DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
25.12.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 58
Konu: 2016 yılında uygulanacak Damga Vergisi tutarları hk.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “...Her takvim
yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin
asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme
oranında arttırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate
alınmaz”; son fıkrasında ise “Bakanlar Kurulu bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu
vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi
vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar
artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergilerde ise bu fıkra ile
artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler
tespit etmeye yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.
488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna
ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak
vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Türk Lirasını aşamaz.
Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için
tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlar Kurulu yeniden değerleme
oranının % 50 fazlasını geçmemek ve % 20`sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye
yetkilidir.” hükmü yer almıştır.
2015 yılı için yeniden değerleme oranı, Maliye Bakanlığı’nca 457 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile % 5,58 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 59 Seri No’lu Damga Vergisi
Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılında Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan
kağıtlar için uygulanacak damga vergisi tutarlarını, 2015 yılında uygulanan maktu vergi
tutarlarını yeniden değerleme oranında arttırmak suretiyle belirlemiştir.
Yapılan bu düzenlemeye istinaden Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar
için 2016 yılında uygulanacak Damga Vergisi tutarları yukarıda bahsedilen Resmi Gazete’de
yayınlanan genel tebliğte yer almaktadır.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Diğer taraftan, 59 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Damga Vergisi Kanununun 14
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst
sınırın (2015 yılında uygulanan 1.702.138,00 TL’liksınırın) Kanunun 14 üncü maddesi gereği yeniden
değerleme oranı olan % 5,58 ile artırılması sonucunda 2016 yılı için1.797.117,30 olarak uygulanması
gerekmektedir.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-58 2016 yılında uygulanacak damga vergisi