VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.02.2014 09:15:03
Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.
Okres: CZ0713 Prostějov
Obec: 589250 Prostějov
Kat.území: 733491 Prostějov
List vlastnictví: 13735
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
SJM Tomášek Oldřich a Tomášková Libuše, Cyrila Boudy 4100/3,
79604 Prostějov
SJM = společné jmění manželů
331024/404
346117/416
Podíl
B Nemovitosti
Jednotky
Č.p./
Č.jednotky
4100/1
Způsob využití
Způsob ochrany
byt
Vymezeno v:
Budova
Parcela
Typ
jednotky
byt.z.
Podíl na
společných částech
domu a pozemku
906/2351
Prostějov, č.p. 4100, byt.dům, LV 4754
na parcele
6022/48, LV 4754
6022/44
6022/48
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
zahrada
zastavěná plocha a nádvoří
315m2
147m2
Povinnost k
o Zástavní právo smluvní
pohledávka úvěr ve výši 400 000,- Kč včetně příslušenství
FIXCREDIT MONEY s.r.o., Poděbradova Jednotka: 4100/1
V-4048/2011-709
992/111, Moravská Ostrava, 70200
Ostrava, RČ/IČO: 28594266
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 05.08.2011. Právní účinky
vkladu práva ke dni 08.08.2011.
V-4048/2011-709
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo smluvní
pohledávka úvěr ve výši 85 000,- Kč včetně příslušenství
FIXCREDIT MONEY s.r.o., Poděbradova Jednotka: 4100/1
V-640/2012-709
992/111, Moravská Ostrava, 70200
Ostrava, RČ/IČO: 28594266
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 19.01.2012. Právní účinky
vkladu práva ke dni 13.02.2012.
V-640/2012-709
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Nařízení exekuce
Tomášková Libuše, Cyrila Boudy 4100/3, 79604
Prostějov, RČ/IČO: 346117/416
Z-4936/2013-709
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Prostějově 15 EXE-17/2012 ze
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, kód: 709.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.02.2014 09:15:03
Okres: CZ0713 Prostějov
Obec: 589250 Prostějov
Kat.území: 733491 Prostějov
List vlastnictví: 13735
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
dne 07.05.2013; uloženo na prac. Prostějov
Z-4936/2013-709
o Nařízení exekuce
Tomášek Oldřich, Cyrila Boudy 4100/3, 79604
Prostějov, RČ/IČO: 331024/404
Z-4936/2013-709
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Prostějově 15 EXE-17/2012 ze
dne 07.05.2013; uloženo na prac. Prostějov
Z-4936/2013-709
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Tomášek Oldřich, Cyrila Boudy 4100/3, 79604
Prostějov, RČ/IČO: 331024/404
Jednotka: 4100/1
Z-4968/2013-709
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EXekutorského úřadu Ostrava č.j.102 EX
00296/12-025, JUDr. Milan Vlha, ze dne 20.05.2013.
Z-4968/2013-709
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorského úřadu
Ostrava č.j.102 EX 00296/12-025 ze dne 20.05.2013. Právní moc ke dni 31.05.2013.
Z-6999/2013-709
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Tomášková Libuše, Cyrila Boudy 4100/3, 79604
Prostějov, RČ/IČO: 346117/416
Jednotka: 4100/1
Z-4968/2013-709
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EXekutorského úřadu Ostrava č.j.102 EX
00296/12-025, JUDr. Milan Vlha, ze dne 20.05.2013.
Z-4968/2013-709
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorského úřadu
Ostrava č.j.102 EX 00296/12-025 ze dne 20.05.2013. Právní moc ke dni 31.05.2013.
Z-6999/2013-709
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Dohoda o zrušení a vypořádání podíl.spoluvl. (§5 zák.o vlast.bytů)
Právní účinky vkladu práva ke dni 19.10.2006.
ze dne 19.10.2006.
V-4389/2006-709
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, kód: 709.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.02.2014 09:15:03
Okres: CZ0713 Prostějov
Kat.území: 733491 Prostějov
Obec: 589250 Prostějov
List vlastnictví: 13735
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Listina
Pro: Tomášek Oldřich a Tomášková Libuše, Cyrila Boudy 4100/3, 79604 RČ/IČO: 331024/404
Prostějov
346117/416
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
prostory.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, kód: 709.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem
Vyhotoveno:
07.02.2014
09:38:21
Podpis, razítko:
Řízení PÚ: .................
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, kód: 709.
strana 3
Download

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ