredisko Robotiky ABB sa nachádza v dodávateľskom parku PSA medzi Trnavou a Zavarom
aplikáciu. Keďže sa človek najviac naučí na
Študenti si môžu vyskúšať ako funguje
vlastných chybách, snažíme sa najčastejšie
vzdialená kontrola robotov – Remote Ser-
Výber z ponúkaných školení:
chyby simulovať počas kurzu, aby si ich
vice. Na robote je táto funkcia aktivovaná,
• základné používanie
študenti navždy zapamätali a už ich nerobili.
a to znamená, že prenáša dáta o systéme
• základné programovanie
a funkčnosti či nefunkčnosti systému cez
• pokročilé programovanie
Na konci školenia sa vykonáva test, ktorým
GPRS sieť. Takže z ktoréhokoľvek miesta
• elektrická údržba
študenti skontrolujú svoje vedomosti. Keďže
na svete je možné kedykoľvek skontrolovať
• mechanická údržba
pri testoch môžu používať všetky dostupné
stav robota.
• RobotStudio – offline
počas kurzu poznámky, ktoré, samozrejme,
Vedľa školiaceho centra sa nachádza tzv.
• aplikačné softvéry
tiež môžu pri teste používať.
Pilot Site, kde sa skladajú, oživujú a testujú
• Remote Service
robotické linky pred odoslaním a finálnym
• typy robotov, aplikácie
programovanie
pomôcky, sú zároveň motivovaní robiť si
RobotStudio
spustením u zákazníkov. Počas testov sa
Jedným z prostriedkov školenia je Robot-
to môže využiť na vyškolenie zákazníkov
Roboty v školiacom centre:
Studio. Ide o simulačný softvér robotov
priamo na ich vlastné linky, čo je najlepšie
• IRB 2000 M93
ABB, v ktorom sa plne simulujú všetky
školenie, aké by mohli dostať. Pri odlaďova-
• IRB 2400L M2000
funkcie robotov. Je možné vybrať si typ
ní sa takisto vyskytne množstvo problémov
• IRB 6600-2.55/175 M2000Auto
robota, vložiť 3D modely pracoviska a si-
a je výhodou, že študenti pritom môžu byť,
• IRB 6620 M2004
mulovať pohyby, komunikáciu, čas cyklu...
sú priamymi svedkami riešení, a tak svoju
• IRB 140 M2004
RobotStudio ponúkame pre školy zadarmo,
budúcu linku spoznajú čo najlepšie.
čím spoločnosť ABB podporuje znalosť
Aplikácie v školiacom centre:
Ak vezmeme do úvahy počet vyškolených
• manipulácia
ľudí a pestrosť ponuky školení, ktoré po-
• obrábanie s riadením sily, prítlaku
Školiteľmi bývajú členovia nášho tímu, ktorí
núkame, je zrejmé, že ABB má významný
• oblúkové zváranie
nie sú iba školiteľmi, ale sú to zároveň ser-
podiel na šírení robotickej gramotnosti na
• bodové zváranie
visní technici, ktorí sa striedajú pri školení
Slovensku, čo je napokon jedným z na-
• Pick Master 3 – robot s kamerou
zákazníkov v určitých cykloch. Vďaka tomu
šich cieľov. 
robotov už u študentov.
a dopravníkom
sú servis a školenia navzájom úzko spojené,
a tak praktické skúsenosti zo servisu a projektov prenášame do školení, čím v konečnom dôsledku získava najviac zákazník.
Peter Ducháček | 0905 416 356
[email protected]
ABB Spektrum | Robotika _ 23
OČAMI ZÁKAZNÍKOV
„Od najhrubšieho kábla po poslednú zásuvku“
Rozvádzačmi ABB tečie elektrina
pre najmodernejšiu budovu v Bratislave
Bratislavské dunajské nábrežie mení
živí. Budovy River Parku naplno využívajú
a konštrukčne presahuje ponad promenádu
svoju tvár a otvára sa ľuďom. Rieka,
atraktivitu nábrežia a nádherný pohľad na
nad hladinu Dunaja. Tretí blok – Kempinski
ktorá sa doteraz mesta iba dotýkala,
majestátnu vodu, veď J&T River House
Hotel River Park ponúka 231 luxusných izieb
sa stáva jeho každodennou súčasťou.
doslova visí nad riečnou hladinou. Okrem
a apartmánov, kongresové sály, reštaurácie,
Komplex budov River Park, projekt
luxusných rezidencií a apartmánov sú
bary, oddychovú časť s bazénmi, fitnes
z dielne holandského architekta
k dispozícii na prenájom administratívne
a wellness. V bloku vo východnej časti
Ericka van Egeraata, unikátnym
priestory, súčasťou je prvý päťhviezdič-
komplexu, najbližšie k centru mesta, sú
spôsobom spája rušný život v meste
kový hotel renomovanej svetovej značky
s výhľadom na juh rezidencie a v severnej
s energiou európskeho veľtoku.
v Bratislave a viacero kaviarní, reštaurácií
časti opäť kancelárske priestory, na prízemí
a obchodných prevádzok. V hlavnom meste
zariadenia občianskej vybavenosti a služby.
Obyvatelia nášho hlavného mesta i jeho
pribudla atraktívna zóna oddychu a nové
V podzemí pod celým komplexom je na
návštevníci si postupne zvykajú na novú
miesto obchodných stretnutí – so živou
troch podlažiach 1150 parkovacích miest
dominantu na ľavom brehu Dunaja –
riekou a nad hlavou s oblohou namiesto
a technické zázemie celého objektu.
multifunkčný komplex budov River Park.
reklám obchodných superdomov.
Jedni od začiatku reagovali s nadšením,
V našom časopise (ABB Spektrum 4/2008)
iní nachádzali rezolútne výhrady, ale určite
River Park stojí na podlažnej ploche
sme písali o vzájomnej spolupráci investora
nemožno tomuto ambicióznemu projektu
38 797 m² a tvoria ho štyri stavebné
J&T Real Estate, a.s., s firmou ABB na
uprieť progresívnu ideu oživiť spustnuté
bloky. Západný blok, bližšie k mostu
tomto projekte. Nebola to prvá a, dúfajme,
nábrežie a odstrániť bariéru medzi mestom
Lafranconi, obsahuje rezidencie, obchody
že ani posledná príležitosť, keď spokojný
a riekou. Tento komplex predĺžil kontaktnú
a administratívu. Druhý – J&T River
zákazník použil produkty ABB. Vtedy sme
plochu medzi mestom a riekou, ktorá ho
House – je dominantou celého komplexu
sa v rozhovore s technickým riaditeľom
24 _ Očami zákazníkov | ABB Spektrum
OČAMI ZÁKAZNÍKOV
River Park leží na ploche viac ako 2,5 hektára, rozloha interiérov jednotlivých rezidencií sa pohybuje od 74 do 350 m². Aj do tej najmenšej miestnôstky
či najmenšieho svetielka v areáli tohto stavebného komplexu sa privádza elektrina prostredníctvom rozvádzačov ABB
J&T Real Estate, a.s., venovali tomuto
a Patrik Wild, pracovník elektroúdržby
R. Petruš: Všetky rozvádzače majú ochranu
projektu najmä s ohľadom na implementáciu
J&T Facility Management, s.r.o.
minimálne IP20, takže obsluha má zabezpečenú základnú bezpečnosť a žiadny
inteligentného elektroinštalačného systému
ABB i-bus EIB – KNX. Teraz sa zameriame
Ako sa to celé začalo?
na druhú, podstatnú časť rozsahom jedineč-
P. Wild: Nastúpil som sem 1. septembra
nej dodávky ABB.
v minulom roku ako prvý elektrikár
z J&T Facility Management, s.r.o.,
náhodný úraz nehrozí.
Päťsto kusov rozvádzačov
pre jeden objekt je rozsahom
jedinečná dodávka ABB.
ABB pre projekt River Park dodala celkom
a s pánom Petrušom sme postupne začali
500 kusov rozvádzačov pre všetky sieťové
oživovať celú prevádzku. Znamenalo
rozvody, inteligentný systém KNX do bytov,
to začať od trafostaníc jednotlivých
prístroje ABB SWING pre všetky spoločné
stavebných blokov – najprv podzemné
priestory a schodištia všetkých objektov
garáže, ich osvetlenie a núdzové osvetlenie,
okrem hotela, prístroje ABB SOLO vo vy-
rozvody stúpačiek... Potom sme pokračovali
hotovení i-bus pre štandardnú výbavu izieb
zapájaním hotela, ďalej bloky C a F, napokon
urobilo, aké je vybavenie?
a prístroje Variant+ so stupňom krytia IP44
blok D, kde sa dokončujú stavebné práce.
P. Wild: V podzemnom bloku je srdce celého
Čo všetko sa „v elektrike“
objektu. Nachádzajú sa tu hlavné technológie
pre všetky priestory v podzemí.
Išlo to naozaj tak hladko?
a rozvádzače, sú tu uložené záložné diesel-
Celý komplex River Park technicky spravuje
R. Petruš: V takýchto objektoch maximálne
generátory pre núdzový systém osvetlenia
J&T Facility Management, s.r.o., a v cen-
využívame priestory, ktoré projektant
a napájanie zálohovaných zariadení. Blok F
trálnom velíne sa v nepretržitej prevádzke
celkom prirodzene minimalizuje, lebo sú
je rozdelený na rezidencie, administratívne
striedajú štyria dispečeri a v zmene sú teraz
neúžitkové. Pri návrhoch rozvádzačov sme
priestory a obchodné prevádzky. Rezidencie
traja elektrikári, ktorí majú na starosti aj
pedantne dozerali na rozmery rozvádzačov,
majú samostatné rozvádzače a inteligentný
meranie a reguláciu. Tento velín, technic­
aby to tam fyzicky vošlo...
systém i-bus, ich majiteľ si sám zvolí funkcie
s fotoaparátom a diktafónom, aby som sa
P. Wild: A zároveň, aby boli stopercentne
stáv. Rozvodnice hotelových izbieb majú
dozvedel podrobnosti o spolupráci a spo-
dodržané bezpečnostné podmienky, keďže
inštalované 1 až 6 inteligentných relé, ktoré
kojnosti s ABB. Fundovanými sprievodcami
každý rozvádzač má určitú špecifikáciu,
obslúžia základné svetelné funkcie od uví-
po rozľahlom modernom objekte mi boli
IP ochranu a pod. A ja si myslím, že toto
tacieho osvetlenia až po tzv. master switch,
Ing. Rudolf Petruš, produktový manažér ABB,
ABB zvládla nadpriemerne.
ktorý vypína všetky zariadenia po opustení
elektrických zariadení podľa svojich pred-
ký mozog celého objektu, som navštívil
ABB Spektrum | Očami zákazníkov _ 25
OČAMI ZÁKAZNÍKOV
Na troch poschodiach pod zemou je 1150 monitorovaných parkovacích boxov (400 vyhradených pre obyvateľov River Parku),
ale aj všetky hlavné elektrické technológie, rozvádzače a záložné dieselgenerátory
izby. V priestoroch administratívnej časti sme
R. Petruš: Areálové rozvádzače sme dimen­
hodín za všelijakých podmienok: zima, teplo,
osadili napájacie rozvádzače ABB, zabezpe-
zovali rozmerovo veľké, lebo sme rátali
tma, ešte väčšia tma... Je to jeden z ľudí,
čili osvetlenie a základné zásuvkové obvody
s rezervou, keďže vopred sa nikdy presne
ktorí ma zaškoľovali pre túto prevádzku.
a každý nový nájomník si opäť podľa pred-
nevie či to bude postačovať alebo nie.
stáv a nutných pracovných podmienok vytvorí vlastné rozvody podľa účelu jeho priestoru.
Ako to bude ďalej?
Zdá sa, že ste museli byť
R. Petruš: Z našej strany chystáme ešte
dennodenne v kontakte...
servisnú zmluvu, keďže v rozvádzačoch tre-
Aká je situácia dnes?
P. Wild: V priebehu celého procesu boli všet-
ba pravidelne vykonávať revízie. V krátkom
P. Wild: Teraz je už všetko, vrátane areálové-
ky naše požiadavky zo strany ABB promptne
čase teda oslovíme J&T Facility Manage-
ho osvetlenia, pevne definované a spustené.
riešené. Hneď druhý deň po mojom nástupe
ment, s.r.o., aj s takouto zmluvou...
Pravdaže, za chodu stále riešime požiadav-
som bol v kontakte s pánom Petrušom
ky nových nájomníkov v administratívnych
a jemu môžem vďačiť za to, že tento areál
P. Wild: Chod celého komplexu, pokiaľ ide
priestoroch. Aj tu sme v kontakte s ABB
poznám tak, ako ho poznám... Postupne
o rozvádzače ABB, je zatiaľ bezproblémový.
a prípadné nové požiadavky riešime prie-
sme oživovali každý jeden rozvádzač, zapá-
Dokumentácia je prehľadná a ak sa objaví
bežne. Predsa len ide o architektonicky
jali všetko – od najhrubšieho kábla hlavného
problém, s ktorým si naozaj nevieme rady,
unikátny objekt a originálny projekt aj po
napájania až po poslednú zásuvku na
pán Petruš vždy ochotne osobne príde,
tejto elektrickej stránke.
dvanástom poschodí. Strávili sme spolu veľa
alebo máme na seba telefonický kontakt
a ešte nikdy sa nestalo, že by sme si nevedeli poradiť aspoň cez telefón...
Nový komplex istotne oživí spustnuté nábrežie a odstráni bariéru medzi mestom a riekou.
Nová bratislavská dominanta nemá byť len
vyhľadávaným miestom obchodných stretnutí, ale najmä atraktívnou zónou oddychu
pre všetkých Bratislavčanov a návštevníkov
Bratislavy, a to všetko len pár minút od hradného vrchu. Teší nás, že aj spoločnosť ABB
má na tom svoj podiel. Sme radi, že naša
energia a produktivita tvorí lepší svet. 
„On je človek, ktorý ma zaškolil pre túto prevádzku...“, pochvaľuje si Patrik Wild (vpravo)
nadštandardnú ústretovosť Ing. Petruša (vľavo)
26 _ Očami zákazníkov | ABB Spektrum
Juraj Genčanský | 048 414 13 31
[email protected]
Vyberáme z ABB Review
Od automatizácie elektrických staníc
k automatizácii energetického podniku
Posledné vydanie IEC 61850 „Komunikačné siete a systémy automatizácie staníc“
Aspekty rozšírenia IEC 61850 do týchto
bolo publikované v júni 2005. Medzi najväčšie úspechy a výhody štandardizácie
oblastí zahŕňajú nasledovné:
patrí používanie štandardizovanej sémantiky a formálnych popisov systému, čo tvorí
• IEC 61850 spĺňa všetky požiadavky týchto
oblastí a môže byť použitý bez zmien,
kľúč k neskoršiemu efektívnemu inžinieringu systémov automatizácie staníc.
• základný model automatizácie rozvodní
Od svojho uvedenia sa norma IEC 61850
druhé vydanie štandardu, ktoré bolo publiko-
stala globálnym štandardom pre automa-
vané v 15 častiach v priebehu roka 2010.
bol rozšírený iba o doplnkovú logiku funkcií potrebných pre tieto oblasti použitia,
• používanie vrstiev zabezpečujúcich
tizáciu elektrických staníc (ES). Príkladom
zo Slovenska je systém inštalovaný v SEPS,
Expanzia do nových aplikačných oblastí
prenos je veľmi časté (najmä TCP/IP
a.s., pre jednu z ES 400 kV (obrázok 1).
IEC 61850 bol pôvodne definovaný výlučne
a ethernet).
V tejto etape nie je vývoj štandardu zďaleka
pre systémy automatizácie ES (vrátane
na konci a uvažuje sa s ďalšími oblasťami vy-
ochranných aplikácií). Neskôr bol rozšírený na
Štandard, ktorý je o krok ďalej
užitia. Vývoj štandardu je primárne zameraný
ďalšie oblasti. Ide o automatizáciu systémov
Významnou výhodou je, ak údaje zo za-
na odstránenie rôznych nedostatkov, ktoré
veterných elektrární, vodných elektrární,
riadení rozvodne IED môžu byť použité
boli zistené v priebehu zavádzania prvého
systémov distribúcie zdrojov elektrickej ener-
priamo na vyšších úrovniach systému na
vydania, taktiež sa snaží zvýšiť rozsah jeho
gie a tiež fotovoltických zdrojov. Skutočnosť,
ovládanie a monitorovanie, a to bez toho,
využitia tak, ako to vyplýva z jeho názvu
že štandard je aplikovaný v oblasti distribu-
aby bolo nutné použiť prevodníky protokolov
„Komunikačné siete a systémy v automa-
ovaných zdrojov energie dokazuje význam
alebo pracovať naraz s rôznymi protokolmi.
tizácii staníc“. Výsledkom tohto vývoja je
IEC 61850 pre inteligentné siete (smart grids).
Pracovné skupiny IEC TC57 dozerajú na
RCC VSE Košice
Pracovná stanica
NCC SED Žilina
IEC 60870-5-101 Slave
IEC 60870-5-101 Master
IEC 60870-5-101 Slave
IEC 60870-5-101 Slave
IEC 60870-5-101 Slave
Sieťový
prepínač
IEC 60870-5-101 Slave
Smerovač
IEC 60870-5-101 Slave
Smerovač
IEC 60870-5-101 Master
Záloha NCC SED Bratislava
GPS
MicroSCADA Pro
Horúca záloha
hlavného počítača
COM500I
Horúca záloha
REC670
2 x REL521
SPA Bus
IEC 60870-5-103
1 x 7UT513
1 x 7UT512
REC670
RED670
7SA632
RS8000
Vzdušné vedenie
Rezerva
REC670
RTU560
Vzdušné vedenie
Rezerva
IEC 60870-5-104
REG-D
RS8000
Pole 7
7SA632
Transformátor T401
REL670
REC670
RS8000
Pole 6
7SA632
Vzdušné vedenie - V428
REL670
REC670
RS8000
Pole 4
7SA632
REC670
RS8000
Pole 3
Pole 1
Pole 00
REL670
Vzdušné vedenie - 427
REC670
RS8000
Pole 2
REC670
KSP
Merania
RS8000
RS1600
Pole 8
RS1600
Pole 5
IEC 61850-8-1
RS8000
REC670
REC670
RED670
REC670
7SA632
REC670
REC670
1 Elektrická stanica R400 kV v SEPS, a.s., založená na IEC 61850
ABB Spektrum | Vyberáme z ABB Review _ 27
Vyberáme z ABB Review
Špeciálny
komunikačný
mechanizmus
(obvykle malá
šírka pásma)
Stanica A
Funkcia
A1
Funkcia
A2
Funkcia
B2
Staničná zbernica
z optického vlákna
Stanica B
Prúdy (I)
Napätia (U)
Funkcia
A1
IED ochrana
rozhodnutie
o vypnutí
Funkcia
B2
Zariadenie na diaľkový
prenos povelov ochrán
pôsobiacich ako brána
Procesná zbernica
z optického vlákna
Vypnutie
ochrany
IEC 61850-90-1
Sekundárne zariadenie
2 Princípy komunikácie medzi stanicami založené na IEC 61850
MU
Zlučovacia
jednotka
BIED
Rozhranie
vypínača
Primárne zariadenie
3 Procesná úroveň so zlučovacími jednotkami (merging unit), rozhraním pre
vypínače (BIED) a externými ethernetovými prepínačmi (Ethernet Switch)
používanie IEC 61850 pri aplikáciách v reál-
a sekundárnymi zariadeniami. Čas reakcie
kovanie a frekvencia reakcie) vzoriek neboli
nom čase, ako sú ochrany vedení a ďalšie
a požiadavky na priepustnosť tejto zbernice
dostatočne definované, aby zaručili dosta­
aplikácie, ktoré zahŕňajú komunikáciu
sú určené predovšetkým vzorkovaním.
točnú schopnosť spolupráce aplikačnej
úrovne. Správanie konvenčných prístrojo-
medzi elektrickými stanicami, rovnako ako
monitorovanie a riadenie komunikácie medzi
Výhody procesnej zbernice sú:
elektrickými stanicami a riadiacimi dispečin-
• možnosť nahradenia množstva medených
gami. Výsledky budú zverejnené vo forme
technických reportov.
vodičov niekoľkými optickými káblami,
vých transformátorov je definované v norme
IEC 60044, taktiež správanie elektronických
prúdových a napäťových transformátorov,
• nižšie náklady na kabeláž,
zahŕňajúcich všetky nekonvenčné prístrojo-
• optické vodiče dovoľujú galvanické odde-
vé transformátory (NCIT – Non-Convention-
Prehľad komunikácie medzi ES bol publi-
lenie primárnych a sekundárnych zariade-
al Instrument Transformers). Napríklad sa
kovaný v IEC TR 61850-90-1 a jeho závery
ní (jednoduchšia údržba a výmena),
uvádza, že elektronický transformátor prúdu
budú integrované do 2. vydania štandardu.
• sériové rozhranie robí aplikácie
sa chová ako konvenčný prúdový transfor­
Okrem diskusie o spôsobe ethernetového
fyzicky nezávislými od prístrojových
mátor typu TPY pre ochrany. Umožňuje
prenosu správ vysokorýchlostnými vede-
transformátorov (elektromagnetických,
takto typové skúšky kombinovanej sústavy
niami sa diskutuje tiež o použití proxy brán
kapacitných, optických a iných), umožňuje
NCIT a MU. Tieto boli úspešne vykonané
s nízkymi prenosovými rýchlosťami.
väčšiu flexibilitu na primárnej strane.
pre NCIT CP ABB (kombinovaný prúdový
a napäťový senzor pre GIS), ktorý je v súčasnosti pripravený na použitie.
Referát o komunikácii medzi ES
Prvé vydanie štandardu nedefinovalo rieše­
a dispečingami bude zverejnený ako
nie pre synchronizáciu času potrebnú na
IEC TR 61850-90-2 a jeho závery budú
komunikáciu vzoriek v oblasti mikrosekúnd.
Niektoré otázky zostávajú nevyriešené,
integrované do druhého alebo najneskôr
Pre dosiahnutie akceptácie štandardu na
predovšetkým ako sa signál z konvenčného
tretieho vydania štandardu.
procesnej úrovni organizácia UCA Interna-
transformátora (CIT) mení v dôsledku digi-
tional vypracovala odporúčania pre aplikácie
talizácie v MU. Týmito otázkami sa zaoberá
Práca na tretej správe: automatizovaná
známe ako IEC 61850-9-2LE (Light Edition).
výbor TC38 IEC (Instrument Transformers),
transformácia a mapovanie medzi dátovým
Tieto odporúčania sú založené na koncepcii
ktorý začal postupne nahrádzať IEC 60444
modelom IEC 61850 a Spoločným informač-
zlučovacej jednotky MU (Merging Unit),
novým štandardom IEC 61869. V časti 9
ným modelom (CIM – Common Information
ktorá podáva všetky vzorky napätí a prúdov
štandardu IEC 61869 bude definované „digi­
Model) IEC 61970 práve začala.
z daného vývodu metódou časovej synchro­
tálne rozhranie“ pokrývajúce celú problema-
nizácie. Definuje formát napätí a prúdov
tiku MU. Výsledok nebude k dispozícii do
Tieto rozšírenia sa netýkajú iba aplikačného
z troch fáz a formát netočivej zložky. Špe-
uvoľnenia druhého vydania normy IEC 61850.
dátového modelu, ale tiež schopnosti
cifikuje dve frekvencie snímania (80 a 256
SCL (Substation Configuration Language)
vzoriek za periódu) a časovú synchronizáciu
Niekoľko výrobcov už ponúka MU ako
podporiť nové dátové modely a technicky
impulzov za sekundu (1 pps) s presnosťou
pilotné produkty. Avšak elektronické
vyspelé procesy.
synchronizácie triedy T4 (± 4 μs). Súčasne
rozhranie pre vypínač (často nazývané
sa pracuje na podobe normy IEEE 1588,
IED vypínača alebo BIED) je vzácne aj ako
Zostávajúce výzvy z prvého vydania
ktorá bude podporovať veľmi presnú syn-
pilotný produkt. Predtým „štandardné“
61850-9-2 definuje štandardizovanú komu-
chronizáciu času v ethernetovej sieti.
rozhrania pre vypínače sú použité podobne
ako BIED, napr. prijímajú GOOSE správy
nikáciu vzoriek prúdov a napätí ethernetovou sériovou linkou. Okrem prenášaných
Početné funkcie a výhody, ktoré procesná
(Generic Oriented Substation Event)
analógových vzoriek sa tiež prenášajú stavy
zbernica ponúka, sú brané do úvahy v dis-
z ochranných terminálov.
výkonových prvkov, príkazy a vypínacie
kusii o optimálnych procesoch v spojitosti
povely ochrán. Podľa IEC 61850-8-1 táto
s komunikačnou architektúrou. Aplikácie,
Objavili sa aj myšlienky spojiť MU a BIED
kombinácia predstavuje kompletný proces
ktoré sú schopné spolupracovať, sa one-
do jedného produktu, avšak to nie je zá-
komunikácie zbernice medzi primárnymi
skorili, pretože dynamické správanie (kro-
merom IEC 61850. Cieľom je optimalizácia
28 _ Vyberáme z ABB Review | ABB Spektrum
Vyberáme z ABB Review
Okrem opravy chýb a množstva malých detailov, druhé vydanie bude obsahovať aj takéto súčasti:
• Objasnenie nejasných častí, ako sú:
–– buffrované hlásenie
–– režimový prepínač (testovací mód)
–– hierarchia riadenia prístupu (miestne/diaľkové)
• Dátový model a rozšírenie SCL pre
komunikáciu medzi stanicami
• Podpora redundantných rozhraní lED
• Rozšírenie dátového modelu pre nové funkcie aplikácií:
–– dohľad nad neelektrickými veličinami (predovšetkým
v aplikáciách vodných elektrární)
• Štatistické vyhodnotenie meraní
v logických uzloch MMXU a MMXN
–– pre diskusiu o kvalite elektriny a v iných oblastiach,
ako sú veterné elektrárne
• Podpora pre sledovanie a záznam funkcií a ich reakcií:
–– táto funkcia umožňuje viditeľnosť parametrov služieb
a funkcií bez použitia analyzátora protokolov.
Umožňuje napr. zaznamenávanie negatívnych
odpovedí na žiadosti o funkcie (negatívne potvrdenie).
Táto funkcia je žitočná aj pri uvádzaní
do prevádzky a pre dohľad
• Hierarchia riadenia logických nástrojov:
–– multifunkčné ochranné terminály lED vyžadujú viac
funkčných úrovní pre riadenie spoločných parametrov
• Nové dátové objekty a koncepty na testovanie
funkčných častí počas prevádzky systému:
–– funkcia umožňuje štandardizované aplikácie
testovania a blokovania testovania, ktoré už boli
predstavené v 1. vydaní a v 2. vydaní sú objasnené
• Rozšírenie SCL pre lepší popis nových vlastností lED
a lepšiu podporu inžinierskych procesov a retrofitu:
–– výmena dát medzi rôznymi projektmi kontrolovaným
spôsobom umožňuje koordinovaný inžiniering
v paralelne bežiacich projektoch
• Implementácia SCL v zhode s (SICS):
–– zavedenie povinných a nepovinných prvkov
v nástrojoch lED a systémoch. Táto vlastnosť umožňuje
hodnotenie stupňa interoperability medzi rôznymi
inžinierskymi, systémovými a lED nástrojmi
• Informatívna časť 7-5x s príkladmi modelovania
dôležitých aplikačných funkcií v systéme:
–– táto časť je určená na podporu spoločného
chápania modelovania
aplikácií procesnej úrovne. Výhody aplikácií
vydania by malo byť overené, že zariadenia
rýchlejšie rozšírenie ako v prípade normál-
procesnej zbernice môžu byť využívané aj
z prvého vydania už majú v sebe implemen­
neho procesu štandardizácie. Táto diskusia
v súčasnosti. Viacero komponentov uľahčilo
tované riešenia technických problémov
by bola prístupná cez internet. Štandardi-
adaptáciu architektúry systémov automati-
zistených až v druhom vydaní. Toto možno
zovaný formálny opis modelu definovaný
zácie elektrických staníc a umožnilo lepšiu
overiť pomocou tzv. TICS dokumentov,
vo verzii 2 bude pomáhať s rýchlou inte­g ­
fyzickú distribúciu primárnych zariadení
ktoré by mali byť k dispozícii od výrobcu
ráciou nových modelov do nástrojov.
s využitím procesnej zbernice.
pre každý typ certifikovaného IED.
IEC 61850 – druhé vydanie
Pokračovanie druhého vydania
Diskusia okolo budúcnosti energetických
Druhé vydanie bude obsahovať doplnky,
IEC štandardy sú vyvíjané časovo nároč-
sietí s čoraz viac decentralizovanou výro-
opravy chýb a viacerých malých detailov
nými procedúrami, ktoré zahŕňajú komen-
bou elektriny, flexibilným nákupom elektriny
(pozri prehľad vyššie). Je plánované zverej-
tovanie a hlasovanie národných výborov
a vysokou spoľahlivosťou siete často ozna-
nenie všetkých častí 2. vydania s výnimkou
v niekoľkých krokoch a prostredníctvom
čuje tento predmet ako „inteligentná sieť“
7-5xy ako medzinárodný štandard v prie-
rôznych návrhov pri práci na konečnom
(smart grid). Predpokladom fungovania
behu roku 2010. Ťažko predpovedať, kedy
znení medzinárodného štandardu (IS). Preto
takejto siete je, že pre optimalizované ria-
sa príslušné nástroje a produkty objavia na
niektoré pracovné skupiny už začali praco­
denie siete bude k dispozícii viac informácií
trhu. Závisí to od výrobcov a od požiada-
vať na témach týkajúcich sa zmien pre
spoľahlivo a včas pre viac a viac distribu-
viek zákazníkov.
budúce tretie vydanie, ktoré bude spĺňať
ovaných aplikácií a používateľov. Tým sa
ďalšie požiadavky používateľov.
zabezpečí stabilita siete a dostupnosť elek-
IEC 61850 a Smart Grids
Všetky opravy chýb, objasnenia a obmedze-
triny všade tam, kde je potrebná. Umožní sa
nia obsiahnuté v druhom vydaní rešpektujú
Niektoré z uvažovaných tém sú:
interaktívna komunikácia so spotre­b iteľmi.
prvé vydanie. Mali by sa dodržať aj pri
• ethernetové sieťové architektúry
Vyžaduje si to mať k dispozícii potrebné
ďalšom uvádzaní zariadení 1. vydania. V tej-
v rámci staníc, vrátane redundancie
dáta v rámci spoločnej informačnej siete
to súvislosti je tiež potrebné spomenúť, že
a konfigurácie ethernetových
a sémantických dátových štandardov.
je možné využiť inžiniering druhého vydania
sieťových prepínačov,
Sem presne zapadá IEC 61850. Preto bol
a vlastnosti SCL s IED, ktoré majú dátový
• nastavenie pre dohľad a diagnostiku
IEC 61850 prevzatý popri IEC 61970 v sú-
model prvého vydania. Druhé vydanie
primárnych zariadení, tzv. CMD
visiacej správe o inteligentných sieťach od
a všetky nasledujúce vydania budú spätne
(Condition Monitoring and Diagnosis).
EPRI a prijatý ako kľúčový záujem NIST. 
kompatibilné s 1. vydaním (s výnimkou opráv
chýb). Zákazník alebo dodávateľ, ktorý sa
Prebieha diskusia o zavedení databázy
dnes rozhodne použiť 1. vydanie IEC 61850
definovaných modelov IEC, ktorá poskytne
bude ťažiť tak zo súčasných, ako aj z budú-
prehľad o štandardoch rýchlorastúcich
cich výhod tohto štandardu. Pre zaistenie
dátových modelov pre súčasné a budúce
čo najväčšej kompatibility pre budúce
oblasti aplikácie a schopnosti realizovať
* Článok bol spracovaný podľa textu
v ABB review – Special Report IEC 61850.
Csaba Farkaš | 0905 203 018
[email protected]
ABB Spektrum | Vyberáme z ABB Review _ 29
Xpresso – jedným dúškom o tom, akí sú
naši kolegovia mimo pracoviska
„Učiť sa musím stále“
„Mám rád každý nový deň“
Pochádza zo Záhoria, je otcom dospelej dcéry a žije s priateľkou
v Bratislave. Má za sebou dvadsaťpäť rokov praxe v povolaniach, kde
mal k elektrine a technike veľmi blízko, teraz je už niekoľko rokov
servisným technikom robotiky ABB v Trnave.
Predtým pracoval v oblasti IT a ešte predtým študoval
na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, aby získal
inžiniersky diplom. Záujem o techniku a elektrinu prejavoval
už v detstve, keď rozoberal všetko čo malo v sebe nejaké
obvody. Pre ABB ho získal jeho vtedajší šéf na pohovore.
Vladimír
Dúnar
Tomáš
Skalský
pozícia: servisný technik
v ABB od: 2003
pozícia: produktový manažér
v ABB od: 2008
záľuby: varenie, a potom jedenie
kniha: vkladná
film: Pelíšky
záľuby: šport, modelárstvo, grafika
kniha: Daniel Goleman – EQ
film: Smrtonosná pasca
]]Kedy ste v sebe objavili záujem o techniku a elektrinu? Moje prvé
stretnutie s elektrikou nebolo práve najveselšie. Ako štvorročnému sa
mi podarilo zasunúť veľký klinec do zásuvky, hneď som trafil aj fázu
a tá mi ukázala svoju silu... V 14 rokoch som potom zapájal žiarovky
a zásuvky, a ďalej mi s tým už pomáhali učitelia na škole.
]]Aký bol váš prvý kontakt so značkou ABB? Keď som zariaďoval
svoj prvý byt, použil som vypínače a zásuvky od ABB. Vtedy to bola
náhoda, dnes je to skúsenosť. Neskôr som si všimol značku ABB
aj na riadiacich moduloch na pohonoch strojov.
]]Prečo ste sa rozhodli zamestnať v ABB? Išlo o viac aspektov,
ktoré sa streli v jednej chvíli. Hľadal som nové možnosti uplatnenia sa
na trhu práce a ABB mala práve voľné miesto na oddelení robotiky.
Pribudla zvedavosť a túžba skúsiť niečo dovtedy nepoznané... Musel
som sa naučiť veľa nového. A učiť sa musím stále, lebo robotika kráča
míľovými krokmi vpred a bez učenia sa s ňou ťažko drží krok.
]]A čo vaše vedomosti zo školy? Keď som študoval, bola robotika
na Slovensku ešte v plienkach. Ale aj tak niektoré skúsenosti, či už
zo školy alebo minulej praxe, viem zužitkovať aj teraz.
]]Čo si na svojej práci ceníte? Možnosť stále spoznávať nové veci.
]]Ako vníma vaše zamestnanie rodina? Snažím sa prácu zosúladiť
s rodinným životom, aj keď nie vždy sa to darí. Moji blízki rešpektujú
mňa aj moju prácu.
]]Aký názor majú na vašu prácu priatelia? Možno mi aj troška
závidia, že môžem pracovať v ABB...
]]Ktorá vlastnosť je pre vás absolútne charakteristická? Možno tá,
že som ochotný pomôcť toľko, koľko je v mojich silách.
]]Máte nejakú vlastnosť, ktorej by ste sa radi zbavili? Nerozhodnosť.
]]Pre ktoré chyby máte najväčšie pochopenie? Chápem tie, urobené
nevedome, ale nie chyby spôsobené ľudskou hlúposťou a aroganciou.
]]Aké zviera nemáte radi? Také zviera asi nie je.
]]Čo si najviac vážite na ženách? Že sú.
]]A čo si najviac vážite na mužoch? Že vedia žiť so ženami.
]]Ktoré slovo či vetu príliš často používate? No, ale v dobrom...
]]Kto, alebo čo, je najväčšou láskou vášho života? Ja viem.
]]Z čoho máte najväčší strach? Aj to viem. A tiež nepoviem.
]]Ktorý ľudský vynález považujete za najužitočnejší, a ktorý za
najnebezpečnejší? Elektrinu a elektrinu.
]]Ako sa dívate na spolužitie človeka a prírody? To je téma, o ktorej
sa už veľa povedalo, ešte viacej napísalo, ale asi málo robí.
]]Kto mal na vás doteraz najväčší vplyv? Mojím najväčším vzor bol
môj otec. Bol to človek, ktorý ma naučil stáť pevnými nohami na zemi.
]]Kde by ste chceli stráviť dovolenku? Na chate v horách.
]]Aký film môžete vidieť kedykoľvek znova a neomrzí vás? Pelíšky
s Miroslavom Donutilom. Je to komédia, ale aj niečo na zamyslenie.
]]Máte obľúbenú knihu? Ktorú? Vkladnú.
30 _ Xpresso | ABB Spektrum
]]Čo ste od novej práce očakávali?
Že si rozšírim vedomosti v oblasti automatizácie, a to sa naplnilo.
]]Ako vnímate miesto elektriny vo svete?
Je nevyhnutnou súčasťou dnešného životného štýlu.
]]Čo si na svojej práci najviac ceníte?
Získavanie nových kontaktov a tvorenie riešení.
]]Čo by ste v práci zlepšili? Komunikáciu medzi jednotlivými divíziami.
]]Čo je vo vašej práci kľúčové? Spokojnosť zákazníka.
]]Ako vníma vaše zamestnanie rodina?
Sú radi, že som sa uplatnil v takej veľkej firme ako je ABB.
]]Kedy ste boli v živote najšťastnejší? V detstve.
]]Kde na Zemi, či mimo nej, by ste radi žili? Niekde na horách.
]]Ako si predstavujete dokonale šťastnú chvíľu?
Keď ju zažijem, potom vám poviem.
]]Ktorá vlastnosť je pre vás absolútne charakteristická?
Riešim problémy pokojne.
]]Máte vlastnosť, ktorej by ste sa radi zbavili?
Závisť, ale to majú hádam všetci.
]]Pre ktoré chyby máte najväčšie pochopenie? Tie z nevedomosti.
]]Ktorú vašu dobrú vlastnosť ľudia okolo vás preceňujú? Ochotu.
]]Aký talent by ste chceli mať? Na hudobné nástroje alebo kreslenie.
]]Akú súkromnú radosť si nikdy neodopriete? Nikdy je silné slovo,
ale väčšinou neodolám dobrému jedlu.
]]Keby ste mali zmeniť profesiu, čo by to bolo? Chcel by som vyskúšať viacero profesií, takže neviem povedať s určitosťou...
]]Koho zo súčasníkov považujete za skutočného hrdinu?
Nikoho, sú to normálni ľudia ako ja.
]]Čo si vážite na ženách? Schopnosť rozveseliť a skrášliť okolie.
]]A na mužoch? Že vedia povedať priamo čo si myslia, teda väčšina...
]]Čo si najviac vážite u priateľov? Úprimnosť.
]]Čo v živote ľutujete? Neľutujem nič, určite som sa v živote rozhodoval
podľa vtedy podstatných okolností.
]]Ktoré slovo či vetu príliš často používate? Ďakujem.
]]Kto, alebo čo, je najväčšou láskou vášho života? Každý nový deň.
]]Z čoho máte najväčší strach? Zo sklamania v očiach mojich blízkych.
]]Ako sa dívate na spolužitie človeka a prírody?
Nedokázal by som žiť v betónovom meste.
]]Kto mal na vás najväčší vplyv? Okolie – rodina, priatelia, kolegovia.
]]Čo považujete za svoj doteraz najväčší životný úspech?
Spätne si myslím, že je to dosiahnutie vysokoškolského titulu.
]]Ako najradšej trávite čas?
Nejakou aktívnou činnosťou, nemám rád posedávanie a leňošenie.
]]Kde by ste chceli stráviť dovolenku?
Niekde na Slovensku v horách. Alebo exotickú v Ázii.
]]Váš obľúbený aforizmus? Nikdy nekrič hop, kým ti nepreskočí!
Zá k l a d n é z á k o n y
ľ u d sk e j h l ú p o st i
Prof. Carlo M. Cipolla
EŠTE K ŠTVRTÉMU ZÁKONU
a jednoducho presun majetku a/alebo
a naivní so znakmi hlúposti (zóna N2) zvy-
Človek sa nazdáva, že dokáže prekabátiť
osohu. Po skončení akcie dokonalého
šujú škody a straty spôsobené hlupákmi,
hlupáka a, do určitej miery, to aj môže urobiť.
zloducha má tento na svojom účte plus,
čím zvyšujú ohavnú a pustošivú schopnosť
Avšak vzhľadom na nevypočítateľnosť sprá-
ktoré je presne rovné mínusu, ktoré spôsobil
poslednej skupiny.
vania hlupáka, človek nedokáže predvídať
inej osobe. Spoločnosť ako celok nie je na
všetky jeho činy a reakcie a po krátkom čase
tom ani lepšie, ani horšie. Keby všetci členo-
To nás privádza k úvahe o schopnostiach
ho nepredvídateľné kroky hlupáka totálne zni-
via spoločnosti boli dokonalými zloduchmi,
rôznych spoločností. Podľa Druhého základ-
čia. Túto skutočnosť jasne vystihuje Štvrtý
spoločnosť by stagnovala, ale nešlo by
ného zákona má podiel hlupákov konštantnú
základný zákon, ktorý tvrdí, že:
o žiadnu mimoriadnu pohromu. Celé pod-
hodnotu σ, a nemá na ňu vplyv čas, priestor,
nikanie by sa stalo obrovským presúvaním
rasa, trieda alebo akákoľvek iná socio-
majetku a blaha v prospech tých, ktorí by
kul­t úrna či historická premenná. Bolo by
konali. Keby všetci členovia spoločnosti
hlbokým omylom veriť, že počet hlupákov
pravidelne niečo podnikli, potom by sa
v spoločnosti na úpadku je väčší ako v rozví-
nielen spoločnosť ako celok, ale aj jed-
jajúcej sa spoločnosti. Obe tieto spoločnosti
notlivci nachádzali v perfektne stabilnom
sužuje rovnaké percento hlupákov. Rozdiel
stave, bez zmeny.
medzi týmito spoločnosťami je len v tom, že
v upadajúcej spoločnosti:
Keď však konajú hlupáci, ide o úplne
a)ostatní členovia spoločnosti dovolia hlu-
iný príbeh. Hlupáci spôsobujú škody
pákom byť aktívnejšími a realizovať viac
a straty iným ľuďom, bez príslušnej
protihodnoty zisku na vlastnom účte.
svojich skutkov;
b)došlo k zmene zloženia skupiny nehlu-
Spoločnosť ako celok je tak ochudob-
pákov, s relatívnym poklesom populácie
nená. Systém hodnotenia, ktorý sme
v zónach I, N1 a Z1 a jej proporcionálnym
znázornili na základnom grafe, ukazuje, že
nárastom v zónach N2 a Z2.
V priebehu stáročí a tisícročí, vo verejnom
kým konanie jednotlivcov zaradených vpravo
aj súkromnom živote, nespočetné množstvo
od čiary N0Z zvyšuje blaho spoločnosti, aj
Tento teoretický predpoklad hojne potvrdzu-
ľudí si nedokázalo plne uvedomiť dosah
keď v rozličných stupňoch, konanie jednot-
jú dôkladné analýzy historických prípadov.
štvrtého základného zákona a táto chyba
livcov na ľavej strane od čiary N0Z spôsobu-
Historická analýza nám skutočne umožňuje
spôsobila ľudstvu nevyčísliteľné škody.
je úpadok spoločnosti.
preformulovať teoretické dôsledky omnoho
konkrétnejším spôsobom a s využitím
PIATY ZÁKLADNÝ ZÁKON
realistickejších detailov. Či sa zameriame
Namiesto posudzovania prosperity jednot-
na starovek, stredovek alebo súčasnosť,
livca zamerajme sa teraz na blaho spoloč-
človek je ohromený skutočnosťou, že každá
nosti, ktorú v tomto kontexte chápeme ako
spoločnosť na vzostupe má svoj nevyhnutný
algebraický súčet podmienok jednotlivcov.
podiel hlupákov σ. Avšak krajina na vzostu-
Mimoriadny význam pri tejto analýze má
pe má aj neobvykle vysoký podiel inteligent-
správne pochopenie Piateho základného
ných ľudí, ktorí dokážu udržať na uzde časť
zákona. Môžeme len tak mimochodom
σ a súčasne vytvoriť dostatočný osoh pre
dodať, že z piatich základných zákonov je
seba aj ostatných členov komunity, čím je
práve Piaty zákon najznámejší a jeho dô-
zaručený rozvoj spoločnosti.
sledok sa veľmi často cituje. Piaty základný
V krajine na úpadku je podiel hlupákov stále
zákon tvrdí, že:
rovný hodnote σ, avšak vo zvyšku populácie
je v skupine ľudí pri moci zreteľný alarmujúci
nárast zloduchov so znakmi stupidity (zóna
Inými slovami, naivní ľudia so znakmi inte-
Z2 v kvadrante Z) a v skupine ľudí mimo
ligencie (zóna N1), zloduchovia so znakmi
moci rovnako alarmujúci nárast počtu naiv-
inteligencie (zóna Z1) a predovšetkým inte-
ných jednotlivcov (kvadrant N) Takáto zmena
Dôsledok zákona je, že: hlupák je nebez-
ligentní ľudia (kvadrant I), všetci pomáhajú,
zloženia populácie nehlupákov nevyhnutne
pečnejší ako zloduch. Výsledkom konania
aj keď v rozličných stupňoch, zvyšovať
posilní deštruktívnu silu časti σ, takže
dokonalého zloducha – osoby, ktorá zaujíma
blaho spoločnosti. Na druhej strane,
úpadok spoločnosti je nevyhnutný. A celá
pozíciu na čiare 0Z na obrázku – je prosto
zloduchovia so znakmi hlúposti (zóna Z2)
krajina ide postupne do pekla.
ABB Spektrum | Na zamyslenie _ 31
Veselé Vianoce a šťastný nový rok!
Merry Christmas and Happy New Year!
Download

Spektrum 4/2010 (pdf., 2,6 MB)