KPMG TÜRKİYE
“Sağlık Sektörü”
Yeni Teşvik Sistemi
Öncelikli Yatırımlar
ve Diğer Teşvikler
Ağustos 2014
kpmg.com.tr
Sağlık sektöründe öncelikli yatırımlar…
• Sağlık sektörüne ilişkin olarak, belirlenen öncelikli yatırım
konuları şunlardır:
• Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ve gün geçtikçe büyüyen
yatırım potansiyeli, son yıllarda yerli ve uluslararası
yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini oldukça artırmıştır.
Sağlık sektörüne yapılan yatırımlar ile birleşme ve satın
almaların artması sağlık sektöründeki ilerlemeye önemli
katkıda bulunmuştur.
- Biyoteknolojik ilaç üretimine yönelik yatırımlar
- Onkoloji ilaçlarının üretimine yönelik yatırımlar
- Kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar
• Bununla beraber yatırım teşviklerine yönelik yeni
düzenlemelerin yürürlüğe girmesi de sağlık sektörünün
yükselişe geçmesinde önemli rol oynamaktadır.
Bu alanlarda, asgari 20 milyon TL yatırım yapılması
gerekmektedir.
• Son dönemde, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Karar uyarınca sağlık sektörü yatırımlarına önemli
teşvikler sağlanması öngörülmüştür. Bu bağlamda, genel
teşvik uygulamalarının yanında belli özellikler taşıyan
yatırımlar “öncelikli yatırım konuları” arasına alınmış
ve daha yüksek destek yoğunlukları ile desteklenmeye
başlanmıştır.
• 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile öncelikli
yatırım olarak belirlenen yatırımlar, 5 inci Bölgede
uygulanan bölgesel desteklerden; 6’ncı bölgede yer
almaları halinde ise bulunduğu bölge desteklerinden
faydalanabilecektir.
Dikkat edilmesi gereken konular !
• Yatırımcının, teşvik belgesine bağlanan yatırımını
gerçekleştirdikten sonra; ürününün pazara sunulması vb.
işlemler sırasında gerekli olan ruhsat ve diğer belgeler
de ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecektir.
• Öncelikli yatırım statüsünde olabilmenin ilk koşulu
yatırım projesinin Sağlık Bakanlığı’nın onayına tabii
olmasıdır.
• Teşvik belgesine başvuru bakımından, öncelikli yatırım
kapsamı dışından kalan sağlık sektörü yatırımları
için Sağlık Bakanlığı onayı gerekmemektedir. Bu
tür yatırımlar için doğrudan Ekonomi Bakanlığı’na
başvurulması yeterlidir.
• Proje onayına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı
tarafından tespit edilmektedir. Öncelikli yatırımlar
için Sağlık Bakanlığı’ndan alınan proje onayı ile teşvik
belgesi başvurusu yapılacaktır.
Öncelikli Yatırımlara Sağlanan Teşvikler
DESTEK UNSURLARI
5.Bölge
6.Bölge
KDV İstisnası
+
+
Gümrük Vergisi Muafiyeti
+
+
Yatırıma Katkı
OSB Dışı
40
50
Oranı (%)
OSB İçi*
50
55
Sigorta Pirimi
OSB Dışı
7 yıl
10 yıl
İşveren His. Desteği
OSB İçi*
10 yıl
12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
+
+
Faiz Desteği
+
+
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
-
10 yıl
Sigorta Primi Desteği
-
10 yıl
** Öcelikli yatırımlar sadece 5. ve 6.Bölgelerde yapıldıkları durumda ek olarak OSB desteklerinden yararlanabilirler.
Sağlık Sektörüne Diğer Teşvikler
1. Stratejik Yatırımlar; 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile getirilen şartları sağlayan sağlık sektörü yatırımları
da “stratejik yatırım” olarak teşvik belgesi alabilecektir.
STRATEJİK YATIRIM
DESTEK UNSURLARI
Tüm
Bölgeler İçin
Buna göre stratejik yatırımlar;
• Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
KDV İstisnası
+
Gümrük Vergisi
Muafiyeti
+
•%50’den fazlası ithalatla karşılanan,
• Asgari %40 katma değer yaratan,
• Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl
itibariyle en az 50 Milyon $ olan yatırımlardır.
2. Büyük Ölçekli Yatırımlar; Sabit yatırım tutarı 50 milyon
TL’yi geçen;
Yatırıma Katkı
Oranı (%)
%50
• İlaç üretimi yatırımları
• Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalat yatırımları yeni
teşvik sistemi kapsamında büyük ölçekli yatırım olarak
desteklenmektedir.
Yatırıma Katkı Oranının
Yatırım Döneminde
Uygulanacak Kısmı
3. Bölgesel Desteklerden Yararlanan Yatırımlar;
Yukarıda belirtilen türlere girmeyen yatırımlar 2012/3305
sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yerlerde yapılmak
kaydıyla, bölgesel desteklerden yararlanabilirler. Bu yatırım
konuları şunlardır:
Sigorta Primi
İşveren His.
Desteği
• İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel
kaynaklı ürünlerin imalatı
Yatırım Yeri Tahsisi
Destek
Süresi
%50
(6. Bölgede %80)
7 YıL
(6. Bölgede
10 Yıl)
+
• Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
• Hastane ve huzurevi yatırımları
• Diğer ilaç üretimi yatırımlarıdır.
KDV İadesi
4. Genel Teşvik Desteklerinden Yararlanan Yatırımlar;
Bu destek unsurları yeni teşvik sistemi ile getirilen bölgesel,
stratejik ve büyük ölçekli desteklerden yararlanamayan
yatırımlar için yararlanılabilecek destekleri ifade etmektedir.
• 1 ve 2. bölgelerde asgari yatırım tutarı 1 milyon TL; diğer
bölgelerde ise 500 bin TL’yi geçen ve 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararında teşvik edilmeyecek yatırımlar
veya teşviki şarta bağlı olan yatırımlar arasında sayılmayan
yatırımlar, genel teşviklerden faydalanabileceklerdir.
Bu kapsamdaki destekler;
500 Milyon TL’nin
üzerindeki yatırımların
bina-inşaat
harcamaları için
öngörülmüştür.
Faiz Desteği
Yatırım tutarının
%5’ini geçmemek
kaydıyla azami 50
Milyon TL’ye kadar
Gelir Vergisi
Stopajı Desteği
6. Bölge yatırımları
için 10 Yıl
Sigorta Primi
Desteği
6. Bölge yatırımları
için 10 Yıl
- KDV İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Gelir Vergisi Stopajı Desteği ( 6. Bölge’de gerçekleştirilecek yatırımlar için)
KPMG teşvik düzenlemeleri kapsamında
size nasıl yardımcı olabilir?
• Planlanan Yatırım - Teşvik Sistemi ilişkisine yönelik danışmanlık
• Teşvik başvuru süreci danışmanlık işlemleri
• Yatırım süreci yönetimi / danışmanlığı
• Yatırımın tamamlanması ve teşvik belgesinin kapatılması işlemleri
İletişim:
KPMG İş ve Yönetim
Danışmanlığı A.Ş.
Abdulkadir Kahraman
Vergi Bölüm Başkanı,
Şirket Ortağı
T: +90 216 681 90 00 - 9004
F: +90 216 681 90 90
E: [email protected]
Nesrin Tuncer
İlaç Sektör Lideri, Şirket Ortağı
T: +90 216 681 90 00 - 9003
F: +90 216 681 90 90
E: [email protected]
Emrah Akın
Vergi, Direktör
T: +90 216 681 90 00 - 9040
F: +90 216 681 90 90
E: [email protected]
Daha fazla bilgi için
kpmg.com.tr
kpmgvergi.com
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel
durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine
karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun
bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir.
KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının
üye firmaları KPMG International Cooperative’e bağlıdır. KPMG International Cooperative
müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International
Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada
bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
© 2014 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., KPMG International Cooperative’in üyesi bir
Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli ticari
markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Download

Sağlık Sektorü Teşvik Sistemi