DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
26.11.2014
SİRKÜLER NO: 2014 / 45
Konu: Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları ile Limited Şirket
Ortaklarının Sigortalı Sayıldıkları Dönemler İçin Verilmesi Gereken Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı
İşten Ayrılış Bildirgeleri ile Daha Önce Verilmemiş Bildirgelerin 11.12.2014 Tarihine Kadar Verilmesi
Durumunda Ceza Uygulanmamasına İmkan Sağlayan 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Hk.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4- b) 3) maddesinde anonim
şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirketlerin tüm ortakları, sigortalı (eski BağKur) olarak sayılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 12.05.2010 tarihinde yayımlanan Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 11-4) c) maddesine göre;
- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine
seçildikleri tarihte başlayacak olup bu tarih şirket yetkililerince 15 gün içinde kuruma bildirilecektir.
- Limited şirket ortaklarının sigortalılıkları, şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihte başlayacak olup
bu tarih ticaret sicil memurluklarınca 15 gün içinde kuruma bildirilecektir.
- Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca
devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak olup bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse
devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin
birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği
nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince 15 gün içinde kuruma bildirilecektir.
Yine 5510 sayılı Kanunun 9- b) 3) maddesine göre anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan
ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten; limited şirket ortaklarından hisselerinin
tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten
itibaren sigortalılıkları sona erecektir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 14- 2) ç) maddesi gereği;
- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte
sona erecek olup bu tarih şirket yetkililerince ve sigortalılarca 10 gün içinde Kuruma bildirilecektir.
- Limited şirket ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin
devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer
suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret
sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla
sona erecek olup bu tarih, sigortalılar ve şirket yetkililerince 10 gün içinde Kuruma bildirilecektir.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Söz konusu işe giriş ve çıkış bildirgelerinin kanuni süresi içerisinde bildirilmemesi durumunda 5510
sayılı Kanun’un 102’nci maddesinin (a) bendinin birinci fıkrası uyarınca bildirilmeyen her bir bildirge
için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması gündeme gelmektedir. Bu durumda;
1. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, yönetim kurulu üyesi oldukları dönemde
“sigortalı” olduklarından yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarih ile yönetim kurulu üyeliği
görevlerinin bittiği tarihin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunludur. Anonim şirketler
tarafından kağıt ortamında yapılacak bu bildirimin,
1.1. yönetim kurulu üyeliğine seçilme tarihinden itibaren Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek: 4) ile 15 gün
içinde,
1.2. yönetim kurulu üyeliği görevinin bittiği tarihten itibaren Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (Ek: 5) ile
10 gün içinde, yapılması gerekmektedir.
2. Limited şirket ortakları, limited şirket ortağı oldukları dönemde “sigortalı” olduklarından ortak
oldukları tarih ile ortaklıktan çıkış tarihlerinin kağıt ortamında Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
2.1. Limited şirket kurucu ortakları, ticaret sicil memurluklarınca şirketin ticaret siciline tescil edildiği
tarihten itibaren 15 gün içinde Kuruma bildirilmektedir.
2.2. Hisse devri yoluyla limited şirket ortağı olan yeni ortakların şirket yetkililerince, ortaklar
kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihten itibaren ortaklar kurulu kararının, hisse devrine
ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti
veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının
ibraz edilmesi kaydıyla, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek: 4) ile, 15 gün içinde,
2.3. Hisse devri yaparak ortaklıktan ayrılan eski ortakların sigortalılar ve şirket yetkililerince, ortaklar
kurulu karar tarihinden itibaren ortaklar kurulu kararının, hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter
devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi
veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği
nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (Ek: 5) ile 10 gün içinde,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.
Bu defa 11.09.2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun
61’inci maddesi ile daha önce verilmemiş olan söz konusu Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri (Ek: 4) ile
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeleri (Ek: 5)’nin Kanunun yayımı tarihi olan11.09.2014’ten itibaren 3 ay
içinde verilmesi halinde kanuni sürelerinde verilmiş sayılacağı ve idari para cezası
uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Bu durumda 12 Mayıs 2010 tarihli Yönetmelikte yer alan söz konusu Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri
(Ek: 4) ile Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeleri (Ek: 5)’nin geçmişe yönelik olarak 11 Aralık 2014 tarihine
kadar verilmesi halinde verilen bu bildirgeler zamanında verilmiş sayılacak ve verilmeyen her bir
bildirge için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmayacaktır.
6552 sayılı Kanuna göre söz konusu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları,
kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecek, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade
veya mahsup edilmeyecektir.
Bu çerçevede geçmişe yönelik cezai işlem yapılmaması amacıyla anonim şirketlerin yönetim
kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları hakkında daha önce verilmemiş olan Sigortalı İşe
Giriş Bildirgeleri (Ek: 4) ile Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeleri (Ek: 5)’nin 11 Aralık 2014 tarihine kadar
verilmesi gerekmektedir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine uyularak cezai işlemle karşılaşılmaması bakımından anonim
şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortaklarının sigortalılık dönemleri ile
ilgili olarak söz konusu işe giriş-çıkış bildirimlerinin kuruma kağıt ortamında verilmesine dikkat
edilmesi gerekmektedir,
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
3
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2014-45 limited şirket ortakları ve a.ş yönetim