VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.04.2014 15:15:02
Okres: CZ0317 Tábor
Obec: 552917 Radenín
Kat.území: 648272 Lažany u Chýnova
List vlastnictví: 178
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A Vlastník, jiný oprávněný
(St. = stavební parcela)
Identifikátor
Vlastnické právo
Šurc Peter, Děčínská 3223, Kročehlavy, 27201 Kladno
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
790906/9399
Způsob využití
Výměra[m2] Druh pozemku
P St. 2
1419 zastavěná plocha a
nádvoří
Na pozemku stojí stavba: Lažany, č.p. 2, bydlení
P
68/1
1675 zahrada
P
68/2
1742 zahrada
Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy
P Lažany, č.p. 2
Způsob využití Na parcele
bydlení
Podíl
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
Způsob ochrany
St. 2
P = právní vztahy jsou dotčeny změnou
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Zástavní právo smluvní
Pohledávky vyplývající ze zástavní smlouvy reg. č. 8900/245994-02/09/01-002/00/R na výši
2 005 000,00 Kč a příslušenství.
Hypoteční banka, a.s., Radlická
333/150, Radlice, 15000 Praha 5,
RČ/IČO: 13584324
Parcela: St. 2
V-2763/2009-308
Parcela: 68/1
V-2763/2009-308
Parcela: 68/2
V-2763/2009-308
Stavba: Lažany, č.p. 2
V-2763/2009-308
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 02.06.2009. Právní účinky
vkladu práva ke dni 02.06.2009.
V-2763/2009-308
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Nařízení exekuce
pověřený soudní exekutor - JUDr. Igor Olma, EÚ Svitavy
oprávněný: PPF B2 B.V., id.č.34186049
Šurc Peter, Děčínská 3223, Kročehlavy, 27201 Kladno,
RČ/IČO: 790906/9399
Z-13853/2012-203
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce č.j. 55 EXE 1136/2012-17 ze dne 27.09.2012;
uloženo na prac. Kladno
Z-13853/2012-203
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, kód: 308.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.04.2014 15:15:02
Okres: CZ0317 Tábor
Kat.území: 648272 Lažany u Chýnova
Obec: 552917 Radenín
List vlastnictví: 178
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
vydán na základě usnesení OS v Kladně čj. 55EXE 1136/2012
Parcela: St. 2
Z-11614/2012-308
Parcela: 68/1
Z-11614/2012-308
Parcela: 68/2
Z-11614/2012-308
Stavba: Lažany, č.p. 2
Z-11614/2012-308
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Svitavy - JUDr. Igor
Olma 111EX-6694/2012 -13 ze dne 19.10.2012.
Z-11614/2012-308
o Zástavní právo exekutorské
pohledávka ve výši 1.607,00 Kč s příslušenstvím dle exekučního příkazu
Parcela: St. 2
Z-3240/2013-308
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen
Parcela: 68/1
Z-3240/2013-308
holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí
Parcela: 68/2
Z-3240/2013-308
1458, Zelené Předměstí, 53002
Stavba: Lažany, č.p. 2
Z-3240/2013-308
Pardubice, RČ/IČO: 45534306
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Jeseník - JUDr. Antonín Dohnal 014 EX-70104/2012 -019 ze dne
10.04.2013.
Z-3240/2013-308
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
pohledávka ve výši 14.279,68 Kč s příslušenstvím dle exekučního příkazu
Parcela: St. 2
Z-6391/2013-308
AB 5 B.V., id.č.34192873,
Parcela: 68/1
Z-6391/2013-308
Strawinskylaan 933, 1077XX
Parcela: 68/2
Z-6391/2013-308
Amsterodam, Nizozemsko
Stavba: Lažany, č.p. 2
Z-6391/2013-308
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban 97EX-3909/2013 -15 ze dne
09.07.2013.
Z-6391/2013-308
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno-město, Minská 54,
Brno 616 00
Šurc Peter, Děčínská 3223, Kročehlavy, 27201 Kladno,
RČ/IČO: 790906/9399
Z-15276/2013-702
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 97 EX-3909/2013 -11 Exekutorský
úřad Brno - město ze dne 09.07.2013; uloženo na prac. Brno-město
Z-15276/2013-702
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Parcela: St. 2
Z-6771/2013-308
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, kód: 308.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.04.2014 15:15:02
Okres: CZ0317 Tábor
Kat.území: 648272 Lažany u Chýnova
Obec: 552917 Radenín
List vlastnictví: 178
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Z-6771/2013-308
Parcela: 68/1
Z-6771/2013-308
Parcela: 68/2
Z-6771/2013-308
Stavba: Lažany, č.p. 2
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 6 - Mgr. Zuzana
Sobíšková 180EX-1485/2013 -11 ze dne 17.07.2013.
Z-6771/2013-308
o Zástavní právo exekutorské
pohledávka ve výši 107.003,14 Kč s příslušenstvím dle exekučního příkazu
Československá obchodní banka, a.
Z-6771/2013-308
Parcela: St. 2
s., Radlická 333/150, Radlice,
Z-6771/2013-308
Parcela: 68/1
15000 Praha 5, RČ/IČO: 00001350
Z-6771/2013-308
Parcela: 68/2
Z-6771/2013-308
Stavba: Lažany, č.p. 2
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 6 - Mgr. Zuzana Sobíšková 180EX-1485/2013 -10 ze dne
17.07.2013.
Z-6771/2013-308
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Jan Grosam, Bělohorská 270/17,
169 12 Praha 6
Šurc Peter, Děčínská 3223, Kročehlavy, 27201 Kladno,
RČ/IČO: 790906/9399
Z-52948/2013-101
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 025 Ex 1485/13-5 k 10 EXE14/2013 21 Okresní soud v Kladně ze dne 15.05.2013; uloženo na prac. Praha
Z-52948/2013-101
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno-město, Minská 54,
Brno 616 00
Šurc Peter, Děčínská 3223, Kročehlavy, 27201 Kladno,
RČ/IČO: 790906/9399
Z-20823/2013-702
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 97EX-6207/2013 -8 Exekutorský
úřad Brno-město ze dne 22.08.2013; uloženo na prac. Brno-město
Z-20823/2013-702
o Zástavní právo exekutorské
pohledávka ve výši 5.737,57 Kč s příslušenstvím dle exekučního příkazu
Z-12242/2013-308
Parcela: St. 2
AB 4 B.V., id.č.34186049,
Z-12242/2013-308
Parcela: 68/1
Strawinskylaan 933, 1077XX
Amsterodam, Nizozemsko
Z-12242/2013-308
Parcela: 68/2
Z-12242/2013-308
Stavba: Lažany, č.p. 2
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Brno - Město, JUDr. Karel Urban 97 EX-6207/2013 -12 ze dne
29.08.2013.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, kód: 308.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.04.2014 15:15:02
Okres: CZ0317 Tábor
Obec: 552917 Radenín
Kat.území: 648272 Lažany u Chýnova
List vlastnictví: 178
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Z-12242/2013-308
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst.
1 insolvenčního zákona)
Mgr. Naďa Herrmannová
Šurc Peter, Děčínská 3223, Kročehlavy, 27201 Kladno,
RČ/IČO: 790906/9399
Z-84566/2013-101
Listina Usnesení insolvenčního soudu o úpadku KSPH 37 INS-27521/2013 A-12 ze dne
08.11.2013; uloženo na prac. Praha
Z-84566/2013-101
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Změna výměr obnovou operátu
Parcela: St. 2
Plomby a upozornění
Číslo řízení
Z-5523/2013-308
Vztah k
o Práva k nemovitostem jsou dotčena změnou
V-310/2014-308
V-786/2014-308
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Smlouva kupní
ze dne 02.06.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 03.06.2009.
V-2818/2009-308
RČ/IČO: 790906/9399
Pro: Šurc Peter, Děčínská 3223, Kročehlavy, 27201 Kladno
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
68/1
68/2
BPEJ
72901
72911
72901
72911
Výměra[m2]
950
725
421
1321
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, kód: 308.
strana 4
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.04.2014 15:15:02
Okres: CZ0317 Tábor
Kat.území: 648272 Lažany u Chýnova
Obec: 552917 Radenín
List vlastnictví: 178
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
(St. = stavební parcela)
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, kód: 308.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem
Vyhotoveno:
03.04.2014
15:38:10
Podpis, razítko:
Řízení PÚ: .................
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, kód: 308.
strana 5
Download

List vlastnictví - REXIM REALITY sro