SİRKÜLER: 2014/007
BURSA, 15.01.2014
Konu: 1-Fazla Mesai İçin Çalışandan Muvafakat Alma
2-2014 Yılında Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin
Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları
1-) Fazla Mesai İçin Çalışandan Muvafakat Alma Hakkında
*İşveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul eder” ifadesi mevcutsa
iş sözleşmesinin yapıldığı yılda fazla mesai için işçiden muvafakat alma gereği o yıl için kalkar.
*Yönetmelik gereği Sonraki yıllar için ise, her yılın Ocak ayı içerisinde işçinin yazılı muvafakatinin alınması
gerekir.Bu yazı her çalışandan ayrı ayrı alınabileceği gibi bir kağıda üst metin olarak bu yazı yazılmak ve
tüm personele adı, soyadı, T.C. kimlik no ve imza şeklinde bir tablo yapılarak da alınabilir. Ancak her
çalışandan ayrı ayrı alınmasında fayda gördüğümüzü de belirtmek isteriz. Bkz. Form1
*Fazla çalışma yapılıp da bu yazının alınmaması halinde her bir personel için uygulanacak ceza tutarı 246
TL’dir.
Form1: FAZLA ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ
…………………………………….SSK Sicil numarası ile çalışmakta olduğum …………………………………………………Unvanlı işyerinde,
İşverenin gerekli gördüğü zamanlarda (Hafta tatili, Resmi ve Dini tatil günlerinde) işlerin aksatılmadan
yürütülmesi için 01/01/2014. – 31/12/2014. tarihleri arasında istenilen gün ve saatte fazla mesai yapmak için
muvafakatim olduğunu ve bu çalışmam karşılığında yürürlükte olan İş kanunu çerçevesinde ücretimi almayı
kabul ve beyan ederim.
Adı Soyadı – İmza
2-) 2014 Yılında Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir
Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları
Gelir vergisinden istisna edilen yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarlarına ilişkin gelir dilimleri ve Yurtiçi
harcırah tutarları 2013/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın maaş katsayılarında yaptığı değişiklikle
yeniden belirlendi.
Bakanlar Kurulu Kararı’nda açıklanan katsayılarda yapılan değişiklik ile yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarlarına
karşılık gelen gelir (maaş ve ücret) dilimlerinin de yeniden belirlenmesini gerekli kılmıştır.
2014 yılı 01.01.2014 – 30.06.2014 dönemi için geçerli olacak yurtiçi ve yurtdışı gündeliklerinin
hesaplanmasında esas alınacak cetveller aşağıdaki şekilde olacaktır.
Tablo1: Yurtiçi Harcırah Tutarları :
Brüt Aylık (maaş- ücret) / TL
Vergiden İstisna Gündelikler Tutarı / TL
1.936,76 ve daha fazlası
48,50 TL
1.922,90 ila 1.936,75
1.753,50 ila 1.922,89
40,50 TL
37,50 TL
1.537,91 ila 1.753,49
35,00 TL
1.275,73 ila 1.537,90
31,00 TL
1.275,72 ve daha azı
30,00 TL
Tablo2: Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Cetvel:
BRÜT AYLIK TUTARLAR (maaş- ücret)/ TL
1.922,90 ila
1.936,75
1.753,50 ila
1.922,89
1.537,91 ila
1.753,49
1.275,73 ila
1.537,90
arasında aylık
alanlar
arasında aylık
alanlar
arasında aylık
alanlar
arasında aylık
alanlar
A.B.D. (A.B.D Doları)
182
146
117
110
93
Almanya (Euro)
164
131
105
99
83
Avustralya
(Avustralya Doları)
283
227
181
171
143
Avusturya (Euro)
166
132
106
100
84
Belçika (Euro)
161
128
103
97
81
1.238
988
791
746
627
Finlandiya (Euro)
148
119
95
90
74
Fransa (Euro)
160
127
102
96
81
Hollanda (Euro)
156
125
100
94
80
İngiltere (Sterlin)
İrlanda (Euro)
115
155
91
124
74
99
69
94
59
78
İspanya (Euro)
158
126
101
95
80
Ülkeler ve Para Birimi
Danimarka
(Danimarka Kronu)
1.275,72 ve
daha azı
aylık alanlar
1.359
1.085
867
819
687
İsviçre (İsviçre Frangı)
283
226
181
171
143
İtalya (Euro)
152
122
98
92
77
31.405
244
25.127
195
20.118
156
18.901
147
15.914
125
25
İsveç (İsveç Kronu)
Japonya (Japon Yeni)
Kanada ( Kanada Doları)
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
50
40
33
31
Lüksemburg (Euro)
161
128
103
97
82
1.193
952
762
719
604
Norveç (Norveç Kronu)
155
124
99
93
78
617
492
395
372
313
Yunanistan (Euro)
158
126
101
95
80
Diğer AB Ülkeleri (Euro)
127
101
81
76
65
Diğer Ülkeler (A.B.D Doları)
157
125
100
95
80
Portekiz (Euro)
Suudi
(Suudi A.Riyali)
Arabistan
Tabloda gösterilen gündelikler ilk 10 günlük süre için % 50 zamlı olarak ödenebilmektedir. Bu şekilde
hesaplanan tutarları aşan harcırah ödemelerinin, net ücret ödemesi kabul edilerek gelir vergisine tabi
tutulması gerekmektedir.
Not: Harcırah tutarlarından(binde 7,59) ‰7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacağını da
unutmamak gerekmektedir.
YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR BKK KARARI
MADDE 1- (1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi
amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek
gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.
(2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi
için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
MADDE 2- (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden
avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış
kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde
ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas
alınır.
(2) Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para
cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan
edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
(3) Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla
olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz
satış kuru esas alınır.
MADDE 3- (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet,
uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler
gündeliklerinden indirilir.
(2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya
özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli
yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate
almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu
şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine
yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere
geçici görevle gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında,
seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması
suretiyle hesaplanır.
(2) Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı
olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere,
faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan
gündeliklerinin %40'ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, %40'mı aşması halinde ise aşan kısmın
sadece %70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak
hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;
a) I-III no'lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için %100'ünden,
b) IV-VIII no'lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için %70'inden,
fazla olamaz.
(3) Bu Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı
miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen
gündeliklerin artırımlı miktarları esas alınır.
(4) Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.
MADDE 5- (1) Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici
görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı
dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;
a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek
tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,
b) Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum
personelinin,
c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri
kapsamı dışında kalan diğer personelin, konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan
kısmının tamamı ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu
Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden
yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurtdışı
geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30'unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda
kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığınca belirlenir.
(2) Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve
belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankaların
yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin yüzde kırkını
aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu
Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık
harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik
edilen ödeneklerinin %30'unu aşamaz.
(3) Bu madde uyarınca görevlendirilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için artırımlı olarak
hesaplanan gündelikler dahil olmak üzere gündeliklerinin yüzde kırkma kadar olan miktar için bir ödeme
yapılmaz.
(4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde
uygulama esaslarım belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 6- (1) Bu Karar;
a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri
uygulananlara,
b) Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),
c) Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol
gündelikleri hariç),
ç) 15/1/2010 tarihinden sonra yurtdışına tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından karşılananlara, uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce, 30/1/2012 tarihli ve 2012/2760 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karara göre onay işlemi tamamlanmış olanlar
hakkında söz konusu Karar hükümleri uygulanır.
MADDE 7- (1) Bu Karar, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Saygılarımızla,
EKREM ALFATLI
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
Download

dosyayı indir