DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
01.01.2016
SİRKÜLER NO: 2016 / 03
Konu: 2016 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları yeniden belirlenen
asgari ücretle birlikte değişmesi hk.
Bilindiği üzere, 04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5615 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 31’inci maddesi ile
01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren ücretlerde vergi indirimi
maddesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesi yürürlükten kaldırılmış,
aynı kanun’un 2’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden düzenlenen 32’nci maddesi ile de
gerçek usulde verilendirilen ücretliler için asgari geçim indirimi uygulaması getirilmiş, 04.12.2007
tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğ
ile de 01.01.2008 tarihinden itibaren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi
uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemelerde bulunulmuş idi.
Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde
çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
Mükellefin kendisi için % 50’si Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u Çocukların
her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i Diğer çocuklar için % 5’i
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının
uygulanması sonucu bulunacak tutarın, Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan Gelir
Vergisi
tarifesinin
birinci
gelir
dilimine
uygulanan
oranla
(% 15) çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12’sinin aylık olarak hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunmaktadır.
31 Aralık 2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’nun 30 Aralık 2015 tarih ve 2015/1 sayılı Kararı ile 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016
tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarları belirlenmiş olup 16 yaşını doldurmuş işçiler
ile 16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücret tutarları eşitlenmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca 01.01.2016-31.12.2016 döneminde asgari geçim
indiriminin hesaplanmasında Asgarî Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen aylık brüt 1.647,00
TL’lik asgari ücretin yıllık tutarı kullanılacaktır.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Örnek:
Bekar olan bir asgari ücretlinin 2016 yılının Ocak ayında yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarı
aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
2016 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (1.647,00 x12)
: 19.764,00 TL
- Asgari Geçim İndirimi Oranı
: % 50
- Mükellefin kendisi için
: % 50
- Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (19.764,00x% 50)
: 9.882,00 TL
- Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (9.882,00x% 15)
: 1.482,30 TL
Hesaplanan yıllık tutarın 1/12’si olan (1.482,30/12) 123,53 TL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi
tevkifatı tutarından mahsup edilecektir.
Bu ücretlinin Ocak
gerçekleştirilecektir.
ayı
için, asgari
geçim
indirimi
mahsup işlemi
aşağıdaki şekilde
- 2016 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti
: 1.647,00 TL
- 2016 yılı Ocak Ayı Gelir Vergisi Matrahı
: 1.399,95 TL
- 2016 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi
: 209,99 TL
- 2016 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı
: 123,53 TL
- 2016 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi
: 86,46 TL’dir.
Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 123,53 TL ücretliye daha
fazla ödeme yapacaktır.
Net ücret üzerinden anlaşmak suretiyle çalışanlar da asgari geçim indiriminden yaralanacak olup,
hesaplanan vergiden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarları net ücretleri ile birlikte ücretliye
ödenecektir.
Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, 2016 yılında çalışanların yararlanacağı aylık asgari
geçim indirimi tutarını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır:
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Çalışanın Medeni Durumu
Bekar
Evli,eşi çalışmıyor
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu
Boşanmış
Boşanmış, 1 çocuklu
Boşanmış, 2 çocuklu
Boşanmış, 3 çocuklu
Boşanmış, 4 çocuklu
2016 yılı aylık asgari
geçim indirimi tutarı
(TL)
123,53 TL
148,23 TL
166,76 TL
185,29 TL
197,64 TL
209,99 TL
123,53 TL
142,05 TL
160,58 TL
172,94 TL
185,29 TL
123,53 TL
142,05 TL
160,58 TL
172,94 TL
185,29 TL
Bu durumda net asgari ücretin hesaplanması:
Asgari Ücret 2016 yılı Tablosu:
2016 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ
( 01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi )
Brüt Ücret
1.647,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı
230,58 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
16,47 TL
Gelir Vergisi Matrahı
1.399,95 TL
Gelir Vergisi
86,46 TL
Damga Vergisi
12,50 TL
Kesintiler Toplamı
346,01 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekâr ve Çocuksuz)
123,53 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)
(Bekar ve Çocuksuz)
1.300,99 TL
3
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Asgari ücretin işverene maliyeti:
İŞVERENE MALİYETİ
Asgari Ücret
1.647,00 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı)
255,29 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU
32,94 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (*)
1.935,23 TL
* 5510 sayılı Kanun'un 81. maddesinin (ı) bendine göre, yukarıdaki hesaplamada SGK primi
işveren payı (% 20,5 – 5 Puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuya ilişkin yayınladığı bilgi notunda; Asgari
ücret artışından kaynaklanan maliyetin % 40’ı devlet tarafından karşılanacaktır.
 274 TL’lik işverene ek maliyetin (1935,23 TL üzerinden) %40’ı olan 110 TL’sinin Hazine
tarafından karşılanacağı,
 İşyerinde 2015 itibariyle 1.300 TL ücret düzeyinin altında çalışan tüm işçiler ile asgari ücret
düzeyinden yeni işe alınacak işçilerin de yüzde 10’unun bu destekten yararlanacağı,
 2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsamın geçerli
olduğu açıklanmıştır.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
4
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2016-03 2016 için geçerli asgari ücret ve agi