DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
01.01.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 11
Konu: 2015 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı ile aile ve çocuk
yardımı tutarları hk.
2014 ve 2015 yıllarında uygulanacak memur aylık maaş katsayıları ile taban aylık katsayıları,
Devlet Personel Başkanlığı’nca 14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını
Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme” ile belirlenmişti.
Anılan Toplu Sözleşme’nin 5 inci maddesinin birinci bendi ile 01.01.2014-31.12.2014, ikinci bendi
ile 01.01.2015-30.06.2015, üçüncü bendi ile 01.07.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin memur aylık
maaş katsayıları ile taban aylık katsayıları, %3 oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilmiş olup,
dördüncü bent ile de Maliye Bakanlığı’na sözleşmenin 7 inci maddesinde öngörülen hallerin
gerçekleşmesi halinde memur aylık maaş katsayıları ile taban aylık katsayılarını yeniden belirleme
yetkisi verilmişti.
Söz konusu Toplu Sözleşme’nin “Enflasyon farkı ödemesi” başlıklı 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının;
- a) bendi ile; 2013 yılı Aralık ayı TÜFE endeksinin 2013 yılı Haziran ayı TÜFE endeksine göre altı aylık
değişim oranının %3’ü,
- b) bendi ile; 2015 yılı Haziran ayı TÜFE endeksinin 2014 yılı Aralık ayı TÜFE endeksine göre altı aylık
değişim oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2015 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen
artış oranını,
- c) bendi ile; 2015 yılı Aralık ayı TÜFE endeksinin 2014 yılı Aralık ayı TÜFE endeksine göre oniki aylık
değişim oranının 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında 2015 yılı için öngörülen kümülatif artış
oranını, aşması halinde, 5 inci maddenin “birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan” yani 01.01.201431.12.2014 dönemi ve 01.07.2015–31.12.2015 döneminde uygulanacak katsayıların, “sözkonusu altı
aylık ve oniki aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere
aşan kısım kadar” artırılacağı belirtilmiş ancak 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yani 01.01.2015–
30.06.2015 döneminde uygulanacak katsayıların, 2014 yılı enflasyon artış oranına göre yeniden
belirleneceğine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.
Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre 1.1.2015-30.06.2015 döneminde
uygulanacak memur aylık maaş katsayısı (0,079095), taban aylık katsayısı (1,23858) olup yukarıda
belirtildiği üzere Toplu Sözleşmenin 7 nci maddesinde bu katsayıların Maliye Bakanlığı’nca yeniden
belirleneceğine ilişkin düzenleme bulunmadığından bu (0,079095) ve (1,23858) katsayılarının 2015
yılının ilk altı aylık döneminde aynen kullanılacağı düşünülmektedir.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Bu düşünceden hareketle 2015 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı ile aile ve çocuk
yardımı tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanmış olup söz konusu katsayıların Maliye Bakanlığı’nca
artırılarak yeniden belirlenmesi halinde yapılacak düzenlemeye ilişkin değişiklikler tarafınıza
bildirilecektir.
1. 1 Ocak – 30 Haziran 2015 döneminde uygulanacak tutarlar:
Toplu Sözleşmede 1 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında memur maaş katsayısı 0,079095,
taban aylığı katsayısı ise 1,23858 olarak belirlendiğinden;
1.1. Kıdem Tazminatı: 1 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli kıdem tazminatı tavan
tutarı aşağıdaki şekilde3.532,34 TL olarak hesaplanacaktır:
Kıdem Aylığı
Taban Aylığı
Gösterge
500*0,079095=
1.000*1,23858=
(8.000+1.500)*0,079095*3=
Toplam (TL)
39,55
1.238,58
2.254,21
3.532,34
1.2. Çocuk Yardımı: 1 Ocak - 30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli çocuk yardımı tutarı;
- 0-6 yaş (72’nci ay dahil) grubunda yer alan çocukların her biri için (500*0,079095
=) 39,55 TL olacaktır.
- 0-6 yaş grubu dışında kalan çocukların her biri için (250*0,079095 =) 19,77 TL olacaktır.
1.3. Aile Yardımı: 1 Ocak – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli aile yardımı tutarı,
(2.134*0,079095 =) 168,79 TL olacaktır.
2. 1 Temmuz – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanacak
Toplu sözleşmenin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 1 Temmuz – 31 Aralık 2015 tarihleri
arasında memur maaş katsayısı 0,081468, taban aylığı katsayısı ise 1,27574 olarak belirlenmiş
olup sözleşmenin 7 nci maddesi ile Maliye Bakanlığı’na bu katsayıları yeniden belirleme yetkisi
verilmiştir.
Maliye Bakanlığı’nca bu yetkinin kullanılmaması durumunda Toplu Sözleşmede yer alan katsayılar
kullanılacağından;
2.1. Kıdem Tazminatı: 1 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli kıdem tazminatı
tavan tutarı aşağıdaki şekilde3.638,31 TL olarak hesaplanacaktır:
Kıdem Aylığı
Taban Aylığı
Gösterge
500*0,081468=
1.000*1,27574=
(8.000+1.500)*0,081468*3=
Toplam (TL)
40,73
1.275,74
2.321,84
3.638,31
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
2.2. Çocuk Yardımı: 1 Temmuz - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli çocuk yardımı tutarı;
- 0-6 yaş (72’nci ay dahil) grubunda yer alan çocukların her biri için (500*0,081468
=) 40,73 TL olacaktır.
- 0-6 yaş grubu dışında kalan çocukların her biri için (250*0,081468 =) 20,37 TL olacaktır.
2.3. Aile Yardımı: 1 Temmuz – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli aile yardımı tutarı,
(2.134*0,081468 =) 173,85 TLolacaktır.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
3
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-11 2015 yılı kıdem tazminatı tavan ile aile ve