İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Kalite Geliştirme Süreç Asistanı Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-08 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 1
Ünvanı: Kalite Geliştirme Süreç Asistanı
Bağlı Olduğu Pozisyon: Dekan
Vekili: Dekan tarafından yetkilendirilmiş bir alt sorumlu/asistan
Nitelikler:
 Toplam Kalite Yönetimi konusunda en az İç Denetçi Eğitimi almış olmak
 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak
 MS Word, Excel, PowerPoint programlarını iyi derecede kullanabilir olmak
Görev ve Sorumluluklar:
1.Kalite Geliştirme Sorumlusu Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
 AUZEF Kalite Geliştirme Süreci Asistanı olarak Kalite Geliştirme Süreci bünyesinde görev
yapmak
 Kalite Geliştirme Süreci’nde bulunan Ar-Ge Bürosu, Hizmet İçi Eğitim Bürosu,
Dokümantasyon ve Değerlendirme Bürosu çalışmalarını kontrol ve koordine etmek, uyumlu
yürürmesin sağlamak
 Kalite Yolu çalışmalarında ekibi bilgilendirmek ve iş uyumunu koordine etmek
 Kalite Yolu çalışmalarının çalışma takvimine uygun yürütülmesini sağlamak
 Süreç içinde onaylı dokümanların geliştirilmesini sağlamak ve diğer süreçlere bilgi vermek
 Geliştirilen dokümanlarda çapraz ve matris sorumluluk ve çakışmaların analizinin
yapılmasını koordine etmek
 İÜ ADEK ile çalışmaları koordine etmek
 Kurum adına yapılan iyileştirme çalışmalarının prosedüre uygun yürütülmesini sağlamak
 İç denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi ve başarıyla uygulanması için
faaliyetleri planlamak
2.KYS Kapsamında Görev Sorumluluklar







AUZEF in Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket
etmek ve Sürecinde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
AUZEF ve KGS’nin kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtları eksiksiz tutulmasını sağlamak,
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini AUZEF Kalite Kurulu ve Üst yönetimle paylaşmak.
KYS kapsamında AUZEF Kalite Kurulu (AUZEF Fakülte Kurulu) ve Kalite Temsilcileri
tarafından talep edilen bilgileri zamanında vermek.
KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere Süreci adına katkı sağlamak
Yetkiler:



İmza (iç yazışmalar için)
İzin
Temsil
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Fakülte Sekreteri
ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı
Download

AUZEF-GT-08 Kalite Geliştirme Süreç Asistanı Görev Tanımı