DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
25.12.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 56
Konu: 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi tutarları hk.
Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinde konutlara ait
çevre temizlik vergisinin su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan
binaların çevre temizlik vergisinin ise maddenin beşinci fıkrasında yer alan tarifeye göre ve
büyükşehirlerde % 25 arttırılmak suretiyle yıllık olarak hesaplanması hükme bağlanmıştır.
Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinin onbirinci fıkrasında ise; “Bu maddenin
dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu
tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.”
hükmüne yer verilmiştir.
2015 yılı için yeniden değerleme oranı 457 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 5,58
olarak tespit edilerek ilan edilmiştir.
25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No’lu Belediye Gelirleri
Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan konutlar ve işyerleri ile
diğer şekilde kullanılan binalara ilişkin çevre temizlik vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden
belirlenmiştir.
1. Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına
büyükşehir belediyelerinde 27 Kuruş, diğer belediyelerde 21 Kuruş olarak hesaplanacaktır.
2. İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi
İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için 2016 yılında ödenecek vergi aşağıdaki tarifeye göre
hesaplanacaktır.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
2.1. Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
2.600
1.600
1.160
500
300
168
58
2.000
1.200
800
400
260
137
46
1.600
1.000
690
300
179
90
32
1.370
800
500
260
168
80
27
1.160
690
400
200
137
58
21
2.2. Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
3.250
2.000
1.450
625
375
210
72
2.500
1.500
1.000
500
325
171
57
2.000
1.250
862
375
223
112
40
1.712
1.000
625
325
210
100
33
1.450
862
500
250
171
72
26
3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci
fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci
fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte
birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7
nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir
belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile
nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde
bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına
10 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi
tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1.300
800
580
250
150
84
29
1.000
600
400
200
130
68
23
800
500
345
150
89
45
16
685
400
250
130
84
40
13
580
345
200
100
68
29
10
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
3
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-56 2016 yılında uygulanacak çevre ve