DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
25.12.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 54
Konu: 2016 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi istisna hadleri ile vergi
tarifesi matrah dilim tutarları hk.
Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun istisnalarla ilgili 4 üncü maddesinin
(b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah
dilim tutarları her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir.
2015 yılı yeniden değerleme oranı, 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 5,58 olarak
ilan edilmiştir.
Maliye Bakanlığı’nca 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No’lu
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere
Veraset ve İntikal Vergisi istisna hadleri ve vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukardaki hükümler
çerçevesinde aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
1. 2016 takvim yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b), (d)
ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 TL (füruğ
bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL),
d) İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL,
e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında
kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL,
olarak dikkate alınacaktır.
İvazsız surette vaki intikallerden, istisna haddi altında kalanlar için vergi dairesine beyanname
verilmesine gerek bulunmamaktadır.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
2. 2016 takvim yılında veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde uygulanacak
vergi tarifesi:
Verginin Oranı (%)
Matrah
İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın
210.000
500.000
1.110.000
2.000.000
3.820.000
TL için
TL için
TL için
TL için
TL’yi aşan bölümü için
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
1
3
5
7
10
10
15
20
25
30
Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç),
ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı
uygulanarak hesaplanır.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-54 2016 yılında uygulanacak viv oran ve