Sirküler No
: 2014/78
Sirküler Tarihi
:14.11.2014
Konu
: Şirket Ortaklarının Ortaklığa Giriş Ve Ortaklıktan Çıkışlarının Yasal Süre İçerisinde
SGK’ya Bildirilmemesi Hakkında Önemli Duyuru
www.sgk.gov.tr internet sitesinde yapılan duyuruya göre;
"…
Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri
tarihte başlar ve bu tarih şirket yetkililerince on beş gün içinde SGK’ya bildirilmesi gerekir.
Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni
ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar
kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin devrin yapıldığının işlendiği pay
defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği
nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince, on beş gün içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi
gerekmektedir.
Limited şirketi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketinin komandite ortakları, şirket ortaklığından
ayrılmaları veya anonim şirketinde yönetim kurulu üyesi olan şirket ortaklarının yönetim kurulundan çıkması
halinde, sigortalılarca on gün içinde çıkışlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Yasal süre
içerisinde bildirilmemesi halinde her bir işlem için ayrı ayrı aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası
uygulanmaktadır.
6552 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile limited şirketi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
komandite ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakların, 4b kapsamında sigortalılıklarının
başlama veya bitiş tarihlerinin 11.12.2014 tarihine kadar ( bu tarih dahil) bildirilmesi halinde yasal süresi içinde
bildirilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.
…."
denilmektedir. Sözkonusu duyurunun tam metni sirkülere eklenmiştir.
İşe giriş ve işten ayrılışları bağlı bulundukları Kuruma bildirecekler için örnek dilekçe ektedir. (Ek:1)
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
KAPSAM YMM LTD. ŞTİ.
A Member Of
Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu No:8
Bodur İş Merkezi K.4 D.17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (216) 575 78 92 (Pbx)
Faks: (216) 575 78 94
[email protected]
www.kapsamymm.com
İstanbul: __/__/2014
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……………………. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE
…………
Müdürlüğünüz ………………………………………………………. işyeri sicil numarasında işlem gören
işyerimizin şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi (Limited şirketlerde ortağı) …………………………T.C.Kimlik
numaralı ………………………….. ‘ün 4/b kapsamında ekteki işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin 6552 sayılı
Kanunun 61.nci Maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen GEÇİCİ 57.inci maddesi kapsamında kabul edilmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.
………………………………………….. A.Ş./LTD. ŞTİ.
Eki: A.Ş.’ler için
1. Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
2. 2- 4/b İşe Giriş Bildirgesi
(….. adet)
3. 4/b İşten Ayrılış Bildirgesi (….. adet)
LTD.ŞTİ.’ler için
1. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
2. 4/b İşe Giriş Bildirgesi
(….. adet)
3. 4/b İşten Ayrılış Bildirgesi (….. adet)
A Member Of
Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu No:8
Bodur İş Merkezi K.4 D.17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (216) 575 78 92 (Pbx)
Faks: (216) 575 78 94
[email protected]
www.kapsamymm.com
Download

BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ - KAPSAM Yeminli Mali Müşavirlik