VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 15.12.2014 13:55:02
Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy
ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Okres: CZ0721 Kroměříž
Kat.území: 604046 Bílavsko
Obec: 588393 Bystřice pod Hostýnem
List vlastnictví: 121
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
Pospíšil Vlastimil, Zádveřice č.ev. 12, 76312 ZádveřiceRaková
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
2025
2026
(St. = stavební parcela)
Výměra[m2] Druh pozemku
1251 orná půda
590414/1331
Způsob využití
1818 orná půda
2032
2070
1780 ostatní plocha
11053 orná půda
2145
14319 orná půda
2184
29189 orná půda
2241
38956 orná půda
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva - Bez zápisu
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
Podíl
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zeleň
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
půdní
půdní
půdní
půdní
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě Ministerstvo
zemědělství, Pozemkový úřad Kroměříž Č.j.:-175007/2012 -MZE-130759 ze dne 29.11.2012.
Právní moc ke dni 19.12.2012.
Z-4168/2012-740
Pro: Pospíšil Vlastimil, Zádveřice č.ev. 12, 76312 Zádveřice-Raková RČ/IČO: 590414/1331
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
2025
2026
2070
2145
BPEJ
62411
65800
66401
62411
66401
64911
62021
Výměra[m2]
1088
7
156
1386
432
11053
6699
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, kód: 740.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 15.12.2014 13:55:02
Okres: CZ0721 Kroměříž
Kat.území: 604046 Bílavsko
Obec: 588393 Bystřice pod Hostýnem
List vlastnictví: 121
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
(St. = stavební parcela)
64911
65800
62021
62411
62411
62711
62714
64811
2184
2241
7538
82
8420
20769
26693
4087
481
7695
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, kód: 740.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
15.12.2014
14:18:32
Ověřuji pod pořadovým číslem V 967/2014, že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné
správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající
se z ...... listů, odpovídá výstupu z informačního systému
veřejné správy v elektronické podobě.
V ............................ dne .....................
Podpis ....................... Razítko .................
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, kód: 740.
strana 2
Download

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ