VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.12.2013 13:35:02
Okres: CZ0324 Plzeň-jih
Kat.území: 796247 Přešín
Obec: 557650 Čížkov
List vlastnictví: 196
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
FINE DREAM, s.r.o., Přístavní 321/14, Holešovice, 17000
Praha
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
189
Výměra[m2] Druh pozemku
90 orná půda
191
10113 orná půda
202
7729 orná půda
324
6623 orná půda
367
14314 orná půda
368
4136 orná půda
440
2985 trvalý travní porost
441
402 trvalý travní porost
442/5
4946 trvalý travní porost
443
444
512 ostatní plocha
4370 trvalý travní porost
504/2
361 ostatní plocha
524
432 orná půda
525
504 orná půda
526
7794 orná půda
676 lesní pozemek
528
546
4676 orná půda
574
3183 orná půda
625
3579 orná půda
628
1709 orná půda
636/1
9383 orná půda
636/2
249 orná půda
(St. = stavební parcela)
Podíl
27245039
Způsob využití
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
neplodná půda
zemědělský půdní
fond
ostatní
komunikace
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
pozemek určený k
plnění funkcí lesa
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, kód: 406.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.12.2013 13:35:02
Okres: CZ0324 Plzeň-jih
Kat.území: 796247 Přešín
Obec: 557650 Čížkov
List vlastnictví: 196
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
638
180 orná půda
639
6870 orná půda
641
629 orná půda
642
5666 orná půda
643
2413 trvalý travní porost
644
683
734 ostatní plocha
2104 lesní pozemek
684
6186 orná půda
685
686
691
180 ostatní plocha
234 ostatní plocha
3974 orná půda
787
1043 trvalý travní porost
793
6222 orná půda
813
1043 orná půda
828
2275 trvalý travní porost
829
1475 trvalý travní porost
830
1816 lesní pozemek
831
1636 lesní pozemek
832
1493 trvalý travní porost
838
432 trvalý travní porost
843
5952 trvalý travní porost
844
1331 lesní pozemek
856
1187 trvalý travní porost
857
2554 trvalý travní porost
864/1
2019 trvalý travní porost
864/2
615 trvalý travní porost
865
1636 trvalý travní porost
(St. = stavební parcela)
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
neplodná půda
pozemek určený k
plnění funkcí lesa
zemědělský půdní
fond
neplodná půda
neplodná půda
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
pozemek určený k
plnění funkcí lesa
pozemek určený k
plnění funkcí lesa
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
pozemek určený k
plnění funkcí lesa
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, kód: 406.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.12.2013 13:35:02
Okres: CZ0324 Plzeň-jih
Obec: 557650 Čížkov
Kat.území: 796247 Přešín
List vlastnictví: 196
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
919
(St. = stavební parcela)
5287 lesní pozemek
996/1
10664 lesní pozemek
996/3
950 lesní pozemek
997/1
593 trvalý travní porost
997/2
575 trvalý travní porost
1003/3
4859 trvalý travní porost
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva - Bez zápisu
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Oprávnění pro
pozemek určený k
plnění funkcí lesa
pozemek určený k
plnění funkcí lesa
pozemek určený k
plnění funkcí lesa
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
Povinnost k
o Změna číslování parcel
Parcela: 1003/3
Parcela: 442/5
E
Z-10507/2013-406
Z-10507/2013-406
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Usnesení soudního exekutora o udělení příklepu Exekutorský úřad Praha 5 -067 EX-326/2006
-473 ze dne 06.05.2008. Právní moc ke dni 10.06.2008; uloženo na prac. Plzeň-jih
Z-1281/2008-433
Pro: FINE DREAM, s.r.o., Přístavní 321/14, Holešovice, 17000 Praha RČ/IČO: 27245039
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
189
191
202
324
367
368
440
441
442/5
444
BPEJ
84814
83504
84814
83504
84814
83504
84814
83524
83524
74602
74602
74602
74602
Výměra[m2]
90
1086
9027
120
7609
6611
12
14314
4136
2985
402
4946
4219
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, kód: 406.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.12.2013 13:35:02
Okres: CZ0324 Plzeň-jih
Kat.území: 796247 Přešín
Obec: 557650 Čížkov
List vlastnictví: 196
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
524
525
526
546
574
625
628
636/1
636/2
638
639
641
642
643
684
691
787
793
813
828
829
832
838
843
856
857
864/1
864/2
865
997/1
997/2
1003/3
77313
72614
72614
83524
72614
83524
72614
72614
74613
72614
72614
72614
72614
72614
72614
72614
72614
72614
72614
72614
74613
72614
74613
72614
74613
74613
76701
74613
74613
72614
74613
74613
76701
76701
74602
76701
74613
76701
76701
72614
74613
76701
76701
76701
76701
(St. = stavební parcela)
151
432
366
138
5729
2065
4676
1790
1393
3579
1709
9383
249
180
6870
629
5666
2413
6186
3974
1043
1898
4324
1024
19
1898
377
1475
1493
160
272
1663
4289
1187
1191
1363
48
1971
615
417
941
278
593
575
4859
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, kód: 406.
strana 4
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.12.2013 13:35:02
Okres: CZ0324 Plzeň-jih
Kat.území: 796247 Přešín
Obec: 557650 Čížkov
List vlastnictví: 196
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
(St. = stavební parcela)
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, kód: 406.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem
Vyhotoveno:
17.12.2013
14:01:21
Podpis, razítko:
Řízení PÚ: .................
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, kód: 406.
strana 5
Download

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ