`
Finans Bülteni
Vergi/ 10 Nisan 2015
6306 Sayılı Kanun'a göre Hak Sahiplerince Bankalardan
Kullanılacak Kredilere İlişkin Düzenlemeler
kpmgvergi.com
kpmg.com.tr
Özet: 10.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan
Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar
Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
Açıklamalar:
Söz konusu Karar ile 13.10.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak
Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmış olup,
Karar 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Değişikliklere ilişkin açıklamalarımız aşağıda başlıklar halinde yer almakta olup, Karar'ın tüm metni bültenimiz
ekinde yer almaktadır. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere
Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar’ın;

“Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (ç) bendi
eklenmiş ve fıkranın diğer bentleri buna göre teselsül ettirilmiştir.
“ç) Edinme kredisi: 6306 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve /veya işyerini
kendi imkânları ile edinmek isteyenlere verilen kredileri,”

“Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “kredi kullanacak” ibaresinden sonra
gelmek üzere “malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi” ibaresi eklenmiştir.
Değişiklik öncesi;
“e) Hak sahibi: 6306 sayılı Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişileri,”
Değişiklik sonrası;
“e) Hak sahibi: 6306 sayılı Kanun kapsamında kredi kullanacak malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi gerçek veya
tüzel kişileri,”

“Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıda şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi;
“g) Kredi: Hak sahiplerince Türk Lirası cinsinden kullanılacak güçlendirme ve yapım kredilerini,”
Değişiklik sonrası;
“g) Kredi: Hak sahiplerince 6306 sayılı Kanun kapsamında konutunu ve/veya işyerini kendi imkânları ile
yapmak, güçlendirmek ya da edinmek isteyenlere Türk Lirası cinsinden verilen kredileri”

“Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “ya da edinmek” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Değişiklik öncesi;
“ğ) Yapım kredisi: 6306 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/veya
işyerini kendi imkanları ile yapmak ya da edinmek isteyenlere verilen kredileri,”
Değişiklik sonrası;
“ğ) Yapım kredisi: 6306 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/veya
işyerini kendi imkanları ile yapmak isteyenlere verilen kredileri,”

Faiz desteği sağlanmasına ilişkin esasların yer aldığı 4. maddesine yedinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(8) Bakanlık'ın bilgilendirilmesi ve yeni ödeme planlarının Bakanlık'a iletilmesi koşullarıyla, hak
sahiplerince ara ödeme yapılması, kredilerin yapılandırılması ve hâlihazırda protokol imzalanmış diğer
bankalara devredilmesi mümkündür”
Faiz desteği sağlanmasına ilişkin esasların yer aldığı 4. maddesinin mevcut sekizinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
Değişiklik öncesi;
“(8) Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri
durdurulur.”
Değişiklik sonrası;
“(9) Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri
durdurulur. Hak sahipleri geri ödeme gerçekleştirirse faiz desteği ödemeleri, geç ödenmiş taksitleri de
kapsayacak şekilde ve Bakanlığın uygun gördüğü kredi ödeme planında belirtilen tutar üzerinden,
kaldığı aydan itibaren devam eder.”

Faiz desteği sağlanmasına ilişkin esasların yer aldığı 4. maddesinin mevcut dokuzuncu fıkrasında
yer alan “güçlendirme kredisi ve yapım kredisi” ibaresi “güçlendirme, yapım veya edinme kredisi”
şeklinde değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi;
“(9) Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, 6306 sayılı Kanun ve bu Karar çerçevesinde
güçlendirme kredisi ve yapım kredisi için destek sağlanan hak sahiplerinin, bahse konu desteğin
devam edebilmesi için zorunlu deprem sigortası yaptırmaları şarttır.”
Değişiklik sonrası;
“(10) Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, 6306 sayılı Kanun ve bu Karar çerçevesinde
güçlendirme, yapım veya edinme kredisi için destek sağlanan hak sahiplerinin, bahse konu desteğin
devam edebilmesi için zorunlu deprem sigortası yaptırmaları şarttır.”

Faiz desteği sağlanmasına ilişkin esasların yer aldığı 4. maddesinin mevcut onuncu fıkrasında yer
alan “31.12.2014” ibaresi “31.12.2015 olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda,
Değişiklik öncesi;
(10) Bu Karar kapsamındaki faiz desteği, bankalardan 31/12/2014 tarihine kadar sağlanacak krediler için
uygulanır.
Değişiklik sonrası;
(11) Bu Karar kapsamındaki faiz desteği, bankalardan 31/12/2015 tarihine kadar sağlanacak krediler için
uygulanır.
Karar’ın 5. maddesinde yer alan faiz desteği ve limitlere ilişkin sağlanacak faiz desteğin koşul ve limitler
aşağıdaki tablodaki gibi değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi;
Değişiklik sonrası;
Karar’ın 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “verimliliği” ifadesi “kimlik” olarak değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi;
“(2) Bu Karar uyarınca kullandırılacak faiz destekli kredilerde sağlanan faiz desteği oranı; 5/12/2008
tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
kapsamında B sınıfı Enerji Verimliliği Belgesine sahip binalar için ise 100 baz puan artırılarak uygulanır”
Değişiklik sonrası;
“(2) Bu Karar uyarınca kullandırılacak faiz destekli kredilerde sağlanan faiz desteği oranı; 5/12/2008
tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
kapsamında B sınıfı Enerji Kimliği Belgesine sahip binalar için ise 100 baz puan artırılarak uygulanır”
Karar’ın 5. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Kaldırılan fıkra;
“Faiz desteği sağlanacak kredilerin anapara geri ödemeleri bu maddede belirtilen azami ödemesiz
dönemi aşmamak üzere inşaatın tamamlandığı tarihten itibaren başlar.”
Söz konusu Karar bültenimiz ekinde yer almaktadır.
Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz
Saygılarımızla,
Bize Ulaşın
Vergi Hizmetleri
Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
KPMG Istanbul Ofis
Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi
Kavak Sokak, No; 29
Beykoz 34805 İstanbul
Tel. +90 (216) 681 91 00
Fax. +90 (216) 681 91 91
KPMG Ankara Ofis
Paragon Tower
Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. No: 8
Çukurambar, Ankara
Tel :+90 (312) 491 72 31
Fax : +90 (312) 491 71 31
KPMG İzmir Ofis
Heris Tower, Akdeniz Mah.Şehit
Fethi Bey Cad. No:55 Kat:21 D:34
Alsancak-Konak / İZMİR
Tel : +90 (232) 464 20 45
Fax : +90 (232) 464 21 45
© 2015 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International
Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu
KPMG International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır.
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir
gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir.
Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın
bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse
özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dökümanda
yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG
International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız
şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative’e
bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir
hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International
Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı
karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
Download

Title is set in Univers45 Light 30 pt