T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
EXP02016
A NT A L Y A
-Ü A T l
Sayı : 61403193 -301.02K o n u : Protokol
■ 3^/09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin (v-...yetişkinler, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her tiirlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek
ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya
işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken.... ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak) bendine göre
sosyal hizmetleri yapmak ve yaptırmak yetkisi, ayrıca 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin (c ) bendi
gereği; belediyelerin Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflarla ortak hizmet
projeleri gerçekleştirebilecekleri hükmü gereğince;
Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan Gülveren Mahallesi 3734 Sokak İtfaiye
Yanı Kepez/Antalya
ve Altındağ Mahallesi 152.Sokak No:23 Muratpaşa/Antalya
adreslerinde
bulunan gayrimenkullerin sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması amacıyla Türkiye Eğitim ve
Gençliğe Hizmet Vakfı ile 1 (bir) yıllık protokol, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014
tarih ve 399 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanına tanınan yetki devri ile 02.09.2014
tarihinde yapılmıştır. Aynı kararda yapılan protokoller hakkında Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisine bilgi verilmesi hususu da olduğundan,
Türkiye Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ile
yapılan protokol hakkında Meclisin bilgilendirilmesi hususunu, arz ederim.
Sosyal
Başkanı
EK: Sosyal ve Kültüp^f Ortak Hizmet Projesi Protokolü (^-.Sayfa)
Genel Sekreter
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
A d r e s : Y azı İşleri v e K a ra rla r Ş u b e M d.
K araalio ğ lu P a rk ı İçi
07100/ ANTALYA
A yrıntılı B ilgi İçin: Ö .A K 1N
T e l: 0 2 4 2 2 4 9 52 7 0 - 7 1
F a x : 0 2 42 2 4 9 52 75
\V e b : v w w .a n ta lv a .b e l.tr
E-Posta: [email protected]
SOSYAL VE KÜLTÜREL ORTAK HİZMET PROJESİ PROTOKOLÜ
TA RA FLAR
M A L S A H İB İ
: A N TA LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR B ELED İY E BA ŞK A N LIĞ I
P R O JE O R T A Ğ I
: TÜ RK İYE G EN ÇLİK V E EĞ İTİM E H İZM ET VAKFI
P R O T O K O L K O N U SU
M ülkiyeti A ntalya Büyükşehir Belediyesine (Bundan böyle “B elediye” olarak
anılacaktır) ait olan G ülveren Mh. 3734 Sk. İtfaiye Yanı K epez/A ntalya ve A ltındağ M h. 152
Sk. No:23 M uratpaşa/A ntalya adreslerinde bulunan gayrim enkullerin sosyal ve kültürel
hizm etlerde kullanılm ası amacıyla, Türkiye Eğitim ve Gençliğe H izm et Vakfı (B undan böyle
“V a k ıf’ olarak anılacaktır) ile 1 yıllık protokol yapılması.
DAYANAK
5216 sayılı Büyükşehir Belediye K anunu’nun 7. m addesinin (v- ... yetişkinler,
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel
hizmetleri yürütm ek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri
kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken ... ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği yapmak) bendine göre sosyal hizm etleri yapm ak ve yaptırm ak
yetkisi. A yrıca 5393 Sayılı K anunun 75. m addesinin (c) bendi gereği; belediyelerin B akanlar
K urulu
tarafından
vergi m uafiyeti
tanınan
vakıflarla
ortak
hizm et projeleri
gerçekleştirebilecekleri hükmü.
İşbu protokol A ntalya Büyükşehir Belediyesi M eclisinin 12/08/2014 tarih ve 399
sayılı kararı gereği Belediye B aşkanm a verilen yetki hükm ü çerçevesinde im zalanm ış olup,
ayrıca Belediye m eclisinin bilgisine sunulacaktır.
O R T A K H İZ M E T P R O JE S İ Ş A R T L A R I
1.
Ortak
hizm et
projesi
kapsam ında
Belediye,
V akfın
kullanım ına
sunduğu
gayrim enkullerde sözleşm e tarihinde m evcut bulunan tüm dem irbaşları da V akfın sosyal
ve kültürel hizm etlerinde kullanm ak üzere vakfa kullandıracaktır. Söz konusu dem irbaş
listeleri işbu sözleşm enin ayrılm az bir parçasıdır. Belediye gayrim enkuller ve m evcut
dem irbaşların sosyal ve kültürel hizm etlerde kullanılm ası karşılığında herhangi bir ücret
talep etm eyecektir.
2.
Ortak H izm et Projesinin süresinin başlam a tarihi, proje konusu gayrim enkullerin V akfa
teslim edildiği tarihtir.
3.
V akfa işbu sözleşm ede belirtilen şartlarla teslim edilen gayrim enkuller sosyal ve kültürel
hizm etler dışında başka am açlarla kullanılam az. A ncak Belediye söz konusu yerlerin
kullanım am acını her zam an değiştirebilir. Bu halde V ak ıf da protokole konu yerleri yeni
kullanım am acına uygun olarak kullanm akla yüküm lüdür.
4.
Teslim edilen gayrim enkuller, V ak ıf tarafından veya V akfın kurduğu ve çoğunluk hissesi
V akfa ait olan kuruluşlar tarafından işbu sözleşm e şartlarına uygun olarak kullanılacaktır.
5. Elektrik, su, doğalgaz vs. giderler V akfa ait olup, bunlarla ilgili sözleşm eler V ak ıf veya
çoğunluk hissesi vakfa ait kuruluşlar adına ilgili dairesinde yapılıp Belediyeye
bildirilecektir.
6. Taşınm azların aynına ve kullanım ına ilişkin m er’i tüm vergi, resim , harç ve her türlü
ücretler ile bu hususlarda daha sonra ihdas edilecek tüm vergi, resim , harç ve her türlü
ücretler sözleşm e süresince V akfa ait olacaktır.
7. Taşınm azlar, sosyal ve kültürel hizm etlerde kullanılm ak üzere 5393 sayılı B elediye
K anunu’nun 75/c m addesi gereğince V akfa sosyal ve kültürel hizm et alanında ortak
sosyal ve kültürel hizm et projeleri geliştirm e kapsam ında bedelsiz olarak
kullandırılm aktadır.
8. V ak ıf sözleşm e süresi içerisinde taşınm azlar için yapm ış olduğu hiçbir masrafı
B elediyeden talep etme hakkına sahip değildir. Sözleşm e süresince taşınm azların m utat
onarım ları, V ak ıf tarafından gereğince ve süresinde yerine getirecektir.
9. V ak ıf teslim aldığı gayrimenlcullerde yapılacak sosyal ve kültürel hizm etler kapsam ında
özellikle gençlere yönelik olarak ücretsiz sosyal ve kültürel bakım dan eğitici ve geliştirici
eğitim ve kurslar düzenleyecektir.
10. Sözleşm e kapsam ında V akfa teslim edilen gayrim enkullerde gerçekleştirilecek faaliyetler
sırasında düzeni sağlayıcı ve güvenliği tem in etm ek üzere gerekli her türlü önlemi alm aya
V ak ıf yetkili ve sorum ludur.
11. Yine yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerinin içeriği ve uygulam ası ile alakalı olarak
tüm hukuki, cezai, mali ve idari sorum luluk V akfa ait olacaktır.
12. V akıf işbu sözleşm e kapsam ında kendisine teslim edilen gayrim enkullerde yangın,
deprem , terör vb. afet ve kazalara karşı her türlü önlem ve tedbiri alm akla m ükellef olup,
bu sebeplerden kaynaklanacak her türlü mali, cezai, hukuki ve idari sorum luluk V akfa ait
olacaktır.
13. Bu protokol sosyal ve kültürel alanda ortak hizm et projesi gerçekleştirm e kapsam ında
tanzim edildiğinden Belediyenin işbu protokole konu gayrimenlcullerde yapm ayı
planladığı her türlü sosyal ve kültürel vb. faaliyetlerinde, V akıf veya o an protokol
hüküm leri çerçevesinde taşınm azı kullanan, her türlü kolaylığı gösterecek olup, gerekli
m üsaadeyi verecektir.
14. İşbu ortak hizm et projesi kapsam ında gerçekleştirilecek faaliyetlerde B elediyeye % 20
oranında hak/kontenjan tanınacaktır.
15. Protokolün süresi olan 1 yılın sonunda, V akıf taşınm azlan eksiksiz olarak, yapm ış olduğu
hiçbir m asrafı da Belediyeden talep etm eden Belediyeye teslim ve devir edecektir.
16. Belediye dilediği zam an sözleşm eyi tek taraflı olarak feshetm e yetkisine sahiptir.
17. Protokol ile ilgili uyuşm azlık çıkması halinde A ntalya M ahkem eleri ve ic ra Daireleri
yetkili kılınmıştır.
18. Onsekiz m adde ve iki adet ek listeden oluşan işbu protokol tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra 2 ( i k i ) nü sh a olarak taraflarca im za altına alınmıştır.
E k le r
: 1- Gülveren Tesisi D em irbaş Listesi
2- A ltındağ Tesisi D em irbaş Listesi
S*?
/
A*' &
/
A v.c/SM Â N BO ZK U RT
/
TÜ RK İYEGEN ÇLİK
EĞ İTİM E HİZM ET VAK FI A DIN A
BAHADIR YANTAÇ
; BA ŞK A N V.
A NTALYA BÜ Y Ü K ŞEH İR
BELED İY ESİ A DIN A
-../09/2014 Sos.Hizm .Dai.Bşk. V. M .K A RABU LU T
y
T U R K M İL L E T İ A D IN A
T .C .
İS T A N B U L
19. A S L İY E H U K U K M A H K E M E S İ
GEREK ÇELİ KARAR
ESA S N O
: 2012/535 Esas
K ARA R NO
: 2012/239
H A K İM
: A B D U R A H İM K A R A B A Ğ 21810
K A T İP
: N U R G Ü L Y A V U Z 127340
DAVACI
: İSTA N BU L EĞ İTİM V E G EN Ç LİĞ E
H İZM ET V A K FI(İSEG EV ) - H ocaüveyz
m ahallesi A lbay Cem il Sakarya sok N o :3
kat:4 Fatih /İST
V E K İL L E R İ
: Av. A H M ET BAŞ Y İĞ İT - Av. A H M ET
KOÇ - A v.O SM A N K ID IK - G. A li Rıza
G ürcan Cad. M etropol Ç enter A B lok
D :3-4 G üngören/ İSTA N B U L
D AV A LI
H ASIM SIZ
DAVA
V akıf Senet D eğişikliğinin Tescili
DAVA T A R İH İ
01/06/2012
K A R A R T A R İH İ
25/07/2012
D avacı tarafından hasım sız olarak açılan davanın yapılan açık yargılam ası sonunda ;
G E R E Ğ İ D Ü ŞÜ N Ü LD Ü :
D avacı vekilleri dava dilekçesinde ve duruşm alarda davacı vakfm B eyoğlu
4.N oterliğinin 01/02/1996 gün ve 03232 yevm iye no ile resen düzenlenen v ak ıf senedinin 1.
m addesinin v a k ıf yönetim kurulunun 11/05/2012 tarih ve 140 nolu kararı uyarınca İstanbul
34.N oterliğinin 31/05/2012 tarih 11659 yevm iye no ile resen yeniden düzenlendiğini
1.m addesinde yapılan senet değişikliğinin tesciline karar verilm esini istem iştir .
D osyanın gönderildiği V akıflar Genel M üdürlüğünün 14/06/2012 tarih 12733 sayılı
yazısı ile v a k ıf tadil senedinin incelendiğini vakfm kısaltılm ış adı olarak belirlenen TU G EV
ism inin başka bir v ak ıf tarafından kullanıldığından kısaltılm ış ism inin değiştirilm esi halinde
değişiklik senedinin tesciline engel bir husus bulunm adığını bildirilm iştir .
D avacı ta ra f İstanbul 34.N oterliğinin 02/07/2012 tarih 13872 yevm iye nolu
düzenlem e şeklinde v a k ıf ana sözleşm esi tadilatı ile vakfm adm ın TÜ R K İY E G EN Ç LİK VE
EĞ İTİM E H İZ M E T V A K FI ’nm kısaltılm ış adı TÜ RG EV olarak düzeltildiğin© ilişkin
değişiklik sözleşm esi ibraz etm iştir .
j i if i
D osyanın tekrar gönderildiği V akıflar genel M üdürlüğünün 09/07/2012/t|w$n 14320
T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK M AHKEM ESİ
E sas-K arar No: 2012/535 Esas - 2012/239
sayılı yazısı ile senet değişikliğinin N oter ismi tarih ve yevm iye num arasının tescil kararında
belirtilm esi halinde tescilinde sakınca bulunm adığı b ild irilm iştir.
D avacı vakfın 01/02/1996 tarih 03232 yevm iye sayılı düzenlenm e şeklinde vakıf
kuruluş sözleşm esi , yeniden düzenlenen Beyoğlu 34.N oterliğinin 02/07/2012 tarih 13872
yevm iye sayılı düzenlem e şeklinde değişiklik senedi incelenm iştir .
V a k ıf senedinin 1.m addesinde yapılan değişikliğin 4721 Sayılı K anunun 101 ve
devam ı m addeleri ile 5737 sayılı vakıflar kanunu ve Türk M edeni K anunu hüküm lerine göre
kurulan vakıflar adındaki tüzük ve TM K hüküm lerine göre kurulan vakıflar hakkm daki
tebliğe uyarlı bulunduğu tescilinde yasal bir engel bulunm adığı anlaşıldığından istemin
kabulüne karar verilm esi gerekm iştir .
H U K U M :B elirtilen g e re k tiriri neden lerle;
D avanın K A B U L Ü N E ,
B eyoğlu 4 .N oterliğinin 01/02/1996 tarih 03232 yevm iye nolu
vak ıf kuruluş sözleşm esinin (senedinin ) 1.m ad d esin d ek i;
düzenlem e şeklinde
"vakfın adı İSTA N B U L EĞ İTİM VE G ENÇLİĞE H İZM ET V A K FI (İS E G E V ) dır
kısm ının İstanbul 34. N oterliği'nin 02/07/2012 tarih 13872 yevm iye num aralı düzenlem e
şeklinden ( İSEG EV ) İSTA N B U L EĞ İTİM VE G EN Ç LİG E H İZM ET V A K FI A N A
SÖ ZLEŞM ESİ TA D İLA T I ile ;
"vakfın adı, T Ü R K İY E
kısaltılm ış adı T Ü R G E V ' dir. "
G EN Ç LİK
VE
EĞ İTİM E
H İZM ET
V A K FI,
vakfın
Şeklinde değiştirilm esine dair davacı vakfın ana sözleşm esi tadilat senedinin 4721
sayılı T M K 101 ve devam ı m addeleri ile TM K hüküm lerine göre kurulan vakıflar hakkm daki
tüzük hüküm lerine göre siciline tesciline;
K ararın davacı ve V akıflar Genel M üdürlüğüne tebliğine;
•
K arar kesinleştiğinde V akıflar Genel m üdürlüğünde tutulan m erkezi sicile kayıts
edilm ek üzere bir örneğinin V akıflar Genel M üdürlüğüne gönderilm esine;
K arar kesinleştiğinde bir örneğinin m ahkem em iz nezdinde tutulan sicil defterine
kaydına;
Tescil ve ilanın tüzük hüküm lerine göre yapılmasına;
Y apılan giderlerin davacı üzerinde bırakılm asına;
H arç peşin alındığından tekrar alınm asına yer bulunm adığına;
D air , davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren
15 gün
içinde Y argıtay yolu açık ( tem yizi kabil ) olm ak üzere verilen karar açıkça okundu usulen
anlatıldı. 25/07/2012
N urgül Y A V U Z
K atip 12734.0 .
^ /
•
AbdUrahim K A |^ B A Ğ . H ak im m m \
J p " \ /
'
•' ■' •/*\ ‘
-
- H Ü K M Ü N TA SHİH İ -
^ ’
M ahkem em izin 25/07/2012 tarih 2012/535 esas 2012/239 karar sayılı
gerekçeli kararının 2. sayfa hüküm kısm ının 21. satırındaki 15 gün kısm ının 1 ay olarak
düzeltilm esine H M K 304 m addesi uyarınca resen karar verildi. 25/07/2012
Katip 1273 40
H a k im |.$ 1 0
Iİİİ \
0
\
/W
\
2/2
T .C .
M A L İY E B A K A N L IĞ I
G elir İd a re s i B aşk an lığ ı
Sayı : B .07.1.G IB .0.06.51.125.04.05-493
K onu :
01.11.2011*102078
İS T A N B U L E Ğ İT İM V E G E N Ç L İĞ E
H İZ M E T V A K F I
A k d en iz C ad . A lb ay C em il S a k a ry a Sk.
N o : 3/4 F a tih - İS T A N B U L
İlgi
: 24/09/2010 ta rih li ve 20 say ıh yazınız.
V akfınıza, v a k ıf resm i senedine uygun faaliyette bulunduğu dönem lere m ünhasır
olm ak üzere 4962 sayılı K anunun 20 nci m addesi uyarınca vergi m uafiyeti tanınm ası
hakkındaki 26/09/2011 tarihli ve 2011/2292 sayılı Bakanlar K urulu K ararının bir örneği
ilişikte gönderilm iştir.
V akıflara B akanlar K urulunca vergi m uafiyeti tanınm asının şartlarım , vergi m uafiyeti
tanındıktan som a vakıflarca yerine getirilm esi gereken yüküm lülükleri ve vergi m uafiyetinin
kaldırılm asına ilişkin esasları belirleyen 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı R esm i G azete’de
yayım lanan 1 seri no.lu V akıflara V ergi M uafiyeti Tanınm ası H akkında G enel Tebliğe göre;
1- H er yıl dönem sonunda düzenlenecek bilanço, gelir tablosu ve bir yıllık faaliyetlerin
sonuçlarını gösteren kesin bütçenin birer örneğinin yem inli m ali m üşavire tasdik ettirilerek,
yıllık faaliyet raporu ve yem inli mali m üşavirce aynı yıl için düzenlenm iş tasdik raporu ile
birlikte yeni yılın ilk üç ayı içinde B aşkanlığım ıza gönderilm esi,
2- V ak ıf senedinde değişiklik yapılm asına gerek görülm esi halinde, değişiklik
yapılm adan önce B aşkanlığım ızdan izin alınması,
3- V akfm ızca, elde edildiği yıl içinde harcanam ayan gelirlerle am açlara yönelik belli
projelerin gerçekleştirilm esi gayesiyle v ak ıf yönetim ince bir fon oluşturulm asının
düşünülm esi halinde, projeyle ilgili yönetim kurulu kararı ve projenin finansm an kaynakları,
kapasitesi, m aliyeti ve tam am lanm a süresine ilişkin bilgileri içeren ön hazırlık raporu bir
yazıya eklenm ek suretiyle bu konuda önceden B aşkanlığım ızın onayının alınm ası
gerekm ektedir.
B ilgi edinilm esini, vergi m uafiyeti şartlarının ihlal edilm esi, resm i senette yazılı
am açlar dışında faaliyette bulunulm ası, am açların gerçekleştirilm esinin im kansız hale gelmesi
veya yukarıda açıklanan yüküm lülüklerin yerine getirilm em esi halinde V akfınızın vergi
m uafiyetinin kaldırılacağının bilinm esini rica ederim.
B a şk a n a.
EKLER :
E k 1- B a k a n la r K u ru lu K a ra rı örneği
E k 2- B ilanço, gelir tablosu ve kesin bütçe örneği
Ilkadım Cad. Dikmen 06450 ANKARA
■i?!) Başkam
A yrıntılı bilgi için: K urum lar v e M enkul D eğ erler M d . (51)
T.C.
B A Ş B A K A N L IK
K A N U N LA R VE KA RA RLA R
G E N E L M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
201 >'
BAKANLAR
KURULU
KARARI
2. 2.51
İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizm et Vakfına, vakıf resm i senedine uygun faaliyette
bulunduğu dönem lere m ünhasır olm ak üzere vergi muafiyeti tanınm ası; Maliye Bakanlığımı
17/8/2011 tarihli ve 78937 sayılı yazısı üzerine, 30/7/2003 tarihli ve 4 9 6 2 sayılı K anunun 20 nc
m addesine göre, Bakanlar K urulu nca “2.
/ _3
/2 0 1 1 tarih in d e k ararlaştırılm ıştır.
A BD U LLA H GÜL
C U M H U RB AŞKA N I
R E C E P T A Y Y İ P E RD O Ğ A N
başbakan
M
B .A R IN Ç
Barbakan Y ır d ım a ıı
S .E R G İN
Adalet Bakanı
. M
.
TASADA GAN
. .
Barbakan Yardım cı»!
_
F .ŞA H İN
AJle Yr Soayol Po/iti kala r Bakanı
B- - C=>u/jA-Y
-FvÇELttt
» ,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik B a k a n ı^
T .Y ILD IZ
Enerji ve Tab<i Kaynaklar Bıkanı
B.BOZDAĞ
Barbakan Yartlımcııı
E. BAĞ İŞ
Avrupa Birliği Bakanı
N.ERGÛN
Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
i4 -
yAz.ı^ı
E. B A Y R A K T A R
Çevre ve Şehircilik Bakanı
-A.D Avtrroöbü
Dı^t^en Bakanı
S.K1UÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M .M .EKER
Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanı
H.YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E.GÜNAY
Küftür v« Turum Bakanı
W ŞİM ŞEK
Maliye Bakanı
v e r o G lu
Orman yo S u
Bakanı
R AKDAĞ
Siklik Bakanı
A
I.N .ŞA H İN
İç ile n Bakanı
-Gr¥ftMA£
Kalkınma Bakanı
0 D İN Ç E R
Milli EğftJm Bakanı
1.Y ILM A Z
M Kil Savunma Bakanı
9 Y'LD1R!W
L'^slıo rıa Sii'canı
B A T ALAY
Başbakan Yardım cın
ı 1
'■«—' i
,
1/ .
vV *
M.Z ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı
İR
Download

Gündemin 3.Maddesi - Antalya Belediyesi