VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 02.02.2015 13:55:02
Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb.
Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Obec: 554782 Praha
Kat.území: 729213 Velká Chuchle
List vlastnictví: 829
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Podíl
Identifikátor
Vlastnické právo
Bartošová Michaela, Vrútecká 2764/1, Záběhlice, 14100
Praha
Plachý Petr, Prodloužená 163/21, Velká Chuchle, 15900
Praha 5
SJM Šťastný Jan a Šťastná Ilona, Holečkova 402/57, Smíchov,
15000 Praha 5, Dunávice 27, 25744 Netvořice
SJM = společné jmění manželů
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
805214/0151
8/27
740118/0193
1268/3483
640328/1786
695726/0178
1183/3483
Způsob využití
Výměra[m2] Druh pozemku
262
382 zastavěná plocha a
nádvoří
Na pozemku stojí stavba: Velká Chuchle, č.p. 163, byt.dům
Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Způsob využití Na parcele
Velká Chuchle, č.p. 163
byt.dům
Způsob ochrany
Způsob ochrany
262
Podíl na
společných částech
Typ
Způsob využití
na LV
domu a pozemku
jednotky
byt
163/1
426/3483
1603
byt.z.
Spoluvlastníci 640328/1786 695726/0178; Šťastný Jan a Šťastná Ilona
Č.p./
Č.jednotky
Podíl na
jednotce
1603
384/3483
byt.z.
Spoluvlastníci 640328/1786 695726/0178; Šťastný Jan a Šťastná Ilona
163/2
byt
163/3
byt
163/4
byt
373/3483
1603
byt.z.
640328/1786
695726/0178;
Šťastný
Jan
a
Šťastná
Ilona
Spoluvlastníci
1480
byt.z.
396/3483
1480
byt.z.
403/3483
1610
byt.z.
805214/0151;
Bartošová
Michaela
Spoluvlastníci
Spoluvlastníci 740118/0193; Plachý Petr
byt
163/5
Spoluvlastníci 740118/0193; Plachý Petr
163/6
byt
671/3483
163/7
byt
361/3483
163/8
byt
1610
byt.z.
Spoluvlastníci 805214/0151; Bartošová Michaela
1480
byt.z.
469/3483
Spoluvlastníci 740118/0193; Plachý Petr
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva - Bez zápisu
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 02.02.2015 13:55:02
Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Obec: 554782 Praha
Kat.území: 729213 Velká Chuchle
List vlastnictví: 829
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Vlastnictví jednotek
Stavba: Velká Chuchle, č.p. 163
V-448/2010-101
Listina Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek (zák.č.72/1994 Sb.) ze dne
22.12.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 05.01.2010.
V-448/2010-101
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Bez zápisu
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Upozornění: Tento výpis z katastru nemovitostí neobsahuje zápisy v části B1, C, poznámky
v části D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozornění
(plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na
společných částech domu, popř. pozemku jsou dotčeny změnou. Tyto zápisy jsou
uvedeny vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví bytu
a nebytového prostoru.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem
Vyhotoveno:
02.02.2015
14:03:44
Podpis, razítko:
Řízení PÚ: .................
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
strana 2
Download

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ