SİRKÜLER
2014/30
SİRKÜLERİN
Tarihi
: 08.12.2014
Konusu
: Daha Önce Kuruma Bildirilmeyen, Limited Şirketlerde Ortak
Değişikliklerinin, Anonim Şirketlerde İse Yönetim Kurulu Üye
Değişikliklerinin SGK’ya Bildiriminde Son Gün 11.12.2014
Mevzuat
: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Yasal Dayanak
: 11.09.2014 Tarihli Ve 29116 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de
Yayımlanan 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
Bilindiği üzere; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 8, 9 ve 11. maddelerinde belirtilen yükümlülükler
kapsamında, 01.10.2008 tarihinden itibaren limited şirket ortaklarının ve anonim şirketlerde
yönetim kurulu üyelerinin değişikliklerine ilişkin olarak SGKya bildirim yapılması zorunluluğu
getirilmiştir.
Buna göre anonim şirket yönetim kurulu üyesi ortaklarının sigortalılığı, yönetim kurulu
üyeliğine seçildikleri tarihten, limited şirketlerde hisse devri alan yeni ortakların
sigortalıklarının ise devrin yapıldığı tarihten itibaren şirket yetkililerince 15 gün içinde SGK’ya
bildirilmesi gerekmektedir. Yine sigortalıklarının sona erdiği ( anonim şirket yönetim kurulu
üyelerinin bu görevlerinin bittiği tarihte, limited şirket ortaklıklarında ise hisse devrinin
yapıldığı ortaklar kurulu karar tarihi) tarihten itibaren de 10 gün içinde SGK’ya bildirilmesi
gerekmektedir.
6552 Sayılı Yasa ile yapılan düzenleme ile 01.10.2008 tarihi ile 30.04.2014 tarihleri arasında
gerçekleşen ve SGK’ya bildirilmeyen limited şirketlerde ortak değişikliklerinin, anonim
şirketlerde ise yönetim kurulu üye değişikliklerinin 11.12.2014 tarihine kadar yerine getirilmesi
ile,bu bildirimler kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılacak ve idari para cezası
uygulanmayacaktır.
Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine
bakılmaksızın terkin edilecektir.
Ancak 30.04.2014 tarihinden sonra yapılması gereken bildirimler bu kapsamda değildir.
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ŞTİ.
Download

Daha Önce Kuruma Bildirilmeyen, Limited Şirketlerde Ortak