Mali Bülten
`
No: 2015/43
Vergi/ 9 Nisan 2015
Yatırım Teşvik Sisteminde Önemli Değişiklikler Yapıldı
kpmgvergi.com
kpmg.com.tr
Özet: 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar’ın süresi daha önce 9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ek bir
BKK ile uzatılmıştı.
Ancak, geçen hafta yeni İstihdam ve Teşvik Paketi Taslağı ile ilgili, yapılan basın açıklamaları ile mevcut
Karar’ın güncelleneceği bilgisini almış ve buna ilişkin açıklamalarımızı geçen hafta içerisinde KPMG Vergi
BLOG’tan paylaşmıştık.
Mevcut Karar, üzerinde beklenen değişiklik yapılarak 8 Nisan 2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan ek Karar ile bu tarihte yürürlüğe girmiş oldu. Bu ek Karar ile yapılan değişiklikler aşağıda
kısaca özetlenmiştir.
Açıklamalar:
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük vergisi muafiyeti uygulaması ile ilgili olarak; teşvik belgesine başvurulmuş ancak henüz belgeye
bağlanamamış yatırımlara ait makine ve teçhizat ithalinde, teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve
istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın yatırılması ile makine teçhizatının ithali
mümkün kılınmıştı. Ancak; teşvik belgesinin 6 ay içerisinde düzenlenmiş olması gerektiği, belge düzenlenemediği
takdirde bu sürenin uzatılmasının mümkün olduğu açıklanmıştı. Ek Karar ile buradaki süre uzatımının yapılması
için süre bitiminden itibaren 3 ay içerisinde uzatma için başvurunun yapılması gerektiği netleştirilmiş ve uzatımın
sürenin bitiş tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklanmıştır.
Buna ek olarak, teminatla ithalat işlemi yapılmış, ancak öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat
edilmemiş ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş olan yatırımlar için, bu maddenin yayımını müteakip iki ay
içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na süre uzatımı talebinde bulunulabilecektir. Bununla beraber, bu hükmün
önceki Kararlara istinaden teminatla ithalat izni verilmiş yatırımlar için de uygulanacağı açıklanmıştır.
Desteklerde Süre Uzatımı ve Uygulama Değişiklikleri
Faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi süreleri ve kurumlar vergisi indirimi uygulamasına ilişkin
01/01/2015 tarihi itibarıyla başlayan yatırımlar için sona eren avantajlı süre ve oranlar birer yıl
uzatılmıştır. (31 Aralık 2014 tarihleri; 31 Aralık 2015 olara, 1 Ocak 2015 tarihi ise 1 Ocak 2016 olarak
değiştirilmiştir)
Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında yatırım süresi
boyunca (tamamlama vizesi şartı aranmaksızın) ve 18 ay ile sınırlı olmak üzere geminin yapımında
istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül
eden kısmı Bakanlıkça karşılanabiliyordu. Ek Karar ile bu kapsama maden arama yatırımları da eklenmiş
ve 2. fıkrada (aşağıda) belirtilen süreler dikkate alınarak faydalanılabileceği açıklanmıştır.
Münhasıran 2015 ve 2016 yılları içerisinde gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırım
döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazancına uygulanacak indirimli gelir ve
kurumlar vergisine ilişkin önemli bir destek sağlanmıştır. Ek Karar ile beraber, 2015 ve 2016 yıllarına
münhasır yatırım harcamaları için, yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarının oranları
bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için ciddi oranda artırılmıştır.
Bölgesel Teşvik Uygulam aları
Bölgeler
1
2
3
4
5
6
Büyük Ölçekli Yatırım lar
Stratejik Yatırım lar
Yatırım a katkı
oranı (%)
Yatırım a katkı tutarının
yatırım dönem inde
kullanılabilecek kısm ı
(%)
Yatırım a katkı
oranı (%)
Yatırım a katkı tutarının
yatırım dönem inde
kullanılabilecek kısm ı
(%)
Yatırım a katkı
oranı (%)
Yatırım a katkı tutarının
yatırım dönem inde
kullanılabilecek kısm ı
(%)
15
20
25
30
40
50
50
55
60
65
70
80
25
30
35
40
50
60
50
55
60
65
70
80
50
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
80
Öncelikli Yatırım Konularında Değişiklik
Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası
tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar “Öncelikli
Yatırım” konuları arasından çıkartılmıştır.
Buna ek olarak, “Öncelikli Yatırım Konuları” arasında yer alan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan
alınacak, proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki savunma,
havacılık ve uzay alanındaki yatırımların kapsamı “savunma alanındaki” yatırımlar ile sınırlandırılmıştır.
Ancak OECD’nin teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin
üretimine yönelik yatırımlar “öncelikli yatırım” kapsamına dahil edilmiştir. Bu kapsamda teşvik edilen
yatırımların detayına bakıldığında (Aşağıdaki US-97 kodlarına göre) “hava ve uzay” araçlarının imalatına
ve “eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin üretimine” ilişkin yatırımların
belirlenen kod altında yer alan yatırım konuları ile sınırlı olmak üzere teşvik edildiği anlaşılmaktadır.
3
US 97 Kodları
2423
30
32
33
353
Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı Ürünlerin İmalatı
Büro, Muhasebe ve Bilgi İşlem Makineleri İmalatı
Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Ve Cihazlari İmalatı
Tıbbi Aletler; Hassas Ve Optik Aletler ile Saat İmalatı
Hava ve Uzay Taşıtları İmalatı
Maden Kanunu kapsamında düzenlenmiş arama ruhsatı ve sertifikası sahibi yatırımcıların maden
arama yatırımları “Öncelikli Yatırım” konularına eklenmiştir.
Minimum &atırım Tutarlarında Değişiklik
Yukarıdakilere ek olarak, mevcut Karar’ın Ek-2A (Sektörler ve yatırım konularına ilişkin tablo)
tablosunda yer alan 14, 32, 34 ve 37. satırlarındaki asgari yatırım tutarları 1. ve 2. bölgeler için 1 milyon
TL, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgeler için 500 bin TL olarak değiştirilmiştir (aşağıda sunulmuştur)
Sektör
Kodu
14
32
34
37
US-97
Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler
2423
30
32
3530.0.15
İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı
Ek Karar ile Değişen
(1. ve 2. Bölgeler)
Ek Karar ile Değişen
(3,4 ve 5.Bölgeler)
6. Bölge
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
Yatırımın Sektörü ve Konusundaki Diğer Değişiklikler
Mevcut Karar’ın Ek-2B tablosunda (İller ve yatırım konularına ilişkin tablo) yer alan ve bölgesel
desteklerden faydalanabilecek olan asgari 2 milyon TL tutarındaki ve "hava ve uzay taşıtları imalatı" ile
bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar Dipnot’dan çıkarılmıştır. Bu değişiklik ile bölgesel
teşviklerden yaralanacak yatırım olarak yalnızca "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının
imalatı" bırakılmıştır. Buna ek olarak 4. ve 5. bölgelerde yapılacak “cam ve cam ürünleri imalatı
konusundaki yatırımlar” eklenmiştir.
Kararın EK-4‘ünde “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” arasında yer alan doğalgaza dayalı elektrik üretimi
yatırımlarına bir istisna getirilmiş ve 19/06/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’ndan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15
oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç tutulmuş ve teşvik edilen
yatırımlar arasına dahil edilmişti.
3
Önceki hali
Sonraki hali
Madde 9: Güm rük vergisi m uafiyeti:
Madde 9: Güm rük vergisi m uafiyeti:
(6) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara
ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Bakanlığın görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca, teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve
kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta,
bir defada verilecek teminat süresi azami altı aydır. Teminat süresi içerisinde teşvik belgesinin
düzenlenememiş olması halinde süre uzatımı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilir.
Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Yatırımcının, teminatın çözümü
için teminat süresi içinde (ek süreler dahil) teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile
birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde teminat irat
kaydedilir.
(6) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara
ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Bakanlığın görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca, teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve
kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta,
bir defada verilebilecek teminat süresi altı ay olup, sürenin başlangıç tarihi, eşyanın serbest
dolaşıma giriş tarihidir. Bu süre içerisinde teşvik belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre
bitimini müteakip üç ay içerisinde süre uzatımı için doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
müracaat edilir. Verilecek ek sürenin başlangıcı bir önceki sürenin bittiği tarihtir. Teminatın
çözümü için, teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına müracaat edilmesi gerekir. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.
Geçici Madde 4
Madde 11: Faiz desteği
(5) Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak
müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür.
(1) Bu Kararın 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden teminatla ithalat işlemi yapılmış,
ancak öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat edilmemiş ve teminatı henüz irat
kaydedilmemiş olan yatırımlar için, bu maddenin yayımını müteakip iki ay içerisinde Gümrük ve
Ticaret Bakanlığına süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bu hüküm, daha önceki Kararlara
istinaden teminatla ithalat izni verilmiş yatırımlar için de uygulanır.
(2) Bu maddeyi ihdas eden Kararın lehte olan hükümleri, talep edilmesi halinde, 1/1/2012
tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”
Madde 11: Faiz desteği
(5) Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak
müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür.
Madde 12: Sigorta prim i işveren hissesi desteği
Madde 12 - (2) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen
yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.
Madde 12: Sigorta prim i işveren hissesi desteği
Madde 12 - (2) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen
yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.
Sigorta prim i işveren hissesi desteği
Bölgeler
31/12/2014 (31/12/2015 olarak
değişti) tarihine kadar (bu tarih
dahil) başlanılan yatırım lar
1/1/2015 (1/1/2016 olarak değişti)
tarihinden itibaren başlanılan
yatırım lar
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
1
2
3
4
5
6
Madde 12: Sigorta prim i işveren hissesi desteği
Madde 12: Sigorta prim i işveren hissesi desteği
(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında
tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için
ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça
karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en
fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda
değerlendirilir
Kararın 12 nci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna bucümle eklenmiştir: “Maden arama
yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak
tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilir.”
Madde 17: Öncelikli yatırım konuları
Madde 17: Öncelikli yatırım konuları
(1) e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon
Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik
( e ) Yürülükten kaldırılmıştır.
yatırımlar.
f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari (f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek
yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
savunma alanındaki yatırımlar.
(n) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek
teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30,
32, 33 ve 353).
(o) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip
yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.”
Geçici Madde 5
(1) Bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, 1.1.2015 ile 31.12.2016 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli gelir veya kurumlar vergisi,
hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını
aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının;
a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda, 1 inci bölgede yüzde ellisini, 2 nci bölgede
yüzde elli beşini, 3 üncü bölgede yüzde altmışını, 4 üncü bölgede yüzde altmış beşini, 5 inci
bölgede yüzde yetmişini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini,
b) Stratejik yatırımlarda ise 6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde yetmişini,
geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da
uygulanabilir.
Karar Eki EK 2B Dipnot 10:
Karar Eki EK 2B Dipnot 10:
c) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri
c) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki “demiryolu ve tramvay lokomotifleri
ile vagonlarının imalatı" ve "hava ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve parçaları
ile vagonlarının imalatı” ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar.”
konusundaki yatırımlar.
e) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki
yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).”
3
Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
3
Bize Ulaşın
Vergi Hizmetleri
Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
KPMG Istanbul Ofis
Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi
Kavak Sokak, No; 29
Beykoz 34805 İstanbul
Tel. +90 (216) 681 91 00
Fax. +90 (216) 681 91 91
KPMG Ankara Ofis
Paragon Tower
Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. No: 8
Çukurambar, Ankara
Tel :+90 (312) 491 72 31
Fax : +90 (312) 491 71 31
KPMG İzmir Ofis
Heris Tower, Akdeniz Mah.Şehit
Fethi Bey Cad. No:55 Kat:21 D:34
Alsancak-Konak / İZMİR
Tel : +90 (232) 464 20 45
Fax : +90 (232) 464 21 45
© 2015 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International
Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu
KPMG International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır.
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir
gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir.
Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın
bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse
özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dökümanda
yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG
International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız
şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative’e
bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir
hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International
Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı
karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
Download

Title is set in Univers45 Light 30 pt