DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
25.12.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 61
Konu: Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı parasal limitler 1 Ocak 2016 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmesi hk.
25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No’lu Gelir Vergisi
Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı hadlere ilişkin tutarlar değiştirilmiştir. Yeni tutarlar
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için 2015 yılında
uygulanan 3.600,00 TL’lik istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen mesken kira gelirleri için
3.800,00 TL olarak uygulanacaktır.
2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek
Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya
işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan
günlük 13,00 TL’lik (KDV hariç) yemek bedeline (ticket, yemek çekleri vb.) ilişkin istisna tutarı, 1
Ocak 2016 tarihinden itibaren günlük 13,70 TL (KDV hariç) olarak uygulanacaktır.
Katma Değer Vergisini indirime konu edemeyeceği için maliyet veya gider olarak kabul etmek
durumunda olan BSMV mükellefi banka, faktoring, finansman ve aracı kurum vb. şirketlerin 13,70
TL’yi KDV dahil olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere limiti aşan yemek yardımı
gelir vergisine tabidir.
3. Engellilik İndirimi Tutarı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları değişmemiş olup, 1
Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aylık,

birinci derece engelliler için 900,00 TL,

ikinci derece engelliler için 460,00 TL,

üçüncü derece engelliler için 210,00 TL
olarak düzenlenmiştir.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
4. Değer Artış Kazançları
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin, 2015
takvim yılında 10.600,00 TL olarak uygulanan istisna limiti, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elde
edilen gelirlere uygulanmak üzere 11.000,00 TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır.
5. Arızi Kazançlar
Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesinde sayılan; arızi olarak ticari muamelelerin icrasından elde
edilen kazançlar ile arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat gibi
arızi kazançlara ilişkin 2015 takvim yılında 23.000,00 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim
yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.
6. Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde yer alan; tevkifata ve
istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin 2015 takvim
yılında 1.500,00 TL olarak uygulanan beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine
uygulanmak üzere 1.580,00 TL olarak tespit edilmiştir.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-61 2016 yılında uygulanacak gelir vergisi