İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ar-Ge Şube Sorumlusu Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 1
Unvanı: Ar-Ge Şube Sorumlusu
Bağlı Olduğu Pozisyon: Ar-Ge Büro Sorumlusu
Vekili: Kalite Geliştirme Sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş bir alt sorumlu/asistan
Nitelikler:
 TSE Temel Kalite Sistem Eğitimi ve TSE Proses Yönetimi Eğitimi almış olmak,
 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak,
 MS Word, Excel, PowerPoint programlarını iyi derecede kullanabilir olmak.
 En az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak,
 Lisans mezunu olmak.
Görev ve Sorumluluklar:
1.Ar-Ge Şube Sorumlusu Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
 Temel değerler, stratejiler, hedefler ve amaçları belirler.
 Kalite politikası, iç ve dış çevre analizlerini yapar.
 Makro sistem teorisi ve süreçlerin planlanması, yapısı, kapsamı, sorumlulukları ile ilgili
standartları geliştirir.
 Süreç yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile yeterliliklerini tanımlar.
 Sürecin insan kaynağı, taşınır kaynak, taşınmaz kaynak planlamalarını yapar.
 Süreçlerin iş ve akış diyagramlarının oluşturur.
 Sürecin girdi ve çıktıları ile her türlü kaynak ve akışın analizini yapar.
 İyileştirme planları oluşturur.
 İlgili eğitim ve uygulama planlarını yapar
 Aylık KPI ölçme değerlendirme soru setlerini tasarlar
 6 Aylık veya kurumsal ortalamada hedeflere ulaşma durumunda yeni hedefler belirler.
 İhtiyaç ve iyileştirme analizlerinin tasarlayıp uygular ve 6 aylık kurumsal iyileşme grafiğinin
yakalanmasını sağlar
 Veri Analiz Uzmanı ile ilgili işleri koordine eder. Tüm çalışmaları yönetime sunulmadan
önce kontrol eder.
2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
 AUZEF in Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve
Sürecinde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
 AUZEF ve KGS’nin kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
 KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtları eksiksiz tutulmasını sağlamak,
 Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
 Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini bir üst makamıyla paylaşmak.
 KYS kapsamında AUZEF Kalite Kurulu (AUZEF Fakülte Kurulu) ve Kalite Yönetim Temsilcisi
tarafından talep edilen bilgileri zamanında vermek.
 KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere Süreci adına katkı sağlamak
Yetkiler:



İmza (iç yazışmalar için)
İzin
Temsil
HAZIRLAYAN: SÜREÇ SORUMLUSU
ONAYLAYAN: FAKÜLTE SEKRETERİ
Download

Dergiyi Bilgisayarınıza İndirmek İçin Lütfen Buraya