VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2011 13:52:33
Vlastnictví bytu a nebytového prostoru
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 805/10 pro Soudní exekutor Král Jiří, Mgr.
Okres: CZ0711 Jeseník
Obec: 597996 Zlaté Hory
Kat.území: 793191 Zlaté Hory v Jeseníkách
List vlastnictví: 1330
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
SJM Hlobílek Milan a Hlobílková Tatiana, Rejvíz 1, 793 76
Zlaté Hory v Jeseníkách
SJM = společné jmění manželů
Identifikátor
Podíl
700719/3963
755412/9957
B Nemovitosti
Jednotky
Č.p./
Č.jednotky
Způsob využití
P 715/17
byt
Způsob ochrany
Podíl na společných
částech domu a pozemku
71/2238
Budova Zlaté Hory, č.p. 715, LV 842, byt.dům
na parcele
1307
Parcely
1307
zastavěná plocha a nádvoří
380m2
P = právní vztahy jsou dotčeny změnou
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Zástavní právo soudcovské
k uspokojení pohledávky ve výši 19.796,- Kč. Návrh na výkon rozhodnutí doručen soudu dne
06.05.2010.
Jednotka: 715/17
Z-3281/2010-811
Okresní správa sociálního
zabezpečení Jeseník, Karla Čapka
1147/10, Jeseník, 790 01 Jeseník 1
Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva Okresního
soudu v Jeseníku č.j. 9 E 37/2010-14 ze dne 11.5.2010, právní moc dne 20.7.2010 a
opravné usnesení č.j. 9 E 37/2010-24 ze dne 7.6.2010, právní moc dne 2.7.2010.
Z-3281/2010-811
o Nařízení exekuce
Mgr. Jiří Král - pověřený soudní exekutor
Hlobílková Tatiana, Rejvíz 1,
Z-3469/2010-811
793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách,
RČ/IČO: 755412/9957
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Jeseníku 17-EXE 796/2010 -16
ze dne 15.07.2010.
Z-3469/2010-811
o Nařízení exekuce
Mgr. Jiří Král - pověřený soudní exekutor
Hlobílek Milan, Rejvíz 1, 793 76 Z-3469/2010-811
Zlaté Hory v Jeseníkách, RČ/IČO:
700719/3963
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Jeseníku 17-EXE 796/2010 -16
ze dne 15.07.2010.
Z-3469/2010-811
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, kód: 811.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2011 13:52:33
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 805/10 pro Soudní exekutor Král Jiří, Mgr.
Okres: CZ0711 Jeseník
Obec: 597996 Zlaté Hory
Kat.území: 793191 Zlaté Hory v Jeseníkách
List vlastnictví: 1330
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Hlobílková Tatiana, Rejvíz 1,
Z-3471/2010-811
793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách,
RČ/IČO: 755412/9957, Jednotka:
715/17
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Ostrava 043-EX
805/2010 -11 ze dne 09.08.2010. Právní moc ke dni 02.09.2010.
Z-3471/2010-811
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Hlobílek Milan, Rejvíz 1, 793 76 Z-3471/2010-811
Zlaté Hory v Jeseníkách, RČ/IČO:
700719/3963, Jednotka: 715/17
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Ostrava 043-EX
805/2010 -11 ze dne 09.08.2010. Právní moc ke dni 02.09.2010.
Z-3471/2010-811
o Zástavní právo smluvní
k zajištění peněžité pohledávky ve výši 304.000,- Kč s příslušenstvím.
Jednotka: 715/17
INVESA s.r.o., Malá Štěpánská
Z-3693/2010-811
1932/3, Praha 2, Nové Město, 120 00
Praha 2, RČ/IČO: 28544293
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 07.05.2010. Právní účinky
vkladu práva ke dni 07.05.2010.
V-969/2010-811
Listina Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze
dne 31.07.2010.
Z-3693/2010-811
o Nařízení exekuce
JUDr. Antonín Dohnal - pověřený soudní exekutor
Hlobílek Milan, Rejvíz 1, 793 76 Z-4067/2010-811
Zlaté Hory v Jeseníkách, RČ/IČO:
700719/3963
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Jeseníku 2 EXE-1055/2010 -14
ze dne 13.09.2010.
Z-4067/2010-811
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Hlobílek Milan, Rejvíz 1, 793 76 Z-4787/2010-811
Zlaté Hory v Jeseníkách, RČ/IČO:
700719/3963, Jednotka: 715/17
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Jeseník 014-EX
3039/2010 -6 ze dne 02.11.2010.
Z-4787/2010-811
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, kód: 811.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2011 13:52:33
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 805/10 pro Soudní exekutor Král Jiří, Mgr.
Okres: CZ0711 Jeseník
Kat.území: 793191 Zlaté Hory v Jeseníkách
Obec: 597996 Zlaté Hory
List vlastnictví: 1330
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Smlouva darovací
ze dne 29.05.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.06.2008.
Pro: Hlobílek Milan a Hlobílková Tatiana, Rejvíz 1, 793 76 Zlaté
Hory v Jeseníkách
F
V-1352/2008-811
RČ/IČO: 700719/3963
755412/9957
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Údaje tohoto výpisu jsou dotčeny změnou právních vztahů - č.j.: Z-711/2011-811
Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
prostory.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, kód: 811.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
10.02.2011
14:24:36
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, kód: 811.
strana 3
Download

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ