DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
23.01.2014
SİRKÜLER NO: 2014 / 06
Konu: 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna
edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hk.
Bilindiği üzere, gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları
memur maaş ve taban aylığı katsayısına göre hesaplanmaktadır.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan 03.01.2014 tarih ve
27998389.115913 sayılı genelge ile 03.01.2014 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksinde, 2013 yılı Aralık ayında 2013 yılı Haziran
ayına göre % 3,27 oranında artış gerçekleştiğinden bahisle 01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde
geçerli yeni aylık katsayısı (0,076998), yeni taban aylığı katsayısı (1,205274) olarak belirlenmiştir.
Bu durumda 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 döneminde geçerli söz konusu memur maaş ve
taban aylığı katsayısı ile yurtiçi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları dikkate alınarak Gelir Vergisi
Kanunu’nun 24 üncü maddesine istinaden gelir vergisinden istisna edilen yurtiçi, yurt dışı ve KKTC
gündelik tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.
1. 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Tutarları
Devlet Memuru Aylık Brüt Tutar
Kadro Derecesi
(TL)
Gelir
Vergisinden
İstisna
Gündelik
Miktarı (TL)
1. Derece
1.936,76 ve üstü
48,50
1. Derece
1.922,90 ila 1.936,76
40,50
1. Derece
1.753,50 ila 1.922,90
37,50
1. Derece
1.537,91 ila 1.753,50
35,00
1 - 4. Derece
1.275,73 ila 1.537,91
31,00
5 - 15. Derece
1.275,73 ve daha azı
30,00
2. 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Tutarları
Brüt Aylıklar (TL) /
Gidilen Ülke
1.936,76
fazlası
ve 1.922,901.936,76
1.715,001.922,90
1.275,731.715,00
1.275,73 ve
daha azı
(II)
(III)
(VII)
(VIII)
(IX)
ABD (ABD Doları)
182
146
117
110
93
Almanya (EURO)
164
131
105
99
83
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 E-Mail:[email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Avustralya
(Avustralya Doları)
283
227
181
171
143
Avusturya (EURO)
166
132
106
100
84
Belçika (EURO)
161
128
103
97
81
1.238
988
791
746
627
Finlandiya (EURO)
148
119
95
90
74
Fransa (EURO)
160
127
102
96
81
Hollanda (EURO)
156
125
100
94
80
İngiltere (Sterlin)
115
91
74
69
59
İrlanda (EURO)
155
124
99
94
78
İspanya (EURO)
158
126
101
95
80
İsveç (İsveç Kronu)
1.359
1.085
867
819
687
İsviçre
(İsviçre Frangı)
283
226
181
171
143
İtalya (EURO)
152
122
98
92
77
25.127
20.118
18.901
15.914
244
195
156
147
125
50
40
33
31
25
128
103
97
82
1.193
952
762
719
604
155
124
99
93
78
617
492
395
372
313
Danimarka
(Danimarka Kronu)
Japonya
Yeni)
(Japon 31.405
Kanada
(Kanada Doları)
Kuveyt
(Kuveyt Dinarı)
Lüksemburg (EURO) 161
Norveç
(Norveç Kronu)
Portekiz (EURO)
Suudi
Arabistan
(S.A.Riyali)
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 E-Mail:[email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Yunanistan (EURO)
158
126
101
95
80
127
101
81
76
65
157
125
100
95
80
Diğer AB Ülkeleri
(EURO)
Diğer Ülkeler
(ABD Doları)
3. 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Vergiden Müstesna KKTC Harcırah Tutarları
Brüt Aylıklar (TL)
1.922,90
fazlası
KKTC (TL)
101,00
ve 1.922,90–
1.753,50
1.753,50
1.537,91
88,00
75,50
– 1.537,91–
1.275,73
63,00
1.275,73 ve
daha azı
50,20
Gündelik uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlara ise aşağıda yer verilmiştir.
a) Harcırah (Gündelik), Gelir Vergisi Kanunu’nun 61/2’nci maddesi ile ücret olarak tanımlanmış ve
24/2 nci maddesi ile de verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatma giderlerine karşılık
verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelik kısmı veya Devletçe
verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Bu durumda verilen harcırahların (gündeliklerin), hizmet erbabının brüt maaşına tekabül eden Devlet
memuru gündeliğinden fazlası brütleştirilerek gelir vergisine tabi tutulacaktır.
b) Gündelikler yemek ve yatma giderlerine karşılık verilmekte olup bu tutarlara ulaşım giderleri dahil
değildir.
c) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı seyahatlerinde her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin
gündelik miktarı ödemelere esas alınacaktır.
d) Yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında, seyahat süresinin ilk 10 (On) günü için
ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 arttırılması suretiyle hesaplanacaktır.
İlk 10 gün için ödenecek gündelik hesabı: 15 günlük bir seyahat için İngiltere’ye görevli giden ve aylık
brüt ücret tutarı 1.000 YTL olan bir hizmet erbabına, ücret olarak vergilendirilmesine gerek
kalmaksızın yemek ve yatma giderlerine karşılık ödenebilecek azami harcırah 2.120 İngiliz Sterlini
olarak aşağıdaki şekilde hesaplanarak bulunacaktır:
İlk 10 gün (10 * (106*1.5)=)
(A)
=
1.590
Sonraki 5 gün (5 * 106=)
(B)
=
530
Ödenecek gündelik toplamı (A+ B)
(C)
=
2.120
3
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 E-Mail:[email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
e) Aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla (ilk 10 gün) yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri
ücretleri fatura ile belgelendirenlere, harcıraha hak kazanılan süreyle sınırlı olmak üzere, faturada
gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin % 40 ını aşması
halinde, aşan kısmın % 70 i ayrıca ödenecektir.
Ancak yatacak yer temini için ödenecek ilave miktar hesaplanan gündeliklerin;
i) II ve III no’lu sütunlarda gösterilenler için %100’ünden
ii) Diğerleri için de % 70’inden fazla olamayacaktır.
Yatacak yer temini için ödenecek ilave gündelik tutarı hesabı: 15 günlük bir seyahat için İngiltere´ye
görevli giden ve aylık brüt ücret tutarı 1.000 YTL olan bir hizmet erbabının seyahat dönüşü 900
Sterlin’lik bir otel faturası ibraz etmesi halinde ödenecek ilave gündelik tutarı 176.4 İngiliz Sterlin
olarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
Fatura tutarı (Yatak ücreti)
(D)
=
900
(E)
=
848
Fark (D-E=F)
(F)
=
52
Gündelikleri aşan kısmın % 70’i (F * 0,70=) (52 * 0,70=)
(G)
=
36,4
Hesaplanan gündeliklerin %40’ı
(2.120 * 0.40 =)
Not: Hesaplamada 52 İngiliz Sterlin’lik fark, hesaplanan gündeliklerin % 100’ü olan 2.120 İngiliz
Sterlini’ni aşmadığından % 70 lik tutarın tamamı hesaplamaya dahil edilmiştir.
Böylece 15 günlük bir seyahat için İngiltere’ye giden bir hizmet erbabının vergiden müstesna gündelik
tutarı, 2.120 Sterlin gündelik (C), 36,40 Sterlin yatak ücreti (G) olmak üzere toplam 2.156,40 İngiliz
Sterlini (C + G) olacaktır.
f) Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden miktarları, yabancı para cinsinden gündelik
miktarlarının T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen cari (efektif veya döviz) satış kuru ile çarpılması
suretiyle bulunacaktır.
g) Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun 24’ncü maddesinde sayılan kişilere harcırah verilmesi
yerine iş seyahatleri sırasında gerçekleşen yol, yemek ve yatmak masraflarının tamamının, Vergi Usul
Kanunu’nun belge düzeni hükümlerine uyulmak kaydı ile şirketçe karşılanması ve gider kaydedilmesi
de mümkün bulunmaktadır.
h) Bir şirkette, farklı kişiler ve farklı seyahatler için gündelik verme veya gerçek usulde giderlerin
karşılanması yöntemlerinden sadece bir tanesi uygulanabilmektedir.
ı) Eğer aynı personel ve aynı seyahat için iki yöntem birden uygulanacak ise (hem bütün seyahat
masraflarının belge karşılığı ödenmesi, hemde belli bir gündelik verilmesi hali) ödenen gündeliğin
tamamı Gelir Vergisi´ne tabi tutulacaktır.
4
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 E-Mail:[email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
j) 488 no’lu Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun IV ncü bölüm ı) bendi gereği, harcırahın
tamamı damga vergisine tabidir.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
5
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 E-Mail:[email protected]
Download

YMM AYHAN BAĞCI